Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju CTRL+Home."

Transcript

1 5.TEMATS ĶĪMIJAS UN VIDES TENOLOĢIJAS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri K_12_SP_05_01_P1 Sulfātcelulozes rūpnīcas būvniecība Krustpils pagasta Ozolsalā Skolēna darba lapa K_12_SP_05_01_P2 Fakti un komentāri Skolēna darba lapa K_12_SP_05_01_P3 Argumenti par un pret celulozes kombināta būvniecību Skolēna darba lapa K_12_SP_05_02_P1 Naftas pārstrāde Skolēna darba lapa K_12_LD_05_P1 Notekūdeņu attīrīšanas modelēšana Skolēna darba lapa K_12_LD_05_P2 elulozes hidrolīze Skolēna darba lapa Lai atvēru dokumentu aktivējiet saiti. Lai atgrieztos uz šo satura rādītāju, lietojiet taustiņu kombināciju TRL+ome.

2 Ķ Ī M I J A S ĶĪMIJAS UN VIDES TENOLOĢIJAS T E M A T A A P R A K S T S Mūsu dzīve nav iedomājama bez ķīmiskās rūpniecības produktiem. Tematā apskatīti tie tehnoloģiskie procesi, kuri šobrīd vai nākotnē saistīti ar Latviju, kā arī naftas pārstrāde, jo tās produkti tiek plaši izmantoti. Strauji attīstoties tehnoloģijām, pasliktinās vides stāvoklis, tādēļ jāpievērš uzmanība arī vides tehnoloģijām un 11. klasē skolēni ir apguvuši zināšanas par organisko vielu ķīmiskajām un fizikālajām īpašībām un ķīmisko reakciju norises likumsakarībām. Skolēni varēs izmantot savas prasmes meklēt informāciju dažādos uzziņu avotos, apkopot un izvērtēt iegūto informāciju par ķīmiskās rūpniecības nozaru (silikātrūpniecība, papīra ražošana, minerālmēslu ražošana u. c.) vēsturi Latvijā un šo rūpniecības nozaru radītajām vides problēmām. Šajā tematā skolēni, izmantojot dažādu ķīmijas tehnoloģisko procesu shēmas (naftas pārstrāde, etanola ražošana, celulozes un papīra ražošana, stikla ražošana), skaidro tajos notiekošos fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus, tādējādi pilnveidojot prasmes pārveidot vizuālo informāciju vārdiskajā. Liela uzmanība tematā pievērsta vides tehnoloģijām. Skolēni mācās izprast atšķirību starp rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu sastāvu un raksturot sadzīves notekūdeņu attīrīšanas principus. Skolēni iepazīst sadzīves un bīstamo atkritumu pārstrādes fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus. Skolēni laboratorijas darbos modelē notekūdeņu attīrīšanu un nosaka attīrītā ūdens kvalitāti. Skolēni risina uzdevumus par iegūtā produkta praktisko iznākumu un secina par ražošanas procesā iespējamajiem zudumiem. Izmantojot iepriekšējos gados gūtās zināšanas un prasmes, diskutē par ķīmiskās rūpniecības nozaru (celulozes ražošana, bioetanola ražošana, silikātrūpniecība u. c.) attīstības iespējām Latvijā, ņemot vērā sociālos, ekonomiskos un vides faktorus. U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S

3 Ķ Ī M I J A S U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S ĶĪMIJA 12. klase E Ļ V E D I S Galvenie skolēnam sasniedzamie rezultāti STANDARTĀ Raksturo fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus ķīmiskajā rūpniecībā (naftas pārstrādē, metalurģijā, etanola ražošanā, silikātrūpniecībā), farmaceitiskajā rūpniecībā un vides tehnoloģijās (ūdens attīrīšanā, atkritumu pārstrādē). Veic aprēķinus un parāda aprēķinu gaitu, izmantojot fizikālo lielumu apzīmējumus, atbilstošas mērvienības, vispārīgās formulas, ķīmiskās analīzes datus, ķīmisko un termoķīmisko reakciju vienādojumus, ķīmisko pārvērtību stehiometriskās shēmas un ķīmijas pamatlikumus. Analizē, izvērtē un izmanto ķīmijas satura vizuālo un vārdisko informāciju atbilstoši mērķim; pārveido vārdisko informāciju vizuālā formā, modeļos, simbolos un apzīmējumos un otrādi. Analizē dažādu faktoru (sociālo, ekonomisko, vides) ietekmi uz tehnoloģiju attīstību ķīmijā. Izprot vielu un materiālu ražošanas tehnoloģiju un ķīmijas inženierzinātnes attīstības mijiedarbību, analizējot tehnoloģiju izmantošanas pieredzi ķīmijā. 59 PROGRAMMĀ Izprot etanola ražošanas pro cesā (izejvielas: etēns vai ogļhidrātus saturoši produkti) notiekošo ķīmisko pārvērtību norises likumsakarības. Izprot fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus sadzīves un bīstamo atkritumu pārstrādē. Izprot atšķirību starp rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu sastāvu un raksturo fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus sadzīves notekūdeņu attīrīšanā. Aprēķina ķīmijas tehnoloģiskajā procesā iegūtās vielas masu vai tilpumu, ja dota izejvielas masa, kas satur nereaģējošus piemaisījumus, vai reaģējošās vielas procentuālais saturs izejvielā; reakcijas produkta praktiskais iznākums vai reakcijas produkta zudumi. Secina par ražošanas procesā iespējamajiem zudumiem. Izvērtē jaunāko informāciju par atkritumu pārstrādes iespējām Latvijā un pasaulē. Izmantojot dažādu ķīmijas tehnoloģisko procesu shēmas (naftas pārstrāde, etanola ražošana, celulozes un papīra ražošana, stikla ražošana), skaidro notiekošos fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus. Diskutē par ķīmiskās rūpniecības nozaru (celulozes ražošana, bioetanola ražošana, silikātrūpniecība u.c.) attīstības iespējām Latvijā, ņemot vērā sociālos, ekonomiskos un vides faktorus. Izprot vielu un materiālu ražošanas tehnoloģiju, vides tehnoloģiju un ķīmijas inženierzinātnes attīstības mijiedarbību. Laboratorijas darbs. LD. Notekūdeņu attīrīšanas modelēšana. LD. elulozes hidrolīze. KD. Etanola ražošana. Vizualizēšana. Demonstrēšana. SP. Naftas pārstrāde. Diskusija. SP. elulozes ražošanas iespējas Latvijā. VM. Ķīmijas un vides tehnoloģijas. STUNDĀ VM. Bioloģiskās attīrīšanas stacijas Daugavgrīva darbības shēma. Mācību filma Atkritumu pārstrāde, SIA Getliņi EKO. VM. Naftas pārstrāde. VM. Atkritumi un to pārstrāde. Mācību filma Bīstamo atkritumu uzglabāšana un pārstrāde KD. elulozes ražošana. VM. Silikātrupniecības nozares, izejvielas un produkcija. Mācību filma Stikla ražošana, A/s Grīziņkalns. KD. Silikātrūpniecība.

4 Ķ Ī M I J A S U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S U Z D E V U M U P I E M Ē R I Sasniedzamais rezultāts I II III 60 Izprot etanola ražošanas pro cesā (izejvielas: etēns vai ogļhidrātus saturoši produkti) notiekošo ķīmisko pārvērtību norises likumsakarības. 1. Nosaki, kurš ķīmiskās reakcijas vienādojums atspoguļo etanola iegūšanu no naftas pārstrādes produktiem (A) un no ogļhidrātus saturošiem produktiem (B)! 6 12 O 6 raugs O O + 2O O 2. Pēc etanola ražošanas shēmas (K_12_UP_05_VM1) nosaki izejvielas etanola rūpnieciskajai ražošanai ar dažādām metodēm un ieraksti tās dotajā shēmā! Etilspirta ražošanu no etēna apraksta šāds ķīmiskās reakcijas vienādojums: 2 4(g) + 2 O (g) 2 5 O (g) + 46kJ Kā mainīsies ķīmiskais līdzsvars, ja: a) paaugstinās temperatūru; b) paaugstinās spiedienu? Izveido etanola rūpnieciskās ražošanas procesa shēmu, ja izejvielas ir: a) graudi vai koksne; b) dabasgāze! Uzraksti atbilstošos ķīmisko reakciju vienādojumus! Izanalizē katra etanola ražošanas procesa priekšrocības un trūkumus! Secini, kurš variants ir labāk piemērots Latvijā! etanols Izmantojot dažādu ķīmijas tehnoloģisko procesu shēmas, skaidro notiekošos fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus. 1. Izmantojot tabulu Naftas pārtvaices produkti (K_12_UP_05_VM4), nosauc, kādi ir naftas pārtvaices galvenie produkti! 2. Pasvītro pareizo atbildi! Naftas pārtvaice ir fizikāls/ ķīmisks process. Naftas krekings ir fizikāls/ ķīmisks process. 1. Izmantojot shēmu Stikla ražošana (K_12_UP_05_VM2), sastādi konkrētu laboratorijas trauku (piemēram, vārglāžu) rūpnieciskās ražošanas procesa shēmu! 2. Izmantojot shēmu Naftas pārtvaice (K_12_UP_05_VM5), paskaidro: Izmantojot celulozes un papīra ražošanas tehnoloģisko procesu shēmu (K_12_UP_05_VM3), sastādi videi nekaitīgākā procesa shēmu! a) kādu naftas īpašību izmanto šajā procesā; b) kāpēc dažādām naftas frakcijām ir atšķirīgas viršanas temperatūras! Ar piemēriem apraksta ķīmiskās rūpniecības un farmaceitiskās rūpniecības uzņēmumu darbības virzienus Latvijā un to galveno produkciju. A/S Grindeks un Valmieras stikla šķiedras rūpnīca ir vieni no lielākajiem Latvijas ķīmiskās rūpniecības uzņēmumiem. Kādi ir šo uzņēmumu galvenie darbības virzieni un produkcijas veidi? Salīdzini divu Latvijas medikamentu ražotājfirmu (piemēram, A/S Grindeks un A/S Olainfarm ) galvenos darbības virzienus! Prognozē, kādi varētu būt ķīmiskās rūpniecības blakusuzņēmumi un to produkcija, ja valstī tiktu uzcelta: a) celulozes rūpnīca; b) naftas pārstrādes rūpnīca!

