ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά"

Transcript

1 ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ (ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΛΟΓΟΣΕΧΝΙΑ) Σίτλοσ : Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά Η ιδζα του ςεναρίου φμφωνα με τισ οδθγίεσ του νζου αναλυτικοφ ςχολικοφ προγράμματοσ οι μακθτζσ κα πρζπει κατά τθ διάρκεια των τετραμινων να αξιολογοφνται και με προγραμματιςμζνεσ διακεματικζσ εργαςίεσ. Ο ςχεδιαςμόσ τθσ κάτωκι εργαςίασ ζγινε τόςο ϊςτε να καλφψει τθν προαναφερκείςα απαίτθςθ του αναλυτικοφ προγράμματοσ,όςο και για να αςκθκοφν τα παιδιά ςτθ δθμιουργία πολυτροπικϊν εργαςιϊν που τουσ κινθτοποιοφν το ενδιαφζρον για το μάκθμα και προςεγγίηουν με ζνα διαφορετικό τρόπο τα μθνφματα του ςπουδαίου ιςτορικοφ. Με τθ ςυγκεκριμζνθ εργαςία ςτόχοσ είναι οι μακθτζσ να κατανοιςουν το εσ αεί του ιςτορικοφ ζτςι όπωσ αποτυπϊνεται ςτο πζραςμα των χρόνων από τα ιςτορικά γεγονότα ςυνεπικουροφμενα από τθν τζχνθ, τθ λογοτεχνία και τθ ςφγχρονθ πραγματικότθτα. Σάξη: Α λυκείου Αριθμόσ μαθητών : 24 Γνωςτικό αντικείμενο: Αρχαία ελληνική γραμματεία Διδακτική Ενότητα: Θουκυδίδη, βιβλίο Γ, κεφ Διδακτικά αντικείμενα (Εμπλεκόμενα μαθήματα): Ιςτορία τθσ νεότερθσ και ςφγχρονθσ Ελλάδασ, Νζα ελλθνικι γλϊςςα (εφ όςον ηθτείται από τουσ μακθτζσ παραγωγι κειμζνου), Νζα ελλθνικι λογοτεχνία, Πλθροφορικι (αφοφ οι ομάδεσ κα χρθςιμοποιιςουν, word, power- point για τθν επεξεργαςία του υλικοφ και τθν παρουςίαςθ των εργαςιϊν τουσ). Σόποσ διεξαγωγήσ του μαθήματοσ: Αίκουςα διδαςκαλίασ, Εργαςτιριο Πλθροφορικισ, βιβλιοκικθ. Εκτιμώμενη διάρκεια ςεναρίου: 5-6 διδακτικζσ ϊρεσ. Κφριοι ςτόχοι: α. Γνωςτικοί-μαθηςιακοί -να γνωρίςουν άλλα παραδείγματα εμφφλιων πολζμων. -να εξαςκθκοφν οι μακθτζσ ςτθ ςυγγραφι ιςτορικισ αφιγθςθσ. -να κατανοιςουν τα αίτια που οδθγοφν ςε πολιτικι και θκικι παρακμι ςε περίοδο εμφφλιασ διαμάχθσ. -να πιςτοποιιςουν τθν επίδραςι που ζχουν τα ιςτορικά γεγονότα μιασ εποχισ ςτθ διαμόρφωςθ τθσ λογοτεχνίασ και τθσ τζχνθσ. -Να καταδικάςουν τισ φοβερζσ ςυνζπειεσ και τα αποτελζςματα που ζχει ζνασ εμφφλιοσ πόλεμοσ κυρίωσ όςον αφορά τον άμαχο πλθκυςμό. β. Παιδαγωγικοί -Αξιολόγθςθ των πλθροφοριϊν που παρζχουν οι δικτυακοί τόποι. -Καλλιζργεια του πνεφματοσ ςυνεργαςίασ. -Ανάλθψθ από τουσ μακθτζσ ενεργοφ ρόλου ςτθ διαδικαςία τθσ μάκθςθσ. -Οικοδόμθςθ τθσ γνϊςθσ μζςω τθσ ανακάλυψθσ διερεφνθςθσ. -Άςκθςθ ςτθ ςυνεργατικι παραγωγι λόγου. γ. Σεχνολογικοί

