Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε γεληθή αλάιπζε νύξσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε γεληθή αλάιπζε νύξσλ"

Transcript

1 ΑΣΔΙ Αζελώλ Δξγαζηήξην Αλάιπζεο Βηνινγηθώλ Τγξώλ & Δθθξηκάησλ Ο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε γεληθή αλάιπζε νύξσλ Πέτρου Καρκαλούσου Οη βαζηθέο θαηεγνξίεο ηνπ ειέγρνπ πνηόηεηαο ζηελ νπξναλάιπζε Δζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο (γίλεηαη θαζεκεξηλά κέζα ζην εξγαζηήξην) Διέγρεη: Πξναλαιπηηθά ζθάικαηα Αλαιπηηθά ζθάικαηα Μεηα-αλαιπηηθά ζθάικαηα Δμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο (γίλεηαη πεξηνδηθά ζε ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθό θνξέα) 1

2 Απνθπγή πξν-αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ Βαζηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή ησλ πξναλαιπηηθώλ ζθαικάησλ - αθήο νδεγίεο πξνο ηνπο αζζελείο. - Γξήγνξε αλάιπζε ησλ δεηγκάησλ. - σζηή ζπληήξεζε ησλ δεηγκάησλ αλ πξέπεη λα δηαηεξεζνύλ επί καθξόλ (ςύμε, ζπληεξεηηθά νύξσλ). - Δπηινγή πιήξσλ παξαπεκπηηθώλ δειηίσλ πνπ ζπκπιεξώλνληαη πξνζεθηηθά από ηνπο θιηληθνύο ηαηξνύο. - σζηή θπγνθέληξεζε κε ξύζκηζε ηεο θπγνθέληξνπ ζηηο θαηάιιειεο ζηξνθέο κε βάζε ηελ δύλακε RCF = 400 g. - Πξνζεθηηθή αλάγλσζε ησλ ηαηληώλ ζε θαηάιιεια θσηηζκέλν ρώξν. - Σν νπξνρεκείν ζα πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε θαιά αεξηδόκελν ρώξν θαη λα ηεξνύληαη νη απαηηήζεηο πγηεηλήο από όινπο ηνπο εξγαδνκέλνπο. 2

3 αθείο νδεγίεο πξνο ηνπο αζζελείο Άλδξεο γπλαίθεο: - To δείγκα ζα είλαη πξσηλά νύξα κέζεο νύξεζεο. - Να κελ ιακβάλεη ν αζζελήο βηηακίλε C. Άλδξεο: Καιόο θαζαξηζκόο ηεο βαιάλνπ κε ζαπνύλη θαη λεξό. Γπλαίθεο: - Καιόο θαζαξηζκόο ηνπ αηδνίνπ κε ζαπνύλη θαη λεξό. - Απνθπγή εμέηαζεο ζηηο εκέξεο ηεο πεξηόδνπ. Μσξά: - Καιόο θαζαξηζκόο ηεο πεξηγελλεηηθήο πεξηνρήο κε ζαπνύλη θαη λεξό. - Απνθπγή ηαιθ θαη θάζε πνύδξαο ζηελ πεξηγελλεηηθή πεξηνρή Πνηόηεηα παξαπεκπηηθνύ δειηίνπ ην παξαπεκπηηθό ζα πξέπεη λα αλαγξάθνληαη: 1. To όλνκα θαη ην επώλπκν (Διιεληθά ή Λαηηληθά) όπσο αλαγξάθνληαη ζην βηβιηάξην ηνπ αζθαιηζηηθνύ θνξέα. 2. Σν όλνκα ηνπ παξαπέκπηνληνο ηαηξνύ θαη ηεο θιηληθήο ή ηαηξείνπ πνπ δήηεζε ηελ εμέηαζε. 3. Σν θύιν ηνπ αζζελή (αλ δελ είλαη ζαθέο από ην όλνκα) πξνθεηκέλνπ λα ιεθζεί ππόςε ε ζνβαξόηεηα θάπνησλ κηθξνζθνπηθώλ επξεκάησλ. 4. Η αηηία γηα ηελ νπνία ν αζζελήο παξαπέκπεηαη γηα εμέηαζε (π.ρ. νπξνινίκσμε, αηκαηνπξία, λεθξηθή αλεπάξθεηα). 5. Άιια ζηνηρεία πνπ κπνξεί λα βνεζήζνπλ ζηελ αλάιπζε ηνπ δείγκαηνο (π.ρ. αλ ν αζζελήο ιακβάλεη βηηακίλε C). 3

4 Πξνβιήκαηα από ηελ παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ νύξσλ 1 Αιιαγή ζην ρξώκα Αιιαγή ζηελ νζκή Αύμεζε ζνιεξόηεηαο Φεπδήο αύμεζε ph Φεπδή πηώζε ph Φεπδώο αξλεηηθή γιπθόδε Φεπδώο αξλεηηθή θεηόλε Γηάζπαζε ή κεηαβνιή ησλ ρξσκνγόλσλ νπζηώλ (π.ρ. αηκνζθαηξίλεο) Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ Αλάπηπμε κηθξννξγαληζκώλ, ζρεκαηηζκόο θξπζηάιισλ, θαζίδεζε άκνξθσλ αιάησλ Γηάζπαζε νπξίαο από κηθξννξγαληζκνύο θαη παξαγσγή ακκσλίαο, απώιεηα CO 2 Μεηαηξνπή ηεο γιπθόδεο ζε νμέα, από βαθηήξηα θαη κύθεηεο Υξεζηκνπνίεζε ηεο γιπθόδεο από ηα βαθηήξηα (γιπθόιπζε) Δμάηκηζε ηεο αθεηόλεο. Γηάζπαζε ηνπ αθεηνμεηθνύ από βαθηήξηα Πξνβιήκαηα από ηελ παξαηεηακέλε παξακνλή ησλ νύξσλ 2 Φεπδώο αξλεηηθή ρνιεξπζξίλε Φεπδώο αξλεηηθό νπξνρνιηλνγόλν Φεπδώο ζεηηθά ληηξώδε Φεπδώο αξλεηηθά ληηξώδε Καηαζηξνθή από ην θσο ιόγσ νμείδσζεο Καηαζηξνθή από ην θσο ιόγσ νμείδσζεο Παξαγσγή ληηξσδώλ από ηελ αλάπηπμε βαθηεξίσλ, κεηά ηελ νύξεζε Μεηαηξνπή ησλ ληηξσδώλ ζε άδσην, ην νπνίν εμαηκίδεηαη Φεπδήο βαθηεξηνπξία Καηαζηξνθή θπηηάξσλθπιίλδξσλ Πνιιαπιαζηαζκόο ησλ βαθηεξίσλ ζην δείγκα κεηά ηελ νύξεζε Αζηαζέο πεξηβάιινλ, εηδηθά όηαλ ηα νύξα είλαη αιθαιηθά ή ππόηνλα 4

5 Καζπζηεξεί λα πάεη ζην εξγαζηήξην Γελ θνξάεη γάληηα Γελ θνξάεη νιόζσκε πνδηά Σα δείγκαηα είλαη μεζθέπαζηα Τγηεηλή ζην ρώξν ηνπ νπξνρεκείνπ (1) - Ο ρώξνο πξέπεη λα αεξίδεηαη ηθαλνπνηεηηθά κε θαηάιιεινπο απαγσγνύο. - Να απνθεύγεηαη θιηκαηηζκόο πνπ αλαθπθιώλεη ηνλ αέξα κέζα ζην δσκάηην. - Να ρξεζηκνπνηνύληαη ζηπιό θαη παινγξάθνη απνθιεηζηηθά κέζα ζην νπξνρεκείν. - Γελ πηάλνπκε θνηλόρξεζηα αληηθείκελα (π.ρ. ηειέθσλν) κε ηα γάληηα. - Πιέλνπκε πξνζεθηηθά ηα ρέξηα καο κε αληηζεηπηθό όπνηε θεύγνπκε από ην νπξνρεκείν. 5

6 Τγηεηλή ζην ρώξν ηνπ νπξνρεκείνπ (2) - Οη ηερλνιόγνη πξέπεη λα θνξάλε πάληα γάληηα θαη νιόζσκε πνδηά. Πξνηηκώληαη νη πιαζηηθέο ή ράξηηλεο πνδηέο κηαο ρξήζεσο. Αλ δελ θνξάκε πνδηά κηαο ρξήζεσο ρξεζηκνπνηνύκε ρσξηζηή πνδηά ζην νπξνρεκείν ε νπνία πιέλεηαη πνιύ ζπρλόηεξα από ηηο ππόινηπεο. Η πνδηά ζα πξέπεη λα θνπκπώλεηαη πξνζεθηηθά από πάλσ κέρξη θάησ. Γηα ηνλ ρεηξηζκό νύξσλ 24ώξνπ ζα πξέπεη λα θνξηνύληαη πιαζηηθά γπαιηά ρεκείνπ. 6

7 Απνθπγή αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ 1. ε βηνρεκηθέο παξακέηξνπο 2. ε κηθξνζθνπηθέο παξακέηξνπο Απνθπγή αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ ζηηο ηαηλίεο ησλ νύξσλ Δζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο 7

8 Βαζηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή ησλ αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ ζηηο ηαηλίεο νύξσλ 1. Καιή ζπληήξεζε ησλ ηαηληώλ νύξσλ (πάληα ζθεπαζκέλεο κε αληημεξαληηθό). 2. Πξνζέρνπκε ηελ εκεξνκελία ιήμεο πξηλ θαη κεηά ην άλνηγκα ηεο ζπζθεπαζίαο. 3. σζηή αλάγλσζε ησλ ηαηληώλ νύξσλ. - Αλάγλσζε παξάιιεια πξνο ηνλ πάγθν. - Αλάγλσζε κε ηελ ζσζηή θνξά. - σζηή ηήξεζε ηνπ ρξόλνπ αλάγλσζεο (1 ιεπηό γηα όιεο ηηο παξακέηξνπο εθηόο από ηελ εζηεξάζε - 2 ιεπηά). 4. Καιή γλώζε ησλ πξνϋπνζέζεσλ ςεπδώλ θαη ζεηηθώλ θαη αξλεηηθώλ απνηειεζκάησλ (πξνζεθηηθό δηάβαζκα ηνπ εγρεηξηδίνπ ησλ ηαηληώλ νύξσλ). Έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ ηαηληώλ νύξσλ 1. ύγθξηζε αλάγλσζεο ηαηληώλ κεηαμύ δηαθνξεηηθώλ ηερλνιόγσλ ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα. Σα δείγκαηα επηιέγνληαη από ηνλ ππεύζπλν ηνπ εξγαζηεξίνπ. 2. Έιεγρνο ηεο πνηόηεηαο ησλ ηαηληώλ νύξσλ κε εηδηθά δείγκαηα ειέγρνπ (control). 3. Ύπαξμε ζπγθεθξηκέλνπ πξσηνθόιινπ γηα ηνλ έιεγρν ησλ ηαηληώλ νύξσλ κε άιιεο θπζηθνρεκηθέο κεζόδνπο. 8

9 Xξεζηκνπνηνύληαη controls oύξσλ ρσξηζηά γηα ηαηλίεο νύξσλ θαη κηθξνζθόπεζε Φπιιάδην αλαγξαθήο ηηκώλ Controls 9

10 Πόηε ρξεζηκνπνηνύκε ρεκηθέο κεζόδνπο αληί ηαηληώλ νύξσλ Οη ρεκηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη: - Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ ηαηληώλ νύξσλ - Γηα ηνλ έιεγρν νύξσλ πνπ έρνπλ έληνλν ρξσκαηηζκό. Πξνηείλνληαη νη κεζόδνη: - Μέζνδνο Υξσκαηνγξαθίαο γηα ην αίκα. - Μέζνδνο Βξαζκνύ νμηθνύ νμένο γηα ιεύθσκα. - Μέζνδνο Benedict γηα πδαηάλζξαθεο. - Mέζνδνο Rothera γηα ηηο θεηόλεο. - Μέζνδνο Erlich γηα νπξνρνιηλνγόλν. - Μέζνδνο Ισδίνπ γηα ρνιεξπζξίλε Πόηε ρξεζηκνπνηνύκε θπζηθέο κεζόδνπο Οη θπζηθέο κέζνδνη ρξεζηκνπνηνύληαη: - Γηα ηνλ έιεγρν ηεο πνηόηεηαο ησλ ηαηληώλ νύξσλ - Γηα ηνλ έιεγρν παξακέηξσλ πνπ έρνπλ αθξαίεο ηηκέο. Πξνηείλνληαη νη κέζνδνη: - Γηαζιαζίκεηξν γηα ην Δηδηθό Βάξνο. πλίζηαηαη γηα αθξαίεο ηηκέο < 1008 θαη > Περάκεηξν ή περακεηξηθό ραξηί γηα ην ph. 10

11 Μεηξάκε ην αζθνξβηθό νμύ όπνπ ππνπηεπόκαζηε όηη παξεκβαίλεη ζηηο κεηξήζεηο καο Απνθπγή αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ ζηηο ηαηλίεο ησλ νύξσλ Δμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο 11

12 Δμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο ησλ ηαηληώλ νύξσλ 1. Γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθνύ θέληξνπ αλαθνξάο. 2. Σν εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο ζηέιλεη ηαπηόρξνλα ζε πνιιά εξγαζηήξηα δείγκαηα νύξσλ ζε ιπνθηινπνηεκέλε κνξθή. 3. Σα εξγαζηήξηα αλαιύνπλ ηα νύξα ρξεζηκνπνηώληαο ηαηλίεο είηε ρεηξνλαθηηθά είηε ζε αλαγλώζηε ηαηληώλ νύξσλ. 4. Κάλνπλ ηηο κεηξήζεηο θαη απνζηέιινπλ ηα απνηειέζκαηα ζην εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο. 5. Σν εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα κε ηηο ζσζηέο ηηκέο πνπ ην ίδην γλσξίδεη. 6. Σν εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο ηππώλεη αλαθνξέο όπνπ θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. 7. Οη αλαθνξέο ζηέιλνληαη ρσξηζηά ζε θάζε εξγαζηήξην ηεξώληαο ηηο αξρέο ηεο ερεκύζεηαο. 8. Αλ ην εξγαζηήξην έρεη απνθιίζεηο παίξλεη κέηξα δηόξζσζεο ησλ αηηηώλ ηνπο. 12

13 Απνθπγή αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ ζηε κηθξνζθόπεζε ησλ νύξσλ Δζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο 13

14 Δζσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε κηθξνζθόπεζε νύξσλ 1. Δθαξκόδνπκε απζηεξό πξσηόθνιιν σο πξνο ηελ ζπιινγή, κεηαθνξά, ζπληήξεζε θαη ζήκαλζε ησλ δεηγκάησλ. 2. Σεξνύκε απζηεξά ηνπο θαλόλεο θπγνθέληξεζεο γηα λα κελ ζπάζνπλ νη θύιηλδξνη. 3. Γελ ράλνπκε ρξόλν ζηε κηθξνζθόπεζε δεηγκάησλ πνπ δελ έρνπλ θαλέλα παζνινγηθό θπζηθό ή βηνρεκηθό ραξαθηήξα. 4. Μηθξνζθνπνύκε κε κηθξνζθόπην αληίζεζεο θάζεο γηα λα δηαθξίλνπκε ην είδνο ησλ εξπζξώλ αηκνζθαηξίσλ. 5. Υξεζηκνπνηνύκε θπζηθνρεκηθέο κεζόδνπο θαη εηδηθέο ρξώζεηο γηα λα δηαθξίλνπκε ηα έκκνξθα ζηνηρεία κεηαμύ ηνπο. 6. Μεηξάκε όια ηα ζηνηρεία ζε 10 νπηηθά πεδία. Πνηεο καθξνζθνπηθέο παξαηεξήζεηο είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιέζηεξε παξαηήξεζε ηνπ ηδήκαηνο; 1. Υξνηά. Κόθθηλε: εξπζξά αηκνζθαίξηα. 2. Οζκή δπζάξεζηε. Λνίκσμε: ππνζθαίξηα, κηθξννξγαληζκνί. 3. Ίδεκα. Θεηηθό. 1. Γθξηδσπό: ππνζθαίξηα, θξύζηαιινη νμαιηθνύ αζβεζηίνπ 2. Ρνδ: άκνξθα νπξηθά άιαηα 3. Λεπθό: άκνξθα θσζθνξηθά άιαηα 4. Κόθθηλν: εξπζξά 5. Κνθθηλσπό: θξύζηαιινη νπξηθνύ νμένο 4. Όςε: Διαθξά ζνιή ή ζνιή: 1. Mηθξννξγαληζκνί, ππνζθαίξηα 2. Άκνξθα άιαηα 14

15 Πνηεο ρεκηθέο παξάκεηξνη είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ αζθαιέζηεξε παξαηήξεζε ηνπ ηδήκαηνο; 1. ph. Γηαθνξεηηθά έκκνξθα ζηνηρεία ζπλαληώληαη ζε όμηλν ή αιθαιηθό ph. 2. Nηηξηθά. Μηθξννξγαληζκνί (ππάξρνπλ πάληα κε ληηξηθά ζεηηθό). 3. Αίκα. Δξπζξά αηκνζθαίξηα (αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε). 4. Δζηεξάζε ιεπθνθπηηάξσλ. Ππνζθαίξηα (ππάξρνπλ πάληα όηαλ είλαη ζεηηθό). 5. Δηδηθό βάξνο. Τςειό εηδηθό βάξνο ζπξξηθλσκέλα εξπζξά Υακειό εηδηθό βάξνο δηνγθσκέλα εξπζξά 6. Πξσηεΐλε. Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε γηα λα ππάξρνπλ θύιηλδξνη. Απμεκέλε όηαλ ππάξρνπλ εξπζξά αηκνζθαίξηα (αηκνζθαηξίλε) ή ππνζθαίξηα. Έμμορφα ςτοιχεία που χρειάζονται όξινο ph Δξπζξά Κύιηλδξνη Kξύζηαιινη νπξηθνύ νμένο Κξύζηαιινη νμαιηθνύ αζβεζηίνπ Κξύζηαιινη ζεηηθνύ αζβεζηίνπ Κξύζηαιινη ιεπθίλεο Κξύζηαιινη ηπξνζίλεο Κξύζηαιινη ρνιεζηεξίλεο Κξύζηαιινη ζνπιθνλακηδώλ Κξύζηαιινη αθηηλνζθηεξώλ νπζηώλ Άκνξθν νπξηθό λάηξην ή θάιην 15

16 Έμμορφα ςτοιχεία που χρειάζονται αλκαλικό ph Κξύζηαιινη ελακκώληνπ θσζθνξηθνύ καγλεζίνπ Άκνξθα θσζθνξηθά άιαηα Κξύζηαιινη αλζξαθηθνύ δηαζβεζηίνπ Κξύζηαιινη νπξηθνύ ακκσλίνπ Άκνξθα θσζθνξηθά άιαηα Υεκηθέο κέζνδνη δηάθξηζεο θξπζηάιισλ θαη αιάησλ Είδνο θξπζηάιιωλ Ομεηθό νμύ HCl ΝαΟΗ Θέξκαλζε Κξύζηαιινη νμαιηθνύ Αδηάιπηνη Γηαιπηνί Αδηάιπηνη Αδηάιπην αζβεζηίνπ Κξύζηαιινη νπξηθνύ νμένο Αδηάιπηνη Αδηάιπηνη Γηαιπηνί Γηαιπηνί Άκνξθα άιαηα νπξηθνύ νμένο Γηαιπηνί Γηαιπηνί Γηαιπηνί Γηαιπηνί Άκνξθα άιαηα νπξηθνύ Γηαιπηνί Γηαιπηνί Γηαιπηνί Γηαιπηνί λαηξίνπ Φωζθνξηθά άιαηα αζβεζηίνπ Γηαιπηνί Γηαιπηνί - Αδηάιπηνη Φωζθνξηθά άιαηα καγλεζίνπ Γηαιπηνί Γηαιπηνί - Αδηάιπηνη Κξύζηαιινη αλζξαθηθνύ αζβεζηίνπ Γηαιπηνί Γηαιπηνί Αδηάιπην Αδηάιπην Κξύζηαιινη ιεπθίλεο Αδηάιπηνη Γηαιπηνί Γηαιπηνί Γηαιπηνί Κξύζηαιινη ηπξνζίλεο Αδηάιπηνη Γηαιπηνί Γηαιπηνί Γηαιπηνί Κξύζηαιινη θπζηίλεο Αδηάιπηνη Γηαιπηνί Γηαιπηνί Αδηάιπηνη 16

17 Υεκηθέο κέζνδνη δηάθξηζεο ζηνηρείσλ ζηα νύξα ηνηρεία Ππνζθαίξηα θαη ππώδεηο θύιηλδξνη Ληπνζθαίξηα θαη ιηπώδεηο θύιηλδξνη Eξπζξά θαη αηκνξξαγηθνί θύιηλδξνη Υξώζε Stenheimer - Malbin Sudan III Eσζίλε Σερληθέο δηάθξηζεο εξπζξώλ ζην ίδεκα Μέζνδνο 1: Γνθηκή νμεηθνύ νμένο 2% 1. Παίξλνπκε κία θαηλνύξηα αληηθεηκελνθόξν πιάθα. 2. Σνπνζεηνύκε ζε απηή κία ζηαγόλα ηδήκαηνο. 3. Σνπνζεηνύκε πάλσ ζην ίδεκα κία ζηαγόλα νμεηθνύ νμένο 3% 4. Αλαθαηεύνπκε. 5. Μηθξνζθνπνύκε μαλά. Αλ δελ παξαηεξνύκε ηώξα εξπζξά ηόηε ηα ζηξνγγπιά θύηηαξα πνπ παξαηεξνύζακε ήηαλ πξάγκαηη εξπζξά. 17

18 Σερληθέο δηάθξηζεο εξπζξώλ ζην ίδεκα Μέζνδνο 2: Αληίδξαζε αηκνζθαηξίλεο 1. Φπγνθεληξνύκε κία θαηλνύξηα πνζόηεηα νύξσλ. 2. Πεηάκε ην ππεξθείκελν. 3. Σνπνζεηνύκε κε ζηθώλην Pasteur κία ζηαγόλα ηδήκαηνο πάλσ ζηελ αληηδξαζηήξηα επηθάλεηα «Blood» ηεο ηαηλίαο νύξσλ. 4. Καηαγξάθνπκε αλ έγηλε αληίδξαζε. Υξώζε εξπζξώλ θαη αηκνξξαγηθώλ θπιίλδξσλ ζε ίδεκα νύξσλ κέζνδνο εσζίλεο 1. ην ίδεκα ησλ νύξσλ πξνζζέηνπκε 1 ζηαγόλα πδαηηθνύ δηαιύκαηνο εσζίλεο 5%. 2. Αλαθαηεύνπκε. 3. Πεξηκέλνπκε 1 ιεπηό. 4. Πξνζζέηνπκε 2 ζηαγόλεο γαιάδηαο ρξσζηηθήο (10 ml θεθνξεζκέλνπ δηαιύκαηνο πηθξηθνύ νμένο, 1 ml δηαιύκαηνο θπαλνύ ηνπ κεζπιελίνπ 1% θαη 10 ζηαγόλεο γιπθεξίλε). 5. Αλαθαηεύνπκε θαη βιέπνπκε αλ ρξσκαηίδεηαη ην ίδεκα. 6. Αλ όρη πξνζζέηνπκε θαη άιιε γαιάδηα ρξσζηηθή κέρξη λα εκθαληζηεί γαιάδην ρξώκα. 7. Αθήλνπκε 2 ιεπηά θαη κηθξνζθνπνύκε. 8. Σα εξπζξά θαη νη αηκνξξαγηθνί θύιηλδξνη παίξλνπλ ην ρξώκα ηεο εσζίλεο (θόθθηλν). 18

19 Απνθπγή αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ ζηε κηθξνζθόπεζε ησλ νύξσλ Δμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο Δμσηεξηθόο έιεγρνο πνηόηεηαο ζηε κηθξνζθόπεζε νύξσλ 1. Γίλεηαη κε ηελ βνήζεηα εμσηεξηθνύ θέληξνπ αλαθνξάο. 2. Σν εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο ζηέιλεη ηαπηόρξνλα ζε πνιιά εξγαζηήξηα ηδήκαηα νύξσλ επηθνιιεκέλα ζε αληηθεηκελνθόξν πιάθα. 3. Μαδί κε ηηο αληηθεηκελνθόξεο πιάθεο ζηέιλνληαη θαη δείγκαηα νύξσλ γηα ηελ κέηξεζε ησλ ζρεηηθώλ βηνρεκηθώλ παξακέηξσλ. 4. Σα εξγαζηήξηα θάλνπλ ηηο κηθξνζθνπήζεηο θαη απνζηέιινπλ ηα απνηειέζκαηα ζην εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο. 5. Σν εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο ζπγθξίλεη ηα απνηειέζκαηα κε ηηο ζσζηέο ηηκέο πνπ ην ίδην γλσξίδεη. 6. Σν εμσηεξηθό θέληξν αλαθνξάο ηππώλεη αλαθνξέο όπνπ θαίλεηαη ε ζύγθξηζε ησλ ηηκώλ ηνπ εξγαζηεξίνπ σο πξνο ηηο πξαγκαηηθέο ηηκέο. 7. Οη αλαθνξέο ζηέιλνληαη ρσξηζηά ζε θάζε εξγαζηήξην ηεξώληαο ηηο αξρέο ηεο ερεκύζεηαο. 8. Αλ ην εξγαζηήξην έρεη απνθιίζεηο παίξλεη κέηξα δηόξζσζεο ησλ αηηηώλ ηνπο. 19

20 Απνθπγή κεηα-αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ Βαζηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ απνθπγή ησλ κεηα-αλαιπηηθώλ ζθαικάησλ 1. Γηπιόο έιεγρνο ησλ απνηειεζκάησλ εθόζνλ γξάθνληαη κε ην ρέξη. 2. Δπηινγή ζσζηνύ θαη πιήξνπο απαληεηηθνύ δειηίνπ. 3. Πξνζεθηηθόο δηαρσξηζκόο ησλ απνηειεζκάησλ γηα κεηαθεξζνύλ ζηελ θιηληθή θαη ζηνλ θάζε θιηληθό ηαηξό ρσξηζηά. Σα βήκαηα 1 & 2 κπνξνύλ λα γίλνπλ εύθνια θαη γξήγνξα κε ηελ κεραλνγξάθεζε ηνπ εξγαζηεξίνπ θαη ηνπ λνζνθνκείνπ. 20

21 Πνηόηεηα απαληεηηθνύ δειηίνπ ην απαληεηηθό δειηίν ζα πξέπεη: 1. Nα αλαγξάθνληαη ζηα Διιεληθά όιεο νη παξάκεηξνη πνπ πξνζδηνξίζηεθαλ. 2. Να αλαγξάθνληαη νη ηηκέο αλαθνξάο όπνπ ππάξρνπλ. 3. Να ππάξρνπλ νη ππνγξαθέο ηνπ ηερλνιόγνπ θαη ηνπ ππεπζύλνπ ηνπ νπξνινγηθνύ ηκήκαηνο θαη γεληθά όισλ ησλ εκπιεθνκέλσλ ζηελ εμέηαζε. 4. Να ππάξρνπλ ζρόιηα ππνβνεζεηηθά γηα ηνλ θιηληθό ηαηξό όπνπ ρξεηάδεηαη. 21

22 22

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ

ΔΙΑΓΩΓΗ. Τν αλδξηθό θαη γπλαηθείν γελλεηηθό ζύζηεκα. Ο ιδπακζζιόξ παναβςβήξ ηςκ μύνςκ ΔΙΑΓΩΓΗ Η θύξηα ιεηηνπξγία ησλ λεθξώλ είλαη ε απαιιαγή ηνπ αίκαηνο από ηηο άρξεζηεο νπζίεο ηνπ κεηαβνιηζκνύ (θπξίσο ηνπ αγώημο), ε ξύζκηζε ηεο νμενβαζηθήο ηζνξξνπίαο, αιιά θαη ε παξαγσγή νξκνλώλ. Οη άρξεζηεο

Διαβάστε περισσότερα

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ.

Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο Μ. ΠΔΗΡΑΜΑΣΑ ΥΖΜΔΗΑ ΛΤΚΔΗΟ ΒΑΜΟΤ Γεςηέπα 14 Μαΐος 2012 Τπεπζ. Καζεγ. : Διέλε Αηζαιάθε Σα πειπάμαηα παποςζιάζοςν οι μαθηηέρ ηος Λςκείος, είναι: 1. Μαγηθό ιαραλόδνπκν.. (Βξπσλάθεο Γ. Α1) 2. Σν καγηθό απγό.(φιεκεηάθεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Δηζαγσγή ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΗ ΚΔΦΑΛΗ ΚΑΙ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ Απηό ην βηβιηάξην δίλεη πιεξνθνξίεο θπξίσο ζε αζζελείο αιιά θαη ζε άιινπο ελδηαθεξόκελνπο πνπ ζέινπλ λα ελεκεξσζνύλ γηα ηνλ θαξθίλν πνπ εκθαλίδεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου

Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου Η Ελλημική Φαρμακοποιία, Εγχειρίδιο για τημ ποιότητα του φαρμάκου Αννα Σζανηίλη-Κακοςλίδος Τμήμα Φαρμακεστικής, Πανεπιστήμιο Αθηνών Δςπωπαϊκή Φαπμακοποιία Σα επίζεκα θείκελα ηεο Δπξσπατθήο Φαξκαθνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ

ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ ΚΑΣΑΝΟΩΝΣΑ ΣΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟ ΣΟΤ ΣΡΑΥΗΛΟΤ ΣΗ ΜΗΣΡΑ Πεξηερόκελα Δηζαγσγή Απηό ην βηβιηάξην ζα είλαη ρξήζηκν αλ εζείο ή θάπνην άιιν άηνκν από ην νηθνγελεηαθό ή ην θηιηθό ζαο πεξηβάιινλ έρεη δηαγλσζζεί κε θαξθίλν

Διαβάστε περισσότερα

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία)

Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) ΑΣΤΕΡΙΟΣ Ι. ΚΟΥΤΣΙΑΝΟΣ Η διδαςκαλία τησ ΧΗΜΕΙΑΣ και με Εικονικά Πειράματα (Ιοντική Ιςορροπία, Θερμοχημεία) Αζηέξηνο Η. Κνύηζηαλνο Ησλίαο 34, 50100, Κνδάλε Σειέθσλν: 6978093017 Email: koutsianos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ

ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ Τπεύζπλνο: Γειεγηάλλεο Αιέμαλδξνο Καύζηκα ηεο ειιεληθήο αγνξάο ΔΛΔΓΥΟ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΚΑΤΙΜΩΝ ηελ Διιάδα δηαηίζεληαη ηξία είδε βελδίλεο θαη δπν είδε πεηξειαίνπ. Ζ βελδίλε δηαθξίλεηαη ζε απιή ακόιπβδε (95 νθηαλίσλ),

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΜΠ ΒΙΟΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΓΙΣΡΙΑΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΙΑΣΡΙΚΗ ΧΟΛΗ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Δ Ι Π Λ Ω Μ Α Σ Ι Κ Η Ε Ρ Γ Α Ι Α ΒΑΦΕΙΑΔΗ ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ Οκαδνπνίεζε θαη Γηαρσξηζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK

Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο. εηξά FK MANUAL FK Λέβεηαο ζέξκαλζεο κε ρξήζε ηεξεάο Καύζηκεο Ύιεο εηξά FK ΓΔΝΙΚΔ ΠΡΟΔΙΓΟΠΟΙΗΔΙ Μεηά ηελ αθαίξεζε ηεο ζπζθεπαζίαο λα γίλεηαη πάληα έιεγρνο γηα ηελ πιεξόηεηα ηεο παξάδνζεο, ελώ ζε πεξίπησζε ειαηησκάησλ, επηθνηλσλήζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ

ΜΔΛEΣΗ IN SITU ΣΔΡΔΩΗ ΣΩΝ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΩΝ ΠΗΛΙΝΩΝ ΔΤΡΗΜΑΣΩΝ ΑΠΟ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΦΗ ΣΟΤ ΝΔΟΛΙΘΙΚΟΤ ΟΙΚΙΜΟΤ ΣΟ ΓΙΠΗΛΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΑΘΗΝΑ ΥΟΛΗ ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΣΔΥΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΜΗΜΑ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΡΥΑΙΟΣΗΣΩΝ ΚΑΙ ΔΡΓΩΝ ΣΔΥΝΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΤΝΣΗΡΗΗ ΛΙΘΟΤ Οδόο Αγ. ππξίδσλνο, 12210, Αηγάιεσ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ

ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ. Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes ζε καξνύιηα. ΓΑΒΡΙΗΛΟΓΛΟΤ ΠΟΛΤΞΔΝΗ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΙΟ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΣΜΗΜΑ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηεο επηβίσζεο ηνπ παζνγόλνπ βαθηεξίνπ Listeria monocytogenes

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη)

«Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΓΔΝΗΚΟ ΛΤΚΔΗΟ ΔΤΓΖΛΟΤ Υ. ΔΣΟ 2012-2013, β ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΣΑΞΖ Α ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ «ΑΠΟ ΣΟ ΑΜΠΕΛΘ ΣΟ ΚΡΑΘ ΚΑΘ ΣΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΣΟΤ» «Η ΥΗΜΕΘΑ ΣΟΤ ΚΡΑΘΟΤ» (από ηνλ ηξύγν κέρξη ην πνηήξη) ΟΗ ΜΑΘΖΣΔ ΜΔΛΖ ΗΩΑΝΝΖ ΠΑΡΗΑΝΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ Τ ΣΑ Η ΚΑΙ ΥΡΗ ΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙ ΩΝ Πποφόνηα κςτέληρ ΠΑΡΑΓΩΓΗ, ΥΗΜΙΚΗ ΤΣΑΗ ΚΑΙ ΥΡΗΔΙ ΣΗ ΓΤΡΗ ΣΩΝ ΜΔΛΙΩΝ Θξαζπβνύινπ Αλδξέαο θαη Παπαδεκεηξίνπ Υξήζηνο Δξγαζηήξην Μειηζζνθνκίαο-εξνηξνθίαο ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΔΩΠΟΝΗΑ E-mail:thrasia@agro.auth.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΑΝΩΣΔΡΗ ΚΑΙ ΑΝΩΣΑΣΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΔΞΔΣΑΔΩΝ ΠΑΓΚΤΠΡΙΔ ΔΞΔΣΑΔΙ 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ (Ι) ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΥΟΛΧΝ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ Μάθημα: ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΔΠΙΙΣΙΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

TEST 2. ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο

TEST 2. ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο EUROPEAN UNION SCIENCE OLYMPIAD TEST 2 ΘΔΜΑ: Έξεπλα Σθελήο Δγθιήκαηνο Γθέηεκπνξγθ, Σνπεδία Πέκπηε 15 ε Απξηιίνπ, 2010 EUSO 2010, Test 2, 15 April 1(14) Γεληθέο νδεγίεο Όζε ώξα βξίζθεζηε ζην εξγαζηήξην

Διαβάστε περισσότερα

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ.

Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Αγαπεηέ πειάηε, αο επραξηζηνύκε πνπ επηιέμαηε έλα πξντόλ ηεο EVERGRIN-ENERGY Δ.Π.Δ. Απηό ην πξντόλ, θηηαγκέλν κε θξνληίδα ζρεηηθά κε όια ηα ζπληζηώληα κέξε ηνπ, ζρεδηάζηεθε θαη δεκηνπξγήζεθε κε ζθνπό λα

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ

2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ 2. ΠΟΣΕΝΙΟΜΕΣΡΙΚΟ ΠΡΟΔΙΟΡΙΜΟ ΣΟΤ ph ΚΑΙ ΠΕΥΑΜΕΣΡΙΚΕ ΣΙΣΛΟΔΟΣΗΕΙ ΓΕΝΙΚΑ Σν ph ελόο δηαιύκαηνο είλαη ίζν κε ην αληίζεην ηνπ δεθαδηθνύ ινγαξίζκνπ ηεο ελεξγόηεηαο ησλ ηόλησλ H +, ph = log α H+ [1] Η κέηξεζε

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ

Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΔΠΗΚΔΤΖ ΚΑΗ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΑΓΝΩΣΗΚΟΤ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΟ ALLEN ΚΗΝΖΣΖΡΩΝ ΤΜΒΑΣΗΚΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΤΝΣΑΞΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΑΚΩΝ ΑΚΖΔΩΝ ΓΗΑ ΣΟ ΜΑΘΖΜΑ Μ.Δ.Κ

Διαβάστε περισσότερα

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5

«Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 ΔΘΝΙΚΟ ΜΔΣΟΒΙΟ ΠΟΛΤΣΔΥΝΔΙΟ ΥΟΛΗ ΑΓΡΟΝΟΜΩΝ ΚΑΙ ΣΟΠΟΓΡΑΦΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΣΟΙΥΔΙΑ ΓΙΚΑΙΟΤ ΚΑΙ ΣΔΥΝΙΚΗ ΝΟΜΟΘΔΙΑ ΓΙΓΑΚΩΝ: ΠΑΡΑΓΔΙΗ ΓΗΜΗΣΡΙΟ-ΜΗΛΑ ΠΑΡΑΚΔΤΑ «Μάζεκα -Θέκα ζηε Γνξπθνξηθή Γεωδαηζία» ΟΓΗΓΟ ΥΡΗΗ CG5 Παξαζθεπάο

Διαβάστε περισσότερα

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων

Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Αναρρόφθςθ πνευμονικϊν εκκρίςεων Περιςτερόπουλοσ Αργφρθσ Φυςικοκεραπευτισ MSc Ζνασ οδθγόσ που περιγράφει βιμα-βιμα τθν τεχνικι τθσ αναρρόφθςθσ των πνευμονικϊν εκκρίςεων. Η ζκδοςθ αυτι αφορά ςυνοδοφσ, ςυγγενείσ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ

ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ ΤΓΚΟΛΛΗΣΙΝΟΑΝΣΙΓΡΑΔΙ Δηζαγσγή Οη ζπγθνιιεηηλναληηδξάζεηο (LAT - Latex Agglutination Test) είλαη ε πην πξόζθνξε αλνζνινγηθή κέζνδνο γηα ην κηθξνβηνινγηθό θαη αλνζνινγηθό εξγαζηήξην. Δίλαη ε παιαηόηεξε αλνζνινγηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΓΥΔΗΡΗΓΗΟ ΒΑΦΖ ΜΔ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΑ AIRLESS 1 ΓΔΝΗΚΑ Η αξρή ιεηηνπξγίαο ησλ αληιηώλ βαθήο Airless, είλαη πνιύ απιή. Σν ρξώκα αλαξξνθάηαη από έλα δνρείν κέζα ζηελ αληιία. Έλαο ειεθηξηθόο θηλεηήξαο (ή

Διαβάστε περισσότερα

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc.

ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ. Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. ΤΓΙΕΙΝΗ ΣΩΝ ΥΕΡΙΩΝ Όλγα Δαληγγάπος R.N., M.Sc. 1 I. Ο κοπόρ: Σηρ ζυζηήρ ςγιεινήρ ηυν σεπιών είλαη ε πξόιεςε ηεο δηαζπνξάο ησλ κηθξνβίσλ από αζζελή ζε αζζελή, αιιά θαη ζην πξνζσπηθό ηνπ λνζνθνκείνπ, κεηώλνληαο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ

Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Γ Δ Ω Π Ο Ν Η Κ Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Α Θ Ζ Ν Ω Ν ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΠΜ ΔΠΗΣΖΜΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΡΟΦΗΜΩΝ & ΓΗΑΣΡΟΦΖ ΑΝΘΡΩΠΟΤ Πξνζδηνξηζκόο θξνπθηννιηγνζαθραξηηώλ (FOS) κε FT-IR ζε δεκεηξηαθά.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE

ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE ΣΙΣΛΟ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΜΕΛΕΣΗ ΚΑΙ ΤΣΑΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΩΝ ΑΚΗΕΩΝ ΣΟΝ ΚΙΝΗΣΗΡΑ FIAT PANTA 750 CC FIRE Ο ΔΗΖΓΖΣΖ:ΚΟΤΓΟΤΜΑ ΓΗΩΡΓΟ ΠΟΤΓΑΣΡΗΑ:ΜΠΑΚΔΛΑ ΒΑΗΛΗΚΖ Α.Μ 504 Περιεχόμενα I. ΤΣΗΜΑ ΕΚΚΙΝΗΗ... 4 1. ΓΕΝΙΚΑ...

Διαβάστε περισσότερα

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε

2011-2012. Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ. 6 ε Άζθεζε Πράσινη ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (6η Άσκηση) Καθ. Κυριάκοσ Κοτζαμπάςησ 2011-2012 6 ε Άζθεζε Βηνηερλνινγία κηθξνθπθώλ ΙΙΙ: Βέιηηζηεο ζπλζήθεο ζύλζεζεο ιηπαξώλ από κηθξνθύθε Παξαζθεπή βηνληίδει. (Κ. Κοτζαμπάσης) Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ

ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ ΓΤΜΟΡΦΗΔ ΝΤΥΗΩΝ ΚΑΗ ΠΑΘΖΔΗ Δίκαζηε ζε ζέζε, λα δηαγλώζνπκε, λα πξνιάβνπκε θαη ηαπηόρξνλα λα αληηκεησπίζνπκε όια ηα πξνβιήκαηα ησλ πειαηώλ καο. Ζ κόξθσζε, ε γλώζε θαη ε ζπλερείο ελεκέξσζε, καο δίλνπλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ. ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ ΚΑΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΧΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ ΖΜΠ 413 Γηπισκαηηθή Δξγαζία Απηνκαηνπνηεκέλν ζύζηεκα θαηάηκεζεο θαη αλάιπζεο εζηηώλ ζε εηθόλεο Μαγλεηηθήο Σνκνγξαθίαο

Διαβάστε περισσότερα

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT

ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT ONSITE WASTEWATER PROJECT FINAL REPORT SludgeHammer Advanced Biological Treatment New Mexico Governor s Water Innovation Program April 2007 Contract No. 05-341-1000-0034 http://www.nmenv.state.nm.us/ Prepared

Διαβάστε περισσότερα