5 Ķ Ī M I J A S U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S ĶĪMIJA 12. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Diskutē par ķīmiskās rūpniecības nozaru (celulozes ražošana, bioetanola ražošana, silikātrūpniecība u. c.) attīstības iespējām Latvijā, ņemot vērā sociālos, ekonomiskos un vides faktorus. Izmanto informāciju par Valmieras stikla šķiedras rūpnīcu un uzraksti faktus, kas liecina par silikātu rūpniecības attīstības iespējām Latvijā! Izvirzi argumentus par un pret bioetanola ražošanai Latvijā, ņemot vērā sociālos, ekonomiskos un vides faktorus! Uzraksti argumentētu eseju Vai Latvijā jāattīsta cementa ražošana? Aprēķina ķīmijas tehnoloģiskajā procesā iegūtās vielas masu vai tilpumu, ja dota izejvielas masa, kas satur nereaģējošus piemaisījumus, vai reaģējošās vielas procentuālais saturs izejvielā; reakcijas produkta praktiskais iznākums vai reakcijas produkta zudumi. Secina par ražošanas procesā iespējamajiem zudumiem. Rūpniecībā etanolu iegūst, hidratējot etēnu (etilēnu). Reakcija ir apgriezeniska: 2 4(g) + 2 O (g) 2 5 O (g) Pēc reakcijas vienādojuma redzams, ka n( 2 4 ) = n( 2 5 O) Teorētiski no 280 kg etēna var iegūt 460 kg etanola: m m ( 2 4) (25O)= M M (25O)=460kg (24) Bet praktiski ieguva tikai 15% no teorētiski iespējamās etanola masas. Izmantojot formulu η%= m prakt 100%, m teor. aprēķini, cik kilogramu etanola ieguva! No 100 kg kartupeļu cietes, kas satur 2% piemaisījumu, ražošanas procesā ieguva 60 kg 96% etanola. Secini par ražošanas procesa zudumiem! Aprēķiniem izmanto stehiometrisko shēmu: ( 6 10 O 5 ) n 2n 2 5 O Rūpniecībā tīru glikozi iegūst, hidrolizējot kartupeļu vai kukurūzas cieti. Rūpniecības darbinieks apgalvoja, ka no 1 tonnas kviešu, kas satur 70% cietes parasti var iegūt 400 kg glikozes. Vai darbiniekam ir taisnība? Atbildi pamato ar aprēķiniem (zināms, ka procesā parasti ir 25% zudumu)! 61 Dažādos uzziņu avotos atrod, apkopo un izvērtē informāciju par ķīmiskās rūpniecības nozaru vēsturi Latvijā un šo rūpniecības nozaru radītajām vides problēmām, sagatavo prezentāciju par iegūto informāciju un iepazīstina citus, lietojot ķīmijas terminus. Atrodi informāciju par superfosfāta rūpnīcu, kura darbojās Rīgā! Kādi bija iemesli tās slēgšanai? Dažādos izziņu avotos atrodi informāciju par papīra ražošanas vēsturi! Salīdzini situāciju 20. gs. trīsdesmitajos gados un mūsu dienās! (informācija skolotājam Uzraksti argumentētu eseju Vai Latvijā būtu jāceļ papīra ražošanas rūpnīca? vai Dolomīta izmantošana: pagātne, tagadne, nākotne!

6 Ķ Ī M I J A S U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S Sasniedzamais rezultāts I II III 62 Izprot atšķirību starp rūpniecisko un sadzīves notekūdeņu sastāvu un raksturo fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus sadzīves notekūdeņu attīrīšanā. 1. Atzīmē ar, kādas vielas var būt sadzīves un rūpnieciskajos notekūdeņos! Vielu piemēri Smago metālu savienojumi lororganiskie savienojumi Fenoli Virsmaktīvās vielas Skābes Sārmi Naftas produkti Sadzīves notekūdeņi Rūpnieciskie notekūdeņi 1. Paskaidro, kā atšķiras sadzīves un metalurģisko rūpnīcu notekūdeņu sastāvs! 2. Sakārto notekūdeņu attīrīšanas posmus tādā secībā, kā tos realizē tehnoloģiskajā procesā! A Attīrīšana no cietajām vielām, laižot caur nogulsnēšanas un peldināšanas tvertnēm. B Attīrīšana no smiltīm, akmeņiem un taukiem/eļļām ar mehāniskiem līdzekļiem. Ūdens dezinfekcija hlorējot, veicot ultravioleto apstarošanu vai ozonēšanu. D Baktērijas iznīcina piesārņotājus, pārvēršot tos par nogulsnēm. Piedāvā notekūdeņu attīrīšanas procesa shēmu, kura var nodrošināt ūdens recirkulāciju (piemēram, kosmiskajā stacijā)! Pēc notekūdeņu apraksta modelē to attīrīšanu, nosaka attīrītā ūdens kvalitāti un salīdzina savus darba rezultātus ar normatīvajos dokumentos noteiktajiem ūdens kvalitātes rādītājiem, vērtē sava darba rezultātus. Izlasi situācijas aprakstu! Sadzīves notekūdeņi satur cietās daļiņas, suspendētas organiskās vielas un ūdens mīkstināšanas līdzekļus, galvenokārt fosfātus. Izvēlies pareizo virsrakstu un nepareizo nosvītro! ipotēze/ Pētāmā problēma Suspendētās organiskās vielas iespējams atdalīt, izmantojot koagulantu. ipotēze/ Pētāmā problēma Kā sadzīves notekūdeņus iespējams attīrīt no suspendētajām organiskajām vielām? Izlasi situācijas aprakstu! SML (sintētisko mazgāšanas līdzekļu) lietošanas rezultātā sadzīves notekūdeņos nonāk liels daudzums dažādu vielu. No vides aizsardzības viedokļa visbūtiskākie ir divi komponenti: virsmaktīvās vielas un ūdens mīkstināšanas līdzekļi, galvenokārt fosfāti. Izvirzi hipotēzi par to, kā iespējams izgulsnēt fosfātjonus no notekūdeņiem! Plāno darba gaitu, lai pierādītu hipotēzi par sadzīves notekūdeņu attīrīšanu no fosfātiem, izmantojot ķīmisku metodi! Izplāno, kā tu noteiksi attīrītā ūdens kvalitāti!

7 Ķ Ī M I J A S U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S ĶĪMIJA 12. klase Sasniedzamais rezultāts I II III Izprot fizikālos, ķīmiskos un fizikālķīmiskos procesus sadzīves un bīstamo atkritumu pārstrādē. Biogāze ir no organiskajiem atkritumiem rūgšanas procesā radusies gāze. a) Kas ir biogāzes galvenā sastāvdaļa? b) Nosauc vismaz 3 iemeslus, kāpēc jāattīsta biogāzes ražošana! c) Ko var izmantot par biogāzes ražošanas izejvielām? 1. Paskaidro, kāpēc organiskajiem atkritumiem, piemēram, kūtsmēsliem un dūņām vispiemērotākā pārstrādes metode ir biogāzes ražošana! 2. Skatoties filmu Papīra ceļš ( atbildi uz jautājumiem! a) ik reižu papīru šķiro pirms pārstrādes? b) Kas jāatdala no makulatūras šķirošanas punktā? c) Kas ir papīra slapjais ceļš? d) Kādus jauno papīru raksturojošos lielumus kontrolē tehnika? Izlasi tekstu! Šobrīd tiek izmantota izgāztuvēs radusies biogāze, kas turpat uz vietas ar īpašām iekārtām tiek savākta. Getliņos šo gāzi savāc un nosūta Rīgas kopējā siltuma katlā, kā arī ražo elektroenerģiju. Savukārt Liepājas atkritumu poligonā radīto gāzi tikai dedzina, bet elektroenerģiju neražo. Ar atkritumu biogāzi ir zināmas problēmas jāatrod risinājums, kur to glabāt. Siltuma daudzumu nevar uzkrāt, tas uzreiz jāpievada patērētājam. Ja izgāztuve atrodas kilometru aiz pilsētas, nav rentabli saražoto siltuma daudzumu sūtīt tik tālu. Uzņēmumam Rīgas ūdens ir viena iekārta, kur tiek kombinētas dūņas, kas sadalās, ar pārtikas produktiem, un šajā procesā saražotā gāze tiek tālāk izmantota uzņēmuma tehnoloģiskajiem procesiem. (Aisma Orupe, Nedēļa, 27. jūlijs 2006.) Sastādi domu karti Biogāzes iegūšana un izmantošana! 63 Izvērtē jaunāko informāciju par atkritumu pārstrādes iespējām Latvijā un pasaulē. Dažādos veikalos un skolās var redzēt A/S BAO plastmasas kastītes izlietoto bateriju savākšanai. Kāpēc tas jādara? Izmantojot informāciju internetā ( salīdzini divu Latvijas papīra pārstrādes uzņēmumu darbības efektivitāti! Atrodi un prezentē informāciju par atkritumu pārstrādes modernākajām tehnoloģijām pasaulē! Novērtē šo tehnoloģiju izmantošanas iespējās Latvijā!

