Dynamic Capabilities and Strategic Management. Teece, D., J., Pisano, G. και Shuen, A.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Dynamic Capabilities and Strategic Management. Teece, D., J., Pisano, G. και Shuen, A."

Transcript

1 Dynamic Capabilities and Strategic Management Teece, D., J., Pisano, G. και Shuen, A. Strategic Management Journal, vol. 18:7, σελ , 1997 Μεταφρασμένο από τις Αγγλικές Σημειώσεις Σχόλια: Μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εισαγωγή στην ανάγκη για συνεργασίες, καθώς αφήνει σαφείς αιχμές. Επίσης εισάγει στις έννοιες των θεμελιωδών και δυναμικών ικανοτήτων, καθώς και στη μάθηση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην αρχή της διατριβής, πριν από την εισαγωγή στις συνεργασίες. Ι. Υποδείγματα Στρατηγικής με Έμφαση στην Εκμετάλλευση της Ισχύος στην Αγορά Ανταγωνιστικές Δυνάμεις Σ. 1 Το κυρίαρχο παράδειγμα στη στρατηγική, τουλάχιστον στη διάρκεια της δεκαετίας του 80, ήταν η προσέγγιση των ανταγωνιστικών δυνάμεων, την οποία εισήγαγε ο Porter 1. Στο υπόδειγμα των ανταγωνιστικών δυνάμεων υπάρχουν πέντε δυνάμεις σε επίπεδο κλάδου οι φραγμοί εισόδου, η απειλή από τα υποκατάστατα προϊόντα, η διαπραγματευτική ισχύς των αγοραστών, η διαπραγματευτική ισχύς των προμηθευτών και η ένταση του ανταγωνισμού μεταξύ των εταιριών οι οποίες καθορίζουν τις δυνατότητες για αποκομιδή κερδών που παρουσιάζει κάθε βιομηχανικός κλάδος, ή τμήμα του κλάδου. Προκειμένου να γίνει πιο εύκολη η σύγκριση με άλλες προσεγγίσεις θα τονισθούν μερικά από τα χαρακτηριστικά του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων. Η οικονομική πρόσοδος στο πλαίσιο του υποδείγματος των πέντε δυνάμεων είναι μονοπωλιακή πρόσοδος 2. Οι εταιρίες σε έναν κλάδο αποκομίζουν πρόσοδο όταν είναι σε θέση να εμποδίσουν με κάποιον τρόπο τις δυνάμεις του ανταγωνισμού, οι οποίες έχουν την τάση να μειώνουν μέχρι μηδενισμού τα οικονομικά κέρδη. Οι ανταγωνιστικές στρατηγικές αποσκοπούν συχνά στην αλλαγή της θέσης που κατέχει η εταιρία μέσα στον κλάδο, απέναντι στους ανταγωνιστές και στους προμηθευτές της. Η διάρθρωση του κλάδου παίζει κεντρικό ρόλο στον προσδιορισμό των στρατηγικών δράσεων που είναι εφικτές. 1 Porter, Teece,

2 Κάποιοι κλάδοι, ή τομείς κλάδων, καθίστανται περισσότερο ελκυστικοί επειδή παρουσιάζουν διαρθρωτικούς φραγμούς στις δυνάμεις του ανταγωνισμού (εμπόδια εισόδου). Οι πρόσοδοι δημιουργούνται κατά βάση στο επίπεδο του κλάδου, ή του τομέα, παρά στο επίπεδο της εταιρίας. Αν και αναγνωρίζεται μερικά η σημασία των πόρων που είναι ιδιαίτεροι σε κάθε εταιρία, οι διαφορές μεταξύ των εταιριών στο υπόδειγμα των πέντε δυνάμεων έχουν να κάνουν κυρίως με το μέγεθος και την κλίμακα παραγωγής των εταιριών. Στρατηγική Σύγκρουση Σ. 2 Η προσέγγιση του Carl Shapiro 3 χρησιμοποιεί τα εργαλεία της θεωρίας παιγνίων προκειμένου να αναλύσει τη φύση του ανταγωνισμού μεταξύ αντίπαλων εταιριών. Η προσέγγιση αυτή έχει στραφεί κυρίως στην ανάλυση του τρόπου με τον οποίο μια εταιρία μπορεί να επηρεάσει τη συμπεριφορά και τη δράση αντίπαλων εταιριών και, κατά συνέπεια, το περιβάλλον της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται. Προκειμένου να είναι αποτελεσματικές, αυτές οι στρατηγικές κινήσεις της εταιρίας απαιτούν την ανάληψη μη αναστρέψιμων δεσμεύσεων. Οι κινήσεις δεν θα έχουν καμία επίδραση αν τα αποτελέσματά τους μπορούν να αναστραφούν δίχως κόστος. Η κεντρική ιδέα είναι ότι με την κατάλληλη διαχείριση της αγοράς μια εταιρία μπορεί να είναι σε θέση να αυξήσει τα κέρδη της. Μέσα από τον εξορθολογισμό της πραγματικής συμπεριφοράς των εταιριών με τη χρήση κατάλληλα σχεδιασμένων παιγνίων, αυτά τα υποδείγματα ερμηνεύουν τα πάντα και τίποτε, καθώς δεν παράγουν προβλέψεις που να μπορούν να δοκιμασθούν πρακτικά 4. Πολλά σχετικά υποδείγματα που χρησιμοποιούν θεωρία παιγνίων αποδέχονται την ύπαρξη πολλαπλών σημείων ισορροπίας, ενώ υπάρχει πολύ μεγάλη ελευθερία στο σχεδιασμό της κατάλληλης κάθε φορά μορφής του παιγνίου. Δυστυχώς, όσο και προφανώς, τα αποτελέσματα συχνά εξαρτώνται από τον ακριβή ορισμό του εκάστοτε υποδείγματος. Στα υποδείγματα που επιχειρούν την ερμηνεία της στρατηγικής συμπεριφοράς των εταιριών, η ισορροπία συνήθως εξαρτάται άμεσα από το τι πιστεύει ο ένας αντίπαλος πως θα πράξει ο άλλος σε μια συγκεκριμένη περίπτωση. 3 Shapiro, Sutton,

3 Σε περιπτώσεις που οι ανταγωνιστές δεν διαθέτουν περιχαρακωμένα παγιωμένα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, οι κινήσεις και οι απαντήσεις των ανταγωνιστών μπορούν να ορισθούν σε όρους θεωρίας παιγνίων. Ωστόσο, η προσέγγιση δυστυχώς δεν λαμβάνει υπόψη της τον ανταγωνισμό ως μια διαδικασία που περιλαμβάνει την ανάπτυξη, συσσώρευση, συνδυασμό και προστασία μοναδικών εταιρικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων. Καθώς σημείο εστίασης είναι οι στρατηγικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ των εταιριών, η εντύπωση που αποδίδει η βιβλιογραφία αυτής της κατεύθυνσης είναι πως η επιτυχία στην αγορά είναι το αποτέλεσμα εξεζητημένων κινήσεων και απαντήσεων, κάτι που δεν αποκρίνεται καθόλου στην πραγματικότητα. ΙI. Υποδείγματα Στρατηγικής με Έμφαση στην Αποτελεσματικότητα Η Προσέγγιση των Πόρων και Ικανοτήτων Η προσέγγιση πόρων και ικανοτήτων θεωρεί τις εταιρίες ως δομές και συστήματα τα οποία είναι επικερδή όχι επειδή εμπλέκονται σε στρατηγικές επενδύσεις που μπορεί να εμποδίζουν την είσοδο ανταγωνιστών και να αυξάνουν τις τιμές, αλλά επειδή έχουν σημαντικά χαμηλότερο κόστος από τους ανταγωνιστές, ή επειδή προσφέρουν σημαντικά καλύτερη ποιότητα ή απόδοση. Αυτή η προσέγγιση εστιάζει στις προσόδους που αποκομίζουν οι κάτοχοι σπάνιων εταιρικών πόρων, αντί στα οικονομικά κέρδη από την κατάλληλη τοποθέτηση στην αγορά. Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα βρίσκεται πριν την αγορά, στους ιδιαίτερους και δύσκολους στη μίμηση πόρους των εταιριών. Σ. 3 Από την πλευρά της προσέγγισης πόρων και ικανοτήτων, οι εταιρίες είναι ανομοιογενείς σε ότι αφορά τους πόρους, τις ικανότητες και τις δεξιότητες. Επιπλέον, θεωρείται πως οι πόροι, οι ικανότητες και οι δεξιότητες είναι σε κάποιο βαθμό δεδομένες: τουλάχιστον βραχυπρόθεσμα οι εταιρίες πρέπει να λειτουργήσουν με ότι διαθέτουν, και να επιζήσουν δίχως αυτά που δεν διαθέτουν. Με δεδομένο ότι στην προσέγγιση αυτή οι εταιρίες διαθέτουν ανομοιογενείς και βραχυπρόθεσμα σταθερούς πόρους και ικανότητες, η απόφαση για την είσοδο (ή όχι) μιας εταιρίας σε κάποια αγορά εξάγεται μέσα από την ακόλουθη λογική 5 : Εντοπισμός των μοναδικών πόρων και ικανοτήτων της εταιρίας 5 Teece, 1980,

4 Προσδιορισμός της αγοράς στην οποία αυτοί οι πόροι και οι ικανότητες μπορούν να αποδώσουν τη μέγιστη πρόσοδο Απόφαση σχετικά με το αν η πρόσοδος από αυτούς τους πόρους και τις ικανότητες μπορεί να αξιοποιηθεί πιο αποτελεσματικά μέσα από: (α) την ολοκλήρωση στη σχετική αγορά, (β) των πώληση της σχετικής ενδιάμεσης εισροής σε εταιρίες που βρίσκονται ήδη στην αγορά και, (γ) την πώληση των ίδιων των πόρων και των ικανοτήτων σε εταιρία στη σχετική αγορά. Ωστόσο, η προσέγγιση των πόρων και ικανοτήτων συμπεριλαμβάνει και την εξέταση στρατηγικών μέσα από τις οποίες μπορούν να αναπτυχθούν νέοι πόροι και ικανότητες. Πράγματι, αν ο έλεγχος επί σπανίων πόρων είναι η πηγή του οικονομικού κέρδους, τότε ζητήματα όπως η απόκτηση δεξιοτήτων, η διαχείριση της γνώσης και της τεχνογνωσίας, καθώς και η εταιρική μάθηση, καθίστανται θεμελιώδη ζητήματα στρατηγικής. Η Προσέγγιση των Δυναμικών Ικανοτήτων Στις παγκόσμιες αγορές, νικήτριες είναι εκείνες οι εταιρίες που κατορθώνουν να έχουν έγκαιρη απόκριση και γρήγορη και ευέλικτη καινοτομία προϊόντος, συνδυασμένα με την ικανότητα της διοίκησής τους να συντονίζουν και να αξιοποιούν αποτελεσματικά τις εσωτερικές και εξωτερικές τους ικανότητες. Δεν αποτελεί έκπληξη το ότι οι ερευνητές έχουν παρατηρήσει πως κάποιες εταιρίες μπορεί να συσσωρεύουν μεγάλες ποσότητες πολύτιμων τεχνολογικών πόρων, αλλά παρόλα αυτά να μη διαθέτουν πολλές χρήσιμες τεχνολογικές ικανότητες. Οι Teece, Pisano και Shuen 6 αναφέρονται στην ικανότητα δημιουργίας νέων μορφών ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος ως «δυναμικές ικανότητες». Σ. 4 Μια πλευρά του στρατηγικού προβλήματος που αντιμετωπίζει μια καινοτομική εταιρία σε έναν κόσμο Σουμπετεριανού ανταγωνισμού είναι ο εντοπισμός των δύσκολων στη μίμηση εσωτερικών και εξωτερικών ικανοτήτων οι οποίες μπορούν να υποστηρίξουν την παραγωγή πολύτιμων προϊόντων και υπηρεσιών. Έτσι, όπως υποστηρίζουν οι Dierickx και Cool 7, οι επιλογές σχετικά με το πόσο «πρέπει» να επενδύσουν οι εταιρίες σε διαφορετικούς πιθανούς τομείς πόρων και ικανοτήτων αποτελεί ένα κεντρικό ζήτημα της εταιρικής στρατηγικής. Ωστόσο, οι επιλογές σχετικά με το ποιοι πόροι και ποιες ικανότητες πρέπει να αναπτυχθούν 6 Teece, Pisano και Shuen, Dierickx και Cool,

5 επηρεάζονται από αντίστοιχες επιλογές του παρελθόντος. Σε οποιοδήποτε δεδομένη χρονική στιγμή, οι εταιρίες υποχρεωτικά ακολουθούν ένα συγκεκριμένο μονοπάτι, ή τροχιά, ανάπτυξης των ικανοτήτων τους. Αυτό το μονοπάτι όχι μόνο ορίζει ποιες επιλογές είναι ανοικτές για την εταιρία σήμερα, αλλά θέτει και περιορισμούς στο τι θα είναι σε θέση να επιτύχει στο μέλλον. Μονάχα πρόσφατα ξεκίνησαν οι ερευνητές να εστιάζουν στον τρόπο με τον οποίο κάποιες εταιρίες ξεκινούν να αναπτύσσουν ιδιαίτερες εταιρικές ικανότητες, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο ανανεώνουν αυτές τις ικανότητες προκειμένου να αποκριθούν σε αλλαγές στο επιχειρηματικό περιβάλλον 8. Η προσέγγιση των δυναμικών ικανοτήτων επιζητά την ανάπτυξη ενός συνεκτικού πλαισίου, το οποίο να μπορεί τόσο να ενσωματώνει την υπάρχουσα θεωρητική και εμπειρική γνώση, όσο και να διευκολύνει την πρόβλεψη. Στην αναζήτησή της αυτή, η προσέγγιση χρησιμοποιεί τα θεωρητικά θεμέλια που έχουν προσφέρει οι Schumpeter, Penrose, Williamson, Barney, Nelson και Winter, Teece και οι Teece et al. 9. ΙII. Προς ένα Πλαίσιο Δυναμικών Ικανοτήτων Ορολογία Στη σελίδα 516 του άρθρου υπάρχουν ορισμοί: Των συντελεστών παραγωγής Των πόρων Των οργανωσιακών πρακτικών και ικανοτήτων Των θεμελιωδών ικανοτήτων Των δυναμικών ικανοτήτων Των προϊόντων Αγορές και Στρατηγικές Ικανότητες Σ. 5 Κεντρικό σημείο για τη δημιουργία ενός εννοιολογικού πλαισίου σχετικά με τις δυναμικές ικανότητες είναι ο προσδιορισμός των θεμελίων πάνω στα οποία μπορούν να οικοδομηθούν, να διατηρηθούν και να βελτιωθούν ικανότητες που να είναι μοναδικές και δύσκολες στη μίμηση. 8 Iansiti και Clark, 1994, Henderson, Schumpeter, 1934, Penrose, 1959, Williamson, 1975 και 1985, Barney, 1986, Nelson και Winter, 1982, Teece, 1988 και οι Teece et al.,

6 Ένας χρήσιμος τρόπος αρχικής εστίασης στα στρατηγικά στοιχεία μιας εταιρίας είναι καταρχήν ο εντοπισμός των στοιχείων που δεν είναι στρατηγικά. Για να είναι στρατηγική, μια ικανότητα θα πρέπει να είναι προσαρμοσμένη στην ανάγκη κάποιου χρήστη (έτσι ώστε να υπάρχει μια πηγή εσόδων), να είναι μοναδική (ώστε τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες να τιμολογούνται χωρίς μεγάλη σκέψη για τον ανταγωνισμό) και δύσκολη στη μίμηση και αναπαραγωγή της (ώστε να μην εξανεμισθούν τα κέρδη). Τι είναι λοιπόν εκείνο που διασφαλίζει το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών; Για να απαντηθεί αυτό το ερώτημα θα πρέπει κανείς πρώτα να κάνει κάποιες βασικές διακρίσεις μεταξύ της αγοράς και της εσωτερικής (ή ιεραρχικής) οργάνωσης (εταιρίες). Η ουσία της εσωτερικής οργάνωσης έγκειται στο ότι πρόκειται για ένα περιβάλλον μη μοχλευμένων κινήτρων. Λέγοντας μη μοχλευμένων εδώ εννοείται ότι οι αμοιβές καθορίζονται σε επίπεδο ομάδων εργαζομένων, ή σε επίπεδο εταιρίας, και όχι σε ατομικό, σε μια προσπάθεια ενθάρρυνσης της ομαδικότητας, αντί του ατομικισμού. Πράγματι, εκείνο που διακρίνει τις εταιρίες είναι το ότι αποτελούν περιβάλλοντα στα οποία η μορφή οργάνωσης των παραγωγικών δραστηριοτήτων διαφέρει από τη μορφή που θα λάμβαναν οι ίδιες δραστηριότητες στην ελεύθερη αγορά. Συνεπώς, (καθώς συνεχίζει η συζήτηση σχετικά με το τι διακρίνει τις εταιρίες από την ελεύθερη αγορά) τονίζονται οι εταιρικές ικανότητες, οι οποίες αφορούν τρόπους οργάνωσης και διεξαγωγής δραστηριοτήτων οι οποίες δεν μπορούν να συντονισθούν και να εκπληρωθούν με τη χρήση του συστήματος των τιμών. Η πεμπτουσία των περισσότερων εταιρικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων είναι ακριβώς το ότι δεν μπορούν να συγκεντρωθούν και να χρησιμοποιηθούν μέσω της ελεύθερης αγοράς. Είναι πολλές οι διαστάσεις των εταιριών που πρέπει να γίνουν κατανοητές αν επιθυμεί κανείς να καταλάβει τις εταιρικές ικανότητες / δεξιότητες. Μπορούν, ωστόσο, να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: διαδικασίες, θέσεις και μονοπάτια. Διαδικασίες, Θέσεις και Μονοπάτια Σ. 6 Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα των εταιριών έγκειται στις διαχειριστικές και οργανωσιακές τους διαδικασίες, οι οποίες καθορίζονται (α) από τη θέση που κατέχουν ως προς τους πόρους τους και (β) από τα μονοπάτια που είναι διαθέσιμα. Οι διαχειριστικές και οργανωσιακές διαδικασίες αναφέρονται στον τρόπο με τον οποίο 6

7 γίνονται τα πράγματα μέσα στην κάθε εταιρία, κάτι που ενίοτε περιγράφεται ως εταιρική πρακτική, πρότυπα λειτουργίας και μάθηση. Με τη λέξη θέση αναφερόμαστε στο τρέχον εταιρικό απόθεμα τεχνολογίας, πνευματικής ιδιοκτησίας, συμπληρωματικών πόρων, βάσης πελατών, καθώς και στις εξωτερικές σχέσεις με τους προμηθευτές και τους συμπληρωματικούς παίκτες. Τέλος, με τη λέξη μονοπάτι, αναφερόμαστε στις στρατηγικές εναλλακτικές που είναι διαθέσιμες στις εταιρίες, καθώς και στην παρουσία ή απουσία αυξανόμενων αποδόσεων. (1) Διαχειριστικές και οργανωσιακές διαδικασίες. Οι οργανωσιακές διαδικασίες παίζουν τρεις ρόλους: συντονισμού ολοκλήρωσης (μια στατική έννοια), μάθησης (μια δυναμική έννοια) και αναπροσαρμογής (μια έννοια μετασχηματισμού). (α) Σε ότι αφορά το συντονισμό ολοκλήρωση, ενώ το σύστημα τιμών υποτίθεται πως συντονίζει την οικονομία, οι μάνατζερς μιας εταιρίας συντονίζουν ολοκληρώνουν τις ενδο εταιρικές δραστηριότητες. Το πόσο αποδοτικά και αποτελεσματικά επιτυγχάνεται αυτός ο εσωτερικός συντονισμός ολοκλήρωση είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα. Το ίδιο σημαντικό είναι όμως και ο εξωτερικός συντονισμός ολοκλήρωση. Όλο και περισσότερο, η επίτευξη στρατηγικού πλεονεκτήματος απαιτεί την ολοκλήρωση στην εταιρία εξωτερικών δραστηριοτήτων και τεχνολογιών. Η βιβλιογραφία σχετικά με τις στρατηγικές συμμαχίες, τις οιονεί εταιρίες, τις σχέσεις αγοραστή προμηθευτή και τις τεχνολογικές συνεργασίες αποδεικνύει τη σημασία της εξωτερικής ολοκλήρωσης. Υπάρχουν εμπειρικές μελέτες, οι οποίες δείχνουν πως ο τρόπος με τον οποίο οργανώνεται η παραγωγή μέσα στην εταιρία από τη διοίκηση αποτελεί και την πηγή διαφοροποίησης της ανταγωνιστικότητας των εταιριών σε διάφορους τομείς. Η μελέτη του Garvin 10 αφορούσε 18 εργοστάσια παραγωγής κλιματιστικών και αποκάλυψε πως η ποιότητα δεν σχετίζονταν άμεσα είτε με την επένδυση σε κεφάλαιο, είτε με το βαθμό αυτοματισμού των εγκαταστάσεων. Αντίθετα, η απόδοση ως προς την ποιότητα ήταν αποτέλεσμα ιδιαίτερων οργανωσιακών πρακτικών. Στις πρακτικές αυτές συμπεριλαμβάνονταν ο τρόπος συλλογής και επεξεργασίας πληροφόρησης, ο τρόπος σύνδεσης της εμπειρίας των πελατών με τις σχεδιαστικές επιλογές των εταιριών, καθώς και ο τρόπος συντονισμού μεταξύ των κεντρικών εργοστασίων και των προμηθευτών τμημάτων. 10 Garvin,

8 Σ. 7 Επίσης, η αντίληψη ότι οι ικανότητες / δεξιότητες είναι εμπεδωμένες (με διαφορετικό σε κάθε εταιρία τρόπο) στο συντονισμό και στην ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων των εταιριών βοηθά να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο φαινομενικά ελάσσονες τεχνολογικές αλλαγές μπορεί να έχουν καταστρεπτικά αποτελέσματα στην ικανότητα των εταιριών να ανταγωνίζονται. Οι Henderson και Clark 11, για παράδειγμα, έδειξαν με ποιον τρόπο οι καθιερωμένες εταιρίες στον κλάδο του φωτολιθογραφικού εξοπλισμού καταστράφηκαν από μια σειρά φαινομενικά μικρών καινοτομιών, οι οποίες είχαν όμως σημαντική επίδραση στον τρόπο με τον οποίο έπρεπε να είναι διαρθρωμένο ολόκληρο το σύστημα παραγωγής. Αποδίδουν δε αυτές τις δυσκολίες στο γεγονός ότι οι συστημικές καινοτομίες συχνά απαιτούν εντελώς νέες πρακτικές προκειμένου να επιτευχθεί ο συντονισμός και η ολοκλήρωση της διαδικασίας παραγωγής. Αυτά τα ευρήματα υποδεικνύουν πως τα συστήματα παραγωγής είναι σε μεγάλο βαθμό αλληλένδετα και πως συχνά δεν είναι δυνατή η αλλαγή ενός από αυτά χωρίς την ταυτόχρονη αλλαγή και κάποιων (ή όλων) από τα υπόλοιπα. Με άλλα λόγια, η αποσπασματική μίμηση ή αναπαραγωγή ενός επιτυχημένου υποδείγματος μπορεί να αποφέρει μηδενικά αποτελέσματα. (β) Ακόμα πιο σημαντική ίσως από την ολοκλήρωση, είναι η μάθηση. Μάθηση είναι η διαδικασία μέσα από την οποία η επανάληψη και ο πειραματισμός κάνουν δυνατή την όλο και καλύτερη και ταχύτερη εκπλήρωση κάποιων λειτουργιών. Η μάθηση επιτρέπει επίσης τον εντοπισμό νέων ευκαιριών. Στο πλαίσιο της εταιρίας, αλλά και γενικότερα, η μάθηση έχει κάποια σημαντικά χαρακτηριστικά. Πρώτο, η μάθηση αφορά τόσο οργανωσιακές (εταιρικές), όσο και ατομικές, δεξιότητες. Η μάθηση απαιτεί κοινό κώδικα επικοινωνίας και συντονισμένες διαδικασίες αναζήτησης και έρευνας. Δεύτερο, η οργάνωση και η γνώση που παράγεται μέσα από τη μάθηση παραμένει εμπεδωμένη σε νέα πρότυπα δράσης, νέες πρακτικές, ή σε μια νέα λογική εταιρικής οργάνωσης. Η έννοια των δυναμικών ικανοτήτων ως διαδικασίας συντονισμού ανοίγει την πόρτα στη δυνατότητα για μάθηση μεταξύ εταιριών. Ερευνητές 12 έχουν δείξει πως η συνεργασία και οι σχέσεις με άλλες εταιρίες μπορεί να αποτελέσει όχημα νέας οργανωσιακής μάθησης, βοηθώντας τις εταιρίες να αναγνωρίζουν μη λειτουργικές πρακτικές τους, και «φωτίζοντας» τα στρατηγικά «τυφλά σημεία». 11 Henderson και Clark, Doz και Shuen, 1990, Mody,

9 Σ. 8 (γ) Σε ότι αφορά την αναπροσαρμογή και το μετασχηματισμό, σε ταχέως εξελισσόμενα περιβάλλοντα είναι προφανώς σημαντική η ικανότητα αντίληψης της ανάγκης για αναπροσαρμογή της εταιρίας, της διάρθρωσης των πόρων της, και της επίτευξης του αναγκαίου εσωτερικού και εξωτερικού μετασχηματισμού. Η ικανότητα αυτή προϋποθέτει διαρκεί επιτήρηση των αγορών και των τεχνολογιών, καθώς και μια προθυμία για την υιοθέτηση των εκάστοτε βέλτιστων πρακτικών. Από αυτή την άποψη, το benchmarking έχει ιδιαίτερη αξία ως μια οργανωμένη διαδικασία αντίληψης της εξέλιξης του περιβάλλοντος. (2) Θέσεις. Η στρατηγική στάση μιας εταιρίας δεν καθορίζεται μόνον από τη μάθησή της και από τη συνοχή των εσωτερικών και εξωτερικών διαδικασιών και κινήτρων, αλλά επίσης από τους συγκεκριμένους πόρους που έχει στη διάθεσή της. (α) Τεχνολογικοί πόροι. Αν και υπάρχει μια αναδυόμενη αγορά τεχνογνωσίας, μεγάλο μέρος των διαθέσιμων τεχνολογιών δεν είναι εμπορικά διαθέσιμες. Αυτό συμβαίνει είτε επειδή η εταιρία που κατέχει μια τεχνολογία δεν είναι διατεθειμένη να την πουλήσει, ή επειδή υπάρχουν δυσκολίες στην ίδια την αγορά τεχνογνωσίας. Οι τεχνολογικοί πόροι μιας εταιρίας μπορεί να προστατεύονται από τα συνήθη εργαλεία προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. Σε κάθε περίπτωση πάντως, η προστασία και η χρήση των τεχνολογικών πόρων είναι θεμελιώδες στοιχείο διαφοροποίησης μεταξύ των εταιριών. Το ίδιο συμβαίνει δε και με τους συμπληρωματικούς πόρους. (β) Συμπληρωματικοί πόροι. Η τεχνολογική καινοτομία απαιτεί τη χρήση και κάποιων άλλων σχετιζόμενων πόρων, προκειμένου να παραχθούν νέα προϊόντα και υπηρεσίες. Οι προηγούμενες διαδικασίες εμπορευματοποίησης επιτρέπουν στην εταιρίες να οικοδομήσουν τέτοιες συμπληρωματικότητες. Αυτές οι ικανότητες και οι πόροι, αν και είναι αναγκαίοι για τις τρέχουσες δραστηριότητες της εταιρίας, μπορεί να έχουν και άλλες χρήσεις. Βρίσκονται δε τυπικά «προς τα εμπρός» στην αλυσίδα αξίας. Τα νέα προϊόντα και οι υπηρεσίες μπορούν είτε να αυξήσουν είτε να καταστρέψουν την αξία τέτοιων συμπληρωματικών πόρων. Έτσι, η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών υπολογιστών βελτίωση την αξία της ΙΒΜ σε ότι αφορά την πώληση προϊόντων γραφείου, ενώ τα δισκόφρενα απαξίωσαν μεγάλο μέρος της επένδυσης της βιομηχανίας σε ταμπούρα (παλαιότερο είδος φρένων). (γ) Χρηματοοικονομικοί πόροι. Βραχυπρόθεσμα, η ταμιακή θέση της εταιρίας και η χρηματοοικονομική μόχλευσή της μπορούν να έχουν στρατηγικές επιπτώσεις. Αν και τίποτε δεν μπορεί να καταπολεμήσει διάφορα προβλήματα όπως το χρήμα, συχνά δεν είναι δυνατή η συγκέντρωση χρήματος από εξωτερικές πηγές χωρίς να 9

10 χρειασθεί να αποκαλυφθούν σημαντικές πληροφορίες στους δυνητικούς επενδυτές. Κατά συνέπεια, το τι είναι σε θέση μια εταιρία να πράξει βραχυπρόθεσμα είναι συνάρτηση του ισολογισμού της. Μεσο μακροπρόθεσμα η κατάσταση θα πρέπει να αλλάζει, καθώς καθίστανται περισσότερο σημαντικές οι ταμιακές ροές. (δ) Πόροι φήμης. Οι εταιρίες έχουν, όπως και τα άτομα, τη δική τους φήμη. Η φήμη συχνά περικλείει αρκετή πληροφόρηση σχετικά με την εταιρία, ενώ προσδιορίζει την αντιμετώπισή της από τους πελάτες, τους προμηθευτές και τους ανταγωνιστές της. Είναι κάποιες φορές δύσκολο να απεμπλακεί η φήμη από την τρέχουσα θέση της εταιρίας όσον αφορά τους πόρους και την αγορά. Ωστόσο, οι πόροι φήμης μπορούν να θεωρηθούν ως ένας άυλος πόρος που επιτρέπει στις εταιρίες την επίτευξη διάφορων στόχων τους στην αγορά. Η αξία της φήμης είναι κατά βάση εξωτερική, καθώς εκείνο που είναι κρίσιμο είναι το ότι αποτελεί ένα είδος περίληψης σχετικά με την τρέχουσα θέση και κατάσταση της εταιρίας, καθώς και σχετικά με τη μελλοντική της συμπεριφορά. Καθώς υπάρχει ισχυρή ασυμμετρία μεταξύ εκείνου που είναι γνωστό από την ίδια την εταιρία (για τον εαυτό της), και εκείνου που γίνεται ευρύτερα γνωστό γι αυτήν, η φήμη μπορεί να αποδίδει μια επίπλαστη εικόνα της εταιρίας, με την έννοια ότι οι εξωτερικοί παράγοντες θα πρέπει να κρίνουν με βάση αυτά που γνωρίζουν, και όχι με βάση αυτά που θα μπορούσαν να γνωρίζουν για την εταιρία. (ε) Διαρθρωτικοί πόροι. Η επίσημη και η άτυπη δομή των οργανισμών, καθώς και οι εξωτερικές τους διασυνδέσεις, παίζουν σημαντικό ρόλο στην κατεύθυνση και στο ρυθμό εισαγωγής καινοτομιών, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αναπτύσσονται παράλληλα οι πόροι και οι ικανότητές τους. Ο βαθμός στον οποίο χαρακτηρίζονται από ιεραρχία και από κάθετη και οριζόντια ολοκλήρωση είναι στοιχεία ιδιαίτερα στην κάθε εταιρία. Μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ διαφόρων μορφών διακυβέρνησης των εταιριών (π.χ. ολοκληρωμένες εταιρίες με πολλά προϊόντα, ευέλικτες εταιρίες, οιονεί εταιρίες, όμιλοι) και η κάθε μια από αυτές τις μορφές υποστηρίζει διαφορετικού τύπου καινοτομική δραστηριότητα. Για παράδειγμα, οι μορφές οιονεί εταιριών (virtual firms) λειτουργούν αποδοτικά όταν η καινοτομία είναι αυτόνομης φύσης, ενώ οι ολοκληρωμένες εταιρίες λειτουργούν καλύτερα με τις συστημικές καινοτομίες. (ζ) Θεσμικοί πόροι. Το περιβάλλον των εταιριών δεν περιορίζεται στην αγορά. Αν και αναγνωρίζεται η σημασία των δημόσιων πολιτικών για τον περιορισμό της ελευθερίας κινήσεων των εταιριών, υπάρχει μια τάση να θεωρείται πως οι πολιτικές 10

11 αυτές εφαρμόζονται μέσα από την αγορά, ή μέσα από την παροχή διαφόρων ειδών κινήτρων. Ωστόσο, και οι ίδιοι οι θεσμοί αποτελούν ένα κρίσιμο στοιχείο του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Τα κανονιστικά συστήματα, όπως και το καθεστώς προστασίας πνευματικής ιδιοκτησίας, το νομοθετικό πλαίσιο αποζημιώσεων, οι αντιμονοπωλιακοί νόμοι, όλα αποτελούν τμήμα του επιχειρηματικού περιβάλλοντος. Το ίδιο και το σύστημα ανώτερης και ανώτατης εκπαίδευσης και η Εθνική κουλτούρα. Υπάρχουν σημαντικές Εθνικές διαφορές, οι οποίες αποτελούν έναν από τους λόγους για τους οποίους η γεωγραφική θέση των εταιριών έχει σημασία. Αυτοί οι θεσμικοί πόροι μπορεί να μην είναι ιδιαίτεροι για κάθε εταιρία εταιρίες διαφορετικής Εθνικής ή περιφερειακής προέλευσης μπορεί να διαθέτουν πολύ διαφορετικούς θεσμικούς πόρους στους οποίους μπορούν να βασισθούν. (η) Πόροι αγοράς (διαρθρωτικοί). Η θέση μιας εταιρίας στην αγορά έχει μεν σημασία, αλλά συχνά δεν αποτελεί σημαντικό προσδιοριστικό παράγοντα της θέσης μιας εταιρίας σε σχέση με το εξωτερικό της περιβάλλον. Μέρος του προβλήματος έγκειται στον ορισμό της αγοράς στην οποία δραστηριοποιείται μια εταιρία με τέτοιον τρόπο ώστε να έχει οικονομικό νόημα. Πιο σημαντικό, η θέση μιας εταιρίας σε μια ταχέως εξελισσόμενη αγορά μπορεί να είναι πολύ ευμετάβλητη. Επιπλέον, η σχέση μεταξύ του μεριδίου της αγοράς και της καινοτομικότητας κάποιας εταιρίας έχει προ πολλού πάψει, αν ίσχυσε ποτέ. Όλα τα παραπάνω υποδεικνύουν πως η θέση μιας εταιρίας στην αγορά είναι μεν σημαντική, αλλά συχνά η αληθινή της σημασία είναι μικρότερη από εκείνη που της αποδίδεται. Η εταιρική στρατηγική θα πρέπει να σχηματίζεται με βάση περισσότερο θεμελιώδεις πλευρές της εταιρικής απόδοσης, οι οποίες έχουν τις ρίζες τους στους εταιρικούς πόρους και ικανότητες, όπως αυτές καθορίζονται από τις θέσεις και τα μονοπάτια που περιγράφηκαν. (θ) Όρια της εταιρίας. Μια σημαντική διάσταση της θέσης μιας εταιρίας είναι και ο προσδιορισμός των ορίων της. Με άλλα λόγια, ο βαθμός ολοκλήρωσης τον οποίο παρουσιάζει (κάθετη, παράλληλη και οριζόντια) έχει πολύ μεγάλη σημασία. Τα όρια δεν είναι σημαντικά μόνο ως προς τους τεχνολογικούς και συμπληρωματικούς πόρους τους οποίους συμπερικλείουν, αλλά επίσης ως προς τη φύση του συντονισμού της παραγωγής που μπορεί να αναληφθεί ενδοεταιρικά, αντί μέσα από την αγορά. Όταν υπάρχει πρόβλημα προστασίας των ιδιαίτερων εταιρικών ικανοτήτων ή του πνευματικού και γνωστικού τους κεφαλαίου, τότε η συναλλαγή μέσα από την αγορά 11

12 εκθέτει τις εταιρίες σε κίνδυνο, οπότε η ιεραρχική μορφή οργάνωσης μπορεί να είναι πιο αποτελεσματική από τις αγοραίες συναλλαγές. (3) Μονοπάτια. Το προς τα που μπορεί να κινηθεί μια εταιρία είναι συνάρτηση τόσο της τρέχουσας θέσης της, όσο και των μονοπατιών που βρίσκονται μπροστά της. Η τρέχουσα θέση της εταιρίας καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από το μονοπάτι που έχει ακολουθήσει μέχρι εκείνη τη στιγμή. Οι προηγούμενες επενδύσεις της εταιρίας και το φάσμα των πρακτικών της «φωτογραφίζουν» τη μελλοντική συμπεριφορά της. Αυτό συμβαίνει γιατί η μάθηση τείνει να είναι «τοπική». Δηλαδή, οι ευκαιρίες που υπάρχουν για μάθηση θα είναι «κοντά» στις παρελθούσες δραστηριότητες και, κατά συνέπεια, θα είναι ιδιαίτερες για κάθε εταιρία. Η σημασία της εξάρτησης κάθε εταιρίας από τα τεχνολογικά της μονοπάτια αυξάνει όταν επικρατούν συνθήκες στις οποίες υπάρχουν σημαντικά οφέλη από την υιοθέτηση μιας συγκεκριμένης τεχνολογία που δεν κατέχει η εταιρία. Ο ανταγωνισμός ανάμεσα και μεταξύ των διαφορετικών τεχνολογιών χαρακτηρίζεται από αύξουσες αποδόσεις. Κάποιο αρχικό προβάδισμα μιας τεχνολογίας εξαιτίας καλής τύχης ή ειδικών συνθηκών μπορεί να ενισχυθεί σημαντικά από τις αύξουσες αποδόσεις από τη διευρυνόμενη χρήση της συγκεκριμένης τεχνολογίας. Αυτό δεν συνεπάγεται βέβαια πως οι εταιρίες που κινούνται πρώτες κερδίζουν πάντοτε. Καθώς οι αύξουσες αποδόσεις έχουν πολλαπλές πηγές, η προηγούμενη θέση των εταιριών μπορεί να επηρεάσει την ικανότητά τους να τις εκμεταλλευθούν. Σ. 11 Όταν υπάρχουν αύξουσες αποδόσεις, οι εταιρίες μπορεί να ανταγωνίζονται παθητικά, ή στρατηγικά μέσα από δράσεις υποστήριξης συγκεκριμένων τεχνολογιών. Η πραγματικότητα διδάσκει πως η εταιρία με το καλύτερο προϊόν δεν θα κερδίσει πάντοτε την αγορά, καθώς τυχαία (ή μη) γεγονότα μπορούν να εγκλωβίσουν τους αγοραστές σε υποδεέστερες τεχνολογίες, ή ακόμα να δημιουργήσουν για τους αγοραστές μεγάλο κόστος μεταπήδησης από τη μια τεχνολογία στην άλλη. Ωστόσο, αν και το κόστος μεταπήδησης μπορεί να ευνοεί τις παγιωμένες εταιρίες, σε περιβάλλοντα γρήγορης τεχνολογικής αλλαγής το όφελος από τη μεταπήδηση μπορεί πολύ γρήγορα να ξεπεράσει το κόστος της. Τεχνολογικές ευκαιρίες. Η έννοια της εξάρτησης από τα τεχνολογικά μονοπάτια αποκτά ακόμα μεγαλύτερη σημασία μέσα από την εξέταση των τεχνολογικών ευκαιριών που παρουσιάζονται σε κάποιον κλάδο. Είναι αναγνωρισμένο πως το πόσο πολύ και πόσο γρήγορα μπορεί να εξελιχθεί μια συγκεκριμένη βιομηχανική δραστηριότητα εξαρτάται εν μέρει από τις τεχνολογικές 12

13 ευκαιρίες που της είναι διαθέσιμες. Αυτές οι ευκαιρίες είναι συνήθως συνάρτηση (με χρονική υστέρηση) της κύησης διαφόρων τεχνολογιών στη βασική επιστήμη, καθώς και της ταχύτητας με την οποία γίνονται οι νέες επιστημονικές ανακαλύψεις. Ωστόσο, οι τεχνολογικές ευκαιρίες μπορεί να μην είναι απολύτως εξωγενείς ως προς τη βιομηχανία, όχι μόνο γιατί κάποιες εταιρίες έχουν τη δυνατότητα να εμπλακούν (ή τουλάχιστον να υποστηρίξουν) σε βασική έρευνα, αλλά επίσης γιατί οι τεχνολογικές ευκαιρίες τροφοδοτούνται συχνά από την ίδια την καινοτομική δραστηριότητα. Σημαντικός είναι ο ρυθμός και η κατεύθυνση προς την οποία ωθούνται προς τα πίσω τα εκάστοτε σχετικά επιστημονικά όρια. Το βάθος και το εύρος των τεχνολογικών ευκαιριών που βρίσκονται κοντά στις παρελθούσες ερευνητικές δραστηριότητες μιας εταιρίας μπορούν συνεπώς να επηρεάσουν τις επιλογές που είναι ανοικτές σε αυτή, τόσο ως προς το ύψος, όσο και ως προς την κατεύθυνση, της Ε&Α που είναι διατεθειμένη να αναλάβει. Αποτίμηση. Το τι μπορεί να κάνει μια εταιρία, καθώς και η κατεύθυνση προς την οποία μπορεί να κινηθεί, περιορίζονται από τη θέση και τα μονοπάτια που έχει ακολουθήσει στο παρελθόν. Τους ίδιους περιορισμούς αντιμετωπίζουν και οι ανταγωνιστές της. Συνεπώς, τα κέρδη τείνουν να απορρέουν όχι μονάχα από τη διάρθρωση των πόρων των εταιριών, και από το βαθμό στον οποίο αυτοί μπορούν να γίνουν αντικείμενο μίμησης, αλλά επίσης από την ικανότητα της εταιρίας να αναπροσαρμόζεται και να μετασχηματίζεται. Επιπλέον, η εταιρία αποτελεί κάτι περισσότερο από το άθροισμα των μερών της. Πράγματι, σε κάποιο βαθμό μπορούν να έλθουν ή να φύγουν άτομα από τον οργανισμό και, για όσο τουλάχιστον παραμένουν αναλλοίωτες οι εσωτερικές διαδικασίες και δομές, αυτή η ροή να μην επηρεάσει την απόδοσή του. Μια ριζική μεταβολή του επιχειρηματικού περιβάλλοντος αποτελεί μια πολύ πιο σοβαρή απειλή για την εταιρία, απ ότι είναι η απώλεια μερικών ατόμων, καθώς τα άτομα μπορούν να αντικατασταθούν πιο εύκολα απ ότι μπορεί να μετασχηματισθεί ολόκληρη η εταιρία. Επιπλέον, η προσέγγιση των δυναμικών ικανοτήτων των εταιριών υποδεικνύει πως η συμπεριφορά και η απόδοση συγκεκριμένων εταιριών είναι ιδιαίτερα δύσκολο να αποτελέσει αντικείμενο μίμησης. 13

14 ΙV. Δυνατότητα Αντιγραφής και Μίμησης των Οργανωσιακών Διαδικασιών και Θέσεων Σ. 12 Αντιγραφή. Η αντιγραφή αφορά τη μεταφορά ή την εκ νέου ανάπτυξη των ικανοτήτων από ένα συνεκτικό οικονομικό πλαίσιο σε ένα άλλο (από την ίδια πάντοτε εταιρία). Καθώς η σχετική με την παραγωγή γνώση είναι ενσωματωμένη σε ανθρώπους και υλικό, η αντιγραφή της δεν είναι δυνατή μονάχα με τη μετάδοση των πληροφοριών. Η αντιγραφή και μεταφορά ικανοτήτων είναι συχνά αδύνατη αν δεν υπάρξει ταυτόχρονη μεταφορά ανθρώπων, αν και αυτή η μεταφορά μπορεί να ελαχιστοποιηθεί εφόσον αναληφθούν επενδύσεις μετατροπής της σιωπηρής γνώσης σε κωδικοποιημένη. Συχνά, ωστόσο, αυτή η μετατροπή είναι απλώς αδύνατη. Η αντιγραφή ικανοτήτων μπορεί επίσης να παρεμποδίζεται από το γεγονός ότι ελάχιστες εταιρικές πρακτικές είναι αυτόνομες και αυτοδύναμες στις περισσότερες περιπτώσεις η ανάγκη για συνοχή μεταξύ των διαφορετικών πρακτικών συνεπάγεται πως οποιαδήποτε αλλαγή πρακτικής σε ένα τμήμα της εταιρίας (π.χ. στην παραγωγή) απαιτεί αλλαγές και σε κάποιο άλλο τμήμα της (π.χ. στην Ε&Α). Η ύπαρξη ικανότητας αντιγραφής ικανοτήτων άλλων εταιριών αποδεικνύει, πάντως, ότι η εν λόγω εταιρία διαθέτει τις βάσεις που είναι αναγκαίες για τη μάθηση και τη βελτίωσή της. Υπάρχουν αρκετές εμπειρικές ενδείξεις που υποστηρίζουν πως η κατανόηση των διαδικασιών, τόσο της παραγωγής όσο και του μάνατζμεντ, αποτελεί το κλειδί για τη βελτίωση των εταιρικών διαδικασιών. Κοντολογίς, ένας οργανισμός δεν είναι σε θέση να βελτιώσει κάτι που δεν κατανοεί. Η βαθιά κατανόηση των διαδικασιών είναι συχνά προαπαιτούμενο προκειμένου να υπάρξει κωδικοποίηση της γνώσης. Πράγματι, αν η εταιρική γνώση είναι στο μεγαλύτερο μέρος της σιωπηρή, αυτό αποτελεί ένδειξη πως οι υποκείμενες δομές στις οποίες βασίζεται δεν είναι απολύτως κατανοητές, κάτι το οποίο περιορίζει τις δυνατότητες για εταιρική μάθηση, καθόσον δεν είναι δυνατή η συστηματική εφαρμογή επιστημονικών και τεχνικών αρχών. Μίμηση. Η μίμηση είναι απλώς η αντιγραφή την οποία εκτελεί κάποιος ανταγωνιστής. Αν είναι δυσχερής η αντιγραφή και μεταφορά των ικανοτήτων της ίδιας εταιρίας (π.χ. από ένα εργοστάσιό της σε ένα άλλο), η μίμηση από τους ανταγωνιστές θα είναι φυσικά ακόμα δυσχερέστερη. Οι παράγοντες που καθιστούν δυσχερή την αντιγραφή, δυσκολεύουν επίσης τη μίμηση. Έτσι, (1) όσο περισσότερο σιωπηρή είναι η παραγωγική γνώση μιας 14

15 εταιρίας, τόσο πιο δύσκολο είναι να την αναπαράγει, είτε η ίδια η εταιρία, είτε οι ανταγωνιστές της. Ένα δεύτερο (2) σύνολο φραγμών που εμποδίζει τη μίμηση συγκεκριμένων ικανοτήτων είναι, στις προηγμένες βιομηχανικές χώρες, το σύστημα προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων. (3) Αρκετοί επιπλέον παράγοντες προκαλούν μια διαφορά μεταξύ του κόστους αντιγραφής (από την ίδια την εταιρία) και του κόστους μίμησης (από τους ανταγωνιστές της εταιρίας) των ικανοτήτων. Ο βαθμός στον οποίο η τεχνολογία, ή η ίδια η εταιρία, μπορεί να παρατηρηθεί είναι ένας τέτοιος σημαντικός παράγοντας. Μια εταιρία δεν είναι υποχρεωμένη να εκθέσει την τεχνολογία της διαδικασίας παραγωγής της στον ανταγωνισμό προκειμένου να ωφεληθεί από αυτήν. Εταιρίες με τεχνολογία προϊόντος, από την άλλη πλευρά, βρίσκονται στη δυσάρεστη θέση ότι πρέπει να εκθέσουν στον ανταγωνισμό την τεχνολογία τους προκειμένου να ωφεληθούν από αυτή. Συνολικά, η δυνατότητα ιδιοποίησης μιας ικανότητας ή τεχνολογίας από τρίτες εταιρίες αποτελεί συνάρτηση τόσο της ευκολίας με την οποία μπορεί να γίνει η αντιγραφή ή η μίμησή της, όσο και του καθεστώτος προστασίας πνευματικών δικαιωμάτων ως φραγμού στη μίμηση. V. Συμπεράσματα Αποτελεσματικότητα ενάντια στην Ισχύ στην Αγορά Σ. 13 Οι προσεγγίσεις των ανταγωνιστικών δυνάμεων και της στρατηγικής σύγκρουσης αντιλαμβάνονται γενικά πως τα κέρδη των εταιριών απορρέουν από τις στρατηγικές τους κινήσεις, δηλαδή από τον περιορισμό του ανταγωνισμού τον οποίο οι εταιρίες επιτυγχάνουν μέσα από την αύξηση του κόστους εισόδου ανταγωνιστών στον κλάδο, και μέσα από την απαγορευτική τους συμπεριφορά. Οι προσεγγίσεις των πόρων και ικανοτήτων και των δυναμικών ικανοτήτων έχουν σαφώς διαφορετικό προσανατολισμό. Θεωρούν πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απορρέει από υψηλής απόδοσης πρακτικές που εφαρμόζονται μέσα στην εταιρία, οι οποίες σχηματίζονται μέσα από τις εταιρικές διαδικασίες και θέσεις. Εξαιτίας της ατελούς αγοράς των συντελεστών παραγωγής ή, ακριβέστερα, της μη εμπορευσιμότητας «μαλακών» πόρων όπως είναι οι αξίες, η κουλτούρα και η οργανωσιακή εμπειρία, οι ιδιαίτερες εταιρικές ικανότητες και δεξιότητες γενικά δεν μπορούν να αγορασθούν πρέπει να δημιουργηθούν από την ίδια την εταιρία. Η ανταγωνιστική επιτυχία είναι εν μέρει αποτέλεσμα πολιτικών, πρακτικών, εμπειρίας και αποδοτικότητας που έχει αποκτήσει η εταιρία σε προγενέστερες περιόδους. 15

16 Απόδοση υπερβολικής σημασίας στις στρατηγικές κινήσεις, όπως αυτές εννοούνται στις προσεγγίσεις των ανταγωνιστικών δυνάμεων και της στρατηγικής σύγκρουσης, μπορεί να οδηγήσει τις εταιρίες σε υπο επένδυση στις θεμελιώδεις ικανότητές τους και στην παραμέληση των δυναμικών ικανοτήτων, κάτι που θα επιδράσει αρνητικά στη μακροπρόθεσμη ανταγωνιστικότητά τους. Κανονιστικές Συνέπειες Σ. 14 Έχει ήδη γίνει σαφής ο υπαινιγμός πως η προσέγγιση των ικανοτήτων τείνει να ωθεί τα στελέχη προς τη δημιουργία ιδιαίτερων και δύσκολων στη μίμηση πλεονεκτημάτων, και προς την αποφυγή παιγνίων με τους πελάτες και τους ανταγωνιστές. Στρατηγικές εισόδου. Σε ότι αφορά τις στρατηγικές εισόδου, η προσέγγιση πόρων και ικανοτήτων υποστηρίζει πως οι αποφάσεις για είσοδο σε κάποια αγορά ή κλάδο πρέπει να λαμβάνονται εξετάζοντας τις ικανότητες και δεξιότητες που έχει η κάθε εταιρία σε σχέση με τον ανταγωνισμό. Ενώ η προσέγγιση της αποτροπής εισόδου νέων ανταγωνιστών υποστηρίζει μια γενική αναζήτηση νέων επιχειρηματικών ευκαιριών, η προσέγγιση των πόρων και ικανοτήτων υποστηρίζει πως τέτοιες ευκαιρίες μπορούν να αναζητηθούν μονάχα «κοντά» στους υπάρχοντες τομείς δραστηριότητας της εταιρίας. Χρονισμός εισόδου. Ενώ η προσέγγιση στρατηγικής σύγκρουσης δεν βοηθά στον εντοπισμό δυνητικών ανταγωνιστών, η προσέγγιση πόρων και ικανοτήτων προσδιορίζει τους δυνητικούς ανταγωνιστές, όπως και τον πιθανό χρόνο εισόδου τους στην αγορά. Οι Brittain και Freeman 13 υποστήριξαν πως ένας οργανισμός μπορεί να επεκταθεί γρήγορα όταν υπάρχει σημαντική επικάλυψη μεταξύ των θεμελιωδών ικανοτήτων του και εκείνων των ικανοτήτων που χρειάζεται για να επιβιώσει σε μια νέα αγορά. Διαφοροποίηση. Η συσχετισμένη διαφοροποίηση δηλαδή η διαφοροποίηση που αξιοποιεί ή επεκτείνει υπάρχουσες ικανότητες είναι η μοναδική μορφή διαφοροποίησης που η προσέγγιση πόρων και ικανοτήτων μπορεί να θεωρήσει ευεργετική. Εστίαση και εξειδίκευση. Η εστίαση θα πρέπει να ορισθεί σε όρους ιδιαίτερων εταιρικών ικανοτήτων και δεξιοτήτων, και όχι σε όρους προϊόντων. Η προσέγγιση πόρων και ικανοτήτων δίδει έμφαση στις εσωτερικές διαδικασίες που χρησιμοποιεί 13 Brittain και Freeman,

17 μια εταιρία, καθώς και στον τρόπο με τον οποίο αυτές αξιοποιούνται και εξελίσσονται. Η προσέγγιση έχει το πλεονέκτημα ότι δείχνει πως το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα δεν είναι μονάχα θέμα του πως παίζει μια εταιρία το επιχειρηματικό παιχνίδι το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα είναι επίσης συνάρτηση των πόρων με τους οποίους μπορεί να παίξει η εταιρία, καθώς και του τρόπου με τον οποίο αυτοί οι πόροι μπορούν να αξιοποιηθούν σε μια διαρκώς εξελισσόμενη αγορά. Βιβλιογραφία Barney, J., B., Strategic Factor Markets: expectations, luck and business strategy, Management Science, vol. 32 (10), pp , 1986 Dierickx, I. and Cool, K., Asset Stock Accumulation and Sustainability of Competitive Advantage, Management Science, vol. 35 (12), pp , 1989 Doz, Y. and Shuen, A., From Intent to Outcome: a process framework for partnerships, INSEAD Working Paper, 1990 Garvin, D., Managing Quality, Free Press, New York, 1988 Henderson, R., M. and Clark, K., B., Architectural Innovation: the reconfiguration of existing product technologies and the failure of established firms, Administrative Science Quarterly, vol. 35, pp. 9 30, 1990 Henderson, R., M., The Evolution of Integrative Capability: innovation in cardiovascular drug discovery, Industrial and Corporate Change, vol. 3 (3), pp , 1994 Iansiti, M. and Clark, K., B., Integration and Dynamic Capability: evidence from product development in automobiles and mainframe computers, Industrial and Corporate Change, vol. 3 (3), pp , 1994 Mody, A., Learning through Alliances, Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 20 (2), pp , 1993 Nelson, R. and Winter, S., An Evolutionary Theory of Economic Change, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1982 Penrose, E., The Theory of the Growth of the Firm, Basil Blackwell, London, 1959 Porter, M., Competitive Strategy, Free Press, New York, 1980 Schumpeter, J., A., Theory of Economic Development, Harvard University Press, Cambridge, MA, 1934 Shapiro, C., The Theory of Business Strategy, RAND Journal of Economics, vol. 20 (1), pp , 1989 Sutton, J., Implementing Game Theoretical Models in Industrial Economies, in Del Monte, A., (ed.), Recent Developments in the Theory of Industrial Organization, University of Michigan Press, Ann Arbor, MI, pp , 1992 Teece, D., J., Economic Analysis and Strategic Management, California Management Review, vol. 26 (3), pp ,

18 Teece, D., J., Economics of Scope and the Scope of the Enterprise, Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 1, pp , 1980 Teece, D., J., Technological Change and the Nature of the Firm, in Dosi, G., Freeman, C., Nelson, R., Silverberg, G. and Soete, L., (eds.), Technical Change and Economic Theory, Pinter Publishers, New York, pp , 1988 Teece, D., J., Towards an Economic Theory of the Mutliproduct Firm, Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 3, pp , 1982 Teece, D., J., Rumelt, R., Dosi, G. and Winter, S., Understanding Corporate Coherence: theory and evidence, Journal of Economic Behaviour and Organization, vol. 23, pp. 1 30, 1994 Williamson, O., E., Markets and Hierarchies, Free Press, New York, 1975 Williamson, O., E., The Economic Institutions of Capitalism, Free Press, New York,

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν

Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης. Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3 Το Εξωτερικό Περιβάλλον της Eπιχείρησης Εισηγητής : Γιάννης Χατζηκιάν 3-1 Στην προηγούμενη εισήγηση παρουσιάσαμε την εξέλιξη της Θεωρίας της Διοίκησης 3-2 Στόχος της σημερινής εισήγησης : Θα αναπτύξω

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΣΥΝΘΗΚΩΝ ΓΙΑ «ΕΣΩΤΕΡΙΚΕΣ» ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΝΔΟ- ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΣΤΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ, ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ, ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΔΙΑΤΗΡΗΣΙΜΟΤΗΤΑ/ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2014/2015 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΑΛΥΣΙΔΑ ΑΞΙΑΣ ΠΟΡΟΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΠΟΡΟΙ & ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΣΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΒΑΣΙΚΕΣ-ΟΡΙΑΚΕΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΩΝ ΟΙ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΣΑΝ ΠΗΓΗ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟΥ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3

STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 STRATEGIC MANAGEMENT ΙI SESSION 3 ΕΞΥΠΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ΜΟΝΤΕΛΟ ΕΥΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ Η «ΔΟΜΗΣΗ» ΤΗΣ ΟΙ 5 ΠΕΙΘΑΡΧΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΤΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ ΤΗΣ ΜΑΘΗΣΗΣ ΕΜΠΟΔΙΑ/ΜΑΘΗΣΙΑΚΕΣ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ 31 ΜΑΙΟΥ 2013 ΘΕΜΑΤΑ Θέμα 1 (2 Μονάδες) Η Creta Farm είναι μια ελληνική αλλαντοβιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2015 ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΕΠΙΤΥΧΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ & ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗΣ Σ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛ ΤΟΥ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ Η ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ Σ SESSION 5 ΧΡΗΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας

Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020. Δρ Γιάννης Τόλιας Η Προσέγγιση της Εξυπνης Εξειδίκευσης στον Αναπτυξιακό Σχεδιασμό 2014-2020 Δρ Γιάννης Τόλιας Διάρθρωση της παρουσίασης: 1. Τα πανευρωπαϊκά διδάγματα από 4 προγραμματικές περιόδους (ή Πακέτα ή ΚΠΣ ή ΕΣΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών»

«Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Πέμπτη 4 Δεκεμβρίου 2014 «Συντονισμός του Σχεδιασμού και της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών» Αποτελεσματική Παρακολούθηση και Αξιολόγηση της Εφαρμογής Δημόσιων Πολιτικών Νίκος Παπαδάτος, Μέλος & τ. Πρόεδρος

Διαβάστε περισσότερα

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ.

Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμ. Ε.Σ.Π.Σ. Thomas Edison: >1000 διπλώματα ευρεσιτεχνίας Πρακτική φωτιστική λυχνία Φιλμ 35mm Φωνόγραφος 21.6δισ. $ το 1920 Καινοτομία κάτι περισσότερο από μια καλή ιδέα: διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ, ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Τίτλος Ειδικού Θεματικού Προγράμματος: «Διοίκηση, Οργάνωση και Πληροφορική για Μικρομεσαίες

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ

Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Χρηματοοικονομική ανάλυση των ΜΜΕ Ανάλυση λογιστικών καταστάσεων Ένας από τους σκοπούς της χρηματοοικονομικής επιστήμης αποτελεί η αξιολόγηση και αξιοποίηση των στοιχείων που έχουν συγκεντρωθεί και καταγραφεί

Διαβάστε περισσότερα

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών»

«καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο. «διαμόρφωση αποστολής, στόχων, σκοπών και πολιτικών» ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ε.ΜΙΧΑΗΛΙΔΟΥ - 1 ΤΟΜΟΣ A ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Τι είναι η στρατηγική; «καθορισμός μακροχρόνιων στόχων και σκοπών μιας επιχείρησης και ο προσδιορισμός των μέσων για την επίτευξη τους»

Διαβάστε περισσότερα

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση

Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση Αποτροπή Εισόδου και Οριακή Τιμολόγηση - Στη βραχυχρόνια περίοδο, υποθέτουμε ότι το πλήθος των επιχειρήσεων που συμμετέχουν στην αγορά ενός αγαθού παραμένει σταθερό. - Αντίθετα, στη μακροχρόνια περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ. ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και υποστήριξη προς τις τοπικές κοινωνίες ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ "ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΒΑΣΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΠΕΛΑΓΙΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ" «Στήριξη και Ανάδειξη Πολυνησιωτικών ΑΕΙ» ΔΡΑΣΗ 4: Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Satisfaction, Quality and Value

Satisfaction, Quality and Value Το marketing στη σύγχρονη εποχή ικανοποίηση, ποιότητα και αξία Satisfaction, Quality and Value Οικονομία, κοινωνία και Marketing Τι θα παραχθεί Πως θα παραχθεί Ποιός θα το παράγει Που θα παραχθεί Πότε

Διαβάστε περισσότερα

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter

Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Α: Αναλύστε το ανταγωνιστικό/μίκρο περιβάλλον του κλάδου των καλλυντικών προϊόντων χρησιμοποιώντας το υπόδειγμα των 5 δυνάμεων του Porter Στην σελίδα 71 του βιβλίου του Παπαδάκη γίνεται αναφορά στις 5

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ: ΕΝΝΟΙΕΣ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΤΑ ΚΥΡΙΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΜΟΝΤΕΛΑ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑΣ ΤΑ 7S ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗ ΚΟΥΛΤΟΥΡΑ / ΠΟΤΕ & ΠΩΣ ΑΛΛΑΖΕΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων

Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Ανταγωνιστικότητα, Δίκτυα Διανομής και Εμπορία Βιολογικής Αιγοπροβατοτροφίας Δρ. Ηλίας Βλάχος Λέκτορας Διοίκηση Επιχειρήσεων Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Αγρίνιο, 17-18 Ιανουαρίου 2004 1 Ερευνητικές Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

Διοίκηση Επιχειρήσεων

Διοίκηση Επιχειρήσεων 10 η Εισήγηση Δημιουργικότητα - Καινοτομία 1 1.Εισαγωγή στη Δημιουργικότητα και την Καινοτομία 2.Δημιουργικό Μάνατζμεντ 3.Καινοτομικό μάνατζμεντ 4.Παραδείγματα δημιουργικότητας και καινοτομίας 2 Δημιουργικότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ- ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΑΓΗ-ΣΥΝΔΕΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΤΩΝ ΑΝΘΡΩΠΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ ΒΗΜΑΤΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΗ & ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Αναδημοσίευση από τις παρουσιάσεις Α) Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΜΕΘΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ T SWOT ANALYSIS - Μάθημα: Πολεοδομική και Οικιστική Ανάπτυξη και Πολιτική Β) Βαγής Σαμαθρακής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1

Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Έρευνα καινοτομίας στις επιχειρήσεις επεξεργασίας ξύλου και επίπλου της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας 1 Δρ. Ιωάννης Παπαδόπουλος 2, Δρ. Γεώργιος Νταλός 3 Οι επιχειρηματίες και τα στελέχη μιας επιχείρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΡΑΘΕΟΔΩΡΗΣ 2008 ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ: "Μελέτη της χρηματοοικονομικής αποτύπωσης περιβαλλοντικών πληροφοριών, της περιβαλλοντικής διαχείρισης, επίδοσης και αποτελεσματικότητας των ελληνικών επιχειρήσεων"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY

ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΣ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ CONFLICT OF INTEREST POLICY Το νομικό και κανονιστικό πλαίσιο (νομοθεσία) που διέπει τις δραστηριότητες της εταιρείας «ΠΑΝΤΕΛΑΚΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ»

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΕΡΓΟ SARA «ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΓΙΑ ΑΥΞΗΣΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΜΜΕ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» Σεπτέμβριος 2005 1 ΣΚΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ o Ανάπτυξη, προώθηση καινοτομίας, o Αξιοποίηση εμπειρίας, o Διάχυση βέλτιστων πρακτικών,

Διαβάστε περισσότερα

Επενδυτικές ευκαιρίες

Επενδυτικές ευκαιρίες Επενδυτικές ευκαιρίες Αναπτυξιακός Νόμος 3908/2011 1 Περιεχόμενα 1. Επενδυτικές Δραστηριότητες & Κίνητρα 2. Ποσοστά & Ζώνες ενίσχυσης 3. Βασικοί όροι και προϋποθέσεις 4. Κριτήρια Αξιολόγησης Σημείωση:

Διαβάστε περισσότερα

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1

Επιδράσεις εκροών ΑΞΕ στις χώρες προέλευσης 1 Copyright 2014 Ελληνικό Ίδρυμα Ευρωπαϊκής & Εξωτερικής Πολιτικής (ΕΛΙΑΜΕΠ) Λεωφ. Βασιλ. Σοφίας 49, 106 76 Αθήνα Τηλ.: +30 210 7257 110 Fax: +30 210 7257 114 www.eliamep.gr eliamep@eliamep.gr ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ»

Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Πρώτη ενότητα: «Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ» Επιχειρηματίας είναι ο άνθρωπος που κινητοποιεί τους απαραίτητους πόρους και τους εκμεταλλεύεται παραγωγικά για την υλοποίηση μιας επιχειρηματικής ευκαιρίας με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ)

ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 1 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΟΥΛΑ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 2. ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΞΙΕΣ ΟΜΙΛΟΥ 3. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΜΙΛΟΥ (ΚΩΔΙΚΑΣ ΔΕΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ) 2 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο. Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Μία προσέγγιση με βάση το Κυβερνητικό Μοντέλο Δρ. Καρατζόγλου Βένος ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Ως επιχείρηση ορίζεται κάθε φορέας που αποσκοπεί στην παραγωγή και διάθεση αγαθών και

Διαβάστε περισσότερα

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά

Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά Ζήτηση, Προσφορά και Ισορροπία στην Ανταγωνιστική Αγορά - Ορισμός: Η αγορά ενός αγαθού είναι η διαδικασία (θεσμικό πλαίσιο) μέσω της οποίας έρχονται σε επικοινωνία οι αγοραστές και οι πωλητές του συγκεκριμένου

Διαβάστε περισσότερα

Εξοικονόμησης Ενέργειας

Εξοικονόμησης Ενέργειας Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας Πράσινη Επιχειρηματικότητα στον τομέα της Ενέργειας Γ. Βουγιουκλάκης Υπ. Τμήματος Ανάπτυξης Αγοράς ΚΑΠΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα

Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Clusters και Οικοσυστήματα Καινοτομίας ως Καθολικό Μοντέλο των Στρατηγικών RIS3 στην Ελλάδα Νίκος Κομνηνός Ερευνητική Μονάδα URENIO, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκη Ημερίδα «Ο Ρόλος των Συνεργατικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT MANAGEMENT ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΣΩΣΤΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΩΝ ΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, ΟΙ ΟΠΟΙΕΣ ΕΚΤΕΛΟΥΝΤΑΙ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΜΕΣΑ ΣΕ ΜΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΟΕΠΗΡΕΑΖΟΝΤΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΤΟΥ MANAGEMENT 1.ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17

Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 Περιεχόμενα Πρόλογος...13 Κεφάλαιο 1 ο. Η Επιχείρηση ως Σύστημα...17 1.1 Τι είναι Οργάνωση...17 1.1.1 Ορισμοί...18 1.1.2 Στελέχωση μιας Επιχείρησης...20 1.2 Μορφές Οργανισμών και Επιχειρήσεων...21 1.2.1

Διαβάστε περισσότερα

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης

Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Furthering Innovative and Entrepreneurial Regions of Europe Προώθηση Καινοτόμων και Επιχειρηματικών Περιφερειών της Ευρώπης Έκθεση Έρευνας μεταξύ Στελεχών Οργανισμών της Περιφέρειας Ελλάδα 2015 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα

Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Καινοτομία και Ανταγωνιστικό Πλεονέκτημα Ανταγωνιστικό πλεονέκτημα από τη χρησιμοποίηση γνώσης, τεχνολογικών ικανοτήτων και εμπειρίας για τη δημιουργία νέων προϊόντων, διαδικασιών και υπηρεσιών Καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας

Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων (στη γεωργία) Διδάσκων: Φίλιππος Ι. Καρυπίδης, Καθηγητής Τμήμα: Τεχνολόγων Γεωπόνων Κατ. Αγροτικής Οικονομίας Διαχείριση Εφοδιαστικών Αλυσίδων -Φ. Καρυπίδης 1 Εφοδιαστική

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου

Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου Ομιλία του Ειδικού Γραμματέα για την Κοινωνία της Πληροφορίας Καθ. Β. Ασημακόπουλου στο συνέδριο «Δημόσιος Τομέας: Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα σε ένα παγκοσμιοποιημένο περιβάλλον» Θέμα ομιλίας: «Αρκεί

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και

Περιεχόµενα Business Plan. -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και Περιεχόµενα Business Plan Α. Περίληψη (Executive Summary) -Στόχοι (Objectives) Επιγραµµατική περιγραφή οικονοµικών στόχων (µακροπρόθεσµων και βραχυπρόθεσµων) της επιχείρησης -Αποστολή (Mission) Σύντοµη

Διαβάστε περισσότερα

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ

2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ 2. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ Περιβαλλοντικές πολιτικές Μηχανισμόςό Ταξινόμηση Οικονομικά εργαλεία Τιμολογιακές πολιτικές Φόροι Εμπορεύσιμα δικαιώματα Πλεονεκτήματα - μειονεκτήματα 1 Οι εξωτερικές οικονομίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία

Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Επιχειρηματική Αλλαγή και Καινοτομία Δρ. Απόστολος Ραφαηλίδης Τμήμα Επιχειρηματικού Σχεδιασμού & Πληροφοριακών Συστημάτων, ΤΕΙ Πάτρας Η κατάσταση στην Ελλάδα (1) Η κατάσταση στην Ελλάδα (2) Η Κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ

Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ Εισαγωγή στο Μάρκετινγκ 1. Ορισμός- Marketing Concept 2. Προσανατολισμοί της επιχείρησης 3. Βασικές έννοιες του Μάρκετινγκ 4. Ο ρόλος της Έρευνας Αγοράς 1 Ορισμός- Marketing Concept Διάφοροι ορισμοί «η

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική/

Διαβάστε περισσότερα

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ

INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA - ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΔΙΔΑΚΤΕΑΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΦΙΛΝ ΤΟΥ ΜΕΝΤΟΡΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ INMA ΘΕΜΑΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 1.Στρατηγικό Μάνατζμεντ 2. Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού 5. Νέες Τεχνολογίες 3. Διαχείριση Γνώσης 4. Εταιρική

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ& ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Διδάσκοντες: Καθ. Δ. Καραλέκας Λέκτ. Ι. Γιαννατσής Διαφάνειες Διαλέξεων Προγραμματισμός Ανάπτυξης Νέων Προϊόντων Ο προγραμματισμός ανάπτυξης νέων προϊόντων (product planning)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC)

ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Specisoft ΑΡΘΡΟ: Επισκεφθείτε το Management Portal της Specisoft: Κοστολόγηση με βάση τις δραστηριότητες Activity Based Costing (ABC) Από Γιώργο Μανουσόπουλο, Οικονομολόγo, Συνεργάτη της Specisoft Επισκεφθείτε

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες.

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η χρονική διάρκεια κάθε έργου ορίζεται από 12 έως 24 μήνες. ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ: Η δράση υποστηρίζει την διευκόλυνση της αξιοποίησης ενός τεκμηριωμένα ώριμου ερευνητικού αποτελέσματος σε επιχειρηματική / εμπορική δραστηριότητα. Συγκεκριμένα,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ

Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι. 2. Αντικείμενο της μελέτης & Σκοπός του μαθήματος. Απαιτήσεις του μαθήματος ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ = 卷 卹 卼 厲 ΜΥΘΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Ι Εισαγωγή στη Χρηματοοικονομική Λογιστική T.E.I Κρήτης, Σχολή Διοίκησης & Οικονομίας Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης στη Λογιστική και στην Ελεγκτική Χειμερινό Εξάμηνο 2012-2013 ΖΗΣΗΣ Β., Ph.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΑΤΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Απόστ. Παπαδούλης Πρόεδρος Εκτελεστικής Επιτροπής Συνδέσμου Βιομηχανιών Θεσσαλίας & Κεντρικής Ελλάδος 24 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2012 ΚΟΖΑΝΗ ΟΙ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΠΟΥ ΚΥΡΙΑΡΧΟΥΝ ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη.

BELBIN. Στον τρόπο, δηλαδή με τον οποίο υποδέχονται και εξυπηρετούν τον πελάτη. 15ο Newsletter. 14/05/2012 BELBIN AN ΔΕΝ ΕΠΙΘΥΜΕΙΤΕ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΕΤΕ NEWSLETTERS, ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΤΕ ΤΟ ΣΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: info@progressthrough.gr ή info@belbin.gr ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΠΕΛΑΤΩΝ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΤΕΥΧΟΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη

Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση. ρ Χριστίνα Θεοχάρη Κοινωνική Περιβαλλοντική ευθύνη και απασχόληση Συνάντηση Εργασίας ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος Μηχανικός Γραµµατέας Οικολογίας και Περιβάλλοντος ΓΣΕΕ 7 Ιουνίου 2006 1 1. Η Κοινωνική εταιρική ευθύνη

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα

Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική. Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα Εισαγωγή στη Διεθνή Μακροοικονομική Ισοζύγιο Πληρωμών, Συναλλαγματικές Ισοτιμίες, Διεθνείς Χρηματαγορές και το Διεθνές Νομισματικό Σύστημα 1 Αντικείµενο Διεθνούς Μακροοικονοµικής Η διεθνής µακροοικονοµική

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας

Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας. Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού. - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας Σχολή Διοίκησης και Οικονομίας Τμήμα Διοίκησης Ξενοδοχείων και Τουρισμού - Μάστερ (ΜSc) στη Διεθνή Διοίκηση Τουρισμού και Επιχειρήσεων Φιλοξενίας 1. Εισαγωγή 2. Στόχοι Μεταπτυχιακού Προγράμματος 3. Διάρκεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Επιχειρηματικότητα στην Ελλάδα 2012-13: Ενδείξεις ανάκαμψης της μικρής επιχειρηματικότητας;» ΙΔΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ FOUNDATION FOR ECONOMIC & INDUSTRIAL RESEARCH Τσάμη Καρατάσου 11, 117 42 Αθήνα, Tηλ.: 210 92 11 200-10, Fax: 210 92 33 977, www.iobe.gr 11 Tsami Karatassou, 117

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010

Management. Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 24/2/2010 Management Νικόλαος Μυλωνίδης Μάθημα 3 1 Εισαγωγή Έννοια και Περιεχόμενο του Μάνατζμεντ Ποια είναι τα διοικητικά στελέχη και ποιος ο ρόλος τους στα διάφορα επίπεδα της ιεραρχίας Βάσικες δραστηριότητες

Διαβάστε περισσότερα

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ

ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ISO 26000 ΟΔΗΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΥΘΥΝΗ ΜΕΡΟΣ 5-6 ΙΩΑΝΝΗΣ Λ. ΣΟΥΦΛΗΣ Δρ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ (isouflis@otenet.gr) ΜΑΙΟΣ 2013 ΔΟΜΗ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ ΑΡΧΕΣ, ΟΡΟΛΟΓΙΑ, ΟΡΙΣΜΟΙ ΙΣΤΟΡΙΚΟ, ΤΑΣΕΙΣ, ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης

Γενικές αρχές διοίκησης. μιας μικρής επιχείρησης Γενικές αρχές διοίκησης μιας μικρής επιχείρησης Η επιχείρηση αποτελεί μια παραγωγική - οικονομική μονάδα, με την έννοια ότι συνδυάζει και αξιοποιεί τους συντελεστές παραγωγής (εργασία, κεφάλαιο, γνώση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013

ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. Greek Innovation Expo 2013. Έξυπνη Εξειδίκευση. και Kαινοτομία. Athens 19 May 2013 ΜΟΝΑΔΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ Greek Innovation Expo 2013 Athens 19 May 2013 Έξυπνη Εξειδίκευση και Kαινοτομία Το έργο IKTIMED Γενικός στόχος Η ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των μικρομεσαίων

Διαβάστε περισσότερα

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Ηγεσία. Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές. Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Ηγεσία Ενότητα 6: Ηγεσία - Οργανωσιακή μάθηση - Αλλαγές Δρ. Καταραχιά Ανδρονίκη Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΕΙΣ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 1. Η ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ 203. Η προσέγγιση εστιάζει στις χαρακτηριστικές ιδιότητες της καινοτοµικής επιχείρησης και όλα τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων καινοτοµίας και

Διαβάστε περισσότερα

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης

Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφ. Ιο Εισαγωγή στην Οικονομική της Διοίκησης 1.1. Τι είναι η Οικονομική της Διοίκησης 1.2. Τι παρέχει η οικονομική θεωρία στην Οικονομική της Διοίκησης 1.3. Οι σχέσεις της οικονομικής της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ, ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ. Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Δρ. Ιωάννης Χατζηκιάν, Επιστημονικός Συνεργάτης Τμήματος Διοίκησης Επιχειρήσεων, ΣΔΟ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι 2011/2012 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟ ΜΑΝΑΤΖΜΕΝΤ Ι ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΤΟ ΜΟΝΤΕΛΟ SPP ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΟ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑ, ΠΩΣ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΟ ΤΡΙΓΩΝΟ ΤΗΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ Η ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ/ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΝΑΛΥΣΗ PEST / Α ΕΑ ΑΝΑΛΥΣΗ 5 ΥΝΑΜΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ

Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση. Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Θεωρητικές και μεθοδολογικές προσεγγίσεις στη μελέτη της περιοδικότητας: Μια συστημική προσέγγιση Δέσποινα Πόταρη, Τμήμα Μαθηματικών, ΕΚΠΑ Δομή της παρουσίασης Δυσκολίες μαθητών γύρω από την έννοια της

Διαβάστε περισσότερα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα

Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Εκπαιδευτική Μονάδα 1.1: Τεχνικές δεξιότητες και προσόντα Πέρα από την τυπολογία της χρηματοδότησης, των εμπλεκόμενων ομάδων-στόχων και την διάρκεια, κάθε project διακρατικής κινητικότητας αποτελεί μια

Διαβάστε περισσότερα

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου.

Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. Clusters Καινοτομίας: Μοχλός αριστείας και ανάπτυξης για τεχνολογίες διάδρασης, πολυμέσων και δημιουργικού περιεχομένου. The gi-cluster paradigm Ημερίδα Καινοτόμες Επιχειρηματικές Πρωτοβουλίες Κέρκυρα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ κεφάλαιο 1 ΕΝΝΟΙΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ Η ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 1. Εισαγωγή Μ έχρι αρκετά πρόσφατα, η έννοια του μάρκετινγκ των υπηρεσιών αποτελούσε μια έννοια χωρίς ιδιαίτερη αξία αφού, πρακτικά,

Διαβάστε περισσότερα

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται

1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται 1. Εισαγωγή 2. Διαπιστεύσεις: Πιστοποίηση Ε.ΚΕ.ΠΙΣ. Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 9001:2000 3. Σκοπός του Προγράμματος 4. Κατηγορίες υποψηφίων που γίνονται δεκτοί στο πρόγραμμα - Προαπαιτούμενα 5. Η Βεβαιωση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ;

ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ & ΑΓΟΡΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΣΕ ΤΙ ΧΡΕΙΑΖΟΝΤΑΙ ΟΙ ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ; Βοηθούν στη διαφοροποίηση της οικονομικής βάσης της χώρας Βοηθούν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης και στον περιορισμό της

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε.

Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Οι Ελληνικές προτεραιότητες στη θεματική περιοχή ΤΠΕ (ICT) του Προγράμματος Ορίζοντας 2020 της Ε.Ε. Καθ. Κ. Στεφανίδης, ITE, εθνικός εκπρόσωπος & Δρ. Ν. Πρέκας, ΓΓΕΤ, αναπληρωτής εθνικός εκπρόσωπος στην

Διαβάστε περισσότερα

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης

Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα. Επιχειρηματικότητα. Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Επιχειρήσεις 2.0 & Η Νέα Επιχειρηματικότητα Επιχειρηματικότητα Εισηγητής: Βασίλης Δαγδιλέλης Ποια είναι η «δημόσια εικόνα» της; Οπωσδήποτε δεν είναι πάντοτε μια έννοια «θετικά φορτισμένη» τουλάχιστον στη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Παρέµβαση σε Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης µε θέµα: ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑ: ΝΕΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΣΧΕΣΗ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ Κώστας Τσεκούρας, Καθηγητής Πανεπιστηµίου Πατρών, Πρόεδρος Επιστηµονικού

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ 1 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ (συνέχεια) ΤΟ ΜΕΣΟΝ ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ Η ΓΝΩΣΗ, Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΑΚΑΛΥΨΕΙΣ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. (ΕΙΡΜΑ-EUROPEAN INDUSTRIAL RESEARCH MANAGEMENT

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ

Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ Μεταπτυχιακό στη Διοίκηση Επιχειρήσεων ΜΒΑ (Master in Business Administration) Αναγνωρισμένο από το ΔΟΑΤΑΠ To MBA πρόγραμμα του Πανεπιστημίου Λευκωσίας έχει ως στόχο να παρέχει στους φοιτητές μια στερεή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ Υπό ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΡΤΙΚΗ, ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΣΟΥΓΙΑΝΝΗ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΑΡΤ1ΚΗ Ανωτάτη Βιομηχανική Σχολή Πειραιά 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Τα συνήθη κριτήρια αξιολόγησης επενδύσεων βασίζονται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ Εταιρεία παραγωγής σάλτσας τομάτας Ent-teach Κεφάλαιο 3 Ανάλυση Αγοράς Περιγραφή εκπαιδευτικής δραστηριότητας Είστε ο ιδιοκτήτης μιας μικρομεσαίας επιχείρησης στη βιομηχανία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ. Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΚΑΛΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Γιώργος Τζέτζης Αναπ. Καθηγητής ΤΕΦΑΑ/ΑΠΘ Ο ρόλος της άσκησης για όλους Η άσκηση με την συστηματική καθοδήγηση αποτελεί ουσιαστική κοινωνική επένδυση γιατί

Διαβάστε περισσότερα

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων»

«Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» «Εισαγωγή στα Συστήµατα ιαχείρισης: Ποιότητα Περιβάλλον Ασφάλεια Τροφίµων» ρ. Ευάγγελος Ευµορφόπουλος, Επιθεωρητής του ΕΦΕΤ, Επιστηµονικός Συνεργάτης του ΤΕΙ Αθηνών Σε ένα ανταγωνιστικό παγκόσµιο περιβάλλον,

Διαβάστε περισσότερα

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν

Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν 2 Στο Δημήτρη και στο Χάρη που με στηρίζουν Στους φοιτητές μου που αποτελούν την πηγή και το κίνητρο για: «συνεχή βελτίωση» «συνεχή μάθηση» «συνεχή ανανέωση» και προβληματισμό 3 ανάπτυξη, αξιολόγηση

Διαβάστε περισσότερα

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ

Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Το πρόγραμμα που ταιριάζει στο δικό σας περιβάλλον ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ REFLEXIS ERP: ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΥ ΣΑΣ ΛΥΝΕΙ ΤΑ ΧΕΡΙΑ Περιεχόμενα Η εταιρεία Γενικά... 3 Η πορεία της εταιρείας... 4 Προϊόντα... 4 Υπηρεσίες...

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση

Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Μεταπτυχιακό στη Δημόσια Διοίκηση Εισαγωγικό Μήνυμα Καλωσορίσατε στο εξ αποστάσεως Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα στη Δημόσια Διοίκηση. Στόχος του προγράμματος αυτού είναι παρέχει υψηλού επιπέδου εκπαίδευση σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΔΙΑΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΜΣ «ΤΟΠΙΚΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΙΤΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΠΛΑΙΣΙΟ ΙΕΡΕΥΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΜΟΝΤΕΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΙΑΧΥΣΗΣ ΤΩΝ ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΩΣ ΝΕΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΤΕΧΝΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ Γ. Σταµπουλής, Γ. Παπαχρήστος, Ε.. Αδαµίδης και Μ. Ψωφάκη Τµήµα Μηχανολόγων και Αεροναυπηγών Μηχανικών,

Διαβάστε περισσότερα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα

ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ. Περιεχόμενα Specisoft www.specisoft.gr ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΡΕΥΣΤΟΤΗΤΑ, ΔΕΙΚΤΗΣ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Περιεχόμενα Η Ρευστότητα των Επιχειρήσεων Διακρίσεις Ρευστότητας Προβλήματα κατά τον Προσδιορισμό της Ρευστότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ

ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΣΕ Δρ. Ευάγγελος Α. ΘΕΟΔΩΡΟΥ Διευθύνων Σύμβουλος ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΙ ΑΒΕΤΕ & ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑ Α.Ε. ΟΡΙΣΜΟΣ ΙΧΝΗΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ Σύμφωνα

Διαβάστε περισσότερα

Microsoft Dynamics NAV & Verticals

Microsoft Dynamics NAV & Verticals Microsoft Dynamics NAV & Verticals 1 Cosmos Business Systems SA Cosmos Consulting SA Software Solutions Microsoft Dynamics NAV ERP Τι είναι; Το Enterprise Resource Planning (ERP) είναι μια λύση λογισμικού

Διαβάστε περισσότερα

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας

2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Λη#νιοί Εν ράσει 2ος Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Ιδέας Κατάρτιση Ενός Ε-ιτυχη0ένου Ε-ιχειρη0ατικού Σχεδίου (Business Plan)9 Μ"α$"άσης Ελευθέριος, 2 Σύ$βουλος Υ"οστήριξης Ε"ιχειρη$ατικών Σχεδίων, Ε"ιστη$ονικός

Διαβάστε περισσότερα

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη

ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη Ο ρόλος των ανεξάρτητων µελών: Η πεµπτουσία της εταιρικής διακυβέρνησης ρ. Μαρία-Ελένη Αγοράκη 8ο Συνέδριο Συνδέσµου Επενδυτών & ιαδικτύου 11 εκεµβρίου 2010 1 Η σηµασία της εταιρικής διακυβέρνησης Ένα

Διαβάστε περισσότερα

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο

Τα Οικονομικά. 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο 6 Τα Οικονομικά 6.1 Θεωρητικό πλαίσιο Τα οικονομικά του Δημόσιου Τομέα ρυθμίζονται από τον Κρατικό Προϋπολογισμό κάθε έτους, στον οποίο προβλέπονται τα έσοδα από την φορολογία και υπολογίζονται τα ποσά

Διαβάστε περισσότερα