2 -υνειδθτοποίθςθ τθσ χρθςιμότθτασ των ΣΠΕ ςτθ μακθςιακι διαδικαςία. -Προϊκθςθ τεχνολογικοφ εγγραμματιςμοφ. -Γνωριμία με επιλεγμζνουσ δικτυακοφσ τόπουσ χριςιμουσ για το μάκθμα τθσ νζασ ελλθνικισ λογοτεχνίασ και τθσ ιςτορίασ. -Ικανότθτα αναηιτθςθσ πλθροφοριϊν ςτο διαδίκτυο και αξιολόγθςι τουσ. - εξάςκθςθ ςτθ δθμιουργία πολυτροπικισ εργαςίασ -Άςκθςθ ςτθ χριςθ των λογιςμικϊν παρουςίαςθσ (Power Point,word). Απαραίτητο Τλικό: ( ζντυπο και θλεκτρονικό) Α. Πηγζσ: -χολικό εγχειρίδιο. -Διαδίκτυο (ςυνδζςεισ με ιςτοςελίδεσ: Β. Λογιςμικά: -Σα λογιςμικά word, power-point (με χριςθ των θλ. υπολογιςτϊν του ςχολικοφ εργαςτθρίου και με προβολικό μθχάνθμα). Προαπαιτοφμενεσ γνώςεισ (ή δεξιότητεσ) Για τθν επιτυχι υλοποίθςθ αυτοφ του ςεναρίου οι μακθτζσ προαπαιτείται να είναι εξοικειωμζνοι με: -γνϊςεισ ςχετικζσ με τα χαρακτθριςτικά τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ του Θουκυδίδθ. -το ευρφτερο ιςτορικά νοθματικό πλαίςιο που αφορά τον εμφφλιο πόλεμο ςτθν Κζρκυρα. θμείωςθ: θ διεξαγωγι τθσ εργαςίασ μπορεί να πραγματοποιθκεί παράλλθλα με τθ διδαςκαλία τθσ φλθσ χωρίσ να υπάρχει θ πίεςθ του χρόνου. -τθν ικανότθτα χειριςμοφ του Η/Τ (αναηιτθςθ ςτο διαδίκτυο, αποκικευςθ πλθροφοριϊν ςε αρχείο κειμζνου, επεξεργαςία κειμζνου, χριςθ λογιςμικοφ παρουςίαςθσ). Προςδοκώμενη διαδικαςία μάθηςησ Α. Ωσ προσ το γνωςτικό αντικείμενο ε επίπεδο κεωριϊν μάκθςθσ, το ςυγκεκριμζνο ςενάριο ςτθρίηεται ςτθν εποικοδομιςτικι γνωςτικι προςζγγιςθ. Οι παιδαγωγικζσ αρχζσ που το ςτθρίηουν είναι αυτζσ τθσ ςυνεργατικισ, ανακαλυπτικισ-διερευνθτικισ μάκθςθσ. Οι μακθτζσ, εργαηόμενοι ςε ομάδεσ, οδθγοφνται ςτθ γνϊςθ μζςω τθσ ζρευνασ και τθσ ςυνεργαςίασ, υποςτθριηόμενοι και κακοδθγοφμενοι από τον εκπαιδευτικό, όπου κρίνεται αναγκαίο. Β. Ωσ προσ το ρόλο των τεχνολογικών εργαλείων Σα τεχνολογικά εργαλεία διευκολφνουν τθν αναηιτθςθ και ςυγκζντρωςθ υλικοφ από τουσ μακθτζσ, τουσ δίνουν τθ δυνατότθτα να ερευνιςουν, τουσ κινοφν το ενδιαφζρον και προκαλοφν τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων.

