THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY SUMMARY"

Transcript

1 ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥ1ΙΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ρ. Γούναρη ΠΕΡΙΛΗΨΗ Δίνεται ο ορισμός και αναλύεται η σκοπιμότητα "κατασκευής" και χρήσης "γλώσσας τεκμηρίωσης". Δίνεται ο ορισμός του ΘΗΣΑΥΡΟΥ γενικά καθώς και οι προϋποθέσεις και τα κριτήρια δόμησής του. Επισημαίνεται η διαφορά ΛΕΞΗΣ- ΟΡΟΥ- ΘΗΣΑΥΡΙΚΗΣ ΛΕΞΗΣ. Περιγράφονται με λεπτομέρειες η σκοπιμότητα, το περιεχόμενο. η διάρθρωση και οι τρόποι χρήσης του ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΚΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ. THESAURUS OF GREEK EDUCA110NAL TERMINOLOGY R. Gounaris SUMMARY The definition and aims of a "documentary language" are given. The definιtιon as well as the terms and criteria of a THESAURUS structure are described. The difference among WORD - TERM - THESAURUS WORD is identified. Detailed description of the aims, content, structure and ways of use of the THESAURUS OF GREEK FOR EDUCATIONAL TERMINOLOGY is gιven. 1. ΓΛΩΣΣΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ- ΘΗΣΑΥΡΟΙ Σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο ISO 5964 I "85. η "γλώσσα τεκμηρίωσης" ορίζεται ως "ένα ελεγχόμενο σύστημα όρων που επιλέγεται από τη φυσική γλώσσα και χρησιμοποιείται για να αναπαραστήσει. σε περιληπτική μορφή. το περιεχόμενο εγγράφων Ι κειμένων (docυments)". Πρόκειται δηλ. για μια γλώσσα "κατασκευασμένη" που αποτελείται από προκαθορισμένο, ελεγχόμενο λεξιλόγιο (controlled vocabulary) με το οποίο "αποτυπώνεται - διατυπώνεται" όλο το εννοιολογικό σύστημα ενός συγκεκριμένου γνωστικού πεδίου. Αυτό σημαίνει ότι το λεξιλόγιο διαφέρει ανά τομέα γνώσης και ότι π.χ. άλλο λεξιλόγιο τεκμηρίωσης χρησιμοποιείται για το χώρο της Εκπlσης και άλλο για το χώρο των Τηλεπικοινωνιών. Η επιλογή του ειδικού λεξιλογίου δεν είναι μια αυθαίρετη διαδικασία. Προηγείται η εννοιολογική ανάλυση (conceptυal analysis) του περιεχομένου του γνωστικού αντικειμένου και ακολουθεί η επιλογή των όρων που θα "αποδώσουν" αυτές τις 189

2 έννοιες. Η επιλογή γίνεται από σχετικό προς το αντικείμενο βιβλιογραφικό υλικό (βιβλία, περιοδικά, άρθρα, έγγραφα, γλωσσάρια κ.λ.π.) καθώς και από τη γλώσσα που χρησιμοποιούν οι χρήστες για να "περιγράψουν" το αντικείμενο που τους ενδιαφέρει. Το επιλεγόμενο λεξιλόγιο αποτελεί τη λεγόμενη docυmentary langυage (γλώσσα τεκμηρίωσης). Ο όρος "τεκμηρίωση" (docυmentation) παραπέμπει σε δύο λειτουργίες: α) στην αποθήκευση εγγράφων Ι κειμένων I πληροφοριών σε βάσεις και Τράπεζες Δεδομένων και κατ' επέκταση σε Δίκτυα Πληροφόρησης και β) στην ανάκτηση αυτού του υλικού από χρήστες που ενδιαφέρονται γι' αυτό. Κατά την αποθήκευση Ι και ανάκτηση, ο τεκμηριωτής (ες) Ι και ο χρήστης (-ες) διευκολύνονται με το προεπιλεγμένο λεξιλόγιο στο να οδηγηθούν, με τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στο υλικό του ενδιαφέροντός τους, αποφεύγοντας έτσι ορισμένους κινδύνους και δυσλειτουργίες. Ας υποθέσουμε ότι ο τεμημριωτής (-τές) αλλά και ο χρήστης (-ες) δεν έχουν στη διάθεσή τους μια ειδική ''γλώσσα" τεκμηρίωσης, αλλά χρησιμοποιούν, κατά τη δική τους εκτίμηση, "όρους εισόδου" για να ανατρέξουν στο υλικό που επιθυμούν. Λίγα από τα πιθανά προβλήματα είναι: α) να χρησιμοποιήσουν διαφορετικό indeχ term (όρο τεκμηρίωσης) για την ίδια κατηγορία πληροφοριών, δηλ. όρους συνώνυμους ή ακόμη και ημισυνώνυμους β) να κάνουν χρήση ομογράφων που θα τους οδηγήσουν σε διαφορετική κατηγορία πληροφοριών από εκείνη του ενδιαφέροντός τους γ) να κάνουν χρήση είτε ευρύτερου είτε στενότερου όρου από τους οποίους δεν θα οδηγηθούν στο υλικό που χρειάζονται (έλλειψη ακρίβειας και στις δύο περιπτώσεις). Το αποτέλεσμα μιας παρόμοιας μη οργανωμένης διαδικασίας είναι ευνόητο: περισσότερος κόπος αλλά και χρόνος για να ανακαλύψουν το χρειαζούμενα υλικό ή ακόμη και πλήρης αποτυχία στο να το ανακαλύψουν. Με τη χρήση της ''γλώσσας τεκμηρίωσης", η γλώσσα τεκμηριωτών Ι χρηστών ΣγΜΠΙΠΙΕΙ, ενώ δυσλειτουργίες όπως επικαλύψεις, μειωμένη ακρίβεια, υπερβολική ευρύτητα, πολλαπλή αναζήτηση αποφεύγονται. Η ''γλώσσα τεκμηρίωσης" κάθε γνωστικού πεδίου περιέχεται στο ΘΗΣΑΥΡΟ. Κατά το πρότυπο ISO 2788, ο Θησαυρός ορίζεται ως "ελεγχόμενο και ευέλικτο λεξιλόγιο όρων που έχουν μεταξύ τους ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ... και το οποίο έχει εφαρμογή σε ένα ιδιαίτερο τομέα γνώσης". Όπως φαίνεται στον ορισμό, ο Θησαυρός δεν είναι κατάλογος όρων, γλωσσάρι ή λεξικό. Οι επιλεγμένοι όροι δομούνται σ' ένα αυστηρό σύστημα με ποικίλες σημασιολογικές σχέσεις μεταξύ τους, για το οποίο θα μιλήσουμε αναλυτικά κατά την περιγραφή του "Θησαυρού Ελληνικής Εκπlκής Ορολογίας". 190

3 α) ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΘΗΣΑΥΡΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ 1. Να έχουν εντοπισθεί οι ακριβείς θεματικές περιοχές που θα "περιγράφουν" το γνωστικό αντικείμενο και θα το καλύπτουν πλήρως. 2. Να έχουν επιλεγεί οι κατάλληλοι όροι που θα καλύπτουν κάθε μια από τις θεματικές περιοχές. 3. Να έχει αποφασισθεί η ακριβής μορφή των όρων που θα αποτελέσουν τη "θησαυρική γλώσσα" (ενικός, πληθυντικός, ναι ή όχι ακρωνύμια κ.λ.π.). β) ΚΡΙτΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ (αυνήθη) 1. Προτιμώνται τα ουσιαστικά. 2. Τα επίθετα ή σε μετοχές επιλέγονται μόνο σε περίmωση που δεν υπάρχει ουσιαστικό για να αποδώσει κατάλληλα την έννοια. Επίσης, επιλέγονται επίθετα που έχουν ουσιαστικοποιηθεί (π.χ. εργαζόμενος). 3. Τα ρήματα δεν χρησιμοποιούνται ποτέ ως όροι Θησαυρού. 4. Οι φράσεις που επιλέγονται για την απόδοση μιας έννοιας πρέπει να έχουν την πιο σύντομη δυνατή διατύπωση. 5. Σε περίπτωση ομογράφων όρων, η διάκριση γίνεται με έναν "προσδιοριστικό δείκτη" που μπαίνει σε παρένθεση και αποτελεί μέρος του όρου (π.χ. ΣΥΖΥΓΟΣ (0), ΣΥΖΥΓΟΣ (Η). 6. Συντομογραφίες, ακρωνύμια ή aρκτικόλεξα καλό είναι να αποφεύγονται. Χρησιμοποιούνται μόνο εφ' όσον έχουν καθιερωθεί στην ομιλούμενη γλώσσα και με την προϋπόθεση ότι υπάρχει γι' αυτά "SCOPE ΝΟΤΕ" (σημείωση εφαρμογής). 7. Σε περίπτωση συνωνύμων. προτιμάται ο λιγότερο αμφίβολος ή αόριστος όρος ή ο όρος με τη συχνότερη βιβλιογραφική χρήση. 8. Σε περίπτωση ημισυνωνύμων. δηλ. όρων με μερική επικάλυψη ή με διαφορετική "απόχρωση" στην απόδοση μιας έννοιας, η επιλογή γίνεται με τα κριτήρια που αφορούν στους συνώνυμους όρους. 9. Όταν έχουμε όρους με αντίθετη σημασία, χρησιμοποιούνται και οι δύο, μόνο αν είναι διαμετρικά αντίθετοι. (π.χ. ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ- ΙΔΙΩτΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ.) 10. Τα σημεία στίξης πρέπει να αποφεύγονται όσο είναι δυνατόν, αλλιώς χρησιμοποιούνται μόνο εφ' όσον είναι απολύτως αναγκαίο. Προς αποφυγή δυσλειτουργιών από τη χρήση ειδικών σημείων (π.χ. τόνοι), χρησιμοποιούνται τα κεφαλαίο γράμματα. 11. Αν ο όρος μπορεί να προκαλέσει αμφιβολία για το περιεχόμενό του, αλλά δεν υπάρχει εναλλακτική λύση. τότε πρέπει να δοθεί απαραίτητα επεξήγηση με "SCOPE ΝΟΤΕ" (σημείωση εφαρμογής). 191

4 1.1. ΛΕΞΗ- ΟΡΟΣ- ΘΗΣΑΥΡΙΚΗ ΛΕΞΗ α) ΛΕΞΗ Οι λέξεις σχεδόν πάντοτε έχουν περισσότερες της μιας σημασίας ή εκφράζουν "αποχρώσεις" της ίδιας σημασίας χαρακτηρίζονται δηλ. από το γνώρισμα της πολυδυναμίας (mυltiνalence). Το νόημα μιας συγκεκριμένης λέξης γίνεται αντιληπτό μόνο αν λάβουμε υπόψη το λεγόμενο γλωσσικό περιβάλλον (context) μέσα στο οποίο λειτουργεί, είναι δηλ. εξαρτημένη από το γλωσσικό περιβάλλον στο οποίο βρίσκεται. Ας δούμε πχ το ρήμα ΒΑΦΩ, χρησιμοποιούμενο στην καθημερινή γλώσσα: Βάφω το σπίτι μου. Τα έβαψα μαύρα. Βάφτηκα έντονα. Είμαι βαμμένος Την έβαψα! κ.λ.π. Στα παραπάνω παραδείγματα, το ρήμα ΒΑΦΩ "χρωματίζεται" με ποικίλες συγκινησιακές "αποχρώσεις" ή εκφράζει, κατά περίπτωση, ηθικές ή ακόμη και αισθητικές αξιολογήσεις που είναι προσωπικές και μπορούν να φτάσουν, με την εξέλιξη της γλώσσας, σε μεγάλο αριθμό. β) ΟΡΟΣ Με τα παραπάνω δεδομένα, η λέξη ΟΡΟΣ. στην κοινή της χρήση, έχει πολλές σημασίες: Οι όροι του παιχνιδιού Συζήτηση υπό όρους Οι όροι συμβολαίου Παράδοση άνευ όρων κ.λ.π. Στα αγγλικά η λέξη τεrμ έχει 6 σημασίες, η έκτη είναι αυτή του επιστημονικού όρου. Ο επιστημονικός όρος, για να γίνει αποτελεσματικός στην επικοινωνία ανάμεσα σε άνθρωπο με άνθρωπο. άνθρωπο με μηχανή και μηχανή με μηχανή, πρέπει να υποστεί αυστηρό έλεγχο και να ακολουθεί αυστηρές προδιαγραφές. Αλλιώς, οδηγεί την επικοινωνία στην παρανόηση. τη σύγχυση και γενικά στο χάος. Ο "όρος" έχει αυστηρά ορισμένη και επακριβώς περιορισμένη σημασία. Γι' αυτό το λόγο, ενώ η λέξη και η σημασία της αποτελούν μιαν αδιαχώριστη ενότητα, στην ορολογία οι έννοιες υπάρχουν ανεξάρτητα από τους όρους. Ο όρος ενώνει μια λέξη, με πολλές σημασίες σε ελεύθερη χρήση, με συγκεκριμένη έννοια συγκεκριμένου κλάδου γνώσης. Είναι δηλ. ένα "τεχνητό κατασκεύασμα" που αλλάζει μόνο όταν αρμόδια επιστημονικά όργανα αποφασίσουν ότι η αλλαγή είναι αναγκαία για λόγους επιστημονικής ακρίβειας. Γενικά χαρακτηριστικά του όρου: α) είναι κοινωνικά ρυθμιζόμενος (socially regulated) β) στερείται προσωπικών συγκινήσεων αξιολογήσεων γ) χάνει όλα τα συνώνυμά του 192

5 δ) προϋποθέτει τη μονοσημία ε) αποδίδει συγκεκριμένη έννοια σε συγκεκριμένο επιστημονικό πεδίο. γ. ΘΗΣΑΥΡΙΚΗ ΛΕΞΗ Η "θησαυρική λέξη" (thesaurus word) είναι η τρίτη κατηγορία γλωσσικών συμβόλων που χρησιμοποιείται σήμερα στην επικοινωνία. Έχει ακόμη πιο περιορισμένη έννοια από εκείνη του όρου. Είναι δηλ. γλωσσικό σύμβολο που χρησιμοποιείται αποκλειστικά για την αποθήκευση Ι ανάκτηση πληροφοριών από ένα συγκεκριμένο σύστημα τεκμηρίωσης και πληροφόρησης, που λειτουργεί με χρήση Η/Υ. Υπάρχουν δύο κατηγορίες "θησαυρικών λέξεων": α) οι περιγραφείς (descrίptors) και β) οι μη περιγραφείς (nondescriptors). Η "θησαυρική λέξη" είναι απόλυτα εξαρτημένη από το σύστημα πληροφόρησης στο οποίο έχει ενταχθεί. Η "θησαυρική λέξη" μπορεί να είναι: α) λέξη: πχ ΑΓΑΠΗ (ίδια σημασία στην ομιλούμενη γλώσσα) β) όρος: π. χ. ΑτΥΠΗ ΕΚΠ/ΣΗ γ) Κύριο Όνομα: π.χ. ΑΡΚΑΔΙΑ (συνήθως τοπωνύμια) Ως "θησαυρικές λέξεις" χρησιμοποιούνται συνήθως όροι, δεν είναι όμως αποκλειστικά όροι 2. ΘΗΣΑΥΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Ο Θησαυρός εκπονήθηκε στο πλαίσιο των ερευνητικών προγραμμάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας. με πρόταση του Συμβούλου του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου κ. Διάμεση Σ. και ανάδοχο έργου το Π.Ι. Η εργασία άρχισε τον Μάρτιο του 1988 και ολοκληρώθηκε τον Φεβρουάριο του Ο Θησαυρός σχεδιάστηκε για να καλύψει κυρίως τις ανάγκες της Δευτεροβάθμιας Εκπ/σης, αλλά περιλαμβάνει και ορισμένες περιοχές της Τριτοβάθμιας (διοίκηση. προσωπικό, σχολές, μαθήματα) καθώς και της Πρωτοβάθμιας (διοίκηση, προσωπικό). Βασικός στόχος του έργου υπήρξε η εξυπηρέτηση της εκπ/κής πληροφόρησης μέσω Βάσεων και Τραπεζών Δεδομένων, για τις οποίες μια "γλώσσα τεκμηρίωσης" ήταν απολύτως αναγκαία. Αποτελεί την πρώτη και μοναδική (απ' όσο μας είναι γνωστό μέχρι τώρα) προσπάθεια εκπόνησης Θησαυρού στον Ελληνικό χώρο. Περιλαμβάνει την απόδοση την όρων στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα ΘΕΜΑτtΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Το πρώτο βήμα για την εκπόνηση Θησαυρού είναι ο ακριβής καθορισμός των θεματικών περιοχών που να καλύπτουν όλο το εύρος του γνωστικού αντικειμένου. Για τον Καθορισμό των θεματικών περιοχών, βασικό υπόδειγμα υπήρξε ο πολύγλωσσος 193

6 Θησαυρός EUDISED (Eυropean Docυmentation and lnformation System for Edυcation) που έχει συνταχθεί από το Συμβούλιο της Ευρώπης για να καλύψει τις ανάγκες τεκμηρίωσης των εκπ/κών ερευνητικών προγραμμάτων των κρατών - μελών της Ευρωπαίκής Κοινότητας και όχι μόνο. Οι θεματικές περιοχές είναι συνολικά 39. ΘΕΜΑτιΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1. ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ 2. ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 3. ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΤΥΠΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 4. ΣΥΗΗΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ- ΕΚΠΑΙΔΕΗΙΚΑ ΙΔΡΥΜΑΤΑ 5. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 6. ΕΞΕτΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 7. τεχνικη ΥΠΟΔΟΜΗ 8. ΥΛΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 9. ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΕΞΩΣΧΟΛΙΚΕΣ ΔΡΑΗΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 10. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑIΔΕΥΣΗΣ 11. ΘΠΙΚΕΣ ΕΠΙΗΗΜΕΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ 12. ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΗΗΜΕΣ- ΕΠΙΗΗΜΕΣ ΤΗΣ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 13. ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΗΗΜΕΣ 14. ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΙΑ 15. τεχνη ΚΑΙ ΕΙΔΗ τεχνησ 16. ΕΡΕΥΝΑ 17. ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 18. ΠΗΓΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ 19. ΑΝΑΠrΥΞΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΤΗΤΑΣ 20. Η ΛΕΠΟΥΡΓΙΑ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ 21. ΠΡΟΣΩΠΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΗΑΣΕΙΣ 22. ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑ τικοτητα 23. ΚΙΝΗΤΡΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΡΟΛΟΙ 24. ΤΥΠΟΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ 25. ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 26. ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ 27. ΣΧΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 28. ΟΜΑΔΕΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ 29. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΠΙΣΜΟΣ 30. ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 31. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 32. ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 33. ΕΡΓΑΣΙΑΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 34. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ 35. ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ 36. ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 37. ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ 38. ΑΕΙ ΚΑΙ ΤΕΙ 39. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΕΣ 194

7 2.2. ΔΙΑΡΘΡΩΣΗ ΤΟΥ ΘΗΣΑΥΡΟΥ ΜΕΡΟΣ Α' ΑΛΦΑΒΗτΙΚΟΣ ΘΗΣΑΥΡΟΣ Το μέρος αυτό περιλαμβάνει σε αλφαβητική σειρά όλους τους επιλεγμένους όρους (περιγραφείς). Κάθε περιγραφέας δομείται σε ένα "μικροσύστημα" (λήμμα) που παρουσιάζεται στο παρακάτω παράδειγμα: j Ν ο Μ/13. E/LEΧICOLQGγ... ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ.. > περιγραφέας..... > σειριακός αριθμός μικροθησαυρού F/LEΧICOLOGIE... >γλωσσικές αποδόσεις Ι σχέση γλωσσικής ισοδυναμίας D/LEΧIKOLOGIE... ΒΤ/ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΗΜΕΣ.>ευρύτερης σημασίας όροι σχέσεις ΓΛΩΣΣΟΛΟΓIΑ... ΝΤ/ΛΕΞΙΛΟΓΙΟ.. ΟΡΟΛΟΓΙΑ.. SC Ν/ΚΛΑΔΟΣ ΤΗΣ ΓΛΩΣΣΟΛΟΓΙΑΣ. > στενότερης σημασίας όροι ιεραρχίας ΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΟΣ ΜΕ τι Σ ΑΡΧΕΣ.... > SCOPE ΝΟΤΕ ΜΕΘΟΔQγΣ ΚΑΙ τυπουσ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΛΕΞΙΚΩΝ Όπως φαίνεται στο παράδειγμα, αμέσως κάτω από τον περιγραφέα, υπάρχει ο αριθμός αναφοράς στον υποθησαυρό (θεματική περιοχή) στον οποίο ο όρος υπάγεται. Ο όρος ΛΕΞΙΚΟΛΟΓΙΑ υπάγεται στον υποθηοαυρό 13 που αναφέρεται στην περιοχή ΓΛΩΣΣΑ ΚΑΙ ΓΛΩΣΣΙΚΕΣ ΕΠΙΠΗΜΕΣ. Κάτω από τον σειριακό αριθμό, σε κάθετη στοιχισμένη τοποθέτηση υπάρχουν κατά σειρά οι δείκτες (Ε), (F) και (D) στους οποίους αντιστοιχούν οι γλωσσικές αποδόσεις του περιγραφέα στην αγγλική, γαλλική και γερμανική γλώσσα. Σε κάθετη τοποθέτηση, κάτω από τους δείκτες γλωσσών και κατά ένα διάστημα πιο μέσα, τοποθετούνται πρώτα οι ευρύτεροι όροι (Β.Τ. broader terms) και μετά οι στενότεροι όροι (Ν.Τ. narrower terms) σε σχέση με τον περιγραφέα. Απόφαση της ομάδας εργασίας υπήρξε να καταγραφούν μόνο δύο το πολύ ΒΤ και μέχρι 15 Ν.Τ. που τοποθετήθηκαν ο ένας κάτω από τον άλλο κατά αλφαβητική σειρά και όχι σε επίπεδα ενvοιολογκού εύρους. Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι σε άλλους Θησαυρούς η σειρά της κάθετης τοποθέτησης των Β.Τ. και Ν.Τ. στηρίζεται συνήθως σε σχέσεις γένους - είδους, όλου - μέρους. Στο τέλος του "μικροσυστήματος" (λήμματος) είναι δυνατόν να υπάρξει ο δείκτης S.N. (SCOPE ΝΟΤΕ), που καταχωρίζεται μόνο σε όσους περιγραφείς θεωρείται αναγκαίο, για λόγους σαφήνειας, ακρίβειας και συνεπώς διευκόλυνσης στην κατανόησή τους. 195

8 ΜΕΡΟΣ Β': ΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΙΣ Τον αλφαβητικό κατάλογο περιγράφεων ακολουθεί κατάλογος με τους μη περιγραφείς. Είναι όροι συνώνυμοι προς κάποιους περιγραφείς οι οποίοι προορίζονται να οδηγήσουν στη σύγκλιση της ορολογίας κατά την τεκμηρίωση Ι ανάκτηση των πληροφοριών. Ο αριθμός των μη περιγραφέων καθορίζεται με βάση το κριτήριο της συχνότητας χρήσης τους. Οι μη περιγραφείς δεν εντάσσονται σε "μικροσύστημα", όπως εκείνο των περιγραφέων. Τοποθετούνται κατά αλφαβητική σειρά, έχοντας δίπλα τους τον δείκτη "USE" και ακολούθως τον περιγραφέα στον οποίο αυτός παραπέμπει. Ο δείκτης USE ενημερώνει τον χειριστή της "γλώσσας τεκμηρίωσης" ότι αντί του μη περιγραφέα πρέπει να χρησιμοποιήσει τον περιγραφέα που δηλώνεται δίπλα στο USE. π.χ. ΓΕΩΠΟΝΙΑ USE ΓΕΩΡΓΙΚΗ ΕΠΙΠΗΜΗ. ΜΕΡΟΣ Γ: ΜΙΚΡΟΘΗΙΑγΡΟΙ Στο Θησαυρό αυτό, Μικροθησαυροί είναι οι 39 θεματικές περιοχές γι' αυτό έχουν και τον τίτλο των θεματικών περιοχών. Παρουσιάζονται ως κατάλογοι περιγραφέων που καλύπτουν το περιεχόμενο κάθε μιας από αυτές. Τη χρήση των Μικροθησαυρών θα εξηγήσουμε στο κεφάλαιο ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ- ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ. 2.4, ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ - ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Α' ΕΥΡΕΤΗΡΙΑΣΗ Η ευρετηρίαση ενός κειμένου απαιτεί βασικά δύο ενέργειες: α) την αποδελτίωση των εννοιών που "περιγράφουν" το περιεχόμενο του εγγράφου Ι κειμένου και β) την επιλογή των περιγραφέων που μπορούν να εκφράσουν αυτές τις έννοιες χωρίς καμμία αμφιβολία. Σε ιδανική περίπτωση, το κείμενο Ι έγγραφο μπορεί το ίδιο να παράσχει τους κατάλληλους όρους (περιγραφείς), οπότε απλώς γίνεται μια αποδελτίωση από το κείμενο. Όταν η αντιστοιχία ενός περιγραφέα προς μία έννοια δεν είναι εμφανής, θα πρέπει να αναζητηθεί περιγραφέας με κριτήριο την "στενότητα" (specificity) της έννοιας, αλλιώς υπάρχει κίνδυνος να ανακληθούν είτε υπερβολικά πολλές είτε καθόλου πληροφορίες. Για παράδειγμα, αν για την έννοια ΜΟΛγΝΣΗ ο τεκμηριωτής απευθυνθεί στον περιγραφέα ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ, το υλικό που θα πάρει θα είναι υπερβολικά μεγάλο. Αν όμως απευθυνθεί στον ειδικότερο του προηγούμενου όρο ΠΡΟΠΑΣΙΑ ΤΗΣ φγσησ, που είναι περιγραφέας κοντινότερος στην έννοια ΜΟΛγΝΣΗ, θα ανακαλέσει πιο εύκολα το υλικό του ενδιαφέροντός του. Για να διευκολυνθεί στον εντοπισμό του καταλληλότερου ειδικού όρου, ο τεκμηριωτής πρέπει να συμβουλευτεί τον κατάλογο των περιγραφέων που περιέχονται 196

9 στον Μικροθησαυρό με τον αριθμό αναφοράς που έχει ο "ανεπιτυχής" περιγραφέας ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Είναι αυτονόητο ότι οι περιγραφείς ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ και ΠΡΟΠΑΣΙΑ ΤΗΣ φγσησ υπάγονται στον ίδιο Μικροθησαυρό. Ειδικές περιπτώσεις α) Τι συμβαίνει αν η έννοια είναι ιδιαίτερα στενή σε σχέση με τον ευρύ σχεδιασμό του Θησαυρού; Σ' αυτήν την περίπτωση ο τεκμηριωτής θα πρέπει να καταφύγει στον επόμενο, μεγαλύτερης ευρύτητας, περιγραφέα που είναι διαθέσιμος στην ιεραρχική κλίμακα. Αν για παράδειγμα, δεν μπορεί να βρει τον περιγραφέα ΤΡΙΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, θα πρέπει να καταφύγει στον περιγραφέα ΠΟΛΥΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ, που υπάρχει στο Θησαυρό (όπως και ο περιγραφέας ΜΟΝΟΘΕΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ). β) Αν η έννοια είναι σύνθετη και δεν υπάρχει κατάλληλος περιγραφέας στο Θησαυρό, η έννοια περιγράφεται με συνδυασμό όρων (περιγραφέων). Για παράδειγμα ο όρος ΕΘΝΙΚΗ ΣΠΟΥΔΑΠΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΑΔΑΣ δεν περιλαμβάνεται στο Θησαυρό. Υπάρχουν όμως οι περιγραφείς ΣΠΟΥ ΔΑΠΙΚΗ ΕΝ ΩΣΗ και ΕΛΛΑΔΑ οι οποίοι πρέπει να συνδυαστούν. γ) Αν οι aποδελτιωμένες έννοιες αντιστοιχούν σε μη περιγραφές, τότε χρησιμοποιούνται οι περιγραφείς στους οποίους δέκτης "USE" παραπέμπει. δ) Αν δεν υπάρχει "είσοδος" που να αντιστοιχεί στη διατύπωση της έννοιας, αλλά το περιεχόμενο του κειμένου εντάσσεται στο περιεχόμενο του γνωστικού πεδίου, ο τεκμηριωτής έχει τη δυνατότητα, με χρήση της λογικής και της φαντασίας, να αντιστοιχίσει τη "δύστροπη έννοια" προς κάποιο περιγραφέα του Θησαυρού, με όποιους κινδύνους αυτό ενέχει Η αποδελτίωση των εννοιών ενός εγγράφου ι κειμένου στηρίζεται σε 2 κανόνες: α) στην αρχή της επιλογής: δεν πρέπει δηλ. να ληφθούν υπόψη παρά μόνο οι έννοιες για τις οποίες το παραστατικό έγγραφο ι κείμενο περιέχει πληροφορία (-ίες) που μπορεί να ενδιαφέρει τους χρήστες. β) την αρχή της εξάντλησης του θέματος: όλες οι χρήσιμες έννοιες που εμφανίζονται στο κείμενο πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, είτε είναι ρητές είτε υπονοούμενες. Β' ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ Η διατύπωση μιας ερώτησης (από χρήστη) είναι μια ενέργεια συμμετρικά αντίστοιχη της ευρετηρίασης του κειμένου. Η διατύπωση της ερώτησης γίνεται στη φυσική γλώσσα τrου χρήστη. Ο διαχειριστής (-ες) των βάσεων στηριζόμενοι στις κύριες έννοιες της εp ώτησης (αποδελτίωση εννοιών), βρίσκουν στο Θησαυρό τους αντίστοιχους πεr\ιγραφείς με τους οποίους γίνεται η ανάκτηση (retrieνal) των πληροφοριών (-ίας). I 197

10 Κατά την διαδικασία της ανάκτησης, ο τεκμηριωτής "εισάγει", αντί για κείμενα, ερωτήσεις, με μια μικρή όμως διαφοροποίηση. Συνήθως σε ερωτήσεις των χρηστών είναι πιο γενικές από το περιεχόμενο του κειμένου Ι εγγράφου (docυment) που επιθυμούν να ανακτήσουν. Έργο του τεκμηριωτή είναι να πετύχει τη μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια στη διατύπωση της ερώτησης μέσω περιγραφέων. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναζητηθούν οι περιγραφείς που να ταιριάζουν, κατά το στάδιο της ανάκτησης, με εκείνους που χρησιμοποιήθηκαν κατά την τεκμηρίωση. Εάν η ερώτηση του χρήστη είναι διατυπωμένη με περιγραφείς του Θησαυρού, ο τεκμηριωτής διατυπώνει την ερώτηση με τη σειρά των περιγραφέων σε φθίνουσα εννοιολογική ευρύτητα. Εάν η ερώτηση διατυπώνεται με μη περιγραφείς, αναζητούνται με τον δείκτη "USE" οι περιγραφείς και έχουμε την ίδια διαδικασία. Εάν η ερώτηση εκφράζεται ή περιέχει πολυσύνθετους όρους, αυτοί αναλύονται σε απλούς ή λιγότερο σύνθετους και αναζητούνται οι αντιστοιχίες στους περιγραφείς του Θησαυρού. Εάν η ερώτηση περιέχει έννοιες που δεν καλύmονται από τους περιγραφείς, τους μη περιγραφείς ή μέσω των σημασιολογικών σχέσεων (ΒΤ. ή Ν-Τ.) αυτό σημαίνει ότι το κείμενο που αναζητάται δεν περιλαμβάνεται στο σχεδιασμό του Θησαυρού. ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ [1] Lancaster, F.W.: Vocabulary Control for lnformation Retrieval, lnformation Resources Press, Washington 1972, 6. t-6, [2] Council of Europe: Multilingual Thesaurus- EUDISED, Paris, 1973, [3[ Ο.Η.Ε.: ΘΗΣΑΥΡΟΣ MACROTHESAURUS, 1985 [4] Council of Europe: Ευρωπciίκός Θησαυρός Εκπ/σης (ελληνική απόδοση), Λουξεμβούργο, 1991 [5] ΗΝΩΜΕΝΑ ΕΘΝΗ (United Nations Educational Scientific and Cultural Organization): UNESCO ΙΒΕ / Education Thesaurus, Λωζάvη 1984 [6] CEDEFOP Ι European Centre for the Development of Vocat"ιonal Training: Multilingual Thesaurus of Vocational Training, Λουξεμβούργο, 1992 Ρένα Γούναρη Καθηyιjτρια Φιλόλοyος Δημόσιας Δευτεροβάθμιας Εκπ!σης Λυκείου Αyία Παρασκευή Αττικής 198 I

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης

Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο αναφοράς για τη γλώσσα: εκμάθηση, διδασκαλία, αξιολόγηση Συμβούλιο για την Πολιτιστική Συνεργασία Επιτροπή Παιδείας Τμήμα Σύγχρονων Γλωσσών, Στρασβούργο Συμβούλιο της Ευρώπης i

Διαβάστε περισσότερα

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή

Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Θησαυροί και θεµατική ευρετηρίαση στις ελληνικές βιβλιοθήκες Σταµατίνα Τσάφου και Στέλλα Χατζηµαρή Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας, ΤΕΙ Αθήνας ΠΕΡΙΛΗΨΗ Για τη θεµατική ευρετηρίαση χρησιµοποιούνται δύο κύριες κατηγορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ.

ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ» ΘΕΜΑ: «ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΑΠΟ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΗΓΕΣ» ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ: Κ. ΙΟΝΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΕΙΟΝΟΜΙΑΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών στην Επιστήμη της Πληροφορίας Διοίκηση και Οργάνωση Βιβλιοθηκών με έμφαση στις Νέες Τεχνολογίες της Πληροφορίας ΕΡΓΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ;

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2 ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΑΓΝΩΣΤΗ 3 Ι. ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ 5 1. ΤΙ ΕΙΝΑΙ ISO 6 2. ΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΣΕΙΡΑΣ ISO 9000 ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ; 6 3. ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΎΠΩΝ ISO 9000 6 4. ΠΟΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ.

Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. ΠΕΡΙΛΗΨΗ Ο ΜΥΘΟΣ ΤΗΣ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ: ENA ΟΔΟΙΠΟΡΙΚΟ ΣΤΗ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ,ΕΚΦΟΡΑΣ & ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΡΩΝ. Μ. Καρδούλη, Θ. Ακοβιτσιώτη Η παρούσα ανακοίνωση για να ανταποκριθεί στο σκοπό και τους στόχους

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών

ΘΕΜΑ: Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ - Α.Μ.:7597. Επιβλέπων: ΤΡΙΑΡΧΗΣ ΗΜΗΤΡΙΟΣ-Καθηγητής Εφαρµογών ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΟ Ι ΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΘΕΜΑ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ- ΟΜΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΥ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ *ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ* Εισηγητής: ΑΣΚΑΛΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ -

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΟΥ ΑΓΧΟΥΣ ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Οδηγός εκπαιδευτή 1.1. Εισαγωγή 1.2. Εκπαιδευτικό υλικό για τις δραστηριότητες πρόληψης του άγχους 1.3. Περιγραφή του οδηγού εκπαιδευτή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή. Γκαρέτσα Νίκη, 2004 Α.Τ.Ε.Ι ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΡΓΑΤΟΫΠΑΛΛΗΛΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΤΕΛΕΧΩΝ Πτυχιακή εργασία Γκαρέτσα Νικολέτα, Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY

Nomiki Koutsoubari, Christina Sdoukou, Kostas Valeontis. Νομική Κουτσουμπάρη, Χριστίνα Σδούκου, Κώστας Βαλεοντής ΠΕΡΙΛΗΨΗ SUMMARY ΠΕΡΙΛΗΨΗ 1 Ορολογία και Λεξικογραφία: Δύο θεματικά πεδία με συμπληρωματικούς στόχους, αλλά με εννοιολογικές και μεθοδολογικές διαφορές Σημεία σύγκλισης και προτάσεις περαιτέρω εναρμόνισης Νομική Κουτσουμπάρη,

