ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ"

Transcript

1

2 ΓΔΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΜΗΜΑ ΔΠΙΣΗΜΗ ΦΤΣΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΔΡΓΑΣΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΚΑΣΔΤΘΤΝΗ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Δπίδξαζε ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ ππνζηξώκαηνο αλάπηπμεο θπηώλ Mentha pulegium, Phlomis fruticosa θαη Hyssopus officinalis ζε ζύζηεκα θπηνδώκαηνο ΔΞΔΣΑΣΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘ.: ΑΝΑΣΑΗΑ ΑΚΟΤΜΗΑΝΑΚΖ-ΗΧΑΝΝΗΓΟΤ ΜΔΛΖ:ΓΗΧΡΓΟ ΛΗΑΚΟΠΟΤΛΟ ΚΧΝΣΑΝΣΗΝΟ ΦΑΔΑ ΑΘΗΝΑ 2011

3 Εσταριστίες Θα ήζεια λα επραξηζηήζσ ζεξκά ηελ επηβιέπνπζα θαζεγήηξηά κνπ θα Α. Αθνπκηαλάθε-Ησαλλίδνπ, Λέθηνξα ηνπ εξγαζηεξίνπ Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ γηα ηελ αλάζεζε ηνπ ζέκαηνο, ηελ επηζηεκνληθή ηεο θαζνδήγεζε θαη ηελ ζηήξημή ηεο θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηνπ πεηξάκαηνο θαη ηεο ζπγγξαθήο. Δπραξηζηψ ηδηαίηεξα ηνλ θν Γ. Ληαθφπνπιν γηα ηελ θαζνξηζηηθή βνήζεηά ηνπ θαηά ηε δηάξθεηα ησλ κεηξήζεσλ θαη ηελ εξκελεία ησλ απνηειεζκάησλ θαζψο επίζεο θαη γηα ηνλ ρξφλν πνπ αθηέξσζε ζηελ αλάγλσζε θαη εμέηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο. Αθφκα ζα ήζεια λα εθθξάζσ ηηο επραξηζηίεο κνπ ζην θν Κ. Φαζζέα γηα ηε θηινμελία ηνπ ζην εξγαζηήξην ειεθηξνληθήο κηθξνζθνπίαο αιιά θαη γηα ην ρξφλν πνπ αθηέξσζε γηα ηελ επεμεξγαζία θαη εξκελεία ησλ δεηγκάησλ, ηελ αλάγλσζε θαη εμέηαζε ηεο παξνχζαο κειέηεο θαζψο θαη ηνλ θν Γ. Φαξνθσζηφπνπιν πνπ κνπ έδεημε ηε ιεηηνπξγία ησλ νξγάλσλ. Σελ εηαηξία DiaDem γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπ πεηξακαηηθνχ θπηεκέλνπ δψκαηνο ζηε κειέηε ηνπ Hyssopus officinalis, θαζψο θαη ην θηήκα Βίσκα γηα ηε πξνκήζεηα ησλ ζπνξνθχησλ ηνπ είδνπο. Δπίζεο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηνλ Ν. Νηνχια θαη ηνλ θν Κ. Μπεξηζνπθιή γηα ηε ζπλερή βνήζεηά ηνπο θαη ζηήξημε θαζ φιε ηε πνξεία ηνπ πεηξάκαηνο. Φπζηθά δελ κπνξψ λα παξαιείςσ λα επραξηζηήζσ ηνλ ζπκθνηηεηή κνπ Β. Λψιε, ν νπνίνο ήηαλ δίπια κνπ φινπο απηνχο ηνπο κήλεο πξνζθέξνληαο πνιχηηκε βνήζεηα. Σέινο ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ηελ νηθνγέλεηά κνπ πνπ κε ζηήξημαλ απφ ηελ αξρή ηνπ κεηαπηπρηαθνχ πξνγξάκκαηνο θαη ςπρνινγηθά θαη νηθνλνκηθά, θαζψο θαη ηνπο θίινπο κνπ πνπ είλαη πάληα δίπια κνπ γηα λα κε ζηεξίδνπλ ζε θάζε δπζθνιία. i

4 Περιεχόμενα Πεξηερόκελα Πεξίιεςε 1 Abstract Φπηεκέλα δψκαηα Ζ αξρή θαη ε εμέιημε ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ Οθέιε απφ ηα θπηεκέλα δψκαηα Σχπνη θπηεκέλσλ δσκάησλ Δθηαηηθφο ηχπνο Ζκηεληαηηθφο ηχπνο Δληαηηθφο ηχπνο Δγθαηάζηαζε θπηεκέλνπ δψκαηνο Καηαζθεπαζηηθά πιηθά επηθάιπςεο δψκαηνο Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο θαη δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ Γεκηνπξγία Θεξκνκνλσηηθήο ηξψζεο Καηαζθεπή ξχζεσλ θαη αζηάξσκα επηθάλεηαο πξηλ ηε ζηεγάλσζε ηεγαλσηηθέο-Αληηξηδηθέο ζηξψζεηο Πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο Απνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε Τπφζηξσκα Φχηεπζεο Φχηεπζε θνπφο κειέηεο Φπηηθφ πιηθφ Mentha pulegium Phlomis fruticosa Hyssopus officinalis Υξήζε θνκπνζηνπνηεκέλσλ ππνιεηκκάησλ Γείθηεο θπιιηθήο επηθάλεηαο (Leaf Area Index) θαη εηδηθή θπιιηθή επηθάλεηα (Specific Leaf Area) Φσηνζχλζεζε Γεληθά ζηνηρεία Ζ θπζηνινγία ηεο θσηνζχλζεζεο Ζ ζεκαζία ηνπ θζνξηζκνχ ηεο ρισξνθχιιεο a ζηε κειέηε ηεο θσηνζχλζεζεο.40 2.Τιηθά θαη κέζνδνη 43 ii

5 Περιεχόμενα 2.1.Πείξακα 1 ν Φπηηθφ πιηθφ Κηβψηηα θχηεπζεο θαη απνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε Τιηθά δηαζηξσκάησζεο θπηεκέλνπ δψκαηνο πζηαηηθά ππνζηξσκάησλ χλζεζε ππνζηξσκάησλ Βάζνο θαη φγθνο ππνζηξψκαηνο Άξδεπζε Λίπαλζε Πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο αλάπηπμεο Πεηξάκαηα θαη επεκβάζεηο Μεηξήζεηο Πείξακα 2 ν Φπηηθφ πιηθφ Γηάζηξσζε θπηεκέλνπ δψκαηνο πζηαηηθά ππνζηξσκάησλ χλζεζε ππνζηξσκάησλ Πάρνο ππνζηξψκαηνο Άξδεπζε Πεηξάκαηα θαη επεκβάζεηο Μεηξήζεηο Πεηξακαηηθφ ζρέδην.64 3.Απνηειέζκαηα Mentha pulegium (Φιηζθνχλη) Βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά Μεηαβνιή χςνπο Καηαζηξνθηθφ πείξακα Μέηξεζε μεξνχ βάξνπο Υεκηθέο ηδηφηεηεο ππνζηξσκάησλ αλάπηπμεο Αμηνιφγεζε θπζηνινγηθψλ δεηθηψλ αλάπηπμεο θπηψλ Mentha pulegium Σεχρνο θσηνγξαθηψλ Phlomis fruticosa (Αζθάθα) Βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά a. Πνξεία χςνπο...92 iii

6 Περιεχόμενα Καηαζηξνθηθφ πείξακα Μέηξεζε λσπνχ βάξνπο θαη μεξνχ Μέηξεζε θπιιηθήο επηθάλεηαο Μέηξεζε Leaf Area Index (LAI) Specific Leaf Area (SLA) Υεκηθέο ηδηφηεηεο ππνζηξσκάησλ αλάπηπμεο Αμηνιφγεζε θπζηνινγηθψλ δεηθηψλ αλάπηπμεο θπηψλ Phlomis fruticosa Σεχρνο θσηνγξαθηψλ Hyssopus officinalis Βηνκεηξηθά ραξαθηεξηζηηθά a.Μεηαβνιή χςνπο b.Αξηζκφο δηαθιαδψζεσλ/θπηφ Καηαζηξνθηθφ Μέηξεζε λσπνχ θαη μεξνχ βάξνπο ππέξγεηνπ Μέηξεζε θπιιηθήο επηθάλεηαο Μέηξεζε Leaf Area Index (LAI) Specific Leaf Area (SLA) Ηζηνρεκεία Φσηνγξαθίθν πιηθφ πδήηεζε-πκπεξάζκαηα Βηβιηνγξαθία..147 iv

7 Περίλθψθ Πεξίιεςε ηε παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ε επίδξαζε ηνπ είδνπο ηνπ ππνζηξψκαηνο θαη ηνπ πάρνπο ππνζηξψκαηνο ζηελ αλάπηπμε ησλ απηνθπψλ εηδψλ Mentha pulegium, Phlomis fruticosa θαι Hyssopus officinalis ζε ζχζηεκα θπηεκέλνπ δψκαηνο. Έξηδα κνζρεχκαηα ησλ εηδψλ Mentha pulegium θαη Phlomis fruticosa θπηεχηεθαλ ζηε 1 Απξηιίνπ ηνπ 2010, αλά πέληε (ηνπ ίδηνπ είδνπο) ζε πιαζηηθά θηβψηηα δηαζηάζεσλ 60x40 cm, ζε ηξία δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο θαη πάρε ππνζηξψκαηνο 7 θαη 15 cm. Ζ ζχζηαζε (v/v) ησλ ππνζηξσκάησλ αλάπηπμεο ήηαλ: Α=60% ειαθξφπεηξα : 40% θνκπφζηα, Β= 60% ειαθξφπεηξα : 40% ρψκα θαη Γ= 60% ειαθξφπεηξα : 20% θνκπφζηα : 20% ρψκα. ε ειαθξφπεηξα ρξεζηκνπνηήζεθε ζε ίζε πνζφηεηα ζε φια ηα ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο, γηαηί σο αδξαλέο πιηθφ είλαη αλζεθηηθφ ζηε ζπκπίεζε, ειαθξνβαξέο θαη ζπγθξαηεί πγξαζία. Γηα θάζε πάρνο θαη είδνο ππνζηξψκαηνο έγηλαλ απφ ηξεηο επαλαιήςεηο (θηβψηηα). Σα θηβψηηα ηνπνζεηήζεθαλ πάλσ ζε κεηαιιηθά ηξαπέδηα ζηνλ θήπν ηνπ Δξγαζηεξίνπ Αλζνθνκίαο θαη Αξρηηεθηνληθήο Σνπίνπ. Γηα ηε κειέηε ηνπ είδνπο Hyssopus officinalis ρξεζηκνπνηήζεθε θπηηθφ πιηθφ ειηθίαο 8 κελψλ ζε ήδε εγθαηεζηεκέλν θπηεκέλν δψκα απφ ηνλ Ηνχιην ηνπ 2009 ζε αίζξην ρψξν θηηξίνπ ηνπ Γεσπνληθνχ Παλεπηζηεκίνπ Αζελψλ. Καη ζε απηφ ην θπηφ ρξεζηκνπνηήζεθαλ ηα ίδηα ππνζηξψκαηα θαη πάρε αλάπηπμεο. ηε πεξίπησζε ηνπ Hyssopus officinalis ηα θπηά ήηαλ εγθαηεζηεκέλα ζε πεηξακαηηθά ηεκάρηα 1 m 2 θαη ζε θάζε πεηξακαηηθφ ηεκάρην θπηεχηεθαλ 14 θπηά, γηα θάζε πάρνο θαη είδνο ππνζηξψκαηνο. Ζ κειέηε ηεο αλάπηπμεο ηνπ είδνπο έγηλε απφ ην Μάξηην έσο ηνλ Οθηψβξην ηνπ Ζ αλάπηπμε ησλ θπηψλ Mentha pulegium θαη Phlomis fruticosa αμηνινγήζεθε κεηξψληαο ζηε δηάξθεηα ηεο θαιιηέξγεηαο ην χςνο, ηηο θσηνρεκηθέο παξάκεηξνπο ΦPSII, ETR, NPQ θαη ΦPSIIo θαη ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο ην λσπφ θαη μεξφ βάξνο ππέξγεηνπ, ηε θπιιηθή επηθάλεηα, LAI θαη ην SLA. Δπίζεο πξνζδηνξίζηεθαλ νη θπζηθέο θαη ρεκηθέο ηδηφηεηεο ησλ ζπζηαηηθψλ θαη ησλ ππνζηξσκάησλ αλάπηπμεο. Ζ αλάπηπμε ηνπ θπηνχ Hyssopus officinalis αμηνινγήζεθε κεηξψληαο ην χςνο, ηνλ αξηζκφ ησλ δηαθιαδψζεσλ θαη ζην ηέινο ηνπ πεηξάκαηνο ην λσπφ θαη μεξφ βάξνο ππέξγεηνπ, ηε θπιιηθή επηθάλεηα, ην LAI θαη ην SLA, επηπιένλ γηα ην ζπγθεθξηκέλν είδνο έγηλε κειέηε ησλ κνξθνινγναλαηνκηθψλ θαη ηζηνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 1

8 Περίλθψθ ηφρνη ηεο κειέηεο ήηαλ: α) ε δηεξεχλεζε ηεο δπλαηφηεηαο εγθαηάζηαζεο θαη ηεο αλάπηπμεο ησλ θπηψλ Mentha pulegium Phlomis fruticosa θαη Hyssopus officinalis ζηα δχν πάρε ππνζηξσκάησλ πνπ ελδείθλπηαη γηα εθηαηηθνχο ηχπνπο θπηνδσκάησλ β) ε αμηνιφγεζε ηεο επίδξαζεο ηνπ ππνζηξψκαηνο ζε βηνκεηξηθέο θαη θπζηνινγηθέο παξακέηξνπο ησλ θπηψλ θαη γ) ε κειέηε ηνπ κνξθνινγναλαηνκηθψλ θαη ηζηνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ Hyssopus officinalis. Καη ηα ηξία είδε πνπ κειεηήζεθαλ θαη ηδηαίηεξα ν Hyssopus officinalis αληαπνθξίζεθαλ ζεηηθά ζηηο δηάθνξεο επεκβάζεηο. Δηδηθφηεξα γηα ηα θπηά Mentha pulegium, ην κίγκα ρψκαηνο (ππφζηξσκα Β) ζπλέβαιε ζεκαληηθά ζηε θαιή εγθαηάζηαζε θαη αλάπηπμε ησλ θπηψλ θαηά ηελ επλντθή πεξίνδν (κεγάιν λσπφ, μεξφ βάξνο, ETR θαη NPQ). Ζ θνκπφζηα (ππφζηξσκα Β) είρε ηε κηθξφηεξε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε αλεμάξηεηα απφ ην πάρνο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Δλψ ηα κηθξφηεξνπ κεγέζνπο θπηά ζην ππφζηξσκα Γ, ζε ζρέζε κε απηά ζην Β ππφζηξσκα αληαπεμήιζαλ θαιχηεξα απφ ηελ θαηαπφλεζε πνπ δέρζεθαλ θαηά ηελ δπζκελή πεξίνδν ηνπ θαινθαηξηνχ, αλεμάξηεηα απφ ην πάρνο ηνπ ππνζηξψκαηνο. ην Phlomis fruticosa επίζεο ην ππφζηξσκα Β (κίγκα ρψκαηνο), είρε ηε κεγαιχηεξε επίδξαζε ζηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ αλεμάξηεηα ηνπ πάρνπο ππνζηξψκαηνο. Γεληθά ηα ππνζηξψκαηα πνπ πεξηείραλ ρψκα (Β θαη Γ) έδσζαλ θπηά κε θαιχηεξεο ηηκέο βαζηθψλ θσηνρεκηθψλ παξακέηξσλ, ελψ δελ ήηαλ εκθαλήο θακία επίδξαζε ηνπ πάρνπο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Δπίζεο θαηά ηε δπζκελή πεξίνδν αλάπηπμεο (κέζα θαινθαηξηνχ), ε θαηαπφλεζε ησλ θπηψλ ζην ππφζηξσκα Α ήηαλ εκθαλήο. Αλάινγα απνηειέζκαηα παξαηεξήζεθαλ θαη γηα ηνλ Hyssopus officinalis σο πξνο ηελ αλάπηπμή ηνπ κε ην ππφζηξσκα Β λα έρεη ηε θαιχηεξε επίδξαζε ζε φια ηα βηνκεηξηθά ηνπ ραξαθηεξηζηηθά αλεμάξηεηα ηνπ πάρνπο ηνπ ππνζηξψκαηνο. Απφ ηε κειέηε ησλ κνξθνινγν- αλαηνκηθψλ θαη ηζηνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ θχιισλ ηνπ Hyssopus officinalis δηαπηζηψζεθε ε ηππηθή δνκή ηνπ θπηνχ, θαζψο θαη ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ηεξπελνεηδή, θαηλνιηθά θαη θιαβνλνεηδή απφ φπνπ ζπκπεξαίλεηαη φηη ν Hyssopus officinalis ζπκπεξηθέξεηαη σο αξσκαηηθφ, θπηφ κε αλζεθηηθφηεηα ζε βησηηθνχο θαη αβησηηθνχο παξάγνληεο., θαη σο ηνχηνπ θαηάιιειν γηα θπηεχζεηο ζε θπηνδψκαηα. 2

9 Περίλθψθ Abstract This study examined the effect of the type and the depth of substrate in the growth of native plants Mentha pulegium, Phlomis fruticosa and Hyssopus officinalis in green roof system. Rooted cuttings of Mentha pulegium and Phlomis fruticosa were planted on the 1st of April 2010, five of each species per plastic box with dimensions 60x40 cm, in three different substrates and two depths 7 and 15 cm. The constitution of growth substrates was: [A]=60% pumice: 40% compote, [B]= 60% pumice: 40% soil and [G]= 60% pumice: 20% compote: 20% soil. The pumice was used in equal quantities in all the substrates of growth, because, as an inactive material, is durable in compression, has low weight and retains humidity. Three repetitions (boxes) were performed for each depth and substrate. The boxes were placed on metal tables in the garden of Laboratory of Floriculture and Architecture of Landscape. For the study of Hyssopus officinalis the plants used were 8 months old and had been planted on the roof of one of the buildings of the Agricultural University of Athens since July In the case of Hyssopus officinalis the plants were installed in 1 m2 experimental plots and in each experimental plot 14 plants were planted, for each depth and substrate. The period of study was between March and October The growth of plants Mentha pulegium and Phlomis fruticosa was evaluated by measuring the growth in height, the photochemical parameters YIELD, ETR, NPQ and Fv/Fm. At the end of experiment the fresh and dry weight of the above the ground parts, the leaf area, LAI and the SLA were estimated. Also, the natural and chemical attributes of components and the substrates of growth were determined. The growth of Hyssopus officinalis was evaluated by measuring the height, the number of ramifications and at the end of experiment the fresh and dry weight of the above the ground parts, the leaf area, the LAI and the SLA. For this species the morphological and histochemical characteristics were also studied. The objects of the study were: a) the investigation of the possibility of installation and growth of the plants Mentha pulegium, Phlomis fruticosa and Hyssopus officinalis in two depths of substrates that are advisable for extensional types green roofs b) the evaluation of the effect of substrate in biometric and physiologic parameters of plants 3

10 Περίλθψθ and g) the study of some morphological and histochemical characteristics of Hyssopus officinalis. The three types that were studied and particularly Hyssopus officinalis responded positively to the various treatments. More specifically for Mentha pulegium, the mix of soil (substrate B) contributed considerably to the good installation and growth of plants at the favorable period (big fresh, dry weight, ETR and NPQ). The compost (sublayer B) had the smaller effect in the growth, independent from the depth of the substrate. However, the smaller size plants in substrate G, compared with those in the B substrate, coped better with the stress that they were exposed to during the unfavorable period of summertime, independent of the depth of the substrate. In addition, substrate B (mix of soil), had the biggest effect in the growth of plants in Phlomis fruticosa, regardless the depth of the substrate. In general, the substrates that contained soil (B and G) gave plants with higher values of basic photochemical parameters, while it was not obvious if the depth of the substrate had any observable effect. Moreover, during the unfavorable period of growth (in summertime), the stress of the plants in substrate A was evident. Similar results were also observed for Hyssopus officinalis, as substrate B had better effect in all the biometrical characteristics regardless the depth of substrate. The study of the morphological and histochemical characteristics on the leaves of Hyssopus officinalis demonstrated its typical anatomy, as well as its high content in terpenoides, phenols and flavones which give Hyssopus officinalis its aromatic character and also provide the plant with resistance to abiotic and biotic factors, thus making the plant suitable for plantings on green roofs. 4

11 Ειςαγωγι 1.Δηζαγσγή 1.1.Φπηεκέλα δώκαηα Η αξρή θαη ε εμέιημε ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ Φπηεκέλα δψκαηα είλαη νη ζηέγεο πνπ θαιχπηνληαη απφ βιάζηεζε, ε νπνία αλαπηχζζεηαη ππφ ειεγρφκελεο ζπλζήθεο θαη παξνπζηάδεη πνηθίια νηθνλνκηθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε, ελψ ζπκπεξηθέξεηαη ζαλ νπνηαδήπνηε άιιε βιάζηεζε ζην έδαθνο. Οη πξάζηλεο ζηέγεο είλαη επίζεο γλσζηέο σο Πξάζηλεο Σαξάηζεο, Οηθνινγηθέο ηέγεο, Πξάζηλεο Οξνθέο, Σαξαηζφθεπνη, Φπηεκέλα Γψκαηα, Roof Gardens, θιπ. (Γ 1.). Ζ εθαξκνγή ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ μεθηλά, νπζηαζηηθά, κε ηηο πξψηεο αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ρηίζηκν θαηνηθηψλ, ελψ ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα ηεο ηζηνξίαο, απνηεινχλ νη θξεκαζηνί Κήπνη ηεο Βαβπιψλαο ζηε Μεζνπνηακία πνπ ρξνλνινγνχληαη απφ ην 600 π.υ.. Παξφκνηεο ηερληθέο εθάξκνδαλ νη Βίθηλγθο θαη νη Ηλδηάλνη ζηα θαηαιχκαηά ηνπο, ελψ ηε Ρσκατθή Απηνθξαηνξία, απνηεινχζαλ ζηνηρείν πινχηνπ θαη θαιαηζζεζίαο. Μηα πην αθξηβήο ηζηνξηθά αλαθνξά θήπσλ ζε ζηέγεο απνηεινχλ ηα Εηγθνπξάη, ηα νπνία ζπλαληψληαη ζηε πεξηνρή ηεο Μεζνπνηακίαο ην 2 ν αηψλα π.υ. θαη απνηεινχζαλ θπηνθαιπκκέλεο θιηκαθσηέο εμέδξεο πάλσ ζηηο νπνίεο ρηηδφληνπζαλ νη ρψξνη ιαηξείαο. Σα Φπηεκέλα δψκαηα ζηε θαλδηλαβία θαη ηελ Ηζιαλδία γηα ρηιηάδεο ρξφληα απνηεινχζαλ έλαλ απφ ηνπο βαζηθφηεξνπο ηξφπνπο κφλσζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ θηηξίσλ απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο. Αληίζηνηρα, ζηελ Σαλδαλία ε κφλσζε ιεηηνπξγνχζε πξνζηαηεπηηθά ελάληηα ζηηο πςειέο ζεξκνθξαζίεο θαη βνεζνχζε λα δηαηεξείηαη δξνζεξφ ην εζσηεξηθφ ελφο θηίζκαηνο (Γ 2 ). ήκεξα νη ζηέγεο πνπ απνηεινχλ έσο θαη ην 32% ηεο νξηδφληηαο επηθάλεηαο ησλ δνκεκέλσλ ρψξσλ είλαη ζεκαληηθνί παξάγνληεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ηεο αλζεθηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ ζην λεξφ ηεο βξνρήο (Oberndorfer et al, 2007). Οη πξάζηλεο ζηέγεο, ζπκβαδίδνπλ κε ηνπο ζθνπνχο ησλ ελεξγεηαθψλ πνιηηηθψλ θαη ησλ πνιηηηθψλ γηα βηψζηκεο πφιεηο ηφζν ζην εμσηεξηθφ, φζν θαη ζηελ Διιάδα. Δηδηθά ζε ρψξεο ηνπ εμσηεξηθνχ φπσο ε Γεξκαλία θαη ε Διβεηία, έρνπλ πξνσζεζεί ηδηαίηεξα 5

12 Ειςαγωγι κέζσ ηεο λνκνζεζίαο, κε ζεκαληηθά ζεηηθά απνηειέζκαηα γηα ηα αζηηθά πεξηβάιινληα (Γ 5 ). Απφ ηηο αξρέο ηνπ 21 νπ αηψλα ε ηερλνγλσζία ησλ θπηεκέλσλ ζηεγψλ κεηαηξέπεηαη ζε επηζηήκε, θαζψο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη κε επηηπρία πνιιέο απφ ηηο πξνθιήζεηο πνπ ζπλαληνχλ νη θάηνηθνη ππθλνθαηνηθεκέλσλ πεξηνρψλ. Έσο θαη ηα κέζα ηνπ 20 νπ αηψλα νη πξάζηλεο ζηέγεο απνηεινχζαλ κηα ηνπηθή πξαθηηθή. Σν πξάζηλν θίλεκα μεθηλά ηε δεθαεηία ηνπ 60 κεηά απφ ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ηεο ζπλερνχο θαθνπνίεζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη νη θπηεκέλεο ζηέγεο θάλνπλ δπλακηθή επαλεκθάληζε ζηνλ αξρηηεθηνληθφ θαη βηνθιηκαηηθφ ζρεδηαζκφ Οθέιε από ηα θπηεκέλα δώκαηα Οθέιε γηα ην αζηηθό πεξηβάιινλ Σα πεξηβαιινληηθά νθέιε πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηελ εθαξκνγή επελδχζεσλ πξάζηλσλ ζηεγψλ, είλαη πνιιά θαη ζεκαληηθά. Έρεη ππνινγηζηεί φηη κε ηελ αληηθαηάζηαζε θνηλψλ ζηεγψλ απφ πξάζηλεο, νη πεξηβαιινληηθέο επηπηψζεηο ζε κία πφιε κπνξνχλ λα κεησζνχλ θαηά 1,0 5,3%. (Saiz et al, 2006). Παξαθάησ αλαιχνληαη κεξηθά απφ απηά. Πεξηνξηζκόο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκήο λεζίδαο Σα αζηηθά θέληξα παξνπζηάδνπλ πςειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ φηη νη πεξηαζηηθέο πεξηνρέο. Έλα ηππηθφ θαινθαηξηλφ απφγεπκα ν αέξαο ζην θέληξν κίαο πφιεο είλαη ηνπιάρηζηνλ 2,5ºC ζεξκφηεξνο απφ φηη ζην πεξηβάιινληα αγξνηηθφ ρψξν. Ο θπξηφηεξνο ιφγνο ησλ απμεκέλσλ ζεξκνθξαζηψλ ζηηο πφιεηο είλαη ε αθζνλία ζθιεξψλ επηθαλεηψλ (ηζηκέλην, άζθαιηνο) θαη ε απνπζία θπηεκέλσλ αδφκεησλ ρψξσλ. Σν παλεπηζηήκην ηεο Αηιάληαο ζηηο ΖΠΑ θαη ην παλεπηζηήκην Trend ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην έρνπλ θαηαγξάςεη δηαθνξεηηθέο ζεξκνθξαζίεο ζε ζθηεξέο θαη κε πεξηνρέο. Ζ δηαθνξά ζεξκνθξαζίαο κπνξεί λα θηάζεη θαη ηνπο 10ºC θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο. Σα θπηά δελ επηηξέπνπλ ζηηο ειηαθέο αθηίλεο λα θηάζνπλ ζηηο επηθάλεηεο ησλ θηηξίσλ θαη λα ηηο ζεξκάλνπλ, ελψ κέζσ ησλ βηνινγηθψλ ηνπο δηαδηθαζηψλ, φπσο ε δηαπλνή θαη ε ζεξκηθή ζπκπεξηθνξά ηνπο ιφγσ ηνπ πεξηερφκελνπ λεξνχ ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο (Takebayashi et al, 2007). 6

13 Ειςαγωγι Ζ θπζηθή βιάζηεζε ζηηο ζηέγεο ησλ θηηξίσλ ζπκβάιεη ζηε κείσζε πςειψλ ζεξκνθξαζηψλ θαη ησλ θάζεησλ ξεπκάησλ αέξα. Έξεπλεο έδεημαλ φηη θπηνθάιπςε ηνπ 6% ησλ ζηεγψλ ηνπ Σνξφλην, ζα κείσλε ηε ζεξκνθξαζία ηεο πφιεο θαηά 1-2 ºC θαη ζα εκπφδηδε ηελ παξαγσγή 0,62 κεγαηφλσλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ (Clark et al, 2007), ελψ ζα ππήξρε κείσζε θαηά 10 ºC ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην 1/3 ηεο πφιεο, αλ ην 50% ησλ θηηξίσλ είραλ πξάζηλεο ζηέγεο (Saiz et al, 2006). Δπηπιένλ, ηα πνζνζηά πγξαζίαο ζηηο πφιεηο απμάλνληαη θαηά 5-10% (Bernatzky, 1974). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη πξάζηλεο ζηέγεο κεηψλνπλ ην θαηλφκελν ησλ αζηηθψλ ζεξκηθψλ λεζίδσλ πνπ ηαιαηπσξεί ηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο σζεί ζε ελεξγεηαθή ζπαηάιε θαη αηκνζθαηξηθή ξχπαλζε (θιηκαηηζηηθά, φδνλ, θιπ.) (Γ 3 ). Ζ δεκηνπξγία ελφο ζπλερφκελνπ δηθηχνπ θπηεκέλσλ δσκάησλ ζηελ πφιε, κπνξεί λα βνεζήζεη ζηε κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο. Οη ζεξκνθξαζίεο πνπ παξαηεξνχληαη ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ πνπ θαιχπηνληαη απφ ζθιεξά πιηθά είλαη δξακαηηθά κεγαιχηεξεο απφ απηέο πνπ θαιχπηνληαη απφ θπηεκέλν δψκα. Ζκέξα φπνπ ε ζεξκνθξαζία ηνπ αέξα άγγηδε ηνπο 35 ºC, ζεκεηψζεθαλ ζεξκνθξαζίεο 70 ºC ζε αθάιππηε ζηέγε, ηε ζηηγκή πνπ ζε θπηεκέλν δψκα ήηαλ 25 ºC (Moran et al., 2009). Οη δηαθνξέο ζηηο ζεξκνθξαζίεο απηέο έρνπλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε απνζήθεπζεο ελέξγεηαο ππφ κνξθή ζεξκφηεηαο ζην θηίξην, κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ. Έηζη κεηψλεηαη ε ρξήζε ζπζθεπψλ γηα ηελ ςχμε ησλ εζσηεξηθψλ ρψξσλ ησλ θηηξίσλ γεγνλφο ην νπνίν νδεγεί ζε πεξαηηέξσ κείσζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αζηηθήο ζεξκηθήο λεζίδαο. Βειηίσζε ηεο αηκνζθαηξηθήο πνηόηεηαο Οη πξάζηλεο ζηέγεο βειηηψλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο βεβαξεκέλεο αηκφζθαηξαο ησλ αζηηθψλ θέληξσλ, ιεηηνπξγψληαο σο θνξείο νμπγφλνπ θαη θηιηξάξνληαο ηα ειεχζεξα βιαβεξά αησξνχκελα ζσκαηίδηα έσο θαη 80%. Με ηνλ ηξφπν απηφ, ζπκβάιινπλ ζεκαληηθά ζηελ παξνρή ησλ πφιεσλ κε θξέζθν αέξα, αθφκε θαη ζε κέξεο κε ιίγν ή θαζφινπ άλεκν (Bernatzky, A., 1974). Ζ ρξήζε πγξψλ θαπζίκσλ έρεη νδεγήζεη ζε κηα ηεξαηψδε αχμεζε ηνπ CO 2 θαηά 25% ηα ηειεπηαία 150 ρξφληα. Απηή ε αχμεζε, ζχκθσλα κε ηα βαζηθά κνληέια επηδείλσζεο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο ππεξζέξκαλζεο ηνπ 7

14 Ειςαγωγι πιαλήηε έρεη ήδε αξρίζεη λα επεξεάδεη ηηο αθξαίεο ηηκέο ησλ εηήζησλ ζεξκνθξαζηψλ ζηνλ πιαλήηε κε θαηαζηξνθηθά απνηειέζκαηα. Σα θπηά ζηηο θπηεκέλεο ηαξάηζεο ελεξγνχλ κε θαηαιπηηθνχο ηξφπνπο: a) Φχρνπλ ηελ αηκφζθαηξα θαη κεηψλνπλ ην ζρεκαηηζκφ λέθνπο. Ζ κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο θαηά 2 ºC είλαη αξθεηή γηα κείσζε ηνπ ζρεκαηηζκνχ λέθνπο (ζπγθέληξσζε φδνληνο ζηελ αηκφζθαηξα) ηεο ηάμεο ηνπ 10-20% (World Business Council for Sustainable Development, 2007). b) Σα ζηφκαηα ησλ θχιισλ απνκαθξχλνπλ ηνπο ξχπνπο (CO 2, NO x, O 3, SO 2 θαη κηθξνζσκαηίδηα. Μέζσ ησλ βηνινγηθψλ δηαδηθαζηψλ αλάπηπμεο ησλ θπηψλ ζηνηρεία πνπ επηβαξχλνπλ ηελ πνηφηεηα ηεο αηκφζθαηξαο απνζεθεχνληαη ζηνπο ηζηνχο ηνπο. Οη πξάζηλεο ηαξάηζεο είλαη ζε ζέζε λα ζπγθξαηνχλ αηκνζθαηξηθνχο ξχπνπο θαη κηθξνζσκαηίδηα ζθφλεο θαη αηζάιεο, αιιά θαη ηα βαξηά κέηαιια απφ ηνλ αέξα. Δπηπιένλ αθνκνηψλνπλ δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη απειεπζεξψλνπλ νμπγφλν ζηνλ αέξα κέζσ ηεο θσηνζχλζεζεο (Jenrick, 2005). c) Βειηηψλνπλ ηελ νξαηφηεηα, θαζψο ε αηζαινκίριε ειαηηψλεηαη θαη απμάλεηαη ε νξαηφηεηα εηδηθά θαηά ηε δηάξθεηα ηεο λχρηαο (Jenrick, 2005). Μείσζε ηεο ερνξξύπαλζεο Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη θπηεκέλα δψκαηα είραλ σο απνηέιεζκα ηε κείσζε ηνπ ήρνπ έσο θαη 8dB ζην εζσηεξηθφ ελφο θηηξίνπ. Δπίζεο, ιφγσ ηεο κείσζεο ησλ ειεχζεξσλ ζθιεξψλ επηθαλεηψλ κεηψλεηαη ε αληαλάθιαζε ηνπ ήρνπ απφ απηέο κε απνηέιεζκα ηε κείσζε ηεο ερνξξχπαλζεο ζηνπο εμσηεξηθνχο ρψξνπο θαηά 3-4 db (Jenrick, 2005). Γηαρείξηζε όκβξησλ πδάησλ Μία κέζε πξάζηλε ζηέγε κπνξεί λα απνξξνθήζεη άκεζα σο θαη 75% ηεο βξνρφπησζεο, ελψ 60% ηνπ θαδκίνπ, ραιθνχ θαη ζηδήξνπ αθαηξνχληαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο, αλ πεξάζνπλ κέζα απφ ηε βιάζηεζή ηεο (Γ 5 ). Με ηνλ ηξφπν απηφ, νη πξάζηλεο ζηέγεο επηδξνχλ ξπζκηζηηθά ζηηο αθξαίεο ηηκέο ησλ μαθληθψλ πιεκκπξψλ θαη θαη επέθηαζε ζηελ πνηφηεηα ησλ ππφγεησλ ή ζαιάζζησλ πδάησλ, ιεηηνπξγψληαο σο κέζα αλάζρεζεο θαη θίιηξα θαζαξηζκνχ ηνπο (Γ 4 ). 8

15 Ειςαγωγι ηηο ππθλνδνκεκέλεο πεξηνρέο, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο πξνζπίπηεη ζε ζθιεξέο αδηαπέξαζηεο επηθάλεηεο φπσο νη ζπκβαηηθέο ζηέγεο, νη δξφκνη θαη ηα πεδνδξφκηα. Απηφ ην πνζνζηφ ηεο βξνρήο ησλ πφιεσλ θαηαιήγεη ζην ζχζηεκα φκβξησλ ιπκάησλ, κε απνηέιεζκα λα παξαηεξνχληαη θαηλφκελα ππεξρείιηζεο ησλ ππνλφκσλ θαη πιεκκχξεο αθφκα θαη ζε πεξηπηψζεηο πνπ ην θαηλφκελν ζα κπνξνχζε εχθνια λα απνθεπρζεί θαζψο ε βξνρφπησζε δελ είλαη ηζρπξή. Οη πξάζηλεο ηαξάηζεο εμνκαιχλνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαινχληαη απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο: πγθξαηνχλ ην λεξφ ζην ξηδηθφ ππφζηξσκα ηεο θαηαζθεπήο. Αθνινχζσο κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο ηεο δηαπλνήο, έλα πνζνζηφ ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο επηζηξέθεη ζηαδηαθά ζηελ αηκφζθαηξα. Σν λεξφ ζπγθξαηείηαη ζηα δηάθνξα ζηξψκαηα ηεο θαηαζθεπήο έσο φηνπ εμαηκηζηεί (Jenrick, 2005). Μειέηεο έρνπλ δείμεη φηη ε ηθαλφηεηα ζπγθξάηεζεο λεξνχ εμαξηάηαη απφ ην βάζνο ππνζηξψκαηνο. ε πξάζηλεο ηαξάηζεο κε 4 cm ππφζηξσκα ζπγθξαηείηαη ην 48% απφ ην λεξφ ηεο βξνρήο, φηαλ ε επηθάλεηα είλαη απιά θαιπκκέλε κε ρψκα θαη έσο 82% φηαλ ε επηθάλεηα είλαη θπηνθαιπκκέλε (VanWoert et al, 2005). χκθσλα κε ηνπο Getter et al, 2006, ε κείσζε ηεο απνξξνήο κπνξεί λα θπκαλζεί απφ 60% έσο 100%. Απηφ εμαξηάηαη απφ ζρεδηαζηηθνχο παξάγνληεο, φπσο ην βάζνο θαη ην είδνο ηνπ ππνζηξψκαηνο, ε ππθλφηεηα θαη ην είδνο ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ, θαζψο θαη απφ παξάγνληεο, φπσο ν θαηξφο, ε έληαζε θαη ε δηάξθεηα ηεο βξνρφπησζεο. ε έλα θπηεκέλν δψκα κε θπηνθάιπςε απφ βξχα θαη Sedum πάρνπο 2,5 cm πάλσ απφ ακκνράιηθν πάρνπο 5 cm παξαηεξήζεθε απνξξνή 42%. Όηαλ ε θπηνθάιπςε απνηειείηαη απφ ριννηάπεηα θαη πνψδε βιάζηεζε πάρνπο 10 cm, ε απνξξνή είλαη κφιηο 29% (Scholz-Barth, 2001) Βηνπνηθηιόηεηα Οη πξάζηλεο ζηέγεο κπνξνχλ λα πξνζθέξνπλ λένπο ρψξνπο επαλεγθαηάζηαζεο ηεο εθηνπηζκέλεο άγξηαο θχζεο. Οη θπηεκέλνη απηνί ρψξνη ζα βνεζήζνπλ κία πιεζψξα αζπφλδπισλ, κηθξψλ πνπιηψλ, εληφκσλ αιιά θαη θπηψλ λα επηζηξέςνπλ ζην θπζηθφ ηνπο πεξηβάιινλ. Σν κέζν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ θπηψλ ζηηο 9