3 Πορεία/Οργάνωςη διδαςκαλίασ: Η μορφι διδαςκαλίασ που επιλζγεται είναι θ ομαδοςυνεργατικι κακϊσ και το παιχνίδι ρόλων. το πλαίςιο τθσ ομάδασ οι μακθτζσ μακαίνουν να ςυνεργάηονται για τθν επίτευξθ του κοινοφ ςτόχου τθσ ομάδασ. Ο εκπαιδευτικόσ οργανϊνει τισ ομάδεσ των μακθτϊν με κριτιριο τισ προςωπικζσ ςχζςεισ των μακθτϊν, τα ενδιαφζροντά τουσ και τισ δεξιότθτζσ τουσ ςτθ χριςθ τθσ υπολογιςτικισ τεχνολογίασ. Σα φφλλα εργαςίασ ζχουν δομθκεί από τον εκπαιδευτικό ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ ανακαλυπτικισ μάκθςθσ. Δθμιουργείται ζτςι ζνα νζο μακθτοκεντρικό μακθςιακό περιβάλλον, ςτο οποίο μεταβάλλεται ο ρόλοσ τόςο του εκπαιδευτικοφ όςο και του μακθτι. Ο δάςκαλοσ δεν λειτουργεί ωσ ο αυκεντικόσ φορζασ τθσ γνϊςθσ, αλλά διευκολφνει τθ ςυνεργαςία, ςχεδιάηει το περιβάλλον μάκθςθσ, ζχει ρόλο υποςτθρικτικό, αφινει τουσ μακθτζσ να ανακαλφψουν, να αυτενεργιςουν και να δθμιουργιςουν. Από τθν άλλθ μεριά, ο μακθτισ δεν λειτουργεί ωσ πακθτικόσ δζκτθσ γνϊςεων. Αντίκετα, αποτελεί μζλοσ ομάδασ, αλλθλεπιδρά, αναλαμβάνει πρωτοβουλίεσ, ανακαλφπτει ςταδιακά τθ γνϊςθ και αιςκάνεται ικανοποίθςθ και αςφάλεια γιϋ αυτό, χρθςιμοποιεί τθ φανταςία του. Πορεία διδαςκαλίασ Tο ςενάριο κα εφαρμοςτεί παράλλθλα με τθ διδαςκαλία των Κερκυραϊκϊν του Θουκυδίδθ χωρίσ να υπάρχει θ πίεςθ του χρόνου αφοφ μπορεί να παρεμβάλλεται ςτο χρονικό διάςτθμα περίπου των δφο μθνϊν που κα αφιερϊςουμε για τθν παραπάνω ενότθτα. Σο ςχζδιο κα ςτθριχτεί ςτο εξισ ςενάριο. Η τάξθ κα ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι ενόσ τεφχουσ του περιοδικοφ «Ιςτορικά» με τίτλο: «Εμφφλιοι Πόλεμοι». Σθν πρϊτθ ϊρα αφοφ δοκοφν προφορικά οδθγίεσ ςτουσ μακθτζσ κα γίνει και ο χωριςμόσ των μακθτϊν ςε τζςςερισ ομάδεσ και ςτθν κάκε ομάδα κα δοκεί το αντίςτοιχο φφλλο εργαςίασ. τθ ςυνζχεια κα ακολουκιςει θ ςυγκζντρωςθ του υλικοφ και θ ςυγγραφι τθσ εργαςίασ ςτο εργαςτιριο πλθροφορικισ, κακϊσ και θ αξιολόγθςθ τθσ εργαςίασ. Περιςςότερεσ λεπτομζρειεσ για το ςενάριο περιζχουν τα φφλλα εργαςίασ που ακολουκοφν: Φφλλο εργαςίασ Ομάδα 1 Ονοματεπώνυμα μαθητών : Η τάξθ ςασ κα ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι ενόσ τεφχουσ του περιοδικοφ «Ιςτορικά» με τίτλο: «Εμφφλιοι Πόλεμοι». 1. με τθ βοικεια τθσ μετάφραςθσ που διακζτετε αφοφ ανοίξετε φάκελο με τθν ονομαςία «Κερκυραϊκά» ςτο word να γράψετε ςφντομθ ιςτορικι αφιγθςθ για τα γεγονότα του εμφφλιου πολζμου ςτθν Κζρκυρα.

4 ημείωςη για όλεσ τισ ομάδεσ. Για τθ ςυγγραφι τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ κα ςασ βοθκιςει θ δομή τησ αφήγηςησ που ακολουκεί. 1. πλθροφορίεσ για: ποιοσ, ποφ, πότε, τι (ιρωασ/εσ, χϊροσ, χρόνοσ, ςε τι κατάςταςθ βρίςκονται οι ιρωεσ όταν ξεκινά θ αφιγθςθ) 2. πρόβλθμα θρϊων (= κατάςταςθ που ενεργοποιεί τθ δράςθ). 3. αντιδράςεισ θρϊων ςτο πρόβλθμα (= τι κάνουν για να το αντιμετωπίςουν) 4. αποτελζςματα των αντιδράςεων των θρϊων. 5. τυχαία γεγονότα (= που εμποδίηουν ι διευκολφνουν τον ιρωα) 6. κορφφωςθ τθσ δράςθσ (= οι πιο ςθμαντικζσ ενζργειεσ των θρϊων που κορυφϊνουν τθν αγωνία των αναγνωςτϊν) 7. λφςθ (= το τζλοσ τθσ ιςτορίασ) + θ κρίςθ του αφθγθτι (= τι πιςτεφει αυτόσ που αφθγείται τθν ιςτορία για το νόθμα τθσ ιςτορίασ) θυμηθείτε : αόριςτοσ ι παρατατικόσ ι ιςτορικόσ ενεςτϊτασ. υνδετικζσ λζξεισ: του χρόνου= ζπειτα, φςτερα, μετά, ςτθ ςυνζχεια. Σθσ αιτίασ = γιατί, επειδι, ενϊ, αφοφ, κακϊσ,.. 2. Να μεταβείτε ςτο Google-εικόνεσ και βάηοντασ τισ λζξεισ κλειδιά π.χ. Κερκυραϊκά Θουκυδίδθσ, να αναηθτιςετε εικόνεσ για να πλαιςιϊςετε το κείμενο ςασ. 3. Να κάνετε ζρευνα ςτο διαδίκτυο για τθ ςυλλογι ςτοιχείων και τθ ςφνκεςθ μιασ πολυτροπικισ εργαςίασ με κζμα το ρόλο των γυναικϊν ςε διάφορουσ πολζμουσ π.χ. θ Μπουμπουλίνα, οι γυναίκεσ ςτθν αντίςταςθ. Επιςκεφτείτε ςτο δικτυακό τόπο του Ιδρφματοσ Μείηονοσ Ελλθνιςμοφ, τθν ενότθτα Νεότερθ και φγχρονθ Ιςτορία. Επιλζξτε τθν ιςτορικι περίοδο και μελετιςτε τθν υποενότθτα κατοχι και το υπερδεςμό γυναίκεσ και κρατιςτε ςθμειϊςεισ. επίςθσ επιςκεφτείτε τισ ςελίδεσ: 12.html nt&task=view

5 Φφλλο εργαςίασ Ομάδα 2 Ονοματεπώνυμα μαθητών : Η τάξθ ςασ κα ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι ενόσ τεφχουσ του περιοδικοφ «Ιςτορικά» με τίτλο: «Εμφφλιοι Πόλεμοι». 1) ςτισ ςελίδεσ %BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF% CF%82_1823_-_1825 να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ για τον ελλθνικό εμφφλιο πόλεμο του και αφοφ ανοίξετε φάκελο ςτο word με τθν ονομαςία εμφφλιοσ πόλεμοσ , να γράψετε ςφντομθ ιςτορικι αφιγθςθ. ημείωςη για όλεσ τισ ομάδεσ. Για τθ ςυγγραφι τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ κα ςασ βοθκιςει θ δομή τησ αφήγηςησ που ακολουκεί. 1. πλθροφορίεσ για: ποιοσ, ποφ, πότε, τι (ιρωασ/εσ, χϊροσ, χρόνοσ, ςε τι κατάςταςθ βρίςκονται οι ιρωεσ όταν ξεκινά θ αφιγθςθ) 2. πρόβλθμα θρϊων (= κατάςταςθ που ενεργοποιεί τθ δράςθ). 3. αντιδράςεισ θρϊων ςτο πρόβλθμα (= τι κάνουν για να το αντιμετωπίςουν) 4. αποτελζςματα των αντιδράςεων των θρϊων. 5. τυχαία γεγονότα (= που εμποδίηουν ι διευκολφνουν τον ιρωα) 6. κορφφωςθ τθσ δράςθσ (= οι πιο ςθμαντικζσ ενζργειεσ των θρϊων που κορυφϊνουν τθν αγωνία των αναγνωςτϊν) 7. λφςθ (= το τζλοσ τθσ ιςτορίασ) + θ κρίςθ του αφθγθτι (= τι πιςτεφει αυτόσ που αφθγείται τθν ιςτορία για το νόθμα τθσ ιςτορίασ) θυμηθείτε : αόριςτοσ ι παρατατικόσ ι ιςτορικόσ ενεςτϊτασ. υνδετικζσ λζξεισ: του χρόνου= ζπειτα, φςτερα, μετά, ςτθ ςυνζχεια. Σθσ αιτίασ = γιατί, επειδι, ενϊ, αφοφ, κακϊσ,.. 2. Να μεταβείτε ςτο Google-εικόνεσ και βάηοντασ τισ λζξεισ κλειδιά π.χ. ελλθνικόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ , να αναηθτιςετε εικόνεσ για να πλαιςιϊςετε το κείμενο ςασ.

