ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 11963 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου Μαΐου 2008 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. Δ17α/03/54/ΦΝ 437 Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας. Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 8 του ν. 3263/ 2004 «Μειοδοτικό σύστημα ανάθεσης των δημοσίων έργων και άλλες διατάξεις» (Α 179). 2. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του κώδικα Νομοθε σίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ/τος 63/2005 (Α 98) και το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρού σας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού. 3. Την υπ αριθμ. Δ17α/0/1/37/ΦΝ/437/ απόφασή μας με την οποία συστήθηκε Επιτροπή για την επικαι ροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιΐας Δημοσίων Έργων, αποφασίζουμε: Α. Εγκρίνουμε τα Επικαιροποιημένα Ενιαία Τιμολόγια Έργων Οδοποιΐας Δημοσίων Έργων τα οποία περιλαμ βάνουν: α) Πίνακες τιμών μονάδος για έργα συνολικού προ ϋπολογισμού: α1. Μέχρι 5 εκατ. ευρώ α2. Από 5 μέχρι 10 εκατ. ευρώ α3. Μεγαλύτερου των 10 εκατ. ευρώ β) Το Περιγραφικό Τιμολόγιο Η Τεχνική Συγγραφή Υποχρεώσεων (ΤΣΥ) ισχύει, όπως έχει εγκριθεί με την υπ αριθμ. Δ17α/01/93/ΦΝ.437/ (Β 1556) απόφαση. Τα ανωτέρω ενιαία τιμολόγια εργασιών εφαρμόζο νται υποχρεωτικά κατά τη σύνταξη των προϋπολογι σμών δημοπράτησης δημοσίων έργων και ισχύουν για τα έργα των οποίων η διακήρυξη δημοπράτησης ή η απόφαση ανάθεσης (σε περιπτώσεις ανάθεσης χωρίς διαγωνισμό), θα αποσταλεί ή υπογραφεί αντίστοιχα μετά την Β. Η απόφαση αυτή ισχύει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Η απόφαση αυτή, καθώς και οι επικαιροποιημένοι πί νακες τιμών μονάδος α1, α2, α3 και το Περιγραφικό Τιμολόγιο που εγκρίνονται με την παρούσα απόφαση, να δημοσιευθούν στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Αθήνα, 7 Μαΐου 2008 Ο ΥΠΟΥΡΓΟΣ Γ. ΣΟΥΦΛΙΑΣ

2 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m 3 0,28* Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - Α-2 2 ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m 3 0,55* Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση Α εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 2,10* Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με Α ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 3,50* Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση Α εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 6,00* ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - Α ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 3 1,21* 7 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 3 3,87* Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης Α φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m 3 5,05 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος Α πάσης φύσεως ΟIK-2113 m 3 11,36 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 10 Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 16,60 11 Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 23,60 Καθαίρεση κτισμάτων από Α-6 12 οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m 3 11,10 Καθαίρεση κτισμάτων από Α-7 13 σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m 3 7,93 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με Α-8 14 σκελετό από ξύλο ΟΙΚ-2275 m 3 5,56 15 Α-9 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 m 21,50 Καθαίρεση περιφράξεων με Α συρματόπλεγμα ΟΙΚ-6448 m 5,21 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από Α εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ΟΙΚ-2226 m 2 2,96 18 Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m 3 20, Α-13 Α-14 Α-15 Α-16 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών ΟΙΚ-2227 m 2 10,20 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 m 0,53 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m ΟΔΟ-1320 m 9,35 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1420 m 3 0,94 Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΟΔΟ-1420 m 2 3,41 ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Α-18 Προμήθεια δανείων Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΟΔΟ-1510 m 3 0,82* *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Α Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ-1510 m 3 1,25* Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Α λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m 3 4,83* 27 Α-19 Κοκκώδες υλικό mm ΟΔΟ-3121Β m 3 4,49* 28 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m 3 0,85 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER Α και στομίων σηράγγων ΟΔΟ-1530 m 3 0,70 30 Α-22 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος ΟΔΟ-1530 m 3 1,10 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων Α μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121A m 3 4,11* ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ Α-24 Επένδυση πρανών 32 Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 m 2 0,55 Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και Α φυτική γη ΟΔΟ-1610 m 2 10,34 34 Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ-1620 m 3 1,83 ΔΙΑΦΟΡΑ 35 Α-26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού ΟΔΟ-3121Α m 3 7,28 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών Α ορυγμάτων με προρρηγμάτωση ΟΔΟ-1133Α m 3,57 37 Α-28 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων ΥΔΡ-6054 m 3 2,30 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και Α υδράσβεστο ΟΔΟ-3221 m 3 5,55 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και Β-1 39 τάφρων πλάτους έως 3,00 m ΟΔΟ-2151 m 3 3,27 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των Β-2 40 εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m 3 2,37 41 Β-3 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΥΔΡ-6068 m 3 13,70 Β-4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων 42 Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121.Β m 3 6,45 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων Β και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 m 3 5,28 44 Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΟΔΟ-2251 m 3 15,50 45 Β-6 Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή ΟΔΟ-2253 m 3 69,40 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών Β-7 46 κ.λ.π. ΥΔΡ-6157 m 3 13,80 Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους Β-8 47 μεταξύ πασσάλων ΟΔΟ-2252 m 3 34,10 48 Β-9 Ξηρολιθοδομή ορατών επιφανειών ΟΔΟ-2252 m 3 34,10 49 Β-10 Λιθόστρωση αρμολογημένη ΟΔΟ-2254 m 3 41,10 Β-11 Οπλισμένη γη Β-11.1 Β-11.2 Β-11.3 Οπλισμένη γη ύψους Η 4m Οπλισμένη γη ύψους Οπλισμένη γη ύψους Η=4-8m Η=8-12m 30% % % IK-7914 m 2 123,00 30% % % IK-7914 m 2 139,50 30% % % IK-7914 m 2 157,50 30% Β % Οπλισμένη γη ύψους Η>12m +30% IK-7914 m 2 192,00 Β-12 Γεωπλέγματα 54 Β-12.1 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 40 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,04 55 Β-12.2 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 60 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,95 56 Β-12.3 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 80 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 6,75 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

4 11966 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Ολική Τιμή Δαπάνη Είδος εργασίας Ποσότητα Τιμολογ. Αναθεώρησης 57 Β-12.4 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 100 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 7,67 58 Β-12.5 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 120 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 8,47 59 Β-12.6 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 160 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 10,10 60 Β-12.7 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 200 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 11,68 61 Β-12.8 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 300 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 15,45 62 Β-12.9 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 400 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 16,80 63 Β-13 Γεωσυνθετικά πλέγματα ΟΙΚ-7914 m 2 33,20 Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης Β πρανών ΟΙΚ-7914 m 2 7,10 Β-15 Εύκαμπτα μεταλλικά σώματα συγκράτησης καταπτώσεων Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 50%O O-2312 Β kn/m +50%O O-2653 m 2 21, Β-15.2 Β-15.3 Β-15.4 Β-16 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kn/m Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kn/m Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kn/m Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα Β-17 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα Β-18 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων Β-18.1 Β-18.2 Β-18.3 Β-18.4 Β-18.5 Β-18.6 Β-18.7 Β-18.8 Β-18.9 Β Β Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 70 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 150 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 150 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 250 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 250 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 4 m 50%O O %O O-2653 m 2 25,65 50%O O %O O-2653 m 2 65,00 50%O O %O O-2653 m 2 91,50 50%O O %O O-2312 m 2 52,45 50%O O %O O-2312 m 2 34,50 30% % % m 102,80 30% % % m 448,70 30% % % m 527,90 30% % % m 509,80 30% % % m 611,30 30% % % m 571,00 30% % % m 672,40 30% % % m 815,50 30% % % m 930,80 30% % % m 1.100,30 30% % % m 978,00 30% % % m 1.111,40 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Β Β Β Β Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 6 m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 30% % % m 1.060,00 30% % % m 1.222,50 30% % % m 1.708,75 30% % % m 2.500,60 30% % % m 2.778,50 Β-19 Μόνιμες αγκυρώσεις βράχου τύπου SELF 88 DRILLING πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΥΔΡ-7024 m 20,70 Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις Β-20 βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών (μήκους έως 25 m) 89 Β-20.1 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 65,80 90 Β-20.2 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 69,50 Β-21 Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών Φορτίου λειτουργίας KN και Β μήκους αγκυρώσεως 20 m ΥΔΡ-7024 m 65,80 Φορτίου λειτουργίας KN και Β μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 71,90 Φορτίου λειτουργίας kνκαι Β μήκους αγκυρώσεως 20 m ΥΔΡ-7024 m 69,50 Φορτίου λειτουργίας kνκαι Β μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 75,60 Μόνιμες ηλώσεις βράχου πρανών Β-22 ανοιχτών εκσκαφών διαστελλόμενου 95 άκρου Φ25 ΥΔΡ-7024 m 16,10 Β-23 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών Φέρουσας ικανότητας 200 kνμεφ25 Β B500C (S500s) ΥΔΡ-7025 m 18,30 Φέρουσας ικανότητας 300 kνμεφ28 Β B500C (S500s) ΥΔΡ-7025 m 23,20 Φέρουσας ικανότητας 440 kνμεφ32 Β B500C (S500s) ΥΔΡ-7025 m 30,50 99 Β-24 Κατακόρυφη αντιστήριξη ΟΔΟ-2731 m 2 216,10 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil Β nail) ΟΔΟ-2731 m 53,50 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Β-26 Φρεατοπάσσαλοι 101 Β-26.1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 88, Β-26.2 Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 m 108, Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ-2731 m 136, Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ-2731 m 171, Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ-2731 m 238, Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ-2731 m 326, Β-27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων ΟΔΟ-2672 kg 2, Β-28 Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας ΟΔΟ-2412 m 2 10,10 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Σκυροδέματα Β-29.1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (Β5 ήβ10) 109 Β Άοπλο C8/10 (Β5) ΟΔΟ-2511 m 3 56,00 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