8 Ķ Ī M I J A S U N V I D E S T E N O L O Ģ I J A S Sasniedzamais rezultāts I II III 64 Izprot vielu un materiālu ražošanas tehnoloģiju, vides tehnoloģiju un ķīmijas inženierzinātnes attīstības mijiedarbību. Izlasi tekstu! Tīrās tehnoloģijas nozīmē preču ražošanu un pakalpojumu sniegšanu, izvairoties no piesārņojuma vai atkritumu radīšanas, vai samazinot tos līdz minimumam un racionāli izmantojot resursus. Svarīgākais pamatjautājums ir: Kur tieši rodas atkritumi un piesārņojums, un ko mēs varētu darīt, lai novērstu to rašanos? Kādu nozaru speciālistiem sadarbojoties var tikt risināta šī problēma? Izlasi tekstu! Britu kompānijas BioRegional MiniMills UK Ltd izstrādātā tehnoloģija, kas ļauj izmantot lauksaimniecībā radušos pārpalikumus (piemēram, kviešu salmus), lai iegūtu papīru. Salīdzinot ar tradicionālajiem papīra iegūšanas veidiem, šī tehnoloģija ļauj samazināt nepieciešamās elektroenerģijas daudzumu par 50 90%, savukārt nepieciešamā ūdens daudzumu apmēram par 80%. Tehnoloģiskais process ir veidots kā noslēgts cikls. Tas nozīmē, ka šķidrie atkritumi tiek konvertēti par kurināmo, bet kodīgās pārstrādes ķimikālijas tiek otrreizēji izmantotas, līdz ar to tiek būtiski samazināta un novērsta to negatīvā ietekme upēs vai citās ūdenskrātuvēs. (BioRegional MiniMills UK Ltd) Ar piemēriem pamato, kā mijiedarbībā tiek izmantotas rūpnieciskās un vides tehnoloģijas! Uzraksti eseju Ražošanas tehnoloģiju, vides tehnoloģiju un ķīmijas inženierzinātnes attīstības mijiedarbība!

9 K_12_SP_05_01_P1 Vārds uzvārds klase datums SULFĀTELULOZES RŪPNĪAS BŪVNIEĪBA KRUSTPILS PAGASTA OZOLSALĀ Uzdevums Izlasi tekstu, lai sagatavotos diskusijai par celulozes rūpnīcas celtniecību! Vides pārraudzības valsts biroja atzinums par sulfātcelulozes rūpnīcas būvniecībaskrustpils pagasta Ozolsalā ietekmi uz vidi elulozes rūpnīcu paredzēts izvietot Krustpils pagasta Ozolsalas mežu masīva teritorijā aptuveni 300 ha lielā platībā. Rūpnīcai paredzētajā vietā aug skuju koku mežs, no tās dienvidu pusē atrodas Kaķīšu purvs, rietumos no teritorijas atrodas Rīgas Daugavpils dzelzceļa līnija, bet austrumos Babraunīcas upīte. Attālums no rūpnīcas teritorijas līdz Daugavas un Aiviekstes upēm ir aptuveni 2 km. Rūpnīcas plānotā jauda ir aptuveni tonnas gaissausas celulozes gadā, pārstrādājot gan skuju koku, gan lapu koku koksni. Nepieciešamais koksnes izejmateriālu daudzums paredzētās jaudas celulozes rūpnīcai ir 3 miljoni kubikmetru papīrmalkas gadā. Koksnes piegādi rūpnīcai paredzēts veikt gan ar kravas automobiļiem, gan dzelzceļa transportu, daļu no nepieciešamās papīrmalkas plānots importēt arī no Baltkrievijas. elulozes ieguvei ir izvēlēta sulfāta metode, kas pašlaik ir dominējošā celulozes ieguves metode Eiropas valstīs, jo tā nodrošina augstu iegūtās celulozes kvalitāti. elulozes rūpnīca ir nozīmīgs rūpniecisks objekts, tās darbības nodrošināšanai paredzēts izveidot vairākus infrastruktūras objektus, tai skaitā dzelzceļa pievedceļu un autoceļu, ūdens ņemšanas un novadīšanas ierīces, notekūdeņu attīrīšanas iekārtas un atkritumu poligonu. elulozes rūpnīcas galvenās ietekmes uz vidi būs saistītas ar izmetēm gaisā, notekūdeņu novadīšanu Daugavā, atkritumu veidošanos, ar koksnes un ķīmisko vielu piegādi rūpnīcai, kā arī ar trokšņu un smaku izplatību rūpnīcas apkārtnē. Rūpnīcā paredzēts ievest tonnu ķīmisko vielu gadā, galvenās no tām būs nātrija sārms, sērskābe, nātrija hlorāts, ūdeņraža peroksīds, kaļķakmens, sēra dioksīds un magnija sulfāts. Ūdens ieguve rūpnīcas vajadzībām tiek plānota no Daugavas vai Aiviekstes ar patēriņu aptuveni m 3 diennaktī. Notekūdeņus ar vidējo apjomu m 3 diennaktī paredzēts novadīt Daugavā, Pļaviņu ES uzpludinājuma zonā. Izmetes gaisā veidosies kaļķakmens apdedzināšanas, atstrādātā vārīšanas šķīduma, mizu, kā arī notekūdeņu dūņu un smakojošo gāzu sadedzināšanas procesos un būs aptuveni 13 miljardi kubikmetru gadā. lora un hloru saturošo savienojumu izmetes gaisā nav precīzi novērtētas. Uz atkritumu poligonu, kas atradīsies netālu no rūpnīcas, tiks nogādāti kopumā aptuveni t atkritumu gadā, kurus galvenokārt veidos tvaika katla pelni, atliekas no koksnes krautuves, ķimikāliju reģenerācijas procesu atkritumi un kaļķu atkritumi. Sulfātcelulozes ražošana no koksnes ir iedalāma šādās galvenās tehnoloģiskajās stadijās: koksnes sagatavošana, tai skaitā apaļkoku mizošana un šķeldošana; delignifikācija šķeldu vārīšana sārmainā ķīmisku vielu šķīdumā paaugstinātas temperatūras un spiediena apstākļos, lai atdalītu lignīnu no celulozes; iegūto nebalināto celulozes šķiedru apstrāde (šķirošana, skalošana); šķiedru balināšana un žāvēšana. Pastāv divi varianti apaļkoku mizošanai: slapjā mizošana un sausā mizošana. Konstatēts, ka sausajā mizošanā uz katru tonnu saražotās celulozes rodas vismaz par 5 m 3 notekūdeņu mazāk. Samazinās arī izšķīdušo organisko vielu daudzums. No vides aizsardzības viedokļa ir būtiski, lai tiktu izvēlēta modificētā celulozes vārījuma metode, kombinējot to ar skābekļa delignifikāciju, kas ļauj iegūt celulozi ar zemu lignīna saturu. Tas nozīmē, ka celulozes balināšanā tiks patērēti mazāki ķimikāliju daudzumi un balināšanas ceha notekūdeņi saturēs mazāku organisko vielu daudzumu. Savukārt palielinātais izšķīdušo organisko vielu daudzums izmantotajā vārīšanas šķīdumā vidi praktiski neietekmēs, jo apstrādātais vārīšanas šķīdums, kas satur lignīnu un vārījumā izmantotās ķimikālijas, tiks ietvaicēts un iegūtais koncentrāts sadedzināts, lai reģenerētu ķīmiskās vielas, kuras atkārtoti tiks izmantotas vārīšanas šķīduma pagatavošanai. Nebalināta sulfātceluloze ir tumšā krāsā, tādēļ paredzēts pielietot balināšanu, izmantojot oksidējošas ķīmiskas vielas, lai no celulozes šķiedrām atdalītu praktiski visu atlikušo lignīnu. Ziņojumā apskatīti trīs alternatīvi 44

10 K_12_SP_05_01_P1 balināšanas varianti, no tiem divi ar hlora dioksīda izmantošanu un viens, kurā balināšanā vispār netiek izmantoti nekādi hlora savienojumi. A/s Baltic Pulp plāno balināšanu veikt, pielietojot hlora dioksīdu. Pāreja no balināšanas ar hloru uz balināšanu ar hlora dioksīdu ir ļāvusi ievērojami samazināt celulozes rūpnīcu notekūdeņu radīto negatīvo ietekmi, jo, izmantojot šo metodi, notekūdeņi mazākos apjomos satur balināšanas rezultātā veidojošos hlorētos blakusproduktus, kuru kvalitatīvais sastāvs ir atšķirīgs no to celulozes rūpnīcu notekūdeņiem, kas balināšanā izmanto elementāro hloru. elulozes šķiedras šķirošanā paredzēts pielietot slēgta cikla ūdens aprites sistēmu, kas ļauj samazināt ūdens patēriņu un notekūdeņu daudzumu. Analizējot piedāvātos tehnoloģiskos risinājumus kopumā, jāatzīmē, ka Ozolsalā paredzēts izveidot celulozes rūpnīcu, kurā lielā mērā būs samazinātas tās celulozes rūpnīcām raksturīgās negatīvās ietekmes uz vidi, kas bija krasi izteiktas pagājušajā gadsimtā līdz pat astoņdesmitajiem gadiem būvētajās rūpnīcās, kas balināšanā izmantoja elementāro hloru. elulozes rūpnīcu notekūdeņu toksiskumu nosaka arī citas vielas, kas nokļūst notekūdeņos celulozes vārīšanas un balināšanas procesos. elulozes ražošanas notekūdeņos ir plašs vielu klāsts, kas, savstarpēji reaģējot, veido jaunas vielas, daļai no kurām ir vai var būt toksiska vai reproduktīvās funkcijas ietekmējoša ietekme uz ūdens organismiem. Tomēr starp galvenajām šo vielu grupām minamas gan hlororganiskās vielas, gan arī hlorāti, kas veidojas, pielietojot balināšanu ar hlora dioksīdu. Daļēji organiskās vielas noārdās bioloģiskajās attīrīšanas iekārtās un Ziņojumā tiek secināts, ka rūpnīcas ietekme uz Daugavu būs nenozīmīga. Strādājot plānotās 350 dienas gadā, rūpnīca novadīs Daugavā 15 miljonus kubikmetru notekūdeņu, izmetes gaisā būs gandrīz 13 miljardi kubikmetri gadā, kas saturēs aptuveni 300 tonnas putekļu, 600 tonnas sēra dioksīda, 1140 tonnas slāpekļa oksīdu, 48 tonnas reducētā sēra savienojumu izmetes (izteiktas kā elementārais sērs) un 1,6 miljonus tonnu siltumnīcas efektu veidojošās gāzes (izteiktas kā oglekļa dioksīds). Rūpnīcas radītos atkritumus, izņemot sadzīves un bīstamos atkritumus, paredzēts izvietot atkritumu poligonā. (Pēc: 45

11 K_12_SP_05_01_P2 Vārds uzvārds klase datums FAKTI UN KOMENTĀRI Uzdevums Izraksti no dotā teksta četrus, tavuprāt, nozīmīgus faktus un ieraksti tos lapas kreisajā pusē, labajā pusē sniedz komentāru/izjūtas (kā tas saistās ar tavām līdzšinējām zināšanām vai pārdomām)! 1. Fakti Komentāri

12 K_12_SP_05_01_P3 Vārds uzvārds klase datums ARGUMENTI PAR UN PRET ELULOZES KOMBINĀTA BŪVNIEĪBU Uzdevums Pamatojoties uz apkopotajiem faktiem, uzraksti argumentus par un pret celulozes rūpnīcas būvniecību Krustpils pagasta Ozolsalā! 1. Argumenti par Argumenti pret

13 K_12_SP_05_02_P1 Vārds uzvārds klase datums NAFTAS PARSTRĀDE 1. uzdevums Izmantojot dotos apzīmējumus, attēlo tabulas datus apļa diagrammā! Naftas pārstrādes produktu izmantošana Transportlīdzekļu Kurināmais dzīvojamo Kurināmais Plastmasu itiem mērķiem degviela māju, rūpnīcu u. tml. elektriskās strāvas ražošanai apsildei ražošanai 29% 35% 22% 4% 10% B. Makdjuels. Dabaszinību kurss vidusskolai. Ķīmija., 38. lpp. 29% 35% 22% 4% 10% 48

14 K_12_SP_05_02_P1 2. uzdevums Klausoties skolotāja skaidrojumu par naftas pārtvaices procesu, aizpildi tabulu! Naftas pārtvaices frakcijas Frakcijas nosaukums Oglekļa atomu Viršanas Izmantošana skaits molekulā temperatūru intervāls, 3. uzdevums Uzraksti naftas sastāvā ietilpstošā ogļūdeņraža sašķelšanās procesa (krekinga) piecus iespējamās reakcijas vienādojumus! sašķelšanās process Sašķelšanās procesa shēma x 2x+2 + y 2y Ķīmisko reakciju vienādojumi

15 K_12_SP_05_02_P1 4. uzdevums Izmantojot datorprezentācijā iegūto informāciju par naftu un tās pārstrādi, aizpildi tukšās vietas! Naftas ieguve un pārstrāde Pēc fizikālajām īpašībām nafta ir., šķidrums, par ūdeni. Naftas krājumi ir izsīkstoši/neizsīkstoši. Naftas sastāvā galvenokārt ietilpst elementi. un... Lai atklātu naftas krājumus dziļos pazemes slāņos lieto vairākus paņēmienus: Latvijā naftas krājumi ir atklāti... Lai iegūtu naftu atklātā jūrā, ir radītas... Naftas transportēšanai izmanto: Naftu pārstrādājot, tiek izmantotas fizikālas un ķīmiskas pārvērtības: Naftas sadalīšana iespējama tāpēc, ka dažādām frakcijām ir atšķirīgas... No naftas iegūst ikdienā plaši lietojamas vielas: 50

16 K_12_LD_05_P1 Vārds uzvārds klase datums NOTEKŪDEŅU ATTĪRĪŠANAS MODELĒŠANA Situācijas apraksts Antropogēnā piesārņojuma rezultātā ūdenstilpēs nonāk fosfors 2 PO 4-, PO 4 2-, PO 4 3- vai polifosfātjonu veidā. Lai attīrītu notekūdeņus no fosfātjonu piesārņojuma, nepieciešama īpaša tehnoloģija. Izmanto divas metodes: bioloģisko un ķīmisko. Bioloģiskajā attīrīšanā lieto baktērijas, kas akumulē fosforu, veidojot biomasu. Ķīmiskajā fosfātjonus atdala izgulsnēšanas ceļā. Iegūtās ķīmiskās dūņas ir grūti apstrādāt, arī reaģenti var būt dārgi, tomēr šai metodei nepieciešamās iekārtas ir vienkāršākas nekā bioloģiskajā attīrīšanā. Turklāt metode ir drošāka rajonos, kur notekūdeņu sastāvs apgrūtina fosfātu bioloģisko atdalīšanu. Fosfātjoni veido mazdisociētus savienojumus ar daudzu metālu joniem, tomēr praktiskai ūdens attīrīšanai lieto divus no tiem. Firma Kemira ūdens attīrīšanai piedāvā koagulantus, kuru nosaukums atspoguļo to galveno sastāvdaļu: Ferix-3 un ALS-7,2 %. Pētāmā problēma... ipotēze... Darba piederumi, vielas 1 % Na 3 PO 4 šķīdums, 1 % Na 2 PO 4 šķīdums, veļas mazgājamā pulvera šķīdums; 3 vārglāzes 100 ml, pilināmā pipete,... Darba gaita 1. Pirmajā 100 ml vārglāzē ielej nātrija ortofosfāta šķīdumu 1 cm slānī! 2. Pievieno 10 pilienus izvēlētā reaģenta fosfātjonu izgulsnēšanai! 3. Novērojumus reģistrē tabulā! 4. Otrajā vārglāzē ielej nātrija difidrogēnortofosfāta šķīdumu 1 cm slānī! 5. Pievieno 10 pilienus izvēlētā reaģenta fosfātjonu izgulsnēšanai! 6. Novērojumus reģistrē tabulā! 7. Trešajā vārglāzē ielej veļas mazgājamā pulvera šķīdumu 1 cm slānī! 8. Pievieno 10 pilienus izvēlētā reaģenta fosfātjonu izgulsnēšanai! 9. Novērojumus reģistrē tabulā! Iegūto datu reģistrēšana Reaģenta iedarbība uz notekūdeņu paraugiem Tabula Notekūdeņu sastāvs Novērojumi pēc reaģenta pievienošanas 24

17 K_12_LD_05_P1 Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Izskaidro savus novērojumus! Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu ortofosfātjonu izgulsnēšanai ar izvēlēto reaģentu! Secini par izvēlētā reaģenta piemērotību fosfātjonu izgulsnēšanai! 25

18 K_12_LD_05_P2 Vārds uzvārds klase datums ELULOZES IDROLĪZE Situācijas apraksts Kokapstrādes uzņēmumu ražošanas atlikumus kopā ar 0,1 % sērskābi autoklāvos karsē paaugstinātā spiedienā. Šajā procesā notiek celulozes hidrolīze. Iegūto produktu šajā stadijā neatdala*, bet tālāk pārstrādā etilspirtā. *Tīrā veidā šo vielu iegūst, hidrolizējot cieti. Pētāmā problēma Kādu produktu var iegūt, hidrolizējot celulozi? O 2... O O 2 O O O O 2 O O O O O 2 O O O O O O O O... O ipotēze Darba piederumi, vielas 0,1 M šķīdumi: uso 4, NaO; 2 SO 4, šķīdums (1:4), koncentrēta 2 SO 4, 1 % N 3 šķīdums ūdenī, destilēts ūdens, filtrpapīrs, 4 vārglāzes 150 ml, piesta ar piestalu, stikla nūjiņa, pilināmās pipetes, 3 mērcilindri 50 ml, mēģene, lakmusa vai universālindikatora papīrs, elektriskā plītiņa, spirta lampiņa, mēģenes turētājs, pincete, pamatne pergamenta žāvēšanai, aizsargbrilles, gumijas cimdi. Darba gaita 1. Smalki saplucini fitrpapīra gabaliņu un ievieto piestā! 2. Uzmanību! Lieto aizsargbrilles un gumijas cimdus! Pievieno koncentrētu sērskābi, cenšoties ar minimālu tās daudzumu samitrināt filtrpapīru! 3. Ar piestalu berz tik ilgi, līdz iegūsti viendabīgu masu! 4. Piepilini dažus pilienus destilēta ūdens! Samaisi! 5. Pakāpeniski pievieno 50 ml destilēta ūdens un pārlej vārglāzē! 6. Vārglāzi novieto uz elektriskās plītiņas un vāri 20 minūtes, laiku pa laikam pievienojot ūdeni līdz sākotnējam tilpumam! 7. Iegūto maisījumu atdzesē! 8. Apmēram 3 ml maisījuma no vārglāzes ielej mēģenē un neitralizē ar NaO šķīdumu! Pārbaudi ar indikatorpapīru! 9. Ar dotajiem reaģentiem patstāvīgi pierādi radušos vielu! 26

