Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999"

Transcript

1 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3340, Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του 1999 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός 113(Ι) του 1999 Ο ΠΕΡΙ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 1999 Προοίµιο. Επειδή τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες έχουν το δικαίωµα εκπαίδευσης που έχει κάθε παιδί και Συνοπτικός τίτλος. 69(Ι) του Επειδή πρέπει να παρέχονται στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες όλες οι ευκαιρίες για ισότιµη εκπαίδευση, καθοδήγηση και αποκατάσταση, προκειµένου να αναπτύξουν τις ικανότητές τους στον ανώτατο δυνατό βαθµό και Επειδή η πολιτεία έχει ευθύνη για τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες από τη γέννησή τους µέχρι την αποκατάστασή τους και την ανάπτυξη των ικανοτήτων τους στον ανώτατο δυνατό βαθµό και Επειδή ευθύνη της πολιτείας είναι η αποφυγή δηµιουργίας περιοριστικού περιβάλλοντος κατά την άσκηση των πιο πάνω δικαιωµάτων των παιδιών αυτών και η ένταξη τους στον ενιαίο κορµό της εκπαίδευσης και Επειδή η διασφάλιση των δικαιωµάτων των παιδιών µε ειδικές ανάγκες ανυψώνει ολόκληρη την εκπαίδευση και Επειδή τα δικαιώµατα των παιδιών µε ειδικές ανάγκες κατοχυρώνονται στις διεθνείς διακηρύξεις και συµβάσεις που έχουν επικυρωθεί από την Κυπριακή ηµοκρατία. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑ 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών µε Ειδικές Ανάγκες Νόµος του Ερµηνεία. 2. (1) Στον παρόντα Νόµο, εκτός αν από το κείµενο προκύπτει διαφορετική έννοια «Γονέας» σηµαίνει το φυσικό ή θετό πατέρα ή τη φυσική ή θετή µητέρα του παιδιού ή το πρόσωπο που ασκεί νόµιµα την κηδεµονία του «ειδική αγωγή και εκπαίδευση» σηµαίνει την παροχή της αναγκαίας βοήθειας στο παιδί µε ειδικές ανάγκες για τη συνολική ανάπτυξή του σε όλους τους τοµείς, ιδιαίτερα στον ψυχολογικό, στον κοινωνικό, στον εκπαιδευτικό, συµπεριλαµβανοµένων όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης (προδηµοτικής, δηµοτικής, µέσης, ανώτερης και ανώτατης), και στην προεπαγγελµατική και επαγγελµατική κατάρτιση στα σχολεία, όπου αυτό είναι δυνατό, και περιλαµβάνει, µεταξύ άλλων τη διδασκαλία καθηµερινών δεξιοτήτων αυτοµέριµνας, ατοµικής υγιεινής, διακίνησης, γλωσσικής ανάπτυξης και επικοινωνίας, τη συναισθηµατική καλλιέργεια και γενικά την εξασφάλιση όλων των µέσων, εφοδίων και του ανθρώπινου δυναµικού, µε σκοπό τη σχολική και κοινωνική ένταξή του και ανεξάρτητη ζωή «Επαρχιακές Επιτροπές» σηµαίνει Επαρχιακές Επιτροπές Ειδικής Αγωγής και

2 Εκπαίδευσης που καθιδρύονται δυνάµει του εδαφίου (2) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου «επίδοση» σηµαίνει προσωπική επίδοση επιµαρτυρούµενη εγγράφως από το συνδετικό λειτουργό ή άλλο λειτουργό της Επαρχιακής Επιτροπής «ειδική µονάδα» σηµαίνει µονάδα που λειτουργεί σε συνηθισµένο σχολείο για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου «Κεντρική Επιτροπή» σηµαίνει την Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύεται δυνάµει του εδαφίου (1) του άρθρου 5 του παρόντος Νόµου «παιδί» σηµαίνει άτοµο από την ηλικία των τριών ετών µέχρι τη συµπλήρωση όλου του φάσµατος του κύκλου σπουδών, όπως αναφέρεται στην ερµηνεία του όρου «ειδική αγωγή και εκπαίδευση» «παιδί µε ειδικές ανάγκες» σηµαίνει παιδί που έχει σοβαρή µαθησιακή ή ειδική µαθησιακή, λειτουργική ή προσαρµοστική δυσκολία, που οφείλεται σε σωµατικές (συµπεριλαµβανοµένων των αισθητηριακών), διανοητικές ή άλλες γνωστικές ή ψυχικές ανεπάρκειες και που παρίσταται ανάγκη να του παρασχεθεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση. Παιδί έχει µαθησιακή, ειδική µαθησιακή, λειτουργική ή προσαρµοστική δυσκολία, αν- (i) έχει σηµαντικά µεγαλύτερη δυσκολία µάθησης ή προσαρµογής σε σύγκριση µε την πλειονότητα των παιδιών της ηλικίας του ή (ii) έχει ανικανότητα που του αποκλείει τη δυνατότητα ή το παρεµποδίζει να χρησιµοποιεί τις εκπαιδευτικές διευκολύνσεις του είδους που γενικά διαθέτουν τα σχολεία για παιδιά της ηλικίας του «προδηµοτική ειδική αγωγή» σηµαίνει την αγωγή που παρέχεται από το κράτος προς τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες από τη συµπλήρωση των τριών ετών µέχρι την ένταξη τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα, ώστε να µπορούν να αναπτυχθούν κατά τρόπο που να ενταχθούν σ αυτό, και περιλαµβάνει εκπαίδευση προς τους γονείς παιδιών µε ειδικές ανάγκες «Συµβούλιο» σηµαίνει το Συµβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που καθιδρύεται δυνάµει των διατάξεων του άρθρου 24 του παρόντος Νόµου «συνδετικός λειτουργός» σηµαίνει ειδικά καταρτισµένο λειτουργό που ανήκει στη δηµόσια εκπαιδευτική υπηρεσία «συνηθισµένο σχολείο» σηµαίνει οποιοδήποτε κοινοτικό, δηµόσιο ή ιδιωτικό σχολείο, άλλο από σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης «σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης» σηµαίνει δηµόσιο ή ιδιωτικό σχολείο που ιδρύεται και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου για παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε παιδιά µε ειδικές ανάγκες «Υπηρεσιακή Επιτροπή» σηµαίνει την Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που προβλέπεται στο άρθρο 25 του παρόντος Νόµου «Υπουργός» και «Υπουργείο» σηµαίνει τον Υπουργό Παιδείας και Πολιτισµού και το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισµού, αντίστοιχα. (2) Όροι που δεν ερµηνεύονται στον παρόντα Νόµο έχουν την έννοια που αποδίδει σ αυτούς η εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία για την προδηµοτική, δηµοτική, µέση, ανώτερη και ανώτατη εκπαίδευση, ανάλογα µε την περίπτωση. ΜΕΡΟΣ II

3 Η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται σε συνηθισµένο σχολείο. Φοίτηση σε ειδική µονάδα ή σε σχολείο ειδικής αγωγής. Καθίδρυση επιτροπών ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 3. (1) Παιδί µε ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτά σε τάξη συνηθισµένου σχολείου εφοδιασµένου µε τις κατάλληλες υποδοµές, εκτός από εξαιρετικές περιπτώσεις για τις οποίες, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, κρίνεται διαφορετικά. (2) Στα παιδιά µε ειδικές ανάγκες της δηµοτικής και της µέσης εκπαίδευσης που για λόγους υγείας δεν µπορούν για µακρύ χρονικό διάστηµα να παρακολουθούν το κανονικό πρόγραµµα µαθηµάτων στο σχολείο δυνατό να εξασφαλίζεται εκπαίδευση µε άλλο τρόπο. Η παρακολούθηση µαθηµάτων εκτός του σχολείου θεωρείται µέρος του κανονικού προγράµµατος µαθηµάτων στις κανονικές τάξεις που είναι εγγεγραµµένα τα παιδιά (1) Η φοίτηση παιδιού µε ειδικές ανάγκες για το οποίο προσδιορίζεται ειδική αγωγή και εκπαίδευση σε ειδική µονάδα συνηθισµένου σχολείου ή σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή οπουδήποτε αλλού απαγορεύεται, εκτός στην έκταση και για όσο χρόνο η εκπαίδευση σ αυτά αποφασίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. (2) Σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εάν ιδρύθηκε και λειτουργεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. (3) ε λειτουργεί ή καθορίζεται σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ως χώρος παροχής της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται για παιδί µε ειδικές ανάγκες, εκτός εάν κρίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου, ότι είναι οργανωµένο, στελεχωµένο και εξοπλισµένο, έτσι που να διασφαλίζεται η παροχή σε αυτό της ειδικής αγωγής που προσδιορίστηκε. (4) εν καθορίζεται χώρος άλλος από σχολείο ως χώρος παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, εκτός εάν κρίνεται, σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου και κατόπιν συνεννόησης µε τους γονείς, ότι η ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίστηκε για το παιδί τους δεν µπορεί να παρασχεθεί σε σχολείο. (5) Η λειτουργία των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης διέπεται από Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. ΜΕΡΟΣ III ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 5. (1)(α) Καθιδρύεται Κεντρική Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, η οποία αποτελείται από (i) Το Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου ή εκπρόσωπό του, ως πρόεδρο (ii) τους ιευθυντές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου (δηµοτική, µέση, µέση τεχνική και επαγγελµατική, ανώτερη και ανώτατη) ή εκπροσώπους τους (iii) τον Προϊστάµενο της Υπηρεσίας Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου (iv) έναν Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης του Υπουργείου (v) το ιευθυντή Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας του Υπουργείου Υγείας ή εκπρόσωπό του και

4 (vi) το ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας ή εκπρόσωπό του. (β) Η Κεντρική Επιτροπή µπορεί να καλεί τους γονείς του παιδιού και οποιοδήποτε άλλο ειδικό κρίνει αναγκαίο. (γ) Τα µέλη της Κεντρικής Επιτροπής διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο και η θητεία τους είναι τριετής. (δ) Η Κεντρική Επιτροπή εκδίδει κανονισµούς για ρύθµιση κάθε θέµατος αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας της και τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών. (ε) Η Κεντρική Επιτροπή- (i) Εποπτεύει τη λειτουργία των Επαρχιακών Επιτροπών (ii) αποφασίζει επί αναφορών των Επαρχιακών Επιτροπών και (iii) εξετάζει τις ενστάσεις κατά των αποφάσεων των Επαρχιακών Επιτροπών. (2)(α) Σε κάθε επαρχία καθιδρύεται Επαρχιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελείται από (i) Έναν Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης του Υπουργείου, ως πρόεδρο (ii) έναν εκπρόσωπο της οικείας βαθµίδας εκπαίδευσης του Υπουργείου, ανάλογα µε την περίπτωση (iii) έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης. (iv) έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο (v) έναν κλινικό ψυχολόγο (vi) έναν κοινωνικό λειτουργό και (vii) ένα λογοπαθολόγο: Νοείται ότι τα µέλη που καθορίζονται στις υποπαραγράφους (iii), (iv), (v) και (vi) προέρχονται από το δηµόσιο τοµέα. (β) Οι Επαρχιακές Επιτροπές µπορούν να καλούν οποιοδήποτε άλλο ειδικό κρίνουν αναγκαίο. (γ) Τα µέλη των Επαρχιακών Επιτροπών διορίζονται από τον Υπουργό και η θητεία τους είναι τριετής. (δ) Οι Επαρχιακές Επιτροπές ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες που τους ανατίθενται σύµφωνα µε τον παρόντα Νόµο, καθώς και οποιαδήποτε άλλα καθήκοντα ή αρµοδιότητες τους ανατίθενται σύµφωνα µε Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο µε βάση τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. (3) Ο Υπουργός µεριµνά για τη στελέχωση των Επαρχιακών Επιτροπών µε συνδετικό λειτουργό, διοικητικό και γραµµατειακό προσωπικό και για τον εφοδιασµό τους µε µέσα, ανάλογα µε τις ανάγκες τους. ΜΕΡΟΣ IV ΕΝΤΟΠΙΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΠΑΙ ΙΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

5 Μηχανισµός εντόπισης. Καθήκον γνωστοποίησης. Καθήκον αξιολόγησης. ιενέργεια της αξιολόγησης. ιαδικασία αξιολόγησης. Εξέταση του παιδιού. 6. (1) Ο Υπουργός, σε συνεργασία µε άλλα εµπλεκόµενα Υπουργεία, µεριµνά για τη δηµιουργία µηχανισµού για την έγκαιρη εντόπιση παιδών που πιθανόν να έχουν ειδικές ανάγκες και για την πληροφόρηση και στήριξη των γονέων των παιδιών αυτών. (2) Για τους σκοπούς του εδαφίου (1) ο Υπουργός εκδίδει Κανονισµούς µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. 7. Κάθε πρόσωπο, ιδιαίτερα κάθε γονέας, διευθυντής βρεφοκοµικού σταθµού ή νηπιαγωγείου ή δηµοτικού σχολείου ή σχολείου µέσης εκπαίδευσης ή οποιοδήποτε άλλο µέλος του εκπαιδευτικού προσωπικού τους, γιατρός, ψυχολόγος, κοινωνικός λειτουργός, γνωστοποιεί χωρίς καθυστέρηση στην Επαρχιακή Επιτροπή κάθε περίπτωση παιδιού που περιέρχεται σε γνώση ή στην αντίληψή του ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες: Νοείται ότι, σε περίπτωση που η γνωστοποίηση γίνεται από άτοµο πλην του γονέα, αυτός πρέπει να ενηµερώνεται άµεσα και να πληροφορείται σχετικά από την Επαρχιακή Επιτροπή, πριν από την έναρξη της διαδικασίας αξιολόγησης. Η διαδικασία για την ενηµέρωση θα καθορίζεται στους Κανονισµούς που εκδίδονται σύµφωνα µε το άρθρο (1) Η Επαρχιακή Επιτροπή έχει καθήκον επαρκούς αξιολόγησης των αναγκών κάθε παιδιού που κρίνει ότι πιθανόν να έχει ειδικές ανάγκες, το οποίο εντοπίζει η ίδια ή για το οποίο πληροφορείται, οπουδήποτε και αν αυτό φοιτά ή βρίσκεται. (2) Σε περίπτωση που το παιδί είναι κάτω των τριών χρόνων αξιολογούνται οι ανάγκες του κατόπιν συγκατάθεσης των γονέων του. 9. Η αξιολόγηση των αναγκών κάθε παιδιού διενεργείται από την Επαρχιακή Επιτροπή και βασίζεται σε αξιολόγηση του παιδιού από πρωτοβάθµια πολυθεµατική οµάδα, που περιλαµβάνει παιδοψυχολόγο, εκπαιδευτικό ψυχολόγο, εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, γιατρό, λογοπαθολόγο και οποιοδήποτε άλλο ειδικό απαιτεί η περίπτωση. 10. (1) Πριν από κάθε αξιολόγηση ή Επαρχιακή Επιτροπή επιδίδει στο γονέα του παιδιού, του οποίου οι ανάγκες πρόκειται να αξιολογηθούν, γραπτή ειδοποίηση, µε την οποία του γνωστοποιούνται τα δικαιώµατά του, δυνάµει της πραγράφου (2) του παρόντος άρθρου, και στην οποία καθορίζεται προθεσµία µέχρι τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της ειδοποίησης, µέσα στην οποία ο γονέας πρέπει να ανταποκριθεί. (2) Ο γονέας του παιδιού δικαιούται να παρίσταται κατά την αξιολόγηση και να συµµετέχει µόνος του ή µε ειδικό επί του συγκεκριµένου θέµατος να προβαίνει σε παραστάσεις και να προσκοµίζει στοιχεία και εισηγήσεις σχετικά µε την αξιολόγηση (1) Η Επαρχιακή Επιτροπή οφείλει, στα πλαίσια της διαδικασίας αξιολόγησης, µε γραπτή ειδοποίηση που επίδεται στο γονέα του παιδιού, να ζητήσει την παρουσία και του παιδιού για εξέταση. (2) Ο γονέας του παιδιού που πρόκειται να εξεταστεί δικαιούται να παρίσταται κατά την εξέταση και να συνοδεύεται από ειδικό επιστήµονα της επιλογής του. (3) Η ειδοποίηση που επιδίδεται δυνάµει του παρόντος άρθρου- (α) Αναφέρει το σκοπό της εξέτασης (β) αναφέρει το χρόνο και τον τόπο της εξέτασης (γ) αναφέρει το όνοµα του αρµόδιου λειτουργού της Επαρχιακής Επιτροπής, από τον οποίο µπορούν να ληφθούν περαιτέρω πληροφορίες

6 Απόφαση της Επαρχιακής Επτροπής. (δ) πληροφορεί το γονέα ότι δικαιούται να παρέχει στην Επαρχιακή Επιτροπή οποιεσδήποτε πληροφορίες επιθυµεί (ε) πληροφορεί το γονέα για το δικαίωµά του να παρίσταται κατά την εξέταση και (στ) πληροφορεί το γονέα ότι υποχρεούται να παρέχει οποιαδήποτε πληροφορία που µπορεί να βοηθήσει το έργο της αξιολόγησης. 12. (1) Μετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης η Επαρχιακή Επιτροπή κοινοποιεί στο γονέα αιτιολογηµένη απόφασή της κατά πόσο ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. (2)(α) Όταν η Επαρχιακή Επιτροπή κρίνει ότι ενδείκνυται η παροχή προς το παιδί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή µέσων ή διευκολύνσεων ή απαλλαγών, συντάσσει έκθεση σε τύπο που καθορίζεται µε Κανονισµούς, που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου. (β) Στην έκθεση που συντάσσει η Επαρχιακή Επιτροπή (i) Παρέχονται λεπτοµέρειες της αξιολόγησης και ιδίως αναφέρονται αναλυτικά και τεκµηριωµένα τα πορίσµατα της αξιολόγησης, οι ειδικές ανάγκες του παιδιού και εισηγήσεις αναφορικά µε τις ανάγκες του παιδιού και (ii) προσδιορίζεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση, τα µέσα, οι διευκολύνσεις και οι απαλλαγές που πρέπει να παρασχεθούν στο παιδί. (γ) Σε περίπτωση που κρίνεται ότι συντρέχει αιτία για παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης ή µέρους της σε χώρο άλλο από τάξη συνηθισµένου σχολείου, προσδιορίζεται αν και σε ποια έκταση η ειδική αγωγή και εκπαίδευση πρέπει να παρασχεθεί σε ειδική µονάδα ή αλλού: Νοείται ότι, αν κριθεί ενδεδειγµένη η φοίτηση σε σχολείο ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που δε βρίσκεται στην περιοχή στην οποία διαµένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή µεριµνά για τη δωρεάν µεταφορά του παιδιού προς και από το σχολείο. (δ) Σε περίπτωση που η ειδική αγωγή και εκπαίδευση παρέχεται, εν όλω ή εν µέρει, σε τάξη συνηθισµένου σχολείου, καθορίζονται τα ακόλουθα: (i) Το δηµόσιο σχολείο και η τάξη στην οποία φοιτά το παιδί: Νοείται ότι, αν για λόγους που εξειδικεύονται, δεν είναι δυνατή η φοίτηση σε σχολείο της περιοχής στην οποία διαµένει το παιδί, η Επαρχιακή Επιτροπή µεριµνά για τη δωρεάν µεταφορά του προς και από το σχολείο. (ii) Ο αριθµός των παιδιών της τάξης στην οποία φοιτούν παιδιά µε ειδικές ανάγκες, που µπορεί να µειώνεται ανάλογα µε το βαθµό σοβαρότητας του προβλήµατος των παιδιών που εντάσσονται σ αυτή. Ο βαθµός µείωσης καθορίζεται µε βάση τις πολυθεµατικά αξιολογηµένες ανάγκες του κάθε παιδιού, αφού ληφθούν υπόψη και οι απόψεις του ειδικού εκπαιδευτικού του παιδιού, του εκπαιδευτικού της τάξης και του διευθυντή του σχολείου και σε συνεννόηση µε το Υπουργείο. (iii) Οι εξαιρέσεις και απαλλαγές του παιδιού, καθώς και οι τροποποιήσεις ή προσαρµογές στο αναλυτικό πρόγραµµα και η παροχή µέσων ή διευκολύσνεων. (iv) Το είδος της εκπαιδευτικής, ψυχολογικής, επιστηµονικής ή άλλης στήριξης και της εν γένει βοήθειας που χρειάζεται σε µέσα ή άλλως, να παρασχεθεί στο παιδί. (v) Οι αναγκαίες οικοδοµικές και περιβαλλοντικές αλλαγές ή συµπληρώσεις για

7 Συνδετικοί λειτουργοί. 2 του 69(Ι) του Επίδοση της έκθεσης της Επαρχιακής Επιτροπής, δικαιώµατα και καθήκοντα του γονέα. την κατάργηση των αρχιτεκτονικών φραγµών στο σχολείο που προτείνεται. (vi) Ο βαθµός απαλλαγής των εκπαιδευτικών λειτουργών που έχουν την ευθύνη της τάξης στην οποία φοιτά το παιδί από διδακτικές περιόδους για- (α) Την παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (β) την ευχερέστερη προετοιµασία τους (γ) τη συνεργασία τους µε τους γονείς του παιδιού και µε κάθε άλλο που εµπλέκεται, µε σκοπό την παροχή σ αυτό κάθε βοήθειας, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. (vii) Ο συνδετικός λειτουργός που θα έχει την άµεση ευθύνη για το παιδί εκ µέρους της Επαρχιακής Επιτροπής. 13. (1) Ο Υπουργός ορίζει από το µόνιµο υφιστάµενο εξειδικευµένο προσωπικό της δηµόσιας εκπαιδευτικής υπηρεσίας, ανάλογα µε τις ανάγκες που παρουσιάζονται ανά επαρχία και σε συνάρτηση µε τον αριθµό των παιδιών µε ειδικές ανάγκες σε κάθε επαρχία, λειτουργούς που κατέχουν προσόντα σχετικά µε την ειδική αγωγή και εκπαίδευση, οι οποίοι ασκούν τα καθήκοντα του συνδετικού λειτουργού. (2) Τα καθήκοντα των συνδετικών λειτουργών είναι συναφή µε την αγωγή και εκπαίδευση των παιδιών µε ειδικές ανάγκες, καθορίζονται µε Κανονισµούς που εκδίδει το Υπουργικό Συµβούλιο µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου και περιλαµβάνουν (α) Καταρτισµό σε συνεργασία µε τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς του παιδιού εξατοµικευµένου προγράµµατος εκπαίδευσης και παρακολούθησης της εξέλιξης του παιδιού στη βάση των αξιολογηµένων αναγκών του (β) παροχή στήριξης και καθοδήγησης στους γονείς των παιδιών µε ειδικές ανάγκες (γ) παροχή µέσων, διευκολύνσεων και απαλλαγών (δ) συνεργασία µε τη διεύθυνση του σχολείου, το διδακτικό προσωπικό και κάθε άλλο εµπλεκόµενο, µε στόχο την αποτελεσµατική παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, την επίλυση προβληµάτων που αναφύονται και την παροχή κάθε βοήθειας, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και (ε) σύνταξη και υποβολή, µέσω του οικείου επιθεωρητή, προς την Επαρχιακή Επιτροπή, τουλάχιστον ανά εξαµηνία, εκθέσεων αναφορικά µε κάθε παιδί για το οποίο έχουν ευθύνη, οι οποίες περιλαµβάνουν αναφορά στις απόψεις του γονέα του παιδιού, της διεύθυνσης του σχολείου, του διδακτικού προσωπικού και κάθε άλλου εµπλεκοµένου στην παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στο κάθε παιδί. 14. (1) Η έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση στο γονέα του παιδιού, στον οποίο και γνωστοποιείται εγγράφως το δικαίωµά του δυνάµει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου. (2) Ο γονέας του παιδιού µπορεί, µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία επίδοσης της έκθεσης (α) Να προβεί σε έγγραφες παραστάσεις σε σχέση µε σηµεία της έκθεσης προς τα οποία διαφωνεί

8 Επαναξιολόγηση. 3 του 69(Ι) του ικαίωµα ένστασης. (β) να πληροφορήσει την Επαρχιακή Επιτροπή ότι προτίθεται να προβεί, µε δικές του δαπάνες, σε υπαλλακτικές διευθετήσεις για παροχή στο παιδί της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής σε ιδιωτικό σχολείο ή άλλως, ανάλογα µε την περίπτωση και (γ) να προτείνει τη διακοπή της περαιτέρω εκπαίδευσης του παιδιού, παρέχοντας και τους λόγους γι αυτό, σε περίπτωση που το παιδί φοιτά σε συνηθισµένο σχολείο και που έχει συµπληρώσει τις βαθµίδες υποχρεωτικής εκπαίδευσης. (3) Σε περίπτωση υποβολής παραστάσεων ή προτάσεων για υπαλλακτικές διευθετήσεις ή διακοπή της εκπαίδευσης δυνάµει του εδαφίου (2) του παρόντος άρθρου, η Επαρχιακή Επιτροπή, αφού εξετάσει το θέµα, συντάσσει σχετική έκθεση και αποφασίζει αιτιολογηµένα για (α) Την έγκριση ή απόρριψη της παροχής της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής, όπως την εισηγείται ο γονέας (β) τη διακοπή της εκπαίδευσης, µε γνώµονα το συµφέρον του παιδιού. (4) Η έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής, δυνάµει του εδαφίου (3) του παρόντος άρθρου- (α) Επιδίδεται χωρίς καθυστέρηση στο γονέα του παιδιού, στον οποίο και γνωστοποιείται εγγράφως το δικαίωµά του να υποβάλει ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή, όπως προνοείται στο άρθρο 16 του παρόντος Νόµου και (β) διαβιβάζεται στην Κεντρική Επιτροπή και στο διευθυντή του σχολείου ή άλλου χώρου στον οποίο θα παρασχεθεί, εν όλω ή εν µέρει, η προσδιορισθείσα ειδική αγωγή. (5) Ο γονέας του παιδιού, µε βάση την έκθεση της Επαρχιακής Επιτροπής, εγγράφει και διατηρεί το παιδί στο σχολείο ή άλλο χώρο που καθορίζεται σ αυτή. 15. (1) Η Επαρχιακή Επιτροπή επαναξιολογεί τις ανάγκες κάθε παιδιού µε ειδικές ανάγκες, ανά διετία ή συχνότερα. (2) Με αίτηµα του γονέα, ή µε εισήγηση του συνδετικού λειτουργού, η Επαρχιακή Επιτροπή προβαίνει σε συχνότερες επαναξιολογήσεις. (3) Οι διατάξεις του παρόντος Νόµου αναφορικά µε την αξιολόγηση και ειδικότερα ως προς τη διαδικασία που ακολουθείται και τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που προκύπτουν ισχύουν, τηρουµένων των αναλογιών, και για την επαναξιολόγηση. (4) Κατά την επαναξιολόγηση παιδιών που διάγουν το δέκατο όγδοο έτος της ηλικίας τους, η Επαρχιακή Επιτροπή µπορεί να αποφασίσει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, σύµφωνα µε το περιεχόµενο της έκθεσης αξιολόγησης, για ένα ακόµα έτος µετά τη συµπλήρωση του δέκατου όγδοου έτους της ηλικίας τους και ούτω καθεξής µέχρι τη συµπλήρωση του εικοστού πρώτου έτους της ηλικίας τους. Σε τέτοια περίπτωση δηµιουργούνται τα δικαιώµατα και τα καθήκοντα που προνοούνται στον παρόντα Νόµο αναφορικά µε τα παιδιά µε ειδικές ανάγκες. 16. (1) Ο γονέας µπορεί να ασκήσει εγγράφως ένσταση στην Κεντρική Επιτροπή κατά αποφάσεως της Επαρχιακής Επιτροπής, αναφορικά µε την αξιολόγηση ή την επαναξιολόγηση των αναγκών του παιδιού, µέσα σε προθεσµία τριάντα ηµερών από την ηµεροµηνία της επίδοσης σ αυτόν της σχετικής έκθεσης. (2) Η Κεντρική Επιτροπή εξετάζει τα στοιχεία, µεταξύ των οποίων και τυχόν έγγραφες παραστάσεις του γονέα, και µε αιτιολογηµένη απόφαση της µπορεί να επικυρώσει, τροποποιήσει ή αντικαταστήσει την απόφαση της Επαρχιακής

9 ωρεάν παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης σε δηµόσιο σχολείο. Φοίτηση σε συνηθισµένο σχολείο. Επιτροπής. (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο µε Κανονισµούς, που εκδίδονται µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, ρυθµίζει κάθε ζήτηµα αναφορικά µε ένσταση που ασκείται δυνάµει του παρόντος άρθρου. ΜΕΡΟΣ V ΠΑΡΟΧΗ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 17. (1) Κάθε παιδί δικαιούται δωρεάν φοίτηση σε δηµόσιο σχολείο για την παροχή της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται σύµφωνα µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου. (2) Το Υπουργικό Συµβούλιο µεριµνά (α) Για την πρόσληψη του αναγκαίου επιστηµονικού και άλλου προσωπικού, (β) για την εξασφάλιση κάθε άλλης αναγκαίας επιστηµονικής ή/και άλλης υπηρεσίας, (γ) για τον εφοδιασµό των χώρων στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση µε όλα τα απαραίτητα σύγχρονα εκπαιδευτικά ή/και άλλα µέσα και εξοπλισµό, γενικό ή ατοµικό, για να καλυφθούν οι ειδικές ανάγκες κάθε παιδιού, (δ) για την ύπαρξη στους χώρους στους οποίους παρέχεται η ειδική αγωγή και εκπαίδευση όλων των απαραίτητων διευκολύνσεων για απρόσκοπτη διακίνηση, δραστηριοποίηση, εξάσκηση, ψυχαγωγία και γενικά για την ικανοποίηση των ατοµικών αναγκών κάθε παιδιού, στα πλαίσια της έννοιας της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης (1) Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση φοιτούν σε συνηθισµένα σχολεία µε κατάλληλες υποδοµές, σύµφωνα µε το εκπαιδευτικό πρόγραµµα του Υπουργείου, προσαρµοσµένο στις δικές τους ανάγκες και στο εξατοµικευµένο πρόγραµµά τους. (2) Ο Υπουργός µεριµνά (α) Για τη δηµιουργία ειδικών µονάδων ανάλογα µε τις ανάγκες που προκύπτουν από τις εκθέσεις αξιολόγησης που εκδίδει η Επαρχιακή Επιτροπή (β) για τη διασφάλιση της ενηµέρωσης, πριν από την έναρξη της σχολικής χρονιάς αλλά και οποτεδήποτε αυτό κριθεί σκόπιµο, µε σεµινάρια, διαλέξεις ή µε κάθε άλλο τρόπο των εκπαιδευτικών που εµπλέκονται, αµέσως ή εµµέσως, στην εκπαίδευση παιδιών για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση και (γ) για τη διασφάλιση της ενηµέρωσης και ευαισθητοποίησης των άλλων µαθητών µέσω του διευθυντή του σχολείου. (3) Ο διευθυντής κάθε συνηθισµένου σχολείου, σε συνεργασία µε το συνδετικό λειτουργό, διαβιβάζει υπηρεσιακώς γραπτή αναφορά σχετικά µε εκπαιδευτικό ή άλλο επιστηµονικό ή βοηθητικό προσωπικό, διευκολύνσεις, εξοπλισµό ή κτιριακές διαρρυθµίσεις που χρειάζονται για αποτελεσµατική παροχή της προσδιορισθείσας ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παιδιών που φοιτούν στο σχολείο του. (4)(α) Παιδιά για τα οποία έχει προσδιοριστεί ειδική αγωγή και εκπαίδευση υποβάλλονται σε εξετάσεις και σε διαγωνίσµατα του ίδιου επιπέδου και απαιτήσεων όπως και για τους υπόλοιπους µαθητές, που προνοούνται από το εκπαιδευτικό πρόγραµµα, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης, προσαρµοσµένα στις επιστηµονικά αξιολογηµένες ειδικές τους ανάγκες.

10 ηµόσια σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Ιδιωτικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. Φοίτηση σε σχολεία ειδικής αγωγής και (β) Το Υπουργικό Συµβούλιο εκδίδει Κανονισµούς µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, οι οποίοι προσδιορίζουν τις αναγκαίες προσαρµογές για κάθε περίπτωση. (5) Παιδιά για τα οποία προσδιορίστηκε ειδική αγωγή και εκπαίδευση που φοιτούν σε συνηθισµένη τάξη ή ειδική µονάδα συνηθισµένου σχολείου προάγονται µε τους ίδιους όρους που ισχύουν για όλα τα παιδιά, µε βάση το ατοµικό εκπαιδευτικό πρόγραµµα. (6) Στο παιδί µε ειδικές ανάγκες χορηγείται συνηθισµένο απολυτήριο, µε τις κατάλληλες παρατηρήσεις, όπου χρειάζονται: Νοείται ότι, στις περιπτώσεις όπου το παιδί δεν µπορεί να ανταποκριθεί στην απαιτούµενη από το εδάφιο (4) δοκιµασία, έπειτα από εισήγηση της Επαρχιακής Επιτροπής χορηγείται στο παιδί πιστοποιητικό παρακολούθησης. 19. Τα δηµόσια σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, που αποτελούν µέρος του κοινού κορµού του εκπαιδευτικού συστήµατος (α) Ιδρύονται, διοικούνται και στελεχώνονται µε το αναγκαίο διδακτικό και άλλο επιστηµονικό (ψυχολόγοι, λογοθεραπευτές, γιατροί, φυσιοθεραπευτές και άλλοι) υποστηρικτικό και βοηθητικό προσωπικό, (β) εφοδιάζονται µε σύγχρονα µέσα που είναι απαραίτητα για την εκπλήρωση της αποστολής τους, και (γ) συντηρούνται και λειτουργούν, όπως τα συνηθισµένα σχολεία. 20. (1) Ιδιωτικά σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης µπορεί να ιδρύονται και να λειτουργούν, τηρουµένων των διατάξεων οποιουδήποτε εκάστοτε εν ισχύι νόµου περί Ιδιωτικών Σχολείων και εφόσον είναι εφοδιασµένα µε άδεια λειτουργίας σχολείου ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που παρέχεται από το Υπουργικό Συµβούλιο. (2) Άδεια ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης παρέχεται, αφού ληφθούν υπόψη η στελέχωση τους µε διδακτικό και άλλο επιστηµονικό ή µη προσωπικό, ο εξοπλισµός και οι κτιριακές και άλλες εγκαταστάσεις τους, η περιοχή στην οποία βρίσκονται και κάθε άλλος παράγοντας σχετικός µε την αποστολή των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης στα πλαίσια των διατάξεων του παρόντος Νόµου. (3) Το Υπουργικό Συµβούλιο, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκδίδει Κανονισµούς, µε τους οποίους καθορίζονται (α) Η χρονική διάρκεια των αδειών λειτουργίας των ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (β) η διαδικασία και οι όροι για ανανέωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (γ) η διαδικασία και οι όροι για ακύρωση άδειας λειτουργίας ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (δ) η στελέχωση και τα προσόντα του προσωπικού, και (ε) κάθε θέµα σχετικό µε τη λειτουργία των ιδιωτικών σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. 21. (1) Τα παιδιά που φοιτούν σε σχολεία ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης εντάσσονται σε οµάδες, που συγκροτούνται λαµβανοµένων υπόψη της ηλικίας και των ιδιαιτεροτήτων κάθε παιδιού, καθώς και της πολυθεµατικά αξιολογηµένης

11 εκπαίδευσης. ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης που προσδιορίζεται γι αυτά. (2) Ο αριθµός των µαθητών στις οµάδες καθορίζεται, µε βάση τις αξιολογηµένες ανάγκες κάθε παιδιού, από οµάδα που αποτελείται από έναν Επιθεωρητή Ειδικής Εκπαίδευσης, έναν εκπαιδευτικό ψυχολόγο, έναν εκπαιδευτικό ειδικής εκπαίδευσης, όλοι από το δηµόσιο τοµέα, και το διευθυντή του σχολείου. (3) Η εκπαιδευτική πολιτική των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης καθορίζεται από το Υπουργικό Συµβούλιο και προσαρµόζεται στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση που προσδιορίζεται για το κάθε παιδί που φοιτά σ αυτά: Νοείται ότι η εκπαιδευτική πολιτική περιλαµβάνει σύστηµα συνεχούς επαφής των σχολείων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης µε τα συνηθισµένα σχολεία της περιοχής τους και διοργάνωσης κοινών δραστηριοτήτων, ανάλογα µε την περίπτωση: Νοείται περαιτέρω ότι δεν ιδρύονται και δε λειτουργούν σχολεία ειδικής αγωγής που δε συστεγάζονται µε συνηθισµένα σχολεία, εκτός εάν το Υπουργικό Συµβούλιο, για εξαιρετικούς λόγους, κρίνει διαφορετικά. Ιδιωτικές σχολές. 22. Το Υπουργικό Συµβούλιο, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκδίδει Κανονισµούς σχετικούς µε τις αναγκαίες για παιδιά µε ειδικές ανάγκες αναπροσαρµογές των κτιρίων κάθε ιδιωτικής σχολής. Ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. Καθίδρυση Συµβουλίου Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. 4 του 69(Ι) του Το Υπουργικό Συµβούλιο, µέσα σε έξι µήνες από την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου, εκδίδει Κανονισµούς σχετικούς µε την ειδική εκπαίδευση που παρέχεται από ανώτερα και ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύµατα. ΜΕΡΟΣ VI ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΕΙ ΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ 24. (1) Καθιδρύεται Συµβούλιο Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, που αποτελείται από το Γενικό ιευθυντή του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισµού, τους ιευθυντές όλων των βαθµίδων εκπαίδευσης του Υπουργείου ( ηµοτική, Μέση, Μέση Τεχνική και Επαγγελµατική, Ανώτερη και Ανώτατη), τον Πρώτο Ιατρικό Λειτουργό του Υπουργείου Υγείας, το ιευθυντή του Τµήµατος Υπηρεσιών Κοινωνικής Ευηµερίας, ανά έναν εκπρόσωπο από τους επαγγελµατικούς συνδέσµους των γιατρών, των ψυχολόγων, των λογοθεραπευτών, ανά έναν εκπρόσωπο των εκπαιδευτικών οργανώσεων και τέσσερις εκπροσώπους των οργανωµένων γονέων. (2) Τα µέλη του Συµβουλίου, η θητεία των οποίων είναι τριετής, διορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο, µε βάση τους όρους που καθορίζονται στο έγγραφο διορισµού τους. (3) Ο πρόεδρος και ο γραµµατέας του Συµβουλίου ορίζονται από το Υπουργικό Συµβούλιο. (4) Το Συµβούλιο συνέρχεται τουλάχιστο δύο φορές το χρόνο και εκδίδει εσωτερικό κανονισµό για ρύθµιση κάθε θέµατος αναφορικά µε τον τρόπο λειτουργίας του. (5) Το Συµβούλιο παρακολουθεί την εφαρµογή του παρόντος Νόµου και διατυπώνει εισηγήσεις στον Υπουργό (α) Για γενικά θέµατα της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (β) για σχέδια ανάπτυξης της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (γ) για συναφή ειδικά θέµατα που παραπέµπονται σ αυτό από τον Υπουργό, και

12 Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης. (δ) για συναφή ειδικά θέµατα που εγείρονται εγγράφως από εξειδικευµένους φορείς όπως η Επιτροπή Προστασίας Νοητικά Καθυστερηµένων Ατόµων ή οι σύνδεσµοι γονέων παιδιών µε ειδικές ανάγκες ή οι συνοµοσπονδίες τους. (6) Το Συµβούλιο εισηγείται τη διεξαγωγή επιστηµονικών ερευνών αναφορικά µε θέµατα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης. (7) Το Συµβούλιο µπορεί (α) Να καλεί οποιοδήποτε πρόσωπο, ειδικό ή µη, κρίνει αναγκαίο για να διατυπώσει απόψεις αναφορικά µε οποιοδήποτε θέµα που εµπίπτει στην αρµοδιότητά του (β) να διορίζει υπεπιτροπές για µελέτη συγκεκριµένων θεµάτων και (γ) να αποστέλλει θέµατα προς µελέτη στην Υπηρεσιακή Επιτροπή. ΜΕΡΟΣ VII ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ (1) Καθιδρύεται Υπηρεσιακή Επιτροπή Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης που αποτελείται από λειτουργούς τµηµάτων και υπηρεσιών του Υπουργείου. (2) Ο πρόεδρος και τα µέλη της Υπηρεσιακής Επιτροπής διορίζονται από τον Υπουργό. (3) Η Υπηρεσιακή Επιτροπή (α) Συντονίζει και επιβλέπει την παροχή ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Ανάπτυξης Προγραµµάτων του Υπουργείου για καταρτισµό προγραµµάτων ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, (β) συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Εκπαιδευτικής Ψυχολογίας του Υπουργείου για θέµατα της αρµοδιότητας της υπηρεσίας αυτής, (γ) συνεργάζεται µε την Υπηρεσία Επαγγελµατικού Προσανατολισµού του Υπουργείου αναφορικά µε θέµατα παιδιών µε ειδικές ανάγκες, (δ) ελέγχει και αξιολογεί τα εκπαιδευτικά προγράµµατα των σχολείων ειδικής εκπαίδευσης, (ε) διεξάγει επιστηµονικές έρευνες αναφορικά µε θέµατα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης και υποβάλλει εισηγήσεις στον Υπουργό, (στ) αναθέτει σε ειδικό λειτουργό ή σε διεπιστηµονικές ή διεπαγγελµατικές οµάδες να επισκέπτονται χώρους παροχής ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, τόπους διαµονής ή τους τόπους νοσηλείας παιδιών µε ειδικές ανάγκες και να παρέχουν ειδική συµβουλευτική υποστήριξη τόσο προς τους εκπαιδευτικούς ή άλλους ειδικούς όσο και προς τους εκπαιδευοµενους και (ζ) µελετά θέµατα που ανατίθενται σ αυτή από το Συµβούλιο. (4) Η Υπηρεσιακή Επιτροπή, µετά τη συµπλήρωση της παρεχόµενης ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης για κάθε παιδί, αποστέλλει, µε τη συγκατάθεση των γονέων ή του παιδιού, προς την αρµόδια υπηρεσία για θέµατα αναπήρων του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων και προς κάθε άλλη σχετική κατά περίπτωση υπηρεσία, δελτίο µε τα στοιχεία για τις ικανότητες και εδικές ανάγκες κάθε παιδιού µε σκοπό την εργοδότηση και την παροχή βοήθειας. (5) Ο Υπουργός µεριµνά για τη στελέχωση της Υπηρεσιακής Επιτροπής µε το

13 απαραίτητο επιστηµονικό, διοικητικό και γραµµατειακό προσωπικό. Αδικήµατα. 26. Πρόσωπο που παραβαίνει οποιαδήποτε από τις διατάξεις του παρόντος Νόµου είναι ένοχο αδικήµατος και σε περίπτωση καταδίκης τιµωρείται µε πρόστιµο µέχρι δύο χιλιάδες λίρες. Κανονισµοί. 27. Το Υπουργικό Συµβούλιο µπορεί να εκδίδει Κανονισµούς για την καλύτερη εφαρµογή του παρόντος Νόµου και για ρύθµιση οποιουδήποτε άλλου θέµατος το οποίο, δυνάµει των διατάξεων του παρόντος Νόµου, πρέπει ή είναι δυνατό να ρυθµιστεί µε Κανονισµούς. Μεταβατικές διατάζεις. 47 του (Ι) του Καταργήσεις. 5(α) του 69(Ι) του (β) του 69(Ι) του (1)(α) Η ένταξη, κατάταξη και ανακατάταξη παιδιών µε βάση τις διατάξεις του περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόµου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου. (β) Η ένταξη και ενσωµάτωση κωφών παιδιών στο εκπαιδευτικό σύστηµα µε βάση τις διατάξεις του περί της Ένταξης και Ενσωµάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα (Προδηµοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόµου συνεχίζει για περίοδο δύο χρόνων από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του παρόντος Νόµου. (2) Τα ειδικά σχολεία που λειτουργούν κατά την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου υποχρεούνται να συµµορφωθούν στις διατάξεις του µέσα σε περίοδο δύο χρόνων από την ηµεροµηνία έναρξης της ισχύος του, οπότε και υπόκεινται στις διατάξεις του παρόντος Νόµου. 29. Τηρουµένων των διατάξεων του άρθρου 28 και της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης και της επιφύλαξης αυτής, και της παραγράφου (γ) του παρόντος άρθρου, συµπεριλαµβανοµένης και της επιφύλαξης αυτής, µε την έναρξη της ισχύος του παρόντος Νόµου καταργούνται (α) Ο περί Ειδικής Εκπαιδεύσεως Νόµος: Νοείται ότι οι διατάξεις του άρθρου 10 του περί Ειδικής Εκπαίδευσης Νόµου διατηρούνται σε ισχύ αναφορικά µε τη Σχολή Κωφών σε σχέση µε την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων κωφών και τις υπηρεσίες και τα µέσα που είναι αναγκαία γι αυτούς, (β) ο περί της Ένταξης και Ενσωµάτωσης Κωφών Παιδιών στο Εκπαιδευτικό Σύστηµα (Προδηµοτική, Στοιχειώδης και Μέση Εκπαίδευση) Νόµος, Κεφ (γ) οι διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόµου που είναι ασυµβίβαστες µε τις διατάξεις του παρόντος Νόµου: Νοείται ότι οι διατάξεις του παρόντος Νόµου δεν επηρεάζουν τις διατάξεις του περί Σχολής Τυφλών «Άγιος Βαρνάβας» Νόµου και τη λειτουργία της σχολής «Άγιος Βαρνάβας» αναφορικά µε την εκπαίδευση και την κοινωνική ένταξη ενήλικων τυφλών και τις υπηρεσίες και τα µέσα που είναι αναγκαία γι αυτούς.

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99

E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3340, 28.7.99 338 Ν. 113(Ι)/99 Ο περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗ ΜΕΣΗ ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 2015-2016 ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΙΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΈΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ ΕΙΔΙΚΉΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (EEEAE)

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4010, 8/7/2005.Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 .Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΣΠΙΣΗΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΤΩΝ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2005 Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της Ε.Ε.:

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 έως 2004 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 108(Ι) του 1997 103(Ι) του 1999 114(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4137, 27/7/2007 Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ο ΠΕΡΙ ΚΕΝΤΡΩΝ ΑΝΑΨΥΧΗΣ (ΑΔΕΙΕΣ ΕΚΠΟΜΠΗΣ ΗΧΟΥ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2007 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Κέντρων Αναψυχής (Άδειες Εκπομπής

Διαβάστε περισσότερα

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται

α) προσαρµογή της διδασκαλίας βάσει του Εξατοµικευµένου Εκπαιδευτικού Προγράµµατος (ΕΕΠ) του µαθητή που σχεδιάζεται αξιολογείται και τροποποιείται Αριθ. 102357/Γ6 Ένταξη, φοίτηση και αποφοίτηση των ατόµων µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες σε όλους τους τύπους των σχολείων Ειδικής Αγωγής και τα Τµήµατα Ένταξης. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου

1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπου Ε.Ε.Παρ. 1(1) 322 Ν. 68(Ι)/96 Αρ. 3057, 3.5.96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 68(Ι) του 1996

Αριθµός 68(Ι) του 1996 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3057, 3.5.96 Ν. 68(Ι)/96 Ο περί Αναγνώρισης Τίτλων Σπουδών Ανώτερης και Ανώτατης Εκπαίδευσης και Παροχής Σχετικών Πληροφοριών Νόµος του 1996 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ

Αριθµός 100(Ι) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΜΗΤΡΟΤΗΤΑΣ Ε.Ε. Παρ. I(I) Αρ. 3207, 19.12.97 Ν. 100(Ι)/97 Ο περί Προστασίας της Μητρότητας Νόµος του 19 97 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95

E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 E.E. Παρ. 1(1) 796 Ν. 78(Ι)/95 Αρ. 2989,14.7.95 Ο περί Διενέργειας Προαγωγών και Διορισμών στη Δημοτική Εκπαίδευση (Προσωρινές Διατάξεις) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4085, 28/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟN ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 6(Ι) του 1998 73(Ι) του 1998 52(Ι) του 2001.

Διαβάστε περισσότερα

1886 Κ.Δ.Π. 186/2001

1886 Κ.Δ.Π. 186/2001 Ε.Ε. Παρ. III(I) Αρ. 3497, 4.5.2001 1886 Κ.Δ.Π. 186/2001 Αριθμός 186 Οι περί Αγωγής και Εκπαίδευσης Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες Κανονισμοί του 2001, οι οποίοι εκδόθηκαν από to Υπουργικό Συμβούλιο δυνάμει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4527, 24.7.2015 Ν. 138(Ι)/2015 138(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΓΕΩΡΓΙΚΗΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 328,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΓΙΑΤΡΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 250. 30 του 1959 30 του 1961 53 του 1961 79 του 1968 114 του 1968 14 του 1974

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 740 Ν. 59(Ι)/95 Αρ. 2981,16.6.95 Ο περί Αναγκαστικής Απαλλοτριώσεως (Προσωρινές Διατάξεις για τη Νομιμοποίηση Υφιστάμενων Αγροτικών Δρόμων) Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 98(Ι) του 2003

Αριθµός 98(Ι) του 2003 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 3739, 25.7.2003 Ν. 98(Ι)/2003 Ο περί Εργοδοτουµένων µε Εργασία Ορισµένου Χρόνου (Απαγόρευση υσµενούς Μεταχείρισης) Νόµος του 2003 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520,

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4520, 10.7.2015 Ν. 102(Ι)/2015 102(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΏΝ, ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ, ΚΟΙΝΟΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΕΙ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΤΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΤΟΜΕΑ ΑΠΟ ΠΡΩΗΝ ΚΡΑΤΙΚΟΥΣ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΟΥΣ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥΣ ΠΡΩΗΝ ΥΠΑΛΛΗΛΟΥΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΥΤΕΡΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 111(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4522 Πέμπτη, 16 Ιουλίου 2015 1001 Ο περί της Σύστασης και Λειτουργίας Μονάδας Διαχείρισης της Συμμετοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Συνοπτικός Τίτλος. Ερµηνεία. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής Χορηγίας Νόµος του 2011. 2. Στον παρόντα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΘΕΜΑ: «Ρυθμίσεις Ζωνών Εκπαιδευτικής Προτεραιότητας (ΖΕΠ) και Τάξεων Υποδοχής ΖΕΠ» Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 2388/2015, τ. Β ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ & ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028,

Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, Ε.Ε. Παρ. 1(1) 866 Ν. 108(Ι)/95 Αρ. 3028, 29.12.95 Ο περί της Διαδικασίας Πρόσληψης Έκτακτων Υπαλλήλων στη Δημόσια και Εκπαιδευτική Υπηρεσία Νόμος του 1995 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ

ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΗΜΟΣΙΟΥ ΙΚΑΙΟΥ Προοίμιο. ΕΠΕΙ Η λαμβάνονται μέτρα για μείωση των απασχολουμένων στη δημόσια υπηρεσία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΛΙΜΑΝΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της E.E.: L 310, 25.11.2005, σ. 28. Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα

τους περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) Νόµους του 2005 έως 2011 (που στη συνέχεια θα ΝΟΜΟΣΧΕ ΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ο περί Ιδιωτικών Πανεπιστηµίων (Ίδρυση, Λειτουργία και Έλεγχος) (Τροποποιητικός) Νόµος του 2013» Συνοπτικός τίτλος. 109(Ι) του 2005 197(Ι) του 2007 90(Ι) του 2008 75(Ι) του 2010 115(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4112, 16/2/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥΜΕΝΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑΣΙΑ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ(ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΔΥΣΜΕΝΟΥΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΗΣ)ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 98(Ι) του 2003. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση.

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ. «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1. Ορισμοί. 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «Δια Βίου Μάθηση» Άρθρο 1 Ορισμοί 1. Η Δια Βίου Μάθηση περιλαμβάνει την Δια Βίου Εκπαίδευση και την Δια Βίου Κατάρτιση. 2. Ως «Δια Βίου Εκπαίδευση» ορίζεται κάθε διαδικασία απόκτησης γνώσης,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣΧΕΔΙΟ ΜΕ ΤΙΤΛΟ Ο ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Επειδή ο παρών Τροποποιητικός Νόμος αποτελεί την έκφραση της βούλησης της Πολιτείας για μεταρρύθμιση και εκσυγχρονισμό του υφιστάμενου συστήματος

Διαβάστε περισσότερα

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων

Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων ΧV Περιγραφή των ρόλων και καθηκόντων O ρόλος και οι αρμοδιότητες του Διευθυντή Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης Τηρουμένων των σχεδίων υπηρεσίας, ο Διευθυντής του σχολείου έχει τη γενική ευθύνη για την

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4496, 6.3.2015 Ν. 28(Ι)/2015 28(Ι)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2000 ΕΩΣ 2009 Προοίμιο. Για σκοπούς πληρέστερης εναρμόνισης

Διαβάστε περισσότερα

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015

127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4525, 20.7.2015 Ν. 127(Ι)/2015 127(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1969 ΕΩΣ 2015 Προοίμιο. Επειδή ο παρών τροποποιητικός νόμος αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ N. 99(I)/2015 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4520 Παρασκευή, 10 Ιουλίου 2015 979 Ο περί Νομικών Προσώπων Δημοσίου Δικαίου (Αξιολόγηση, Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3629, 9/8/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου Νόμος του 2002, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 167(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ

Διαβάστε περισσότερα

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87

817 Ν. 65/87. E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 E.E., Παρ. I, Αρ. 2226, 8.5.87 817 Ν. 65/87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, (I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι), Αρ. 3937, 23.12.2004 259(Ι)/2004 259(I)/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1997 ΕΩΣ 2003 ---------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 43(Ι)/96 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3051 της 11ης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1996 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1996 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97

E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 E.E. Παρ. 1(1) 1283 Ν. 67(Ι)/97 Αρ. 3168,18.7.97 Ο περί Σχολών Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Τροποποιητικός) (Αρ. 2) Νόμος του 1997, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ

ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] ΟΙ ΠΕΡΙ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΙ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός [ ] Οι περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Μητρώο Μελετητών και Επιβλεπόντων Μηχανικών) Κανονισμοί του 2015 που κατατέθηκαν στη Βουλή των

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91

E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 E.E., Παρ. I, Αρ. 2659, 13.12.91 2005 Ν. 222/91 Ο περί Στεγών για Ηλικιωμένους και Αναπήρους Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 154/89 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2452 της 27ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 1989 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί του Κεντρικού Φορέα Νεολαίας Νόμος του 1989 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ. ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις K.AJI. 162/90 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΡΙΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2522 της 13ης ΙΟΥΛΙΟΥ 1990 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ ΜΕΡΟΣ Ι Κανονιστικές Διοικητικές Πράξεις Αριθμός 162 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4092, 20/10/2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Ο ΠΕΡΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΔΙΑΚΙΝΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΑΡΑΒΙΑΖΟΥΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΝΟΗΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2006 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Στο Σχέδιο Νόμου «Ρυθμίσεις για την ελληνόγλωσση εκπαίδευση, τη διαπολιτισμική εκπαίδευση και άλλες διατάξεις» Άρθρο Θέματα Ειδικής Αγωγής και

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΕΠΙ ΟΜΑΤΟΣ ΤΕΚΝΟΥ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2002 ΕΩΣ 2010 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 167(Ι) του 2002 22(Ι) του 2003 57(Ι) του 2003 136(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014.

Προοίμιο. 57(ΙΙ) του 2014. Ε.Ε. Παρ. I(I), Αρ. 4522, 16.7.2015 Ν. 114(Ι)/2015 114(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΠΡΟΣΩΡΙΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΔΙΟΡΙΣΜΟ ΣΤΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 1998 ΕΩΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3578, 22/2/2002 Ο περί Παροχής Επιδόματος Τέκνου για Τρίτο Παιδί Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 8(Ι) του 2002 ΝΟΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3851, 30/4/2004 Ο περί Διατήρησης Αποθεμάτων Πετρελαιοειδών (Τροποποιητικός) Νόμος του 2004 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος. Αριθμός 139(Ι)

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015

Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, (I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4526, 21.7.2015 Ν. 131(Ι)/2015 131(I)/2015 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΣΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ 2015 Προοίμιο. Για σκοπούς, μεταξύ άλλων, εναρμόνισης με Επίσημη

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4098, 24/11/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΥΠΡΟΥ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: ΜΕΡΟΣ Ι ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόμος θα

Διαβάστε περισσότερα

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017

Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Τι προνοεί νέο σχέδιο διορισμών εκπαιδευτικών που ψήφισε η Βουλή. Οι πρώτες εξετάσεις το 2017 Το Paideia -News αποκαλύπτει τις 15 τελευταίες σελίδες του 23σελιδου νομοσχεδίου για το νέο σύστημα διορισμού

Διαβάστε περισσότερα

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96

164 Ν. 44(Ι)/96. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3051,11.4.96 164 Ν. 44(Ι)/96 Ο περί Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (Τροποποιητικός) Νόμος του 1996 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4158, 11/4/2008 NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ NOMOΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΑΣΥΜΒΙΒΑΣΤΟ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΣΥΝΑΦΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΑΞΙΩΜΑΤΟΥΧΩΝ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΑΣΚΗΣΗ ΤΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΛΛΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ ΠΡΟΤΑΣΗ ΝΟΜΟΥ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΩΝ ΝΑΥΑΓΟΣΟΣΤΩΝ ΣΕ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΛΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Συνοπτικός τίτλος 1 Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο περί Ρύθμισης των Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ

ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Παροχής Φοιτητικής

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012

Θέμα: Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία και στα Δημοτικά σχολεία για τη σχολική χρονιά 2011-2012 ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10, 7.10.06 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2010 ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4321, 9/3/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως Συνοπτικός τίτλος. 48(Ι) του 2001. Αντικατάσταση του άρθρου 3 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΟΥ ΕΛΑΧΙΣΤΟΥ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΥ ΠΟΣΟΣΤΟΥ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΜΕ ΕΡΓΑ ΤΕΧΝΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2009 Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91

E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 E.E., Παρ. I, 1045 Ν. 60/91 Αρ. 2584, 22.3.91 Ο περί Παραγωγής και Εμπορίας Φυτικού Πολλαπλασιαστικού Υλικού Νόμος του 1991 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4280, 13/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟ ΝΟΜΟ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΟΠΤΕΙΑ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗΡΙΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ H Boυλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός

Διαβάστε περισσότερα

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας».

Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η. Θ Ε Μ Α: «Έγκριση πίστωσης για παροχή υπηρεσίας µε Ιατρό Εργασίας». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Αγιος Στέφανος 30/4/2013 Δ/ΝΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Α.Π. 13372 & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΠΛΗΡ.: ΛΕΚΑΡΑΚΟΥ Γ. Ε Ι Σ Η Γ Η Σ Η ΠΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΕ ΣΧΟΛΕΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις Εκπαιδευτικών Λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης διενεργούνται

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3326, 17/5/1999. ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3326 της 17ης ΜΑ Ι ΟΥ 1999 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I Ο περί Δημόσιας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 3) Νόμος του 1999 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4227, 23/12/2009 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΘΕΣΠΙΖΕΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ ΣΤΟΝ ΕΥΡΥΤΕΡΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ Προοίμιο. Επειδή η ισότητα ενώπιον του νόμου και η προστασία όλων των ατόμων έναντι των διακρίσεων

Διαβάστε περισσότερα

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4342, 29.6.2012 Ν. 83(Ι)/2012 83(Ι)/2012 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΑΞΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΑΓΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ -----------------------------------

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4188, 31/12/2008 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΦΥΛΑΚΩΝ ΝΟΜΟ ----------------------------------- H Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 62(Ι) του 1996 12(Ι) του 1997 96(Ι) του 2005. 1. Ο παρών

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3939, 31/12/2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 O ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - (α) «Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 881/92 του Συμβουλίου της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 93(i)/2008 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ - ΜΕΡΟΣ Ι Αριθμός 4181 Παρασκευή, 7 Νοεμβρίου 2008 751 Ο περί Αστυνομίας (Τροποποιητικός) Νόμος του 2008 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ. Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4430, 21.2.2014 Ν. 18(Ι)/2014 18(Ι)/2014 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΕ ΔΙΕΡΜΗΝΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΟΙΝΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L. 280, 26.10.2010,

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΥΣ ΠΕΡΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗΣ ΧΡΗΣΗΣ (ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ) ΝΟΜΟΥΣ ΤΟΥ 2001 ΕΩΣ (ΑΡ.2) ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς μερικής εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ/ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 10-6-2010 1. Οι τοποθετήσεις και οι μετακινήσεις εκπαιδευτικών λειτουργών Δημοτικής Εκπαίδευσης διενεργούνται από την Αρμόδια Αρχή

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4136, 25/7/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΩΝ ΖΩΩΝ ΝΟΜΟ Προοίμιο. Για σκοπούς εφαρμογής των πράξεων της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο: Επίσημη Εφημερίδα της ΕΕ: L 31, 1.2.2002, σ. 1. ΕΕ: L 100, 8.4.2006,

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4208, 5/6/2009 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΤΩΝ ΑΡΧΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ) ΝΟΜΟΣ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Ερμηνεία. 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας»

ΘΕΜΑ: «Οδηγίες και κατευθύνσεις για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (ΤΥ) ΖΕΠ για το σχολικό έτος 2015-2016 σε δημοτικά σχολεία της χώρας» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, EΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α - ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ..