16 Ειςαγωγι πξάζηλεο ηαξάηζεο κπνξεί λα θηινμελήζεη κηθξννξγαληζκνχο πνπ δνπλ ζην ρψκα θαη έηζη λα πξνσζεζεί έλα είδνο αζηηθήο νηθνινγίαο (Schradera, 2006). Oθέιε γηα ην θηίξην Ζ παξνπζία βιάζηεζεο ζε κία ζηέγε ηελ πξνθπιάζζεη θαη παξαηείλεη ηε δηάξθεηα δσήο ηεο, θξαηψληαο ηελ αιψβεηε, κέζσ κφλσζεο, απφ εμσηεξηθνχο παξάγνληεο φπσο ε ειηαθή αθηηλνβνιία, νη αθξαίεο ζεξκνθξαζηαθέο κεηαβνιέο, ε πγξαζία, θιπ. (Γ 3 ). Σν θαινθαίξη, αλάινγα κε ηε βιάζηεζε, κία πξάζηλε ζηέγε κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη 70-90% ηεο βξνρήο, ελψ ην ρεηκψλα 25-40%. π.ρ. κία ζηέγε κε πάρνο θχηεπζεο 4-20 cm, κπνξεί λα ζπγθξαηήζεη cm λεξνχ (Γ 4 ). Καη επέθηαζε, κεηψλνληαη νη θαηαζθεπαζηηθέο απαηηήζεηο ηεο ζηέγεο φζνλ αθνξά ζην θπζηθφ, ρεκηθφ ή βηνινγηθφ ζηξεο θαη εληζρχεηαη ε απνηειεζκαηηθφηεηα ησλ πδαηνζηεγαλψλ κεκβξαλψλ, ιφγσ ησλ κεησκέλσλ απμνκεηψζεσλ ηεο ζεξκνθξαζίαο (Γ 1 ). ε κία θαινθαηξηλή κέξα, ε ζεξκνθξαζία κίαο απιήο ζηέγεο ζα απμεζεί απφ 25ºC ζε ºC. Με ηελ θάιπςή ηεο κε βιάζηεζε, δελ ζα αλέβεη πάλσ απφ 25ºC, ζπκβάιινληαο ζε νηθνλνκία ελέξγεηαο. ε πείξακα πνπ έγηλε απφ ηνλ Kotsiris et al, (2010) κεηξήζεθε ν δείθηεο u (δείθηεο ζεξκνπεξαηφηεηαο) ζε ηξία δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο θπηεκέλσλ δσκάησλ ζε βάζνο 8 cm. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη φηαλ ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο είλαη ν πδξφθηινο πεηξνβάκβαθαο ν δείθηεο u ήηαλ αξθεηά ρακειφο πνπ ζεκαίλεη ζίγνπξε ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε, ελψ ηα άιια δχν ππνζηξψκαηα άκκνπ κε πεξιίηε θαη ειαθξφπεηξαο κε ηχξθε έδσζαλ πςειέο ηηκέο ηνπ δείθηε u θαη γηα λα επηηεπρζεί ελεξγεηαθή εμνηθνλφκεζε πξέπεη ην ππφζηξσκα αλάπηπμεο λα έρεη κεγαιχηεξν βάζνο. Σέινο, ε βιάζηεζε ζηε ζηέγε, πξνζηαηεχεη ην θηίξην απφ πηζαλφηεηα ππξθαγηάο (Γ 1 ). Θεξκνκόλσζε θηηξίνπ Σα θπηεκέλα δψκαηα ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ζην εζσηεξηθφ ησλ θηηξίσλ θαηά ηνπο θαινθαηξηλνχο κήλεο θαη ζπγθξαηνχλ ηε ζεξκφηεηα ζην εζσηεξηθφ ηνπ θηηξίνπ θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο. Απηφ έρεη σο απνηέιεζκα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο γηα ζέξκαλζε θαη ςχμε ησλ θηηξίσλ. Αλάινγα κε ηνλ ηχπν ππνζηξψκαηνο θαη 10

17 Ειςαγωγι ηελ πγξαζία πνπ ζπγθξαηεί κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ηνπ θηηξίνπ θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ρεηκψλα (Peuportier, 2001). Οηθνλνκηθά νθέιε Σν 2005, ε Πνιηηεία ηνπ Σνξφλην εθπφλεζε κία έξεπλα πνπ απνζθνπνχζε ζηνλ ππνινγηζκφ ηνπ θφζηνπο θαη ηνπ νηθνλνκηθνχ νθέινπο ησλ πξάζηλσλ ζηεγψλ, κε ηδηαίηεξα εληππσζηαθά επξήκαηα, πνπ θαηέιεγαλ ζην φηη ε πφιε ζα εμνηθνλνκνχζε ηνλ πξψην ρξφλν $312,000,000 θαη θάζε επφκελν ρξφλν $37,000,000, αλ ην 75% ησλ ζηεγψλ ηεο πξαζίληδε (πνζνζηφ πνπ αληηζηνηρεί ζε πεξίπνπ m 2 ) (Robertson, 2007, Peck, 2005). Κέξδνο από εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο Όπσο πξναλαθέξζεθε, νη πξάζηλεο ζηέγεο επηδξνχλ ζεκαληηθά ζηελ ελεξγεηαθή νηθνλνκία ησλ θηηξίσλ, εμαζθαιίδνληαο δξνζηά ηνπο ζεξκνχο κήλεο θαη εκπνδίδνληαο ην πάγσκα ηεο νξνθήο ην ρεηκψλα (Γ 2 ). Έξεπλεο έρνπλ δείμεη φηη κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηα έμνδα θιηκαηηζκνχ, γηα ηνλ φξνθν πνπ είλαη αθξηβψο απφ θάησ, θαηά 25%-50% (Γ 3 ). Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο εμαξηάηαη απφ ην κέγεζνο ηνπ θηηξίνπ, ην θιίκα θαη ηνλ ηχπν ηεο εθαξκνγήο. Έξεπλα πνπ έγηλε ζηνλ Καλαδά, έδεημε φηη κία ηππηθή κνλνθαηνηθία κε πξάζηλε ζηέγε θαη 10 cm πάρνο ρψκαηνο, ζα είρε 25% κείσζε ζηηο θαινθαηξηλέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο θαη αληίζηνηρεο δαπάλεο ηεο (Γ 4 ). ηελ Διιάδα, ν ζπληειεζηήο ζηάζκηζεο ηνπ ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο είλαη 1,645% ζην Γείθηε Σηκψλ Καηαλαισηή. Απηφ ζεκαίλεη γηα ην κέζν λνηθνθπξηφ 1,6 / 100δαπαλψλ απφ ηνλ νηθνγελεηαθφ πξνυπνινγηζκφ. Μηα κέζε κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 30% ζηελ θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, κέζσ ηεο θχηεπζεο πξαζίλνπ ζηε ζηέγε, ζα ζήκαηλε γηα έλα λνηθνθπξηφ αλάινγα κε ηελ θαηεγνξία kwh- κέζν κεληαίν θέξδνο απφ 5 έσο 19. Όζνλ αθνξά ην πεηξέιαην ζέξκαλζεο, πεξίπνπ 2 l/m 2 κπνξνχλ λα εμνηθνλνκεζνχλ θάζε ρξφλν, κέζσ ηεο κφλσζεο απφ ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο θαη ηνλ θξχν αέξα (Γ 5 ). χκθσλα κε αλαθνίλσζε ηνπ ΤΠ.ΑΝ. ζηηο 2 Ματνπ 2008, ε ηηκή αλά ιίηξν πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο αλάινγα κε ηηο πεξηνρέο ηεο Διιάδαο, θπκαίλεηαη απφ 0,689 έσο 0,92 (ΤΠ.ΑΝ.). Ζ παξαπάλσ εμνηθνλφκεζε πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο, ζα ζήκαηλε εηήζην θέξδνο απφ 1,378 m 2 έσο 1,84 / m 2. Γηα έλα δηακέξηζκα 80 m 2, απηφ ζα ζήκαηλε 11

18 Ειςαγωγι κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαηά πεξίπνπ 16% θαη ησλ αληίζηνηρσλ δαπαλψλ απφ 110,24, έσο 147,2 ην έηνο. Έλαο πξφρεηξνο ππνινγηζκφο θφζηνπο νθέινπο γηα κία κέζε εθηαηηθή πξάζηλε εθαξκνγή ζε ζηέγε 40 m 2. κίαο κνλνθαηνηθίαο 80 m 2, δεδνκέλνπ φηη γίλεηαη ρξήζε θιηκαηηζηηθνχ γηα 4 κήλεο ηνπ ρξφλνπ θαη πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο ηνπο ππφινηπνπο 8, έρεη σο εμήο (ηζρχεη, θπξίσο, γηα ην δηακέξηζκα πνπ βξίζθεηαη αθξηβψο θάησ απφ ηε ζηέγε): Κφζηνο θαηαζθεπήο: 80 Υ 40η.κ. = Μέζν εηήζην θέξδνο ζε ξεχκα: 48 ( 12 Υ 4 κήλεο) + Μέζν εηήζην θέξδνο ζε πεηξέιαην ζέξκαλζεο: 129 = Μέζν εηήζην θέξδνο απφ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο: 177. Τπνινγηδφκελνο ρξφλνο απφζβεζεο: 18 έηε. εκείσζε: Ο αξηζκφο ησλ εηψλ ηεο απφζβεζεο θαίλεηαη κεγάινο, σζηφζν ηα έμνδα θαηαζθεπήο ζε κία πνιπθαηνηθία, κνηξάδνληαη κεηαμχ ησλ ελνίθσλ. Δπηπιένλ, ζηα παξαπάλσ ζα έπξεπε λα ζπλππνινγηζηνχλ θαη ηα θέξδε απφ άιια πεξηβαιινληηθά θαη θνηλσληθά νθέιε ηα νπνία, ζηα πιαίζηα ηεο παξνχζεο, δελ είλαη εχθνιν λα απνηηκεζνχλ. Γίθηπν απνρέηεπζεο Ζ απνξξφθεζε σο θαη 75% ηνπ λεξνχ ηεο βξνρήο απφ ηηο πξάζηλεο ζηέγεο, κπνξεί λα νδεγήζεη ζε νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ηνπ αζηηθνχ ζπζηήκαηνο απνρέηεπζεο (Γ 1 ). Γαπάλεο πγείαο Μέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο αηκφζθαηξαο ησλ πφιεσλ θαη ηεο επίδξαζεο πνπ απηή έρεη ζηε ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία ησλ θαηνίθσλ, κπνξνχλ λα επηθέξνπλ ζεκαληηθή κείσζε ησλ δαπαλψλ γηα αλάγθεο ζηνλ ηνκέα ηεο δεκφζηαο πγείαο. Έρεη ππνινγηζηεί, γηα παξάδεηγκα, φηη κε ην πξαζίληζκα 10% ησλ ζηεγψλ ηνπ Νηηηξφηη, νη κεηψζεηο απηέο αλέξρνληαη ζε πνζά κεηαμχ $25.8 εθ. - $97.7 εθ., ελψ ζην ηθάγν κεηαμχ $31 εθ. - $118 εθ. (Clark et al, 2007). 12

19 Ειςαγωγι Γαπάλεο δηαηξνθήο Ζ δπλαηφηεηα πνπ νη έλνηθνη ελφο θηηξίνπ έρνπλ λα θαιιηεξγήζνπλ είδε δηαηξνθήο (ιαραληθά, θξνχηα, βφηαλα, θιπ.), κπνξνχλ λα κεηψζνπλ ηηο αληίζηνηρεο δαπάλεο ησλ λνηθνθπξηψλ. Παξάδεηγκα αληίζηνηρεο νηθνλνκίαο απνηειεί ην μελνδνρείν Fairmount Waterfront ζην Βαλθνχβεξ, ην νπνίν θαιιηεξγεί βφηαλα, ινπινχδηα θαη ιαραληθά ζηελ νξνθή ηνπ, κεηψλνληαο θαηά $ ηα έμνδα ηεο θνπδίλαο ηνπ (Γ 4 ). Αμία αθηλήησλ Οη θήπνη ζηηο ζηέγεο, πξνζδίδνπλ, ελ γέλεη, αηζζεηηθά νθέιε ζηα θηίξηα θαη ηηο πφιεηο. Αλεβάδνπλ, έηζη, ηελ αμία ησλ αθηλήησλ, ιφγσ ηεο αηζζεηηθήο ηνπο αλαβάζκηζεο (Γ 1 ). Έξεπλεο ζε Ακεξηθή θαη Βξεηαλία, έδεημαλ φηη νη πξάζηλεο ηαξάηζεο κπνξνχλ λα πξνζδψζνπλ απφ 6% σο 15% ζηελ αμία ηνπ ζπηηηνχ (Γ 4 ) Σύπνη θπηεκέλσλ δσκάησλ Οη ηχπνη θπηεκέλσλ δσκάησλ δηαθξίλνληαη ζε εθηαηηθνί, εκηεληαηηθνί θαη εληαηηθνί αλάινγα κε ην βάζνο ηνπ εδαθηθνχ ππνζηξψκαηνο θαη ηεο ζπληήξεζεο πνπ ρξεηάδνληαη Δθηαηηθόο ηύπνο Ο εθηαηηθφο ηχπνο ζπλήζσο επηιέγεηαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δψκαηνο θαη ε ζηαηηθή κειέηε ηνπ θηηξίνπ δελ επηηξέπνπλ λα ππεξβεί ε θαηαζθεπή ην βάξνο ησλ 150 kg/m 2. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ζεκεία, φπνπ ε πξφζβαζε είλαη δχζθνιε ή κε επηηξεπηή θαη ζε πεξηπηψζεηο ζηηο νπνίεο ζηφρνο είλαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζην θηίξην. Ζ δηαζηξσκάησζε ηνπ εθηαηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλεη ηε ξηδναπσζεηηθή κεκβξάλε, ηελ πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε, ην απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν, ηελ δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε, ειαθξχ θπηηθφ ππφζηξσκα χςνπο 0,08-0,20 m θαη ρακειή βιάζηεζε, φπσο αξσκαηηθά θπηά, πνψδε, θπηά εδαθνθάιπςεο θαη ριννηάπεηαο (Γ 4, Γ 5 ). 13

20 Ειςαγωγι Δηθφλα 1. Δθηαηηθνχ ηχπνπ θπηεκέλν δψκα ζηνλ ΟΛΠ, ζην Ν. Ηθφλην (www.prasinistegi.gr) 14

21 Ειςαγωγι Ηκηεληαηηθόο ηύπνο Δπηιέγνπκε ηελ θαηαζθεπή κίαο πξάζηλεο ζηέγεο εκηεληαηηθνχ ηχπνπ, φηαλ επηζπκνχκε λα έρνπκε πεξηζζφηεξεο επηινγέο δηακφξθσζεο, κεγεζψλ, πιηθψλ θαη θπηεπηηθψλ ζπλδπαζκψλ ζην ρψξν. Ζ δηαζηξσκάησζε απνηειείηαη απφ ηε ξηδναπσζεηηθή κεκβξάλε, ηελ πξνζηαηεπηηθή κεκβξάλε, ην απνζηξαγγηζηηθφ δίθηπν, ηελ δηαρσξηζηηθή κεκβξάλε, ειαθξχ θπηηθφ ππφζηξσκα χςνπο 0,20-0,45 m θαη βιάζηεζε φπσο ζάκλνη χςνπο 0,70-1,50 m νη νπνίνη κπνξνχλ λα ζπλδπαζηνχλ κε πνψδε ή θπηά εδαθνθάιπςεο (Peck and Kuhn, 2003, Γ 4, Γ 5 ). Δηθφλα 2. Ζκηεληαηηθνχ ηχπνπ θπηεκέλν δψκα ζε δεκνηηθφ ζρνιείν (DIADEM) 15

22 Ειςαγωγι Δληαηηθόο ηύπνο Ζ δηαζηξσκάησζε ηνπ εληαηηθνχ ηχπνπ πεξηιακβάλεη φηη θαη νη δχν πξνγελέζηεξνη, κε ηε δηαθνξά φηη ην θπηηθφ ππφζηξσκα κπνξεί λα θπκαίλεηαη ζε χςνο απφ 0,45-1,20 m πνπ ζεκαίλεη φηη κπνξνχλ λα ηνπνζεηεζνχλ θπηά θαη δέλδξα κεγάινπ χςνπο. ε απηφ ην ζχζηεκα ρξεζηκνπνηνχληαη πην εμεηδηθεπκέλα πιηθά θαη πην ηζρπξέο πξνζηαηεπηηθέο θαη δηεζεηηθέο κεκβξάλεο. Ο εληαηηθφο ηχπνο καο δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα επηιέμνπκε ην θπηηθφ πιηθφ θαη ηελ αηζζεηηθή ηνπ ρψξνπ ρσξίο πεξηνξηζκνχο φπσο ζα επηιέγακε γηα έλαλ θήπν (Γ 4, Γ 5 ). Δηθφλα 3. Δληαηηθνχ ηχπνπ θπηεκέλν δψκα ζην Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελψλ (www.liveinspector.gr) Δηθφλα 4. Δληαηηθνχ ηχπνπ θπηεκέλν δψκα ζην θέληξν Rockefeler (www.buildandrebuild.com ) 16

23 Ειςαγωγι Πίλαθαο 1. Πιενλεθηήκαηα θαη κεηνλεθηήκαηα εθηαηηθνχ θαη εληαηηθνχ ηχπνπ θπηεκέλσλ δσκάησλ. Δθηαηηθφο ηχπνο Δληαηηθφο ηχπνο Πιενλεθηήκαηα Διαθξηά θαηαζθεπή. Σν κηθξφ βάζνο πνπ απαηηείηαη γηα ηελ αλάπηπμε ησλ ξηδψλ δελ πξνζζέηεη βάξνο. Μπνξεί λα εθαξκνζηεί ζε ηαξάηζεο κε θιίζε έσο 30º. Γελ ρξεηάδεηαη ε γλψζε εηδηθψλ ηερληθψλ γηα ηελ εγθαηάζηαζή ηεο. Σα θπηά επηιέγνληαη ζηελ πιήξε αλάπηπμή ηνπο, έρνπλ κηθξφ χςνο, δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θξνληίδα θαη ζπκβάιινπλ ζηε δεκηνπξγία ελφο πεξηβάιινληνο πνπ πξνζνκνηάδεη ζε θπζηθφ. Γπλαηφηεηα ρξήζεο πνηθίισλ θπηψλ. Πξνζνκνηάδεη κε ηππηθφ θήπν. Παξέρεη ηε δπλαηφηεηα επηζθεςηκφηεηαο. Μεγαιχηεξε κνλσηηθή ηθαλφηεηα. Μείσζε κεγάινπ πνζνζηνχ ηεο ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ηνπ θηηξίνπ. Μεγάιε ζπγθξάηεζε φκβξησλ πδάησλ. Μεηνλεθηήκαηα Μηθξφηεξε κείσζε θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο θαη κηθξφηεξε ζπγθξάηεζε φκβξησλ πδάησλ. Μηθξφηεξν πιήζνο επηινγψλ θπηψλ. Μεγάιν βάξνο θνξηίνπ. Υξεηάδεηαη ζπληήξεζε. Μεγάιν θφζηνο θαηαζθεπήο θαη ζπληήξεζεο. Γελ επηηξέπεη ηε ρξήζε ηνπ απφ ηνπο ηδηνθηήηεο. 17

24 Ειςαγωγι Δγθαηάζηαζε θπηεκέλνπ δώκαηνο Σα ζπζηήκαηα ησλ θπηεκέλσλ δσκάησλ απνηεινχληαη βαζηθά απφ ηξία ζηξψκαηα: ην απνζηξαγγηζηηθφ, ην κέζν αλάπηπμεο θαη ην θπηηθφ πιηθφ. Γηα θάζε ζηξψζε ηνπ ππνζηξψκαηνο ππάξρεη κεγάιε πνηθηιία κεηαμχ ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ζε ζρέζε κε ηα πιηθά θαη ηελ ηερλνινγία πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο ηνπ θάζε ζηξψκαηνο. Ζ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο πξέπεη πξηλ ηελ εγθαηάζηαζε λα είλαη αδηαβξνρνπνηεκέλε. Σν πην θνηλφ πιηθφ γηα ην ζθνπφ απηφ είλαη ε επίζηξσζε «ειαζηηθήο» αζθάιηνπ (Γ 6 ) Καηαζθεπαζηηθά πιηθά επηθάιπςεο δώκαηνο Πξνεηνηκαζία επηθάλεηαο θαη δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκώλ Ζ επηθάλεηα ηνπ δψκαηνο θαζαξίδεηαη θαιά θαη επηζθεπάδεηαη ηνπηθά απφ ηπρφλ θζνξέο. ηε ζπλέρεηα γίλεηαη επάιεηςε ηεο επηθάλεηαο ζε δχν ζηξψζεηο θαη' ειάρηζηνλ, κε ειαζηνκεξέο αζθαιηηθφ γαιάθησκα γηα ηε δεκηνπξγία θξάγκαηνο πδξαηκψλ (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008) Γεκηνπξγία Θεξκνκνλσηηθήο ηξώζεο Ζ ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε ηνπνζεηείηαη γηα λα πξνθπιάζζεη ηφζν ηε θέξνπζα πιάθα φζν θαη ηνπο εζσηεξηθνχο ρψξνπο απφ ηηο κεγάιεο ζεξκνθξαζηαθέο δηαθπκάλζεηο ηνπ πεξηβάιινληνο. Ζ ζεξκνκνλσηηθή ζηξψζε ζηα πξάζηλα δψκαηα πξέπεη λα έρεη ζεκαληηθή αληνρή ζε ζιίςε αληίζηνηρε κε ηελ θαηαπφλεζε απφ ηε θχηεπζε. Χο πην ελδεδεηγκέλν πιηθφ είλαη ε εμειαζκέλε πνιπζηεξίλε πνπ παξνπζηάδεη πςειή αληνρή ζε ζιίςε αιιά θαη ζε πγξαζία (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008, Γ 6, Γ 7 ) Καηαζθεπή ξύζεσλ θαη αζηάξσκα επηθάλεηαο πξηλ ηε ζηεγάλσζε Γεκηνπξγία ζηξψζεο ξχζεσλ κε ρξήζε θαηάιιεινπ πιηθνχ (ειαθξνζθπξφδεκα, πεξινκπεηφλ, γαξκπηινζθπξφδεκα θηι.) κε ειάρηζηε θιίζε 1.5%. Μεηά ηελ μήξαλζε ηεο ηειηθήο ζηξψζεο ε επηθάλεηα ησλ ξχζεσλ ζα πξέπεη λα είλαη βαηή θαη ιεία θαη ρσξίο ζαζξά ζεκεία. εκεία αηειεηψλ επηζθεπάδνληαη ηνπηθά κε ηζηκεληνθνλίακα. ηε 18

25 Ειςαγωγι ζπλέρεηα επαιείθεηαη ε επηθαλεία ησλ ξχζεσλ κε πγξή ειαζηνκεξή αζθαιηηθή θφιια, ςπρξήο εθαξκνγήο (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008, Γ 6, Γ 7 ) ηεγαλσηηθέο-Αληηξηδηθέο ζηξώζεηο Γηα ηελ πξνζηαζία ησλ ππνθείκελσλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ απφ ηελ επηζεηηθή ζπκπεξηθνξά ησλ ξηδψλ ησλ θπηψλ είλαη απαξαίηεηε ε ζηεγάλσζε ηνπ δψκαηνο κε διπλή ζηρώζη ανηιριζικών αζθαληικών μεμβρανών, νη νπνίεο ζα είλαη πιήξσο επηθνιιεκέλεο ζηελ ππνθείκελε επηθάλεηα (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008). Οη κεκβξάλεο απηέο απνηεινχληαη θαηά βάζε απφ ηξνπνπνηεκέλε άζθαιην (APP - 10 ν C ή SBS -20 ºC), θέξνπλ σο εζσηεξηθφ νπιηζκφ Spunbond πνιπεζηεξηθφ χθαζκα πςειψλ κεραληθψλ αληνρψλ θαη έρνπλ άλσ θαη θάησ επηθάιπςε θηικ πνιπαηζπιελίνπ. Δκπεξηέρνπλ δε ζηελ κάδα ηνπο εηδηθφ αληηξηδηθφ πξφζζεην γηα πξνζηαζία απφ ηελ δηάηξεζε ησλ ξηδηθψλ ζπζηεκάησλ (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008). Ζ επηθφιιεζε ησλ αληηξξηδηθψλ αζθαιηηθψλ ζηεγαλσηηθψλ θχιισλ επηηπγράλεηαη πάληνηε κε ρξήζε θιφγηζηξνπ πξνπαλίνπ. Ζ δηάζηξσζε ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο κεκβξάλεο πξαγκαηνπνηείηαη πάληνηε απφ ην θαηψηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ κε ηελ θαηά κήθνο δηάζηαζε θάζεηε πξνο ηηο ξχζεηο. Οη θαηά κήθνο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο κεκβξάλεο είλαη θαηά 8-10 cm θαη ε επηθφιιεζε επηηπγράλεηαη ζην ζεκείν απηφ κε ζεξκνθφιιεζε-ζχληεμε ηνπ ηδίνπ πιηθνχ, αθνχ έρεη πξνεγεζεί ε ζπγθφιιεζε ηνπ ππνινίπνπ ζψκαηνο ηεο κεκβξάλεο κε ην ππφζηξσκα. Ζ ζεξκνθξαζία ζπγθφιιεζεο είλαη ηέηνηα, ψζηε ζην άθξν ηεο αιιεινεπηθάιπςεο ηεο κεκβξάλεο λα εκθαλίδεηαη πάληνηε ζπληεγκέλν πιηθφ. Οη θαηά πιάηνο ηνπ ξνινχ επηθαιχςεηο (πεξίπνπ 15 cm), δελ πξέπεη λα ζπκπίπηνπλ έηζη ψζηε λα εκθαλίδνληαη ηέζζεξηο γσλίεο ζην ίδην ζεκείν. Γηα ην ιφγν απηφ ε θάζε ζεηξά μεθηλά κε ελαιιαγή δηαθνξεηηθνχ κήθνπο κεκβξάλεο (π.ρ. κηζφ, νιφθιεξν, κηζφ θιπ) (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008, Γ 6, Γ 7 ). Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ ηνπνζεηείηαη ισξίδα ηεο πξψηεο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειάρηζηνπ πιάηνπο 50 cm, θαη θνιιάηαη κε θιφγηζηξν πάλσ ζηελ θαηαθφξπθε επηθάλεηα πνπ έρεη αζηαξσζεί πξνεγνπκέλσο κε αζθαιηηθφ βεξλίθη. Ζ κεκβξάλε πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί κε ηέηνην ηξφπν ψζηε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο λα αλέξρεηαη ζε χςνο cm απφ ην πςειφηεξν ζεκείν ησλ ξχζεσλ. 19

26 Ειςαγωγι Αθνινπζεί δηάζηξσζε θαη επηθφιιεζε ηεο δεχηεξεο αληηξηδηθήο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο. Ζ επηθφιιεζε γίλεηαη κε ηνλ ίδην αθξηβψο ηξφπν πάλσ ζηα θχιια ηεο πξψηεο ζηξψζεο κε παξάιιειε κεηαηφπηζε θαηά 50 cm, έηζη ψζηε ηα θχιια ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο θάζε θνξά λα θαιχπηνπλ ηηο αιιεινεπηθαιχςεηο ησλ θχιισλ ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο ζηξψζεο. Δπί ησλ ζηεζαίσλ θαη γεληθά επί ησλ θαηαθφξπθσλ επηθαλεηψλ απφιεμεο αλέξρεηαη ισξίδα ηεο δεχηεξεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο, ειαρίζηνπ πιάηνπο 50 cm, ε νπνία ππεξθαιχπηεη ηε ισξίδα ηεο πξψηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηνπιάρηζηνλ 15 cm, θαη ζηεξεψλεηαη κεραληθά κε ιάκα γαιβαληζκέλεο ιακαξίλαο αλνηθηνχ Γ, πιάηνπο 3 cm, (1,25 mm πάρνπο), βίδεο θαη βχζκαηα. Πξνζνρή πξέπεη λα δνζεί ψζηε ην θαηαθφξπθν ηκήκα ηεο αληηξξηδηθήο αζθαιηηθήο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο λα αλέξρεηαη ηνπιάρηζηνλ 15 cm απφ ην ηειηθφ χςνο ηνπ ππνζηξψκαηνο θχηεπζεο. Ζ ιάκα ζθξαγίδεηαη κε ειαζηνκεξή καζηίρε πνιπκεξνχο βάζεσο, αθνχ πξνεγνπκέλσο ε επηθάλεηα ηεο έρεη θαζαξηζηεί θαη αζηαξσζεί κε θαηάιιειν βεξλίθη (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008, Γ 6, Γ 7 ) Πξνζηαζία ζηεγαλσηηθήο ζηξώζεο Αθνινπζεί πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε απφ πςειήο ππθλφηεηαο θχιιν πνιπαηζπιελίνπ (HDPE), ειαρίζηνπ πάρνπο 0.75 mm, επάλσ απφ ηε ζηεγαλσηηθή ζηξψζε, γηα λα απνθεπρζεί πηζαλφο «ηξαπκαηηζκφο» ηεο ζηεγαλσηηθήο κεκβξάλεο θαηά ηηο εξγαζίεο πνπ αθνινπζνχλ (Δπκνξθνπνχινπ, 1992, Γ 7 ) Απνζηξαγγηζηηθή ζηξώζε Δπάλσ απφ ηελ πξνζηαηεπηηθή ζηξψζε ηνπνζεηείηαη ε ζηξψζε απνζηξάγγηζεο. Ζ ζχγρξνλε ηερλνινγία θπηεκέλσλ δσκάησλ πξνηείλεη έλαληη ηνπ ραιηθηνχ, πνιπζηξσκαηηθέο απνζηξαγγηζηηθέο κεκβξάλεο, νη νπνίεο ζπλδπάδνπλ ηηο ζηξψζεηο δηήζεζεο, απνζηξάγγηζεο θαη δηαρσξηζκνχ-πξνζηαζίαο ζε έλα πξντφλ, ελνπνηεκέλν, θαη εμαηξεηηθά ειαθξχ. Οη απνζηξαγγηζηηθέο κεκβξάλεο απνηεινχληαη ζπλήζσο απφ έλα δηάηξεην θχιιν πνιπζηεξίλεο κε θσλνεηδείο πξνεμνρέο νξηζκέλνπ πάρνπο (11 mm θαη ειάρηζην), θαη 20

27 Ειςαγωγι επηθνιιεκέλσλ ακθίπιεπξα, κε επαλαζπγθνιινχκελε θφιια δηαξθείαο, δχν κε πθαληψλ γεσυθαζκάησλ. Ο θσλνεηδήο ππξήλαο ηνπο είλαη δηάηξεηνο έηζη ψζηε, αθ' ελφο κελ λα απνζηξαγγίδεη ηα πιενλάδνληα λεξά ηνπ πνηίζκαηνο ηνπ θήπνπ, αθ' εηέξνπ λα ζπγθξαηεί εληφο ησλ θψλσλ ζεκαληηθή πνζφηεηα λεξνχ γηα ηελ απαηηνχκελε πγξαζία ηνπ θεπεπηηθνχ ρψκαηνο, εμαζθαιίδνληαο κε απηφλ ηνλ ηξφπν νηθνλνκία πνηίζκαηνο θαη άξηζηε ιεηηνπξγία ηνπ θήπνπ. Οη απνζηξαγγηζηηθέο κεκβξάλεο δηαζηξψλνληαη κε αιιεινεπηθάιπςε ηνπιάρηζηνλ 10 cm. Γηα ην ιφγν απηφ ηα γεσυθάζκαηα ηεο επάλσ φςεο δχν δηπιαλψλ θχιισλ απνθνιιψληαη πξνζσξηλά απφ ηνλ θσλνεηδή ππξήλα. Οη δχν ππξήλεο ελψλνληαη θαη ηα δχν γεσυθάζκαηα επαλαζπγθνιιψληαη έηζη ψζηε λα δεκηνπξγείηαη εληαία απνζηξαγγηζηηθή επηθάλεηα. Με ηα πιηθά απηά αληηκεησπίδεηαη απνηειεζκαηηθά ε πξφθιεζε ηεο ζηαηηθήο επηβάξπλζεο. Ζ ζηαηηθή επηβάξπλζε πνπ επηθέξεη έλα θπηεκέλν δψκα νθείιεηαη παξαδνζηαθά ζην βάξνο ηεο απνζηξαγγηζηηθήο ζηξψζεο, ζην βάξνο ηνπ ρψκαηνο θχηεπζεο θαη ζηελ ίδηα ηε θχηεπζε (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008, Γ 6, Γ 7 ) Τπόζηξσκα Φύηεπζεο Δπάλσ απφ ηηο απνζηξαγγηζηηθέο κεκβξάλεο δηαζηξψλεηαη ην ππφζηξσκα θχηεπζεο, πνπ είλαη κείγκα αλφξγαλσλ θαη νξγαληθψλ νπζηψλ ζε δηαθνξεηηθέο ζπζηάζεηο (πνηφηεηεο) αλάινγα κε ηνλ ηχπν θχηεπζεο γηα ηνλ νπνίν πξννξίδεηαη (εθηαηηθφο ή εληαηηθφο). Kαηά ηελ εγθαηάζηαζε βιάζηεζεο ζε θπηεκέλα δψκαηα είλαη επηζπκεηφ λα επηιεγεί εδαθηθφ ππφζηξσκα κε φζν ην δπλαηφλ κηθξφηεξν βάξνο, ην νπνίν ηαπηφρξνλα ζα κπνξεί λα ππνζηεξίμεη θαη ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηηθνχ πιηθνχ (Nektarios et al, 2003). Σν ππφζηξσκα αλάπηπμεο παίδεη αξθεηά ζεκαληηθφ ξφιν ζηε βησζηκφηεηα ησλ θπηψλ ζε έλα θπηεκέλν δψκα, γηαηί απνηειεί ηε πεγή ηξνθνδνζίαο ηνπο κε ζξεπηηθά ζηνηρεία, λεξφ, νμπγφλν θαη επηπιένλ εμαζθαιίδεη ηε ζηήξημή ηνπο. Σν πιηθφ απηφ είλαη ειαθξχηεξν απφ ην παξαδνζηαθφ «θεπφρσκα», ζην θνξεζκφ θαη δίλεη επίζεο ιχζε ζην ζέκα ηεο ζηαηηθήο επηβάξπλζεο ηνπ δψκαηνο (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008, Γ 6 ). Δπίζεο ζεκαληηθφ ξφιν ζηε ζχζηαζε ηνπ ππνζηξψκαηνο αλάπηπμεο έρεη θαη ν ηχπνο θπηεκέλνπ δψκαηνο πνπ ζα εθαξκφζνπκε, θαζψο θαη ην ζηαηηθφ θνξηίν ηνπ θηηξίνπ. Γεληθά έλα ππφζηξσκα αλάπηπμεο πξέπεη λα πιεξνί ηηο εμήο πξνυπνζέζεηο: 21

28 Ειςαγωγι Να είλαη θαηάιιειν γηα ηα θπηά πνπ ζα ρξεζηκνπνηήζνπκε Να έρεη πςειή δηεζεηηθή ηθαλφηεηα Να ζπγθξαηεί πγξαζία Να κελ πεξηέρεη ηιχ πνπ κπνξεί λα θξάμεη ην θίιηξν δηαρσξηζκνχ Να έρεη κεησκέλν θνξηίν (Nektarios et al, 2005) Να κελ πεξηέρεη ηνμηθέο νπζίεο γηα ηα θπηά ή βιαβεξέο γηα ηηο ππνθείκελεο δηαζηξψζεηο. ηηο πεξηπηψζεηο εληαηηθήο θχηεπζεο πνιιέο θνξέο πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε εηδηθψλ ζηξψζεσλ ζπγθξάηεζεο πγξαζίαο απφ νξπθηνβάκβαθα, επάλσ απφ ηελ απνζηξαγγηζηηθή ζηξψζε θαη πξηλ ην ππφζηξσκα θχηεπζεο. Σα πιηθά απηά έρνπλ ηελ ηδηφηεηα λα απνξξνθνχλ πνιχ λεξφ ζηε κάδα ηνπο θαηά ην πφηηζκα θαη λα ην απνδίδνπλ ζηαδηαθά ζηνλ θήπν, νπφηε ρξεζηκνπνηνχληαη σο επηπιένλ απνζήθεο λεξνχ ζε έλα ζχζηεκα εληαηηθήο θχηεπζεο (Γ 6 ). ηηο πεξηπηψζεηο εθηαηηθήο θχηεπζεο, φπνπ ηα επηηξεπηά θνξηία θαη πάρε θχηεπζεο είλαη πνιχ κηθξά, νη νξπθηνβάκβαθεο κπνξνχλ λα αληηθαηαζηήζνπλ αθφκε θαη ην ππφζηξσκα θχηεπζεο. Σα εδαθηθά ππνζηξψκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζπλήζσο ζε θπηνδψκαηα είλαη κίγκαηα εδάθνπο ή άκκνπ κε πξνζζήθε αλφξγαλσλ ή νξγαληθψλ εδαθνβειηησηηθψλ πιηθψλ ζε δηάθνξεο αλαινγίεο. Σα εδαθνβειηησηηθά πιηθά βειηηψλνπλ ηελ νκνηνκνξθία θαη ηελ νκνηνγέλεηα ηνπ ππνζηξψκαηνο, ηε ζηαζεξφηεηα θαη ην ξπζκφ απνζηξάγγηζήο ηνπ. Σα εδαθνβειηησηηθά πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: Α) Αλφξγαλα εδαθνβειηησηηθά Άκκνο Γηνγθσκέλε άξγηινο Γε δηαηφκσλ Πεξιίηεο Βεξκηθνπιίηεο Διαθξφπεηξα 22

29 Ειςαγωγι Εεφιηζνη Πεηξνβάκβαθαο (Kotsiris et al, 2010) Αθξφο ξεηίλεο (Nektarios et al, 2003) Β) Οξγαληθά εδαθνβειηησηηθά Σχξθε (Πεξγαιηψηε, 2010) Υνχκνο Κνκπνζηνπνηεκέλα πιηθά (Σζνγγαξάθεο, 2005, Πεξγαιηψηε, 2010, Παπαθσηίνπ θ.α, 2009 θαη Papafotiou et al., 2007) Φύηεπζε Αθνινπζεί θχηεπζε εθηαηηθνχ ή εληαηηθνχ ηχπνπ. Δίλαη αλακελφκελν φηη έλα θπηεκέλν δψκα ρξεηάδεηαη κεγαιχηεξε θξνληίδα, πξνζνρή θαη ζπληήξεζε απφ έλα κε θπηεκέλν δψκα. Χζηφζν, ζηηο πεξηπηψζεηο εθηαηηθψλ ηχπσλ θχηεπζεο, κε ηα εηδηθά ππνζηξψκαηα θχηεπζεο θαη ηελ επηινγή θαηάιιειεο ρισξίδαο, ε νπνία λα αλζίζηαηαη ζε ζπλζήθεο κηθξήο πγξαζίαο, κεγάιεο έθζεζεο ζηνλ ήιην θαη ηνλ αέξα, ε ζπληήξεζε πνπ απαηηείηαη κπνξεί λα πεξηνξηζηεί ζην ειάρηζην (κία κε δχν επηζθέςεηο ην ρξφλν) (Δπαγγειίνπ κ.α, 2008). Σν θπηηθφ πιηθφ πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζεί γηα ηε δεκηνπξγία ελφο ηνπίνπ ζην θπηεκέλν δψκα, εθηφο απφ ηα αηζζεηηθά ραξαθηεξηζηηθά, ζα πξέπεη λα έρεη ζπγθεθξηκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ζα ζπκβάιινπλ ζηελ επηβίσζή ηνπ ζηηο αληίμνεο ζπλζήθεο ηνπ θπηνδψκαηνο θαη ζα εμαζθαιίζνπλ ηε βησζηκφηεηα ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο. Σα βαζηθφηεξα εηδηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ θπηψλ ελφο θπηεκέλνπ δψκαηνο είλαη: λα κπνξνχλ λα αλαγελλψληαη ζε πεξηπηψζεηο μήξαλζεο 23

30 Ειςαγωγι λα είλαη αλζεθηηθά ζηελ έληνλε ειηαθή αθηηλνβνιία, ζηνπο αλέκνπο, ζηε μεξαζία θαη ζηνλ παγεηφ λα είλαη γεγελή είδε ή αλ είλαη μελφθεξηα λα αληέρνπλ ηηο ηνπηθέο ζπλζήθεο λα πξνζθέξνπλ ην επηζπκεηφ νπηηθφ απνηέιεζκα φινπο ηνπο κήλεο ηνπ ρξφλνπ (Oberlander et al, 2002) λα είλαη αλζεθηηθά ζε ερζξνχο θαη αζζέλεηεο λα έρνπλ κεησκέλεο απαηηήζεηο ζε ζπληήξεζε λα κελ ππεξβαίλνπλ ην κέγηζην κέγεζνο γηα θάζε βάζνο ππνζηξψκαηνο (Γηαλλνχιε, 2007) 1. Φυτικό υλικό 2. Υπόςτρωμα ανάπτυξθσ 3. Διθκθτικό φφλλο 4. Αποςτραγγιςτικό δίκτυο 5. Φφλλο προςταςίασ και ςυγκράτθςθσ υγραςίασ 6. Αντιρριηικι μεμβράνθ 7. Μόνωςθ δϊματοσ Δηθφλα 5. Σππηθή δηαζηξσκάησζε θπηεκέλνπ δψκαηνο 24

31 Ειςαγωγι 1.2.θνπόο κειέηεο Σα ηειεπηαία ρξφληα ζηα πιαίζηα ηεο αλάγθεο γηα πεξηζζφηεξν πξάζηλα θαη βηψζηκα αζηηθά πεξηβάιινληα ζε πνιιέο πεξηνρέο ηνπ θφζκνπ, παξαηεξείηαη απμαλφκελε ηάζε γηα πεξηζζφηεξεο εθαξκνγέο θπηεκέλσλ δσκάησλ. Οη πξάζηλεο ζηέγεο εκθαλίδνπλ πνηθίια πιενλεθηήκαηα θαη ζεσξνχληαη ηθαλέο λα ππνθαηαζηήζνπλ, ζε θάπνην βαζκφ θαη λα ζπκβάιινπλ ζηελ αχμεζε ησλ ρψξσλ πξαζίλνπ, πνπ είλαη πεξηνξηζκέλνη ζηηο ζχγρξνλεο πφιεηο. Γηα λα απνηειέζνπλ φκσο ηα θπηεκέλα δψκαηα ιχζε γηα ηε βησζηκφηεηα ησλ αζηηθψλ θέληξσλ ζα πξέπεη λα γίλεη εθηελήο έξεπλα, ψζηε λα δνζνχλ απαληήζεηο ζε πνιιά εξσηήκαηα πνπ έρνπλ δεκηνπξγεζεί γηα πνιινχο παξάγνληεο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ δεκηνπξγία θπηεκέλσλ δσκάησλ. Δμεηδηθεπκέλε κειέηε ρξήζεο ππνζηξσκάησλ δηαθνξεηηθήο ζχζηαζεο ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ επηινγή θαη κειέηε ηεο αλάπηπμεο δηαθφξσλ εηδψλ θαιισπηζηηθψλ θπηψλ, απνηειεί ζεκαληηθφ ζέκα πνπ εληάζζεηαη ζηε γεληθφηεξε έξεπλα. ηελ παξνχζα κειέηε δηεξεπλήζεθε ε αλάπηπμε ηξηψλ απηνθπψλ θπηψλ ηεο ειιεληθήο ρισξίδαο (Mentha pulegium, Phlomis fruticosa, Hyssopus officinalis) ζε ζπλζήθεο θπηεκέλνπ δψκαηνο, ζε ηξία δηαθνξεηηθά ππνζηξψκαηα αλάπηπμεο. (Α: 60% ειαθξφπεηξα:40% θνκπφζηα, Β: 60% ειαθξφπεηξα:40% ρψκα θαη Γ:60% ειαθξφπεηξα:20% ρψκα:20% θνκπφζηα) θαη ζε δχν βάζε ππνζηξψκαηνο (7 θαη 15 cm). Χο βαζηθφ ζπζηαηηθφ ησλ ππνζηξσκάησλ δηαηεξήζεθε ε ειαθξφπεηξα, έλα αδξαλέο θπζηθφ πξντφλ κε ζεκαληηθά πιενλεθηήκαηα φπσο κηθξφ βάξνο, κεγάιν πνξψδεο θαη κηθξφ βαζκφ ζπκπίεζεο ζην ρξφλν, ραξαθηεξηζηηθά ηδηαίηεξα θαηάιιεια γηα αλάπηπμε θπηεκέλσλ δσκάησλ. Δπίζεο εμεηάζηεθε ε ζπκκεηνρή ηνπ ρψκαηνο θαη ηεο θνκπφζηαο, θαζψο θαη ηνπ ζπλδπαζκνχ ησλ δχν απηψλ νξγαληθψλ ζπζηαηηθψλ ζην ππφζηξσκα αλάπηπμεο πξνθεηκέλνπ λα δηαπηζησζεί ην θαηαιιειφηεξν γηα θάζε είδνο. Δηδηθφηεξα γηα ηνλ Hyssopus officinalis, ε κειέηε αθνξνχζε ζηε ζπκπεξηθνξά αλάπηπμήο ηνπ ζηνπο ρεηξηζκνχο πνπ αλαθέξζεθαλ (πάρε θαη ηχπνπο) ππνζηξσκάησλ), ζε ζπλζήθεο εγθαηαζηεκέλνπ θπηνδψκαηνο ζε αίζξην θηηξίνπ ζην Γ.Π.Α. Σν είδνο γλσζηφ απφ ηελ αξραηφηεηα, παξνπζηάδεη δε ηδηαίηεξν ελδηαθέξνλ ρξήζεο ηειεπηαία ζηε εκπνξηθή Αλζνθνκία. Γηα πιεξέζηεξε εηθφλα θαη εθηίκεζεο ηεο ζπκπεξηθνξάο ζε δηάθνξα πεξηβάιινληα θαη εηδηθφηεξα ζε θπηεκέλα δψκαηα θξίζεθε ζθφπηκε ε κειέηε ησλ κνξθνινγναλαηνκηθψλ θαη ηζηνρεκηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπ. 25

32 Ειςαγωγι Σν πάρνο ηνπ ππνζηξψκαηνο απνηειεί επίζεο έλα ζεκαληηθφ παξάγνληα δεδνκέλνπ φηη ζρεηίδεηαη κε ηελ επηβάξπλζε ηνπ θέξνληα ηζηνχ ηνπ θηηξίνπ. Έηζη επίζεο ζθνπφο ηνπ πεηξάκαηνο ήηαλ ε κειέηε θαη ε αμηνιφγεζε ηεο αλάπηπμεο θαη ησλ ηξηψλ απηψλ εηδψλ πνπ επηιέρζεθαλ, ζε ππνζηξψκαηα κηθξνχ βάζνπο (7 θαη 15 cm), έηζη ψζηε λα ππάξμεη ε κηθξφηεξε δπλαηή πξνζζήθε βάξνπο ζην θηίξην κε ηε θαηαζθεπή ηνπ θπηεκέλνπ δψκαηνο. 26

33 Ειςαγωγι 1.3.Φπηηθό πιηθό Σειεπηαία ηα αξσκαηηθά θπηά ηεο Διιεληθήο ρισξίδαο εηζάγνληαη γηα ρξήζε αλζνθνκηθή ζε δηάθνξεο εθαξκνγέο πξαζίλνπ νινέλα θαη πεξηζζφηεξν. Απηφ νθείιεηαη ζε κία ζεηξά πιενλεθηεκάησλ φπσο ην φηη είλαη εγθιηκαηηζκέλα ζηηο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο ηεο Διιάδαο, δηαζέηνπλ κεραληζκνχο αληίδξαζεο θαη εγθιηκαηηζκνχ ζε αληίμνεο ζπλζήθεο (ηα πεξηζζφηεξα είλαη μεξνθπηηθά είδε), ελψ παξάιιεια κε ηε ρξήζε ηνπο ζπκβάιινπκε ζηε δηαηήξεζε ή ζηελ επαλαθνξά ηεο απηνθπνχο ρισξίδαο πνπ ηείλεη λα εμαθαληζηεί. Σξία εμ απηψλ αλαθέξνληαη εθηελέζηεξα παξαθάησ Mentha pulegium Οηθνγέλεηα: Lamiaceae, Labiatae Δπηζηεκνληθφ φλνκα: Mentha pulegium Διιεληθφ φλνκα : Φιηζθνχλη, γιεθψλη Αγγιηθή νλνκαζία: Pennyroyal Δηθφλα 6. Φπηφ Mentha pulegium. Πεξηγξαθή Σν θπηφ Mentha pulegium είλαη γλσζηφ απφ ηα ρξφληα ηνπ Λελαίνπ θαη ε νλνκαζία pulegium αλαθέξεηαη ζηελ ηδηφηεηα ηνπ θπηνχ λα απσζεί ηνπ ςχιινπο πνπ ζηα ιαηηληθά ιέγνληαη pulex. Δίλαη γλσζηφ δηεζλψο σο επξσπατθφ pennyroyal, αλήθεη ζηελ 27

34 Ειςαγωγι νηθνγέλεηα Labiatae θαη είλαη έλα πνιπεηέο, ρακειφ θπηφ πνπ θχεηαη ζε φιε ηελ Δπξψπε θαη ηε δπηηθή Αζία. Σν Mentha pulegium είλαη πνιπεηήο πφα. Οη βιαζηνί ζηελ αξρή ηεο άλνημεο έξπνπλ θαη ξηδνβνινχλ ζρεδφλ ζε θάζε γφλαην πνπ αθνπκπά ζην έδαθνο. Σέινο Μαΐνπ ή θαη αξγφηεξα, φηαλ ε ζεξκνθξαζία είλαη αηζζεηά πςειφηεξε απφ ηε κέζε ζεξκνθξαζία ηεο άλνημεο, εθπηχζζεη αλζνθφξα ζηειέρε χςνπο cm ηα νπνία είλαη ηεηξαγσληθήο ηνκήο κε αξαηφ θνληφ ρλνχδη. Σα θχιια είλαη ρξψκαηνο αλνηθηνχ πξάζηλνπ, σνεηδή, ιεία ζηελ πεξηθέξεηα, πνιχ κηθξφηεξα απφ ηεο κέληαο θαη ηνπ δπφζκνπ. Δθθχνληαη αληίζεηα αλά δχν θαη ελαιιάζζνληαη ζηα γφλαηα ζηαπξνεηδψο. Οη ηαμηαλζίεο θαη ηα άλζε κνηάδνπλ πνιχ κε ηεο κέληαο ζε ρξψκα θαη κέγεζνο (Γ 9 ). Αλαπηχζζεηαη ζε πεξηνρέο ρακεινχ πςνκέηξνπ, θνληά ζηε ζάιαζζα κε αξθεηή πγξαζία θαη κεγαιψλεη πεξηζζφηεξν ζε γφληκα εδάθε κε πεξηζηαζηαθή ζθηά. Σν Mentha pulegium θχεηαη θαη ζηελ Διιάδα, θπξίσο ζηηο λφηηεο πεξηνρέο. ρεκαηίδεη εθηεηακέλνπο πιεζπζκνχο, ζπρλά θαιχπηνληαο κεγάιεο εθηάζεηο εγθαηαιεηκκέλσλ ρσξαθηψλ πνπ δελ πξνζθέξνληαη γηα θαιιηέξγεηα. ηε ρψξα καο είλαη γλσζηφ κε ην θνηλφ φλνκα θιηζθνχλη. Όπσο θαη νη θνληηλνί ζπγγελείο ηνπ, ην Mentha pulegium είλαη πνιχ αξσκαηηθφ θαη ην αηζέξην έιαην πνπ πεξηέρεη έρεη αλάινγεο ηδηφηεηεο κε ηηο άιιεο κέληεο. Ζ νζκή θαη ε γεχζε ηνπ pennyroyal είλαη πην δξηκεία θαη θαπζηηθή απφ ηηο άιιεο κέληεο, άξα θαη ιηγφηεξε επράξηζηε (Γ 9, Γ 10 ). Πνιιαπιαζηαζκόο Σν Mentha pulegium πνιιαπιαζηάδεηαη θπξίσο κε ζπφξν. Μπνξεί λα πνιιαπιαζηαζζεί φκσο κε ρισξά κνζρεχκαηα θαζψο θαη κε δηαίξεζε ησλ θπηψλ πξηλ ηελ αλζνθνξία ζε κέξε βιαζηψλ πνπ θέξνπλ ξίδεο, γηαηί νη έξπνληεο βιαζηνί ξηδνβνινχλ ζρεδφλ ζε θάζε γφλαην πνπ αθνπκπά ζην έδαθνο. Σα ζπνξεία κπνξνχλ λα εηνηκαζζνχλ απφ ην Φεβξνπάξην. Ο ζπφξνο πνπ είλαη πνιχ κηθξφο, ζπφξνη αλά γξακκάξην, θαη ζπέξλεηαη ζε αλνηθηά ζπνξεία. Απαηηνχληαη 10 m 2 ζπνξείνπ γηα θάζε ζηξέκκα θαιιηέξγεηαο θιηζθνπληνχ, κε 2 g ζπφξνπ πεξίπνπ αλά ηεηξαγσληθφ κέηξν, γηα παξαγσγή γπκλφξηδσλ ζπνξνθχησλ. Μπνξεί λα ζπαξζεί επίζεο ζε ηειάξα θαη φηαλ ηα θπηάξηα βγάινπλ ηα πξψηα θαλνληθά θπιιάξηα κεηαθπηεχνληαη πξψηα ζε κηθξά γιαζηξάθηα (δίζθνη κε θπςειίδεο) θαη αξγφηεξα ζην ρσξάθη. Οη ζπφξνη ζε ζεξκνθξαζίεο ºC θπηξψλνπλ ζε 10 πεξίπνπ εκέξεο θαη 10 εκέξεο αξγφηεξα, ηα 28

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ Π.Μ. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ Π.Μ. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ 1 ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΑΝΘΟΚΟΜΗΑ ΚΑΗ ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ Π.Μ. ΑΡΥΗΣΔΚΣΟΝΗΚΖ ΣΟΠΗΟΤ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ ΜΔΛΔΣΖ Δπίδξαζε ηνπ ηύπνπ θαη ηνπ πάρνπο ηνπ ππνζηξώκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY

ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΓΙΑ TH BIOMHXANIA ΕΠΙΠΛΟΥ / FOR THE FURNITURE INDUSTRY ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ / FOR ALUMINIUM FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ

Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η ΗΜΑΙΑ ΣΩΝ ΦΤΣΩΝ ΣΗ ΓΙΑΒΡΩΗ ΣΟΤ ΔΓΑΦΟΤ Η χπαξμε ησλ θπηψλ αλαγθάδεη ηα λεξά ηεο βξνρήο θαη ηνπ ρηνληνχ λα απνξξένπλ αξγά θαη δηάκεζνπ ηνπ εδάθνπο κε απνηέιεζκα λα παξαζέξλεηαη ιηγφηεξν ην ρψκα απφ ην

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ )

Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Γηαηάμεηο Αλίρλεπζεο Γηαξξνώλ (λεξνύ θαπζίκωλ ρεκηθώλ ) Τν πξόβιεκα - Γηαξξνή λεξνύ Αθόκε θαη κηα κηθξή δηαξξνή λεξνύ κπνξεί λα πξνθαιέζεη θαηαζηξνθή αλ δελ αληρλεπζεί εγθαίξσο Δηαξξνή κπνξεί λα πξνέιζεη

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ 1 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΤ ΜΑΡΙΑ ΣΖΑΜΟΤΡΑΝΗ ΕΛΕΝΗ ΟΤΣΖΙΟΤ ΑΤΓΕΡΙΝΗ ΧΑΙΔΕΜΕΝΑΚΗ ΝΑΣΑΛΙΑ ΝΟΗΠΚΝΠ 2 Τν πεηξέιαην, πνπ κεξηθέο θνξέο ζηελ θαζεκεξηλή γιώζζα απνθαιείηαη θαη μαύπορ σπςσόρ ή τσάι τος Ρέξαρ, είλαη

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ

ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΑΦΑΛΣΙΚΔ ΜΔΜΒΡΑΝΔ. ΈΝΑ ΓΙΑΥΡΟΝΙΚΑ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑΣΙΚΟ ΓΟΜΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΓΙΑ ΑΞΙΟΠΙΣΗ ΣΔΓΑΝΩΗ. ΠΡΟΣΤΠΑ-ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ-ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ- ΥΡΗΔΙ Υξήζηνο Δπαγγειίνπ Αλαπιεξωηήο Γεληθόο Γηεπζπληήο, Alfa Alfa Energy ABEE Ζιίαο Αινχπεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ

ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΚΡΖΣΖ-ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΥΑΝΗΧΝ ΣΜΖΜΑ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΠΑΘΖΣΗΚΖ ΦΤΞΖ ΜΔ ΣΖΝ ΥΡΖΖ ΠΡΑΗΝΧΝ ΣΔΓΧΝ ΗΓΔΡΖ ΗΧΑΝΝΑ ΔΠΗΒΛΔΠΟΤΑ ΚΑΘΖΓΖΣΡΗΑ: ΚΟΛΟΚΟΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ»

Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» Α ΛΤΚΔΙΟΤ «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΤΗΡΙΩΝ» 1 ΔΙΑΓΩΓΗ ηελ εξγαζία καο Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηεξίσλ κειεηάηαη έλα βηνθιηκαηηθφ ζπίηη. Βηνθιηκαηηθφ ζπίηη είλαη έλα θηήξην ελεξγεηαθήο απφδνζεο, ην νπνίν

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες.

Η απνξξόθεζε ηνπ νξαηνύ θσηόο γίλεηαη κέζσ ρξσζηηθώλ νπζηώλ πνπ νλνκάδνληαη τλωροθύλλες. ΦΩΣΟΤΝΘΔΗ Δλαιιαθηηθή δηεξγαζία παξαγσγήο ελέξγεηαο Υξεζηκνπνηείηαη από ηνπο νλνκαδόκελνπο θσηνζπλζεηηθνύο νξγαληζκνύο Οπζηαζηηθά ε αληίζηξνθε δηεξγαζία ηεο αλαπλνήο πλίζηαηαη ζηελ δέζκεπζε ειηαθήο ελέξγεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c.

ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) v t. αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mickelson-Morley είλαη c =c. ΥΔΣΙΚΟΣΗΣΑ Μεηαζρεκαηηζκνί Γαιηιαίνπ. (Κιαζηθή ζεώξεζε) y y z z t t Σν νπνίν νδεγεί ζην όηη = - π.(άηνπν), αθνύ ζύκθσλα κε ηα πεηξάκαηα Mikelson-Morley είλαη =. Δπίζεο y = y, z = z, t = t Σν νπνίν ( t

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ

Φνξνινγηθέο ειαθξύλζεηο Γηεπθνιύλζεηο θνξνινγηθέο γηα ηελ αγνξά ζνκπώλ pellet) θαη μύινπ ΚΑΣΑΛΟΓΟ 2011 Η VENETA STHUE βαζηδόκελε ζηε καθξνρξόληα εκπεηξία ζηελ θαηαζθεπή ζνκπώλ ζηελ πεξηνρή Σηξόιν ηεο Ιηαιίαο, δεκηνύξγεζε κεραλήκαηα πνπ είλαη εηο ζέζηλ λα εθκεηαιιεπηνύλ ζην κέγηζην ηε ζεξκόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα.

Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ ζηεξεή, ζηελ πγξή θαη ζηελ αέξηα. Καηαζηάζεηο ηεο ύιεο 1 ΔΚΦΔ ΥΑΝΗΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΟΗ ΦΤΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΑΓΧΓΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 1: ΔΗΑΓΧΓΖ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4: ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ ΚΑΣΑΣΑΔΗ ΣΖ ΤΛΖ Ζ ύιε εκθαλίδεηαη ζε ηξεηο θαηαζηάζεηο: ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ

Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ Α Ρ Η Σ Ο Σ Δ Λ Δ Η Ο Π Α Ν Δ Π Η Σ Ζ Μ Η Ο Θ Δ Α Λ Ο Ν Η Κ Ζ ΣΜΖΜΑ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟ ΣΔΥΝΗΚΖ ΓΔΩΛΟΓΗΑ ΜΑΘΖΜΑ: ΤΕΧΝΙΚΗ ΓΕΩΛΟΓΙΑ ΓΗΓΑΚΟΝΣΔ: Β. ΥΡΖΣΑΡΑ, Καθ. ΔΞΑΜΖΝΟ: 7 ο Β. ΜΑΡΗΝΟ, Δπ.Καθ. Φεβροσάριος

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΙΑ ΓΙΑ ΟΛΤΜΠΙΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΗ ΦΤΥΑ 2009 ελίδα 2 από 9 ΔΤΘΔΙΔ SIMSON 1 ΒΑΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 1.1 ΔΤΘΔΙΑ SIMSON Γίλεηαη ηξίγσλν AB θαη ηπρόλ ζεκείν ηνπ πεξηγεγξακκέλνπ θύθινπ ηνπ. Αλ 1, 1 θαη 1 είλαη νη πξνβνιέο ηνπ ζηηο επζείεο πνπ

Διαβάστε περισσότερα

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE.

Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη, ολίζθηζη, ζήμανζη CE. ΚΟΛΛΕ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ Κσλζηαληίλνο Αζιάλεο Πολιηικόρ Μησανικόρ, ISOMAT A.B.E.E. Αρηιιέαο Σνιηνο Μησανολόγορ Μησανικόρ ISOMAT A.B.E.E. Λέξειρ κλειδιά: πλακίδια, ηζιμένηο, αδπανή, πολςμεπή, διαζποπά, πηηίνη, ππόζθςζη,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΨΑΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΕΒΕΛΙΝΑ

ΚΑΨΑΛΗ ΘΩΜΑΪΣ ΕΒΕΛΙΝΑ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ & ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΟΠΙΟΥ «Διερεύνηση των φυσικών και

Διαβάστε περισσότερα

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη

1. Η απιή αξκνληθή ηαιάλησζε πνπ εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη πιάηνο Α = 20 cm θαη ΛΤΜΔΝΔ ΑΚΖΔΗ ΣΖΝ ΔΤΡΔΖ ΑΡΥΗΚΖ ΦΑΖ 1. Η αιή αξκνληθή ηαιάλησζε ν εθηειεί έλα κηθξό ζώκα κάδαο m = 1 kg έρεη ιάηνο Α = cm θαη ζρλόηεηα f = 5 Hz. Τε ρξνληθή ζηηγκή = ην κηθξό ζώκα δηέξρεηαη αό ηε ζέζε ανκάθξλζεο

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα