ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης"

Transcript

1 . ΟΜΟΠΟΝΔΙΑ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΜΑΡΜΑΡΟΤ ΕΛΛΑΔΟ - ΟΜΕ ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης Κενηπική ειζήγηζη ΟΣΜΕ ζηην Ημεπίδα με θέμα: «Ο Κλάδορ Μαπμάπος ζε Αναζήηηζη Διεξόδων από ηην Κπίζη» Παποςζίαζη: Μππάλιορ Ανδπέαρ, ππόεδπορ ΟΣΜΕ Αθήνα, 6 Μαπηίος 2010

2 ημερινή καηάζηαζη ζηον κλάδο. Προβλήμαηα - Προοπηικές. Προηάζεις για ανηιμεηώπιζη ηης κρίζης Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Tν 2009 ήηαλ κηα θξίζηκε θαη κεηαβαηηθή ρξνληά γηα ηνλ θιάδν ηνπ καξκάξνπ θαζώο ζεκαδεύηεθε από ηελ παγθόζκηα ρξεκαηνπηζησηηθή θξίζε πνπ έπιεμε αλάκεζα ζε άιινπο θαη ηνλ νηθνδνκηθό ηνκέα. Η θξίζε ηνπ ηειεπηαίνπ ηξηκήλνπ ηνπ 2008 ζπλερίζηεθε θαη κέζα ζην 2009 κε ηελ ίδηα έληαζε. Σηελ Διιάδα θαίλεηαη όηη ε ηζρλή αλάπηπμε πνπ ππάξρεη ζε άιιεο ρώξεο δελ πξόθεηηαη λα θαλεί εληόο ηνπ ΡΑ ΞΟΝΒΙΖΚΑΡΑ - ΣΑΚΖΙΖ ΕΖΡΖΠΖ Οη πσιήζεηο πξντόλησλ ηνπ θιάδνπ βξίζθνληαη ζε ζπλερή πηώζε ιόγσ ηεο ρακειήο δήηεζεο θαη πνιιέο ηηκέο πιηθώλ θηλνύληαη πξνο ηζηνξηθά ρακειά επίπεδα. Ο ηδίξνο ππνρσξεί ζηελ κεγάιε πιεηνςεθία ησλ επηρεηξήζεσλ από 20 έσο 50%. Οξηζκέλεο κάιηζηα δείρλνπλ ζεκάδηα πηζαλήο θαηάξξεπζεο αθνύ δελ κπνξνύλ λα αληαπνθξηζνύλ ζηηο άκεζεο ππνρξεώζεηο ηνπο. «Καιέο δνπιεηέο» είλαη ειάρηζηεο δηόηη έρνπλ θαιιηεξγεζεί ζηνπο πειάηεο πξνζδνθίεο γηα ρακειόηεξεο ηηκέο κε ζπλέπεηα λα ζπξξηθλώλνληαη ηα πεξηζώξηα θέξδνπο, αθνύ ζρεδόλ όιεο νη δνπιεηέο «ρηππηνύληαη» από κεγάιν αξηζκό ζπλαδέιθσλ. Πέξα από ηα πξνβιήκαηα από ηελ κεησκέλε δήηεζε, ε αγνξά καζηίδεηαη από ηα πξνβιήκαηα ζηελ είζπξαμε ησλ απαηηήζεσλ. Ο νηθνδνκηθόο ηνκέαο κεηά από ηελ «θνύζθα» θαη ηηο ππεξβνιέο ησλ ηειεπηαίσλ εηώλ «μεθνπζθώλεη» απόηνκα ρσξίο λα κπνξεί λα εμνθιήζεη αξθεηνύο επαγγεικαηίεο ηνπ θιάδνπ. Οη κεηαρξνλνινγεκέλεο επηηαγέο απνηεινύλ βξαδπθιεγή βόκβα ζηα ζεκέιηα ηεο ειιεληθήο νηθνλνκίαο. Η γεληθή εηθόλα ραξαθηεξίδεηαη πάλησο από απόηνκε θαη επξεία κεηαβιεηόηεηα δήηεζεο θαη ηηκώλ πξνο ρακειόηεξα επίπεδα. Σνβαξνί νηθνλνκηθνί παξάγνληεο δελ κπνξνύλ κε βεβαηόηεηα λα ηνπνζεηήζνπλ ρξνληθά ηελ έμνδν από ηνλ θύθιν ηεο ύθεζεο. ΣΩΟΝΡΑΜΗΘΝ Έλα από ηα ζεκαληηθόηεξα πξνβιήκαηα ηνπ ειιεληθνύ Κξάηνπο είλαη ην ρσξνηαμηθό. Δθόζνλ ε Πνιηηεία δελ νξίδεη κε καθξνρξόλην πξόγξακκα θαη ζαθήλεηα ηε ρσξνηαμηθή νξγάλσζε ηεο ρώξαο πάληα ηα ιαηνκεία καξκάξνπ αιιά θαη νη επηρεηξήζεηο ηνπ θιάδνπ ζε θάπνηα θάζε ηεο δσήο ηνπο ζα είλαη ππό δησγκό. Γελ είλαη δπλαηόλ νη βηνηερλίεο-βηνκεραλίεο καξκάξνπ λα αληηκεησπίδνληαη σο λνκάδεο θαη λα εθδηώθνληαη από πεξηνρέο ζηηο νπνίεο ε Πνιηηεία ηνπο αδεηνδόηεζε όια απηά ηα ρξόληα. Καη όια απηά ρσξίο ηελ παξακηθξή απνδεκίσζε. Δπηπιένλ δελ νξίδνληαη πεξηνρέο ππνδνρήο ηνπο όπνπ ζα κπνξνύλ λα ζπλερίζνπλ ηελ δξαζηεξηόηεηά ηνπο, κε ινγηθέο αμίεο γεο θαη ζύγρξνλεο ππνδνκέο.. Καζαξά από ηελ «θαθνδαηκνλία» ηνπ ρσξνηαμηθνύ πεγάδνπλ ηα πξνβιήκαηα ηεο αδεηνδόηεζεο ησλ καξκαξάδηθσλ, ησλ πεξηβαιινληηθώλ όξσλ θαη ηεο δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ. ΙΑΡΝΚΔΗΑ ΞΟΩΡΖ ΙΖ Οη επηρεηξήζεηο καο όιν θαη πεξηζζόηεξν εμαξηώληαη από ην εμσηεξηθό γηα ηελ πξώηε ύιε. Τν ζεκεξηλό πεξίπινθν, δπζιεηηνπξγηθό θαη αληη-αλαπηπμηαθό θαζεζηώο αδεηνδόηεζεο θαη θαλνληζηηθώλ ξπζκίζεσλ πνπ δηέπνπλ ηελ ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα ζηελ Διιάδα, καο ζηεξεί ην αληαγσληζηηθό πιενλέθηεκα ηεο ρώξαο ζηελ παγθόζκηα αγνξά. Τα ιαηνκεία ην έλα κεηά από ην άιιν θιείλνπλ θαη ηα ειιεληθά κάξκαξα θηλδπλεύνπλ λα γίλνπλ «ζπιιεθηηθά». Η Διιάδα εμαθνινπζεί λα παξακέλεη κηα από ηηο θπξηόηεξεο καξκαξνπαξαγσγέο ρώξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, καδί κε ηελ Ιηαιία, ηελ Ιζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία, αιιά δελ βξίζθεηαη, πιένλ, κεηαμύ ησλ πξώησλ καξκαξνπαξαγσγώλ ρσξώλ, ζηελ παγθόζκηα θαηάηαμε, όπσο ζπλέβαηλε κέρξη ηε w w w. m a r m a r o n e t. c o m 2

