ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 14-18, Ταχ. Κώδικας : Αθήνα Πληροφορίες: Π.Σακελλαρίου Τηλέφωνο : Fax : ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 24/09/2014 Α.Π.: ΘΕΜΑ: Αναπροσαρμογή προϋπολογισμού των Δράσεων «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes», «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» και «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση »με ΕΦΔ τη ΓΓΕΤ. ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Έχοντας υπόψη: 1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98/Α/ ). 2. Το ν.1514/85 (ΦΕΚ 13/Α/8-2-85) «Ανάπτυξη της Επιστημονικής και Τεχνολογικής Έρευνας», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 3. Το ν.2919/01 (ΦΕΚ 128/Α/ ) «Σύνδεση Έρευνας και Τεχνολογίας με την παραγωγή και άλλες διατάξεις». 4. Το ν.4278/2014 (ΦΕΚ 157Α), αρ.50, με τον οποίο παρατάθηκε η αναστολή ισχύος του ν. 3653/2008 έως Tο ν.2362/1995 (ΦΕΚ 241/Α/ ) «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 6. Το ν.2771/99 (ΦΕΚ 280/Α/ ) «Περί Ειδικών Λογαριασμών και άλλες διατάξεις». 7. Το ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο » (ΦΕΚ 267/Α/ ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 8. Το Π.Δ. 85/2012 (ΦΕΚ /06/2012) «Ίδρυση και μετονομασία Υπουργείων, 1

2 μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών» όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από το Π.Δ. 118/2013 (ΦΕΚ 152/Α/2013) «Τροποποίηση του Π.Δ. 85/2012 (Α 141) Ίδρυση Υπουργείου Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού και μετονομασία των Υπουργείων Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδομών, Μεταφορών και Δικτύων και Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού σε Υπουργείο Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας και σε Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων αντιστοίχως». 9. Το Π.Δ. 89/2014 (ΦΕΚ 134/Α/2014) «Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών». 10. Την υπ αριθμ /ΣΤ5/ (ΦΕΚ 1618/Β/2014) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και θρησκευμάτων με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων στους Υφυπουργούς Παιδείας και Θρησκευμάτων, Αλέξανδρο Δερμεντζόπουλο και Κωνσταντίνο Κουκοδήμο». 11. Την υπ αριθμ.φ908/116326/η(φεκ418/υοδδ/ ) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, με την οποία διορίζεται ως μετακλητός Γενικός Γραμματέας, Προϊστάμενος της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, ο Χρήστος Βασιλάκος». 12. Την με αρ.πρωτ.17049(δκη/α)/1784(φεκ3546/β / ) Απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με θέμα «Μεταβίβαση στον Γενικό Γραμματέα Έρευνας και Τεχνολογίας, και στους Προϊσταμένους Διευθύνσεων και Τμημάτων της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας (ΓΓΕΤ) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, στον Προϊστάμενο και τους Προϊσταμένους Μονάδων της ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ του δικαιώματος να υπογράφουν «Με εντολή Υπουργού». 13. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό Ε(2007) 5634/ για την έγκριση του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (Κωδικός CCI 2007GR05UPO002), όπως τροποποιήθηκε με την υπ.αριθμ. Ε(2011) 8228/ απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. 14. Την με αρ.πρωτ.14053/ευσ1749/ (φεκ540/β/ )υπουργική Απόφαση Συστήματος Διαχείρισης και τις με αρ. πρωτ /ΕΥΘΥ 2041/ (ΦΕΚ1957/Β/ ),28020/ΕΥΘΥ1212/ (ΦΕΚ1088/Β/ ), 5058/ΕΥΘΥ138/ (ΦΕΚ292/Β/ ) και 28258/ΕΥΘΥ546/ (ΦΕΚ 1626/Β/ ) τροποποιήσεις αυτής. 15. Τον Οδηγό Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου συγχρηματοδοτούμενων πράξεων (α.π /ΓΔΑΠΠΠ 5537/ ) όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει. 16. Την με αριθμ. 5439/85/ Κοινή Απόφαση Υπουργών Οικονομικών και Έρευνας και Τεχνολογίας «Σύσταση Ειδικών Λογαριασμών στο ΥΠΕΤ και στους εποπτευόμενους από αυτό φορείς για την αξιοποίηση των κονδυλίων της έρευνας» όπως τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε με τις με αριθ. 5056/ , 7401/ , 570/ και 12739/ κοινές υπουργικές αποφάσεις. 17. Την με αρ.πρωτ / (ΦΕΚ3154/Β/ ) απόφαση εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» στη ΓΓΕΤ. 18. Τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 013/8 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ ( 2012ΣΕ ) για τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ». 19. Τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 013/8 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ ( 2013ΣΕ ) για τη Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ». 2

3 20. Τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 013/8 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ ( 2012ΣΕ ) για τις Δράσεις «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» και «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» 21. Τη Συλλογική Απόφαση Έργων (ΣΑΕ) 013/8 του ΠΔΕ της ΓΓΕΤ ( 2012ΣΕ ) για τη Δράση «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes». 22. Την με αρ.πρωτ / απόφαση ένταξης Πράξεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » - Δράση «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», όπως ισχύει μετά τις με αρ.πρωτ. 2202/ και 13588/ τροποποιήσεις της. 23. Την με αρ.πρωτ / απόφαση με θέμα «Έγκριση αποτελεσμάτων αξιολόγησης Α Φάσης για τα Ε.Π. 05, 06,7Α, 7Β, 09 και 10, τροποποίηση απόφαση έγκρισης αποτελεσμάτων Α Φάσης για το ΕΠ01, αξιολογητικής διαδικασίας Β Φάσης για όλα τα ΕΠ και του καταλόγου των προτάσεων που εγκρίνονται προς χρηματοδότηση στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ II», όπως ισχύει μετά τις με αρ.πρωτ. 276/ και 4664/ τροποποιήσεις της. 24. Τις 168 αποφάσεις χρηματοδότησης υπαγωγής των πράξεων που χρηματοδοτούνται στο πλαίσιο της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση». 25. Την με α.π / απόφαση ένταξης πράξεων στο Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » - Δράσεις «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» και «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes», όπως ισχύει μετά την με αρ.πρωτ. 5087/ τροποποίησή της. 26. Τις αποφάσεις χρηματοδότησης-υπαγωγής των πράξεων με κωδικό ERC-12, ERC-13, ERC-13 της Δράσης «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes». 27. Το με α.π / έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Επενδύσεων ΕΣΠΑ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας με θέμα «Εξυγίανση του Ε.Π. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» 28. Το με αρ.πρωτ.9816/ έγγραφο της ΓΓΕΤ προς την Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» με θέμα «Αναπροσαρμογή προϋπολογισμών Δράσεων ΕΠΔΒΜ λόγω εξυγίανσης του Ε.Π.» 29. Το με α.π / έγγραφο με τη σύμφωνη γνώμη της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ για την αναπροσαρμογή των προϋπολογισμών Δράσεων του ΕΠΕΔΒΜ με ΕΦΔ τη ΓΓΕΤ. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 1. Σε συνέχεια της υπ.αριθμ.38681/ συμφωνίας επί του προγράμματος εξυγίανσης του Ε.Π. «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και της με αρ.πρωτ.17367/ σύμφωνης γνώμης της ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ, η μέγιστη δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός) των πράξεων των Αξόνων Προτεραιότητας 11 και 12 των Δράσεων «ΑΡΙΣΤΕΙΑ», «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ», «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes», «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3

4 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» και «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» του Επιχειρησιακού Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση » αναπροσαρμόζεται ως εξής: α) ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ» Η μέγιστη δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός) των πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες Προτεραιότητας 11 και 12 θα διαμορφωθεί στο 90% του ποσού που προσδιορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης. β) ΔΡΑΣΗ «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» Η μέγιστη δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός) των πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες Προτεραιότητας 11 και 12 θα αναπροσαρμοσθεί ως ακολούθως: β1) Άξονας Προτεραιότητας 11 β1.1. Για τις πράξεις με προϋπολογισμό από η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα διαμορφωθεί στο 89% του ποσού που προσδιορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης υπαγωγής. β1.2 Για τις πράξεις με προϋπολογισμό από η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα διαμορφωθεί στο 77% του ποσού που προσδιορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης υπαγωγής. β1.3 Για τις πράξεις με προϋπολογισμό από και άνω η μέγιστη δημόσια δαπάνη θα διαμορφωθεί στο 72% του ποσού που προσδιορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης υπαγωγής. Οι πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 11 με προϋπολογισμό μικρότερο ή ίσο των δεν θα υποστούν μεταβολή ως προς το ποσό της δημόσιας δαπάνης. β2) Άξονας Προτεραιότητας 12 Η μέγιστη δημόσια δαπάνη των πράξεων που έχουν ενταχθεί στον Άξονα Προτεραιότητας 12 θα διαμορφωθεί στο 90% του ποσού που προσδιορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης υπαγωγής. γ)δρασεισ: «Χρηματοδότηση προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 3 η προκήρυξη των ERC Grant Schemes», «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 4η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» και «Χρηματοδότηση ερευνητικών προτάσεων που αξιολογήθηκαν θετικά στην 5η προκήρυξη των ERC Grant Schemes» Η μέγιστη δημόσια δαπάνη (προϋπολογισμός) των πράξεων που έχουν ενταχθεί στους Άξονες Προτεραιότητας 10 και 11 θα διαμορφωθεί στο 90% του ποσού που προσδιορίζεται στην απόφαση χρηματοδότησης υπαγωγής. 2. Το μέγιστο ποσό της δημόσιας δαπάνης των προτάσεων της Δράσης «ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ» που εγκρίθηκαν με την με αρ.πρωτ. 4664/ τροποποίηση της με αρ.πρωτ / απόφασης και πρόκειται να ενταχθούν στους Άξονες Προτεραιότητας 10 και 11 θα αναπροσαρμοσθεί σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην περίπτωση (β1) ανωτέρω για τις 4

5 πράξεις του Άξονα Προτεραιότητας 11 της συγκεκριμένης Δράσης. 3. Οι νέοι προϋπολογισμοί των πράξεων που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις παρουσιάζονται αναλυτικά ανά Δράση στους επισυναπτόμενους στην παρούσα απόφαση πίνακες. Οι προϋπολογισμοί των υπόλοιπων πράξεων παραμένουν ως έχουν. Ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Τεχνολογίας Δρ. Χρήστος Βασιλάκος Συνημμένα: Πίνακες αναμόρφωσης προϋπολογισμών ανά Δράση Κοινοποίηση: ΕΥΔ/ΕΠΕΔΒΜ,ΣΤΥ, Γενική Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων 5

6 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 1 2 ΑΠΘ Τίτλος Εγκεκριμένος Π/Υ Σύνθετες Μαγνητικές Νανοδομές Καλλιόπη Τροχίδου , , ΕΙΕ ΕΑΑ Kαινοτόμος ολοκληρωμένη διεργασία υδροαποξυγόνωσης βιο-γλυκερόλης προς 1,2 προπανοδιόλη απουσία υδρογόνου Ακραίοι Φαινότυποι καρκίνου μαστού-ωοθηκών: ανάλυση όλων των εξονίων του γονιδιώματος σε περιπτώσεις εμφάνισης σε πολύ νέα ηλικία(17-35 χρ.) Ανακάλυψη χημικών ενώσεων με εν δυνάμει θεραπευτικές ιδιότητες κατά νευροεκφυλιστικών παθήσεων με χρήση μεθόδων μοριακής εξέλιξης Προσδιορισμός Νέου Σταδίου Εξέλιξης Αστέρων Μεγάλης Μάζας Μέσω της Σκόνης που τα Περιβάλλει Κοινοί παθογενετικοί οδοί και μηχανισμοί των ασθενειών συνδετικού ιστού Alzheimer και Διαβήτη που προκαλούν κυτταρική απόπτωση Αγγελική Λεμονίδου , ,00 Δρακούλης Γιαννουκάκος , ,80 Γεώργιος Σκρέτας , ,00 Άλκηστη Μπονάνου , ,00 Τσιλιμπάρη Φωτεινή , ,00 7 ΕΚΠΑ Δίαιτα και Νόσος Αλτσχάιμερ στη Μεσόγειο Νικόλαος Σκαρμέας , ,00 8 ΓΠΑ ΕΜΠ ΙΙΒΕΑΑ ΕΚΠΑ Σχεδιασμός και ανάπτυξη καινοτόμων εργαλείων για την ανίχνευση ωχρατοξινογόνων μυκήτων σε οινοποιήσιμα και επιτραπέζια σταφύλια Ομοκλινικά φαινόμενα στη δυναμική πλοίου: Ντετερμινιστικά συμβάντα και στοχαστικά αντίστοιχα Αποκωδικοποίηση των σηματοδοτικών μονοπατιών που εμπλέκονται στην ανάπτυξη και λειτουργία των καρδιακών βαλβίδων Μελέτες σχετικά με το ρόλο της παρακρινικής απόκρισης σε βλάβη στη ρύθμιση της αποτελεσματικότητας της χημειοθεραπείας Ευστάθιος Πανάγου , ,00 Κωνσταντίνος Σπύρου , ,00 Δημήτρης Μπέης , ,00 Ιπποκράτης Κιάρης , ,00 1

7 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 12 Ε.Κ. "ΑΘΗΝΑ" ΟΠΑ Τίτλος Διακυβέρνηση δεδομένων στην εποχή υου Ιστού Δεδομένων: δημιουργία, διαχείριση, διατηρησιμότητα, κοινοχρησία και προστασία πόρων στον Ιστό Δεδομένων Μέθοδοι πιθανοφάνειας για διαχύσεις αλμάτων και σχετικές διαδικασίες Markov 14 ΕΚΕΤΑ Εργαστήριο Επεξεργασίας Γνωστικού Σήματος 15 ΕΜΠ ΙΙΒΕΑΑ ΕΜΠ Υποβοήθηση πρόωσης πλοίου σε πραγματικές καταστάσεις θάλασσας με βιομιμιτικά συστήματα Ο φυσιολογικός και παθολογικός ρόλος της Αυτοφαγίας διαμεσολαβούμενης από σαπερόνες στο νευρικό σύστημα Δυναμική, έλεγχος και σχεδιασμός τετράποδων ρομπότ με πολλαπλές αρθρώσεις και μεταβλητή υποχωρητικότητα Εγκεκριμένος Π/Υ Σελλής Τιμολέων , ,00 Δελλαπόρτας Πέτρος Ιωάννης Κομπατσιάρης Κώστας Μπελιμπασάκης , , , , , ,00 Λεωνίδας Στεφανής , ,00 Ευάγγελος Παπαδόπουλος , ,00 18 ΑΠΘ Φυσικής Αλληλεπίδρασης Ρομποτικές Υπηρεσίες Ζωή Δούλγερη , ,00 19 ΓΠΑ ΓΠΑ ΑΠΘ ΕΚΠΑ Άμεσης σύνδεσης (χωρίς συσσωρευτές) μονάδα αφαλάτωσης αντίστροφης όσμωσης με φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτρια που ενσωματώνει τεχνικές υπολογιστικής νοημοσύνης Προσδιορισμός της ποιότητας του κρέατος μέσω ευφυούς συστήματος βασισμένο σε πολλαπλούς αισθητήρες Βελτιστοποίηση και επέκταση επίγειας υποδομής για την πιστοποίηση μετρήσεων ατμοσφαιρικών συστατικών από δορυφορικά όργανα Τεχνικές Μηχανικής Μάθησης για Κατανεμημένα Περιβάλλοντα και χρήση Αραιών Μοντέλων με Εφαρμογές σε Ευφυείς Τηλεπικοινωνίες Γιώργος Παπαδάκης Γιώργος - Ιωάννης Νυχάς , , , ,00 Αλκιβιάδης Μπάης , ,00 Σέργιος θεοδωρίδης , ,00 2

8 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Τίτλος Εγκεκριμένος Π/Υ 23 ΕΚΠΑ Προϊόντα μετατροπής αναδυόμενων ρύπων στο υδατικό περιβάλλον Νικόλαος Θωμαϊδης , ,00 24 ΕΚΠΑ ΕΛΙΑΜΕΠ ΕΚΠΑ Ολοκληρωμένη Έρευνα της Βιογεωχημικής Συμπεριφοράς των Βαρέων Μετάλλων στο Παράκτιο Θαλάσσιο Περιβάλλον Νανο-Εργοστάσιο Πλάσματος 28 ΕΜΠ Σχεδιασμός Δυναμικού Φωτισμού ΑΠΘ ΕΚΠΑ Η Διακυβέρνηση της Μη Νόμιμης Μετανάστευσης: Κράτη, Δρώντες και Μεσάζοντες Εκμετάλλευση της δομής στην επίλυση πολυωνυμικών εξισώσεων και συστημάτων στην φυσική μοντελοποίηση " Έξυπνες" Ηλεκτρονικές Πύλες από Τοπολογικούς Μονωτές Αξιοποίηση ελαιοσωμάτων από ελαιούχες φυτικές πηγές στην ανάπτυξη καινοτόμων προϊόντων τροφίμων Προαγωγή της ψυχοκοινωνικής ανάπτυξης και πρόληψη των ψυχοκοινωνικών δυσκολιών στην παιδική ηλικία σε δομές παιδικής φροντίδας και εκπαίδευσης 32 ΟΠΑ ΣΥμμετοχική Συλλογή Δεδομένων Αισθητήρων (ΣΥΣΔΑ) Βάσει Κινήτρων Μιχαήλ Σκούλλος , ,00 Ευάγγελος Γογγολίδης Άννα Τριανταφυλλίδου , , , ,74 Ιωάννης Εμίρης , ,00 Δημήτρης Παπαλεξόπουλος Αθανάσιος Δημουλάς Κιοσσέογλου Βασίλειος , , , , , ,00 Γιάννης Τούντας , ,00 Γεώργιος Σταμούλης , ,00 33 ΕΚΠΑ Η αντίδραση NO/O2.- στην νεφρική μικροαγγειακή φλεγμονή Ηλίας Λιανός , ,60 34 ΑΠΘ Συνδιασμός φωτοκαταλυτικών και φυσικών μεθόδων με αξιοποίηση της ηλιακής ενέργειας για την αδρανοποίηση και επαναχρησιμοποίηση υγρών αποβλήτων που πριέχουν φυτοφάρμακα Πούλιος Ιωάννης , ,00 3

9 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Τίτλος 35 ΕΜΠ Πρωτοβουλία Εφαρμογής Συνεχούς Ρεύματος στα Πλοία 36 ΕΜΠ ΕΜΠ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΚΕΤΑ Εργαλεία για την Αλγοριθμική Ανάλυση Χημικών και Βιολογικών Μηχανισμών Στοχαστική ανάλυση και προτυποποίηση της λειτουργίας μεταφορικών δικτύων μετά από καταστροφικό γεγονός Σύνθεση πολυδραστικών αμφύφιλων υβριδικών πολυπεπτιδίων που σχηματίζουν "έξυπνα" νανοσωματίδια που μεταφέρουν γονίδια και φάρμακα για την θεραπεία του καρκίνου του παγκρέατος Αναλυτικές και Πιθανοθεωρητικές Μέθοδοι σε χώρους Banach και Τελεστές τους» στο πλαίσιο της πράξης Σύνθεση Αμμωνίας από Υδρατμό και Άζωτο σε Ατμοσφαιρική Πίεση: η Ηλεκτροχημική Προσέγγιση 41 ΕΚΠΑ Γενετικοί παράγοντες κινδύνου του μελανώματος στον Ελληνικό πληθυσμό 42 Ε.ΚΕ.Β.Ε "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" Μετα-μεταγραφικός προσδιορισμός φλεγμονωδών απαντήσεων: σύζευξη ριβονουκλεο-πρωτεϊνικών συστημάτων με μονοπάτια σηματοδότησης Ιωάννης Προυσαλίδης Εγκεκριμένος Π/Υ , ,00 Δημήτρης Γκούσης , ,00 Ματθαίος Καρλάφτης , ,00 Ερμόλαος Ιατρού , ,00 Σπύρος Αργυρός , ,00 Μιχαήλ Στουκίδης , ,38 Αλέξανδρος Στρατηγός Δημήτριος Λ. Κοντογιάννης , , , ,00 43 ΕΙΕ Επιγραφές και νομίσματα: Nέα τεκμήρια για την αρχαία Μακεδονία Σοφία Κρεμύδη , ,94 44 ΕΚΠΑ ΕΜΠ Προσαρμοστικές, Εύρωστες στις Απειλές, Άνοσες στις μη - γραμμικότητες, Αραιές Ευκαιριακές Γνωστικές Επικοινωνίες Βασική και Εφαρμοσμένη Έρευνα Πολλαπλών Κλιμάκων σε Φωτιές σε Διαμερίσματα Kρίσιμα Φαινόμενα και Μεταπτώσεις Φάσης σε Υγροκρυσταλλικά Συστήματα με Προσμίξεις Νανοσωματιδίων Νικόλαoς Καλουπτσίδης , ,00 Μαρία Φουντή , ,00 Γιώργος Νούνεσης , ,00 4

10 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 47 ΕΙΕ Τίτλος Λειτουργικές Αυτο-οργανούμενες Νανοδομές από Συμπολυμερή κατά Συστάδες και Πρωτείνες 48 ΕΚΠΑ Πρωτεομικοί δείκτες πρώιμης επεμβατικής ανίχνευσης της προεκλαμψίας 49 ΕΑΑ Ένα βήμα στο σκοτάδι: Το πυκνό μοριακό αέριο στους γαλαξίες 50 Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ Προτάσεις για νέες διαγνωστικές δοκιμασίες και αντιγονοειδική θεραπευτική προσέγγιση, που αφορούν στην πρότυπη αυτοάνοση νευρολογική νόσο, βαριά μυασθένεια 51 ΕΚΠΑ Προχωρημένες Γλώσσες Προγραμματισμού με Μορφοποίηση Κλάσεων 52 ΟΠΑ Χωροχρονική Δυναμική στα Οικονομικά 53 ΓΠΑ ΑΠΘ ΑΠΘ ΕΜΠ Αναπτυξιακά Σηματοδοτικά Μονοπάτια που Προκαθορίζουν την Αρχή και το Τέλος του Κύκλου Ζωής των Φυτών Εκσυγχρονισμός εναντίον παράδοσης: η διείσδυση της κεμαλικής ιδεολογίας στη μουσουλμανική μειονότητα της Δυτικής Θράκης, Ένα συνεκτικό μοντέλο για την αντιμετώπιση του οικονομικού εγκλήματος και της διαφθοράς στο δημόσιο τομέα στην Ελλάδα ως κράτος-μέλος της ΕΕ Θεμελιώδεις Αρχές Σχεδίασης Προηγμένων Δικτύων με χρήση της Θεωρίας Μεγιστοποίησης Χρησιμότητας Δικτύου Υπολογισμοί και αλγόριθμοι για διορθώσεις ανώτερης τάξης σε σκεδάσεις υψηλών ενεργειών Εγκεκριμένος Π/Υ Αστέριος Πίσπας , ,00 Νικόλαος Παπαντωνίου Εμμανουήλ Ξυλούρης , , , ,00 Lesley Probert , ,00 Ιωάννης Σμαραγδάκης Αναστάσιος Ξεπαπαδέας Πολυδεύκης Χατζόπουλος , , , , , ,00 Vemund Aarbakke , ,00 Μαρία Καϊάφα - Γκμπάντι Συμεών Παπαβασιλείου Κωνσταντίνος Παπαδόπουλος , , , , , , Νέα Νανοδομικά Μαγνητικά Υλικά ως Πυρήνες σε DC-DC Μετατροπείς Δημήτριος Νιάρχος , ,00 5

11 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ Τίτλος Εγκεκριμένος Π/Υ 59 ΕΚΠΑ Εθνικά Συστήματα Ηλεκτρονικών Εκλογών και Δημοψηφίσματος Άγγελος Κιαγιάς , ,00 60 ΑΠΘ ΕΚΚΕ ΕΑΑ Δημιουργία ενός επικαιροποιημένου τρισδιάστατου σεισμοτεκτονικούγεωφυσικού μοντέλου για την αιτιοκρατική εκτίμηση της σεισμικής επικινδυνότητας στην κατάδυση του Νοτίου Αιγαίου Κοινωνικοοικονομική τάξη, κοινωνική θέση και κατανάλωση: Διαστρωμάτωση, κινητικότητα και αστική κατανάλωση στην Αθήνα Προηγμένες Τεχνικές Επεξεργασίας Υπερφασματικών Εικόνων για Πλανητική Ορυκτολογική Εξερεύνηση και Θεματική Απεικόνιση: η Περίπτωση του Πλανήτη Άρη 63 ΙΙΒΕΑΑ Ο ρόλος του Notch στην ανάπτυξη και τον καρκίνο του ουροθηλίου 64 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Επιστήμη Ιατρικής Απεικόνισης μέσω Φωταύγειας 65 ΕΚΠΑ Η επίδραση της στέρησης της γλυκόζης στην ανάπτυξη της νευροπαθολογίας της νόσου Alzheimer Κωνσταντίνος Παπαζάχος Δημήτρης Εμμανουήλ Αθανάσιος Ροντογιάννης Απόστολος Κλινάκης Ιωάννης Κανδαράκης Σπύρος Ευθυμιόπουλος , , , , , , , , , , , ,00 66 ΕΜΠ Επιδόσεις οδηγών με εγκεφαλικές παθήσεις σε μη αναμενόμενα συμβάντα Γιώργος Γιαννής , ,00 67 ΑΠΘ Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ ΙΙΒΕΑΑ Μεγάλης Κλίμακας Ενσωμάτωση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας στις Αγορές Ηλεκτρικής Ενέργειας Ο ρόλος των ογκογόνων ιών στη παθογένεια του ηπατοκυτταρικού καρκίνου. Η βιολογική δράση των HCV cοre/core+1 πρωτεινών στην εξέλιξη του καρκίνου του ήπατος Μελέτη του ρόλου των στοχαστικών επιγενετικών αλληλεπιδράσεων στον συντονισμό του αντι-ιικού προγράμματος στους ανθρώπους Αναστάσιος Μπακιρτζής Πηνελόπη Μαυρομαρά , , , ,00 Δημήτρης Θάνος , ,00 70 ΑΠΘ Thessaloniki Eye Study Μελέτη Επίπτωσης Φώτης Τοπούζης , ,00 6

12 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 71 ΕΚΠΑ Τίτλος Αποτίμηση δυνητικού οφέλους και ανάπτυξη εργαλείων για τον τελικό χρήστη με στόχο την ομαλή μετάβαση στον εξατομικευμένο δοσιμετρικό σχεδιασμό της βραχυθεραπείας Παναγιώτης Παπαγιάννης Εγκεκριμένος Π/Υ , ,00 72 ΕΜΠ Πολυτροπική Επεξεργασία Σημάτων και Γεγονότων σε Αντίληψη και Νόηση Πέτρος Μαραγκός , ,00 73 ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ 74 ΕΜΠ ΕΜΠ Η προέλευση των αστροφυσικών μαγνητικών πεδίων ΕΜΠ ΑΠΘ ΕΜΠ ΑΠΘ ΑΠΘ Εμφυτεύσιμες και Καταπόσιμες Ιατρικές Διατάξεις (ΕΚΙΔ): Μεθοδολογία Σχεδίασης και Αξιολόγησης Προσανατολισμένη στη Βελτιστοποίηση των Επιδόσεων Διεπιφάνειες και μεσοφάσεις σε οργανικά/ανόργανα νανοσύνθετα πολυμερικά υλικά Προηγμένα υλικά για ευαισθητοποιημένες ηλιακές κυψελίδες υψηλής απόδοσης Διερεύνηση Ιστορικών περιστατικών σεισμικών αστοχιών γεωτεχνικών συστημάτων Εξελιγμένη Υπολογιστική Μοντελοποίηση και Εφαρμογές για Καινοτόμα Υλικά και Διατάξεις Ανάπτυξη ενός συστήματος ανιχνευτών Micromegas για την αναβάθμιση των ανιχνευτών μιονίων του πειράματος ATLAS στον επιταχυντή του LHC Σχεδιασμός και προκλινική αξιολόγηση νέας γενιάς οδοντιατρικών υλικών για εμβιομηχανική βασισμένη σε βιολογικώς ενεργά μόρια και επανόρθωση του συμπλέγματος οδοντίνης-πολφού Μελέτη του λειτουργικού ρόλου του ογκοκατασταλτικού γονιδίου CYLD στην ανάπτυξη του καρκίνου του μαστού Ιωάννης Κοντόπουλος Κωνσταντίνα Νικήτα Πίσσης Πολύκαρπος Πολύκαρπος Φαλάρας , , , , , , , ,00 Γεώργιος Γκαζέτας , ,00 Θεόδωρος Τσιμπούκης Θεόδωρος Αλεξόπουλος , , , ,00 Δημήτριος Τζιαφάς , ,00 Γεώργιος Μόσιαλος , ,00 7

13 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 82 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΕΚΠΑ ΕΙΕ Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ Ε.Κ. "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" Τίτλος Ομολογική άλγεβρα Gorenstein, γνήσιες δράσεις ομάδων και συνομολογία ομάδων Συστήματα Μερικών Διαφορικών Εξισώσεων και Γεωμετρικοί Νόμοι Εξέλιξης Πλωτές Κατασκευές πολλαπλού σκοπού για την εκμετάλλευση υπεράκτιων αιολικών και κυματικών ενεργειακών πηγών Πνευμονική και διαφραγματική βλάβη επαγόμενη από αναπνοή μέσω αντιστάσεων: οι μηχανισμοί και ο προστατευτικός ρόλος των κυτταροκινών μέσω των επικοινωνιών αναπνευστικού συστήματος-εγκεφάλου και διαφράγματος-ήπατος Διερεύνηση της παθοφυσιολογίας του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος και του μηχανισμού δράσης εφαρμοσμένων και πειραματικών θεραπευτικών σχημάτων στην υπερδραστήρια κύστη και την ακράτεια από έπειξη Επιδράσεις της έκθεσης στο όζον της ατμόσφαιρας στο αναπνευστικό σύστημα των παιδιών Φύση και θρησκεία στο νοτιοανατολικό ευρωπαϊκό χώρο: Χαρτογράφηση των σχέσεων Ορθόδοξου χριστιανισμού και επιστημών στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο Μετατροπή ινοβλαστών σε ντοπαμινεργικούς νευρώνες για μοντελοποίηση της νόσου Πάρκινσον Κβαντικός Οσφρητικός Αισθητήρας της Μύγας Εγκεκριμένος Π/Υ Ιωάννης Εμμανουήλ , ,00 Νικόλαος Αλικάκος , ,00 Σπυρίδων Μαυράκος Θεόδωρος Βασιλακόπουλος Απόστολος Αποστολίδης , , , , , ,80 Κλέα Κατσουγιάννη , ,00 Ευθύμιος Νικολαϊδης , ,00 Ρεβέκκα Μάτσα , ,00 Ευθύμιος Σκουλάκης , ,00 91 ΟΠΑ Διαχείριση Σύνθετων Ροών Δεδομένων σε Σχεδόν Πραγματικό Χρόνο Ιωάννης Κοτίδης , ,00 8

14 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 92 ΕΚΠΑ Τίτλος Επίδραση των οιστρογόνων σε παράγοντες που εμπλέκονται στην αποσταθεροποίηση της αθηρωματικής πλάκας: Αποσαφήνιση των μοριακών μηχανισμών Εγκεκριμένος Π/Υ Ευανθία Κάσση , ,00 93 ΕΚΠΑ Διαχρονικό σώμα ελληνικών κειμένων του 20ού αιώνα Διονύσης Γούτσος , ,00 94 ΟΠΑ Αγελοποίηση και Ασυμπτωτική Μάθηση σε Ηλεκτρονικά Κοινωνικά Μέσα Γεώργιος Γιαγλής , , Ε.ΚΕ.Β.Ε "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" ΕΜΠ Αναστολή της λειτουργίας της μεταγραφής και διατήρηση της ακεραιότητας του γονιδιώματος Κυανοτοξίνες στο νερό. Εξελίξεις στην ανάλυση, την παρουσία τους και σε επεξεργασίες του νερού για την απομάκρυνσή τους Συστήματα χρόνου εκτέλεσης παράλληλου λογισμικού για την αποδοτική αξιοποίηση υπολογιστικών πόρων 98 ΕΚΠΑ Πέραν του καθιερωμένου Προτύπου στο LHC 99 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ 100 ΕΚΠΑ Μαρία Φουστέρη , ,00 Αναστασία Χισκιά , ,00 Νεκτάριος Κοζύρης , ,00 Παρασκευάς Σφήκας , , Ιστορικοποιώντας την ανθρωπιστική επέμβαση: ο διευρυμένος 19ος αιώνας Αλέξης Ηρακλείδης , ,00 Βιοδραστικά φυσικά προϊόντα από ακτινοβακτήρια θαλάσσιας προέλευσης από μεγάλου βάθους ιζήματα της Ανατολικής Μεσογείου 101 ΟΠΑ Ανταγωνισμός, εφαρμογή του δίκαιου ανταγωνισμού και ανάπτυξη Βασίλειος Ρούσσης , ,00 Γιάννης Κατσουλάκος , , ΕΜΠ Τριβολογική Βελτιστοποίηση Προωστήριων Συστημάτων Πλοίων Λάμπρος Καϊκτσής , , ΙΙΒΕΑΑ Ενεργοποίηση των μηχανισμών λύσης της φλεγμονής 104 ΟΠΑ H επίδραση του οργανωσιακού περιβάλλοντος στην ανάπτυξη του ανθρώπινου κεφαλαίου και της υποκίνησης Ευάγγελος Ανδρεάκος Βασίλης Παπαδάκης , , , ,00 9

15 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 105 ΠΑΝΤΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ ΑΠΘ ΙΙΒΕΑΑ ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ ΑΠΘ Τίτλος Άτυπη κοινωνική Προστασία, το Υβριδικό Κοινωνικό Κράτος και η δυναμική εξέλιξη της Οικονομικής Κρίσης στην Ελλάδα Ατομικές διαφορές στην ερμηνεία της αναφοράς: γλωσσικές και γνωστικές επιδράσεις Κατανόηση και πρόβλεψη της νεφρικής ίνωσης: ο ρόλος της καλρετικουλίνης και της τρανσγελίνης Διακοπή καπνίσματος σε φοιτητές μέσω διαδικτύου χρησιμοποιώντας υποστηρικτικές ομάδες ομοτίμων/φίλων και μέσα κοινωνικής δικτύωσης Βέλτιστες ανισότητες και σχετικές συναρτήσεις Bellman για δυαδικού τύπου μεγιστικές συναρτήσεις Ενίσχυση της Υποστήριξης των Ασθενών με Νόσο Alzheimer και των Περιθαλπόντων τους 111 ΕΚΠΑ Ανάλυση Δεδομένων Κινητικότητας Χρηστών 112 ΕΜΠ ΕΜΠ ΙΙΒΕΑΑ ΤΕΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ανάπτυξη Καινοτόμου Συστήματος Συνδυασμένης Βιολογικής Επεξεργασίας για τη Συν-διαχείριση Οργανικών Αποβλήτων από Διαφορετικές Κατηγορίες Βιομηχανιών Τροφίμων Συνδυάζοντας Καινοτόμες Τεχνικές Προσομοίωσης με Κοινωνικο- Οικονομικές Παραμέτρους για Αποτελεσματικές, Αποδοτικές και Αποδεκτές Βέλτιστες Διαχειριστικές Πρακτικές σε Αγροτικές Λεκάνες Απορροής Ανοσολογικοί μηχανισμοί για την καταστολή της αυτοανοσίας του ΚΝΣ από ένα νευροστεροειδές Προσομοίωση MONTE CARLO της μεταφοράς φορτίου και θερμότητας σε καινοτόμες αρχιτεκτονικές νανονημάτων για αποδοτική μεταροπή θερμικής σε ηλεκτρική ενέργεια Αντιγόνη Λυμπεράκη Ιάνθη - Μαρία Τσιμπλή Χαρώνης Αριστείδης Παρασκευή Κατσαούνου Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , ,00 Αντώνιος Μελάς , ,00 Μαγδαληνή Τσολάκη Δημήτριος Γουνόπουλος , , , ,00 Μαρία Λοϊζίδου , ,00 Μαρία Μιμίκου , ,00 Βίλη Πανουτσακοπούλου , ,00 Ξανθίππη Ζιαννή , ,00 10

16 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ 116 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙ Ο ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Τίτλος Μαγνητική τομογραφία καρδιάς και κεντρικού νευρικού συστήματος εμβρύων και νεογνών Εγκεκριμένος Π/Υ Αντώνιος Αλετράς , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,88 11

17 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 1 ΑΠΘ Τίτλος Δίκτυα και Κατηγοριοποίηση από την Αιτιότητα κατά Granger Πολύ-μεταβλητών Χρονοσειρών με Εφαρμογές στη Νευροφυσιολογία 2 ΕΚΠΑ ΑΣΥΜΠΤΩΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΚΥΡΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 3 ΕΑΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΕΙΕ ΕΜΠ Ηλιακά μικρής-κλίμακας φαινόμενα και ο ρόλος τους στη θέρμανση της ηλιακής ατμόσφαιρας ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ ΔΟΜΗΣΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ, ΠΡΟΚΕΙΜΕΝΟΥ ΝΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΟΥΝ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΥΛΙΚΩΝ ΥΨΗΛΗΣ ΕΠΙΤΕΛΕΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΣΕΙΣΜΟΓΕΝΕΙΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Τα αργυρά νομίσματα των βασιλέων της Κύπρου: νομισματική και ιστορία της αρχαϊκής και κλασικής περιόδου (6ος 4ος αι. π.χ.) Μοντελοποίηση συναισθημάτων και συμπεριφοράς της λεξικοποίησης και των επικοινωνιακών λειτουργιών σε πρώιμη παιδική ηλικία με εφαρμογή στο φάσμα των αυτιστικών διαταραχών και της ανίχνευσης της γλωσσικής καθυστέρησης 7 ΟΠΑ Απόκριση-Ζήτηση για την κοινωνική βελτιστοποίηση της κατανάλωσης ενέργειας 8 Κουγιουμτζής Δημήτρης Απόστολος Γιαννόπουλος Εγκεκριμένος Π/Υ , , , ,00 Δρ Γ. Τσιροπούλα , ,00 Δημήτριος Κωνσταντινίδης Ευαγγελινή Μάρκου Αλέξανδρος Ποταμιάνος Κωνσταντίνος Κουρκουμπέτης , , , , , , , , Καινοτόμες Τεχνικές για την Αναγνώριση Ιστορικών Ελληνικών Εγγράφων Βασίλειος Γάτος , ,00 9 ΠΑΠΕΙ Κλιμακώσιμη και Αποδοτική Ανάλυση Μεγάλων Δεδομένων 10 ΟΠΑ Καθοδηγούμενος από το Αποτέλεσμα Φωτισμός για Δυναμικά Τρισδιάστατα περιβάλλοντα Χρήστος Δουλκερίδης Γεώργιος Παπαϊωάννου , , , ,00 12

18 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 11 ΕΚΠΑ ΕΚΠΑ Τίτλος StochSoCs: Συστήματα σε Ψηφίδα για Παράλληλη Στοχαστική Προσομοίωση Βιολογικών Δικτύων στη Βιολογία Συστημάτων Κλιμακώσιμη Επεξεργασία Επερωτήσεων και Συμπερασμός για Διασυνδεδεμένα Γεωχωρικά Δεδομένα 13 ΟΠΑ Πληροφοριο-Κεντρικά Μελλοντικά Κινητά και Ασύρματα Δίκτυα Πρόσβασης 14 ΕΚΠΑ ΕΜΠ ΑΠΘ Σύμμορφες Θεωρίες Πεδίου 17 ΑΠΘ Ανεκτική στην Ακτινοβολία και Δυναμικά Επαναδιαμορφώσιμη Μονάδα Επεξεργασίας Δεδομένων Ωφέλιμου Φορτίου Ενός Τσιπ για Μελλοντικές Διαστημικές Εφαρμογές Μελέτη ορισμένων θεωριών πεδίου με όρους παραγώγων ανώτερης τάξης και μοντέλων βαρύτητας Φυσική πέρα από το Καθιερωμένο Πρότυπο με διμποζονικά κανάλια στον LHC και SuperLHC 18 ΕΜΠ ΑΥΤΟΪΑΣΙΜΑ ΝΑΝΟΫΛΙΚΑ ΓΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΡΑΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΛΛΩΝ 19 ΕΚΠΑ ΑΠΘ Μία καινοτόμος ολοκληρωμένη προσέγγιση για την αξιοποίηση παραγόντων βιοποικιλότητας και χημειοποικιλότητας για την ανακάλυψη φυσικών προϊόντων ως ισχυρών αναστολέων του πρωτεασώματος με αντικαρκινική δράση Ανάπτυξη μικρών μορίων τροποποιητών του σήματος Wnt στη θεραπεία της νόσου Alzheimer Εγκεκριμένος Π/Υ Ηλίας Μανωλάκος , ,00 Εμμανουήλ Κουμπαράκης ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΛΥΖΟΣ Αντώνιος Πασχάλης ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΠΑΚΑΣ Αναστάσιος Πέτκου Πετρίδου Χαρίκλεια ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Α. ΧΑΡΙΤΙΔΗΣ ΑΛΕΞΙΟΣ ΛΕΑΝΔΡΟΣ ΣΚΑΛΤΣΟΥΝΗΣ , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Βασιλική Σαρλή , ,00 21 ΑΠΘ Προτυποποίηση Αναλυτικών μεθόδων Μεταβονομικής` Ελένη Γκίκα , ,00 13

19 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 22 ΑΠΘ ΕΚΕΤΑ ΑΠΘ Τίτλος ΠΡΟΧΩΡΗΜΕΝΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΜΙΚΡΟΕΚΧΛΥΛΙΣΗΣ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΝΑΝΟ- ΠΟΛΥΜΕΡΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΟΝ ΠΡΟΣΔΙΟΡΙΣΜΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ, ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΜΕΤΑΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥΣ ΣΤΟ ΥΔΑΤΙΝΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ανάπτυξη της Τεχνολογίας της Μοριακής Αποτύπωσης για Περιβαλλοντικές και Βιοαναλυτικές Εφαρμογές Ολοκλήρωση Ευρωπαϊκών Αγορών Ηλεκτρικής Ενέργειας με Διαφορετική Οργάνωση και Ρυθμιστικούς Κανόνες 25 ΕΜΠ Ευέλικτο Πλαίσιο Βελτιστοποίησης Ράδιο Επικοινωνιών και Εφαρμογές ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝ/ΜΙΟ Κέντρο Ερευνών Πανεπιστημίου Πειραιώς ΑΠΘ ΕΜΠ ΑΠΘ ΙΙΒΕΑΑ Σύμφωνα Ασύρματα Οπτικά Συστήματα ως Δομικά Στοιχεία για την Υλοποίηση Δικτύων Οικίας και Επαγγελματικών Χώρων Επόμενης Γενιάς Διερεύνηση Εφαρμογής Αισθητήρων Τοπικής Παρακολούθησης στην Προσθετική Ταχεία Παραγωγή Ολοκληρωμένo σύστημα για την αποτίμηση και τη διαχείριση της σεισμικής διακινδύνευσης αστικών και υπεραστικών οδικών δικτύων Λεπτομερής διερεύνηση και βελτιστοποίηση της λειτουργίας και του σχεδιασμού ενός υβριδικού βιο-συστήματος τρι-παραγωγής με τη χρήση ενός υπερκρίσιμου οργανικού κύκλου Rankine Χρήση μικροπορωδών υλικών για την από του στόματος χορήγηση δυσδιάλυτων φαρμάκων Αναζήτηση νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων της νόσου Alzheimer's στοχεύοντας τον υποδοχέα SR-BI ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟ Υ ΔΗΜΗΤΡΟΥΛΑ Κωνσταντίνος Κυπαρισσίδης Μπίσκας Παντελής Αθανάσιος Παναγόπουλος Θωμάς Καμαλάκης ΚΑΡΑΛΕΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ Αναστάσιος Σέξτος Σωτήριος Καρέλλας Δημήτριος Φατούρος Σπύρος Γεωργόπουλος Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 14

20 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Τίτλος Nευροπροστατευτική δράση οπιοειδών μέσω ξεχωριστών μονοπατιών σηματοδότησης υποδοχέων που αλληλεπιδρούν με G πρωτεΐνες 33 ΕΚΠΑ Πρώϊμοι δείκτες υπερτασικής νεφροσκλήρυνσης 34 ΑΠΘ ΙΙΒΕΑΑ ΙΙΒΕΑΑ ΙΙΒΕΑΑ Φαρμακοκινητικές, φαρμακοδυναμικές και ανοσοτροποποιητικές μελέτες της κολιμυκίνης, δαπτομυκίνης και μικαφουγκίνης σε νεογνά και παιδιά Καινοτόμα συζεύγματα χημειοθεραπευτικών φαρμάκων με πεπτίδια για την θεραπεία του καρκίνου του μαστού και του πνεύμονα Ανάπτυξη πολύτροπων απεικονιστικών παραγόντων για εντοπισμό του Φρουρού Λεμφαδένα και διάγνωση καρκίνου ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΒΑΣΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΣΜΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΔΙΩΡΘΩΣΗΣ ΙΣΤΙΚΗΣ ΒΛΑΒΗΣ ΠΟΥ ΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΕΡΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ ΤΟΥ TGFb ΓΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΣΕΓΓΥΣΕΩΝ ΓΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ Ρόλος των επαγόμενων από την ακτιβίνη-α ρυθμιστικών Τ κυττάρων στην προστασία από το αλλεργικό άσθμα. 39 ΑΠΘ RNA τροποποιήσεις στις ασθένειες Alzheimer και Prion 40 ΕΚΠΑ ΙΙΒΕΑΑ Ε.Κ. "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" H επίδραση της χορήγησης καρδιακών προγονικών κυττάρων σε συνδυασμό με την μηχανική αποφόρτιση στην αναδιαμόρφωση της αριστερής κοιλίας Διαλεύκανση του ρόλου ενός νέου δικτύου γονιδιακής ρύθμισης στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος Ο ρόλος των φωσφατασών διπλής εξειδίκευσης στη ρύθμιση της σηματοδότησης κυτταρικού στρες που επάγεται από το JNK ΖΑΦΕΙΡΟΥΛΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΗ Δημήτριος Βλαχάκος Εμμανουήλ Ι. Ροηλίδης ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΜΒΑΚΟΠΟΥΛ ΟΣ Ιωάννης Πιρμέττης ΠΑΣΧΑΛΗΣ ΣΙΔΕΡΑΣ Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , , , , , ,00 Γεωργία Ξάνθου , ,00 Θεόδωρος Σκλαβιάδης , ,00 Ιωάννης Νανάς , ,00 Παναγιώτης Πολίτης Γεώργιος Παναγιώτου , , , ,00 15

21 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 43 ΙΙΒΕΑΑ ΓΠΑ Ε.Ι. ΠΑΣΤΕΡ ΙΙΒΕΑΑ Ε.Κ. "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" 48 ΕΚΠΑ Τίτλος Ο ρόλος των διάμεσων νευρώνων του νωτιαίου μυελού στη μετακίνηση στο χώρο : Αναπτυξιακές και λειτουργικές προσεγγίσεις Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ DNAJC11 ΣΤΗΝ ΜΙΤΟΧΟΝΔΡΙΑΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΕ ΜΟΝΤΕΛΟ ΝΕΥΡΟΜΥΙΚΗΣ ΑΣΘΕΝΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ Ενεργοποίηση και επανα-προγραμματισμός των αστροκυττάρων έπειτα από εγκεφαλικό τραυματισμό: ένα ανοιχτό παράθυρο στον εγκέφαλο με απεικόνιση ζωντανών πειραματοζώων Ο Ρόλος του Κυτταροσκελετού των Ενδιάμεσων Ινιδίων στη Βιογένεση, Επικοινωνία και Λειτουργία των Οργανιδίων του Κυττάρου Μηχανισμοί επιγενετικών αλληλεπιδράσεων στην ανάπτυξη του καρκίνου Δυαδικά σήματα διαμεσολαβούν στην άμεση ρύθμιση της λειτουργίας του υποδοχέα της τριφωσφορικής ινοσιτόλης από το κυκλικό ΑΜΡ Κατανοώντας τη σχέση της απολιποπρωτεΐνης Ε και της ομοιόστασης της χοληστερόλης στον εγκέφαλο με τη νόσο Alzheimer 50 ΙΙΒΕΑΑ Μεταγραφικός επαναπρογραμματισμός επαγώμενος από το Cdc6 Λασκαρώ Ζαγοραίου Εγκεκριμένος Π/Υ , ,00 ΕΛΕΝΗ ΝΤΟΥΝΗ , ,00 ΔΗΜΗΤΡΑ ΘΩΜΑΙΔΟΥ Γιασεμή Καπετανάκη ΤΑΛΙΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ Σκαρλάτος Γ. Ντέντος , , , , , , , ,00 Αγγελική Χρόνη , ,00 ΒΑΣΙΛΙΕΙΟΣ ΓΟΡΓΟΥΛΗΣ , ,00 51 ΕΚΠΑ Ο ΟΓΚΟΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ JUNB / CD30 ΚΑΙ Η ΔΙΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΙΝΩΜΑ ΣΕ ALK+ ΑΝΑΠΛΑΣΤΙΚΑ ΜΕΓΑΛΟΚΥΤΤΑΡΙΚΑ ΛΕΜΦΩΜΑΤΑ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΑΣΙΔΑΚΗΣ , ,00 52 ΙΙΒΕΑΑ ΤΕΙ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Μελέτη των μηχανισμών επίτευξης ανοσολογικής ανοχής στα αυτοάνοσα νοσήματα: ο καθοριστικός ρόλος των αντιγονοειδικών ρυθμιστικών Τ κυττάρων Καινοτόμος τεχνική για τον προσδιορισμό της ποιότητας των ελαίων τηγανίσματος που βοηθά στη βελτίωση της ποιότητας και ασφάλειας των τηγανητών τροφίμων (FRYSAFE) ΒΕΡΓΙΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ , ,00 Ελένη Καλογιάννη , ,00 16

22 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Τίτλος Εγκεκριμένος Π/Υ 54 ΓΠΑ Μελέτη της σχετιζόμενης με την υποξία έκφρασης και του Βιοχημικού ρόλου γονιδίων που εμπλέκονται στη συμβιωτική αζωτοδέσμευση στα φυμάτια των ψυχανθών Εμμανουήλ Φλεμετάκης , ,00 55 ΓΠΑ Σχεδιασμός καταλυτικών βιοαποικοδομητών τοξικών ζιζανιοκτόνων μέσω της αναβίωσης λειτουργικών αρχέγονων ενζύμων και κατευθυνόμενης εξέλιξης Νικόλαος Λάμπρου , ,00 56 ΑΠΘ Η Αρωματική Βιοποικιλότητα των Φυσικών Οικοτόπων Στέλλα Κοκκίνη , ,00 57 ΕΜΠ Μπενάκειο Φυτοπαθολογικό Ινστιτούτο 59 ΙΙΒΕΑΑ ΑΠΘ ΕΚΠΑ Μελέτη των νέων τεχνολογιών Υπερυψηλής Πίεσης Παλλόμενων Ηλεκτρικών Πεδίων και Οζονισμού και εφαρμογή τους στη βελτίωση της ποιότητας και παραγωγικότητας Ελληνικών προϊόντων από φρούτα και λαχανικά Αξιοποίηση επαγόμενων ν φυτικών πτητικών από παρασιτοειδή Trichogramma Η διαταραχή της ομοιόστασης του ασβεστίου ως μοριακή βάση αρρυθμιογένεσης και αξιολόγηση νέων στοχευμένων θεραπειών Αναγέννηση οδοντικών ιστών με τη χρήση καινοτόμων βιομιμητικών ικριωμάτων σε συνδυασμό με μεσεγχυματικά κύτταρα οδοντικής προέλευσης και χαμηλής έντασης ακτινοβολία λέιζερ Ορθολογικός σχεδιασμός και κατασκευή καινοτόμων βιοκαταλυτών για τη μετατροπή της λιγνινοκυτταρινούχου βιομάζας σε ζυμώσιμα σάκχαρα Πέτρος Ταούκης , ,00 Παναγιώτης Μυλωνάς Δέσποινα Σανούδου , , , ,00 Πέτρος Κοΐδης , ,00 Δημήτρης Γ. Χατζηνικολάου , ,00 62 ΕΚΠΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΤΗ ΘΑΛΑΣΣΑ Μαρία Γαβουνέλη , ,00 63 ΟΠΑ ΜΕΓΑΛΑ ΣΟΚ, ΔΟΜΙΚΕΣ ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΜΑΚΡΟΕΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΣΧΕΣΕΙΣ Ηλίας Τζάβαλης , ,00 17

23 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ 64 ΑΠΘ ΛΑΪΚΙΣΤΙΚΟΣ ΛΟΓΟΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 65 ΟΠΑ ΔΙΕΘΝΕΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΕΚΠΑ ΑΠΘ ΕΚΠΑ ΑΚΑΔΗΜΙΑ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Τίτλος Μελετώντας τη διεθνή αποτελεσματικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης: Η Προεδρία της ΕΈ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ ΜΕΤΑΛΛΕΙA, ΕΛΙΕΣ ΚΑΙ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙΑ: ΜΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΑΚΡΟΪΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Παράδοση και εξέλιξη της Βυζαντινής μουσικής, στην τριπλή προοπτική, σημειογραφία, σύνθεση, βιογραφίες, μέσω των μουσικών πηγών της Πατριαρχικής Βιβλιοθήκης Ιεροσολύμων Γλυπτική και κοινωνία στη ρωμαϊκή Ελλάδα: πολιτικό, οικονομικό και θρησκευτικό πλαίσιο Η έντεχνη δυτική μουσική στην περίοδο της κρίσης: μια διεπιστημονική μελέτη του σύγχρονου ελληνικού πολιτισμού και της ευρωπαϊκής ολοκλήρωσης Ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού συστήματος βιοανατροφοδότησης για τεμαχιακά και υπερτεμαχιακά στοιχεία της Ελληνικής: Εφαρμογή στην εκμάθηση και διδασκαλία της δεύτερης/ξένης γλώσσας και στην κλινική παρέμβαση Αρχειακή Έρευνα και Πολιτιστική Κληρονομιά: Το θεατρικό αρχείο της Socìetas Raffaello Sanzio Προς μία θεσμική και κοινωνική ιστορία της βυζαντινής Μικράς Ασίας βάσει των μολυβδοβούλλων και άλλων πηγών ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΤΙΣ ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ Ιωάννης Σταυρακάκης Σπυρίδων Μπλαβούκος ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Κ. ΓΟΥΝΑΡΗΣ Δημήτριος Μπαλαγεώργος Θεοδοσία Στεφανίδου - Τιβερίου Παύλος Κάβουρας Αικατερίνη Νικολαϊδου Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , , , , , , , ,00 Άννα Ταμπάκη , ,00 Ολγα Καραγιώργου ΚΑΡΙΩΤΟΓΛΟΥ ΠΕΤΡΟΣ , , , ,00 18

24 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ ΕΚΕΤΑ Τίτλος Αφαλάτωση με ηλιακά υποβοηθούμενη απόσταξη με μεμβράνες: Βελτιστοποίηση υλικών και διεργασίας Βελτιστοποίηση της απόδοσης «καθαρών» καυσίμων για τη μείωση εκπομπών άνθρακα 76 ΕΛΚΕΘΕ Επίδραση των ΑΠορριπτόμενων αλιευμάτων στο ΟΙΚΟσύστημ 77 ΕΑΑ Μάντσεσερ-Αθήνα Κάμερα Ευρέως Πεδίου: Επισκόπηση του ουρανού μέσω γραμμών εκπομπής των εκτεταμένων περιοχών σε υψηλά Γαλαξιακά πλάτη 78 ΑΠΘ Αρχιτεκτονικές πλασμονιων για την εκμετάλλευση ηλιακής ενέργειας 79 ΕΙΕ ΑΠΘ Χημική τροποποίηση γραφενίου με πολυχρωμοφόρες διατάξεις φωτοενεργών μονάδων για μετατροπή ενέργειας Αναστολείς της μεταγραφής με τη μεσολάβηση του Gli βασισμένοι σε ένα φουρανοδιτερπενικό φυσικό προϊόν Νανοδομημένοι Ζεόλιθοι Ιεραρχικής Δομής για Βιώσιμη Παραγωγή Βιοκαυσίμων Δεύτερης Γενιάς 82 ΕΚΠΑ Χαοτικά οπτικά δίκτυα: από τους αισθητήρες στην κρυπτογραφία 83 ΕΜΠ Σύνολα Νανοσωματιδίων για Μνήμες Αντίστασης 84 Εμμανουήλ Μαθιουλάκης ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΡΑΜΜΕΛΗΣ Αθανάσιος Μαχιάς Παναγιώτης Μπούμης Στέργιος Λογοθετίδης ΝΙΚΟΣ ΤΑΓΜΑΤΑΡΧΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΠΙΤΙΣΝΟΣ Κωνσταντίνος Σ. Τριανταφυλλίδης ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΥΒΡΙΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Τρισδιάστατες Διατάξεις Μνήμης νανονημάτων Si Pascal Normand , ,00 19

25 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Τίτλος Νανοδομές φωτονικών-φωνονικών κοιλότητων συντονισμού για ενισχυμένη ακουστοοπτική αλληλεπίδραση: υλοποίηση φωξονικής διάταξης 86 ΕΜΠ Συνδυασμένα συστήματα ανανεώσιμων πηγών για αειφόρο ενεργειακή ανάπτυξη 87 ΕΜΠ ΑΠΘ Πρωτότυπες έννοιες σχεδιασμού μεταλλικών κατασκευών για τον ενεργειακό τομέα με χρήση σύγχρονων υλικών Φαινόμενα Μεγέθους σε Προβλήματα Παραμόρφωσης και Ηλεκτρομηχανικά Προβλήματα 89 ΕΜΠ Διαχείριση στάθμευσης υπό περιορισμούς 90 ΙΙΒΕΑΑ ΕΚΠΑ ΙΙΒΕΑΑ Μείωση των επιπέδων της α-συνουκλεΐνης ως θεραπευτική προσέγγιση στη Νόσο του Πάρκινσον Ανάπτυξη και αξιολόγηση νέων δεικτών γενετικής ετερογένειας του ιικού πολλαπλασιασμού για τον ιό HIV και ηπατίτιδας C (HCV) με τη μέθοδο αλληλούχισης νέας γενεάς Ταυτοποίηση των στοιχείων του εντερικού βλεννογόνου που καθορίζουν τη δράση του CRH/CRF με στόχο την καλύτερη αντιμετώπιση της εξέλιξης της φλεγμονώδους νόσου του εντέρου (ΦΝΕ/ IBD) Νικόλαος Παπανικολάου Δημήτρης Κουτσογιάννης Χαράλαμπος Γαντές ΗΛΙΑΣ ΑΫΦΑΝΤΗΣ Κωνσταντίνος Αντωνίου ΚΩΣΤΑΣ ΒΕΚΡΕΛΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ Π. ΚΑΡΑΛΗ Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , , , , , , , , , ,00 93 ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ Ανάπτυξη υβριδικών συστημάτων μοριακής απεικόνισης για εφαρμογές Theragnostics Γεώργιος Λούδος , ,00 94 Ε.Κ. "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" 95 ΟΠΑ Ομοιόσταση φωσφολιπιδίων και σηματοδότηση σε χρόνιες φλεγμονώδεις παθήσεις Μικροοικονομικοί και Μακροοικονομικοί Προσδιοριστικοί Παράγοντες των Προσαρμογών του Ισοζυγίου Τρεχουσών Συναλλαγών: Η Περίπτωση της Ελλάδας ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΪΔΙΝΗΣ Παναγιώτης Χατζηπαναγιώτου , , , ,00 20

26 Δράση: ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ Τίτλος 96 ΑΠΘ ΥΠΟΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΜΒΡΥΟΥ IN VITRO 97 ΟΠΑ ΤΕΙ ΠΕΙΡΑΙΑ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΔΗΜΟΣΙΟ ΤΟΜΕΑ: ΜΙΑ ΑΝΑΛΥΣΗ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΣΟΡΡΟΠΙΑΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΚΑΙ ΝΕΡΟ ΣΤΑ ΜΙΚΡΗΣ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑΣ ΚΛΙΜΑΚΑΣ ΝΗΣΙΑ ΤΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΛΑΓΟΥΣ ΜΕΣΩ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΒΕΛΤΙΣΤΩΝ ΥΒΡΙΔΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 99 ΕΑΑ Σύστημα παρατήρησης και πρόγνωσης ηλεκτρικών εκκενώσεων 100 ΕΜΠ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Ολοκληρωμένο Σύστημα Παρακολούθησης της Γεωδυναμικής Συμπεριφοράς και των Παλιρροϊκών Κυμάτων στο Νότιο Αιγαίο Ενοποίηση δεδομένων από διαφορετικές πηγές: μια σύνθεση της επιδημιολογίας με τη βιοπληροφορική, με εφαρμογές στις πολυπαραγοντικές ασθένειες Ελισσάβετ Συμεωνίδου - Καστανίδου Αποστόλης Φιλιππόπουλος ΙΩΑΝΝΗΣ Κ. ΚΑΛΔΕΛΛΗΣ ΛΑΓΟΥΒΑΡΔΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ Δημήτριος Παραδείσης Παντελής Μπάγκος Εγκεκριμένος Π/Υ , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 21

27 Δράση: ERC 3H & 4H 1 Πανεπιστήμιο Κρήτης 2 ΙΤΕ 10 ERC ΙΤΕ 10 ERC Πολυτεχνείο Κρήτης Τίτλος Εγκεκριμένος Π/Υ 10 ERC - 05 Ολογραφία και φυσική συμπυκνωμένης ύλης Ηλίας Κυρίτσης , ,00 10 ERC ΙΤΕ 10 ERC ΙΤΕ 10 ERC Πανεπιστήμιο Κρήτης 10 ERC ΙΤΕ 10 ERC Ε.ΚΕ.Β.Ε "Α. ΦΛΕΜΙΝΓΚ" 11 ERC Δ (τρισδιάτα) ικριώματα υποδοχής νευρικών βλαστικών κυττάρων: αναπτύσσοντας νευροεμφυτεύματα και νευροαισθτήρες Επεκτείνωνοντας τον Ηλεκτρομαγνητισμό μέσω καινοτόμων τεχνητών υλικών Περιβαλλοντικά δίκτυα μεγάλης κλίμακας με αισθητήρες οπισθοδιασκέδασης Απεικόνιση δομής μεταβατικών καταστάσεων και περίθλαση υπερβραχέων παλμών ηλεκτρονίων Φυσική ισχυρών πεδίων, Υπερταχεία Δυναμική και Χρονική Φασματοσκοπία τύπου Ramsey στο βαθύ υπεριώδες Περιοδικά Οργανωμένες Μεσοπορώδη Δομές με Αυτο-συναρμολόγηση Νανοσωματιδίων Μετάλλου και Οξειδίου Μετάλλου για Εφαρμογές στη Κατάλυση και Διαχωρισμό Αερίου Παραμόρφωση, διαρροή και αστοχία του γραφενίου και των νανοσυνθέτων του Έμφυτη ενεργοποίηση του Συνοβιακού Ινοβλάστη και αιτώδεις μηχανισμοί παθογένεσης της χρόνιας αρθρίτιδας 10 ΕΚΕΤΑ 11 ERC - 08 Διαχείριση Πόρων για Αυτο-συντονιζόμενα Αυτόνομα Ασύρματα Δίκτυα 11 ΕΜΠ 11 ERC - 11 Ανάπτυξη πρωτεομικών και εμβιομηχανικών τεχνικών για την καταπολέμηση της εκφύλισης χόνδρου Αχιλλέας Γραβάνης Κων/νος Σούκουλης Άγγελος Μπλέτσας Πέτρος Σαμαρτζής Παρασκευάς Τζάλλας Γεράσιμος Αρματάς Κωνσταντίνος Γαλιώτης Γεώργιος Κόλλιας Ιορδάνης Κουτσόπουλος Λεωνίδας Αλεξόπουλος , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 22

28 Δράση: ERC 5H 1 Πανεπιστήμιο Πατρών 10 ERC-12 2 ΑΠΘ 11 ERC-13 3 Τίτλος Κατασκευές από σκυρόδεμα ανθεκτικές σε ακραίες φυσικές και ανθρωπογενείς απειλές Βαθμιδική Μηχανική Εσωτερικού Μήκους Διαμέσου Κλιμάκων και Υλικών: Θεωρία, Πειράματα και Εφαρμογές Εγκεκριμένος Π/Υ Καθ. Μιχαήλ Ν. Φαρδής , ,00 Καθ. Ηλίας Χ. Αϋφαντής , ,00 11 ERC-14 Επιλογή αντιγονικών πεπτιδίων από αμινοπεπτιδάσες Ευστράτιος Στρατίκος , ,00 ΣΥΝΟΛΟ , ,00 23

29 ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΝΕΩΝ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" (υπό ένταξη) ΛΟΓΩ ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗ "ΑΡΙΣΤΕΙΑ ΙΙ" α/α Φορέας Υποδοχής Α.Π. Πρότασης Τίτλος Πρότασης Εγκεκριμένη μέγιστη δημόσια δαπάνη Τελικό ποσό μέγιστης δημόσιας δαπάνης 1 ΕΚΠΑ Optimization of stochastic systems under partial information and applications , ,00 2 ΕΜΠ LYapunov Methods for NONlinear Systems , ,00 3 ΕΚΕΤΑ Centaurus - System Software for Future, Heterogeneous, Accelerator-Based Systems , ,00 4 ΑΠΘ Compact modelling of emerging NANO-scale multi-gate MOSFETs and reliability simulation tool for robust analog & mixed signal design facilitation , ,00 5 ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ Plasmonic nanoparticles for efficient, stable and cheap organic photovoltaic devices , ,00 6 ΕΜΠ Intrinsic Multi-Scale Pulse-Based Damage Diagnosis in Complex Structures with Applications to Integrity Monitoring of Machinery and Structures in Marine and Aero Engineering , ,00 7 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΕΙΡΑΙΑ BIOBATH: BIOdiversity and Ecosystem Functioning in the BATHyal Mediterranean Sea , ,00 8 ΑΠΘ Essential-oil mediated plant-microbe interactions in the Mediterranean environment: in search of a role and novel applications , ,00 9 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Diffraction and NMR experimental platform for drug screening , ,00 10 ΠΑΝ/ΜΙΟ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ The collective action of 'indignant' citizens in Greece: causes, content, agency, and implications for policy makers , ,00 24

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) "Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών".

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. 2. Το Π.Δ. 119/2013 (ΦΕΚ Α 153/25.06.2013) Διορισμός Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και Υφυπουργών. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ KAI ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΓΕΝ.Δ/ΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞ. ΠΡΟΓΡΑΜΜ., ΠΕΡΙΦ.ΠΟΛΙΤ. & ΔΗΜΟΣ.ΕΠΕΝΔ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 4ΑΣΥΦ-Β8Ε ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας Χρηματοδότησης "ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ".

Φορέας Χρηματοδότησης ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΔΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ Δ' Ταχ. Δ/νση : Πλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ

ΑΔΑ: ΒΛ129-ΟΘΧ ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΚΡΑΤΙΚΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Διεύθυνση Διεθνούς Ε&Τ Συνεργασίας Τμήμα Διακρατικών Σχέσεων Μεσογείων 14-18,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-0ΓΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β41Ρ9-ΛΧ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΩΚ9-Ν5Δ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΙΙ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Πλ. Κάνιγγος

Διαβάστε περισσότερα

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007).

2. Το Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» (ΦΕΚ 267/Α/3.12.2007). ΑΔΑ: 4ΑΓΥΦ-ΡΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.13 15:30:33 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Α1Π9-Χ4Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.10 11:08:14 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΛΓΙ9-ΠΕ3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο

Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο: 9 ο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών & Μηχανικών Υπολογιστών Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Διαστημικής Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας Διδάσκων: Καθ. Αλέξανδρος Ρήγας Εξάμηνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΛ0ΖΦ-Τ6Α ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ" με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα "Μακεδονία - Θράκη"

ΘΕΜΑ: 1η Τροποποίηση της Πράξης ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ με κωδικό MIS 373685 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Μακεδονία - Θράκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β49Α9-Η5Ω ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4169-ΕΙΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΔΑ: ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ, ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ-ΕΤΑΚ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΔ9-ΞΒΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Κωνσταντινουπόλεως

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.17 14:29:07 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 6ΟΝ79-ΒΘΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και

στον Προϊστάμενο της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης (ΕΥΔ) του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ και ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7043 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/05/2015 Α.Π. : 7043 Προς: ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥΠΟΛΗ - ΚΟΥΝΟΥΠΙΔΙΑΝΑ T. ΑΔΑ: 7ΘΘ3465ΦΘΘ-ΚΔΨ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 15:23:59 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙ6Ν0-Τ4Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΥΣΕΔ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΕΡΓ. ΦΥΣ.ΠΛΟΥΤΟΥ & ΤΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ(ΕΥΣΕΔ ΕΝ/ΚΑ) Ταχ. Δ/νση : Μεσογείων 119 Αθήνα Ταχ.Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β499Φ-61Π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.10 11:10:58 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 67ΗΛ9-ΣΝΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΑΔΑ: ΒΙΦ2Φ-0ΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ39-ΖΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ39-ΖΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ39-ΖΧ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ.

7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ ο ΕΞΑΜΗΝΟ. Θεωρ. - Εργ. 7. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΡΜΟΥ 7.1. 1ο ΕΞΑΜΗΝΟ Υποχρεωτικά 9.2.32.1 Μαθηματική Ανάλυση (Συναρτήσεις μιας μεταβλητής) 5 0 9.2.04.1 Γραμμική Άλγεβρα 4 0 9.4.31.1 Φυσική Ι (Μηχανική) 5 0 3.4.01.1 Προγραμματισμός Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΔΑ: ΒΙ0ΩΦ-5ΙΤ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 24-04-2014 Α.Π.: 5700 / 3576 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 25 Ιουνίου 2014 Α.Π.: 7384/1060/Β2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.10 10:24:14 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω8ΧΟ9-ΖΘΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ

A Π Ο Φ Α Σ Η. Ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.05.07 13:58:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ψ4ΛΨ465ΦΘΘ-7ΒΖ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β49ΙΧ-ΥΗΘ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΚΧ-ΖΙ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α.

- 1 - ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. ΜΗΤΡΩΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΚΡΙΣΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ ΤΗΣ ΣΧΟΛΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ Ο.Π.Α. Α. Γνωστικές περιοχές και υποπεριοχές καθηγητών της Σχολής 1 Θεμελιώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Ημερομηνία: 06-06-2014 Α.Π.: 6980 / 4019 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: ΒΙΥΞΦ-ΠΙ0 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ - ΕΣΠΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.10 10:36:19 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΩΒΙ9-5ΔΞ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β44ΡΦ-5Ξ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΜΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4Λ59-ΜΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4Λ59-ΜΘΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ

Αθήνα, ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.12.10 10:56:38 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΒΜΨΣ9-ΨΑΓ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Η Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. «ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-2013» ΕΦΔ Ε.Π. «ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ» δυνάμει της 152.325/ΨΣ5072-Α1-15.09.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η

Ημερομηνία: Α.Π.: 808 / 204 / A2 A Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ Ειδική Γραμματεία Διαχείρισης Τομεακών ΕΠ του ΕΤΠΑ και ΤΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/04/2015 Α.Π. : 5482 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 06/04/2015 Α.Π. : 5482 Προς: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥΠΟΛΗ T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.06 13:06:14 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 61ΥΧ465ΦΘΘ-2ΦΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΜΜΕ, ΤΜΗΜΑ Β Ταχ. Δ/νση : Κάνιγγος 20 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/06/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ 30/06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.13 15:34:35 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 61Ρ39-ΜΙ4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ»

«ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΜΙΚΡΟΜΕΣΑΙΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ» Α/Α ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 1 Στόχος προγράμματος 2 Δικαιούχοι προγράμματος Προϋποθέσεις 3 Υποστήριξη έργων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/04/2015 Α.Π. : 5618 Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 T.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. Αθήνα, 07/04/2015 Α.Π. : 5618 Προς: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76 T. INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.08 08:28:11 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7Ε07465ΦΘΘ-22Ι ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ Π.Ε. & Δ.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ----- ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.09.22 12:22:49 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: Ω415Λ-5Γ9 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.11.13 15:36:57 EET Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΑ1Ε9-ΚΒ1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: ΒΛ9ΦΧ-Λ69 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013" Ταχ. Δ/νση : Μεναίχμου & Θεοφιλοπούλου 18 Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΩΦ9-ΑΧΤ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ. Δ/νση : Πιττακού

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Τμήμα Βιολογικών Επιστημών http://www.ucy.ac.cy/goto/biosci/el-gr/home.aspx ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Η επιστήμη της ζωής Μελετά ό,τι έχει σχέση με τους ζωντανούς οργανισμούς στον πλανήτη μας, από το μικροσκοπικό επίπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: Β4ΛΑ9-ΘΘΨ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ" Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΜΕΑΚΩΝ ΕΠ ΤΟΥ ΕΚΤ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΑΔΑ: 45ΨΨΧ-ΝΔΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. "ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗ 2007-1013"

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΣΧΟΛΗ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ & ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016 Περίοδος Σεπτεμβρίου 2016 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΩΡΑ 1-2o ΕΞΑΜΗΝΟ 3-4ο ΕΞΑΜΗΝΟ

Διαβάστε περισσότερα