τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: 090221849 ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ"

Transcript

1 τοιχεία Ν.Π.Ι.Δ ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΘΡΑΚΗ ΑΦΜ: ΠΑΠΑΦΛΕΑ 8 ΚΟΜΟΣΗΝΗ ΣΑΚΣΗΚΟ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟ: γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΚΟΜΟΣΖΝΖ ΑΡ. ΠΡΧΣ /09/2015 1

2 ΜΔΡΟ A' ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ γηα ηελ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ δηαζθέδαζε λέσλ θαη παηδηώλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζκίνπ» 1. ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΈΡΟΝΣΟ Η Έλσζε Πνδνζθαηξηθψλ σκαηείσλ Θξάθεο (ΔΠ Θξάθεο) πνπ εδξεχεη ζηελ Κνκνηελή επί ηεο νδνχ Παπαθιέζζα 8 ΣΚ ( ηει ) πξνζθαιεί θάζε ελδηαθεξφκελν λα ζπκκεηάζρεη ζε εθδήισζε ελδηαθέξνληνο γηα ηελ επηινγή ηνπ Αλάδνρνπ κε αληηθείκελν εξγαζηψλ ηελ θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ κε πιαζηηθφ ριννηάπεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζκίνπ. Η ΔΠ Θξάθεο θαιεί φζνπο ελδηαθέξνληαη γηα ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ θαη δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο Έιιελεο ή Αιινδαπνί αλάδνρνη, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, Δλψζεηο αλαδφρσλ θαη θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί θαη έρνπλ ηα πξνζφληα πνπ αλαθέξνληαη ζηελ παξνχζα αλαιπηηθή Πξφζθιεζε λα ππνβάιινπλ ηηο πξνζθνξέο ηνπο ζύκθσλα κε ην άξζξν 1, ζθξαγηζκέλεο, κέρξη ηελ 02/10/15 θαη ώξα 14:00κ.κ. ζην γξαθείν ηεο ΔΠ Θξάθεο πνπ εδξεύνπλ επί ηεο νδνύ Παπαθιέζζα 8 όξνθνο 4. Η πξνζθνξά ησλ ελδηαθεξφκελσλ ζα είλαη ζπληεηαγκέλε θαη ζα ζπλνδεχεηαη απφ ηα δηθαηνινγεηηθά θαη ηα ινηπά ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη θαησηέξσ. Σν έξγν κε ηίηιν «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ θαηάιιεινπ γηα ηελ εθκάζεζε θαη ηελ δηαζθέδαζε λέσλ θαη παηδηψλ ζηελ πεξηνρή ηνπ Κνζκίνπ» ρξεκαηνδνηείηε απφ ην ηνπηθφ πξφγξακκα Leader Ν. Ρνδφπεο Γ πξνθήξπμεο ( Άμνλαο 4: εθαξκνγή ηεο πξνζέγγηζεο LEADER) κε πνζφ πξνϋπνινγηζκνύ ,53. Η ρξνληθή δηάξθεηα ηνπ έξγνπ ζα είλαη δχν (2) κήλεο. Σν θξηηήξην αλάζεζεο ζα είλαη ε πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά θαη ζα επηιεγεί απφ ηελ ηξηκειή επηηξνπή πνπ φξηζε ην Γ ηεο ΔΠ Θξάθεο. Σν έξγν πξέπεη λα εθηειεζζεί ζχκθσλα κε ηελ ηερληθή πεξηγξαθή πνπ αλαιχεηαη ζην άξζξν 2 ηεο αλαιπηηθήο πξφζθιεζεο. Ζ απνζθξάγηζε ησλ θαθέισλ ησλ πξνζθνξώλ ζα γίλεη ηε Γεπηέξα 05/10/2015 ζηηο 13:00κ.κ. ζην γξαθείν ηεο ΔΠ Θξάθεο πνπ εδξεχεη επί ηεο νδνχ Παπαθιέζζα 8 φξνθνο 4 απφ 4κειή επηηξνπή αμηνιφγεζεο πνπ φξηζε ην Γ ηεο ΔΠ Θξάθεο. 2

3 2. ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ Η Γηαθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ θαηαρσξήζεθε ζην δηαδίθηπν ηελ 23/09/2015 ζηελ παξαθάησ ειεθηξνληθή δηεπζχλζε: 3. ΣΟΠΟ ΚΑΗ ΥΡΟΝΟ ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Οη ππνςήθηνη Αλάδνρνη πξέπεη λα ππνβάινπλ ηηο Πξνζθνξέο ηνπο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηελ παξνχζα Γηαθήξπμε ην αξγφηεξν κέρξη ηηο 02/10/2015 εκέξα Παξαζθεπή θαη ψξα 14:00κ.κ. ζηελ έδξα ηεο ΔΠ Θξάθεο επί ηεο νδνχ Παπαθιέζζα 8 φξνθνο 4. Οη ππεχζπλνη παξαιαβήο είλαη ν Μπφδεο Κνκλελφο ή ν Αιεμίνπ Αλαζηάζηνο. Πξνζθνξέο πνπ ζα θαηαηεζνχλ κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. 4. ΣΡΟΠΟ ΛΖΦΖ ΔΓΓΡΑΦΧΝ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ Έδξα ηεο ΔΠ Θξάθεο επί ηεο νδνχ Παπαθιέζζα 8 φξνθνο 4 θαη ε παξαιαβή ηεο γίλεηαη είηε απηνπξνζψπσο είηε απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπο, φπσο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2 ηνπ παξφληνο. Οη παξαιήπηεο ηεο Γηαθήξπμεο ππνρξενχληαη λα ειέγμνπλ άκεζα ην αληίηππν ηεο Γηαθήξπμεο πνπ παξαιακβάλνπλ απφ άπνςε πιεξφηεηαο ζχκθσλα κε ηνλ πίλαθα πεξηερνκέλσλ θαη ηνλ ζπλνιηθφ αξηζκφ ζειίδσλ θαη εθφζνλ δηαπηζηψζνπλ νπνηαδήπνηε παξάιεηςε λα ην γλσξίζνπλ έγγξαθα ζηελ Αλαζέηνπζα Αξρή θαη λα δεηήζνπλ λέν πιήξεο αληίγξαθν. Πξνζθπγέο θαηά ηεο λνκηκφηεηαο ηνπ Γηαγσληζκνχ κε ην αηηηνινγηθφ ηεο κε πιεξφηεηαο ηνπ παξαιεθζέληνο αληηγξάθνπ ηεο Γηαθήξπμεο ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Σν πιήξεο θείκελν ηεο Γηαθήξπμεο δηαηίζεηαη κέζσ ηνπ Γηαδηθηχνπ ζηηο ειεθηξνληθέο δηεπζχλζεηο ησλ εηαηξεηψλ, φπσο αλαθέξνληαη ζην ζεκείν 2 ηνπ παξφληνο. 5. ΣΟΗΥΔΗΑ - ΕΖΣΟΤΜΔΝΔ ΤΠΖΡΔΗΔ Η ΔΠ Θξάθεο ελεξγψληαο σο Αλαζέηνπζα Αξρή, πξνθεξχζζεη ηαθηηθφ κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ, κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά, γηα ηελ επηινγή Αλαδφρνπ γηα ηε πινπνίεζε ηνπ έξγνπ «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» Σν έξγν ρξεκαηνδνηείηαη απφ ηελ ΟΣΓ ΑΝ.ΡΟ.Α.Δ. Ζ παξνύζα αθνξά ηελ θαηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ κε πιαζηηθό ριννηάπεηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Ραδηνθσληθνύ ζηαζκνύ Κνζκίνπ. 3

4 6. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΓΑΠΑΝΖ Ο πξνυπνινγηζκφο αλέξρεηαη ζην πνζφ ησλ ,53 ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ ΦΠΑ, ην νπνίν είλαη θαη ην αλψηαην φξην γηα ηελ ππνβνιή πξνζθνξψλ, σο εμήο: ΣΗΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΠΟΟΣΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ ΘΡΑΚΖ» (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) [ ] ΦΠΑ (%) ΦΠΑ [ ] (ΜΔ ΦΠΑ) [ ] Αξηζκεηηθψο ,53 Οινγξάθσο Γηαθφζεο ελελήληα δχν ρηιηάδεο δεθαελληά επξψ θαη πελήληα ηξία ιεπηά. Πξνζθνξά κε ηηκή κεγαιχηεξε απφ ην αλσηέξσ ζπλνιηθφ πνζφ ζα απνξξίπηεηαη. Σπρόλ έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλήο θαη δηαηξνθήο πνπ ζα πξνθύςνπλ ζηνλ Αλάδνρν ή ζηνπο ζπλεξγάηεο ηνπ γηα ηηο αλάγθεο ηνπ έξγνπ, βαξύλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Αλάδνρν. 7. ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γηα ηελ ηειηθή επηινγή ηνπ αλαδφρνπ, θξηηήξην είλαη ε πιένλ ρακειφηεξε απφ νηθνλνκηθήο άπνςεο πξνζθνξά. Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλνληαη ππφςε ηα παξαθάησ ζηνηρεία: ε ζπκθσλία ησλ πξνζθεξνκέλσλ ππεξεζηψλ κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο. ε νηθνλνκηθή πξνζθνξά. 4

5 ΜΔΡΟ В' ΤΜΠΛΖΡΧΜΑΣΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1. ΓΗΚΑΗΟΛΟΓΖΣΗΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΓΗΚΑΗΧΜΑ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ηνλ παξφληα δηαγσληζκφ δηθαηνχληαη ζπκκεηνρήο Έιιελεο ή Αιινδαπνί αλάδνρνη, λνκηθά πξφζσπα εκεδαπά ή αιινδαπά, Δλψζεηο αλαδφρσλ θαη θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζπλεηαηξηζκνί. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ ππνβάιινπλ, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά ( ζε πεξίπησζε έιιεηςεο θάπνηνπ απφ ηα παξαθάησ ππάξρεη πνηλή απνθιεηζκνχ): 1. Τπεύζπλε δήισζε ηνπ Ν. 1599/86, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη κε ζεψξεζε ηνπ γλήζηνπ ηεο ππνγξαθήο ζηελ νπνία : α) ζα αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ β) ζα δειψλεηαη φηη ε πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνδηαγξαθέο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ηεο νπνίαο έιαβε γλψζε γ) ζα δειψλεηαη φηη απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. β) ζα δειψλεηαη φηη, κέρξη θαη ηελ εκέξα ππνβνιήο ηεο πξνζθνξάο ηνπο : δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα θάπνην αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο, ή γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο ππεμαίξεζεο, απάηεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο δελ ηεινχλ ζε πηψρεπζε, εθθαζάξηζε ή δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο - εθθαζάξηζεο είναι φορολογικά και αςφαλιςτικά ενήμεροι ωσ προσ τισ υποχρεώςεισ τουσ γ) ζα αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ πνπ απαηηνχληαη. 2. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ επηκειεηεξίνπ, κε ην νπνίν ζα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζε απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο ή βεβαίσζε άζθεζεο επαγγέικαηνο απφ αξκφδηα Γεκφζηα 5

6 Αξρή, πνπ ζα έρνπλ εθδνζεί ην πνιχ 6 κήλεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία θαηάζεζεο ησλ αηηήζεσλ ζπκκεηνρήο. 3. ε πεξίπησζε λνκηθνχ πξνζψπνπ ην ελ ηζρχ θαηαζηαηηθφ ηνπ, εθφζνλ είλαη θσδηθνπνηεκέλν, δηαθνξεηηθά ην ηειεπηαίν θσδηθνπνηεκέλν θαηαζηαηηθφ κε φιεο ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ έσο ηελ εκεξνκελία ππνβνιήο ηνπ θαθέινπ. Οη Δλψζεηο ζπκκεηερφλησλ/θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή πξνζθνξά, ζα πξέπεη λα πξνζθνκίζνπλ φια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα ζηελ έλσζε, θαζψο θαη ππεύζπλε δήισζε γηα ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο θάζε πξνζψπνπ θαη ην εηδηθφ κέξνο ηνπ Έξγνπ κε ην νπνίν ζα αζρνιεζεί ζην πιαίζην ηεο πινπνίεζεο ηνπ Έξγνπ Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληεο/κέιε θνηλνπξαμίαο ζπκκεηέρνπλ ζηνλ δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο. Όιε ε πξνζθνξά ζα ππνβιεζεί ζε εληαίν θάθειν θαη ζα ππνβάιιεηαη ζε δχν αληίγξαθα: Α) Πξσηφηππα Β) Φσηναληίγξαθα Κάζε ππνθάθεινο ζα πεξηιακβάλεη ηνπο θάησζη ζθξαγηζκέλνπο θαθέινπο: α) θάθειν δηθαηνινγεηηθψλ, β) θάθεινο ηερληθήο πξνζθνξάο, γ) θάθεινο νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο. Μεηά ηελ αμηνιόγεζε ησλ πξνζθνξώλ, ν πξνζθέξσλ ζηνλ νπνίν πξόθεηηαη λα γίλεη ε θαηαθύξσζε, εληόο πξνζεζκίαο δέθα εκεξώλ από ηελ θνηλνπνίεζε ηεο ζρεηηθήο έγγξαθεο εηδνπνίεζεο ζε απηόλ, νθείιεη λα ππνβάιιεη, ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν, ηα εμήο δηθαηνινγεηηθά: α) Σα θπζηθά πξφζσπα: Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ πηψρεπζε, θαη φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία θήξπμεο ζε πηψρεπζε. Πηζηνπνηεηηθφ ηνπ νηθείνπ Δπηκειεηεξίνπ κε ην νπνίν λα πηζηνπνηείηαη ε εγγξαθή ηνπο ζ' απηφ θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο, θαηά ηελ εκέξα δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ θαη αθεηέξνπ φηη εμαθνινπζνχλ λα παξακέλνπλ εγγεγξακκέλνη κέρξη ηεο επίδνζεο ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο. 6

7 Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) Πηζηνπνηεηηθφ πνπ εθδίδεηαη απφ αξκφδηα θαηά πεξίπησζε Αξρή απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη, θαηά ηελ εκεξνκελία ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, είλαη ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο ηνπο. Τπεχζπλε δήισζε ηνπ ζπκκεηέρνληα ζπκκφξθσζεο κε ηηο αληίζηνηρεο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηεο δηαθήξπμεο θαη κε ηνπο φξνπο ηεο, ηνπο νπνίνπο απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα. β) Σα λνκηθά πξφζσπα Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά. Πηζηνπνηεηηθφ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, έθδνζεο ηνπ ηειεπηαίνπ εμακήλνπ, πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε ηεο σο άλσ έγγξαθεο εηδνπνίεζεο, απφ ην νπνίν λα πξνθχπηεη φηη δελ ηεινχλ ππφ εθθαζάξηζε, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη θαη επίζεο φηη δελ ηεινχλ ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. γ) Οη Δλψζεηο ζπκκεηερφλησλ /θνηλνπξαμίεο πνπ ππνβάιινπλ θνηλή Πξνζθνξά. δ) Πεξηγξαθή ηεο ηερληθήο εκπεηξίαο ηνπ ππνςήθηνπ Αλαδφρνπ. Όια ηα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα θάζε ζπκκεηέρνληα/ κέινο θνηλνπξαμίαο πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ Έλσζε. Δθφζνλ νη ζπκκεηέρνληέο/κέιε θνηλνπξαμίαο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε εθπξφζσπν ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά, βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο. Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη εγγπεηηθή επηζηνιή ζπκκεηνρήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πνζνζηνχ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠ Θξάθεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. Σα έμνδα δεκνζίεπζεο επηβαξχλνπλ ηνλ Αλάδνρν. 2. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΦΑΚΔΛΟΤ «ΣΔΥΝΗΚΖ ΠΡΟΦΟΡΑ» Ο θάθεινο «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» πνπ ζα ππνβάιεη ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο πξέπεη λα πεξηέρεη φια ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία, ψζηε λα γίλεηαη πιήξσο θαηαλνεηή απφ ηελ Δπηηξνπή Αμηνιφγεζεο ε θαηαλφεζε θαη ε ηθαλφηεηα ηνπ Αλαδφρνπ λα αληαπνθξηζεί ζηηο απαηηήζεηο ηνπ Έξγνπ. Σα 7

8 αλαθεξφκελα παξαθάησ δελ απνθιείνπλ θαη ηελ παξνπζίαζε νπνηνλδήπνηε άιισλ ζηνηρείσλ, πνπ ν ππνςήθηνο θξίλεη ζθφπηκν λα πεξηιάβεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ. Η ηερληθή πξνζθνξά ζα πξέπεη λα θαη ειάρηζηνλ λα ζπκθσλεί κε ην πεξηερφκελν ηεο ηερληθήο πεξηγξαθήο ηνπ έξγνπ ε νπνία έρεη σο εμήο: Α1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 1. ΓΔΛΗΘΑ Η παξνύζα κειέηε πεξηιακβάλεη ηνλ αγσληζηηθό ρώξν ηνπ γεπέδνπ κε ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο θαη ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε. Η δηακόξθσζε ηνπ πεξηβάιινληνο ρώξνπ (δξόκνη πξνζπέιαζεο, parking θιπ.) ζα κειεηώληαη ρσξηζηά γηα θάζε εθαξκνγή. 2. ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ ΓΖΞΔΓΝ Σν γήπεδν έρεη δηαζηάζεηο αγσληζηηθνύ ρώξνπ ζύκθσλεο κε ηηο ηζρύνπζεο πξνδηαγξαθέο, είλαη κεηαβιεηέο θαη ν αθξηβήο πξνζδηνξηζκόο ηνπο θαζνξίδεηαη θαηά πεξίπησζε βάζεη ηνπ δηαηηζέκελνπ ρώξνπ. Ειάρηζηεο δηαζηάζεηο αγσληζηηθνύ ρώξνπ : 100,00 Χ 70,00 κ. Έηζη αν θεωρήσουμε ζαλ βάζε ηεο κειέηεο ηηο κέγηζηεο δηαζηάζεηο (100,00 Χ 70,00 κ.) θαη ηηο πεξηκεηξηθέο ισξίδεο 1,50, 2,00 θαη 2,50 κ. ν αγσληζηηθόο ρώξνο ζπλνιηθά έρεη κήθνο 100,00 κ. θαη πιάηνο 70,00 κ. ηηο δύν κηθξόηεξεο πιεπξέο ηνπνζεηνύληαη ηα δύν ηέξκαηα, κε ηελ απαξαίηεηε γξακκνγξάθεζε, όπσο θαίλεηαη ζηα ζρέδηα ηεο κειέηεο. Ο όινο ρώξνο πεξηκεηξηθά νξηνζεηείηαη κε ηελ εζσηεξηθή πεξίθξαμε, ύςνπο 4,00 κ. κε ηηο απαξαίηεηεο εηζόδνπο παηθηώλ θαη πξνπνλεηώλ. Έρεη δηπιή θιίζε έηζη ώζηε λα θαηαιήγνπλ ηα όκβξηα ζηα δύν θαλάιηα απνξξνήο πνπ θαηαζθεπάδνληαη θαηά κήθνο ησλ πιεπξώλ κήθνπο, ζε επαθή κε ηελ πεξίθξαμε θαη έμσ απ απηή ζηνλ πεξηκεηξηθό ρώξν. Η ζηάζκε ηνπ ρώξνπ απηνύ βξίζθεηαη 15 εθ. ρακειόηεξα ηεο ζηάζκεο ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ, γηα λα γίλεηαη πην εύθνια ε απνξξνή ησλ νκβξίσλ. 3. ΡΔΣΛΖΡΝΠ (ΠΛΘΔΡΗΘΝΠ) ΣΙΝΝΡΑΞΖΡΑΠ Πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε εηδηθνύ ριννηάπεηα από κνλόθισλεο ίλεο πνιπαηζπιελίνπ ζε θαηάιιεια δηακνξθσκέλν ππόζηξσκα. 8

9 Εγθαηάζηαζε ηνπ ηάπεηα θαηά ηξόπν πνπ λα δηαζθαιίδεηαη ε καθξόρξνλε ζπλνρή ησλ ελώζεσλ (ξαθή ησλ ελώζεσλ) ηνηρεία ριννηάπεηα: Ύςνο πέινπο: 60mm, βάξνο πέινπο g/m², ζπλνιηθό βάξνο ± 10%, ξαθέο ± 5%. Η αληνρή ηνπ λήκαηνο ζα είλαη ηνπιάρηζηνλ dtex θαη πιάηνο λήκαηνο κίληκνπκ 280 microns Ακκνδηαλνκή επί ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ ηάπεηα, ραιαδηαθήο άκκνπ πεξίπνπ 24kg/m². Δηαλνκή θόθθσλ θανπηζνύθ επί ηνπ ηνπνζεηεκέλνπ ηάπεηα, πεξίπνπ 12kg/m². Η δηαλνκή ησλ αλσηέξσ πιηθώλ ζα γίλεη ζε επάιιειεο ζηξώζεηο θαη ζα αθνινπζήζεη ρηέληζκα ησλ ηλώλ κε εηδηθά κεραλήκαηα. Γξακκνγξάθεζε ηνπ αγσληζηηθνύ ρώξνπ ηνπ γεπέδνπ κε ισξίδεο ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα ιεπθνύ ρξώκαηνο (ηδίσλ αθξηβώο πξνδηαγξαθώλ θαηά ηα ινηπά κε εθείλεο ηνπ ππνινίπνπ ζπλζεηηθνύ ριννηάπεηα) πιάηνπο θαη δηαζηάζεσλ ζύκθσλα κε όζα θαζνξίδνληαη από ηνλ ηζρύνληα θαλνληζκό FIFA. Ο ζπλζεηηθόο ριννηάπεηαο πξέπεη λα πιεξεί ηα παξαθάησ θξηηήξηα: Δξγνζηαζηαθή εγγχεζε: 8 ρξφληα Ο ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο λα έρεη πηζηνπνηεζεί κε πηζηνπνίεζε δηεζλήο νκνζπνλδίαο πνδνζθαίξνπ : FIFA RECOMMENDED 2 STARS Ο ριννηάπεηαο λα έρεη πηζηνπνηεζεί κε πηζηνπνίεζε FIFA RECOMMENDED 2 STARS ρσξίο αληηθξαδαζκηθφ ππφζηξσκα O ζπλζεηηθφο ριννηάπεηαο λα είλαη θάηνρνο FIFA LABORATORY TEST REPORT, γηα πηζηνπνίεζε FIFA 2 STARS. Η εηαηξία παξαγσγήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ FIFA Preferred Producer. H εηαηξία παξαγσγήο ηνπ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα πξέπεη λα είλαη θάηνρνο πηζηνπνηεηηθνχ σο εμνινθιήξνπ κέινο ηνπ Δπξσπατθνχ νξγαληζκνχ ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα (ESTO Full member of the European Synthetic Turf Organization). Σερληθή έθζεζε ηεο Labosport, ζχκθσλα κε ηηο Δπξσπατθέο πξνδηαγξαθέο θαηά ΔΝ : 2007 πνπ αθνξά ζπλζεηηθνχο ριννηάπεηεο γηα εμσηεξηθή ρξήζε. Οδεγίεο ζπληήξεζεο ζπλζεηηθνχ ριννηάπεηα ISO 9001 ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ISO ηεο θαηαζθεπάζηξηαο εηαηξίαο ISO 9001:2008 ηνπ ππνςεθίνπ αλάδνρνπ 9

10 ISO 14001:2004 ηνπ ππνςεθίνπ αλάδνρνπ OHSAS 18001: 2007 ηνπ ππνςεθίνπ αλάδνρνπ 4. ΘΑΛΑΙΗΑ ΑΞΝΟΟΝΖΠ ΔΞΗΦΑΛΔΗΑΘΩΛ ΓΑΡΩΛ Σα θαλάιηα απνξξνήο ησλ επηθαλεηαθώλ πδάησλ θαηαζθεπάδνληαη ζε επαθή κε ηε βάζε ηεο πεξίθξαμεο ζηηο θαηά κήθνο πιεπξέο ηνπ γεπέδνπ θαη απνηεινύλ εληαία θαηαζθεπή κ απηή από νπιηζκέλν ζθπξόδεκα (βι. ζρέδηα). Έρνπλ πιάηνο 20 εθ. θαη θπκαηλόκελν βάζνο πνπ αξρίδεη από 25 εθ. (min) κέρξη 50 εθ. (max) έηζη ώζηε λα δηακνξθώλεηαη ε απαξαίηεηε θιίζε. Σα θαλάιηα ζπλδένληαη κε ην δίθηπν απνξξνήο νκβξίσλ ηεο πεξηνρήο. Σα θαλάιηα θαιύπηνληαη κε κεηαιιηθή ζράξα πνπ εδξάδεηαη ζε εληόο θαηαιιήισλ εζνρώλ ηνπ ζθπξνδέκαηνο ηνπνζεηνύκελε ζηδεξνγσληά εδξάζεσο 50/25. Η ζράξα απνηειείηαη από πεξηκεηξηθέο ιάκεο 5/20 θαη εζσηεξηθέο 5/16 πνπ ζρεκαηίδνπλ, κεηαμύ ηνπο, ελδηάκεζα θελά ησλ 10 ρηι. (βι. ζρέδην ιεπηνκεξεηώλ). 6. ΑΘΙΖΡΗΘΝΠ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ Ο αζιεηηθόο εμνπιηζκόο ζα πεξηιακβάλεη ηα δύν ηέξκαηα πνδνζθαίξνπ. 7. ΞΔΟΗΒΑΙΙΩΛ ΣΩΟΝΠ ΞΔΕΝΓΟΝΚΗΑ Η παξνύζα κειέηε αθνξά ηππηθό γήπεδν πνδνζθαίξνπ κε πνιιαπιέο εθαξκνγέο. Ο πεξηβάιισλ ρώξνο πέξαλ ησλ νξίσλ ηνπ γεπέδνπ, όπσο απηά θαζνξίδνληαη ζηε κειέηε, δελ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζ απηήλ, αιιά απνηειεί αληηθείκελν ηεο θάζε επί κέξνπο εθαξκνγήο, πνπ ζα δηαθέξεη αλάινγα κε ηηο εηδηθέο ζπλζήθεο (δηαηηζέκελνο νηθνπεδηθόο ρώξνο, δξόκνη πξνζπέιαζεο, θιίζεηο εδάθνπο, ππνδνκή θιπ). Μεηά ηελ νινθιεξσζε ησλ εξγαζηώλ ηνπνζέηεζεο ηνπ ηερλεηνύ ριννηάπεηα, ην γήπεδν ηεο ΕΠ ΘΡΑΚΗ ζα ειεγρζεί θαη ζα δνθηκαζζεί από εγθεθξηκέλν εξγαζηήξην ηεο Δηεζλνύο Οκνζπνλδίαο Πνδνζθαίξνπ FIFA, γηα ηε πηζηνπνίεζε ηνπ θαη απόθηεζε FIFA RECOMMENDEN 1 STAR κε δαπάλε ηνπ αλαδόρνπ. Σνλίδεηαη φηη ζηα πεξηερφκελα ηνπ θαθέινπ ηεο ηερληθήο πξνζθνξάο ζε θακία πεξίπησζε δελ πξέπεη λα εκθαλίδνληαη ηηκέο. Σπρφλ εκθάληζε ηηκψλ επηθέξεη απνθιεηζκφ ηεο πξνζθνξάο. Ο εξγνδφηεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα απαηηήζεη θάζε άιιν ζπκπιεξσκαηηθφ έιεγρν γηα λα βεβαησζεί φηη ηθαλνπνηνχληαη νη απαηηήζεηο ηεο πξνδηαγξαθήο. 10

11 ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1 3. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝO ΦΑΚΔΛΟΤ «OIKONOMIKH ΠΡΟΦΟΡΑ» Γηα ηελ νηθνλνκηθή πξνζθνξά λα ζπκπιεξσζεί ν θάησζη πίλαθαο: ΔΝΓΔΗΚΣΗΚΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΗΜΟ ΣΙΣΛΟ ΔΡΓΟΤ: «Καηαζθεπή γεπέδνπ πνδνζθαίξνπ ΔΠ ΘΡΑΚΖ» ΣΙΜΗ ΜΟΝΑΓΟ ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (ΥΩΡΙ ΦΠΑ) [ ] ΠΟΟΣΟ ΦΠΑ (%) ΦΠΑ [ ] ΤΝΟΛΙΚΗ ΣΙΜΗ (ΜΔ ΦΠΑ) [ ] 23% αξηζκεηηθψο νινγξάθσο Δίθνζη ηξία ηηο εθαηό 4. ΤΠΟΒΟΛΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Όια ηα έγγξαθα, πηζηνπνηεηηθά θαη δηθαηνινγεηηθά πνπ ζπλνδεχνπλ ηηο πξνζθνξέο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηνλ δηαγσληζκφ ζα πξέπεη λα είλαη ζπληαρζέληα ή επηζήκσο κεηαθξαζκέλα ζηελ ειιεληθή γιψζζα, λνκίκσο ζθξαγηζκέλα θαη ππνγεγξακκέλα απφ ηα ζπκκεηέρνληα θπζηθά πξφζσπα ή ηα πξφζσπα πνπ εθπξνζσπνχλ ην λνκηθφ πξφζσπν ζηελ ρψξα εγθαηάζηαζήο ηνπο/ηνπ. Πεξαηηέξσ πξέπεη λα πξνζθνκίδνληαη θαη ηα επίζεκα έγγξαθα κε ηα νπνία δηαπηζηψλεηαη ε εμνπζία εθπξνζψπεζεο ηεο εηαηξίαο απφ ηα αλσηέξσ πξφζσπα. Δηδηθά γηα ηα αιινδαπά δεκφζηα έγγξαθα πνπ ζπληάρζεθαλ απφ δεκφζηα αξρή εγθαηεζηεκέλε ζε ζπκβαιιφκελε ρψξα ηεο χκβαζεο ηεο Υάγεο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν / 1984 (Κχξσζε χκβαζεο), απαηηείηαη λα θέξνπλ ηελ επηζεκείσζε apostille, θαηά ηελ δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη ζην θξάηνο φ-πνπ βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ε δεκφζηα αξρή πνπ εμέδσζε ην έγγξαθν, ζπλνδεπφκελα απφ επίζεκε κεηάθξαζε ζηελ ειιεληθή γιψζζα. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζηηο ρψξεο πνπ έρνπλ κελ πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο αιιά ε ρψξα καο 11

12 έρεη εγείξεη αληηξξήζεηο γηα ηελ πξνζρψξεζή ηνπο π.ρ. Αιβαλία, Γεσξγία, θέξνπλ επηθχξσζε ησλ Διιεληθψλ πξνμεληθψλ αξρψλ ζηελ αιινδαπή, σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ αιινδαπνχ νξγάλνπ. Η επηθχξσζε γίλεηαη ζην πξσηφηππν θαη φρη ζε θσηνηππία. Πηζηνπνηεηηθά πνπ εθδίδνληαη ζηηο ρψξεο πνπ δελ έρνπλ πξνζρσξήζεη ζηε χκβαζε ηεο Υάγεο, θέξνπλ επηθχξσζε ησλ Διιεληθψλ πξνμεληθψλ αξρψλ ζηελ αιινδαπή ή ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ Δμσηεξηθψλ, σο πξνο ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ηνπ αιινδαπνχ νξγάλνπ. Η επηθχξσζε θαη ζε απηή ηελ πεξίπησζε γίλεηαη ζην πξσηφηππν θαη φρη ζε θσηνηππία. Η κε ζπκκφξθσζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηα αλαθεξφκελα ζηα άξζξα ηεο δηαθήξπμεο έρεη ζαλ ζπλέπεηα ηελ απφξξηςε απηήο. Η αιιεινγξαθία πνπ αθνξά ηνλ δηαγσληζκφ ζε φια ηνπ ηα ζηάδηα ζα γίλεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα. Με πνηλή λα κελ γίλεη απνδεθηή ε πξνζθνξά, απηή ππνβάιιεηαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν θαζαξνγξακκέλε θαη ρσξίο μχζκαηα. Οη ζπκκεηέρνληεο ζην δηαγσληζκφ κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ ηηκέο αλά είδνο θαη γηα ην ζχλνιν ησλ πξνο πξνκήζεηα εηδψλ ηνπ ζπλεκκέλνπ παξαξηήκαηνο. Γε γίλνληαη δεθηέο πξνζθνξέο γηα κεκνλσκέλα είδε. ην θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο ηα εμήο: α. Η ιέμε ΠΡΟΦΟΡΑ β. Ο πιήξεο ηίηινο ηεο Τπεξεζίαο πνπ δηελεξγεί ηνλ δηαγσληζκφ γ. Ο αξηζκφο ηεο δηαθήξπμεο δ. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ ε. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα ηνλ θάθειν δηθαηνινγεηηθώλ ηνπνζεηνύληαη φια ηα δεηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, ε ππεχζπλε δήισζε θαη ε βεβαίσζε εθπξνζψπεζεο, φπσο απαηηείηαη θιπ. κε ηελ έλδεημε ΦΑΚΔΛΟ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΩΝ Σα ηερληθά ζηνηρεία ηνπνζεηνχληαη ζε ρσξηζηφ θάθειν, (κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν) κε ηελ έλδεημε ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. Σα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηνπνζεηνύληαη ζε μερσξηζηφ θάθειν (κέζα ζηνλ θπξίσο θάθειν) κε ηελ έλδεημε ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ. 12

13 Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη ζηελ Δπηηξνπή κεηά ηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο δελ απνζθξαγίδνληαη, αιιά επηζηξέθνληαη σο εθπξφζεζκεο. Η Δπηηξνπή πξνβαίλεη ζηελ έλαξμε ηεο δηαδηθαζίαο απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ ηελ εκεξνκελία θαη ώξα πνπ νξίδεηαη ζηε δηαθήξπμε. Η απνζθξάγηζε γίλεηαη κε ηελ πην θάησ δηαδηθαζία: α) Απνζθξαγίδεηαη ν θπξίσο θάθεινο, κνλνγξάθεηαη θαη ζθξαγίδνληαη απφ ηελ Δπηηξνπή, φια ηα δηθαηνινγεηηθά. Μνλνγξάθνληαη νη θάθεινη ησλ Σερληθψλ θαη Οηθνλνκηθψλ Πξνζθνξψλ. Μεηά ηνλ έιεγρν ησλ δηθαηνινγεηηθψλ απνζθξαγίδνληαη νη θάθεινη ησλ ηερληθψλ πξνζθνξψλ. Ο θάθεινο ηεο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο, κνλνγξάθεηαη θαη απνζθξαγίδεηαη κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο αμηνιφγεζεο ησλ ινηπψλ ζηνηρείσλ. Γηθαίσκα γλσζηνπνίεζεο ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη παξνπζίαο θαηά ηελ απνζθξάγηζε έρνπλ κφλν φζνη εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ δελ απνξξίθζεθαλ θαηά ηα πξνεγνχκελα ζηάδηα αμηνιφγεζεο. β) Οη θάθεινη ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ, γηα φζεο πξνζθνξέο δελ θξίζεθαλ, θαηά ηελ αμηνιφγεζε, απνδεθηέο, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά επηζηξέθνληαη. Πξνζθνξέο κε ηηο νπνίεο δεηείηαη ε απαιιαγή απφ ηηο επηβαξχλζεηο θαη ηηο θαηά πεξίπησζε ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, είλαη άθπξεο θαη ινγίδνληαη ζαλ λα κελ έρνπλ ππνβιεζεί πνηέ. Πξνζθνξέο πνπ ππνβάιινληαη αλνηθηέο, δελ ζα γίλνληαη δεθηέο. Πξνζθνξέο ζηηο νπνίεο ππάξρνπλ δηνξζψζεηο, πνπ ηηο θαζηζηνχλ αζαθείο θαηά ηελ θξίζε ηεο Δπηηξνπήο, απνξξίπηνληαη. Πξνζθνξέο απφ ηηο νπνίεο δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ζα απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Πεξηπηψζεηο πξνζθνξψλ πνπ παξνπζηάδνπλ απνθιίζεηο απφ ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο δελ ζα απνξξίπηνληαη, ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη νη απνθιίζεηο απηέο θξίλνληαη επνπζηψδεηο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Ο πξνζθέξσλ ζεσξείηαη φηη απνδέρεηαη πιήξσο θαη ρσξίο επηθχιαμε φινπο ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο, εθηφο αλ αλαγξάθεη ξεηά ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηα ζεκεία εθείλα πνπ ηπρφλ δελ απνδέρεηαη, νπφηε πξέπεη λα αλαγξάθεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ ηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο κπνξεί λα αλαιάβεη ηελ εθηέιεζε ηνπ έξγνπ. Γηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη απφ ηνπο πξνζθέξνληεο νπνηεδήπνηε κεηά ηε ιήμε ηνπ ρξφλνπ θαηάζεζεο ησλ πξνζθνξψλ ηνπο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Γηεπθξηλήζεηο δίδνληαη κφλν φηαλ δεηνχληαη απφ αξκφδην φξγαλν, είηε ελψπηνλ ηνπ, είηε χζηεξα απφ έγγξαθν ηεο Τπεξεζίαο, κεηά απφ ζρεηηθή γλσκνδφηεζε ηνπ νξγάλνπ. εκεηψλεηαη φηη, απφ ηηο δηεπθξηλήζεηο πνπ δίδνληαη ζχκθσλα κε ηα παξαπάλσ 13

14 ιακβάλνληαη ππφςε κφλν εθείλεο πνπ αλαθέξνληαη ζηα ζεκεία πνπ δεηήζεθαλ. Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 5. ΔΝΑΛΛΑΚΣΗΚΔ ΠΡΟΦΟΡΔ Δλαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο θαη απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. Δάλ ππνβιεζνχλ ηπρφλ ελαιιαθηηθέο Πξνζθνξέο, δελ ζα ιεθζνχλ ππφςε. Ο ππνςήθηνο Αλάδνρνο, ν νπνίνο ζα ππνβάιιεη ηέηνηαο θχζεο πξνηάζεηο, δελ δηθαηνχηαη ζε θακία πεξίπησζε λα δηακαξηπξεζεί ή λα επηθαιεζηεί ιφγνπο πξνζθπγήο θαηά ηεο απφξξηςεο ησλ πξνηάζεσλ απηψλ. Η Πξνζθνξά πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ ηα νπνία δελ είλαη απαξαίηεηα γηα ηελ ηθαλνπνίεζε ησλ απαηηήζεσλ ηεο Γηαθήξπμεο δελ απνθιείεηαη, ζα δηαρσξίδεηαη φκσο ζαθψο, ηφζν ζηελ Σερληθή φζν θαη ζηελ Οηθνλνκηθή Πξνζθνξά θαη ζα δηεπθξηλίδεηαη φηη πξφθεηηαη πεξί Πξνζθνξάο πξναηξεηηθψλ πξντφλησλ ή ππεξεζηψλ. 6. ΣΗΜΔ ΠΡΟΦΟΡΧΝ - ΝΟΜΗΜΑ Οη ηηκέο ησλ Πξνζθνξψλ ζα εθθξάδνληαη ζε Δπξψ. ηηο ηηκέο ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε, εθηφο απφ ηνλ ΦΠΑ. ε ηδηαίηεξε ζηήιε ησλ σο άλσ ηηκψλ, ν ππνςήθηνο Αλάδνρνο ζα θαζνξίδεη ην πνζφ κε ην νπνίν ζα επηβαξχλεη αζξνηζηηθά ηηο ηηκέο απηέο κε ηνλ ΦΠΑ. ε πεξίπησζε πνπ αλαθέξεηαη εζθαικέλνο ΦΠΑ απηφο ζα δηνξζψλεηαη απφ ηελ αξκφδηα Δπηηξνπή. 7. ΔΝΣΑΔΗ Δλζηάζεηο θαηά ηεο δηαθήξπμεο ηνπ δηαγσληζκνχ, ηεο λνκηκφηεηαο δηελέξγεηάο ηνπ, ηεο ζπκκεηνρήο ππνςήθηνπ ζ' απηφλ ή ησλ Απνθάζεσλ ηεο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο ππνβάιινληαη εγγξάθσο θαη ειέγρνληαη απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή ελζηάζεσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θαη απνθαζίδεη ζρεηηθά κε ηελ εγθπξφηεηα ηνπο εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία παξαιαβήο ηεο έλζηαζεο. Οη ελζηάζεηο κπνξνχλ λα θαηαηεζνχλ κέρξη ηηο 09/10/2015 εκέξα Παξαζθεπή. 8. ΠΛΖΡΧΜΔ - ΚΡΑΣΖΔΗ - ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ Η ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ αλσηέξσ έξγνπ ζα θαηαβιεζεί ζε ηέζζεξηο (4) θάζεηο, κε ηελ παξάδνζε θαη παξαιαβή θάζε θάζεο ζχκθσλα κε ηε ξνή ρξεκαηνδφηεζεο ηνπ 14

15 ηνπηθνχ πξνγξάκκαηνο LEADER ζην νπνίν ην έξγν έρεη εληαρζεί πξνο ρξεκαηνδφηεζε θαη κεηά ηελ ππνβνιή ησλ παξαθάησ δηθαηνινγεηηθψλ: Σηκνιφγην ηνπ αλαδφρνπ πνπ λα αλαγξάθεη ηελ έλδεημε «Δμνθιήζεθε» φπνην άιιν δηθαηνινγεηηθφ δεηεζεί απφ ηελ ΔΠ Θξάθεο ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ΑΝ.ΡΟ.Α.Δ. Οη θξαηήζεηο βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν. 9. ΠΑΡΑΓΟΖ ΠΑΡΑΛΑΒΖ Καηά ηελ παξαιαβή ηνπ έξγνπ ζα ππνγξαθεί ζρεηηθφ πξαθηηθφ παξαιαβήο απφ ηελ αξκφδηα επηηξνπή. Η επηηξνπή παξαιαβήο αλ δηαπηζηψζεη φηη ν αλάδνρνο αξλείηαη λα εθηειέζεη ην έξγν πνπ ηνπ αλαηέζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ηεο ζχκβαζεο πνπ ππνγξάθηεθε, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Γηεπζπληή ηεο Δπηηξνπήο δηαβηβάδεη ην ζέκα ζην Γ ηεο ΔΠ Θξάθεο γηα ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο γηα ηελ έθπησζε ή κε ηνπ Αλαδφρνπ. Η ΔΠ Θξάθεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δηαθφςεη ηε ζχκβαζε αλ ν αλάδνρνο δελ αληαπνθξίλεηαη ζηηο ππνρξεψζεηο ηνπ θαη λα απνθαζίζεη γηα ηελ επηβνιή πξνζηίκνπ, κέρξη ην 10% ηνπ πνζνχ ηεο ζχκβαζεο (ρσξίο ΦΠΑ). 10. ΚΤΡΧΔΗ Απφ ηελ έγγξαθε αλαθνίλσζε ηεο θαηαθχξσζεο ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ ηειεπηαίν κεηνδφηε απηφο ππνρξενχηαη, εληφο πέληε (5) εκεξψλ: α) Να πξνζθνκίζεη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ πξνθήξπμε β) Να ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε. ε πεξίπησζε πνπ κέζα ζηελ παξαπάλσ πξνζεζκία δελ πξνζέιζεη λα ππνγξάςεη ηελ ζχκβαζε ή δελ πξνζθνκίζεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά, κε απφθαζε ηεο ΔΠ Θξάθεο, χζηεξα απφ γλψκε ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή ηελ αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ. Γεληθά ζε θάζε πεξίπησζε αζέηεζεο νπνηνπδήπνηε φξνπ ηεο δηαθήξπμεο απηήο εθαξκφδνληαη νη θείκελεο ζρεηηθέο δηαηάμεηο. 15

16 11. ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Α) Η ζχκβαζε ην θείκελν ηεο νπνίαο ζα δνζεί ζηνλ αλάδνρν κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ πξφρεηξνπ δηαγσληζκνχ αξρίδεη λα ηζρχεη απφ ηελ ππνγξαθή ηεο θαη γηα δηάζηεκα δχν κελψλ φπνπ πξέπεη λα νινθιεξσζεί ην έξγν. Β) Ο κεηνδφηεο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζή ηνπ έλαληη ηεο ΔΠ Θξάθεο γηα ηπρφλ απμνκείσζε ησλ πνζνηήησλ ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ. Δπίζεο παξαηηείηαη απφ θάζε αμίσζε ζε πεξίπησζε θαηαξγήζεσο ππεξεζίαο ή νπνηαζδήπνηε κεηαηξνπή ηεο. Γ) Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα ηεο νιηθήο ή κεξηθήο θαηαθχξσζεο, ηεο επαλάιεςεο ή ηεο καηαίσζεο ηνπ δηαγσληζκνχ. Γ) Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα παξαδψζεη εγγπεηηθή επηζηνιή θαιήο εθηέιεζεο ησλ ζπκβαηηθψλ εξγαζηψλ, πνζνζηνχ 5% επί ηνπ ζπλνιηθνχ πνζνχ, πνπ ζα ηνπ επηζηξαθεί κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ εξγαζηψλ θαη ηελ έγθξηζε ηεο ΔΠ Θξάθεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ θαη ηελ παξαιαβή ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο ζχκβαζεο. 12. ΓΔΝΗΚΑ Σν θείκελν ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηνπ δηαγσληζκνχ θαηηζρχεη θάζε άιινπ θεηκέλνπ. Η έγθξηζε ή φρη ηνπ απνηειέζκαηνο ηνπ δηαγσληζκνχ ππφθεηηαη ζηελ αξκνδηφηεηα ηεο ΔΠ Θξάθεο, κεηά απφ γλσκνδφηεζε ηεο επηηξνπήο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σπρφλ δηεπθξηλήζεηο ζρεηηθά κε ηνπο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο παξέρνληαη απφ ηελ ππεξεζία καο. 16

