Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα. και ιστοριογραφική παράδοση ( ) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα. και ιστοριογραφική παράδοση (1900-2000) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια"

Transcript

1 Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα και ιστοριογραφική παράδοση ( ) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια Περίληψη Ο όρος ταυτότητα προσδιορίζει τα επιµέρους στοιχεία οµάδων ή ατόµων, µέσω των οποίων οι οµάδες ή τα άτοµα αυτά, αυτοπροσδιορίζονται, επιτυγχάνοντας τη συνάφεια και τη διατήρηση κοινών χαρακτηριστικών. Κάθε λαός για να επιβιώσει έχει ανάγκη από τις µεταβιβαζόµενες µνήµες, οι οποίες συγκροτούν το βαθύτερο πυρήνα της ταυτότητάς του, καθώς η από κοινού βίωση των γεγονότων δηµιουργεί αισθήµατα συµµετοχικότητας σε µία πολιτισµική ταυτότητα, ακόµη και αν οι επιµέρους αναµνήσεις µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για διχαστικά αισθήµατα. Οι ταυτότητες δεν αποτελούν σταθερά και αµετάβλητα στοιχεία, αλλά νοητικές κατασκευές που διαµορφώνονται σταδιακά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες. Ιδιαίτερα, η εθνική ταυτότητα ήρθε να καλύψει το κενό που δηµιούργησε η κατάλυση των παραδοσιακών µορφών κοινωνικής οργάνωσης και να προσφέρει στα µέλη των σύγχρονων κοινωνιών νέα βάση κοινωνικής συνοχής, που στηρίζεται στην εκ νέου νοηµατοδότηση υπαρκτών κοινών πολιτισµικών χαρακτηριστικών ή και στη συγκρότηση επινενοηµένων παραδόσεων. Γίνεται εµφανής και απαραίτητη η ανάγκη ύπαρξης µίας εθνικής ταυτότητας, που διαµορφώνεται µε στόχο τη διαχείριση και την αναπαραγωγή εθνικών συµβόλων, τη διατήρηση πολιτισµικών χαρακτηριστικών και προτύπων συµπεριφοράς, τις παραδόσεις και εντέλει τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της εθνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική ιστοριογραφία επιτελεί σηµαντικές ιδεολογικές λειτουργίες, συµβάλλοντας στον ίδιο το σχηµατισµό της εθνικής ταυτότητας, διαγράφοντας το περιεχόµενο και τα όρια της «εθνικής µνήµης» και συµµετέχοντας στην εγχάραξη της εθνικής συνείδησης. Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνούµε την πολιτική της µνήµης, η οποία εκφράζεται ακόµη και µέσα από οδωνύµια, µνηµεία και αγάλµατα, επετείους, σιωπές ή και ηθεληµένες αµνησίες. Εστιάζουµε στον τρόπο µε τον οποίο αναδύεται η εθνική ταυτότητα ως ηγεµονικός πολιτισµικός παράγοντας, που διαµορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. Το δείγµα της έρευνας αποτελούν οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις από το 1900 έως το 2000, τις οποίες προσεγγίζουµε µε τη µέθοδο της ποσοτικής και ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου, όπου µέσα από τους τίτλους των σειρών αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση. Εισαγωγή Μνήµη είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι αναφέρονται σε παρελθόντα γεγονότα, αλλά και οι αναπαραστάσεις, όπως και οι µετασχηµατισµοί, των γεγονότων αυτών σε µια συλλογική ανάµνηση του παρελθόντος, που µεταβιβάζεται σε επόµενες γενιές µέσα από µνηµεία, µουσεία, τελετές, αρχεία, εκδόσεις και όλα τα «οχήµατα της µνήµης» των ανθρώπινων κοινωνιών, τα οποία αντικειµενοποιούν και µεταγράφουν τη συλλογική µνήµη. Αυτή η συλλογική µνήµη ως κυρίαρχη κοινωνική παράσταση ενός γεγονότος, επηρεάζει καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους οι

2 άνθρωποι ασχολούνται µε την ιστορία τους και αναφέρονται σ αυτήν, διαµορφώνοντας τελικά την ίδια την ιστορία. Η ιστορία αποτελεί προϊόν και πηγή συλλογικής µνήµης. εν είναι τα ίδια τα δεδοµένα, αλλά η µελέτη και επεξεργασία τους, ενέργειες που εξαρτώνται από το σύστηµα αναφοράς σε συγκεκριµένο πολιτιστικό, κοινωνικό και κυρίως ιδεολογικό χώρο και χρόνο. Στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, η συλλογική εθνική µνήµη αποκτά τους δικούς της θεσµούς, τους τόπους όπου γίνεται αντικείµενο διερεύνησης και συντήρησης, όπου καθρεφτίζεται η σχέση µιας κοινωνίας µε το παρελθόν, µε αυτό που η ίδια ορίζει ως «ρίζες» και ως «κληρονοµιά». Οι ίδιοι αυτοί θεσµοί είναι τα εργαστήρια κατασκευής και µετάδοσης της µνήµης, στο βαθµό που η εικόνα για το συλλογικό παρελθόν δεν είναι εξαρχής ενιαία και οµοιόµορφη. Όπως η ονοµατοθεσία των δρόµων και η ανέγερση µνηµείων, οι φιλοτελικές εκδόσεις ενός κράτους αποτελούν µια διαδικασία παράλληλη και συγγενή προς τη δηµιουργία θεσµών επιφορτισµένων µε τη µελέτη του παρελθόντος και τη συντήρηση της ιστορικής µνήµης προς τιµήν ενδόξων νεκρών ή ενδόξων πράξεων. Βρίσκεται ωστόσο στα όρια της επίσηµης και της µη επίσηµης µνήµης και κατά τούτο θα µπορούσε να είναι χρήσιµο τεκµήριο για τα στοιχεία που πραγµατικά συνθέτουν τη µνήµη µιας κοινότητας 1. Σκοπός, δείγµα και µεθοδολογία της έρευνας Η απόπειρα να ορίσουµε τον ρόλο της συλλογικής µνήµης, αναφορικά µε την ανάπλαση και την κατανόηση του παρελθόντος, συνιστά µια επίπονη ενασχόληση 2. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των τρόπων µέσα από τους οποίους αναδύεται η εθνική ταυτότητα και αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση στις ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις του 20 ου αιώνα. Εστιάζουµε στην καταγραφή και την κατανόηση της πολιτισµικής βιογραφίας των ελληνικών φιλοτελικών εκδόσεων, στον εντοπισµό της δυναµικής και στα σηµασιολογικά περιεχόµενά τους στο χρόνο και τον τόπο, τα οποία επιχειρούµε να αντιµετωπίσουµε ως επίσηµους και ανεπίσηµους µνηµονικούς τόπους. Προσεγγίζουµε το ερευνητικό υλικό ως αφηγήσεις, που οι ερµηνείες τους προσφέρονται για δηµόσια χρήση, ως κείµενα εφοδιασµένα µε την ισχύ της γραφής, µε την αυθεντία της νοµιµοποιηµένης γνώσης, µε συνεκτικές διατυπώσεις και µε ένα σθένος που προτρέπει στην αποδοχή. Όπως επισηµαίνει ο Ricoeur 3, τα αφηγήµατα αυτά είναι σε ορισµένες περιπτώσεις σε θέση να αναδηµιουργήσουν την ίδια την ιστορική πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα το κάθε έθνος να έχει τις δικές του ιστορικές αφηγήσεις ως γενεσιουργό στοιχείο της ταυτότητάς του 4. Οι εθνικές ιστοριογραφίες, καθώς καλούνται να διδάξουν τα κατορθώµατα των προγόνων και να σφυρηλατήσουν εθνική υπερηφάνεια και ενότητα 5, στηρίζουν και αναπαράγουν την εθνική αφήγηση. Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, εστιάζουµε στην περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. είγµα της έρευνας αποτέλεσαν φιλοτελικές σειρές 6, οι οποίες 1 Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική µνήµη των δρόµων. Εφηµερίδα Το Βήµα (Κυριακή 3 Μαΐου 1998). ιαθέσιµο στο: 2 Moore, R.I. (ed.) Editor s Preface. In Fentress J. & Wickham C. (1992). Social Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, viii. 3 Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηµατική λειτουργία. Μετ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαµίτσας. 4 Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας (Μτφρ. Ε. Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχµιο, Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος, Οι φιλοτελικές σειρές κατεγράφησαν από το: Καραµίτσος, Λ. (2004). Hellas Κατάλογος Γραµµατοσήµων και Ταχυδροµική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση.

3 αναφέρονται σε γεγονότα αυτής της περιόδου. Σύµφωνα µε τη θεωρία για τη µελέτη του υλικού πολιτισµού και της υλικής - οπτικής µνήµης, για την ένταξη µιας σειράς στα ερευνητικά δεδοµένα λάβαµε υπόψη µας τον τίτλο της σειράς, το εικονοκείµενο των γραµµατοσήµων, όπως και τις τυχόν παρατηρήσεις, που συνόδευαν την παρουσίαση των εκδόσεων. Το ερευνητικό υλικό αναλύθηκε σύµφωνα µε τις αρχές της Ποσοτικής και Ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου 7, χρησιµοποιώντας ως βασική µονάδα ανάλυσης το θέµα, στη συγκεκριµένη περίπτωση την απεικόνιση του κάθε γραµµατοσήµου. Αποφεύγουµε να παρουσιάσουµε αναλυτικά αριθµητικά δεδοµένα, θεωρώντας ότι δεν θα προσφέρουν στατιστικά σηµαντικά στοιχεία. Η συστηµατική παρουσίαση των αποτελεσµάτων αρκεί για να αποδώσει µε τον καλύτερο τρόπο τον ηγεµονικό πολιτισµικό παράγοντα, όπως αυτός διαµορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. Αποτελέσµατα Συνολικά αποδελτιώθηκαν 595 γραµµατόσηµα, τα οποία εντάχθηκαν σε τέσσερις (4) θεµατικές κατηγορίες. Ο παρακάτω πίνακας (π. 1) παρουσιάζει την κατανοµή των αναφορών κατά θεµατική κατηγορία. Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των αναφορών κατά θεµατική κατηγορία Θεµατική κατηγορία Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 1. Προσωπικότητες ,9 2. Αναπαραστάσεις γεγονότων ,7 3. Συµβολισµοί ,6 4. Επισηµάνσεις ,8 Σύνολο ,0 Οι κατηγορίες παραπέµπουν σε αντίστοιχες ιστοριογραφικές σχολές ή ρεύµατα και µπορούµε να διακρίνουµε τη γεγονοτολογική ιστορία 8, την ιστορία των προσωπικοτήτων 9, την πολιτισµική ιστορία 10 και την ιστορία των κοινωνιών η Θεµατική Κατηγορία: Προσωπικότητες Στη θεµατική κατηγορία Προσωπικότητες κωδικοποιούνται οι αναφορές, οι οποίες απεικονίζουν ηγετικές και ηρωικές µορφές που γνωρίζουµε από τη νεότερη ελληνική 7 De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. Weber, R. (1992). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Mucchielli, R. (1988). L analyse de contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. Bardin, L. (1996). L analyse de contenu. Paris: P.U.F. Curley K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (Ed.), Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. 8 Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη, 15. Όλη η ιστορία των θετικιστών αποσκοπούσε στη θεµελίωση της ιστορίας στη µελέτη ενός παρελθόντος, σαφώς διαχωρισµένου από το παρόν, και στο να «γεµίσει» το παρελθόν αυτό µε µια αδιάκοπη αλληλουχία γεγονότων. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα, Για το ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία: βλ.: Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας. Μετ. Πορφύρης, Κ. Αθήνα. 10 Για την πολιτισµική ιστορία βλ.: Braudel, F. (2002). Γραµµατική των Πολιτισµών. Μετ. Αλεξάκης, Α. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 11 Ο µεταµοντερνισµός αντανακλάται στην ιστοριογραφία τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το αντικείµενο της ιστορίας µετατοπίζεται από τις κοινωνικές δοµές και διαδικασίες στην καθηµερινή ζωή, µε αποτέλεσµα η ιστορία να αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο και να εστιάζει στα πρόσωπα, όχι στα διάσηµα και ισχυρά, αλλά στους κοινούς θνητούς, βλ. Iggers, G. (1999). ό.π., 30.

4 ιστορία. Οι αναφορές αυτές αποσκοπούν να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα, να ενεργοποιήσουν µηχανισµούς µίµησης και κοινωνικοποιητικής ταύτισης 12. Στα γραµµατόσηµα απεικονίζονται πρόσωπα από τον πολιτικό, τον στρατιωτικό/πολεµικό βίο και τον τοµέα του πολιτισµού. Κατά τον τρόπο αυτό, αναδύεται το ζήτηµα για το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία, αντικείµενο στοχασµού όλων των ρευµάτων από την αρχαιότητα. Συχνότερα καταγράφονται µέσα στο υλικό πρόσωπα, που αναφέρονται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας (106 αναφορές). Αυτό φαίνεται στις σειρές που τιτλοφορούνται για παράδειγµα, Βασιλείς, Ελληνική υναστεία, Γενέθλια Παύλου, ιάδοχος Ολυµπιονίκης, Βασιλικοί Γάµοι ή Γενέθλια ιαδόχου Αλεξίας (Εικ. 1), όπου απεικονίζονται πρόσωπα από τη βασιλική οικογένεια και παρατηρείται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουµε µία σύγχρονη µε τα απεικονιζόµενα γεγονότα έκδοση. Σε αντίθεση, η απεικόνιση πρωθυπουργών ή άλλων πολιτικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, πραγµατώνεται µέσα από την έκδοση επετειακών σειρών. Κατά τον τρόπο αυτό, «συστεγάζονται» κάτω από τον τίτλο της σειράς Προσωπικότητες ο Αλέκος Παναγούλης (Εικ. 2), ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Μαρίνος Αντύπας και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία επιλέγονται επίσης να απαθανατιστούν σε τιµητικές εκδόσεις µε αφορµή το θάνατό τους ή για να τιµηθεί η µνήµη τους ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μελίνα Μερκούρη, ο Γρηγόρης Λαµπράκης, ο Παύλος Μπακογιάννης και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Όσον αφορά στην στρατιωτική/πολεµική ιστορία σε επίπεδο προσωπικοτήτων απεικονίζονται κυρίως πρόσωπα από την περίοδο της Επανάστασης του 1821: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μάρκος Μπότσαρης, Αθανάσιος ιάκος, Λόρδος Βύρων, Κίτσος Τζαβέλλας, Ανδρέας Μιαούλης, Λάζαρος Κουντουριώτης, Γρηγόριος ίκαιος Παπαφλέσσας, Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα (Εικ. 3), που είναι και η µοναδική γυναίκα που καταγράφεται στη συγκεκριµένη κατηγορία. Ιδιαίτερη αναφορά, καθώς εκδίδεται αντίστοιχη επετειακή σειρά γίνεται στους συντελεστές της Ναυµαχίας του Ναυαρίνου, στους ναύαρχους Codrington, de Rigny και Heyden. Επίσης, κάτω από τον τίτλος της σειράς Μακεδονοµάχοι, απεικονίζονται οι ηµήτριος Τσάµης Καρατάσιος, Εµµανουήλ Παππάς, Παύλος Μελάς και Καπετάν Κώτας. Προσωπικότητες από τον τοµέα του πολιτισµού καταγράφονται για πρώτη φορά σε ελληνικά γραµµατόσηµα το 1930, όταν κάτω από τον τίτλο της σειράς Ανεξαρτησία απεικονίζονται ο ιονύσιος Σολωµός (Εικ. 4)και ο Αδαµάντιος Κοραής. Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 κυκλοφορεί µία σειρά αφιερωµένη στο ιονύσιο Σολωµό, όπου ο εθνικός ποιητής απεικονίζεται σε ένα από τα γραµµατόσηµα µαζί µε τον Νικόλαο Μάντζαρο, το συνθέτη του ελληνικού εθνικού ύµνου. Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 κυκλοφορεί η σειρά Εθνικοί Ευεργέτες, όπου απεικονίζονται οι Γεώργιος Αβέρωφ, Απόστολος Αρσάκης, Κωνσταντίνος Ζάππας, Ανδρέας Συγγρός, Ιωάννης Βαρβάκης, Ευάγγελος Ζάππας, Γεώργιος Ριζάρης, Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Ζωσιµάς. Το ελληνικό θέατρο τιµάται από τις εκδόσεις των ΕΛ.ΤΑ. δύο φορές, όταν το 1987 κάτω από τον τίτλο σειρά Θέατρο απεικονίζονται ο Χριστόφορος Νέζερ στις Σφήκες του Αριστοφάνη και το θέατρο της ωδώνης, ο Αιµίλιος Βεάκης στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή και το θέατρο των ελφών, η Μαρίκα Κοτοπούλη στον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας του ηµήτρη Κοροµηλά, η Κατίνα Παξινού στη θυσία του Αβραάµ του Βιτσέντζου Κορνάρου, η Κυβέλη στο Μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας 12 Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα. Μετ. ηµοκίδης,. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη,