3 δεθαεηία ηνπ 90. Η ζηαζηκόηεηα ηεο παξαγσγήο ειιεληθώλ καξκάξσλ θαηαγξάθεηαη θαη ζην εκπνξηθό ηζνδύγην ηεο ρώξαο όπνπ νη επηρεηξήζεηο καξκάξνπ πξαγκαηνπνηνύλ ηα ηειεπηαία ρξόληα εμαγσγέο ηεο ηάμεο ησλ εθαη. επξώ, ελώ νη εηζαγσγέο καξκάξσλ, πνπ απμάλνληαη ζπλερώο, αλήιζαλ ην 2008 ζε 85 εθαη. Δπξώ. ΣΟΖΚΑΡΝΓΝΡΖΠΖ Η πξόζβαζε ζε ρξεκαηνδόηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ βαίλεη ζπλερώο κεηνύκελε ιόγσ ηεο θαηάηαμή καο ζην θιάδν ηεο νηθνδνκήο πνπ δείρλνπλ λα απνθεύγνπλ ηα πεξηζζόηεξα ηξαπεδηθά ηδξύκαηα. Δπηπιένλ, ε Πνιηηεία αδξαλεί γηα γξαθεηνθξαηηθνύο ιόγνπο αιιά θαη ιόγσ ηεο πεξηνξηζκέλεο ξεπζηόηεηάο ηεο θαη θαζπζηεξεί λα αλαθνηλώζεη εληζρπόκελα επελδπηηθά πξνγξάκκαηα, λα εγθξίλεη ηα ππνβιεζέληα θαη λα απνπιεξώζεη ηα απνπεξαησκέλα. Σην πιαίζην ηεο ειιηπνύο ρξεκαηνδόηεζεο ζα κπνξνύζακε λα αλαθέξνπκε θαη ην θνξνινγηθό πνπ απνκπδά ξεπζηόηεηα από ηνλ θιάδν. Οη ζπλερείο θαη εμαλαγθαζηηθέο πεξαηώζεηο, ν αλαρξνληζηηθόο ΚΒΣ, νη εμσπξαγκαηηθνί ΜΣΚΚ, ηα επθάληαζηα λέα κέηξα, ηέιε θαη επηβαξύλζεηο ηειηθά ζηεξνύλ ηηο επηρεηξήζεηο από πόξνπο πνπ ζα κπνξνύζαλ λα δηαηεζνύλ ζηελ αλάπηπμή ηνπο. ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΞΟΝΓΗΑΓΟΑΦΔΠ ΙΗΘΩΛ-ΔΟΓΑΠΗΩΛ Γελ πξέπεη λα παξαγλσξίζνπκε επίζεο θαη ηα πξνβιήκαηα πνπ αθνξνύλ ηελ αγνξά ησλ πξντόλησλ καο. Ο θιάδνο δελ έρεη παξαθνινπζήζεη από θνληά ηελ θαηάξηηζε ησλ πξνδηαγξαθώλ ΔΝ θαη ηελ ζήκαλζε CE, θαζώο θαη ηνλ λέν Καλνληζκό ηεο ΔΔ γηα ηα δνκηθά πιηθά CPR, κε ζπλέπεηα λα έρεη κείλεη πίζσ ζηελ έγθαηξε πξνεηνηκαζία ηνπ. Τα πξνβιήκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ ηνπνζέηεζε καξκάξσλ ζε δηάθνξα έξγα είλαη πνιιά θαη γλσζηά. Καη ελώ νη πεξηζζόηεξεο αζηνρίεο νθείινληαη ζε αλεθπαίδεπηνπο ηερλίηεο, έρνπλ ηειηθά επηπηώζεηο ζηηο επηρεηξήζεηο παξαγσγήο πξντόλησλ καξκάξνπ. Ο θιάδνο δελ έρεη πξνρσξήζεη ζηελ ζύληαμε ζρεηηθώλ πξνδηαγξαθώλ εθηέιεζεο καξκαξηθώλ εξγαζηώλ νη νπνίεο ηειηθά ζα ζπκβάιινπλ ζηελ εμπγίαλζε ηεο αγνξάο θαη ζηελ αλαβάζκηζε ησλ πξντόλησλ καο. ΔΘΞΑΗΓΔΠΖ ΘΑΡΑΟΡΗΠΖ Τέινο δελ πξέπεη λα μεράζνπκε όηη ην κάξκαξν δελ κπνξεί λα εμνξπρηεί, επεμεξγαζζεί θαη ηνπνζεηεζεί ρσξίο ην κεξάθη θαη ηoλ κόρζν ησλ ηερληηώλ. Τν πξνζσπηθό πνπ απνρσξεί δύζθνια αληηθαζίζηαηαη θαη ην ππάξρνλ ρξεηάδεηαη ζπλερή εθπαίδεπζε θαη εμεηδίθεπζε. Ο θιάδνο δελ έρεη θαηαθέξεη λα πξνζειθύζεη ηνπο λένπο θαη νη Σρνιέο ηνπ βξίζθνληαη ζε καξαζκό. Η επεξρόκελε ζπδήηεζε γηα ηελ πηζηνπνίεζε ηνπ επαγγέικαηόο καο πξέπεη λα καο βξεη έηνηκνπο κε επεμεξγαζκέλεο πξνηάζεηο θαη ηνπο απαηηνύκελνπο κεραληζκνύο ειέγρνπ θαη επνπηείαο θαη όρη λα νξηζηνύλ άιινη θνξείο σο θνξείο πηζηνπνίεζεο πξνζώπσλ θαη πξνζσπηθνύ. ΘΙΑΓΗΘΖ ΑΛΡΗΞΟΝΠΩΞΔΠΖ Ο θιάδνο έκεηλε πνιιέο θνξέο αδξαλήο όηαλ ζέκαηα πνπ ηνλ αθνξνύζαλ ζπδεηήζεθαλ ή απνθαζίζηεθαλ ρσξίο ηελ παξέκβαζή ηνπ. Ο θαζέλαο καο αλαδήηεζε κνλαρηθό δξόκν επίιπζεο ησλ πξνβιεκάησλ κε απνηέιεζκα νη θνηλέο θαη ζπληνληζκέλεο δξάζεηο ζην θαηαηγηζκό ησλ απαηηήζεσλ ηεο επνρήο λα ήηαλ ειάρηζηεο. Η αλεπάξθεηα από ηελ ηδηώηεπζή καο θάλεθε κε ην θαιύηεξν ηξόπν ηελ ζεκεξηλή επνρή ηεο θξίζεο πνπ ηξέρνπκε πίζσ από ηηο εμειίμεηο. Σηα πεξηζζόηεξα από ηα παξαπάλσ πξνβιήκαηα ν Οκνζπνλδία καο σο εθπξόζσπνο ηνπ Κιάδνο Μαξκάξνπ έρεη πξνηείλεη ηόζν ζην Υπνπξγείν Αληαγσληζηηθόηεηαο όζν θαη ζην Σπληνληζηηθό Όξγαλν ηνπ ΤΔΔ γηα ηα Γνκηθά Πξντόληα πξνηάζεηο γηα ηελ έμνδν από ηελ θξίζε ηόζν ηνπ θιάδνπ όζν θαη ηνπ θαηαζθεπαζηηθνύ ηνκέα. Η επηζηνιή ηνπ ΤΔΔ πξνο ηα Υπνπξγεία πνπ θξαηάηε ζηα ρέξηα ζαο πεξηιακβάλεη νξηζκέλεο απηνύζηεο ζέζεηο ηεο ΟΣΜΔ. w w w. m a r m a r o n e t. c o m 3

4 - ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ - 1. Ιύζε ζην ρωξνηαμηθό πξόβιεκα ηωλ βηνκεραληθώλ / βηνηερληθώλ κνλάδωλ καξκάξνπ, εηδηθά ζην λνκό Αηηηθήο. Τώξα, πεξηζζόηεξν από πνηέ, είλαη αλάγθε λα νξηζηνύλ ρώξνη ππνδνρήο ησλ βηνκεραληθώλ / βηνηερληθώλ κνλάδωλ κεηαπνίεζεο καξκάξνπ, γηα λα δεκηνπξγεζνύλ, θνληά ζε αζηηθά θέληξα αγνξέο, ζύγρξνλα θαη νξγαλσκέλα ΒΙΠΑ ΒΙΟΠΑ, ζηα νπνία λα είλαη νηθνλνκηθά πξνζηηή ε κεηεγθαηάζηαζή ηνπο. Δπεηδή, όκσο, ελδέρεηαη λα απαηηεζνύλ πνιιέο ζπζθέςεηο, πνιενδνκηθνί ζρεδηαζκνί θαη εγθξίζεηο ζρεδίσλ, κέρξη λα νξηζηηθνπνηεζεί «ηη κπνξνύκε λα θάλνπκε θαη πνύ», είλαη αλάγθε λα παξαηαζνύλ άκεζα νη άδεηεο ιεηηνπξγίαο πθηζηακέλσλ κνλάδσλ πνπ δξαζηεξηνπνηνύληαη, ζήκεξα, ζε «πξνβιεκαηηθέο πεξηνρέο» θαη νη επηρεηξήζεηο απηέο λα εληαρζνύλ ζε πξνγξάκκαηα κεηεγθαηάζηαζεο ζηα Πάξθα Μαξκάξνπ πνπ ζα ρσξνζεηεζνύλ (ελδερνκέλσο λα απαηηεζνύλ πεξηζζόηεξα από έλα ζηελ Αηηηθή). Καλέλα καξκαξάδηθν θιεηζηό, θαλέλαο εξγαδόκελνο άλεξγνο. 2. Πύγρξνλν ζεζκηθό πιαίζην γηα ηα ιαηνκεία καξκάξνπ. Η Πνιηηεία, πξέπεη, θαηαξρήλ λα δώζεη κηα ζαθή απάληεζε ζηνλ Κιάδν Μαξκάξνπ αλ έρεη ηελ πνιηηηθή βνύιεζε, γηα λα αμηνπνηεζνύλ, ζηα πιαίζηα ηεο Αεηθόξνπ αλάπηπμεο, κνλαδηθνί ζηνλ θόζκν ηύπνη Διιεληθώλ καξκάξσλ, πνπ κπνξνύλ λα απνηειέζνπλ ζνβαξό ζπγθξηηηθό πιενλέθηεκα ηεο ρώξαο ζην δηεζλή αληαγσληζκό. Ο εθζπγρξνληζκόο ηνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηα ιαηνκεία καξκάξνπ πξέπεη λα πξνβιέπεη ηελ απινπνίεζε θαη ηε ζπληόκεπζε ησλ δηαδηθαζηώλ έθδνζεο ησλ αδεηώλ εθκεηάιιεπζεο ιαηνκείσλ (κε ηε δεκηνπξγία Θέληξωλ Κίαο Πηάζεο γηα ηελ εμππεξέηεζε ησλ επηρεηξήζεσλ), θαζώο θαη ηε ζέζπηζε ζαθώλ πξνδηαγξαθώλ θαη θξηηεξίσλ ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο από ηε ιαηνκηθή δξαζηεξηόηεηα, ώζηε λα ηεξκαηηζηεί ε ηαιαηπσξία ησλ επηρεηξήζεσλ ηνπ θιάδνπ από ηηο δηάθνξεο ππεξεζίεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ αδεηνδόηεζε ησλ ιαηνκείσλ. Γηα ηελ επηηάρπλζε ηεο πξνεηνηκαζίαο ελόο ζύγρξνλνπ ζεζκηθνύ πιαηζίνπ γηα ηα ιαηνκεία καξκάξνπ, πξέπεη λα αλαζπξζεί από ηα ζπξηάξηα ην ζρεηηθό λνκνζρέδην πνπ δόζεθε ζε δεκόζηα δηαβνύιεπζε ην 2006, ην νπνίν ελδερνκέλσο λα ρξεηάδεηαη επηθαηξνπνίεζε, πξηλ πξνσζεζεί γηα ςήθηζε ζηε Βνπιή. Ο θιάδνο καο πξέπεη λα επεμεξγαζηεί άξζξν-άξζξν ην λνκνζρέδην θαη λα παξέκβεη ζηελ δηαβνύιεπζε. 3. Δλίζρπζε ηεο αληαγωληζηηθόηεηαο κέζω ηνπ ΔΠΞΑ Σηα πιαίζηα ησλ αλαζεσξήζεσλ ησλ επηρεηξεζηαθώλ πξνγξακκάησλ ηνπ ΔΣΠΑ (Γ ΚΠΣ) πνπ ζα πξνσζήζεη ε θπβέξλεζε πξέπεη λα αλαζρεδηαζηνύλ ηα πξνγξάκκαηα ελίζρπζεο ώζηε λα απεπζύλνληαη θύξηα ζηηο ΜΜΔ, ηδηαίηεξα ηηο πνιύ κηθξέο επηρεηξήζεηο θαη ηνπο απηναπαζρνινύκελνπο, θαη λα ζπκβάιινπλ νπζηαζηηθά ζηνλ εθζπγρξνληζκό, ζηελ θαηλνηνκία, ζηελ εμσζηξέθεηα θαη ηελ αληαγσληζηηθόηεηα ηνπο. Τα πξνγξάκκαηα πξέπεη λα δηαζέηνπλ αξθεηνύο πόξνπο, λα πξνθεξπρζνύλ άκεζα ζε δξάζεηο θιεηδηά κε απινπζηεπκέλεο, ηαρύηαηεο δηαδηθαζίεο, επαξθνύο ρξόλνπο ππνβνιήο, κε αληηθεηκεληθά θξηηήξηα αμηνιόγεζεο θαη ελδηάκεζνπο νξγαληζκνύο έγθξηζεο, ειέγρνπ θαη άκεζεο απνπιεξσκήο κε ζπκκεηνρή ησλ Δπηκειεηεξίσλ. Θα είλαη πξαγκαηηθά εγθιεκαηηθό κε ην πέξαο ηνπ ΔΣΠΑ λα ππάξρνπλ θνλδύιηα πνπ δελ «απνξξνθήζεθαλ» όπσο κε ηα πξνεγνύκελα ΚΠΣ. Δπηπιένλ πξέπεη λα επηδηώμνπκε ηελ επηδόηεζε γηα ηελ ζήκαλζε CE, όπσο ζα αλαιύζνπκε ζε επόκελε ζεκαηηθή ελόηεηα. 4. Ρόλωζε ηεο εγρώξηαο δήηεζεο. Πέξα από ηα γεληθά κέηξα γηα ηελ νηθνδνκή, ζα κπνξνύζαλ κέζσ ηνπ Πξνγξάκκαηνο Γεκνζίσλ Έξγσλ (ΠΓΔ), λα πξνβιεθζνύλ κηθξά θαη κεζαία έξγα ζε ηνπηθό επίπεδν πνπ λα ρξεζηκνπνηνύλ ειιεληθά κάξκαξα. Απηά ηα έξγα ζα ζπκβάιινπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο θαη ηελ δηαηήξεζε ηεο θπζηνγλσκίαο ηνπ ηόπνπ. Πξέπεη λα δηαζθαιηζζεί όηη ηα εηζαγόκελα πιηθά πνπ καο θαηαθιύδνπλ δελ ζα «βαπηηζζνύλ» εγρώξηα. Σηηο κεγάιεο πόιεηο ζα κπνξνύζε λα εθπνλεζεί w w w. m a r m a r o n e t. c o m 4

5 πξόγξακκα ελίζρπζεο / ειάθξπλζεο ησλ ηδηνθηεηώλ πνπ πξνβαίλνπλ ζηελ ζπληήξεζε θαη ηνλ θαζαξηζκό καξκάξηλσλ πξνζόςεσλ θηηξίσλ. 5. Δλίζρπζε ηωλ εμαγωγώλ ηνπ θιάδνπ καο. Άλνηγκα λέσλ αγνξώλ κε παξάιιειε δηεξεύλεζε επελδπηηθώλ επθαηξηώλ ζε ρώξεο πνπ κέρξη ζήκεξα δελ απνηεινύζαλ αγνξέο-ζηόρνπο αιιά θαη εληαηηθνπνίεζε ησλ δξάζεσλ πξνβνιήο ζε ππάξρνπζεο αγνξέο κέζσ ελόο αλαλεσκέλνπ θαη αλαβαζκηζκέλνπ ΟΠΔ. Η ελίζρπζε ζα κπνξνύζε λα έρεη ηελ κνξθή θνξνινγηθώλ απαιιαγώλ εθόζνλ δελ ππάξρνπλ θνλδύιηα. Πξέπεη επίζεο λα εληζρπζνύλ ην γξαθεία Δκπνξηθώλ Αθνινύζσλ (ΟΔΥ) ώζηε λα ιεηηνπξγνύλ απνηειεζκαηηθά σο ζύγρξνλεο κνλάδεο ππνζηήξημεο ησλ εμαγσγέσλ. Η ζηξαηεγηθή εμσζηξέθεηαο εληζρύεηαη κε ηελ ζπζηεκαηηθή θαη δηαξθή νηθνλνκηθή δηπισκαηία. Δπίζεο δελ κπνξνύλ λα αγλνεζνύλ νη απαξαίηεηεο ππνδνκέο ζε ιηκάληα, νδηθέο αξηεξίεο, ζηδεξνδξόκνπο αιιά κε ινγηθέο αληαγσληζηηθέο ρξεώζεηο. 6. Βειηίωζε ηνπ κηθξννηθνλνκηθνύ πεξηβάιινληνο. Όπσο πνιινί θιάδνη κέρξη ηώξα, δεηνύκε ηελ ελίζρπζε ηεο ξεπζηόηεηαο ηεο αγνξάο κέζσ ησλ ηξαπεδώλ, ηνπ ΤΔΜΠΜΔ ή άιιεο νδνύ, ηεο παξνρή θηλήηξσλ γηα αύμεζε ησλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ θαηάξγεζε ηεο εηζθνξάο 0,6% ζηα δάλεηα, ηελ αύμεζε από 0,5% ζε 3% ησλ πξνβιέςεσλ επηζθαιεηώλ ζηνπο ηζνινγηζκνύο ησλ επηρεηξήζεσλ, ηελ επαλαθνξά ηνπ Αθνξνιόγεηνπ Απνζεκαηηθνύ γηα επελδύζεηο θαη ηελ ζηαζεξόηεηα ηνπ θνξνινγηθνύ πιαηζίνπ γηα 5 έηε. Πηζηεύνπκε όηη είλαη βήκα πξνο ηελ ζσζηή θαηεύζπλζε ε ζέζπηζε ηνπ εηδηθνύ δηακεζνιαβεηή ηνπ επηρεηξεκαηία γηα κία ηαρύηεξε, επέιηθηε θαη απνηειεζκαηηθή επίιπζε πξνβιεκάησλ ζηηο ζπλαιιαγέο ησλ επηρεηξήζεσλ κε ηε δεκόζηα δηνίθεζε. 7. Πύλδεζε επηρεηξήζεωλ θαη εθπαίδεπζεο. Τέινο ν θιάδνο έρεη αλάγθε λα απνθηήζεη επαθή κε ηελ εθπαίδεπζε. Να καο δνζεί ε δπλαηόηεηα λα παξνπζηάζνπκε ηνλ θιάδν καο, ζηα πιαίζηα ηνπ Σρνιηθνύ Δπαγγεικαηηθνύ Πξνζαλαηνιηζκνύ, ζηνπο καζεηέο ηνπ Λπθείνπ γηα λα κπνξέζνπκε λα πξνζειθύζνπκε λένπο ηεο παηξίδαο καο πνπ ζα αγαπήζνπλ θαη αζρνιεζνύλ κε ην κάξκαξν. Οη ζρνιέο καζεηείαο καξκάξνπ ηνπ ΟΑΔΓ πξέπεη λα «αλνίμνπλ» ζηα Λύθεηα θαη ζηηο επηρεηξήζεηο. Η επηρεηξεκαηηθή αξηζηεία απνθηάηαη κέζσ ηθαλώλ, εθπαηδεπκέλσλ θαη αθνζησκέλσλ ηερληηώλ θαη ζηειερώλ. Θα είκαζηε πξαγκαηηθά αλάμηνη ησλ πξνγόλσλ καο εάλ δελ κπνξέζνπκε λα ζπλερίζνπκε ηελ καθξαίσλε παξάδνζε καο ζηελ θαηεξγαζία ηνπ καξκάξνπ. Ο ιαόο καο άθεζε ην απνηύπσκά ηνπ ζην δηάβα ησλ αηώλσλ πάλσ ζε «ηνύηεο εδώ ηηο πέηξεο». 8. Δλίζρπζε ηωλ ζωκαηείωλ Τα ζπιινγηθά όξγαλα ηνπ θιάδνπ πξέπεη λα ζπάζνπλ ην «θαύιν θύθιν» πνπ ηνπο θαηαηξύρεη. «Γελ πεηπραίλνπλ ηίπνηα ηα ζσκαηεία νπόηε δελ γηλόκαζηε κέιε Γελ έρνπλ κέιε ηα ζσκαηεία, νπόηε απηά αδπλαηνύλ λα πεηύρνπλ θάηη». Απηό πξέπεη λα αιιάμεη. Καη κπνξεί λα αιιάμεη όηαλ ληθήζνπκε ηελ αδηαθνξία, ηελ δπζπηζηία θαη ηελ απειπηζία ησλ ζπλαδέιθσλ. Η ζεκεξηλή καο ζπλάληεζε θαηαδεηθλύεη όηη ηα ζέκαηα πνπ καο απαζρνινύλ είλαη πνιιά θαη επείγνληα θαη όηη όινη καδί πξέπεη λα επεμεξγαζηνύκε ηηο ζέζεηο καο κε ζηόρν λα πξνθύςνπλ ηεθκεξησκέλεο θαη πινπνηήζηκεο πξνηάζεηο πξνο ηελ πνιηηεία, πνπ κπνξνύλ λα ζπκβάινπλ ζηελ αλαπηπμηαθή πνξεία ηνπ θιάδνπ, πξνο όθεινο ηόζν ησλ επηρεηξεκαηηώλ ηνπ ηνκέα, όζν θαη ηεο ηνπηθήο θαη εζληθήο νηθνλνκίαο. Σαο θαινύκε λα πάξεηε κέξνο ζηνλ δηάινγν πνπ ζα αθνινπζήζεη θαη λα καο βνεζήζεηε ζηε δεκηνπξγία κηα δεμακελήο ηδεώλ θαη πξνηάζεσλ ηνπ θιάδνπ. Δπραξηζηώ γηα ηελ πξνζνρή ζαο. w w w. m a r m a r o n e t. c o m 5

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο.

Ππορ: Κοιν.: Θέμα: Πξνηάζεηο ηνπ Παξαξηήκαηνο καο επί ηνπ Αλαπηπμηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ 2014-2020» σεη.: Τπ. Αξηζκ. Πξση. 1254/23-4-2013 έγγξαθν ζαο. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΟ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΔΛΛΑΓΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ Ππορ: Καβάια, 04-06-2013 Αξηζ. Πξση: 401 Γ.. ΓΔΩΣ.Δ.Δ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΚΑΗ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΣΩΝ ΤΠΟΚΑΣΑΣΗΜΑΣΩΝ ΜΙΑ ΑΛΤΙΓΑ ΛΙΑΝΙΚΟΤ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΜΔΩ ΣΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΤΑ ΑΝΑΛΤΗ ΓΔΓΟΜΔΝΩΝ Τπό ΚΑΡΑΪΑΡΙΓΗ X. Υαληά, 2011 Δπραξηζηίεο Θα ήζεια λα

Διαβάστε περισσότερα

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε.

Πξνο: Κνηλ.: ΨΗΦΙΜΑ ΠΡΟΣΑΗ. Ελώπηνλ ηνπ πληνληζηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ ΓΕΩΣ.Ε.Ε. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr Web site: www.geotee-anmak.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ

ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ. Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ ΤΝΔΝΣΔΤΞΗ Γρ. Γ. ΠΑΠΑΡΔΝΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΟΝΣΑ ΤΜΒΟΤΛΟΤ ΣΟΤ ΓΔΦΑ ΣΗΝ ΔΚΠΟΜΠΗ ΣΟΤ «CHANNEL 9»: «ZOOM ΣΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ» ΚΑΙ ΣΗ ΓΗΜΟΙΟΓΡΑΦΟ ΝΑΣΑΑ ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ Ν. ΠΑΝΣΙΓΑΚΗ: Καιό κεζεκέξη θπξίεο θαη θύξηνη. αο θαισζνξίδνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών

ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Φανιά, 30-9-2013 ΓΔΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Στο ΔΒΔΦ με τη συμμετοχή βουλευτών Σύσκεψη για τα προβλήματα των επαγγελματοβιοτεχών Σα πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινύλ έκπνξνπο θαη επαγγεικαηνβηνηέρλεο ζπδεηήζεθαλ ζε ζύζθεςε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ,

ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- Αθήνα, 24 Ιοςνίος 2014 ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΣΟΤ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΩΝ ΔΤΡΩΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΣΗ ΚΔΔ, κ. ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟΤ ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΗΝ ΔΚΓΗΛΩΗ ΣΟΤ ΒΔΛΓΟ-ΔΛΛΗΝΙΚΟΤ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980-

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΥΑΙΡΔΣΙΜΟ ΠΡΟΔΓΡΟΤ ΚΔΔΔ & ΔΒΔΑ, κ. Κ. ΜΙΥΑΛΟΤ, ΣΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΠΟΤ ΓΙΟΡΓΑΝΩΝΔΙ ΣΟ ΔΒΔΑ ΣΟ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΟ DIVANI CARAVEL ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΠΡΟΪΟΝ ΔΛΛΗΝΙΚΟ! ΓΤΝΑΜΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΙ ΔΞΩΣΡΔΦΔΙΑ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.

ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ. Θάνος Παγώνης. Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua. ΔΠΑΝΔΞΔΣΑΕΟΝΣΑ ΣΟ ΠΡΟΣΤΠΟ ΟΗΚΗΣΗΚΉ ΠΑΡΑΓΧΓΉ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ ΜΔΑ ΑΠΌ ΣΖΝ ΟΠΣΗΚΖ ΣΖ ΖΜΔΡΗΝΖ ΤΓΚΤΡΗΑ Θάνος Παγώνης Λέθηνξαο ΔΜΠ, tpagonis@arch.ntua.gr ΠΔΡΗΛΖΦΖ Η εηζήγεζε απηή επηρεηξεί, κε αθνξκή ηε ζπγθπξία

Διαβάστε περισσότερα

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη Γηπισκαηηθή εξγαζία ζηα πιαίζηα ηνπ Γηαηκεκαηηθνύ Πξνγξάκκαηνο Μεηαπηπρηαθώλ πνπδώλ ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (ΜΒΑ) 2009 Υπολογιςμόσ των δεικτών P/E, P/BV, P/S και η χρήςη τουσ ςτην επενδυτική απόφαςη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11

ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΠΡΟΣΔΗΝΟΜΔΝΖ ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΖ ΛΤΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΠΡΩΣΖ ΓΡΑΠΣΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΖ ΓΔΟ 11 ΔΗΑΓΩΓΖ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ ΚΑΗ ΟΡΓΑΝΗΜΩΝ ΠΡΟΟΥΖ! Ζ απξόζθνπηε δηαθίλεζε ηνπ παξόληνο ππνδείγκαηνο ζηνπο ππόινηπνπο ζπκθνηηεηέο ζαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΓΙΔΘΝΗ ΚΑΝΑΛΙΑ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΔΤΦΡΑΙΜΙΓΟΤ ΟΦΙΑ ΣΟΤ ΓΗΜΗΣΡΙΟΤ (Μ 10/12) ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΔΠΣΔΜΒΡΙΟ 2013 ΕΤΦΑΡΙΣΙΕ Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Σεπτέμβριος 2009 ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ * Σεπτέμβριος 29 Η διεθνής κρίση δοκιμάζει τις αντοχές της βιομηχανίας βασικών μετάλλων Ο ειιεληθόο θιάδνο βαζηθώλ κεηάιισλ - ν νπνίνο ζπλεηζθέξεη ην,5% ηνπ ΑΔΠ θαη είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ

Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α. Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, ΔΔ-Ρωζίαο ζηνλ Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 1 Ι Α Ν Ο Τ Α Ρ Ι Ο 2 0 1 4 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ Ε Τ Χ Ο Τ : Γειώζεηο ηνπ έιιελα 1 Τπνπξγνύ Πεξηβάιινληνο, Δλέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας

Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Υαλκίδα βιώζιμη πόλη. Κριηική ανάλσζη ηης πόλης ηης Υαλκίδας ζύμθωνα με ηις αρτές ηης αειθορίας Νεθηάξηνο Καληαλνιέωλ 1, Αηθαηεξίλε Αιηαθίδνγινπ 2 1. ΠΔ12 - MSc Πνιηηηθόο Μεραληθόο Δ.Μ.Π. Τπεύζπλνο ρνιηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ

V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ V2G: Σα ηλεκτρικά οχήματα ςτην αγορά ενζργειασ ΒΕΛΙΣΙΚΑΚΗ ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΚΑΠΑΡΟ

Διαβάστε περισσότερα

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ).

πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Η Κ Α Ι Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Σ Ε Τ Χ Ο 4 3 Μ Α Ρ Σ Ι Ο 2 0 1 4 πλεξγαζία Διιάδαο-Κύπξνπ-Ιζξαήι ζηνλ ηνκέα ηνπ θπζηθνύ αεξίνπ (ΦΑ). Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ

TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ TEI ΚΑΒΑΛΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ της σποσδάστριας Παποστσή Κωσταντινιά ΜΕ ΘΕΜΑ: ΑΛΛΑΓΔ ΣΗ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑ ΣΑ ΛΟΓΙΣΙΚΑ ΚΑΝΓΑΛΑ Καθηγητής κ. Α. Μανδήλας ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2008 ΠΔΡΙΔΥΌΜΔΝΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A.

Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Ναςτιλία ξηπού υοπτίος: ςπάπσει υωρ στο τούνελ; Τος Τεντ Πετπόποςλος / Διεςθύνοντορ Σςμβούλος / Petrofin S.A. Η θαηάξξεπζε ησλ λαύισλ μεξνύ θνξηίνπ, νη νπνίνη έραζαλ ην 94% ηεο αμίαο ηνπο από ηελ θνξύθσζή

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης

Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης 2 ο Συνέδριο Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης «Η Κρίση ως Ευκαιρία για Αφύπνιση ΕΚΕ : Πολυτέλεια η Αναγκαιότητα;» Χορηγός Λευκώματος 26/04/2012 ΑΘήνα Τα τελευταία χρόνια σχεδιάσαμε και υλοποιήσαμε ένα ευρύ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη

Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη Οι ζύγσπονερ εξαπηήζειρ υρ ποιμανηική ππόκληζη εβαζκηώηαηε Μεηξνπνιίηε Γεκεηξηάδνο θ. Ιγλάηηε, Θα ήζεια ζεξκόηαηα λα ζαο επραξηζηήζσ γηα ηελ επγεληθή όζν θαη ηηκεηηθή πξόζθιεζε ζαο λα έιζσ ζε απηή ηε ζπλάληεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ

ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΠΡΟΟΠΣΙΚΔ ΣΗ ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ Παξνπζίαζε ζηελ θνπή πίηηαο ηνπ Ν.Δ.Δ. 10 Ιαλνπαξίνπ 2013 Γξ. Γεώξγηνο Α. Γξάηζνο Πξόεδξνο Ναπηηθνύ Δπηκειεηεξίνπ ηεο Διιάδαο ΚΑΛΗ ΥΡΟΝΙΑ ΜΔ ΤΓΔΙΑ, ΔΤΣΤΥΙΑ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ

THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ THE ECONOMIST ΟΜΙΛΙΑ ΜΙΛΣΙΑΓΗ ΒΑΡΒΙΣΙΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟΤ ΝΑΤΣΙΛΙΑ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΤ TO THE 18 th ROUNDTABLE WITH THE GOVERNMENT OF GREECE «THE BIG RETHINK FOR EUROPE THE BIG TURNING POINT FOR GREECE» ΠΕΜΠΤΗ 10 ΙΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΦΑΡΜΟΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΠΔΣΡΔΛΑΗΟΤ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «AΤΣΟΚΗΝΖΣΑ ΜΔ ΤΒΡΗΓΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΟ ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΟ ΣΟΤ ΠΡΟΧΠΟ» ΒΔΡΔΝΣΕΗΧΣΖ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ (ΑΔΜ:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012

ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ. Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ. Αύγουστος 2012 ΚΛΑΔΙΚΕ ΜΕΛΕΣΕ ΕΘΝΙΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ * Αύγουστος 2012 Κρουαζιέρα: Ένας κλάδος με δυνητικά έσοδα ύψους 2δις Παύλος Μυλωνάς Οικονομικός Σύμβουλος του Ομίλου της Εθνικής Τράπεζας (+30210) 334 1521, e-mail: pmylonas@nbg.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ. Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΣΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ Πξόγξακκα πνπδώλ: ΓΔΟ Θεκαηηθή Δλόηεηα ΓΔΟ33 (Μάξθεηηλγθ ΙΙ) Αθαδ. Έηνο: 2012-2013 1 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΔΡΩΣΗΜΑ 1 ζει. 3 ΔΡΩΣΗΜΑ 2 ζει. 7 ΔΡΩΣΗΜΑ 3 ζει. 8 ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΖΜΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΑΗ ΔΠΗΥΔΗΡΖΗΑΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΣΟΤ ΒΔΛΣΗΣΟΤ ΣΤΠΟΤ ΠΛΟΗΟΤ ΣΖΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΩΝΣΑ ΣΟ ΠΛΗΘΟ ΣΗΝ ΠΛΑΣΔΙΑ Η ΠΔΡΙΠΣΩΗ ΣΩΝ ΑΓΑΝΑΚΣΙΜΔΝΩΝ ΣΗ ΠΛΑΣΔΙΑ ΤΝΣΑΓΜΑΣΟ Σεπέζα Γαλάηοςλα Αξρηηέθησλ Μεραληθόο ΔΜΠ, Τ/Γ ρνιήο Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ ΔΜΠ, g_azeret@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ ε κηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ.

ΓΝΩΜΩΝ ΤΜΒΟΤΛΔΤΣΗΚΖ. Έξεπλεο θνηλήο γλώκεο θαη δεκνζθνπήζεηο. Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ανάθεζη Ημεπομηνία διεξαγυγήρ Κάλςτη Μέγεθορ δείγμαηορ Δπιλογή δείγμαηορ ςλλογή ζηοισείυν Δμποπικό και Βιοηεσνικό Δπιμεληηήπιο Ν. Φλώπιναρ. Ζ έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε από ηην ΓΝΩΝΩΝ Σςμβοςλεςηική (Α.Μ.

Διαβάστε περισσότερα