1. ** Να βρεθεί το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του R στο οποίο ορίζεται καθεµιά από τις παρακάτω συναρτήσεις: , x [0, 2π] εφx -1

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "1. ** Να βρεθεί το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του R στο οποίο ορίζεται καθεµιά από τις παρακάτω συναρτήσεις: , x [0, 2π] εφx -1"

Transcript

1 Ερωτήσεις ανάπτυξης. ** Να βρεθεί το ευρύτερο δυνατό υποσύνολο του R στο οποίο ορίζεται καθεµιά από τις παρακάτω συναρτήσεις: α) f () = ( -) β) f () = γ) f () = δ) f () = ε) f () = log ( + - ) + log στ) f () = συν ηµ - ζ) f () = e ln , [0, π] εφ - -. ** ίνεται η συνάρτηση f () = log +. α) Να βρείτε το πεδίο ορισµού της f β) Να αποδείξετε ότι f ( ) + f ( ) = f πεδίου ορισµού της. + + για κάθε, του 9

2 3. ** ίνεται η συνάρτηση f : R R για την οποία ισχύει f ( + y) + f ( - y) = f () + f (y) για κάθε, y R. α) Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f περνά από την αρχή των αξόνων. β) Να αποδείξετε ότι η f είναι άρτια. γ) Να αποδείξετε ότι για κάθε R f ( ) = f (). 4. ** ίνονται οι συναρτήσεις f () = - και g () = 6 -. Να βρείτε τη συνάρτηση p = f g, καθώς και όλες τις τιµές της p για τις ακέραιες τιµές του στο πεδίο ορισµού της. 5. ** ίνονται οι συναρτήσεις 3 -, - 3 f () = και f () = 4 + 3, < 5 -, - 3 < 7-5, Να βρείτε τον τύπο της F µε F () = 3f () - f (). 6. ** ίνεται η συνάρτηση f () = -, [-, 3]. Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις: α) f () = f () + β) f () = f () γ) f 3 () = - f () δ) f 4 () = f () 7. ** Έστω f, g δύο συναρτήσεις µε κοινό πεδίο ορισµού το διάστηµα, οι οποίες παίρνουν θετικές τιµές για κάθε και οι οποίες είναι γνησίως αύξουσες στο. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση + είναι γνησίως f g φθίνουσα στο. 93

3 8. ** Η γραφική παράσταση C f µιας y συνάρτησης f είναι αυτή που φαίνεται στο σχήµα. α) Να βρείτε το πεδίο ορισµού της. β) Να βρείτε το σύνολο τιµών της. γ) Να λύσετε τις εξισώσεις: i) f () = 0, ii) f () =, iii) f () = δ) Να λύσετε τις ανισώσεις: i) f () > 0, ii) f () < 0, ε) Να εξετάσετε αν η f είναι άρτια. ζ) Να εξετάσετε αν η f είναι περιττή. η) Να εξετάσετε αν η f είναι -. iii) f (), iv) f () < ** α) Για κάθε α > 0, να δείξετε ότι α + α. β) Να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης f () = + µε > ** Έστω η συνάρτηση f () = -. Να προσδιορίσετε τις συναρτήσεις f, f f και. Στη συνέχεια να σχεδιάσετε τις γραφικές παραστάσεις των f συναρτήσεων αυτών στο ίδιο σύστηµα αξόνων.. ** Στο διπλανό σχήµα δίνεται η y γραφική παράσταση µιας συνάρτησης f µε πεδίο ορισµού το [, 4]. Να παραστήσετε γραφικά τις συναρτήσεις: α) g () = f () + 0 3/ 3 4 β) h () = - f () γ) φ () = f (). 94

