ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ 2014-15"

Transcript

1 ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑ Γϋ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: ΜΑΟΥΣΙ Ιςτοςελίδα: Ε-mail : ΡΛΘΟΦΟΙΕΣ: Γ. Δερτεριάν (Γενικζσ Μετακζςεισ) Α. Δθμακοποφλου (Γενικζσ Μετακζςεισ) Ι. Καςκαρίκα (Γενικζσ Μετακζςεισ) Ν. Κονδφλθσ (Γενικζσ Μετακζςεισ) Ρ. Μπεκρι (Γενικζσ Μετ. - Ειδικζσ Κατθγορίεσ) Α. Ραναγιϊταρου (Γενικζσ Μετ. - Ειδικζσ Κατθγορίεσ) Ε. Ραπαδοποφλου (Γενικζσ Μετακζςεισ) Ρ. ωςςζτθ (Γενικζσ Μετακζςεισ - Αμοιβαίεσ) Μουςικά-Καλλιτεχνικά-Διαπολιτιςμικά Σχολεία: Ε. Μπιγζρθ (Καλλιτεχνικά Σχολεία) Ρ. Φοφγιαξθ (Διαπολιτιςμικά Σχολεία) Α. Φραϊδάκθ (Μουςικά Σχολεία) Μ. Ντεκελζ (Μουςικά Σχολεία) FAX: Βακμόσ Ρροτερ ΕΕΞΞΑΑΙ ΙΙ... ΕΕΡΡΕΕΙ ΙΙΓΓΟΟΝΝ ΑΔΑ: 6Ε9Ξ9-ΤΓ9 Μαροφςι, Αρ. Ρρωτ.: Γ.Υ ΡΟΣ : 1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπ/ςθσ 2. Διευκφνςεισ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ KOIN : Ο.Λ.Μ.Ε. Κορνάρου 2 & Ερμοφ Τ.Κ ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ: Ι. Τηιατηοφλθσ Κ. Ραπαλεξάνδρου Ρ. Καλογεροποφλου Κ. Κιςκιρα ΘΕΜΑ : Μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςχολικοφ ζτουσ Το Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, ςτο πλαίςιο τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ των μετακζςεων κατά το ςχολικό ζτοσ , κ α λ ε ί τουσ εκπαιδευτικοφσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ να υποβάλουν αιτιςεισ μετάκεςθσ με τα απαραίτθτα δικαιολογθτικά για τισ ακόλουκεσ κατθγορίεσ μετακζςεων: α) γενικζσ από περιοχι ςε περιοχι μετάκεςθσ, β) ςτα Μουςικά Σχολεία, γ) ςτα Καλλιτεχνικά Σχολεία, δ) ςτα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ εκπαίδευςθσ, ε) αμοιβαίεσ από περιοχι ςε περιοχι και ςτ) ςε ΣΜΕΑΕ και ΚΕΔΔΥ

2 1.1. Υποβολι ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α' ' ΔΙΑΔΙΚΑΣΙ ΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΑΙΤΘΣΕΩΝ 1. ΡΟΘΕΣΜΙΕΣ α) Οι αιτιςεισ υποβάλλονται, από ζωσ , ςτισ Δ/νςεισ Δ.Ε. ςτθν αρμοδιότθτα των οποίων υπάγονται τα ςχολεία ςτα οποία ανικουν οι εκπαιδευτικοί οργανικά ι ζχουν τοποκετθκεί προςωρινά. Θ παραπάνω προκεςμία είναι αποκλειςτικι και ιςχφει για όλεσ τισ κατθγορίεσ μετακζςεων εκτόσ από τισ αμοιβαίεσ για τισ οποίεσ θ αίτθςθ υποβάλλεται μζςα ςε 15 θμζρεσ από τθν ανακοίνωςθ των μετακζςεων. β) Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία υποβάλουν διλωςθ για οριςτικι τοποκζτθςθ και για βελτίωςθ, χωρίσ να αναγράφουν προτιμιςεισ ςυγκεκριμζνων ςχολείων, όςοι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΔΕ από μετάκεςθ, απόςπαςθ ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ και για οποιοδιποτε άλλο λόγο. Σφμφωνα με τθν παρ. 12 του άρκρου 9 του Ν.3848/2010 όπωσ τροποποιικθκε με τθν παρ. 2α του άρκρου 33 του Ν.4038/2012 και τθν παρ. 2α του άρκρου 39 του Ν.4115/2013, οι νεοδιόριςτοι εκπαιδευτικοί τοποκετοφνται οριςτικά κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ όπωσ ορίηεται ςτισ οικείεσ διατάξεισ Ανάκλθςθ α) Ανάκλθςθ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ μπορεί να γίνει μζχρι 31 Δεκεμβρίου Αιτιςεισ που κα υποβάλλονται μετά τθν θμερομθνία αυτι δε κα λαμβάνονται υπόψθ. β) Ανάκλθςθ μετάκεςθσ δεν προβλζπεται από τισ κείμενεσ διατάξεισ και επομζνωσ οι αιτιςεισ ανάκλθςθσ μετάκεςθσ δεν γίνονται δεκτζσ Εξαιρζςεισ ωσ προσ τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν α) Οι προχποκζςεισ και οι λόγοι μετάκεςθσ πρζπει να υπάρχουν κατά το χρόνο που λιγει θ προκεςμία υποβολισ των ςχετικϊν με τα κριτιρια μετάκεςθσ δικαιολογθτικϊν. Κατ εξαίρεςθ θ λθξιαρχικι πράξθ για νεογζννθτο τζκνο μπορεί να υποβλθκεί μζχρι τζλοσ Λανουαρίου. Σε περίπτωςθ που το τζκνο γεννθκεί 31 Λανουαρίου, κα υποβλθκεί ςχετικι αίτθςθ τθν ίδια θμζρα από τον εκπαιδευτικό μαηί με βεβαίωςθ από το Νοςοκομείο για τθ γζννθςθ του τζκνου και υπεφκυνθ διλωςθ του Ν. 1599/1986 ότι κα προςκομιςτεί θ λθξιαρχικι πράξθ γζννθςθσ, μόλισ εκδοκεί από τθν αρμόδια υπθρεςία. Σε περίπτωςθ που θ παραπάνω θμερομθνία ςυμπζςει με αργία, μεταφζρεται θ υποβολι των ανωτζρω τθν επόμενθ εργάςιμθ. Μζςα ςτθν ίδια προκεςμία μπορεί να υποβλθκοφν δικαιολογθτικά από όςουσ ζχουν τισ προχποκζςεισ να υπαχκοφν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ για λόγουσ υγείασ, εφόςον οι λόγοι αυτοί προζκυψαν ι διαπιςτϊκθκαν μετά τθν 30ι Νοεμβρίου. β) Αν τα δικαιολογθτικά αυτά δεν μποροφν να υποβλθκοφν εμπρόκεςμα για λόγουσ που αφοροφν τθν αρμόδια για τθν ζκδοςι τουσ διοικθτικι αρχι, αρκεί θ εμπρόκεςμθ υποβολι τθσ ςχετικισ αίτθςθσ ςτθν οποία κα γίνεται μνεία του λόγου τθσ μθ ςυνυποβολισ των δθμοςίων εγγράφων τα οποία πάντωσ ο αιτϊν οφείλει να προςκομίςει, όταν εκλείψει θ αιτία που κατζςτθςε αδφνατθ τθ ςυνυποβολι τουσ και οπωςδιποτε πριν από τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ διενζργειασ των μετακζςεων από το αρμόδιο ςυμβοφλιο (παρ. 4 άρκρο 10 του Ν.2690/1999 ΦΕΚ 45Αϋ). ΣΘΜΕΙΩΣΘ. Σχετικά με τθν αυτεπάγγελτθ αναηιτθςθ των δικαιολογθτικϊν εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτουσ Διευκυντζσ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ότι -όπου προβλζπεται αυτι- πρζπει οπωςδιποτε να γίνεται από τθν υπθρεςία. 2

3 2. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΤΩΝ ΑΙΤΘΣΕΩΝ, ΚΑΤΑΧΩΙΣΘ ΚΑΙ ΑΡΟΣΤΟΛΘ 2.1. Τρόποσ υποβολισ - ζντυπα Πλεσ οι αιτιςεισ μετακζςεων - πλθν των αμοιβαίων - καταχωρίηονται θλεκτρονικά ςτο ςφςτθμα μετακζςεων e-datacenter. Τα ζντυπα των αιτιςεων μετάκεςθσ που κα ςυμπλθρϊςουν οι εκπαιδευτικοί υπάρχουν ςτθ δικτυακι πφλθ (portal) του ςυςτιματοσ θλεκτρονικισ καταχϊριςθσ e-datacenter, ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων (www.minedu.gov.gr) και επιςυνάπτονται και ςτθν παροφςα εγκφκλιο. Για διευκόλυνςθ τόςο των Δ/νςεων όςο και των ιδίων των εκπαιδευτικϊν θ αίτθςθ κα ςυμπλθρϊνεται και κα υποβάλλεται υπογεγραμμζνθ από τον εκπαιδευτικό, ςτο ςχολείο που ανικει οργανικά ι ζχει τοποκετθκεί προςωρινά (ϊςτε να αποςτζλλεται υπθρεςιακά ςτθν οργανικι του), ι ςτθ Δ/νςθ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ που ανικει οργανικά, ι κα αποςτζλλεται ταχυδρομικά όπου αναφζρεται παραπάνω (με απόδειξθ παραλαβισ), ϊςτε ςτθ ςυνζχεια να καταχωριςκεί ςτο ςφςτθμα Τρόποσ καταχϊριςθσ - παραλαβι αντιγράφου Οι Διευκυντζσ των Διευκφνςεων, όπου και κα υποβάλλονται οι αιτιςεισ, κα πρζπει να επιλθφκοφν του αυςτθροφ ελζγχου τθσ διαδικαςίασ καταχϊριςθσ των αιτιςεων ςτο ςφςτθμα μετακζςεων e-datacenter, προσ αποφυγι λακϊν. Συγκεκριμζνα, πρζπει να ελζγχουν τθν ορκότθτα των αναγραφόμενων ςτθν αίτθςθ ςτοιχείων με βάςθ τουσ φακζλουσ των εκπαιδευτικϊν και τθν καταχϊριςθ των αιτιςεων, θ οποία κα γίνεται αποκλειςτικά από τουσ οριςκζντεσ χειριςτζσ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ e-datacenter προσ αποφυγι λακϊν. Σχετικά με τθ διαδικαςία καταχϊριςθσ τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα κα πρζπει: (1) κατά τθν υποβολι τθσ αίτθςθσ, εάν υπάρχει θ δυνατότθτα άμεςθσ καταχϊριςθσ, οι εκπαιδευτικοί να παραλαμβάνουν άμεςα επικυρωμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςισ τουσ, κεωρθμζνο από το Διευκυντι τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ ι από τον αρμόδιο υπάλλθλο ςτον οποίο ζχει παραχωρθκεί το δικαίωμα αυτό, τθν οποία και κα προςυπογράφουν, αφοφ πρϊτα ελζγξουν και οι ίδιοι τθν ορκότθτα των περιλθφκζντων/καταχωριςκζντων ςτοιχείων και κυρίωσ των κριτθρίων μετάκεςθσ. Στθν αντίκετθ περίπτωςθ, μετά τθν καταχϊριςθ τθσ αίτθςθσ ςτο ςφςτθμα, οι εκπαιδευτικοί κα καλοφνται από τθν υπθρεςία να παραλάβουν και να υπογράψουν αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςισ τουσ. (2) Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν εκτόσ του νομοφ τθσ οργανικισ τουσ ι ςε κάκε περίπτωςθ, εάν αποςτζλλουν τθν αίτθςθ, όταν αυτι καταχωρίηεται, κα τουσ αποςτζλλονται από τθ Δ/νςθ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ δφο (2) αντίγραφα τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςι τουσ. Οι ίδιοι οφείλουν να ελζγξουν τθν ορκότθτα των καταχωριςμζνων ςτοιχείων, ϊςτε να υπάρχει δυνατότθτα διόρκωςθσ ςε περίπτωςθ λάκουσ, και ςτθ ςυνζχεια να επιςτρζφουν το ζνα (1) αντίγραφο υπογεγραμμζνο (ςτθν οργανικι τουσ κζςθ). ΡΟΣΟΧΘ. Εφιςτοφμε τθν προςοχι ςτθ ςυμπλιρωςθ τθσ αίτθςθσ, κακόςον αυτι υπζχει κζςθ διλωςθσ του άρκρου 9 του Ν.1599/1986 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 3 του Ν.2690/1999, κακϊσ επίςθσ ςτθ ςυμπλιρωςθ των προτιμιςεων και ςτον ζλεγχο του ςυνόλου των μορίων πριν και μετά τθν καταχϊριςθ, γιατί ενςτάςεισ ςχετικζσ με ςυμπλιρωςθ προτιμιςεων και λάκθ ωσ προσ τθν καταχϊριςθ των μορίων δεν κα γίνονται δεκτζσ Αποςτολι αιτιςεων ςτθν Κ.Υ. του Υπουργείου: Στθ Δ/νςθ Ρροςωπικοφ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Τμιμα Γϋ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων κα αποςταλοφν από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ Δ.Ε. μόνο: Α. Οι αιτιςεισ μετάκεςθσ (θ υπογεγραμμζνθ χειρόγραφθ αίτθςθ και το υπογεγραμμζνο αντίγραφο τθσ θλεκτρονικά καταχωριςμζνθσ αίτθςθσ) των εκπαιδευτικϊν για τισ παρακάτω κατθγορίεσ με 3

4 όλα τα ςχετικά απαιτοφμενα δικαιολογθτικά που τισ ςυνοδεφουν με ξεχωριςτό διαβιβαςτικό για κάκε κατθγορία: α) για τα Μουςικά ςχολεία β) για τα Καλλιτεχνικά ςχολεία γ) για τα ςχολεία Διαπολιτιςμικισ Εκπαίδευςθσ Β. Υπογεγραμμζνα αντίγραφα των θλεκτρονικά καταχωριςμζνων αιτιςεων των γενικϊν μετακζςεων μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά, ςυνοδευόμενα από διαβιβαςτικό ςτο οποίο κα αναφζρονται με λεπτομζρεια οι λόγοι για τουσ οποίουσ διαβιβάηονται: α) οι αιτιςεισ των εκπαιδευτικϊν που επικυμοφν να ενταχκοφν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ του άρκρου 13 του Ρ.Δ. 50/1996, του άρκρου 17 του N. 3402/2005 (ΦΕΚ 258/Α ), των παρ. 1, 2 & 3 του άρκρου 6 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75/A ), τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν.3194/2003 (ΦΕΚ 227/Αϋ) (πολφτεκνοι, αςκζνειεσ κ.λ.π.) και του άρκρου 52 του Ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24). Κατά τθ διαβίβαςθ των αιτιςεων για ζνταξθ ςε ειδικι κατθγορία μετάκεςθσ, παρακαλοφνται οι Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ να επιςυνάπτουν ςτο διαβιβαςτικό τουσ ζγγραφο τον επιςυναπτόμενο ςτθν παροφςα εγκφκλιο πίνακα «ΕΚΡΑΛΔΕΥΤΛΚΩΝ Δ.Ε. ΡΟΣ ΕΝΤΑΞΘ ΣΕ ΕΛΔΛΚΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑ» ςυμπλθρωμζνο, προςζχοντασ ιδιαίτερα τθ ςυμπλιρωςθ τθσ 8 θσ ςτιλθσ «ΣΕ ΡΕΛΡΤΩΣΘ ΜΘ ΕΝΤΑΞΘΣ ΣΕ ΕΛΔΛΚΘ ΚΑΤΘΓΟΛΑ, ΚΕΜΕΛΛΩΝΕΛ ΔΛΚΑΛΩΜΑ ΜΕΤΑΚΕΣΘΣ (ΝΑΛ/ΟΧΛ)». β) οι αιτιςεισ για τισ οποίεσ πρζπει ν αποφανκεί αρμοδίωσ το ΚΥΣΔΕ (π.χ. αμφιςβθτοφμενεσ περιπτϊςεισ κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ, προχποκζςεισ υπαγωγισ ςτα κριτιρια μετάκεςθσ κ.λ.π.). γ) οι αιτιςεισ των ςυηφγων δικαςτικϊν οι οποίοι ηθτοφν κατά προτεραιότθτα μετάκεςθ βάςει τθσ παρ. 3 του άρκρου 8 του Ν. 1868/1989 και τθσ παρ. 3 του άρκρου 47 του Ν. 2304/1995. ΣΘΜΕΙΩΣΘ. Οι λοιπζσ αιτιςεισ των γενικϊν μετακζςεων από περιοχι ςε περιοχι μαηί με τα ςχετικά δικαιολογθτικά δεν κα αποςταλοφν ςτο Υπουργείο Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων αλλά κα διατθρθκοφν ςτο αρχείο των Διευκφνςεων Δ.Ε. για 3 ζτθ Θλεκτρονικι καταχϊριςθ και διόρκωςθ τθσ θλεκτρονικισ αίτθςθσ α) Θ θλεκτρονικι καταχϊριςθ κα ξεκινιςει μαηί με τθν θμερομθνία ζναρξθσ κατάκεςθσ των αιτιςεων, δθλ. από μζχρι και β) Στισ κα γίνει ανακοίνωςθ των πινάκων από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ με τα ςτοιχεία (ονοματεπϊνυμο, κλάδο, ειδικότθτα και μονάδεσ μετάκεςθσ κατά κριτιριο και ςτο ςφνολό τουσ) των αιτουμζνων μετάκεςθ εκπαιδευτικϊν. γ) Από μζχρι και κα υποβάλλονται ενςτάςεισ και κα μπορεί ςτο διάςτθμα αυτό να γίνει διόρκωςθ των θλεκτρονικϊν αιτιςεων ςτθν περίπτωςθ δικαίωςθσ από τα αρμόδια ΡΥΣΔΕ τυχόν υποβλθκειςϊν ενςτάςεων από τουσ ενδιαφερόμενουσ. δ) Από και μετά δεν κα υπάρχει δυνατότθτα ςτισ Διευκφνςεισ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ να διορκϊνουν ςτοιχεία ςτισ καταχωριςμζνεσ αιτιςεισ των ενδιαφερόμενων εκπαιδευτικϊν. Από τθν θμερομθνία αυτι και μετά οποιεςδιποτε αλλαγζσ επιβάλλεται να γίνουν, κα γίνονται από τισ αρμόδιεσ Διευκφνςεισ τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΘΕΕΜΕΕΛΙ ΙΩΣΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΤΟΣΣ ΜΕΕΤΤΑΘΕΕΣΣΘΣΣ 1. ΧΟΝΟΣ ΥΡΘΕΤΘΣΘΣ ΟΓΑΝΙΚΘΣ ΓΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΘ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΘΕΣΘΣ: 1.1. Ρροχπόκεςθ υπθρζτθςθσ οργανικισ για ζνα ζτοσ Στο άρκρο 39 παρ. 2β του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) ορίηεται ότι «Θ παρ. 4 του άρκρου 4, το δεφτερο και τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 12 του άρκρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 30 του ν. 3848/2010, όπωσ τροποποιικθκαν με τισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 4038/2012 (Αϋ 140), καταργοφνται. Για τισ γενικζσ προχποκζςεισ των μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν τθσ 4

5 πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ιςχφει το άρκρο 8 του π.δ. 50/1996 (Αϋ 45), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του π.δ. 100/1997 (Αϋ 94)». Ζτςι ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 8 του ΡΔ 50/96 (παρ. 1 και 2 ) όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 (παρ. 1 και 2 ) του Ρ.Δ. 100/97 για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ: «1. ( ) απαιτείται υπηρεςία ενόσ ζτουσ ςτην κατεχόμενη οργανική θζςη μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ.» 2. Ο χρόνοσ υπθρεςίασ ςε κζςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των νεοδιοριηομζνων και των μεταταςςομζνων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και ο χρόνοσ παραμονισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων, για οποιονδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα, λαμβάνεται υπόψθ για τθ θεμελίωςη του δικαιώματοσ μετάθεςησ». Δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί που: μετατζκθκαν από περιοχι ςε περιοχι ι από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ (βελτιϊςεισ) ι τοποκετικθκαν οριςτικά εντόσ των ΡΥΣΔΕ ενϊ ιταν ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΔΕ και δεν είχαν υπθρετιςει με δικι τουσ ευκφνθ τθν οφειλόμενθ οργανικι τουσ κζςθ, μετατάχκθκαν ςτθν Ρ.Ε. ι ςε διοικθτικι κζςθ και ανακλικθκε θ μετάταξι τουσ, εφόςον πριν τθν μετάταξι τουσ είχαν υπθρετιςει τθν οργανικι τουσ κζςθ, με τθν προχπόκεςθ ότι κα ζχουν υπθρετιςει πραγματικά μζχρι τθν οργανικι τουσ κζςθ ςτο ςχολείο ςτο οποίο ζχουν μετατεκεί ι ζχουν τοποκετθκεί, άλλωσ δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ κα ζχουν οποτεδιποτε υπθρετιςουν για ζνα (1) ζτοσ τθν οργανικι τουσ κζςθ. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ Ι: Στθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ ςυμπεριλαμβάνονται οι περιπτϊςεισ των παραγράφων 2 και 3 του άρκρου 8 του Ρ.Δ. 50/1996 κακϊσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 2 του άρκρου 30 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/ ), διατθροφνται ςε ιςχφ και αφοροφν: α) Το χρόνο υπθρεςίασ ςε κζςεισ προςωρινισ τοποκζτθςθσ των νεοδιοριηομζνων και των μεταταςςομζνων εκπαιδευτικϊν, κακϊσ και το χρόνο παραμονισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ τθσ οικείασ Διεφκυνςθσ, για οποιονδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα (παρ. 2 του άρκρου 8 του Ρ.Δ. 50/1996 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ρ.Δ. 100/1997). β) Το χρόνο που προςμετράται από 1θ Σεπτεμβρίου για όςουσ εκπαιδευτικοφσ διορίηονται και αναλαμβάνουν υπθρεςία το μινα Σεπτζμβριο κακϊσ και το χρόνο που προκφπτει από ςυνυπολογιςμό ςωρευτικά υπθρεςίασ που ζχει διανυκεί τμθματικά κατά τθ διάρκεια διδακτικοφ ζτουσ. (παρ. 3 του άρκρου 8 του Ρ.Δ. 50/1996 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του Ρ.Δ. 100/1997). Δεν προςμετράται ο χρόνοσ που προκφπτει από το άκροιςμα των καλοκαιρινϊν διμινων κατά τα οποία οι αποςπϊμενοι εκπαιδευτικοί επανζρχονται ςτο ςχολείο τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ (Γνωμοδότθςθ 864/1989). ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ ΙΙ: α. Πςοι εκπαιδευτικοί τοποκετικθκαν οριςτικά ενϊ ιταν ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΔΕ και υπθρζτθςαν το οφειλόμενο ζνα ζτοσ εντόσ του ΡΥΣΔΕ ςε διάφορεσ ςχολικζσ μονάδεσ, ΔΕΝ απαιτείται υπθρζτθςθ εκ νζου τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ. β. Πςοι εκπαιδευτικοί ζχουν κεμελιϊςει δικαίωμα μετάκεςθσ πριν το χαρακτθριςμό τουσ ωσ υπεράρικμοι, διατθροφν το δικαίωμα αυτό και μετά τθν τοποκζτθςι τουσ ςε νζα οργανικι κζςθ και επομζνωσ ΔΕΝ απαιτείται εκ νζου υπθρζτθςθ αυτισ. γ. Πςοι εκπαιδευτικοί τοποκετοφνται ςε νζα οργανικι κζςθ μετά από βελτίωςθ κεμελιϊνουν δικαίωμα μετάκεςθσ εφόςον υπθρετιςουν -το οφειλόμενο ζνα ζτοσ- ςτθ νζα τουσ οργανικι κζςθ. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ ΙΙΙ: Στθ ςυμπλιρωςθ του χρόνου κεμελίωςθσ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ ΔΕΝ ςυνυπολογίηεται: α) Ο χρόνοσ των αδειϊν χωρίσ αποδοχζσ πζραν του ενόσ μθνόσ. β) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ άδειασ με αποδοχζσ. 5

6 1.2. Προχπόθεςη δφο ή περιςςοτζρων ετών υπηρζτηςησ τησ οργανικήσ α) Αμοιβαίεσ μετακζςεισ: Εκπαιδευτικόσ που μετατίκεται αμοιβαία απαιτείται να υπθρετιςει υποχρεωτικά για ζνα χρόνο ςτθ κζςθ που μετατζκθκε, προκειμζνου να κεμελιϊςει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ. Μετά τθν παρζλευςθ τριϊν ετϊν ζχει δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ για ςχολεία των περιοχϊν μετάκεςθσ τθσ Νομαρχιακισ Αυτοδιοίκθςθσ από τθν οποία προιλκε. β) Μετακζςεισ από Διαπολιτιςμικά ςχολεία: Εκπαιδευτικόσ που υπθρετεί ςε Διαπολιτιςμικά ςχολεία μετά τθν ςυμπλιρωςθ διετοφσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτθν οργανικι του κζςθ, ζχει δικαίωμα μετάκεςθσ ςε ζνα από τα παραπάνω αναφερόμενα ι ςε λοιπζσ ςχολικζσ μονάδεσ τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ. ΕΡΙΣΘΜΑΝΣΘ: Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτα ςχολεία αυτά, ςτθν περίπτωςθ που ηθτοφν να μετατεκοφν ςε ςχολεία γενικισ παιδείασ εντόσ τθσ ίδιασ περιοχισ που ζχουν οργανικι, οφείλουν να κατακζςουν αίτθςθ μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι και όχι αίτθςθ βελτίωςθσ. γ) Διοριςμόσ ςε δυςπρόςιτα. Επίςθσ, δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ ζχουν οι εκπαιδευτικοί που διορίςτθκαν ςε δυςπρόςιτα ςχολεία ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 41 του Ν. 1143/81 και οι οποίοι διανφουν το δεφτερο ζτοσ τθσ υποχρεωτικισ υπθρεςίασ τουσ (άρκρο 21 παρ. 2α, β του Ν. 3328/ ΦΕΚ 80Αϋ). ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΘ: Εκπαιδευτικοί ςφηυγοι δικαςτικϊν λειτουργϊν που ζχουν διοριςτεί με το νόμο περί δυςπρόςιτων δεν ζχουν δικαίωμα υποβολισ αίτθςθσ μετάκεςθσ πριν να παρζλκει θ προβλεπόμενθ διετία, κακότι οι διατάξεισ με τισ οποίεσ διορίςτθκαν είναι ειδικζσ και αποκλείουν τθν εφαρμογι των γενικϊν διατάξεων του άρκρου 47 παρ. 3 του Ν.2304/1995, ςφμφωνα με τθν αρ. 143/ γνωμοδότθςθ Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡ.Ε.Ρ.Κ., θ οποία ζγινε δεκτι από τον Υπουργό Δεν απαιτείται χρόνοσ υπηρζτηςησ τησ οργανικήσ θζςησ για τη θεμελίωςη του δικαιώματοσ μετάθεςησ για εκπαιδευτικοφσ που υπάγονται ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ μετάκεςθσ του άρκρου 13 Ρ.Δ. 50/1996, τθσ παρ. 4 του άρκρου 7 του Ρ.Δ. 100/1997, τθσ παρ. 8 του άρκρου 1 του Ν. 3194/2003 (ΦΕΚ 227/Αϋ), του άρκρου 17 του N. 3402/2005 (ΦΕΚ /10/2005), των παρ. 1, 2 & 3 του άρκρου 6 του Ν. 3454/2006 και του άρκρου 52 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ 24 Αϋ) Ειδική ρφθμιςη για αποςπαςμζνουσ ςτο εξωτερικό: Οι εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν με απόςπαςθ ςε ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ και διανφουν το ζτοσ λιξθσ τθσ απόςπαςισ τουσ ι ζχει ιδθ ανακλθκεί θ απόςπαςι τουσ, υποβάλλουν τθν αίτθςθ μετάκεςθσ ςτθ Διεφκυνςθ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθ διάκεςθ τθσ οποίασ βρίςκονται, μόνον εφόςον πριν από τθν απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό υπθρζτθςαν ζνα (1) ζτοσ ςτθν οργανικι τουσ κζςθ. Οι εν λόγω εκπαιδευτικοί κεωροφνται ότι ανικουν ςτθν περιοχι μετάκεςθσ ςτθν οποία ανικει το ςχολείο από το οποίο αποςπάςκθκαν (παρ. 3 άρκρο 8 του Ν.2817/00 Φ.Ε.Κ. 78 Α ). Επίςθσ, οι εκπαιδευτικοί μποροφν να υποβάλουν αίτθςθ-διλωςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ κατά τθ διάρκεια του ζτουσ λιξθσ τθσ απόςπαςισ τουσ μόνον ςε ςχολεία τθσ περιοχισ που ανικει το ςχολείο από το οποίο αποςπάςκθκαν (παρ. 3 άρκρο 8 Ν.2817/2000). Εκπαιδευτικοί που αποςπάςτθκαν ςτο εξωτερικό πριν τθν εφαρμογι του Ν. 4186/2013 και επανζρχονται, εάν πριν τθν απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό ζχουν υπθρετιςει με τον οποιονδιποτε τρόπο τθν οργανικι τουσ κζςθ, μετά τθν επιςτροφι τουσ (με τθ λιξθ τθσ απόςπαςθσ ι με τθν ανάκλθςι τθσ) τίκενται ςτθ διάκεςθ του οικείου υπθρεςιακοφ ςυμβουλίου, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 8 του Ν.2817/2000 και τοποκετοφμενοι κατά τθ διαδικαςία των μετακζςεων/τοποκετιςεων ςε ςχολεία τθσ περιοχισ που ανικει το ςχολείο από το οποίο αποςπάςκθκαν, κεωρείται ότι δεν χάνουν το δικαίωμα κεμελίωςθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ που ιδθ είχαν κατοχυρϊςει πριν τθν απόςπαςι τουσ ςτο εξωτερικό. Μετά τθν εφαρμογι τθσ διάταξθσ του άρκρου 35 παρ. 2 του Ν. 4186/2013 (ΦΕΚ 193/ τ.α / ) με τθν οποία αντικακίςταται θ παρ. 4 του άρκρου 18 του ν. 4027/2011 «Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται ςτισ ελλθνόγλωςςεσ μονάδεσ του εξωτερικοφ εφόςον κατζχουν οργανικι κζςθ ςε ςχολείο ςτθν Ελλάδα, διατθροφν τθ κζςθ αυτι κατά το διάςτθμα τθσ απόςπαςισ τουσ και επιςτρζφουν ςε αυτιν μετά τθ λιξθ τθσ απόςπαςισ τουσ. Σε περίπτωςθ που θ απόςπαςι τουσ παρατείνεται πζραν των πζντε 6

7 ετϊν, για προςωπικοφσ ι οικογενειακοφσ λόγουσ και όχι λόγω υπθρεςιακϊν αναγκϊν, τότε θ οργανικι κζςθ που κατζχουν κα κεωρείται κενι με τθν ζναρξθ του ζκτου ςυνεχόμενου ςχολικοφ ζτουσ απόςπαςθσ με τισ ςυνζπειεσ που ορίηονται ςτο Κεφάλαιο Γϋ άρκρο 16 παράγραφοσ 9 του ν. 1566/1985 (Αϋ 167)». ΚΙΤΘΙΑ ΜΕΤΑΘΕΣΕΩΝ Κριτιρια για τισ μετακζςεισ των εκπαιδευτικϊν ςφμφωνα με τθν παρ. 1 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 είναι: 1) θ ςυνολικι υπθρεςία 2) θ ςυνυπθρζτθςθ 3) οι οικογενειακοί λόγοι 4) οι ςυνκικεσ διαβίωςθσ ςτισ ζδρεσ των ςχολείων όπου υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν 5) θ εντοπιότθτα 6) θ πρϊτθ προτίμθςθ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ των εκπαιδευτικϊν κατά τισ μετακζςεισ από περιοχι ςε περιοχι, ςφμφωνα με τισ παρ. 11 και 13 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996, προθγοφνται οι εκπαιδευτικοί που υπερζχουν κατά κριτιριο, εάν αυτά ςυντρζχουν και με τθν εξισ ςειρά: α) ςτθ ςυνυπθρζτθςθ β) ςτθν εντοπιότθτα γ) ςτουσ οικογενειακοφσ λόγουσ δ) ςτθ ςυνολικι υπθρεςία ε) ςτισ δυςμενείσ ςυνκικεσ λειτουργίασ των ςχολείων όπου υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν ςτ) ςτθν πρϊτθ προτίμθςθ. Σε περίπτωςθ ιςοβακμίασ και ςτα επιμζρουσ κριτιρια τότε λαμβάνεται υπόψθ θ θμερομθνία και θ ςειρά δθμοςίευςθσ του διοριςμοφ τουσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ. Τα κριτιρια αναλυτικά κατά κατθγορία ζχουν ωσ ακολοφκωσ: ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α ΣΥΝΟΛΙΚΘ ΥΡΘΕΣΙΑ 1. ΡΟΣΔΙΟΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ: 1.1. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 παρ.3 του Ρ.Δ. 50/1996 «Ωσ ςυνολικι υπθρεςία λαμβάνεται ο χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ ςτα ςχολεία ι ςχολζσ τθσ δθμόςιασ εκπαίδευςθσ του Υπουργείου Εκνικισ Παιδείασ και Θρθςκευμάτων» Στθ διάταξθ τθσ παρ. 5 του άρκρου 30 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ.αϋ/ ) ορίηεται ότι «Οι μονάδεσ μετάκεςθσ για τθ ςυνολικι υπθρεςία των εκπαιδευτικϊν, όπωσ αυτι κακορίηεται με τισ παραγράφουσ 3 και 4 του άρκρου 16 του Π.Δ. 50/1996, προςδιορίηονται με ςυντελεςτι δυόμιςι για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ». 2. ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΡΟΥ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΡΟΨΘ ΓΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ ΧΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ: 2.1. Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ.3 περ. α ζωσ ε του Ρ.Δ. 50/1996 ωσ πραγματικι εκπαιδευτικι υπθρεςία για κάκε εκπαιδευτικό κεωρείται: α) Ο ςυνολικόσ χρόνοσ από τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ ςτθν Εφθμερίδα τθσ Κυβερνιςεωσ του διοριςμοφ του μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ κατά το οποίο διενεργοφνται οι μετακζςεισ, εφόςον ανζλαβαν υπθρεςία εντόσ του μθνόσ Σεπτεμβρίου. Για όςουσ ανζλαβαν υπθρεςία μετά τθν 30ι Σεπτεμβρίου θ ςυνολικι υπθρεςία τουσ υπολογίηεται από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ. 7

8 β) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτα ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ, θ υπθρεςία ςε ξζνα ςχολεία ςτα οποία δίδαξαν ςε τάξεισ ι τμιματα ελλθνοπαίδων κακϊσ και θ υπθρεςία ςε ελλθνικά ςχολεία τθσ Κφπρου, εφόςον λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ κατά τισ κείμενεσ διατάξεισ. γ) Ο χρόνοσ που οι εκπαιδευτικοί υπθρζτθςαν ςτθ δθμόςια ι ιδιωτικι Α/κμια ι Β/κμια εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου. (Σχετικό είναι και το με αρικμό 1924/ απαντθτικό ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.) Διευκρινίηουμε ότι ο χρόνοσ ςτθν ιδιωτικι Α/κμια ι Β/κμια εκπαίδευςθ υπολογίηεται, χωρίσ να αφαιροφνται, όπου ςτθ ςχετικι βεβαίωςθ αναφζρονται, οι καλοκαιρινοί μινεσ. δ) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςε ςχολεία αρμοδιότθτασ Υπουργείου Ραιδείασ Δια Βίου Μάκθςθσ και Θρθςκευμάτων με ωριαία αντιμιςθία. ε) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςε εκπαιδευτικά ιδρφματα τησ τριτοβάθμιασ εκπαίδευςησ τθσ θμεδαπισ, εφόςον αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ Επίςθσ ωσ πραγματικι εκπαιδευτικι υπθρεςία κεωρείται: α) Ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ςτα δθμόςια ςχολεία πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ των κρατϊν-μελϊν τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ, θ οποία προςφζρκθκε μετά τθν θμερομθνία ζνταξθσ των χωρϊν αυτϊν ςτθν Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (άρκρο 2 παρ. 3 του Ν. 3687/ , όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 11 του αρκ. 8 του Ν. 4076/2012 και του άρκρου 39 τθσ Συνκικθσ των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων, του άρκρου 7 παρ. 1 και 4 του Κανονιςμοφ με αρικμ. 1612/68 και τθ νομολογία του ΔΕΚ). β) Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΡΕ05, ΡΕ06 και ΡΕ07 ςτο Βρετανικό Συμβοφλιο, το Γαλλικό Λνςτιτοφτο και το Λνςτιτοφτο Γκαίτε *Άρκρο 8 παρ.17 του Ν.2817/00 (Φ.Ε.Κ. 78 Α )+. γ) Θ προχπθρεςία εκπαιδευτικϊν και μελϊν του ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ ςε παιδικοφσ και βρεφονθπιακοφσ ςτακμοφσ νομικϊν προςϊπων δθμοςίου δικαίου ι νομικϊν προςϊπων ιδιωτικοφ δικαίου, μθ κερδοςκοπικοφ χαρακτιρα (εφόςον αυτό αποδεικνφεται από τθν ιδρυτικι τουσ πράξθ ι το καταςτατικό ίδρυςισ τουσ), ι ςτο Ψυχολογικό Κζντρο Βορείου Ελλάδοσ και ςτο Κζντρο Ψυχικισ Υγιεινισ, αναγνωρίηεται ωσ δθμόςια εκπαιδευτικι υπθρεςία, μετά το διοριςμό τουσ ςε κζςεισ μόνιμου εκπαιδευτικοφ ι ειδικοφ εκπαιδευτικοφ προςωπικοφ των Υπουργείων Ραιδείασ και Υγείασ. Ρροχπθρεςία με μειωμζνο ωράριο αναγνωρίηεται με αναγωγι ςτο υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ. Θ παροφςα ρφκμιςθ ζχει αναδρομικι ιςχφ από τθν ζναρξθ εφαρμογισ των άρκρων 59 και 61 του ν. 2413/1996 (ΦΕΚ 124 Α'). *Άρκρο 8 παρ. 8 του Ν. 2817/2000, όπωσ αυτό ιςχφει. Σχετικι θ αρ. 2748/01 απόφαςθ του Διοικθτικοφ Εφετείου Ακθνϊν)+. δ) Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ εκπαιδευτικισ προχπθρεςίασ ςτα ξζνα ςχολεία τθσ θμεδαπισ υπαγόμενα ςτθν Α/κμια ι Β/κμια βακμίδα εκπαίδευςθσ (παρ.22 άρκρο 9 του Ν.2817/2000 Φ.Ε.Κ. 78 Α ). ε) Ο χρόνοσ αναγνωριςμζνθσ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν: ςτθ Σιβιτανίδειο, ςτα Μ.Ρ.Κ. και ςτθν Ρρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ. ςτα Δθμόςια Λφκεια Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Δ.Λ.Ε.Ν.) άρκρο 16 του Ν.2743/99 Φ.Ε.Κ. 211 Α. ςτθν ΑΣΡΑΛΤΕ (πρϊθν ΡΑΤΕΣ-ΣΕΛΕΤΕ) και ςτα δθμόςια Λ.Ε.Κ. αρμοδιότθτασ Υ.ΡΑΛ.Κ., εφόςον ο χρόνοσ αυτόσ λαμβάνεται υπόψθ για μιςκολογικι εξζλιξθ, ςτ) Ο χρόνοσ των παρακάτω αναφερόμενων αδειϊν: αναρρωτικϊν αδειϊν με αποδοχζσ ςφμφωνα με τα άρκρ του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ.α / ) ι με προγενζςτερουσ Υπαλ. Κϊδικεσ, εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν κακϊσ και ο χρόνοσ αναρρωτικισ άδειασ άνευ αποδοχϊν που χορθγικθκε κατά το χρόνο ιςχφοσ του Ρ.Δ. 611/1977 (άρκρο 112), άδειασ χωρίσ αποδοχζσ τθσ περ. Εϋ του άρκρου 16 του Ν. 1566/1985 που δεν υπερβαίνει τον ζνα μινα εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ (άρκρο 17 του Ν.2470/1997), άδειασ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ, άδειασ μθτρότθτασ (κυοφορίασ, κφθςθσ, λοχείασ), γονικισ άδειασ εννζα μθνϊν με αποδοχζσ, τρίμθνθσ άδειασ με αποδοχζσ ςτθν περίπτωςθ γζννθςθσ τρίτου παιδιοφ και τρίμθνθσ άδειασ χωρίσ αποδοχζσ που είχε χορθγθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Νόμου 1483/1984, 8

9 ειδικϊν αδειϊν όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 50 του Νόμου 3528/2007 ι ςε προγενζςτερουσ Κϊδικεσ εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν. η) Τζλοσ, με τθ διάταξθ του άρκρου 49 του Ν. 4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) ορίηεται ότι «Στουσ Εκπαιδευτικοφσ του Τεχνικοφ Επαγγελματικοφ Εκπαιδευτθρίου Αϋ Κφκλου του Γενικοφ Νοςοκομείου Κεςςαλονίκθσ «Ραπανικολάου», οι οποίοι ζχουν ιδθ μεταταχκεί ςε αντίςτοιχεσ οργανικζσ κζςεισ και αντίςτοιχουσ κλάδουσ εκπαιδευτικϊν του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων, Ρολιτιςμοφ και Ακλθτιςμοφ αναγνωρίηεται θ προχπθρεςία τουσ ςτο παραπάνω Εκπαιδευτιριο ωσ προσ τον υπολογιςμό των μορίων τθσ ςτθ ςυνολικι εκπαιδευτικι υπθρεςία.» 3. ΡΕΙΡΤΩΣΕΙΣ ΡΟΥ ΔΕΝ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΥΡΟΨΘ ΓΙΑ ΜΟΙΟΔΟΤΘΣΘ (οφτε ςυνολικισ υπθρεςίασ οφτε ςυνκθκϊν διαβίωςθσ) α) Ο χρόνοσ που ο εκπαιδευτικόσ υπθρζτθςε ςε νοςοκομεία, ςε ΝΕΛΕ, Σχολζσ Μακθτείασ/ΤΕΕ του ΟΑΕΔ, ςε Λδιωτικά Λ.Ε.Κ., ΚΕΚ, ΡΕΚ, Σχολι Ευελπίδων, Σχολι Ναυτικϊν Δοκίμων, Σχολι Λκάρων, Σχολζσ Υπαξιωματικϊν Στρατοφ, Ναυτικοφ και Αεροπορίασ, Αξιωματικϊν ΕΛ.ΑΣ. και Αςτυφυλάκων και λοιπϊν ςτρατιωτικϊν ςχολϊν και ςε ςχολζσ ι ςχολεία που δεν υπάγονται ςτθν αρμοδιότθτα του Υπουργείου Ραιδείασ. β) Ο χρόνοσ άδειασ άνευ αποδοχϊν πζραν του μθνόσ για κάκε θμερολογιακό ζτοσ (παρ. 2γ του άρκρου 17 του Ν. 2470/97 ΦΕΚ 40/τ.Α / και παρ. 1 του άρκρου 51 του Ν. 3528/2007). γ) H προχπθρεςία του εκπαιδευτικοφ ωσ διοικθτικοφ υπαλλιλου. δ) Ο χρόνοσ κατά τον οποίο υπθρζτθςαν ωσ διοικθτικοί υπάλλθλοι, μετά από μετάταξθ, θ οποία ςτθ ςυνζχεια ανακλικθκε. 4. ΤΟΡΟΣ ΥΡΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΧΟΝΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΘΣ ΥΡΘΕΣΙΑΣ Ο τρόποσ υπολογιςμοφ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν (μονίμων και αναπλθρωτϊν) γίνεται ςφμφωνα με τον γενικό οριςμό παρ. 4 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 όπου αναφζρεται ότι: «Ο ςυνολικόσ χρόνοσ πραγματικισ υπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν εκφράηεται ςε ζτθ και μινεσ. Χρόνοσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ των δεκαπζντε (15) θμερϊν υπολογίηεται ωσ πλιρθσ μινασ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ δεν λαμβάνεται υπόψθ. Όπου κατά τον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ ωσ ςυνολικι υπθρεςία προκφπτει αρικμόσ με δεκαδικό μζροσ, διατθροφνται μόνο τα δφο πρϊτα ψθφία του.» Τφποσ υπολογιςμοφ: (ζτθ + μινεσ 12 ) Χ 2,5 ι (Ζτθ Χ 2,5) + ( μινεσ 12 Χ 2,5) 5. ΙΔΙΑΙΤΕΟΤΘΤΕΣ ΕΥΕΣΘΣ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΧΟΝΟΥ ΣΕ ΡΟΫΡΘΕΣΙΕΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ 5.1. Γενική θεώρηςη: Στθν εφρεςθ του ςυνολικοφ χρόνου πραγματικισ υπθρεςίασ για τθν υπθρζτθςθ ωρομιςθίων εκπαιδευτικϊν κακϊσ και για υπθρζτθςθ εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικά ςχολεία με μειωμζνο ωράριο, που θ απλι αφαίρεςθ ςυμμιγϊν δε μασ δίνει πραγματικό χρόνο λαμβάνοντασ υπόψθ ότι ωσ πλιρεσ κεωρείται το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ ςτθν Ρρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κατά περίπτωςθ, ο τρόποσ υπολογιςμοφ κα γίνεται ςφμφωνα με τα παρακάτω αναφερόμενα. 9

10 5.2. Υπολογιςμόσ προχπηρεςίασ ωρομίςθιου Ππωσ ορίηεται ςτθν περ. δ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 ο χρόνοσ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ που προςφζρκθκε ςτο δθμόςιο με ωριαία αντιμιςκία «υπολογίηεται με κλάςμα που ζχει αρικμθτι τισ προςφερκείςεσ ϊρεσ εβδομαδιαίασ διδαςκαλίασ και παρανομαςτι το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ που ιςχφει κατά το χρόνο υπολογιςμοφ των μονάδων μετάκεςθσ για τουσ νεοδιόριςτουσ εκπαιδευτικοφσ τησ αντίςτοιχησ βαθμίδασ εκπαίδευςησ». Ζτςι, λαμβάνοντασ υπόψθ ότι: α) το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ για τθ Β/κμια ζωσ και το ςχολικό ζτοσ ιταν 21 ϊρεσ, προκφπτει ο εξισ τφποσ υπολογιςμοφ: ΩΕΣ ΡΟΣΦΕΘΕΙΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 (ΘΜΕΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ) Χ (ΕΝΑ ΜΘΝΑ) Το δεκαδικό μζροσ που προκφπτει το πολλαπλαςιάηουμε επί 30 και ςτρογγυλοποιοφμε, αν προκφπτει δεκαδικό μζροσ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο, για να βροφμε τισ λοιπζσ μζρεσ, τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια αν είναι πάνω από 15 τισ υπολογίηουμε, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, ςε μινα και εάν είναι λιγότερεσ από 15 δεν τισ υπολογίηουμε κακόλου. Ραράδειγμα: Εκπαιδευτικόσ ζχει 584 ϊρεσ διδαςκαλίασ: ,674 Δθλ. ζχει 6 μινεσ και υπόλοιπο 0,674 μινεσ Μετατρζπουμε το υπόλοιπο των μθνϊν ςε θμζρεσ με τον τφπο: υπόλοιπο μθνϊν Χ 30. Ζτςι: 0,674 X 30 = 20 μζρεσ και επειδι είναι πάνω από 15 τισ υπολογίηουμε για ζνα (1) ολόκλθρο μινα. β) το υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ για τθ Β/κμια από το ςχολικό ζτοσ είναι 23 ϊρεσ, προκφπτει ο εξισ τφποσ υπολογιςμοφ: ΩΕΣ ΡΟΣΦΕΘΕΙΣΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 6 (ΘΜΕΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ) Χ (ΕΝΑ ΜΘΝΑ) Το δεκαδικό μζροσ που προκφπτει το πολλαπλαςιάηουμε επί 30 και ςτρογγυλοποιοφμε, αν προκφπτει δεκαδικό μζροσ ςτο δεφτερο δεκαδικό ψθφίο, για να βροφμε τισ λοιπζσ μζρεσ, τισ οποίεσ ςτθ ςυνζχεια αν είναι πάνω από 15 τισ υπολογίηουμε, ςφμφωνα με τθ νομοκεςία, ςε μινα και εάν είναι λιγότερεσ από 15 δεν τισ υπολογίηουμε κακόλου. Ραράδειγμα: Εκπαιδευτικόσ ζχει 630 ϊρεσ διδαςκαλίασ: ,573 Δθλ. ζχει 6 μινεσ και υπόλοιπο 0,573 μινεσ Μετατρζπουμε το υπόλοιπο των μθνϊν ςε θμζρεσ με τον τφπο: υπόλοιπο μθνϊν Χ 30. Ζτςι: 0,573 X 30 = 17 μζρεσ και επειδι είναι πάνω από 15 τισ υπολογίηουμε για ζνα (1) ολόκλθρο μινα Υπολογιςμόσ προχπηρεςίασ εκπαιδευτικών που υπηρζτηςαν ςτην ιδιωτική εκπαίδευςη με ςχζςη εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και μειωμζνο ωράριο α) Θ αναγνϊριςθ τθσ προχπθρεςίασ των εκπαιδευτικϊν που υπθρζτθςαν ςτθν ιδιωτικι εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου και μειωμζνο ωράριο γίνεται με τον ακόλουκο τφπο, αφοφ πρϊτα βροφμε το διάςτθμα υπθρζτθςθσ ςε μινεσ και μζρεσ με αφαίρεςθ ςυμμιγϊν. 10

11 ΩΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΜΕΕΣ Χ ( ΜΘΝΕΣ ΥΡΟΧΕΩΤΙΚΟ ΩΑΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ + 30 ) ΕΡΕΞΘΓΘΣΘ: Διαιροφμε τισ θμζρεσ με το 30 για να βροφμε τθν αναλογία τουσ ςε μινεσ και εφαρμόηουμε τον τφπο κεωρϊντασ ωσ υποχρεωτικό ωράριο για τθν Α/κμια 24 ϊρεσ και για τθ Β/κμια 21 ϊρεσ ζωσ και το ςχολικό ζτοσ και 23 ϊρεσ από το ςχολικό ζτοσ Ραράδειγμα 1 (με 21 ϊρεσ): Εκπαιδευτικόσ με μειωμζνο εβδομαδιαίο ωράριο 14 ωρϊν ζχει προχπθρεςία ςε ιδιωτικό ςχολείο από 1/9/2003 ζωσ 14/2/2004. Ο υπολογιςμόσ γίνεται ωσ εξισ: Αφαιροφμε τουσ ςυμμιγείσ αρικμοφσ των θμερομθνιϊν υπθρζτθςθσ και προκφπτει χρονικό διάςτθμα προχπθρεςίασ 5 μινεσ και 14 θμζρεσ. Στθ ςυνζχεια εφαρμόηουμε τον τφπο και μασ δίνει το εξισ αποτζλεςμα: Χ ( ) = 3,64 Δθλαδι 3 μινεσ και υπόλοιπο 0,64 μινεσ Ππωσ και παραπάνω, μετατρζπουμε το υπόλοιπο των μθνϊν ςε θμζρεσ και ζχουμε: 0,64 X 30 = 19 μζρεσ, που μασ δίνουν ζνα μινα αφοφ είναι πάνω από 15 θμζρεσ. Ραράδειγμα 2 (με 23 ϊρεσ): Εκπαιδευτικόσ με μειωμζνο εβδομαδιαίο ωράριο 12 ωρϊν ζχει προχπθρεςία ςε ιδιωτικό ςχολείο από 1/9/2003 ζωσ 12/2/2004. Ο υπολογιςμόσ γίνεται ωσ εξισ: Αφαιροφμε τουσ ςυμμιγείσ αρικμοφσ των θμερομθνιϊν υπθρζτθςθσ και προκφπτει χρονικό διάςτθμα προχπθρεςίασ 5 μινεσ και 12 θμζρεσ. Στθ ςυνζχεια εφαρμόηουμε τον τφπο και μασ δίνει το εξισ αποτζλεςμα: Χ ( ) = 2,82 Δθλαδι 2 μινεσ και υπόλοιπο 0,82 μινεσ Ππωσ και παραπάνω, μετατρζπουμε το υπόλοιπο των μθνϊν ςε θμζρεσ και ζχουμε: 0,82 X 30 = 25 μζρεσ, που μασ δίνουν ζνα μινα αφοφ είναι πάνω από 15 θμζρεσ. β) Διαφοροποιιςεισ: Στθν περίπτωςθ που ζχουν εκδοκεί από τισ Διευκφνςεισ Α/κμιασ ι Β/κμιασ Εκπ/ςθσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ με υπολογιςμζνο χρονικό διάςτθμα εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ το οποίο δεν ταυτίηεται με το αποτζλεςμα που προκφπτει από τθν εφαρμογι του προθγοφμενου τφπου (όπωσ είναι και ο προγραμματιςμόσ ςτο ςφςτθμα e-datacenter), τότε καταχωρίηουμε το χρόνο των βεβαιϊςεων αυτϊν. Πςεσ βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ καταχωριςκοφν με τον τρόπο αυτό κα πρζπει να αποςταλοφν ςτθν αρμόδια υπθρεςία τθσ Κ.Υ. του Υπουργείου Ραιδείασ και Κρθςκευμάτων. Για να καταχωριςκεί ο χρόνοσ προχπθρεςίασ ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν με τον τρόπο αυτό, πρζπει ςτθν καρτζλα των υπθρετιςεων: ςτο πεδίο «Σχζςθ εργαςίασ» να επιλεγεί «Ιδιωτικοφ δικαίου» και να αναγράφεται οπωςδιποτε ο αρικμόσ βεβαίωςθσ (αρικμόσ και θμερομθνία). Με τθν καταχϊριςθ των ςτοιχείων αυτϊν κα δίνεται θ δυνατότθτα τθσ χειροκίνθτθσ πλθκτρολόγθςθσ ςτο πεδίο του χρόνου υπθρεςίασ. Κατά τθν καταχϊριςθ, όταν θ υπθρζτθςθ ςτθ βεβαίωςθ φαίνεται ενιαία, καταχωρίηεται και ωσ μία ενιαία υπθρζτθςθ. 11

12 ΠΡΟΟΧΗ: 1) Πταν καταχωρίηονται ςτο ςφςτθμα μετακζςεων e-datacenter βεβαιϊςεισ προχπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικά ςχολεία, δεν κα πρζπει -όπου υπάρχουν- να αφαιροφνται οι καλοκαιρινοί μινεσ. 2) Επιςθμαίνουμε ότι ςε περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ ζχει πολλαπλζσ υπθρετιςεισ εντόσ του ίδιου χρονικοφ διαςτιματοσ, ςε ετιςια βάςθ αυτζσ δεν μποροφν να υπερβαίνουν ακροιςτικά τουσ 12 μινεσ. 6. ΔΙΕΥΚΙΝΙΣΕΙΣ 6.1. Αναδρομικόσ διοριςμόσ: Σε περίπτωςθ αναδρομικοφ διοριςμοφ ο εκπαιδευτικόσ δικαιοφται για το αντίςτοιχο διάςτθμα μονάδεσ για ςυνολικι υπθρεςία και για δυςμενείσ ςυνκικεσ. Επίςθσ ο εν λόγω χρόνοσ κα λθφκεί υπόψθ για τθ ςυμπλιρωςθ τθσ απαιτοφμενθσ υποχρεωτικισ διετίασ που προβλζπει ο νόμοσ για τουσ εκπαιδευτικοφσ που διορίηονται ςε δυςπρόςιτα ςχολεία Ανάλθψθ υπθρεςίασ μετά τθν 30θ Σεπτεμβρίου: Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ανζλαβαν υπθρεςία μετά τθν 30 θ Σεπτεμβρίου, ςφμφωνα με το άρκρο 16 του Ρ.Δ. 50/1996, ωσ χρόνοσ πραγματικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ κεωρείται θ ςυνολικι υπθρεςία τουσ από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ υπθρεςίασ και όχι από τθν θμερομθνία του ΦΕΚ διοριςμοφ Υπθρεςία ςε φροντιςτιριο: Ρροχπθρεςία εκπαιδευτικϊν ςε φροντιςτιριο δεν αναγνωρίηεται ωσ χρόνοσ ςυνολικισ υπθρεςίασ για τισ μετακζςεισ, κακότι δεν εμπίπτει ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996, οφτε ςτισ διατάξεισ τθσ παρ. 17 του άρκρου 8 του Ν. 2817/2000 (ΦΕΚ 78Αϋ) Ωράριο για υπολογιςμό προχπθρεςίασ: α) Για τον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ ςυνολικισ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ ωσ πλιρεσ ωράριο λαμβάνεται υπόψθ το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριςτου εκπαιδευτικοφ ςτθν Ρρωτοβάκμια ι Δευτεροβάκμια Εκπαίδευςθ κατά περίπτωςθ, όπωσ αυτό ιςχφει ςτθν κάκε βακμίδα εκπαίδευςθσ. ΡΟΣΟΧΘ: Ωσ υποχρεωτικό ωράριο διδαςκαλίασ κεωρείται το υποχρεωτικό ωράριο του νεοδιόριςτου τθσ βακμίδασ εκπαίδευςθσ ςτθν οποία διορίηεται ο εκπαιδευτικόσ και όχι τθσ βακμίδασ ςτθν οποία ζχει αποκτθκεί θ προχπθρεςία. Ωσ εκ τοφτου, κατά τθν καταχϊριςθ εκπαιδευτικισ υπθρεςίασ εκπαιδευτικϊν Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ που ζχουν προχπθρεςία ςτθν Ρρωτοβάκμια Εκπαίδευςθσ ωσ ωρομίςκιοι, ςτο πεδίο «Υποχρεωτικό εβδομ. ωράριο νεοδιόριςτου ίδιασ βακμίδασ» να καταχωρίηεται ο αρικμόσ των 21 ωρϊν ζωσ και το ςχολικό ζτοσ και 23 ωρϊν από το ςχολικό ζτοσ β) Σε περίπτωςθ μειωμζνου ωραρίου το ςφνολο των ωρϊν διδαςκαλίασ διαιρείται δια του υποχρεωτικοφ ωραρίου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β ΣΥΝΥΡΘΕΤΘΣΘ \ α. Νομικό πλαίςιο 1. Στθν παρ. 5 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 ορίηεται ότι «Μονάδεσ μετάκεςθσ για ςυνυπθρζτθςθ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που ηθτοφν μετάκεςθ από μία περιοχι ςε άλλθ, εφόςον ο/θ ςφηυγοσ υπθρετεί ι εργάηεται ςτθν περιοχι αυτι. Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται και για μετακζςεισ από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ, ι τισ τοποκετιςεισ ςε ςυγκεκριμζνα ςχολεία, εφόςον ο/θ ςφηυγοσ υπθρετεί ι εργάηεται ςτθν περιφζρεια του Διμου ι τθσ Κοινότθτασ, όπου ηθτείται θ μετάκεςθ ι θ τοποκζτθςθ. Οι εκπαιδευτικοί των παραπάνω περιπτϊςεων λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ για ςυνυπθρζτθςθ». 2. Στθν παρ. 6 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 ορίηονται τα ακόλουκα: 12

13 «Για τθν απόδειξθ του τόπου και τθσ φφςθσ τθσ εργαςίασ του ι τθσ ςυηφγου υποβάλλονται κατά περίπτωςθ τα παρακάτω δικαιολογθτικά: α) προκειμζνου περί υπαλλιλων του δθμοςίου ι υπαλλιλων ΝΡΔΔ ι ΟΤΑ ι υπαλλιλων του υπόλοιπου δθμόςιου τομζα όπωσ αυτόσ κακορίςτθκε με τθ διάταξθ τθσ παραγράφου 6 του άρκρου 1 του Ν. 1256/1982 (ΦΕΚ 65 τ.α'), όπωσ τροποποιικθκε μεταγενζςτερα και ιςχφει ι άμιςκων δθμοςίων υπαλλιλων ι λειτουργϊν, βεβαίωςθ τθσ υπθρεςίασ του, από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι θ ςφηυγοσ υπθρετεί οργανικά και όχι με απόςπαςθ ςτο ςυγκεκριμζνο τόπο. β) προκειμζνου περί εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα ι ελεφκερων επαγγελματιϊν, βεβαίωςθ του αςφαλιςτικοφ τουσ φορζα (ΛΚΑ, ΤΕΒΕ, ΟΓΑ κ.λ.π.) από τθν οποία να προκφπτει ότι ο ι θ ςφηυγοσ εργάηεται ςτον τόπο που ηθτείται θ μετάκεςθ τουλάχιςτον τα δφο τελευταία χρόνια από τθν θμερομθνία υποβολισ τθσ αίτθςθσ και είναι αςφαλιςμζνοσ ςτον οικείο αςφαλιςτικό φορζα». Θ μοριοδότθςθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ ςτισ μετακζςεισ και τοποκετιςεισ από το ςχολικό ζτοσ , πραγματοποιείται με βάςθ τουσ διευρυμζνουσ διμουσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Αϋ/ ) «Νζα Αρχιτεκτονικι τθσ Αυτοδιοίκθςθσ και τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ- Πρόγραμμα Καλλικράτθσ». β. Διευκρινίςεισ 1. Οι μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ υπολογίηονται μόνο για τθν περιοχι μετάκεςθσ (μία), όπου υπθρετεί οργανικά (όχι με απόςπαςθ) ι εργάηεται ο/θ ςφηυγοσ και όχι για όλο το νομό. 2. Θ διετία πρζπει να ζχει ςυμπλθρωκεί μζχρι τθν θμερομθνία λιξθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ, δθλαδι τθν 30 θ Νοεμβρίου Ππου οι υπθρεςίεσ του ΛΚΑ δεν χορθγοφν βεβαιϊςεισ για τθν απόδειξθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ των εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα, γίνονται δεκτζσ βεβαιϊςεισ του εργοδότθ ι των εργοδοτϊν. Οι βεβαιϊςεισ αυτζσ λαμβάνονται υπόψθ μόνον εφόςον ςυμφωνοφν με το βιβλιάριο αςφάλιςθσ ι τα μθχανογραφικά δελτία αςφάλιςθσ που υποχρεωτικά υποβάλλουν οι ενδιαφερόμενοι. 4. Ππου ο αςφαλιςτικόσ φορζασ δεν χορθγεί βεβαίωςθ για τθν απόδειξθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ των εργαηομζνων ςτον ιδιωτικό τομζα, λόγω οφειλισ ειςφορϊν, γίνονται δεκτζσ υποβλθκείςεσ περιοδικζσ δθλϊςεισ Φ.Ρ.Α. των τελευταίων δφο ετϊν. 5. Εκπαιδευτικοί ςφηυγοι αναπλθρωτϊν δε δικαιοφνται μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ (γνωμοδότθςθ 95/91 Γραφείου Νομικοφ Συμβοφλου Κ.Υ. ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.). 6. Εκπαιδευτικοί των οποίων οι ςφηυγοι εκπαιδευτικοί βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι του Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. δικαιοφνται μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ για τθν περιοχι μετάκεςθσ που ανικει ο/θ ςφηυγοσ, αν ζχουν υποβάλει αίτθςθ μετάκεςθσ από περιοχι ςε περιοχι. Δεν δικαιοφνται όμωσ τισ μονάδεσ αυτζσ, αν ζχουν υποβάλει αίτθςθ βελτίωςθσ κζςθσ ι αίτθςθ οριςτικισ τοποκζτθςθσ και ο/θ ςφηυγοσ βρίςκεται ςτθ διάκεςθ του Ρ.Υ.Σ.Ρ.Ε. ι του Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. (αρικμ.1792/ απαντθτικό ζγγραφο Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡ.Ε.Ρ.Κ. το οποίο ζγινε δεκτό από τον Υπουργό). 7. Εκπαιδευτικοί ςφηυγοι ςτελεχϊν εκπαίδευςθσ δικαιοφνται μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ ςτθν περιοχι τθσ οργανικισ κζςθσ των ςυηφγων και όχι αυτισ που αςκοφν τα κακικοντά τουσ. 8. Για τον υπολογιςμό μονάδων ςυνυπθρζτθςθσ ςε εκπαιδευτικοφσ ςυηφγουσ δικθγόρων, δεν απαιτείται διετισ υπθρεςία του δικθγόρου μζχρι τθν θμερομθνία τθσ υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ ςτθν περιοχι όπου ηθτείται μετάκεςθ, και αυτό διότι οι δικθγόροι είναι άμιςκοι δθμόςιοι λειτουργοί. Σε περίπτωςθ που δικθγόροσ ςφηυγοσ εκπαιδευτικοφ διατθρεί νόμιμα περιςςότερα από ζνα γραφεία ςτθν ζδρα του δικθγορικοφ ςυλλόγου του οποίου είναι μζλοσ είτε και ςε άλλθ πόλθ εντόσ τθσ περιφζρειασ αυτοφ ι εκτόσ αυτισ και τα γραφεία αυτά βρίςκονται ςε διαφορετικζσ περιοχζσ μετάκεςθσ, οι μονάδεσ μετάκεςθσ για ςυνυπθρζτθςθ κα υπολογιςτοφν ςε μία μόνο περιοχι μετάκεςθσ τθν οποία κα επιλζξει ο ενδιαφερόμενοσ. Για τθν απόδειξθ τθσ ςυνυπθρζτθςθσ κα πρζπει να υποβλθκοφν τα δικαιολογθτικά τθσ παρ. 2β του παρόντοσ κεφαλαίου. 9. Εκπαιδευτικοί, οι ςφηυγοι των οποίων ζχουν τεκεί ςε διακεςιμότθτα κα μοριοδοτθκοφν ωσ προσ τθ ςυνυπθρζτθςθ, μόνο εφόςον ζχει εκδοκεί το ΦΕΚ μετάταξισ τουσ ςε άλλθ υπθρεςία. 10. Εκπαιδευτικοί, οι ςφηυγοι των οποίων υπθρετοφν με κθτεία ςε Ρρότυπα Ρειραματικά Σχολεία λαμβάνουν μονάδεσ ςυνυπθρζτθςθσ για τθν περιοχι όπου βρίςκεται το ΡΡΣ. 13

14 11. Ο χρόνοσ επιδότθςθσ ανεργίασ προςμετράται για τθ ςυνυπθρζτθςθ, εφόςον προςκομίηεται ςχετικι βεβαίωςθ από τον οικείο αςφαλιςτικό φορζα και εφόςον κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ για μετάκεςθ του εκπαιδευτικοφ υπάρχει ενεργόσ ςφμβαςθ εργαςίασ του ι τθσ ςυηφγου του (ςχετ.αρ.250/89 ατομικι γνωμοδότθςθ Ν.Υ.Δ./Κ.Υ. ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.). 12. Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου πρϊτου, παρ. Κ18 «Καταργοφμενεσ διατάξεισ» υποπαρ. 1 και 2 του Ν. 4093/2012 (ΦΕΚ 222/ ) από τισ αίρονται οι περιοριςμοί για τθν χοριγθςθ άδειασ λειτουργίασ ιδιωτικοφ ςχολείου ι φροντιςτθρίου, ενϊ από τθν ζναρξθ ιςχφοσ του νόμου αυτοφ, παφει να υφίςταται κϊλυμα μετάκεςθσ ι τοποκζτθςθσ δθμόςιου εκπαιδευτικοφ ςε πόλθ, όπου ο/θ ςφηυγοσ ι ςυγγενισ εξ αίματοσ ι εξ αγχιςτείασ λειτουργεί ιδιωτικό ςχολείο ι φροντιςτιριο. 13. Οι επικαλοφμενοι λόγουσ ςυνυπθρζτθςθσ οφείλουν να επιςυνάψουν ςτθν αίτθςθ πρόςφατα κατά περίπτωςθ δικαιολογθτικά, τα οποία κα παραμείνουν ςτθ Δ/νςθ Δ.Ε. ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΓΓ ΟΙΚΟΓΓΕΝΕΙ ΙΑΚΟΙΙ ΛΟΓΓΟΙ Ι α. Νομικό πλαίςιο Στισ περ. α και β τθσ παρ. 7 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 όπωσ αντικακίςταται από το άρκρο 1 του Ρ.Δ. 39/1998 και τθ διόρκωςθ του ςτο ΦΕΚ 262Α/1998 ορίηεται ότι «Οι μονάδεσ μετάκεςθσ για οικογενειακοφσ λόγουσ υπολογίηονται ωσ εξισ: α) Οι ζγγαμοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ. Μδιο αρικμό μονάδων λαμβάνουν και οι ςε χθρεία, άγαμοι, διαηευγμζνοι ι ςε διάςταςθ γονείσ εκπαιδευτικοί ςτουσ οποίουσ ζχει ανατεκεί νόμιμα θ επιμζλεια άγαμων ανιλικων ι ςπουδαηόντων παιδιϊν (φυςικϊν, κετϊν ι αναγνωριςμζνων)». β) Οι εκπαιδευτικοί που ζχουν άγαμα ανιλικα ι ςπουδάηοντα παιδιά (φυςικά, κετά ι αναγνωριςμζνα) λαμβάνουν τζςςερισ (4) μονάδεσ μετάκεςθσ για το πρϊτο παιδί, τζςςερισ (4) για το δεφτερο, ζξι (6) για το τρίτο και επτά (7) μονάδεσ για κάκε ζνα από τα υπόλοιπα παιδιά. Ωσ ανιλικα κεωροφνται τα παιδιά που δεν ζχουν υπερβεί το 18ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ και ωσ ςπουδάηοντα όςα φοιτοφν ςε ανϊτερεσ ι ανϊτατεσ δθμόςιεσ ςχολζσ του εςωτερικοφ ι ιςότιμεσ του εξωτερικοφ, εφόςον δεν ζχουν υπερβεί το 25ο ζτοσ τθσ θλικίασ τουσ, δεν βρίςκονται ςτο τελευταίο εξάμθνο ι ζτοσ ςπουδϊν ι δεν φοιτοφν για απόκτθςθ δεφτερου πτυχίου ι μεταπτυχιακοφ τίτλου. Για τθν απόδειξθ αυτϊν απαιτείται πιςτοποιθτικό Διμου ι του οικείου εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ κατά περίπτωςθ. Ωσ θμερομθνία ςυμπλιρωςθσ του 18ου ι του 25ου ζτουσ τθσ θλικίασ κεωρείται θ 31 θ Δεκεμβρίου του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ». β. Διευκρινίςεισ 1. Τζκνο που δε φοιτά ςε ανϊτερθ ι ανϊτατθ δθμόςια ςχολι, αλλά ςε ΛΕΚ και Κολλζγια που υπάγονται ςτθ μεταδευτεροβάκμια εκπαίδευςθ δε μοριοδοτείται. 2. Τα μόρια που χορθγοφνται ςτον εκπαιδευτικό λόγω παιδιϊν υπολογίηονται κατά το χρόνο υποβολισ τθσ αίτθςθσ μετάκεςθσ για το ςφνολο των παιδιϊν που βρίςκονται εν ηωι. Σε περίπτωςθ κανάτου ενόσ παιδιοφ τα μόρια μετάκεςθσ υπολογίηονται για το ςφνολο των υπολοίπων εν ηωι παιδιϊν ανεξάρτθτα από τθ ςειρά γζννθςισ τουσ. 3. Ωσ αφετθρία για τθ ςυμπλιρωςθ του 18ου ι του 25ου ζτουσ των παιδιϊν λαμβάνουμε το Δεκζμβριο του ζτουσ κατά το οποίο διενεργοφνται οι μετακζςεισ και κάνουμε τθ ςχετικι αφαίρεςθ. Ζτςι για φζτοσ ανιλικα κεωροφνται τα τζκνα που ζχουν γεννθκεί από 1/1/1997 και ςπουδάηοντα όςα τζκνα ζχουν γεννθκεί από 1/1/1990. Για τθν εξακρίβωςθ του τελευταίου εξαμινου ι ζτουσ φοίτθςθσ εξετάηεται το πϊσ χαρακτθρίηεται θ φοίτθςθ από τθν ίδια τθ ςχολι. Στθν πλειοψθφία τουσ ςτα εκπαιδευτικά ιδρφματα τθσ Τριτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ςτθν Ελλάδα τα χρονικά διαςτιματα φοίτθςθσ αφοροφν ςε εξάμθνα, ενϊ ςυνικωσ ςτα Ρανεπιςτιμια του εξωτερικοφ τα χρονικά διαςτιματα φοίτθςθσ αφοροφν ςε ζτθ. Τονίηουμε ότι οι άγαμοι ι διαηευγμζνοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδεσ για γάμο και τζκνα μόνο αν ζχουν τθν επιμζλεια των τζκνων, διαφορετικά μόνο μονάδεσ τζκνων. 14

15 4. Οι εκπαιδευτικοί που ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ του άρκρου 6 παρ. 1, 2 και 3 του Ν. 3454/2006 (ΦΕΚ 75Αϋ) λαμβάνουν τισ παραπάνω μονάδεσ, μζχρι τθν θλικία των τζκνων που αναφζρεται ςτο εν λόγω άρκρο. 5. Για τθν απόδειξθ των παραπάνω οι εκπαιδευτικοί να προςκομίηουν πρόςφατο πιςτοποιθτικό οικογενειακισ κατάςταςθσ και, όπου απαιτείται, του εκπαιδευτικοφ ιδρφματοσ φοίτθςθσ. 6. Σφμφωνα με τθν υπ αρικ. 475/2011 γνωμοδότθςθ οι εκπαιδευτικοί που ζχουν ςυνάψει ςφμφωνο ςυμβίωςθσ δε λαμβάνουν μονάδεσ γάμου. ΚΕΦΑΛΑΙΟ Δ ΜΟΝΑΔΕΣ ΣΥΝΘΘΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΘΣ ((Μ..Σ.Δ.)) 11.. ΝΟΜΙΚΚΟ ΡΛΑΙΣΣΙ ΙΟ 1. Στισ διατάξεισ τθσ παρ. 8 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996 ςχετικά με τον τρόπο υπολογιςμοφ των μονάδων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ορίηεται ότι: Οι μονάδεσ μετάκεςθσ για το κριτιριο αυτό υπολογίηονται με βάςθ το χρόνο πραγματικισ υπθρεςίασ ςε κάκε ςχολικι μονάδα και τθν κατθγορία ςτθν οποία ανικει θ ςχολικι μονάδα (περ. γ). Ο χρόνοσ υπθρεςίασ εκφράηεται ςε ζτθ και μινεσ. Χρόνοσ ίςοσ ι μεγαλφτεροσ των δεκαπζντε (15) θμερϊν λογίηεται ωσ πλιρθσ μινασ, ενϊ ςε αντίκετθ περίπτωςθ παραλείπεται (περ. δ, εδ. α ). Πταν ο εκπαιδευτικόσ υπθρετεί διαδοχικά ςε ςχολεία τθσ ίδιασ κατθγορίασ, ο χρόνοσ λογίηεται ενιαίοσ (περ. ια) 2. Σχετικά με τισ μονάδεσ μοριοδότθςθσ ςτο άρκρο 16 παρ. 8 περ. δ εδάφιο β του Ρ.Δ. 50/96 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 1 παρ. 3 του Ρ.Δ. 39/98 ορίηονται τα εξισ: «Για κάκε ζτοσ υπθρεςίασ ςε ςχολεία Α, Β, Γ, Δ, Ε, ΣΤ, Ζ, Η, Θ, Ι, ΙΑ και ΙΒ κατθγορίασ τθσ Πρωτοβάκμιασ και Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ, κατά περίπτωςθ, υπολογίηονται 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,10,11 και 12 μονάδεσ μετάκεςθσ αντίςτοιχα.» 22.. ΤΤΥΥΡΟΙΙ ΥΥΡΟΛΟΓΓΙ ΙΣΣΜΟΥΥ Μ..ΣΣ..Δ.. τφπο: (α) Για υπθρεςία ςτο ίδιο ςχολείο ι ςχολεία ίδιασ κατθγορίασ υπολογίηουμε τα Μ.Σ.Δ. με τον α) Ζτοσ Χ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΧΟΛΕΛΟΥ β) Μινασ 12 Χ ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΧΟΛΕΛΟΥ (β) Για υπθρεςία παράλλθλθ ςε ςχολεία διαφορετικισ κατθγορίασ αναλογικά υπολογίηουμε με βάςθ τον τφπο: ΚΑΤΘΓΟΛΑ ΣΧΟΛΕΛΟΥ Χ ΜΕΕΣ ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ ΜΘΝΕΣ Χ ΘΕΜΕΛΙΙΩΗ ΔΙΙΚΑΙΙΩΜΑΣΟ ΜΕΣΑΘΕΗ ΚΑΙΙ ΣΡΟΠΟ ΜΟΡΙΙΟΔΟΣΗΗ ΜΕ Μ...Δ.. Στο άρκρο 39 παρ. 2β του ν.4115/2013 (ΦΕΚ Α 24) ορίηεται ότι «Θ παρ. 4 του άρκρου 4, το δεφτερο και τρίτο εδάφιο τθσ παρ. 12 του άρκρου 9 και οι παράγραφοι 1 και 2 του άρκρου 30 του ν. 3848/2010, όπωσ τροποποιικθκαν με τισ περιπτϊςεισ αϋ και βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 33 του ν. 4038/2012 (Αϋ 140), καταργοφνται. Για τισ γενικζσ προχποκζςεισ των μετακζςεων των εκπαιδευτικϊν τθσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ ιςχφει το άρκρο 8 του π.δ. 50/1996 (Αϋ 45), όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 7 του π.δ. 100/1997 (Αϋ 94)», όπου ορίηεται ότι «( ) απαιτείται υπηρεςία 15

16 ενόσ ζτουσ ςτην κατεχόμενη οργανική θζςη μζχρι 31 Αυγοφςτου του ζτουσ κατά το οποίο πραγματοποιοφνται οι μετακζςεισ.» Στθ διάταξθ του τελευταίου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρο 31 του Ν.3848/2010 (ΦΕΚ 71/ τ. Αϋ/ ), καταργείται θ «περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 του Ρ.Δ. 50/1996» θ οποία όριηε ότι «Για τα μζλθ των πρωτοβακμίων εφόςον ανικουν οργανικά ςε Νομό που εκλζγονται, των δευτεροβακμίων και τριτοβακμίων ςυνδικαλιςτικϊν οργανϊςεων και τουσ αιρετοφσ εκπροςϊπουσ των εκπαιδευτικϊν ςτα υπθρεςιακά ςυμβοφλια κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπϊνται και υπθρετοφν ςτον Ρρόεδρο τθσ Δθμοκρατίασ, ςτον Ρρόεδρο τθσ Βουλισ, ςτθν Κ.Υ. του ΥΡΕΡΚ, ςτισ διευκφνςεισ και τα γραφεία εκπαίδευςθσ, κακϊσ και ςτα γραφεία Φυςικισ Αγωγισ, ο χρόνοσ απόςπαςθσ κεωρείται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι τουσ κζςθ για κάκε περίπτωςθ. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που καλοφνται ςε επιμόρφωςθ ι μετεκπαίδευςθ κακϊσ και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπϊνται βάςει ειδικϊν διατάξεων από τισ οποίεσ προβλζπεται ότι ο χρόνοσ απόςπαςισ τουσ κεωρείται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι τουσ κζςθ». Μετά από τισ ωσ άνω ρυκμίςεισ διαφοροποιείται θ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ από το τρζχον ςχολικό ζτοσ και ο τρόποσ μοριοδότθςθσ για τισ υπθρετιςεισ των εκπαιδευτικϊν από το ςχολικό ζτοσ Για τισ λοιπζσ υπθρετιςεισ των προθγοφμενων ετϊν ιςχφ ζχει θ /Δ2/ εγκφκλιοσ μετακζςεων ζτουσ Για τισ υπθρετιςεισ από το ςχολικό ζτοσ ιςχφ ζχουν τα ακόλουκα: ΧΧΟΝΟΣΣ ΜΕΕ ΤΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΘΕΕΜΕΕΛΙ ΙΩΝΕΕΤΤΑΙ Ι ΔΙΚΚΑΙ ΙΩΜΑ ΜΕΕΤΤΑΘΕΕΣΣΘΣΣ Κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ωσ ακολοφκωσ: Μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ οργανικισ κζςθσ Μόρια τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί που κάνουν χριςθ των ακόλουκων περιπτϊςεων αδειϊν: i) αναρρωτικζσ άδειεσ με αποδοχζσ ςφμφωνα με τα άρκρ του Ν.3528/2007 (ΦΕΚ 26/ τ. Α / ) ι με προγενζςτερουσ Υπαλ. Κϊδικεσ, εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν κακϊσ και ο χρόνοσ αναρρωτικισ άδειασ άνευ αποδοχϊν που χορθγικθκε κατά το χρόνο ιςχφοσ του Ρ.Δ. 611/1977 (άρκρο 112), ii) άδεια χωρίσ αποδοχζσ τθσ περ. Εϋ του άρκρου 16 του Ν. 1566/1985 που δεν υπερβαίνει τον ζνα μινα εντόσ του ίδιου θμερολογιακοφ ζτουσ (άρκρο 17 Ν.2470/1997), iii) iv) άδεια μθτρότθτασ (κυοφορίασ, τοκετοφ, λοχείασ), γονικι άδεια εννζα μθνϊν με αποδοχζσ, τρίμθνθ άδειασ με αποδοχζσ ςτθν περίπτωςθ γζννθςθσ τρίτου παιδιοφ, γονικζσ άδειεσ των αρκ. 50 και 51 του Ν. 4075/2012 όπωσ τροποποιικθκε από το αρκ. 39 του Ν. 4144/2013 και τρίμθνθσ άδειασ χωρίσ αποδοχζσ που είχε χορθγθκεί ςφμφωνα με το άρκρο 5 του Ν. 1483/1984, ειδικζσ άδειεσ όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 50 του Νόμου 3528/2007 ι ςε προγενζςτερουσ Κϊδικεσ εφόςον χορθγικθκαν κατά το χρόνο ιςχφοσ αυτϊν Μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ Μόρια τθσ προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ λαμβάνουν νεοδιοριηόμενοι, μετατικζμενοι και μεταταςςόμενοι εκπαιδευτικοί. Για το χρόνο που παρζμειναν ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων για οποιοδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα, κα λθφκοφν υπόψθ αναδρομικά οι μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του ςχολείου ςτο οποίο κα τοποκετθκοφν μζχρι τθ λιξθ του ςχολικοφ ζτουσ. 16

17 φκμιςθ Μ.Σ.Δ. μονίμων εκπαιδευτικϊν ςε περίπτωςθ διάκεςθσ ι απόςπαςθσ για εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ ι λόγω υπεραρικμίασ Ο υπολογιςμόσ μονάδων δυςμενϊν ςυνκθκϊν ρυκμίηεται ειδικά, ωσ ακολοφκωσ, ςτισ περιπτϊςεισ που εκπαιδευτικοί μετά από διοριςμό, μετάκεςθ ι μετάταξθ, αφοφ τοποκετθκοφν (μόνιμα ι προςωρινά) ςε κζςθ ςχολείου μιασ περιοχισ μετάκεςθσ, καλοφνται να μετακινθκοφν (αποςπαςτοφν ι διατεκοφν): είτε λόγω πλεονάςματοσ ι υπεραρικμίασ που δθμιουργοφνται και επομζνωσ αδυναμίασ ςυμπλιρωςθσ του υποχρεωτικοφ ωραρίου τουσ. είτε για λειτουργικοφσ λόγουσ των ςχολείων (εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ). α) Εάν αποςπϊνται ι διατίκενται ωσ πλεονάηον προςωπικό, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ τθσ παρ. 3 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/ ), «ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι μονάδεσ τθσ οργανικισ κζςθσ του εκπαιδευτικοφ, εφόςον δεν υπολείπονται». β) Εάν διατζκθκαν ςε ςχολεία άλλθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του ίδιου ΡΥΣΔΕ από αυτι που ανικαν οργανικά για εξαιρετικζσ υπθρεςιακζσ ανάγκεσ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 16 κεφ. Γϋ παρ. 1 και 2 του Ν. 1566/1985 (ΦΕΚ 167 Αϋ) και του άρκρου 14 του ίδιου νόμου ςε ςυνδυαςμό το άρκρο 18 παρ. 6 τθσ Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Βϋ/ ), λαμβάνουν τισ μονάδεσ μετάκεςθσ για δυςμενείσ ςυνκικεσ που αντιςτοιχοφν ςτθ ςχολικι μονάδα τθσ διάκεςθσ, εκτόσ αν οι μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ μετάκεςθσ για δυςμενείσ ςυνκικεσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είναι περιςςότερεσ οπότε και λαμβάνουν αυτζσ. γ) Εάν διατζκθκαν για μερικζσ θμζρεσ ωσ υπεράρικμοι ςε ςχολικζσ μονάδεσ άλλθσ περιοχισ αρμοδιότθτασ του ίδιου ΡΥΣΔΕ για τθ ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου διδαςκαλίασ, ςφμφωνα με το άρκρο του Ν.1566/1985 ςε ςυνδυαςμό το άρκρο 18 παρ. 4 τθσ Υ.Α. Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (Φ.Ε.Κ τ. Β/ ), όταν οι μονάδεσ δυςμενϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είναι περιςςότερεσ από αυτζσ τθσ διάκεςθσ, ακολουκείται ο προθγοφμενοσ (3.1.3.α) υπολογιςμόσ και όταν οι μονάδεσ δυςμενϊν ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ είναι λιγότερεσ, τότε κα ακολουκείται ο αναλογικόσ υπολογιςμόσ με βάςθ τθν εβδομάδα των πζντε (5) θμερϊν. δ) Εάν αποςπϊνται ι διατίκενται χωρίσ αίτθςι τουσ για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ εξ ολοκλιρου από ςχολείο ςε ςχολείο τθσ ίδιασ περιοχισ μετάκεςθσ ι και για ςυμπλιρωςθ του υποχρεωτικοφ τουσ ωραρίου, ςφμφωνα με τθν παρ. 5 του άρκρο 21 του Ν.3475/2006 (ΦΕΚ 146/τ.Α / ) και τθν παρ. 5 του άρκρο 18 τθσ Φ.353.1/324/105657/Δ1/ (Φ.Ε.Κ. 1340/τ.Β/ ), ακολουκείται θ ανωτζρω ρφκμιςθ (3.1.3 β). ε) Οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι διατίκενται ολικά ι μερικά ςε ςχολεία τθσ Α/κμιασ Εκπαίδευςθσ για τισ ανάγκεσ τθσ Υπθρεςίασ ι διατζκθκαν για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε ΛΕΚ, λαμβάνουν τα μόρια δυςμενϊν ςυνκθκϊν τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ δευτεροβάκμιασ, αρκεί να μθν υπολείπονται των μορίων τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ (ι τθσ προςωρινισ τουσ τοποκζτθςθσ). Σε κάκε περίπτωςθ ο υπολογιςμόσ των μορίων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ γίνεται ςφμφωνα με τα εδάφια γ και δ τθσ υποπαραγράφου τθσ παραγράφου 3.1 του Κεφαλαίου Δϋ (ςελ. 15 και 16) τθσ ανωτζρου εγκυκλίου. ΡΟΣΟΧΘ: Οι παραπάνω ρυκμίςεισ ζχουν εφαρμογι από το ςχολικό ζτοσ μετά τθν ιςχφ των διατάξεων του άρκρου 9 του Ν.2986/2002. Για τα προθγοφμενα ζτθ όςον αφορά ςτισ εν λόγω ρυκμίςεισ, κα εφαρμοςτεί θ αρικμ. Δ2/74341/ εγκφκλιοσ για μετακζςεισ εκπαιδευτικϊν Δ.Ε. Διευκρίνιςθ: Οι ανωτζρω ρυκμίςεισ ιςχφουν και ςτθν περίπτωςθ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν με τθν προχπόκεςθ ότι είχαν τοποκετθκεί προςωρινά ςε κάποιο ςχολείο και ςτθ ςυνζχεια αποςπάςτθκαν ι διατζκθκαν για τισ ανάγκεσ τθσ υπθρεςίασ, επειδι ιταν υπεράρικμοι ςε ςχολείο τθσ ίδιασ ι άλλθσ περιοχισ μετάκεςθσ του ιδίου Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. 17

18 ΧΧΟΝΟΣΣ ΜΕΕ ΤΤΟΝ ΟΡΟΙΟ ΔΕΕΝ ΘΕΕΜΕΕΛΙ ΙΩΝΕΕΤΤΑΙ Ι ΔΙΚΚΑΙ ΙΩΜΑ ΜΕΕΤΤΑΘΕΕΣΣΘΣΣ Δεν κεμελιϊνεται δικαίωμα μετάκεςθσ ςτισ παρακάτω περιπτϊςεισ και οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ωσ ακολοφκωσ Αποςπάςεισ από ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΔΕ α) Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται από Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. ςε Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. και τοποκετοφνται ςε ςχολείο λαμβάνουν τισ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του ςχολείου απόςπαςθσ. Για το χρόνο παραμονισ των εκπαιδευτικϊν ςτθ διάκεςθ των υπθρεςιακϊν ςυμβουλίων για οποιοδιποτε λόγο, εφόςον δεν οφείλεται ςε δικι τουσ υπαιτιότθτα, κα λθφκοφν υπόψθ αναδρομικά οι μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ του ςχολείου ςτο οποίο κα τοποκετθκοφν μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ. Τα μόρια δυςμενϊν ςυνκθκϊν του ςχολείου απόςπαςθσ λαμβάνουν οι εκπαιδευτικοί μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ. Τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ κα λαμβάνουν τα μόρια τθσ οργανικισ τουσ κζςθσ ι τθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ. β) Για τουσ εκπαιδευτικοφσ που αποςπάςτθκαν από Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. ςε Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε. και υπθρζτθςαν ι υπθρετοφν ταυτόχρονα ςε δφο ι περιςςότερα ςχολεία με διαφορετικζσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, ο υπολογιςμόσ των μονάδων που λαμβάνουν κα γίνει αναλογικά με βάςθ τθν εβδομάδα των πζντε θμερϊν. Δθλαδι, κάκε εβδομάδα κα κεωρείται 5/5 και οι μονάδεσ κα επιμερίηονται ςτθν κάκε κζςθ. Ππου κατά τον υπολογιςμό των μονάδων προκφπτει δεκαδικόσ αρικμόσ, διατθροφνται τα δφο πρϊτα ψθφία. Δε ςτρογγυλοποιοφνται οφτε προσ τα πάνω οφτε προσ τα κάτω, ζςτω κι αν το τρίτο δεκαδικό ψθφίο είναι μικρότερο ι μεγαλφτερο του πζντε. γ) Στθν περίπτωςθ αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ που τθν ίδια θμζρα υπθρετεί για ςυμπλιρωςθ ωραρίου ςε δφο ςχολεία με διαφορετικζσ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ, για τον υπολογιςμό μονάδων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ κεωρείται ότι υπθρετεί ςτο ςχολείο με τα περιςςότερα μόρια ςυνκθκϊν διαβίωςθσ. Διευκρίνιςθ: Τα ανωτζρω ιςχφουν και για τισ αποςπάςεισ εντόσ Ρ.Υ.Σ.Δ.Ε Λοιπζσ αποςπάςεισ, χρόνοσ άςκθςθσ κακθκόντων με κθτεία κλπ Σφμφωνα με τισ διατάξεισ του δεφτερου εδαφίου τθσ παρ. 2 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 (ΦΕΚ 71/τ.Αϋ/ ), όπωσ αντικαταςτάκθκε με τθν παρ. 2 του άρκρου 59 του Ν.3966/2011 «Σε κάκε περίπτωςθ απόςπαςθσ ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ. Ρροκειμζνου για απόςπαςθ ςε άλλθ υπθρεςία, φορζα ι νομικό πρόςωπο υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα. Κατ εξαίρεςθ ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ των εκπαιδευτικϊν, που αποςπϊνται ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ, Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ, Διευκφνςεισ και Γραφεία Εκπαίδευςθσ και ςτο Λνςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Λ.Ε.Ρ.) υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα και επιπλζον δφο μονάδεσ μετάκεςθσ για κάκε ζτοσ. Θ περίπτωςθ ςτϋ τθσ παραγράφου 8 του άρκρου 16 του π.δ. 50/1996, κακϊσ και κάκε διάταξθ που ρυκμίηει διαφορετικά το κζμα αυτό καταργείται». Με βάςθ τα ανωτζρω: α) Οι εκπαιδευτικοί που αποςπϊνται από το ςχολικό ζτοσ ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου Ραιδείασ και Θρθςκευμάτων, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ και ςτισ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ και από το ςχολικό ζτοσ ςτο Ινςτιτοφτο Εκπαιδευτικισ Ρολιτικισ (Ι.Ε.Ρ.) λαμβάνουν τα μόρια τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ και επιπλζον δφο μονάδεσ μετάκεςθσ για κάκε ζτοσ. Το ίδιο ιςχφει και για τουσ αποςπϊμενουσ ςτα Αυτοτελι Γραφεία Νομικισ υποςτιριξθσ των Ρεριφερειακϊν Δ/νςεων Εκπαίδευςθσ κακϊσ και για τουσ αποςπϊμενουσ ςτθ Γενικι Γραμματεία Δια Βίου Μάκθςθσ και Κρθςκευμάτων και ςτθ Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ. Λςχφει από τθ δθμοςίευςθ του νόμου ςτο ΦΕΚ. 18

19 β) Για όλεσ τισ λοιπζσ αποςπάςεισ ςε υπθρεςίεσ και φορείσ του Υ.ΡΑΛ.Κ., κακϊσ και ςε υπθρεςίεσ εκτόσ Υ.ΡΑΛ.Κ. ι άςκθςθ κακθκόντων με κθτεία, οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν τισ Μ.Σ.Δ. τθσ πλθςιζςτερθσ προσ τθν υπθρεςία ςχολικισ μονάδασ Β/κμιασ Εκπ/ςθσ κακϊσ ςφμφωνα με τθν παρ. 2 του άρκρου 31 του Ν. 3848/2010 «Σε κάκε περίπτωςθ απόςπαςθσ ωσ μονάδεσ μετάκεςθσ υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθ ςχολικι μονάδα ςτθν οποία αποςπάται ο εκπαιδευτικόσ. Ρροκειμζνου για απόςπαςθ ςε άλλθ υπθρεςία, φορζα ι νομικό πρόςωπο υπολογίηονται οι προβλεπόμενεσ για τθν πλθςιζςτερθ ςχολικι μονάδα» Ειδικζσ ρυκμίςεισ Μ.Σ.Δ. α) Απόςπαςθ ςτο εξωτερικό: Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 8 περ. ι του Ρ.Δ. 50/1996 «Ο χρόνοσ απόςπαςθσ των εκπαιδευτικϊν τθσ Α/κμιασ και τθσ Β/κμιασ εκπαίδευςθσ ςε αναγνωριςμζνα ελλθνικά ςχολεία του εξωτερικοφ κεωρείται ότι διανφκθκε ςε ςχολεία Α' κατθγορίασ για τθν Ευρϊπθ, τθσ Β' κατθγορίασ για τθν Αμερικι και Γ' κατθγορίασ για τισ υπόλοιπεσ χϊρεσ». Εξαίρεςθ ς αυτό αποτελεί θ ρφκμιςθ για το χρόνο απόςπαςθσ ςτο εξωτερικό για τουσ νεοδιοριςκζντεσ εκπαιδευτικοφσ που ο διοριςμόσ τουσ πραγματοποιικθκε ενϊ ιδθ υπθρετοφςαν ςε εκπαιδευτικζσ μονάδεσ του εξωτερικοφ *παρ. 2 του άρκρου 25 του Ν.2413/1996 (Φ.Ε.Κ. 124 Α ) και παρ.2 του άρκρου 20 του Ν.4027/2011 (Φ.Ε.Κ.233Α )+ και μόνο για το διάςτθμα που αυτοί αποςπϊνται και παραμζνουν ςτο εξωτερικό από τθν ορκωμοςία τουσ και μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ εντόσ του οποίου ορκίςκθκαν και ανζλαβαν υπθρεςία (αρ. 421/2000 γνωμοδότθςθ του Ν.Σ.Κ.). Στθν περίπτωςθ αυτι δθλαδι ο χρόνοσ λογίηεται ότι διανφκθκε ςτθν οργανικι κζςθ του αποςπαςμζνου εκπαιδευτικοφ (και για τθ κεμελίωςθ δικαιϊματοσ μετάκεςθσ και για τον υπολογιςμό των μονάδων μετάκεςθσ για δυςμενείσ ςυνκικεσ). β) Άδεια υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ με αποδοχζσ: Σφμφωνα με το άρκρο 16 παρ. 8 περ. κ του Ρ.Δ. 50/96 όπωσ αντικαταςτάκθκε με το άρκρο 14 του Ρ.Δ. 100/1997 «Ο χρόνοσ άδειασ υπθρεςιακισ εκπαίδευςθσ με αποδοχζσ κεωρείται ότι διανφκθκε ςε ςχολείο Α κατθγορίασ» και όχι ςτθν οργανικι κζςθ του εκπαιδευτικοφ (ςχετ. θ αρ. 2888/ γνωμοδότθςθ του Γραφείου Νομικοφ Συμβοφλου του ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.) Θ ΡΟΫΫΡΘΕΕΣΣΙ ΙΑ ΤΤΩΝ ΕΕΚΚΡΑΙ ΙΔΕΕΥΥΤΤΙ ΙΚΚΩΝ ΓΓΙ ΙΑ ΤΤΟΝ ΥΥΡΟΛΟΓΓΙ ΙΣΣΜΟ ΤΤΩΝ Μ..ΣΣ..Δ Ρροχπθρεςία που λαμβάνεται υπόψθ για Μ.Σ.Δ. Ωσ χρόνοσ για υπολογιςμό των μονάδων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ (εννοείται και μονάδων για χρόνο ςυνολικισ υπθρεςίασ) υπολογίηεται και αυτόσ που πραγματοποιικθκε ςτισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται παρακάτω λαμβάνοντασ μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ (παρ. 2 άρκρο 9 του Ν. 2986/2002): α) Θ αναγνωριςμζνθ προχπθρεςία: ςτθ δθμόςια ι ιδιωτικι Α/κμια ι Β/κμια εκπαίδευςθ με ςχζςθ εργαςίασ ιδιωτικοφ δικαίου (αρικμ. 1924/ απαντθτικό ζγγραφο του Νομικοφ Συμβοφλου ΥΡ.Ε.Ρ.Κ.), ςτθ Σιβιτανίδειο, ςτα Μ.Ρ.Κ. και ςτθν Ρρόςκετθ Διδακτικι ςτιριξθ, εκπαιδευτικϊν των κλάδων ΡΕ05, ΡΕ06 και ΡΕ07 ςτο Βρετανικό Συμβοφλιο, το Γαλλικό Λνςτιτοφτο και το Λνςτιτοφτο Γκαίτε. (παρ.17 άρκρο 8 του Ν.2817/00 Φ.Ε.Κ. 78 Α ) και ςτα Δθμόςια Λφκεια Εμπορικοφ Ναυτικοφ (Δ.Λ.Ε.Ν.) (άρκρο 16 του Ν.2743/99 Φ.Ε.Κ. 211 Α ). Για λοιπι προχπθρεςία που ζχει αναγνωριςτεί και υπολογίηεται για μονάδεσ ςυνολικοφ χρόνου υπθρεςίασ και δεν αναφζρεται εδϊ (για παράδειγμα ςε ΑΕΛ), δεν λαμβάνεται υπόψθ για Μ.Σ.Δ. β) H προχπθρεςία των μεταταχκζντων εκπαιδευτικϊν Οι εκπαιδευτικοί που προζρχονται από μετάταξθ από τθν Α/κμια ι τθν Εκκλθςιαςτικι Εκπαίδευςθ λαμβάνουν τισ μονάδεσ μετάκεςθσ τθσ πλθςιζςτερθσ ςχολικισ μονάδασ Β/κμιασ Εκπαίδευςθσ προσ αυτι που υπθρετοφςαν μζχρι τθν θμερομθνία δθμοςίευςθσ τθσ απόφαςθσ μετάταξισ τουσ (Άρκρο 16 παρ. 8 εδ. δεφτερο του Ρ.Δ. 50/1996). 19

20 γ) Ειδικι ρφκμιςθ μορίων ςυνκθκϊν διαβίωςθσ για τουσ διοριςκζντεσ με το άρκρο 22 του Ν. 3577/2007 (ΦΕΚ130 Αϋ). Θ προχπθρεςία ιδιωτικϊν εκπαιδευτικϊν ςε ιδιωτικό ςχολείο, για το χρονικό διάςτθμα από τότε που εκλικθςαν να αναλάβουν υπθρεςία ωσ αναπλθρωτζσ εκπαιδευτικοί ςτθ δθμόςια εκπαίδευςθ μζχρι τθ λιξθ του διδακτικοφ ζτουσ, δφναται να υπολογίηεται ωσ προχπθρεςία αναπλθρωτι προςφερκείςα ςε δθμόςιο ςχολείο, εφόςον ο ιδιωτικόσ εκπαιδευτικόσ υποβάλει ςχετικι διλωςθ ςτθ Διεφκυνςθ Εκπαίδευςθσ, ςτθν αρμοδιότθτα τθσ οποίασ ανικει το ιδιωτικό ςχολείο. Στθν περίπτωςθ αυτι δεν δφναται να υπολογιςτεί θ ανωτζρω προχπθρεςία και ωσ προςφερκείςα ςε ιδιωτικό ςχολείο. Θ ρφκμιςθ αυτι ιςχφει από το ςχολικό ζτοσ και για μία μόνο φορά. 5.. ΣΡΟΠΟ ΤΠΟΛΟΓΓΙΙΜΟΤ ΠΡΟΫΠΗΡΕΙΙΑ ΩΡΟΜΙΙΘΙΙΩΝ ΕΚΠΑΙΙΔΕΤΣΙΙΚΩΝ Οι ωρομίςκιοι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν μονάδεσ ςυνκθκϊν διαβίωςθσ ανάλογα με τα ςχολεία ςτα οποία υπθρζτθςαν κάκε ςχολικό ζτοσ ξεχωριςτά. Πταν το ίδιο ςχολικό ζτοσ ζχουν υπθρετιςει ςε διαφορετικά ςχολεία ίδιασ κατθγορίασ ο χρόνοσ λογίηεται ενιαίοσ, ενϊ ςε ςχολεία διαφορετικισ κατθγορίασ ο χρόνοσ υπολογίηεται ξεχωριςτά για κάκε ζνα ςχολείο (οπότε και κάκε υπθρζτθςθ κα αναγράφεται ξεχωριςτά ςτισ υπθρετιςεισ του θλεκτρονικοφ ςυςτιματοσ e-datacenter) και πάντα μζχρι τθ ςυμπλιρωςθ του προβλεπόμενου κατά βακμίδα εκπαίδευςθσ εβδομαδιαίου ωραρίου. 6.. ΔΙΙΕΤΚΡΙΙΝΙΙΕΙΙ ΓΓΙΙΑ Μ...Δ Αφετθρία υπολογιςμοφ των Μ.Σ.Δ. α) Για μετατικζμενουσ: Οι εκπαιδευτικοί που μετατζκθκαν λαμβάνουν τισ Μ.Σ.Δ. τθσ νζασ οργανικισ κζςθσ από τθν επόμενθ μζρα τθσ λιξθσ του διδακτικοφ ζτουσ ανεξάρτθτα από τθν θμερομθνία ςυνεδρίαςθσ του ΡΥΣΔΕ και τθν ανάλθψθ υπθρεςίασ αυτϊν ςτισ νζεσ τουσ κζςεισ. β) Για νεοδιόριςτουσ: Ωσ αφετθρία υπολογιςμοφ των Μονάδων Συνκθκϊν Διαβίωςθσ των νεοδιόριςτων εκπαιδευτικϊν που αναλαμβάνουν υπθρεςία πριν τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ λαμβάνεται θ 1 θ Σεπτεμβρίου του ζτουσ διοριςμοφ, δεδομζνου ότι το ςχολικό ζτοσ αρχίηει τθν θμερομθνία αυτι. Σε κάκε άλλθ περίπτωςθ ο χρόνοσ υπολογίηεται από τθν θμερομθνία ανάλθψθσ ςτθ Διεφκυνςθ. γ) Για μεταταχκζντεσ: Από 1 Σεπτεμβρίου του ζτουσ μετάταξθσ, εφόςον θ μετάταξθ πραγματοποιθκεί πριν τθν ζναρξθ του ςχολικοφ ζτουσ. Σε περίπτωςθ όμωσ που θ μετάταξθ πραγματοποιθκεί μεςοφςθσ τθσ ςχολικισ χρονιάσ, ωσ αφετθρία υπολογιςμοφ των Μ.Σ.Δ. κα κεωρείται θ πράξθ ανάλθψθσ ςτθ Διεφκυνςθ Στθν περίπτωςθ που εκπαιδευτικόσ χωρίσ υπαιτιότθτά του, λόγω αντικειμενικισ δυςκολίασ, δεν καλφπτει το υποχρεωτικό του ωράριο, κεωρείται ότι το ζχει υπθρετιςει Σχετικά με τα μόρια δυςμενϊν ςυνκθκϊν για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ που δικαιοφνται οι εκπαιδευτικοί οι οποίοι βρίςκονται ςτθ διάκεςθ του ΡΥΣΔΕ: 1. Εκπαιδευτικοί που υπθρετοφν ςτο ΡΥΣΔΕ οργανικισ τουσ με προςωρινι τοποκζτθςθ, λαμβάνουν για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ (1/7 31/8) τα μόρια τθσ τοποκζτθςθσ αυτισ. Σε περίπτωςθ που εκ παραδρομισ δεν τοποκετικθκαν ςε ςχολικι μονάδα λαμβάνουν αναδρομικά τα μόρια τθσ επόμενθσ τοποκζτθςθσ. 2. Τα ίδια με το (1) ιςχφουν και για τουσ εκπαιδευτικοφσ που ζχουν διατεκεί από το ΡΥΣΔΕ τθσ οργανικισ τουσ ςτο αντίςτοιχο ΡΥΣΡΕ, ξεκινϊντασ από 22/6 που επιςτρζφουν ςτθν προςωρινι τουσ τοποκζτθςθ. 3. Εκπαιδευτικόσ που ζχει αποςπαςτεί από ΡΥΣΔΕ ςε ΡΥΣΔΕ, για τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ μετά τθ λιξθ τθσ απόςπαςισ του λαμβάνει τα μόρια τθσ προςωρινισ τοποκζτθςθσ. 20

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ)

1. Ρεριφερειακζσ Διευκφνεισ Εκπ/ςθσ H. Ηοφρου 210-3442276 (Γενικζσ Μετακζςεισ) ΑΔΑ : ΑΔΑ: 45ΒΖ9-10Κ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΘΘ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΡΟ/ΚΟΤ Β/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΣΜΘΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΘ ΔΙΟΙΚΘΘ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝΕΙ ΠΡΟ/ΚΟΤ Π/ΘΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ

ΠΡΟ: Διευκφνςεισ Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΛΑ ΤΠΟΤΡΓΕΛΟ ΠΑΛΔΕΛΑ ΚΑΛ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΛΣΛΜΟΤ ΚΑΛ ΑΚΛΘΣΛΜΟΤ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΓΡΑΜΜΑΣΕΛΑ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΚΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΔΛΕΤΚΤΝΘ ΕΚΚΛ/ΚΘ ΕΚΠ/Θ & ΚΡΘΚΕΤΣΛΚΘ ΑΓΩΓΘ ΣΜΘΜΑ ----- Α ΠΡΟΩΠΛΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ

ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΕΝΑΞΗ ΡΟΓΑΜΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΧΑΑΚΤΗΑ ΣΕ ΕΡΙΒΛΕΡΟΝΤΕΣ ΦΟΕΙΣ ΓΙΑ 27.948 ΘΕΣΕΙΣ ΡΛΗΟΥΣ ΑΡΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΣΥΧΝΕΣ ΕΩΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ - ΚΑΤΗΓΟΙΕΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΟΙΟΔΟΤΗΣΗ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ

Εγχειρίδιο χρήσης. Εφαρμογι Pegasus. Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ Εγχειρίδιο χρήσης Εφαρμογι Pegasus Αικατερίνθ Γκιόκα ΟΑΕΔ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΧΙΚΗΣ ΕΡΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ & ΚΑΤΑΤΙΣΗΣ 1 ΟΔΗΓΙΕ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ 1. Στθν Αρχικι ςελίδα τθσ Εφαρμογισ υπάρχουν τρεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ:

ΑΔΑ: Β4ΤΧ9-Τ5Ε. ΑΝΑΡΣΘΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Προτεραιότθτασ: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΘΣΙΜΟΤ ------- ΔΙΕΤΘΤΝΘ ΠΑΙΔΕΙΑ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΠΟΛΙΣΙΜΙΚΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΣΜΘΜΑ Βϋ ------- Σαχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ

Διαβάστε περισσότερα

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.»

Θζμα : «Ρυθμίςεισ εξυπηρζτηςησ δανείων.» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ TΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΣΑΘΗΚΩΝ & ΔΑΝΕΙΩΝ Κεντρικι Τπθρεςία Ακαδθμίασ 40 101.74 ΑΘΗΝΑ Σθλ. Κζντρο : 213.2116.100 Ακινα, 19.1.2012 Αρικμ.Πρωτ.: 16136 Διεφκυνςθ : Δ6 Εξυπθρζτθςθσ Δανείων τεγαςτικϊν

Διαβάστε περισσότερα

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ

digi-lodge Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Κείμενα Οδθγιών Συμπλιρωςθσ του Αιτιματοσ Προκαταβολισ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ Οδθγίεσ ςυμπλιρωςθσ τθσ online αίτθςθσ Σεπτζμβριοσ 2010 Περιεχόμενα 1 Στοιχεία αιτιματοσ προκαταβολισ... 3 2 Επεξεργαςία

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ»

ΘΕΜΑ: «Πρόςκλθςθ εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για κάλυψθ κενϊν κζςεων Διευκυντϊν όλων των τφπων ςχολικϊν Μονάδων Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Πιερίασ» ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ Κατερίνθ, 29-9-2015 Αρικμ. Πρωτ. : Φ.11/8008 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ.

ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΣΩΝ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΛΗΡΩΗ ΘΕΕΩΝ ΜΕ ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΠΟΔΙΕΤΘΤΝΣΩΝ ΔΗΜΟΙΩΝ Ι.Ε.Κ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νςθ: Α. Ραπανδρζου 37 Τ.Κ. Ρόλθ: 151 80 Μαροφςι Ιςτοςελίδα:

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ»

ΘΕΜΑ: «Εγγραφζσ Μαθητών Ρ.Ε. Ριερίασ για το ςχολικό ζτοσ 2015-2016-Πρια Φοίτηςησ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ Π.Ε. & Δ.Ε. Κ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΠΙΕΡΙΑ Σαχ. Δ/νςθ : Π. Σςαλδάρθ 8 Σ.Κ. Πόλθ : 60100 Κατερίνθ

Διαβάστε περισσότερα

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ:

Κ Ε Φ Α Λ Α Ι Ο Β ϋ Α. Κ.Υ. ΥΡΕΡΘ, ΡΕΙΦΕΕΙΑΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ: τουσ εκπαιδευτικοφσ πρωτοβάκμιασ και δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ, οι οποίοι επικυμοφν να αποςπαςκοφν ςτθν Κεντρικι Υπθρεςία του Υπουργείου, ςτισ Ρεριφερειακζσ Διευκφνςεισ Εκπαίδευςθσ, ςτισ Διευκφνςεισ Ρρωτοβάκμιασ

Διαβάστε περισσότερα

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ:

Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ. Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: Γ' ΛΥΚΕΙΟΥ Η ΤΑΞΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ Στθ ΓϋΛυκείου οι Ομάδεσ Προςανατολιςμοφ είναι τρεισ: 1. Ομάδα Ανκρωπιςτικών Σπουδών 2. Ομάδα Οικονομικών, Πολιτικών, Κοινωνικών & Παιδαγωγικών Σπουδών 3. Ομάδα Θετικών

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα»

ΘΕΜΑ: «Οδθγίεσ για τθν κινθτικότθτα των υπαλλιλων ςε διακεςιμότθτα» ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΒΕΣΩΧ-Ε07 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΜΕΣΑΡΡΤΘΜΙΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Ταχ. Διεφκυνςθ: Βας. Σοφίασ 15 106 74, Ακινα ΤΘΛ.:213

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων

Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων Τροφίμων Εγχειρίδιο Χριςθσ: Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων ΕΚΔΟΣΗ 1.0 Περιεχόμενα Εφαρμογι Αιτιςεων για τα Εκπαιδευτικά Προγράμματα του Προςωπικοφ των Επιχειριςεων...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ.

ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ. http://didefth.gr 1. Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : Μαροφςι, 6 Λουλίου 2011 Αρ. Ρρωτ. 75266/Δ2 Βακμόσ Ρροτερ: ΕΞ. ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΛΑΔΛΚΤΥΟ ΑΔΑ: 4ΑΣ49-ΤΕΙ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΛΚΘ ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΔΛΟΛΚΘΣΘΣ Α/ΚΜΛΑΣ & Β/ΚΜΛΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Βακμόσ Αςφαλείασ : Ρα διατθρθκεί μζχρι : Βακμόσ Υροτερ: ΕΞ. ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ, ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- Να διατθρθκεί μζχρι.. Βακμόσ Αςφαλείασ Βακμόσ Ρρτερ. ΕΞΑΙΕΤΙΚΑ ΕΡΕΙΓΟΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Ρ/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: 4ΑΜΛ9-ΑΡΖ. Μαροφςι, 17 Αυγοφςτου 2011 Αρ. Πρωτ. Βακμόσ Προτερ. Φ.361.1/289/93746/Δ1 ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Βακμόσ Αςφαλείασ : Να διατθρθκεί μζχρι : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ --- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά:

2) Η βεβαίωςθ οφειλισ χορθγείται όταν μεταβιβάηεται ακίνθτο, υπό τισ παρακάτω προχποκζςεισ που πρζπει να ςυντρζχουν ςωρευτικά: ΡΟΛ. 1084 Βεβαίωςθ οφειλισ για χρζθ προσ το Δθμόςιο. Ο ΥΦΥΡΟΥΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τισ διατάξεισ του άρκρου 26 του Ν. 1882/1990 (ΦΕΚ 43 Αϋ) και ειδικότερα τθσ παραγράφου 8 αυτοφ, όπωσ ιςχφουν,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ Γϋ ----- Ταχ. Δ/νςθ:: Α.Ραπανδρζου 37

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ

ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν ΤΑΙΣΥΤ) του ΕΤΑΠ-ΜΜΕ ΕΝΩΗ ΤΝΣΑΚΣΩΝ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΤ ΚΑΙ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΟΤ ΣΤΠΟΤ ΕΝΩΗ ΦΩΣΟΡΕΠΟΡΣΕΡ ΕΛΛΑΔΟ Ακινα, 15 Μαρτίου 2011 ΤΠΟΜΝΗΜΑ για αςφαλιςτικά ηθτιματα τθσ Β Διεφκυνςθσ (πρϊθν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε.

ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. ΟΜΟΣΡΟΝΔΙΑ ΛΕΙΤΟΥΓΩΝ ΜΕΣΘΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ Ο.Λ.Μ.Ε. Ωράριο εκπαιδευτικϊν δευτεροβάκμιασ εκπαίδευςθσ Αρικμόσ ωρϊν διδαςκαλίασ τθν εβδομάδα: Αφορά ςτο χρόνο που οι εκπαιδευτικοί αφιερϊνουν ςε ομάδεσ μακθτϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ

ΕΙΑΓΟΜΕΝΟΙ ΕΠΙΣΤΧΟΝΣΕ ΕΛΛΗΝΕ ΣΟΤ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟΤ ΚΑΙ ΣΕΚΝΑ ΕΛΛΗΝΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΤΠΗΡΕΣΟΤΝ ΣΟ ΕΞΩΣΕΡΙΚΟ ΕΙΔΙΚΕ ΚΑΣΗΓΟΡΙΕ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ ΕΝΣΑΞΗ Ε ΑΤΣΕ ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΛΑ ΥΡΟΥΓΕΛΟ ΡΑΛΔΕΛΑΣ ΚΑΛ ΚΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΛΕΥΚΥΝΣΘ ΟΓΑΝΩΣΘΣ & ΔΛΕΞΑΓΩΓΘΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΘΜΑ Α ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 8-10-2013

Διαβάστε περισσότερα

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ

MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ MySchool Πρακτικζσ οδθγίεσ χριςθσ 1) Δθμιουργία τμθμάτων (ΣΧΟΛΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ, Διαχείριςθ, Διαχείριςθ τμθμάτων) Το πρώτο που πρζπει να κάνουμε ςτο MySchool είναι να δθμιουργιςουμε τα τμιματα που υπάρχουν ςτο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ι. Επί του ερωτιματοσ. Ετζκθ υπόψθ μου από τον Σφλλογο Εκπαιδευτικϊν Π.Ε. Ν. Καβάλασ το κάτωκι ερϊτθμα: «Σε ςχολείο του νομοφ μασ ςυνάδελφοι που τουσ ανατζκθκαν υποχρεωτικζσ υπερωρίεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011

ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 ΕΝΗΜΕΡΩΣΙΚΟ ΔΕΛΣΙΟ Αθήνα 14/11/2011 ΟΙ ΤΝΣΑΞΙΟΔΟΣΙΚΕ ΡΤΘΜΙΕΙ ΣΟΤ Ν. 4024/2011 Στο Ν.4024/2011 που δθμοςιεφκθκε ςτο ΦΕΚ 226 Α /27-10-2011 και αναφζρεται ςτο ενιαίο μιςκολόγιο-βακμολόγιο, εργαςιακι εφεδρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ Ωσ προσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Μαροφςι Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ.

ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ Ωσ προσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ. Μαροφςι Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ ΚΟΙΝ. ΑΝΑΚΟΙΝΟΡΟΙΘΣΘ ΣΤΟ ΟΘΟ Ωσ προσ τθν θμερομθνία ζναρξθσ υποβολισ των αιτιςεων απόςπαςθσ Μαροφςι 12-07-2013 Ο ΥΡΟΥΓΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΒΑΝΙΤΟΡΟΥΛΟΣ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Βακμόσ Αςφαλείασ Να διατθρθκεί μζχρι

Διαβάστε περισσότερα

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.

Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν. Αρ. πρωτ.: Δ12Α 1023686 ΕΞ 3.2.2014 Απαλλαγή από την παρακράτηςη του φόρου ειςοδήματοσ των μιςθών, ςυντάξεων που χορηγοφνται ςε πρόςωπα με αναπηρία, βάςει των διατάξεων του ν.4172/2013 Αθήνα, 3 Φεβρουάριου

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας

Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας Άρθρο 17 - Τέλη κυκλοφορίας 1.Η παράγραφοσ 1 του άρκρου 20 του ν. 2948/2001 (ΦΕΚ 242 Αϋ), αντικακίςταται ωσ εξισ: 1. Τα ετιςια τζλθ κυκλοφορίασ που επιβάλλονται ςτα αυτοκίνθτα οχιματα, με τθν επιφφλαξθ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε

ΘΕΜΑ: Ανάρτθςθ ςτοιχείων για τθν εκτζλεςθ του προχπολογιςμοφ τθσ Δ/νςθσ Δ.Ε. Αϋ Ακινασ. Ο Δ/ΝΣΗ Δ.Δ.Ε. Α ΑΘΗΝΑ. προβαίνουμε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 7-8-2015 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, Αρικ. πρωτ.: 12758 ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΣΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Κθφιςίασ 16 Tαχ. Κωδ.:11526 Ακινα Πλθροφορίεσ: ταυροφλα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA

ΘΕΜΑ: Πρόγραμμα EUROSCOLA ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)».

Εφδοξοσ+ Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εφδοξοσ+ Διαθζτοντασ βιβλία μζςω του «Εφδοξοσ+» Συνδεκείτε ςτθν Εφαρμογι Φοιτθτϊν και μεταβείτε ςτθ ςελίδα «Ανταλλαγι Βιβλίων (Εφδοξοσ+)». Εμφανίηεται θ λίςτα με όλα ςασ τα βιβλία. Από εδϊ μπορείτε: -

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΔΑ: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: Μαροφςι, 31-12-2012 Αρ. Ρρωτοκόλλου: Φ.821/2754Π/164901/Ζ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ------- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΟΜΟΓΕΝΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΡΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Βϋ ------- Ταχ. Δ/νςθ : Ανδρζα Ραπανδρζου 37 Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530

ΑΔΑ: Β4Γ546914Κ-Σ7Ω ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ. Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Λάριςα, 28/08/2012 Αρ. πρωτ. 6530 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα (Σ.Ε.Ι.) Λάριςασ Πληροφορίες: ΣΜΗΜΑ ΝΟΗΛΕΤΣΙΚΗ, τηλ. 2410684252 ΣΜΗΜΑ ΥΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ Πρόςκληςη Εκδήλωςησ Ενδιαφζροντοσ Το Τμιμα Βιομθχανικισ Διοίκθςθσ και Τεχνολογίασ του Πανεπιςτθμίου Πειραιϊσ προςκαλεί υποψιφιουσ φοιτθτζσ για

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65

ΑΔΑ: ΒΙΕΟ9-ΘΛΜ. Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Αλεξανδρούπολη, 17-02 - 2014 Αρ. πρωτ. Α. 65 Ταχ. Διεφκυνςθ: Οψικίου 23 Ταχ. Κϊδικασ: 68 100 Τθλζφωνο: 25510-26 466 & 36771 Τθλεομοιότυπο (fax):25510 22519 Θλεκτρ. Διευκ.(e-mail): pek@axd.forthnet.gr Ιςτοςελίδα:http//pek.evr.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων

Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Ολοκλθρωμζνθσ Διαχείριςθσ Συγγραμμάτων και Λοιπϊν Βοθκθμάτων ΟΔΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ 1/13 2/13 Οδθγίεσ Χριςθσ Εφαρμογισ Βιβλιοκθκϊν Ιδρυμάτων 1. Είςοδοσ ςτθν Εφαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ

Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Προγράμματα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ Προςωπικοφ ΟΤΕ Χριςιμεσ πλθροφορίεσ για κατανόθςθ των Προγραμμάτων Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ (427/Δ.1667/9.11.2012 Απόφαςθ του Προζδρου Δ.Σ. & Δ/ντοσ Συμβοφλου) Ακινα,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΑΙΣΗΗ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα απευκφνεται ςε όλουσ τουσ Δθμοςίουσ Υπαλλιλουσ για ςυμμετοχι τουσ ςτα επιμορφωτικά προγράμματα που

Διαβάστε περισσότερα

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη

χετικά με τα αποτελζςματα ειςαγωγήσ ςτην Σριτοβάθμια Εκπαίδευςη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΓΡΑΦΕΙΟ ΣΤΠΟΤ ----- Σαχ. Δ/νςθ: Α. Παπανδρζου 37 Σ.Κ. Πόλθ: 15180 - Μαροφςι Ιςτοςελίδα: www.minedu.gov.gr E-mail: press@minedu.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ,

1. Ρεριφερειακοφσ Διευκυντζσ Δ/νςεισ, Γραφεία Ρ.Ε.: Ο. Ιντηζ: 210 3442315, Εκπ/ςθσ, Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΘΣΘΣ ΚΑΙ ΘΘΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ Δ/ΝΣΘ ΔΙΟΙΚΘΣΘΣ Ρ.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΡΟΣ/ΚΟΥ Α/ΘΜΙΑΣ & Β/ΘΜΙΑΣ ΕΚΡ/ΣΘΣ ΤΜΘΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΡΟΒΟΛΗ ΗΛΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΕΡΙΜΟΦΩΤΙΚΑ ΡΟΓΑΜΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ/ΤΜΗΜΑΤΑ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ - ΡΟΣΩΡΙΚΟΥ Η Ηλεκτρονικι Υπθρεςία Συμμετοχισ ςε επιμορφωτικά Ρρογράμματα Για Διευκφνςεισ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ

ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΑΠΟΚΣΗΗ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗ ΣΑΤΣΟΣΗΣΑ Οδηγός Χρήσης Εφαρμογής Ελέγχου Προσφορών Αφοφ πιςτοποιθκεί ο λογαριαςμόσ που δθμιουργιςατε ςτο πρόγραμμα ωσ Πάροχοσ Προςφορϊν, κα λάβετε ζνα e-mail με

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ)

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ (ΝΠΙΔ) Το καταςτατικό που ακολουκεί αποτελεί γενικό υπόδειγμα. Τα καταςτατικά πρζπει να εξειδικευκοφν ανάλογα με τα εξισ: 1. Αν ιδρφονται μόνον από

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014»

ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Μαροφςι, 12/03/2013 ΘΕΜΑ: «Ειςαγωγή μαθητών και ςχετικζσ ρυθμίςεισ ςτα Πρότυπα Πειραματικά χολεία (Π.Π..) για το ςχολικό ζτοσ 2013-2014» Η ΔΙΟΙΚΟΤΑ ΕΠΙΣΡΟΠΗ ΠΡΟΣΤΠΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΩΝ ΧΟΛΕΙΩΝ (Δ.Ε.Π.Π..) Ανακοινώνει

Διαβάστε περισσότερα

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής

4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τοσρνοσά Basket Σηελετών Επιτειρήζεων 2013-2014 Δήλωζη Σσμμεηοτής 4o Τουρνουά Basket Στελεχϊν Επιχειριςεων 2013-2014 Σελ. 1 / 7 Σηοιτεία Αθληηών Ομάδας: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14.

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση «Μισθός 2005»

Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Εγκατάσταση «Μισθός 2005» Έκδοση 8.5 ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ Βιμα 1 ο. Κάνουμε φφλαξθ των αρχείων από τθν προθγοφμενθ ζκδοςθ του προγράμματοσ. Εργαλεία Φφλαξθ c:\msteuro\20111001 *Εντάξει+ Όποσ: 20111001

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ»

ΘΕΜΑ: Ηλεκτρονικόσ ςυγχρονιςμόσ του Ρλθροφοριακοφ Συςτιματοσ «ΕΓΑΝΗ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Δ/ΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ Ακινα, 25.08.2015 Αρικ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι)

ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) ΑΝΑΛΤΗ ΣΟΤ ΝΕΟΤ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟΤ ΓΙΑ ΣΟΤ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ (όπωσ ζχει ψθφιςτεί ςτθ Βουλι) Οι Θζςεισ όλων των κατθγοριϊν εκπαίδευςθσ (ΡΕ, ΤΕ, ΔΕ, ΥΕ) κατατάςςονται ςε 6 ςυνολικά βακμοφσ. Σ Ε Δ Γ Β Α Οι προαγωγζσ

Διαβάστε περισσότερα

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ

Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Θεςιακά ςυςτιματα αρίκμθςθσ Δρ. Χρήστος Ηλιούδης αρικμθτικό ςφςτθμα αρίκμθςθσ (Number System) Αξία (value) παράςταςθ Οι αξίεσ (π.χ. το βάροσ μιασ ποςότθτασ μιλων) μποροφν να παραςτακοφν με πολλοφσ τρόπουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63)

ΜΗΝΙΑΙΑ ΕΙΣΦΟΑ ΣΥΝΟΛΟ ΧΩΙΣ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 172,59 ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΕΙΔ. ΡΟΣΑΥΞΗΣΗ 230,83. ΚΑΣΩ 5ΕΣΙΑ (4ο & 5ο ΕΣΟ ΑΦ.) - 2η ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ (852,63) Οι νζεσ ειςφορζσ με βάςη το Νόμο 3986/2011 (Φ.Ε.Κ. 152/1-7-2011) διαμορφώνονται ωσ εξήσ: (θα ιςχφςουν αναδρομικά από την 1.7.2011 ςφμφωνα με τον μεταγενζςτερο νόμο 4019/2011 (Φ.Ε.Κ. 216/30-9-2011)) Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- 1 ΕΛΛΗΝΚΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΚΑ ΥΡΟΥΓΕΚΟ ΡΑΚΔΕΚΑΣ ΚΑΚ ΙΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΓΕΝΙΚΘ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΣΤΑΤΘΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΡΟΓΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΘΛΕΚΤΟΝΙΚΘΣ ΔΙΑΚΥΒΕΝΘΣΘΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΘ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΡΙΣΤΟΡΟΙΘΣΕΩΝ - ΤΜΘΜΑ Αϋ ---- Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ ΠΙΝΑΚΑ ΣΡΟΠΟΠΟΙΟΤΜΕΝΩΝ ΔΙΑΣΑΞΕΩΝ Με τισ παρ. 1 και 2 του άρθρου 1 αντικαθίςταται ο τίτλοσ και οι παράγραφοι 1,2,3,5 και 6 του άρθρου 38 ν. 3979/2011, που ζχουν ωσ εξήσ: «Άρκρο 38 - Ενιαίο Σφςτθμα Ρλθρωμϊν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ

Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Οδηγύεσ Εφαρμογόσ Ηλεκτρονικόσ Κοςτολόγηςησ Η εφαρμογι κοςτολόγθςθσ δίνει ςτουσ διακζτεσ ςυγγραμμάτων τθ δυνατότθτα υποβολισ αίτθςθσ κοςτολόγθςθσ για βιβλία τα οποία ζχουν ςυμπεριλθφκεί ςε μία τουλάχιςτον

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΔΑ: Β4ΣΥ9-Ρ7Ξ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ, ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ----- ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΗ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΤΘΤΝH ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ Π.Ε. ΣΜΗΜΑ Βϋ ΣΡΟΠΟΠΟΙΗΗ ΤΜΠΛΗΡΩΗ ΣΗ ΑΡ.132732/Δ1/25-10-2012

Διαβάστε περισσότερα

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων

Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων Η διαδικαςία επιλογήσ μαθημάτων 1. Ηθτιςτε από τθν Κοςμθτεία τθσ χολισ Οικονομικϊν Επιςτθμϊν και Διοίκθςθσ (Κτιριο ΟΕΔ02, 0 όροφοσ, γραφείο 027Α) τθν λίςτα με τα μακιματα αντιςτοιχίασ που ιδθ υπάρχουν

Διαβάστε περισσότερα

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01

Οδθγίεσ Χριςθσ. Ζκδοςθ v.01 Αιτήςεισ για τη χορήγηςη πετρελαίου θέρμανςησ περιόδου 2015-2016 Οδθγίεσ Χριςθσ Ζκδοςθ v.01 ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΗΜΟΙΩΝ ΕΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΔΑ: 4Ι0Ε9-Ε3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ YΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΕΙΔΙΚΗ ΤΠΗΡΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΔΡΑΕΩΝ ΜΟΝΑΔΑ Γ Σαχ. Δ/νςη : Ανδρζα Παπανδρζου 37 Σ. Κ. Πόλη : 151 80, Μαροφςι Ιςτοςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ Πλθρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΟΝΤΟΣ υγγροφ 83,11745 Ακινα, Σ 2109285109,2109285106, F 2109233119, firstreception@firstreception.gov.gr, http://firstreception.gov.gr ΣΜΗΜΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ, ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ & ΔΙΑΥΑΛΙΗ ΠΟΙΟΣΗΣΑ Ακινα, 26 /10

Διαβάστε περισσότερα

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι:

Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ & ΔΕΥΤΕΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ Ε ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ Ε ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Αϋ:ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΠΟΣΙΜΗΗ ΠΡΟΟΝΣΩΝ ΣΩΝ ΤΠΑΛΛΗΛΩΝ ΠΟΤ ΣΙΘΕΝΣΑΙ Ε ΔΙΑΘΕΙΜΟΣΗΣΑ ΠΙΝΑΚΑ Ι ΒΑΘΜΟΛΟΓΟΤΜΕΝΑ ΚΡΙΣΗΡΙΑ ΚΑΣΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΠΕ και ΣΕ Κ Ρ Ι Σ Η Ρ Ι Α Μ Ο Ρ Ι Α* 1. ΣΤΠΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ.

Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ηράκλειο, 14-9-2015 Αρικ. Εγκ.: Φ. 34.1/3/7596 ΤΠ. ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚ/ΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ Π. & Δ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΑΣΣΙΚΗ Δ/ΝΗ Α/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Η Βϋ ΑΘΗΝΑ ΠΡΟ: χολικζσ Μονάδεσ Π.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ & ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΣΜΗΜΑ ΕΠΟΠΣΕΙΑ ΚΑΙ ΑΔΕΙΟΔΟΣΗΗ ΦΟΡΕΩΝ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Κανονιςμόσ Λειτουργίασ Ι.Ε.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα

Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Οικονομικά Στοιχεία για τισ Ξζνεσ Γλϊςςεσ ςτθν Ελλάδα Τα ςτοιχεία που παρατίκενται ζχουν αντλθκεί αυτοφςια από τθν δθμοςιευμζνθ Ζκκεςθ του Κζντρου Ανάπτυξθσ Εκπαιδευτικισ Πολιτικισ τθσ ΓΣΕΕ με τίτλο «Τα

Διαβάστε περισσότερα

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου

Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν. Θανάσης Παζαρλόγλου Μίςκωςθ και εκμίςκωςθ αγακϊν 1 Θανάσης Παζαρλόγλου Νομοκετικό πλαίςιο α) 11389/8-3-1993 απόφαςθ του Υπουργοφ Εςωτερικϊν «Ενιαίοσ κανονιςμόσ προμθκειϊν Οργανιςμϊν Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ» (ΦΕΚ Βϋ 185). β)

Διαβάστε περισσότερα

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες)

Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Εγχειρίδιο Χρήςησ Προςωποποιημζνων Υπηρεςιών Γ.Ε.ΜΗ. (Περιφέρειες) Ιούνιοσ 2013 Περιεχόμενα: Ειςαγωγή... 3 1. Περιφζρεια... 3 1.1 Διαχειριςτήσ Αιτήςεων Περιφζρειασ... 3 1.1.1. Είςοδοσ... 3 1.1.2. Αρχική

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ

Κανονιςμόσ Πρακτικήσ Άςκηςησ Σμήματοσ Λογοθεραπείασ ΣΕΙ Πάτρασ Σ ΕΦΝΟΛΟΓ ΙΚΟ ΕΚ ΠΑΙΔΕΤΣΙΚ Ο ΙΔΡΤΜ Α ΠΑΣΡΑ ΦΟΛΗ ΕΠΑΓ Γ ΕΛΜ ΑΣ ΩΝ ΤΓΕΙΑ ΚΑΙ Π ΡΟΝΟΙΑ Σ Μ ΗΜΑ ΛΟΓΟΘΕΡΑΠ ΕΙΑ Τηλ: 2610 362474 E-mail: logotherapeia@teipat.gr Fax: 2610.331335 Γ ΡΑΥΕΙΟ Π ΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων

Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Νικόλαοσ Μ. Σαλτερισ Σχολικόσ Σφμβουλοσ Δ.Ε. Δρ. Πολιτικισ Επιςτιμθσ και Ιςτορίασ Μζλοσ ΔΣ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Σχολικϊν Συμβοφλων Δομι ειςιγθςθσ Επιςτθμονικζσ Προςεγγίςεισ τθσ Αξιολόγθςθσ ςτθν Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Α Γυμνασίου Ενότητα 1β: Ισότητα - Εξίσωση Συγγραφή:

Διαβάστε περισσότερα

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ

Κεφϊλαιο Α Αρχϋσ και όργανα του Ενιαύου Συςτόματοσ Κοινωνικόσ Αςφϊλειασ - Κεφάλαιο Α Αρχζσ και όργανα του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο1 Θεμελιϊδεισ αρχζσ του Ενιαίου Συςτιματοσ Κοινωνικισ Αςφάλειασ... 3 Άρκρο 2 Εκνικό Συμβοφλιο Κοινωνικισ Αςφάλειασ...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΤΚΣΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΕΞΑΙΡΕΣΙΚΑ ΕΠΕΙΓΟΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ Αθήνα, 22.12.2015 ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ Τμιμα Διοικθτικισ Υποςτιριξθσ Α.Π.

Διαβάστε περισσότερα

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων

Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Εφδοξοσ Δήλωςη Συγγραμμάτων Το πρόγραμμα «Εφδοξοσ» αφορά ςτθ διανομι Συγγραμμάτων των Τεχνολογικϊν και Πανεπιςτθμιακϊν Ιδρυμάτων τθσ Επικράτειασ. Στόχοσ του Πλθροφοριακοφ Συςτιματοσ (ΠΣ) τθσ Δράςθσ είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΓΑΝΩΣΗΣ & ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Α ----- Βακμόσ Αςφαλείασ: Να διατθρθκεί μζχρι: Βακμόσ Ρροτεραιότθτασ: ΕΞΑΚΡΕΣΚΚΑ ΕΠΕΚΓΟΝ Μαροφςι,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΔΑ: ΒΙΥ0ΟΞΘΩ-ΖΓΞ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΜΕΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΩΣΕΡΙΚΟΤ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr

ΠΡΟ: 151 80 Μαροφςι Πληροφορίεσ : Διακουμάκου Ελζνθ Σηλζφωνο : 210-3442376 FAX : 210-3442210 E-mail : physea@minedu.gov.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΑΠΟΦΑΗ ΑΠΟΦ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΕΝΙΑΙΟ ΦΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΑΓΩΓΗ ΣΟΜΕΑ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ & ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7)

Διαδικαςία Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. (v.1.0.7) (v.1.0.7) 1 Περίλθψθ Σο ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ Διαδικαςίασ Προγράμματοσ Ωρομζτρθςθσ. Παρακάτω προτείνεται μια αλλθλουχία ενεργειϊν τθν οποία ο χριςτθσ πρζπει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ

ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΜΟΝΙΜΩΝ ΚΑΘΗΓΗΣΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΑΡΙΘΜΟ ΔΙΟΡΙΘΕΝΣΩΝ 2006-2007 34 2007-2008 40 2008-2009 38 2009-2010 25 2010-2011 13 ΤΝΟΛΟ: 150 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ( ΜΕΟ ΟΡΟ 30 ΔΙΟΡΙΜΟΙ ΑΝΑ ΕΣΟ) Με

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Ακινα, 2-12-2014 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ AΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ Αρικ. πρωτ: 13413/152622 Δ/ΝΗ ΠΡΟΣΑΙΑ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΣΜΗΜΑ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις

Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις Μετατροπή των ΕΠΑ.Λ. ΕΠΑ.Σ. σε Τετνολογικό Λύκειο Σσνενώσεις Καταργήσεις ΣΑΡΣΟΛΗ ΧΡΗΣΟ Δ/ντθσ ΕΠΑ.. Χαϊδαρίου Πρϊθν προϊςτάμενοσ τμιματοσ Βϋ τθσ Δ/νςθσ πουδϊν ΔΕ του ΤΠΔΒΜΘ Άλλθ μια αλλαγι ςτθν ΣΕΕ κα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ

ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ ΝΕΟ ΜΙΘΟΛΟΓΙΟ: Σο νομοςχζδιο πρώτεσ παρατηρήςεισ Σου Πάνου Ντοφλα, Καθηγητή Αγγλικήσ, pandou.paron@gmail.com Κόρινθοσ,14/12/2015 Ρροχτζσ βράδυ κατατζκθκε το τελικό ςχζδιο νόμου (εδϊ: http://tinyurl.com/jbnpsed

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ. του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ. iknowhow Πληροφορική A.E ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΗ του ΙΑΣΡΟΦΑΡΜΑΚΕΤΣΙΚΟΤ ΦΑΚΕΛΟΤ ΑΘΕΝΩΝ Για τον ΟΙΚΟ ΝΑΤΣΟΤ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ iknowhow Πληροφορική A.E ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΟΙ ΓΙΑΣΡΟΙ... 3 Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΧΡΗΣΕ... 3 ΠΡΟΒΑΗ ΣΗΝ ΕΦΑΡΜΟΓΗ... 3 ΑΡΧΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ

ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΗ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Φραγκοφδθ 11 και Αλ.Πάντου TK 101 63 Καλλικζα Αττικισ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ

ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ ΟΤΕ Α.Ε. Μαροφςι, 22. 5. 2015 ΡΟΕΔΟΣ Δ.Σ. & ΔΛΕΥΚΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Αρικμ.: 427/ Δ. 573. Α Ρ Ο Φ Α Σ Θ ΚΕΜΑ: Ρρόγραμμα Οικειοκελοφσ Αποχϊρθςθσ εργαηομζνων και εμμίςκων δικθγόρων ΟΤΕ. Αποςκοπϊντασ ςτθν προςαρμογι

Διαβάστε περισσότερα

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν

Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν Ammon Ovis_Ζρευνα ικανοποίθςθσ τουριςτϊν_ Ραδιοςτακμόσ Flash 96 1 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ Σο δείγμα περιλαμβάνει 332 τουρίςτεσ από 5 διαφορετικζσ θπείρουσ. Οι περιςςότεροι εξ αυτϊν

Διαβάστε περισσότερα

Θ Αναπλθρϊτρια του Διευκυντι τθσ Δευτεροβάκμιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Αττικισ

Θ Αναπλθρϊτρια του Διευκυντι τθσ Δευτεροβάκμιασ Διεφκυνςθσ Εκπαίδευςθσ Ανατολικισ Αττικισ ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ, ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΘΡΘΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΘ Δ/ΝΘ Π/ΘΜΙΑ & Δ/ΘΜΙΑ ΕΚΠ/Θ ΑΣΣΙΚΘ ΔIEΤΘΤΝΘ ΔΕΤΣΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΘ ΑΝΑΣΟΛΙΚΘ ΑΣΣΙΚΘ ΣΜΘΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ Γζρακασ, 01-08

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Χρη ςησ ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Χρη ςησ ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Χρη ςησ ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ για το ρο λο του Εκπαιδευτικου Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγή...

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΣΟΜΕΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ ΑΝΩΣΑΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΣΜΗΜΑ Α ΑΝΩΣΕΡΟΤ ΔΙΔΑΚΣΙΚΟΤ ΠΡΟΩΠΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ

Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ Ολοκληρωμε νο Πληροφοριακο Συ ςτημα Διαχει ριςησ Προςωπικου Α/θμιασ και Β/θμιασ Εκπαι δευςησ (ΟΠΣΥΔ) Εγχειρι διο Εγγραφη σ & Συ νδεςησ χρη ςτη ςυςτη ματοσ ΟΠΣΥΔ Απρίλιοσ 2016 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι...

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ.

ΘΕΜΑ : Γνωςτοποίθςθ δθμοςίευςθσ Υπουργικισ Απόφαςθσ Εγκφκλιοσ εφαρμογισ τθσ. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Αθήνα, 29/12/2014 EΛΛHNIKH ΔHMOKPATIA YΠOYPΓEIO ΕΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ & ΗΛΕΚΣΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΚΤΒΕΡΝΗΗ ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox

Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox Megatron ERP Βάςη δεδομζνων Π/Φ - κατηγοριοποίηςη Databox 03 05 ΙΛΤΔΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. αρμά Ιηαμπζλλα Βαρλάμθσ Νίκοσ Ειςαγωγι... 1 Σι είναι το Databox...... 1 Πότε ανανεϊνεται...... 1 Μπορεί να εφαρμοςτεί

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v )

Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών. (v ) Διαδικαζία Διατείριζης Εκηύπωζης Ιζοζσγίοσ Γενικού - Αναλσηικών Καθολικών (v.1. 0.7) 1 Περίλθψθ Το ςυγκεκριμζνο εγχειρίδιο δθμιουργικθκε για να βοθκιςει τθν κατανόθςθ τθσ διαδικαςίασ διαχείριςθσ Εκτφπωςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2)

Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Στάδια υποβολισ ενδιάμεςθσ αναφοράσ Κφριου Συγγραφζα (1/2) Διόρκωςθ δομισ ςυγγράμματοσ (προςκικθ, αφαίρεςθ, αναδιάταξθ κεφαλαίων) Μεταφόρτωςθ ςτο πλθροφοριακό ςφςτθμα των απαραίτθτων αρχείων (αποδεκτά

Διαβάστε περισσότερα

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.).

Σα υποβλθκζντα αιτιματα κοινοποιοφνται από τθ Δ/νςθ Τδάτων τθσ Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ ςτθν Ειδικι Γραμματεία Τδάτων (Ε.Γ.Τ.). ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΙΓΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΤΓΑΣΩΝ Γ/ΝΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ Σαχ. Γ/νση: Ιατρίδοσ 2 & Κηυισίας 124 Σαχ. Κωδ.: 115 26, Αθήνα Fax: 210 6994355 URL:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ»

ΟΔΗΓΙΕ ΓΙΑ ΣΗ ΔΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΚΑΙ ΣΗΝ ΤΠΟΒΟΛΗ ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΕΡΕΤΝΑ ΚΑΙ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ: ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ & ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ Ε ΜΕΣΑΒΑΗ ΔΡΑΗ ΕΘΝΙΚΗ ΕΜΒΕΛΕΙΑ «ΚΟΤΠΟΝΙΑ ΚΑΙΝΟΣΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Ειδική Γραμματεία Τδάτων ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ Έτοσ αναφοράσ 2010 Μάιοσ 2011 ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΝΕΡΩΝ ΚΟΛΤΜΒΗΗ ΣΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΕΣΟ ΑΝΑΦΟΡΑ 2010 Ε Ι Α Γ Ω Γ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α Η ποιότθτα των υδάτων κολφμβθςθσ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ:

ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ. Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ θ γνώμθ μου είναι θ ακόλουκθ: ΓΝΩΜΟΔΟΣΗΗ Επί του υποβλθκζντοσ από τθ Δ.Ε.Υ.Α. προσ τθν Ε.Δ.Ε.Υ.Α., με αρ. πρωτ. εις: 2265 /15.02.2016 ερωτιματοσ Θζμα: Χοριγθςθ άδειασ φροντίδασ τζκνου ςε εργαηόμενο των Δ.Ε.Τ.Α. Επί του ωσ άνω κζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ -----

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΑΤΙΑ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΡΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΡΟΥΔΩΝ & ΦΟΙΤΗΤΙΚΗΣ ΜΕΙΜΝΑΣ ΤΜΗΜΑ Β ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ

Εφαρμογζσ Πλθροφορικισ Σεχνολογία Διαχείριςθ Φυςικών Πόρων Ζκφραςθ-Πολιτιςμόσ Ευρωπαϊκόσ Πολιτιςμόσ Στουσ μακθτζσ που κα φοιτιςουν φζτοσ ςτθν Αϋ Λυκείου κα αρχίςει να εφαρμόηεται θ νζα δομι του λυκείου. Για τθν ειςαγωγι ςτθν τριτοβάκμια εκπαίδευςθ κα μετράει επιπλζον και ο μζςοσ όροσ των βακμϊν των τριϊν

Διαβάστε περισσότερα