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΑΛΝΗΣΡΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ Γηα ην Ρκήκα 5 Ξξνκήζεηα απηνθηλήηνπ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Δλίζρπζε θαη αλαβάζκηζε ηνπ Ξ.Δ.Γ.. Θεζζαιίαο - Ξξνκήζεηα επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ. ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ «Αναβάθμιζη εξοπλιζμού, λειηοςπγικών ζςζηημάηων και εθαπμογών ζηο computer room ηων Κενηπικών Τπηπεζιών ηος ΚΔΘΔΑ». ΑΟ.ΞΟΥΡ. : 1140

Διαβάστε περισσότερα

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36

Σφπνο ππνβνιήο πξνζθνξψλ: ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO AE, Δγλαηία 154, Θεζζαινλίθε 546 36 ΔΛΛΗΝΙΚΔ ΔΚΘΔΔΙ HELEXPO Α.Δ ΤΠΗΡΔΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΤΝΔΓΡΙΩΝ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ, 18.07.2011 Αξ. Απνθ. 53 ΣΔΤΥΟ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ γηα ηελ επηινγή αλαδόρνπ ν νπνίνο ζα αλαιάβεη 1) ην ζρεδηαζκό γηα ηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ

ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΘΔΛΡΟΝ ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ ΞΟΝΙΖΤΖΠ ΛΝΠΖΚΑΡΥΛ ΞΟΝΘΖΟΜΖ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 2 κε ηίηιν: «ΓΗΑΘΟΗΒΥΠΖ ΚΔΡΟΖΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΑ ΔΟΓΑΠΡΖΟΗΑ ΓΖΚΝΠΗΑΠ ΓΔΗΑΠ ΠΡΗΠ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΔΠ α. ΠΓΘΙΗΠΖΠ

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

κϋζσ SMS (SMSserver)»

κϋζσ SMS (SMSserver)» «ΑπηνκαηνπνηεκΫλν χζηεκα ΜεηαθνξΪο ρσξηθψλ δεδνκϋλσλ κϋζσ SMS (SMSserver)» Σέηινο ΠξΪμεο: ΤΠΟΓΟΜΗ ΥΧΡΙΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ ΑλαζΫηνπζα Αξρά: Παλεπηζηήκην Αηγαίνπ Δηδηθφο Ινγαξηαζκφο Έξεπλαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ

ΑΠΟΦΑΖ Ο Πξντζηάκελνο ηεο ΛΔ ΔΠΚΑ Αλδξέαο σηεξίνπ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΝΧΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΔΤΡΧΠΑΨΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ ΚΑΗ ΠΟΛΗΣΗΣΗΚΖ ΚΛΖΡΟΝΟΜΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΛΔ ΔΦΟΡΔΗΑ ΠΡΟΨΣΟΡΗΚΧΝ ΚΑΗ ΚΛΑΗΚΧΝ ΑΡΥΑΗΟΣΖΣΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ»

Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» Ι Δ Ρ Α Μ Η Σ Ρ Ο Π Ο Λ Η ΦΙΛΙΠΠΩΝ, ΝΔΑΠΟΛΔΩ ΚΑΙ ΘΑΟΤ ΜΟΝΑΓΑ ΦΡΟΝΣΙΓΟ ΗΛΙΚΙΩΜΔΝΩΝ ΚΑΙ ΥΡΟΝΙΩ ΠΑΥΟΝΣΩΝ «Ο ΑΓΙΟ ΙΛΑ» ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ: ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΚΙΝΗΣΟΤ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΑΠΟΠΔΡΑΣΩΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΕΡΙΥΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ H Γ Η Α Γ Χ Ν Η Μ Ο Τ Αλαζέηνπζα Αξρή: ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ Πξνυπνινγηζκφο: 58.000,00. πιένλ ΦΠΑ Γηαδηθαζία Αλάζεζεο: Πξφρεηξνο Γηαγσληζκφο

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ. πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΔΞΗΙΝΓΖ STUDIO ΓΗΑ ΡΖΛ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑ ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΝΞΡΗΘΝΑΘΝΠΡΗΘΝ ΙΗΘΝ, ζην πιαίζην ηεο Ξξάμεο «Ξηζηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΈΝΩΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΣΑΜΕΙΟ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΜΔΙΟΓΟΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Δ ΔΤΡΧ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ππνέξγνπ 3 κε ηίηιν: «Πξνκήζεηα εμνπιηζκνύ Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ»

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ. ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΗ ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ κε ηέηιν: ΓΡΑΗ 1.5 «ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΣΗΡΙΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΝΔΟΓΝΙΚΗ ΒΑΡΗΚΟΨΑ» ΓΡΑΗ 1.6 «ΠΑΡΑΓΧΓΙΚΗ ΛΔΙΣΟΤΡΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ

ΓΗΑΘΖΟΜΖ ΓΖΚΝΠΗΝ ANOIKTOY ΓΗΑΓΥΛΗΠΚΝ ΠΔ ΔΟΥ. 10/11/2010 Ρεηάπηη 12:30 Αίθοςζα Πςνεδπιάζευν 1ορ όποθορ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΔΚΞΝΟΗΘΝ ΘΑΗ ΒΗΝΚΖΣΑΛΗΘΝ ΔΞΗΚΔΙΖΡΖΟΗΝ ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖΠ Ρκήκα Ινγηζηεξίνπ Ρζηκηζθή 29, 546 24 Θεζζαινλίθε Web site: http://www.ebeth.gr e-mail: root@ebeth.gr Ρειέθσλν: 2310 370 171, 2310

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ

Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ Ρν Θέληξν Διιεληθήο Γιψζζαο ΞΟΝΘΖΟΠΠΔΗ πξφρεηξν δηαγσληζκφ κε ηνλ ζθνπφ ηεο επηινγήο αλαδφρνπ γηα ην έξγν ΓΗΝΟΓΑΛΩΠΖ ΚΗΑΠ (1) ΖΚΔΟΗΓΑΠ (ΘΔΠΠΑΙΝΛΗΘΖ) ΘΑΗ ΞΑΟΑΓΩΓΖ ΙΗΘΝ ΞΟΝΒΝΙΖΠ ΓΗΑ ΡΖΛ ΖΚΔΟΗΓΑ ΘΑΗ ΡΖΛ ΙΝΞΝΗΝΚΔΛΖ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ

Δ Τ Ρ Χ Π Α Ψ Κ Ζ Δ Ν Χ Ζ ΔΤΡΧΠΑΨΚΟ ΣΑΜΔΗΟ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΚΑΗ ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ Η Β Δ Φ Ο Ρ Δ Η Α Π Ρ Ο Ψ Σ Ο Ρ Η Κ Χ Ν Κ Α Η Κ Λ Α Η Κ Χ Ν Α Ρ Υ Α Η Ο Σ Ζ Σ

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα