Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα. και ιστοριογραφική παράδοση ( ) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα. και ιστοριογραφική παράδοση (1900-2000) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια"

Transcript

1 Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα και ιστοριογραφική παράδοση ( ) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια Περίληψη Ο όρος ταυτότητα προσδιορίζει τα επιµέρους στοιχεία οµάδων ή ατόµων, µέσω των οποίων οι οµάδες ή τα άτοµα αυτά, αυτοπροσδιορίζονται, επιτυγχάνοντας τη συνάφεια και τη διατήρηση κοινών χαρακτηριστικών. Κάθε λαός για να επιβιώσει έχει ανάγκη από τις µεταβιβαζόµενες µνήµες, οι οποίες συγκροτούν το βαθύτερο πυρήνα της ταυτότητάς του, καθώς η από κοινού βίωση των γεγονότων δηµιουργεί αισθήµατα συµµετοχικότητας σε µία πολιτισµική ταυτότητα, ακόµη και αν οι επιµέρους αναµνήσεις µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για διχαστικά αισθήµατα. Οι ταυτότητες δεν αποτελούν σταθερά και αµετάβλητα στοιχεία, αλλά νοητικές κατασκευές που διαµορφώνονται σταδιακά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες. Ιδιαίτερα, η εθνική ταυτότητα ήρθε να καλύψει το κενό που δηµιούργησε η κατάλυση των παραδοσιακών µορφών κοινωνικής οργάνωσης και να προσφέρει στα µέλη των σύγχρονων κοινωνιών νέα βάση κοινωνικής συνοχής, που στηρίζεται στην εκ νέου νοηµατοδότηση υπαρκτών κοινών πολιτισµικών χαρακτηριστικών ή και στη συγκρότηση επινενοηµένων παραδόσεων. Γίνεται εµφανής και απαραίτητη η ανάγκη ύπαρξης µίας εθνικής ταυτότητας, που διαµορφώνεται µε στόχο τη διαχείριση και την αναπαραγωγή εθνικών συµβόλων, τη διατήρηση πολιτισµικών χαρακτηριστικών και προτύπων συµπεριφοράς, τις παραδόσεις και εντέλει τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της εθνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική ιστοριογραφία επιτελεί σηµαντικές ιδεολογικές λειτουργίες, συµβάλλοντας στον ίδιο το σχηµατισµό της εθνικής ταυτότητας, διαγράφοντας το περιεχόµενο και τα όρια της «εθνικής µνήµης» και συµµετέχοντας στην εγχάραξη της εθνικής συνείδησης. Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνούµε την πολιτική της µνήµης, η οποία εκφράζεται ακόµη και µέσα από οδωνύµια, µνηµεία και αγάλµατα, επετείους, σιωπές ή και ηθεληµένες αµνησίες. Εστιάζουµε στον τρόπο µε τον οποίο αναδύεται η εθνική ταυτότητα ως ηγεµονικός πολιτισµικός παράγοντας, που διαµορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. Το δείγµα της έρευνας αποτελούν οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις από το 1900 έως το 2000, τις οποίες προσεγγίζουµε µε τη µέθοδο της ποσοτικής και ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου, όπου µέσα από τους τίτλους των σειρών αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση. Εισαγωγή Μνήµη είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι αναφέρονται σε παρελθόντα γεγονότα, αλλά και οι αναπαραστάσεις, όπως και οι µετασχηµατισµοί, των γεγονότων αυτών σε µια συλλογική ανάµνηση του παρελθόντος, που µεταβιβάζεται σε επόµενες γενιές µέσα από µνηµεία, µουσεία, τελετές, αρχεία, εκδόσεις και όλα τα «οχήµατα της µνήµης» των ανθρώπινων κοινωνιών, τα οποία αντικειµενοποιούν και µεταγράφουν τη συλλογική µνήµη. Αυτή η συλλογική µνήµη ως κυρίαρχη κοινωνική παράσταση ενός γεγονότος, επηρεάζει καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους οι

2 άνθρωποι ασχολούνται µε την ιστορία τους και αναφέρονται σ αυτήν, διαµορφώνοντας τελικά την ίδια την ιστορία. Η ιστορία αποτελεί προϊόν και πηγή συλλογικής µνήµης. εν είναι τα ίδια τα δεδοµένα, αλλά η µελέτη και επεξεργασία τους, ενέργειες που εξαρτώνται από το σύστηµα αναφοράς σε συγκεκριµένο πολιτιστικό, κοινωνικό και κυρίως ιδεολογικό χώρο και χρόνο. Στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, η συλλογική εθνική µνήµη αποκτά τους δικούς της θεσµούς, τους τόπους όπου γίνεται αντικείµενο διερεύνησης και συντήρησης, όπου καθρεφτίζεται η σχέση µιας κοινωνίας µε το παρελθόν, µε αυτό που η ίδια ορίζει ως «ρίζες» και ως «κληρονοµιά». Οι ίδιοι αυτοί θεσµοί είναι τα εργαστήρια κατασκευής και µετάδοσης της µνήµης, στο βαθµό που η εικόνα για το συλλογικό παρελθόν δεν είναι εξαρχής ενιαία και οµοιόµορφη. Όπως η ονοµατοθεσία των δρόµων και η ανέγερση µνηµείων, οι φιλοτελικές εκδόσεις ενός κράτους αποτελούν µια διαδικασία παράλληλη και συγγενή προς τη δηµιουργία θεσµών επιφορτισµένων µε τη µελέτη του παρελθόντος και τη συντήρηση της ιστορικής µνήµης προς τιµήν ενδόξων νεκρών ή ενδόξων πράξεων. Βρίσκεται ωστόσο στα όρια της επίσηµης και της µη επίσηµης µνήµης και κατά τούτο θα µπορούσε να είναι χρήσιµο τεκµήριο για τα στοιχεία που πραγµατικά συνθέτουν τη µνήµη µιας κοινότητας 1. Σκοπός, δείγµα και µεθοδολογία της έρευνας Η απόπειρα να ορίσουµε τον ρόλο της συλλογικής µνήµης, αναφορικά µε την ανάπλαση και την κατανόηση του παρελθόντος, συνιστά µια επίπονη ενασχόληση 2. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των τρόπων µέσα από τους οποίους αναδύεται η εθνική ταυτότητα και αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση στις ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις του 20 ου αιώνα. Εστιάζουµε στην καταγραφή και την κατανόηση της πολιτισµικής βιογραφίας των ελληνικών φιλοτελικών εκδόσεων, στον εντοπισµό της δυναµικής και στα σηµασιολογικά περιεχόµενά τους στο χρόνο και τον τόπο, τα οποία επιχειρούµε να αντιµετωπίσουµε ως επίσηµους και ανεπίσηµους µνηµονικούς τόπους. Προσεγγίζουµε το ερευνητικό υλικό ως αφηγήσεις, που οι ερµηνείες τους προσφέρονται για δηµόσια χρήση, ως κείµενα εφοδιασµένα µε την ισχύ της γραφής, µε την αυθεντία της νοµιµοποιηµένης γνώσης, µε συνεκτικές διατυπώσεις και µε ένα σθένος που προτρέπει στην αποδοχή. Όπως επισηµαίνει ο Ricoeur 3, τα αφηγήµατα αυτά είναι σε ορισµένες περιπτώσεις σε θέση να αναδηµιουργήσουν την ίδια την ιστορική πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα το κάθε έθνος να έχει τις δικές του ιστορικές αφηγήσεις ως γενεσιουργό στοιχείο της ταυτότητάς του 4. Οι εθνικές ιστοριογραφίες, καθώς καλούνται να διδάξουν τα κατορθώµατα των προγόνων και να σφυρηλατήσουν εθνική υπερηφάνεια και ενότητα 5, στηρίζουν και αναπαράγουν την εθνική αφήγηση. Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, εστιάζουµε στην περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. είγµα της έρευνας αποτέλεσαν φιλοτελικές σειρές 6, οι οποίες 1 Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική µνήµη των δρόµων. Εφηµερίδα Το Βήµα (Κυριακή 3 Μαΐου 1998). ιαθέσιµο στο: 2 Moore, R.I. (ed.) Editor s Preface. In Fentress J. & Wickham C. (1992). Social Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, viii. 3 Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηµατική λειτουργία. Μετ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαµίτσας. 4 Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας (Μτφρ. Ε. Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχµιο, Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος, Οι φιλοτελικές σειρές κατεγράφησαν από το: Καραµίτσος, Λ. (2004). Hellas Κατάλογος Γραµµατοσήµων και Ταχυδροµική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση.