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση»

«Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΖΩΗΣ «Εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας και ορθή εισαγωγή του Φακέλου υγείας σε Δημόσια Νοσηλευτικά Ιδρύματα στην Ελλάδα

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ

ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΩΝ ΤΩΝ ΤΡΑΠΕΖΩΝ Του σπουδαστή ΓΡΙΒΑ ΑΡΓΥΡΗ Επιβλέπων

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών

Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Οδηγός Συγγραφής Διπλωματικών Εργασιών και Διδακτορικών Διατριβών Μανόλης Δαφέρμος, Επίκουρος Καθηγητής Γιάννης Τσαούσης, Επίκουρος Καθηγητής Πανεπιστήμιο Κρήτης Σχολής Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Ψυχολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα. Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Τμήμα Διοίκησης Συστημάτων Εφοδιασμού ΟΔΗΓΟΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΘΗΒΑ 2013 Πρόλογος Ο οδηγός εκπόνησης πτυχιακής εργασίας αφορά την περιγραφή των διαδικασιών που πρέπει να

Διαβάστε περισσότερα

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών

7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» (22-24 Οκτωβρίου 2009) Απολογισμός εργασιών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΡΟΛΟΓΙΑΣ Κ. Βαλεοντής Πρέδρος της ΕΛΕΤΟ και της Οργανωτικής Επιτροπής του 7 ου Συνεδρίου «Ελληνική Γλώσσα και Ορολογία» Νοέμβριος 2009 E Λ Ε Τ Ο L E 7 ο Συνέδριο «Ελληνική Γλώσσα και

Διαβάστε περισσότερα

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών

1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 1 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών Πρακτικά 2 3 22 ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών 22ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών - Επιστροφή στο μέλλον: οι αξίες του παρελθόντος

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ» ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΤΗΣ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Κατεύθυνση: Ηλεκτρονική Μάθηση ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ «ΓΛΩΣΣΑ Ε' ΚΑΙ ΣΤ' ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ»

Διαβάστε περισσότερα

Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση

Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση Ευρωπαϊκή Επιτροπή Επεξηγηση του ευρωπαϊκου πλαισιου επαγγελματικων προσοντων για τη δια βιου μαθηση http://ec.europa.eu/dgs/education_culture Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελµατικών Προσόντων Η Άμεση Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 2 Διοίκηση Έργων Ανάπτυξης Πληροφοριακού Συστήματος Γεώργιος Παυλίδης 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ B ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Γ ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Νοέμβριος 2007 Σελ. 1 / 278

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Βασικά Χαρακτηριστικά Η έρευνα για την εκπόνηση της πτυχιακής εργασίας πρέπει να έχει κάποια βασικά χαρακτηριστικά και να εκπληρώνει τις ακόλουθες προϋποθέσεις.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών

Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Τμήμα Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας - ΑΤΕΙ Ηπείρου Ανάπτυξη Πολυμεσικών Εφαρμογών Ακαδημαϊκό Έτος 2008-2009 Σελίδα 1 από 22 Εισαγωγή Τα πολυμέσα είναι μία από τις πιο πολυσυζητημένες

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΑΣΤΡΟΦΗ ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ Ή ΑΛΛΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΦΟΡΕΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΝΤΙΜΕΤΩΠIΣΗΣ ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΕΝΑΡΜΟΝΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν

Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν ΠΕΡΙΛΗΨΗ Από το θησαυρό στην αντίστοιχη οντολογία: μια απόπειρα προσέγγισης σε ένα ειδικό θεματικό πεδίο και τα ορολογικά ζητήματα που προκύπτουν Κατερίνα Τοράκη Σε ένα σύστημα πληροφοριών, οι θησαυροί

Διαβάστε περισσότερα

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment

P I S A PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ. Programme for International Student Assessment ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ PISA 2009 ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ P I S A ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΟΟΣΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΩΝ Programme for International Student Assessment ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Αλεξάνδρα Βασιλική Π. Αλεξανδράκη Σημαντικοί Όροι: Υγεία, Σύστημα Υγείας, Υπηρεσίες Υγείας, Διαθεσιμότητα, Προσπελασιμότητα,

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών

Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ)

ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΡΕΥΝΑ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΟΥ ΚΥΚΛΟΥ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (ΤΕΕ-ΕΝΙΑΙΟ ΛΥΚΕΙΟ) ΑΘΗΝΑ 2008 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις

Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου. Σκοπός. Έννοιες-Κλειδιά. Εισαγωγικές Παρατηρήσεις Σκοπός Μ. Γρηγοριάδου, Ε. Γουλή και Α. Γόγουλου Σκοπός του κεφαλαίου είναι η επισκόπηση και η συνοπτική παρουσίαση βασικών εννοιών που αφορούν τη Διδακτική, και ιδιαίτερα τη Διδακτική της Πληροφορικής,

Διαβάστε περισσότερα

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ

Κριτήρια αξιολόγησης εργαστηριακού εξοπλισμού για τα μαθήματα ειδικότητας ΤΕΕ 1 Οργανισμός Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών «ΠΑΡΟΧΗ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ» στo πλαίσιο της Πράξης «Οργάνωση και Λειτουργία Οργανισμού Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών (Ο.ΕΠ.ΕΚ.)» της κατηγορίας

Διαβάστε περισσότερα