19 K_12_LD_05_P2 Pergamenta pagatavošana Situācijas apraksts Ja celulozi īslaicīgi hidrolizē ar sērskābi, iegūst pergamenta papīru, ko lieto kā nesamirkstošu iepakojuma materiālu un dažkārt sauc par mākslīgo pergamentu. Šajā procesā rodas hidrolīzes starpprodukti, kuri salīmē papīra šķiedras. Dabīgo pergamentu 2. gs. p. m. ē. izgudroja Mazāzijā. Tas tika izgatavots no liellopu ādas, un to lietoja rakstīšanai papīra vietā. Darba gaita 1. Vienā vārglāzē ielej ar mērcilindru 50 ml sērskābes šķīduma, otrā 50 ml 1 % amonjaka šķīduma, bet trešajā 50 ml destilēta ūdens! 2. Uzmanību! Sērskābe ir kodīga viela! Lieto aizsargbrilles un gumijas cimdus! Filtrpapīra strēmeli satver ar pinceti un lēni izvelc caur sērskābes šķīdumu, ļauj tam notecēt atpakaļ vārglāzē un noskalo, ievietojot glāzē ar destilētu ūdeni! 3. Noskaloto filtrpapīru lēni izvelc caur amonjaka šķīdumu, lai neitralizētu uz tā palikušo sērskābi! 4. Novieto uz pamatnes un izžāvē! Iegūto datu reģistrēšana un apstrāde idrolīzes produktu var pierādīt ar... Veicot pierādīšanu, rodas... krāsojums. Rezultātu analīze, izvērtēšana un secinājumi Uzraksti celulozes hidrolīzes reakcijas vienādojumu! Uzraksti ķīmiskās reakcijas vienādojumu etilspirta iegūšanai no kokapstrādes uzņēmuma ražošanas atlikumu hidrolīzes produkta! 27

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts

Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte Vides aizsardzības un siltuma sistēmu institūts www.videszinatne.lv Saules enerģijas izmantošanas iespējas Latvijā / Seminārs "Atjaunojamo

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi.

Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. Latvijas 44. Nacionālā ķīmijas olimpiāde (2003. gads) Teorētiskie uzdevumi. 1. 9 5 p. Pilnībā izkarsēja 5,0g kalcija karbonāta, kas saturēja 3,0% piemaisījumu. Izdalīto gāzi saistīja ar iepriekš nosvērtu

Διαβάστε περισσότερα

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013

Logatherm WPS 10K A ++ A + A B C D E F G A B C D E F G. kw kw /2013 51 d 11 11 10 kw kw kw d 2015 811/2013 2015 811/2013 Izstrādājuma datu lapa par energopatēriņu Turpmākie izstrādājuma dati atbilst S regulu 811/2013, 812/2013, 813/2013 un 814/2013 prasībām, ar ko papildina

Διαβάστε περισσότερα

12. klase ĶĪMIJA 3.2

12. klase ĶĪMIJA 3.2 D A R B I 12. klase ĶĪMIJA 3.2 P Ā R B A U D E S Projekts Mācību satura izstrāde un skolotāju tālākizglītība dabaszinātņu, matemātikas un tehnoloģiju priekšmetos Pārbaudes darbi. Ķīmija 12. klase Autortiesības

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI

LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES 11. JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 1. KĀRTAS UZDEVUMI Atrisini tālāk dotos sešus uzdevumus un atbildes noformē elektroniski (Word dokuments, PDF datne u.c.) un nosūti uz

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča SATURS

Irina Vdoviča SATURS Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Analītiskā ķīmija. Kvantitatīvā analīze. Laboratorijas darbi, uzdevumi SATURS KVANTITATĪVĀ ANALĪZE... GRAVIMETRIJA... Laboratorijas darbs KRISTALIZĀCIJAS ŪDENS NOTEIKŠANA

Διαβάστε περισσότερα

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā

Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Ķīmisko vielu koncentrācijas mērījumi darba vides gaisā un to nozīme ķīmisko vielu riska pārvaldībā Kristīna Širokova AS Grindeks Darba aizsardzības speciālists 2015. gads Par Grindeks AS Grindeks ir vadošais

Διαβάστε περισσότερα

Tēraudbetona konstrukcijas

Tēraudbetona konstrukcijas Tēraudbetona konstrukcijas tēraudbetona kolonnu projektēšana pēc EN 1994-1-1 lektors: Gatis Vilks, SIA «BALTIC INTERNATIONAL CONSTRUCTION PARTNERSHIP» Saturs 1. Vispārīga informācija par kompozītām kolonnām

Διαβάστε περισσότερα

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde

Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 9. klases teorētiskie uzdevumi Latvijas 53. Nacionālā ķīmijas olimpiāde 2012. gada 28. martā 9. klases Teorētisko uzdevumu atrisinājumi 1. uzdevums 7 punkti Molekulu skaitīšana Cik molekulu skābekļa rodas,

Διαβάστε περισσότερα

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa

IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI gads 1. variants, 1. daļa IZGLĪTĪBAS SATURA UN EKSAMINĀCIJAS CENTRS IESKAITE DABASZINĪBĀS 9. KLASEI 2008. gads 1. variants, 1. daļa Maksimālais punktu skaits par 1. daļu 30 p. Aizpilda skolotājs: 1. uzdevums. Vai apgalvojums ir

Διαβάστε περισσότερα

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi

Irina Vdoviča. Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Irina Vdoviča Praktisko darbu materiāls Vispārīgā ķīmija Uzdevumi un vingrinājumi Saturs 1. ATOMA UZBŪVE UN PERIODISKAIS LIKUMS... 2 2. VIELU UZBŪVE... 6 3. OKSIDĒŠANAS REDUCĒŠANAS REAKCIJAS... 7 4. ELEKTROLĪTISKĀ

Διαβάστε περισσότερα

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī

Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atlases kontroldarbs uz Baltijas valstu ķīmijas olimpiādi 2013.gada 07.aprīlī Atrisināt dotos sešus uzdevumus, laiks 3 stundas. Uzdevumu tēmas: 1) tests vispārīgajā ķīmijā; 2) ķīmisko reakciju kinētika;

Διαβάστε περισσότερα

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs

2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE. Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs 2. NEREDZAMĀ, DZĪVĀ PASAULE Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri Stundas piemērs D_l0_UP_02_Pl HIV vīrusa pētniecība Skolēna darba lapa D_l0_UP_02_Pl Šūnas sastāvdaļas

Διαβάστε περισσότερα

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi

6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 6. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMU ATBILDES 8.-9.klases uzdevumi 1. uzdevums Vai tu to vari? Gāzes Ķīmisko reakciju vienādojumi Ūdeņradis, oglekļa dioksīds,

Διαβάστε περισσότερα

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. TEMATS SILTUMS UN DARBS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. TEMATS SILTUMS UN DARBS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_02_P1 Senie laiki Skolēna darba lapa F_11_SP_02_P2 Enerģija 19. gadsimtā: tvaika dzinēja laikmets

Διαβάστε περισσότερα

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G

1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 1. Testa nosaukums IMUnOGLOBULĪnS G (IgG) 2. Angļu val. Immunoglobulin G 3. Īss raksturojums Imunoglobulīnu G veido 2 vieglās κ vai λ ķēdes un 2 smagās γ ķēdes. IgG iedalās 4 subklasēs: IgG1, IgG2, IgG3,

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE

LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE 9 LATVIJAS NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE 50 2009 RAJONA OLIMPIĀDES UZDEVUMI 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 9. KLASE 9. KLASE Rajona olimpiādes uzdevumi 2009 Salasāmā rokrakstā atrisināt tālāk dotos

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 6. TEMATS MEHĀNISKĀS SVĀRSTĪBAS UN VIĻŅI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_10_SP_06_P1 Uzdevums grupai Skolēna darba lapa F_10_UP_06_P1 Seismogrāfa darbības shēma

Διαβάστε περισσότερα

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā?

9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu ir Latvijas gada budžetā? Latvijas 45. nacionālā ķīmijas olimpiāde ( 2004) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei 9-1. uzdevums Maks. 2 punkti Latvijas Republikas 2004. gada budžets ir aptuveni 2,0 miljardi latu. Cik moli santīmu

Διαβάστε περισσότερα

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006)

LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) LATVIJAS 47. NACIONĀLĀ ĶĪMIJAS OLIMPIĀDE (2006) Rajona olimpiādes uzdevumi 9. klasei Atrisināt tālāk dotos 6 uzdevumus! Risinājumā parādīt arī visus aprēķinus! Rakstīt glītā, salasāmā rokrakstā! Uz risinājumu

Διαβάστε περισσότερα

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI

5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI WWW.BIOSAN.LV 5. LATVIJAS UNIVERSITĀTES ĶĪMIJAS FAKULTĀTES JAUNO ĶĪMIĶU KONKURSA 2.KĀRTAS UZDEVUMI Atrisināt tālāk dotos uzdevumus un atbildes ierakstīt MS Word atbilžu datnē, ko kā pievienoto dokumentu

Διαβάστε περισσότερα

23.Baltijas Valstu Ķīmijas Olimpiāde

23.Baltijas Valstu Ķīmijas Olimpiāde 23.Baltijas Valstu Ķīmijas Olimpiāde Daugavpils, Latvija 2015. gada24.-26. aprīlis University of Daugavpils University of Latvia JSC OlainFarm http://du.lv/en http://www.lu.lv/eng/ http://olainfarm.lv/en/

Διαβάστε περισσότερα

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība

Rīgas Tehniskā universitāte. Inženiermatemātikas katedra. Uzdevumu risinājumu paraugi. 4. nodarbība Rīgas Tehniskā univesitāte Inženiematemātikas kateda Uzdevumu isinājumu paaugi 4 nodabība piemēs pēķināt vektoa a gaumu un viziena kosinusus, ja a = 5 i 6 j + 5k Vektoa a koodinātas i dotas: a 5 ; a =

Διαβάστε περισσότερα

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats

Salaspils kodolreaktora gada vides monitoringa rezultātu pārskats Lapa 1 (15) Apstiprinu VISA Latvijas Vides, ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs Valdes priekšsēdētājs K. Treimanis Rīgā, 2016. gada. Salaspils kodolreaktora 2015. gada vides monitoringa Pārskatu sagatavoja

Διαβάστε περισσότερα

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā

Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā Palīgmateriāli gatavojoties centralizētajam eksāmenam ėīmijā CE ietverto tēmu loks ir Ĝoti plašs: ėīmijas pamatjautājumi (pamatskolas kurss), vispārīgā ėīmija, neorganiskā ėīmija, organiskā ėīmija, ėīmija

Διαβάστε περισσότερα

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016

ProRox. Industriālā izolācija. Produktu katalogs 2016 CENRĀDIS IR SPĒKĀ NO 02/05/2016 IZDEVUMS: LV PUBLICĒTS 05/2016 ProRox Industriālā izolācija Produktu katalogs 2016 Cenrādis ir spēkā no 02.05.2016 1 Ekspertu veidota tehniskā izolācija Mēs dalāmies ar

Διαβάστε περισσότερα

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS

MĀCĪBU PRIEKŠMETA MĒRĶIS FIZIKA 10. 12. KLASEI MĀCĪBU PRIEKŠMETA PROGRAMMAS PARAUGS IEVADS Mācību priekšmeta programma ir vispārējās izglītības programmas sastāvdaļa, kuru veido mācību priekšmeta: 1) mērķis un uzdevumi; 2) mācību

Διαβάστε περισσότερα

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks

P A atgrūšanās spēks. P A = P P r P S. P P pievilkšanās spēks 3.2.2. SAITES STARP ATOMIEM SAIŠU VISPĀRĪGS RAKSTUROJUMS Lai izprastu materiālu fizikālo īpašību būtību jābūt priekšstatam par spēkiem, kas darbojas starp atomiem. Aplūkosim mijiedarbību starp diviem izolētiem

Διαβάστε περισσότερα

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS

MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS MULTILINGUAL GLOSSARY OF VISUAL ARTS (GREEK-ENGLISH-LATVIAN) Χρώματα Colours Krāsas GREEK ENGLISH LATVIAN Αυθαίρετο χρώμα: Χρϊμα που δεν ζχει καμία ρεαλιςτικι ι φυςικι ςχζςθ με το αντικείμενο που απεικονίηεται,

Διαβάστε περισσότερα

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 4. TEMATS ELEKTRISKIE LĀDIŅI UN ELEKTRISKAIS LAUKS Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_SP_04_01_P1 Elektriskais lādiņš un lādētu ķermeņu mijiedarbība Skolēna darba

Διαβάστε περισσότερα

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība

Būvfizikas speckurss. LBN Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. Ūdens tvaika difūzijas pretestība Latvijas Lauksaimniecības universitāte Lauku inženieru fakultāte Būvfizikas speckurss LBN 002-01 Ēku norobežojošo konstrukciju siltumtehnika izpēte. difūzijas pretestība Izstrādāja Sandris Liepiņš... Jelgava

Διαβάστε περισσότερα

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija

Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis, Pēteris Brics Elektrostaciju elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts:

Διαβάστε περισσότερα

Meža statistiskā inventarizācija Latvijā: metode, provizoriskie rezultāti

Meža statistiskā inventarizācija Latvijā: metode, provizoriskie rezultāti Meža statistiskā inventarizācija Latvijā: metode, provizoriskie rezultāti JURĂIS JANSONS LVMI Silava direktors LVMI Silava mežkop kopības, meža a resursu virziena pētnieks Tālr. +3716190266 E-pasts: jurgis.jansons@silava.lv

Διαβάστε περισσότερα

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma

ELEKTROĶĪMIJA. Metāls (cietā fāze) Trauks. Elektrolīts (šķidrā fāze) 1. att. Pirmā veida elektroda shēma 1 ELEKTROĶĪMIJA Elektroķīmija ir zinātnes nozare, kura pēta ķīmisko un elektrisko procesu savstarpējo sakaru ķīmiskās enerģijas pārvēršanu elektriskajā un otrādi. Šie procesi ir saistīti ar katra cilvēka

Διαβάστε περισσότερα

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS

PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS PĀRTIKAS UN VETERINĀRAIS DIENESTS VISS PAR PĀRTIKAS PREČU MARĶĒJUMU Informācija, kas ir sniegta pārtikas preču marķējumā, ir kā vizītkarte, kurā var atrast visu par preci, sākot ar tās nosaukumu, sastāvu

Διαβάστε περισσότερα

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp

1. Ievads bioloģijā. Grāmatas lpp 1. Ievads bioloģijā Grāmatas 6. 37. lpp Zaļā krāsa norāda uz informāciju, kas jāapgūst Ar dzeltenu krāsu izcelti īpaši jēdzieni, kas jāapgūst Ar sarkanu krāsu norādīti papildus informācijas avoti vai papildus

Διαβάστε περισσότερα

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam

2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr ) Par Vides politikas pamatnostādnēm gadam 2014. gada 26. martā Rīkojums Nr. 130 Rīgā (prot. Nr. 17 31. ) Par Vides politikas pamatnostādnēm 2014. 2020. gadam 1. Apstiprināt Vides politikas pamatnostādnes 2014. 2020. gadam (turpmāk pamatnostādnes).

Διαβάστε περισσότερα

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI

VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI BÈSTAMO VIELU KONTROLE BALTIJAS JËRAS REÌIONÅ VADLÈNIJAS RËPNIECÈBAS UZˆ MUMIEM ËDENS VIDEI BÈSTAMO VIELU PÅRVALDÈBAI PUBLIKÅCIJA Baltijas Vides Forums Autori: Hanna Andersson, Zviedrijas Vides Pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114*

Labojums MOVITRAC LTE-B * _1114* Dzinēju tehnika \ Dzinēju automatizācija \ Sistēmas integrācija \ Pakalpojumi *135347_1114* Labojums SEW-EURODRIVE GmbH & Co KG P.O. Box 303 7664 Bruchsal/Germany Phone +49 751 75-0 Fax +49 751-1970 sew@sew-eurodrive.com

Διαβάστε περισσότερα

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma

Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Temperatūras izmaiħas atkarībā no augstuma, atmosfēras stabilitātes un piesārħojuma Gaisa vertikāla pārvietošanās Zemes atmosfērā nosaka daudzus procesus, kā piemēram, mākoħu veidošanos, nokrišħus un atmosfēras

Διαβάστε περισσότερα

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri

2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri 2. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_12_SP_02_01_P1 Apgaismojuma pētīšana Skolēna darba lapa F_12_SP_02_01_P2 Prasības nacionālā krājuma

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Αριθμός 2204 Ο ΠΕΡΙ ΤΕΛΩΝΕΙΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΑ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 (Παράρτημα Παράγραφοι 1 και 2) Δηλοποιηση Κατασχέσεως Αναφορικά με τους ZBIGNIEW και MAKGORZATA EWERTWSKIGNIEWEK, με αριθμούς διαβατηρίων Πολωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs

Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs Būvmateriālu sertifikācija. Palīgs vai traucēklis? Juris Grīnvalds Dipl.Ing. SIA SAKRET Komercdirektors BRA Valdes priekšsēdētājs SIA TENAX SIA Evopipes SIA SAKRET SIA Bureau Veritas Latvia SIA "KNAUF"

Διαβάστε περισσότερα

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos

Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Rīgas Tehniskā universitāte Enerģētikas un elektrotehnikas fakultāte www.videszinatne.lv Zaļās enerģijas izmantošanas iespējas laukos Dr. Dagnija Blumberga, Rīgas Tehniskās universitātes profesore, Vides

Διαβάστε περισσότερα

Pārsprieguma aizsardzība

Pārsprieguma aizsardzība www.klinkmann.lv Pārsprieguma aizsardzība 1 Pārsprieguma aizsardzība Pēdējo gadu laikā zibensaizsardzības vajadzības ir ievērojami palielinājušās. Tas ir izskaidrojams ar jutīgu elektrisko un elektronisko

Διαβάστε περισσότερα

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem.

Lielumus, kurus nosaka tikai tā skaitliskā vērtība, sauc par skalāriem lielumiem. 1. Vektori Skalāri un vektoriāli lielumi Lai raksturotu kādu objektu vai procesu, tā īpašības parasti apraksta, izmantojot dažādus skaitliskus raksturlielumus. Piemēram, laiks, kas nepieciešams, lai izlasītu

Διαβάστε περισσότερα

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi

6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi 6. Pasaules valstu attīstības teorijas un modeļi Endogēnās augsmes teorija (1980.-jos gados) Klasiskās un neoklasiskās augsmes teorijās un modeļos ir paredzēts, ka ilgtermiņa posmā ekonomiskā izaugsme

Διαβάστε περισσότερα

Valsts ģeoloģijas dienests LATVIJAS ZEMES DZĪĻU RESURSI

Valsts ģeoloģijas dienests LATVIJAS ZEMES DZĪĻU RESURSI Valsts ģeoloģijas dienests LATVIJAS ZEMES DZĪĻU RESURSI Rīga 1996 V. Segliņš, A. Brangulis (redaktori) Izdevējs: Valsts Ģeoloģijas dienests Reģistrācijas Nr: LGV 00000090 Licences Nr: Iespiests Tehniskās

Διαβάστε περισσότερα

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas

NADPH vai FADH 2. vai arī reducējot tādus koenzīmus kā NADH, savienojumus iegūst, importējot kompleksas Vielas un enerăijas maiħa citoplazmā 11. tēma Vielu un enerăijas maiħa Lizosomas Heterofāgija Autofāgija Mikroėermenīši Olbaltumvielu imports peroksisomās Vakuolas Proteosomas RNāze Glikolīze Šūnās gandrīz

Διαβάστε περισσότερα

Kā radās Saules sistēma?

Kā radās Saules sistēma? 9. VISUMS UN DAĻIŅAS Kā radās Saules sistēma? Planētas un zvaigznes Galaktikas un Visums Visuma evolūcija. Habla likums Zvaigžņu evolūcija Visuma apgūšanas perspektīvas Lielu ātrumu un enerģiju fizika

Διαβάστε περισσότερα

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE)

6. TEMATS GĀZU LIKUMI. Temata apraksts. Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis. Uzdevumu piemēri. Elektrodrošība izmantojot aizsargzemējumu (PE) 6. TEMATS GĀZU LIKUMI Temata apraksts Skolēnam sasniedzamo rezultātu ceļvedis Uzdevumu piemēri F_11_UP_06_P1 Noplūdes strāvu automātu izmantošana Skolēna darba lapa F_11_UP_06_P2 Elektrodrošība izmantojot

Διαβάστε περισσότερα

Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums

Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums Lopbarības analīžu rezultātu apkopojums Izdevējs: SIA Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs Valsts Lauku tīkla pasākuma ietvaros, 2013. gadā Rīgas iela 34, Ozolnieki, Ozolnieku pag., Ozolnieku

Διαβάστε περισσότερα

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C

Gaismas difrakcija šaurā spraugā B C 6..5. Gaismas difrakcija šaurā spraugā Ja plakans gaismas vilnis (paralēlu staru kūlis) krīt uz šauru bezgalīgi garu spraugu, un krītošās gaismas viļņa virsma paralēla spraugas plaknei, tad difrakciju

Διαβάστε περισσότερα

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus:

Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: Vides veselība ir zinātnes nozare, kas pēta cilvēka veselību un dzīves kvalitāti ietekmējošos ārējos faktorus: ķīmiskos fizikālos bioloģiskos sociālos psiho-sociālos kā arī šo faktoru īstermiņa un ilgtermiņa

Διαβάστε περισσότερα

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts:

dabasgåze tavås måjås 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: dabasgåze måjås Ûurnåls a/s «Latvijas Gåze» klientiem 2004/05 ziema LG viceprezidents Franks Zîberts: «Gåzes cenas pieaugums Latvijå nebüs tik liels kå Rietumos» Rîcîbas plåns tiem, kuri nolémußi gazificét

Διαβάστε περισσότερα

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem

Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Pētniecības metodes un pētījumu datu analīze skolēnu zinātniski pētnieciskā darba rakstīšanas procesā. Seminārs skolēniem Dr. oec, docente, Silvija Kristapsone 29.10.2015. 1 I. Zinātniskās pētniecības

Διαβάστε περισσότερα

(Dokuments attiecas uz EEZ)

(Dokuments attiecas uz EEZ) L 304/18 Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis 22.11.2011. EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES REGULA (ES) Nr. 1169/2011 (2011. gada 25. oktobris) par pārtikas produktu informācijas sniegšanu patērētājiem

Διαβάστε περισσότερα

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA

TROKSNIS UN VIBRĀCIJA TROKSNIS UN VIBRĀCIJA Kas ir skaņa? a? Vienkārša skaņas definīcija: skaņa ir ar dzirdes orgāniem uztveramās gaisa vides svārstības Fizikā: skaņa ir elastiskas vides (šķidras, cietas, gāzveida) svārstības,

Διαβάστε περισσότερα

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis:

juridiskām personām Klientu serviss Elektroenerģijas tarifi  TARIFI Informatīvais bezmaksas tālrunis: TARIFI Klientu serviss Informatīvais bezmaksas tālrunis: 80200400 Bojājumu pieteikšana: 80 200 404 Pašapkalpošanās portāls: www.elatvenergo.lv Epasts: klientu.serviss@latvenergo.lv Pasta adrese: AS klientu

Διαβάστε περισσότερα

Mehānikas fizikālie pamati

Mehānikas fizikālie pamati 1.5. Viļņi 1.5.1. Viļņu veidošanās Cietā vielā, šķidrumā, gāzē vai plazmā, tātad ikvienā vielā starp daļiņām pastāv mijiedarbība. Ja svārstošo ķermeni (svārstību avotu) ievieto vidē (pieņemsim, ka vide

Διαβάστε περισσότερα

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI

4. APGAISMOJUMS UN ATTĒLI 4. APGAISMJUMS UN ATTĒLI ptisko mikroskopu vēsture un nākotne Gaismas avota stiprums. Gaismas plūsma Apgaismojums Elektriskie gaismas avoti. Apgaismojums darba vietā Ēnas. Aptumsumi Attēla veidošanās.

Διαβάστε περισσότερα

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum

LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM. XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni. Xylometazolini hydrochloridum LIETOŠANAS INSTRUKCIJA: INFORMĀCIJA ZĀĻU LIETOTĀJAM XYLOMETAZOLIN ICN Polfa 1,0 mg/ml deguna pilieni Xylometazolini hydrochloridum Uzmanīgi izlasiet visu instrukciju, jo tā satur Jums svarīgu informāciju.

Διαβάστε περισσότερα

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st.

CT-C20-F3 20 N/mm. 3 N/mm C 20 A1 4 mm mm 40 min. 24 st. SAUSAIS BETONA MAISĪJUMS SB0 Pielietojums: Betona grīdu liešanai, trotuāru betonēšanai, pārsegumu savienošanai, betona konstrukciju defektu labošanai, telpu iekšpusē un ārpusē. Īpašības: Izmanto lielu

Διαβάστε περισσότερα

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana

Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Aļģes sistemātika, bioloģija, izplatība un izmantošana Kursu vada: Egita Zviedre Biologi, 1. kurss, 2. semestris Aļģes Aļģes (latīņu: Algae) ir gan vienšūnu, gan daudzšūnu, retāk - bezšūnu organismi; Aļģes

Διαβάστε περισσότερα

Saules starojuma enerģijas izmantošana

Saules starojuma enerģijas izmantošana Saules starojuma enerģijas izmantošana Galvenais enerģijas avots Saules sistēmā, arī uz Zemes, ir Saules elektromagnētiskais starojums. Saule ir gāzu-plazmas ķermenis, tās iekšienē notiek kodolu sintēzes

Διαβάστε περισσότερα

Saskaņots ZVA

Saskaņots ZVA ZĀĻU APRAKSTS 1. ZĀĻU NOSAUKUMS DALACIN T 10 mg/ml šķīdums ārīgai lietošanai 2. KVALITATĪVAIS UN KVANTITATĪVAIS SASTĀVS Katrs ml šķīduma satur 10 mg klindamicīna (clindamycinum) klindamicīna fosfāta veidā.

Διαβάστε περισσότερα

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija

Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Ainars Knipšis Elektrisko pārvades tīklu elektroietaišu ekspluatācija Mācību palīglīdzeklis Projekts: Rīgas

Διαβάστε περισσότερα

Isover tehniskā izolācija

Isover tehniskā izolācija Isover tehniskā izolācija 2 Isover tehniskās izolācijas veidi Isover Latvijas tirgū piedāvā visplašāko tehniskās izolācijas (Isotec) produktu klāstu. Mēs nodrošinām efektīvus risinājumus iekārtām un konstrukcijām,

Διαβάστε περισσότερα

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011

Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā iemācīt mīlēt sinusu? Autore: Mg. paed.,nellija Guda Viļānu vidusskola 2011 Kā to izdarīt? Latvijas vispārizglītojošās skolās pamatizglītības satura reformas ieviešana tika pabeigta 2007./2008. māc./g.

Διαβάστε περισσότερα

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu

Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu 2011R0109 LV 24.02.2015 002.001 1 Šis dokuments ir izveidots vienīgi dokumentācijas nolūkos, un iestādes neuzņemas nekādu atbildību par tā saturu B KOMISIJAS REGULA (ES) Nr. 109/2011 (2011. gada 27. janvāris),

Διαβάστε περισσότερα

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS

fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS LV fx-82es PLUS fx-85es PLUS fx-95es PLUS fx-350es PLUS Lietotāja pamācība CASIO Worldwide Education vietne: http://edu.casio.com CASIO IZGLĪTĪBAS FORUMS http://edu.casio.com/forum/ Išversta vertimų biure

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga, 2016 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas piegādi...

Διαβάστε περισσότερα

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3

Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 24.3.2009. Eiropas Savienības Oficiālais Vēstnesis L 76/3 KOMISIJAS REGULA (EK) Nr. 244/2009 (2009. gada 18. marts) par Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvas 2005/32/EK īstenošanu attiecībā uz mājsaimniecībā

Διαβάστε περισσότερα

EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi

Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Dzīvojamo telpu ventilācija ar 95% siltuma atguvi Ventilācijas sistēma sastāv no gaisa kanāliem, caur kuriem mājā tiek nodrošināts svaiga gaisa klimats. Virtuvē, vannas istabā un tualetē izmantotais gaiss

Διαβάστε περισσότερα

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03

1. MAIŅSTRĀVA. Fiz12_01.indd 5 07/08/ :13:03 1. MAIŅSRĀVA Ķeguma spēkstacija Maiņstrāvas iegūšana Maiņstrāvas raksturlielumumomentānās vērtības Maiņstrāvas raksturlielumu efektīvās vērtības Enerģijas pārvērtības maiņstrāvas ķēdē Aktīvā pretestība

Διαβάστε περισσότερα

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006

Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 1907/2006 Drošības datu lapa saskaņā ar (EK) Nr. 07/2006 Lappuse 1 dēļ DDL nr : 153474 V003.0 Pārskatīšana: 27.10.2016 drukāšanas datums: 07.06.2017 Aizstāj versiju no: 13.07.2015 1. IEDAĻA:Vielas/maisījuma un uzņēmējsabiedrības/uzņēmuma

Διαβάστε περισσότερα

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris)

Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) Laboratorijas darbu apraksts (I semestris) un mērījumu rezultātu matemātiskās apstrādes pamati 1. Fizikālo lielumu mērīšana Lai kvantitatīvi raksturotu kādu fizikālu lielumu X, to salīdzina ar tādas pašas

Διαβάστε περισσότερα

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/

FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒTIKA. (I) Formālāķīmiskā kinētika. B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ FIZIKĀLĀ UN ĶĪMISKĀ KINĒIKA (I) Formālāķīmiskā kinētika B. Zapols, J. Kotomins, V. Kuzovkovs /G. Zvejnieks/ Ievads Kondensētā stāvokļa fizika ir fizikas joma, kas aplūko vielas fizikālās makroskopiskās

Διαβάστε περισσότερα

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS

SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS SIA LATTELECOM ATSAISTĪTAS PIEKĻUVES ABONENTLĪNIJAI, TĀS DAĻAI UN GALA POSMAM PAKALPOJUMU PAMATPIEDĀVĀJUMS Publicēts 2014.gada 1.septembrī Ar grozījumiem no 2015.gada 1.oktobra SATURS 1. Ievads... 3 2.

Διαβάστε περισσότερα

telpiskā un sociāla daļa KOPSAVILKUMS

telpiskā un sociāla daļa KOPSAVILKUMS Klimata ietekmes, pielāgošanos klimata pārmaiņām un pielāgošanās iespēju sociāli ekonomisko vērtību novērtējums daudzdzīvokļu kvartālos Rīgā un Latvijā telpiskā un sociāla daļa KOPSAVILKUMS Rīga 2016 1

Διαβάστε περισσότερα

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai

Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai EIROPAS REĢIONĀLĀS ATTĪSTĪBAS FONDS Uzlabotas litija tehnoloģijas izstrāde plazmas attīrīšanas iekārtu (divertoru) aktīvo virsmu aizsardzībai Projekts Nr. 2DP/2.1.1.0/10/APIA/VIAA/176 ( Progresa ziņojums

Διαβάστε περισσότερα

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01

ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 ul. Wróblewskiego 18 93-578 Łódź tel: (0-42) 684 47 62 fax: (0-42) 684 77 15 ROTĀCIJAS GĀZES SKAITĪTĀJS CGR-01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA I. DARBĪBA UN UZBŪVE.............. lpp. 2 II. GĀZES SKAITĪTĀJA MARĶĒJUMS......

Διαβάστε περισσότερα

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA

Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA Darbā neriskē ievēro darba drošību! DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT DARBUS ELEKTROIETAISĒS Rīga 2006 DARBA AIZSARDZĪBA DROŠĪBAS PRASĪBAS, VEICOT

Διαβάστε περισσότερα

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme).

ATTIECĪBAS. Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). 004, Pēteris Daugulis ATTIECĪBAS Attiecības - īpašība, kas piemīt vai nepiemīt sakārtotai vienas vai vairāku kopu elementu virknei (var lietot arī terminu attieksme). Bināra attiecība - īpašība, kas piemīt

Διαβάστε περισσότερα

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris

TEHNISKĀ INSTRUKCIJA. Lodza, 1999.gada februāris Wróblewskiego iela 18 93578 Lodza tel: (042) 684 47 62 fax: (042) 684 77 15 KVANTOMETRS CPT01 TEHNISKĀ INSTRUKCIJA Lodza, 1999.gada februāris Uzmanību: Firma COMMON patur sev gāzes kvantometra konstrukcijas

Διαβάστε περισσότερα

PIRMĀ NODARBĪBA PIRAMĪDU ZEME

PIRMĀ NODARBĪBA PIRAMĪDU ZEME PIRMĀ NODARBĪBA PIRAMĪDU ZEME Neviens Ēģiptes apmeklētājs nevar stāvēt milzīgo Gīzas piramīdu pakājē Kairas apkārtnē un nebūt sajūsmā, aplūkojot šo milzīgo vēstures pieminekli. Kurš tās uztaisīja? Kāpēc?

Διαβάστε περισσότερα

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem.

PREDIKĀTU LOĢIKA. Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. 005, Pēteris Daugulis PREDIKĀTU LOĢIKA Izteikumu sauc par predikātu, ja tas ir izteikums, kas ir atkarīgs no mainīgiem lielumiem. Par predikātiem ir jādomā kā par funkcijām, kuru vērtības apgabals ir patiesumvērtību

Διαβάστε περισσότερα

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi

Elektromagnētiskās svārstības un viļņi Elekromagnēiskās svārsības un viļņi Par brīvām svārsībām sauc svārsības, kas norisinās svārsību sisēmā, ja ā nav pakļaua periodiskai ārējai iedarbībai. Tāad svārsības noiek ikai uz ās enerģijas rēķina,

Διαβάστε περισσότερα

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS

UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS UGUNSAIZSARDZĪBAS ROKASGRĀMATA 3/KOKS Vieglas un noslogotas koka konstrukcijas TERMINU SKAIDROJUMI UN SAĪSINĀJUMI Ugunsaizsardzība Ugunsizturība Ugunsdroša būvkonstrukcija Nestspējas R kritērijs Viengabalainība,

Διαβάστε περισσότερα

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina"

Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB ArmetLina UAB "ArmetLina" Ārtipa uzskaites sadalnes uzstādīšanai ārpus telpām ar 1 un 2 skaitītājiem UAB "ArmetLina" piegādātājs SIA "EK Sistēmas" 1. Daļa Satura rādītājs: Uzskaites sadalne IUS-1/63 3 Uzskaites

Διαβάστε περισσότερα

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata

Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Pareizas siltinātu fasāžu projektēšanas un izveides rokasgrāmata Palīglīdzeklis arhitektiem, konstruktoriem, būvuzraugiem un pasūtītājiem SIA SAKRET 2013 /2 Īstais darbam Izdevums veidots sadarbībā ar:

Διαβάστε περισσότερα

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka

Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības. PhD J. Lanka Bioloģisko materiālu un audu mehāniskās īpašības PhD J. Lanka Mehāniskās slodzes veidi: a stiepe, b spiede, c liece, d - bīde Traumatisms skriešanā 1 gada laikā iegūto traumu skaits (dažādu autoru dati):

Διαβάστε περισσότερα

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu

Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 2 Kā sagatavot klasificēšanas un marķēšanas paziņojumu 1.0. redakcija Izmaiņas šajā dokumentā Redakcija Izmaiņas 1,0 Pirmā redakcija Kā sagatavot klasificēšanas

Διαβάστε περισσότερα

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība

AS Sadales tīkls. Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība AS Sadales tīkls Elektroenerģijas sadales sistēmas pakalpojumu diferencēto tarifu pielietošanas kārtība Rīga 2015 Saturs: 1. Vispārīgi... 3 2. Tarifu sastāvs... 3 2.1. Maksa par elektroenerģijas sadalīšanu...

Διαβάστε περισσότερα

Mērīšana ar osciloskopu.

Mērīšana ar osciloskopu. Mērīšana ar osciloskopu. Elektronisku shēmu testēšanas gaitā bieži ne vien jāizmēra elektrisko signālu amplitūda, bet arī jākonstatē šo signālu forma. Gadījumos, kad svarīgi noskaidrot elektriskā signāla

Διαβάστε περισσότερα

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ

ESF6510LOW ESF6510LOX 49 ЭКСПЛУАТАЦИИ ESF6510LOW ESF6510LOX...... EL ΠΛΥΝΤΉΡΙΟ ΠΙΆΤΩΝ ΟΔΗΓΊΕΣ ΧΡΉΣΗΣ 2 LV TRAUKU MAZGĀJAMĀ LIETOŠANAS INSTRUKCIJA 19 MAŠĪNA LT INDAPLOVĖ NAUDOJIMO INSTRUKCIJA 34 RU ПОСУДОМОЕЧНАЯ ИНСТРУКЦИЯ ПО 49 МАШИНА ЭКСПЛУАТАЦИИ

Διαβάστε περισσότερα

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/

Projekts Tālākizglītības programmas Bioloăijas skolotāja profesionālā pilnveide izstrāde un aprobācija (Nr. VPD1/ESF/PIAA/05/APK/ C Praktisko darbu modulis 1. laboratorijas darbs Nodarbība. Mikroskopēšanas pamatprincipi augu uzbūves pētīšanā Priekšstatu veidošanās par mikroskopiju Mikroskopēšana ir viena svarīgākajām bioloăijā pielietojamām

Διαβάστε περισσότερα

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu

Vienlaidu griesti. Rigitone. perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm. Par produktu Piekārtie griesti Vienlaidu griesti Rigitone perforētas ģipškartona plāksnes vienlaidu griestu izveidei, bez savienojuma šuvēm Par produktu Rigitone lielā formāta plāksnes - tiešā un pārnestā nozīmē. Tās

Διαβάστε περισσότερα