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4281, 21/4/2011 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΠΑΙΔΙΩΝ ΝΟΜΟ Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. Κεφ. 352. 83(Ι) του 1999 143(Ι) του 2002 64(Ι) του 2007. 1. Ο παρών Νόμος θα αναφέρεται ως ο

Διαβάστε περισσότερα

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο:

2. Το άρθρο 5 του βασικού νόμου τροποποιείται ως ακολούθως: Με την αντικατάσταση του εδαφίου (2) αυτού, με το ακόλουθο νέο εδάφιο: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι) Αρ. 4573, 29.7.2016 1047 Ν. 92(Ι)/2016 Ο περί της Εφαρμογής της Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής (Τροποποιητικός) Νόμος του 2016 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'

Ν. 6(Ι)/98. E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,' E.E. Παρ. 1(1) Αρ. 3217,'30.1.98 Ν. 6(Ι)/98 Ο περί Αξιολόγησης Υποψηφίων για Διορισμό στη Δημόσια Υπηρεσία Νόμος του 1998, εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4082, 14/4/2006 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΝΟΜΟ -------------------------- Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Συνοπτικός τίτλος. 73(Ι) του 2004 94(Ι) του 2005 28(Ι) του 2006. 1. Ο παρών Νόμος

Διαβάστε περισσότερα

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων

συνεδριάζει τακτικά μια φορά κάθε τρεις μήνες* μεριμνά, ώστε να τηρούνται τα αναγκαία πρακτικά των συνεδριάσεων Ε.Ε. Παρ. Ill (I) 531 Κ.Δ.Π. 175/88 Αρ. 2336, 8.7.88 Αριθμός 175 Οι περί Επιτροπών Ασφάλειας στους Τόπους Εργασίας Κανονισμοί του 1988, που κατατέθηκαν στη Βουλή των Αντιπροσώπων και εγκρίθηκαν από αυτή,

Διαβάστε περισσότερα

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992

Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Διοικητικό Προσωπικό Κανονισμοί 1990 και 1992 Κ.Δ.Π. 162/90 Κ.Δ.Π. 256/92 Οι περί Πανεπιστημίου Κύπρου (Διοικητικό Προσωπικό) Κανονισμοί του 1990 και (Διοικητικό Προσωπικό) (Τροποποιητικοί) Κανονισμοί

Διαβάστε περισσότερα

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί

E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί E.E., Παρ. I, 1147 Ν. 180/87 Αρ. 2ί48. 31.7.87 Ο περί Δημοσίας Εκπαιδευτικής Υπηρεσίας (Τροποποιητικός) (Αρ. 4) Νόμος του 1987 εκδίδεται με δημοσίευση στην επίσημη εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 16(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2686 της 6ης ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ρυθμίσεως της Άσκησης του Επαγγέλματος των Οπτικών Νόμος του 1992 εκδίδεται με

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 Ο περί Εργοδοτουμένων με Μερική Απασχόληση (Απαγόρευση Δυσμενούς Μεταχείρισης) Νόμος του 2002 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με το Άρθρο 52 του Συντάγματος.

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3850, 30/4/2004 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ ΚΑΙ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ ΟΙΚΙΑΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2004 Για σκοπούς εναρμόνισης με το άρθρο 2 της πράξης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Αριθµός 108(I) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ

Αριθµός 108(I) του 1997 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΕΦΟΡΕΙΩΝ Ε.E. Παρ. I(I) Αρ. 3211, 31.12.97 Ν. 108(Ι)/97 Ο περί Σχολικών Εφορειών Νόµος του 1997 εκδίδεται µε δηµοσίευση στην Επίσηµη Εφηµερίδα της Κυπριακής ηµοκρατίας σύµφωνα µε το Άρθρο 52 του Συντάγµατος. Αριθµός

Διαβάστε περισσότερα

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως:

Η Βουλή των Αντιπροσώπων ψηφίζει ως ακολούθως: Ε.Ε. Παρ. Ι(Ι), Αρ. 4318, 2.3.2012 Ν. 10(Ι)/2012 10(I)/2012 Ο ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΕΚΟΥΣΙΑΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΝΟΜΟΣ Προοίμιο. Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα

ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ: ΘΕΜΑ: Προγράμματα για την ενεργό ένταξη Παλιννοστούντων, Αλλοδαπών και Ρομά μαθητών στο Εκπαιδευτικό μας σύστημα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. ΤΜΗΜΑ Α Α. Παπανδρέου 37 151 80 Μαρούσι Πληροφορίες: Α. Κόπτσης Ρ. Γεωργακόπουλος Τηλέφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04)

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2003 Ν.122(Ι)/2003 (25/07/2003) ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΙΚΟΣ ΝΟΜΟΣ Ν.239(Ι)/2004 (05/11/04) E.E. Παρ. Ι(Ι) 5377 Ν. 239(Ι)/2004 Αρ. 3918, 5.11.2004 Ο περί Ρύθµισης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 8(Ι)/97 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3124 της 14ης ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 1997 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ιδιωτικών Γραφείων Εξεύρεσης Εργασίας Νόμος του 1997 εκδίδεται με δημοσίευση

Διαβάστε περισσότερα

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ

Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ Να διατηρηθεί µέχρι... ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝ.ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Βαθµός Ασφαλείας... ΕΝΙΑΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ Αθήνα, 30-8-2004 /ΝΣΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ 5ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2008 6979 Η κα Ευαγγελία Χριστοδούλου, μόνιμος Επιμελητής, 1ης Τάξης, Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού, αφυπηρέτησε από τη δημόσια υπηρεσία, σύμφωνα με το άρθρο 53(1

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ Μαρούσι, 14-11-2016 ΤΜΗΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε

ΘΕΜΑ: Καθορισμός Διαδικασίας Σχεδιασμού, Υλοποίησης και Αξιολόγησης Προγραμμάτων Συνεκπαίδευσης. Αποφασίζουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙO ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ & ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Ταχ. Δ/νση : Α. Παπανδρέου 37 Τ.Κ. - Πόλη : 151 80 - Μαρούσι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ

ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΙIΙ. ΠΕΙΘΑΡΧΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΕΝΟΤΗΤΑ ΙΙΙ 1 ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Ο πειθαρχικός έλεγχος ασκείται πρωτοβάθμια από μόνιμη Επιτροπή Πειθαρχικού Ελέγχου διετούς θητείας, την οποία διορίζει η Σύγκλητος και επικυρώνει

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93

Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ε.Ε.Παρ.Ι(Ι) 793 Ν. 42(Ι)/93 Αρ. 2815,11.8.93 Ο περί Ξενοδοχείων και Τουριστικών Καταλυμάτων (Τροποποιητικός) Νόμος του 1993 εκδίδεται με δημοσίευση στην Επίσημη Εφημερίδα της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά

Θέμα: Εγγραφές μαθητών για τη σχολική χρονιά ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ. Φακ.: 7.11.11.2.10 Aρ. Τηλ.: 22800723 Αρ. Φαξ: 22428277 E-mail: dde@moec.gov.cy 17 Δεκεμβρίου 2009 Διευθυντές/Διευθύντριες Δημοτικών Σχολείων Θέμα:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ. Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙ ΙΚΗ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗ Τόµος Α ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΕΣ Πίνακας περιεχοµένων ΠΡΟΛΟΓΟΣ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ... ΠΙΝΑΚΑΣ ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΩΝ... ΜΕΡΟΣ Α ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία

Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Δικαιώματα & Υπηρεσίες για τα Άτομα με Νοητική Αναπηρία Ελένη Δημητρίου Ψυχολόγος Λειτουργός Έγκαιρης Παιδικής Παρέμβασης Επιτροπή Προστασίας των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Νοητική Αναπηρία Επιτροπή Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ..Π. 564 /2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που

Διαβάστε περισσότερα