6 11968 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Β Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. ΟΔΟ-2521 m 3 58,00 Β-29.2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) Β Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ ΟΔΟ-2531 m 3 68,40 C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, Β περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ ΟΔΟ-2531 m 3 68,40 Β Άοπλο C12/15 (Β15) στρώσης φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου ΟΔΟ-2531 m 3 78,00 Β C12/15 (Β15) πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ ΥΔΡ m 3 68,40 Β-29.3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/20 Β C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, 115 προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ ΟΔΟ-2532 m 3 74,40 Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων Β γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών 116 κλπ ΟΔΟ-2532 m 3 90,00 Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, Β ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, 117 λεπτοτοίχων ΟΔΟ-2532 m 3 103,00 C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, Β ορθογωνικών τάφρων κλπ) ΟΔΟ-2532 m 3 110,00 C16/20 πλήρωσης γεωλογικών Β καταπτώσεων ΥΔΡ m 3 72, Β C16/20 θολωτών οχετών ΟΔΟ-2532 m 3 107,40 Β-29.4 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/25 C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, Β διαμόρφωσης πυθμένα ΟΔΟ-2522 m 3 78, Β Οπλισμένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών ΟΔΟ-2551 m 3 106, Β C20/25 θολωτών οχετών ΟΔΟ-2551 m 3 111, Β C20/25 μικροκατασκευών ΟΔΟ-2551 m 3 113,00 Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών Β πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ ΟΔΟ-2551 m 3 108,00 Οπλισμένο C20/25 κορμών μεσοβάθρων Β με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο 126 ξυλότυπο ΟΔΟ-2551 m 3 170,00 Οπλισμένο C20/25 ακροβάθρων, Β θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών 127 έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. ΟΔΟ-2551 m 3 106,80 Οπλισμένο C20/25 πλακών πλήρων Β (ανεξαρτήτως ύψους), ολόσωμων 128 μεσοβάθρων ΟΔΟ-2551 m 3 106,80 Οπλισμένο C20/25 πλακών με διάκενα Β (ανεξαρτήτως ύψους) ΟΔΟ-2545 m 3 124, Β C20/25 φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΟΔΟ-2731 m 3 70,20 C20/25 πλήρωσης γεωλογικών Β καταπτώσεων κλπ ΥΔΡ m 3 78,00 C20/25 σηράγγων με εκσκαφή και Β επανεπίχωση (cut and cover, C & C) ΟΔΟ-2551 m 3 94,80 Β-29.5 Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/37 Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος Β τους μέχρι 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών 133 έδρασης, κεφαλοδέσμων ΟΔΟ-2551 m 3 120,00 Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος Β τους άνω των 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκε-φαλαίων, δοκών 134 έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. ΟΔΟ-2551 m 3 142,00 Οπλισμένο C30/37 βάθρων, Β κεφαλοδέσμων, οποιουδήποτε ύψους ΟΔΟ-2551 m 3 124,00 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Ολική Τιμή Δαπάνη Είδος εργασίας Ποσότητα Τιμολογ. Αναθεώρησης Οπλισμένο C30/37 μεσοβάθρων με Β ολισθαίνοντα/αναρριχώμενο ξυλότυπο ΟΔΟ-2551 m 3 181, Β C30/37 φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΟΔΟ-2731 m 3 78,00 C30/37 μικροκατασκευών (ρείθρων Β σχισμής κλπ) ΟΔΟ-2551 m 3 123,00 Β Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών 139 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m 3 170, Β Ύψους Η>7,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 187, Β Προεντεταμένο C30/37 φορέων γεφυρών με ανηρτημένο μετακινούμενο ξυλότυπο ΟΔΟ-2566 m 3 231,00 Β Προεντεταμένο C30/37 κιβωτοειδών φορέων 142 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m 3 178, Β Ύψους 7,00 <Η<15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 196, Β Ύψους Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 208,00 Β-29.6 Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/50 Οπλισμένο C40/50 κορμών, μεσοβάθρων Β με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο 145 ξυλότυπο ΟΔΟ-2565 m 3 185,00 Β Προεντεταμένο C40/50 κιβωτοειδών φορέων επί ικριωμάτων 146 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m 3 182, Β Ύψους 7,00 <Η 15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 200, Β Ύψους Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 212,00 Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών Β με προώθηση ΟΔΟ-2566 m 3 225,00 Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών Β με προβολοδόμηση ΟΔΟ-2566 m 3 307,00 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εκτός υπόγειων Β έργων ΥΔΡ-7017 m 3 83,00 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Σιδηροί οπλισμοί Σιδηρούς οπλισμός Β500Α κατά ΕΛΟΤ Β (S220) ΟΔΟ-2611 kg 1,00 Β-30.2 Σιδηρούς οπλισμός B500C κατά ΕΛΟΤ (S500s) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ-2612 kg 1,00 Σιδηρούν δομικό πλέγμα Β500C κατά Β-30.3 ΕΛΟΤ (S500s) εκτός υπόγειων 154 έργων ΥΔΡ-7018 kg 1, Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες ΥΔΡ-7018 kg 1,31 Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης kg 156 Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 ΟΔΟ-2620 kg 3, Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 ΟΔΟ-2620 kg 3,90 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος Β τύπου Γ ΥΔΡ-6403 m 2 5,20 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερ. Β επιφανειών ΥΔΡ-6402 m 2 3,80 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm Β-34 εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και 160 φρεατίων ΥΔΡ-6403 m 2 6, Β-35 Αντιρρυπαντική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m 2 3, Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ-2411 m 2 1, Β-37.1 Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτο-πάνου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265 ΟΔΟ-2412 m 2 9,38 Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου Β και τσιμεντοκονία ΟΔΟ-2412 m 2 10, Β-38 Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες ΟΔΟ-2412 m 2 11,20 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

8 11970 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Β-39 Β-40 Β-41 Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Στεγανωτική μεμβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C ΟΔΟ-2412 m 2 10,30 Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST ΟΙΚ-7914 m 2 26,30 Στεγανωτική/ αποστραγγιστική στρώση μεταξύ πασσάλων με υλικό τύπου 50%ΟΙΚ ΕΝΚΑDRAIN CK-20 50%ΥΔΡ-6373 m 2 50, Β-42 Μεμβράνη στεγάνωσης πυθμένα τάφρων ΟΔΟ-2412 m 2 4,69 Β-43 Σφράγιση αρμών Σφράγιση οριζόντιων αρμών με PLASTIC Β ή αναλόγου ΥΔΡ-6370 m 2,86 Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων Β αρμών με PLASTI JOINT ή αναλόγου ΥΔΡ-6370 m 2,98 Μόρφωση αρμών με Β-43.3 προκατασκευασμένες πλάκες 12 mm 172 τύπου FLEXCELL ή αναλόγου ΥΔΡ-6370 m 2 10,65 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου Β HYDROFOIL PVC ή αναλόγου ΥΔΡ-6373 m 9,25 Αρμοί διαστολής - συστολής εύρους Β μετακίνησης 60 mm ΟΔΟ-2651 m 714,40 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Β-46 Εφέδρανα γεφυρών Σταθερά εφέδρανα γεφυρών Β ελαστομεταλλικά ή ελαστομερή ΟΔΟ-2912 lt 33,70 Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα Β γεφυρών ΟΔΟ-2912 lt 39, Β-47 Στόμια αποχέτευσης γεφυρών ΥΔΡ-6752 kg 7, Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα ΟΔΟ-2672 kg 1,76 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες Β υπονόμων ΥΔΡ-6752 kg 0, Β-50 Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6753 kg 1,87 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από Β σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 6,09 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, Β πλατειών κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m 2 10,30 ΣΩΛΗΝΕΣ Β-53 Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ0,20 m ΟΔΟ-2883 m 11,90 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ0,30 m ΟΔΟ-2883 m 14,60 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ0,40 m ΟΔΟ-2883 m 23,60 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ0,50 m ΟΔΟ-2884 m 30,50 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ0,60 m ΟΔΟ-2884 m 36,30 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ0,80 m ΟΔΟ-2885 m 56,10 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Β Φ1,00 m ΟΔΟ-2885 m 79,80 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Β Φ1,00 m ΟΔΟ-2888 m 102,50 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Β Φ1,20 m ΟΔΟ-2888 m 154, Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,40 m ΟΔΟ-2883 m 12, Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,60 m ΟΔΟ-2884 m 15,00 Β-54 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας 194 Β-54.1 Αγωγός Φ0,40 m της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 39,00 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

9 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική 195 Β-54.2 Αγωγός Φ0,60 m της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 57, Β-54.3 Αγωγός Φ0,80 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 84, Β-54.4 Αγωγός Φ1,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 132, Β-54.5 Αγωγός Φ1,20 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 195, Β-54.6 Αγωγός Φ2,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 150 ΟΔΟ-2888 m 705,00 Β-55 Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 200 Β-55.1 Αμιαντ/ληνας Φ0,20 m ΥΔΡ m 10, Β-55.2 Αμιαντ/λήνας Φ0,30 m ΥΔΡ m 13,40 Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm 202 Β-56.1 Σωλήνες PVC Φ50 ΥΔΡ m 2, Β-56.2 Σωλήνες PVC Φ63 ΥΔΡ m 3, Β-56.3 Σωλήνες PVC Φ110 ΥΔΡ m 5, Β-56.4 Σωλήνες PVC Φ120 ΥΔΡ m 6, Β-56.5 Σωλήνες PVC Φ125 ΥΔΡ m 7, Β-56.6 Σωλήνες PVC Φ140 ΥΔΡ m 8, Β-56.7 Σωλήνες PVC Φ160 ΥΔΡ m 10, Β-56.8 Σωλήνες PVC Φ200 ΥΔΡ m 15, Β-56.9 Σωλήνες PVC Φ250 ΥΔΡ m 22, Β Σωλήνες PVC Φ300 ΥΔΡ m 30, Β Σωλήνες PVC Φ315 ΥΔΡ m 35, Β Σωλήνες PVC Φ355 ΥΔΡ m 44, Β Σωλήνες PVC Φ400 ΥΔΡ m 56,30 Β-57 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC 215 Β-57.1 Διάτρητοι σωλήνες Φ120 ΥΔΡ m 4, Β-57.2 Διάτρητοι σωλήνες Φ160 ΥΔΡ m 7, Β-57.3 Διάτρητοι σωλήνες Φ200 ΥΔΡ m 12, Β-57.4 Διάτρητοι σωλήνες Φ250 ΥΔΡ m 15, Β-57.5 Διάτρητοι σωλήνες Φ300 ΥΔΡ m 18, Β-57.6 Διάτρητοι σωλήνες Φ400 ΥΔΡ m 24,50 Β-58 Σωλήνες πολυαιθυλενίου διέλευσης καλωδίων 6 at 221 Β-58.1 Σωλήνες Φ40 ΥΔΡ m 2, Β-58.2 Σωλήνες Φ50 ΥΔΡ m 2, Β-58.3 Σωλήνες Φ90 ΥΔΡ m 5, Β-58.4 Σωλήνες Φ110 ΥΔΡ m 7,60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος διέλευσης Β καλωδίων ΗΛΜ-5 m 20,00 Β-60 Σιδηροσωλήνας γαλβανισμένος απορροής ομβρίων τεχνικών Σιδηροσωλήνας Φ6 ελαχίστου πάχους Β ,5 mm ΗΛΜ-5 m 41, Β-60.2 Σιδηροσωλήνας Φ8 ΗΛΜ-5 m 53,45 ΣΤΡΑΓΓΙΣΤΗΡΙΑ Β-61 Διάτρητοι τσιμεντοσωλήνες στραγγιστηρίων Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,20 Β m ΟΔΟ-2861 m 12,30 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,30 Β m ΟΔΟ-2862 m 14,80 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,40 Β m ΟΔΟ-2863 m 23,80 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων Φ0,60 Β m ΟΔΟ-2864 m 36, Β-62 Πλήρωση τάφρων αποστράγγισης ΟΔΟ-2815 m 3 10, Β-63 Πλαστικά κατακόρυφα στραγγιστήρια ΥΔΡ m 2,45 ΓΕΩΥΦΑΣΜΑΤΑ Β-64 Γεωυφάσματα 234 Β-64.1 Γεωύφασμα στραγγιστηρίων ΟΙΚ-7914 m 2 1, Β-64.2 Γεωύφασμα διαχωρισμού υλικών ΟΙΚ-7914 m 2 1,50 Γεωύφασμα θεμελίωσης επιχωμάτων σε Β "μαλακά εδάφη" ΟΙΚ-7914 m 2 1,83 Β-64.4 Γεωύφασμα επένδυσης CAC *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

