Καλνληζκνί επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καλνληζκνί επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ. Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ"

Transcript

1 Καλνληζκνί επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ Πίλαθαο πεξηερνκέλσλ Μέξνο I. ΛΔΞΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 5 1. Βάζε 5 2. ψκα 5 3. Δζσηεξηθφο παίθηεο 5 4. Φηγνχξα 5 5. Σεξκαηνθχιαθαο 5 6. Αγψλαο 5 7. Πέξαζκα γξακκήο 5 8. Αζιεηήο 5 9. Αγσληζηηθφο ρψξνο Γήπεδν Παίθηεο Σζφρα Γηαηηεηήο Διεχζεξνο Οκάδα Σχπνο Rules of Construction 6 Μέξνο II. Αγσληζηηθνί θαλνληζκνί 7 Καλφλαο 1: Υεηξηζκφο ησλ παηθηψλ 7

2 1.1. Λάθηηζκα Αληηθαλνληθφ παίμηκν Σνπνζέηεζε ηνπ αζιεηή Γπάιηζκα ησλ παηθηψλ Αξηζκφο παηθηψλ 8 Καλφλαο 2: ηνπνζέηεζε, αλαζήθσκα θαη αληηθαηάζηαζε Σνπνζέηεζε παηθηψλ πνπ βγήθαλ εθηφο νξίσλ γεπέδνπ Σνπνζέηεζε παίθηε κέζα απφ ην ηέξκα Σνπνζέηεζε παηθηψλ πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ ζην ίδην ζεκείν κέζα ζην γήπεδν Αλαζήθσκα πεζκέλνπ παίθηε Αληηθαηάζηαζε παίθηε Απφζηαζε 10 Καλφλαο 3: Γηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ Υξφλνο αγψλα Πξφζζεηνο ρξφλνο Παξάηαζε-δηαδηθαζία πέλαιηη 12 Καλφλαο 4: έληξα Οξηζκφο Γηαδηθαζία έλαξμεο παηρληδηνχ Η κπάια εληφο ή εθηφο αγψλα 13 Καλφλαο 5: Δπίζεζε Δπηζεηηθφο Δπίζεζε Φάνπι απφ ηνλ επηζεηηθφ Πεξηνξηζκέλα θηππήκαηα 15

3 Καλφλαο 6: Άκπλα Ακπληηθφο πξνζπάζεηα γηα άκπλα-ακπληηθή θίλεζε 16 Καλφλαο 7: Δπίηεπμε ηέξκαηνο Καλνληθφ ζθνξάξηζκα Αληηθαλνληθφ ζθνξάξηζκα Απηνγθφι 18 Καλφλαο 8: Σεξκαηνθχιαθαο Υεηξηζκφο Σνπνζέηεζε Αληηθαηάζηαζε 19 Καλφλαο 9: Διεχζεξνο ηεξκαηνθχιαθαο Υξήζε Απνκάθξπλζε 20 θαλφλαο 10: αληηθαλνληθή ζπκπεξηθνξά Κίηξηλε θάξηα Πνξηνθαιί θάξηα Κφθθηλε θάξηα Φάνπι κε ην ρέξη Υέξη Παξελφριεζε Καζπζηέξεζε Πξνζπνίεζε 22 Καλφλαο 11: Φάνπι Οξηζκφο 22

4 11.2. Γηαδηθαζία εθηέιεζεο θάνπι 23 Καλφλαο 12: Πέλαιηη Οξηζκφο Γηαδηθαζία εθηέιεζεο πέλαιηη 24 θαλφλαο 13: νθζάηλη Οξηζκφο Παζεηηθφ νθζάηλη Κίλεζε ηηθ δηαδηθαζία θίλεζεο ηηθ 25 Καλφλαο 14: Πιάγην άνπη Οξηζκφο Γηαδηθαζία εθηέιεζεο πιαγίνπ 27 θαλφλαο 15: άνπη Οξηζκφο Γηαδηθαζία εθηέιεζεο άνπη 28 Καλφλαο 16: Κφξλεξ Οξηζκφο Γηαδηθαζία εθηέιεζεο θφξλεξ 29 Καλφλαο 17: Γηαδηθαζία πέλαιηη Οξηζκφο Γηαδηθαζία εθηέιεζεο πέλαιηη 30 Μέξνο III. ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ 31 Καλφλαο 1: Γήπεδν Δπηθάλεηα Σζφρα 31

5 Καλφλαο 2: Γθνιπφζη 31 Καλφλαο 3: Μπάια 32 Καλφλαο 4: Παίθηεο Γηαζηάζεηο χλζεζε Έγθξηζε 32 Καλφλαο 5: Σεξκαηνθχιαθαο Γηαζηάζεηο ηεο θηγνχξαο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα Γηαζηάζεηο ηεο βέξγαο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα Έγθξηζε 33 Μέξνο IV. Οδεγφο δηαηηεηή 36 Καλφλαο 1: Τπνρξεψζεηο δηαηηεηή 36 Καλφλαο 2: Δπφπηεο 36 FISTF Part V. ADDITIONAL INDOOR SPORTS 37 Μέπορ I. ΛΔΞΙΚΟ ΚΑΙ ΓΙΔΤΚΡΙΝΗΔΙ 1. Βάζη Σν θάησ κέξνο ηνπ παίθηε. Η βάζε επηηξέπεη ζηνλ παίθηε λα γιηζηξήζεη ή λα θηλεζεί πάλσ ζην γήπεδν. 2. ώμα ε απηνχο ηνπο θαλνληζκνχο, ζψκα ζεσξείηαη ην θνξκί ηνπ αζιεηή ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ θαη ηνπ ξνπρηζκνχ ηνπ. 3. Δζωηεπικόρ παίκηηρ

6 Όινη νη παίθηεο ελφο αζιεηή εθηφο ηνπ ειεχζεξνπ ηεξκαηνθχιαθα. 4. Φιγούπα Η θηγνχξα είλαη ην επάλσ κέξνο ελφο παίθηε θαη ην νπνίν εθαξκφδεηαη ζηελ βάζε ηνπ παίθηε. Πξέπεη δε λα κνηάδεη κε αλζξψπηλν ζψκα. 5. Σεπμαηοθύλακαρ Ο ηεξκαηνθχιαθαο απνηειείηαη απφ ζπγθεθξηκέλε θηγνχξα, πνιιέο θνξέο κε βάζε, εθαξκνζκέλε ζηελ άθξε βέξγαο πνπ ηειεηψλεη ζε ρεξνχιη πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ. 6. Αγώναρ ε έλαλ αγψλα επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ, δχν παίθηεο ή νκάδεο αληηκεησπίδνπλ ε κία ηελ άιιε ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο FISTF. ην ηέινο ηνπ αγψλα ζην αηνκηθφ, ν παίθηεο νπ έρεη ζθνξάξεη ηα πεξηζζφηεξα γθνι είλαη ν ληθεηήο ηνπ αγψλα. ην νκαδηθφ νη ζπγθεληξσκέλνη πφληνη θαη αλ είλαη αλαγθαίν ηα ζπλνιηθά ηέξκαηα θαζνξίδνπλ ην ηειηθφ απνηέιεζκα. 7. Πέπαζμα γπαμμήρ Η κπάια ή θάπνηνο παίθηεο έρεη πεξάζεη νιφθιεξε ηελ γξακκή φηαλ ν δηαηηεηήο κπνξεί λα δεη ην πξάζηλν ηνπ γεπέδνπ αλάκεζα ζηελ κπάια ή ηνλ παίθηε θαη ηελ γξακκή θνηηψληαο ηελ θάζε θάζεηα θαη αθξηβψο απφ πάλσ. 8. Αθληηήρ Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ παίδεη έλαλ αηνκηθφ αγψλα επηηξαπέδηνπ πνδνζθαίξνπ. 9. Αγωνιζηικόρ σώπορ Η πεξηνρή ηνπ γεπέδνπ αλάκεζα ζηηο πιάγηεο θαη ηειηθέο γξακκέο. 10. Γήπεδο Σν γήπεδν απνηειείηαη απφ θχιιν μχινπ ή άιινπ παξφκνηνπ πιηθνχ, πνπ θέξεη αγσληζηηθφ ρψξν κε δχν ηέξκαηα ζσζηά εθαξκνζκέλα θαη είλαη πεξηθξαγκέλν απφ εμσηεξηθφ θξάθηε Παίκηηρ Ο παίθηεο ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ηνλ αζιεηή γηα ην παηρλίδη θαη απνηειείηαη απφ ηελ βάζε θαη ηελ θηγνχξα. Τπάξρνπλ δχν είδε παίθηε: ν ειεχζεξνο ηεξκαηνθχιαθαο θαη νη εζσηεξηθνχ παίθηεο.

7 12. Σζόσα Έλα παξαιιειφγξακκν καιαθήο ηζφραο κε ηηο πξνθαζνξηζκέλεο γξακκέο φπνπ γίλεηαη ην παηρλίδη. 13. Γιαιηηηήρ Σν θπζηθφ πξφζσπν πνπ έρεη ππνρξέσζε λα εθαξκφδεη ηνπο θαλνληζκνχο ηνπ παηρληδηνχ θαη λα ιχζεη ηηο δηαθσλίεο κεηαμχ ησλ δχν αληηπάισλ ζε έλα αηνκηθφ αγψλα. 14. Δλεύθεπορ Ο πξφζζεηνο παίθηεο κίαο νκάδαο πνπ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ππφ πξνυπνζέζεηο αληί ηνπ ηεξκαηνθχιαθα. 15. Ομάδα Μία νκάδα απνηειείηαη απφ 4 παίθηεο πνπ παίδνπλ 4 αηνκηθά καηο ελάληηα ζε αληίζηνηρνπο αληηπάινπο άιιεο νκάδαο ζε 4 δηαθνξεηηθά ηξαπέδηα Σύπορ Ο ζπγθεθξηκέλνο ηχπνο θαη κνληέιν κπάιαο, παίθηε θαη ηεξκαηνθχιαθα. Σπρφλ θαηλνχξγηνη ηχπνη κπάιαο, παίθηε ή ηεξκαηνθχιαθα πξέπεη λα εγθξηζνχλ πξηλ ρξεζηκνπνηεζνχλ. 17. Rules of Construction In case of any conflict between the FISTF Statutes and any section of these rules, the provisions of the FISTF Statutes shall prevail. If any provision of these rules or its applicability to any person or circumstance is held invalid, the invalidity shall not affect other provisions or application of these rules which can be given effect without the invalid provision or application, and to this end the provisions of these rules shall be severable. The rights and obligations herein contained shall inure to the benefit of, and be binding upon, FISTF, member national associations, registered players and registered clubs and their respective executors, administrators, successors and assigns. Any forbearance of FISTF, member national associations, registered players or registered clubs to exercise any right or remedy to which he is entitled to herein shall not be construed as a waiver of, or preclude the exercise of, any right or remedy.

8 As used herein, words in the masculine gender shall mean and include corresponding neuter words or words in the feminine gender and vice-versa, words in the singular shall mean and include the plural and vice-versa, and the word may gives sole discretion without any obligation to take any action. Any case not provided for herein shall be in first instance resolved by the match referee or the competition head referee. It shall later be referred to the FISTF Board of Directors, which shall issue a final, binding and conclusive ruling on the case. Μέπορ II. Αγωνιζηικοί κανονιζμοί Κανόναρ 1: Υειπιζμόρ ηων παικηών 1.1. Λάκηιζμα Ο αζιεηήο παίδεη ηνπνζεηψληαο ηνλ δείθηε ή ην κεζαίν δάθηπιν νπνηνπδήπνηε απφ ηα δχν ρέξηα ηνπ δίπια απφ ηνλ παίθηε θαη ιαθηίδνληάο ηνλ κε ην λχρη ζηελ βάζε ηνπ Ο παίθηεο δελ κπνξεί λα θηππεζεί, ζπξσρζεί, αγγηρηεί ή μπζηεί ή αθφκα λα θνληξαξηζηεί κε θάηη άιιν εθηφο απφ ηελ ηζφρα. Η επαθή κε ην λχρη θαη ηελ βάζε πξέπεη λα είλαη ζηηγκηαία. Σν ρέξη ηνπ αζιεηή θαη ν θαξπφο ηνπ δελ επηηξέπεηαη λα θηλεζνχλ θαηά ην θηχπεκα.. παίμηκν ζε άιιν ζεκείν εθηφο ηεο βάζεο δελ επηηξέπεηαη. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ε παξάβαζε (θαλφλαο 11) b.έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο κεγάιεο πεξηνρήο (θαλφλαο 11.1) Αζιεηήο κε εηδηθέο αλάγθεο ή αδπλακία ρξήζεο ηνπ δείθηε ή ηνπ κεζαίνπ δάθηπιν, κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη άιιν δάθηπιν Παίμηκν ζεσξείηαη ε επαθή ηνπ αζιεηή κε νπνηνδήπνηε κέξνο ηνπ παίθηε Ανηικανονικό παίξιμο Καλέλαο αζιεηήο δελ κπνξεί λα παίμεη αλ δελ δηθαηνχηαη θίλεζεο ή αλ ε θηγνχξα είλαη πεζκέλε ζηελ ηζφρα ή κπεξδεκέλε κε άιιε θηγνχξα. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-θάνπι

9 Πνηλή: a. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ε παξάβαζε (θαλφλαο 11) 1.3. Σοποθέηηζη ηος αθληηή b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο κεγάιεο πεξηνρήο (θαλφλαο 11.1) Οη αζιεηέο κπνξνχλ λα αθνπκπνχλ ζηελ πεξίθξαμε ηνπ γεπέδνπ γηα θαιχηεξε ζηαζεξνπνίεζε, αιιά δελ κπνξνχλ λα: βάινπλ ηαπηφρξνλα δχν ρέξηα ζην γήπεδν ή επάλσ απφ απηφ ζηεξηρζνχλ ή λα θνπλήζνπλ ην γήπεδν κε ζθνπφ λα ην απνζηαζεξνπνηήζνπλ. Έθθξαζε δηαηηεηή: θάνπι θπζηθήο ζέζεο - θάνπι Πνηλή: a. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο (θαλφλαο 11) b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε κπάια βξίζθνληαλ εληφο κεγάιεο πεξηνρήο ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο Ο αζιεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεί ηνλ ηεξκαηνθχιαθα θαη λα παίδεη ηαπηφρξνλα Γςάλιζμα ηων παικηών Οη βάζεηο ησλ παηθηψλ κπνξνχλ λα γπαιηζηνχλ κε νπνηνδήπνηε επηζπκεηφ κέζνλ. Απηφ κπνξεί λα γίλεη είηε πξηλ αξρίζεη ην καηο είηε ζην εκίρξνλν Με ηελ πξνυπφζεζε φηη ην παηρλίδη δελ δηαθφπηεηαη νχηε δεκηνπξγείηε θαζπζηέξεζε κπνξεί λα γπαιηζηεί έλαο παίθηεο κφλν ζε πεξίπησζε πνπ ν αζιεηήο κπνξεί λα ζεθψζεη απφ ην ηξαπέδη ηνλ ελ ιφγσ παίθηε (εθηειεζηήο θάπνηαο ζηεκέλεο θάζεο ή ζε πεξίπησζε πηψζεο ηνπ παίθηε απφ ην ηξαπέδη). Γηα λα γίλεη απηφ πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή ηνπ γπαιηζηηθνχ κέζνπ ζηα ξνχρα ηνπ αζιεηή ην δηάζηεκα κεηαμχ ηνπ ηέινπο ηνπ δεπηέξνπ εκηρξφλνπ θαη ηελ έλαξμε ηεο παξάηαζεο ν δηαηηεηήο δίλεη ζηνπο αληηπάινπο ηνλ ρξφλν λα γπαιίζνπλ ηηο νκάδεο ηνπο. Ο ρξφλνο φκσο απηφο πξέπεη λα είλαη ειεγρφκελεο δηάξθεηαο. Έθθξαζε δηαηηεηή: Καζπζηέξεζε-θάνπι Πνηλή: Βιέπε θαλφλα Απιθμόρ παικηών

10 Κάζε αζιεηήο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη έλαλ κέγηζην αξηζκφ 10 παηθηψλ, ελφο ηεξκαηνθχιαθα θαη ελφο ειεχζεξνπ ηεξκαηνθχιαθα. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφο αξηζκφο παηθηψλ-θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη ηνπ παξαβάηε. (Βιέπε θαλφλα 11) b. αλ θάπνηνο παίθηεο ρξεζηκνπνηήζεη πάλσ απφ 10 παίθηεο ν δηαηηεηήο νθείιεη λα δηαθφςεη ακέζσο ην παηρλίδη κε ζθνπφ λα κεηψζεη ηνλ αξηζκφ ησλ παηθηψλ ηνπ ελ ιφγσ αζιεηή θαηά ην δηπιάζην ησλ επί πιένλ παηθηψλ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ην ππφινηπν ηνπ αγψλα.. πάλησο ν δηαηηεηήο νθείιεη λα αθαηξέζεη ηνπο παίθηεο πνπ βξίζθνληαη θνληηλφηεξα ζηελ κπάια. Αθνινχζσο ν δηαηηεηήο ιέγνληαο «πάκε» δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη. Κανόναρ 2: ηοποθέηηζη, αναζήκωμα και ανηικαηάζηαζη 2.1. Σοποθέηηζη παικηών πος βγήκαν εκηόρ οπίων γηπέδος Σνπνζέηεζε παίθηε πνπ βγήθε εθηφο γεπέδνπ αιιά φρη εθηφο ηζφραο Παίθηεο πνπ βγήθε εθηφο γξακκψλ γεπέδνπ ρσξίο λα θχγεη εθηφο ηζφραο παξακέλεη εληφο παηρληδηνχ εθεί πνπ ζηακάηεζε. Η θηγνχξα ζπκκεηέρεη θαλνληθά ζην παηρλίδη Αλ ν παίθηεο απέρεη ιηγφηεξν απφ 21 ρηιηνζηά απφ ηελ γξακκή, απφζηαζε δειαδή ίζε κε ηελ δηάκεηξν ηεο κπάιαο, κπνξεί λα παξαρσξήζεη πιάγην θφξλεξ ή άνπη. Αλ ζηακαηήζεη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 22 ρηιηνζηψλ ηφηε δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη θάηη απφ ηα παξαπάλσ Πξνθεηκέλνπ ν επηζεηηθφο λα είλαη απνιχησο ζίγνπξνο γηα ην αλ κπνξεί λα θεξδίζεη θάηη απφ απηή ηε θηγνχξα θαη εθφζνλ ε κπάια είλαη ζηαζεξή, κπνξεί λα ξσηήζεη ηνλ δηαηηεηή γηα ηελ αθξηβή απφζηαζε ηνπ ελ ιφγσ παίθηε. Σφηε ν δηαηηεηήο αθνινπζεί ηελ παξαθάησ δηαδηθαζία: Έθθξαζε δηαηηεηή: Έιεγρνο ζέζεο θηγνχξαο Πνηλή: a. ν δηαηηεηήο δηαθφπηεη ην παηρλίδη θαη αθήλεη λα εθηειεζηεί ηπρφλ εθθξεκήο ακπληηθή θίλεζε

11 κεηξάεη ηελ απφζηαζε κεηαμχ παίθηε θαη γξακκήο κε ηελ εηδηθή θαη πιάηνπο 22 ρηιηνζηψλ βνεζεηηθήο θάξηαο θαη πιεξνθνξεί ηνπο παίθηεο γηα ηελ απφζηαζε. Αθνινχζσο ν δηαηηεηήο ιέγνληαο «πάκε» δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη Αλ ν επηζεηηθφο δελ ξσηήζεη ηνλ δηαηηεηή γηα ηελ αθξηβή ζέζε παίθηε θαη άξα αλ κπνξεί λα θεξδίζεη ηελ θάζε θαη ν δηαηηεηήο έρεη έζησ θαη ηελ παξακηθξή ακθηβνιία γηα ηελ ζέζε απηή, νθείιεη λα δψζεη ηελ θάζε ζηνλ ακπλφκελν Σνπνζέηεζε παίθηε πνπ έθπγε απφ ηελ ηζφρα φρη φκσο θαη απφ ην γήπεδν ρσξίο λα αθνπκπήζεη θξάθηε Παίθηεο πνπ έθπγε απφ ηελ ηζφρα θαη παξέκεηλε ζην γήπεδν ρσξίο φκσο λα αθνπκπήζεη θξάθηε ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή ζην εζσηεξηθφ φξην ηεο ηζφραο ζην θνληηλφηεξν ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο γξακκήο ηνπ γεπέδνπ ζην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη ακέζσο κφιηο ζηακαηήζεη θαη ε κπάια λα θηλείηαη Μφιηο ν παίθηεο ζηακαηήζεη εθηφο ηζφραο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πάιη εάλ ν δηαηηεηήο δελ ηνπνζεηήζεη ζηελ θαηάιιειε ζέζε Ο παίθηεο ζεσξείηαη φηη είλαη εθηφο ηζφραο αλ έζησ θαη ζην ειάρηζην αθνπκπάεη ην μχιν Παίθηεο πνπ θεχγεη πξνζσξηλά απφ ηελ ηζφρα θαη επηζηξέθεη ζε απηήλ ρσξίο λα αθνπκπήζεη ηνλ θξάθηε ζπλερίδεη λα ζπκκεηέρεη ζην παηρλίδη θαλνληθά Η αθφινπζε δηαδηθαζία αθνινπζείηαη ακέζσο κφιηο ζηαζεξνπνηεζεί ε κπάια. Έθθξαζε δηαηηεηή: Σνπνζέηεζε Πνηλή: a. Ο δηαηηεηήο ζηακαηάεη ην παηρλίδη θαη ηνπνζεηεί ή αλαζεθψλεη ηνπο παίθηεο. Ο δηαηηεηήο επηηξέπεη λα γίλεη ηπρφλ εθθξεκήο ακπληηθή θίλεζε. Αθνινχζσο ν δηαηηεηήο ιέγνληαο «πάκε» δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη Δάλ θάπνηνο παίθηεο παξαβηάζεη ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία: Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-θάνπι Πνηλή: a. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο (θαλφλαο 11) b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε κπάια βξίζθνληαλ εληφο κεγάιεο πεξηνρήο ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο (θαλφλαο 11.1)

12 Δθφζνλ ν παίθηεο ηνπνζεηείηαη ζε απφζηαζε κεγαιχηεξε ησλ 21 ρηιηνζηψλ, δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη πιάγην, θφξλεξ ή άνπη Σνπνζέηεζε παίθηε πνπ θηχπεζε ζηνλ θξάθηε αιιά δελ έθπγε απφ ην γήπεδν Παίθηεο πνπ θηχπεζε ζηνλ θξάθηε ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή ζην εζσηεξηθφ φξην ηεο ηζφραο ζην θνληηλφηεξν ζεκείν ηεο εμσηεξηθήο γξακκήο ηνπ γεπέδνπ ζην ζεκείν πνπ ζηακάηεζε λα θηλείηαη ακέζσο κφιηο ζηακαηήζεη θαη ε κπάια λα θηλείηαη Μεηά ην θηχπεκα ζηνλ θξάθηε ν παίθηεο απηφο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί έσο φηνπ ν δηαηηεηήο ηνλ ηνπνζεηήζεη φπσο πεξηγξάθεηαη παξαπάλσ Μεηά ην θηχπεκα ζηνλ θξάθηε έλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα αλακεηρζεί ζην παηρλίδη θαη λα αθνπκπήζεη άιινλ παίθηε ή κπάια πξνηνχ ηνπνζεηεζεί ζσζηά. Έθθξαζε δηαηηεηή: Rebound κπαθ-θάνπι Πνηλή: a. κπαθ γηα ηελ επαθή κε ζηαζεξή θηγνχξα ή κπάια. Αλ ην κπαθ δεηεζεί ν δηαηηεηήο επηζηξέθεη φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παίθηεο θαη ηελ κπάια ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπο, θαη αθήλεη λα εθηειεζηεί ηπρφλ εθθξεκήο ακπληηθή θίλεζε. ηελ ζπλέρεηα δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη. b. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ ν παίθηεο κεηά ηελ πξφζθξνπζε θηππήζεη θηλνχκελν παίθηε ή κπάια (βιέπε θαλφλα 11). c. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ν παίθηεο κεηά ηελ πξφζθξνπζε ζηνλ θξάθηε θηππήζεη άιινλ θηλνχκελν παίθηε ή ηελ κπάια κέζα ζηα φξηα ηεο κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1) Αλ ν παίθηεο κεηά ηελ πξφζθξνπζή ηνπ ζηνλ θξάθηε ζηακαηήζεη εληφο νξίσλ ηνπ γεπέδνπ θαη ζηελ ζπλέρεηα πέζεη πάλσ ηνπ ε θηλνχκελε κπάια πξηλ απηφο ηνπνζεηεζεί ζηελ ζσζηή ηνπ ζέζε, δελ ππάξρεη παξάβαζε αιιά δελ αιιάδεη θαη ε θαηνρή ηεο κπάιαο θαζψο ζεσξείηαη λεθξφ ζεκείν Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζην Μηαο θαη ν παίθηεο απηφο απέρεη πάλσ απφ 21 ρηιηνζηά απφ ηελ γξακκή δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη πιάγην, θφξλεξ ή άνπη Σνπνζέηεζε θηγνχξαο πνπ έθπγε απφ ην ηξαπέδη