4 . ** Στο παρακάτω σχήµα φαίνεται η γραφική παράσταση µιας συνάρτησης g. y α) Να βρείτε το πεδίο ορισµού και το σύνολο τιµών της g. β) Να βρείτε τον τύπο της g όταν [3, 6]. γ) Για ποιες τιµές του ισχύει g () = - ; δ) Να βρείτε τις τιµές του για τις οποίες ισχύει: i) - < g () < 0 ii) g () 0 3. ** Έστω η συνάρτηση f () = ( - ), [0, ]. α) Να αποδείξετε ότι f () 0 για κάθε D f. β) Να αποδείξετε ότι f () = ( - ) - και στη συνέχεια να δείξετε ότι το σύνολο τιµών της f είναι το διάστηµα [-, 0]. γ) Να κάνετε πρόχειρη γραφική παράσταση της f. 3 δ) Να βρείτε τις τιµές του όταν οι τιµές του y = 0 και όταν y =. 4 95

5 4. ** Η γραφική παράσταση µιας συνάρτησης f αποτελείται από τα δύο ηµικύκλια του σχήµατος. α) Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης. β) Να µελετήσετε την f ως προς τη µονοτονία και να βρείτε τα ακρότατα της. γ) Να κάνετε τις γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων: i) y = f () ii) y = - f () iii) y = f ( - ) 4 y ** ίνεται η συνάρτηση f () = σύνθεση δύο συναρτήσεων ( - 3). Να γράψετε την f ως 6. ** Καθεµιά από τις παρακάτω συναρτήσεις µπορεί να γραφεί στη µορφή f (g ()). Να βρείτε σε κάθε περίπτωση κατάλληλες συναρτήσεις f και g. α) h () = συν β) h () = 3 ( + ) 3 γ) h () = συν δ) h () = ηµ ( ν ) ε) h () = ** ίνονται οι συναρτήσεις f () =, g () = - +. α) Να βρείτε τα πεδία ορισµού τους. β) Να βρείτε τις συναρτήσεις f + g, f g. γ) Χρησιµοποιώντας τις f, g να δικαιολογήσετε ότι (gof) () g () f () δ) Να εξετάσετε αν για τις παραπάνω συναρτήσεις οι συναρτήσεις fog και gof είναι ίσες. 96

6 8. ** ίνονται οι γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων f, g. f()=α f()=e g()=α Cg 0 0 C f 0 C g f()= α + 3 C f g()=log α C f 0 Σε κάθε περίπτωση: α) Να βρείτε τους τύπους των f, g. β) Να βρείτε τον τύπο της fog. γ) Να παραστήσετε γραφικά τη fog. y 9. ** ίνεται η συνάρτηση f () = +. Να βρείτε µια συνάρτηση g ώστε η γραφική παράσταση της fog να είναι η ευθεία του 0 θ θ διπλανού σχήµατος. 97

7 0. ** Να βρείτε όλες τις συναρτήσεις της µορφής f () = α + β, α 0, σε καθεµιά από τις περιπτώσεις: α) f = f - β) f = - f - γ) f = f - + c (c 0, σταθερά) -. ** ίνεται η συνάρτηση f () = +. α) Να δείξετε ότι f - = f. β) Τι µπορείτε να πείτε για τη γραφική παράσταση της συνάρτησης αυτής;. ** ίνονται οι συναρτήσεις f () = + 3 και g () = - µε πεδίο ορισµού το R. α) Να αποδείξετε ότι η f είναι -. β) Να βρείτε την f -. γ) Να βρείτε την h () = (gof - ) (). δ) Να κάνετε τη γραφική παράσταση της h. ε) Από την C h να βρείτε το σύνολο τιµών της h και τα ακρότατα αυτής. 3. ** Έστω οι συναρτήσεις f () = -, [, + ) και g () =, (-, 0]. α) Να βρείτε τη συνάρτηση gof. β) Να αποδείξετε ότι η gof είναι γνησίως αύξουσα. γ) Να βρείτε την αντίστροφη της gof και να κάνετε πρόχειρη γραφική παράσταση της (gof) -. δ) Να λύσετε την εξίσωση: (gof) - () =. 98