3 αναφέρονται σε γεγονότα αυτής της περιόδου. Σύµφωνα µε τη θεωρία για τη µελέτη του υλικού πολιτισµού και της υλικής - οπτικής µνήµης, για την ένταξη µιας σειράς στα ερευνητικά δεδοµένα λάβαµε υπόψη µας τον τίτλο της σειράς, το εικονοκείµενο των γραµµατοσήµων, όπως και τις τυχόν παρατηρήσεις, που συνόδευαν την παρουσίαση των εκδόσεων. Το ερευνητικό υλικό αναλύθηκε σύµφωνα µε τις αρχές της Ποσοτικής και Ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου 7, χρησιµοποιώντας ως βασική µονάδα ανάλυσης το θέµα, στη συγκεκριµένη περίπτωση την απεικόνιση του κάθε γραµµατοσήµου. Αποφεύγουµε να παρουσιάσουµε αναλυτικά αριθµητικά δεδοµένα, θεωρώντας ότι δεν θα προσφέρουν στατιστικά σηµαντικά στοιχεία. Η συστηµατική παρουσίαση των αποτελεσµάτων αρκεί για να αποδώσει µε τον καλύτερο τρόπο τον ηγεµονικό πολιτισµικό παράγοντα, όπως αυτός διαµορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. Αποτελέσµατα Συνολικά αποδελτιώθηκαν 595 γραµµατόσηµα, τα οποία εντάχθηκαν σε τέσσερις (4) θεµατικές κατηγορίες. Ο παρακάτω πίνακας (π. 1) παρουσιάζει την κατανοµή των αναφορών κατά θεµατική κατηγορία. Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των αναφορών κατά θεµατική κατηγορία Θεµατική κατηγορία Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 1. Προσωπικότητες ,9 2. Αναπαραστάσεις γεγονότων ,7 3. Συµβολισµοί ,6 4. Επισηµάνσεις ,8 Σύνολο ,0 Οι κατηγορίες παραπέµπουν σε αντίστοιχες ιστοριογραφικές σχολές ή ρεύµατα και µπορούµε να διακρίνουµε τη γεγονοτολογική ιστορία 8, την ιστορία των προσωπικοτήτων 9, την πολιτισµική ιστορία 10 και την ιστορία των κοινωνιών η Θεµατική Κατηγορία: Προσωπικότητες Στη θεµατική κατηγορία Προσωπικότητες κωδικοποιούνται οι αναφορές, οι οποίες απεικονίζουν ηγετικές και ηρωικές µορφές που γνωρίζουµε από τη νεότερη ελληνική 7 De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. Weber, R. (1992). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Mucchielli, R. (1988). L analyse de contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. Bardin, L. (1996). L analyse de contenu. Paris: P.U.F. Curley K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (Ed.), Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. 8 Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη, 15. Όλη η ιστορία των θετικιστών αποσκοπούσε στη θεµελίωση της ιστορίας στη µελέτη ενός παρελθόντος, σαφώς διαχωρισµένου από το παρόν, και στο να «γεµίσει» το παρελθόν αυτό µε µια αδιάκοπη αλληλουχία γεγονότων. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα, Για το ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία: βλ.: Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας. Μετ. Πορφύρης, Κ. Αθήνα. 10 Για την πολιτισµική ιστορία βλ.: Braudel, F. (2002). Γραµµατική των Πολιτισµών. Μετ. Αλεξάκης, Α. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 11 Ο µεταµοντερνισµός αντανακλάται στην ιστοριογραφία τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το αντικείµενο της ιστορίας µετατοπίζεται από τις κοινωνικές δοµές και διαδικασίες στην καθηµερινή ζωή, µε αποτέλεσµα η ιστορία να αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο και να εστιάζει στα πρόσωπα, όχι στα διάσηµα και ισχυρά, αλλά στους κοινούς θνητούς, βλ. Iggers, G. (1999). ό.π., 30.

4 ιστορία. Οι αναφορές αυτές αποσκοπούν να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα, να ενεργοποιήσουν µηχανισµούς µίµησης και κοινωνικοποιητικής ταύτισης 12. Στα γραµµατόσηµα απεικονίζονται πρόσωπα από τον πολιτικό, τον στρατιωτικό/πολεµικό βίο και τον τοµέα του πολιτισµού. Κατά τον τρόπο αυτό, αναδύεται το ζήτηµα για το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία, αντικείµενο στοχασµού όλων των ρευµάτων από την αρχαιότητα. Συχνότερα καταγράφονται µέσα στο υλικό πρόσωπα, που αναφέρονται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας (106 αναφορές). Αυτό φαίνεται στις σειρές που τιτλοφορούνται για παράδειγµα, Βασιλείς, Ελληνική υναστεία, Γενέθλια Παύλου, ιάδοχος Ολυµπιονίκης, Βασιλικοί Γάµοι ή Γενέθλια ιαδόχου Αλεξίας (Εικ. 1), όπου απεικονίζονται πρόσωπα από τη βασιλική οικογένεια και παρατηρείται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουµε µία σύγχρονη µε τα απεικονιζόµενα γεγονότα έκδοση. Σε αντίθεση, η απεικόνιση πρωθυπουργών ή άλλων πολιτικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, πραγµατώνεται µέσα από την έκδοση επετειακών σειρών. Κατά τον τρόπο αυτό, «συστεγάζονται» κάτω από τον τίτλο της σειράς Προσωπικότητες ο Αλέκος Παναγούλης (Εικ. 2), ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Μαρίνος Αντύπας και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία επιλέγονται επίσης να απαθανατιστούν σε τιµητικές εκδόσεις µε αφορµή το θάνατό τους ή για να τιµηθεί η µνήµη τους ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μελίνα Μερκούρη, ο Γρηγόρης Λαµπράκης, ο Παύλος Μπακογιάννης και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Όσον αφορά στην στρατιωτική/πολεµική ιστορία σε επίπεδο προσωπικοτήτων απεικονίζονται κυρίως πρόσωπα από την περίοδο της Επανάστασης του 1821: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μάρκος Μπότσαρης, Αθανάσιος ιάκος, Λόρδος Βύρων, Κίτσος Τζαβέλλας, Ανδρέας Μιαούλης, Λάζαρος Κουντουριώτης, Γρηγόριος ίκαιος Παπαφλέσσας, Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα (Εικ. 3), που είναι και η µοναδική γυναίκα που καταγράφεται στη συγκεκριµένη κατηγορία. Ιδιαίτερη αναφορά, καθώς εκδίδεται αντίστοιχη επετειακή σειρά γίνεται στους συντελεστές της Ναυµαχίας του Ναυαρίνου, στους ναύαρχους Codrington, de Rigny και Heyden. Επίσης, κάτω από τον τίτλος της σειράς Μακεδονοµάχοι, απεικονίζονται οι ηµήτριος Τσάµης Καρατάσιος, Εµµανουήλ Παππάς, Παύλος Μελάς και Καπετάν Κώτας. Προσωπικότητες από τον τοµέα του πολιτισµού καταγράφονται για πρώτη φορά σε ελληνικά γραµµατόσηµα το 1930, όταν κάτω από τον τίτλο της σειράς Ανεξαρτησία απεικονίζονται ο ιονύσιος Σολωµός (Εικ. 4)και ο Αδαµάντιος Κοραής. Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 κυκλοφορεί µία σειρά αφιερωµένη στο ιονύσιο Σολωµό, όπου ο εθνικός ποιητής απεικονίζεται σε ένα από τα γραµµατόσηµα µαζί µε τον Νικόλαο Μάντζαρο, το συνθέτη του ελληνικού εθνικού ύµνου. Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 κυκλοφορεί η σειρά Εθνικοί Ευεργέτες, όπου απεικονίζονται οι Γεώργιος Αβέρωφ, Απόστολος Αρσάκης, Κωνσταντίνος Ζάππας, Ανδρέας Συγγρός, Ιωάννης Βαρβάκης, Ευάγγελος Ζάππας, Γεώργιος Ριζάρης, Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Ζωσιµάς. Το ελληνικό θέατρο τιµάται από τις εκδόσεις των ΕΛ.ΤΑ. δύο φορές, όταν το 1987 κάτω από τον τίτλο σειρά Θέατρο απεικονίζονται ο Χριστόφορος Νέζερ στις Σφήκες του Αριστοφάνη και το θέατρο της ωδώνης, ο Αιµίλιος Βεάκης στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή και το θέατρο των ελφών, η Μαρίκα Κοτοπούλη στον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας του ηµήτρη Κοροµηλά, η Κατίνα Παξινού στη θυσία του Αβραάµ του Βιτσέντζου Κορνάρου, η Κυβέλη στο Μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας 12 Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα. Μετ. ηµοκίδης,. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη,

5 του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Κάρολος Κουν και ο ηµήτρης Ροντήρης. Στη συνέχεια, το 1997, µε την έκδοση της σειράς Έλληνες Κωµικοί, τιµώνται οι ηθοποιοί του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου Βασίλης Αυλωνίτης, Βασίλης Αργυρόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Λάµπρος Κωνσταντάρας, Βασίλης Λογοθετίδης, ιονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Σταυρίδης και Μίµης Φωτόπουλος. Τέλος, µέσα από διάφορες σειρές τιµώνται προσωπικότητες του ελληνικού πνεύµατος που έχουν αποκοµίσει περγαµηνές σε διάφορους τοµείς διεθνώς, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο ηµήτρης Μητρόπουλος και ο Γεώργιος Παπανικολάου. Εικ.1: Γενέθλια ιαδόχου Αλεξίας Εικ.2: Αλέκος Παναγούλης Εικ.3: Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα Εικ.4: ιονύσιος Σολωµός 2 η Θεµατική Κατηγορία: Αναπαραστάσεις γεγονότων Στις απεικονίσεις συγκεκριµένων ιστορικών γεγονότων, στη στιγµή της δράσης, αναφέρεται η δεύτερη θεµατική κατηγορία. Πρόκειται για την αναγωγή στη γεγονοτολογική διάσταση του παρελθόντος 13, δηλαδή σε αυτό που πραγµατικά συνέβη 14, στην άποψη που διατυπώνει η περιγραφική θετικιστική ιστοριογραφία. Από τα τέλη του 19 ου αιώνα, υποστηρίζεται ότι η ιστορική γνώση συγκροτείται µε τα ιστορικά γεγονότα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ως φάσεις του παρελθόντος µοναδικές και ανεπανάληπτες 15. Σε αυτή τη θεµατική κατηγορία µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις µεγάλους χρονολογικούς κύκλους γεγονότων, που αναπτύσσονται µέσα από την επιλογή απεικόνισής τους σε γραµµατόσηµο. Πρόκειται: α) για την περίοδο της Επανάστασης του 1821, β) για την περίοδο από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους µέχρι το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, γ) για την περίοδο από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο έως και τον Εµφύλιο και δ) για την περίοδο η οποία αντιστοιχεί σε γεγονότα της µετεµφυλιακής Ελλάδας. Στην πρώτη περίοδο, κάτω από τους τίτλους σειρών, όπως Επανάσταση 1821 κατά θάλασσα, κατά ξηρά, η εκκλησία, η παιδεία, η διοίκηση, Φιλική Εταιρεία, Ανεξαρτησία κ.λπ. απεικονίζονται γεγονότα, όπως η Ορκωµοσία Φιλικού, το Κρυφό Σχολειό, η Ύψωση του λαβάρου στην Αγία Λαύρα, η Έξοδος του Μεσολογγίου(Εικ. 5), η Ανατίναξη του Αρκαδίου, ο Χορός του Ζαλόγγου, η µάχη των Αθηνών, η µάχη της 13 Κόκκινος, Γ. (1998) 2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by Georg G. Iggers. Iggers, G. (Επιµ.). London: Routledge 15 Για τη «συµβαντολογική» ιστορία, τα γεγονότα είναι µοναδικά, ανεπανάληπτα και το κατεξοχήν υλικό της ιστορίας. Ως τέτοιο, κάθε γεγονός δεν µπορεί να παραβληθεί µε κανένα προηγούµενο µέσα στην αλυσίδα του χρόνου και ο µόνος τρόπος να το εντάξουµε στην ιστορία είναι να του αποδοθεί ένα νόηµα τελειολογικό: αφού δεν έχει παρελθόν, ας αποκτήσει κάποιο µέλλον. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (Επιµ.), ό.π.,

6 Κορίνθου, η ναυµαχία του Ναυαρίνου, ο Καραϊσκάκης σε περισυλλογή, ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους µέχρι και το Β Παγκόσµιο Πόλεµο επιλέγεται να απεικονιστούν κυρίως γεγονότα που αναφέρονται στους Βαλκανικούς Πολέµους και στη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου: τα γεγονότα της Θερίσου, ορκωµοσία της κυβέρνησης του Βενιζέλου, υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (Εικ. 6). Η σειρά Επέκταση της Ελλάδας εστιάζει στην απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ η Μικρασιατική Καταστροφή µνηµονεύεται µέσα από την έκδοση της σειράς Ιστορία του Πόντου. Η επόµενη περίοδος που αναφέρεται στη συµµετοχή της Ελλάδας στο Β Παγκόσµιο Πόλεµο, στην Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εµφύλιο οριοθετείται από τη σειρά µε τον τίτλο Έκδοση νίκης, όπου απεικονίζονται σκηνές όπως ο Τορπιλισµός της «Έλλης», Γυναίκες στην Πίνδο, Επιχειρήσεις στην Αλβανία, Επιχειρήσεις στην Ιταλία, η Μάχη της Κρήτης και Ρυµούλκηση αιχµαλωτισθέντος υποβρυχίου. Η Εθνική Αντίσταση αντιπροσωπεύεται στο υλικό από την οµώνυµη σειρά και µε την απεικόνιση γεγονότων όπως η διαδήλωση στην Αθήνα της , η σφαγή στα Καλάβρυτα, η Αντίσταση στη Θράκη, ο Γοργοπόταµος, η Καισαριανή και ο Αγώνας στη Βόρεια Ελλάδα. Σηµαντική σειρά της περιόδου αυτής είναι η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου, όπου και καταγράφεται Η παράδοση των νησιών από τους Γερµανούς στους Συµµάχους στη Σύµη ( ), Η παράδοση των νησιών στις ελληνικές αρχές από τους Βρετανούς στη Ρόδο ( ) και η Έπαρση της ελληνικής σηµαίας στην Κάσο. Η θεµατολογία των σειρών αντικατοπτρίζει τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής έκδοσης. Κατά τον τρόπο αυτό, το 1949, πολύ κοντά στα γεγονότα, εκδίδεται η σειρά Παιδοµάζωµα, µε την απεικόνιση Πορείας γυναικών και παιδιών, Παιδιών σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και την Απειλή αρπαγής. Αντίστοιχα το ένα και µοναδικό γραµµατόσηµο της σειράς Βίτσι Γράµµος (Εικ. 7), απεικονίζει στιγµιότυπο όπου υψώνεται η σηµαία στο Γράµµο, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Τέλος, η µετεµφυλιακή Ελλάδα παρουσιάζεται µέσα από τις σειρές Ανασυγκρότηση που αναφέρεται στο σχέδιο Marshall, Εισβολή στην Κύπρο, Εξέγερση Πολυτεχνείου, Αποκατάσταση της ηµοκρατίας και γραµµατόσηµα που απεικονίζουν τη Μελίνα Μερκούρη στον αγώνα κατά της δικτατορίας, την επιστροφή στην Ελλάδα το 1974 του Κωνσταντίνου Καραµανλή και την αντίστοιχη επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, η Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (Εικ. 8) σηµαίνεται µε την στιγµή της υπογραφής της ένταξης από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή, ενώ το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε την απεικόνιση του Μετρό και του Αεροδροµίου της Αθήνας. Εικ.5: Έξοδος του Μεσολογγίου Εικ.6: Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών Εικ.7: Βίτσι Γράµµος Εικ.8: Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.

7 3 η Θεµατική Κατηγορία: Συµβολισµοί Όπως υποστηρίζει ο Κ. Καστοριάδης καθηµερινά βιώνουµε ένα «µάγµα φαντασιακών σηµασιών, διότι η ίδια η κοινωνία παρέχει έναν τέτοιο κόσµο» 16. Η κοινωνία ως κόσµος «σηµείων και συµβόλων» αναπαράγει τα σύµβολα, τα οποία φαίνεται να γίνονται τα πραγµατικά αντικείµενα, όχι τόσο µε τα αισθήµατα που προκαλούν, αλλά κυρίως µε τις αναπαραστάσεις τους. Κατά τον τρόπο αυτό κωδικοποιούµε στη συγκεκριµένη κατηγορία ιδεολογικά σύµβολα, όπως χάρτες, σηµαίες, κείµενα, θυρεούς, εµβλήµατα, έργα τέχνης, όπως και συλλογικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας επίπλαστης ενότητας και στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε την απεικόνιση σηµαίας τιµώνται η Φιλική Εταιρεία, η Κρητική Επανάσταση, η επέκταση της Ελλάδας και το Ελληνικό Κράτος, η Επέτειος του «ΟΧΙ» (Εικ. 9), η Μάχη της Κρήτης, η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου και η Είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Με αφορµή το Α και το Β ιαβαλκανικό Συνέδριο επιλέγονται να απεικονιστούν οι Θυρεοί Ελλάδας, Ρουµανίας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας, ενώ το γραµµατόσηµο για τη 10η επέτειο της αποκατάστασης της ηµοκρατίας το 1984 είναι ένα σύµπλεγµα του Θυρεού της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ελληνικής σηµαίας. Στη σειρά Επανάσταση Η διοίκηση συναντάµε την Αναµνηστική στήλη πρώτης Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου και την Υπογραφή και σφραγίδα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η σειρά Η Βουλή των Ελλήνων που εκδόθηκε για τα 150 χρόνια Συνταγµατικού Βίου απεικονίζει την ανακήρυξη του Συντάγµατος της και το άρθρο 107 του Συντάγµατος του Η Ένωση Κύπρου αναπαριστάται µε Μικροφωταγραφηµένο κείµενο από τα πρακτικά της Αγγλικής Βουλής για το Κυπριακό και η Εισβολή µε την Κύπρο στο συρµατόπλεγµα. Το Έµβληµα της Ε.Ο.Ν. και ο Θυρεός αντιστοιχεί στην «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» του Μεταξά και, τέλος, στη σειρά µε τίτλο 21η Απριλίου συναντούµε το γνωστό έµβληµα του καθεστώτος της 21ης Απριλίου (Εικ. 10), το φοίνικα, που αναγεννιέται από τις στάχτες του. Τα έργα τέχνης, τόσο από την αρχαιότητα όσο και από τη σύγχρονη εποχή, χρησιµοποιούνται συχνά για να σηµάνουν γεγονότα όπως η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου (Ο Κολοσσός της Ρόδου) ή την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (Φτερωτό ελληνικό άρµα, Κίονες δωρικού ρυθµού). Το 1984 εκδίδεται η σειρά Τα µάρµαρα του Παρθενώνα, για να τονιστεί η διεκδίκηση από µέρους της Ελλάδας των Ελγινείων. Στη σειρά αυτή, όπως είναι φυσικό, απεικονίζονται σκηνές των διεκδικούµενων εκθεµάτων όπως η Κεφαλή αλόγου από το άρµα της Σελήνης, ο ιόνυσος, η Εστία, η ιόνη και η Αφροδίτη, ο Ιλισσός, ο Λαπίθης και ο Κένταυρος, οι Ιππείς (δυτική ζωφόρος) και οι Ήρωες (ανατολική ζωφόρος). Χαρακτηριστική είναι η σειρά µε τον τίτλο Έκθεση Πολεµικής Ιστορίας, όπου αναπαρίστανται Η Αθηνά νικά τον Αλκυόνα Πέργαµος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός βυζαντινό ψηφιδωτό, ο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος». Τσόκου, «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix (Εικ. 11), «Ο Εύζωνας» G. B. Scott και «Η νίκη της Σαµοθράκης», υποδηλώνοντας την ελληνική ιστοριογραφική παράδοση 17 και την κατά Παπαρρηγόπουλο διαίρεση 16 Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας, Η ελληνική ιστοριογραφία, µια ιστοριογραφία κατεξοχήν θετικιστική, είναι στραµµένη και αυτή στην καταγραφή των γεγονότων και κυριαρχείται από µία τάση εύρεσης της «ιστορικής αλήθειας». Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήµατα Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο,

8 της ελληνικής ιστορίας, µε την παρουσίαση των γεγονότων σε µια συνεχή χρονική και αιτιακή σειρά 18. Συχνά χρησιµοποιούνται και πρόσωπα για να αποδώσουν το σηµαινόµενο της κάθε σειράς και της αντίστοιχης µε την έκδοση ιδεολογίας της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σειρά «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» όπου απεικονίζονται Σκαπανέας, Φαλαγγίτισσα, Φαλαγγίτες (Εικ. 12) και Ακοντιστής. Εικ.9: Επέτειος του «ΟΧΙ» Εικ.10: Έµβληµα της 21ης Απριλίου Εικ.11: «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix Εικ.12: Φαλαγγίτες 4 η Θεµατική Κατηγορία: Επισηµάνσεις Στην τέταρτη θεµατική κατηγορία µε τον τίτλο Επισηµάνσεις κωδικοποιούνται εκείνες οι αναφορές, οι οποίες δηµιουργούνται για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών, όταν η έκδοση νέας σειράς δεν είναι δυνατή λόγω ραγδαίων ιστορικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά µε επισηµάνσεις σε γραµµατόσηµα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 19. Επιλέγουµε να κωδικοποιήσουµε στο ερευνητικό υλικό τις σειρές αυτές, καθώς θεωρούµε ότι ο συγχρονισµός τους µε τα γεγονότα υπηρετεί την πολιτική της µνήµης της εκάστοτε εκδούσας αρχής. Τέτοιες περιπτώσεις συναντούµε κατά την έναρξη του Α Βαλκανικού Πολέµου, όπου η Επισήµανση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΙΣ» 20 (Εικ. 13) και η Επισήµανση «ΛΗΜΝΟΣ» 21 τέθηκε σε εισπρακτέα γραµµατόσηµα και ταχυδροµικά δελτάρια των απελευθερωµένων περιοχών, µέχρι την οριστική διευθέτηση των συνόρων, καθώς ήταν υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ενσήµων (χαρτοσήµων ή γραµµατοσήµων) διαφορετικών από τα µητροπολιτικά. Τα επισηµαθέντα γραµµατόσηµα προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο Βαλκανικών Πολέµων στα απελευθερωµένα εδάφη και χρησιµοποιήθηκαν αµέσως στην αποστελλόµενη αλληλογραφία. Τις εκδόσεις αυτές διαδέχθηκε µια άλλη προοριζόµενη για τις «Νέες Χώρες» έκδοση, αυτή της Εκστρατεία Η αναµνηστική σειρά «ΣΟΥ Α» 23 αποτελεί έκδοση της Γενικής ιοίκησης Κρήτης ( ιάταγµα 20/6/1913) και εκδόθηκε µε τη σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής κυβέρνησης ( ιάταγµα 30/5/1913). Το γραµµατόσηµο τυπώθηκε σε ανάµνηση των γεγονότων που σηµάδεψαν την Κρήτη την άνοιξη του 1913, την 18 Μέχρι και σήµερα, αυτή η συνεχής, γραµµική, οµοιογενής αντίληψη του χρόνου θεωρείται χρήσιµη για λόγους παιδαγωγικούς. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβληµα της ιστορικής εξήγησης. Σεµινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., 114.

9 αποµάκρυνση από τη νησίδα της τουρκικής σηµαίας, τελευταίου συµβόλου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη (1/2/1913), την ανακαίνιση του εκεί ερειπωµένου ναού και την αφιέρωσή του στον Άγιο Γεώργιο εις µνήµη του δολοφονηθέντος βασιλέως Γεωργίου και την ανύψωση της ελληνικής σηµαίας (1/5/1913). Ανάλογες επιπτώσεις είχε στις φιλοτελικές εκδόσεις ο εθνικός διχασµός, µε την Ελλάδα των δύο κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση των Αθηνών, το Νοέµβριο του 1916, για να αποτρέψει τη χρήση από την κυβέρνηση Βενιζέλου των γραµµατοσήµων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία, προχώρησε σε επισήµανσή τους µε το σύµπλεγµα των αρχικών «Ε.Τ.» (Ελληνικά Ταχυδροµεία) 24 (Εικ. 14) και παράσταση στέµµατος. Η απάντηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ήρθε µε την παραγγελία χάραξης και εκτύπωσης µιας σειράς γραµµατοσήµων στο βρετανικό οίκο Perkins, Bacon & Co, που έφεραν την επιγραφή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 25 (Εικ. 15). Σε ανάµνηση του γεγονότος της επανάστασης του 1922, µία από τις σχηµατισθείσες επαναστατικές κυβερνήσεις προχωρεί το 1923 στην έκδοση µιας µεγάλης σειράς µε τη χαρακτηριστική επισήµανση «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922» 26. Ακολούθως το Νοέµβριο του 1935, κυκλοφορούν γραµµατόσηµα προηγουµένων εκδόσεων επισηµασµένα µε την ηµεροµηνία του δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό ( ), σηµατοδοτώντας και αυτά µε τον τρόπο τους την παλινόρθωση της βασιλείας 27. Τέλος, το 1944 κυκλοφορούν κατοχικά γραµµατόσηµα, τα οποία λόγω του πληθωρισµού δεν είχαν πλέον καµία ταχυδροµική χρήση, µε την επισήµανση «ΒΟΜΒΑΡ ΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ρ ». Το τέλος που αντιπροσώπευαν οι δραχµές ήταν πρόσθετο προαιρετικό, που προοριζόταν για τις οικογένειες των θυµάτων του βοµβαρδισµού από τους Συµµάχους της πόλης του Πειραιά, τον Ιανουάριο του Η χρήση των συγκεκριµένων γραµµατοσήµων διήρκεσε µόλις είκοσι µέρες 28. Εικ.13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΙΣ Εικ.14: Ε.Τ. (Ελληνικά Ταχυδροµεία) Εικ.15: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Συζήτηση Ο Guy Debord υποστηρίζει ότι ο στοχασµός επί της ιστορίας είναι στοχασµός σχετικός µε την εξουσία 29. Η εξουσία είναι το τρόπαιο στην µάχη των ιδεολογικών δυνάµεων. Η δύναµη προϋποθέτει την ενότητα κάτω από µια κοινή ταυτότητα. Για την διαµόρφωση µιας κοινής ταυτότητας απαιτείται η κοινή αντιµετώπιση της 24 Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάµατος. Αθήνα: εκδ. ιεθνής Βιβλιοθήκη, 107.

10 πραγµατικότητας. Η εξουσία είναι ικανή να διαµορφώνει αυτή την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αλλοιώνεται και υποτάσσεται στην ιδεολογική θεώρηση, αλλά συχνά αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας, όταν η κριτική σκέψη εξαφανίζεται µέσα στην κυρίαρχη ιδεολογία. Ο λόγος υποτάσσεται στην εικόνα. Οι κυρίαρχες ιδέες πλάθουν τις εικόνες προς «δηµόσια χρήση». Η εξουσία επιβάλλει την ιστορία της, εκπαιδεύει και δηµιουργεί τη συλλογική µνήµη. Οι φιλοτελικές εκδόσεις συνιστούν ένα εργαλείο διαχείρισης αυτής της µνήµης. Αποτελούν εικόνες χωρίς λόγο, εικόνες-πληροφορίες, που καθορίζουν την ανακατασκευή της ιστορίας και γίνονται µέσο µετάδοσης µιας στιγµιαίας ιστορικής πληροφορίας. Είναι στιγµές (moments) ιστορίας. Ως µνηµεία που µπορούν να µεταδώσουν µια πληροφορία για το παρελθόν µας 30, λειτουργούν για την συλλογική µνήµη όπως οι φωτογραφίες των οικογενειακών άλµπουµ που εκφράζουν την αλήθεια στην κοινωνική ανάµνηση. Οι εικόνες από το παρελθόν, ταξινοµηµένες σύµφωνα µε τη χρονολογική τάξη, «τάξη των λόγων» της κοινωνικής µνήµης, επικαλούνται και µεταδίδουν την ανάµνηση των γεγονότων που αξίζει να διατηρηθούν, επειδή η κοινότητα βλέπει στα µνηµεία της, στα γραµµατόσηµα στη συγκεκριµένη περίπτωση, έναν παράγοντα ενοποίησης, συγκρατώντας από το παρελθόν τις επιβεβαιώσεις της παρούσας ενότητας 31. Έτσι, οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις όχι µόνο διηγούνται την ιστορία, αναπαράγουν το εθνικό ιστορικό αφήγηµα, γεγονός που υπονοεί µια διαδικασία, η οποία εξυπηρετεί τη διαµόρφωση µιας ελεγχόµενης και ιδεολογικά οριοθετηµένης εθνικής συνείδησης 32, αλλά κυρίως δηµιουργούν ιστορία προς διήγηση. Μια από τις πολλές ιστορίες, που στη µνήµη και τη φαντασία της κοινότητας συνθέτουν ένα «παραµύθι» στην υπηρεσία της εξουσίας. Βιβλιογραφία Bardin, L. (1996). L analyse de contenu. Paris: P.U.F Braudel, F. (2002). Γραµµατική των Πολιτισµών. Μετ. Αλεξάκης, Α. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. Curley K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (Ed.), Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάµατος. Αθήνα: εκδ. ιεθνής Βιβλιοθήκη. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη. Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας (Μτφρ. Ε. Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Moore, R.I. (ed.) Editor s Preface. In Fentress J. & Wickham C. (1992). Social Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell. Mucchielli, R. (1988). L analyse de contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα. Μετ. ηµοκίδης,. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. 30 Ζήβας,. (1997). Τα µνηµεία και η πόλη. Αθήνα: Libro, Le Goff, J. (1975), ό.π., Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Μεταίχµιο, 19.

11 Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας. Μετ. Πορφύρης, Κ. Αθήνα. Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by Georg G. Iggers. Iggers, G. (Επιµ.). London: Routledge Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηµατική λειτουργία. Μετ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαµίτσας. Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Μεταίχµιο. Weber, R. (1992). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος. Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήµατα Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβληµα της ιστορικής εξήγησης. Σεµινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ζήβας,. (1997). Τα µνηµεία και η πόλη. Αθήνα: Libro. Καραµίτσος, Λ. (2004). Hellas Κατάλογος Γραµµατοσήµων και Ταχυδροµική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση. Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας. Κόκκινος, Γ. (1998) 2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική µνήµη των δρόµων. Εφηµερίδα Το Βήµα (Κυριακή 3 Μαΐου 1998). ιαθέσιµο στο: z0ycx4awlk

Η απεικόνιση πολιτικών προσώπων σε ιστορικές σκηνές στη νεότερη ελληνική ζωγραφική (1832-1922)

Η απεικόνιση πολιτικών προσώπων σε ιστορικές σκηνές στη νεότερη ελληνική ζωγραφική (1832-1922) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΧΝΗΣ ΟΛΥΜΠΙΑ ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ Η απεικόνιση πολιτικών προσώπων σε ιστορικές σκηνές στη νεότερη ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ»

«ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ «ΙΣΤΟΡΙΚΉ ΣΚΈΨΗ ΚΑΙ ΕΝΣΥΝΑΊΣΘΗΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΤΏΝ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ Β ΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΊΔΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΡΊΑ» Διδακτορική Διατριβή του ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥ Σ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΛΑΙΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ : Κ. ΜΠΑΔΑ ΕΡΓΑΣΙΑ : ΜΠΟΤΩΝΑΚΗ ΝΙΚΗ ΜΑΘΗΜΑ : ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος

Πτυχιακή Μελέτη ΛΙΑΚΟΥ ΕΛΕΝΗ. Επιβλέποντες καθηγητές: Ευαγγελία Γεωργιτσογιάννη Αικατερίνη Αντωνοπούλου ηµήτριος Ζµπάινος Πτυχιακή Μελέτη Ο ρόλος της Μουσειακής Εκπαίδευσης µέσα από το πλαίσιο των Πολιτισµικών Μαθηµάτων και των Πολιτιστικών ραστηριοτήτων των προπτυχιακών και µεταπτυχιακών φοιτητών του τµήµατος Οικιακής Οικονοµίας

Διαβάστε περισσότερα

Η μνήμη της δεκαετίας 1940-1950 στη διαδικασία συγκρότησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Κωνσταντίνα Μπάδα

Η μνήμη της δεκαετίας 1940-1950 στη διαδικασία συγκρότησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων. Κωνσταντίνα Μπάδα Η μνήμη της δεκαετίας 1940-1950 στη διαδικασία συγκρότησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων Κωνσταντίνα Μπάδα Περίληψη Με την άποψη ότι η μνήμη κατασκευάζει το παρελθόν στο παρόν, συνιστά δηλαδή μια

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΚΑΡΑΜΑΝΩΛΑΚΗΣ Η συγκρότηση της ιστορικής επιστήµης στην Ελλάδα (19ος-20ός αιώνας) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΕΣ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ Αθήνα 2011 1. ΑΠΟ ΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΤΗΝ ΕΘΝΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΙΑ ΡΟΜΕΣ H

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 2ο ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΑΡΧΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ» (ΕΠΕΑΕΚ) Υποπρόγραμμα 1 ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Μέτρο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 9 Εισαγωγή... 11

Περιεχόμενα. Πρόλογος... 9 Εισαγωγή... 11 Περιεχόμενα Πρόλογος... 9 Εισαγωγή... 11 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Θεωρία και μεθοδολογία της Δημόσιας Γλυπτικής... 15 Μνημείο μνήμη ταυτότητα... 15 Δημόσιος χώρος δημόσια τέχνη κοινό... 20 Ερμηνεία και λειτουργία της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ

ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΘΝΙΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΙΔΕΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΤΗΣ ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΗΣ ΜΕΤΕΜΦΥΛΙΑΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 1950-1974 ΜΑΡΙΟΛΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑ, Ιούνιος 2013 Το παρακάτω κείμενο κατατέθηκε ως διπλωματική

Διαβάστε περισσότερα

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.)

1. TΟ ΓΕΝΙΚΟ ΑΝΑΛΥΤΙΚΌ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ (Α.Π.Σ.) ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4 Η ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Εισαγωγή Στο κεφάλαιο αυτό θα παρουσιαστούν τα ευρήματα της έρευνας που πραγματοποιείται και θα γίνει και κριτική θεώρηση αυτών. Καταρχήν θα ερευνηθεί το γενικό

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. σχεδιασμός», Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ.13.

Εισαγωγή. σχεδιασμός», Νέα Σύνορα, Α. Λιβάνης, Αθήνα, σελ.13. Εισαγωγή Ζω στην Ήπειρο και συγκεκριμένα στην πόλη των Ιωαννίνων. Περπατώντας στους δρόμους της πόλης μου, πολλές φορές το βλέμμα μου έπεσε πάνω σε αγάλματα ή προτομές ανθρώπων και σε μνημεία όπως αυτό

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1830-1880): Αλυτρωτισμός και Διπλωματία

Αλεξανδρος Ρίζος Ραγκαβής (1830-1880): Αλυτρωτισμός και Διπλωματία ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΣΧΟΛΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ ΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΠΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού

Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ισιορία ΣΤ' Δημοιικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου ΒιβΑίο δασκάλου ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης ΚοΑιόπουιϊος Ομόημοδ Καθηγηιή$ Ιάκωβος Μιχαηίϊίδη$ Επίκουροδ Καθηγητήδ, ΑΠΘ Αθανάσιος ΚαΛΛιανιωχηδ ΣχοήΙικόδ

Διαβάστε περισσότερα

«Αλλοεθνείς και πρόσφυγες»

«Αλλοεθνείς και πρόσφυγες» ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ & ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΙ ΙΚΕΥΣΗΣ «ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ» ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ Επιβλέπων Καθηγητής

Διαβάστε περισσότερα

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών

Η σχολική ζωή στο Α Γυμνάσιο Γιαννιτσών (1914-1980): Μελέτη αρχειακού υλικού-απόψεις εκπαιδευτικών και μαθητών/ τριών ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΦΙΛΟΣΟΦΙΑΣ-ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΚΥΚΛΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΔΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Μαρία Ασλανίδου Η σχολική ζωή στο

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕΡΟΣ ΠΡΩΤΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 1 1. ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΘΕΜΑΤΟΣ Όπως, ήδη, παρουσιάσαμε στον πρόλογο, ο διαγωνισμός του ΑΣΕΠ αποτελεί ένα μέρος της προσπάθειας για μεταρρύθμιση του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ:

ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΘΕΜΑ: ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΤΜΗΜΑ ΒΑΛΚΑΝΙΚΩΝ, ΣΛΑΒΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΤΟΛΙΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ Π.Μ.Σ.: Σπουδές στις Γλώσσες και τον Πολιτισµό των Χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου

Η έννοια του ξένου στα Κείµενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας του Γυµνασίου ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ ΣΧΟΛΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥ ΩΝ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ: ΛΟΓΟΣ, ΤΕΧΝΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

«Εκπαίδευση και Φύλο»

«Εκπαίδευση και Φύλο» Κέντρο Ερευνών για Θέµατα Ισότητας (ΚΕΘΙ) «Εκπαίδευση και Φύλο» Μελέτη Βιβλιογραφικής Επισκόπησης Οµάδα Έργου: ρ. Χ. Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη - ρ. Λ. Μαράτου-Αλιπράντη - Α. Καπέλλα ΑΘΗΝΑ 2001 «Εκπαίδευση και

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκπαίδευση. Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης. Τεύχος 1 ο Απρίλιος 2006

Μετεκπαίδευση. Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης. Τεύχος 1 ο Απρίλιος 2006 Μετεκπαίδευση Ηλεκτρονικό Περιοδικό του Διδασκαλείου Νηπιαγωγών Κρήτης Τεύχος 1 ο Απρίλιος 2006 Περιεχόμενα 1. Στυλιανή Αντωνακοπούλου: Το Αναλυτικό Πρόγραμμα προσχολικής εκπαίδευσης και το αντίστοιχο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενα. πίνακας περιεχομένων

Περιεχόμενα. πίνακας περιεχομένων ΕΞΩΦΥΛΛΟ πίνακας περιεχομένων Περιεχόμενα ΠΕΡΙΛΗΨΗ...5 ABSTRACT...6 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ: ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ...7 Εισαγωγή...7 Σκοπός της έρευνας...8 Επισκόπηση βιβλιογραφίας...8 Ερευνητικά ερωτήματα Υποθέσεις...10 5

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ

ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ ΠΟΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΓΝΩΣΗ ΕΙΝΑΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ; ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΙ Αλεξανδρόπουλος Γεώργιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Πατρών mfgalex@upatras.gr Περίληψη Η παρούσα εργασία

Διαβάστε περισσότερα

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές στο πλαίσιο των νέων δεδοµένων που θέτει η πολυπολιτισµικότητα: το παράδειγµα των σχολικών εγχειριδίων σύγχρονης Ιστορίας

Οι εκπαιδευτικές αλλαγές στο πλαίσιο των νέων δεδοµένων που θέτει η πολυπολιτισµικότητα: το παράδειγµα των σχολικών εγχειριδίων σύγχρονης Ιστορίας Οι εκπαιδευτικές αλλαγές στο πλαίσιο των νέων δεδοµένων που θέτει η πολυπολιτισµικότητα: το παράδειγµα των σχολικών εγχειριδίων σύγχρονης Ιστορίας Φωτεινή Πατεινάρη 1. Διαπολιτισµική εκπαίδευση και Ιστορία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΕΡΓΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝΤΑΣ ΤΟ ΣΠΙΤΙ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΟΥ ΚΡΑΤΑΤΕ ΣΤΑ ΧΕΡΙΑ ΣΑΣ Το κείμενο παρουσιάζει συνοπτικά τις εργασίες που εκτελέστηκαν και την

Διαβάστε περισσότερα

«Η Ιστορία µέσα και έξω από το σχολείο».

«Η Ιστορία µέσα και έξω από το σχολείο». ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΑΙ ΑΓΩΓΙΚΗΣ Α.Π.Θ. ηµήτρης Κ. Μαυροσκούφης σχολικός σύµβουλος φιλολόγων ειδικός επιστήµονας στο Α.Π.Θ. ΥΛΙΚΟ ΑΠΌ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΤΩΝ ΕΞΙ ΗΜΕΡΙ ΩΝ ( ΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ. Πτυχιακή εργασία ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ Πτυχιακή εργασία ΤΡΑΥΜΑ ΚΑΙ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΣΤΗ ΝΕΩΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΤΕΧΝΗ Ελευθερία Τζιηρκή Λεμεσός 2013 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει αναμφίβολα μία από τις πλέον σημαίνουσες θέσεις

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει αναμφίβολα μία από τις πλέον σημαίνουσες θέσεις Το Πανεπιστήμιο Αθηνών και η ιστορία του xv ΠΡΟΛΟΓΟΣ 2. Τα Προπύλαια του Πανεπιστημίου Αθηνών, 1912. Το Πανεπιστήμιο Αθηνών κατέχει αναμφίβολα μία από τις πλέον σημαίνουσες θέσεις στη χορεία των εκπαιδευτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΚΥΠΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑTΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΦΙΛΟΣΟΦΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΥΖΑΝΤΙΝΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΗ ΙΠΛΩΜΑΤΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΙΤΛΟΣ: Κοινωνικές και Οικονοµικές ιαστάσεις των Βυζαντινών Εκστρατειών του 10

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Τιστορική αναδρομή

Σύντομη Τιστορική αναδρομή Με αφορμή τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων τα «ΧΑΝΙΩΤΙΚΑ ΝΕΑ» έδωσαν το βήμα στα Μουσεία του νομού με σκοπό να σκιαγραφήσουν την ταυτότητά τους, το όραμα τους, την αποστολή τους αλλά και τα μέσα τα οποία αξιοποιούν

Διαβάστε περισσότερα