5 του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Κάρολος Κουν και ο ηµήτρης Ροντήρης. Στη συνέχεια, το 1997, µε την έκδοση της σειράς Έλληνες Κωµικοί, τιµώνται οι ηθοποιοί του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου Βασίλης Αυλωνίτης, Βασίλης Αργυρόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Λάµπρος Κωνσταντάρας, Βασίλης Λογοθετίδης, ιονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Σταυρίδης και Μίµης Φωτόπουλος. Τέλος, µέσα από διάφορες σειρές τιµώνται προσωπικότητες του ελληνικού πνεύµατος που έχουν αποκοµίσει περγαµηνές σε διάφορους τοµείς διεθνώς, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο ηµήτρης Μητρόπουλος και ο Γεώργιος Παπανικολάου. Εικ.1: Γενέθλια ιαδόχου Αλεξίας Εικ.2: Αλέκος Παναγούλης Εικ.3: Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα Εικ.4: ιονύσιος Σολωµός 2 η Θεµατική Κατηγορία: Αναπαραστάσεις γεγονότων Στις απεικονίσεις συγκεκριµένων ιστορικών γεγονότων, στη στιγµή της δράσης, αναφέρεται η δεύτερη θεµατική κατηγορία. Πρόκειται για την αναγωγή στη γεγονοτολογική διάσταση του παρελθόντος 13, δηλαδή σε αυτό που πραγµατικά συνέβη 14, στην άποψη που διατυπώνει η περιγραφική θετικιστική ιστοριογραφία. Από τα τέλη του 19 ου αιώνα, υποστηρίζεται ότι η ιστορική γνώση συγκροτείται µε τα ιστορικά γεγονότα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ως φάσεις του παρελθόντος µοναδικές και ανεπανάληπτες 15. Σε αυτή τη θεµατική κατηγορία µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις µεγάλους χρονολογικούς κύκλους γεγονότων, που αναπτύσσονται µέσα από την επιλογή απεικόνισής τους σε γραµµατόσηµο. Πρόκειται: α) για την περίοδο της Επανάστασης του 1821, β) για την περίοδο από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους µέχρι το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, γ) για την περίοδο από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο έως και τον Εµφύλιο και δ) για την περίοδο η οποία αντιστοιχεί σε γεγονότα της µετεµφυλιακής Ελλάδας. Στην πρώτη περίοδο, κάτω από τους τίτλους σειρών, όπως Επανάσταση 1821 κατά θάλασσα, κατά ξηρά, η εκκλησία, η παιδεία, η διοίκηση, Φιλική Εταιρεία, Ανεξαρτησία κ.λπ. απεικονίζονται γεγονότα, όπως η Ορκωµοσία Φιλικού, το Κρυφό Σχολειό, η Ύψωση του λαβάρου στην Αγία Λαύρα, η Έξοδος του Μεσολογγίου(Εικ. 5), η Ανατίναξη του Αρκαδίου, ο Χορός του Ζαλόγγου, η µάχη των Αθηνών, η µάχη της 13 Κόκκινος, Γ. (1998) 2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by Georg G. Iggers. Iggers, G. (Επιµ.). London: Routledge 15 Για τη «συµβαντολογική» ιστορία, τα γεγονότα είναι µοναδικά, ανεπανάληπτα και το κατεξοχήν υλικό της ιστορίας. Ως τέτοιο, κάθε γεγονός δεν µπορεί να παραβληθεί µε κανένα προηγούµενο µέσα στην αλυσίδα του χρόνου και ο µόνος τρόπος να το εντάξουµε στην ιστορία είναι να του αποδοθεί ένα νόηµα τελειολογικό: αφού δεν έχει παρελθόν, ας αποκτήσει κάποιο µέλλον. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (Επιµ.), ό.π.,

6 Κορίνθου, η ναυµαχία του Ναυαρίνου, ο Καραϊσκάκης σε περισυλλογή, ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους µέχρι και το Β Παγκόσµιο Πόλεµο επιλέγεται να απεικονιστούν κυρίως γεγονότα που αναφέρονται στους Βαλκανικούς Πολέµους και στη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου: τα γεγονότα της Θερίσου, ορκωµοσία της κυβέρνησης του Βενιζέλου, υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (Εικ. 6). Η σειρά Επέκταση της Ελλάδας εστιάζει στην απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ η Μικρασιατική Καταστροφή µνηµονεύεται µέσα από την έκδοση της σειράς Ιστορία του Πόντου. Η επόµενη περίοδος που αναφέρεται στη συµµετοχή της Ελλάδας στο Β Παγκόσµιο Πόλεµο, στην Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εµφύλιο οριοθετείται από τη σειρά µε τον τίτλο Έκδοση νίκης, όπου απεικονίζονται σκηνές όπως ο Τορπιλισµός της «Έλλης», Γυναίκες στην Πίνδο, Επιχειρήσεις στην Αλβανία, Επιχειρήσεις στην Ιταλία, η Μάχη της Κρήτης και Ρυµούλκηση αιχµαλωτισθέντος υποβρυχίου. Η Εθνική Αντίσταση αντιπροσωπεύεται στο υλικό από την οµώνυµη σειρά και µε την απεικόνιση γεγονότων όπως η διαδήλωση στην Αθήνα της , η σφαγή στα Καλάβρυτα, η Αντίσταση στη Θράκη, ο Γοργοπόταµος, η Καισαριανή και ο Αγώνας στη Βόρεια Ελλάδα. Σηµαντική σειρά της περιόδου αυτής είναι η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου, όπου και καταγράφεται Η παράδοση των νησιών από τους Γερµανούς στους Συµµάχους στη Σύµη ( ), Η παράδοση των νησιών στις ελληνικές αρχές από τους Βρετανούς στη Ρόδο ( ) και η Έπαρση της ελληνικής σηµαίας στην Κάσο. Η θεµατολογία των σειρών αντικατοπτρίζει τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής έκδοσης. Κατά τον τρόπο αυτό, το 1949, πολύ κοντά στα γεγονότα, εκδίδεται η σειρά Παιδοµάζωµα, µε την απεικόνιση Πορείας γυναικών και παιδιών, Παιδιών σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και την Απειλή αρπαγής. Αντίστοιχα το ένα και µοναδικό γραµµατόσηµο της σειράς Βίτσι Γράµµος (Εικ. 7), απεικονίζει στιγµιότυπο όπου υψώνεται η σηµαία στο Γράµµο, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Τέλος, η µετεµφυλιακή Ελλάδα παρουσιάζεται µέσα από τις σειρές Ανασυγκρότηση που αναφέρεται στο σχέδιο Marshall, Εισβολή στην Κύπρο, Εξέγερση Πολυτεχνείου, Αποκατάσταση της ηµοκρατίας και γραµµατόσηµα που απεικονίζουν τη Μελίνα Μερκούρη στον αγώνα κατά της δικτατορίας, την επιστροφή στην Ελλάδα το 1974 του Κωνσταντίνου Καραµανλή και την αντίστοιχη επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, η Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (Εικ. 8) σηµαίνεται µε την στιγµή της υπογραφής της ένταξης από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή, ενώ το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε την απεικόνιση του Μετρό και του Αεροδροµίου της Αθήνας. Εικ.5: Έξοδος του Μεσολογγίου Εικ.6: Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών Εικ.7: Βίτσι Γράµµος Εικ.8: Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.

7 3 η Θεµατική Κατηγορία: Συµβολισµοί Όπως υποστηρίζει ο Κ. Καστοριάδης καθηµερινά βιώνουµε ένα «µάγµα φαντασιακών σηµασιών, διότι η ίδια η κοινωνία παρέχει έναν τέτοιο κόσµο» 16. Η κοινωνία ως κόσµος «σηµείων και συµβόλων» αναπαράγει τα σύµβολα, τα οποία φαίνεται να γίνονται τα πραγµατικά αντικείµενα, όχι τόσο µε τα αισθήµατα που προκαλούν, αλλά κυρίως µε τις αναπαραστάσεις τους. Κατά τον τρόπο αυτό κωδικοποιούµε στη συγκεκριµένη κατηγορία ιδεολογικά σύµβολα, όπως χάρτες, σηµαίες, κείµενα, θυρεούς, εµβλήµατα, έργα τέχνης, όπως και συλλογικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας επίπλαστης ενότητας και στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε την απεικόνιση σηµαίας τιµώνται η Φιλική Εταιρεία, η Κρητική Επανάσταση, η επέκταση της Ελλάδας και το Ελληνικό Κράτος, η Επέτειος του «ΟΧΙ» (Εικ. 9), η Μάχη της Κρήτης, η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου και η Είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Με αφορµή το Α και το Β ιαβαλκανικό Συνέδριο επιλέγονται να απεικονιστούν οι Θυρεοί Ελλάδας, Ρουµανίας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας, ενώ το γραµµατόσηµο για τη 10η επέτειο της αποκατάστασης της ηµοκρατίας το 1984 είναι ένα σύµπλεγµα του Θυρεού της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ελληνικής σηµαίας. Στη σειρά Επανάσταση Η διοίκηση συναντάµε την Αναµνηστική στήλη πρώτης Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου και την Υπογραφή και σφραγίδα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η σειρά Η Βουλή των Ελλήνων που εκδόθηκε για τα 150 χρόνια Συνταγµατικού Βίου απεικονίζει την ανακήρυξη του Συντάγµατος της και το άρθρο 107 του Συντάγµατος του Η Ένωση Κύπρου αναπαριστάται µε Μικροφωταγραφηµένο κείµενο από τα πρακτικά της Αγγλικής Βουλής για το Κυπριακό και η Εισβολή µε την Κύπρο στο συρµατόπλεγµα. Το Έµβληµα της Ε.Ο.Ν. και ο Θυρεός αντιστοιχεί στην «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» του Μεταξά και, τέλος, στη σειρά µε τίτλο 21η Απριλίου συναντούµε το γνωστό έµβληµα του καθεστώτος της 21ης Απριλίου (Εικ. 10), το φοίνικα, που αναγεννιέται από τις στάχτες του. Τα έργα τέχνης, τόσο από την αρχαιότητα όσο και από τη σύγχρονη εποχή, χρησιµοποιούνται συχνά για να σηµάνουν γεγονότα όπως η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου (Ο Κολοσσός της Ρόδου) ή την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (Φτερωτό ελληνικό άρµα, Κίονες δωρικού ρυθµού). Το 1984 εκδίδεται η σειρά Τα µάρµαρα του Παρθενώνα, για να τονιστεί η διεκδίκηση από µέρους της Ελλάδας των Ελγινείων. Στη σειρά αυτή, όπως είναι φυσικό, απεικονίζονται σκηνές των διεκδικούµενων εκθεµάτων όπως η Κεφαλή αλόγου από το άρµα της Σελήνης, ο ιόνυσος, η Εστία, η ιόνη και η Αφροδίτη, ο Ιλισσός, ο Λαπίθης και ο Κένταυρος, οι Ιππείς (δυτική ζωφόρος) και οι Ήρωες (ανατολική ζωφόρος). Χαρακτηριστική είναι η σειρά µε τον τίτλο Έκθεση Πολεµικής Ιστορίας, όπου αναπαρίστανται Η Αθηνά νικά τον Αλκυόνα Πέργαµος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός βυζαντινό ψηφιδωτό, ο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος». Τσόκου, «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix (Εικ. 11), «Ο Εύζωνας» G. B. Scott και «Η νίκη της Σαµοθράκης», υποδηλώνοντας την ελληνική ιστοριογραφική παράδοση 17 και την κατά Παπαρρηγόπουλο διαίρεση 16 Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας, Η ελληνική ιστοριογραφία, µια ιστοριογραφία κατεξοχήν θετικιστική, είναι στραµµένη και αυτή στην καταγραφή των γεγονότων και κυριαρχείται από µία τάση εύρεσης της «ιστορικής αλήθειας». Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήµατα Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο,

8 της ελληνικής ιστορίας, µε την παρουσίαση των γεγονότων σε µια συνεχή χρονική και αιτιακή σειρά 18. Συχνά χρησιµοποιούνται και πρόσωπα για να αποδώσουν το σηµαινόµενο της κάθε σειράς και της αντίστοιχης µε την έκδοση ιδεολογίας της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σειρά «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» όπου απεικονίζονται Σκαπανέας, Φαλαγγίτισσα, Φαλαγγίτες (Εικ. 12) και Ακοντιστής. Εικ.9: Επέτειος του «ΟΧΙ» Εικ.10: Έµβληµα της 21ης Απριλίου Εικ.11: «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix Εικ.12: Φαλαγγίτες 4 η Θεµατική Κατηγορία: Επισηµάνσεις Στην τέταρτη θεµατική κατηγορία µε τον τίτλο Επισηµάνσεις κωδικοποιούνται εκείνες οι αναφορές, οι οποίες δηµιουργούνται για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών, όταν η έκδοση νέας σειράς δεν είναι δυνατή λόγω ραγδαίων ιστορικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά µε επισηµάνσεις σε γραµµατόσηµα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 19. Επιλέγουµε να κωδικοποιήσουµε στο ερευνητικό υλικό τις σειρές αυτές, καθώς θεωρούµε ότι ο συγχρονισµός τους µε τα γεγονότα υπηρετεί την πολιτική της µνήµης της εκάστοτε εκδούσας αρχής. Τέτοιες περιπτώσεις συναντούµε κατά την έναρξη του Α Βαλκανικού Πολέµου, όπου η Επισήµανση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΙΣ» 20 (Εικ. 13) και η Επισήµανση «ΛΗΜΝΟΣ» 21 τέθηκε σε εισπρακτέα γραµµατόσηµα και ταχυδροµικά δελτάρια των απελευθερωµένων περιοχών, µέχρι την οριστική διευθέτηση των συνόρων, καθώς ήταν υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ενσήµων (χαρτοσήµων ή γραµµατοσήµων) διαφορετικών από τα µητροπολιτικά. Τα επισηµαθέντα γραµµατόσηµα προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο Βαλκανικών Πολέµων στα απελευθερωµένα εδάφη και χρησιµοποιήθηκαν αµέσως στην αποστελλόµενη αλληλογραφία. Τις εκδόσεις αυτές διαδέχθηκε µια άλλη προοριζόµενη για τις «Νέες Χώρες» έκδοση, αυτή της Εκστρατεία Η αναµνηστική σειρά «ΣΟΥ Α» 23 αποτελεί έκδοση της Γενικής ιοίκησης Κρήτης ( ιάταγµα 20/6/1913) και εκδόθηκε µε τη σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής κυβέρνησης ( ιάταγµα 30/5/1913). Το γραµµατόσηµο τυπώθηκε σε ανάµνηση των γεγονότων που σηµάδεψαν την Κρήτη την άνοιξη του 1913, την 18 Μέχρι και σήµερα, αυτή η συνεχής, γραµµική, οµοιογενής αντίληψη του χρόνου θεωρείται χρήσιµη για λόγους παιδαγωγικούς. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβληµα της ιστορικής εξήγησης. Σεµινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., 114.

9 αποµάκρυνση από τη νησίδα της τουρκικής σηµαίας, τελευταίου συµβόλου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη (1/2/1913), την ανακαίνιση του εκεί ερειπωµένου ναού και την αφιέρωσή του στον Άγιο Γεώργιο εις µνήµη του δολοφονηθέντος βασιλέως Γεωργίου και την ανύψωση της ελληνικής σηµαίας (1/5/1913). Ανάλογες επιπτώσεις είχε στις φιλοτελικές εκδόσεις ο εθνικός διχασµός, µε την Ελλάδα των δύο κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση των Αθηνών, το Νοέµβριο του 1916, για να αποτρέψει τη χρήση από την κυβέρνηση Βενιζέλου των γραµµατοσήµων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία, προχώρησε σε επισήµανσή τους µε το σύµπλεγµα των αρχικών «Ε.Τ.» (Ελληνικά Ταχυδροµεία) 24 (Εικ. 14) και παράσταση στέµµατος. Η απάντηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ήρθε µε την παραγγελία χάραξης και εκτύπωσης µιας σειράς γραµµατοσήµων στο βρετανικό οίκο Perkins, Bacon & Co, που έφεραν την επιγραφή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 25 (Εικ. 15). Σε ανάµνηση του γεγονότος της επανάστασης του 1922, µία από τις σχηµατισθείσες επαναστατικές κυβερνήσεις προχωρεί το 1923 στην έκδοση µιας µεγάλης σειράς µε τη χαρακτηριστική επισήµανση «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922» 26. Ακολούθως το Νοέµβριο του 1935, κυκλοφορούν γραµµατόσηµα προηγουµένων εκδόσεων επισηµασµένα µε την ηµεροµηνία του δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό ( ), σηµατοδοτώντας και αυτά µε τον τρόπο τους την παλινόρθωση της βασιλείας 27. Τέλος, το 1944 κυκλοφορούν κατοχικά γραµµατόσηµα, τα οποία λόγω του πληθωρισµού δεν είχαν πλέον καµία ταχυδροµική χρήση, µε την επισήµανση «ΒΟΜΒΑΡ ΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ρ ». Το τέλος που αντιπροσώπευαν οι δραχµές ήταν πρόσθετο προαιρετικό, που προοριζόταν για τις οικογένειες των θυµάτων του βοµβαρδισµού από τους Συµµάχους της πόλης του Πειραιά, τον Ιανουάριο του Η χρήση των συγκεκριµένων γραµµατοσήµων διήρκεσε µόλις είκοσι µέρες 28. Εικ.13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΙΣ Εικ.14: Ε.Τ. (Ελληνικά Ταχυδροµεία) Εικ.15: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Συζήτηση Ο Guy Debord υποστηρίζει ότι ο στοχασµός επί της ιστορίας είναι στοχασµός σχετικός µε την εξουσία 29. Η εξουσία είναι το τρόπαιο στην µάχη των ιδεολογικών δυνάµεων. Η δύναµη προϋποθέτει την ενότητα κάτω από µια κοινή ταυτότητα. Για την διαµόρφωση µιας κοινής ταυτότητας απαιτείται η κοινή αντιµετώπιση της 24 Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάµατος. Αθήνα: εκδ. ιεθνής Βιβλιοθήκη, 107.

10 πραγµατικότητας. Η εξουσία είναι ικανή να διαµορφώνει αυτή την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αλλοιώνεται και υποτάσσεται στην ιδεολογική θεώρηση, αλλά συχνά αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας, όταν η κριτική σκέψη εξαφανίζεται µέσα στην κυρίαρχη ιδεολογία. Ο λόγος υποτάσσεται στην εικόνα. Οι κυρίαρχες ιδέες πλάθουν τις εικόνες προς «δηµόσια χρήση». Η εξουσία επιβάλλει την ιστορία της, εκπαιδεύει και δηµιουργεί τη συλλογική µνήµη. Οι φιλοτελικές εκδόσεις συνιστούν ένα εργαλείο διαχείρισης αυτής της µνήµης. Αποτελούν εικόνες χωρίς λόγο, εικόνες-πληροφορίες, που καθορίζουν την ανακατασκευή της ιστορίας και γίνονται µέσο µετάδοσης µιας στιγµιαίας ιστορικής πληροφορίας. Είναι στιγµές (moments) ιστορίας. Ως µνηµεία που µπορούν να µεταδώσουν µια πληροφορία για το παρελθόν µας 30, λειτουργούν για την συλλογική µνήµη όπως οι φωτογραφίες των οικογενειακών άλµπουµ που εκφράζουν την αλήθεια στην κοινωνική ανάµνηση. Οι εικόνες από το παρελθόν, ταξινοµηµένες σύµφωνα µε τη χρονολογική τάξη, «τάξη των λόγων» της κοινωνικής µνήµης, επικαλούνται και µεταδίδουν την ανάµνηση των γεγονότων που αξίζει να διατηρηθούν, επειδή η κοινότητα βλέπει στα µνηµεία της, στα γραµµατόσηµα στη συγκεκριµένη περίπτωση, έναν παράγοντα ενοποίησης, συγκρατώντας από το παρελθόν τις επιβεβαιώσεις της παρούσας ενότητας 31. Έτσι, οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις όχι µόνο διηγούνται την ιστορία, αναπαράγουν το εθνικό ιστορικό αφήγηµα, γεγονός που υπονοεί µια διαδικασία, η οποία εξυπηρετεί τη διαµόρφωση µιας ελεγχόµενης και ιδεολογικά οριοθετηµένης εθνικής συνείδησης 32, αλλά κυρίως δηµιουργούν ιστορία προς διήγηση. Μια από τις πολλές ιστορίες, που στη µνήµη και τη φαντασία της κοινότητας συνθέτουν ένα «παραµύθι» στην υπηρεσία της εξουσίας. Βιβλιογραφία Bardin, L. (1996). L analyse de contenu. Paris: P.U.F Braudel, F. (2002). Γραµµατική των Πολιτισµών. Μετ. Αλεξάκης, Α. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. Curley K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (Ed.), Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάµατος. Αθήνα: εκδ. ιεθνής Βιβλιοθήκη. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη. Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας (Μτφρ. Ε. Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Moore, R.I. (ed.) Editor s Preface. In Fentress J. & Wickham C. (1992). Social Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell. Mucchielli, R. (1988). L analyse de contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα. Μετ. ηµοκίδης,. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. 30 Ζήβας,. (1997). Τα µνηµεία και η πόλη. Αθήνα: Libro, Le Goff, J. (1975), ό.π., Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Μεταίχµιο, 19.

11 Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας. Μετ. Πορφύρης, Κ. Αθήνα. Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by Georg G. Iggers. Iggers, G. (Επιµ.). London: Routledge Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηµατική λειτουργία. Μετ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαµίτσας. Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Μεταίχµιο. Weber, R. (1992). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος. Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήµατα Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβληµα της ιστορικής εξήγησης. Σεµινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ζήβας,. (1997). Τα µνηµεία και η πόλη. Αθήνα: Libro. Καραµίτσος, Λ. (2004). Hellas Κατάλογος Γραµµατοσήµων και Ταχυδροµική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση. Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας. Κόκκινος, Γ. (1998) 2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική µνήµη των δρόµων. Εφηµερίδα Το Βήµα (Κυριακή 3 Μαΐου 1998). ιαθέσιµο στο: z0ycx4awlk

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Δημιουργία Προκείμενου. Σύντομη περίληψη της Ιστορίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Δημιουργία Προκείμενου. Σύντομη περίληψη της Ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ Με αφορμή το παραμύθι Η δέκατη τρίτη Θεά και τα κλεμμένα γλυπτά (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010) θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τις αρχές του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Σο 1991 εισήχθη στο Υιλοσοφική χολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο

Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Η Ελλάδα στα Βαλκάνια και στον κόσµο χθες, σήµερα και αύριο Χωρίς αµφιβολία οι αρχαίοι Έλληνες στοχαστές, ποιητές και φιλόσοφοι πρώτοι έχουν αναπτύξει τις αξίες πάνω στις οποίες θεµελιώνεται η Ευρωπαϊκή

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία. 02.02.2015 Εορτασμός της ημέρας μνήμης του Ολοκαυτώματος Χριστίνα Κουλούρη Καθηγήτρια Νεότερης & Σύγχρονης Ιστορίας Πάντειο Πανεπιστήμιο Η ιστορία και η μνήμη του Ολοκαυτώματος. Από τη μαρτυρία στην παιδεία.

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ

ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ ΠΩΣ ΕΡΩΤΕΥΟΝΤΑΙ ΣΤΗ ΒΕΡΟΝΑ; Μικρός οδηγός για δραστηριότητες μελέτης κινηματογραφικών μεταφορών από θεατρικά έργα του Σαίξπηρ αρχική εκδοχή: Θεοδωρίδης Μ. (2006), «Πώς ερωτεύονται στη Βερόνα; σκέψεις για

Διαβάστε περισσότερα

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό

Γενικές Οδηγίες. προς τον / την εκπαιδευτικό Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό 1 Γενικές Οδηγίες προς τον / την εκπαιδευτικό Τα δύο τεύχη Ιστορίας-Γεωγραφίας αποτελούν δειγματικές διδακτικές ενότητες οι οποίες μπορούν να μυήσουν αποτελεσματικά

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

"...πέρα από την πληροφορία"

...πέρα από την πληροφορία Σχεδιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού Το Σεμινάριο (διάρκειας 12-16 ωρών) πραγματοποιήθηκε δύο φορές (Ιούνιος 2013 και Οκτώβριος 2013) με τη φροντίδα του Ελληνικού Τμήματος ICOM. Υπεύθυνος Σεμιναρίου - εισηγητής:

Διαβάστε περισσότερα

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation

«ΑΝΑΠΑΡΑΣΤΑΣΗ» ANAPARASTASIS - rendering - animation - VR - stereoscopic presentation Harvard Center for Hellenic Studies Κώδικας VENETUS A Studio Παράλληλο Κύκλωμα Ψηφιοποίηση, Τεκμηρίωση και Ανάδειξη κινηματογραφικών συλλογών από το αρχείο του STUDIO-παράλληλο κύκλωμα - Διάδοση της κινηματογραφικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ

Νεοελληνική Γλώσσα Β Λυκείου ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΩΔΙΚΟΣ ΘΕΜΑΤΟΣ: 18673 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 16/12/2014 ΟΙ ΚΑΘΗΓΗΤΕΣ: ΚΑΛΥΒΑ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΙΩΑΝΝΑ ΚΕΙΜΕΝΟ Η ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ Α. Ο συγγραφέας του παρόντος κειμένου παρουσιάζει τον προβληματισμό του αναφορικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1

Ρομαντισμός. Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Ρομαντισμός Εργασία για το μάθημα της λογοτεχνίας Αραμπατζή Μαρία, Βάσιου Μαρίνα, Παραγιού Σοφία Σχολικό έτος 2013-2014 Τμήμα Α1 Τζον Κόνσταμπλ Το κάρο του σανού Ρομαντισμός Τέλη 18 ου αι. μέσα 19 ου αι.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΙΤΛΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΑΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΣΕΛΙΟΥ Κωδικός μαθήματος: ΒΠΟ815 (3Ω/Υ) Εξάμηνο

Διαβάστε περισσότερα

Δημιουργία Διαδικτυακής Μαθητικής Εγκυκλοπαίδειας για την Τεχνολογία

Δημιουργία Διαδικτυακής Μαθητικής Εγκυκλοπαίδειας για την Τεχνολογία 4 ο Μαθητικό Συνέδριο Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας Δημιουργία Διαδικτυακής Μαθητικής Εγκυκλοπαίδειας για την Τεχνολογία Σχολείο : Καθηγητής : Μαθητές : Επιμέλεια : Ελληνικό Κολλέγιο Θεσσαλονίκης Κωνσταντίνος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική) Βασικές διαδικασίες 1 ου έτους εφαρμογής Γενική Εκτίμηση (άπαξ) Συστηματική Διερεύνηση (προαιρετική) Επιλογή και Διαμόρφωση Σχεδίου Δράσης (υποχρεωτική) Σύνταξη Ετήσιας Έκθεσης του σχολείου(υποχρεωτική)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ»

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΗΡΙΑ «ΝΕΑ ΠΑΙΔΕΙΑ» ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Περιληπτική Απόδοση Κειμένων ΑΣΚΗΣΗ: Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόμενο του κειμένου που ακολουθεί σε μία παράγραφο 100 έως 120 λέξεων. (Πανελλαδικές Εξετάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη

Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας. (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Από το 0 μέχρι τη συγγραφή ενός σεναρίου μυθοπλασίας (βιωματικό εργαστήρι) Βασισμένο σε μια ιδέα του Γιώργου Αποστολίδη Περιγραφή εργαστηρίου Οι ιστορίες είναι γεγονότα ζωής ή του μυαλού ή μήπως απλώς

Διαβάστε περισσότερα

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ

Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ Σ ΧΕ ΙΑ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΟΥ ΜΑΘΗΤΗ Σ ΤΟ Γ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 142 Ι ΑΚΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: ιάρκεια: 1 διδακτική ώρα Θέµατα: 4 1ο ΣΧΕ ΙΟ Ευνοϊκές συγκυρίες για τον Ελληνισµό κατά τον 18 ο αιώνα Ο Νεοελληνικός ιαφωτισµός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΙΚΟ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΟ ΔΟΚΙΜΙΟ ΠΡΟΑΓΩΓΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ Μάθημα: Ιστορία Τάξη: Α Λυκείου Χρόνος εξέτασης: 2 ώρες και 30 λεπτά ΜΕΡΟΣ Α (20 μονάδες) Να απαντήσετε ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑ και στις δύο (2) ερωτήσεις. 1. Κάθε

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Να αξιολογήσει αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης.

Να αξιολογήσει αν πληρούνται οι ουσιαστικές προϋποθέσεις πολιτογράφησης. Έξι μήνες μετά την κατάθεση της αίτησης για την κτήση Ελληνικής Ιθαγένειας με τη διαδικασία της πολιτογράφησης, θα κληθείτε σε συνέντευξη στην Επιτροπή Πολιτογράφησης που λειτουργεί στην Αποκεντρωμένη

Διαβάστε περισσότερα

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων»

«Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» ΤΑ ΝΕΑ, 24/01/2007 ΤΖΟΑΝ ΜΠΡΕΤΟΝ ΚΟΝΕΛΙ «Αρχαίες ιέρειες έφεραν την ισότητα των φύλων» Πρόδροµοι της ισότητας των φύλων ήσαν οι ιέρειες στην αρχαία Ελλάδα, αποδεικνύει η καθηγήτρια Ιστορίας της Τέχνης

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ Ο ΟΜΙΛΟΣ ΜΝΗΜΗΣ ΚΑΤΕΧΟΜΕΝΩΝ, στις διάφορες δραστηριότητες που διοργανώνει κάθε χρόνο, προσπαθεί να αφυπνίσει τους μαθητές για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει η Κύπρος εξαιτίας της

Διαβάστε περισσότερα

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01

Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών. Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πανεπιστημίου Πατρών Αθανασία Μπαλωμένου ΠΕ03 Βασιλική Ρήγα ΠΕ03 Λαμπρινή Βουτσινά ΠΕ04.01 Τα ερωτήματα που προκύπτουν από την εισαγωγή της Φυσικής στην Α γυμνασίου είναι :

Διαβάστε περισσότερα

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή)

186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) 186 Γλώσσας Φιλολογίας και Πολιτισμού Παρευξείνειων Χωρών Θράκης (Κομοτηνή) Σκοπός Το Τμήμα σύμφωνα με το ιδρυτικό του διάταγμα, έχει ως κύρια αποστολή «την καλλιέργεια, προαγωγή και διάδοση, με τη διδασκαλία

Διαβάστε περισσότερα

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο.

Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Πρόλογος: Κογκίδου ήµητρα Στο: αράκη Ελένη (2007) Θεσσαλονίκη: Επίκεντρο. Εκπαιδευτική Ηγεσία και Φύλο. Τα τελευταία χρόνια βρισκόµαστε µπροστά σε µια βαθµιαία αποδόµηση της ανδροκρατικής έννοιας της ηγεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.

Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία. Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307. Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth. Τίτλος Μαθήματος: Εισαγωγή στην παιδική λογοτεχνία Κωδικός Μαθήματος: ΓΛ0307 Διδάσκων: Διδάσκουσα: Τσιλιμένη Τασούλα, tsilimeni@uth.gr Είδος Μαθήματος: Υποχρεωτικό Εξάμηνο: 1 ο και 2 ο Μονάδες ECTS: 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΤΕΜΠΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μακρυχώρι, 28 / 01/2015 ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ Α.Π.: 813 ΔΗΜΟΣ ΤΕΜΠΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Πτυχιούχος Τµήµατος Κοινωνικής Θεολογίας, Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΠΟΥ ΕΣ Mεταπτυχιακό ίπλωµα Ειδίκευσης στις Γυναικείες Σπουδές/Σπουδές του Φύλου (Πάντειο Πανεπιστήµιο, Τµήµα Κοινωνιολογίας Τµήµα Θεολογίας Θεολογικής Σχολής Πανεπιστηµίου Αθηνών).

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων

ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ. Στο πλαίσιο των εκδηλώσεων εορτασμού 50 χρόνων λειτουργίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΛΑΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΒΕΝΕΤΙΑΣ ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου)

(Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Εν αρχή ην ο Λόγος. (Εξήγηση του τίτλου και της εικόνας που επέλεξα για το ιστολόγιό μου) Στις νωπογραφίες της οροφής της Καπέλα Σιξτίνα φαίνεται να απεικονίζονται μέρη του ανθρώπινου σώματος, όπως ο εγκέφαλος,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ,

ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ 1987-99 1999-02 6 ΥΕΣ, 1 2002-03 6 ΥΕΣ, ΤΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ EΝΙΑΙΟΣ ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΥΕΣ (ανά κατεύθυνση) Για τους εισαχθέντες 1987-99 και για τους εισαχθέντες 1999-02 απαιτούνται τουλάχιστον 6 ΥΕΣ, εκ των οποίων, 1 τουλάχιστον από κάθε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ ΕΠΙΘΕΩΡΗΤΩΝ ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑ Σεπτέμβριος 2011 1 Εισαγωγή του νέου Προγράμματος Σπουδών της Ιστορίας Με βάση τους σχεδιασμούς του Υπουργείου Παιδείας

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail. ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Εµµανουήλ Κούµας (ηµ. γεν. 29 Ιανουαρίου 1980) Νεαπόλεως 19, Μαρούσι, 15123 +30-6979-779664, +357-97679220 e.koumas@hotmail.com ΠΤΥΧΙΑ ΤΙΤΛΟΙ ΣΠΟΥ ΩΝ 2008: ιδακτορικό δίπλωµα στη Νεότερη

Διαβάστε περισσότερα

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura

Αδαμαντίου Κοραή. De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ 2013 Αδαμαντίου Κοραή De morborum haereditariorum: existentia, natura, prophylaxi et cura Κωνσταντίνος Ηροδότου (Συντονιστής, Δρ. Φιλοσοφίας, Πανεπιστήμιο Paris VIII) Διονύσιος

Διαβάστε περισσότερα

Ο Μίνως Βολανάκης και η αρχαία ελληνική τραγωδία:

Ο Μίνως Βολανάκης και η αρχαία ελληνική τραγωδία: Πανεπιστήμιο Πατρών Σχολή Ανθρωπιστικών και Κοινωνικών Επιστημών Τμήμα Θεατρικών Σπουδών Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών στο «Αρχαίο Ελληνικό Θέατρο» Ο Μίνως Βολανάκης και η αρχαία ελληνική τραγωδία: το

Διαβάστε περισσότερα

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ!

! ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ!ΕΡΓΑΣΙΩΝ!ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ!! ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣ!ΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ! 2oΕπιστημονικόΣυνέδριο ΠανελλήνιαςΈνωσηςΣχολικώνΣυμβούλων ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΕΡΓΑΣΙΩΝΣΥΝΕΔΡΙΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙΣΕΙΣΗΓΗΣΕΩΝ Θεσσαλονίκη2015 ΠανελλήνιαΈνωσηΣχολικώνΣυμβούλων 2oΕπιστημονικόΣυνέδριο ΠανελλήνιαςΈνωσηςΣχολικώνΣυμβούλων

Διαβάστε περισσότερα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα

Σειρά «ΘΥΜΗΣΙΣ» : Αρχαίος Ελληνικός Πολιτισμός και Γλώσσα Σειρά «ΛΟΓΟΜΑΘΕΙΑ+» : Διδασκαλία της Ελληνικής ως Μητρικής Γλώσσας Η «Λογομάθεια+» είναι ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό λογισμικό (σειρά 3 CD-ROM) που καλύπτει το σύνολο των φαινομένων της γραμματικής, του

Διαβάστε περισσότερα

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009-

Σχολή, 2003-2004, 2004-2005, 2005-2006, 2007-2008, 2008-2009, 2009- Θεόδωρος Π. Φορτσάκης τηλ.: +30 210 3688437, 2103688648, φαξ: +30 210 3688640, e-mail: tfortsak@law.uoa.gr Γεννήθηκα στην Αθήνα το 1954. Είµαι έγγαµος. Σταδιοδροµία Καθηγητής της Νοµικής Σχολής του Πανεπιστηµίου

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ-ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΦΑΝΗΣ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΘΕΤΟ: ΓΙΑΝΝΟΥΣΗ - ΑΥΓΕΡΙΝΟΥ ΟΝΟΜΑ: ΦΑΝΗ ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ: ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΣΗΣ 25-7-1963

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΔΑ: 45Ψ9Θ-ΚΗ2 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ ΤΜΗΜΑ Α Ταχ. Δ/νση : Ταχ. Κώδικας : Πληροφορίες : Τηλέφωνα :

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ

Α. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΡΟΛΛΕΥ Δελτίο Τύπου Θέμα: Τροποποιήσεις στο δίκτυο λεωφορείων και τρόλλευ Αθήνα 6-11-2014 ΟΙ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΘΗΝΩΝ ενημερώνουν το επιβατικό κοινό, ότι από τη Δευτέρα 10/11/2014, θα εφαρμοστούν οι παρακάτω τροποποιήσεις

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς

ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ. Μιχάλης Αρφαράς ΙΑΚΟΠΕΣ ΑΠΟ ΤΗ ΛΟΓΙΚΗ Μιχάλης Αρφαράς «ΤΟ ΦΕΓΓΑΡΙ ΓΕΝΝΑΕΙ ΤΙΣ ΜΕΓΑΛΕΣ ΣΚΙΕΣ, Ο ΗΛΙΟΣ ΤΙΣ ΕΠΙΜΟΝΕΣ.» Η προσωπική διαδροµή του Μιχάλη Αρφαρά έχει να κάνει µε τη ΣΚΙΑ. Η γέννησή του σε µια χώρα σαν την Ελλάδα,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )»

Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Επιμορφωτικό πρόγραμμα: «Εκπαιδευτικές δράσεις σε μουσειακά περιβάλλοντα (κύκλος Α )» Διοργάνωση Συνδιοργάνωση Συνεργαζόμενοι φορείς Σχολικοί Σύμβουλοι Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ν. Χανίων Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας

Διαβάστε περισσότερα

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε

Α π ο φ α σ ί ζ ο υ μ ε ΑΔΑ: ΒΙΥΗ9-ΡΞ6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΟΥ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ Βαθμός Ασφαλείας: Να διατηρηθεί μέχρι: Βαθμός

Διαβάστε περισσότερα

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 37 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑΣ ΕΝΩΣΗΣ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ Η ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ ΣΤΗ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ: ΠΑΡΟΝ ΚΑΙ ΜΕΛΛΟΝ ΑΦΙΕΡΩΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΜΝΗΜΗ ΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑΣ ΠΑΠΑΚΩΣΤΟΥΛΑ-ΓΙΑΝΝΑΡΑ 18-20 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2010

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά

Ημερίδα: Πολιτισμός της μνήμης και συνεργασία νέων 15.-17.9.2012 στην Παραμυθιά Πάνελ 1: Σύγχρονη μετάδοση της ιστορίας από νέους για νέους - Τι κάνει ένα μνημείο ελκυστικό για νέους? - Πως μπορεί να διαμορφωθεί η ιστορική-πολιτική παιδεία? - Τι μπορούν να κάνουν οι νέοι για την ενθυμίση?

Διαβάστε περισσότερα

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη

Να γιατί...η λαϊκή τέχνη ÔÝ íç Να γιατί...η λαϊκή τέχνη Εν αρχή το σύνθημά μας είναι ένα: η λαϊκή τέχνη είναι επανάσταση. Και είναι επανάσταση διότι είναι αρχέτυπο λειτουργίας μιας πολιτικά ευνομούμενης κοινωνίας. Η τέχνη αυτή

Διαβάστε περισσότερα

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση.

2. Οι δικαιούχοι που βρίσκονται σε αναστολή χορήγησης του επιδόματός τους δεν θα απογραφούν στην παρούσα φάση. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 20.1.2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ Αρ.Πρωτ.:Π3α/Φ.ΜΗΤΡΩΟ/Γ.Π.οικ.7274 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΜΕΑ Προς:

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορική σκέψη, κριτική σκέψη και λογική κατανόηση στη σχολική Ιστορία.

Ιστορική σκέψη, κριτική σκέψη και λογική κατανόηση στη σχολική Ιστορία. Ιστορική σκέψη, κριτική σκέψη και λογική κατανόηση στη σχολική Ιστορία. Κουργιαντάκης Χαράλαμπος, Δρ., Μsc, Εκπαιδευτικός Β/θμιας Εκπαίδευσης Αφορμή για την εισήγηση αποτέλεσαν, από τη μια, οι πρόσφατες

Διαβάστε περισσότερα

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820

Εικονογραφία. Μιχαήλ Βόδας Σούτσος Μεγάλος Διερµηνέας και ηγεµόνας της Μολδαβίας Dupré Louis, 1820 Φαναριώτες Ονοµασία που δόθηκε στα µέλη της παλαιάς βυζαντινής αριστοκρατίας (µεταξύ εκείνων που δεν διέφυγαν στη Δύση ή δεν εξισλαµίσθηκαν) και σε εµπόρους από τις περιοχές του Πόντου, της Ανατολίας (:

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία)

ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ. Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου. - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) ΚΕΝΤΡΟ ΒΑΛΚΑΝΙΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΒΑΛΚΑΝΙΩΝ ΔΡΩΜΕΝΑ ΔΗΜΟΣ ΑΡΤΑΙΩΝ Κάστρο Άρτας, 20-21-22 Ιουνίου Παρασκευή 20 Ιουνίου - Light in Babylon (Τουρκία - Ισραήλ - Συρία - Γαλλία) Οι Light in Babylon αποτελούν ένα «πολυεθνικό»

Διαβάστε περισσότερα

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία

Σεπτ 2011 - Αυγ 2013. Καινοτοµία Παρουσίαση Προγράµµατος σε Διδασκαλικό Σύλλογο Δηµοτικού Σχολείου Αγ. Αντωνίου Αξιοποίηση Λαϊκών Ιστοριών της Κύπρου για Προώθηση της Διαπολιτισµικής Εκπαίδευσης Σεπτ 2011 - Αυγ 2013 Δίκτυο συνεργασίας

Διαβάστε περισσότερα

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου

Θέµα: Πρωτοβουλία για την απεµπλοκή έργων και επενδύσεων από την Αποκεντρωµένη ιοίκηση Αιγαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΙΟΙΚΗΣΗ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΕΝΙΚΟΥ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑ Ταχ. /νση : Ακτή Μιαούλη 83 & Μπότσαρη 2-8 Ταχ. Κώδικας : 18538, Πειραιάς Τηλέφωνο : 2104291074 Fax : 210-4291073 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

«Η ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ»

«Η ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ» «Η ΕΠΑΝΕΝΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΤΟΥ ΠΑΡΘΕΝΩΝΑ- ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑ» Εισηγήτρια: Ελένη Κόρκα Αρχαιολόγος Προϊσταμένη Τμήματος Ξένων Σχολών Υπουργείου Πολιστιμού Κυρίες και κύριοι, Ο Υπουργός Πολιτισμού κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ

ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ 6ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Ν. ΙΩΝΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΑΞΗ : Α ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : 2 Ι ΑΣΚΟΥΣΑ : ΕΛ. ΣΑΡ Η ΟΙ ΚΑΡΥΑΤΙΔΕΣ ΤΟΥ ΕΡΕΧΘΕΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΩΝ : ΒΑΡΑΜΠΟΥΤΗ ΑΛΕΞΑΝ ΡΑΣ ΒΟΥΛΓΑΡΕΛΗ ΣΤΕΛΛΑΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

4 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

4 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 4 o ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ 8-9 ΜΑΪΟΥ 2012 Συνεδριακό Κέντρο «Ν.Οικονόμου»- ΝΟΗΣΙΣ Κέντρο Διάδοσης Επιστημών και Μουσείο Τεχνολογίας Συμμετέχοντες μαθητές: Αγουρζενίδου Ειρήνη,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK

Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΤΗΣ ALPHA BANK Η σηµερινή φυσιογνωµία της Βιβλιοθήκης της Alpha Βank διαµορφώθηκε µετά το 2000 µε τη συγχώνευση της Alpha Τραπέζης Πίστεως µε την Ιονική Τράπεζα. Τότε και οι Βιβλιοθήκες των

Διαβάστε περισσότερα

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23

2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 2. ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 23 24 ÄÇÌÏÓ: ΑΧΕΡΟΝΤΑ ÄÇÌÏÔÉÊÏ ÄÉÁÌÅÑÉÓÌÁ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ ÏÉÊÉÓÌÏÓ: ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ Α Ζώνη: 0,30 0,17 ΠΡΟΣΟΧΗ: Για το Σ.Ο. τελ., βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 D : Βλέπε ορισμό στη σελίδα 13 2 Α Ζώνη:

Διαβάστε περισσότερα

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας

Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Μάριος Βρυωνίδης Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου Εθνικός Συντονιστής Ευρωπαϊκής Κοινωνικής Έρευνας Χριστίνα Παπασολομώντος Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου Μέλος Ομάδας Συντονισμού για Ευρωπαϊκή Κοινωνική Έρευνα

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ. Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Γραφείο Υπουργού ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ minoff@culture.gr Διεύθυνση Διεθνών Σχέσεων και Ευρωπαϊκής Ένωσης Ειδική Προβολής και Αξιοποίησης

Διαβάστε περισσότερα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα

Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο. Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία. Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης. Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Λόγου Παίγνιον Ψυχαγωγία, Τέχνη, Γλώσσα στο σχολείο Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρία Υπηρεσίες Πολιτιστικής Εκπαίδευσης Καραϊσκάκη 28, Ψυρρή, Αθήνα Κατά κοινή αντίληψη στην λογοτεχνία, η μετάφραση οδηγεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΕΝΙΑΙΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΤΜΗΜΑ Α ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Μάθημα: ΙΣΤΟΡΙΑ Ημερομηνία και ώρα εξέτασης: Δευτέρα, 8 Ιουνίου 2015 08:00 11:00

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά)

ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ/ΟΥΣΕΣ (με αλφαβητική σειρά) Α.Π. 1639 Ρόδος, 03.10.2014 Το, της Σχολής Ανθρωπιστικών Επιστημών του Πανεπιστημίου Αιγαίου, στην 2η (έκτακτη)/02.10.2014 συνεδρίαση της Γ.Σ.Ε.Σ., αποφάσισε ομόφωνα την επικύρωση και ανακοίνωση των πινάκων

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge

Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Διεθνής Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής Global Management Challenge Υπό την Αιγίδα : Global Management Challenge Ο μεγαλύτερος Διεθνής Διαδικτυακός Διαγωνισμός Επιχειρηματικής Στρατηγικής. Διαγωνίζονται

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4

Εισαγωγή στην Επιστήµη του ικαίου 4. Μαθήµατα ελεύθερης επιλογής 2057 Πολιτική Επιστήµη 4 2058 Πολιτική Οικονοµία 4 2059 Γενική Κοινωνιολογία 4 ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟ ΟΣΗΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΣΠΟΥ ΩΝ 2012-2013 Α ΕΞΑΜΗΝΟ Κωδικός Μάθηµα ECTS 2000 Ιστορία του 2001 Συνταγµατικό ίκαιο 8 2002 Γενικές Αρχές Αστικού ικαίου 8 2003 Εισαγωγή στην Επιστήµη

Διαβάστε περισσότερα

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch.

Βαρβάτσου Αργυρώ mail@3nip-ellin.att.sch.gr 2109949748 4 ο Νηπιαγωγείο Τριπόλεως 55 & Αφροδίτης 2109617100 ΣΙΔΕΡΟΠΟΥΛΟΥ mail@4nip-ellin.att.sch. ΜΟΝΑΔΕΣ Α/ΘΜΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ 1ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Ροδοπόλεως 71 2109618727 Θεοδώρου Μαρία mail@1nip-ellin.att.sch.gr 2ο Νηπιαγωγείο Ολοήμερο Αλικαρνασσού 3 2109612177 Κούμη Μυρτώ mail@2nip-ellin.att.sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ e.v. Μέλος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερµανία Ο.Ε.Κ.στη Βόννη

ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΣΤΟ ΒΟΥΠΠΕΡΤΑΛ e.v. Μέλος της Οµοσπονδίας Ελληνικών Κοινοτήτων στη Γερµανία Ο.Ε.Κ.στη Βόννη Εορταστική εκδήλωση 2 5 ης Μαρτίου 1821 στις 22 Μαρτίου 2015 ηµέρα Κυριακή 16:00 ώρα στην Färb e r e i S t e n n e r t / E c k e B e r l i n e r S t r a s s e 4 2 2 7 5 W u p p e r t a l. Στην φωτογραφία

Διαβάστε περισσότερα