6 2)Μζςα από ζρευνα ςτο διαδίκτυο να ςυγκεντρϊςετε και να περιγράψετε ζργα τζχνθσ ι και εικόνεσ και φωτογραφίεσ από ςφγχρονουσ πολζμουσ, ςχολιάηοντασ τα ςυναιςκιματα των πρωταγωνιςτϊν και αναφζροντασ και τα δικά ςασ. π.χ. guernica,picasso ι «εμφφλιοσ πόλεμοσ», του Εγγονόπουλου. n&catid=1:latest-news&itemid=63 C105/65/529,1883/ Φφλλο εργαςίασ Ομάδα 3 Ονοματεπώνυμα μαθητών : Η τάξθ ςασ κα ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι ενόσ τεφχουσ του περιοδικοφ «Ιςτορικά» με τίτλο: «Εμφφλιοι Πόλεμοι». 1. ςτισ ςελίδεσ %BA%CF%8C%CF%82_%CE%95%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF% CF%82_%CE%A0%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_ να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ για τον ελλθνικό εμφφλιο πόλεμο του και αφοφ ανοίξετε αρχείο ςτο word με το τίτλο εμφφλιοσ πόλεμοσ , να γράψετε ςφντομθ ιςτορικι αφιγθςθ. ημείωςη για όλεσ τισ ομάδεσ. Για τθ ςυγγραφι τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ κα ςασ βοθκιςει θ δομή τησ αφήγηςησ που ακολουκεί. 1. πλθροφορίεσ για: ποιοσ, ποφ, πότε, τι (ιρωασ/εσ, χϊροσ, χρόνοσ, ςε τι κατάςταςθ βρίςκονται οι ιρωεσ όταν ξεκινά θ αφιγθςθ) 2. πρόβλθμα θρϊων (= κατάςταςθ που ενεργοποιεί τθ δράςθ). 3. αντιδράςεισ θρϊων ςτο πρόβλθμα (= τι κάνουν για να το αντιμετωπίςουν) 4. αποτελζςματα των αντιδράςεων των θρϊων. 5. τυχαία γεγονότα (= που εμποδίηουν ι διευκολφνουν τον ιρωα)

7 6. κορφφωςθ τθσ δράςθσ (= οι πιο ςθμαντικζσ ενζργειεσ των θρϊων που κορυφϊνουν τθν αγωνία των αναγνωςτϊν) 7. λφςθ (= το τζλοσ τθσ ιςτορίασ) + θ κρίςθ του αφθγθτι (= τι πιςτεφει αυτόσ που αφθγείται τθν ιςτορία για το νόθμα τθσ ιςτορίασ) θυμηθείτε : αόριςτοσ ι παρατατικόσ ι ιςτορικόσ ενεςτϊτασ. υνδετικζσ λζξεισ: του χρόνου= ζπειτα, φςτερα, μετά, ςτθ ςυνζχεια. Σθσ αιτίασ = γιατί, επειδι, ενϊ, αφοφ, κακϊσ,.. 2. Να μεταβείτε ςτο Google-εικόνεσ και βάηοντασ τισ λζξεισ κλειδιά π.χ. ελλθνικόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ , να αναηθτιςετε εικόνεσ για να πλαιςιϊςετε το κείμενο ςασ. 3. Μζςα από ζρευνα ςτο διαδίκτυο να διαβάςετε ποιιματα ελλινων ποιθτϊν που να αναφζρονται ςτον εμφφλιο πόλεμο(μανόλθσ Αναγνωςτάκθσ, ο Σίτοσ Πατρίκιοσ, ο Αρθσ Αλεξάνδρου, ο Βφρων Λεοντάρθσ, ο Νίκοσ Εγγονόπουλοσ, ο Μίλτοσ αχτοφρθσ, ο Σάκθσ ινόπουλοσ, ο Μάρκοσ Μζςκοσ, ο Σάςοσ Λειβαδίτθσ, ο Μιχάλθσ Κατςαρόσ, ο Δθμιτρθσ Δοφκαρθσ, ο Δθμιτρθσ Παπαδίτςασ, ο Γιϊργοσ αραντισ ιταν μερικοί από τουσ ποιθτζσ που από τθ δεκαετία του 50 και μετά ζκιξαν τον Εμφφλιο, τα τραφματα και τισ ςυνζπειζσ του ςτουσ ςτίχουσ τουσ). τθ ςυνζχεια αφοφ αντιγράψετε του πιο αντιπροςωπευτικοφσ κατά τθ γνϊμθ ςασ ςτίχουσ,να τουσ ςυνοδεφςετε από ςφντομα βιογραφικά ςθμειϊματα των δθμιουργϊν, από φωτογραφία τουσ ι από εικόνα εξωφφλλου του ζργου τουσ. Φφλλο εργαςίασ Ομάδα 4 Ονοματεπώνυμα μαθητών : Η τάξθ ςασ κα ςυμμετάςχει ςτθ ςυγγραφι ενόσ τεφχουσ του περιοδικοφ «Ιςτορικά» με τίτλο: «Εμφφλιοι Πόλεμοι». 1) ςτθ ςελίδα %82_%CE%B5%CE%BC%CF%86%CF%8D%CE%BB%CE%B9%CE%BF%CF%82_%CF%80 %CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82_2011

8 να αναηθτιςετε πλθροφορίεσ για τον Λυβικό εμφφλιο πόλεμο του 2011 και αφοφ ανοίξετε φάκελο ςτο word με τον τίτλο Λιβυκόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ 2011, να γράψετε ςφντομθ ιςτορικι αφιγθςθ. ημείωςη για όλεσ τισ ομάδεσ. Για τθ ςυγγραφι τθσ ιςτορικισ αφιγθςθσ κα ςασ βοθκιςει θ δομή τησ αφήγηςησ που ακολουκεί. 1. πλθροφορίεσ για: ποιοσ, ποφ, πότε, τι (ιρωασ/εσ, χϊροσ, χρόνοσ, ςε τι κατάςταςθ βρίςκονται οι ιρωεσ όταν ξεκινά θ αφιγθςθ) 2. πρόβλθμα θρϊων (= κατάςταςθ που ενεργοποιεί τθ δράςθ). 3. αντιδράςεισ θρϊων ςτο πρόβλθμα (= τι κάνουν για να το αντιμετωπίςουν) 4. αποτελζςματα των αντιδράςεων των θρϊων. 5. τυχαία γεγονότα (= που εμποδίηουν ι διευκολφνουν τον ιρωα) 6. κορφφωςθ τθσ δράςθσ (= οι πιο ςθμαντικζσ ενζργειεσ των θρϊων που κορυφϊνουν τθν αγωνία των αναγνωςτϊν) 7. λφςθ (= το τζλοσ τθσ ιςτορίασ) + θ κρίςθ του αφθγθτι (= τι πιςτεφει αυτόσ που αφθγείται τθν ιςτορία για το νόθμα τθσ ιςτορίασ) θυμηθείτε : αόριςτοσ ι παρατατικόσ ι ιςτορικόσ ενεςτϊτασ. υνδετικζσ λζξεισ: του χρόνου= ζπειτα, φςτερα, μετά, ςτθ ςυνζχεια. Σθσ αιτίασ = γιατί, επειδι, ενϊ, αφοφ, κακϊσ,.. 2. Να μεταβείτε ςτο Google-εικόνεσ και βάηοντασ τισ λζξεισ κλειδιά π.χ. Λιβυκόσ εμφφλιοσ πόλεμοσ 2011, να αναηθτιςετε εικόνεσ για να πλαιςιϊςετε το κείμενο ςασ. 3. Μζςα από ζρευνα ςτο διαδίκτυο να ςυγκεντρϊςετε ςτοιχεία για τθ δθμιουργία πολφτροπθσ παρουςίαςθσ που να αφοροφν τισ ςυνζπειεσ των εμφφλιων πολζμων ςτον άμαχο πλθκυςμό. π.χ θ ςελίδα

9 Κριτική προςζγγιςη Ερωτηματολόγιο για την αξιολόγηςη του ςεναρίου με θζμα: «Εμφφλιοσ πόλεμοσ- Κερκυραϊκά». Αφοφ ςυμπλθρϊςετε το ερωτθματολόγιο, να το επιςτρζψετε ςτον κακθγθτι ςασ (Η ςυμπλιρωςθ των προςωπικϊν ςασ ςτοιχείων είναι προαιρετικι) ΜΑΘΗΜΑ:... ΚΑΘΗΓΗΣΗ:... ΘΕΜΑ ΕΡΓΑΙΑ: Είχατε τισ απαραίτθτεσ γνϊςεισ, για να ολοκλθρϊςετε τθν εργαςία ςασ; Πόςο ςασ ικανοποίθςε θ οργάνωςθ του μακιματοσ;... Σι κα μποροφςε να βελτιωκεί; Να γράψετε τισ προτάςεισ ςασ Ήταν θ εργαςία αυτι ενδιαφζρουςα;......

10 Σι κα μποροφςε να βελτιωκεί; Να γράψετε τισ προτάςεισ ςασ Ζχετε αντιλθφκεί γιατί ςτο μάκθμα τθσ Αρχαίασ ελλθνικισ Λογοτεχνίασ ςασ ηθτικθκε να πραγματοποιιςετε αυτι τθν εργαςία; ασ ιταν ευχάριςτοσ αυτόσ ο τρόποσ μακιματοσ; Δικαιολογιςτε τθν απάντθςι ςασ.

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ ΕΝΑΡΙΟ ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΣΙΣΛΟ: ΚΡΙΜΑΙΚΟ ΠΟΛΕΜΟ Θ ΕΞΩΣΕΡΙΚΘ ΠΟΛΙΣΙΚΘ ΚΑΘΟΡΙΗΕΣΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΣΙΚΑ ΑΠΟ ΣΑ ΤΜΦΖΡΟΝΣΑ ΣΩΝ ΧΩΡΩΝ Θ ΙΔΕΑ ΣΟΤ ΕΝΑΡΙΟΤ: Ο Κριμαϊκόσ πόλεμοσ παρόλο που δεν εκτυλίχτθκε ςε ελλθνικό ζδαφοσ επθρζαςε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση

ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ & Η αξιοποίησή τους στη διδασκαλία των ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Κυνηγός Χ., Ψυχάρης Γ., Γαβρίλης Κ. & Κεΐσογλου Στ. Σεπτέμβριος 2010 «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60

Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα ηήπιξηρ Δπιμόπθωζηρ. Σεύσορ 2β: Κλάδορ ΠΔ60 Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δπιμοπθωηικό ςλικό για ηην επιμόπθωζη ηων εκπαιδεςηικών ζηα Κένηπα

Διαβάστε περισσότερα

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ...

Διδακτικι ςτρατθγικι... 27 Διδακτικζσ δραςτθριότθτεσ... 28 1. Ενεργοποίθςθ... 28 Φφλλο Εργαςίασ 1: Μία κινοφμενθ οντότθτα... 28 2. Εξερεφνθςθ... Περιεχόμενα ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ... 3 ΕΝΤΑΞΘ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ... 3 ΣΚΟΡΟΙ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ»

ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ ΥΛΛΚΟ ΤΟΜΟΣ Γϋ «ΑΞΛΟΡΟΛΘΣΘ ΤΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΣΤΘΝ ΕΚΡΑΛΔΕΥΣΘ» ΕΣΡΑ 2007-13\Ε.Ρ. Ε&ΔΒΜ\Α.Ρ. 1-2-3 «Μείηον Ρρόγραμμα Επιμόρφωςθσ Εκπαιδευτικϊν ςτισ 8 Ρ.Σ., 3 Ρ.Σ.Εξ., 2 Ρ.Σ.Εις.» Με ςυγχρθματοδότθςθ τθσ Ελλάδασ και τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ (Ε. Κ. Τ.) ΒΑΣΛΚΟ ΕΡΛΜΟΦΩΤΛΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β

Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική Εκπαίδευςη ΙIΙ.Β ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΡΟΛΙΤΙΚΗΣ Αξιολόγηςη του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτη Σχολική Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγηςησ Καλζσ Ρρακτικζσ ςτην Ρροςχολική

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ

Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και πολιτιςμικισ παιδείασ με κζμα: Θ κινθτικι τζχνθ. Μια εκπαιδευτικι Προςζγγιςθ ΑΡΙΣΟΣΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΠΙΣΘΜΩΝ ΠΡΟΧΟΛΙΚΘ ΑΓΩΓΘ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΜΕΣΑΠΣΤΧΙΑΚΟ ΚΤΚΛΟ ΠΟΤΔΩΝ ΓΛΩΙΚΘ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΠΑΙΔΕΙΑ Διπλωματικι Εργαςία ςτο Μεταπτυχιακό πρόγραμμα ςπουδϊν Γλωςςικισ και

Διαβάστε περισσότερα

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ

(Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Δ.1.2 1 ΣΕΥΝΙΚΗ ΑΝΑΦΟΡΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ (Α..ΠΑΙ.Σ.Ε.) «Αρτιμήδης ΙΙΙ Ενίζτσζη Ερεσνηηικών ομάδων ζηην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Τποέργο: 3 Σίηλος: «Σσεδιαζμόρ, Ανάπηςξη και Αξιολόγηζη Σεναπίων Μικηήρ Μάθηζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ

Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Η χρήςη του Διαδικτφου: Ευκαιρίεσ και Προκλήςεισ Μαθηςιακζσ Ειςηγήςεισ για την Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο http://www.pi.ac.cy/internetsafety/pestalozzi.html Εργαςτιριο με κζμα «Η χριςθ του διαδικτφου: Ευκαιρίεσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5

Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5 Πεπιεσόμενα 1. Τίηλορ διδακηικού ζεναπίος... 5 1 2. Δκηιμώμενη διάπκεια διδακηικού ζεναπίος... 5 3. Ένηαξη ηος διδακηικού ζεναπίος ζηο ππόγπαμμα ζποςδών... 5 4. Σκοποί και ζηόσοι ηος διδακηικού ζεναπίος...

Διαβάστε περισσότερα

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ.

Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Εργαστήριο Βιομηχανικής & Ενεργειακής Οικονομίας, ΕΜΠ Ευάγγελοσ Σιϊκασ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Νικόλαοσ Κανζλλοσ, Υποψ. Διδάκτορασ ΕΜΠ Τα Σεμινάρια τθσ Ερμοφπολθσ 2010, 9-11/7 Τα χαρακτθριςτικά τθσ διδαςκαλίασ

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο

Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ηλεκτρονικά Μακιματα: Αςφάλεια ςτο Διαδίκτυο Ζργο χρθματοδοτοφμενο από τθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ, με τίτλο: Using New Media to prevent and combat against Media Violence (Αρ. Συμβολαίου: JUST/2010/DAP3/AG/1350)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι

ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ. Ειςαγωγι ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: ΠΟΛΕΜΟ ΚΑΣΟΧΗ ΕΠΙΒΙΩΗ ΠΟΛΙΣΙΣΙΚΗ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑ Ειςαγωγι Ο πόλεμοσ, μπορεί να βρικε τθ χϊρα βαριά τραυματιςμζνθ και διχαςμζνθ (δικτατορία Μεταξά, φυλακζσ, εξορίεσ), δεν τθ βρικε όμωσ και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER

ΔΙΑΓΧΓΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΣΙΚΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER Περιεχόμενα ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΤΙΚΟ ΡΕΙΒΑΛΛΟΝ GAMEMAKER 2 1. ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 2. ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΕΙΑ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ 2 3. ΕΝΤΑΞΗ ΤΟΥ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΣΕΝΑΙΟΥ ΣΤΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΣΡΟΥΔΩΝ/ΡΟΑΡΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Ανοικτοφ Διεκνοφσ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο «ΨΘΦΙΟΠΟΙΘΘ ΣΟΤ ΙΣΟΡΙΚΟΤ ΑΡΧΕΙΟΤ ΣΘ ΙΕΡΑ ΤΝΟΔΟΤ ΚΑΙ ΔΘΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΟΧΘ ΘΛΕΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΤΠΘΡΕΙΩΝ ΠΡΟΣΙΘΕΜΕΝΘ ΑΞΙΑ» (Τποζργο1 τθσ ενταγμζνθσ πράξθσ: «Θλεκτρονικζσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ Η ΠΡΟΣΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΣΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΜΑΪΟ 2011 «Οικονομική ανάπτυξισ δεν είναι δυνατή χωρίσ τεχνικήν

Διαβάστε περισσότερα

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι

Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι Μάκθμα: E-Marketing Θζμα: Δθμιουργία ιςτοςελίδασ Τπ. Κακθγθτισ: Δθμθτριάδθσ. Ομάδα Εργαςίασ: Αποςτολάκθσ Αριςτείδθσ Δθμόκα Κωνςταντίνα Κονίνθ Φερενίκθ Πάρςαλθ Ζωι φνοψθ Η εποχι που ηοφμε ζχει χαρακτθριςτεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ

Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ Πίνακας Περιεχομένων - 2 - ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΦΟΜΕΝΩΝ ΟΔΗΓΙΕ ΕΓΚΑΣΑΣΑΗ... - 4 - ΓΕΝΙΚΕ ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 8 - ΕΠΙΛΟΓΗ ΣΑΞΗ... - 8 - ΗΜΕΙΩΕΙ... - 8 - ΟΔΗΓΙΕ ΧΡΗΗ... - 10 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΑ ΝΕΑ... - 10 - ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ...

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ»

«ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΠΑΣΡΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ WEB 2.0 ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΗΝ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ» πουδαςτήσ: ΠΑΝΣΑΖΗ ΠΕΣΡΟ Ειςηγήτρια:

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΕ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΕ ΟΔΗΓΟ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΑ Training of trainers of the profile of tecnical consultant of sustainability. ASSURE LIFELONG LEARNING PROGRAM Ενημέρωζη Δήμων εκπαιδεσηών ζηο προθίλ ηοσ ηετνικού ζσμβούλοσ ηης βιωζιμόηηηας ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα