Σύνθεζη και Αςηοζσεδιαζμόρ ωρ Ταςηόζημερ Ππάξειρ ηηρ Μοςζικήρ Δημιοςπγίαρ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Σύνθεζη και Αςηοζσεδιαζμόρ ωρ Ταςηόζημερ Ππάξειρ ηηρ Μοςζικήρ Δημιοςπγίαρ"

Transcript

1 Σύνθεζη και Αςηοζσεδιαζμόρ ωρ Ταςηόζημερ Ππάξειρ ηηρ Μοςζικήρ Δημιοςπγίαρ Αθανάζιορ Ζέπβαρ Η ζχλζεζε θαη ν απηνζρεδηαζκφο ζρεηίδνληαη άκεζα, αιιεινζπκπιεξψλνληαη, ή/θαη ελαιιάζζνληαη θαηά ηε δηαδηθαζία επηηέιεζεο ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Η εηδνπνηφο δηαθνξά κεηαμχ ησλ δχν απηψλ θαιιηηερληθψλ πξάμεσλ έγθεηηαη ζηελ πινπνίεζή ηνπο ζε πξαγκαηηθφ ή κε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 1 ηνλ απηνζρεδηαζκφ ε θαιιηηερληθή πξάμε είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλε-εμαξηψκελε απφ ηε ξνή ηνπ ρξνλνκεηξεηή, ελψ ζηε ζχλζεζε ε φιε δηαδηθαζία θηλείηαη ζε «δηθφ» ηεο ρξφλν. ηελ παξνχζα εξγαζία ζα δηεξεπλεζεί θαηά πφζνλ νη δχν απηέο δεκηνπξγηθέο πξάμεηο, ζχλζεζε θαη απηνζρεδηαζκφο, ζε ζπλδπαζκφ ή αλεμάξηεηα είλαη ηαπηφζεκεο. Σερληθέο ζχλζεζεο, θαηά θνηλή νκνινγία, είλαη νη ζπζηεκαηνπνηεκέλεο κέζνδνη γηα ηε κνπζηθή δεκηνπξγία. Αθνινχζσο, ε ηέρλε ηεο ελνξρήζηξσζεο, ε ρξήζε πξνεηνηκαζκέλσλ θαη ηδησκαηηθψλ νξγάλσλ θαη λέσλ ηερληθψλ, ε ρξήζε ππνινγηζηψλ θαη ειεθηξνληθψλ κέζσλ, ε ζεκεηνγξαθία σο ζπκπιεξσκαηηθή πξάμε, θαζψο θαη ν απηνζρεδηαζκφο δηαζηέιινπλ ηε δεκηνπξγηθή επηηέιεζε ηελ ζπκπιεξψλνπλ, ηελ επηζθξαγίδνπλ. Έλα κνπζηθφ έξγν κπνξεί λα είλαη ππαξθηφ δηακέζνπ ηεο ζεκεηνγξαθίαο, ή εηδάιισο σο αθνπζηηθφ γεγνλφο κηα δσληαλή ή κηα πξνερνγξαθεκέλε ερεηηθή δηαδξνκή. 2 Δάλ ην κνπζηθφ έξγν δεκηνπξγήζεθε πξηλ απφ ηελ εθηέιεζε, κπνξεί λα εθηειεζηεί βάζεη ησλ πιεξνθνξηψλ ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, δειαδή ηεο ερεηηθήο απεηθφληζεο. Δπίζεο, κπνξεί λα εθηειεζηεί απφ κλήκεο, ή ελδερνκέλσο απφ ην ζπλδπαζκφ θαη ησλ δχν. Σα έληερλα έξγα 3 ζπληίζεληαη απφ κνπζηθά ζηνηρεία πνπ θαηνπηξίδνπλ ηελ ηερληθή επάξθεηα θαη ηελ αηζζεηηθή αληίιεςε ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ δεκηνπξγνχ. Σν ερεηηθφ απνηέιεζκα ζηηο έληερλεο ζπλζέζεηο ελδερνκέλσο λα πνηθίιιεη επξέσο απφ πξφζσπν ζε πξφζσπν δεκηνπξγφ ζε δεκηνπξγφ θαη κεηαμχ ησλ ηζηνξηθψλ πεξηφδσλ θαη ησλ πνιηηηζκψλ. Σα (έληερλα) απηνζρεδηαζηηθά έξγα, 4 απηά πνπ απνδίδνληαη απφ έλα ζνιίζηα απηνζρεδηαζηή ή απφ ζχλνιν απηνζρεδηαζηψλ, αμηνπνηνχλ ζρεηηθέο αλ φρη ηηο ίδηεο ηερληθέο κε απηέο ηεο (έληερλεο) ζχλζεζεο, αλαθνξηθά κε ηελ νξγάλσζε θαη απφδνζε ηνπ κνπζηθνχ πιηθνχ. Δληέιεη, ε πξάμε ηεο ζχλζεζεο θαη ε πξάμε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ δπλεηηθά κνηξάδνληαη έλα θνηλφ δεηνχκελν: ηελ απνηειεζκαηηθή νξγάλσζε ηνπ ρξφλνπ! Η πξάμε ηεο ζχλζεζεο ζεσξείηαη σο πξνζσπηθή ππφζεζε ηνπ επψλπκνπ δεκηνπξγνχ, ελψ ν απηνζρεδηαζκφο κπνξεί λα ζεσξεζεί θπξίσο σο 1 Ο φξνο «πξαγκαηηθφο ρξφλνο» είλαη δαλεηζκέλνο απφ ηελ νξνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ζηνπο ειεθηξνληθνχο ππνινγηζηέο θαη ηε κνπζηθή κε Η/Τ πξνθεηκέλνπ λα πεξηγξάςεη ηελ ακεζφηεηα (ρσξίο δηαθνπή, αλαβνιή, ή αλακνλή) δξάζεο-αληίδξαζεο ζε θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία δειαδή ζηελ αθαξηαία, άκεζε θαη ρσξίο ρξνληθή κεζνιάβεζε αληαπφθξηζε ζε θάζε εηζεξρφκελε πιεξνθνξία. ηε δηθή καο πεξίπησζε, ν ζπγθεθξηκέλνο φξνο «πξαγκαηηθφο ρξφλνο» αθνξά ζηελ ακεζφηεηα ηεο κνπζηθήο εθηέιεζεο-εξκελείαο, ελψ ζα κπνξνχζε λα ζεσξεζεί θαη σο ζπλψλπκν ηνπ φξνπ «παξψλ ρξφλν» ζε αληηδηαζηνιή κε ηνλ φξν «παξειζψλ ρξφλν» ή «κε πξαγκαηηθφ ρξφλν» πνπ ζπρλά ρξεζηκνπνηείηαη ζην θείκελν. 2 πρλά, θαηά ηε ξνή ηνπ θεηκέλνπ ρξεζηκνπνηνχληαη νη φξνη «κνπζηθφ(-ά) έξγν(-α)» θαη «(κνπζηθέο) ζπλζέζεηο» σο ζπλψλπκα. 3 Με ηνλ φξν «έληερλεο ζπλζέζεηο»/«έληερλα έξγα» νξίδνληαη ηα ελππφγξαθα έξγα «θιαζηθήο» ή ζχγρξνλεο («θιαζηθήο») κνπζηθήο θαη φρη ε παξαδνζηαθή κνπζηθή θαη νη «κνπζηθέο ηνπ θφζκνπ». 4 Με ηνλ φξν «έληερλα απηνζρεδηαζηηθά έξγα» νξίδνπκε απηά ζηα νπνία νη κνπζηθνί ζπληειεζηέο (απηνζρεδηαζηέο) έρνπλ θιαζηθή κνπζηθή παηδεία, απνθιείνληαη δειαδή νη παξαδνζηαθνί κνπζηθνί. 1