8 4. ** H συνάρτηση f του κόστους παραγωγής τεµαχίων ενός προϊόντος µιας επιχείρησης καθώς και η συνάρτηση g των εσόδων της επιχείρησης από την πώληση των τεµαχίων, έχουν γραφικές παραστάσεις C f και C g που φαίνονται στο σχήµα. y Α // Β Γ // C f C g α) Να βρείτε σε ποιο διάστηµα πρέπει να βρίσκεται ο αριθµός των τεµαχίων που παράγει η επιχείρηση ώστε αυτή να έχει κέρδος. β) Πόσα αντικείµενα πρέπει να παράγει για να έχει µέγιστο κέρδος; γ) Αν παράγει λιγότερα από 00 ή περισσότερα από 400 αντικείµενα, τι µπορείτε να πείτε για το κέρδος της επιχείρησης; δ) Αν η επιχείρηση δεν µπορεί να παράγει περισσότερα από 00 αντικείµενα, τότε τι µπορείτε να πείτε αν παράγει 00 αντικείµενα; 5. ** ίνεται τετράγωνο ΑΒΓ πλευράς. Μια ευθεία ε που είναι κάθετη στη Γ διαγώνιο ΑΓ, τέµνει τις πλευρές ΑΒ, Α στα σηµεία Κ, Λ αντιστοίχως και έστω η απόσταση της ε από την Λ κορυφή Α. Η ευθεία αυτή χωρίζει το τετράγωνο σε δύο χωρία. α) Να εκφράσετε το εµβαδό Ε του χωρίου που περιέχει την κορυφή Α, ως συνάρτηση του. Α Κ ε Β β) Να βρείτε τις τιµές Ε (0), Ε ( ), Ε (), Ε ( ). 99

9 6. ** Ένας παίκτης Π του ποδοσφαίρου επιτίθεται προς το αντίπαλο τέρµα ΒΓ κινούµενος πάνω στην ευθεία ΠΑ. Αν ΑΒ = 0 και ΒΓ = 6: Π Α ω 0 Β 6 Γ α) να υπολογίσετε τις εφαπτοµένες των γωνιών ΑΠΒ και ΑΠΓ ως συνάρτηση της απόστασης ΠΑ = β) να υπολογίσετε την εφω ως συνάρτηση του γ) από ποια απόσταση θα πρέπει να σουτάρει ο παίκτης ώστε να έχει το ευρύτερο δυνατό οπτικό πεδίο προς το τέρµα; εφα - εφβ ίνεται ότι εφ (α - β) =. + εφα εφβ 7. ** ύο κινητά διασταυρώνονται σε ένα σηµείο Α και το πρώτο κατευθύνεται βόρεια του Α µε ταχύτητα υ = 60 km/h, ενώ το δεύτερο κατευθύνεται ανατολικά του Α µε ταχύτητα υ = 80 km/h. α) Να εκφράσετε την απόσταση s των κινητών ως συνάρτηση του χρόνου t. S(t) Με πόση ταχύτητα αποµακρύνεται το ένα από το άλλο; Α S(t) β) Αν Μ το µέσον της απόστασης s να εκφράσετε την απόσταση ΑΜ ως συνάρτηση του t. γ) Πόσο πρέπει να ελαττωθεί η ταχύτητα του δεύτερου κινητού, ώστε µετά από 4 ώρες το Μ να απέχει από το Α 80 km; 00

10 8. ** ίνεται τρίγωνο ΑΒΓ µε βάση α A και ύψος υ. Ένα ορθογώνιο ΚΛΜΝ υ είναι εγγεγραµµένο στο τρίγωνο, όπως δείχνει το σχήµα. α) Να εκφράσετε την περίµετρο L του ορθογωνίου ως συνάρτηση B Ν Κ Μ Λ του ύψους του. α β) Να εκφράσετε το εµβαδόν Ε του ορθογωνίου ως συνάρτηση του. Γ 9. ** Μια µπάλα πετιέται κατακόρυφα από το έδαφος µε ταχύτητα 0 m/s. Το ύψος h από το έδαφος στο οποίο φθάνει η µπάλα είναι συνάρτηση του χρόνου t και δίνεται από τον τύπο h = f (t) = 0t - 5t. α) Να βρείτε το ύψος στο οποίο φθάνει η µπάλα τις χρονικές στιγµές: 7 s, s, s, 3 s, s, 4 s. β) Ποιο είναι το µεγαλύτερο ύψος στο οποίο φθάνει η µπάλα; γ) Ύστερα από πόσο χρόνο η µπάλα θα φθάσει σε ύψος f (t) - f () δ) Να βρείτε το λόγο υ (t) =, t. t - 60 m; ** Το τµήµα παραγωγής µιας αυτοκινητοβιοµηχανίας λειτουργεί µέχρι 0 ώρες ηµερησίως και ο αριθµός των αυτοκινήτων που παράγει κάθε µέρα µετά από t ώρες λειτουργίας είναι N (t) = 00t - 5t (t ακέραιος). Το ηµερήσιο κόστος K () σε χιλιάδες εύρο για την παραγωγή αυτοκινήτων είναι K () = α) Να βρείτε το ηµερήσιο κόστος Κ ως συνάρτηση του χρόνου λειτουργίας του τµήµατος παραγωγής. β) Μέχρι πόσες ώρες µπορεί να λειτουργεί το τµήµα παραγωγής ώστε το ηµερήσιο κόστος παραγωγής να µην υπερβαίνει τα 3,885 εκατοµµύρια εύρο ; 0

11 3. ** Το ορθό πρίσµα του διπλανού σχήµατος έχει βάση τετράγωνο πλευράς και ύψος. α) Να εκφράσετε το εµβαδό Ε της επιφάνειας του πρίσµατος ως συνάρτηση του. β) Να βρείτε τις τιµές Ε (), Ε (3), Ε (6), Ε ( ). γ) Σχολιάστε την τιµή Ε (-3). 3. ** Ένα κατάστηµα πουλά τσάντες µε δρχ. κόστος για την κάθε τσάντα. Εκτιµάται ότι, αν η κάθε τσάντα πωλείται χιλιάδες δρχ., αγοράζονται 70 - τσάντες το µήνα. α) Να εκφράσετε το µηνιαίο κέρδος ως συνάρτηση του. β) Να κάνετε τη γραφική παράσταση αυτής της συνάρτησης. γ) Να βρείτε την τιµή πώλησης για την οποία το κατάστηµα θα έχει το µέγιστο κέρδος. 33. ** Για να περιοριστεί η κατανάλωση νερού σε µία πόλη, ανακοινώνεται ότι µια οικογένεια 4 ατόµων, θα πληρώνει το µήνα για τα πρώτα.00 κ.µ. νερού,.000 δρχ. τα 00 κ.µ.. Από κ.µ. θα πληρώνουν δρχ. τα 00 κ.µ., και αν η κατανάλωση ξεπερνά τα.400 κ.µ., θα πληρώνουν δρχ. για τα 00 κ.µ. Να εκφράσετε το µηνιαίο λογαριασµό της οικογένειας σε χιλιάδες ως συνάρτηση της ποσότητας του νερού που καταναλώνει. 34. ** Όταν η τιµή µιας µετοχής στο Χρηµατιστήριο είναι χιλιάδες δραχµές, τότε η προσφορά της (για πώληση) είναι Π () = + α - 3 δεκάδες χιλιάδες τεµάχια, ενώ η ζήτησή της (για αγορά) είναι Z () = β + 3 δεκάδες χιλιάδες τεµάχια (α, β σταθεροί πραγµατικοί αριθµοί). Ένας αξιόπιστος σύµβουλος επενδύσεων εκτιµά ότι κανείς δεν πρόκειται να πουλήσει µετοχές στην τιµή των δραχµών (και κάτω) ενώ κανείς δεν πρόκειται να αγοράσει µετοχές στην τιµή των δραχµών (και άνω). α) Να βρείτε τις συναρτήσεις Π () και Ζ (). β) Να υπολογίσετε την αξία της µετοχής όταν η ζήτηση είναι τετραπλάσια της προσφοράς. 0

12 35. ** Το εισιτήριο του τρένου µεταξύ δύο ορισµένων σταθµών κοστίζει 0 δρχ. για παιδιά µικρότερα των 3 ετών,.500 δρχ. για παιδιά από τριών ετών και άνω αλλά µικρότερα των ετών και δρχ. για κάθε άτοµο από ετών και άνω. α) Να εκφράσετε την τιµή του εισιτηρίου ως συνάρτηση της ηλικίας. β) Να παραστήσετε γραφικά τη συνάρτηση. 36. ** Σε ένα Λούνα Παρκ ο µεγάλος 0 τροχός έχει ακτίνα 0 m και το Λ κέντρο του Κ βρίσκεται m πάνω K κ από το έδαφος. Στην καρέκλα Λ d του τροχού οι ακτίνες του ηλίου πέφτουν υπό γωνία 0 ως προς την κατακόρυφο. Με τη βοήθεια του σχήµατος, να εκφράσετε: h α) το d ως συνάρτηση του κ β) το h ως συνάρτηση του d γ) το s ως συνάρτηση του h δ) να βρείτε τη συνάρτηση sohod. S 03

13 04

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1.

ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ. α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; α) Να βρεθεί η τιμή του α, ώστε η τιμή της f στο χ 0 =2 να είναι 1. Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ 1.Δίνεται η συνάρτηση f()= 4 1 α) Το σημείο (-1,1) ανήκει στη γραφική παράσταση της f; β) Αν χ=, ποια είναι η τιμή της f; γ) Αν f()=1, ποια είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ

ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΛΓΕΒΡΑΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΘΕΜΑ ο _6950 α) Να κατασκευάσετε ένα γραμμικό σύστημα δυο εξισώσεων με δυο αγνώστους με συντελεστές διάφορους του

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015

Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 21/1/2015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα 1 Επιμέλεια: Σακαρίκος Ευάγγελος 133 Θέματα - 1/1/015 Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Β Λυκείου Άλγεβρα Κεφάλαιο 1 ο : Συστήματα 3 1.1 ΓΡΑΜΜΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

(Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x 2 και d x 1,

(Μονάδες 10) γ) Αν η εξίσωση (1) έχει ρίζες τους αριθμούς x 1, x 2 και d x 1, Σε ένα τμήμα της Α Λυκείου κάποιοι μαθητές παρακολουθούν μαθήματα Αγγλικών και κάποιοι Γαλλικών. Η πιθανότητα ένας μαθητής να μην παρακολουθεί Γαλλικά είναι 0,8. Η πιθανότητα ένας μαθητής να παρακολουθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015

Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 2000-2015 Θέµατα Εξετάσεων Γ Λυκείου Μαθηµατικά Θετικής και Τεχνολογικής Κατεύθυνσης 000-05 Περιεχόµενα Θέµατα Επαναληπτικών 05............................................. 3 Θέµατα 05......................................................

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α 1 1. α) Να γίνει γινόµενο το τριώνυµο λ -3λ+. β) Να βρεθεί το λ έτσι ώστε η εξίσωση λ(λχ-1)χ(3λ-)-λ i) να είναι αδύνατη ii) να είναι αόριστη iii) να έχει µία µόνο λύση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος.

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ. Άρτια και περιττή συνάρτηση. Παράδειγµα: Η f ( x) Παράδειγµα: Η. x R και. Αλγεβρα Β Λυκείου Πετσιάς Φ.- Κάτσιος. ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΑΡΤΗΣΗΣ Πριν περιγράψουµε πως µπορούµε να µελετήσουµε µια συνάρτηση είναι αναγκαίο να δώσουµε µερικούς ορισµούς. Άρτια και περιττή συνάρτηση Ορισµός : Μια συνάρτηση fµε πεδίο ορισµού Α λέγεται

Διαβάστε περισσότερα

Ερωτήσεις ανάπτυξης. α) να βρείτε το σηµείο x 0. β) να αποδείξετε ότι η κλίση της εφαπτοµένης της

Ερωτήσεις ανάπτυξης. α) να βρείτε το σηµείο x 0. β) να αποδείξετε ότι η κλίση της εφαπτοµένης της Ερωτήσεις ανάπτυξης. ** Η συνάρτηση είναι παραγωγίσιµη στο R και η ευθεία (ε) είναι εφαπτοµένη της C στο σηµείο (0, (0)). Μετακινούµε τη C παράλληλα προς τους άξονες, όπως φαίνεται στο σχήµα, και ονοµάζουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΤΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ: 013-014 Επιμέλεια: Καραγιάννης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών Μαθηματικός Περιηγητής 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η συλλογή

Διαβάστε περισσότερα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα

Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Α Λυκείου Άλγεβρα Τράπεζα Θεμάτων Το Δεύτερο Θέμα Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό

Διαβάστε περισσότερα

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ

Εκφωνήσεις και λύσεις των ασκήσεων της Τράπεζας Θεμάτων στην Άλγεβρα Α ΓΕΛ Κοίταξε τις µεθόδους, τις λυµένες ασκήσεις και τις ασκήσεις προς λύση των ενοτήτων 6, 7 του βοηθήµατος Μεθοδολογία Άλγεβρας και Στοιχείων Πιθανοτήτων Α Γενικού Λυκείου των Ευσταθίου Μ. και Πρωτοπαπά Ελ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΑΛΓΕΒΡΑ ΤΗΣ Α Α ΟΜΑ Α Πιθανότητες: 1. Να βρείτε τον δ.χ. των παρακάτω πειραµάτων τύχης. ι) Ρίχνουµε ένα νόµισµα και σταµατάµε όταν έρθουν 3 κεφαλές και γράµµατα ιι) Ρίχνουµε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ Γυμνασίου Κεφάλαιο ο Αλγεβρικές Παραστάσεις ΛΕΜΟΝΙΑ ΜΠΟΥΤΣΚΟΥ Γυμνάσιο Αμυνταίου ΜΑΘΗΜΑ Α. Πράξεις με πραγματικούς αριθμούς ΑΣΚΗΣΕΙΣ ) ) Να συμπληρώσετε τα κενά ώστε στην κατακόρυφη στήλη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ

ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ. Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ ΗΛΙΑΣΚΟΣ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Γενικής Παιδείας Μαθηματικά Ι ΕΠΑ. Λ. Επιμέλεια: ΑΝΔΡΟΜΑΧΗ ΣΚΟΥΦΑ e-mail: info@iliaskos.gr www.iliaskos.gr Κεφάλαιο 1:Περιγραφική Στατιστική Εισαγωγικές

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ: Αδαμόπουλος Λεωνίδας, Δαμιανού Χαράλαμπος Σβέρκος Ανδρέας Επ Σύμβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Αναπλ Καθηγητής Παν/μίου Αθηνών Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7,

ΘΕΜΑ 2. Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, Θεωρούμε την ακολουθία (α ν ) των θετικών περιττών αριθμών: 1, 3, 5, 7, α) Να αιτιολογήσετε γιατί η (α ν ) είναι αριθμητική πρόοδος και να βρείτε τον εκατοστό όρο της. (Μονάδες 15) β) Να αποδείξετε ότι

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Β Γυμνασίου Ενότητα 4: Συναρτήσεις Συγγραφή: Ομάδα Υποστήριξης

Διαβάστε περισσότερα

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012

Μαθηματικά Γ Λυκείου. Έκδοση Α. 120 Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων. Αθήνα 2012 (λίγο πριν τις εκλογές) 5/5/2012 Μαθηματικά Γ Λυκείου Ασκήσεις προσδοκούν να προαχθούν σε θέµατα εξετάσεων 5/5/ Έκδοση Α Θετική και Τεχνολογική Κατεύθυνση ( mac964@gmail.com) Αθήνα (λίγο πριν τις εκλογές) Επαναληπτικές ασκήσεις που φιλοδοξούν

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( ))

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΘΕΜΑ Β. Να εξετάσετε αν ισχύουν οι υποθέσεις του Θ.Μ.Τ. για την συνάρτηση στο διάστημα [ 1,1] τέτοιο, ώστε: C στο σημείο (,f( )) ΚΕΦΑΛΑΙΟ ο: ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΣ ΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΝΟΤΗΤΑ 6: ΘΕΩΡΗΜΑ ΜΕΣΗΣ ΤΙΜΗΣ ΔΙΑΦΟΡΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΜΟΥ (Θ.Μ.Τ.) [Θεώρημα Μέσης Τιμής Διαφορικού Λογισμού του κεφ..5 Μέρος Β του σχολικού βιβλίου]. ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ Παράδειγμα. ΘΕΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο

παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο με τεταγμένη 3 και διέρχεται από το σημείο ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ου ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΣΚΗΣΗ η (Κατσίποδας Δημήτρης) Δίνονται οι συναρτήσεις f() = με a, β R και g() = 5.Αν η γραφική παράσταση της f τέμνει τον άξονα ψ ψ στο σημείο

Διαβάστε περισσότερα

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26

Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996. 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 Ευκλείδης Β' Γυμνασίου 1995-1996 1. Να λύσετε την εξίσωση: 1 {3 [5 7 x : 9] 7} 5=26 2. Σ' ένα ισόπλευρο τρίγωνο ΑΒΓ παίρνουμε τις διαμέσους ΑΔ, ΒΕ και ΓΖ (που διέρχονται από το ίδιο σημείο Θ). Πόσες γωνίες,

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού

Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Σελίδα 1 από Κεφάλαιο 7 Βασικά Θεωρήµατα του ιαφορικού Λογισµού Στο κεφάλαιο αυτό θα ασχοληθούµε µε τα βασικά θεωρήµατα του διαφορικού λογισµού καθώς και µε προβλήµατα που µπορούν να επιλυθούν χρησιµοποιώντας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΛΗ Η ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΟΡΙΣΜΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ : ΣΩΣΤΟ ΛΑΘΟΣ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ : ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΠΑΥΛΟΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ : ΜΙΓΑΔΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής 1998 Β Γυµνασίου

Θαλής 1998 Β Γυµνασίου Να βρεθούν όλες οι πραγµατικές ρίζες της εξίσωσης 2 42 x + x= 2 x + x+ 1. Θαλής 1998 Α Λυκείου Έστω ότι για τους θετικούς πραγµατικούς αριθµούς α, β, γ ισχύει α+ β β+ γ γ + α αβ γ + βγ α + γα β = 0. 2

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου

Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων. Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Απαντήσεις Λύσεις σε Θέματα από την Τράπεζα Θεμάτων Μάθημα: Άλγεβρα Α Λυκείου Παρουσιάζουμε συνοπτικές λύσεις σε επιλεγμένα Θέματα («Θέμα 4ο») από την Τράπεζα θεμάτων. Το αρχείο αυτό τις επόμενες ημέρες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟ 010 ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ 5 ΠΕΡΙΟΔΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 4 Ιουνίου 010 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΞΕΤΑΣΗΣ: 4 ώρες (40 λεπτά) ΕΠΙΤΡΕΠΟΜΕΝΑ ΒΟΗΘΗΜΑΤΑ Ευρωπαικό τυπολόγιο Μη προγραμματιζόμενος υπολογιστής, χωρίς γραφικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ Γ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Γ ΤΑΞΗΣ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΙ ΕΠΑΛ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΜΑΪΟΥ 014 - ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ: ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996

Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 Θαλής Α' Λυκείου 1995-1996 1. Δυο μαθητές Α και Β παίζουν το ακόλουθο παιχνίδι: Τους δίνεται ένα κανονικό πολύγωνο με άρτιο πλήθος πλευρών, μεγαλύτερο από 6 (π.χ. ένα 100-γωνο). Κάθε παίκτης συνδέει δυο

Διαβάστε περισσότερα