Σύνθεζη και Αςηοζσεδιαζμόρ ωρ Ταςηόζημερ Ππάξειρ ηηρ Μοςζικήρ Δημιοςπγίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνθεζη και Αςηοζσεδιαζμόρ ωρ Ταςηόζημερ Ππάξειρ ηηρ Μοςζικήρ Δημιοςπγίαρ"

Transcript

1 Σύνθεζη και Αςηοζσεδιαζμόρ ωρ Ταςηόζημερ Ππάξειρ ηηρ Μοςζικήρ Δημιοςπγίαρ Αθανάζιορ Ζέπβαρ Η ζχλζεζε θαη ν απηνζρεδηαζκφο ζρεηίδνληαη άκεζα, αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ή/θαη ελαιιάζζνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηηέιεζεο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Η εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαιιηηερληθψλ πξάμεσλ έγθεηηαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ή κε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 1 ηνλ απηνζρεδηαζκφ ε θαιιηηερληθή πξάμε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε-εμαξηψκελε απφ ηε ξνή ηνπ ρξνλνκεηξεηή, ελψ ζηε ζχλζεζε ε φιε δηαδηθαζία θηλείηαη ζε «δηθφ» ηεο ρξφλν. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ νη δχν απηέο δεκηνπξγηθέο πξάμεηο, ζχλζεζε θαη απηνζρεδηαζκφο, ζε ζπλδπαζκφ ή αλεμάξηεηα είλαη ηαπηφζεκεο. Σερληθέο ζχλζεζεο, θαηά θνηλή νκνινγία, είλαη νη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο κέζνδνη γηα ηε κνπζηθή δεκηνπξγία. Αθνινχζσο, ε ηέρλε ηεο ελνξρήζηξσζεο, ε ρξήζε πξνεηνηκαζκέλσλ θαη ηδησκαηηθψλ νξγάλσλ θαη λέσλ ηερληθψλ, ε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ε ζεκεηνγξαθία σο ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε, θαζψο θαη ν απηνζρεδηαζκφο δηαζηέιινπλ ηε δεκηνπξγηθή επηηέιεζε ηελ ζπκπιεξψλνπλ, ηελ επηζθξαγίδνπλ. Έλα κνπζηθφ έξγν κπνξεί λα είλαη ππαξθηφ δηακέζνπ ηεο ζεκεηνγξαθίαο, ή εηδάιισο σο αθνπζηηθφ γεγνλφο κηα δσληαλή ή κηα πξνερνγξαθεκέλε ερεηηθή δηαδξνκή. 2 Δάλ ην κνπζηθφ έξγν δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε, κπνξεί λα εθηειεζηεί βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, δειαδή ηεο ερεηηθήο απεηθφληζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ κλήκεο, ή ελδερνκέλσο απφ ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Σα έληερλα έξγα 3 ζπληίζεληαη απφ κνπζηθά ζηνηρεία πνπ θαηνπηξίδνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη ηελ αηζζεηηθή αληίιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγνχ. Σν ερεηηθφ απνηέιεζκα ζηηο έληερλεο ζπλζέζεηο ελδερνκέλσο λα πνηθίιιεη επξέσο απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν δεκηνπξγφ ζε δεκηνπξγφ θαη κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. Σα (έληερλα) απηνζρεδηαζηηθά έξγα, 4 απηά πνπ απνδίδνληαη απφ έλα ζνιίζηα απηνζρεδηαζηή ή απφ ζχλνιν απηνζρεδηαζηψλ, αμηνπνηνχλ ζρεηηθέο αλ φρη ηηο ίδηεο ηερληθέο κε απηέο ηεο (έληερλεο) ζχλζεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη απφδνζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ. Δληέιεη, ε πξάμε ηεο ζχλζεζεο θαη ε πξάμε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ δπλεηηθά κνηξάδνληαη έλα θνηλφ δεηνχκελν: ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ! Η πξάμε ηεο ζχλζεζεο ζεσξείηαη σο πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ επψλπκνπ δεκηνπξγνχ, ελψ ν απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί θπξίσο σο 1 Ο φξνο «πξαγκαηηθφο ρξφλνο» είλαη δαλεηζκέλνο απφ ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηε κνπζηθή κε Η/Τ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ ακεζφηεηα (ρσξίο δηαθνπή, αλαβνιή, ή αλακνλή) δξάζεο-αληίδξαζεο ζε θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία δειαδή ζηελ αθαξηαία, άκεζε θαη ρσξίο ρξνληθή κεζνιάβεζε αληαπφθξηζε ζε θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία. ηε δηθή καο πεξίπησζε, ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο «πξαγκαηηθφο ρξφλνο» αθνξά ζηελ ακεζφηεηα ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο-εξκελείαο, ελψ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη σο ζπλψλπκν ηνπ φξνπ «παξψλ ρξφλν» ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν «παξειζψλ ρξφλν» ή «κε πξαγκαηηθφ ρξφλν» πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν. 2 πρλά, θαηά ηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «κνπζηθφ(-ά) έξγν(-α)» θαη «(κνπζηθέο) ζπλζέζεηο» σο ζπλψλπκα. 3 Με ηνλ φξν «έληερλεο ζπλζέζεηο»/«έληερλα έξγα» νξίδνληαη ηα ελππφγξαθα έξγα «θιαζηθήο» ή ζχγρξνλεο («θιαζηθήο») κνπζηθήο θαη φρη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη νη «κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ». 4 Με ηνλ φξν «έληερλα απηνζρεδηαζηηθά έξγα» νξίδνπκε απηά ζηα νπνία νη κνπζηθνί ζπληειεζηέο (απηνζρεδηαζηέο) έρνπλ θιαζηθή κνπζηθή παηδεία, απνθιείνληαη δειαδή νη παξαδνζηαθνί κνπζηθνί. 1

2 δηαδξαζηηθή-ζπλδπαζηηθή δεκηνπξγηθή πξάμε, 5 κεηαμχ ησλ απηνζρεδηαζηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη απηνζρεδηαζηέο ελαιιάζζνπλ θαη αλαπηχζζνπλ γλψξηκα ζε απηνχο κνπζηθά ζηνηρεία, δειαδή κνηίβα, θξάζεηο, αξκνληθέο δνκέο, ηερληθή θαη αηζζεηηθή αληίιεςε νη απηνζρεδηαζηέο έρνπλ ιίγν σο πνιχ ζρεηηθή εκπεηξία θαη ππφβαζξν. ηνλ απηνζρεδηαζκφ δελ πξνυπάξρεη ην γξαπηφ θείκελν πνπ νξίδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο επηινγέο, ε κνπζηθή ζπλνρή ηνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, έγθεηηαη θαηά θχξην ιφγσ ζην θνηλφ ππφβαζξν θαη ηε δηα-δξάζε ησλ απηνζρεδηαζηψλ, ζην βαζκφ πνπ ε δεκηνπξγηθή επηηέιεζε αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν απηνκαηηζκνχ. 6 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνζρεδηαζηηθήο πξάμεο, νη κνπζηθνί αληινχλ πιηθά πνπ έρνπλ ζπζηεκαηηθά «απνζεθεχζεη» ζηε κλήκε ηνπο, έρνπλ απνζηεζίζεη θαη θαηεγνξηνπνηήζεη θαηά ζρεηηθφ ηξφπν κε απηφλ ησλ κεγάισλ κνπζνπξγψλ ηεο Γχζεο, π.ρ. Μφηζαξη. Οη εθηειεζηέο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, αλαθέξεη ν Bruno Nettl, πνπ ηαπηφρξνλα ήηαλ θαη ζπλζέηεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηειεηνπνίεζεο ελφο λένπ θνκκαηηνχ κηαο λέαο ζχλζεζεο ζπλήζηδαλ λα απηνζρεδηάδνπλ ηκήκαηά ηνπ κπξνζηά ζε αθξναηήξην θαη λα δνθηκάδνπλ ην ζπλδπαζκφ κνπζηθψλ ηδεψλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ ηειηθή εθδνρή, δειαδή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (Nettl, 1956: 12-13). Καη απηφλ ηνλ ηξφπν έζεηαλ ηηο βάζεηο γηα ηε κνξθνπιαζία ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν (θνκκάηη), θαζψο θαη ηηο πηζαλέο κεηαβιεηέο. Αλάινγν θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζηελ πξνεηνηκαζία παξαγσγήο παξαζηάζεσλ φπεξαο φπνπ θαηά ηελ ηειηθή πξφβα, ή αθφκα θαη θαηά ηελ πξψηε εθηέιεζε, «δνθηκάδνληαη» κνπζηθέο (κεισδηθέο, αξκνληθέο, ελνξρεζηξσηηθέο, κνξθηθέο), ππνθξηηηθέο θαη ζθεληθέο εθδνρέο. ηελ πεξίπησζε ησλ απηνζρεδηαζηψλ ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ απφθιηλαλ απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ην εκπινχηηδαλ κε λέα ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο. 7 Καη βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηνλ παξάγνληα κλήκεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη γξαπηφ θείκελν. Καηά πφζν δειαδή δηέθεξε ην έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ζε θάζε επφκελε εθηέιεζε. Ο ζπλζέηεο ηεο Γχζεο ζα έθαλε θάηη αλάινγν ζην ραξηί, δειαδή ζεκεηψζεηο (sketches), δνθηκάδνληαο θαη ηειεηνπνηψληαο ηα κνπζηθά πιηθά ηα νπνία ζα αμηνπνηνχζε ζην έξγν ηνπ. ηε ζπκθσληθή κνπζηθή, ελίνηε νη εξκελεπηέο (καέζηξνη ή/θαη κνπζηθνί εθηειεζηέο) επεκβαίλνπλ ζην κνπζηθφ θείκελν ηνπ έξγνπ, αλαπξνζαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηά ηνπ, είηε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ερεηηθήο ηζνξξνπίαο, είηε γηα ηελ θαιχηεξε απνδνρή ηνπ έξγνπ απφ ην αθξναηήξην. Πάξαπηα, ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ νη νπνίνη απηνζρεδηάδνπλ ηα κνπζηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα θαηεπζείαλ κπξνζηά ζε αθξναηήξην. Γηα θάζε πεξίπησζε, νη απηνζρεδηαζηέο ζεσξνχληαη άηνκα κε ηδηαίηεξεο 5 Γηαδξαζηηθή-ζπλδπαζηηθή πξάμε ζχλζεζεο νξίδεηαη ε δεκηνπξγηθή πξάμε θαηά ηελ νπνία κνπζηθέο ηδέεο θαη ζηνηρεία αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθηειεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ. 6 Απηνκαηηζκφ νξίδνπκε ηελ -ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν- άληιεζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνζεθεπκέλσλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κλήκε ηνπ απηνζρεδηαζηή, αιιά θαη αμηνιφγεζε, αλαδηάηαμε θαη πξνβνιή ηνπο. 7 Θεσξνχκε φηη ν πην θάησ ζρνιηαζκφο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ κνπζηθνιφγνπ, ζπλζέηε θαη βηνινλίζηα Γεκήηξε Θέκειε πξνζζέηεη νπζηαζηηθά ζην ζπιινγηζκφ καο: «ν φξνο παξαδνζηαθή κνπζηθή είλαη πνιχ επξχο θαη φρη νπσζδήπνηε ηαπηφζεκνο κφλν κε ηελ δεκνηηθή κνπζηθή πνπ πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε πξνθνξηθή παξάδνζε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ ηξαγνπδηνχ ή νπνηαζδήπνηε δεκνηηθήο κεισδίαο πνπ πξνθχπηνπλ πάληνηε ζην πιαίζην ζπλερνχο απηνζρεδηαζκνχ ζε θάζε εθηέιεζε, δελ κπνξνχκε φκσο πνηέ ή πνιχ ίζσο ζπάληα λα εληνπίζνπκε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Η παξαδνζηαθή κνπζηθή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη έληερλν είδνο φπσο π.ρ. ε βπδαληηλή κνπζηθή πνπ ζπλδέεηαη κε ζεκεηνγξαθία θαη θπζηθά είλαη κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο καο» (ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, 2011). 2

3 ηθαλφηεηεο (Nettl, 1956: 12-13). Η επηζήκαλζε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ εζλνκνπζηθνιφγνπ ππνγξακκίδεη ην δεκηνπξγηθφ ζζέλνο θαη ηε δηηηή πξνζσπηθφηεηα ησλ απηνζρεδηαζηψλ/ζπλζεηψλ, ελψ πξνεθηείλνληαο πεξαηηέξσ ην ζπιινγηζκφ ηνπ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηηο δχν απηέο δεκηνπξγηθέο πξάμεηο σο εθάκηιιεο θαη ηζνδχλακεο. Αξρηθά, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο έληερλεο κνπζηθήο, ε ζχλζεζε σο δεκηνπξγηθή πξάμε δελ είρε νχηε δηαθνξά αιιά νχηε θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ θαιιηηερληθή πξάμε ηεο εθηέιεζεο. πρλά νη κνπζηθνί εθηειεζηέο παξέβαηλαλ ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ (ζπλζέηε) θαη ρσξίο δηζηαγκφ ηξνπνπνηνχζαλ, πξνζσπνπνηνχζαλ ή παξάιιαζζαλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φκσο, νη κνπζηθνί, άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, δειαδή ηεο παξηηηνχξαο θαη ηηο εθάξκνδαλ ρσξίο λα απνθιίλνπλ. Ωο θαη ζήκεξα νη εθηειεζηέο παξεκβαίλνπλ ζην κνπζηθφ θείκελν εξκελεχνληάο ην κε ηνλ ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν, εληαγκέλν βέβαηα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζηηιηζηηθήο απφδνζεο. 8 Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε cadenza ζηα θνληζέξηα θαη ηηο ζνλάηεο ηνπ Κιαζηθηζκνχ θαη ηνπ Ρνκαληηζκνχ, φπνπ νη ζνιίζηεο είηε εκπινπηίδνπλ κε δηθά ηνπο ξπζκνκεισδηθά ζηνηρεία, είηε αληηθαζηζηνχλ νιφθιεξεο θξάζεηο ή θαη νιφθιεξε ηελ cadenza κε δηθή ηνπο. Σν ελάξπζκν κπάζν ζην Μπαξφθ θαη ε cadenza ηνπ θιαζηθνχ θνληζέξηνπ απνηεινχλ δχν αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηνζρεδηαζκνχ. Σν κελ ελάξπζκν κπάζν δίλεη ζηνπο εθηειεζηέο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ, κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηα ζπζηαηηθά ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζηνηρεία θαη κνηίβα. Οη δε cadenzas, σο ην ηέινο ηνπ 18 νπ αηψλα, ζπάληα γξάθνληαλ αθξηβψο, δίλνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επθαηξία ζηνπο ζνιίζηεο λα αλαπηπρζνχλ απηνζρεδηαζηηθά, ζχκθσλα κε ην ηαιέλην ηνπο (Cope, 2001: 77). 9 Μία άιιε αλάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο απνηειεί ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζπνπδή, απφ πιεπξάο καζεηεπνκέλσλ ζηελ ηδαδ, γηα ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε απηνζρεδηαζηηθψλ δεμηνηήησλ. Όπσο θαηά ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε δηδαζθαιία ηεο ζχλζεζεο ζηηο ζρνιέο ηεο Δπξψπεο νη ζπνπδαζηέο αζθνχληαη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κνηίβσλ, ζηηο ηερληθέο κίκεζεο, ελαξκφληζεο, ηελ αλάιπζε κνξθήο, ηε κνξθνπιαζία, θαζψο θαη ηελ ελνξρήζηξσζε, παξνκνίσο ζηελ ηδαδ ε απνζηήζηζε θαη ε αλάιπζε θαηαγεγξακκέλσλ απηνζρεδηαζκψλ 10 εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο κνπζηθήο απηήο ζε δεηήκαηα κνηηβηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο κηαο αξρηθήο (απηνζρεδηαζηηθήο) ηδέαο. πρλά ζηελ ηδαδ, θαηά ηε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο γιψζζαο νη κνπζηθνί δαλείδνληαη κνηίβα θαη θξάζεηο απφ πξσηνπφξνπο απηνζρεδηαζηέο, ηα νπνία απνζηεζίδνπλ θαη παξαιιάζζνπλ σο εμήο: πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο κεισδηθν-ξπζκηθά ζηνηρεία, απμάλνληαο, κεηψλνληαο ή αλαζηξέθνληάο ηα επηπξνζζέησο, ηα κειεηνχλ ζε ειεχζεξν ξπζκφ, ελψ ζχληνκα ηα επαλαπξνζδηνξίδνπλ κέζσ ξπζκηθψλ παξαιιαγψλ (Berliner, 1994: 171). Καη απηφλ ηνλ ηξφπν «πξνζσπνπνηνχλ» ηα αξρηθά δαλεηζκέλα πιηθά «θηίδνληαο» ηε βάζε ηεο δηθήο ηνπο γιψζζαο. Σα επεμεξγαζκέλα «πξνζσπνπνηεκέλα» πιένλ ζηνηρεία αμηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8 Μπνξνχκε εδψ λα αλαθαιέζνπκε ζηε κλήκε καο ηελ ξήζε ηνπ Αληφξλν: «εξκελεχσ ηε κνπζηθή ζεκαίλεη θάλσ κνπζηθή». 9 Baroque figured bass and the classical concerto cadenza represent two of the examples of improvisation in traditional music The figure bass allows performers the creative possibility of improvising and developing rhythmic and melodic fragments and motives. Cadenzas, up to the late eighteenth century, were rarely written out in detail, giving the performers the opportunity to improvise in a manner best suited to their own particular talents (Cope, 2001: 77). 10 Με ηνλ φξν «θαηαγεγξακκέλνη απηνζρεδηαζκνί» ελλννχληαη θπξίσο νη δσληαλέο ή νη studio ερνγξαθήζεηο απηνζρεδηαζκψλ ησλ θνξπθαίσλ κνπζηθψλ ηεο ηδαδ. 3

4 απηνζρεδηαζηηθήο πξάμεο σο θφξκνπιεο ή σο πξφηππα πιηθά γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ο κεγάινο απηνζρεδηαζηήο ηεο ηδαδ, John Coltrane, κειεηνχζε γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα ηηο απηνζρεδηαζηηθέο εθδνρέο ηνπ αξκνληθνχ ππφβαζξνπ ηνπ έξγνπ Giant Steps, 11 εμαληιψληαο έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ αλαδηαηάμεσλ ησλ κνηίβσλ θαη θξάζεσλ πνπ απέξξεαλ απφ ηελ αξκνλία, δνκψληαο έλα είδνο πξνεηνηκαζκέλνπ απηνζρεδηαζκνχ. Δληέιεη, νη απηνζρεδηαζηέο ηεο ηδαδ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεηηθέο ηερληθέο κε ηνπο ζπλζέηεο ηεο ζπκθσληθήο κνπζηθήο δειαδή, έλα άιιν είδνο ζχλζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζην βαζκφ πνπ ε απηνκαηνπνίεζε ησλ απηνζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθή κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλζεηηθψλ επηινγψλ κεγάισλ κνπζνπξγψλ, γηα παξάδεηγκα ηνπ Μπαρ, ηνπ Μφηζαξη, ή κεγάισλ βηξηνπφδσλ εθηειεζηψλ, φπσο ηνπ Ρνζηξνπφβηηο, αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεπηηθή-απηνζρεδηαζηηθή αληηκεηψπηζε έλαληη ηεο cadenzas. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηνζρεδηαζκνχ ζηε δπηηθή κνπζηθή ηέρλε απνηειεί ν κειηζκαηηθφο εκπινπηηζκφο ησλ θξάζεσλ, νη κε νινθιεξσκέλεο ζεκεηνγξαθηθά θξάζεηο ζην κνπζηθφ θείκελν πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο κνπζηθνχο (απηνζρεδηαζηέο) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε πξνζζήθε, αληηθαηάζηαζε ζε πξαγκαηηθφ ή κε ρξφλν ηεο cadenza κε άιιε, ή ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, θιπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, σο έλα βαζκφ θάζε κνπζηθή εξκελεία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απηνζρεδηαζκνχ, εληνχηνηο ν βαζκφο ηνπ πνηθίιιεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίνδν, ην ζηηι θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εξκελεπηψλ. Μέρξη ην 1600 ε γλψζε καο γηα ηε κνπζηθή δεκηνπξγία είλαη πεξηνξηζκέλε, πξσηίζησο ιφγσ ηεο απνπζίαο γξαπηψλ θεηκέλσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ, πεξί ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εξκελείαο απφ εθείλε ηελ επξεία ηζηνξηθή πεξίνδν, ζηεξίδεηαη ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. 12 Σα πην αμηφπηζηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηνλ απζφξκεην απηνζρεδηαζκφ ηνπ Jubilus (Karp, 1983: 197). Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε απνκλεκφλεπζε κεγάινπ αξηζκνχ κνπζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ην Μεζαίσλα, ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ, δηαδξακάηηδε ζπνπδαίν ξφιν ε κνπζηθή ηξαγνπδηφηαλ απφ κλήκεο. Δπηπξνζζέησο, νη κειεηεηέο (scholars) ηεο πεξηφδνπ εθείλεο ζπλήζηδαλ λα απνκλεκνλεχνπλ έλα ηεξάζηην αξηζκφ έξγσλ θαη ηκεκάησλ έξγσλ, απφ ηα νπνία αληινχζαλ θαη αμηνπνηνχζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο, ή αθξηβέζηεξα δηαηππσκέλν: αλαζχλζεζεο, ή αλαθαηαζθεπήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζχλζεζε, σο δεκηνπξγηθή πξάμε, δελ ήηαλ ππφζεζε λέσλ ερεηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ, φπσο ζπλαληάκε θαηά ηηο επφκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ε ζχλζεζε δελ είλαη κηα δεκηνπξγηθή πξάμε «γξαςίκαηνο» ήρσλ ζην ραξηί αλαθέξεη ε Carruthers, αιιά κηα δηαδηθαζία αλαδηαηχπσζεο ή αλαζχλζεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ κεζάδνληα κειεηεηή. «Ήηαλ ε δηαδηθαζία άληιεζεο απφ θάπνηεο γσληέο ηεο κλήκεο ηνπ αλαδεκηνπξγνχ, απνζεθεπκέλσλ έξγσλ ή ηκεκάησλ έξγσλ» (Busse-Berger, 11 Train [John Coltrane] was blowing [practicing on saxophone] more than two years the changes [harmonic progression] of Steps [Giant Steps]. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ζπδήηεζε κε ην δηαθεθξηκέλν Αθξνακεξηθαλφ ζαμνθσλίζηα, ηδαδ απηνζρεδηαζηή θαη παλεπηζηεκηαθφ δάζθαιν Vernice Bunky Green ( πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ηθάγν 1988). 12 Βεβαίσο ζα απνθεχγακε ηνλ απφιπην ηζρπξηζκφ φηη δελ ππάξρνπλ κέρξη ην 1600 γξαπηέο καξηπξίεο, αιιά φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο. Δίλαη γλσζηφ εμάιινπ φηη ήδε ην 1412 ν Prosdocimus de Beldemandis Tractatus de Contrapuncto αλαθέξεηαη ζε δχν ηξφπνπο εθηέιεζεο αληηζηηθηηθήο κνπζηθήο: έλα πξνθνξηθφ απηνζρεδηαζηηθφ, ην contrapunctus vocalis, βέβαηα ζην πιαίζην θαλφλσλ, θαη έλαλ πην ηππηθφ πνπ δεζκεχνληαλ απφ ην γξαπηφ θημαξηζκέλν κνπζηθφ θείκελν, ην contrapunctus scriptum. Κάηη παξφκνην πεξηγξάθεη θαη ν κεγάινο ζεσξεηηθφο Johannes Tinctoris ζην πεξίθεκν βηβιίν ηνπ Liber de Αrte Contrapuncti (1477), φπνπ θη απηφο κεηαμχ άιισλ θάλεη ιφγν γηα εθηέιεζε απηνζρεδηαζηηθή εθηφο θεηκέλνπ (βηβιίνπ) super librum cantare, δειαδή πάλσ ζε έλα ρνξηθφ απφ κλήκεο (ex mente), ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίθεκε res facta ηεο έηνηκεο ζχλζεζεο δειαδή ηεο θημαξηζκέλεο κε κνπζηθή γξαθή ( cantus compositus ). Σελ ίδηα αληίιεςε ζπλαληάκε θαη ζε άιινπο ζεσξεηηθνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο G. Zarlino (1558) θαη N. Vincentino (1555). 4

5 2005: 4). 13 Καηά πφζν ηα έξγα απηά απνηεινχζαλ ζπκπαγείο ζπλζέζεηο, αλαζπλζέζεηο, ή απηνζρεδηαζηηθά επεηζφδηα, ζεσξνχκε φηη είλαη έλα αλνηρηφ δήηεκα πξνο εζηηαζκέλε δηεξεχλεζε. Σα πξψηα κλεκνλνηερληθά βνεζήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο, γηα λα δηδάμνπλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο κεζφδνπο απνκλεκφλεπζεο ηνπ θζνγγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξφπσλ. Οη πξψηεο εθδνρέο απφ απηέο ηηο θφξκνπιεο πξνζθέξνληαλ κέζσ ησλ «ερεκάησλ» (echema) θαη ησλ «λελαλέ» (noeane) ζπιιαβψλ απφ ην ζχζηεκα ηεο Βπδαληηλήο Οθησερίαο (oktoechos) θαηά ηνλ Bailey ζην Intonation Formulas (Busse-Berger, 2005: 67) 14. Ο Oliver Strunk αλαθέξεη ζηα «Κείκελά» ηνπ φηη νη Βπδαληηλέο κεισδίεο είλαη ζαλ έλα είδνο κσζατθνχ φπνπ ζπλδπάδνληαη (αλακεηγλχνληαη) ζπλήζεηο κεισδηθέο θφξκνπιεο, άιινηε κε ηνλ έλα θαη άιινηε κε ηνλ άιιν ηξφπν, δεκηνπξγψληαο ζρεκαηηζκνχο, νη νπνίνη αλεμάξηεηα απφ ηε γεληθή ηνπο νκνηφηεηα δελ είλαη πνηέ αθξηβψο ίδηνη (Strunk, 1977: 10). 15 ην Κνληάθην, ε ηερληθή κειηζκαηηθνχ εκπινπηηζκνχ ησλ θξάζεσλ γηλφηαλ βάζεη θαλφλσλ νη νπνίνη κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ δάζθαιν ζηνλ καζεηή (Wellesz, 1961: 338). 16 Κάηη αλάινγν εμάιινπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηελ ηηαιηθή πξνζέγγηζε (ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία) επί ηνπ diminution, ηελ ηερληθή ηεο θαηάηκεζεο, 17 δειαδή ησλ θαλφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δάζθαινη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηξαγνπδηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απηνζρεδηάζνπλ κειίζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Giovanni Battista Bovicelli (Bovicelli, 1594). Καηά ην 16 ν αηψλα, ε δηαθφζκεζε θαη ν επηκέξνπο εκπινπηηζκφο ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ δηά ησλ πνηθηικάησλ (ornaments) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο απηνζρεδηαζκνχ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ νη κνπζηθνί δηάλζηδαλ ην αξρηθφ θείκελν αληηθαζηζηψληαο ηηο κεγάιεο θζνγγηθέο αμίεο κε κηθξφηεξεο, κέζσ ηεο θαηάηκεζεο ή ππνδηαίξεζεο, εκπινπηίδνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ην αξρηθφ θείκελν. Η ηερληθή απηή, δειαδή ηνπ εκπινπηηζκνχ (ornamentation), αθνξνχζε θπξίσο ζηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο-απηνζρεδηαζηέο παξά ζηνπο ζπλζέηεο, θαη απαηηνχζε εθηφο απφ δεμηνηερλία θαη θαιέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο. Γειαδή, νη εθηειεζηέο ιεηηνπξγνχζαλ δηακέζνπ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ σο ελ κέξεη δεκηνπξγνί/αλαδεκηνπξγνί ηνπ έξγνπ. Μηα άιιε, ελδερνκέλσο πην ειεγρφκελε απηνζρεδηαζηηθή πξαθηηθή, ππαηλίζζεηαη ε δνκή αζκαηηθψλ κνπζηθψλ θεηκέλσλ πνπ γηα παξάδεηγκα βαζίδνληαη ζην δσξηθφ ηξφπν (Horsley, 1980: 99). Tα αζκαηηθά απηά θείκελα έρνπλ παξφκνηα κεισδηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξκελεπηή λα αλαδηαηάμεη θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ην κεισδηθφ πιηθφ, δειαδή ν ειεγρφκελνο απηνζρεδηαζκφο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζκάησλ ν εξκελεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαζχλζεζεο ησλ αξρηθψλ πιηθψλ κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Καηά ζρεηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ε ςαιηηθή πξαθηηθή ζηε Βπδαληηλή κνπζηθή αθφκα θαη ζήκεξα κε ηνπο ραξαθηήξεο 13 Thus, composition was not about creating new, innovative work, as it has become in modern times: Composition is not an act of writing, Carruthers says, it is rumination, cogitation, dictation, a listening and a dialogue, a gathering of voices from several places in memory. 14 The first mnemonic aids devised by theorists to help singers memorize the characteristic pitch set for every mode. The earliest versions of these formulas were supplied with echema or noeane syllables derived from the Byzantine oktoechos. Bailey, Intonation Formulas (Busse-Berger, 2005: 67). 15 Byzantine melody is a short of mosaic in which conventional melodic formulae are combined, now in one order, now in another. Producing designs which despite their general similarity are never twice the same (Strunk, 1977: 10). 16 (Kontakio) the technique of ornamentation was applied according to fixed rules, and taught by the singer masters to their pupils (Wellesz, 1961: 338). 17 Ο φξνο diminution (θαηάηκεζε) πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηηαιηθφ φξν diminuimento (Forte, 1982: 7-8). 5

6 πνηφηεηαο, 18 αιιά θαη ε ηλδηθή κνπζηθή κε ηα ragas. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο ην πνιπθσληθφ έξγν πνπ φξηδε κε ιεπηνκέξεηα ηνπο θζφγγνπο αιιά θαη ηηο ξπζκηθέο αμίεο ήηαλ ην Magnus Liber Organi (Busse-Berger, 2005: 1). Μνινλφηη ν κνλνθσληθφο-κεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο ζπλέρηζε λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, νη πξνζπάζεηεο λα πξνζηεζεί κηα άιιε κεισδία ζηελ αζκαηηθή κνπζηθή εκθαλίδνληαη ζηα πξψηκα κνπζηθά εγρεηξίδηα. Αλ θαη ην πξφσξν organum κπνξεί λα είρε πξνέιζεη απφ ηε ιατθή πξαθηηθή, ην λα απηνζρεδηάζνπλ νη ηξαγνπδηζηέο κηα δεχηεξε κεισδία βάζεη κηαο αξρηθήο, απαηηνχζε ηερληθέο γλψζεηο επί ησλ θάζεησλ ζρέζεσλ ησλ θζφγγσλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζχκθσλσλ δηαζηεκάησλ έλαληη ησλ δηάθσλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηνληθνχ-ηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά, ν απηνζρεδηαζηήο (ηξαγνπδηζηήο) βαζηδφηαλ ζηε κλήκε ηνπ ζηελ απνζηήζηζε ηεο αξρηθήο κεισδίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνζζήθε κηαο δεχηεξεο δειαδή (απηνζρεδίαδε) κηα δεχηεξε κεισδία. Δληέιεη, νη απηνζρεδηαζηέο αληηκεηψπηδαλ ηελ αξρηθή κεισδία κέζα απφ κηα δηαδηθαζία λνεηηθήο παξηηηνχξαο (ζεκεηνγξαθίαο -visual notation), φπνπ ζηε ζπλέρεηα αληηζηνηρνχζαλ ηνπο θζφγγνπο ηεο δεχηεξεο κεισδίαο, ηεο απηνζρεδηαζηηθήο, έλαληη ηεο αξρηθήο. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξψηα εγρεηξίδηα πεξί ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη απηά πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο ηερληθέο ηεο αληίζηημεο, ην ξπζκφ, θαη ηε ζεκεηνγξαθηθή ηνπο απφδνζε. ηελ πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθή ζπγθξφηεζε δεηεκάησλ ρεηξηζκνχ ηεο πνιπθσλίαο ζπλέβαιαλ ηα αλψλπκα Musica Enchiriadis θαη Scholia Enchiriadis, ηνλ 9 ν αηψλα, εγρεηξίδηα ζηα νπνία ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ην δηπιαζηαζκφ ηεο κεισδίαο θαηά θαζαξά δηαζηήκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε ησλ θσλψλ (αληίζεηε θαη πιάγηα θίλεζε) ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ησλ θνκκαηηψλ ελψ εμειίζζεηαη θαη ηειεηνπνηείηαη ε ηερληθή organum. Σν 14 ν αηψλα, φηαλ ζπζηεκαηνπνηήζεθε θαη θαζηεξψζεθε ε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, αλαπηχρζεθαλ νη ζχλζεηεο δνκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηζζνξπζκηθφ κνηέην. Με ηε δεκηνπξγία φιν θαη πην ζχλζεησλ κνξθψλ, ε αλάγθε γηα ηε ζεκεηνγξαθηθή απφδνζε ησλ έξγσλ, ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, δηνγθψζεθε. Οη κνπζηθέο ζπλζέζεηο πιένλ απνδίδνληαλ κε κεγάιε ζεκεηνγξαθηθή αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα. Παξ νι απηά, ν απηνζρεδηαζκφο θαζψο θαη ε πξνζζήθε παξάιιεισλ εμαξηψκελσλ θαηά ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα κε ζεκεηνγξαθεκέλσλ θξάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Fauxbourdon, δηαδξακάηηδε ζπνπδαίν ξφιν ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία. Γηα ηνπο απηνζρεδηαζηέο ε ακεζφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο είλαη ην δεηνχκελν. Δπεηδή ν απηνζρεδηαζκφο είλαη κνπζηθή δεκηνπξγία ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν», νη απηνζρεδηαζηέο δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα δηνξζψζνπλ ή λα επαλαδηαηππψζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. Όιεο νη επηινγέο ιακβάλνληαη, ελψ ε κνπζηθή είλαη ζε εμέιημε ελψπηνλ ηνπ αθξναηεξίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ην ξίζθν ησλ επηινγψλ ηνπο, νη απηνζρεδηαζηέο βαζίδνληαη ζηνλ απηνκαηηζκφ (ησλ επηινγψλ), δειαδή πάλσ ζε έλα θαιά δνκεκέλν ζηηιηζηηθά θαη ηερληθά ππφβαζξν. Μνπζηθνί ηεο ηδαδ, ηνπ Μπαξφθ, νη Ιλδνί εθηειεζηέο ζηηάξ, ή νη βηξηνπφδνη πνπ εξκελεχνπλ ηηο θαηέλδεο απφ θνληζέξηα ηνπ Κιαζηθηζκνχ ή ηνπ Ρνκαληηζκνχ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ερεηηθφ πιαίζην κηα κνπζηθή γιψζζα θαη παξάδνζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ εμεηάδνπκε ηηο πξνεγνχκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ ην 14 ν αηψλα, αιιά θαη ηηο κε δπηηθέο πξαθηηθέο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν απηνζρεδηαζκφο, ειεγρφκελνο ή φρη, απνηειεί ηελ θπξηφηεξε κνπζηθή δεκηνπξγηθή πξάμε, ζε αληίζεζε 18 ηε Βπδαληηλή κνπζηθή νη ραξαθηήξεο πνηφηεηαο, ή αιιηψο ηα πνηνηηθά ζεκάδηα είλαη απηά πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κέινπο θαη δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Καηά ηνλ δηαθεθξηκέλν θαζεγεηή Γξεγφξην ηάζε «δελ ππάξρεη απηνζρεδηαζκφο ζηελ Ψαιηηθή Σέρλε αιιά κεινπνηία ζηελ θάζε πεξίπησζε». «αθφκα θαη ην ςάικα [πνπ δελ πξνυπάξρεη ζεκεηνγξαθεκέλν], δελ είλαη απηνζρεδηαζκφο αιιά κεινπνίεζε ηεο ζηηγκήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηα ηδηψκαηα ησλ ήρσλ» (ηάζεο, 2001: 5-6). 6

7 κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ησλ κεηαγελέζηεξσλ πεξηφδσλ κεηά ην 14 ν αηψλα ζηε Γχζε φπνπ ε παξηηηνχξα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δεκηνπξγίαο. ηελ ειεχζεξε απηνζρεδηαζηηθή θαη αιεαηνξηθή κνπζηθή κεηά ην 1950, ηα ζηηιηζηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέζεηαλ ηε βάζε θάζε/κίαο κνπζηθήο θνπιηνχξαο έπαςαλ λα πθίζηαληαη, ελψ νη δεκηνπξγνί-απηνζρεδηαζηέο έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ζηνηρεία ηεο κε πξνβιεςηκφηεηαο. Όπσο ν απηνζρεδηαζκφο σο «ζχλζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν» δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα ηε θχζε ηεο ζχλζεζεο, ν νκαδηθφο απηνζρεδηαζκφο σο ζπιινγηθή δεκηνπξγηθή πξάμε κάο ελζαξξχλεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν ηνπ ζπλζέηε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θαιχηεξα απηνζρεδηαζηηθά κνπζηθά ζχλνια (improvisation ensembles) έρνπλ δεκηνπξγήζεη έξγα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αξηζηνπξγήκαηα ησλ κεγάισλ κνπζνπξγψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέιε ζε απηνζρεδηαζηηθά ζχλνια ππήξμαλ δηαθεθξηκέλνη ζπλζέηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, πξνζζέηνληαο πνιιά ζηε δεκηνπξγηθή επηηέιεζε κέζα απφ ηε γλψζε, ηερληθή θαη εκπεηξία ηνπο σο ζπλζέηεο. Σν έξγν Time Cycle δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Lukas Fos κε ην απηνζρεδηαζηηθφ ζχλνιν ηνπ UCLA (Schwartz & Godfrey, 1993: 414). Δπίζεο, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1985 θαη 1995 δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά έξγσλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Stephen Syverud κε ην Noise Ensemble ζην Παλεπηζηήκην Northwestern. Δληέιεη, πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ζχλζεζεο θαη απηνζρεδηαζκνχ; Βεβαίσο, ε απάληεζε δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε. Δλδερνκέλσο ε ζεκεηνγξαθία λα απνηειεί κηα έλδεημε ή δηαθνξά. Η απινπζηεπηηθή απάληεζε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζπλζέηε, ηδαδ απηνζρεδηαζηή θαη πνιπγξαθφηαηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ Ed Baker, φηη «ε κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζηε γνκνιάζηηρα» ελδερνκέλσο λα απνηειεί κηα απφ ηηο πην εχζηνρεο απαληήζεηο. Η ζεκεηνγξαθεκέλε κνπζηθή θαηά θχξην ιφγν δεκηνπξγήζεθε φρη ζε πξαγκαηηθφ αιιά ζε παξειζφληα frozen (παγσκέλν) ρξφλν. Γηαθνξεηηθά δηαηππσκέλν, ζχλζεζε είλαη απηνζρεδηαζκφο ζε αξγή θίλεζε θαη ζε ηεκαρηζκέλν ρξφλν. Η ζεκεηνγξαθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν εθείλν πνπ επηηξέπεη ηε ζθφπηκε αλαζηνιή ηνπ ρξφλνπ. Οξηζκέλνη ζπλζέηεο είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηνη ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ (ζεκεηνγξαθηθά) έξγσλ πνπ ηαπηφρξνλα απαηηνχλ ηα άξηζηα αληαλαθιαζηηθά θαη ην έλζηηθην πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο απηνζρεδηαζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ν Christian Wolff ζπρλά πξνγξακκαηίδεη ιεπηέο θαη επηδέμηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθηειεζηψλ ηνπ, ζην βαζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο παίγλην κεηαμχ ηνπο, ην νπνίν πξνθαιεί απξφβιεπηεο εθβάζεηο. Ο John Cage αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: [ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε] ζηα έξγα ηνπ Wolff ν θάζε εθηειεζηήο είλαη ζαλ λα πξνζπαζεί ζπλέρεηα λα επηβηβαζηεί ζε έλα ηξέλν, έηνηκνο αλά πάζα ζηηγκή, δηαξθψο ζε εγξήγνξζε Σν Duet II ηνπ Wolff γηα θφξλν θαη πηάλν απνηειείηαη απφ έμη ηκήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε φπνηα ζεηξά νη εθηειεζηέο επηιέμνπλ. Ο ζπλζέηεο αλαθέξεη φηη ην έξγν είλαη δηαδξαζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαζρεκαηηδφκελν κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δεκηνπξγηθήο επηηέιεζεο, ελψ ν ξφινο ηνπ θάζε ζπληειεζηή (εθηειεζηή /απηνζρεδηαζηή) δηαξθψο κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο: απφ εθηειεζηή/απηνζρεδηαζηή ζε ζπλζέηε, ζε αθξναηή, ζε εθηειεζηή/απηνζρεδηαζηή (Schwartz and Godfrey, 1993: 415). Απ ηελ άιιε κεξηά, ν Cage to ( ) δεκηνχξγεζε ην έξγν Concert γηα πξνεηνηκαζκέλν πηάλν θαη ζχλνιν δσκαηίνπ δελ έρεη παξηηηνχξα (score) παξά κφλν πάξηεο γηα ηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο (Wattkins, 1988: 561). Παξαθξάδνληαο ην Christopher Small, κπνξνχκε λα νινθιεξψζνπκε κε ηα εμήο. πκκεηέρνληαο ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, φπσο ε ζχλζεζε θαη ε εθηέιεζε ζε πξαγκαηηθφ ή παγσκέλν ρξφλν είλαη «έλαο ηξφπνο έξεπλαο, επηβεβαίσζεο, ή θαη ενξηαζκνχ ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο» (Small, 1987: 5). Ο απηνζρεδηαζκφο θαη ε 7

8 ζχλζεζε είλαη ζπλαθείο, αιιεινζπκπιεξνχκελεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην ρξφλν. Αθελφο ν απηνζρεδηαζκφο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πξφνδν ηνπ ρξνλνκέηξνπ, θαη αθεηέξνπ ε ζχλζεζε επηηξέπεη ζην δεκηνπξγφ λα επηζηξέςεη πίζσ ζην ρξφλν. Δληνχηνηο, ε ηζηνξία θαη ε έξεπλα έρνπλ απνδείμεη φηη θαη ε ζχλζεζε θαη ν απηνζρεδηαζκφο είλαη ηζνδχλακνη-ηαπηφζεκνη ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Βηβιηνγξαθία Berliner, Paul F Thinking in Jazz. Chicago: University of Chicago Press. Bovicelli, Giovanni Battista Regole Passagi du Musica. (Rules of musical embellishment), Venice. Busse-Berger, Anna-Maria Medieval Music and the Art of Memory. University of California, Berkeley. Cope, David H New Directions in Music. (7 th ed.) Waveland Press, Inc., Prospect Heights, IL. Forte, Allen An Introduction to Schenkerian Analysis. W. W. Norton and Co., NY. Horsley, Imogene Improvisation. Western Art Music: History to The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan Publishers, London. Nettl, Bruno Music in Primitive Culture. Harvard University Press, Boston. Karp, Theodore Dictionary of Music. Northwestern University Press, Evanston. Schwartz, Elliot and Godfrey, Daniel Music Since 1945: Issues, Materials, and Literature. Schirmer Books, New York, NY. Small, Christopher Music of the Common Tongue. Wesleyan University Press, Hanover NH. ηάζεο, Γξεγφξηνο Θ «...ηιμή ππορ ηον διδάζκαλον Αθιέπωμα ζηα εξηνηάσπονα ηηρ ηλικίαρ και ζηα ηπιανηάσπονα ηηρ επιζηημονικήρ και καλλιηεσνικήρ πποζθοπάρ ηος καθηγηηού Γπηγοπίος Θ. Σηάθη». Αλαηνιήο ην Πεξηήρεκα, Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία, Αζήλα. Strunk, Oliver Essays on Music in the Byzantine World. W.W. Norton and Co., NY. Wattkins, Glenn Soundings: Music in the Twentieth Century. Schirmer Books, New York, NY. Wellesz, Egon A History of Byzantine Music and Hymnography. (2 nd ed.) Oxford University Press, Oxford. 8

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Σκήκα Φεθηαθψλ πζηεκάησλ Π.Μ. Γηδαθηηθή ηεο ηερλνινγίαο θαη ςεθηαθά ζπζηήκαηα Καηεχζπλζε: Φεθηαθέο επηθνηλσλίεο θαη δίθηπα ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Δξγαιεία Αλάπηπμεο Πεξηερνκέλνπ ζε Wikis

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν

Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΓΙΑΣΜΗΜΑΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ Search Engine Optimization: Η ζεμαζία ηος ζηο Marketing, ενέπγειερ για ηεν αξιολόγεζε και ζηπαηεγική ανάπηςξερ ηυν ιζηοζελίδυν Γηπισκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ

ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΚΡΗΣΗ ΣΜΗΜΑ ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΘΔΜΑ Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο ζπζηάζεσλ βαζηδόκελνπ ζηε κνληεινπνίεζε ηνπ πξνθίι ησλ ρξεζηώλ κε ζηόρν ηελ πξνζσπνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα

Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο ζηελ Ειιάδα Παλεπηζηήκην Πεηξαηώο Σκήκα Οξγάλσζεο θαη Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ Μεηαπηπρηαθό Πξόγξακκα ζηε Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ Οιηθή Πνηόηεηα Εθαξκνγή ηωλ αξρώλ ηεο Οιηθήο Πνηόηεηαο ζηε Δηνίθεζε Έξγωλ Πιεξνθνξηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Abraham Lincoln Ση είλαη τν iforu Με θεξδνσθνπηθή νξγάλσσε κε νθτακειέο ΔΣ ίδξπσε τν 2012 Σπλεξγάδεταη κε αλτίστνηρεο νξγαλψσεηο σε Επξσπατθέο ρψξεο θαη Τνπξθία Σν όξακα τνπ iforu Η ελίσρπσε λέσλ γπλαηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο

Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Παλεπηζηήκην Πεηξαηψο Τκήκα Πιεξνθνξηθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ Σπνπδψλ «Πξνεγκέλα Σπζηήκαηα Πιεξνθνξηθήο» Μεηαπηπρηαθή Γηαηξηβή Τίηινο Γηαηξηβήο Μοντελοποίηση Χρηστών και Στερεότυπα για Προσαρμοστικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν

Οη δπλαηφηεηεο πνπ πξνζθέξεη ην Δηαδίθηπν ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Πνιχο ιφγνο γίλεηαη ηα ηειεπηαία ρξφληα γηα ην Internet. Έλαο φιν θαη πην κεγάινο αξηζκφο αλζξψπσλ ζπλδέεηαη ζην δίθηπν. Βξίζθνπκε φιε ηελ γθάκα ησλ ζπλαηζζεκάησλ: απφ ηε ιαηξεία πξνο ηηο λέεο

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΔΜΠΟΡΗΑ ΚΑΗ ΓΗΑΦΖΜΗΖ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ SOCIAL MEDIA MARKETING ICCMI 2014 ΑΝΣΔΡΟΝ ΒΑΝΔΑ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ Α.Μ:191/08 ΑΠΟΣΟΛΗΓΟΤ ΑΝΝΑ-ΜΑΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ

ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΡΖΣΖ ΦΗΛΟΟΦΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΦΗΛΟΟΦΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΠΜ: ΠΟΛΗΣΗΜΟ ΚΑΗ ΑΝΘΡΧΠΗΝΖ ΑΝΑΠΣΤΞH ΘΔΜΑ: ΒΔΛΣΗΧΖ ΓΗΑΜΑΘΖΣΗΚΧΝ ΥΔΔΧΝ ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΖΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΡΑΖ Φνηηήηξηα: εθάθε Μαξία Μάζεκα: Γηδαζθαιία

Διαβάστε περισσότερα

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ.

ΓΛΩΑ - ΠΡΟΣΤΠΑ-ΝΕΟΙ-ΕΛΕΤΘΕΡΟ ΧΡΟΝΟ- ΔΙΑΛΟΓΟ-. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. Η ειιεληθή γιψζζα κπξνζηά ζηνλ 21ν αηψλα. 1 Γ. Μπακπηληώηεο, Σν Βήκα: Νέεο Δπνρέο, ζ. 12-13, 4/1/1998 ηελ θακπή απφ ηνλ 20φ πξνο ηνλ 21ν αηψλα ν απνινγηζκφο ηνπ ηη έγηλε ζηε γιψζζα καο ζηνλ αηψλα πνπ θεχγεη

Διαβάστε περισσότερα

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην

Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην παιδαγωγικά ρεύματα στο Αιγαίο Θεωρείο 31 Ζ αμηνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ βηβιίσλ ζηελ εθπόλεζε δεκηνπξγηθώλ εξγαζηώλ ζην Δληαίν Λύθεην Δπάγγεινο Η. Μαλσιάο 1, Ησάλλεο Δ. Θενδσξόπνπινο 2 emanolas@fmenr.duth

Διαβάστε περισσότερα