2 δηαδξαζηηθή-ζπλδπαζηηθή δεκηνπξγηθή πξάμε, 5 κεηαμχ ησλ απηνζρεδηαζηψλ, ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. Οη απηνζρεδηαζηέο ελαιιάζζνπλ θαη αλαπηχζζνπλ γλψξηκα ζε απηνχο κνπζηθά ζηνηρεία, δειαδή κνηίβα, θξάζεηο, αξκνληθέο δνκέο, ηερληθή θαη αηζζεηηθή αληίιεςε νη απηνζρεδηαζηέο έρνπλ ιίγν σο πνιχ ζρεηηθή εκπεηξία θαη ππφβαζξν. ηνλ απηνζρεδηαζκφ δελ πξνυπάξρεη ην γξαπηφ θείκελν πνπ νξίδεη κε θάζε ιεπηνκέξεηα ηηο ζπγθεθξηκέλεο κνπζηθέο επηινγέο, ε κνπζηθή ζπλνρή ηνπ ερεηηθνχ απνηειέζκαηνο, φπσο πξναλαθέξζεθε, έγθεηηαη θαηά θχξην ιφγσ ζην θνηλφ ππφβαζξν θαη ηε δηα-δξάζε ησλ απηνζρεδηαζηψλ, ζην βαζκφ πνπ ε δεκηνπξγηθή επηηέιεζε αλαπηχζζεηαη ζε επίπεδν απηνκαηηζκνχ. 6 Καηά ηε δηάξθεηα ηεο απηνζρεδηαζηηθήο πξάμεο, νη κνπζηθνί αληινχλ πιηθά πνπ έρνπλ ζπζηεκαηηθά «απνζεθεχζεη» ζηε κλήκε ηνπο, έρνπλ απνζηεζίζεη θαη θαηεγνξηνπνηήζεη θαηά ζρεηηθφ ηξφπν κε απηφλ ησλ κεγάισλ κνπζνπξγψλ ηεο Γχζεο, π.ρ. Μφηζαξη. Οη εθηειεζηέο ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, αλαθέξεη ν Bruno Nettl, πνπ ηαπηφρξνλα ήηαλ θαη ζπλζέηεο, θαηά ηε δηαδηθαζία ηειεηνπνίεζεο ελφο λένπ θνκκαηηνχ κηαο λέαο ζχλζεζεο ζπλήζηδαλ λα απηνζρεδηάδνπλ ηκήκαηά ηνπ κπξνζηά ζε αθξναηήξην θαη λα δνθηκάδνπλ ην ζπλδπαζκφ κνπζηθψλ ηδεψλ, ηηο νπνίεο ζα ρξεζηκνπνηνχζαλ ζηελ ηειηθή εθδνρή, δειαδή θαηά ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ (Nettl, 1956: 12-13). Καη απηφλ ηνλ ηξφπν έζεηαλ ηηο βάζεηο γηα ηε κνξθνπιαζία ζην ζπγθεθξηκέλν έξγν (θνκκάηη), θαζψο θαη ηηο πηζαλέο κεηαβιεηέο. Αλάινγν θαηλφκελν παξαηεξείηαη ζηελ πξνεηνηκαζία παξαγσγήο παξαζηάζεσλ φπεξαο φπνπ θαηά ηελ ηειηθή πξφβα, ή αθφκα θαη θαηά ηελ πξψηε εθηέιεζε, «δνθηκάδνληαη» κνπζηθέο (κεισδηθέο, αξκνληθέο, ελνξρεζηξσηηθέο, κνξθηθέο), ππνθξηηηθέο θαη ζθεληθέο εθδνρέο. ηελ πεξίπησζε ησλ απηνζρεδηαζηψλ ηεο παξαδνζηαθήο κνπζηθήο, ελδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην εξψηεκα θαηά πφζνλ απφθιηλαλ απφ ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ θαη ην εκπινχηηδαλ κε λέα ζηνηρεία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπλαπιίαο. 7 Καη βέβαηα, ζα πξέπεη λα ζπλππνινγίζνπκε ηνλ παξάγνληα κλήκεο, γηα ηηο πεξηπηψζεηο θαηά ηηο νπνίεο δελ ππάξρεη γξαπηφ θείκελν. Καηά πφζν δειαδή δηέθεξε ην έξγν θαηά ηελ εθηέιεζε θαη ζε θάζε επφκελε εθηέιεζε. Ο ζπλζέηεο ηεο Γχζεο ζα έθαλε θάηη αλάινγν ζην ραξηί, δειαδή ζεκεηψζεηο (sketches), δνθηκάδνληαο θαη ηειεηνπνηψληαο ηα κνπζηθά πιηθά ηα νπνία ζα αμηνπνηνχζε ζην έξγν ηνπ. ηε ζπκθσληθή κνπζηθή, ελίνηε νη εξκελεπηέο (καέζηξνη ή/θαη κνπζηθνί εθηειεζηέο) επεκβαίλνπλ ζην κνπζηθφ θείκελν ηνπ έξγνπ, αλαπξνζαξκφδνληαο ζπγθεθξηκέλα ηκήκαηά ηνπ, είηε γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ερεηηθήο ηζνξξνπίαο, είηε γηα ηελ θαιχηεξε απνδνρή ηνπ έξγνπ απφ ην αθξναηήξην. Πάξαπηα, ππάξρνπλ θαη νη πεξηπηψζεηο παξαδνζηαθψλ κνπζηθψλ αιιά θαη ζχγρξνλσλ νη νπνίνη απηνζρεδηάδνπλ ηα κνπζηθά ηνπο δεκηνπξγήκαηα θαηεπζείαλ κπξνζηά ζε αθξναηήξην. Γηα θάζε πεξίπησζε, νη απηνζρεδηαζηέο ζεσξνχληαη άηνκα κε ηδηαίηεξεο 5 Γηαδξαζηηθή-ζπλδπαζηηθή πξάμε ζχλζεζεο νξίδεηαη ε δεκηνπξγηθή πξάμε θαηά ηελ νπνία κνπζηθέο ηδέεο θαη ζηνηρεία αλαπηχζζνληαη κεηαμχ ησλ εθηειεζηψλ ζε ζπλδπαζκφ. 6 Απηνκαηηζκφ νξίδνπκε ηελ -ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν- άληιεζε θαη παξνπζίαζε ησλ απνζεθεπκέλσλ κνπζηθψλ ζηνηρείσλ ζηε κλήκε ηνπ απηνζρεδηαζηή, αιιά θαη αμηνιφγεζε, αλαδηάηαμε θαη πξνβνιή ηνπο. 7 Θεσξνχκε φηη ν πην θάησ ζρνιηαζκφο ηνπ δηαθεθξηκέλνπ κνπζηθνιφγνπ, ζπλζέηε θαη βηνινλίζηα Γεκήηξε Θέκειε πξνζζέηεη νπζηαζηηθά ζην ζπιινγηζκφ καο: «ν φξνο παξαδνζηαθή κνπζηθή είλαη πνιχ επξχο θαη φρη νπσζδήπνηε ηαπηφζεκνο κφλν κε ηελ δεκνηηθή κνπζηθή πνπ πξαγκαηηθά ραξαθηεξηζηηθφ ηεο είλαη ε πξνθνξηθή παξάδνζε. Μπνξεί λα ππάξρνπλ πνιιέο παξαιιαγέο ηνπ ίδηνπ ηξαγνπδηνχ ή νπνηαζδήπνηε δεκνηηθήο κεισδίαο πνπ πξνθχπηνπλ πάληνηε ζην πιαίζην ζπλερνχο απηνζρεδηαζκνχ ζε θάζε εθηέιεζε, δελ κπνξνχκε φκσο πνηέ ή πνιχ ίζσο ζπάληα λα εληνπίζνπκε ηνλ αξρηθφ ζρεδηαζκφ ηνπ έξγνπ. Η παξαδνζηαθή κνπζηθή κπνξεί λα πεξηιακβάλεη θαη έληερλν είδνο φπσο π.ρ. ε βπδαληηλή κνπζηθή πνπ ζπλδέεηαη κε ζεκεηνγξαθία θαη θπζηθά είλαη κέξνο ηεο παξαδνζηαθήο καο» (ειεθηξνληθή αιιεινγξαθία, 2011). 2

3 ηθαλφηεηεο (Nettl, 1956: 12-13). Η επηζήκαλζε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ εζλνκνπζηθνιφγνπ ππνγξακκίδεη ην δεκηνπξγηθφ ζζέλνο θαη ηε δηηηή πξνζσπηθφηεηα ησλ απηνζρεδηαζηψλ/ζπλζεηψλ, ελψ πξνεθηείλνληαο πεξαηηέξσ ην ζπιινγηζκφ ηνπ κπνξνχκε λα αληηιεθζνχκε ηηο δχν απηέο δεκηνπξγηθέο πξάμεηο σο εθάκηιιεο θαη ηζνδχλακεο. Αξρηθά, θαηά ηελ αλάπηπμε ηεο επξσπατθήο έληερλεο κνπζηθήο, ε ζχλζεζε σο δεκηνπξγηθή πξάμε δελ είρε νχηε δηαθνξά αιιά νχηε θαη κεγαιχηεξε ζεκαζία απφ ηελ θαιιηηερληθή πξάμε ηεο εθηέιεζεο. πρλά νη κνπζηθνί εθηειεζηέο παξέβαηλαλ ηηο επηινγέο ηνπ δεκηνπξγνχ (ζπλζέηε) θαη ρσξίο δηζηαγκφ ηξνπνπνηνχζαλ, πξνζσπνπνηνχζαλ ή παξάιιαζζαλ ηα ζπζηαηηθά ζηνηρεία ησλ έξγσλ. Με ηελ πάξνδν ηνπ ρξφλνπ, φκσο, νη κνπζηθνί, άξρηζαλ λα αληηκεησπίδνπλ κε ζεβαζκφ ην αθξηβέο πεξηερφκελν ηνπ γξαπηνχ θεηκέλνπ, δειαδή ηεο παξηηηνχξαο θαη ηηο εθάξκνδαλ ρσξίο λα απνθιίλνπλ. Ωο θαη ζήκεξα νη εθηειεζηέο παξεκβαίλνπλ ζην κνπζηθφ θείκελν εξκελεχνληάο ην κε ηνλ ηδηαίηεξν πξνζσπηθφ ηνπο ηξφπν, εληαγκέλν βέβαηα κέζα ζηα πιαίζηα ηεο επξχηεξεο ζηηιηζηηθήο απφδνζεο. 8 Αληηπξνζσπεπηηθφ παξάδεηγκα απνηειεί ε cadenza ζηα θνληζέξηα θαη ηηο ζνλάηεο ηνπ Κιαζηθηζκνχ θαη ηνπ Ρνκαληηζκνχ, φπνπ νη ζνιίζηεο είηε εκπινπηίδνπλ κε δηθά ηνπο ξπζκνκεισδηθά ζηνηρεία, είηε αληηθαζηζηνχλ νιφθιεξεο θξάζεηο ή θαη νιφθιεξε ηελ cadenza κε δηθή ηνπο. Σν ελάξπζκν κπάζν ζην Μπαξφθ θαη ε cadenza ηνπ θιαζηθνχ θνληζέξηνπ απνηεινχλ δχν αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηνζρεδηαζκνχ. Σν κελ ελάξπζκν κπάζν δίλεη ζηνπο εθηειεζηέο ηε δπλαηφηεηα λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα αλαπηχμνπλ πεξαηηέξσ, κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ, ηα ζπζηαηηθά ξπζκηθά θαη κεισδηθά ζηνηρεία θαη κνηίβα. Οη δε cadenzas, σο ην ηέινο ηνπ 18 νπ αηψλα, ζπάληα γξάθνληαλ αθξηβψο, δίλνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ηελ επθαηξία ζηνπο ζνιίζηεο λα αλαπηπρζνχλ απηνζρεδηαζηηθά, ζχκθσλα κε ην ηαιέλην ηνπο (Cope, 2001: 77). 9 Μία άιιε αλάγλσζε ηνπ δεηήκαηνο απνηειεί ε κεζνδνινγηθή πξνζέγγηζε θαη ζπνπδή, απφ πιεπξάο καζεηεπνκέλσλ ζηελ ηδαδ, γηα ηελ απφθηεζε θαη βειηίσζε απηνζρεδηαζηηθψλ δεμηνηήησλ. Όπσο θαηά ηε ζπζηεκαηνπνηεκέλε δηδαζθαιία ηεο ζχλζεζεο ζηηο ζρνιέο ηεο Δπξψπεο νη ζπνπδαζηέο αζθνχληαη ζηε δεκηνπξγία θαη αλάπηπμε κνηίβσλ, ζηηο ηερληθέο κίκεζεο, ελαξκφληζεο, ηελ αλάιπζε κνξθήο, ηε κνξθνπιαζία, θαζψο θαη ηελ ελνξρήζηξσζε, παξνκνίσο ζηελ ηδαδ ε απνζηήζηζε θαη ε αλάιπζε θαηαγεγξακκέλσλ απηνζρεδηαζκψλ 10 εληζρχεη πεξαηηέξσ ηελ ηθαλφηεηα ησλ ζπνπδαζηψλ ηεο κνπζηθήο απηήο ζε δεηήκαηα κνηηβηθήο αλάπηπμεο θαη εμέιημεο κηαο αξρηθήο (απηνζρεδηαζηηθήο) ηδέαο. πρλά ζηελ ηδαδ, θαηά ηε δηαδηθαζία εκπινπηηζκνχ ηεο πξνζσπηθήο ηνπο γιψζζαο νη κνπζηθνί δαλείδνληαη κνηίβα θαη θξάζεηο απφ πξσηνπφξνπο απηνζρεδηαζηέο, ηα νπνία απνζηεζίδνπλ θαη παξαιιάζζνπλ σο εμήο: πξνζζέηνληαο ή αθαηξψληαο κεισδηθν-ξπζκηθά ζηνηρεία, απμάλνληαο, κεηψλνληαο ή αλαζηξέθνληάο ηα επηπξνζζέησο, ηα κειεηνχλ ζε ειεχζεξν ξπζκφ, ελψ ζχληνκα ηα επαλαπξνζδηνξίδνπλ κέζσ ξπζκηθψλ παξαιιαγψλ (Berliner, 1994: 171). Καη απηφλ ηνλ ηξφπν «πξνζσπνπνηνχλ» ηα αξρηθά δαλεηζκέλα πιηθά «θηίδνληαο» ηε βάζε ηεο δηθήο ηνπο γιψζζαο. Σα επεμεξγαζκέλα «πξνζσπνπνηεκέλα» πιένλ ζηνηρεία αμηνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηεο 8 Μπνξνχκε εδψ λα αλαθαιέζνπκε ζηε κλήκε καο ηελ ξήζε ηνπ Αληφξλν: «εξκελεχσ ηε κνπζηθή ζεκαίλεη θάλσ κνπζηθή». 9 Baroque figured bass and the classical concerto cadenza represent two of the examples of improvisation in traditional music The figure bass allows performers the creative possibility of improvising and developing rhythmic and melodic fragments and motives. Cadenzas, up to the late eighteenth century, were rarely written out in detail, giving the performers the opportunity to improvise in a manner best suited to their own particular talents (Cope, 2001: 77). 10 Με ηνλ φξν «θαηαγεγξακκέλνη απηνζρεδηαζκνί» ελλννχληαη θπξίσο νη δσληαλέο ή νη studio ερνγξαθήζεηο απηνζρεδηαζκψλ ησλ θνξπθαίσλ κνπζηθψλ ηεο ηδαδ. 3

4 απηνζρεδηαζηηθήο πξάμεο σο θφξκνπιεο ή σο πξφηππα πιηθά γηα πεξαηηέξσ αλάπηπμε. Ο κεγάινο απηνζρεδηαζηήο ηεο ηδαδ, John Coltrane, κειεηνχζε γηα πεξηζζφηεξν απφ δχν ρξφληα ηηο απηνζρεδηαζηηθέο εθδνρέο ηνπ αξκνληθνχ ππφβαζξνπ ηνπ έξγνπ Giant Steps, 11 εμαληιψληαο έλα πνιχ κεγάιν αξηζκφ αλαδηαηάμεσλ ησλ κνηίβσλ θαη θξάζεσλ πνπ απέξξεαλ απφ ηελ αξκνλία, δνκψληαο έλα είδνο πξνεηνηκαζκέλνπ απηνζρεδηαζκνχ. Δληέιεη, νη απηνζρεδηαζηέο ηεο ηδαδ ρξεζηκνπνηνχλ ζρεηηθέο ηερληθέο κε ηνπο ζπλζέηεο ηεο ζπκθσληθήο κνπζηθήο δειαδή, έλα άιιν είδνο ζχλζεζεο ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν, ζην βαζκφ πνπ ε απηνκαηνπνίεζε ησλ απηνζρεδηαζηηθψλ επηινγψλ κπνξεί λα ζεσξεζεί ζρεηηθή κε ηελ απηνκαηνπνίεζε ησλ ζπλζεηηθψλ επηινγψλ κεγάισλ κνπζνπξγψλ, γηα παξάδεηγκα ηνπ Μπαρ, ηνπ Μφηζαξη, ή κεγάισλ βηξηνπφδσλ εθηειεζηψλ, φπσο ηνπ Ρνζηξνπφβηηο, αλαθνξηθά κε ηελ εξκελεπηηθή-απηνζρεδηαζηηθή αληηκεηψπηζε έλαληη ηεο cadenzas. Αληηπξνζσπεπηηθά παξαδείγκαηα απηνζρεδηαζκνχ ζηε δπηηθή κνπζηθή ηέρλε απνηειεί ν κειηζκαηηθφο εκπινπηηζκφο ησλ θξάζεσλ, νη κε νινθιεξσκέλεο ζεκεηνγξαθηθά θξάζεηο ζην κνπζηθφ θείκελν πνπ ζπκπιεξψλνληαη απφ ηνπο κνπζηθνχο (απηνζρεδηαζηέο) θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ, ε πξνζζήθε, αληηθαηάζηαζε ζε πξαγκαηηθφ ή κε ρξφλν ηεο cadenza κε άιιε, ή ε πεξαηηέξσ αλάπηπμή ηεο, θιπ. Όπσο πξναλαθέξζεθε, σο έλα βαζκφ θάζε κνπζηθή εξκελεία πεξηιακβάλεη ζηνηρεία απηνζρεδηαζκνχ, εληνχηνηο ν βαζκφο ηνπ πνηθίιιεη ζχκθσλα κε ηελ πεξίνδν, ην ζηηι θαη ηελ πξνζσπηθφηεηα ησλ εξκελεπηψλ. Μέρξη ην 1600 ε γλψζε καο γηα ηε κνπζηθή δεκηνπξγία είλαη πεξηνξηζκέλε, πξσηίζησο ιφγσ ηεο απνπζίαο γξαπηψλ θεηκέλσλ. Σν κεγαιχηεξν κέξνο ησλ πιεξνθνξηψλ, πεξί ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο θαη εξκελείαο απφ εθείλε ηελ επξεία ηζηνξηθή πεξίνδν, ζηεξίδεηαη ζηελ πξνθνξηθή παξάδνζε. 12 Σα πην αμηφπηζηα ζηνηρεία αθνξνχλ ζηνλ απζφξκεην απηνζρεδηαζκφ ηνπ Jubilus (Karp, 1983: 197). Δίλαη επξέσο γλσζηφ φηη ε απνκλεκφλεπζε κεγάινπ αξηζκνχ κνπζηθψλ πιεξνθνξηψλ θαηά ην Μεζαίσλα, ζηα πιαίζηα ηεο κνπζηθήο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ, δηαδξακάηηδε ζπνπδαίν ξφιν ε κνπζηθή ηξαγνπδηφηαλ απφ κλήκεο. Δπηπξνζζέησο, νη κειεηεηέο (scholars) ηεο πεξηφδνπ εθείλεο ζπλήζηδαλ λα απνκλεκνλεχνπλ έλα ηεξάζηην αξηζκφ έξγσλ θαη ηκεκάησλ έξγσλ, απφ ηα νπνία αληινχζαλ θαη αμηνπνηνχζαλ θαηά ηε δηαδηθαζία ηεο ζχλζεζεο, ή αθξηβέζηεξα δηαηππσκέλν: αλαζχλζεζεο, ή αλαθαηαζθεπήο. Ωο εθ ηνχηνπ, ε ζχλζεζε, σο δεκηνπξγηθή πξάμε, δελ ήηαλ ππφζεζε λέσλ ερεηηθψλ δεκηνπξγεκάησλ, φπσο ζπλαληάκε θαηά ηηο επφκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο ε ζχλζεζε δελ είλαη κηα δεκηνπξγηθή πξάμε «γξαςίκαηνο» ήρσλ ζην ραξηί αλαθέξεη ε Carruthers, αιιά κηα δηαδηθαζία αλαδηαηχπσζεο ή αλαζχλζεζεο ηνπ έξγνπ απφ ηνλ κεζάδνληα κειεηεηή. «Ήηαλ ε δηαδηθαζία άληιεζεο απφ θάπνηεο γσληέο ηεο κλήκεο ηνπ αλαδεκηνπξγνχ, απνζεθεπκέλσλ έξγσλ ή ηκεκάησλ έξγσλ» (Busse-Berger, 11 Train [John Coltrane] was blowing [practicing on saxophone] more than two years the changes [harmonic progression] of Steps [Giant Steps]. Σα ζηνηρεία απηά πξνέξρνληαη απφ ζπδήηεζε κε ην δηαθεθξηκέλν Αθξνακεξηθαλφ ζαμνθσλίζηα, ηδαδ απηνζρεδηαζηή θαη παλεπηζηεκηαθφ δάζθαιν Vernice Bunky Green ( πξνθνξηθή επηθνηλσλία, ηθάγν 1988). 12 Βεβαίσο ζα απνθεχγακε ηνλ απφιπην ηζρπξηζκφ φηη δελ ππάξρνπλ κέρξη ην 1600 γξαπηέο καξηπξίεο, αιιά φηη ππάξρνπλ πεξηνξηζκέλεο. Δίλαη γλσζηφ εμάιινπ φηη ήδε ην 1412 ν Prosdocimus de Beldemandis Tractatus de Contrapuncto αλαθέξεηαη ζε δχν ηξφπνπο εθηέιεζεο αληηζηηθηηθήο κνπζηθήο: έλα πξνθνξηθφ απηνζρεδηαζηηθφ, ην contrapunctus vocalis, βέβαηα ζην πιαίζην θαλφλσλ, θαη έλαλ πην ηππηθφ πνπ δεζκεχνληαλ απφ ην γξαπηφ θημαξηζκέλν κνπζηθφ θείκελν, ην contrapunctus scriptum. Κάηη παξφκνην πεξηγξάθεη θαη ν κεγάινο ζεσξεηηθφο Johannes Tinctoris ζην πεξίθεκν βηβιίν ηνπ Liber de Αrte Contrapuncti (1477), φπνπ θη απηφο κεηαμχ άιισλ θάλεη ιφγν γηα εθηέιεζε απηνζρεδηαζηηθή εθηφο θεηκέλνπ (βηβιίνπ) super librum cantare, δειαδή πάλσ ζε έλα ρνξηθφ απφ κλήκεο (ex mente), ζε αληίζεζε κε ηελ πεξίθεκε res facta ηεο έηνηκεο ζχλζεζεο δειαδή ηεο θημαξηζκέλεο κε κνπζηθή γξαθή ( cantus compositus ). Σελ ίδηα αληίιεςε ζπλαληάκε θαη ζε άιινπο ζεσξεηηθνχο φπσο γηα παξάδεηγκα ηνπο G. Zarlino (1558) θαη N. Vincentino (1555). 4

5 2005: 4). 13 Καηά πφζν ηα έξγα απηά απνηεινχζαλ ζπκπαγείο ζπλζέζεηο, αλαζπλζέζεηο, ή απηνζρεδηαζηηθά επεηζφδηα, ζεσξνχκε φηη είλαη έλα αλνηρηφ δήηεκα πξνο εζηηαζκέλε δηεξεχλεζε. Σα πξψηα κλεκνλνηερληθά βνεζήκαηα δεκηνπξγήζεθαλ απφ ηνπο ζεσξεηηθνχο, γηα λα δηδάμνπλ ηνπο ηξαγνπδηζηέο κεζφδνπο απνκλεκφλεπζεο ηνπ θζνγγηθνχ πεξηερνκέλνπ ησλ ηξφπσλ. Οη πξψηεο εθδνρέο απφ απηέο ηηο θφξκνπιεο πξνζθέξνληαλ κέζσ ησλ «ερεκάησλ» (echema) θαη ησλ «λελαλέ» (noeane) ζπιιαβψλ απφ ην ζχζηεκα ηεο Βπδαληηλήο Οθησερίαο (oktoechos) θαηά ηνλ Bailey ζην Intonation Formulas (Busse-Berger, 2005: 67) 14. Ο Oliver Strunk αλαθέξεη ζηα «Κείκελά» ηνπ φηη νη Βπδαληηλέο κεισδίεο είλαη ζαλ έλα είδνο κσζατθνχ φπνπ ζπλδπάδνληαη (αλακεηγλχνληαη) ζπλήζεηο κεισδηθέο θφξκνπιεο, άιινηε κε ηνλ έλα θαη άιινηε κε ηνλ άιιν ηξφπν, δεκηνπξγψληαο ζρεκαηηζκνχο, νη νπνίνη αλεμάξηεηα απφ ηε γεληθή ηνπο νκνηφηεηα δελ είλαη πνηέ αθξηβψο ίδηνη (Strunk, 1977: 10). 15 ην Κνληάθην, ε ηερληθή κειηζκαηηθνχ εκπινπηηζκνχ ησλ θξάζεσλ γηλφηαλ βάζεη θαλφλσλ νη νπνίνη κεηαδίδνληαλ απφ ηνλ δάζθαιν ζηνλ καζεηή (Wellesz, 1961: 338). 16 Κάηη αλάινγν εμάιινπ κπνξνχκε λα παξαηεξήζνπκε ζηελ ηηαιηθή πξνζέγγηζε (ζηελ Καζνιηθή Δθθιεζία) επί ηνπ diminution, ηελ ηερληθή ηεο θαηάηκεζεο, 17 δειαδή ησλ θαλφλσλ πνπ ρξεζηκνπνηνχζαλ νη δάζθαινη γηα ηελ εθπαίδεπζε ησλ λέσλ ηξαγνπδηζηψλ, πξνθεηκέλνπ λα απηνζρεδηάζνπλ κειίζκαηα, ζχκθσλα κε ηνλ Giovanni Battista Bovicelli (Bovicelli, 1594). Καηά ην 16 ν αηψλα, ε δηαθφζκεζε θαη ν επηκέξνπο εκπινπηηζκφο ησλ κνπζηθψλ θξάζεσλ δηά ησλ πνηθηικάησλ (ornaments) κπνξεί λα ζεσξεζεί σο έλα είδνο απηνζρεδηαζκνχ. Καηά ηε δηαδηθαζία ηεο εθηέιεζεο ελφο έξγνπ νη κνπζηθνί δηάλζηδαλ ην αξρηθφ θείκελν αληηθαζηζηψληαο ηηο κεγάιεο θζνγγηθέο αμίεο κε κηθξφηεξεο, κέζσ ηεο θαηάηκεζεο ή ππνδηαίξεζεο, εκπινπηίδνληαο θαη απηφλ ηνλ ηξφπν ην αξρηθφ θείκελν. Η ηερληθή απηή, δειαδή ηνπ εκπινπηηζκνχ (ornamentation), αθνξνχζε θπξίσο ζηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο-απηνζρεδηαζηέο παξά ζηνπο ζπλζέηεο, θαη απαηηνχζε εθηφο απφ δεμηνηερλία θαη θαιέο ζεσξεηηθέο γλψζεηο. Γειαδή, νη εθηειεζηέο ιεηηνπξγνχζαλ δηακέζνπ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ σο ελ κέξεη δεκηνπξγνί/αλαδεκηνπξγνί ηνπ έξγνπ. Μηα άιιε, ελδερνκέλσο πην ειεγρφκελε απηνζρεδηαζηηθή πξαθηηθή, ππαηλίζζεηαη ε δνκή αζκαηηθψλ κνπζηθψλ θεηκέλσλ πνπ γηα παξάδεηγκα βαζίδνληαη ζην δσξηθφ ηξφπν (Horsley, 1980: 99). Tα αζκαηηθά απηά θείκελα έρνπλ παξφκνηα κεισδηθή ζπγθξφηεζε θαη θαηά ηελ εθηέιεζε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα ζηνλ εξκελεπηή λα αλαδηαηάμεη θαη λα αλαπηχμεη πεξαηηέξσ ην κεισδηθφ πιηθφ, δειαδή ν ειεγρφκελνο απηνζρεδηαζκφο απνηειεί δνκηθφ ζηνηρείν γηα ηελ απνηειεζκαηηθή απφδνζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ αζκάησλ ν εξκελεπηήο έρεη ηε δπλαηφηεηα αλαζχλζεζεο ησλ αξρηθψλ πιηθψλ κέζσ ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Καηά ζρεηηθφ ηξφπν ιεηηνπξγεί θαη ε ςαιηηθή πξαθηηθή ζηε Βπδαληηλή κνπζηθή αθφκα θαη ζήκεξα κε ηνπο ραξαθηήξεο 13 Thus, composition was not about creating new, innovative work, as it has become in modern times: Composition is not an act of writing, Carruthers says, it is rumination, cogitation, dictation, a listening and a dialogue, a gathering of voices from several places in memory. 14 The first mnemonic aids devised by theorists to help singers memorize the characteristic pitch set for every mode. The earliest versions of these formulas were supplied with echema or noeane syllables derived from the Byzantine oktoechos. Bailey, Intonation Formulas (Busse-Berger, 2005: 67). 15 Byzantine melody is a short of mosaic in which conventional melodic formulae are combined, now in one order, now in another. Producing designs which despite their general similarity are never twice the same (Strunk, 1977: 10). 16 (Kontakio) the technique of ornamentation was applied according to fixed rules, and taught by the singer masters to their pupils (Wellesz, 1961: 338). 17 Ο φξνο diminution (θαηάηκεζε) πξνέξρεηαη απφ ηνλ ηηαιηθφ φξν diminuimento (Forte, 1982: 7-8). 5

6 πνηφηεηαο, 18 αιιά θαη ε ηλδηθή κνπζηθή κε ηα ragas. Γηα πξψηε θνξά ζηελ ηζηνξία ηεο κνπζηθήο ην πνιπθσληθφ έξγν πνπ φξηδε κε ιεπηνκέξεηα ηνπο θζφγγνπο αιιά θαη ηηο ξπζκηθέο αμίεο ήηαλ ην Magnus Liber Organi (Busse-Berger, 2005: 1). Μνινλφηη ν κνλνθσληθφο-κεισδηθφο απηνζρεδηαζκφο ζπλέρηζε λα δηαδξακαηίδεη ζεκαληηθφ ξφιν ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, νη πξνζπάζεηεο λα πξνζηεζεί κηα άιιε κεισδία ζηελ αζκαηηθή κνπζηθή εκθαλίδνληαη ζηα πξψηκα κνπζηθά εγρεηξίδηα. Αλ θαη ην πξφσξν organum κπνξεί λα είρε πξνέιζεη απφ ηε ιατθή πξαθηηθή, ην λα απηνζρεδηάζνπλ νη ηξαγνπδηζηέο κηα δεχηεξε κεισδία βάζεη κηαο αξρηθήο, απαηηνχζε ηερληθέο γλψζεηο επί ησλ θάζεησλ ζρέζεσλ ησλ θζφγγσλ θαη ζπγθεθξηκέλνπο ρεηξηζκνχο ησλ ζχκθσλσλ δηαζηεκάησλ έλαληη ησλ δηάθσλσλ, ζηα πιαίζηα ηνπ δηαηνληθνχ-ηξνπηθνχ ζπζηήκαηνο. Αξρηθά, ν απηνζρεδηαζηήο (ηξαγνπδηζηήο) βαζηδφηαλ ζηε κλήκε ηνπ ζηελ απνζηήζηζε ηεο αξρηθήο κεισδίαο θαη ζηε ζπλέρεηα ζηελ πξνζζήθε κηαο δεχηεξεο δειαδή (απηνζρεδίαδε) κηα δεχηεξε κεισδία. Δληέιεη, νη απηνζρεδηαζηέο αληηκεηψπηδαλ ηελ αξρηθή κεισδία κέζα απφ κηα δηαδηθαζία λνεηηθήο παξηηηνχξαο (ζεκεηνγξαθίαο -visual notation), φπνπ ζηε ζπλέρεηα αληηζηνηρνχζαλ ηνπο θζφγγνπο ηεο δεχηεξεο κεισδίαο, ηεο απηνζρεδηαζηηθήο, έλαληη ηεο αξρηθήο. Καηά ζπλέπεηα, ηα πξψηα εγρεηξίδηα πεξί ηνπ απηνζρεδηαζκνχ είλαη απηά πνπ θαηαπηάλνληαη κε ηηο ηερληθέο ηεο αληίζηημεο, ην ξπζκφ, θαη ηε ζεκεηνγξαθηθή ηνπο απφδνζε. ηελ πεξαηηέξσ κεζνδνινγηθή ζπγθξφηεζε δεηεκάησλ ρεηξηζκνχ ηεο πνιπθσλίαο ζπλέβαιαλ ηα αλψλπκα Musica Enchiriadis θαη Scholia Enchiriadis, ηνλ 9 ν αηψλα, εγρεηξίδηα ζηα νπνία ηίζεληαη νη βάζεηο γηα ην δηπιαζηαζκφ ηεο κεισδίαο θαηά θαζαξά δηαζηήκαηα, θαζψο θαη γηα ηελ αλεμάξηεηε θίλεζε ησλ θσλψλ (αληίζεηε θαη πιάγηα θίλεζε) ζηελ αξρή θαη ην ηέινο ησλ θνκκαηηψλ ελψ εμειίζζεηαη θαη ηειεηνπνηείηαη ε ηερληθή organum. Σν 14 ν αηψλα, φηαλ ζπζηεκαηνπνηήζεθε θαη θαζηεξψζεθε ε κνπζηθή ζεκεηνγξαθία, αλαπηχρζεθαλ νη ζχλζεηεο δνκέο, φπσο γηα παξάδεηγκα ην ηζζνξπζκηθφ κνηέην. Με ηε δεκηνπξγία φιν θαη πην ζχλζεησλ κνξθψλ, ε αλάγθε γηα ηε ζεκεηνγξαθηθή απφδνζε ησλ έξγσλ, ζην δπηηθφ πνιηηηζκφ, δηνγθψζεθε. Οη κνπζηθέο ζπλζέζεηο πιένλ απνδίδνληαλ κε κεγάιε ζεκεηνγξαθηθή αθξίβεηα θαη ιεπηνκέξεηα. Παξ νι απηά, ν απηνζρεδηαζκφο θαζψο θαη ε πξνζζήθε παξάιιεισλ εμαξηψκελσλ θαηά ζπγθεθξηκέλα δηαζηήκαηα κε ζεκεηνγξαθεκέλσλ θξάζεσλ, φπσο γηα παξάδεηγκα ζην Fauxbourdon, δηαδξακάηηδε ζπνπδαίν ξφιν ζηε κνπζηθή δεκηνπξγία. Γηα ηνπο απηνζρεδηαζηέο ε ακεζφηεηα ηεο δεκηνπξγηθήο πξάμεο είλαη ην δεηνχκελν. Δπεηδή ν απηνζρεδηαζκφο είλαη κνπζηθή δεκηνπξγία ζε «πξαγκαηηθφ ρξφλν», νη απηνζρεδηαζηέο δελ έρνπλ ηελ πνιπηέιεηα λα δηνξζψζνπλ ή λα επαλαδηαηππψζνπλ ηηο επηινγέο ηνπο. Όιεο νη επηινγέο ιακβάλνληαη, ελψ ε κνπζηθή είλαη ζε εμέιημε ελψπηνλ ηνπ αθξναηεξίνπ. Λακβάλνληαο ππφςε ην ξίζθν ησλ επηινγψλ ηνπο, νη απηνζρεδηαζηέο βαζίδνληαη ζηνλ απηνκαηηζκφ (ησλ επηινγψλ), δειαδή πάλσ ζε έλα θαιά δνκεκέλν ζηηιηζηηθά θαη ηερληθά ππφβαζξν. Μνπζηθνί ηεο ηδαδ, ηνπ Μπαξφθ, νη Ιλδνί εθηειεζηέο ζηηάξ, ή νη βηξηνπφδνη πνπ εξκελεχνπλ ηηο θαηέλδεο απφ θνληζέξηα ηνπ Κιαζηθηζκνχ ή ηνπ Ρνκαληηζκνχ αλαπηχζζνληαη κέζα ζε έλα ζπγθεθξηκέλν ερεηηθφ πιαίζην κηα κνπζηθή γιψζζα θαη παξάδνζε. ηελ πξαγκαηηθφηεηα, φηαλ εμεηάδνπκε ηηο πξνεγνχκελεο ηζηνξηθέο πεξηφδνπο απφ ην 14 ν αηψλα, αιιά θαη ηηο κε δπηηθέο πξαθηηθέο, δηαπηζηψλνπκε φηη ν απηνζρεδηαζκφο, ειεγρφκελνο ή φρη, απνηειεί ηελ θπξηφηεξε κνπζηθή δεκηνπξγηθή πξάμε, ζε αληίζεζε 18 ηε Βπδαληηλή κνπζηθή νη ραξαθηήξεο πνηφηεηαο, ή αιιηψο ηα πνηνηηθά ζεκάδηα είλαη απηά πνπ ζπκβάιινπλ ζηε δηαθνξνπνίεζε ηνπ κέινπο θαη δίλνπλ ηελ αίζζεζε ηνπ απηνζρεδηαζκνχ. Καηά ηνλ δηαθεθξηκέλν θαζεγεηή Γξεγφξην ηάζε «δελ ππάξρεη απηνζρεδηαζκφο ζηελ Ψαιηηθή Σέρλε αιιά κεινπνηία ζηελ θάζε πεξίπησζε». «αθφκα θαη ην ςάικα [πνπ δελ πξνυπάξρεη ζεκεηνγξαθεκέλν], δελ είλαη απηνζρεδηαζκφο αιιά κεινπνίεζε ηεο ζηηγκήο ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηα ηδηψκαηα ησλ ήρσλ» (ηάζεο, 2001: 5-6). 6

7 κε ηελ επηθξαηνχζα αληίιεςε ησλ κεηαγελέζηεξσλ πεξηφδσλ κεηά ην 14 ν αηψλα ζηε Γχζε φπνπ ε παξηηηνχξα βξίζθεηαη ζην επίθεληξν ηεο δεκηνπξγίαο. ηελ ειεχζεξε απηνζρεδηαζηηθή θαη αιεαηνξηθή κνπζηθή κεηά ην 1950, ηα ζηηιηζηηθά θαη ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζπλέζεηαλ ηε βάζε θάζε/κίαο κνπζηθήο θνπιηνχξαο έπαςαλ λα πθίζηαληαη, ελψ νη δεκηνπξγνί-απηνζρεδηαζηέο έδηλαλ κεγαιχηεξε έκθαζε ζηα ζηνηρεία ηεο κε πξνβιεςηκφηεηαο. Όπσο ν απηνζρεδηαζκφο σο «ζχλζεζε ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν» δεκηνπξγεί εξσηήκαηα γηα ηε θχζε ηεο ζχλζεζεο, ν νκαδηθφο απηνζρεδηαζκφο σο ζπιινγηθή δεκηνπξγηθή πξάμε κάο ελζαξξχλεη λα επαλαπξνζδηνξίζνπκε ην ξφιν ηνπ ζπλζέηε. Δίλαη γλσζηφ φηη ηα θαιχηεξα απηνζρεδηαζηηθά κνπζηθά ζχλνια (improvisation ensembles) έρνπλ δεκηνπξγήζεη έξγα ηα νπνία κπνξνχλ λα ζπγθξηζνχλ κε ηα αξηζηνπξγήκαηα ησλ κεγάισλ κνπζνπξγψλ. Αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη κέιε ζε απηνζρεδηαζηηθά ζχλνια ππήξμαλ δηαθεθξηκέλνη ζπλζέηεο ζχγρξνλεο κνπζηθήο, πξνζζέηνληαο πνιιά ζηε δεκηνπξγηθή επηηέιεζε κέζα απφ ηε γλψζε, ηερληθή θαη εκπεηξία ηνπο σο ζπλζέηεο. Σν έξγν Time Cycle δεκηνπξγήζεθε απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Lukas Fos κε ην απηνζρεδηαζηηθφ ζχλνιν ηνπ UCLA (Schwartz & Godfrey, 1993: 414). Δπίζεο, ζην ρξνληθφ δηάζηεκα κεηαμχ 1985 θαη 1995 δεκηνπξγήζεθε κηα ζεηξά έξγσλ απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπ Stephen Syverud κε ην Noise Ensemble ζην Παλεπηζηήκην Northwestern. Δληέιεη, πνηα είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ζχλζεζεο θαη απηνζρεδηαζκνχ; Βεβαίσο, ε απάληεζε δελ είλαη θαζφινπ εχθνιε. Δλδερνκέλσο ε ζεκεηνγξαθία λα απνηειεί κηα έλδεημε ή δηαθνξά. Η απινπζηεπηηθή απάληεζε ηνπ δηαθεθξηκέλνπ ζπλζέηε, ηδαδ απηνζρεδηαζηή θαη πνιπγξαθφηαηνπ παλεπηζηεκηαθνχ δαζθάινπ Ed Baker, φηη «ε κφλε δηαθνξά έγθεηηαη ζηε γνκνιάζηηρα» ελδερνκέλσο λα απνηειεί κηα απφ ηηο πην εχζηνρεο απαληήζεηο. Η ζεκεηνγξαθεκέλε κνπζηθή θαηά θχξην ιφγν δεκηνπξγήζεθε φρη ζε πξαγκαηηθφ αιιά ζε παξειζφληα frozen (παγσκέλν) ρξφλν. Γηαθνξεηηθά δηαηππσκέλν, ζχλζεζε είλαη απηνζρεδηαζκφο ζε αξγή θίλεζε θαη ζε ηεκαρηζκέλν ρξφλν. Η ζεκεηνγξαθία κπνξεί λα ζεσξεζεί σο ην ζπζηαηηθφ ζηνηρείν εθείλν πνπ επηηξέπεη ηε ζθφπηκε αλαζηνιή ηνπ ρξφλνπ. Οξηζκέλνη ζπλζέηεο είλαη ηδηαίηεξα επηδέμηνη ζηε δεκηνπξγία ζπγθεθξηκέλσλ (ζεκεηνγξαθηθά) έξγσλ πνπ ηαπηφρξνλα απαηηνχλ ηα άξηζηα αληαλαθιαζηηθά θαη ην έλζηηθην πνπ δηαθξίλνπλ ηνπο απηνζρεδηαζηέο. Γηα παξάδεηγκα, ν Christian Wolff ζπρλά πξνγξακκαηίδεη ιεπηέο θαη επηδέμηεο ζρέζεηο κεηαμχ ησλ εθηειεζηψλ ηνπ, ζην βαζκφ πνπ δεκηνπξγείηαη έλα ζπλερέο παίγλην κεηαμχ ηνπο, ην νπνίν πξνθαιεί απξφβιεπηεο εθβάζεηο. Ο John Cage αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά: [ζε ειεχζεξε κεηάθξαζε] ζηα έξγα ηνπ Wolff ν θάζε εθηειεζηήο είλαη ζαλ λα πξνζπαζεί ζπλέρεηα λα επηβηβαζηεί ζε έλα ηξέλν, έηνηκνο αλά πάζα ζηηγκή, δηαξθψο ζε εγξήγνξζε Σν Duet II ηνπ Wolff γηα θφξλν θαη πηάλν απνηειείηαη απφ έμη ηκήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα εθηειεζηνχλ κε φπνηα ζεηξά νη εθηειεζηέο επηιέμνπλ. Ο ζπλζέηεο αλαθέξεη φηη ην έξγν είλαη δηαδξαζηηθφ θαη ζπλερψο κεηαζρεκαηηδφκελν κεηαμχ ησλ ζπληειεζηψλ ηεο δεκηνπξγηθήο επηηέιεζεο, ελψ ν ξφινο ηνπ θάζε ζπληειεζηή (εθηειεζηή /απηνζρεδηαζηή) δηαξθψο κεηαζρεκαηίδεηαη σο εμήο: απφ εθηειεζηή/απηνζρεδηαζηή ζε ζπλζέηε, ζε αθξναηή, ζε εθηειεζηή/απηνζρεδηαζηή (Schwartz and Godfrey, 1993: 415). Απ ηελ άιιε κεξηά, ν Cage to ( ) δεκηνχξγεζε ην έξγν Concert γηα πξνεηνηκαζκέλν πηάλν θαη ζχλνιν δσκαηίνπ δελ έρεη παξηηηνχξα (score) παξά κφλν πάξηεο γηα ηνπο κνπζηθνχο εθηειεζηέο (Wattkins, 1988: 561). Παξαθξάδνληαο ην Christopher Small, κπνξνχκε λα νινθιεξψζνπκε κε ηα εμήο. πκκεηέρνληαο ζε κηα δεκηνπξγηθή δηαδηθαζία, φπσο ε ζχλζεζε θαη ε εθηέιεζε ζε πξαγκαηηθφ ή παγσκέλν ρξφλν είλαη «έλαο ηξφπνο έξεπλαο, επηβεβαίσζεο, ή θαη ενξηαζκνχ ηεο ίδηαο ηεο χπαξμεο» (Small, 1987: 5). Ο απηνζρεδηαζκφο θαη ε 7

8 ζχλζεζε είλαη ζπλαθείο, αιιεινζπκπιεξνχκελεο δεκηνπξγηθέο δξαζηεξηφηεηεο, αιιά ηαπηφρξνλα θαη δηαθνξεηηθέο σο πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπο ζην ρξφλν. Αθελφο ν απηνζρεδηαζκφο είλαη άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο κε ηελ πξφνδν ηνπ ρξνλνκέηξνπ, θαη αθεηέξνπ ε ζχλζεζε επηηξέπεη ζην δεκηνπξγφ λα επηζηξέςεη πίζσ ζην ρξφλν. Δληνχηνηο, ε ηζηνξία θαη ε έξεπλα έρνπλ απνδείμεη φηη θαη ε ζχλζεζε θαη ν απηνζρεδηαζκφο είλαη ηζνδχλακνη-ηαπηφζεκνη ζην πιαίζην ηεο κνπζηθήο δεκηνπξγίαο. Βηβιηνγξαθία Berliner, Paul F Thinking in Jazz. Chicago: University of Chicago Press. Bovicelli, Giovanni Battista Regole Passagi du Musica. (Rules of musical embellishment), Venice. Busse-Berger, Anna-Maria Medieval Music and the Art of Memory. University of California, Berkeley. Cope, David H New Directions in Music. (7 th ed.) Waveland Press, Inc., Prospect Heights, IL. Forte, Allen An Introduction to Schenkerian Analysis. W. W. Norton and Co., NY. Horsley, Imogene Improvisation. Western Art Music: History to The New Grove Dictionary of Music and Musicians. Macmillan Publishers, London. Nettl, Bruno Music in Primitive Culture. Harvard University Press, Boston. Karp, Theodore Dictionary of Music. Northwestern University Press, Evanston. Schwartz, Elliot and Godfrey, Daniel Music Since 1945: Issues, Materials, and Literature. Schirmer Books, New York, NY. Small, Christopher Music of the Common Tongue. Wesleyan University Press, Hanover NH. ηάζεο, Γξεγφξηνο Θ «...ηιμή ππορ ηον διδάζκαλον Αθιέπωμα ζηα εξηνηάσπονα ηηρ ηλικίαρ και ζηα ηπιανηάσπονα ηηρ επιζηημονικήρ και καλλιηεσνικήρ πποζθοπάρ ηος καθηγηηού Γπηγοπίος Θ. Σηάθη». Αλαηνιήο ην Πεξηήρεκα, Αζηηθή κε Κεξδνζθνπηθή Δηαηξία, Αζήλα. Strunk, Oliver Essays on Music in the Byzantine World. W.W. Norton and Co., NY. Wattkins, Glenn Soundings: Music in the Twentieth Century. Schirmer Books, New York, NY. Wellesz, Egon A History of Byzantine Music and Hymnography. (2 nd ed.) Oxford University Press, Oxford. 8

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο.

«Σρεδίαζε θαη Αλάπηπμε πεξηερνκέλνπ Δηθηπαθνύ ηόπνπ θαη δηαδηθηπαθνύ πεξηνδηθνύ ζηε ζρνιηθή ηάμε: ην παξάδεηγκα κηαο έξεπλαο δξάζεο. ΔΘΝΗΚΟ ΚΑΗ ΚΑΠΟΓΗΣΡΗΑΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ, ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΚΑΗ ΜΔΧΝ ΜΑΕΗΚΖ ΔΝΖΜΔΡΧΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο

Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ. Ιόνιο Πανεπιζηήμιο Τμήμα Τεσνών Ήσος και Δικόναρ Ιόνιο Πανεπιζηήμιο isee Γηαδξαζηηθή Δγθαηάζηαζε γηα ηελ Δθηέιεζε Φπρναθνπζηηθψλ Πεηξακάησλ Υξήζηνο Μνπζάο Δπηβιέπσλ: Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Αλδξέαο Φιψξνο Πηπρηαθή Δξγαζία Κέξθπξα,

Διαβάστε περισσότερα

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο.

Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: Οη Καηαζθεπαζηηθέο ηδηαηηεξφηεηεο ηεο αθνπζηηθήο θαη «ιατθήο» θηζάξαο. Ο ξφινο ηνπο ζηε δηακφξθσζε ηνπ ερνρξψκαηνο θαη ε ζπζρέηηζή ηνπ κε ην χθνο ηνπ αζηηθνχ ιατθνχ ηξαγνπδηνχ. ΠΑΠΑΓΟΠΟΤΛΟ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο

Δπηζθέςεηο καζεηώλ ζε ρώξνπο πνιηηηζκηθήο αλαθνξάο: αμηνιόγεζε πξνγξάκκαηνο ζην πιαίζην ηεο δηαπνιηηηζκηθήο εθπαίδεπζεο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΓΗΑΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ «ΦΤΥΟΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΣΖ ΔΝΣΑΞΖ: ΔΝΑ ΥΟΛΔΗΟ ΓΗΑ ΟΛΟΤ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία:

ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ. Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ. Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο. Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: ΣΜΖΜΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ Καηεχζπλζε πλερηδφκελεο Δθπαίδεπζεο Μεηαπηπρηαθή εξγαζία: «Η ρξήζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ παηρληδηώλ ζηε δηδαζθαιία, ηε κάζεζε θαη ηελ

Διαβάστε περισσότερα

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο

Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Δπνπηηθή παξνπζίαζε ηεο εμ απνζηάζεσο εθπαίδεπζεο Εργαςία ςτο μάθημα Θεωρία και Επεξεργαςία τησ (θεολογικήσ) πληροφορίασ του μεταπτυχιακοφ φοιτητή Σάββα Παυλίδη ΑΜ 1150 Σφμβουλοσ Καθηγητήσ : Νικόλαοσ Μυρίδησ

Διαβάστε περισσότερα

1 2 3 4 5 ΠΡΟΛΟΓΟ Σν ζεκεξηλφ ζρνιείν, πξέπεη λα είλαη ζε ζέζε λα αληαπνθξηζεί, ζηηο αλάγθεο κηαο θνηλσλίαο πνπ δηαξθψο εμειίζζεηαη θαη ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ δεκηνπξγεί ε ηαρχηαηε εμέιημε ησλ επηζηεκψλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ

ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΣΟΤ ΝΔΟΤ ΔΝΙΑΙΟΤ ΠΛΑΙΙΟΤ ΠΟΤΓΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΥΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΤΠΟΔΙΓΙΚΔΤΗ: ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΗ ΓΛΩΑ

Διαβάστε περισσότερα

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε

Γξ. Μνπιά Δπαγγειία 1 Φηιόινγνο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε 1 Αλαδεηώληαο ηε δεκηνπξγηθόηεηα ζηε δηδαζθαιία ηεο ινγνηερλίαο ζηε δεπηεξνβάζκηα εθπαίδεπζε: Ο επαλαπξνζδηνξηζκόο ηεο δεκηνπξγηθήο «γξαθήο» ζηελ κεηακνληέξλα πξαγκαηηθόηεηα θαη ηελ «ςεθηαθή» εθπαηδεπηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1]

ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] 1 ΜΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΗΝ ΔΝΝΟΙΑ ΣΗ ΠΟΛΤΣΡΟΠΙΚΟΣΗΣΑ [1] Γλωζζική διδαζκαλία και Τετνολογίες ηης Πληροθορίας και Επικοινωνίας: Η αθήγηζη ζε γλωζζικά και πολσηροπικά κείμενα Νέδε Μαξία Φηιφινγνο, Γηδάθησξ (Γηδαθηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ.

Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Σ.Δ.Η ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΑ ΣΜΖΜΑ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Ζ επίδξαζε παξαγόλησλ «θιεηδηώλ» ηεο γλώζεο ζηελ απόδνζε ηνπ έξγνπ: Ζ πεξίπησζε ηνπ Διιεληθνύ θαηαζθεπαζηηθνύ θιάδνπ. Γεσξγηάδνπ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ

6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα. 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6. Ανοικτή αντικειμενοκεντρική διδαςκαλία και Μέςα 6.1. Σχετικά με τη δημιουργία και την ανάπτυξη τησ ανοικτήσ αντικειμενοκεντρικήσ διδαςκαλίασ 6.1.1. Μεταρρυθμιςτικέσ ιδέεσ και η υλοποίηςη τουσ Η ηδέα

Διαβάστε περισσότερα

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ

ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΖΜΑ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΑΚΑΓ. ΔΣΟ 2010-2011 ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ITALO CALVINO, ΟΙ ΑΟΡΑΣΕ ΠΟΛΕΙ ΑΠΟ ΣΗ ΛΟΓΟΣΕΥΝΙΑ ΣΗΝ ΑΡΥΙΣΕΚΣΟΝΙΚΗ ΞΔΝΗΑ ΑΡΑΣΗΩΣΖ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ ΠΑΣΡΑ, 18 ΝΟΔΜΒΡΗΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο

Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ Αξηζκψλ κε Νέεο Σερλνινγίεο» Πνιπηίδεο Γεκήηξηνο ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ : ΘΔΣΙΚΔ ΔΠΙΣΗΜΔ ΚΑΙ ΝΔΔ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΔ Γηπισκαηηθή Δξγαζία: «Πεηξακαηηθή Γηδαζθαιία ησλ Πξνζεκαζκέλσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Π.3.1.1. Σύνηαξη μεθοδολογικού πλαιζίος για ηην ένηαξη ηων ΤΠΔ ζηην εκπαίδεςζη και ηη γλωζζική διδαζκαλία με παιδαγωγική ηεκμηπίωζη ΔΝΣΑΞΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΛΩΙΚΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ: ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΣΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011

ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΣΟΜΟ Β: ΔΙΓΙΚΟ ΜΔΡΟ ΠΔ07 ΓΔΡΜΑΝΙΚΩΝ Αξρηθή Έθδνζε Μάηνο 2011 ΔΠΑ 2007-13\Δ.Π. Δ&ΓΒΜ\Α.Π. 1-2-3 «Μείδνλ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Δθπαηδεπηηθώλ ζηηο 8 Π.., 3 Π..Δμ., 2 Π..Δηζ.» Με ζπγρξεκαηνδόηεζε ηεο Διιάδαο θαη ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο (Δ. Κ. Σ.) ΒΑΙΚΟ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α.

ηαπξνχια Κεθάια Δ..Γ.Γ. / Σ.Ο.Α. ΔΗΑΓΧΓΖ... 2 ΥΑΡΑΞΖ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΠΟΤΓΧΝ ΚΑΗ ΘΔΧΡΗΑ.... 3 Ζ δηαθνξά ηνπ curriculum θαη ηνπ syllabus... 3 Ζ ζεκαζία ηνπ curriculum... 7 ΑΓΓΛΗΚΑ ΓΗΑ «ΔΗΓΗΚΟΤ ΚΟΠΟΤ»... 10 H ζεκαζία ηεο ιέμεο «εηδηθφο» ζθνπφο...

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ. Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΧΝ ΥΟΛΗ ΘΔΣΙΚΧΝ ΔΠΙΣΗΜΧΝ ΣΜΗΜΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΧΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Mobile Learning Μάζεζε κέζσ θηλεηώλ ζπζθεπώλ Διέλε Κ. Καιιέξγε Δπηβιέπσλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ

Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΤΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΣΟΜΔΑ ΑΝΘΡΩΠΙΣΙΚΩΝ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΑΙΟΤ Μέζνδνη Αμηνιόγεζεο Δθπαηδεπηηθνύ Λνγηζκηθνύ ΓΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ ηεο ΡΑΛΛΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ

Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ Ζ ΘΔΑΣΡΗΚΖ ΑΓΧΓΖ (ΣΟ ΘΔΑΣΡΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ) Χ ΜΔΟ ΔΝΗΥΤΖ ΣΖ ΑΤΣΟΑΝΣΗΛΖΦΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΤΣΟΔΚΣΗΜΖΖ ΑΣΟΜΧΝ ΣΤΠΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΑΣΟΜΧΝ ΜΔ ΔΗΓΗΚΔ ΑΝΑΓΚΔ ΔΛΔΤΘΔΡΗΑ ΜΠΑΚΑ ΓΗΓΑΚΣΟΡΗΚΖ ΓΗΑΣΡΗΒΖ Δπηβιέπσλ Καζεγεηήο: Γεκήηξηνο

Διαβάστε περισσότερα

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία

7.1 Καηάζηαζη και καηαζηαζιακή διδαζκαλία Απφ ην βηβιίν: νθφο, Α./Kron, F. (2010). Απνδνηηθή δηδαζθαιία κε ηε ρξήζε Μέζσλ. Από ηα πξσηνγελή θαη πξνζσπηθά ζηα ηεηαξηνγελή θαη ςεθηαθά Μέζα. Αζήλα: Γξεγφξεο ζει. 146-188 7. Καηαζηαζιακή μαθηηοκενηπική

Διαβάστε περισσότερα

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1

Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Η ζεωξία ηεο εμ απνζηάζεωο εθπαίδεπζεο θαη ε πνιππινθόηεηα ηεο πνιπκνξθηθήο ηεο δηάζηαζεο 1 Αληώλεο Ληνλαξάθεο Η παηδηθή νινθιήξσζε σξηκάδεη όηαλ ζηακαηάκε λα βιέπνπκε ηα πξάγκαηα κνλνδηάζηαηα Η εθεβηθή

Διαβάστε περισσότερα

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής

Φύλο και σεξουαλικότητα στο είδος της αισθηματικής ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΗ ΔΙΑΤΡΙΒΗ ΘΕΜΑ: Εικόνες για το φύλο μέσα από τον ελληνικό κινηματογράφο στην δεκαετία του 60: Φύλο και

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Η ΗΓΔΙΑ ΣΗΝ ΤΓΥΡΟΝΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ ΔΠΙΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ : Κ α ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΤ ΚΑΣΔΡΙΝΑ ΔΚΠΟΝΗΗ : ΤΛΛΟΓΙΣΟΤ ΑΦΡΟΓΙΣΗ.

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I

ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I ΗΜΕΙΩΕΙ ΜΑΡΞΙΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ I Θανάσης Μανιάτης Όκηινο Μαξμηζηηθώλ Δξεπλώλ Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Δπηζηεκώλ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ --------------------------------------------------------- ΠΙΝΑΚΑ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ

ΠΡΟ: ΚΟΙΝ. : ΘΔΜΑ: Οδεγίεο γηα ηε δηδαζθαιία καζεκάησλ ηνπ Γεληθνχ θαη ηνπ Δζπεξηλνχ Γεληθνχ Λπθείνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ----- ΔΝΗΑΗΟ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟ ΣΟΜΔΑ Π/ΘΜΗΑ & Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ Γ/ΝΖ ΠΟΤΓΧΝ Γ/ΘΜΗΑ ΔΚΠ/Ζ ΣΜΖΜΑ Α ----- Σαρ. Γ/λζε: Αλδξέα Παπαλδξένπ 37 Σ.Κ. Πφιε: 15180 Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΑΝΟΗΚΣΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΩΠΗΣΗΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΩΝ ΠΟΤΓΔ ΣΖΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΓΗ Δ Ρ Δ Τ Ν Ζ Ζ Σ Ω Ν Κ Η Ν Ζ Σ Ρ Ω Ν Σ Ω Ν Φ Ο Η Σ Ζ Σ Ω Ν Γ Η Α Σ Ζ Ν Δ Π Η ΛΟ Γ Ζ Σ Ο Τ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ»

ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΣΗΣΛΟ «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ ΑΝΑΛΤΣΗΚΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ ΑΠΟ ΣΟΝ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΣΟ ΠΛΑΗΗΟ ΣΟΤ ΤΓΥΡΟΝΟΤ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟΤ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΣΧΝ: ΜΑΡΣΗΝΟΤ ΑΗΚΑΣΔΡΗΝΖ Α.Μ. 9982200700256 ΜΠΟΕΗΟΝΔΛΟΤ ΔΗΡΖΝΖ Α.Μ. 9982200700215 ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 1

Περιεχόμενα. Αλάπηπμε Δθαξκνγήο Διέγρνπ Ρνκπνηηθνχ Βξαρίνλα ειίδα 1 Περιεχόμενα Πεξίιεςε... 3 Abstract... 3 Δηζαγσγή... 4 1. Οξηζκφο Ρνκπνηηθνχ πζηήκαηνο... 5 2. Έξεπλα Ρνκπφη... 6 2.1. Αιιειεπίδξαζε Αλζξψπνπ Ρνκπφη... 6 3. Δίδε Ρνκπφη... 8 4. Βηνκεραληθνί Ρνκπνηηθνί Βξαρίνλεο:

Διαβάστε περισσότερα