ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15189: 2012

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15189: 2012"

Transcript

1 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΤΟ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 15189: 2012

2 Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου Η διαπίστευση ενός κλινικού εργαστηρίου αποτελεί την επίσημη αναγνώριση ότι το εργαστήριο αυτό συμμορφώνεται με ένα διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο διαπίστευσης και λειτουργεί με την απαιτούμενη :

3 Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου Τεχνική επάρκεια για τις δραστηριότητες που ασκεί συμπεριλαμβανομένου του Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

4 Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου Υπευθυνότητα: Οι υπηρεσίες του Κλινικού Εργαστηρίου, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών κατάλληλης επεξεργασίας αποτελεσμάτων και συμβουλών, πρέπει να εξυπηρετούν τις ανάγκες των ασθενών και όλου του κλινικού προσωπικού που είναι υπεύθυνο για τη φροντίδα του ασθενούς

5 Διαπίστευση Κλινικού Εργαστηρίου Ανεξαρτησία και Αμεροληψία: Οι υπευθυνότητες του προσωπικού του Εργαστηρίου με συμμετοχή ή επιρροή στην εξέταση των δειγμάτων πρέπει να καθορίζονται έτσι, ώστε να μην υπάρχει σύγκρουση συμφερόντων. Οικονομικές ή πολιτικές πιέσεις (π.χ. οικονομικά κίνητρα) δεν πρέπει να επηρεάζουν τις εξετάσεις

6

7

8

9

10 Οφέλη για τον ασθενή Διασφαλίζεται η αξιοπιστία και η εγκυρότητα των αποτελεσμάτων των διαπιστευμένων υπηρεσιών Διαπιστευμένες υπηρεσίες στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.Δ. είναι αποδεκτές στην Ευρώπη και παγκοσμίως, χωρίς την ανάγκη επανελέγχου (συνεργασίες εργαστηρίων) Ενισχύεται η ανάγκη συνεχούς προσαρμογής των εργαστηρίων σε διεθνή πρότυπα διαπίστευσης (ετήσιες επιτηρήσεις από το Ε.ΣΥ.Δ.), εθνικές ρυθμίσεις και κανονισμούς υγείας, εξασφαλίζοντας αναβαθμισμένη ποιότητα παροχής υπηρεσιών.

11 Οφέλη για το εργαστήριο Εξασφάλιση συγκρίσιμων αποτελεσμάτων ομοειδών μεθόδων εργαστηριακών δοκιμών Εμπιστοσύνη του πολίτη στα αποτελέσματα των κλινικών δοκιμών Ενίσχυση του κύρους του εργαστηρίου και βελτίωση της ανταγωνιστικότητάς του στο χώρο των υπηρεσιών της υγείας Εξασφάλιση ενός συστήματος διαχείρισης της ποιότητας με υποχρεωτική εφαρμογή συγκεκριμένων ρυθμίσεων και απαιτήσεων που βοηθούν στη σωστήοργάνωση και λειτουργία του.

12 Οφέλη για το κοινωνικό σύνολο Αναβάθμιση του συστήματος Υγείας Διασφάλιση των ασφαλιστικών ταμείων Προστασία του περιβάλλοντος

13 Διαδικασίες Διαπίστευσης του ΕΣΥΔ 1. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΑΙΤΗΣΗΣ 2. ΠΡΟΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (προαιρετική) 3. ΚΥΡΙΩΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 4. ΕΞΕΤΑΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΟΥ ΕΣΥΔ 5. ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΧΙΚΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Αίτηση: 600 ευρώ Προαξιολόγηση: 880 ευρώ Κυρίως αξιολόγηση: 1615 ευρώ (πλέον ΦΠΑ) ΚΟΣΤΟΣ ΕΤΗΣΙΑΣ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗΣ: Αξιολόγηση: ευρώ (για 1-2 κατηγορίες δοκιμών) Τέλη διατήρησης: ευρώ (για προσωπικό 2-5 άτομα)

14 4. ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Οργάνωση και Διοίκηση Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας Έλεγχος Εγγράφων Ανασκόπηση συμβάσεων Εξέταση από εργαστήρια δεύτερης γνώμης Εξωτερικές υπηρεσίες και προμήθειες Συμβουλευτικές υπηρεσίες Διαχείριση παραπόνων Ταυτοποίηση και έλεγχος μη συμμορφώσεων Διορθωτικές ενέργειες Προληπτικές ενέργειες Συνεχής βελτίωση Τεχνικά αρχεία και αρχεία ποιότητας Εσωτερικοί έλεγχοι Ανασκόπηση διοίκησης

15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ Προσωπικό Χώροι εγκαταστάσεων και περιβαλλοντικές συνθήκες Εξοπλισμός εργαστηρίου Προαναλυτικές διαδικασίες Aναλυτικές διαδικασίες Επιβεβαίωση ποιότητας αναλυτικών διαδικασιών Μετααναλυτικές διαδικασίες Αναφορά αποτελεσμάτων

16 Εξειδικευμένες απαιτήσεις του ΙSO (1/5) Προ-αναλυτικές διαδικασίες -Ενημέρωση και προετοιμασία εξεταζόμενου (είδος εξέτασης, οδηγίες προσωπικής προετοιμασίας) -Ταυτοποίηση του δείγματος (ονοματεπώνυμο, τύπος εξέτασης, ημ/νία-ώρα λήψης του δείγματος, ημ/νία-ώρα ανάλυσης) -Λήψη του δείγματος (έντυπο συγκατάθεσης, προετοιμασία του εξεταζόμενου) -Μεταφορά του δείγματος (χρόνος που μεσολαβεί από τη λήψη του δείγματος έως την ανάλυση, θερμοκρασία και μέσο μεταφοράς, διασφάλιση της υγείας του μεταφορέα, του κοινού και του αποδέκτη-εργαστηρίου του δείγματος)

17 Εξειδικευμένες απαιτήσεις του ΙSO (2/5) Μετα-αναλυτικές διαδικασίες -Έλεγχος, αξιολόγηση και έγκριση έκδοσης των αποτελεσμάτων -Φύλαξη των δειγμάτων -Ασφαλής διαχείριση των αποβλήτων

18 Εξειδικευμένες απαιτήσεις του ΙSO (3/5) Πληροφοριακό σύστημα εργαστηρίου (LIS) Εξασφάλιση εναλλακτικών πηγών ενέργειας (π.χ. UPS) Ελεγχόμενη πρόσβαση από εξουσιοδοτημένο προσωπικό Ελεγχόμενη διαδικασία εισαγωγής δεδομένων Έκδοση αξιόπιστων υπολογιστικών αποτελεσμάτων Αποτελεσματικό back-up Σχεδιασμός για την αντιμετώπιση καταστάσεως κατάρρευσης του ηλεκτρονικού συστήματος

19 Εξειδικευμένες απαιτήσεις του ΙSO (4/5) Κώδικας Ηθικής Δεοντολογίας Ενημέρωση του εξεταζόμενου (προσωπικό αρχείο, παρεχόμενες υπηρεσίες, κόστος εξετάσεων) Συγκατάθεση του εξεταζόμενου (αποδοχή της εξέτασης, χρήση πληροφοριών και δειγμάτων) Συλλογή πληροφοριών και διαφύλαξη των προσωπικών αρχείων των εξεταζόμενων - εμπιστευτικότητα (Ιατρικό απόρρητο) Ειδικοί χώροι δειγματοληψίας και συλλογής των δειγμάτων Εκτέλεση δοκιμών

20 Εξειδικευμένες απαιτήσεις του ΙSO (5/5) Ανακοίνωση αποτελεσμάτων Φύλαξη και διατήρηση δειγμάτων Πρόσβαση στα αρχεία του εργαστηρίου Χρήση δειγμάτων για άλλο σκοπό (π.χ. ερευνητικούς σκοπούς) Ανεξαρτησία από οικονομικά συμφέροντα εις βάρος του εξεταζόμενου (οικονομικές δοσοληψίες με γιατρούς) Συμβουλευτική υποστήριξη σε ειδικές περιπτώσεις (γενετικές εξετάσεις)

21 Επαλήθευση H επαλήθευση των κυτταρολογικών δοκιμών γίνεται με προσδιορισμό της διαγνωστικής ακρίβειας και της διαγνωστικής αναπαραγωγιμότητας-επαναληψιμότητας. Η διαγνωστική ακρίβεια προσδιορίζεται με τη βοήθεια ειδικών στατιστικών παραμέτρων όπως η ειδικότητα, η ευαισθησία, η θετική και η αρνητική προγνωστική αξία. Οι παράμετροι αυτοί αποτελούν μέτρο της αξιοπιστίας της διάγνωσης και μπορεί να διαφέρουν ανά υλικό και ανά εργαστήριο, ωστόσο πρέπει να κυμαίνονται σε επίπεδα αποδεκτά από τη διεθνή βιβλιογραφία.

22 Επαλήθευση Η μέθοδος του υπολογισμού της ευαισθησίας, της ειδικότητας, και της αναλογίας των ψευδώς αρνητικών αποτελεσμάτων της κυτταρολογικής εξέτασης γίνεται με χρήση της Ιστολογικής εξέτασης ως σταθερό πρότυπο (the gold standard). Η μέθοδος του υπολογισμού της Προγνωστικής Αξίας των Θετικών αποτελεσμάτων (PPV), και της Προγνωστικής Αξίας των Αρνητικών αποτελεσμάτων της κυτταρολογικής εξέτασης (NPV) γίνεται με χρήση της Ιστολογικής εξέτασης ως σταθερό πρότυπο (the gold standard).

23 Επαλήθευση Η διαγνωστική αναπαραγωγιμότηταεπαναληψιμότητα μπορεί να εκτιμηθεί με τυχαίο επανέλεγχο από τον ίδιο ή από διαφορετικούς διαγνώστες ιατρούς ενός αντιπροσωπευτικού ποσοστού δειγμάτων, ανάλογου του φόρτου εργασίας του εργαστηρίου. (μέτρηση διαπαρατηρητικης και ενδοπαρατηρητικής συμφωνιας κ στατιστική παράμετρος)

24 Εκτίμηση της Αβεβαιότητας Οι μικροσκοπικές δοκιμές ανήκουν στην κατηγορία εκείνων των δοκιμών, που δεν μπορούν να συμπεριλάβουν αυστηρούς μετρολογικούς και στατιστικούς υπολογισμούς της αβεβαιότητας. H εκτίμηση της αβεβαιότητας θα βασιστεί σε στοιχεία επαναληψιμότητας και αναπαραγωγιμότητας και κυρίως σε στοιχεία συστηματικών σφαλμάτων (Bias), όπως αυτά προσδιορίζονται από τα αποτελέσματα συγκριτικών σχημάτων δοκιμών ικανότητας.

25 Εσωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας συνίστανται σε ανάπτυξη δραστηριοτήτων σε ημερήσια ή περιοδική βάση, με σκοπό την μέτρηση της επίδοσης κάθε ιατρούμέλους του εργαστηρίου χωριστά αλλά και όλου του προσωπικού του εργαστηρίου συνολικά. Τα μέτρα εσωτερικού ελέγχου ποιότητας συνίστανται σε :

26 Εφαρμογή τακτικών κλινικοπαθολογοανατομικών συζητήσεων (C. P. Conference) Συνίσταται σε περιοδική, ανά μήνα, προκαθορισμένη συνάντηση, των κλινικών ιατρών και παθολογοανατόμωνκυτταρολόγων-αιματολόγων αλλά και εργαστηριακών ιατρών άλλων ειδικοτήτων (αν χρειαστεί) όλων των βαθμίδων όπου παρουσιάζονται, συζητούνται και αναλύονται κριτικά, και συσχετίζονται όλα τα κλινικά, εργαστηριακά, απεικονιστικά, κυτταρολογικά και παθολογοανατομικά και άλλα μικροσκοπικά δεδομένα.

27 Τυχαίο επανέλεγχο: Το προσωπικό του εργαστηρίου ανασκοπεί ένα αντιπροσωπευτικό ποσοστό δειγμάτων, ανάλογο του φόρτου εργασίας του εργαστηρίου. (μέτρηση διαπαρατηρητικης και ενδοπαρατηρητικής συμφωνιας κ στατιστική παράμετρος)

28 Σύγκριση της βιοψίας με την κυτταρολογική εξέταση (υπολογισμός ευαισθησίας, ειδικότητας, θετικής και αρνητικής προγνωστικής αξίας- χρήση ROC curve) σύγκριση της ιστολογικής- κυτταρολογικής διάγνωσης με τα αποτελέσματα λοιπών βοηθητικών διαγνωστικών τεχνικών, όπως ηλεκτρονική μικροσκόπηση, ανοσοκυτταροχημεία, μοριακή κυτταρολογία, ανάλυση εικόνας, κυτταρομετρία ροής κυτταρογενετικές εξετάσεις)

29 Τα εργαστήρια πρέπει να παρακολουθούν την επίδοσή τους, συνολικά αλλά και του κάθε ιατρού κυτταρολόγου-παθολογοανατόμου ξεχωριστά.

30 Εξωτερικός Έλεγχος Ποιότητας Τα μέτρα εξωτερικού ελέγχου ποιότητας συνίστανται σε συμμετοχή, σε αναγνωρισμένο διεργαστηριακό πρόγραμμα (Proficiency Testing) ή σε σχήμα διεργαστηριακών συγκρίσεων του οποίου ο πάροχος συμμορφώνεται με συγκεκριμένες απαιτήσεις και αξιολογείται βάσει αυτών από τους συμμετέχοντες. Η μέτρηση της επίδοσης κάθε συμμετέχοντα πρέπει να γίνεται χωριστά (ανά διαγνώστη ιατρό και ανά διαγνωστικό εργαστήριο) και να βασίζεται σε μέτρηση της διαπαρατηρητικης συμφωνιας (κ στατιστική παράμετρος).

31 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. Α.Ο.Ν.Α «Ο ΑΓΙΟΣ ΣΑΒΒΑΣ» Γ.Σ.Ν.Α. 3. ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ

32 ΠΑΡΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 1. 1 ΙΔΙΩΤΙΚO ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚO ΕΡΓΑΣΤΗΡΙO 2. 2 ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ-ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΩΝ

33 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΒΟΛΗ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΩΣ 1. ΜΕΣΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΕΠΑΡΚΕΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ 2. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΕΚΤΕΛΟΥΝ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ.

34 Νομοθεσία-Κανονισμοί Διαπίστευση των κλινικών εργαστηρίων στην Ελλάδα N.4025/ για ιδιωτικούς φορείς Π.Φ.Υ. αρθ Γ «Τα εργαστήρια επεξεργασίας βιολογικών δειγμάτων για λογαριασμό άλλων φορέων υγείας υποχρεούνται εντός διετίας από την έναρξη ισχύος του παρόντος να διαπιστευτούν για τις εξετάσεις που εκτελούν με ISO ή οποιαδήποτε νεότερη έκδοσή του». Στο πλαίσιο της αξιολόγησης των παρόχων του ΕΟΠΥΥ, ενεργοποιήθηκε από η αυτοαξιολόγηση των Βιοπαθολογικών και Ακτινοδιαγνωστικών Εργαστηρίων.

35 Η ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ... ΗΤΑΝ ΜΟΛΙΣ ΔΙΕΤΗΣ... ΚΑΙ.ΕΛΗΞΕ

36 ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ Ή ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ?? Η ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189: 2012 ΤΕΚΜΗΡΙΩΝΕΙ THN TEXNIKH ΕΠΑΡΚΕΙΑ Η ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΤΑ ISO 9001 ΑΦΟΡΑ ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ

37 Το ISO15189:2007 βασίζεται στο ISO 17025:2005 και στο ISO 9001 ΕΣΥΔ-Υγεία/Ι.Χ.Μάτσας/Μαϊος 2001

38

39 Διαπίστευση Πιστοποίηση 9001 Η κοινή ανακοίνωση του ISO (the International Organization for Standardization), του ILAC (the International Laboratory Accreditation Cooperation) και του IAF (the International Accreditation Forum) προέκυψε για να αντιμετωπιστεί η παρανόηση, στην αγορά, ότι τα διαπιστευμένα κλινικά εργαστήρια με το ISO 15189, δε διαθέτουν αναγνωρισμένο σύστημα ποιότητας. Επιπλέον, σε περιπτώσεις που ένα κλινικό εργαστήριο, διαπιστευμένο κατά ISO 15189, ανήκει σε έναν μητρικό οργανισμό, ο οποίος διαθέτει πιστοποίηση κατά ISO 9001, θα πρέπει να αξιολογείται μια φορά, μόνο για τη συμμόρφωσή του με το ISO και τα αποτελέσματα της αξιολόγησης θεωρούνται ότι καλύπτουν και τις απαιτήσεις του ISO Η ανωτέρω αναγνώριση αναμένεται να μειώσει τις περιττές, κοστοβόρες και χρονοβόρες, επιπλέον αξιολογήσεις, ενώ παράλληλα επιτρέπει στα εργαστήρια να ικανοποιούν τις ανάγκες των πελατών/ασθενών.

40 ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΟΠΥΥ ΑΦΟΡΑ ΙΔΙΩΤΙΚΑ KAI ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΥΜΒΕΒΛΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ ΠΡΟΣΑΡΜΟΣΜΕΝΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΟΥ ISO 15189: 2012

41 ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΙΜΑΣΤΕ ΕΤΟΙΜΟΙ??? ΤΙ ΠΡΟΦΤΑΙΝΟΥΜΕ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ??? ΠΟΙΟΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ???

42 ΠΡΩΤΟ ΒΗΜΑ ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΕΙ ΜΕΤΡΑ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΡΕΧΟΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 90% ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΕΝΘΑΡΡΥΝΕΙ ΤΑ ΜΕΛΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ???

43 ΔΕΥΤΕΡΟ ΒΗΜΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ 3-5 ΗΜΕΡΩΝ ΟΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΜΕΝΟΙ ΙΑΤΡΟΙ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΟΙ- ΒΙΟΛΟΓΟΙ- ΚΥΤΤΑΡΟΤΕΧΝΟΛΟΓΟΙ ΘΑ ΜΠΟΡΕΣΟΥΝ ΝΑ ΕΦΑΡΜΟΣΟΥΝ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ ΔΟΥΛΕΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙ ΤΕΤΟΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑΣΕΜΙΝΑΡΙΑ???

44 ΤΡΙΤΟ ΒΗΜΑ ΧΡΕΙΑΖΟΜΑΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΟ???? ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΕΙ ΕΝΑ ΠΛΑΙΣΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ????

45 ΤΕΤΑΡΤΟ ΒΗΜΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΣΤΙΣ ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΑΣ??? ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ????

46 ΠΕΜΠΤΟ ΒΗΜΑ ΠΩΣ ΘΑ ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ, ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΙΝΑΙ ΠΡΟΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΤΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ???? ΘΑ ΑΦΗΣΟΥΜΕ ΤΑ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΝ 500 ΕΥΡΩ ΑΝΑ ΕΞΑΜΗΝΟ ΣΕ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ??? ΜΠΟΡΕΙ Η ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΓΝΩΣΙΑ ΤΗΣ ΣΤΗΝ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΕΝΟΣ ΔΙΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟΥ ΣΧΗΜΑΤΟΣ????

47 ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ Η ΑΝΑΓΚΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΕΤΡΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ, ΚΑΘΙΣΤΑΤΑΙ ΟΛΟΕΝΑ ΚΑΙ ΠΙΟ ΠΙΕΣΤΙΚΗ. Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ, ΣΤΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ ΟΜΟΕΙΔΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ, ΘΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΕΙ ΤΟΝ ΚΑΤΑΛΥΤΗ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΞΕΛΙΞΕΩΝ

48 ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΝΤΟΣ Ε.Ε. Accreditation body/country BELGIUM Mandatory YES, only for labs molecular biology (oncology and virology) NO NO NO NO NO CYPRUS (CYS-CYSAB) CZECH REPUBLIC (CAI) DENMARK (DANAK) ESTONIA (EAK) FINLAND (FINAS) FRANCE (COFRAC) YES. All medical labs, for all sites, for all activities. Deadline: 1 st November 2016 GERMANY (DAKKS) GREECE (ESYD) IRELAND (INAB) LATVIA (LATAK) MALTA (NAB-MALTA) NETHERLANDS (RVA) NORWAY (NA) PORTUGAL (IPAC) REPUBLIC OF CROATIA (HAA) SERBIA (ATC) SPAIN (ENAC) SWITZERLAND (SAS) ROMANIA (RENAR) UK (UKAS) YES for newborn screening YES. private medical labs providing services to other healthcare bodies Deadline: November 2013 NO YES, for hospital laboratories. In force from NO NO NO NO NO NO; Law on Protection against ionizing Radiation and Nuclear Safety; Department of antirabic Protection NO NO.Comment: There are less inspections in human genetics laboratories from other governmental bodies, when accredited. YES. All medical labs, for all sites, for all activities NO

49 ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΣΤΑΥΡΟΣ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΔΝΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ 401 Γ.Σ.Ν.Α. ΕΜΠΕΙΡΟΓΝΩΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 Διασφάλιση ποιότητας στο Κλινικό Εργαστήριο ΑΘΗΝΑ, 11/2/ 2012 Προϋποθέσεις και διαδικασία διαπίστευσης ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 15189:2007 E-mail: vogia1@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης

Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ EN ISO 15189 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΛΙΝΕΡΓ 01/02/30-01-2014 1/16 ΕΣΥ ΚΟ-ΚΝΙΝΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 02 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 29-03-2006 Ηµεροµηνία

Διαβάστε περισσότερα

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων

ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων ISO 17025-Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιμών και διακριβώσεων Απόστολος Βανταράκης Επικ. Καθηγητής Υγιεινής, Μον. Περιβαλλοντικής Μικροβιολογίας, (διαπίστευση κατά 17025) Εργ.

Διαβάστε περισσότερα

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration

testing Donor selection Collection Blood sample Transport to the patient Medical decision to transfuse Pre transfusion testing Administration Ε.Ζερβού ΠΓΝΙ Donor selection αιμοληψία testing Medical decision to transfuse Blood sample Pre transfusion testing Collection Administration Transport to the patient Administration Monitor evaluation Το

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Ποιότητας, Νοέμβριος 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 1 η Διαδικασίες Διαπίστευσης ΕΝΟΤΗΤΑ 2 η Νέα Τεχνικά Πεδία και Νέες Ανάγκες Αξιολόγησης ΕΝΟΤΗΤΑ 3 η Προτάσεις για

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΑΠΕΙΚΟΝΙΣΕΩΝ ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ 01/00/13-11-2014 1/17 ΕΣΥ ΚΟ-ΑΠΕΙΚ_ΕΡΓ Έκδοση: 01 Αναθεώρηση: 00 Ηµεροµηνία Έκδοσης: 13-11-2014 Ηµεροµηνία Αναθεώρησης:

Διαβάστε περισσότερα

9.1 Ορισµοί και έννοιες

9.1 Ορισµοί και έννοιες 9. Εργαστήρια Ο ρόλος των εργαστηρίων στα πλαίσια του οικοδοµήµατος της ποιότητας είναι ιδιαίτερα σηµαντικός, γιατί η αξιόπιστη µέτρηση είναι το µόνο διαθέσιµο αντικειµενικό κριτήριο αξιολόγησης της συµµόρφωσης

Διαβάστε περισσότερα

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ.

Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. Το Εθνικό Σύστηµα ιαπίστευσης Α.Ε Η διαπίστευση Εργαστηρίων στην Ελλάδα από το Ε.ΣΥ.. Γεώργιος Κ.Αναστασόπουλος Πρόεδρος του Ε.ΣΥ. ιαπίστευση τί, πότε και από ποιόν ιαπίστευση είναι η επίσηµη αναγνώριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία

ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ - ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ Νίκη Βγόντζα Διευθύντρια Αιμοδοσίας Κωνσταντοπούλειο Γ.Ν.Ν. Ιωνίας Σημαίνει : ΠΟΙΟΤΗΤΑ στην Αιμοδοσία μετάγγιση σωστού και ασφαλούς αίματος στο σωστό ασθενή τη κατάλληλη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 9001: 2008 & ΣΤΙΣ ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΦΥ ΤΗΣ 7 ΗΣ ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014 ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 9001:2008 ΣΤΙΣ ΜΟΝΑΔΕΣ Π.Φ.Υ. ΤΗΣ 7ης ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΠΙΛΟΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΆ ISO 15189 ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα

Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών Μηχανικών, Πανεπιστήμιο Πατρών, 26504 Πάτρα Η ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΟΚΙΜΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΕ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ISO 17025 Χ. Αλεξανδρίδου Τμήμα Χημικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ

ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Χ. ΓΕΡΜΑΝΛΗ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Η/Υ ΤΟΜΕΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΨΗΛΩΝ ΤΑΣΕΩΝ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΑ ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Λεωφ. Αθηνών- Πεδίον Άρεως, 383 34 Βόλος ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΕ9 ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού

Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Διεθνή συστήματα διασφάλισης και διαχείρισης ποιότητας των υπηρεσιών Συμβουλευτικής και Επαγγελματικού Προσανατολισμού Επιστημονική Ομάδα Έργου Υπεύθυνη Έργου: Κασσάνδρα Ζαννή-Τελιοπούλου Υπεύθυνος ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της:

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους όσους συνέβαλαν για την υλοποίησή της: ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΧΗΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ «ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5

7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 ΣΕΛΙ Α 1 ΑΠΟ 28 7Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίδα 0. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2 1. ΑΝΤΙKΕΙΜΕΝΟ 5 2. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΩΝ ΤΡΟΦΙΜΩΝ (ΠΣΣ ΑΤ) 3 ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΑΤΗΡΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ

Θέμα: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Αθήνα, 10 Ιανουαρίου 2013 Α.Π.: 4793/10-1-13 Θέμα: ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΗΚΕ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΟΠΥΥ Αξιότιμα μέλη και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ Ο ΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΣΤΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΠΟΥ ΡΑΣΤΗΡΙΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΑΛΗΘΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015

Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Αθήνα, 9 Σεπτεμβρίου 2015 Η Ελληνική Εταιρεία για την Ποιότητα στην Υγεία (ΕΛ.Ε.Π.Υ.), μέλος της European Society for Quality in Healthcare (ESQH), θα ήθελε να σας ενημερώσει ότι διοργανώνει εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ Ο Τ Α Σ Η Ε Φ Α Ρ Μ Ο Γ Η Σ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΘΕΜΑ : ISO κ α ι H A C C P ΣΕ Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Σ Η Μ Α Ζ Ι Κ Η Σ Ε Σ Τ Ι Α Σ Η Σ. Π Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011

Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών. Απρίλιος 2011 Νέα Προσέγγιση για τη δημιουργία ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος Ειδική Έκθεση: Για τις διαδικασίες ελέγχου ασφάλειας προϊόντων δομικών κατασκευών Απρίλιος 2011 Μια πρωτοβουλία του Η παρούσα έκθεση

Διαβάστε περισσότερα

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη

κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη κοινωνική υπευθυνότητα & βιώσιμη ανάπτυξη Ο παρών απολογισμός είναι ο πρώτος κατά σειρά Κοινωνικός Απολογισμός του Ομίλου ΥΓΕΙΑ και των θυγατρικών του. Αναφέρεται στην περίοδο 1 Ιανουαρίου - 31 Δεκεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ

Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ελληνικό Ινστιτούτο Μετρολογίας Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΠΡΟΤΥΠΟΥ ISO 17025 ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΙΜ-DRAFT ΘΕΣ/ΝΙΚΗ, ΜΑΪΟΣ 2007 Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Εισαγωγή 1 1. Έγγραφα και Στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD 2006-07-04 ICS: 03.120.20 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO/IEC 17025 2 η Έκδοση ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Γενικές απαιτήσεις για την ικανότητα των εργαστηρίων δοκιµών και διακριβώσεων General requirements for the

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΝΟΜΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Στην παρούσα έκθεση παρουσιάζονται με συνοπτικό, κατά το δυνατό τρόπο, τα πεπραγμένα του Τμήματος ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Βελτίωσης Ποιότητας από το 2003 έως σήμερα και οι στόχοι που τίθενται στα πλαίσια

Διαβάστε περισσότερα

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000

Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Τυποποίηση Παραγωγικής Λειτουργίας - ISO 9000 Αγγελοπούλου Ασηµίνα, ΜΟΠ010 (mina@noc.uoa.gr) Ράπτης Τηλέµαχος, ΜΟΠ011, (traptis@noc.uoa.gr) Τσιµπάνης Κωνσταντίνος, ΜΟΠ012 (k.tsibanis@noc.uoa.gr) ΕΘΝΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ. ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Τ.Ε.Ι. ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ Νο 5 Διαπιστευμένα Εργαστήρια Ιανουάριος 2012 5.1 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα κύρια ισχύοντα πρότυπα και οι σειρές προτύπων

Διαβάστε περισσότερα

2004-12-21 ICS : 13.020.10

2004-12-21 ICS : 13.020.10 2004-12-21 ICS : 13.020.10 ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 14001 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΠΡΟΤΥΠΟ HELLENIC STANDARD Συστήµατα περιβαλλοντικής διαχείρισης Απαιτήσεις και καθοδήγηση για τη χρήση του Environmental management systems Requirements

Διαβάστε περισσότερα