10 11972 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Ολική Τιμή Δαπάνη Είδος εργασίας Ποσότητα Τιμολογ. Αναθεώρησης 237 Β Γεωύφασμα βάρους 300 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m 2 1, Β Γεωύφασμα βάρους 600 gr/m2 ΟΙΚ-7914 m 2 2,29 Β-64.5 Γεωυφάσματα όπλισης επιχωμάτων Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 20 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 1,03 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 30 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 1,26 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 55 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 2,40 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 80 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 2,86 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 110 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 3,43 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 150 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 4,24 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 160 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,15 Αντοχής εφελκυσμού κατά την κύρια Β διεύθυνση 200 kν/m ΟΙΚ-7914 m 2 6,30 ΦΑΤΝΕΣ Β-65 Φάτνες από συρματόπλεγμα 247 Β-65.1 Προμήθεια συρματοπλέγματος ΟΔΟ-2311 kg 2, Β-65.2 Κατασκευή φατνών ΟΔΟ-2312 m 2 1, Β-65.3 Πλήρωση φατνών ΟΔΟ-2313 m 3 17,50 ΦΡΕΑΤΙΑ - ΒΑΘΜΙΔΩΤΑ ΡΕΙΘΡΑ Β-66 Φρεάτια αποστράγγισης και αποχέτευσης ομβρίων Β-66.1 Β-66.2 Φρεάτιο υδροσυλλογής τύπου Φ1Ν (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 363,40 Φρεάτιο υδροσυλλογής μεταξύ πρανών (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 486, Β-66.3 Β-66.4 Β-66.5 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=40 ή 60) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 902,70 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ10 (D=80) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ ,20 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ11 (D=100 ) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ ,30 Β-66.6 Φρεάτιο επίσκεψης υπονόμου τύπου Φ (D=120 ) (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ , Β-66.7 Φρεάτιο επίσκεψης στραγγιστηρίων (ΠΚΕ) ΟΔΟ-2548 τεμ. 316, Β-67 Βαθμιδωτά ρείθρα ΟΔΟ-2548 m 8, Β-68 Φρεάτιο εισροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 τεμ. 110, Β-69 Φρεάτιο εκροής βαθμιδωτών ρείθρων ΟΔΟ-2548 τεμ. 85,60 Β-70 Φρεάτια δικτύων σωληνώσεων αναμονής 70% Β Φρεάτιο έλξης καλωδίων 60x40 cm +30% τεμ. 138,70 70% Β Φρεάτιο σύνδεσης καλωδίων 120x80 cm +30% τεμ. 235,00 Εδαφοπάσσαλοι (JET GROUTING) Φ0,40 Β m ΟΔΟ-2731 m 117, Β-72 Χαλικοπάσσαλοι Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 28,45 ΟΜΑΔΑ Γ: ΟΔΟΣΤΡΩΣΙΑ Γ-1 Υπόβαση οδοστρωσίας Υπόβαση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο- Γ ) ΟΔΟ-3121.Β m 3 9,22* 265 Γ-1.2 Υπόβαση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m 2 0,92* Γ-2 Βάση οδοστρωσίας *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

11 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική 266 Γ-2.1 Βάση μεταβλητού πάχους (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m 3 9,46* 267 Γ-2.2 Βάση πάχους 0,10 m (Π.Τ.Π. Ο-155) ΟΔΟ-3211.Β m 2 0,95* Στρώση στράγγισης οδοστρώματος Γ (Π.Τ.Π ) ΟΔΟ-3121.Β m 3 8,99* 269 Γ-4 Ισοπεδωτική στρώση (Π.Τ.Π. Ο-150) ΟΔΟ-3111.Β m 2 0,70* 270 Γ-5 Κατασκευή ερεισμάτων ΟΔΟ-3311.Β m 3 10,95* 271 Γ-6 Ανακατασκευή οδοστρωσίας ΟΔΟ-3231 m 2 0,34 ΟΜΑΔΑ Δ: ΑΣΦΑΛΤΙΚΑ 272 Δ-1 Κοπή ασφαλτ/δέματος ΟΙΚ-2269(α) m 0,78 Δ-2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα ασφαλτικού οδοστρώματος 273 Δ-2.1 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 4 cm ΟΔΟ-1132 m 2 0, Δ-2.2 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 6 cm ΟΔΟ-1132 m 2 1, Δ-2.3 Εκσκαφή-φρεζάρισμα βάθους έως 8 cm ΟΔΟ-1132 m 2 1, Δ-3 Ασφαλτική προεπάλειψη ΟΔΟ-4110 m 2 0, Δ-4 Ασφαλτική συγκολλητική επάλειψη ΟΔΟ-4120 m 2 0,33 Δ-5 Ασφαλτική στρώση βάσης (Π.Τ.Π. Α260) 278 Δ-5.1 Βάση πάχους 0,05 m ΟΔΟ-4321.Β m 2 4,00* 279 Δ-5.2 Βάση πάχους 0,06 m ΟΔΟ-4321.Β m 2 4,60* 280 Δ-5.3 Βάση πάχους 0,07 m ΟΔΟ-4321.Β m 2 5,20* Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση μεταβλ. Δ πάχους (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ-4421.Β ton 32,00* Ασφαλτική ισοπεδωτική στρώση πάχους Δ ,05 m (Π.Τ.Π. Α265) ΟΔΟ-4421.Β m 2 4,00* Δ-8 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας πάχους 0,05 m (Π.Τ.Π. Α265) Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m Δ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 4,20* Δ-8.2 Ασφαλτική στρώση κυκλοφορίας 0,05 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 7,00* Δ-9 Αντιολισθηρή στρώση από ασφαλτικό σκυρόδεμα 0,04 m Δ-9.1 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 μ με χρήση κοινής ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 5,50* Δ-9.2 Αντιολισθηρή στρώση 0,04 m με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 7,50* Δ-10 Λεπτή αντιολισθηρή στρώση 25 mm Δ-10.1 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm με κοινή άσφαλτο ΟΔΟ-4521.Β m 2 3,70* Δ-10.2 Αντιολισθηρή στρώση 25 mm με χρήση τροποποιημένης ασφάλτου ΟΔΟ-4521.Β m 2 4,80* ΟΜΑΔΑ Ε: ΣΗΜΑΝΣΗ - ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΣΤΗΘΑΙΑ Ε-1 Στηθαία ασφαλείας οδού Ε-1.1 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-1 ΟΔΟ-2653 m 18,40 Ε-1.2 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-2 ΟΔΟ-2653 m 22,30 Ε-1.3 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού με απόσταση ορθοστατών 1,33 m ΟΔΟ-2653 m 26,95 Ε-1.4 Μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-3 ΟΔΟ-2653 m 22,05 Ε-1.5 Αφαιρετό μονόπλευρο χαλύβδινο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-7 ΟΔΟ-2653 m 26,95 Ε-1.6 Μονόπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΜΣΟ-8 NEW JERSEY ΟΔΟ-2548 m 26,95 Ε-1.7 Αμφίπλευρο στηθαίο οδού τύπου ΑΣΟ-6 NEW JERSEY ΟΔΟ-2548 m 29,90 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

12 11974 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Ε-2 Μεταλλικά στηθαία ασφαλείας τεχνικών έργων ΣΤΕ Άκαμπτα μεταλλικά στηθαία τεχνικών Ε έργων τύπου ΣΤΕ-1 ΟΔΟ-2653 kg 1, Ε-2.2 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-2 ΟΔΟ-2653 m 30, Ε-2.3 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-4 ΟΔΟ-2653 m 26, Ε-2.4 Στηθαίο τεχνικών έργων τύπου ΣΤΕ-6 ΟΔΟ-2653 m 57,60 Αποξήλωση μονόπλευρου χαλύβδινου Ε στηθαίου ασφαλείας ΟΔΟ-2151 m 2,22 ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΑ - ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ - ΟΡΙΟΔΕΙΚΤΕΣ Ε-4 Κιγκλιδώματα 301 Ε-4.1 Σωλήνες κιγκλιδωμάτων ΟΔΟ-2653 m 11, Ε-4.2 Σιδηρά κιγκλιδώματα ΟΔΟ-2652 kg 2,00 Ε-5 Περίφραξη μέσου ύψους 303 Ε-5.1 Περίφραξη τύπου Α ύψους 1,46 m ΥΔΡ-6812 m 9, Ε-5.2 Περίφραξη τύπου Β ύψους 1,62 m ΥΔΡ-6812 m 11, Ε-6 Οριοδείκτης πλαστικός ΥΔΡ τεμ. 10,80 Δείκτης οριοθέτησης απαλλοτριωμένης Ε ζώνης ΟΔΟ-2548 τεμ. 18,85 ΠΙΝΑΚΙΔΕΣ Ε-8 Πληροφοριακές πινακίδες πλήρως αντανακλαστικές Ε-8.1 Ε-8.2 Ε Με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υπερυψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙΙ σε γέφυρες σήμανσης ΟΙΚ-6541 m 2 142,70 Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από μεμβράνη υψηλής αντανακλαστικότητας τύπου ΙΙ Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από μεμβράνη υπερυψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙΙ ΟΙΚ-6541 m 2 125,60 Ε Πλευρικές με αναγραφές και σύμβολα από 309 μεμβράνη υψηλής ανταν/τας τύπου ΙΙ ΟΙΚ-6541 m 2 107,35 Πλευρικές με ανακλαστικό υπόβαθρο από Ε μεμβράνη τύπου Ι ΟΙΚ-6541 m 2 71,95 Πινακίδες ρυθμιστικές και ένδειξης Ε-9 επικίνδυνων θέσεων υψηλής αντανακλαστικότητας Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς Ε ,90 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 42,70 Πινακίδα επικίνδυνων θέσεων πλευράς Ε ,20 m απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 73,20 Πινακίδα ρυθμιστική μικρού μεγέθους Ε απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 28,05 Πινακίδα ρυθμιστική μεσαίου μεγέθους, Ε απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 42,70 Πινακίδα ρυθμιστική μεγάλου μεγέθους, Ε απλής όψης ΟΙΚ-6541 τεμ. 73, Ε-9.6 Πινακίδα εργοταξιακής σήμανσης ΟΙΚ-6541 τεμ. 85,40 Ε-10 Στύλοι πινακίδων Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο Ε σιδηροσωλήνα Φ 1 1/2" ΟΔΟ-2653 τεμ. 23,30 Στύλος πινακίδων από γαλβανισμένο Ε σιδηροσωλήνα Φ 3" ΟΔΟ-2653 τεμ. 45,30 Ε-11 Χιλιομετρικός δείκτης υψηλής αντανακλαστικότητας 319 Ε-11.1 Χιλιομετρικός δείκτης 0,32Χ0,475 ΟΙΚ-6541 τεμ. 24, Ε-11.2 Χιλιομετρικός δείκτης 0,50Χ0,50 ΟΙΚ-6541 τεμ. 30, Ε-12 Αντιθαμβωτικά πετάσματα ΟΔΟ-2652 τεμ. 23, Ε-13 Γέφυρες σήμανσης ΟΔΟ-2652 kg 2,35 Δικτύωμα στήριξης μεγάλων πλευρικών Ε πινακίδων ύψους μέχρι 9,0 m ΟΔΟ-2652 kg 1,70 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

13 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ α/α 324 α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Ε-15 Πλαστικοί ανακλαστήρες Ε-15.1 Άρθρο Μονάδα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Ποσότητα Αναθεώρησης Ολική Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και μια ανακλαστική επιφάνεια OIK-6532 τεμ. 3, Ε-15.2 Πλαστικός ανακλαστήρας οδοστρώματος με ανακλαστικά φακίδια και δύο ανακλαστικές επιφάνειες OIK-6532 τεμ. 4,33 Ε-16 Αναλάμπων φανός επισήμανσης κινδύνου ΗΛΜ-108 τεμ. 43,30 ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ Ε-17 Διαγράμμιση οδοστρώματος 327 Ε-17.1 Προσωρινή Διαγράμμιση Οδοστρώματος ΟΙΚ-7788 m 2 2, Ε-17.2 Τελική Διαγράμμιση Οδοστρώματος με υλικό υψηλής αντοχής και αντανακλαστικότητας ΟΙΚ-7788 m 2 5,23 ΟΜΑΔΑ Ζ: ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΔΩΝ Ζ-1 Ιστός ηλεκτροφωτισμού οδών 329 Ζ-1.1 Ιστός ύψους 6,00 m ΗΛΜ-101 τεμ , Ζ-1.2 Ιστός ύψους 9,00 m ΗΛΜ-101 τεμ , Ζ-1.3 Ιστός ύψους 10,00 m ΗΛΜ-101 τεμ , Ζ-1.4 Ιστός ύψους 12,00 m ΗΛΜ-101 τεμ , Ζ-1.5 Ιστός ύψους 15,00 m ΗΛΜ-101 τεμ ,50 Ζ-2 Ιστός ηλεκτροφωτισμού γεφυρών 334 Ζ-2.1 Ιστός ύψους 6,00 m HΛM-101 τεμ. 881, Ζ-2.2 Ιστός ύψους 9,00 m HΛM-101 τεμ. 949, Ζ-2.3 Ιστός ύψους 10,00 m ΗΛΜ-101 τεμ. 980, Ζ-2.4 Ιστός ύψους 12,00 m ΗΛΜ-101 τεμ , Ζ-2.5 Ιστός ύψους 15,00 m ΗΛΜ-101 τεμ ,50 Ζ-3 Φωτιστικό σώμα με βραχίονα και λαμπτήρα Na Ζ-3.1 Χαμηλής Πίεσης 339 Ζ Ισχύος 180 W ΗΛΜ-103 τεμ. 419,10 Ζ-3.2 Υψηλής Πίεσης 340 Ζ Ισχύος 150 W ΗΛΜ-103 τεμ. 346, Ζ Ισχύος 250 W ΗΛΜ-103 τεμ. 349, Ζ Ισχύος 400 W ΗΛΜ-103 τεμ. 351,80 Ζ-4 Πίλαρ Ηλεκτροδότησης 343 Ζ-4.1 μέχρι τεσσάρων αναχωρήσεων HΛM-52 τεμ , Ζ-4.2 μέχρι οκτώ αναχωρήσεων HΛM-52 τεμ , Ζ-4.3 μέχρι είκοσι αναχωρήσεων HΛM-52 τεμ , Ζ-4.4 μέχρι είκοσι πέντε αναχωρήσεων HΛM-52 τεμ , Ζ-4.5 μέχρι τριάντα αναχωρήσεων HΛM-52 τεμ ,40 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

14 11976 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΕΚΣΚΑΦΕΣ 1 Α-1 Εκσκαφή ακαταλλήλων εδαφών ΟΔΟ-1110 m 3 0,29* 2 Α-2 Εκσκαφή σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1123Α m 3 0,58* Α-3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες 3 Α-3.1 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 2,20* 4 Α-3.2 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες με ελεγχόμενη χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 3,68* 5 Α-3.3 Όρυξη σε έδαφος βραχώδες χωρίς χρήση εκρηκτικών ΟΔΟ-1133Α m 3 6,30* ΔΙΑΝΟΙΞΗ ΤΑΦΡΩΝ Α-4 Διάνοιξη τάφρων 6 Α-4.1 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος γαιώδες - ημιβραχώδες ΟΔΟ-1212 m 3 1,27* 7 Α-4.2 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος βραχώδες ΟΔΟ-1220 m 3 4,06* 8 Α-4.3 Διάνοιξη τάφρου σε έδαφος πάσης φύσεως στο φρύδι ορυγμάτων ΟΔΟ-1220 m 3 5,30 9 Α-4.4 Διάνοιξη τάφρου με τα χέρια σε έδαφος πάσης φύσεως ΟIK-2113 m 3 11,90 ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ Α-5 Καθαίρεση κτισμάτων με φέροντα στοιχεία από οπλισμένο σκυρόδεμα 10 Α-5.1 Για ύψος έως και 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 17,40 11 Α-5.2 Για ύψος πέραν των 4,0 m ΟΙΚ-2227 m 3 24,80 12 Α-6 Καθαίρεση κτισμάτων από οπτοπλινθοδομές κ.λ.π ΟΙΚ-2221 m 3 11,70 13 Α-7 Καθαίρεση κτισμάτων από σιδηροκατασκευές ΟΙΚ-2275 m 3 8,33 14 Α-8 Καθαίρεση λαμαρινοκατασκευών με σκελετό από ξύλο ΟΙΚ-2275 m 3 5,84 15 Α-9 Καθαίρεση ολόσωμων περιφράξεων ΟΙΚ-2227 m 22,60 16 Α-10 Καθαίρεση περιφράξεων με συρματόπλεγμα ΟΙΚ-6448 m 5,47 17 Α-11 Καθαίρεση επένδυσης πρανών από εκτοξευόμενο σκυρόδεμα ΟΙΚ-2226 m 2 3,11 18 Α-12 Καθαίρεση οπλισμένων σκυροδεμάτων ΟΙΚ-2227 m 3 21,10 19 Α-13 Καθαίρεση οριζόντιων φορέων γεφυρών ΟΙΚ-2227 m 2 10,70 ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ - ΑΡΣΗ ΚΑΤΑΠΤΩΣΕΩΝ 20 Α-14 Καθαρισμός και μόρφωση τάφρου τριγωνικής διατομής ή ερείσματος σε κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1310 m 0,56 21 Α-15 Καθαρισμός οχετών ανοίγματος μέχρι και 3,0 m ΟΔΟ-1320 m 9,82 22 Α-16 Άρση καταπτώσεων για κάθε είδους έδαφος ΟΔΟ-1420 m 3 0,99 23 Α-17 Καθαρισμός πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΟΔΟ-1420 m 2 3,58 ΔΑΝΕΙΑ - ΕΠΙΧΩΜΑΤΑ Α-18 Προμήθεια δανείων 24 Α-18.1 Συνήθη δάνεια υλικών Κατηγορίας Ε1 έως Ε4 ΟΔΟ-1510 m 3 0,86* 25 Α-18.2 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών Κατηγορίας Ε4 ΟΔΟ-1510 m 3 1,31* 26 Α-18.3 Δάνεια θραυστών επίλεκτων υλικών λατομείου Κατηγ. Ε4 ΟΔΟ-1510 m 3 5,07* *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

15 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική 27 Α-19 Κοκκώδες υλικό mm ΟΔΟ-3121Β m 3 4,71* 28 Α-20 Κατασκευή επιχωμάτων ΟΔΟ-1530 m 3 0,89 29 Α-21 Επανεπίχωση σήραγγας CUT & COVER και στομίων σηράγγων ΟΔΟ-1530 m 3 0,74 30 Α-22 Κατασκευή οπλισμένου επιχώματος ΟΔΟ-1530 m 3 1,16 31 Α-23 Κατασκευή στρώσης άμμου -σκύρων μεταβλητού πάχους ΟΔΟ-3121A m 3 4,32* ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ ΠΡΑΝΩΝ - ΠΛΗΡΩΣΗ ΝΗΣΙΔΩΝ Α-24 Επένδυση πρανών 32 Α-24.1 Επένδυση πρανών με φυτική γη ΟΔΟ-1610 m 2 0,58 33 Α-24.2 Επένδυση πρανών με γαιοκυψέλες και φυτική γη ΟΔΟ-1610 m 2 10,86 34 Α-25 Πλήρωση νησίδων με φυτική γη ΟΔΟ-1620 m 3 1,92 ΔΙΑΦΟΡΑ 35 Α-26 Σφραγιστική στρώση αργιλικού υλικού ΟΔΟ-3121Α m 3 7,64 36 Α-27 Διαμόρφωση πρανών βραχωδών ορυγμάτων με προρρηγμάτωση ΟΔΟ-1133Α m 3,75 37 Α-28 Διαπλάτυνση και εκβάθυνση ρεμάτων ΥΔΡ-6054 m 3 2,42 38 Α-29 Εξυγίανση εδάφους με τσιμέντο και υδράσβεστο ΟΔΟ-3221 m 3 5,83 ΟΜΑΔΑ Β: ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ 39 Β-1 Εκσκαφή θεμελίων τεχνικών έργων και τάφρων πλάτους έως 3,00 m ΟΔΟ-2151 m 3 3,43 40 Β-2 Πρόσθετη τιμή λόγω δυσχερειών των εκσκαφών από Ο.Κ.Ω. ΥΔΡ-6087 m 3 2,49 41 Β-3 Εκσκαφή φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΥΔΡ-6068 m 3 14,40 Β-4 Επιχώματα από κοκκώδη υλικά σε πεζοδρόμια και θέσεις τεχνικών έργων 42 Β-4.1 Επιχώματα κάτω από τα πεζοδρόμια ΟΔΟ-3121.Β m 3 6,77 43 Β-4.2 Μεταβατικά επιχώματα τεχνικών έργων και επιχώματα ζώνης αγωγών ΥΔΡ-6068 m 3 5,54 44 Β-5 Χειρόθετη λιθοπλήρωση ΟΔΟ-2251 m 3 16,20 45 Β-6 Κατασκευή τοίχου από λιθοδομή ΟΔΟ-2253 m 3 72,90 46 Β-7 Λιθορριπή κοιτοστρώσεων, αναβαθμών κ.λ.π. ΥΔΡ-6157 m 3 14,50 47 Β-8 Ξηρολιθοδομή συγκράτησης εδάφους μεταξύ πασσάλων ΟΔΟ-2252 m 3 35,90 48 Β-9 Ξηρολιθοδομή ορατών επιφανειών ΟΔΟ-2252 m 3 35,90 49 Β-10 Λιθόστρωση αρμολογημένη ΟΔΟ-2254 m 3 43,10 Β-11 Οπλισμένη γη 50 Β-11.1 Οπλισμένη γη ύψους Η 4m 51 Β-11.2 Οπλισμένη γη ύψους Η=4-8m 52 Β-11.3 Οπλισμένη γη ύψους Η=8-12m 30% % % IK-7914 m 2 129,00 30% % % IK-7914 m 2 146,50 30% % % IK-7914 m 2 165,50 53 Β-11.4 Οπλισμένη γη ύψους Η>12m 30% % % IK-7914 m 2 202,00 Β-12 Γεωπλέγματα 54 Β-12.1 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 40 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 5,29 55 Β-12.2 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 60 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 6,25 56 Β-12.3 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 80 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 7,09 57 Β-12.4 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 100 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 8,05 58 Β-12.5 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 120 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 8,89 59 Β-12.6 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 160 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 10,60 60 Β-12.7 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 200 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 12,26 61 Β-12.8 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 300 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 16,22 62 Β-12.9 Γεώπλεγμα αντοχής T ult 400 kn/m ΟΙΚ-7914 m 2 17,60 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

16 11978 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική 63 Β-13 Γεωσυνθετικά πλέγματα ΟΙΚ-7914 m 2 34,85 64 Β-14 Πλέγματα πολυαιθυλαινίου επένδυσης πρανών ΟΙΚ-7914 m 2 7,46 Β-15 Εύκαμπτα μεταλλικά σώματα συγκράτησης καταπτώσεων 65 Β-15.1 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 10 kn/m 50%O O %O O-2653 m 2 23,00 66 Β Β Β Β-16 Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 20 kn/m Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 70 kn/m Αντοχής σε εφελκυσμό τουλάχιστον 140 kn/m Επένδυση πρανών με πλήρως αγκυρούμενο πλέγμα 70 Β-17 Επένδυση πρανών με ελεύθερο πλέγμα Β-18 Φράχτες ανάσχεσης βραχοπτώσεων 71 Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 70 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 150 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 150 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 250 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 250 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 2 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 750 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1000 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 3 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 1500 kj ύψους 4 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 2000 kj ύψους 5 m Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 5 m 50%O O %O O-2653 m 2 26,93 50%O O %O O-2653 m 2 68,30 50%O O %O O-2653 m 2 96,10 50%O O %O O-2312 m 2 55,10 50%O O %O O-2312 m 2 36,20 30% % % m 107,90 30% % % m 471,10 30% % % m 554,30 30% % % m 535,30 30% % % m 641,80 30% % % m 600,00 30% % % m 706,00 30% % % m 856,30 30% % % m 977,30 30% % % m 1.155,30 30% % % m 1.026,90 30% % % m 1.167,00 30% % % m 1.113,00 30% % % m 1.283,60 30% % % m 1.794,20 30% % % m 2.625,60 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ * *

17 ΦΕΚ 918 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική 87 Β Φράκτης απορρόφησης ενεργείας μέχρι 3000 kj ύψους 6 m ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ - ΗΛΩΣΕΙΣ ΕΚΤΟΣ ΣΗΡΑΓΓΩΝ 30% % % m 2.917,40 88 Β-19 Μόνιμες αγκυρώσεις βράχου τύπου SELF DRILLING πρανών ανοιχτών εκσκαφών ΥΔΡ-7024 m 21,70 Β-20 Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών (μήκους έως 25 m) 89 Β-20.1 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 69,10 90 Β-20.2 Φορτίου λειτουργίας kν ΥΔΡ-7024 m 73,00 Β-21 Μόνιμες προεντεταμένες αγκυρώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών 91 Β-21.1 Φορτίου λειτουργίας KN και μήκους αγκυρώσεως 20 m ΥΔΡ-7024 m 69,10 92 Β-21.2 Φορτίου λειτουργίας KN και μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 75,50 93 Β-21.3 Φορτίου λειτουργίας kνκαι μήκους αγκυρώσεως 20 m ΥΔΡ-7024 m 73,00 94 Β-21.4 Φορτίου λειτουργίας kνκαι μήκους αγκυρώσεως > 20 m ΥΔΡ-7024 m 79,40 95 Β-22 Μόνιμες ηλώσεις βράχου πρανών ανοιχτών εκσκαφών διαστελλόμενου άκρου Φ25 ΥΔΡ-7024 m 16,90 Β-23 Αγκύρια ολόσωμης πάκτωσης πρανών ανοιχτών εκσκαφών 96 Β-23.1 Φέρουσας ικανότητας 200 kνμεφ25 B500C (S500s) ΥΔΡ-7025 m 19,20 97 Β-23.2 Φέρουσας ικανότητας 300 kνμεφ28 B500C (S500s) ΥΔΡ-7025 m 24,30 98 Β-23.3 Φέρουσας ικανότητας 440 kνμεφ32 B500C (S500s) ΥΔΡ-7025 m 32,00 99 Β-24 Κατακόρυφη αντιστήριξη ΟΔΟ-2731 m 2 226, Β-25 Ηλώσεις σταθεροποίησης πρανών (Soil nail) ΟΔΟ-2731 m 56,20 ΦΡΕΑΤΟΠΑΣΣΑΛΟΙ Β-26 Φρεατοπάσσαλοι 101 Β-26.1 Φρεατοπάσσαλος Φ0,60 m ΟΔΟ-2731 m 92, Β-26.2 Φρεατοπάσσαλος Φ0,80 m ΟΔΟ-2731 m 113, Β-26.3 Φρεατοπάσσαλος Φ1,00 m ΟΔΟ-2731 m 142, Β-26.4 Φρεατοπάσσαλος Φ1,20 m ΟΔΟ-2731 m 179, Β-26.5 Φρεατοπάσσαλος Φ1,50 m ΟΔΟ-2731 m 249, Β-26.6 Φρεατοπάσσαλος Φ1,80 m ΟΔΟ-2731 m 342, Β-27 Μεταλλικός μανδύας πασσάλων ΟΔΟ-2672 kg 2, Β-28 Στεγανοποίηση όψης πασσαλοστοιχίας ΟΔΟ-2412 m 2 10,60 ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΑ Β-29 Σκυροδέματα Β-29.1 Σκυρόδεμα κατηγορίας C8/10 (Β5 ήβ10) 109 Β Άοπλο C8/10 (Β5) ΟΔΟ-2511 m 3 58, Β Άοπλο C8/10 (Β10) κοιτοστρώσεων, εξομαλυντικών στρώσεων, κ.λ.π. ΟΔΟ-2521 m 3 60,90 Β-29.2 Σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 (Β10 ή Β15) 111 Β Άοπλο C12/15 (Β10) ρείθρων, τάφρων κλπ ΟΔΟ-2531 m 3 71, Β C12/15 (Β10) κοιτοστρώσεων, περιβλημάτων αγωγών, εξομαλυντικών στρώσεων κλπ ΟΔΟ-2531 m 3 71, Β Άοπλο C12/15 (Β15) στρώσης φθοράς με κολυμβητούς λίθους λατομείου ΟΔΟ-2531 m 3 81, Β C12/15 (Β15) πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ ΥΔΡ m 3 71,80 Β-29.3 Σκυρόδεμα κατηγορίας C16/ Β C16/20 ρείθρων, τραπεζοειδών τάφρων, προστασίας στεγάνωσης γεφυρών κλπ ΟΔΟ-2532 m 3 78,10 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

18 11980 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική 116 Β Οπλισμένο C16/20, πεζοδρομίων γεφυρών, επένδυσης πασσαλοστοιχιών κλπ ΟΔΟ-2532 m 3 94, Β Οπλισμένο C16/20 πλακών πλήρων, ολόσωμων βάθρων, κιβωτοειδών οχετών, λεπτοτοίχων ΟΔΟ-2532 m 3 108, Β C16/20 μικροκατασκευών (φρεατίων, ορθογωνικών τάφρων κλπ) ΟΔΟ-2532 m 3 115, Β C16/20 πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων ΥΔΡ m 3 76, Β C16/20 θολωτών οχετών ΟΔΟ-2532 m 3 112,80 Β-29.4 Σκυρόδεμα κατηγορίας C20/ Β C20/25 ρείθρων, επενδεδυμένων τάφρων, διαμόρφωσης πυθμένα ΟΔΟ-2522 m 3 81, Β Οπλισμένο C20/25 κιβωτοειδών oχετών ΟΔΟ-2551 m 3 112, Β C20/25 θολωτών οχετών ΟΔΟ-2551 m 3 116, Β C20/25 μικροκατασκευών ΟΔΟ-2551 m 3 118, Β Οπλισμένο C20/25 βάθρων, πλακών πρόσβασης, τοίχων, θωρακίων κλπ ΟΔΟ-2551 m 3 113, Β Οπλισμένο C20/25 κορμών μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο ΟΔΟ-2551 m 3 178, Β Οπλισμένο C20/25 ακροβάθρων, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. ΟΔΟ-2551 m 3 112, Β Οπλισμένο C20/25 πλακών πλήρων (ανεξαρτήτως ύψους), ολόσωμων μεσοβάθρων ΟΔΟ-2551 m 3 112, Β Οπλισμένο C20/25 πλακών με διάκενα (ανεξαρτήτως ύψους) ΟΔΟ-2545 m 3 131, Β C20/25 φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΟΔΟ-2731 m 3 73, Β C20/25 πλήρωσης γεωλογικών καταπτώσεων κλπ ΥΔΡ m 3 81, Β C20/25 σηράγγων με εκσκαφή και επανεπίχωση (cut and cover, C & C) ΟΔΟ-2551 m 3 99,50 Β-29.5 Σκυρόδεμα κατηγορίας C30/ Β Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους μέχρι 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκεφαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων ΟΔΟ-2551 m 3 126, Β Οπλισμένο C30/37 βάθρων για το ύψος τους άνω των 10 m από το έδαφος, θωρακίων, προσκε-φαλαίων, δοκών έδρασης, κεφαλοδέσμων κ.λ.π. ΟΔΟ-2551 m 3 149, Β Οπλισμένο C30/37 βάθρων, κεφαλοδέσμων, οποιουδήποτε ύψους ΟΔΟ-2551 m 3 130, Β Οπλισμένο C30/37 μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα/αναρριχώμενο ξυλότυπο ΟΔΟ-2551 m 3 190, Β C30/37 φρεάτων θεμελίωσης γεφυρών ΟΔΟ-2731 m 3 81, Β C30/37 μικροκατασκευών (ρείθρων σχισμής κλπ) ΟΔΟ-2551 m 3 129,10 Β Προεντεταμένο C30/37 πλακών, πλακοδοκών 139 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m 3 178, Β Ύψους Η>7,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 196, Β Προεντεταμένο C30/37 φορέων γεφυρών με ανηρτημένο μετακινούμενο ξυλότυπο ΟΔΟ-2566 m 3 242,50 Β Προεντεταμένο C30/37 κιβωτοειδών φορέων 142 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m 3 186, Β Ύψους 7,00 <Η<15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 205, Β Ύψους Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 218,40 Β-29.6 Σκυρόδεμα κατηγορίας C40/ Β Οπλισμένο C40/50 κορμών, μεσοβάθρων με ολισθαίνοντα ή αναρριχώμενο ξυλότυπο ΟΔΟ-2565 m 3 194,20 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

19 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική Προεντεταμένο C40/50 κιβωτοειδών Β φορέων επί ικριωμάτων 146 Β Ύψους Η 7,00 m ΟΔΟ-2565 m 3 191, Β Ύψους 7,00 <Η 15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 210, Β Ύψους Η>15,00 m ΟΔΟ-2566 m 3 222,60 Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών 149 Β με προώθηση ΟΔΟ-2566 m 3 236, Β Προεντεταμένο C40/50 φορέων γεφυρών με προβολοδόμηση ΟΔΟ-2566 m 3 322, Β-29.7 Εκτοξευόμενο σκυρόδεμα εκτός υπόγειων έργων ΥΔΡ-7017 m 3 87,10 ΟΠΛΙΣΜΟΙ Β-30 Σιδηροί οπλισμοί 152 Β-30.1 Σιδηρούς οπλισμός Β500Α κατά ΕΛΟΤ (S220) ΟΔΟ-2611 kg 1, Β-30.2 Σιδηρούς οπλισμός B500C κατά ΕΛΟΤ (S500s) εκτός υπόγειων έργων ΟΔΟ-2612 kg 1, Β-30.3 Σιδηρούν δομικό πλέγμα Β500C κατά ΕΛΟΤ (S500s) εκτός υπόγειων έργων ΥΔΡ-7018 kg 1, Β-30.4 Χαλύβδινες ίνες ΥΔΡ-7018 kg 1,38 Β-31 Σκληρός χάλυβας προέντασης kg 156 Β-31.1 Σκληρός χάλυβας προέντασης 150/170 ΟΔΟ-2620 kg 3, Β-31.2 Σκληρός χάλυβας προέντασης 170/190 ΟΔΟ-2620 kg 4,10 ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑΤΟΣ - ΜΟΝΩΣΕΙΣ - ΑΡΜΟΙ Διαμόρφωση επιφανειών σκυροδέματος 158 Β-32 τύπου Γ ΥΔΡ-6403 m 2 5, Β-33 Επίχρισμα πατητό πάχους 1,5 cm εξωτερ. επιφανειών ΥΔΡ-6402 m 2 4, Β-34 Επίχρισμα πατητό πάχους 2,0 cm εσωτερικών επιφανειών υπονόμων και φρεατίων ΥΔΡ-6403 m 2 6, Β-35 Αντιρρυπαντική επάλειψη ΟΙΚ-7902 m 2 4, Β-36 Μόνωση με διπλή ασφαλτική επάλειψη ΟΔΟ-2411 m 2 1, Β-37.1 Μόνωση με απλή στρώση ενισχυμένου ασφαλτο-πάνου και απισωτική στρώση ασφαλτικού Α265 ΟΔΟ-2412 m 2 9, Β-37.2 Μόνωση με διπλή στρώση ασφαλτοπάνου και τσιμεντοκονία ΟΔΟ-2412 m 2 11, Β-38 Στεγάνωση με ειδικές μεμβράνες ΟΔΟ-2412 m 2 11, Β-39 Στεγανωτική μεμβράνη πάχους>2χλστ για τη στεγάνωση C&C ΟΔΟ-2412 m 2 10, Β-40 Αποστραγγιστική στρώση με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN ST ΟΙΚ-7914 m 2 27, Β-41 Στεγανωτική/ αποστραγγιστική στρώση μεταξύ πασσάλων με υλικό τύπου ΕΝΚΑDRAIN CK-20 50%ΟΙΚ %ΥΔΡ-6373 m 2 52, Β-42 Μεμβράνη στεγάνωσης πυθμένα τάφρων ΟΔΟ-2412 m 2 4,92 Β-43 Σφράγιση αρμών 170 Β-43.1 Σφράγιση οριζόντιων αρμών με PLASTIC 77 ή αναλόγου ΥΔΡ-6370 m 3, Β-43.2 Σφράγιση κατακόρυφων - κεκλιμένων αρμών με PLASTI JOINT ή αναλόγου ΥΔΡ-6370 m 3, Β-43.3 Μόρφωση αρμών με προκατασκευασμένες πλάκες 12 mm τύπου FLEXCELL ή αναλόγου ΥΔΡ-6370 m 2 11, Β-44 Στεγάνωση αρμού με ταινία τύπου HYDROFOIL PVC ή αναλόγου ΥΔΡ-6373 m 9, Β-45 Αρμοί διαστολής - συστολής εύρους μετακίνησης 60 mm ΟΔΟ-2651 m 750,10 ΜΕΤΑΛΛΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Β-46 Εφέδρανα γεφυρών 175 Β-46.1 Σταθερά εφέδρανα γεφυρών ελαστομεταλλικά ή ελαστομερή ΟΔΟ-2912 lt 35,40 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

20 11982 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΠΟ ΕΩΣ α/α α/α Τιμολογ. Είδος εργασίας Άρθρο Μονάδα Ποσότητα Μονάδας Μερική Τιμή Δαπάνη Αναθεώρησης Ολική 176 Β-46.2 Ολισθαίνοντα ελαστομεταλλικά εφέδρανα γεφυρών ΟΔΟ-2912 lt 41, Β-47 Στόμια αποχέτευσης γεφυρών ΥΔΡ-6752 kg 7, Β-48 Γαλβανισμένα σιδηρά εξαρτήματα ΟΔΟ-2672 kg 1, Β-49 Χυτοσιδηρά καλύμματα φρεατίων, σχάρες υπονόμων ΥΔΡ-6752 kg 0, Β-50 Βαθμίδες από μαλακό χυτοσίδηρο ΥΔΡ-6753 kg 1,96 ΚΡΑΣΠΕΔΑ - ΠΛΑΚΟΣΤΡΩΣΕΙΣ 181 Β-51 Πρόχυτα κράσπεδα 0.15x0,30 m από σκυρόδεμα ΟΔΟ-2921 m 6, Β-52 Πλακοστρώσεις πεζοδρομίων, νησίδων, πλατειών κ.λ.π. ΟΔΟ-2922 m 2 10,80 ΣΩΛΗΝΕΣ Αγωγοί ομβρίων από προκατασκευασμένους πρεσσαριστούς Β-53 τσιμεντοσωλήνες C16/20 (Β15) 183 Β-53.1 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,20 m ΟΔΟ-2883 m 12, Β-53.2 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,30 m ΟΔΟ-2883 m 15, Β-53.3 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,40 m ΟΔΟ-2883 m 24, Β-53.4 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,50 m ΟΔΟ-2884 m 32, Β-53.5 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,60 m ΟΔΟ-2884 m 38, Β-53.6 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ0,80 m ΟΔΟ-2885 m 58, Β-53.7 Άοπλος πρεσσαριστός τσιμεντοσωλήνας Φ1,00 m ΟΔΟ-2885 m 83, Β-53.8 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,00 m ΟΔΟ-2888 m 107, Β-53.9 Οπλισμένος τσιμ/σωλήνας σειράς 75 Φ1,20 m ΟΔΟ-2888 m 162, Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,40 m ΟΔΟ-2883 m 12, Β Ημισωλήνας άοπλοςφ0,60 m ΟΔΟ-2884 m 15,75 Β-54 Αγωγοί από οπλισμένους τσιμεντοσωλήνες τύπου καμπάνας 194 Β-54.1 Αγωγός Φ0,40 m της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 40, Β-54.2 Αγωγός Φ0,60 m της ΣΕΙΡΑΣ 100 ΟΔΟ-2888 m 59, Β-54.3 Αγωγός Φ0,80 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 88, Β-54.4 Αγωγός Φ1,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 138, Β-54.5 Αγωγός Φ1,20 m της ΣΕΙΡΑΣ 75 ΟΔΟ-2888 m 204, Β-54.6 Αγωγός Φ2,00 m της ΣΕΙΡΑΣ 150 ΟΔΟ-2888 m 740,25 Β-55 Αμιαντοτσιμεντοσωλήνες 200 Β-55.1 Αμιαντ/ληνας Φ0,20 m ΥΔΡ m 10, Β-55.2 Αμιαντ/λήνας Φ0,30 m ΥΔΡ m 14,10 Β-56 Σωλήνες PVC 6 atm 202 Β-56.1 Σωλήνες PVC Φ50 ΥΔΡ m 2, Β-56.2 Σωλήνες PVC Φ63 ΥΔΡ m 3, Β-56.3 Σωλήνες PVC Φ110 ΥΔΡ m 6, Β-56.4 Σωλήνες PVC Φ120 ΥΔΡ m 6, Β-56.5 Σωλήνες PVC Φ125 ΥΔΡ m 7, Β-56.6 Σωλήνες PVC Φ140 ΥΔΡ m 8, Β-56.7 Σωλήνες PVC Φ160 ΥΔΡ m 10, Β-56.8 Σωλήνες PVC Φ200 ΥΔΡ m 16, Β-56.9 Σωλήνες PVC Φ250 ΥΔΡ m 23, Β Σωλήνες PVC Φ300 ΥΔΡ m 32, Β Σωλήνες PVC Φ315 ΥΔΡ m 37, Β Σωλήνες PVC Φ355 ΥΔΡ m 46, Β Σωλήνες PVC Φ400 ΥΔΡ m 59,10 Β-57 Διάτρητοι σωλήνες στραγγιστηρίων από PVC 215 Β-57.1 Διάτρητοι σωλήνες Φ120 ΥΔΡ m 4, Β-57.2 Διάτρητοι σωλήνες Φ160 ΥΔΡ m 7, Β-57.3 Διάτρητοι σωλήνες Φ200 ΥΔΡ m 12,80 *ΝΑ ΠΡΟΣΤΙΘΕΤΑΙ Η ΔΑΠΑΝΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 11964 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΜΟΝΑΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΑΝΩ ΤΩΝ 10.000.000. ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΜΕΛΕΤΗΣ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ α/α α/α Τιμολογ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ

ΕΡΓΟ :  ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΕΡΓΟ : " ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΕΦΥΡΑΣ ΜΕΤΑ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΟΡΤΑΪΚΟ ΠΟΤΑΜΟ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΠΥΛΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ - ΑΓΙΟΥ ΒΗΣΣΑΡΙΩΝΑ" Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 16211 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 1189 26 Ιουνίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Χορήγηση δωρεάν κρατικής αρωγής για αυτοστέγα ση λόγω των πυρκαγιών του Ιουνίου,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε.

ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ. 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ. Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009. Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ 1ος ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ ΟΔΩΝ ΕΤΟΥΣ 2009 Ανάδοχος : ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ & ΣΙΑ Ε.Ε. 1ος Ανακεφαλαιωτικός Πίνακας Εργασιών Σελίδα : 2 Αρχική σύμβαση Εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Δ. 635 Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών

Τεύχος Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Περιφερειακή Ενότητα Δράμας ΟΤΑ : Δήμος Κάτω Νευροκοπίου ΥΠΟΕΡΓΟ 1: ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: Ανάπλαση οδών-πεζοδρομίων & ηλεκτροφωτισμού

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ε.Π. ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΠΡΟΣΠΕΛΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ 2007-2013 Ευρωπαϊκή Ένωση Ταμείο Συνοχής ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ «ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ Ο ΟΥ ΚΑΣΤΕΛΛΙ-ΘΡΑΨΑΝΟ ΗΜΟΥ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ. 1o ΥΠΟΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΩΝ ΜΕΤΑΞΥ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α

Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Π Ε Ρ Ι Ε Χ Ο Μ Ε Ν Α Σελίς 1. ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ 1 2. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΓΩΓΩΝ 15 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΔΟΣΤΡΩΜΑΤΩΝ 17 4. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΦΡΕΑΤΙΩΝ 18 5. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΗ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ 26 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογισμός Μελέτης

Προϋπολογισμός Μελέτης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο : Προϋπολογισμός : 990.000,00 ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ Τ.Κ. ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΗΜΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Εργο : ΥΠΟΛΕΙΠΟΜΕΝΟ ΤΜΗΜΑ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΥΡΙΝΑΣ (ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ) ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΟΔΟΠΟΙΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Εργο : Ποιοτική αναβάθμιση σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Βόλου ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΩΝ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΥΠΟΓΕΙΑΣ ΔΙΑΒΑΣΗΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΤΕΤΡΑΓΩΝΩΝ Ο.Τ. 2041 & 2042 ΘΕΣΗ : ΟΔΟΣ ΑΠΟΛΛΩΝΟΣ ΝΕΑ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΑ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ 1. ΓΕΝΙΚΑ Οι προμετρήσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ σελ. Α ΧΩΜΑΤΙΣΜΟΙ 2 1.1 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΣΕ ΈΔΑΦΟΣ ΓΑΙΩΔΕΣ - ΗΜΙΒΡΑΧΩΔΕΣ 2 1.2 ΜΟΡΦΩΣΗ ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΤΑΦΡΟΥ 1.3 ΔΑΝΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ε1-Ε4 2 1.4 ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΩΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. Μονάδα Mέτρησης. 1 Εκσκαφή, μεταφορά και επανατοποθέτηση απορριμμάτων m3 13 ΝΑΥΔΡ Ν\3.01.02ΚΥ 28.260 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Δήμος : ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ Εργο : ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΕΣΣΑΡΩΝ ΧΑΔΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΥΜΗΣ - ΑΛΙΒΕΡΙΟΥ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ 1. ΟΜΑΔΑ Α: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ, ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης.

Η γέφυρα προβλέπεται να κατασκευαστεί από οπλισμένο και προεντεταμένο σκυρόδεμα σύμφωνα με τα σχέδια της μελέτης. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ :

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Το έργο αφορά την αποκατάσταση του ασφαλτικού οδοστρώματος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ ΕΡΓΟ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΣΤΟ ΣΥΝΟΙΚΙΣΜΟ ΡΟΜΑ ΣΤΟ ΑΛΙΒΕΡΙ ΝΕΑΣ ΙΩΝΙΑΣ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11)

ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΣΧΕΔΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.Δ. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Πρόκειται για όλες εκείνες τις απαραίτητες εργασίες που

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ ΝΕΤ - ΕΤΕΠ Παρατήρηση: η αναγραφή παύλας στην στήλη σημαίνει ότι δεν υπάρχει εγκεκριμένη ΕΤΕΠ για το εν λόγω αντικείμενο εργασιών A. ANΤΙΣΤΟΙΧΗΣΗ ΑΡΘΡΩΝ ΝΕΤ ΕΡΓΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ (ΟΔΟ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. Α-3. ΤΙΜΕΣ ΕΜΠΟΡΙΟΥ ΤΕ1: Προκατασκευασμένο φρεάτιο υδρομετρητών ΤΕ2: Υδρομετρητής 2, ταχυμετρικός, πολλαπλής ριπής κλπ 130,00 ευρώ/τεμ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Κατασκευή καταθλιπτικού αγωγού αποχέτευσης και παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΘΡΑΚΗΣ ΔΑΣΑΡΧΕΙΟ ΛΑΓΚΑΔΑ ΕΡΓΟ: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΔΑΣΙΚΗΣ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΕΤΑΛΟ ΕΛΙΚΟΔΡΟΜΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΣΟΧΟΥ, ΜΗΚΟΥΣ 11+500 χλμ.» ΥΠΟΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας»

www.spedeth.gr ΘΕΜΑ: Συμπλήρωση της απόφασης «Επικαιροποίηση των Ενιαίων Τιμολογίων Έργων Οδοποιϊας» Αθήνα, 6/2/2009 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Αρ.Πρωτ. Δ17α/09/18/ΦΝ 437 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓΡ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΣΥΝΤ/ΣΜΟΥ & ΚΩΔ/ΣΗΣ (Δ17) Α Π Ο Φ Α Σ Η ΤΜΗΜΑ : α Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ Εργο : ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΝΕΑ ΚΤΙΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΕΡΓΟ:" ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΛΕΓΜΑΤΟΣ ΠΕΖΟ ΡΟΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ Κ.Χ. Ο ΩΝ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ ΚΑΙ ΚΡΙΑΡΗ (ΤΜΗΜΑ Ο ΟΥ ΚΟΥΡΜΟΥΛΗ)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΤΙΜΟΛ. ΕΙ ΟΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΕΙΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΡΘΡΟ 1: ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ: Προμήθεια κοκκώδους υλικού μεγέθους κόκκων έως 200 mm (ΝΕΤ ΟΔΟ Α-19) του οπλισμένου επιχώματος έχουμε εμβαδόν τυπικής διατομής

Διαβάστε περισσότερα

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2.

3 m 2 200,00 5,10 1.020,00. 4 kg 15,50 5,10 79,05. 9α m 3 650,00 86,50 56.225,00. 9β m 3 30,00 94,00 2.820,00. 9γ m 3 20,00 139,10 2. ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «Ανακατασκευή πεζοδροµίων, δηµιουργία ραµπών πρόσβασης για ΑΜΕΑ και αποκατάσταση οδοστρωµάτων (πρόγραµµα Κοινωφελούς εργασίας)»

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΦΑΚΕΛΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΑΣ (Φ.A.Y.) (Π.. 305/96, άρθρο 3, παράγραφοι 3,7,8,9,10,11) ΤΜΗΜΑ Α Γενικά 1. Είδος του έργου και χρήση αυτού: Αποτελεί έργο συντήρησης αστικής οδοποιίας. 2. Ακριβής διεύθυνση

Διαβάστε περισσότερα

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Βόλος Αρ. Πρωτ.: και προτείνω να συμπεριληφθεί στα θέματα ημερησίας διάταξης της επόμενης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΕΡΓΟΥ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΥΔΡΑΓΩΓΕΙΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΗΓΑΙΩΝ ΝΕΡΩΝ ΟΡΕΙΝΟΥ ΟΓΚΟΥ ΠΗΛΙΟΥ» ΤΙΤΛΟΣ ΤΕΥΧΟΥΣ 5. ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ «Παραλλαγές δικτύων ύδρευσης της ΕΥΑΘ στην περιοχή του κόµβου Μαιάνδρου (57.4b1) στη υτική Εσωτερική Περιφερειεακή Οδό Θεσσαλονίκης, από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΕΡΓΟ: ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ 10 ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΝΑΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Νάουσα Μάιος 2015 Εισαγωγή Η περιοχή παρέμβασης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ Α-1. ΒΑΣΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr Αντικατάσταση τμημάτων αγωγού ύδρευσης ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ»

Τεύχη Δημοπράτησης. Τεύχος 5. Τεχνικές Προδιαγραφές. (αντιστοίχιση) «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΛΥΜΑΤΩΝ ΣΠΗΛΙΟΥ» Οδός : Λ. Σοφοκλή Βενιζέλου Κτίριο Δελφίνι Ταχ.Κωδ. : 74100 - Ρέθυμνο Τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Δήμος Ιλίου, Ν. Αττικής ΕΡΓΟ: 28 ο Νηπιαγωγείο Ιλίου - Οικοδομικές εργασίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΠΥΛΟΥ - ΝΕΣΤΟΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 1. ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 1 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Χρήση πινακίδων εργοταξιακής σήμανσης. 1.1 ΜΗΝΕΣ 20 8.20 164.00 ΥΔΡ ΝΕΤ-1.01-Α ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 2 ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00

ΑΔΑ: Β4Τ81-70Θ 02-01-01-00 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3. ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ NET - ΕΤΕΠ Η χρήση των Εθνικών Τεχνικών Προδιαγραφών (Ε.ΤΕ.Π.) γίνεται υποχρεωτική σε όλα τα Δημόσια Τεχνικά Έργα μετά την έγκριση 440 Ε.ΤΕ.Π. και δημοσίευση πλήρους

Διαβάστε περισσότερα

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44

L<5 Km) (0,22 /m³ x Km) 2,00 x 0,22 0,44 ηµοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΈΡΓΟΥ: Αποκατάσταση βλαβών σε δίκτυα ύδρευσης-αποχέτευσης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγκατάσταση Επεξεργασίας Λυµάτων και Υποθαλάσσιος Αγωγός ιάθεσης Πηγαδίων Καρπάθου (Ν5600)» 4.732.800 ευρώ Φεβρουάριος 2013 K:\N5600\cons\tefhi\MAPS.doc N5600/5156 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ Α.Ε.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς

ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΙΜΩΝ. 44,01 ευρώ/μμ 5-Σκυρόδεμα C16/20 (NET ΥΔΡ 9.10.02) 6- Σωλήνες πολυαιθυλενίου ύδρευσης 3 ης γενιάς Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λέσβου Ελευθερίου Βενιζέλου 13-17, 81100 Λέσβος Τηλ:. 22510 24444 Fax: 22510 40121 E-mail:deyam2@otenet.gr ΤΙΤΛΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: Κατασκευή έργων αποχέτευσης ακαθάρτων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ: ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΑΝΤΙΠΥΡΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΔΑΣΙΚΩΝ ΕΚΤΑΣΕΩΝ Δ.ΘΕΡΜΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ, ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ, ΑΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΕΙΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

A.T. : 22 Άρθρο : ΟΙΚ 64.18.ΝΣ Κάδος απορριμμάτων ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Τιμαριθμική 2012Α Kάδος απορριμμάτων ενδεικτικού τύπου OCEAN από χυτό αλουμίνιο (πάχους 4,5mm), με επιφάνεια ανοδιωμένη, καρθρεπτίζουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 363 Β / 19-02-2013 (Iσχύουν από 19-3-13) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση [*] (στους πίνακες του ΥΠΕΧΩΔΕ) παραπλεύρως της αναγραφόμενης τιμής σε ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Εγνατία οδός : Λειτουργία και Συντήρηση του Ανατολικού Τοµέα της Εγνατίας οδού και των Καθέτων Αξόνων (2015-2018)» 75.000.000 Οκτώβριος 2014 K:\SINTIRISI\2015-2018\Ανατολικός

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις

Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις Προμήθεια Υπηρεσιών Ανάπτυξης του Συστήματος «ΓΕΩΠΥΛΗ ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ Α.Ε. Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων Προτάσεις 3D Πανοραμικές εικόνες και Ψηφιοποίηση χωρικών δεδομένων 7.500 χιλιόμετρα 3D εικόνων 165.000

Διαβάστε περισσότερα

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06

2.01.Μ 2.02.Μ 3.01 3.01.02.Μ 3.02 3.02.02.Μ 3.03 3.03.02.Μ 3.06 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΡΘΡΩΝ ΚΑΙ ΤΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΦΕΚ 410Β/6-3-2009 -ισχύουν από 10-4-2009- ( Επισης ΦΕΚ 822Β/4-5-09, 2630 Β'/31-12-2009, 518Β/26-4-2010 & 2063Β'/16-9-11) Οι τιμές μονάδος που φέρουν την σήμανση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗ, Ν.ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: 13ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ- ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Εγκύκλιος 26/ 4-10-2012 - Άρθρα μελέτης χωρίς αντιστοίχιση με ΕΤΕΠ ΟΙΚ 2172.ΣΧΕΤ ΟΙΚ ΝΑΗΛΜ.9367.ΦΩΤ ΟΙΚ ΝΑΟΙΚ.Τ650.ΠΕΡΙΦ ΟΙΚ ΝΑΠΙΝ.08.3.ΣΧ ΝΟΔΟ Δ\Η1.3 ΝΠΡΣ 5919.2.1ΣΧ ΝΑΟΙΚ Α\20.20 ΝΑΟΙΚ Α\22.65.01 ΝΑΟΙΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩ- ΡΗΣΗΣ ΜΕΡΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ΟΙΚ 2124 1.1.4. m3 120,00 4,50 540,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΕΡΓΟ: ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 328.976,00 Α/Α ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΡΘΡΟΥ Κωδ. ΈΛΟΤ ΤΟ 1501-+

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΠ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΗΠΕΙΡΟΥ 2007 2013 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΡΓΟ : ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΔΥΟ ΚΑΤΩ ΔΙΑΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας Οδού Σιάτιστα Κρυσταλλοπηγή: Τμήμα Κορομηλιά Κρυσταλλοπηγή από Χ.Θ. 0+000 έως Χ.Θ. 16+200 (45.4-45.5)» 120.540.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A4540-4550\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1

Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ ΓΕΝΙΚΑ 4.1 Τ.Σ.Υ. ΑΡΘΡΟ Ζ-4 1 Ζ - 4 ΜΟΝΙΜΕΣ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΙΣ 4.1 ΓΕΝΙΚΑ 4.1.1 Το άρθρο αναφέρεται στην κατασκευή περίφραξης (Υψηλής, Μέσου Ύψους και Συνδυασμένου τύπου με στηθαίο ασφάλειας) με τρόπο που να εμποδίζει την

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΝΕΜ 494 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΑΡΙΘ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. 3 Ξυλότυποι -Οπλισμοί. Ξυλότυποι συνήθων χυτών κατασκευών. 010 ΝΕΤ ΟΙΚ-Α 38.3 m2 2457 ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ Έργο: ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΥΛΟΥ Θέση: ΠΥΛΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ- ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ και τάφρων με χρήση μηχανικών μέσων σε εδάφη γαιώδηημιβραχώδη και τάφρων με χρήση μηχανικών

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΡΟΜΩΝ Δ.Ε. ΒΟΛΟΥ-Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού»

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία Οδός: Ολοκλήρωση των εργασιών υποδομής των γηπέδων του ζεύγους Σ.Ε.Α. Ελευθεροχωρίου στο τμήμα 1.1.6 της Εγνατίας Οδού» 4.400.000 ευρώ Ιούλιος 2011 K:\A01160d\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη.

Π.Ε.Σ.Ε..Ε. - Σύγκριση παλαιών και νέων τιµών. Μεταφορές. Αριθ. Τιµολ. Σύντοµη περιγραφή αντικειµένου Αρθρο Αναθεώρ. Μονάδα Νέα Τιµη. ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ Υ ΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ 1. ΕΡΓΟΤΑΞΙΑΚΗ ΣΗΜΑΝΣΗ - ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ Αρθρο 1.01 Πινακίδες εργοταξιακής σήµανσης. ΟΙΚ 6541 τεµ 130,00 Αρθρο 1.02 Χρήση αµφιπλεύρων εργοταξιακών στηθαίων οδού,

Διαβάστε περισσότερα

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου

Ηράκλειο,../03/2010. ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου Ηράκλειο,../03/2010 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανάπλαση ανακατασκευή οδού Και πλατείας Παρασκευοπούλου ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ :

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 1 από 96 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «Αποκατάσταση βλαβών Λεωφόρου Αχαιών» ΕΙΔΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ : ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ Σελίδα 2 από 96 ΚΩΔΙΚΟΣ ΕΓΓΡΑΦΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΠΕΛΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ 17/015 ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΕΡΓΟ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΚΑΘΕΤΗΣ ΣΗΜΑΝΣΗΣ Κ.Α.30.7323.0043

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Α.Ε. (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ Εργο : ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟ ΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΙ ΗΡΟΤΡΟΧΙΩΝ ΓΕΡΑΝΩΝ ΣΤΟ ΚΡΗΠΙ ΩΜΑ 17 ΤΟΥ ΛΙΜΕΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014

ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα Τυποποίησης 2014 ΕΣΥΠ/ΕΛΟΤ Πρόγραμμα 2014 Το πρόγραμμα τυποποίησης που παρουσιάζεται αφορά αμιγώς εθνικές τυποποιητικές δραστηριότητες και ειδικότερα: α) εκπόνηση εθνικών τυποποιητικών εγγράφων, β) αναθεώρηση εθνικών τυποποιητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ανακατασκευή δικτύου ηλεκτροδότησης και σιδηροτροχιών γερανών στο κρηπίδωµα 17 του Λιµένα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Ν. ΜΟΥΔΑΝΙΑ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2015 ΕΡΓΟ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΓΑΛΟΥ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ 26 ΝΕΑ ΜΟΥΔΑΝΙΑ/ Τ.Κ.63200 ΕΡΓΟ: ΟΔΙΚΗ ΣΥΝΔΕΣΗ Δ.Κ. Ν.ΤΡΙΓΛΙΑΣ ΜΕΧΥΤΑ 2 ης ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ

Α.Τ. - Είδος Εργασίας - Τιμή Μονάδας ολογράφως και αριθμητικά. α β γ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Τ.Τ.Ε.Δ./ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΟΜΙΚΩΝ Λ. ΣΥΓΓΡΟΥ 112, ΑΘΗΝΑ 117 41 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΝ / ΤΤΕΔ Νo. 122 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘΜΟ : ΕΡΓΟ: «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΗΣ & ΔΗΜΙ- ΟΥΡΓΙΑ ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί

ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΙΙ: 13 η Διάλεξη Έργα Αποστράγγισης Οδών & Οχετοί Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας Πολυτεχνική Σχολή Τμήμα Πολιτικών Μηχανικών Υπεύθυνος Μαθήματος Γαλάνης Αθανάσιος Πολιτικός Μηχανικός MSc, PhD Επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΓΡΙΝΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟ: «Κατασκευή, αποκατάσταση και συντήρηση γεφυριών και αγροτικών δρόμων από βλάβες από θεομηνίες» Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΙΣΗΣ Α.Τ.-ΕΤΕΠ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ. Κ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm.

ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 8 cm. ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ ΕΡΓΟ:ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ 2013 ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ 46/2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Α.Τ.: 1.1 Άρθρο ΝΕΤΟΔΟ-Δ-2.1 Απόξεση ασφαλτικού οδοστρώματος (φρεζάρισμα) σε βάθος έως 4 cm (Αναθεωρείται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 1 ΕΡΓΟ: «Επέκταση Δημοτικού Φωτισμού έτους 2014» - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ TMHMA ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΤ:1 : ΑΡΘΡΟ Ν/ΗΛΜ 101.2 ΣΙΔΕΡΟΪΣΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ:

ΔΕΥΑΡ Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ε Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Η ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ ΣΤΗ ΔΑΜΑΤΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗ ΕΡΓΟΥ: ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΓΩΓΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟΥ ΠΑΡΑΠΛΕΥΡΩΣ ΡΕΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link

Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Για τα Γενικά Στοιχεία της Μελέτης --> Notes Link Αρθρο: Τ2.1 Καθαίρεση μονίμου οδοστρώματος με ασφαλτοτάπητα παχους μεχρι 10 εκ. και πλάτους 40 εκατοστά και άνω Κωδικός Αναθεώρησης ΑΤΟΕ 2124 Καθαίρεση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ ΕΡΓΟ: «ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ (ΠΑΡΚΑ, ΠΛΑΤΕΙΕΣ ΚΛΠ) Δ.Ε. ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ- ΑΓΡΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2014» ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΤΙΜΩΜΕΝΕΣ ΜΕ ΚΑΤ' ΑΠΟΚΟΠΗ ΤΙΜΗΜΑΤΑ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΥΠΟΔΟΜΕΣ Α.Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΥΧΩΝ, ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΟΠΟΣ ΕΡΓΟΥ: Αγρίνιο, Νομός Αιτωλοακαρνανίας ΕΡΓΟ: 3 ο 2/θέσιο &

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή

ΟΜΑ Α 1 ΧΩΜΑΤΟΥΡΓΙΚΑ - ΚΑΘΑΙΡΕΣΕΙΣ 1 Καθαίρεση ανωδοµών από αργολιθοδοµή ή λιθοδοµή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ "Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ" /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒ/ΝΤΟΣ ΗΜΟΣ: «Ν. ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗΣ» ΕΡΓΟ: ΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΗΜΟΥ Ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Εργο ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΔΙΚΤΥΟΥ ΑΠΟΡΡΟΗΣ ΟΜΒΡΙΩΝ ΥΔΑΤΩΝ ΣΤΗ ΛΕΩΦ. ΛΙΜΝΗΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ.Κ.ΑΝΟΙΞΕΩΣ & ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ Προυπ 95.000 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 1.160.000 ευρώ. Μάιος 2011. K:\N5300a\cons\tefxi\MAPS.doc Ν5300/4981/B02 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Αποκατάσταση των προκληθεισών ζηµιών στο επαρχιακό οδικό δίκτυο της Νήσου Ικαρίας από τη θεοµηνία του Οκτωβρίου 2010: Τµήµα ΑΓΙΟΣ ΚΗΡΥΚΟΣ - ΕΥ ΗΛΟΣ µέσω Πλαγιάς (Ν53.00)» 1.160.000 ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α)

ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) ΑΡΘΡΟ 1ο Αρθρο: Α-02 ΕΚΣΚΑΦΗ ΣΕ Ε ΑΦΟΣ ΓΑΙΩ ΕΣ-ΗΜΙΒΡΑΧΩ ΕΣ (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-1123Α) Για τη γενική εκσκαφή,, εδαφών γαιωδών και ηµιβραχωδών οποιασδήποτε συστάσεως, ανεξαρτήτως βάθους, πλάτους

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 Π Ρ Ο Μ Ε Τ Ρ Η Σ Η ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 Τοποθέτηση Αγωγών [σχέδιο:κα-404]...1 1.1 Εκσκαφή ορύγµατος αγωγών (εκτός οικισµού)...1 1.2 Άµµος εγκιβωτισµού αγωγών...1 1.3 Επίχωση µε προϊόντα εκσκαφής...1 1.4 Φορτοεκφόρτωση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008

ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΕΩΣ ΤΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΤΡΙΜΗΝΟ 2008 ΠΡΑΚΙΚΟ ΕΠΙΡΟΠΗΣ ΔΙΑΠΙΣΩΣΕΩΣ ΙΜΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Δ ΡΙΜΗΝΟ 8 ΑΝΑΛΥΙΚΟ ΙΜΟΛΟΓΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Ε4: ΒΑΣΙΚΕΣ ΙΜΕΣ ΥΛΙΚΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ ΣΗΝ ΑΝΑΛΥΣΗ ΙΜΩΝ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΥΔΡ) Γενική Παρατήρηση. Οι τιμές

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65.

ΚΩΔΙΚΟΣ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΟΜΑΔΑ Α ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟΥ 1 ΝΑΟΙΚ 22.45 Ν ΟΙΚ-2275 2 ΝΑΟΙΚ 22.45.1 Ν ΟΙΚ-2275 3 ΝΑΟΙΚ 22.65. ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΕΑΣ ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ. Κ.Α. 30.7341.007 ΔIEYΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΙΜΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΧΩΡΙΣ ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ «Κάθετοι Άξονες Εγνατίας Οδού: Λειτουργία και Συντήρηση του τµήµατος του αυτοκινητοδρόµου από Α/Κ υτ. Σιάτιστας µέχρι Κοροµηλιά και εργασίες κύριας συντήρησης σε

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. 147.600.000 ευρώ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας 60 Εγνατίας Οδού ερβένι - Σέρρες - Προµαχώνας: Εργασίες ολοκλήρωσης τµηµάτων Α/Κ Λαγκαδά - Α/Κ Λαχανά και Στρυµονικό - Α/Κ Χριστού (60.1.1-60.1.2-60.2.2)» 147.600.000

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.)

ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ (Τ.Σ.Υ.) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ Μ.Ε.Τ.Ε. ΕΡΓΟ:"Κρασπεδώσεις & Πλακοστρώσεις Δημοτικών οδών Δ.E.Θερμαϊκού " ΑΡ. ΜΕΛ: 63/ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ Βόλος Αρ. Πρωτ.: ΠΡΟΣ: Τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου Σας διαβιβάζω το υπ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Βελτίωση του επιπέδου οδικής ασφάλειας στον οδικό άξονα Θεσσαλονίκη Πολύγυρος (Ε.Ο.16), τµήµα Θέρµη Γαλάτιστα (ΝR16.10 16.20» 36.000.000 Ευρώ εκέµβριος 2010 K:\NR1610-1620\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός

Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ Χαράλαμπος Ζερβογιάννης Δρ. Πολιτικός Μηχανικός EΡΓA ΑΝΤΙΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΕ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Απαραίτητες προϋποθέσεις για την ασφαλή κατασκευή ενός συστήματος αντιστήριξης: Γεωτεχνική έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013

ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Α. ΓΕΝΙΚΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΩΝ. ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ 7 Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2013 Obj101 ΑΔΑ: ΒΕΥΣ1-ΞΘΕ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜ. ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ & ΠΡΟΓ/ΤΟΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΔΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΟ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ Δήμος : ΒΕΡΟΙΑΣ Εργο : ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΣΕΛΙΟΥ Μελέτης : 62/2014 Πίνακας ΕΤΕΠ των άρθρων Μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ. «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ «Κάθετος Άξονας Εγνατίας οδού ερβένι Σέρρες Προµαχώνας: Εργασίες Ολοκλήρωσης τµήµατος Κάτω Αµπέλα Προµαχώνας (60.3.3-60.3.4)» 14.268.000,00 (µε ΦΠΑ) Αύγουστος 2013 K:\A6033-6034\cons\tefhi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km

ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ. (απόσταση Λιβάδι-Γέφυρα) = 1.178 ton*km με στρογγύλευση 1.350 ton*km ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΛΙΒΑΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΦΥΛΑΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Δ/ΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ& ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ ΧΩΡΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ:

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΕ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΡΓΟ: Ασφαλτικές εργασίες, διαγραμμίσεις και ανακατασκευή περίφραξης περιοχής στάθμευσης πύλης

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 ΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ Α.Ε. /ΝΣΗ ΝΕΩΝ ΕΡΓΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1 HMOΣIA EΠIXEIΡHΣH HΛEKTΡIΣMOY Α.Ε /NΣH NEΩΝ EΡΓΩN METAΦOΡAΣ TIMOΛOΓIO ΠΡOΣΦOΡAΣ ΗMOΠΡAΣIA AΡIΘ: ΝΕΜ ΣΥΜΒΑΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμός Μελέτης: 80/2013 ΔΗΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΜΕΛΕΤΗ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2013 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ: 487.804,88

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. Α.Ε.) /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Έργο: «Προµήθεια και Τοϖοθέτηση Πινακίδων Σήµανσης και Ασφάλειας σύµφωνα µε τον Κ.Ο.Κ., εντός του Ν. Λιµένα Πατρών.» Προϋϖολογισµός:

Διαβάστε περισσότερα