13 κε ζηακαηεκέλε ηελ κπάια ν παίθηεο πνπ έθπγε απφ ην ηξαπέδη ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή ζην εζσηεξηθφ φξην ηεο ηζφραο, ζην χςνο ηεο ζέληξαο θαη απφ ηελ πιεπξά απφ ηελ νπνία έθπγε εθηφο γεπέδνπ Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζην Μηαο θαη ν παίθηεο απηφο απέρεη πάλσ απφ 21 ρηιηνζηά απφ ηελ γξακκή δελ κπνξεί λα παξαρσξήζεη πιάγην, θφξλεξ ή άνπη 2.2. Σοποθέηηζη παίκηη μέζα από ηο ηέπμα κε ζηαζεξή ηελ κπάια, παίθηεο πνπ βξίζθεηαη κέζα ζην ηέξκα, ζηελ κηθξή πεξηνρή ή αθνπκπάεη ηελ γξακκή ηεο κηθξήο πεξηνρήο ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή 1 ρηιηνζηφ εθηφο κηθξήο πεξηνρήο θάζεηα πξνο ηελ γξακκή ηνπ άνπη θαη πξνο ηελ κεγάιε πεξηνρή ε πεξίπησζε πνπ ρξεζηκνπνηείηαη ν ειεχζεξνο ζπγθεθξηκέλε πεξηνρή, παίθηεο πνπ βξίζθεηαη εληφο παξακέλεη σο έρεη. Δάλ φκσο βξίζθεηαη κέζα ζην ηνπνζεηείηαη απφ ηνλ δηαηηεηή φπσο παξαπάλσ. ζηελ απηήο ηέξκα 2.3. Σοποθέηηζη παικηών πος ππέπει να ηοποθεηηθούν ζηο ίδιο ζημείο μέζα ζηο γήπεδο. ε πεξίπησζε πνπ έλα νπνηνδήπνηε εκπφδην δελ επηηξέπεη ζε έλαλ παίθηε λα ηνπνζεηεζεί ζηελ πξνβιεπφκελε απφ ηνπο παξαπάλσ θαλνληζκνχο, ν παίθηεο ηνπνζεηείηαη έλα ρηιηνζηφ απφ ην εκπφδην απηφ θαη ζε πνξεία πξνο ην ηέξκα ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζηελ γξακκή ηνπ άνπη ν παίθηεο νδεγείηαη πξνο ην θφξλεξ Αναζήκωμα πεζμένος παίκηη Με ζηαζεξή ηελ κπάια ν δηαηηεηήο νθείιεη λα ζεθψζεη ηπρφλ πεζκέλνπο ζην γήπεδν παίθηεο. Σφηε ην ζεκείν επαθήο ηεο βάζεο ηνπ πεζκέλνπ παίθηε κε ηελ ηζφρα είλαη ην ζεκείν φπνπ ζα ηνπνζεηεζεί ην θέληξν ηεο βάζεο ηνπ αλαζεθσκέλνπ παίθηε Γηα ηελ ηνπνζέηεζε ηνπ αθνινπζείηαη ε ίδηα δηαδηθαζία φπσο ζην Με ζηαζεξή ηελ κπάια κπιεγκέλεο κεηαμχ ηνπο θηγνχξεο μερσξίδνληαη απφ ηνλ δηαηηεηή θαη ηνπνζεηνχληαη κε έλα ρηιηνζηφ απφζηαζή κεηαμχ ηνπο Ανηικαηάζηαζη παίκηη παζκέλνο ή θζαξκέλνο παίθηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη πξέπεη λα αληηθαηαζηαζεί. Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα ν θάζε αληίπαινο κπνξεί λα θάλεη κέρξη 3 ηέηνηεο αιιαγέο κε ηελ πξνυπφζεζε φηη νη αλαπιεξσκαηηθνί είλαη ηνπ ηδίνπ ηχπνπ θαη ρξψκαηνο κε ηνπο βαζηθνχο παίθηεο Η αιιαγή κπνξεί λα γίλεη φηαλ ππάξρεη άνπη, πιάγην θφξλεξ θάνπι πέλαιηη ή ζέληξα.

14 Έθθξαζε δηαηηεηή: Αιιαγή Πνηλή: Ο δηαηηεηήο ειέγρεη φηη ν αλαπιεξσκαηηθφο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο θαη ηνπνζεηεί ηνλ παίθηε ζηελ αθξηβή ζέζε ηεο απνζπξφκελεο θηγνχξαο. ηελ ζπλέρεηα δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα θξαηήζεη ηελ αλάινγε θαζπζηέξεζε γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ζαλ έμηξα ρξφλν ζην ηέινο ηνπ ηδίνπ εκηρξφλνπ Ο αζιεηήο κπνξεί λα αιιάμεη νιφθιεξε ηελ νκάδα ηνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο αλάπαπιαο ηνπ εκηρξφλνπ. Ο ηχπνο θαη ην ρξψκα ηεο λέαο νκάδαο κπνξεί λα δηαθέξεη απφ απηά ηεο πξνεγνχκελεο, πξέπεη φκσο λα πιεξεί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ θαλνληζκνχ εμνπιηζκνχ Απόζηαζη ε πεξίπησζε θφξλεξ, πιαγίνπ ή θάνπι ν επηζεηηθφο κπνξεί λα δεηήζεη απφζηαζε αλ θάπνηνο ακπλφκελνο παίθηεο βξίζθεηαη πνιχ θνληά ζηελ κπάια κεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ ειεχζεξσλ θηλήζεσλ. Απφζηαζε δίλεηαη κφλν γηα ηνπο ακπληηθνχο παίθηεο ε πεξηπηψζεηο πέλαιηη ή άνπη είλαη επζχλε ηνπ δηαηηεηή λα δψζεη ηελ ζσζηή απφζηαζε κεηαμχ ησλ παηθηψλ Παξαθάησ δίλνληαη νη ειάρηζηεο (θνηηψληαο αθξηβψο απφ πάλσ) απνζηάζεηο αλά πεξίπησζε Φάζη Μικπόηεπη απόζηαζη Πιάγην 40 ρηιηνζηά νη ακπληηθνί παίθηεο απφ ηελ κπάια θάνπι 40 ρηιηνζηά νη ακπληηθνί παίθηεο απφ ηελ κπάια θφξλεξ 90 ρηιηνζηά νη ακπληηθνί παίθηεο απφ ηελ κπάια πέλαιηη Όινη νη παίθηεο εθηφο ηνπ εθηειεζηή ηνπ πέλαιηη θαη ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ηνπνζεηνχληαη εθηφο κεγάιεο πεξηνρήο θαη ηνπ εκηθπθιίνπ απηήο. άνπη Οη παίθηεο ηνπνζεηνχληαη κε ειάρηζηε απφζηαζε 20 ρηιηνζηψλ κεηαμχ ακπληηθψλ θαη επηζεηηθψλ φινη νη παίθηεο εθηφο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα θαη ηαπ εθηειεζηή ηνπ άνπη ηνπνζεηνχληαη εθηφο ηεο ελ ιφγσ κεγάιεο πεξηνρήο Ο δηαηηεηήο κεηαθηλεί ηνλ παίθηε απφ ηελ κπάια αθνινπζψληαο ηνλ άμνλα πνπ νξίδεηαη απφ ην θέληξν ηνπ παίθηε θαη ηελ κπάια. Πάλησο νη παίθηεο κπνξνχλ λα

15 θηάζνπλ κέρξη 1 ρηιηνζηφ απφ ηελ άθξε ηεο ηζφραο. Ή λα κπνχλε κέζα ζην ηέξκα ή λα αθνπκπήζνπλ ηα φξηα ηεο κηθξήο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλεο θαη 2.1.2) Δάλ πξηλ δνζεί απφζηαζε επηζεηηθφο παίθηεο είλαη ζε ζέζε νθζάηλη ν δηαηηεηήο νθείιεη λα δψζεη απφζηαζε κε ηέηνην ηξφπν πνπ ν επηζεηηθφο ζα παξακείλεη ζε ηέηνηα ζέζε Αληίζηνηρα εάλ έλαο επηζεηηθφο δελ είλαη ζε ζέζε νθζάηλη ν δηαηηεηήο νθείιεη λα βάιεη απφζηαζε κε ηέηνην ηξφπν πνπ ν επηζεηηθφο ζα παξακείλεη θαιπκκέλνο απφ νθζάηλη. Κανόναρ 3: Γιάπκεια ηος παισνιδιού 3.1. Υπόνορ αγώνα Ο αγψλαο απνηειείηαη απφ δχν εκίρξνλα δηάξθεηαο 15 ιεπηψλ ην θαζέλα. Η αλάπαπια ηνπ εκηρξφλνπ νξίδεηαη κεηαμχ 3 θαη 5 ιεπηψλ. Ο δηαηηεηήο είλαη ν απνθιεηζηηθφο ρξνλνκέηξεο ηνπ αγψλα θξαηψληαο ρξφλν κε δηθφ ηνπ ξνιφη Οη παίθηεο κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηνχλ δηθά ηνπο ξνιφγηα. Απηά φκσο δελ κπνξνχλ λα ελνρινχλ είηε κε ηελ ζέζε ηνπο είηε κε ηνλ ήρν ηνπο ηελ εμέιημε ηνπ αγψλα. Δπίζεο ηα ξνιφγηα ησλ παηθηψλ δελ είλαη επίζεκνη ρξνλνκέηξεο θαη νη αζιεηέο νθείινπλ λα ηα απνκαθξχλνπλ αλ ηνπο δεηεζεί απφ ηνλ δηαηηεηή Ππόζθεηορ σπόνορ ε πεξίπησζε αληηθαηάζηαζεο παίθηε ή ηεξκαηνθχιαθα ή θάπνηαο δηαθνπήο ηνπ αγψλα ή αθφκα θαζπζηέξεζε ηνπ αγψλα απφ θάπνηνλ απφ ηνπο δχν αληηπάινπο ν δηαηηεηήο νθείιεη λα πξνζζέζεη ζην ηέινο ηνπ εκηρξφλνπ ηνλ αλάινγν ρξφλν σο θαζπζηέξεζε (θαλφλαο 10.8) Με ην ηέινο ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ ηνπ εκηρξφλνπ ν δηαηηεηήο νθείιεη λα αλαθνηλψζεη ζηνπο αληηπάινπο ηνλ αθξηβή ρξφλν ηεο θαζπζηέξεζεο. Αληίζηνηρα ν πξφζζεηνο ρξφλνο δχλαηαη λα επηκεθπλζεί αλ ππάξρνπλ αλάινγεο αηηίεο θαηά ηελ εμέιημή ηεο Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα πξνζζέζεη ηνλ απαηηεηφ ρξφλν γηα λα εθηειεζηεί ηπρφλ πέλαιηη πνπ ππάξρεη ζηελ ιήμε ηνπ εκηρξφλνπ (θαλφλαο 12) 3.3. Παπάηαζη-διαδικαζία πέναληι Γηνξγάλσζε αηνληθνχ ε αγψλα λνθ άνπη εάλ ην ζθνξ παξακείλεη ηζφπαιν κεηά ηελ ιήμε ηνπ δεπηέξνπ εκηρξφλνπ ηφηε δίλεηαη παξάηαζε «μαθληθνχ ζαλάηνπ» ελφο εκηρξφλνπ δηάξθεηαο 10 ιεπηψλ. Η παξάηαζε αξρίδεη ακέζσο κεηά ηελ ιήμε ηνπ θαλνληθνχ

16 αγψλα κε θιήξσζε γηα ηελ ζέληξα (θαλφλαο 4). Η παξάηαζε ηειεηψλεη αλ θάπνηνο αληίπαινο ζθνξάξεη Αλ κεηά θαη ηελ παξάηαζε δελ ππάξρεη ληθεηήο ηφηε μεθηλάεη ακέζσο δηαδηθαζία πέλαιηη (θαλφλαο 17) Γηνξγάλσζε νκαδηθνχ ε αγψλα λνθ άνπη κεηαμχ δχν νκάδσλ κε ηελ ιήμε ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ ππάξρεη ηζνπαιία ε ζπλνιηθή δηαθνξά ηεξκάησλ αλαδεηθλχεη ηνλ ληθεηή. Αλ αθφκα ππάξρεη ηζνπαιία ηφηε δίλεηαη δεθάιεπηε παξάηαζε μαθληθνχ ζαλάηνπ θαη ζηα 4 ηξαπέδηα.. ε παξάηαζε μεθηλάεη ακέζσο κε ηελ ιήμε ηνπ θαλνληθνχ ρξφλνπ θαη ηειεηψλεη αλ ζεκεησζεί έλα γθνι ζε νπνηνδήπνηε απφ ηα ηέζζεξα (4) ηξαπέδηα.(καλφλαο 4) Αλ κεηά θαη ηελ παξάηαζε δελ ππάξρεη ληθεηήο ηφηε μεθηλάεη ακέζσο δηαδηθαζία πέλαιηη (θαλφλαο 17) Κανόναρ 4: ένηπα 4.1. Οπιζμόρ Γηα ηελ έλαξμε ηνπ παηρληδηνχ ή ηεο παξάηαζεο ν δηαηηεηήο κε θιήξσζε δίλεη ην δηθαίσκα ζηνλ έλαλ αληίπαιν λα δηαιέμεη αλ ζέιεη είηε λα μεθηλήζεη ην παηρλίδη είηε λα επηιέμεη πεξηνρή. ην δεχηεξν εκίρξνλν ζέληξα θάλεη ν αληίπαινο πνπ δελ μεθίλεζε ην πξψην εκίρξνλν θαη νη αληίπαινη αιιάδνπλ πεξηνρέο Αλ νη δχν αληίπαινη εκθαληζηνχλ κε νιφηδηεο ή παξφκνηεο νκάδεο ν δηαηηεηήο νθείιεη λα θάλεη θιήξσζε γηα λα βγεη ν ρακέλνο πνπ ζα πξέπεη λα αιιάμεη νκάδα. Ο αζιεηήο απηφο νθείιεη κέζα ζε δχν ην πνιχ ιεπηά λα έρεη αιιάμεη νκάδα. Έθθξαζε δηαηηεηή: Παξάπησκα Πνηλή: Βιέπε θαλφλα θπζηθά δελ κπνξεί λα θαηαινγηζηεί θάνπι Γιαδικαζία έναπξηρ παισνιδιού νη παίθηεο θαη ησλ δχν αληηπάισλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνχλ εμ νινθιήξνπ ζην δηθφ ηνπο κηζφ ηνπ γεπέδνπ κε ηνλ ακπληηθφ λα κελ κπνξεί λα βάιεη παίθηε εληφο ηνπ δηθνχ ηνπ εκηθπθιίνπ ηεο ζέληξαο ή λα αθνπκπάλε ηελ γξακκή ηεο ζέληξαο. Έθθξαζε δηαηηεηή: Παξάλνκε ηνπνζέηεζε

17 Πνηλή: Ο δηαηηεηήο νθείιεη ακέζσο λα δηνξζψζεη φιεο ηηο ηπρφλ ιάζνο ηνπνζεηήζεηο Ο επηζεηηθφο ηνπνζεηεί ηνπο παίθηεο ηνπ πξψηνο εθηφο απφ ηνλ παίθηε πνπ ζα θάλεη ηελ ζέληξα. Αθνχ νινθιεξψζεη ηελ ηνπνζέηεζε, ν επηζεηηθφο δελ κπνξεί λα αιιάμεη ζέζε ζε θάπνηνλ παίθηε ηνπ. ηελ ζπλέρεηα είλαη ε ζεηξά ηνπ ακπληηθνχ λα βάιεη ηνπο παίθηεο ηνπ κε αληίζηνηρν ηξφπν. Έθθξαζε δηαηηεηή: Λάζνο ρεηξηζκφο-αιιαγή εθηέιεζεο ζέληξαο. Πνηλή: Σν δηθαίσκα έλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ πεξλάεη ζηνλ αληίπαιν Η κπάια ηνπνζεηείηαη ζηελ βνχια ηεο ζέληξαο θαη κεηά ην ζήκα έλαξμεο ηνπ παηρληδηνχ ν επηζεηηθφο κε ηνλ ελδεδεηγκέλν παίθηε παίδεη ηελ κπάια πξνο ηα κπξνζηά. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ ελαξθηήξην ιάθηηζκα, επαλάιεςε/ αιιαγή ζέληξαο. Πνηλή: a. ην ελαξθηήξην ιάθηηζκα επαλαιακβάλεηαη. b. Σν δηθαίσκα εθηέιεζεο ηεο ζέληξαο πεξλάεη ζηνλ αληίπαιν αλ κεηά ην ιάθηηζκα ε κπάια δελ θηλεζεί πξνο ηα κπξνζηά δηαζρίδνληαο ηελ κεζαία γξακκή Ο παίθηεο πνπ εθηέιεζε ηελ ζέληξα δελ κπνξεί λα παίμεη πάιη ηελ κπάια έσο φηνπ: a. Η κπάια παηρζεί απφ άιινλ επηζεηηθφ παίθηε. b. Η κπάια αθνπκπήζεη άιιε επηζεηηθή θηγνχξα. c. Αιιάμεη ε θαηνρή ηεο κπάιαο. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ ιάθηηζκα-θάνπι Πνηλή: a. Έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν φπνπ έγηλε ην αληηθαλνληθφ ιάθηηζκα(βιέπε θαλφλα 11.1) b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1)

18 Μεηά ηελ επίηεπμε ηέξκαηνο ην παηρλίδη ζπλερίδεηαη εθ λένπ κε ηελ εθηέιεζεο ζέληξαο.ν θάζε αληίπαινο έρεη κέγηζην ρξφλν 10 δεπηεξνιέπησλ λα νινθιεξψζεη ην ζηήζηκν ηεο νκάδα ηνπ. Έθθξαζε δηαηηεηή: Καζπζηέξεζε, αιιαγή εθηέιεζεο ζέληξαο 4.3. Η μπάλα ενηόρ ή εκηόρ αγώνα Πνηλή: a. Αλ ν παίθηεο πνπ δέρζεθε ην γθνι θάλεη απηή ηε θαζπζηέξεζε ράλεη ηελ εθηέιεζε ηεο ζέληξαο. b. Αλ ηελ θαζπζηέξεζε ηελ θάλεη ν παίθηεο πνπ πέηπρε ην γθνι ηφηε βιέπε θαλφλα Η κπάια παξακέλεη εληφο παηρληδηνχ ακέζσο κεηά ηελ ζέληξα ζπλερψο εθηφο θαη αλ ν δηαηηεηήο δηαθφςεη ην παηρλίδη Ο δηαηηεηήο δηαθφπηεη ην παηρλίδη αλ ε κπάια πεξάζεη νιφθιεξε είηε ηελ γξακκή ηνπ ηέξκαηνο είηε ηελ πεξηθεξεηαθή γξακκή ηνπ γεπέδνπ Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα δηαθφςεη ην παηρλίδη ζε πεξίπησζε παξάβαζεο εάλ θπζηθά ν επηζεηηθφο δελ ζέιεη λα παίμεη πιενλέθηεκα Ο δηαηηεηήο νθείιεη αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο λα δηαθφςεη ην παηρλίδη θαη ζηηο θάησζη πεξηπηψζεηο: a. Καλφλαο 2.1: Σνπνζέηεζε ε ζήθσκα παίθηε b. Καλφλαο 5.4: Πεξηνξηζκέλν θηχπεκα c. Καλφλαο 8.3: Αληηθαηάζηαζε ηεξκαηνθχιαθα d. Καλφλαο 9.2.2: Απνκάθξπλζε ηνπ ειεχζεξνπ ηεξκαηνθχιαθα. e. Καλφλαο 10: Αληηθαλνληθή ή αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα δηαθφςεη ην παηρλίδη ζηελ ιήμε ηεο δηάξθεηαο ηνπ φπσο απηή νξίδεηαη ζηνλ θαλφλα 3. Κανόναρ 5: Δπίθεζη 5.1 Δπιθεηικόρ Ο αζιεηήο πνπ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαιείηαη επηζεηηθφο Η θαηνρή ηεο κπάιαο παξακέλεη ζηνλ επηζεηηθφ κέρξη:

19 Ο παίθηεο πνπ παίρζεθε απφ ηνλ επηζεηηθφ δελ θηππήζεη ηελ κπάια. Η κπάια θηππήζεη ζε ζηαζεξή ακπληηθή θηγνχξα ή ηνλ ακπληηθφ ηεξκαηνθχιαθα. Πεζκέλνο ζην γήπεδν παίθηεο δελ θεξδίδεη θαηνρή ηεο κπάιαο θαζψο ζεσξείηαη νπδέηεξν ζηνηρείν. Ο ακπληηθφο θεξδίζεη πιάγην, άνπη, θάνπι, θφξλεξ, πέλαιηη ή ζέληξα. Ενέργεια ποσ γίνεηαι: Έθθξαζε δηαηηεηή: Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα ππνδείμεη ακέζσο ηελ αιιαγή θαηνρήο ηεο κπάιαο ιέγνληαο «αιιαγή» Μφιηο θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζην ζπλζήθεο νινθιεξσζεί ηφηε ν επηζεηηθφο γίλεηαη ακέζσο ακπληηθφο θαη ην αληίζηξνθν. 5.2 Δπίθεζη Ο επηζεηηθφο κπνξεί λα παίμεη θηλνχκελε ή ζηαζεξή κπάια, αιιά δελ κπνξεί λα παίμεη ηελ κπάια πάλσ απφ ηξεηο ζπλερφκελεο θνξέο κε ηελ ίδηα θηγνχξα έσο φηνπ: ε κπάια παηρζεί απφ άιινλ επηζεηηθφ παίθηε ή ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηνπ. άιινο επηζεηηθφο παίθηεο έξζεη ζε επαθή κε ηελ κπάια. αιιάμεη ε θαηνρή ηεο κπάιαο πάλησο αλ ε επηηηζέκελε θηγνχξα ζηείιεη ηελ κπάια ζε ακπλφκελε θηγνχξα (εθηφο ηνπ ηεξκαηνθχιαθα) θαη ζηελ ζπλέρεηα ηελ αθνπκπήζεη θαη πάιη, ζεσξείηαη φηη δελ νινθιεξψζεθε αιιαγή θαηνρήο θαη άξα νη κπαιηέο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ παίθηε δελ αλαλεψλνληαη. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ θηχπεκα-θάνπι Πνηλή: a. Έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν φπνπ έγηλε ην αληηθαλνληθφ ιάθηηζκα(βιέπε θαλφλα 11.1). b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1) θάζε παίμηκν επηζεηηθήο θηγνχξαο εθηφο ησλ θηλήζεσλ νθζάηλη θαη ειεπζέξσλ θηλήζεσλ ζεσξνχληαη πξνζπάζεηα λα παίμεη ηελ κπάια Φάοςλ από ηον επιθεηικό

20 κία επηζεηηθή θηγνχξα ζηελ πνξεία ηεο πξνο ηελ κπάια δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη άιιε ζηαζεξή θηγνχξα ή ηεξκαηνθχιαθα ή ην ζψκα ηνπ ακπληηθνχ, πξηλ αθνπκπήζεη ηελ κπάια. Έθθξαζε δηαηηεηή: Λαλζαζκέλν παίμηκν, θάνπι/ πέλαιηη. Πνηλή: έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ ν επηζεηηθφο αθνχκπεζε ηελ ζηαζεξή θηγνχξα ή ηεξκαηνθχιαθα ή ην ζψκα ηνπ ακπληηθνχ, πξηλ αθνπκπήζεη ηελ κπάια (θαλφλεο 11 θαη 12) Πάλησο αλ ν ακπληηθφο ηνπνζεηήζεη ζθνπίκσο ην ζψκα ηνπ ζηελ πνξεία ηνπ επηζεηηθνχ παίθηε δίλεηαη ακπληηθφ θάνπι. Έθθξαζε δηαηηεηή: Φάνπι κε ην ζψκα-έκκεζν θάνπι. Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ ην ζψκα ηνπ ακπληηθνχ αθνπκπήζεη ηελ επηζεηηθή θηγνχξα, βιέπε θαλφλα 11. b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1) ε επηζεηηθή θηγνχξα αθνχ αθνπκπήζεη ηελ κπάια, κπνξεί ρσξίο επηπηψζεηο λα αθνπκπήζεη νπνηαδήπνηε άιιε θηγνχξα ή ην ζψκα ηνπ ακπληηθνχ πξηλ ζηακαηήζεη ηελ πνξεία ηεο κία επηζεηηθή θηγνχξα πνπ αζηφρεζε λα θηππήζεη ηελ κπάια δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη θακία άιιε ζηαζεξή θηγνχξα ή ην ζψκα ηνπ ακπληηθνχ πξηλ ζηακαηήζεη ηελ πνξεία ηεο. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αιιαγή θαηνρήο-κπαθ Πνηλή: Αλ ν αληίπαινο δεηήζεη ην κπαθ ν δηαηηεηήο ηνπνζεηεί φινπο ηνπο εκπιεθφκελνπο παίθηεο ζηηο πξνεγνχκελε ζέζεηο ηνπο. ηελ ζπλέρεη δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη. Η θαηνρή ηεο κπάιαο έρεη αιιάμεη αλεμάξηεηα κε ην αλ δεηεζεί ή φρη ην κπαθ αλ ε ζηαζεξή κπάια αθνπκπάεη ηαπηφρξνλα παξαπάλσ απφ κία θηγνχξεο θαη ε κηα ηνπιάρηζηνλ απφ απηέο είλαη ηνπ επηζεηηθνχ ε θαηνρή παξακέλεη ζε απηφλ. Πάλησο κεηά ην επφκελν θηχπεκα ε κπάια πξέπεη λα απνκαθξπλζεί απφ απηή ηε ζέζε κε ζθνπφ φηαλ ζηαζεξνπνηεζεί θαη πάιη λα αθνπκπάεη ζε έλα λ κφλν παίθηε.

21 Έθθξαζε δηαηηεηή: Μπινθαξηζκέλε κπάια-θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ κπινθαξίζηεθε ε κπάια (θαλφλαο 11) b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1).. Ο θαλφλαο απηφο πηνζεηήζεθε γηα λα απνθεπρζεί ε πξνζπάζεηα πξνψζεζεο ηεο κπάιαο κε ηέηνηνπ είδνο ζπλσζηηζκφ. Παξφια απηά αλ ε πξφζεζε ηνπ επηζεηηθνχ είλαη λα μεκπινθάξεη ηελ κπάια αιιά δελ ηα θαηαθέξεη κε ηελ πξψηε ηνπ θίλεζε ή κπιέμεη θαη πάιη ζε παξφκνηα θαηάζηαζε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα κελ δψζεη κπινθάξηζκα ηεο κπάιαο Πεπιοπιζμένα κηςπήμαηα αλ ν επηζεηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα παίμεη ηελ κπάια ρξεηαζηεί λα πάξεη ζέζε πίζσ απφ ην ηέξκα ηνπ αληηπάινπ κε ηξφπν πνπ ν αληίπαινο δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί βνιηθά ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηνπ, ν δηαηηεηήο επηηξέπεη πξψηα ζηνλ επηζεηηθφ λα παίμεη κε ηέηνην ηξφπν θαη ζηελ ζπλέρεηα δίλεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ν ακπληηθφο ηελ θίλεζε ηνπ Πξέπεη λα γίλεη ζαθήο ε έλλνηα ηνπ πεξηνξηζκέλνπ θηππήκαηνο δελ ηζρχεη ζε θακία άιιε πεξίπησζε εθηφο απηήο πνπ παξεκπνδίδεηαη ν αληίπαινο ηεξκαηνθχιαθαο. Γελ ππάξρεη πεξηνξηζκέλν θηχπεκα φηαλ ν επηζεηηθφο δελ βξίζθεηαη ζσκαηηθά πίζσ απφ ην αληίπαιν ηέξκα ή δελ πεξηνξίδεη ηνλ ρεηξηζκφ ηνπ ηεξκαηνθχιαθα. Διαδικαζία: Έθθξαζε δηαηηεηή: Πεξηνξηζκέλν θηχπεκα! Πνηλή: Ο δηαηηεηήο αθνχ επηηξέςεη ζηνλ επηζεηηθφ λα θάλεη ηελ θίλεζε ηνπ, δηαθφπηεη ην παηρλίδη δειψλνληαο φηη ν ακπληηθφο δηθαηνχηαη λα θάλεη ηελ ακπληηθή ηνπ θίλεζε. ηελ ζπλέρεηα αθήλεη ην παηρλίδη λα εμειηρζεί κεηά απφ πεξηνξηζκέλν θηχπεκα ν επηζεηηθφο νθείιεη λα πεξηκέλεη ηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηελ θίλεζή ηνπ πνπ εθθξεκεί. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ κπινθαξίζηεθε ε κπάια (θαλφλαο 11) b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1).

22 Κανόναρ 6: Άμςνα 6.1. Αμςνηικόρ ν παίθηεο πνπ δελ έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαιείηαη ακπληηθφο ν ακπληηθφο απνθηά ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο φηαλ: a. ν επηζεηηθφο κε ηελ θίλεζε ηνπ δελ πεηχρεη ηελ κπάια. b. ε κπάια θηππήζεη ζηαζεξή ακπληηθή θηγνχξα ή ηνλ ακπλφκελν ηεξκαηνθχιαθα.. πεζκέλε θηγνχξα δελ κπνξεί λα απνθηήζεη θαηνρή κίαο θαη ζεσξείηαη νπδέηεξν ζηνηρείν. c. ν ακπληηθφο θεξδίζεη άνπη, θάνπι, πιάγην, θφξλεξ ή πέλαιηη. Ενέργεια Έθθξαζε δηαηηεηή: Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα ππνδείμεη ακέζσο ηελ αιιαγή θαηνρήο ιέγνληαο «αιιαγή θαηνρήο» κφιηο κηα απφ ηηο παξακέηξνπο πνπ αλαθέξνληαη ζην νινθιεξσζεί, ν επηζεηηθφο γίλεηαη ακπλφκελνο θαη ην αληίζηξνθν πποζπάθεια για άμςνα-αμςνηική κίνηζη κεηά απφ θάζε θηχπεκα ηεο κπάιαο απφ ηελ θηγνχξα πνπ έπαημε ν επηζεηηθφο, ή ηνλ ηεξκαηνθχιαθα απηνχ, ν ακπληηθφο δηθαηνχηαη λα θάλεη κία ακπληηθή θίλεζε. Γελ κπνξεί φκσο λα θάλεη απηή ηελ θίλεζε πξηλ ν επηζεηηθφο παίμεη ηελ κπάια. Σε περίπηωζη παράβαζης Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ ν ακπληηθφο έθαλε ηελ αληηθαλνληθή ακπληηθή θίλεζε, βιέπε θαλφλα 11. b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο (βιέπε θαλφλα 11.1) Ακπληηθή θίλεζε πνπ γίλεηαη αθνχ ν επηζεηηθφο έρεη ράζεη ηελ κπάια, ζεσξείηαη επηζεηηθή θίλεζε ν επηζεηηθφο δελ έρεη θακία ππνρξέσζε λα πεξηκέλεη ηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηελ θίλεζε ηνπ. Δθηφο απφ ηηο θάησζη πεξηπηψζεηο φπνπ ν δηαηηεηήο δίλεη ρξφλν ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηελ θίλεζε ηνπ Καλφλαο 2.1: Σνπνζέηεζε θαη αλαζήθσκα θηγνχξαο. Με ηελ κπάια ζηαζεξή θαη φηαλ ν δηαηηεηήο δηαθφςεη ην παηρλίδη ζχκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο γηα λα

23 αλαζεθψζεη ή επαλαηνπνζεηήζεη θάπνηα θηγνχξα, νθείιεη ζηε ζπλέρεηα λα δψζεη ρξφλν ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηελ θίλεζή ηνπ Καλφλαο 5.4: αλ ν επηζεηηθφο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα παίμεη ηελ κπάια ρξεηαζηεί λα πάξεη ζέζε πίζσ απφ ην ηέξκα ηνπ αληηπάινπ κε ηξφπν πνπ ν αληίπαινο δελ κπνξεί λα ρεηξηζηεί βνιηθά ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηνπ, ν δηαηηεηήο επηηξέπεη πξψηα ζηνλ επηζεηηθφ λα παίμεη κε ηέηνην ηξφπν θαη ζηελ ζπλέρεηα δίλεη ην δηθαίσκα λα θάλεη ν ακπληηθφο ηελ θίλεζε ηνπ Καλφλαο 8.3: Αληηθαηάζηαζε ηεξκαηνθχιαθα. παζκέλνο ή θζαξκέλνο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί ζε νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ παηρληδηνχ αξθεί ε κπάια λα είλαη ζηαζεξή.. αθνχ ν παίθηεο δειψζεη ηελ πξφζεζή ηνπ λα αληηθαηαζηήζεη ηνλ ηεξκαηνθχιαθα ηνπ, ν δηαηηεηήο δηαθφπηεη ην παηρλίδη ειέγρεη ηνλ αληηθαηαζηάηε θαη επηηξέπεη ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηελ ακπληηθή ηνπ θίλεζε Καλφλαο 9.2.2: Απνκάθξπλζε ηνπ ειεχζεξνπ ηεξκαηνθχιαθα. Αθνχ ν επηζεηηθφο απνκαθξχλεη ηνλ ειεχζεξν, ν δηαηηεηήο δηαθφπηεη ην παηρλίδη θαη αθήλεη ρξφλν ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηελ θίλεζε ηνπ Καλφλαο 13.4: Γηαδηθαζία θίλεζεο ηηθ. Όηαλ ν δηαηηεηήο δψζεη ηελ άδεηα ηνπ ζηνλ επηζεηηθφ λα θάλεη θίλεζε νλ ζαηη, νθείιεη πξηλ λα δψζεη ρξφλν ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη εθθξεκή ακπληηθή θίλεζε. ηε ζπλέρεηα θαη αθνχ ν επηζεηηθφο θάλεη θίλεζε νλ ζαηη, ν ακπληηθφο δηθαηνχηαη ηνλ αλάινγν ρξφλν λα θάλεη ηελ αληίζηνηρε ακπληηθή ηνπ θίλεζε Καλφλαο 14.2: Γηαδηθαζία εθηέιεζεο πιαγίνπ. ν επηζεηηθφο αθνχ εθηειέζεη ην πιάγην θαη πξηλ κπνξέζεη λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη νθείιεη λα αθήζεη ηνλ ακπληηθφ λα εθηειέζεη ηελ ακπληηθή ηνπ θίλεζε ε ακπληηθή θίλεζε δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη νχηε ηε κπάια νχηε θακία θηγνχξα νπνηνπδήπνηε αληηπάινπ. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αλά πεξίπησζε Πνηλή: a. Η μπάλα είναι ζηαθεπή: (1) κπαθ φηαλ ε ακπληηθή αθνπκπήζεη ζηαζεξή θηγνχξα. (i). (2) κπαθ φηαλ ε ακπληηθή αθνπκπήζεη ζηαζεξή κπάια. (i). (3) κπαθ-παξελφριεζε φηαλ ε ακπληηθή θηππήζεη θηλνχκελε επηζεηηθή θηγνχξα (iv). b. η μπάλα είναι εν κινήζει: (1) φηαλ ε ακπληηθή αθνπκπήζεη ζηαζεξή θηγνχξα, πεξίπησζε (ii). (2) θάνπι φηαλ ε ακπληηθή θηππήζεη ηελ θηλνχκελε (iii).

24 (3) θάνπι φηαλ ε ακπληηθή θηππήζεη θηλνχκελε (iii). (i) αλ ν επηζεηηθφο δεηήζεη ην κπαθ ν δηαηηεηήο επηζηξέθεη φιεο ηηο εκπιεθφκελεο θηγνχξεο ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπ. ηελ ζπλέρεηα ν δηαηηεηήο δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη. (ii) Γηα θηχπεκα ζηαζεξήο θηγνχξαο θάνπι (iii) δίλεηαη κφλν φηαλ ε ζηαζεξή θηγνχξα είλαη άκεζα εκπιεθφκελε ζηελ θάζε κε ηελ θηλνχκελε κπάια. Όηαλ ε ζηαζεξή θηγνχξα απέρεη απφ ηελ θάζε πνπ εμειίζζεηαη ηφηε είλαη απιψο κπαθ (i). (iii) έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν ηεο ζχγθξνπζεο, ή έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε ζχγθξνπζε γίλεη εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο.(θαλφλαο 11) (iv) αλ ην κπαθ δεηεζεί ν δηαηηεηήο επηζηξέθεη ηελ ακπληηθή θηγνχξα ζηελ πξνεγνχκελε ζέζε ηεο. Ο δηαηηεηήο επηζηξέθεη ηνλ επηζεηηθφ ζην ζεκείν ηεο ζχγθξνπζεο. Ο δηαηηεηήο ζηε ζπλέρεηα δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη. Με απηφ ην ηξφπν ν επηζεηηθφο θεξδίδεη απφζηαζε θαη δηαηεξεί ηνλ ίδην αξηζκφ θηλήζεσλ πνπ είρε θαη πξηλ κηα ακπληηθή θίλεζε δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη ην ζσκα ηνπ αληίπαινπ αζιεηή θαη λα ηνλ εκπνδίζεη λα παίμεη ηελ επφκελε ηνπ θίλεζε. ε ηέηνηα πεξίπησζε θαη αθνχ ε ακπληηθή νινθιεξσζεί θαη εκπνδίδεη ηελ επφκελε θίλεζε ηνπ επηζεηηθνχ απηφο κπνξεί αλ δεηήζεη θάνπι ή κπαθ. Έθθξαζε δηαηηεηή: Παξεκπφδηζε-θάνπι ή κπαθ ζημείωζη Βιέπε θαλφλα Πνηλή: a. κπαθ αλ ε επαθή έγηλε κε ζηακαηεκέλε ηελ κπάια. Αλ δεηεζεί ην κπαθ ν δηαηηεηήο επηζηξέθεη φιεο ηηο εκπιεθφκελεο θηγνχξεο ζηηο πξνεγνχκελεο ζέζεηο ηνπο θαη ε ακπληηθή θίλεζε ράλεηαη. ηε ζπλέρεηα ν δηαηηεηήο ζπλερίδεη ην παηρλίδη. b. θάνπι ζην ζεκείν επαθήο ακπληηθήο θίλεζεο θαη ζψκαηνο αλ ε κπάια ήηαλ ζε θίλεζε. Βιέπε θαλφλα 11.. c. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο, βιέπε θαλφλα αλ φκσο ν επηζεηηθφο ηνπνζεηεί ζθνπίκσο ην ζψκα ηνπ ή δηαηεξεί ην ρέξη ηνπ ζε ηέηνηα ζέζε ζηνλ δξφκν ηεο θίλεζεο ηνπ ακπληηθνχ δίδεηαη θάνπι ππέξ ηνπ ακπληηθνχ.

25 Έθθξαζε δηαηηεηή: Φάνπι κε ην ρέξη-έκκεζν θάνπι Πνηλή: a. θάνπι ζην ζεκείν φπνπ ην ζψκα ηνπ επηζεηηθνχ αθνχκπεζε ηελ ακπληηθή θίλεζε. Βιέπε θαλφλα 11. b. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο, βιέπε θαλφλα Σν δηθαίσκα ηεο ακπληηθήο ηειεηψλεη φηαλ: a.ν επηζεηηθφο μαλαπαίμεη ηελ κπάια. Οη ακπληηθέο θηλήζεηο δελ ζπζζσξεχνληαη. b. ε θαηνρή ηεο κπάιαο αιιάμεη. c. ε κπάια βξεζεί εμ νινθιήξνπ εθηφο νξίσλ γεπέδνπ.. d. ν επηζεηηθφο θεξδίζεη θάνπι θαη δελ επηζπκεί ην πιενλέθηεκα. Κανόναρ 7: Δπίηεςξη ηέπμαηορ 7.1. Κανονικό ζκοπάπιζμα Γθνι κεηξάεη φηαλ ε κπάια πεξάζεη νιφθιεξε ηελ ηειηθή γξακκή ηνπ γεπέδνπ, αλάκεζα απφ ηα δχν θάζεηα δνθάξηα θαη θάησ απφ ην νξηδφληην θαη φηαλ a. ε κπάια είλαη νιφθιεξε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζνπη πξηλ γίλεη ην ζνπη. Γελ έρεη ζεκαζία ε ζέζε ηνπ παίθηε πνπ θάλεη ην ζνπη. Βιέπε θαλφλα 9.1c. b.ην ζνπη γίλεη πξηλ αξρίζεη ην ζήκα ηεο ιήμεο ηνπ εκηρξφλνπ ν δηαηηεηήο νθείιεη λα αλαθνηλψζεη ακέζσο αλ ε κπάια έρεη πεξάζεη νιφθιεξε κέζα ζηελ πεξηνρή ηνπ ζνπη ν δηαηηεηήο νθείιεη λα αλαθνηλψζεη ζεκεησζεί θαλνληθφ γθνι. ακέζσο αλ έρεη φλησο ζεκεησζεί θαλνληθφ γθνι Ανηικανονικό ζκοπάπιζμα Γίλεηαη άνπη αλ ην γθνι δελ πιεξεί ηνλ θαλνληζκφ 7.1. βιέπε θαλφλα αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο ζηελ πξνζπάζεηα ηνπ λα αθνπκπήζεη ηελ κπάια απφ κε θαλνληθή πξνζπάζεηα γηα γθνι θηππήζεη ηελ κπάια ππάξρεη απηνγθφι.. αληίζεηα δίλεηαη άνπη αλ ε κπάια απιά θηππήζεη ζηνλ ηεξκαηνθχιαθα απφ κε θαλνληθφ ζνπη. Βιέπε θαλφλα Αςηογκόλ

26 έλαο παίθηεο κπνξεί λα ζεκεηψζεη απηνγθφι απφ νπνηνδήπνηε ζεκείν ηνπ γεπέδνπ αλεμάξηεηα απφ ηελ ζέζε ηνπ θαη ηελ ζέζε ηεο κπάιαο δελ ππάξρεη φκσο απηνγθφι απφ απεπζείαο εθηέιεζε θάνπι, πιαγίνπ, θφξλεξ, άνπη ή πέλαιηη ηνπ επηζεηηθνχ ζην ηέξκα ηνπ. ε απηή ηε πεξίπησζε δίλεηαη θφξλεξ, άνπη ζηνλ αληίπαιν -βιέπε θαλφλα αλ κεηά απφ ζνπη ηνπ επηζεηηθνχ ζηελ αληίπαιε εζηία ε κπάια θηππήζεη ζε έλα απφ ηα δνθάξηα θαη ζηελ ζπλέρεηα απεπζείαο ζην ηέξκα ηνπ δελ ππάξρεη απηνγθφι. Σφηε δίλεηαη άνπη ζε απηφλ. Βιέπε θαλφλα 15. Κανόναρ 8: Σεπμαηοθύλακαρ 8.1 Υειπιζμόρ Ο ηεξκαηνθχιαθαο ηνπνζεηείηαη θάησ απφ κία απφ ηηο νπίζζηεο δνθνχο ηνπ ηέξκαηνο θαη ρεηξίδεηαη απφ ην ρεξνχιη πίζσ απφ ην ηέξκα.. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφο ρεηξηζκφο-θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη. Βιέπε θαλφλα Ο ηεξκαηνθχιαθαο δελ κπνξεί λα θηλείηαη πξνο νπνηαδήπνηε θαηεχζπλζε πξηλ ν επηζεηηθφο παίμεη ηελ κπάια.. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφο ρεηξηζκφο θάνπι - πέλαιηη Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη γηα ηελ πξψηε παξάβαζε. Βιέπε θαλφλα 11. b. Πέλαιηη γηα φιεο ηηο επφκελεο θνξέο ή αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη πξφζεζε παξάβαζεο ηνπ θαλνληζκνχ. Βιέπε θαλφλα Κάζε επαθή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα κε ηελ κπάια ζεσξείηαη επηζεηηθφ παίμηκν, αθφκα θαη αλ πξφθεηηαη γηα απφθξνπζε ζε ζνπη ηνπ επηζεηηθνχ. Ο ηεξκαηνθχιαθαο δελ ζεσξείηαη πνηέ νπδέηεξν ζηνηρείν ηνπ παηρληδηνχ. Πάλησο δίλεηαη άνπη ππέξ ηνπ αλ ε κπάια πξνζθξνχζεη επάλσ ηνπ απφ αληηθαλνληθφ γηα γθνι ζνπη θαλφλαο ή δερζεί ζνπη εθηφο πεξηνρήο ηνπ ζνπη θαλφλαο θάζε κία επαθή ηνπ ηεξκαηνθχιαθα κε ηελ κπάια, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ απνθξνχζεσλ ζε ζνπη, δίλεη δηθαίσκα ζηνλ ακπληηθφ γηα κία ακπληηθή θίλεζε. Βιέπε θαλφλα 6.2.

27 ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη ηελ κπάια πάλσ απφ ηξεηο ζπλερφκελεο θνξέο εθηφο ε κπάια παηρζεί απφ άιιε επηζεηηθή θηγνχξα ε θαηνρή ηεο κπάιαο αιιάμεη Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφο ρεηξηζκφο-έκκεζν θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη ηεο πεξηνρήο ηνπ παξαβάηε. Βιέπε θαλφλα ε βέξγα ηνπ ηεξκαηνθχιαθα ζεσξείηαη κέξνο απηνχ θαη άξα κπνξεί λα απνθξνχζεη ή λα παίμεη ηελ κπάια 8.2. Σοποθέηηζη Πξηλ, θαηά ηελ δηάξθεηα ή κεηά ην ζνπη ν ηεξκαηνθχιαθα κπνξεί λα βξίζθεηαη ζε φπνηα ζέζε ζέιεη ν παίθηεο πξνθεηκέλνπ λα απνθξνχζεη ή λα παίμεη ηελ κπάια. Πάλησο δελ κπνξεί νιφθιεξνο ή κέξνπο απηνχ λα βξίζθεηαη εθηφο κηθξήο πεξηνρήο, νχηε λα αθνπκπάεη ηελ γξακκή απηήο. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφο ρεηξηζκφο θάνπι - πέλαιηη Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη γηα ηελ πξψηε παξάβαζε. Βιέπε θαλφλα 11. b. Πέλαιηη γηα φιεο ηηο επφκελεο θνξέο ή αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο έρεη πξφζεζε παξάβαζεο ηνπ θαλνληζκνχ. Βιέπε θαλφλα 12. Ο δηαηηεηήο νθείιεη λα ππνδείμεη παξάβαζε ρεηξηζκνχ ζε νπνηαδήπνηε πξνζπάζεηα ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, λα απνθξνχζεη ηελ κπάια, πεξάζεη ή παηήζεη ηελ γξακκή ηεο κηθξήο πεξηνρήο αθφκα θαη αλ δελ αθνπκπήζεη ηελ κπάια απφ ην ζνπη ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη θακία ζηαζεξή θηγνχξα πνπ βξίζθεηαη εληφο ηέξκαηνο, κηθξήο πεξηνρήο ή θαη ηελ γξακκή απηήο.. βιέπε θαλφλα Έθθξαζε δηαηηεηή: Φάνπι ηνπ ηεξκαηνθχιαθα, έκκεζν θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη. Καλφλαο Ο ηεξκαηνθχιαθαο δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη επηζεηηθφ παίθηε ζηελ πνξεία ηνπ λα παίμεη ηελ κπάια πεξλψληαο κέζα απφ ηελ πεξηνρή ηνπ.

28 Έθθξαζε δηαηηεηή: Φάνπι ηνπ ηεξκαηνθχιαθα-έκκεζν θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, βιέπε 5.4, Ανηικαηάζηαζη Ο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί πξνζσξηλά απφ ηνλ ειεχζεξν ηεξκαηνθχιαθα. Βιέπε θαλφλα παζκέλνο ή θζαξκέλνο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί νπνηαδήπνηε ζηηγκή θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ αγψλα αξθεί ε κπάια λα είλαη ζηαζεξή.. αλ ν ηεξκαηνθχιαθαο δελ έρεη θάπνηα δεκηά κπνξεί λα αληηθαηαζηαζεί κφλν φηαλ ππάξρεη άνπη, θφξλεξ, πιάγην, θάνπι, πέλαιηη ή επίηεπμε ηέξκαηνο. Ενέργεια: Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαηάζηαζε Πνηλή: Ο δηαηηεηήο ειέγρεη αλ ν αλαπιεξσκαηηθφο θαιχπηεη ηνπο θαλνληζκνχο θαη ζηε ζπλέρεη δίλεη ρξφλν ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηπρφλ εθθξεκή ακπληηθή θίλεζε. ηε ζπλέρεηα δίλεη ζήκα λα ζπλερηζηεί ην παηρλίδη Καηά ηελ δηάξθεηα ηνπ παηρληδηνχ ν θάζε παίθηεο κπνξεί λα θάλεη απεξηφξηζηεο αιιαγέο γηα ζπαζκέλν ηεξκαηνθχιαθα αιιά κφλν κηα αλ δελ ππάξρεη θζαξκέλνο ηεξκαηνθχιαθαο. Κανόναρ 9: Δλεύθεπορ ηεπμαηοθύλακαρ 9.1. Υπήζη Γηα λα κπεη ζην παηρλίδη ν ειεχζεξνο πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί νιφθιεξνο κέζα ζηελ κηθ ξή πεξηνρή ή ζηε πξνέθηαζε απηήο εθηφο νξίσλ γεπέδνπ. Έθθξαζε δηαηηεηή: Λάζνο ρεηξηζκφο-έκκεζν θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, βιέπε θαλφλα Ο ειεχζεξνο ηεξκαηνθχιαθαο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί φηαλ: a. έρεη ε νκάδα ηνπ ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο θαη b. ν θαλνληθφο ηεξκαηνθχιαθαο έρεη απνκαθξπλζεί απφ ην ηέξκα, είηε βξίζθεηαη ηειείσο εθηφο γεπέδνπ, είηε πάλσ ζην γήπεδν εθηφο ηζφραο θαη ζε ζεκείν πνπ δελ εκπνδίδεη ην παηρλίδη.θαη c. έρεη εθηειεζηεί ηπρφλ εθθξεκήο ακπληηθή θίλεζε

29 Έθθξαζε δηαηηεηή: Λάζνο ρεηξηζκφο-έκκεζν θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, βιέπε θαλφλα 11. Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, βιέπε θαλφλα αλ ν ειεχζεξνο δελ ρξεζηκνπνηείηαη πξέπεη λα βξίζθεηαη εθηφο επηθάλεηαο παηρληδηνχ. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφο αξηζκφο παηθηψλ-έκκεζν θάνπι Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη, βιέπε θαλφλα θαηά ηελ δηάξθεηα παξακνλήο ηνπ ζην γήπεδν ν ειεχζεξνο ζεσξείηαη σο έλα παίθηεο ζαλ φινπο ηνπο άιινπο.(βιέπε θαλφλα 1). Γελ κπνξεί φκσο λα ζθνξάξεη κε ην πξψην ιάθηηζκα απφ ηελ είζνδν ηνπ Απομάκπςνζη Ο ειεχζεξνο κπνξεί λα απνκαθξπλζεί απφ ην παηρλίδη θαη λα αληηθαηαζηαζεί απφ ηνλ θαλνληθφ ηεξκαηνθχιαθα κφλν φηαλ ε κπάια είλαη ζηαζεξή θαη ν παίθηεο έρεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο. Αλ ν θάηνρνο ηνπ ειεχζεξνπ έρεη ράζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο.ηφηε απηφο παξακέλεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν θαη άξα δελ ππάξρεη θαλνληθφο ηεξκαηνθχιαθαο κέρξη: a. Ο παίθηεο μαλαθεξδίζεη ηελ θαηνρή ηεο κπάιαο, αλ φκσο θαηά ηελ δηάξθεηα κίαο θίλεζεο ε κπάια θηππήζεη ζε ακπληηθή θηγνχξα θαη ζηε ζπλέρεηα πάιη ζε επηζεηηθή θηγνχξα, ε πξνυπφζεζε ηεο αιιαγήο θαηνρήο δελ έρεη νινθιεξσζεί θαη άξα ν ειεχζεξνο παξακέλεη ζηνλ αγσληζηηθφ ρψξν. b. Η κπάια βξεζεί εθηφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ. c. ν παίθηεο θεξδίζεη θάνπι ή πέλαιηη θαη δελ πάξεη ην πιενλέθηεκα. d. ν επηζεηηθφο θεξδίζεη πέλαιηη θαη δελ πάξεη ην πιενλέθηεκα πξηλ ν ειεχζεξνο απνκαθξπλζεί απφ ην παηρλίδη ν δηαηηεηήο επηηξέπεη ζηνλ ακπληηθφ λα θάλεη ηπρφλ εθθξεκή ακπληηθή θίλεζε. Μεηά ν επηζεηηθφο κπνξεί λα ζπλερίζεη ην παηρλίδη. ε πεξίπησζε παξάβαζεο: Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-έκκεζν θάνπι

30 Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ έγηλε ε θίλεζε. Βιέπε θαλφλα 11. b. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο. θαλφλαο Ο ειεχζεξνο κπνξεί λα μαλαρξεζηκνπνηεζεί κφλν αλ κεζνιαβήζεη θίλεζε απφ άιιε θηγνχξα, Έθθξαζε δηαηηεηή: Αληηθαλνληθφ παίμηκν-έκκεζν θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ έγηλε ε θίλεζε. Βιέπε θαλφλα 11. b. έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε παξάβαζε έγηλε εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο. θαλφλαο κανόναρ 10: ανηικανονική ζςμπεπιθοπά Κίηπινη κάπηα ε πεξίπησζε ζπλερφκελεο παξαβίαζεο ή εζθεκκέλεο παξάβαζεο ησλ θαλνληζκψλ ν δηαηηεηήο έρεη ην δηθαίσκα λα δείμεη ζηνλ παίθηε πνπ έπξαμε αλαιφγσο θίηξηλε θάξηα Ποπηοκαλί κάπηα Δάλ έλαο παίθηεο κε θίηξηλε θάξηα ζπλερίζεη λα παξαβηάδεη ηνπο θαλνληζκνχο, ηφηε ν δηαηηεηήο κπνξεί λα ηνπ δείμεη πνξηνθαιί θάξηα πνξηνθάιη θάξηα ζπλεπάγεηαη φηη ν δηαηηεηήο απνβάιεη ηνλ ειεχζεξν ηεξκαηνθχιαθα ηνπ παξαβάηε παίθηε Κόκκινη κάπηα ε πεξίπησζε ζνβαξήο αλάξκνζηεο ζπκπεξηθνξάο ν δηαηηεηήο δχλαηαη λα δείμεη ζηνλ παίθηε θφθθηλε θάξηα πνπ ζεκαίλεη άκεζε απνβνιή απφ ηνλ αγψλα θαη θαηνρχξσζε ηνπ αγψλα ζηνλ αληίπαιν κε ειάρηζην ζθνξ 3-0. Αλ ηελ ζηηγκή ηεο απνβνιήο ην ζθνξ ήηαλε κεγαιχηεξν απφ 3-0 ηφηε απηφ ζεσξείηαη σο ηειηθφ απνηέιεζκα Ο παίθηεο πνπ απνβιήζεθε κπνξεί λα ππνζηεί πεξαηηέξσ ζπλέπεηεο είηε απφ ηνλ δηνξγαλσηή ηεο ζπγθεθξηκέλεο δηνξγάλσζεο είηε απφ ηελ FISTF Φάοςλ με ηο σέπι έλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη κε θαλέλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ θακία θηγνχξα εθηφο απφ απηή πνπ παίδεη.

31 Έθθξαζε δηαηηεηή: Φάνπι κε ην ρέξη-έκκεζν θάνπι-πέλαιηη Πνηλή: Έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ έγηλε ε επαθή. Βιέπε θαλφλα 11 θαη ε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο αθνπκπήζεη θηλνχκελεο θηγνχξεο ηζρχνπλ νη θαλφλεο θαη Υέπι ν παίθηεο δελ κπνξεί λα αθνπκπήζεη ηελ κπάια κε θαλέλα κέξνο ηνπ ζψκαηνο ηνπ Έθθξαζε δηαηηεηή: Υέξη, έκκεζν θάνπι-πέλαιηη Πνηλή: Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν πνπ έγηλε ε επαθή. Βιέπε θαλφλεο 11./ Αλ ν επηζεηηθφο ξίμεη εζειεκέλα ηελ κπάια ζην ρέξη ηνπ ακπληηθνχ κε ζθνπφ λα εθβηάζεη παξάβαζε ηφηε δίλεηαη θάνπι ππέξ ηνπ ακπληηθνχ Παπενόσληζη ν παίθηεο δελ κπνξεί λα εκπνδίζεη ζσκαηηθά ηνλ αληίπαιν ηνπ εληφο ή εθηφο γεπέδνπ θαη λα ηνλ εκπνδίζεη λα παίμεη. Έθθξαζε δηαηηεηή: Παξελφριεζε, έκκεζν θάνπι Παξαδείγκαηα παξάβαζεο: Πνηλή: a. Έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ είλαη ε κπάια ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο, βιέπε θαλφλα 11. b. Έκκεζν θάνπι απφ ην ζεκείν ηνπ πέλαιηη αλ ε κπάια βξίζθνληαλ εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο. Βιέπε θαλφλα Ο επηζεηηθφο δηαηεξεί ην ρέξη ηνπ εληφο αγσληζηηθνχ ρψξνπ θαη εκπνδίδεη ηελ ακπληηθή ρσξίο ζηελ πξαγκαηηθφηεηα λα παίδεη θακία θηγνχξα Ο ακπληηθφο θξχβεη ηελ ζέα ηνπ γεπέδνπ ζηα ζεκεία πνπ παίδεηαη ή ζα παηρζεί ε θάζε Ο ακπληηθφο εκπνδίδεη ζσκαηηθά ηελ θίλεζε ηνπ επηζεηηθνχ κε ζθνπφ λα θάλεη ηελ θίλεζε ηνπ.

32 ζε πεξίπησζε πνπ ν παίθηεο εκπνδίδεη ηελ εμέιημε κηαο θίλεζεο ηζρχνπλ νη θαλφλεο θαη Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δχν εκηρξφλσλ, ηεο παξάηαζεο ή ηεο δηαδηθαζίαο ησλ πέλαιηη νη παίθηεο δελ επηηξέπεηαη λα κηιάλε ή λα θάλνπλ εθηεηακέλεο ρεηξνλνκίεο. Γελ επηηξέπεηαη λα ζρνιηάδνπλ ηνλ αγψλα, λα θξηηηθάξνπλ ή λα επεξεάδνπλ ηηο απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηή, λα ελνρινχλ ηνλ δηαηηεηή ηνλ αληίπαιν ή θαη ηνπο ζεαηέο νη παίθηεο αθνινπζνχλ απζηεξά ηηο απνθάζεηο ηνπ δηαηηεηή θαη επηηξέπεηαη λα κηιάλε κφλν φηαλ: ν παίθηεο πιεξνθνξεί ηνλ δηαηηεηή αλ ζα θξαηήζεη πιενλέθηεκα ή αλ ζα πάξεη θάνπι ή θάηη άιιν ζε πεξίπησζε παξάβαζεο ηνπ αληηπάινπ Ο επηζεηηθφο δεηήζεη απφζηαζε ζχκθσλα κε ηνλ θαλφλα θαη νη δχν παίθηεο κπνξνχλ λα δεηήζνπλ απφ ηνλ δηαηηεηή λα απνκαθξχλεη κπάια θαη παίθηε γηα λα θάλνπλ ειεχζεξε θίλεζε ζε πεξηπηψζεηο, θάνπι, πιαγίνπ, θφξλεξ. Βιέπε θαλφλα ν επηζεηηθφο λα ξσηήζεη αλ έλα παίθηεο ηνπ είλαη ζε ζέζε νθζάηλη θαη αλ επηζπκεί λα δεηήζεη άδεηα γηα λα θάλεη θίλεζε ηηθ θάπνηνο απφ ηνπο παίθηεο λα αλαθνηλψζεη φηη επηζπκεί λα θάλεη αιιαγή ζηελ δηαδηθαζία πέλαιηη λα δειψζνπλ εηνηκφηεηα λα ζπλερηζηεί ε δηαδηθαζία. Βιέπε θαλφλα Ακνηβαία ζπλελλφεζε ζε πεξίπησζε πνπ ν δηαηηεηήο έρεη ακθηβνιία γηα ηελ θάζε. Έθθξαζε δηαηηεηή: Αλάξκνζηε ζπκπεξηθνξά, έκκεζν θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο. Βιέπε θαλφλα 11. b. έκκεζν θάνπι εάλ ε κπάια βξίζθνληαλ εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο. Βιέπε θαλφλα έλαο παίθηεο δελ κπνξεί λα επηθνηλσλεί πξνθνξηθά κε ηνλ πξνπνλεηή ηνπ ή κε θηιάζινπο. Ο πξνπνλεηήο κπνξεί λα ζπκβνπιεχεη ηνλ παίθηε ζε αξαηά δηαζηήκαηα θαη ρακειφθσλα. ε πεξίπησζε κε ζπκκνξθσκέλεο ζπκπεξηθνξάο απφ πξνπνλεηή ν αληίζηνηρνο παίθηεο ηηκσξείηαη Καθςζηέπηζη

33 ν παίθηεο δελ κπνξεί λα ρξεζηκνπνηήζεη πεξηζζφηεξν ρξφλν γηα λα παίμεη απφ φζν ζεσξεί θαηάιιειν ν δηαηηεηήο. Έθθξαζε δηαηηεηή: Καζπζηέξεζε, έκκεζν θάνπι Πνηλή: a. έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο. Βιέπε θαλφλα 11. b. έκκεζν θάνπι εάλ ε κπάια βξίζθνληαλ εληφο νξίσλ κεγάιεο πεξηνρήο ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο. Βιέπε θαλφλα φηαλ ν επηζεηηθφο πξφθεηηαη λα ζνπηάξεη δελ κπνξεί λα θάλεη πάλσ απφ 10 δεπηεξφιεπηα. Γηα λα νινθιεξψζεη ην ζνπη κε εμαίξεζε ηνλ θαλφλα , γηα νπνηνδήπνηε άιιν θηχπεκα δελ έρεη ν παίθηεο πεξηζζφηεξν απφ 5 δεπηεξφιεπηα γηα λα νινθιεξψζεη Καζπζηέξεζε ηαθηηθήο. Κξαηψληαο ηελ κπάια φζν πεξηζζφηεξν κπνξεί έλαο παίθηεο ηηκσξείηαη φηαλ θαηά ηελ δηάξθεηα απηήο ηεο επίζεζεο δελ δίλεηαη ζηνλ ακπληηθφ επθαηξία λα θεξδίζεη ηελ κπάια ν δηαηηεηήο νθείιεη λα ζεκεηψζεη ηελ θαζπζηέξεζε θαη λα δψζεη πξφζζεην ρξφλν ζην ηέινο ηνπ εκηρξφλνπ Πποζποίηζη Όηαλ έλαο παίθηεο εηνηκάδεηε λα ζνπηάξεη θαη ηνπνζεηεί ην ρέξη πίζσ απφ ηνλ παίθηε πνπ πξφθεηηαη λα ζνπηάξεη δελ κπνξεί λα πξνζπνηεζεί ζνπη γηα λα εθκαηεχζεη ηελ αληίδξαζε ηνπ ηεξκαηνθχιαθα., νχηε κπνξεί λα βγάιεη ην ρέξη ηνπ απφ ην γήπεδν πξηλ νινθιεξσζεί ην ζνπη. Έθθξαζε δηαηηεηή: Πξνζπνίεζε, έκκεζν θάνπι Κανόναρ 11: Φάοςλ Οπιζμόρ Πνηλή: έκκεζν θάνπι ζην ζεκείν πνπ βξίζθνληαλ ε κπάια ηελ ζηηγκή ηεο παξάβαζεο. Βιέπε θαλφλα Όια ηα θάνπι εθηεινχληαη σο έκκεζα. All free-flicks are to be taken indirectly. Μφλε εμαίξεζε είλαη ν θαλνληζκφο 12 πνπ αθνξά ην πέλαιηη.

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ

STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ STANLEYBET MALTA LIMITED (SΒ) ΓΔΝΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΓΙΑ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΑ ΣΟΙΥΗΜΑΣΩΝ ΣΗΝ ΚΤΠΡΟ 1. Οη παξαθάησ θαλνληζκνί ηζρχνπλ απφ ηελ 22.10.2012 θαη δηέπνπλ φια ηα ζηνηρήκαηα πνπ γίλνληαη απνδεθηά απφ ηε SB, αλεμάξηεηα

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙΚΟΣΟΤ ΠΕΜΠΣΟΤ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΟΤ ΥΟΛΕΙΟΤ ΑΓΡΟ 2015 A ΕΙΡΑ 30 ΙΟΤΝΙΟΤ 05 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΑΠΕΗΣΕΙΟ ΓΤΜΝΑΙΟ ΑΓΡΟΤ ΞΕΝΟΔΟΥΕΙΟ ΡΟΔΟΝ ΣΕΛΕΣΗ ΕΝΑΡΞΗ Αίθουσα τελετών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο:

ΚΑΤΣΖΡΑ ΒΗΟΜΑΕΑ EKOPAL ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ. Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ο θαπζηήξαο UNIVERSΑL είλαη έλαο «απηνθαζαξηδόκελνο» θαπζηήξαο θαηάιιεινο γηα θαύζε ζηεξεώλ θαπζίκσλ βηνκάδαο, όπσο: Ο θαπζηήξαο είλαη θαηαζθεπαζκέλνο εμ νινθιήξνπ από ρπηνζίδεξν (καληέκη). Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO

ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO ΜΔΣΑΦΡΑΗ SUPER SEAL PRO -Γηα επαγγεικαηηθή ρξήζε κόλν. Όηαλ ην ρξεζηκνπνηείηε θνξέζηε πξνζηαηεπηηθά γπαιηά θαη γάληηα. -Να κελ ρξεζηκνπνηείηε ζε θιεηζηνύ ηύπνπ ζπκπηεζηέο. ΗΜΑΝΣΙΚΗ ΗΜΔΙΩΗ Δμαηηίαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο

1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο 1 Π Ι Α Ν Ι Κ Α - Τ Ο Π Ν Ε Υ Σ Τ Ο Π Ι Α Ν Ο Η Πηαλίθα είλαη έλα πλεπζηό όξγαλν κε πιήθηξα(αεξόθωλν πιεθηξνθόξν) κε πνιιέο εθθξαζηηθέο δπλαηόηεηεο, ηδαληθό γηα κηθξά παηδηά ζην μεθίλεκά ηνπο ζηηο κνπζηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα;

Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Ποηο είδος ποδειάηοσ είλαη θαηάιιειο γηα ζέλα; Έλα από ηα κσζηηθά γηα λα εσταρηζηεζείς ηελ ποδειαζία είλαη λα έτεης ηο θαηάιιειο ποδήιαηο γηα ζέλα. Ασηό ποσ ηαηρηάδεη ζηολ ηρόπο δωή ζας θαη ηελ ζωκαηηθή

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Διζαγφγή ζηη Φφηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑ 1 ον ΔΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΧΔΙΡΙΜΟ ΣΗ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΗΧΑΝΗ Δξαζηηέρλεο Φσηνγξαθίδσ Σι είναι θφηογραθική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη:

Διαβάστε περισσότερα

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ

Opera PMS: Οδηγίες Αλλαγής ΦΠΑ. Opera Hotel Edition. Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ Opera Hotel Edition Οδεγίεο Αιιαγήο ΦΠΑ 24 Αυγούζηου 2011 ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ Αγαπεηνί ζπλεξγάηεο, Σηηο 01/09/2011 ηα επηζηηηζηηθά πξνϊόληα αιιάδνπλ ζπληειεζηή ΦΠΑ από 13% ζε 23% θαη γηα ηα λεζηά από 9% ζε 16% αληίζηνηρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε

ΣΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑ ΣΕΦ ΣΜΗΜΑ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΑΕΡΟΚΑΦΩΝ εκεηώζεηο εξγαζηεξίνπ «Αλαινγηθά Ηιεθηξνληθά», πγγξαθέαο: Χ. Λακπξόπνπινο, Έθδνζε 1ε ΑΚΗΗ 2 σνέτεια ζηη γνωριμία με ηα όργανα και ηην διαδικαζία καηαζκεσής ηων κσκλωμάηων ηοσ εργαζηηρίοσ 2.. Πείξακα: ΠΑΛΜΟΓΡΑΦΟ ΓΔΝΝΗΣΡΙΑ ΚΤΜΑΣΟΜΟΡΦΩΝ 2... Έλλνηεο απαξαίηεηεο γηα ηελ εθηέιεζε ηνπ Πεηξάκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ

Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ Λύζεηξ αζθήζεςκ ζενμόηεηαξ 1. Να μεηαηνέρεηε ηηξ αθόιμοζεξ ζενμμθναζίεξ από βαζμμύξ Κειζίμο ζε βαζμμύξ Κέιβηκ ή ακηίζηνμθα. i. 25 C = 25+273=298K ii. iii. iv. 274 K =274-273=1 C 33 C = 33+273=306 K 300

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος

Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής. Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος 3.6 Έλεγτος Ορθογραθίας - Γραμμαηικής Ορθογραθικός και Γραμμαηικός Έλεγτος Πνιιέο θνξέο, θαζώο γξάθνπκε ζην Word, βιέπνπκε θπκαηηζηέο θόθθηλεο θαη πξάζηλεο ππνγξακκίζεηο λα εκθαλίδνληαη θάησ από νξηζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ

ΑΡΗ ΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗ ΣΖΜΗΟ ΘΔ ΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗ ΣΖΜΧΝ ΠΡΟ ΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤ Ζ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΚΑΗ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΡΗΕΟΤ ΥΑΡΗΣΧΜΔΝΖ «ΑΠΟΦΔΗ ΝΖΠΗΑΓΧΓΧΝ ΚΑΗ ΓΟΝEΧΝ ΓΗΑ ΣΗ ΑΛΛΑΓΔ TO ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΑΠΟ ΣΖΝ ΠΑΗΓΗΚΖ ΣΟΤ ΖΛΗΚΗΑ ΜΔΥΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+

11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ 11+1 ιόγνη γηα λα θαηεβάζεηο ηώξα ην CytaInfo+ Ίζσο λα είλαη έλα από ηα ιίγα (έσο θαη ειάρηζηα) ζεηηθά πξάγκαηα πνπ άθνπζεο λα γίλνληαη ηνλ ηειεπηαίν θαηξό. Ο ιόγνο γηα ηελ εθαξκνγή CytaInfo+ πνπ δεκηνύξγεζαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ

ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ ΠΡΟΣΔΙΝΟΜΔΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΜΔΣΑ ΑΠΟ ΑΡΘΡΟΚΟΠΗΗ ΙΥΙΟΤ ΓΙΑΡΚΔΙΑ 6 ΔΒΓΟΜΑΓΩΝ (Τπεύζπλνο Ιαηξόο : Α. Παπαβαζηιείνπ) (Τπεύζπλνη Φπζ/ηέο: Ισαθεηκίδεο ηαύξνο θηλ. 6977223666, Καξακέξε Καηεξίλα θηλ. 6944701324)

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΑ ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΓΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ

Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΑ ΣΔΥΝΖΣΖ ΝΟΖΜΟΤΝΖ ΓΗΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Π ΑΣ Ρ Χ Ν ΠΟΛΤΣΔΥΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΣΜΖΜΑ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΧΝ ΜΖΥΑΝΗΚΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΤΠΟΛΟΓΗΣΧΝ ΣΟΜΔΑ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΧΝ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΣΖ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΔΝΤΡΜΑΣΖ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΓΖΜΗΟΤΡΓΗΑ ΠΡΑΚΣΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

Το φαινόμενο Doppler

Το φαινόμενο Doppler - Τη είλαη ην θαηλόκελν Doppler; Το φαινόμενο Doppler Δίλαη ε αιιαγή ζηελ παξαηεξνύκελε ζπρλόηεηα ελόο θύκαηνο, ιόγσ ηεο ζρεηηθήο θίλεζεο παξαηεξεηή πεγήο. Τν θαηλόκελν κειέηεζε θαη εμήγεζε ν Απζηξηαθόο

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ»

ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» ΓΔΝΙΚΟ ΚΑΝΟΝΙΜΟ ΟΡΓΑΝΩΗ & ΓΙΔΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΣΑΘΛΗΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΟΜΟΠΟΝΓΙΑ ΠΔΣΟΦΑΙΡΙΗ «Δ.Ο.ΠΔ» Ζ Διιεληθή Οκνζπνλδία Πεηνζθαίξηζεο, έρνληαο ππ φςηλ ηεο ηε δηάηαμε ηνπ άξζξνπ 27 λ.2725/99, ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καηαζηαηηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel

Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Ξενάγηζη ζηο πεπιβάλλον ηος Excel Τν πεξηβάιινλ εξγαζίαο ηνπ Excel απνηειείηαη βαζηθά απφ έλα θχιιν εξγαζίαο. Απηφ θαηαιακβάλεη ην κεγαιχηεξν κέξνο ηεο νζφλεο θαη ην απαξηίδνπλ πνιιά θειηά. Απηά πνπ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ

ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ. ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ ΕΙΑΓΩΓΗ ΣΟ ΔΙΠΟΛΙΚΟ ΣΡΑΝΖΙΣΟΡ ΕΠΑΦΗ ΜΕΡΟ Α: Απαραίτητεσ γνώςεισ Σν ηξαλδίζηνξ είλαη ην ζεκαληηθόηεξν «ελεξγό» ειεθηξνληθό εμάξηεκα. Είλαη κία δηάηαμε ε νπνία κπνξεί ζηελ έμνδν ηεο λα δώζεη ζήκα κεγαιύηεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996

ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 ΝΟΜΟ ΠΟΤ ΣΡΟΠΟΠΟΙΔΙ ΣΟΝ ΠΔΡΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΣΟΤ ΑΠΟΡΡΗΣΟΤ ΣΗ ΙΓΙΩΣΙΚΗ ΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΤΝΓΙΑΛΔΞΔΩΝ) ΝΟΜΟ ΣΟΤ 1996 Σξνπνπνίεζε ηνπ ζπλνπηηθνχ ηίηινπ ηνπ βαζηθνχ λφκνπ. 1. Ο ζπλνπηηθφο ηίηινο ηνπ βαζηθνχ

Διαβάστε περισσότερα

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ

Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Σπλαηζζεκαηηθή Ννεκνζύλε ησλ Παηδηώλ Τη πεξηιακβάλεη ην κελνύ Τη είλαη ε ζπλαηζζεκαηηθή αγωγή Πνηα είλαη ηα νθέιε Πωο ηελ εθαξκόδνπκε Σηξαηεγηθέο Δξωηεκαηνιόγηα Βηωκαηηθέο δξαζηεξηόηεηεο Σπδήηεζε Γηάιιεηκα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΔΔΙ ΑΜΔΩΝ ΧΡΔΩΔΩΝ SEPA Οη πιεξνθνξίεο θαη φξνη ζρεηηθά κε ηε ρξήζε ππεξεζηψλ πιεξσκψλ ζχκθσλα κε ηνλ πεξί Τπεξεζηψλ Πιεξσκψλ Νφκν ηνπ 2009 (Ν.128(Η)/2009), ζα ζπλερίζνπλ λα ηζρχνπλ. Οη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΩΣΑΣΟ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΙΔΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΙΚΗ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΘΕΜΑ: Η ΕΣΑΙΡΙΚΗ ΚΟΤΛΣΟΤΡΑ ΣΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΕΩΝ ΣΟ ΤΓΧΡΟΝΟ ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΙΗΓΗΗ: ΖΟΤΜΠΟΤΛΙΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ.

Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4. 1.1 Γεληθά... 4. 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8. 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18. 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. Πεξηερφκελα Κεθάιαην 1: Δηζαγσγή. 4 1.1 Γεληθά... 4 1.2 Υαξαθηεξηζηηθά ππεξεζηψλ. 8 1.3 Οξηζκφο θαη δηαζηάζεηο πνηφηεηαο... 18 1.4 Πνηφηεηα ππεξεζηψλ. 24 Κεθάιαην 2: Έιεγρνο δηαδηθαζηψλ ζηηο ππεξεζίεο...

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί)

ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ. (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Θεοδόσης Ν. Πελεγρίνης (Καηά ηελ δηάξθεηα ηεο πξφβαο) ΑΡΗΣΟΣΔΛΖ (Πξφζσπα: θελνζέηεο, Α θαη Β (εζνπνηνί) Α: εγψ δελ έρσ θαλέλα απνιχησο πξφβιεκα, ζαο είπα, λα ην θάλσ φπσο ην ιέηε. Δζείο είζηε ν ζθελνζέηεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών

Διπλωματική Εργασία. ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών και Τεσνολογίαρ Υπολογιζηών ηηρ Πολςηεσνικήρ Σσολήρ ηος Πανεπιζηημίος Παηπών ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΗΛΕΚΣΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΣΕΥΝΟΛΟΓΙΑ ΤΠΟΛΟΓΙΣΩΝ ΣΟΜΕΑ: Σηλεπικοινωνιών και Σετνολογίας Πληρουορίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΟ Διπλωματική Εργασία ηος θοιηηηή ηος Τμήμαηορ Ηλεκηπολόγων Μησανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr

ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ ΥΡΗΣΟ Μ. Αιεμάλδξνπ 49, 66100, Δξάκα Τει & θαμ: 2521021972 www.akademia.gr, e-mail: charakch@otenet.gr ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Αρχαίων Ελληνικών Γ Γυμναςίου Ενότητεσ: 8-9 Ονοματεπώνυμο:.. Έλα παξάδεηγκα ζεβαζκνύ πξνο ηνπο γνλείο Α. Κείκελν Λέγεηαη γνῦλ ἐλ Σηθειίᾳ (εἰ γὰξ θαὶ κπζωδέζηεξόλ ἐζηηλ, ἀιι ἁξκόζεη

Διαβάστε περισσότερα