THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY"

Transcript

1 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια δόμησής του. Επισημαίνεται η διαφορά ΛΕΞΗΣ- ΟΡΟΥ- ΘΗΣΑΥΡΙΚΗΣ ΛΕΞΗΣ. Περιγράφονται με λεπτομέρειες η σκοπιμότητα, το περιεχόμενο. η διάρθρωση και οι τρόποι χρήσης του ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY R. Gounaris SUMMARY The definition and aims of a "documentary language" are given. The definιtιon as well as the terms and criteria of a THESAURUS structure are described. The difference among WORD - TERM - THESAURUS WORD is identified. Detailed description of the aims, content, structure and ways of use of the THESAURUS OF GREEK FOR EDUCATIONAL TERMINOLOGY is gιven. 1. ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ- ΘΗΣΑΥΡΟΙ Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 5964 I "85. η "γλώσσα τεκμηρίωσης" ορίζεται ως "ένα ελεγχόμενο σύστημα όρων που επιλέγεται από τη φυσική γλώσσα και χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει. σε περιληπτική μορφή. το περιεχόμενο εγγράφων Ι κειμένων (docυments)". Πρόκειται δηλ. για μια γλώσσα "κατασκευασμένη" που αποτελείται από προκαθορισμένο, ελεγχόμενο λεξιλόγιο (controlled vocabulary) με το οποίο "αποτυπώνεται - διατυπώνεται" όλο το εννοιολογικό σύστημα ενός συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι το λεξιλόγιο διαφέρει ανά τομέα γνώσης και ότι π.χ. άλλο λεξιλόγιο τεκμηρίωσης χρησιμοποιείται για το χώρο της Εκπlσης και άλλο για το χώρο των Τηλεπικοινωνιών. Η επιλογή του ειδικού λεξιλογίου δεν είναι μια αυθαίρετη διαδικασία. Προηγείται η εννοιολογική ανάλυση (conceptυal analysis) του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου και ακολουθεί η επιλογή των όρων που θα "αποδώσουν" αυτές τις 189

2 έννοιες. Η επιλογή γίνεται από σχετικό προς το αντικείμενο βιβλιογραφικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, άρθρα, έγγραφα, γλωσσάρια κ.λ.π.) καθώς και από τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να "περιγράψουν" το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Το επιλεγόμενο λεξιλόγιο αποτελεί τη λεγόμενη docυmentary langυage (γλώσσα τεκμηρίωσης). Ο όρος "τεκμηρίωση" (docυmentation) παραπέμπει σε δύο λειτουργίες: α) στην αποθήκευση εγγράφων Ι κειμένων I πληροφοριών σε βάσεις και Τράπεζες Δεδομένων και κατ' επέκταση σε Δίκτυα Πληροφόρησης και β) στην ανάκτηση αυτού του υλικού από χρήστες που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Κατά την αποθήκευση Ι και ανάκτηση, ο τεκμηριωτής (ες) Ι και ο χρήστης (-ες) διευκολύνονται με το προεπιλεγμένο λεξιλόγιο στο να οδηγηθούν, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο υλικό του ενδιαφέροντός τους, αποφεύγοντας έτσι ορισμένους κινδύνους και δυσλειτουργίες. Ας υποθέσουμε ότι ο τεμημριωτής (-τές) αλλά και ο χρήστης (-ες) δεν έχουν στη διάθεσή τους μια ειδική ''γλώσσα" τεκμηρίωσης, αλλά χρησιμοποιούν, κατά τη δική τους εκτίμηση, "όρους εισόδου" για να ανατρέξουν στο υλικό που επιθυμούν. Λίγα από τα πιθανά προβλήματα είναι: α) να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό indeχ term (όρο τεκμηρίωσης) για την ίδια κατηγορία πληροφοριών, δηλ. όρους συνώνυμους ή ακόμη και ημισυνώνυμους β) να κάνουν χρήση ομογράφων που θα τους οδηγήσουν σε διαφορετική κατηγορία πληροφοριών από εκείνη του ενδιαφέροντός τους γ) να κάνουν χρήση είτε ευρύτερου είτε στενότερου όρου από τους οποίους δεν θα οδηγηθούν στο υλικό που χρειάζονται (έλλειψη ακρίβειας και στις δύο περιπτώσεις). Το αποτέλεσμα μιας παρόμοιας μη οργανωμένης διαδικασίας είναι ευνόητο: περισσότερος κόπος αλλά και χρόνος για να ανακαλύψουν το χρειαζούμενα υλικό ή ακόμη και πλήρης αποτυχία στο να το ανακαλύψουν. Με τη χρήση της ''γλώσσας τεκμηρίωσης", η γλώσσα τεκμηριωτών Ι χρηστών ΣγΜΠΙΠΙΕΙ, ενώ δυσλειτουργίες όπως επικαλύψεις, μειωμένη ακρίβεια, υπερβολική ευρύτητα, πολλαπλή αναζήτηση αποφεύγονται. Η ''γλώσσα τεκμηρίωσης" κάθε γνωστικού πεδίου περιέχεται στο ΘΗΣΑΥΡΟ. Κατά το πρότυπο ISO 2788, ο Θησαυρός ορίζεται ως "ελεγχόμενο και ευέλικτο λεξιλόγιο όρων που έχουν μεταξύ τους ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ... και το οποίο έχει εφαρμογή σε ένα ιδιαίτερο τομέα γνώσης". Όπως φαίνεται στον ορισμό, ο Θησαυρός δεν είναι κατάλογος όρων, γλωσσάρι ή λεξικό. Οι επιλεγμένοι όροι δομούνται σ' ένα αυστηρό σύστημα με ποικίλες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ τους, για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά κατά την περιγραφή του "Θησαυρού Ελληνικής Εκπlκής Ορολογίας". 190

3 α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Να έχουν εντοπισθεί οι ακριβείς θεματικές περιοχές που θα "περιγράφουν" το γνωστικό αντικείμενο και θα το καλύπτουν πλήρως. 2. Να έχουν επιλεγεί οι κατάλληλοι όροι που θα καλύπτουν κάθε μια από τις θεματικές περιοχές. 3. Να έχει αποφασισθεί η ακριβής μορφή των όρων που θα αποτελέσουν τη "θησαυρική γλώσσα" (ενικός, πληθυντικός, ναι ή όχι ακρωνύμια κ.λ.π.). β) ΚΡΙτΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ (αυνήθη) 1. Προτιμώνται τα ουσιαστικά. 2. Τα επίθετα ή σε μετοχές επιλέγονται μόνο σε περίmωση που δεν υπάρχει ουσιαστικό για να αποδώσει κατάλληλα την έννοια. Επίσης, επιλέγονται επίθετα που έχουν ουσιαστικοποιηθεί (π.χ. εργαζόμενος). 3. Τα ρήματα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ως όροι Θησαυρού. 4. Οι φράσεις που επιλέγονται για την απόδοση μιας έννοιας πρέπει να έχουν την πιο σύντομη δυνατή διατύπωση. 5. Σε περίπτωση ομογράφων όρων, η διάκριση γίνεται με έναν "προσδιοριστικό δείκτη" που μπαίνει σε παρένθεση και αποτελεί μέρος του όρου (π.χ. ΣΥΖΥΓΟΣ (0), ΣΥΖΥΓΟΣ (Η). 6. Συντομογραφίες, ακρωνύμια ή aρκτικόλεξα καλό είναι να αποφεύγονται. Χρησιμοποιούνται μόνο εφ' όσον έχουν καθιερωθεί στην ομιλούμενη γλώσσα και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γι' αυτά "SCOPE ΝΟΤΕ" (σημείωση εφαρμογής). 7. Σε περίπτωση συνωνύμων. προτιμάται ο λιγότερο αμφίβολος ή αόριστος όρος ή ο όρος με τη συχνότερη βιβλιογραφική χρήση. 8. Σε περίπτωση ημισυνωνύμων. δηλ. όρων με μερική επικάλυψη ή με διαφορετική "απόχρωση" στην απόδοση μιας έννοιας, η επιλογή γίνεται με τα κριτήρια που αφορούν στους συνώνυμους όρους. 9. Όταν έχουμε όρους με αντίθετη σημασία, χρησιμοποιούνται και οι δύο, μόνο αν είναι διαμετρικά αντίθετοι. (π.χ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΙΔΙΩτΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.) 10. Τα σημεία στίξης πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν, αλλιώς χρησιμοποιούνται μόνο εφ' όσον είναι απολύτως αναγκαίο. Προς αποφυγή δυσλειτουργιών από τη χρήση ειδικών σημείων (π.χ. τόνοι), χρησιμοποιούνται τα κεφαλαίο γράμματα. 11. Αν ο όρος μπορεί να προκαλέσει αμφιβολία για το περιεχόμενό του, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. τότε πρέπει να δοθεί απαραίτητα επεξήγηση με "SCOPE ΝΟΤΕ" (σημείωση εφαρμογής). 191

4 1.1. ΛΕΞΗ- ΟΡΟΣ- ΘΗΣΑΥΡΙΚΗ ΛΕΞΗ α) ΛΕΞΗ Οι λέξεις σχεδόν πάντοτε έχουν περισσότερες της μιας σημασίας ή εκφράζουν "αποχρώσεις" της ίδιας σημασίας χαρακτηρίζονται δηλ. από το γνώρισμα της πολυδυναμίας (mυltiνalence). Το νόημα μιας συγκεκριμένης λέξης γίνεται αντιληπτό μόνο αν λάβουμε υπόψη το λεγόμενο γλωσσικό περιβάλλον (context) μέσα στο οποίο λειτουργεί, είναι δηλ. εξαρτημένη από το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Ας δούμε πχ το ρήμα ΒΑΦΩ, χρησιμοποιούμενο στην καθημερινή γλώσσα: Βάφω το σπίτι μου. Τα έβαψα μαύρα. Βάφτηκα έντονα. Είμαι βαμμένος Την έβαψα! κ.λ.π. Στα παραπάνω παραδείγματα, το ρήμα ΒΑΦΩ "χρωματίζεται" με ποικίλες συγκινησιακές "αποχρώσεις" ή εκφράζει, κατά περίπτωση, ηθικές ή ακόμη και αισθητικές αξιολογήσεις που είναι προσωπικές και μπορούν να φτάσουν, με την εξέλιξη της γλώσσας, σε μεγάλο αριθμό. β) ΟΡΟΣ Με τα παραπάνω δεδομένα, η λέξη ΟΡΟΣ. στην κοινή της χρήση, έχει πολλές σημασίες: Οι όροι του παιχνιδιού Συζήτηση υπό όρους Οι όροι συμβολαίου Παράδοση άνευ όρων κ.λ.π. Στα αγγλικά η λέξη τεrμ έχει 6 σημασίες, η έκτη είναι αυτή του επιστημονικού όρου. Ο επιστημονικός όρος, για να γίνει αποτελεσματικός στην επικοινωνία ανάμεσα σε άνθρωπο με άνθρωπο. άνθρωπο με μηχανή και μηχανή με μηχανή, πρέπει να υποστεί αυστηρό έλεγχο και να ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές. Αλλιώς, οδηγεί την επικοινωνία στην παρανόηση. τη σύγχυση και γενικά στο χάος. Ο "όρος" έχει αυστηρά ορισμένη και επακριβώς περιορισμένη σημασία. Γι' αυτό το λόγο, ενώ η λέξη και η σημασία της αποτελούν μιαν αδιαχώριστη ενότητα, στην ορολογία οι έννοιες υπάρχουν ανεξάρτητα από τους όρους. Ο όρος ενώνει μια λέξη, με πολλές σημασίες σε ελεύθερη χρήση, με συγκεκριμένη έννοια συγκεκριμένου κλάδου γνώσης. Είναι δηλ. ένα "τεχνητό κατασκεύασμα" που αλλάζει μόνο όταν αρμόδια επιστημονικά όργανα αποφασίσουν ότι η αλλαγή είναι αναγκαία για λόγους επιστημονικής ακρίβειας. Γενικά χαρακτηριστικά του όρου: α) είναι κοινωνικά ρυθμιζόμενος (socially regulated) β) στερείται προσωπικών συγκινήσεων αξιολογήσεων γ) χάνει όλα τα συνώνυμά του 192

5 δ) προϋποθέτει τη μονοσημία ε) αποδίδει συγκεκριμένη έννοια σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. γ. ΘΗΣΑΥΡΙΚΗ ΛΕΞΗ Η "θησαυρική λέξη" (thesaurus word) είναι η τρίτη κατηγορία γλωσσικών συμβόλων που χρησιμοποιείται σήμερα στην επικοινωνία. Έχει ακόμη πιο περιορισμένη έννοια από εκείνη του όρου. Είναι δηλ. γλωσσικό σύμβολο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση Ι ανάκτηση πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο σύστημα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, που λειτουργεί με χρήση Η/Υ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες "θησαυρικών λέξεων": α) οι περιγραφείς (descrίptors) και β) οι μη περιγραφείς (nondescriptors). Η "θησαυρική λέξη" είναι απόλυτα εξαρτημένη από το σύστημα πληροφόρησης στο οποίο έχει ενταχθεί. Η "θησαυρική λέξη" μπορεί να είναι: α) λέξη: πχ ΑΓΑΠΗ (ίδια σημασία στην ομιλούμενη γλώσσα) β) όρος: π. χ. ΑτΥΠΗ ΕΚΠ/ΣΗ γ) Κύριο Όνομα: π.χ. ΑΡΚΑΔΙΑ (συνήθως τοπωνύμια) Ως "θησαυρικές λέξεις" χρησιμοποιούνται συνήθως όροι, δεν είναι όμως αποκλειστικά όροι 2. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ο Θησαυρός εκπονήθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. με πρόταση του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Διάμεση Σ. και ανάδοχο έργου το Π.Ι. Η εργασία άρχισε τον Μάρτιο του 1988 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του Ο Θησαυρός σχεδιάστηκε για να καλύψει κυρίως τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες περιοχές της Τριτοβάθμιας (διοίκηση. προσωπικό, σχολές, μαθήματα) καθώς και της Πρωτοβάθμιας (διοίκηση, προσωπικό). Βασικός στόχος του έργου υπήρξε η εξυπηρέτηση της εκπ/κής πληροφόρησης μέσω Βάσεων και Τραπεζών Δεδομένων, για τις οποίες μια "γλώσσα τεκμηρίωσης" ήταν απολύτως αναγκαία. Αποτελεί την πρώτη και μοναδική (απ' όσο μας είναι γνωστό μέχρι τώρα) προσπάθεια εκπόνησης Θησαυρού στον Ελληνικό χώρο. Περιλαμβάνει την απόδοση την όρων στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα ΘΕΜΑτtΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το πρώτο βήμα για την εκπόνηση Θησαυρού είναι ο ακριβής καθορισμός των θεματικών περιοχών που να καλύπτουν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου. Για τον Καθορισμό των θεματικών περιοχών, βασικό υπόδειγμα υπήρξε ο πολύγλωσσος 193

6 Θησαυρός EUDISED (Eυropean Docυmentation and lnformation System for Edυcation) που έχει συνταχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να καλύψει τις ανάγκες τεκμηρίωσης των εκπ/κών ερευνητικών προγραμμάτων των κρατών - μελών της Ευρωπαίκής Κοινότητας και όχι μόνο. Οι θεματικές περιοχές είναι συνολικά 39. ΘΕΜΑτιΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4. ΣΥΗΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΗΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6. ΕΞΕτΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7. τεχνικη ΥΠΟΔΟΜΗ 8. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ 11. ΘΠΙΚΕΣ ΕΠΙΗΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΗΗΜΕΣ- ΕΠΙΗΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 13. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΗΗΜΕΣ 14. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 15. τεχνη ΚΑΙ ΕΙΔΗ τεχνησ 16. ΕΡΕΥΝΑ 17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 18. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 19. ΑΝΑΠrΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 20. Η ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 21. ΠΡΟΣΩΠΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΑΣΕΙΣ 22. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ τικοτητα 23. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ 24. ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 25. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 26. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 27. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 28. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 29. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ 30. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 33. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 34. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 35. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 36. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 37. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 38. ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 39. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 194

7 2.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Α' ΑΛΦΑΒΗτΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Το μέρος αυτό περιλαμβάνει σε αλφαβητική σειρά όλους τους επιλεγμένους όρους (περιγραφείς). Κάθε περιγραφέας δομείται σε ένα "μικροσύστημα" (λήμμα) που παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα: j Ν ο Μ/13. E/LEΧICOLQGγ... ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ.. > περιγραφέας..... > σειριακός αριθμός μικροθησαυρού F/LEΧICOLOGIE... >γλωσσικές αποδόσεις Ι σχέση γλωσσικής ισοδυναμίας D/LEΧIKOLOGIE... ΒΤ/ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΗΜΕΣ.>ευρύτερης σημασίας όροι σχέσεις ΓΛΩΣΣΟΛΟΓIΑ... ΝΤ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ.. ΟΡΟΛΟΓΙΑ.. SC Ν/ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. > στενότερης σημασίας όροι ιεραρχίας ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ τι Σ ΑΡΧΕΣ.... > SCOPE ΝΟΤΕ ΜΕΘΟΔQγΣ ΚΑΙ τυπουσ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΕΞΙΚΩΝ Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, αμέσως κάτω από τον περιγραφέα, υπάρχει ο αριθμός αναφοράς στον υποθησαυρό (θεματική περιοχή) στον οποίο ο όρος υπάγεται. Ο όρος ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ υπάγεται στον υποθηοαυρό 13 που αναφέρεται στην περιοχή ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΗΜΕΣ. Κάτω από τον σειριακό αριθμό, σε κάθετη στοιχισμένη τοποθέτηση υπάρχουν κατά σειρά οι δείκτες (Ε), (F) και (D) στους οποίους αντιστοιχούν οι γλωσσικές αποδόσεις του περιγραφέα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Σε κάθετη τοποθέτηση, κάτω από τους δείκτες γλωσσών και κατά ένα διάστημα πιο μέσα, τοποθετούνται πρώτα οι ευρύτεροι όροι (Β.Τ. broader terms) και μετά οι στενότεροι όροι (Ν.Τ. narrower terms) σε σχέση με τον περιγραφέα. Απόφαση της ομάδας εργασίας υπήρξε να καταγραφούν μόνο δύο το πολύ ΒΤ και μέχρι 15 Ν.Τ. που τοποθετήθηκαν ο ένας κάτω από τον άλλο κατά αλφαβητική σειρά και όχι σε επίπεδα ενvοιολογκού εύρους. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι σε άλλους Θησαυρούς η σειρά της κάθετης τοποθέτησης των Β.Τ. και Ν.Τ. στηρίζεται συνήθως σε σχέσεις γένους - είδους, όλου - μέρους. Στο τέλος του "μικροσυστήματος" (λήμματος) είναι δυνατόν να υπάρξει ο δείκτης S.N. (SCOPE ΝΟΤΕ), που καταχωρίζεται μόνο σε όσους περιγραφείς θεωρείται αναγκαίο, για λόγους σαφήνειας, ακρίβειας και συνεπώς διευκόλυνσης στην κατανόησή τους. 195

8 ΜΕΡΟΣ Β': ΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ Τον αλφαβητικό κατάλογο περιγράφεων ακολουθεί κατάλογος με τους μη περιγραφείς. Είναι όροι συνώνυμοι προς κάποιους περιγραφείς οι οποίοι προορίζονται να οδηγήσουν στη σύγκλιση της ορολογίας κατά την τεκμηρίωση Ι ανάκτηση των πληροφοριών. Ο αριθμός των μη περιγραφέων καθορίζεται με βάση το κριτήριο της συχνότητας χρήσης τους. Οι μη περιγραφείς δεν εντάσσονται σε "μικροσύστημα", όπως εκείνο των περιγραφέων. Τοποθετούνται κατά αλφαβητική σειρά, έχοντας δίπλα τους τον δείκτη "USE" και ακολούθως τον περιγραφέα στον οποίο αυτός παραπέμπει. Ο δείκτης USE ενημερώνει τον χειριστή της "γλώσσας τεκμηρίωσης" ότι αντί του μη περιγραφέα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον περιγραφέα που δηλώνεται δίπλα στο USE. π.χ. ΓΕΩΠΟΝΙΑ USE ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΗΜΗ. ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΙΚΡΟΘΗΙΑγΡΟΙ Στο Θησαυρό αυτό, Μικροθησαυροί είναι οι 39 θεματικές περιοχές γι' αυτό έχουν και τον τίτλο των θεματικών περιοχών. Παρουσιάζονται ως κατάλογοι περιγραφέων που καλύπτουν το περιεχόμενο κάθε μιας από αυτές. Τη χρήση των Μικροθησαυρών θα εξηγήσουμε στο κεφάλαιο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 2.4, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α' ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ Η ευρετηρίαση ενός κειμένου απαιτεί βασικά δύο ενέργειες: α) την αποδελτίωση των εννοιών που "περιγράφουν" το περιεχόμενο του εγγράφου Ι κειμένου και β) την επιλογή των περιγραφέων που μπορούν να εκφράσουν αυτές τις έννοιες χωρίς καμμία αμφιβολία. Σε ιδανική περίπτωση, το κείμενο Ι έγγραφο μπορεί το ίδιο να παράσχει τους κατάλληλους όρους (περιγραφείς), οπότε απλώς γίνεται μια αποδελτίωση από το κείμενο. Όταν η αντιστοιχία ενός περιγραφέα προς μία έννοια δεν είναι εμφανής, θα πρέπει να αναζητηθεί περιγραφέας με κριτήριο την "στενότητα" (specificity) της έννοιας, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να ανακληθούν είτε υπερβολικά πολλές είτε καθόλου πληροφορίες. Για παράδειγμα, αν για την έννοια ΜΟΛγΝΣΗ ο τεκμηριωτής απευθυνθεί στον περιγραφέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, το υλικό που θα πάρει θα είναι υπερβολικά μεγάλο. Αν όμως απευθυνθεί στον ειδικότερο του προηγούμενου όρο ΠΡΟΠΑΣΙΑ ΤΗΣ φγσησ, που είναι περιγραφέας κοντινότερος στην έννοια ΜΟΛγΝΣΗ, θα ανακαλέσει πιο εύκολα το υλικό του ενδιαφέροντός του. Για να διευκολυνθεί στον εντοπισμό του καταλληλότερου ειδικού όρου, ο τεκμηριωτής πρέπει να συμβουλευτεί τον κατάλογο των περιγραφέων που περιέχονται 196

9 στον Μικροθησαυρό με τον αριθμό αναφοράς που έχει ο "ανεπιτυχής" περιγραφέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Είναι αυτονόητο ότι οι περιγραφείς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΠΡΟΠΑΣΙΑ ΤΗΣ φγσησ υπάγονται στον ίδιο Μικροθησαυρό. Ειδικές περιπτώσεις α) Τι συμβαίνει αν η έννοια είναι ιδιαίτερα στενή σε σχέση με τον ευρύ σχεδιασμό του Θησαυρού; Σ' αυτήν την περίπτωση ο τεκμηριωτής θα πρέπει να καταφύγει στον επόμενο, μεγαλύτερης ευρύτητας, περιγραφέα που είναι διαθέσιμος στην ιεραρχική κλίμακα. Αν για παράδειγμα, δεν μπορεί να βρει τον περιγραφέα ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, θα πρέπει να καταφύγει στον περιγραφέα ΠΟΛΥΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, που υπάρχει στο Θησαυρό (όπως και ο περιγραφέας ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ). β) Αν η έννοια είναι σύνθετη και δεν υπάρχει κατάλληλος περιγραφέας στο Θησαυρό, η έννοια περιγράφεται με συνδυασμό όρων (περιγραφέων). Για παράδειγμα ο όρος ΕΘΝΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν περιλαμβάνεται στο Θησαυρό. Υπάρχουν όμως οι περιγραφείς ΣΠΟΥ ΔΑΠΙΚΗ ΕΝ ΩΣΗ και ΕΛΛΑΔΑ οι οποίοι πρέπει να συνδυαστούν. γ) Αν οι aποδελτιωμένες έννοιες αντιστοιχούν σε μη περιγραφές, τότε χρησιμοποιούνται οι περιγραφείς στους οποίους δέκτης "USE" παραπέμπει. δ) Αν δεν υπάρχει "είσοδος" που να αντιστοιχεί στη διατύπωση της έννοιας, αλλά το περιεχόμενο του κειμένου εντάσσεται στο περιεχόμενο του γνωστικού πεδίου, ο τεκμηριωτής έχει τη δυνατότητα, με χρήση της λογικής και της φαντασίας, να αντιστοιχίσει τη "δύστροπη έννοια" προς κάποιο περιγραφέα του Θησαυρού, με όποιους κινδύνους αυτό ενέχει Η αποδελτίωση των εννοιών ενός εγγράφου ι κειμένου στηρίζεται σε 2 κανόνες: α) στην αρχή της επιλογής: δεν πρέπει δηλ. να ληφθούν υπόψη παρά μόνο οι έννοιες για τις οποίες το παραστατικό έγγραφο ι κείμενο περιέχει πληροφορία (-ίες) που μπορεί να ενδιαφέρει τους χρήστες. β) την αρχή της εξάντλησης του θέματος: όλες οι χρήσιμες έννοιες που εμφανίζονται στο κείμενο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, είτε είναι ρητές είτε υπονοούμενες. Β' ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η διατύπωση μιας ερώτησης (από χρήστη) είναι μια ενέργεια συμμετρικά αντίστοιχη της ευρετηρίασης του κειμένου. Η διατύπωση της ερώτησης γίνεται στη φυσική γλώσσα τrου χρήστη. Ο διαχειριστής (-ες) των βάσεων στηριζόμενοι στις κύριες έννοιες της εp ώτησης (αποδελτίωση εννοιών), βρίσκουν στο Θησαυρό τους αντίστοιχους πεr\ιγραφείς με τους οποίους γίνεται η ανάκτηση (retrieνal) των πληροφοριών (-ίας). I 197

10 Κατά την διαδικασία της ανάκτησης, ο τεκμηριωτής "εισάγει", αντί για κείμενα, ερωτήσεις, με μια μικρή όμως διαφοροποίηση. Συνήθως σε ερωτήσεις των χρηστών είναι πιο γενικές από το περιεχόμενο του κειμένου Ι εγγράφου (docυment) που επιθυμούν να ανακτήσουν. Έργο του τεκμηριωτή είναι να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στη διατύπωση της ερώτησης μέσω περιγραφέων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητηθούν οι περιγραφείς που να ταιριάζουν, κατά το στάδιο της ανάκτησης, με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τεκμηρίωση. Εάν η ερώτηση του χρήστη είναι διατυπωμένη με περιγραφείς του Θησαυρού, ο τεκμηριωτής διατυπώνει την ερώτηση με τη σειρά των περιγραφέων σε φθίνουσα εννοιολογική ευρύτητα. Εάν η ερώτηση διατυπώνεται με μη περιγραφείς, αναζητούνται με τον δείκτη "USE" οι περιγραφείς και έχουμε την ίδια διαδικασία. Εάν η ερώτηση εκφράζεται ή περιέχει πολυσύνθετους όρους, αυτοί αναλύονται σε απλούς ή λιγότερο σύνθετους και αναζητούνται οι αντιστοιχίες στους περιγραφείς του Θησαυρού. Εάν η ερώτηση περιέχει έννοιες που δεν καλύmονται από τους περιγραφείς, τους μη περιγραφείς ή μέσω των σημασιολογικών σχέσεων (ΒΤ. ή Ν-Τ.) αυτό σημαίνει ότι το κείμενο που αναζητάται δεν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του Θησαυρού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Lancaster, F.W.: Vocabulary Control for lnformation Retrieval, lnformation Resources Press, Washington 1972, 6. t-6, [2] Council of Europe: Multilingual Thesaurus- EUDISED, Paris, 1973, [3[ Ο.Η.Ε.: ΘΗΣΑΥΡΟΣ MACROTHESAURUS, 1985 [4] Council of Europe: Ευρωπciίκός Θησαυρός Εκπ/σης (ελληνική απόδοση), Λουξεμβούργο, 1991 [5] ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization): UNESCO ΙΒΕ / Education Thesaurus, Λωζάvη 1984 [6] CEDEFOP Ι European Centre for the Development of Vocat"ιonal Training: Multilingual Thesaurus of Vocational Training, Λουξεμβούργο, 1992 Ρένα Γούναρη Καθηyιjτρια Φιλόλοyος Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπ!σης Λυκείου Αyία Παρασκευή Αττικής 198 I

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού

Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Προγράμματα για τη δημιουργία και διαχείριση θησαυρού Το λογισμικό θησαυρών μπορεί να προορίζεται για έναν υπολογιστή ή για μεγάλο σύστημα, μπορεί να αφορά στην κατασκευή και συντήρηση του θησαυρού ή στην

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση

Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Ηλεκτρονικός πολύγλωσσος θησαυρός : το μέλλον στην αυτοματοποιημένη ευρετηρίαση Α. Βασιλείου Η διαδικασία καθώς και οι μέθοδοι βελτιστοποίησης των υπηρεσιών πληροφόρησης έχουν απασχολήσει επανειλημμένα

Διαβάστε περισσότερα

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr

*stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ: ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΥΛΙΚΟΥ Τσάφου Σταµατία,* Χατζηµαρή Στέλλα,** Τοράκη Κατερίνα*** *stsafou@teiath.gr, **schatz@teiath.gr, ***toraki@tee.gr ΠΕΡΙΛΗΨΗ Η θεµατική

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Εγχειρίδιο για την ενημέρωση του κόμβου «ΟΔΥΣΣΕΥΣ» μέσω του http://odysseusbo.culture.gr/ Αικ. Χαμπούρη Ιωαννίδου ΜΑ ΜSc, Ευαγγελία

Διαβάστε περισσότερα

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων

Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Παρουσίαση του Ελληνικού Θησαυρού Επιστημονικών Όρων Χατζημαρή Στέλλα 1, Τοράκη Κατερίνα 2, Τσάφου Σταματία 1 1 Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας, Τ.Ε.Ι. Αθήνας, 2 ΤΕΕ {schatz, stsafou}@teiath.gr; toraki@tee.gr Περίληψη

Διαβάστε περισσότερα

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία

Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία Λεξικός δανεισμός και ειδικά λεξιλόγια Πρόταση για διαθεματική διδασκαλία ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Εισαγωγικό μέρος 2. Ειδικά λεξιλόγια και λεξικός δανεισμός 2.1.Διδακτικές προτάσεις 3. Παράδειγμα διδακτικής εφαρμογής

Διαβάστε περισσότερα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα

Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα [1] Ψηφίδες για τη Νεοελληνική Γλώσσα Παρουσίαση και ενδεικτικά παραδείγματα εκπαιδευτικής αξιοποίησης Συντάκτρια: Μαρία Αλεξίου (εκπαιδευτικός ΠΕ02, ΜΔΕ Θεωρητικής Γλωσσολογίας, συντονίστρια του ψηφιακού

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ

ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ. Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΓΛΩΣΣΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Τσάφου Σταματία Χατζημαρή Στέλλα Τοράκη Κατερίνα ΠΕΡΙΛΗΨΗ Παρουσιάζονται οι εξελίξεις στο πρόγραμμα δημιουργίας δίγλωσσου Ελληνικού Θησαυρού Θεματικών Όρων στα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE)

ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ (ITE) Α ν ά π τ υ ξ η τ η ς ε λ λ η ν ι κ ή ς ε ρ ε υ ν η τ ι κ ή ς Υ π ο δ ο μ ή ς γ ι α τ ι ς Α ν θ ρ ω π ι σ τ ι κ έ ς Ε π ι σ τ ή μ ε ς Δ Υ Α Σ MIS 4 4 1 2 4 5 ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΑ 2.8 ΙΤΕ 3 Λογισμικό σύστημα για

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ & ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ "ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ & ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ" ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κοζάνη, 2015 Πίνακας περιεχομένων 1) ΓΕΝΙΚΑ ΠΕΡΙ ΕΡΓΑΣΙΩΝ....

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας

ΜΑΘΗΜΑ 6. Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων. Το RDF Το Warwick Framework. Ιόνιο Πανεπιστήµιο - Τµήµα Αρχειονοµίας - Βιβλιοθηκονοµίας ΜΑΘΗΜΑ 6 195 Σχήµατα ιαλειτουργικότητας Μεταδεδοµένων Το RDF Το Warwick Framework 196 1 Resource Data Framework RDF Τα πολλαπλά και πολλαπλής προέλευσης σχήµατα παραγωγής δηµιουργούν την ανάγκη δηµιουργίας

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας A Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη

TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη TESE Θησαυρός των Εκπαιδευτικών Συστημάτων στην Ευρώπη Ελληνική έκδοση Έκδοση 2009 Ευρωπαϊκή Επιτροπή ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ TESE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Περιεχόμενα...1 Εισαγωγή...3 Περιγραφή του TESE...5 1. Πεδίο

Διαβάστε περισσότερα

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές

Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Ένας Θησαυρός στις λαϊκές βιβλιοθήκες: νέες δυνατότητες, νέες προοπτικές Διονύσης Γιαννίμπας Ορολόγος Μεταφραστής Ο Θησαυρός Ελληνικών Όρων είναι ο πρώτος θησαυρός γενικού περιεχομένου στην ελληνική γλώσσα

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου

Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια: επιλογή ή αναγκαιότητα; Άννα Ιορδανίδου Γλωσσική επιμέλεια // Διαμόρφωση και οργάνωση κειμένου Η γλωσσική επιμέλεια αφορά τη γλωσσική μορφή και το περιεχόμενο, ενώ η διαμόρφωση και

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC)

Ηλεκτρονικός Κατάλογος της Βιβλιοθήκης (OPAC) Ο ηλεκτρονικός κατάλογος (OPAC) είναι το online σύστημα αναζήτησης στο αυτοματοποιημένο σύστημα της Βιβλιοθήκης (GEAC-ADVANCE), για την τοπική συλλογή της. Το περιβάλλον αλληλεπίδρασης (interface) είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων

ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων ΑΠΟΓΡΑΦΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ του Εθνικού Αρχείου Διδακτορικών Διατρίβων Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης (ΕΚΤ) είναι βάσει Νόμου (άρθρο 70, παρ. 15 του Ν. 1566/1985) ο υπεύθυνος φορέας για τη δημιουργία και τήρηση του

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί

Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog. Ισπανική γλώσσα. 33 φοιτητές (ενήλικες > 25 ετών) και 2 εκπαιδευτικοί Μελέτη περίπτωσης εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης - MultiBlog Σελίδα 1 μελέτη περίπτωσης πληροφορίες 1. Γενικές Πληροφορίες Πρόσβαση στο Πανεπιστήμιο για ενήλικες (ηλικία άνω 25 Επίπεδο (ηλικία των μαθητών)

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου:

Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Κατάλογος Βιβλιοθήκης ΤΕΙ Ηπείρου Ιδρυματικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου Ερευνητικό αποθετήριο ΤΕΙ Ηπείρου: Περιγραφή και οδηγός χρήσης για φοιτητές και ερευνητές Βιβλιοθήκη ΤΕΙ Ηπείρου Οκτώβριος 2015 Ο κατάλογος

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται

Στρατηγική έρευνας. Στρατηγική έρευνας. Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Η ερευνητική διαδικασία στη βιβλιοθήκη αρχίζει από τη στιγμή που χρειάζεται Στρατηγική έρευνας κάποιος να λύσει ένα πρόβλημα, να κάνει μια εργασία για την εκπλήρωση κάποιου μαθήματος, να συγγράψει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΤΗΣ ΘΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Το παρόν ερωτηματολόγιο ανάλυσης της θέσης εργασίας σχεδιάστηκε με σκοπό τη συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα καθήκοντα και τις απαιτήσεις της θέσης εργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΒΟΗΘΕΙΑ για τη χρήση του ιδρυματικού αποθετηρίου ΥΠΑΤΙΑ Το Ιδρυματικό Αποθετήριο του ΤΕΙ Αθήνας συλλέγει, τεκμηριώνει, αποθηκεύει και διατηρεί ψηφιακό περιεχόμενο έρευνας και εκπαίδευσης. Περιλαμβάνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΛΕΞΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΟΡΩΝ Σκοπός του έργου Σκοπός του έργου είναι: 1. η δημιουργία μιας on line εφαρμογής διαχείρισης ενός επιστημονικού λεξικού κοινωνικών όρων 2. η παραγωγή ενός ικανοποιητικού

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης

ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ (ΕΠΟΣ): ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ, ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ. Γεώργιος Καραγιάννης Στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων σχεδιασμού του Γ' ΚΠΣ η Γενική Γραμματεία Έρευνας

Διαβάστε περισσότερα

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ"

Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης Η ΑΡΓΩ Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης Προβλήματα διαλειτουργικότητας κατά την ταυτόχρονη πρόσβαση σε πηγές μέσω του πρωτοκόλλου Z39.50 & Το περιβάλλον πρόσβασης "Η ΑΡΓΩ" Μανόλης Πεπονάκης Ντίνα Τρούτπεγλη Μιχάλης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ Ι ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία είναι ομαδική (έως τρία άτομα)

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ:

ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: ΓΛΩΣΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ: Η ΣΗΜΕΡΙΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Ημερίδα παρουσίασης CLARIN-EL 1/10/2010 Πένυ Λαμπροπούλου Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου / Ε.Κ. "Αθηνά" ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΓΤ ΓΙΑ ΚΑΕ Στο

Διαβάστε περισσότερα

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009

Νούμερο 2 Μάρτιος 2009 Δελτίο τύπου Μαθήματα Αγγλικών και Γερμανικών για επαγγελματίες προσωρινούς παιδαγωγούς «Ανάπτυξη σειράς μαθημάτων στην Αγγλική και τη Γερμανική γλώσσα και εκπαιδευτικών υλικών για άτομα που σκοπεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 2011 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΠΘ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΡΤΕΛΑ ΕΡΕΥΝΗΤΗ Στο παρόν έγγραφο μπορείτε να βρείτε αναλυτικές πληροφορίες για τις υπηρεσίες που παρέχονται στην Καρτέλα Ερευνητή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel Advanced Interactive Graphic Novels on Mobile Touchscreen Devices ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Πρόγραμμα σπουδών του AGnovel Περιεχόμενο και Δεξιότητες πίσω από την ιστορία το έργου AGnovel (ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΝΟ 23) Τίτλος

Διαβάστε περισσότερα

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον

Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μεταδεδομένα στο Ψηφιακό περιβάλλον Μονάδα Αριστείας Ανοικτού Λογισμικού - Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο Ψηφιακό Τεκμήριο Οτιδήποτε υπάρχει σε ηλεκτρονική μορφή και μπορεί να προσπελαστεί μέσω υπολογιστή Μεταδεδομένα

Διαβάστε περισσότερα

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο

Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Mία πρόταση για το μάθημα των αρχαίων ελληνικών από το πρωτότυπο Θέμα: Επεξεργασία λεξιλογίου με τη βοήθεια ηλεκτρονικών λεξικών Εισαγωγή: η επεξεργασία του λεξιλογίου των ενοτήτων στο μάθημα της αρχαίας

Διαβάστε περισσότερα

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT

ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT ΦΟΡΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ MYPROJECT Σκοπός της αξιολόγησης είναι να αποτιμηθεί ο παιδαγωγικός σχεδιασμός και η ψηφιακή αναπαράσταση της προτεινόμενης συνθετικής

Διαβάστε περισσότερα

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010

Δ Φάση Επιμόρφωσης. Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Γραφείο Διαμόρφωσης Αναλυτικών Προγραμμάτων. 15 Δεκεμβρίου 2010 Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Δημοτικής, Προδημοτικής και Ειδικής Εκπαίδευσης για τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα (21-22 Δεκεμβρίου 2010 και 7 Ιανουαρίου 2011) Δ Φάση Επιμόρφωσης Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη

Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη 19ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών, 3-5 Νοεμβρίου 2010, Αθήνα Εννοιολογική Διεύρυνση Ερωτημάτων με τη Χρήση Θησαυρού: μια εμπειρική μελέτη Άννα Μάστορα (1) Μαρία Μονόπωλη (2) Σαράντος Καπιδάκης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Γαβριέλλα Κοντογιαννίδου, Φιλόλογος 1. Το πρώτο βήμα μας είναι η κατανόηση του θέματος και η ένταξή του σε ευρύτερες θεματικές ενότητες Συνήθως, ένα θέμα Έκθεσης έχει

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 10 ο : Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος:

ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ. Μάθημα 10 ο : Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων. Γεώργιος Πετάσης. Ακαδημαϊκό Έτος: ΓΛΩΣΣΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Μάθημα 10 ο : Αποσαφήνιση εννοιών λέξεων Γεώργιος Πετάσης Ακαδημαϊκό Έτος: 2012 2013 ΤMHMA MHXANIKΩΝ Η/Υ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, Πανεπιστήμιο Πατρών, 2012 2013 Οι διαφάνειες αυτού του μαθήματος

Διαβάστε περισσότερα

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση

8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση 8.2 Εννοιολογική χαρτογράφηση Η εννοιολογική χαρτογράφηση (concept mapping) αποτελεί ένα μέσο για την αναπαράσταση των γνώσεων, των ιδεών, των εννοιών προς οικοδόμηση (Jonassen et al. 1998), των νοητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη,

ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ. Νικολιδάκης Συμεών, Τσάνταλη Καλλιόπη, ΕΠΑΝΕΓΓΡAΦΟΝΤΑΣ ΤΗ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Νικολιδάκης Συμεών, simosnikoli@yahoo.gr Τσάνταλη Καλλιόπη, calliopetsantali@yahoo.gr ta oo Εισαγωγή Στην

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Μάρτιος 2013 Μάιος 2013 Όνομα : Παπαχριστόπουλος Λεωνίδας Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Η ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΟΥ ΛΕΞΙΛΟΓΙΟΥ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Περιεχόμενα ΠΡΟΛΟΓΟΣ 13 1. ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ 17 ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΟΡΟΛΟΓΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 17 1.1 Η αξία του λεξιλογίου και η θέση του στο γλωσσικό μάθημα 18 1.2 Εμπόδια στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ

ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ ΕΚΘΕΣΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΩΝ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΩΝ Η έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων συνοδεύει σχεδόν πάντα την αίτηση για την είσοδο σε οποιοδήποτε πρόγραμμα μεταπτυχιακών σπουδών. Την έκθεση ακαδημαϊκών ενδιαφερόντων

Διαβάστε περισσότερα

Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012

Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012 Καλές Πρακτικές: Μάθηση σε Κίνηση και Δια Βίου Εκπαίδευση (iqvet) Χαρίκλεια Τσαλαπάτα 3/12/2012 Η ανάγκη για βίου κατάρτιση επαγγελματιών Τα προσόντα πρέπει να ανανεώνονται συνεχώς Δεδομένου ότι η τεχνολογία

Διαβάστε περισσότερα

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008. Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ -

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ - ΔΕΙΚΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ - Τάξη Δείκτες Επιτυχίας Κατανόηση Γραπτού Λόγου Δείκτες Επάρκειας Β Τα παιδιά 1. Τοποθετούν ένα κείμενο σε πλαίσιο (θεματικό,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΜΑΘΗΤΩΝ 1. Ατομικά ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ Επειδή οι φάκελοι κατατίθενται στο τέλος του τετραμήνου (μαζί με την Ερευνητική Έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Συνεχιζόμενης Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κ.Δ.Β.Μ. - Ε.Κ.Π.Α.) σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα "ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2

ΕΜΠ, 7-8 Μαΐου 2007. ιηµερίδα ΣΚΕΑΒ: Υπηρεσίες και Εργαλεία στη ιάθεση Χρηστών και Βιβλιοθηκονόµων 2 Πολιτική χρήσης θεµατικών επικεφαλίδων στις ελληνικές ακαδηµαϊκές βιβλιοθήκες ιαρκής Επιτροπή Θεµατικής Καταλογογράφησης Γενικές αρχές θεµατικής καταλογογράφησης Κάθε βιβλιοθήκη δίνει σε κάθε τεκµήριο

Διαβάστε περισσότερα

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills)

Δεξιότητες Αλφαβητισμού και Αριθμητικών Γνώσεων (Literacy and Numeracy Skills) ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΟ VCAL; Tο Βικτωριανό Πιστοποιητικό Εφαρμοσμένης Μάθησης [Victorian Certificate of Applied Learning (VCAL)] είναι μια πρακτική επιλογή για μαθητές Σχολικών Ετών 11 και 12 (Year 11 και 12). Tο

Διαβάστε περισσότερα

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης

Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Η οικολογία μάθησης για τους υπολογιστές ΙII: Η δική σας οικολογία μάθησης Παλαιγεωργίου Γιώργος Τμήμα Μηχανικών Η/Υ, Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Ιανουάριος 2011 Ψυχομετρία Η κατασκευή

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής

Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής Πρόγραμμα Ενδοϋπηρεσιακής Επιμόρφωσης εκπαιδευτικών, Εκπαιδευτικών Ψυχολόγων και εκπαιδευτικών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 21-22 Μαρτίου 2014, Λευκωσία 16-17 Μαΐου 2014, Λεμεσός Η αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία

Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ. Κατσούγκρη Αναστασία Ο ΔΙΑΚΡΙΤΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ Κατσούγκρη Αναστασία akatsou0708@gmail.com Διαφοροποίηση στη διδασκαλία Προϋπόθεση για την συνεκπαίδευση Η προσαρμογή της διδασκαλίας για να ανταποκριθεί σε διαφορετικές

Διαβάστε περισσότερα

Αρχές Λογιστικής. Για την Γ' Τάξη του Γενικού Λυκείου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ

Αρχές Λογιστικής. Για την Γ' Τάξη του Γενικού Λυκείου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Αρχές Λογιστικής Για την Γ' Τάξη του Γενικού Λυκείου ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Επιστημονική υπεύθυνη του τομέα Οικονομίας και Διοίκησης: Χαρά Μ. Μαγουλά Δρ. Οικονομολόγος Σύμβουλος Π.Ι. ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΑΚΟΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή

Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Μαθησιακές δραστηριότητες με υπολογιστή Εννοιολογική χαρτογράφηση Διδάσκων: Καθηγητής Αναστάσιος Α. Μικρόπουλος Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

SilverPlatter WebSPIRS 4.1.

SilverPlatter WebSPIRS 4.1. WebSPIRS 4.1. Η υπηρεσία WebSPIRS από τη SilverPlatter αποτελεί ένα φιλικό εργαλείο πρόσβασης και αναζήτησης σε περιεχόμενα βάσεων δεδομένων. Η Βιβλιοθήκη και Κέντρο Πληροφόρησης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Διαβάστε περισσότερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα

Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα Η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου σήμερα Στην ομιλία της η κα Φέσσα αναφέρθηκε στον τρόπο που οργανώθηκε στα πρώτα βήματά της η Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου, με τις πιο σύγχρονες μεθόδους εκείνης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ. Negative feelings management ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΡΝΗΤΙΚΩΝ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΩΝ Negative feelings management Στόχος του Προγράμματος Το πρόγραμμα για την Διαχείριση Αρνητικών Συναισθημάτων είναι μα πλήρης, αυτόνομη και ολοκληρωμένη εκπαιδευτική ενότητα

Διαβάστε περισσότερα

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου

Υπεύθυνη Επιστημονικού Πεδίου Χρυσή Χατζηχρήστου «ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (Σχολείο 21 ου αιώνα) Νέο Πρόγραμμα Σπουδών, Οριζόντια Πράξη» MIS: 295450 Υποέργο 1: «Εκπόνηση Προγραμμάτων Σπουδών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και οδηγών για τον εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 7: Τα τεστ ως τεχνική αξιολόγησης Διδάσκων: Νίκος Ανδρεαδάκης ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή

Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος 1 Εισαγωγή Τα σχέδια μαθήματος αποτελούν ένα είδος προσωπικών σημειώσεων που κρατά ο εκπαιδευτικός προκειμένου να πραγματοποιήσει αποτελεσματικές διδασκαλίες. Περιέχουν πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008

2. ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΕΙΣ: ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ DQS DIN EN ISO 9001:2008 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων

Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τριαντάφυλλος Πριμηκύρης* Βασικά ζητήματα μιας βάσης δεδομένων Τι είναι μια βάση δεδομένων; Ας ξεκινήσουμε με κάτι πολύ απλό! Όλοι έχετε έναν τηλεφωνικό κατάλογο. Ο κατάλογος αυτός είναι μια χειροκίνητη

Διαβάστε περισσότερα

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000

2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ Ψηλές Ικανότητες 2% 20% 20% ΚύπροςΚύπρος 23.000 ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΑ ΠΑΙΔΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑ ΣΑΣ ΠΑΙΔΙΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΤΕ ΤΑ ΒΟΗΘΗΣΤΕ ΤΑ! ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΧΑΡΙΣΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ Πρώτο Σημαντικό Βήμα Σωστή Διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων».

Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων». 1 Περιεχόμενα 1. Εισαγωγή... 3 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση DQS DIN EN ISO 9001:2008... 4 3. Κατηγορίες Υποψηφίων που Γίνονται Δεκτοί στο Πρόγραμμα - Τρόπος Eνταξης... 5 4. Το ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Τ.Ξ.Γ.Μ.Δ. ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑ ΙΙ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Μ. ΤΣΙΓΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 1. Γενικά για την εργασία: Η εργασία

Διαβάστε περισσότερα

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ

clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ clarin:el δημιουργώ, επεξεργάζομαι, μοιράζομαι Στέλιος Πιπερίδης, Πένυ Λαμπροπούλου, Μαρία Γαβριηλίδου Ε.Κ. Αθηνά / ΙΕΛ το πρόβλημα 14.11.2015 10o Συνέδριο Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία 2 σενάριο 14.11.2015

Διαβάστε περισσότερα

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού

«Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού «Ωρίων»: Online Πρόγραμμα Πληροφοριακού Γραμματισμού Ηλίας Νίτσος Βιβλιοθήκη ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης, nitsos@lib.teithe.gr Αφροδίτη Μάλλιαρη Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας & Συστημάτων Πληροφόρησης, ΑΤΕΙ Θεσσαλονίκης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV)

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟΥ ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΟΣ (CV) Στόχοι του Σεμιναρίου Με την ολοκλήρωση του σεμιναρίου θα είστε σε θέση να γνωρίζετε: Τα χαρακτηριστικά ενός Βιογραφικού Σημειώματος Τι περιέχει και πως συντάσσεται

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Α ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Α Γυμνασίου διδάσκεται τρεις (3) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα

ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ. Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα ΚΟΛΛΕΓΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Σχολικό έτος: 202-203 ΤΜΗΜΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Προτεινόμενος Προγραμματισμός κατά ενότητα η Ενότητα Οι πρώτες μέρες σε ένα σχολείο Διδακτικές : 9

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ιόνιο Πανεπιστήµιο Τµήµα Αρχειονοµίας-Βιβλιοθηκονοµίας Μεταπτυχιακό Πρόγραµµα Σπουδών2007-2008 ιδάσκουσα: Κατερίνα Τοράκη (Οι διαλέξεις περιλαµβάνουν

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό

Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό 2ο ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ - ΠΑΤΡΑ 28-30/4/2011 1069 Εκπαιδευτικές χρήσεις του διαδικτύου στο Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό Λ. Δράκος Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, drakos@sch.gr Περίληψη Ο Σχολικός Επαγγελματικός

Διαβάστε περισσότερα

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ

Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία Δογορίτη ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ Αυτόνομη και συλλογική διαχείριση της ορολογίας μέσα από συναφή και παράλληλα κείμενα με την υποστήριξη εργαλείου κοινωνικής επισήμανσης στο μάθημα της εξειδικευμένης μετάφρασης Θεόδωρος Βυζάς Ελευθερία

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Ενότητα 2 η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Είδη προφορικού και γραπτού λόγου Η γλωσσική επικοινωνία διακρίνεται σε προφορική και γραπτή. Ο προφορικός λόγος διαφέρει σε πολλά σημεία από το γραπτό, είναι όμως ισάξιοι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΙΔΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Τόμος Γ ΣΧΟΛΙΚΟΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Σύνοψη Το τετράτομο έργο "Εισαγωγή στην ειδική παιδαγωγική" αποτελεί συμβολή στην προσπάθεια

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών MA in Education (Education Sciences) ΑΣΠΑΙΤΕ-Roehampton ΠΜΣ MA in Education (Education Sciences) Το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Εκπαίδευση (Επιστήμες της Αγωγής),

Διαβάστε περισσότερα

Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654)

Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654) Κείμενο Η ελληνική γλώσσα στην κοινωνία της παγκοσμιοποίησης. Ο ρόλος του σχολείου (6654) Τι πρέπει να γίνει σήμερα σε ό,τι αφορά στο γλωσσικό μάθημα; Εδώ και χρόνια, αναφερόμαστε στην κριτική σκέψη και

Διαβάστε περισσότερα

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013

Αναφορά εργασιών για το τρίμηνο Δεκέμβριος 2012 Φεβρουάριος 2013 Στο πλαίσιο της πράξης «Αναβάθμιση και Εμπλουτισμός των Ψηφιακών Υπηρεσιών της Βιβλιοθήκης του Παντείου Πανεπιστημίου». Η Πράξη συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 1) Ηλεκτρονική τεκμηρίωση του φωτογραφικού αρχείου του γλύπτη Γ. Παππά (άτομο 1) ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Το Μουσείο Μπενάκη, στο πλαίσιο της Πράξης «ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΜΠΕΝΑΚΗ ΣΤΟΝ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟ ΙΣΤΟ», ΥΕ 1 Τεκμηρίωση με ίδια μέσα, που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)...

Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3. 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... Οδηγίες Καταχώρησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Εισαγωγή... 2 1. Πριν την καταχώρηση... 3 1.1. Βασικά στάδια... 3 1.2. Αναλυτική διαδικασία... 4 2. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ (ΠΥΚΑ)... 5 2.1. Τι είναι η ΠΥΚΑ;... 5 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος

Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών. Περιεχόμενο Προγράμματος Εφαρμογές Αnimation στη Διδακτική Ξένων Γλωσσών Περιεχόμενο Προγράμματος Η σημασία του εκπαιδευτικού υλικού είναι κομβική σε μια εκπαιδευτική διαδικασία καθώς συμβάλλει τόσο στην κατανόηση των πληροφοριών

Διαβάστε περισσότερα

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 64 2 Ο ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΣΤΗ ΣΥΡΟ ΤΠΕ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ MULTITERM '95 ΤΗΣ TRADOS GMBH ΩΣ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ: Η ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ "ΓΗ ΚΑΙ ΆΝΘΡΩΠΟΣ" - GEANDER 3.0

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤOΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟ Στόχοι του μαθήματος Μετά το τέλος του μαθήματος οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση: Να περιγράφουν τι είναι πρόγραμμα Να εξηγούν την αναγκαιότητα για τη δημιουργία γλωσσών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ Ονοματεπώνυμο εκπαιδευτικού: Γκουντέλα Βασιλική Ειδικότητα: Φιλόλογος (ΠΕ2) Σχολείο: 4 ο Γυμνάσιο Κομοτηνής Μάθημα: Αρχαία Ελληνικά Διάρκεια: 1 διδακτική

Διαβάστε περισσότερα

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης

Γεωργική Εκπαίδευση. Θεματική ενότητα 8 2/2. Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης Γεωργική Εκπαίδευση Θεματική ενότητα 8 2/2 Όνομα καθηγητή: Αλέξανδρος Κουτσούρης Τμήμα: Αγροτικής Οικονομίας και Ανάπτυξης ΜΑΘΗΣΙΑΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ Οι φοιτητές/τριες πρέπει να είναι ικανοί/ες: α) να αναφέρουν

Διαβάστε περισσότερα

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό

Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αναπαράσταση Γνώσης και Αναζήτηση στον Σηµασιολογικό Ιστό Αλέξανδρος Βαλαράκος (alexv@iit.demokritos.gr) (alexv@aegean.gr) Υποψήφιος ιδάκτορας Τµήµα Μηχανικών Υπολογιστικών και Πληροφοριακών Συστηµάτων.

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της

Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Η Επιτροπή ΤΕ 21 και το έργο της Κατερίνα Τοράκη toraki@tee.gr ΤΕ 21 ΕΛΟΤ ΤΕΕ Ένωση Ελλήνων Χημικών Ένωση Ελλήνων Φυσικών Πανεπιστήμιο Αθήνας (Τομέας Γλωσσολογίας) ΕΜΠ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Υπουργείο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ. Τρίτη 3 Μαρτίου 2014. 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα. Αίθουσα Εκδηλώσεων 1ου ΕΠΑΛ Αθηνών - ΕΠΑΣ Αθηνών - 4ου ΣΕΚ. ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «Οι πρόσφατες εξελίξεις στο θεσμικό πλαίσιο του επαγγέλματος και των σπουδών της ειδικότητας του Ηλεκτρολόγου στην Ελλάδα» Τρίτη 3 Μαρτίου 2014 5.15 μ.μ. - 8.30 μ.μ. Αθήνα Αίθουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 1. Ο κανονισμός ερμηνεύει τον κανονισμό λειτουργίας άρθρο 8 Διαδικασία Εκπόνησης της Διπλωματικής Εργασίας. 2. Σκοπός και προσδοκώμενα αποτελέσματα. Η εκπόνηση

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις

(150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) Κατευθύνσεις (150) ιεθνών και Ευρωπαϊκών Οικον. Σπουδών -ΟΠΑ-(4 έτη) http://deos.aueb.gr/ Κατευθύνσεις Με τα µαθήµατα επιλογής τα οποία διδάσκονται κατά τα δύο τελευταία έτη σπουδών ο σπουδαστής µπορεί να συµπληρώσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα

ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ. Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΕΘΝΙΚΟ & ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών: Συστήματα Επικοινωνιών και Δίκτυα ΑΚ. ΕΤΟΣ: -3 Αξιολόγηση της εργασίας MyProject Όνομα Χαρακλιά

Διαβάστε περισσότερα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα

Τεχνικές συλλογής δεδομένων στην ποιοτική έρευνα Το κείμενο αυτό είναι ένα απόσπασμα από το Κεφάλαιο 16: Ποιοτικές ερμηνευτικές μέθοδοι έρευνας στη φυσική αγωγή (σελ.341-364) του βιβλίου «Για μία καλύτερη φυσική αγωγή» (Παπαιωάννου, Α., Θεοδωράκης Ι.,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012

ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ HMEΡΗΣΙΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑ Α A ) 2012 ΚΕΙΜΕΝΟ ΟΙ ΑΡΕΤΕΣ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ εν είναι καθόλου τυχαίο το γεγονός ότι οι αρχαίοι Έλληνες με την ίδια λέξη, τη διεθνή σήμερα λέξη «λόγος»,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΕΤΗΣΙΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ 2015-2016 Β ΤΑΞΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Το μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας στην Β Γυμνασίου διδάσκεται δυόμισι (2,5) περιόδους την εβδομάδα. Συνεπώς, το σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο

Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο Κεφάλαιο Ένα Επίπεδο 1 Στόχοι και Περιεχόμενο 1.1 Στόχοι Οι σπουδαστές στο Επίπεδο 1 του ICCLE είναι ικανοί να κατανοούν βασικά γλωσσικά στοιχεία που σχετίζονται με συνήθη καθημερινά θέματα. Είναι ικανοί

Διαβάστε περισσότερα

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925

http://sep4u.gr Oι συνολικές θέσεις εισακτέων το 2009 στα Ελληνικά ΑΕΙ: 4370 και το 2014 3.925 1 ο Επιστημονικό Πεδίο Κοινά με άλλα Επιστημονικά Πεδία 1ο και 4ο - Διαχείρισης Πολιτισμικού Περιβάλλοντος και Νέων Τεχνολογιών (Αγρίνιο) -Πολιτισμικής Τεχ/γίας και Επικ/νίας (Μυτιλήνη) -Τεχνών Ήχου και

Διαβάστε περισσότερα

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων

Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας. Οδηγίες για την ανάπτυξη εξεταστικών ερωτημάτων Εισαγωγή Από το Μάιο του 2011 έγιναν ουσιαστικές και ριζικές αλλαγές στο πιστοποιητικό ελληνομάθειας, που αφορούν

Διαβάστε περισσότερα

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα,

«Μίγμα Marketing και Brand» διασύνδεση της θεωρητικής με την πρακτική γνώση στην εμπειρία του Ε.Κ.Π.Α. από πιλοτικά προγράμματα, 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών σας καλωσορίζει στο Πρόγραμμα Συμπληρωματικής εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης και συγκεκριμένα στο εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT)

ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1 ΒΗΜΑΤΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΝΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ (PROJECT) 1. Επιλογή θέματος. 2. Καταιγισμός ιδεών - διαθεματικές διασυνδέσεις. 3. Έρευνα πηγών - αναδιαμόρφωση ιδεών. 4. Καθοδηγητικά ερωτήματα. 5. Οργάνωση μαθησιακών

Διαβάστε περισσότερα