ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν"

Transcript

1 ΔΗΚΟΣΟ ΔBΓOMO ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 11, 12 θαη 13 Μαΐνπ 2007 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 11 Μαΐνπ 2007 Πξωηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Δπηέξπε Μαξθή Iζίδωξνο Kαθνύξεο Έλαξμε ΠAΛAIOXPITIANIKH ΠEPIOΓO ΘEMATA APXITEKTONIKHΣ, ZΩΓPAΦIKHΣ KAI MIKPOTEXNIAΣ Γηώξγνο Γειεγηαλλάθεο: Ζ νηθνλνκία ησλ λεζηώλ ηνπ λνηηναλαηνιηθνύ Αηγαίνπ θαηά ηελ ύζηεξε αξραηόηεηα Υξηζηίλα Σζηγωλάθε: Πξσηνβπδαληηλή Διεύζεξλα: νη αλαζθαθέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο ζην Ππξγί Αζαλάζηνο Μαΐιεο: Σν παιαηνρξηζηηαληθό βαπηηζηήξην ηνπ Φόδειε Υαξάιακπνο Πέλλαο: Kαηαθόκβεο ηεο Μήινπ: Νέα ζηνηρεία Ηωάλλεο Βηηαιηώηεο: Ζ θξύπηε ηεο παιαηνρξηζηηαληθήο βαζηιηθήο ησλ Αγίσλ Σεζζαξάθνληα ζηνπο Αγίνπο αξάληα ηεο Αιβαλίαο Εηειίλζθα Νηνκπξόρλα - Αιέμαλδξνο Σζάθνο: Δηθνλνγξαθηθό corpus ρξηζηηαληθήο Ννπβίαο Άλλα Νίθα: Υάιθηλεο πόξπεο από ηε Ρόδν. Δμαξηήκαηα έλδπζεο "θνηδεξάησλ" ή βπδαληηλώλ; Ηωάλλεο Μόηζηαλνο: Θπκηαηίδνληαο κε θαλδήιηα: Πξνβιεκαηηζκνί γηα ηνλ δηαρσξηζκό ησλ κεηαιιηθώλ ζπκηαηεξίσλ θαη θαλδειηώλ ηεο πξσηνβπδαληηλήο επνρήο (4νο-8νο αη. κ.υ.) πδήηεζε Γηάιεηκκα MEOBYZANTINH ΠEPIOΓO ΘEMATA APXAIOΛOΓIAΣ KAI TEXNHΣ Υαξίθιεηα Κνηιάθνπ: O Oξρνκελόο από ηελ παιαηνρξηζηηαληθή πεξίνδν έσο ηνπο κεηαβπδαληηλνύο ρξόλνπο Παξαζθεπή Σξηηζαξόιε: Οη παηδηθέο ηαθέο δύν βπδαληηλώλ βνησηηθώλ λεθξνηαθείσλ (Ξεξνλνκή, 10νο-11νο αη. θαη Θήβα, 12νο - 13νο αη.) θαη ε ζεκαζία ηνπο γηα ηελ αλάιπζε ησλ ηαθηθώλ εζίκσλ Κιήκεο Αζιαλίδεο: Παξαηεξήζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηεο Αγίαο Κπξηαθήο 1

2 ζηελ Απείξαλζν ηεο Νάμνπ Παζράιεο Αλδξνύδεο: Ο βπδαληηλόο λαόο ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ (Karagedik Kilise) ζηελ θνηιάδα ηνπ Πεξηζηξέκκαηνο (Belişirma) ηεο Καππαδνθίαο ηαύξνο Μακαινύθνο: Παξαηεξήζεηο ζηε δηακόξθσζε ησλ αλνηγκάησλ ησλ ζπξώλ θαη ησλ παξαζύξσλ ζηε βπδαληηλή αξρηηεθηνληθή Ηωάλλεο Βαξαιήο - Ηωάλλεο Λώινο: Δλεπίγξαθν βπδαληηλό επηζηύιην ηέκπινπ ζηνλ Άγην Νηθόιαν Βαζηιηθνύ Κνξηλζίαο Νηθόιανο Σξηβπδαδάθεο: Ζ Αλάιεςε ηνπ Μεγάινπ Αιεμάλδξνπ. Μία εξκελεπηηθή απόπεηξα ηεο γέλλεζεο ηνπ εηθνλνγξαθηθνύ ζέκαηνο Έιελα-Άλλα Υιέπα: Ο δηεζλήο νίθνο ςεθηδσηώλ Salviati ηεο Βελεηίαο ζην Γαθλί. Ζ πξώηε ζπληήξεζε ησλ ςεθηδσηώλ ( ) βάζεη ησλ αξρεηαθώλ πεγώλ πδήηεζε Λήμε ηεο πξωηλήο ζπλεδξίαζεο Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Pνδνλίθε Eηδένγινπ Xαξίθιεηα Kνηιάθνπ ΠAPOYΣIAΣH EPEYNHTIKΩN ΠPOΓPAMMATΩN Όιγα Καξαγηώξγνπ: Aπό ην ζηγγηινγξαθηθό corpus ηνπ ζέκαηνο ηεο Eιιάδνο: ηξαηεγνί Διιάδνο (πξνζπάζεηα ρξνλνινγηθήο θαηάηαμεο) Βαζηιηθή Φωζθόινπ: Δπινγίεο: Παξνπζίαζε ηνπ εξεπλεηηθνύ πξνγξάκκαηνο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Κξήηεο γηα ηε κειέηε ησλ αλακλεζηηθώλ πξνζθπλήκαηνο. YTEPOBYZANTINH ΠEPIOΓO α. H TEXNH ΣTH BYZANTINH EΠIKPATEIA Έιιε Γθαιά-Γεωξγηιά: Καηνηθίεο ηεο βπδαληηλήο Θεζζαινλίθεο. Σππνινγία θαη δηακόξθσζε κέζα από ηα έγγξαθα ησλ κνλώλ ηνπ Αγίνπ Όξνπο Μηράιεο Κάππαο: Ο λαόο ηνπ σηήξα ζηε Λαγθάδα ηεο Μεζζεληαθήο Μάλεο ηαύξνο Αξβαληηόπνπινο: Ο "θισβόο" ζηα ηείρε ηνπ Μπζηξά θαη ζε άιιεο νρπξώζεηο ηεο πζηεξνβπδαληηλήο πεξηόδνπ Alexandra Trifonova: Παιαηνιόγεηα εηθόλα ηεο ηαύξσζεο ηνπ Μνπζείνπ ηεο Βάξλαο ζηε Βνπιγαξία πδήηεζε Γηάιεηκκα β. H TEXNH ΣTIΣ ΛATINOKPATOYMENEΣ ΠEPIOXEΣ ωηήξεο Βνγηαηδήο: Πξώηε πξνζέγγηζε ζηελ νηθνδνκηθή ηζηνξία ησλ Αγίσλ 2

3 Αλαξγύξσλ Κνξσπίνπ Αηηηθήο Γεκήηξηνο Αζαλαζνύιεο: Παξαηεξήζεηο ζηελ αξρηηεθηνληθή ηνπ θάζηξνπ Υινπκνύηδη / Clermont ηαύξνο Μαδεξάθεο: Τπάξρεη θσλζηαληηλνππνιίηηθε ηέρλε θαη κλεκεία ηζηνξεκέλα από δσγξάθνπο από ηελ Πόιε ζηελ Κξήηε; Θέηηο Ξαλζάθε: Ο λαόο ηεο Παλαγίαο ζην Αληζαξάθη Καλδάλνπ: Δηθνλνγξαθηθέο ηδηαηηεξόηεηεο Ναηαιία Πνύινπ-Παπαδεκεηξίνπ: "...μηα κασελα με πηατα μαγηοληκα πενηντα κοματηα...": εηζεγκέλα θεξακηθά ζηνλ βελεηνθξαηνύκελν Υάλδαθα Καηεξίλα Μαλνύζνπ-Νηέιια: Νέα ζηνηρεία γηα ηελ νρύξσζε ηνπ κεζαησληθνύ ιηκαληνύ ηεο πόιεο ηεο Ρόδνπ Άλλα-Μαξία Κάζδαγιε: Tξία κεζαησληθά θνζκήκαηα από ηηο αλαζθαθέο ηεο Pόδνπ. πκπεξάζκαηα θαη πξνβιήκαηα Υάξεο Κνπηειάθεο: Σν ζεσξνύκελν σο "μίθνο ηνπ αγίνπ Φηιήκνλα" ζηελ νκώλπκε κνλή ηεο Ρόδνπ πδήηεζε Λήμε ηεο απνγεπκαηηλήο ζπλεδξίαζεο άββαην, 12 Μαΐνπ 2007 HMEPIΓA ME ΘEMA TO BYZANTINO YΦAΣMA: TEXNH, TEXNIKH KAI OIKONOMIA Πξωηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Mαξία Παλαγηωηίδε Θεαλώ Xαηδεδάθε ηαύξνο Γνπινύιεο: Σν ύθαζκα σο ζύκβνιν ηεο γέλλεζεο-αλαγέλλεζεο (γελεαινγηθό δέλδξν-δέλδξν δσήο). Δηδηθή αλαθνξά ζην ζέκα ηεο γεληάο ηνπ Αβξαάκ Διέλε Βιαρνπνύινπ-Καξακπίλα: Σν ηζηνξεκέλν βπδαληηλό εθθιεζηαζηηθό ύθαζκα: εμειηθηηθή πνξεία, δηάθνζκνο, ζπκβνιηθόο ραξαθηήξαο Κωλζηαληίλνο Υαηδεαληωλίνπ: Σν πξόβιεκα ηεο αληηθεηκεληθήο θαη αθξηβνύο νλνκαζίαο ησλ ηερληθώλ θεληεκέλσλ ζηα βπδαληηλά πθάζκαηα: πξαγκαηηθόηεηα, αδηέμνδα θαη πηζαλέο ιύζεηο Όιγα Μαγνπιά: Ζ εηζαγσγή βπδαληηλνύ ελδπκαηνινγηθνύ ζπζηήκαηνο ζηελ Μεξνβίγγεηα Γύζε: Ζ καξηπξία ηεο αξραηνινγίαο Έξζε Μπξνύζθαξε: Yθάζκαηα από ην Μνπζείν Π. θαη Α. Καλειινπνύινπ Έιελα Παπαζηαύξνπ - Γάθλε Φίιηνπ: Νέα απνθηήκαηα θνπηηθώλ 3

4 πθαζκάησλ ζηε ζπιινγή ηνπ Βπδαληηλνύ θαη Υξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Γηνύιε παληηδάθε: Γύν ηκήκαηα βπδαληηλνύ θεληήκαηνο από ην Μνπζείν Τθαζκάησλ ηεο Λπώλ Νηθόιανο Σνπηόο: Παιαηνιόγεηνο θεληεηόο επηηάθηνο ηεο Μνλήο Κσλζηακνλίηνπ Kathrin Colburn: A Double-Headed Eagle Embroidery: Analysis and conservation πδήηεζε Γηάιεηκκα Δηήζηα Γεληθή πλέιεπζε ηωλ κειώλ ηεο Υξηζηηαληθήο Αξραηνινγηθήο Δηαηξείαο. Δθζέζεηο πεπξαγκέλωλ 2006: α) ηνπ Γηνηθεηηθνύ πκβνπιίνπ θαη β) ηεο Δμειεγθηηθήο Δπηηξνπήο Οηθνλνκηθήο δηαρεηξίζεωο. Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Eπζύκηνο Tζηγαξίδαο Aλαζηαζία Tνύξηα Anna Muthesius: Μεηαμσηά βπδαληηλά πθάζκαηα ηξνγγπιή Tξάπεδα κε ζέκα: Bπδαληηλά πθάζκαηα θαη θεληήκαηα: ηέρλε, ηερληθή θαη νηθνλνκία. πληνληζηήο: Γεκήηξεο Kωλζηάληηνο. Oκηιεηέο: νθία Tζνπξηλάθε Παξή Kαιακαξά - Juliana Bojčeva - Mαξία Γεξνιπκάηνπ Γηάιεηκκα Παξνπζίαζε ηνπ 28 νπ ηόκνπ ηνπ Γειηίνπ ηεο XAE, αθηεξωκέλνπ ζηε κλήκε Παύινπ Mπιωλά θαη απνλνκή ηνπ βξαβείνπ «Έπαζιν Mαρίας Θεοχάρη» Γεμίωζε Κπξηαθή, 13 Μαΐνπ 2007 Πξωηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Tίηνο Παπακαζηνξάθεο Όιγα Γθξάηδηνπ METABYZANTINH ΠEPIOΓO α. MNHMEIAKH ZΩΓPAΦIKH KAI EIKONOΓPAΦIA Γεκήηξηνο Σξηαληαθπιιόπνπινο: Παξάδνζε / ζπληήξεζε θαη "αλαλέσζε / πξόνδνο" ζηνλ ρώξν ηεο νξζόδνμεο εθθιεζηαζηηθήο ηέρλεο. Ολνκάησλ επίζθεςηο θαη νξηζκώλ όξηα. 4

5 09.45 Γεώξγηνο Φνπζηέξεο: Παιαηό θαζνιηθό Μνλήο Ξελνθώληνο. πλάιιεια εηθνλνγξαθηθά πξνγξάκκαηα Κωλζηαληίλνο Καηζίθεο: Μλεκεηαθή δσγξαθηθή 17νπ - 18νπ αη. ζην λνκό Γξεβελώλ Αγαζνλίθε Σζηιηπάθνπ: θελέο από ην ζενκεηνξηθό θύθιν ζην θαζνιηθό ηεο Η. Μ. Κνίκεζεο πειαίνπ Γξεβελώλ Νεθηάξηνο Πέηηαο: πάληα εηθνλνγξαθηθά ζέκαηα ζηε Mνλή Αγίνπ Νηθνιάνπ ηνπ όξνπο (Σδηώξαο) Ησαλλίλσλ Ηωάλλεο Υνπιηαξάο: Ο δσγξαθηθόο δηάθνζκνο ηεο Mνλήο Μεηακόξθσζεο Γξελόβνπ Ληνύληδεο ζηε Βόξεην Ήπεηξν (1666) Λάδαξνο Κωλζηαληηλίδεο: Σα κνηίβα ηνπ ηξνρνύ θαη ηνπ δέληξνπ ηεο δσήο ζηε κεηαβπδαληηλή παξάζηαζε ηεο "Εσήο ηνπ αλζξώπνπ" ζηελ εθθιεζία Αγίνπ Ησάλλνπ ηνπ Πξνδξόκνπ ζην Απόδαξη Καζηνξηάο: εκεηνινγηθή πξνζέγγηζε Αηθαηεξίλε-Κωλζηαληίλα Κνληνπαλάγνπ: Οη θαπεζνβίηεο δσγξάθνη Ησάλλεο θαη Αλαζηάζηνο Αλαγλώζηεο ζηνλ Άγην Γεώξγην Νεγάδσλ (1795) Μαξίδα Σζηάπαιε: Ο θύθινο ηνπ Αθαζίζηνπ Ύκλνπ από ην θαζνιηθό ηεο Ηεξάο Μνλήο Παλαγίαο Υξπζνζπειηώηηζζαο ζην λνκό Άξηαο Νηθόιανο Γξαίθνο: Κνπιαθηώηεο δσγξάθνη ζηελ επξύηεξε πεξηνρή ηεο Καηεξίλεο θαηά ηνλ 19ν αηώλα πδήηεζε Γηάιεηκκα β. EIKONEΣ MIKPOTEXNIA - KENTHMATA Αγγειηθή ηαπξνπνύινπ: Δηθόλεο κε ζθελέο βίνπ ηνπ Αγίνπ Νηθνιάνπ ζηελ Κέξθπξα, έξγα θξεηηθνύ δσγξάθνπ ηνπ 16νπ αηώλα ηέιια Εέληνπ-Frizerio: ΤZENIOC ΠΑΠΑΛEOΝΤΙΟΥ ΠΡEΤΟΡΙ HCCTOPICEN AΦΞΒ Φ(ΡΙCTO)Y Γεκήηξηνο Ληάθνο: Ξπιόγιππηνη ζηαπξνί κε επελδύζεηο ζηελ αγηνξείηηθε κνλή Ηβήξσλ (16νο- 17νο αηώλαο) Γηαλλνύια Καπιάλε - Διέλε Νάθε - Υξήζηνο Καξύδεο: Υξπζνθέληεηνη επηηάθηνη από ηε ζπιινγή ηνπ Μνπζείνπ Διιεληθήο Λατθήο Σέρλεο: Κεηκήιηα κηθξαζηαηηθνύ ειιεληζκνύ Νηθόιανο Παδαξάο - Έθε Γνπιγθέξε: Κεληεηόο επηηάθηνο ηεο Κνθθώλαο ηνπ Ησάλλνπ από ην αξραηνπσιείν Καιθαγηάλ ζηε Θεζζαινλίθε Αλαζηάζηνο Αληωλάξαο: Δπηκαλίθην επηζθόπνπ Θεζζαινλίθεο Γεξαζίκνπ Κξεηόο. 5

6 14.00 πδήηεζε Λήμε ηεο πξωηλήο ζπλεδξίαζεο Απνγεπκαηηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Νηθόιανο Γθηνιέο Γεκήηξηνο Tξηαληαθπιιόπνπινο γ. APXITEKTONIKH Μαξία Λακπξηλνύ: Ζ κεζαησληθή νρύξσζε θαη ε πξώηκε ππξνβόιηα πεξίνδνο ηνπ θξνπξίνπ Αγίαο Μαύξαο Ηωάλλα ηνπθή-πνπιεκέλνπ: Παξαηεξήζεηο ζην θαζνιηθό ηεο Mνλήο Αζηεξίνπ Ηωάλλα Καξάλε: Ηεξόο λαόο Κνηκήζεσο ηεο Θενηόθνπ ζην Υξύζσ Αγξάθσλ Φαίδωλ Υαηδεαληωλίνπ: Νεώηεξεο παξαηεξήζεηο ζηηο νηθνδνκηθέο θάζεηο ηεο δπηηθήο πηέξπγαο ηεο Mνλήο Παληνθξάηνξνο Αγίνπ Όξνπο Νηθόιανο Μεξηδηκέθεο - Νηθόιανο ηώκθνο: Πεξί ηνπ γξεγνξηάηηθνπ θειηνύ ηνπ Αγίνπ Σξύθσλα ζηηο Καξπέο Αγίνπ Όξνπο θαη ηεο ηζηνξήζεσο ηνπ λανύ ηνπ πδήηεζε Γηάιεηκκα Μηραήι Παπαβαξλάβαο: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Mνλήο Σηκίνπ Πξνδξόκνπ Βνκβαθνύο Ναππαθηίαο Ηωάλλεο Καξαηδόγινπ: Γηάδνζε & παξαιιαγέο ηνπ αζσλίηηθνπ ηύπνπ θαη ε Μνλή Αγίνπ πκεώλ Μεζνινγγίνπ ωηήξεο Παξάζρνπ: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Mνλήο Παληνθξάηνξνο ζην Αγγειόθαζηξν Αηησιίαο Αθξνδίηε Παζαιή: Σν θαζνιηθό ηεο Mνλήο Πξνπζνύ Δπξπηαλίαο Δκκαλνπήι Σζάιεο: Ζ αξρηηεθηνληθή ηνπ θαζνιηθνύ ηεο Mνλήο Πξνθήηνπ Παεδνληάο Ησαλλίλσλ Ξαλζή αββνπνύινπ-καηζίθε: Μεηαβπδαληηλέο εθθιεζίεο ζην Άλσ Bνΐν λνκνύ Κνδάλεο Αξγύξεο Πεηξνλώηεο: Σδνπκεξθηώηηθα θσδσλνζηάζηα. Έλα δπηηθόηξνπν είδνο θακπαλαξηώλ 19νπ-20νπ αηώλα πδήηεζε Λήμε ηεο απνγεπκαηηλήο ζπλεδξίαζεο θαη ηνπ 27 νπ πκπνζίνπ Βπδαληηλήο θαη Μεηαβπδαληηλήο Αξραηνινγίαο θαη Σέρλεο 6

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12

ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 ΔΗΚΟΣΟ ΔΚΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 12,13 θαη 14 Μαΐνπ 2006 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Παξαζθεπή, 12 Μαΐνπ 2006 Πξσηλή πλεδξίαζε. Πξνεδξεύνπλ: Παλαγηώηεο

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Υξηζηόδνπινο Α. Υαηδερξηζηνδνύινπ Γηεύζπλζε: Αγακέκλνλνο 1, 2310 Λαθαηάκηα Σειέθσλα: 00357 22 382044/ 22 848171, 99333939 E-mail: εκείσζε: agatha1@cytanet.com.cy Έρσ εθπιεξώζεη ηηο ζηξαηησηηθέο

Διαβάστε περισσότερα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα

Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Xαξάιακπνο Μπνύξαο Οκόηηκνο Καζεγεηήο / Δζληθό Μεηζόβην Πνιπηερλείν Η ιζηορία ηης έρεσνας ηης Βσζανηινής αρτιηεκηονικής ζηην Ελλάδα Τν ελδηαθέξνλ γηα ηε Μεζαησληθή αξρηηεθηνληθή ηεο Αλαηνιήο δεκηνπξγήζεθε

Διαβάστε περισσότερα

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010

APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 1 APITOTEΛEIO ΠANEΠITHMIO ΘEAΛONIKH ΘEOΛOΓIKH XOΛH TMHMA ΠOIMANTIKH KAI KOINΩNIKH ΘEOΛOΓIA OΓHΓO ΠOYΓΩN AKAΓHMAΪKO ETO 2010-2011 ΘEAΛONIKH 2010 2 EΠITPOΠH EΠIMEΛEIA OΓHΓOY ΠOYΓΧN: Γεληθή επνπηεία: Aζαλάζηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ

ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ 2009 ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ ΣΗ ΙΕΡΑ ΜΗΣΡΟΠΟΛΕΧ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ ΚΑΙ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑ 1 ΑΡΣΕΜΙ Ε. ΦΧΜΟΠΟΤΛΑΚΗ ΘΕΟΛΟΓΟ ΣΑ ΜΟΝΑΣΗΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Λανγξαθία 29-09-09. β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία.

Λανγξαθία 29-09-09. β)volkskunde (Γεξκαλία): Ζ ιέμε ζεκαίλεη όρη απηό πνπ μέξεη ν ιαόο, αιιά απηό πνπ εκείο καζαίλνπκε γη απηόλ: ιανγλσζία. Λανγξαθία 29-09-09 Α) Ζ ειιεληθή ιανγξαθία κέζα ζηνπο αηώλεο 1. Ορισμοί της λαογραυίας: α)folklore (Αγγιία): Ζ ιέμε είλαη ζύλζεηε από ην folk πνπ ζεκαίλεη ιαόο θαη ην lore πνπ ζεκαίλεη ηε γλώζε πνπ έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015

ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ. Αθξνδίηεο Α. Παζαιή. Μάηνο 2015 ΑΝΑΛΤΣΗΚΟ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΩΜΑ Αθξνδίηεο Α. Παζαιή Μάηνο 2015 ΣΔΗ Θεζζαιίαο ρνιή Σερλνινγηθώλ Δθαξκνγώλ Σκήκα Πνιηηηθώλ Μεραληθώλ Σ. Δ. ( Σξίθαια) - Σαρ. Θπξ. 34826 Tει. 2431023602, θηλ. 6932714215, e- mail

Διαβάστε περισσότερα

Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»!

Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! X - RAYS @ Ο Όcηος Λοσθάc ο Cηεηρηώηεc (896 953 Μ.Υ) Απνθαιείηαη θαη Άγηνο Λνπθάο. Όζηνο ιέγεηαη ν αζθεηήο πνπ άγηαζε. «Καη πιήζος πηζηώλ έρτεζζαη κέτρη ηέιοσς»! εξγαηηθόηεηα θηιοθαιία εγθξάηεηα εσζπιατλία

Διαβάστε περισσότερα

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών».

«Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». 1 «Ο μεηαζτημαηιζμός ηης Μεζαιωνικής πόλης ηης Ρόδοσ ζε τώρο πολιηιζμού και εκπαίδεσζης ηων πολιηών». Γιώργος Νηέλλας, Καηερίνα Μανούζοσ-Νηέλλα, Αρτιτέκτονες τοσ ΥΠΠΟ Ζ Ρόδνο κπνξεί λα ζεσξεζεί ηππηθό

Διαβάστε περισσότερα

1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ

1o Παλειιήλην πλέδξην  Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ 1o Παλειιήλην πλέδξην " Δξεπλεηηθέο Δξγαζίεο-project" ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΓΡΗΟΤ Παξαζθεπή 17 Φεβξνπαξίνπ 2012 Aκθηζέαηξν "Βαζίιεηνο Κπξηαδόπνπινο" (Μεηεσξνζθνπείν), Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, Παλεπηζηεκηνύπνιε.

Διαβάστε περισσότερα

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης

2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης 2 ο Πειραματικό Γσμνάσιο Θεσσαλονίκης Τπεύζπλνη θαζεγεηέο: Φσηεηλή Καξαγθηανύξε Βαζηιηθή ηνύξια Σαζνύια Καββαδά Γεκήηξεο Υαηδεκηραήι Θεζζαινλίθε, Μάηνο 2007 1 Εισαγωγή Η αθνξκή γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού

Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού 1 Αγαζνλίθε Γ. Σζηιηπάθνπ Γηεπζύληξηα Μνπζείνπ Βπδαληηλνύ Πνιηηηζκνύ Είκοζι σπόνια από ηο «Ταξίδι ηηρ επιζηποθήρ». Είκοζι σπόνια Μοςζείο Βςζανηινού Πολιηιζμού Σηε κλήκε ηεο Δπηπρίαο Δπεηεηαθό ην έηνο 2014

Διαβάστε περισσότερα

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ.

ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ΟΙ ΜΑΚΡΑΙΩΝΟΙ ΠΡΟΓΡΟΜΟΙ ΣΩΝ ΓΡΑΜΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΦΩΣΙΗ. ΣΑ ΜΟΝΟΠΑΣΙΑ ΣΗ ΠΑΙΓΔΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΑΡΥΔ ΣΟΤ 13 νπ ΑΙΩΝΑ. ηελ θξίζηκε κεηαβαηηθή πεξίνδν από ην Βπδάληην ζην λεόηεξν Διιεληζκό, ζηελ Ήπεηξν, έιαβε ηδηάδνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2011 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Π Παξαζθεπή 14/1 Γεπηέξα 17/1 δηάιεμε Πέκπηε 20/1 Γεπηέξα 24/1 Σν απόγεπκα Δπίζθεςε ζηελ Σξάπεδα ηεο Διιάδνο. Ξελάγεζε ζην Μνπζείν θαη παξαθνινύζεζε

Διαβάστε περισσότερα

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην

Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Έλωζε Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ηωλ Μαζεκαηηθώλ 3 ν Παλειιήλην πλέδξην Καιωζόξηζκα Ζ νξγαλσηηθή επηηξνπή κε κεγάιε ραξά ζαο θαισζνξίδεη ζηε Ρόδν, ζην 3 ν πλέδξην ηεο Έλσζεο ησλ Δξεπλεηώλ Γηδαθηηθήο ησλ Μαζεκαηηθώλ.

Διαβάστε περισσότερα

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13

Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα. Project 2012-13 Φσηνγξαθίδνληαο ηελ Αζήλα ηόηε θαη ζήκεξα Project 2012-13 1 ε Οκάδα Γεκεηξίνπ Διέλε Ρηδό νπινο Αιέμαλδξνο Σηεξγην νύινπ Εαραξνύια Φνύξνπ Ρελάηα Λίγα ιόγηα γηα αξρή ηελ νκάδα καο αλαηέζεθαλ κεξηθά α ό ηα

Διαβάστε περισσότερα

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ

8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ 8 O ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΣΩΝ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΙ ΣΠΕ Αξιοποίηςη των Τεχνολογιών τησ Πληροφορίασ και τησ Επικοινωνίασ ςτη Διδακτική Πράξη ΤΠΟ ΣΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΚΓΗΛΩΔΩΝ ΠΔΡΙΟΓΟΤ ΙΑΝΟΤΑΡΙΟΤ- ΙΟΤΝΙΟΤ 2012 ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 13/1 Π Πέμπηη 19/1 20/1 Γεςηέπα 23/1 27/1 Ξελάγεζε ζηελ έθζεζε «170 ρξόληα Δζληθήο Σξαπέδεο. 1841-2011. Ξελαγεί: ν θ. Γεξάζηκνο Ννηαξάο,

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ. Πξνζωπηθά ζηνηρεία. Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965. Σόπνο γελλήζεσο. Γηεύζπλζε Γεσξγίνπ Παπαλδξένπ 44 69100 Κνκνηελή ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΔΙΩΜΑ Πξνζωπηθά ζηνηρεία Ολνκαηεπώλπκν λνκα παηξόο / κεηξόο Μαξία Σδηάηδε-Παπαγηάλλε Κσλζηαληίλνο / Δπαγγειία Ζκεξνκελία γελλήζεσο 1ε Οθησβξίνπ 1965 Σόπνο γελλήζεσο Τπεθνόηεηα Οηθνγελεηαθή

Διαβάστε περισσότερα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα

Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Δπγελία Φαιθηά Δπίηηκε Γηεπζύληξηα Βπδαληηλνύ θαη Φξηζηηαληθνύ Μνπζείνπ Οι Βυζαντινές ανασκαυές στην Ελλάδα. Από τον 20 ο στον 21 ο αιώνα Όπσο είλαη γλσζηό ηα βπδαληηλά κλεκεία ζηελ Διιάδα άξγεζαλ αξθεηά

Διαβάστε περισσότερα

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή

Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Ύδξα πεξίπαηνο ζηε θύζε θαη ζηε δωή Παξνπζίαζε θαη ζεωξεηηθή γλωξηκία ηωλ αξραηνινγηθώλ θαη ηζηνξηθώλ ρώξωλ ηεο πεξηνρήο ηνπ Αξγνζαξωληθνύ (Ύδξα, πέηζεο, Αίγηλα, Αγθίζηξη, Πόξνο, αιακίλα) Οη αξραηνινγηθνί

Διαβάστε περισσότερα

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο

Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο Διεπζέξηνο Βεληδέινο & πνιηηηζηηθή πνιηηηθή Πξόγξακκα πκπνζίνπ Παξαζθεπή 21 & άββαην 22 Ννεκβξίνπ 2008 Μνπζείν Μπελάθε, Κηήξην νδνύ Πεηξαηώο πλδηνξγάλωζε ΜΟΤΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΖ ΔΘΝΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΔΡΔΤΝΩΝ & ΜΔΛΔΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ

Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Γηνλύζεο Μνπξειάηνο Γξ Αξραηνινγίαο / Δ.Κ.Π.Α., Δ.Α.Π. Ο Γεώπγιορ Λαμπάκηρ μεταξύ Βςζαντινήρ και Χπιστιανικήρ Απσαιολογίαρ Ο Γεώξγηνο Λακπάθεο απνηειεί θεληξηθή κνξθή ζην δήηεκα ηεο πξόζιεςεο ηνπ Βπδαληίνπ

Διαβάστε περισσότερα

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό

Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Πνιηηηζηηθή Κιεξνλνκηά Σξηρσλίαο : Πόινο έιμεο γηα Πνιηηηζηηθό Σνπξηζκό Γηεζλέο πλέδξην Σνπηθήο Ιζηνξίαο & Πνιηηηζκνύ Σξηρσλίαο θαη Ναππαθηίαο Μπέξδνο Αζαλάζηνο-Φνίβνο Δπί πηπρίσ θνηηεηήο Παλ/κίνπ Γπηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις:

Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: Ακολουθούν οι εκδηλώσεις: ΥΩΡΟ / ΜΝΗΜΔΙΟ / ΔΚΓΗΛΩΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ 1 Αξραηνινγηθόο Υώξνο ΚΑΒΑΛΑ - (ζέαηξν) Φηιίππσλ ΘΑΟΤ Μνπζηθή εθδήισζε κε ηε ρνξσδία ηεο ηέγεο Γξακκάησλ θαη Σερλώλ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13

Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 Πρόγραμμα Εκδηλώζεων 2012-13 ΚΥΚΛΟΣ: ΚΟΙΝΩΝΙΑ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΔΙΚΑΙΟ Δ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΜΔ Διιεληθό Ίδξπκα Δπξωπαϊθήο θαη Δμωηεξηθήο Πνιηηηθήο (ΔΛΗΑΜΔΠ) Ίδξπκα Οηθνλνκηθώλ & Βηνκεραληθώλ Δξεπλώλ (ΗΟΒΔ) Kantor ύκβνπινη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε.

ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ. Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΟΗ ΝΑΟΗ ΚΑΗ ΜΟΝΔ ΣΖ ΜΖΣΡΟΠΟΛΖ ΑΡΓΤΡΟΚΑΣΡΟΤ Ποιίηζαλε: ε Μολή ηες Παλαγηάς ηες Πέρας, ή Μπροδέηζη θαη ε Μολή ηοσ Αγίοσ Θαλάζε. ε απφζηαζε 30 ηεο ψξαο κε ηα πφδηα, Γπηηθά ηεο Πνιχηζαλεο θαη πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ

ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ 1 η ΣΡΑΣΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ ΜΔΡΙΜΝΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΧΝ ΔΝΗΜΔΡΧΣΙΚΟΤ ΟΓΗΓΟΤ ΝΔΟΣΟΠΟΘΔΣΗΜΔΝΧΝ ΣΔΛΔΥΧΝ ειίδα 1. ΥΑΗΡΔΣΗΜΟ ΣΡΑΣΖΓΟΤ ΓΚΣΟΤ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 2 2. ΔΜΒΛΖΜΑ 1 Ζ ΣΡΑΣΗΑ 3 3. Ζ ΗΣΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα