Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα. και ιστοριογραφική παράδοση ( ) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα. και ιστοριογραφική παράδοση (1900-2000) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια"

Transcript

1 Ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις: εθνική ταυτότητα και ιστοριογραφική παράδοση ( ) Στέλλα Κασίδου & Παρασκευή Γκόλια Περίληψη Ο όρος ταυτότητα προσδιορίζει τα επιµέρους στοιχεία οµάδων ή ατόµων, µέσω των οποίων οι οµάδες ή τα άτοµα αυτά, αυτοπροσδιορίζονται, επιτυγχάνοντας τη συνάφεια και τη διατήρηση κοινών χαρακτηριστικών. Κάθε λαός για να επιβιώσει έχει ανάγκη από τις µεταβιβαζόµενες µνήµες, οι οποίες συγκροτούν το βαθύτερο πυρήνα της ταυτότητάς του, καθώς η από κοινού βίωση των γεγονότων δηµιουργεί αισθήµατα συµµετοχικότητας σε µία πολιτισµική ταυτότητα, ακόµη και αν οι επιµέρους αναµνήσεις µπορούν να αποτελέσουν αφορµή για διχαστικά αισθήµατα. Οι ταυτότητες δεν αποτελούν σταθερά και αµετάβλητα στοιχεία, αλλά νοητικές κατασκευές που διαµορφώνονται σταδιακά σύµφωνα µε τις εκάστοτε κοινωνικές, πολιτικές και ιστορικές συνθήκες. Ιδιαίτερα, η εθνική ταυτότητα ήρθε να καλύψει το κενό που δηµιούργησε η κατάλυση των παραδοσιακών µορφών κοινωνικής οργάνωσης και να προσφέρει στα µέλη των σύγχρονων κοινωνιών νέα βάση κοινωνικής συνοχής, που στηρίζεται στην εκ νέου νοηµατοδότηση υπαρκτών κοινών πολιτισµικών χαρακτηριστικών ή και στη συγκρότηση επινενοηµένων παραδόσεων. Γίνεται εµφανής και απαραίτητη η ανάγκη ύπαρξης µίας εθνικής ταυτότητας, που διαµορφώνεται µε στόχο τη διαχείριση και την αναπαραγωγή εθνικών συµβόλων, τη διατήρηση πολιτισµικών χαρακτηριστικών και προτύπων συµπεριφοράς, τις παραδόσεις και εντέλει τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της εθνικής πολιτικής. Στο πλαίσιο αυτό, η εθνική ιστοριογραφία επιτελεί σηµαντικές ιδεολογικές λειτουργίες, συµβάλλοντας στον ίδιο το σχηµατισµό της εθνικής ταυτότητας, διαγράφοντας το περιεχόµενο και τα όρια της «εθνικής µνήµης» και συµµετέχοντας στην εγχάραξη της εθνικής συνείδησης. Στην παρούσα ανακοίνωση διερευνούµε την πολιτική της µνήµης, η οποία εκφράζεται ακόµη και µέσα από οδωνύµια, µνηµεία και αγάλµατα, επετείους, σιωπές ή και ηθεληµένες αµνησίες. Εστιάζουµε στον τρόπο µε τον οποίο αναδύεται η εθνική ταυτότητα ως ηγεµονικός πολιτισµικός παράγοντας, που διαµορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. Το δείγµα της έρευνας αποτελούν οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις από το 1900 έως το 2000, τις οποίες προσεγγίζουµε µε τη µέθοδο της ποσοτικής και ποιοτικής Ανάλυσης Περιεχοµένου, όπου µέσα από τους τίτλους των σειρών αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση. Εισαγωγή Μνήµη είναι οι τρόποι µε τους οποίους οι άνθρωποι αναφέρονται σε παρελθόντα γεγονότα, αλλά και οι αναπαραστάσεις, όπως και οι µετασχηµατισµοί, των γεγονότων αυτών σε µια συλλογική ανάµνηση του παρελθόντος, που µεταβιβάζεται σε επόµενες γενιές µέσα από µνηµεία, µουσεία, τελετές, αρχεία, εκδόσεις και όλα τα «οχήµατα της µνήµης» των ανθρώπινων κοινωνιών, τα οποία αντικειµενοποιούν και µεταγράφουν τη συλλογική µνήµη. Αυτή η συλλογική µνήµη ως κυρίαρχη κοινωνική παράσταση ενός γεγονότος, επηρεάζει καθοριστικά τους τρόπους µε τους οποίους οι

2 άνθρωποι ασχολούνται µε την ιστορία τους και αναφέρονται σ αυτήν, διαµορφώνοντας τελικά την ίδια την ιστορία. Η ιστορία αποτελεί προϊόν και πηγή συλλογικής µνήµης. εν είναι τα ίδια τα δεδοµένα, αλλά η µελέτη και επεξεργασία τους, ενέργειες που εξαρτώνται από το σύστηµα αναφοράς σε συγκεκριµένο πολιτιστικό, κοινωνικό και κυρίως ιδεολογικό χώρο και χρόνο. Στο πλαίσιο του έθνους-κράτους, η συλλογική εθνική µνήµη αποκτά τους δικούς της θεσµούς, τους τόπους όπου γίνεται αντικείµενο διερεύνησης και συντήρησης, όπου καθρεφτίζεται η σχέση µιας κοινωνίας µε το παρελθόν, µε αυτό που η ίδια ορίζει ως «ρίζες» και ως «κληρονοµιά». Οι ίδιοι αυτοί θεσµοί είναι τα εργαστήρια κατασκευής και µετάδοσης της µνήµης, στο βαθµό που η εικόνα για το συλλογικό παρελθόν δεν είναι εξαρχής ενιαία και οµοιόµορφη. Όπως η ονοµατοθεσία των δρόµων και η ανέγερση µνηµείων, οι φιλοτελικές εκδόσεις ενός κράτους αποτελούν µια διαδικασία παράλληλη και συγγενή προς τη δηµιουργία θεσµών επιφορτισµένων µε τη µελέτη του παρελθόντος και τη συντήρηση της ιστορικής µνήµης προς τιµήν ενδόξων νεκρών ή ενδόξων πράξεων. Βρίσκεται ωστόσο στα όρια της επίσηµης και της µη επίσηµης µνήµης και κατά τούτο θα µπορούσε να είναι χρήσιµο τεκµήριο για τα στοιχεία που πραγµατικά συνθέτουν τη µνήµη µιας κοινότητας 1. Σκοπός, δείγµα και µεθοδολογία της έρευνας Η απόπειρα να ορίσουµε τον ρόλο της συλλογικής µνήµης, αναφορικά µε την ανάπλαση και την κατανόηση του παρελθόντος, συνιστά µια επίπονη ενασχόληση 2. Σκοπός της έρευνας είναι η ανάδειξη των τρόπων µέσα από τους οποίους αναδύεται η εθνική ταυτότητα και αποτυπώνεται η εθνική ιστοριογραφική παράδοση στις ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις του 20 ου αιώνα. Εστιάζουµε στην καταγραφή και την κατανόηση της πολιτισµικής βιογραφίας των ελληνικών φιλοτελικών εκδόσεων, στον εντοπισµό της δυναµικής και στα σηµασιολογικά περιεχόµενά τους στο χρόνο και τον τόπο, τα οποία επιχειρούµε να αντιµετωπίσουµε ως επίσηµους και ανεπίσηµους µνηµονικούς τόπους. Προσεγγίζουµε το ερευνητικό υλικό ως αφηγήσεις, που οι ερµηνείες τους προσφέρονται για δηµόσια χρήση, ως κείµενα εφοδιασµένα µε την ισχύ της γραφής, µε την αυθεντία της νοµιµοποιηµένης γνώσης, µε συνεκτικές διατυπώσεις και µε ένα σθένος που προτρέπει στην αποδοχή. Όπως επισηµαίνει ο Ricoeur 3, τα αφηγήµατα αυτά είναι σε ορισµένες περιπτώσεις σε θέση να αναδηµιουργήσουν την ίδια την ιστορική πραγµατικότητα, µε αποτέλεσµα το κάθε έθνος να έχει τις δικές του ιστορικές αφηγήσεις ως γενεσιουργό στοιχείο της ταυτότητάς του 4. Οι εθνικές ιστοριογραφίες, καθώς καλούνται να διδάξουν τα κατορθώµατα των προγόνων και να σφυρηλατήσουν εθνική υπερηφάνεια και ενότητα 5, στηρίζουν και αναπαράγουν την εθνική αφήγηση. Για τις ανάγκες της παρούσας ανακοίνωσης, εστιάζουµε στην περίοδο της νεότερης ελληνικής ιστορίας. είγµα της έρευνας αποτέλεσαν φιλοτελικές σειρές 6, οι οποίες 1 Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική µνήµη των δρόµων. Εφηµερίδα Το Βήµα (Κυριακή 3 Μαΐου 1998). ιαθέσιµο στο: 2 Moore, R.I. (ed.) Editor s Preface. In Fentress J. & Wickham C. (1992). Social Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell, viii. 3 Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηµατική λειτουργία. Μετ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαµίτσας. 4 Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας (Μτφρ. Ε. Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχµιο, Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος, Οι φιλοτελικές σειρές κατεγράφησαν από το: Καραµίτσος, Λ. (2004). Hellas Κατάλογος Γραµµατοσήµων και Ταχυδροµική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση.

3 αναφέρονται σε γεγονότα αυτής της περιόδου. Σύµφωνα µε τη θεωρία για τη µελέτη του υλικού πολιτισµού και της υλικής - οπτικής µνήµης, για την ένταξη µιας σειράς στα ερευνητικά δεδοµένα λάβαµε υπόψη µας τον τίτλο της σειράς, το εικονοκείµενο των γραµµατοσήµων, όπως και τις τυχόν παρατηρήσεις, που συνόδευαν την παρουσίαση των εκδόσεων. Το ερευνητικό υλικό αναλύθηκε σύµφωνα µε τις αρχές της Ποσοτικής και Ποιοτικής ανάλυσης περιεχοµένου 7, χρησιµοποιώντας ως βασική µονάδα ανάλυσης το θέµα, στη συγκεκριµένη περίπτωση την απεικόνιση του κάθε γραµµατοσήµου. Αποφεύγουµε να παρουσιάσουµε αναλυτικά αριθµητικά δεδοµένα, θεωρώντας ότι δεν θα προσφέρουν στατιστικά σηµαντικά στοιχεία. Η συστηµατική παρουσίαση των αποτελεσµάτων αρκεί για να αποδώσει µε τον καλύτερο τρόπο τον ηγεµονικό πολιτισµικό παράγοντα, όπως αυτός διαµορφώνεται από ιστορικά, πολιτικά και κοινωνικά συµφραζόµενα. Αποτελέσµατα Συνολικά αποδελτιώθηκαν 595 γραµµατόσηµα, τα οποία εντάχθηκαν σε τέσσερις (4) θεµατικές κατηγορίες. Ο παρακάτω πίνακας (π. 1) παρουσιάζει την κατανοµή των αναφορών κατά θεµατική κατηγορία. Πίνακας 1: Ποσοστιαία κατανοµή των αναφορών κατά θεµατική κατηγορία Θεµατική κατηγορία Συχνότητα (ν) Ποσοστό (%) 1. Προσωπικότητες ,9 2. Αναπαραστάσεις γεγονότων ,7 3. Συµβολισµοί ,6 4. Επισηµάνσεις ,8 Σύνολο ,0 Οι κατηγορίες παραπέµπουν σε αντίστοιχες ιστοριογραφικές σχολές ή ρεύµατα και µπορούµε να διακρίνουµε τη γεγονοτολογική ιστορία 8, την ιστορία των προσωπικοτήτων 9, την πολιτισµική ιστορία 10 και την ιστορία των κοινωνιών η Θεµατική Κατηγορία: Προσωπικότητες Στη θεµατική κατηγορία Προσωπικότητες κωδικοποιούνται οι αναφορές, οι οποίες απεικονίζουν ηγετικές και ηρωικές µορφές που γνωρίζουµε από τη νεότερη ελληνική 7 De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. Weber, R. (1992). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Mucchielli, R. (1988). L analyse de contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. Bardin, L. (1996). L analyse de contenu. Paris: P.U.F. Curley K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (Ed.), Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. 8 Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη, 15. Όλη η ιστορία των θετικιστών αποσκοπούσε στη θεµελίωση της ιστορίας στη µελέτη ενός παρελθόντος, σαφώς διαχωρισµένου από το παρόν, και στο να «γεµίσει» το παρελθόν αυτό µε µια αδιάκοπη αλληλουχία γεγονότων. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα, Για το ρόλο της προσωπικότητας στην ιστορία: βλ.: Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας. Μετ. Πορφύρης, Κ. Αθήνα. 10 Για την πολιτισµική ιστορία βλ.: Braudel, F. (2002). Γραµµατική των Πολιτισµών. Μετ. Αλεξάκης, Α. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. 11 Ο µεταµοντερνισµός αντανακλάται στην ιστοριογραφία τα τελευταία χρόνια. Σύµφωνα µε τη θεωρία αυτή, το αντικείµενο της ιστορίας µετατοπίζεται από τις κοινωνικές δοµές και διαδικασίες στην καθηµερινή ζωή, µε αποτέλεσµα η ιστορία να αποκτά ανθρώπινο πρόσωπο και να εστιάζει στα πρόσωπα, όχι στα διάσηµα και ισχυρά, αλλά στους κοινούς θνητούς, βλ. Iggers, G. (1999). ό.π., 30.

4 ιστορία. Οι αναφορές αυτές αποσκοπούν να λειτουργήσουν ως θετικά πρότυπα, να ενεργοποιήσουν µηχανισµούς µίµησης και κοινωνικοποιητικής ταύτισης 12. Στα γραµµατόσηµα απεικονίζονται πρόσωπα από τον πολιτικό, τον στρατιωτικό/πολεµικό βίο και τον τοµέα του πολιτισµού. Κατά τον τρόπο αυτό, αναδύεται το ζήτηµα για το ρόλο της προσωπικότητας στην Ιστορία, αντικείµενο στοχασµού όλων των ρευµάτων από την αρχαιότητα. Συχνότερα καταγράφονται µέσα στο υλικό πρόσωπα, που αναφέρονται στην πολιτική ιστορία της Ελλάδας (106 αναφορές). Αυτό φαίνεται στις σειρές που τιτλοφορούνται για παράδειγµα, Βασιλείς, Ελληνική υναστεία, Γενέθλια Παύλου, ιάδοχος Ολυµπιονίκης, Βασιλικοί Γάµοι ή Γενέθλια ιαδόχου Αλεξίας (Εικ. 1), όπου απεικονίζονται πρόσωπα από τη βασιλική οικογένεια και παρατηρείται ότι, στις περισσότερες περιπτώσεις, έχουµε µία σύγχρονη µε τα απεικονιζόµενα γεγονότα έκδοση. Σε αντίθεση, η απεικόνιση πρωθυπουργών ή άλλων πολιτικών προσώπων της νεότερης ελληνικής ιστορίας, πραγµατώνεται µέσα από την έκδοση επετειακών σειρών. Κατά τον τρόπο αυτό, «συστεγάζονται» κάτω από τον τίτλο της σειράς Προσωπικότητες ο Αλέκος Παναγούλης (Εικ. 2), ο Χαρίλαος Τρικούπης, ο Παναγιώτης Κανελλόπουλος, ο Μαρίνος Αντύπας και ο Γεώργιος Παπανδρέου. Από τη σύγχρονη ελληνική ιστορία επιλέγονται επίσης να απαθανατιστούν σε τιµητικές εκδόσεις µε αφορµή το θάνατό τους ή για να τιµηθεί η µνήµη τους ο Κωνσταντίνος Καραµανλής, ο Ανδρέας Παπανδρέου, η Μελίνα Μερκούρη, ο Γρηγόρης Λαµπράκης, ο Παύλος Μπακογιάννης και ο Αρχιεπίσκοπος Μακάριος. Όσον αφορά στην στρατιωτική/πολεµική ιστορία σε επίπεδο προσωπικοτήτων απεικονίζονται κυρίως πρόσωπα από την περίοδο της Επανάστασης του 1821: Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Γεώργιος Καραϊσκάκης, Μάρκος Μπότσαρης, Αθανάσιος ιάκος, Λόρδος Βύρων, Κίτσος Τζαβέλλας, Ανδρέας Μιαούλης, Λάζαρος Κουντουριώτης, Γρηγόριος ίκαιος Παπαφλέσσας, Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα (Εικ. 3), που είναι και η µοναδική γυναίκα που καταγράφεται στη συγκεκριµένη κατηγορία. Ιδιαίτερη αναφορά, καθώς εκδίδεται αντίστοιχη επετειακή σειρά γίνεται στους συντελεστές της Ναυµαχίας του Ναυαρίνου, στους ναύαρχους Codrington, de Rigny και Heyden. Επίσης, κάτω από τον τίτλος της σειράς Μακεδονοµάχοι, απεικονίζονται οι ηµήτριος Τσάµης Καρατάσιος, Εµµανουήλ Παππάς, Παύλος Μελάς και Καπετάν Κώτας. Προσωπικότητες από τον τοµέα του πολιτισµού καταγράφονται για πρώτη φορά σε ελληνικά γραµµατόσηµα το 1930, όταν κάτω από τον τίτλο της σειράς Ανεξαρτησία απεικονίζονται ο ιονύσιος Σολωµός (Εικ. 4)και ο Αδαµάντιος Κοραής. Στα µέσα της δεκαετίας του 1950 κυκλοφορεί µία σειρά αφιερωµένη στο ιονύσιο Σολωµό, όπου ο εθνικός ποιητής απεικονίζεται σε ένα από τα γραµµατόσηµα µαζί µε τον Νικόλαο Μάντζαρο, το συνθέτη του ελληνικού εθνικού ύµνου. Στα µέσα της δεκαετίας του 1970 κυκλοφορεί η σειρά Εθνικοί Ευεργέτες, όπου απεικονίζονται οι Γεώργιος Αβέρωφ, Απόστολος Αρσάκης, Κωνσταντίνος Ζάππας, Ανδρέας Συγγρός, Ιωάννης Βαρβάκης, Ευάγγελος Ζάππας, Γεώργιος Ριζάρης, Μιχαήλ Τοσίτσας και Νικόλαος Ζωσιµάς. Το ελληνικό θέατρο τιµάται από τις εκδόσεις των ΕΛ.ΤΑ. δύο φορές, όταν το 1987 κάτω από τον τίτλο σειρά Θέατρο απεικονίζονται ο Χριστόφορος Νέζερ στις Σφήκες του Αριστοφάνη και το θέατρο της ωδώνης, ο Αιµίλιος Βεάκης στον Οιδίποδα Τύραννο του Σοφοκλή και το θέατρο των ελφών, η Μαρίκα Κοτοπούλη στον Αγαπητικό της Βοσκοπούλας του ηµήτρη Κοροµηλά, η Κατίνα Παξινού στη θυσία του Αβραάµ του Βιτσέντζου Κορνάρου, η Κυβέλη στο Μυστικό της κοντέσας Βαλέραινας 12 Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα. Μετ. ηµοκίδης,. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη,

5 του Γρηγορίου Ξενόπουλου, ο Κάρολος Κουν και ο ηµήτρης Ροντήρης. Στη συνέχεια, το 1997, µε την έκδοση της σειράς Έλληνες Κωµικοί, τιµώνται οι ηθοποιοί του παλιού ελληνικού κινηµατογράφου Βασίλης Αυλωνίτης, Βασίλης Αργυρόπουλος, Γεωργία Βασιλειάδου, Λάµπρος Κωνσταντάρας, Βασίλης Λογοθετίδης, ιονύσης Παπαγιαννόπουλος, Νίκος Σταυρίδης και Μίµης Φωτόπουλος. Τέλος, µέσα από διάφορες σειρές τιµώνται προσωπικότητες του ελληνικού πνεύµατος που έχουν αποκοµίσει περγαµηνές σε διάφορους τοµείς διεθνώς, όπως η Μαρία Κάλλας, ο Οδυσσέας Ελύτης, ο Άγγελος Σικελιανός, ο Κωνσταντίνος Καβάφης, ο Νίκος Καζαντζάκης, ο ηµήτρης Μητρόπουλος και ο Γεώργιος Παπανικολάου. Εικ.1: Γενέθλια ιαδόχου Αλεξίας Εικ.2: Αλέκος Παναγούλης Εικ.3: Λασκαρίνα Μπουµπουλίνα Εικ.4: ιονύσιος Σολωµός 2 η Θεµατική Κατηγορία: Αναπαραστάσεις γεγονότων Στις απεικονίσεις συγκεκριµένων ιστορικών γεγονότων, στη στιγµή της δράσης, αναφέρεται η δεύτερη θεµατική κατηγορία. Πρόκειται για την αναγωγή στη γεγονοτολογική διάσταση του παρελθόντος 13, δηλαδή σε αυτό που πραγµατικά συνέβη 14, στην άποψη που διατυπώνει η περιγραφική θετικιστική ιστοριογραφία. Από τα τέλη του 19 ου αιώνα, υποστηρίζεται ότι η ιστορική γνώση συγκροτείται µε τα ιστορικά γεγονότα οποία έχουν ιδιαίτερη σηµασία ως φάσεις του παρελθόντος µοναδικές και ανεπανάληπτες 15. Σε αυτή τη θεµατική κατηγορία µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερις µεγάλους χρονολογικούς κύκλους γεγονότων, που αναπτύσσονται µέσα από την επιλογή απεικόνισής τους σε γραµµατόσηµο. Πρόκειται: α) για την περίοδο της Επανάστασης του 1821, β) για την περίοδο από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους µέχρι το Β Παγκόσµιο Πόλεµο, γ) για την περίοδο από τον Β Παγκόσµιο Πόλεµο έως και τον Εµφύλιο και δ) για την περίοδο η οποία αντιστοιχεί σε γεγονότα της µετεµφυλιακής Ελλάδας. Στην πρώτη περίοδο, κάτω από τους τίτλους σειρών, όπως Επανάσταση 1821 κατά θάλασσα, κατά ξηρά, η εκκλησία, η παιδεία, η διοίκηση, Φιλική Εταιρεία, Ανεξαρτησία κ.λπ. απεικονίζονται γεγονότα, όπως η Ορκωµοσία Φιλικού, το Κρυφό Σχολειό, η Ύψωση του λαβάρου στην Αγία Λαύρα, η Έξοδος του Μεσολογγίου(Εικ. 5), η Ανατίναξη του Αρκαδίου, ο Χορός του Ζαλόγγου, η µάχη των Αθηνών, η µάχη της 13 Κόκκινος, Γ. (1998) 2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα, Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by Georg G. Iggers. Iggers, G. (Επιµ.). London: Routledge 15 Για τη «συµβαντολογική» ιστορία, τα γεγονότα είναι µοναδικά, ανεπανάληπτα και το κατεξοχήν υλικό της ιστορίας. Ως τέτοιο, κάθε γεγονός δεν µπορεί να παραβληθεί µε κανένα προηγούµενο µέσα στην αλυσίδα του χρόνου και ο µόνος τρόπος να το εντάξουµε στην ιστορία είναι να του αποδοθεί ένα νόηµα τελειολογικό: αφού δεν έχει παρελθόν, ας αποκτήσει κάποιο µέλλον. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (Επιµ.), ό.π.,

6 Κορίνθου, η ναυµαχία του Ναυαρίνου, ο Καραϊσκάκης σε περισυλλογή, ο θάνατος του Μάρκου Μπότσαρη. Από την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους µέχρι και το Β Παγκόσµιο Πόλεµο επιλέγεται να απεικονιστούν κυρίως γεγονότα που αναφέρονται στους Βαλκανικούς Πολέµους και στη δράση του Ελευθερίου Βενιζέλου: τα γεγονότα της Θερίσου, ορκωµοσία της κυβέρνησης του Βενιζέλου, υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών (Εικ. 6). Η σειρά Επέκταση της Ελλάδας εστιάζει στην απελευθέρωση της Ηπείρου και της Μακεδονίας, ενώ η Μικρασιατική Καταστροφή µνηµονεύεται µέσα από την έκδοση της σειράς Ιστορία του Πόντου. Η επόµενη περίοδος που αναφέρεται στη συµµετοχή της Ελλάδας στο Β Παγκόσµιο Πόλεµο, στην Κατοχή, την Αντίσταση και τον Εµφύλιο οριοθετείται από τη σειρά µε τον τίτλο Έκδοση νίκης, όπου απεικονίζονται σκηνές όπως ο Τορπιλισµός της «Έλλης», Γυναίκες στην Πίνδο, Επιχειρήσεις στην Αλβανία, Επιχειρήσεις στην Ιταλία, η Μάχη της Κρήτης και Ρυµούλκηση αιχµαλωτισθέντος υποβρυχίου. Η Εθνική Αντίσταση αντιπροσωπεύεται στο υλικό από την οµώνυµη σειρά και µε την απεικόνιση γεγονότων όπως η διαδήλωση στην Αθήνα της , η σφαγή στα Καλάβρυτα, η Αντίσταση στη Θράκη, ο Γοργοπόταµος, η Καισαριανή και ο Αγώνας στη Βόρεια Ελλάδα. Σηµαντική σειρά της περιόδου αυτής είναι η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου, όπου και καταγράφεται Η παράδοση των νησιών από τους Γερµανούς στους Συµµάχους στη Σύµη ( ), Η παράδοση των νησιών στις ελληνικές αρχές από τους Βρετανούς στη Ρόδο ( ) και η Έπαρση της ελληνικής σηµαίας στην Κάσο. Η θεµατολογία των σειρών αντικατοπτρίζει τις ιστορικές και κοινωνικοπολιτικές συνθήκες της εποχής έκδοσης. Κατά τον τρόπο αυτό, το 1949, πολύ κοντά στα γεγονότα, εκδίδεται η σειρά Παιδοµάζωµα, µε την απεικόνιση Πορείας γυναικών και παιδιών, Παιδιών σε στρατόπεδο συγκέντρωσης και την Απειλή αρπαγής. Αντίστοιχα το ένα και µοναδικό γραµµατόσηµο της σειράς Βίτσι Γράµµος (Εικ. 7), απεικονίζει στιγµιότυπο όπου υψώνεται η σηµαία στο Γράµµο, επιβεβαιώνοντας το γεγονός ότι η ιστορία γράφεται από τους νικητές. Τέλος, η µετεµφυλιακή Ελλάδα παρουσιάζεται µέσα από τις σειρές Ανασυγκρότηση που αναφέρεται στο σχέδιο Marshall, Εισβολή στην Κύπρο, Εξέγερση Πολυτεχνείου, Αποκατάσταση της ηµοκρατίας και γραµµατόσηµα που απεικονίζουν τη Μελίνα Μερκούρη στον αγώνα κατά της δικτατορίας, την επιστροφή στην Ελλάδα το 1974 του Κωνσταντίνου Καραµανλή και την αντίστοιχη επιστροφή του Ανδρέα Παπανδρέου. Επίσης, η Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. (Εικ. 8) σηµαίνεται µε την στιγµή της υπογραφής της ένταξης από τον τότε πρωθυπουργό Κωνσταντίνο Καραµανλή, ενώ το Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης µε την απεικόνιση του Μετρό και του Αεροδροµίου της Αθήνας. Εικ.5: Έξοδος του Μεσολογγίου Εικ.6: Υπογραφή της Συνθήκης των Σεβρών Εικ.7: Βίτσι Γράµµος Εικ.8: Ένταξη της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ.

7 3 η Θεµατική Κατηγορία: Συµβολισµοί Όπως υποστηρίζει ο Κ. Καστοριάδης καθηµερινά βιώνουµε ένα «µάγµα φαντασιακών σηµασιών, διότι η ίδια η κοινωνία παρέχει έναν τέτοιο κόσµο» 16. Η κοινωνία ως κόσµος «σηµείων και συµβόλων» αναπαράγει τα σύµβολα, τα οποία φαίνεται να γίνονται τα πραγµατικά αντικείµενα, όχι τόσο µε τα αισθήµατα που προκαλούν, αλλά κυρίως µε τις αναπαραστάσεις τους. Κατά τον τρόπο αυτό κωδικοποιούµε στη συγκεκριµένη κατηγορία ιδεολογικά σύµβολα, όπως χάρτες, σηµαίες, κείµενα, θυρεούς, εµβλήµατα, έργα τέχνης, όπως και συλλογικές εκδηλώσεις που αποσκοπούν στη δηµιουργία µιας επίπλαστης ενότητας και στην ανάπτυξη της εθνικής συνείδησης. Ενδεικτικά αναφέρουµε ότι µε την απεικόνιση σηµαίας τιµώνται η Φιλική Εταιρεία, η Κρητική Επανάσταση, η επέκταση της Ελλάδας και το Ελληνικό Κράτος, η Επέτειος του «ΟΧΙ» (Εικ. 9), η Μάχη της Κρήτης, η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου και η Είσοδος της Ελλάδας στην Ε.Ο.Κ. Με αφορµή το Α και το Β ιαβαλκανικό Συνέδριο επιλέγονται να απεικονιστούν οι Θυρεοί Ελλάδας, Ρουµανίας, Τουρκίας και Γιουγκοσλαβίας, ενώ το γραµµατόσηµο για τη 10η επέτειο της αποκατάστασης της ηµοκρατίας το 1984 είναι ένα σύµπλεγµα του Θυρεού της Ελληνικής ηµοκρατίας και της ελληνικής σηµαίας. Στη σειρά Επανάσταση Η διοίκηση συναντάµε την Αναµνηστική στήλη πρώτης Εθνοσυνέλευσης Επιδαύρου και την Υπογραφή και σφραγίδα του Ιωάννη Καποδίστρια. Η σειρά Η Βουλή των Ελλήνων που εκδόθηκε για τα 150 χρόνια Συνταγµατικού Βίου απεικονίζει την ανακήρυξη του Συντάγµατος της και το άρθρο 107 του Συντάγµατος του Η Ένωση Κύπρου αναπαριστάται µε Μικροφωταγραφηµένο κείµενο από τα πρακτικά της Αγγλικής Βουλής για το Κυπριακό και η Εισβολή µε την Κύπρο στο συρµατόπλεγµα. Το Έµβληµα της Ε.Ο.Ν. και ο Θυρεός αντιστοιχεί στην «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» του Μεταξά και, τέλος, στη σειρά µε τίτλο 21η Απριλίου συναντούµε το γνωστό έµβληµα του καθεστώτος της 21ης Απριλίου (Εικ. 10), το φοίνικα, που αναγεννιέται από τις στάχτες του. Τα έργα τέχνης, τόσο από την αρχαιότητα όσο και από τη σύγχρονη εποχή, χρησιµοποιούνται συχνά για να σηµάνουν γεγονότα όπως η Ενσωµάτωση ωδεκανήσου (Ο Κολοσσός της Ρόδου) ή την Ελληνική Προεδρία της Ε.Ε. (Φτερωτό ελληνικό άρµα, Κίονες δωρικού ρυθµού). Το 1984 εκδίδεται η σειρά Τα µάρµαρα του Παρθενώνα, για να τονιστεί η διεκδίκηση από µέρους της Ελλάδας των Ελγινείων. Στη σειρά αυτή, όπως είναι φυσικό, απεικονίζονται σκηνές των διεκδικούµενων εκθεµάτων όπως η Κεφαλή αλόγου από το άρµα της Σελήνης, ο ιόνυσος, η Εστία, η ιόνη και η Αφροδίτη, ο Ιλισσός, ο Λαπίθης και ο Κένταυρος, οι Ιππείς (δυτική ζωφόρος) και οι Ήρωες (ανατολική ζωφόρος). Χαρακτηριστική είναι η σειρά µε τον τίτλο Έκθεση Πολεµικής Ιστορίας, όπου αναπαρίστανται Η Αθηνά νικά τον Αλκυόνα Πέργαµος, ο Μέγας Κωνσταντίνος και Ιουστινιανός βυζαντινό ψηφιδωτό, ο «Κωνσταντίνος Παλαιολόγος». Τσόκου, «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix (Εικ. 11), «Ο Εύζωνας» G. B. Scott και «Η νίκη της Σαµοθράκης», υποδηλώνοντας την ελληνική ιστοριογραφική παράδοση 17 και την κατά Παπαρρηγόπουλο διαίρεση 16 Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας, Η ελληνική ιστοριογραφία, µια ιστοριογραφία κατεξοχήν θετικιστική, είναι στραµµένη και αυτή στην καταγραφή των γεγονότων και κυριαρχείται από µία τάση εύρεσης της «ιστορικής αλήθειας». Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήµατα Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο,

8 της ελληνικής ιστορίας, µε την παρουσίαση των γεγονότων σε µια συνεχή χρονική και αιτιακή σειρά 18. Συχνά χρησιµοποιούνται και πρόσωπα για να αποδώσουν το σηµαινόµενο της κάθε σειράς και της αντίστοιχης µε την έκδοση ιδεολογίας της εποχής. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η σειρά «Εθνική Οργάνωσις Νεολαίας» όπου απεικονίζονται Σκαπανέας, Φαλαγγίτισσα, Φαλαγγίτες (Εικ. 12) και Ακοντιστής. Εικ.9: Επέτειος του «ΟΧΙ» Εικ.10: Έµβληµα της 21ης Απριλίου Εικ.11: «Η Ελλάδα στο Μεσολόγγι» E. Delacroix Εικ.12: Φαλαγγίτες 4 η Θεµατική Κατηγορία: Επισηµάνσεις Στην τέταρτη θεµατική κατηγορία µε τον τίτλο Επισηµάνσεις κωδικοποιούνται εκείνες οι αναφορές, οι οποίες δηµιουργούνται για την κάλυψη των ταχυδροµικών αναγκών, όταν η έκδοση νέας σειράς δεν είναι δυνατή λόγω ραγδαίων ιστορικών εξελίξεων. Στις περιπτώσεις αυτές, η ελληνική κυβέρνηση προχωρά µε επισηµάνσεις σε γραµµατόσηµα που βρίσκονται ήδη σε κυκλοφορία 19. Επιλέγουµε να κωδικοποιήσουµε στο ερευνητικό υλικό τις σειρές αυτές, καθώς θεωρούµε ότι ο συγχρονισµός τους µε τα γεγονότα υπηρετεί την πολιτική της µνήµης της εκάστοτε εκδούσας αρχής. Τέτοιες περιπτώσεις συναντούµε κατά την έναρξη του Α Βαλκανικού Πολέµου, όπου η Επισήµανση «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΙΣ» 20 (Εικ. 13) και η Επισήµανση «ΛΗΜΝΟΣ» 21 τέθηκε σε εισπρακτέα γραµµατόσηµα και ταχυδροµικά δελτάρια των απελευθερωµένων περιοχών, µέχρι την οριστική διευθέτηση των συνόρων, καθώς ήταν υποχρεωτική η χρησιµοποίηση ενσήµων (χαρτοσήµων ή γραµµατοσήµων) διαφορετικών από τα µητροπολιτικά. Τα επισηµαθέντα γραµµατόσηµα προωθήθηκαν κατά τη διάρκεια των δύο Βαλκανικών Πολέµων στα απελευθερωµένα εδάφη και χρησιµοποιήθηκαν αµέσως στην αποστελλόµενη αλληλογραφία. Τις εκδόσεις αυτές διαδέχθηκε µια άλλη προοριζόµενη για τις «Νέες Χώρες» έκδοση, αυτή της Εκστρατεία Η αναµνηστική σειρά «ΣΟΥ Α» 23 αποτελεί έκδοση της Γενικής ιοίκησης Κρήτης ( ιάταγµα 20/6/1913) και εκδόθηκε µε τη σύµφωνη γνώµη της Ελληνικής κυβέρνησης ( ιάταγµα 30/5/1913). Το γραµµατόσηµο τυπώθηκε σε ανάµνηση των γεγονότων που σηµάδεψαν την Κρήτη την άνοιξη του 1913, την 18 Μέχρι και σήµερα, αυτή η συνεχής, γραµµική, οµοιογενής αντίληψη του χρόνου θεωρείται χρήσιµη για λόγους παιδαγωγικούς. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβληµα της ιστορικής εξήγησης. Σεµινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., 114.

9 αποµάκρυνση από τη νησίδα της τουρκικής σηµαίας, τελευταίου συµβόλου της Οθωµανικής Αυτοκρατορίας στην Κρήτη (1/2/1913), την ανακαίνιση του εκεί ερειπωµένου ναού και την αφιέρωσή του στον Άγιο Γεώργιο εις µνήµη του δολοφονηθέντος βασιλέως Γεωργίου και την ανύψωση της ελληνικής σηµαίας (1/5/1913). Ανάλογες επιπτώσεις είχε στις φιλοτελικές εκδόσεις ο εθνικός διχασµός, µε την Ελλάδα των δύο κυβερνήσεων. Η κυβέρνηση των Αθηνών, το Νοέµβριο του 1916, για να αποτρέψει τη χρήση από την κυβέρνηση Βενιζέλου των γραµµατοσήµων που βρίσκονταν σε κυκλοφορία, προχώρησε σε επισήµανσή τους µε το σύµπλεγµα των αρχικών «Ε.Τ.» (Ελληνικά Ταχυδροµεία) 24 (Εικ. 14) και παράσταση στέµµατος. Η απάντηση της κυβέρνησης της Θεσσαλονίκης ήρθε µε την παραγγελία χάραξης και εκτύπωσης µιας σειράς γραµµατοσήµων στο βρετανικό οίκο Perkins, Bacon & Co, που έφεραν την επιγραφή ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ 25 (Εικ. 15). Σε ανάµνηση του γεγονότος της επανάστασης του 1922, µία από τις σχηµατισθείσες επαναστατικές κυβερνήσεις προχωρεί το 1923 στην έκδοση µιας µεγάλης σειράς µε τη χαρακτηριστική επισήµανση «ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΙΣ 1922» 26. Ακολούθως το Νοέµβριο του 1935, κυκλοφορούν γραµµατόσηµα προηγουµένων εκδόσεων επισηµασµένα µε την ηµεροµηνία του δηµοψηφίσµατος για το πολιτειακό ( ), σηµατοδοτώντας και αυτά µε τον τρόπο τους την παλινόρθωση της βασιλείας 27. Τέλος, το 1944 κυκλοφορούν κατοχικά γραµµατόσηµα, τα οποία λόγω του πληθωρισµού δεν είχαν πλέον καµία ταχυδροµική χρήση, µε την επισήµανση «ΒΟΜΒΑΡ ΙΣΜΟΣ ΠΕΙΡΑΙΩΣ Ρ ». Το τέλος που αντιπροσώπευαν οι δραχµές ήταν πρόσθετο προαιρετικό, που προοριζόταν για τις οικογένειες των θυµάτων του βοµβαρδισµού από τους Συµµάχους της πόλης του Πειραιά, τον Ιανουάριο του Η χρήση των συγκεκριµένων γραµµατοσήµων διήρκεσε µόλις είκοσι µέρες 28. Εικ.13: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΟΙΚΗΣΙΣ Εικ.14: Ε.Τ. (Ελληνικά Ταχυδροµεία) Εικ.15: ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΚΥΒΕΡΝΗΣΙΣ Συζήτηση Ο Guy Debord υποστηρίζει ότι ο στοχασµός επί της ιστορίας είναι στοχασµός σχετικός µε την εξουσία 29. Η εξουσία είναι το τρόπαιο στην µάχη των ιδεολογικών δυνάµεων. Η δύναµη προϋποθέτει την ενότητα κάτω από µια κοινή ταυτότητα. Για την διαµόρφωση µιας κοινής ταυτότητας απαιτείται η κοινή αντιµετώπιση της 24 Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Καραµίτσος, Λ. (2004). ό.π., Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάµατος. Αθήνα: εκδ. ιεθνής Βιβλιοθήκη, 107.

10 πραγµατικότητας. Η εξουσία είναι ικανή να διαµορφώνει αυτή την πραγµατικότητα. Η πραγµατικότητα αλλοιώνεται και υποτάσσεται στην ιδεολογική θεώρηση, αλλά συχνά αντικαθίσταται από την ψευδαίσθηση της πραγµατικότητας, όταν η κριτική σκέψη εξαφανίζεται µέσα στην κυρίαρχη ιδεολογία. Ο λόγος υποτάσσεται στην εικόνα. Οι κυρίαρχες ιδέες πλάθουν τις εικόνες προς «δηµόσια χρήση». Η εξουσία επιβάλλει την ιστορία της, εκπαιδεύει και δηµιουργεί τη συλλογική µνήµη. Οι φιλοτελικές εκδόσεις συνιστούν ένα εργαλείο διαχείρισης αυτής της µνήµης. Αποτελούν εικόνες χωρίς λόγο, εικόνες-πληροφορίες, που καθορίζουν την ανακατασκευή της ιστορίας και γίνονται µέσο µετάδοσης µιας στιγµιαίας ιστορικής πληροφορίας. Είναι στιγµές (moments) ιστορίας. Ως µνηµεία που µπορούν να µεταδώσουν µια πληροφορία για το παρελθόν µας 30, λειτουργούν για την συλλογική µνήµη όπως οι φωτογραφίες των οικογενειακών άλµπουµ που εκφράζουν την αλήθεια στην κοινωνική ανάµνηση. Οι εικόνες από το παρελθόν, ταξινοµηµένες σύµφωνα µε τη χρονολογική τάξη, «τάξη των λόγων» της κοινωνικής µνήµης, επικαλούνται και µεταδίδουν την ανάµνηση των γεγονότων που αξίζει να διατηρηθούν, επειδή η κοινότητα βλέπει στα µνηµεία της, στα γραµµατόσηµα στη συγκεκριµένη περίπτωση, έναν παράγοντα ενοποίησης, συγκρατώντας από το παρελθόν τις επιβεβαιώσεις της παρούσας ενότητας 31. Έτσι, οι ελληνικές φιλοτελικές εκδόσεις όχι µόνο διηγούνται την ιστορία, αναπαράγουν το εθνικό ιστορικό αφήγηµα, γεγονός που υπονοεί µια διαδικασία, η οποία εξυπηρετεί τη διαµόρφωση µιας ελεγχόµενης και ιδεολογικά οριοθετηµένης εθνικής συνείδησης 32, αλλά κυρίως δηµιουργούν ιστορία προς διήγηση. Μια από τις πολλές ιστορίες, που στη µνήµη και τη φαντασία της κοινότητας συνθέτουν ένα «παραµύθι» στην υπηρεσία της εξουσίας. Βιβλιογραφία Bardin, L. (1996). L analyse de contenu. Paris: P.U.F Braudel, F. (2002). Γραµµατική των Πολιτισµών. Μετ. Αλεξάκης, Α. Αθήνα: Μ.Ι.Ε.Τ. Curley K. (1990). Content Analysis. In E. Asher (Ed.), Τhe Encyclopedia of Language and Linguistics. Edinburgh: Pergamon Press. De Sola Pool, I. (1959) Trends in Content Analysis. Urbana University: Illinois Press. Debord, G. (2000). Η κοινωνία του θεάµατος. Αθήνα: εκδ. ιεθνής Βιβλιοθήκη. Furet, F. (1975). Η ποσοτική ιστορία. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Iggers, G. (1999). Η ιστοριογραφία στον εικοστό αιώνα. Αθήνα: Νεφέλη. Moniot, H. (2002). Η διδακτική της ιστορίας (Μτφρ. Ε. Κάννερ). Αθήνα: Μεταίχµιο. Moore, R.I. (ed.) Editor s Preface. In Fentress J. & Wickham C. (1992). Social Memory. Oxford UK & Cambridge USA: Blackwell. Mucchielli, R. (1988). L analyse de contenu des documents et communications. Paris: E.S.F. Muhlbauer, K. R. (χ.χ.). Κοινωνικοποίηση. Θεωρία και έρευνα. Μετ. ηµοκίδης,. Θεσσαλονίκη: Αφοί Κυριακίδη. Nora, P. (1975). Η επιστροφή του γεγονότος. Στο: Le Goff, J. & Nora, P. (1975) (Επιµ.). Το Έργο της Ιστορίας. II. Μετ. Μιτσοτάκη Κ. Αθήνα: Εκδόσεις Ράππα. Palmquist, M. (1990). The lexicon of the classroom: language and learning in writing classrooms. Doctoral Dissertation: Carnegie Mellon University. 30 Ζήβας,. (1997). Τα µνηµεία και η πόλη. Αθήνα: Libro, Le Goff, J. (1975), ό.π., Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Μεταίχµιο, 19.

11 Plekhanov, G. (χ.χ.). Η Φιλοσοφία της Ιστορίας και ο ρόλος της Προσωπικότητας. Μετ. Πορφύρης, Κ. Αθήνα. Ranke von, L. (2010). The Theory and Practice of History: Edited with an introduction by Georg G. Iggers. Iggers, G. (Επιµ.). London: Routledge Ricoeur, P. (1990). Η αφηγηµατική λειτουργία. Μετ. Αθανασόπουλος, Β. Αθήνα: Καρδαµίτσας. Sebba, J. (2000). Ιστορία για όλους. ιδακτικές προσεγγίσεις για το µάθηµα της Ιστορίας στο ηµοτικό και στο Γυµνάσιο. Αθήνα: Μεταίχµιο. Weber, R. (1992). Basic Content Analysis. Thousand Oaks: Sage. Αβδελά, Ε. (1998). Ιστορία και Σχολείο. Αθήνα: Νήσος. Ασδραχάς, Σ. (χ.χ.). Ζητήµατα Ιστορίας. Αθήνα: Θεµέλιο. Γιαννόπουλος, Γ. (1984). Το πρόβληµα της ιστορικής εξήγησης. Σεµινάριο 3 Ιστορία. Αθήνα: Πανελλήνια Ένωση Φιλολόγων, Ζήβας,. (1997). Τα µνηµεία και η πόλη. Αθήνα: Libro. Καραµίτσος, Λ. (2004). Hellas Κατάλογος Γραµµατοσήµων και Ταχυδροµική Ιστορία. Θεσσαλονίκη: αυτοέκδοση. Καστοριάδης, Κ. (1981). Η φαντασιακή θέσµιση της κοινωνίας. Αθήνα: Ράππας. Κόκκινος, Γ. (1998) 2. Από την ιστορία στις ιστορίες. Προσεγγίσεις στην ιστορία της ιστοριογραφίας, την επιστηµολογία και τη διδακτική της ιστορίας. Αθήνα: Ελληνικά Γράµµατα. Κουλούρη, Χρ. (1998). Η συλλογική µνήµη των δρόµων. Εφηµερίδα Το Βήµα (Κυριακή 3 Μαΐου 1998). ιαθέσιµο στο: z0ycx4awlk

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου

Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Ιστορία ΣΤ' Δημοτικού Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου Βιβλίο μαθητή ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ιωάννης Κολιόπουλος Ομότιμος Καθηγητής Ιάκωβος Μιχαηλίδης Επίκουρος Καθηγητής, ΑΠΘ Αθανάσιος Καλλιανιώτης Σχολικός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ Τίτλος μαθήματος ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΚΑΙ ΜΟΥΣΕΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΙΣΤΟΡΙΚΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΥΠΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: Επιλογής / Ενότητα Τεχνών (ΤΕ) ΔΙΔΑΣΚΟΥΣΑ: ΕΙΡΗΝΗ ΝΑΚΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ: ΚΤ1121 ΜΟΝΑΔΕΣ ECTS:

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά διδάσκοντα FARRINGTON ANDREW 2 09:00-12:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ιστορική Γεωγραφία και ηµογραφία του Ρωµαϊκού Κράτους Η Ελληνική Αναγέννηση Οικονοµική και Κοινωνική

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α

Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 09:00-12:00 ΑΙΘΟΥΣΑ Α Πρόγραµµα εξεταστικής Σεπτεµβρίου 2013 ανά ηµέρα ευτέρα, 2/9/2013 ιδακτική της Ιστορίας ΠΑΛΗΚΙ ΗΣ ΑΓΓΕΛΟΣ Ευρωπαϊκή Ιστορία, 19ος αιώνας ΣΥΡΙΑΤΟΥ ΑΘΗΝΑ 18:00-21:00 ΑΜΦΙΘΕΑΤΡΟ Π.Ν. Ευρωπαϊκή Ιστορία, 20ος

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949. ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΚZ Η ΕΛΛΑ Α ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1940-1949 ο θρίαµβος της εθνικής αντίστασης και η τραγωδία του εµφυλίου πολέµου 180 Α. ΚΛΕΙΣΤΕΣ Ή ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Ερωτήσεις

Διαβάστε περισσότερα

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ»

9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ ΝΕΟΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΩΝ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΣΤΟ 9 ο ΣΥΝΤΑΓΜΑ ΠΕΖΙΚΟΥ «ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ» ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΚΤΟΥ 9 ΟΥ ΣΠ Αγαπητέ Κύριε-α Συνάδελφε. Με διαταγή του ΓΕΣ μετατίθεστε στο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

ΒΟΓΛΗΣ ΠΟΛΥΜΕΡΗΣ. Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Βιογραφικό σημείωμα Ο Πολυμέρης Βόγλης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1964. Σπούδασε στο Τμήμα Ιστορίας-Αρχαιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και εκπόνησε τη διατριβή του στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο

Διαβάστε περισσότερα

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924

Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Γ. ΕΡΓΑΣΙΕΣ - ΑΣΚΗΣΕΙΣ (ενδεικτικά παραδείγµατα) Η Ελλάδα από το 1914 ως το 1924 Με βάση τα στοιχεία που παρέχει το κεφάλαιο ΚΒ του σχολικού σας βιβλίου (σσ. 73-119) να συντάξετε έναν χρονολογικό πίνακα

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 2) Η ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ Πολυμέρης Βόγλης Παραδοσιακή ιστοριογραφία Εδραιώνεται τον 19 ο αιώνα

Διαβάστε περισσότερα

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ

VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ VII. ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗ : ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΙ ΦΥΛΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1.0 Αριθµός µαθητών στα σχολεία Πρωτοβάθµιας και ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης 2.0 Τριτοβάθµια Εκπαίδευση 83 Ισότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ & ΔΙΕΘΝΟΥΣ AΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΗΜΕΡΑ ΜΝΗΜΕΙΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ «Η Ελλάς ευγνωµονούσα» ή «Υπέρ Πατρίδος το Παν» ΘΕΟΔΩΡΟΥ ΒΡΥΖΑΚΗ ΕΠΕΤΕΙΑΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ ΗΜΕΡΑ ΦΙΛΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία ΕΙΣΑΓΩΓΗ Εισαγωγικά στην αρχαία Ελληνική ιστοριογραφία Ενδεικτικοί διδακτικοί στόχοι Οι διδακτικοί στόχοι για τη διδασκαλία της εισαγωγής προσδιορίζονται στο βιβλίο για τον καθηγητή, Αρχαίοι Έλληνες Ιστοριογράφοι,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΦΙΛΟΛΟΓΩΝ 39 ο ΕΤΗΣΙΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΘΟΥΚΥΔΙΔΗΣ Ο κορυφαίος ιστορικός της αρχαιότητας και η επίδρασή του μέχρι σήμερα Στη μνήμη του Χρίστου Τσολάκη 22-24 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 2012 Φιλολογικός Σύλλογος

Διαβάστε περισσότερα

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:---------

Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- 25η Μαρτίου 1821 Φύλλα εργασίας Ονοματεπώνυμο:-------------------- Σχολείο: -------------------------- Τάξη:--------- Στόχοι: Μέσα από διάφορες επικοινωνιακές και διαθεματικές δραστηριότητες τo παιδί:

Διαβάστε περισσότερα

Post Collection, Collection. fax: 210 3212849 & 210 3218761. 210 3211405 ( Post Collection )

Post Collection, Collection. fax: 210 3212849 & 210 3218761. 210 3211405 ( Post Collection ) , Post Collection,. Post Collection,!!,,.,,,. fax: 210 3212849 & 210 3218761,,!... : 210 3211405 ( Post Collection ) 210 3353680 & 687 ( ). 2 Κασετίνες Πολυτελείας Οι εκπτώσεις πραγματοποιούνται στις αναγραφόμενες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού)

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ: Σχεδιασμός Αναλυτικών Προγραμμάτων (Γλώσσας και Πολιτισμού) Δρ. Μανόλης Αλεξάκης Συντονιστής Γραφείου Βρυξελλών Αθήνα 10-11 Οκτωβρίου 2014 Τμήματα Ελληνικής Γλώσσας

Διαβάστε περισσότερα

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α

Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α Πέµπτη, 22 Μαΐου 2008 Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΙΣΤΟΡΙΑ ΟΜΑΔΑ Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1 Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Δημιουργία Προκείμενου. Σύντομη περίληψη της Ιστορίας

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ. Δημιουργία Προκείμενου. Σύντομη περίληψη της Ιστορίας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΔΡΑΜΑ Με αφορμή το παραμύθι Η δέκατη τρίτη Θεά και τα κλεμμένα γλυπτά (ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΕΛΗΣ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ, ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2010) θα σχεδιάσουμε και θα υλοποιήσουμε τις αρχές του εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ

ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΣΤΟΡΙΑ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση του μαθήματος είναι η διδασκαλία της ύλης χωρίς χάσματα και ασυνέχειες. Η αποσπασματικότητα δεν επιτρέπει στους μαθητές

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ

ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Περίληψη ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ Α ΛΥΚΕΙΟΥ Α. Να αποδώσετε περιληπτικά το περιεχόµενο του κειµένου σε 100-120 λέξεις χωρίς δικά σας σχόλια. Το κείµενο αναφέρεται στις επιπτώσεις της

Διαβάστε περισσότερα

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία.

Η Νίκη ήταν κόρη της Στύγας και του Πάλλαντα. Είχε αδέρφια της το Κράτος, το Ζήλο και τη Βία. Η Νίκη σε νομίσματα Νίκη: θεά της ελληνικής μυθολογίας προσωποποιούσε τη δόξα του ελληνικού πολιτισμού. Η Νίκη στέλνονταν από το Δία για να εξυμνήσει μία νίκη, να προσφέρει σπονδές ή να στεφανώσει ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας»

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. «Η Νίκη της Δράμας» Δράμα 29-10-2013 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ «Η Νίκη της Δράμας» Πραγματοποιήθηκαν στις 28 Οκτώβρη 2013 τα αποκαλυπτήρια του μνημείου - σύμβολο για την επέτειο των 100 χρόνων από την απελευθέρωση του τόπου μας, που γιορτάζουμε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ

ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΕΧΤΕΛΙΔΗΣ, ΥΒΟΝ ΚΟΣΜΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ Η παιδική ηλικία είναι ένα ζήτημα για το οποίο η κοινωνιολογία έχει δείξει μεγάλο ενδιαφέρον τα τελευταία χρόνια. Από τις αρχές της δεκαετίας του 1980 έως σήμερα βρίσκεται υπό εξέλιξη ένα πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Δομή και Περιεχόμενο

Δομή και Περιεχόμενο Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού Διεύθυνση Δημοτικής Εκπαίδευσης Δομή και Περιεχόμενο Ομάδα Υποστήριξης Νέου Αναλυτικού Προγράμματος Εικαστικών Τεχνών Ιανουάριος 2013 Δομή ΝΑΠ Εικαστικών Τεχνών ΕΙΚΑΣΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορία της Ιστοριογραφίας

Ιστορία της Ιστοριογραφίας Ιστορία της Ιστοριογραφίας Τμήμα Ιστορίας, Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 1) Τα Annales. Μια «μικρή διανοητική επανάσταση» στο πεδίο της Ιστοριογραφίας Ρίκα Μπενβενίστε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟ Η ΔΙΚΤΑΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΑΡΧΩΝ ΚΑΙ Η ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αίθουσα της Γερουσίας, Βουλή των Ελλήνων Πέμπτη 20 Νοεμβρίου 2014, Παρασκευή 21 και Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Πέμπτη

Διαβάστε περισσότερα

Θέμα του συνεδρίου ήταν «Ο Πολιτισμός ως Αντίδοτο στην Κρίση»

Θέμα του συνεδρίου ήταν «Ο Πολιτισμός ως Αντίδοτο στην Κρίση» Συμμετοχή του ΤΕΥ-ΑΤΗΚ στο 37 ο Πανελλήνιο Συνέδριο της ΠΕΕ-ΟΤΕ Το ΤΕΥ-ΑΤΗΚ, μετά από σχετική πρόσκληση, συμμετείχε στις εργασίες του 37 ο Πανελλήνιου Συνεδρίου της Πολιτιστικής Ένωσης Εργαζομένων ΟΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1

Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 Δ ι α γ ω ν ί ς μ α τ α π ρ ο ς ο μ ο ί ω ς η σ 1 2 s c h o o l t i m e. g r Ο Άρης Ιωαννίδης Γεννήθηκε το 1973 στο Βόλο. Σο 1991 εισήχθη στο Υιλοσοφική χολή του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, απ όπου έλαβε

Διαβάστε περισσότερα

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ

ÖÑÏÍÔÉÓÔÇÑÉÏ ÈÅÙÑÇÔÉÊÏ ÊÅÍÔÑÏ ÁÈÇÍÁÓ - ÐÁÔÇÓÉÁ ΘΕΜΑ Α1 ΙΣΤΟΡΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ 2008 ΕΚΦΩΝΗΣΕΙΣ ΟΜΑ Α Α Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας στο τετράδιό σας τη λέξη Σωστό ή Λάθος δίπλα στο γράµµα που αντιστοιχεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ

ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ: Η ΔΙΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΝΙΣΟΤΗΤΩΝ Ο ρόλος της Δια βίου Μάθησης στην καταπολέμηση των εκπαιδευτικών και κοινωνικών ανισοτήτων. Τοζήτηματωνκοινωνικώνανισοτήτωνστηνεκπαίδευσηαποτελείένα

Διαβάστε περισσότερα

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ

ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ICOM ΔΙΕΘΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Αγ.Ασωμάτων 15 ΑΘΗΝΑ 105 53 Τηλ./Fax: 210 3219414 www.otenet.gr/icom Email icom@otenet.gr ICOM και ΜΟΥΣΕΙΟΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ Το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων ιδρύθηκε

Διαβάστε περισσότερα

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση.

Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την. επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Νέες μέθοδοι-ορολογία. Μετά την επικοινωνιακή προσέγγιση: η παιδαγωγική των κειμενικών ειδών. Κειμενικά είδη για διδακτική χρήση. Γραμματισμός: έννοια-παιδαγωγικές συνέπειες Σήμερα, στην αναπτυγμένη τεχνολογικά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α

ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙ ΑΣ ΟΜΑ Α Α ΑΡΧΗ 1Η ΕΛΙ Α ΑΠΟΛΥΤΗΡΙΕ ΕΞΕΤΑΕΙ Γ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΜΠΤΗ 22 ΜΑΪΟΥ 2008 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙ ΕΙΑ: ΙΤΟΡΙΑ ΥΝΟΛΟ ΕΛΙ ΩΝ: ΤΕΕΡΙ (4) ΟΜΑ Α Α ΘΕΜΑ Α1 Α1.1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΘΕΑΤΡΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΘΕΑ-ΑΛΦΑ: ΜΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΜΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ. Ο κοινωνικός ρόλος της τέχνης ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ τέχνη επικοινωνία προσωπική ανάπτυξη κοινωνική συνοχή Ο πολιτισμός

Διαβάστε περισσότερα

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος

Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος [IA12] ΚΛΑΣΙΚΗ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ Β Αρχαιολογία των κλασικών και ελληνιστικών χρόνων (480 π.χ. - 1ος αι. π.χ.). Δημήτρης Πλάντζος Τι είναι Aρχαιολογία; Η επιστήμη της αρχαιολογίας: Ασχολείται με την περισυλλογή,

Διαβάστε περισσότερα

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων

Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Το Δυτικό 'Παράδειγμα' ως Ιδεολογία Οργάνωσης Μουσείων. Σχεδιασμός Μουσείων και Εκθέσεων Στόχος του μαθήματος είναι η διερεύνηση της μορφής του εγχειρήματος του 'Μουσείου', ως προνομιακού πεδίου για την

Διαβάστε περισσότερα

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης

Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Θα χορηγηθούν Mόρια Συνεχιζόμενης Ιατρικής Εκπαίδευσης Διοικητικό Συμβούλιο Πρόεδρος: Χ. Παπαφράγκος Αντιπρόεδρος: Ε. Σκληρός Γραμματέας/Ταμίας: Α. Σωτηρόπουλος Μέλη: Φ. Καρακώστας Σ. Σκούρτης Πρόλογος

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α1 α. σχολικό βιβλίο, σελ. 46. Φεντερασιόν: ήταν μεγάλη πολυεθνική εργατική οργάνωση της Θεσσαλονίκης, με πρωτεργάτες σοσιαλιστές από την ανοικτή σε νέες ιδέες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΑΣΠΑΙΤΕ ΕΠΑΙΚ 2013-2014 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΔΙΔΑΣΚΩΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ : ΜΑΥΡΙΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ «Ο ΕΝΣΤΕΡΝΙΣΜΟΣ ΤΩΝ ΑΞΙΩΝ-ΕΝΑ ΘΕΩΡΗΤΙΚΟ ΜΟΝΤΕΛΟ» ΣΤΑΜΑΤΑΚΗ ΜΑΡΙΑ ΤΣΕΜΕΚΙΔΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ ΣΥΝΤΥΧΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ

17. 12.2008-20. 03. 2009. «...ανέφερα εγγράφως...» Διάρκεια Έκθεσης: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ «...ανέφερα εγγράφως...» ΘΗΣΑΥΡΟΙ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΗΣ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Διάρκεια Έκθεσης: 17. 12.2008-20. 03. 2009 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ ΑΡΧΕΙΟΥ ΜΝΗΜΕΙΩΝ Το αρχειακό υλικό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα

ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ Με τον όρο ΕΛΓΙΝΕΙΑ ΜΑΡΜΑΡΑ εννοούμε τα μαρμάρινα γλυπτά του Παρθενώνα που βρίσκονται στο Βρετανικό Μουσείο. Αυτά τα γλυπτά ήταν στα αετώματα, στις μετώπες και στη ζωφόρο του Παρθενώνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 5 ο /25-2-2015 ΑΠΟΦΑΣΗ 203/2015 ΘΕΜΑ: 43 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης θεσμοθετημένων εκδηλώσεων Π.Ε. Λάρισας. ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ. Καταστατικό ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΩΠΟ Καταστατικό Προοίμιο Το φοβερό μεταπολιτευτικό αδιέξοδο, εθνικό, κοινωνικό, πολιτιστικό και οικονομικό, βύθισε την ελληνική κοινωνία σε μια βαθύτατη κρίση αξιών. Οι πολιτικές δυνάμεις του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ

ΔΕΠΠΣ. ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ ΔΕΠΠΣ ΔΕΠΠΣ και ΝΕΑ ΒΙΒΛΙΑ Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών ΔΕΠΠΣ Φ.Ε.Κ., 303/13-03-03, τεύχος Β Φ.Ε.Κ., 304/13-03-03, τεύχος Β Ποιοι λόγοι οδήγησαν στην σύνταξη των ΔΕΠΠΣ Γενικότερες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014

Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας. κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 Θέμα Α1 Ενδεικτικές απαντήσεις στα θέματα της Ιστορίας κατεύθυνσης των Πανελλαδικών εξετάσεων 2014 ΟΜΑΔΑ ΠΡΩΤΗ Α) Με τη βιομηχανική επανάσταση καθώς η κατοχή γης έπαυε προοδευτικά να είναι πηγή εξουσίας

Διαβάστε περισσότερα

«Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους»

«Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους» Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Τα ελληνικά σύνορα από την Ίδρυση του Ελληνικού Κράτους έως την ολοκλήρωσή τους» Α. ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΗΓΗΤΗ Είναι γνωστό ότι στο μαθητικό κόσμο υπάρχει μια ασαφής εικόνα για το

Διαβάστε περισσότερα

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα,

Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, Βασιλική Π. Μεσθανέως Η αντιπολίτευση στη µετεµφυλιακή Ελλάδα, 1949-1963 Πρόλογος Nικηφόρος ιαµαντούρος ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟΣ 15 ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ 21 ΕΙΣΑΓΩΓΗ 31 ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι 49 ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΑ ΣΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΛΑΙΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της.

Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Η Βοιωτία θεωρείται από αρχαίους και συγχρόνους ιστορικούς καθώς και γεωγράφους, περιοχή ευνοημένη από τη φύση και τη γεωπολιτική θέση της. Βρίσκεται στο κέντρο σχεδόν της ελληνικής χερσονήσου, πάνω στο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ANNALES ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΤΑ ANNALES ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΑ ANNALES ΚΑΙ Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΠΟ11 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ - ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΟΛΔΑΤΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2009 1450 ΛΕΞΕΙΣ Εκφώνηση εργασίας: Συγκρίνετε τη μεθοδολογία

Διαβάστε περισσότερα

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς

WWW.KINDYKIDS.GR. Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς WWW.KINDYKIDS.GR Όταν η ζωή στο νηπιαγωγείο γίνεται παιχνίδι! Το Site για γονείς και νηπιαγωγούς Το υλικό αυτό αποτελεί πνευματική ιδιοκτησία του KindyKids.gr και διανέμεται δωρεάν. Ο Αθανάσιος Διάκος

Διαβάστε περισσότερα

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου;

2. Ποιες ήταν οι αποφάσεις της Πρώτης Εθνοσυνέλευσης της Επιδαύρου; συνέχεια τη χρονολογία 1821. Στο χάρτη που ανοίγεται μπροστά σας εντοπίστε τις ενότητες που αναφέρονται στις πολιτικές εξελίξεις στον ευρωπαϊκό και τον ελληνικό χώρο (Η Ευρωπαϊκή Διπλωματία το 1821, Φιλελληνισμός,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΕΣ ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΡΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ ΤΟΥ 3 ου ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014-2015 «ΙΑΧΡΟΝΙΚΑ Ι ΑΓΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ ΤΩΝ ΚΥΠΡΙΩΝ ΓΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Οι αγώνες

Διαβάστε περισσότερα

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες

Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Στάσεις και αντιλήψεις της ελληνικής κοινωνίας απέναντι στους μετανάστες Θεωρητικό πλαίσιο και ανάλυση αποτελεσμάτων της πανελλαδικής ποσοτικής έρευνας VPRC Φεβρουάριος 2007 13106 / Διάγραμμα 1 Γενικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού

Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Παιδαγωγικό Τμήμα Νηπιαγωγών Κοινωνιολογία του Πολιτισμού Ενότητα 2: Κοινωνιολογία - πολιτισμός - κουλτούρα. Επίκ. Καθηγητής: Νίκος Φωτόπουλος e-mail: nfotopoulos@uowm.gr Τηλ. Επικοινωνίας: 23850-55150

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΣΠΑΣΗ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΗ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ & ΗΛ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση: Αμαλίας 12, Τ.Κ.105 57 ΑΘΗΝΑ Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ

ψ Ρ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ -N^ ->5^ **' ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ ψ Ρ ' '.'."» *?' Ρ -N^ ->5^ ι"*** **' "HSf % ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΗΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗ ΚΑΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΛΕΤΩΝ ΑΚΡΟΠΟΛΗΣ ΑΣΗΜΙΝΑ ΛΕΟΝΤΗ Το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων της Υπηρεσίας Συντήρησης Μνημείων

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες

Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες Σύγχρονες Κινηματογραφικές Θεωρίες 2015-2016 - Χειμερινό Εξάμηνο Διδάσκων: Σωτήρης Πετρίδης e- mail επικοινωνίας: sotospetridis@yahoo.gr Υπό την επίβλεψη της Μ. Κακλαμανίδου Περιγραφή του μαθήματος: Σκοπός

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ

ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΚΕΝΑ ΔΑΣΚΑΛΩΝ ΣΜΕΑ πρώην 2ου ΓΡΑΦΕΙΟΥ Α/Α ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΟΡΓΑΝΙΚΟΤΗΤΑ ΚΕΝΑ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΗΛ. 1 ΕΙΔΙΚΟ ΠΙΚΠΑ ΒΟΥΛΑΣ 9520437 Α 3 Κ. ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 2-ΒΟΥΛΑ 8955615 2 ΕΙΔΙΚΟ ΛΑΥΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης

Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς. 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης. Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης Λαογραφικό και Εθνολογικό Μουσείο Μακεδονίας- Θράκης 63o Δημοτικό Σχολείο Θεσσαλονίκης Με τα μάτια του παππού και της γιαγιάς 1 Σχολείο: 63 ο Δημοτικό σχολείο Θεσσαλονίκης Συμμετέχοντες Τάξη / Τμήμα: ΣΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016)

ΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΜΟΥΣΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ (2015-2016) ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΜΟΥΣΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ Οίκος Ανδρέου & Μαρίας Καλοκαιρινού Σοφοκλή Βενιζέλου 27 / Λυσιμάχου Καλοκαιρινού 7 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ.: (2810) 283219-288708 Fax: 283754 e-mail: info@historical-museum.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας

Κατάστημα Δ/νση κατ/τος Δ/ντής κατ/τος Τηλ. επικοινωνίας Συνεταιριστική Τράπεζα Δράμας Δράμας Μ. Αλεξάνδρου 7 Πετρόπουλος Αδαμάντιος Αγίου Αθανασίου Άγιος Αθανάσιος Μυλωνά Μυρσίνη 25210 28422 6932 345 677 25210 69555 6951 119 170 Συνεταιριστική Τράπεζα Έβρου

Διαβάστε περισσότερα

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας

ποδράσηη Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΜΑΘΗΤΩΝ 9 ποδράσηη 5 Σχέδια εργασίας σχολείων-μουσείων σχολικού έτους 2011-2012 «Αθανασάκειο» Αρχαιολογικό Μουσείο Βόλου Γυμνάσιο Αγιάς Λάρισας Διονυσία Διονυσίου Σιδώνια ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΔΙΔΑΣΚΟΝΤΕΣ ΣΤΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΒΡΑΧΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΛΙΤΕΣ Στο πλαίσιο της Πράξης «Ακαδημία Πλάτωνος - Η Πολιτεία και ο Πολίτης»,

Διαβάστε περισσότερα

ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE)

ΩΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΛΕΙΟ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE) ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΗ-ΕΡΜΗΝΕΥΤΙΚΗ ΜΕΘΟΔΟΣ (BIOGRAPHICAL INTERPRETATIVE) ΕΛΛΗ ΙΩΑΝΝΙΔΗ ΚΑΠΟΛΟΥ ΔΡ. ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΡΕΥΝΗΤΡΙΑ ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑΣ ΕΘΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ Η ΒΙΟΓΡΑΦΙΑ ΣΤΙΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών

Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα. 1. Το Σύνταγμα ως αντικείμενο των πολιτειακών επιστημών Εισαγωγή στο Διεθνές και Ευρωπαϊκό Δίκαιο Α εξάμηνο 2015/2016 Ν. Κανελλοπούλου Αναπλ. Καθηγ. Συνταγματικού Δικαίου Το Συνταγματικό Δίκαιο και το Σύνταγμα Διάγραμμα του μαθήματος της Δευτέρας 2/11/2015

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων

Γιώργος Λαζουράς. Με τιμή, Ο Δήμαρχος Καλαβρύτων Εκδηλώσεις Μνήμης ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 1943 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2013 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ Σας προσκαλούμε να τιμήσετε, τους Καλαβρυτινούς που εκτελέστηκαν από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής, στην περιοχή του Δήμου Καλαβρύτων, και

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων

Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν στις χώρες των εταίρων Perception, Attitude, Movement Identity Needs Action (PAM-INA) - 502077-LLP-1-2009-1-DE-COMENIUS-CMP WP3 Ανάλυση Σχολικών Προγραμμάτων Σύνθεση Ευρημάτων της Ανάλυσης των Αναλυτικών Προγραμμάτων που ισχύουν

Διαβάστε περισσότερα

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία»

«Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» «Ο ρόλος της εκπαίδευσης ενηλίκων στη σύγχρονη κοινωνία» Σίμου Δανάη Μεταπτυχιακή φοιτήτρια: Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση danai.simou@st.ouc.ac.cy Περίληψη: Στη σημερινή κοινωνία παρατηρούνται

Διαβάστε περισσότερα

www.kalymnikifilia.gr

www.kalymnikifilia.gr Η επιρροή του ελληνικού πολιτισμού και της ελληνικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ρωσικού εκπαιδευτικού συστήματος (το παράδειγμα των Εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της Μόσχας) ΒΑΝΤΙΜ ΓΙΑΡΟΒΟÏ Kαθηγητής μουσικής

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ

ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ β. φιλιας, μ. κουρουκλη γ. ρουσσης, κ. κασιματη λ. μουσουρου, α. παπαριζος ε. χατζηκωνσταντη μ. πετρονωτη, γ. βαρσος φ. τσαλικογλου-κωστοπουλου ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΠΡΩΤΟΥ ΜΕΡΟΥΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ»

Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 Η ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ «ΝΕΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ» 1.1 Βασικές κατευθύνσεις Η αξιολόγηση ενός μαθήματος είναι αρχικά θέμα προσδιορισμού και κατανόησης της ταυτότητάς του. Θέματα όπως είναι ο τίτλος του

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΑ, ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΤΟΥ ΕΙΚΟΣΤΟΥ ΑΙΩΝΑ 10-12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2007 Αθήνα, Μουσείο Μπενάκη Πειραιώς 138 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TETAΡΤΗ 10 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ Πρόεδρος συνεδρίας: Γιώργος Τόλιας Χαιρετισμοί

Διαβάστε περισσότερα

Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο

Φροντιστήρια ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ www.prooptikh.com 1. Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Φροντιστήρια "ΠΡΟΟΠΤΙΚΗ" www.prooptikh.com 1 Οδηγίες για την αξιολόγηση των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο Η εξεταστέα ύλη του Γυμνασίου είναι τα 3/5 της ύλης που διδάχθηκε, με την προϋπόθεση ότι η

Διαβάστε περισσότερα

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις

Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές προσεγγίσεις Έργο: «Ένταξη παιδιών παλιννοστούντων και αλλοδαπών στο σχολείο - για τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (Γυμνάσιο)» Επιμορφωτικό Σεμινάριο Η διαπολιτισμική διάσταση των φιλολογικών βιβλίων του Γυμνασίου: διδακτικές

Διαβάστε περισσότερα

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ ΕΙΔΗ ΕΡΕΥΝΑΣ ΣΚΟΠΟΣ/ΕΙΔΟΣ ΕΡΕΥΝΑΣ Μεθοδολογία έρευνας Η ερευνητική διαδικασία έχει ως αφορμή ένα προβληματισμό και προσπαθεί να απαντήσει σε ένα ερευνητικό ερώτημα.

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ

Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ Σ Ε Ν Α Ρ Ι Ο Ι Α Σ Κ Α Λ Ι Α Σ Ι Σ Τ Ο Ρ Ι Α Σ «Η επέκταση των συνόρων του Ελληνικού κράτους την περίοδο 1912-1923» ΤΑΞΗ: Γ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΜΑΘΗΜΑ: ΝΕΟΤΕΡΗ ΚΑΙ ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΙΣΤΟΡΙΑ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ι ΑΧΘΕΙΣΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας

Ιστορικό. Κοπή Πρωτοχρονιάτικης Πίτας Ιστορικό Η Θασιακή Ένωση Καβάλας, από την ίδρυσή της το 1931, αποτελεί έναν από τους πιο ιστορικούς και πολυπληθείς σε µέλη συλλόγους της πόλης της Καβάλας, που υπηρετεί πιστά την ιστορική έρευνα, την

Διαβάστε περισσότερα

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη

κατεύθυνση της εξάλειψης εθνοκεντρικών και άλλων αρνητικών στοιχείων που υπάρχουν στην ελληνική εκπαίδευση έτσι ώστε η εκπαίδευση να λαμβάνει υπόψη ΕΙΣΑΓΩΓΗ Είναι γνωστό ότι, παραδοσιακά, όπως άλλα εκπαιδευτικά συστήματα έτσι και το ελληνικό στόχευαν στην καλλιέργεια και ενδυνάμωση της εθνοπολιτιστικής ταυτότητας. Αυτό κρίνεται θετικό, στο βαθμό που

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ

Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Πρόγραμμα Διαλέξεων ΟΙ ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΣΚΕΨΗΣ Κύκλος επτά (7) διαλέξεων, με την συμμετοχή εννέα (9) κορυφαίων ομιλητών, με κοινό χαρακτηριστικό γνώρισμα την πρωτοποριακή σκέψη. Στόχος των ομιλιών είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ - ΕΙΣΠΡΑΞΕΙΣ (ΜΑΪΟΣ 2014 ΚΑΙ ΜΑΪΟΣ 2015) Μουσεία - Αρχαιολογικοί Χώροι 2014 2015 2015/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 14 Σεπτεµβρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΜΑΪΟΣ 2015 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012

ΑΔΑ: Β4377ΛΡ-Φ4Δ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΑΚΤΙΚΟ 25 ο /4-10-2012 ΑΠΟΦΑΣΗ 1078/2012 ΘΕΜΑ: 7 ο Έγκριση συνδιοργάνωσης εκδηλώσεων Π.Ε. Καρδίτσας. ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΑΓΟΡΑΣΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.

ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ. www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas. ΕΝΤΥΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΤΩΝ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ www.kavala.gov.gr τηλ. 2513500204, 2513500205 Φαξ: 2510-620405 email: politismos@dkavalas.gr Όνοµα συλλόγου Βιογραφικό Πχ. έτος ίδρυσης, ιδρυτές ιστορικά στοιχεία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Πειραιάς, 13 Φεβρουαρίου 2015 Ε Λ Τ Ι Ο Τ Υ Π Ο Υ ΚΙΝΗΣΗ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2014 Σύµφωνα µε την Έρευνα Κίνησης Μουσείων και Αρχαιολογικών

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ

Ενημερωτικό σημείωμα. 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Ενημερωτικό σημείωμα 1029 Νέα Έργα ΕΣΠΑ Στον τομέα του περιβάλλοντος εντάχθηκαν στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Περιβάλλον Αειφόρος Ανάπτυξη 90 έργα συνολικού π/υ 542,8 εκ (συγχρηματοδοτούμενη ΔΔ 505,3 εκ

Διαβάστε περισσότερα

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων.

Ορισµένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι χρειαζόµαστε µίνιµουµ 30 περιπτώσεις για να προβούµε σε κάποιας µορφής ανάλυσης των δεδοµένων. ειγµατοληψία Καθώς δεν είναι εφικτό να παίρνουµε δεδοµένα από ολόκληρο τον πληθυσµό που µας ενδιαφέρει, διαλέγουµε µια µικρότερη οµάδα που θεωρούµε ότι είναι αντιπροσωπευτική ολόκληρου του πληθυσµού. Τέσσερις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΩΤΕΡΗΣ ΚΑΙ ΑΝΩΤΑΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΠΑΓΚΥΠΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2010 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ IΙ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Μάθημα: ΔΑΚΤΥΛΟΓΡΑΦΙΑ ΜΕ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση

Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Πρόγραμμα Eξ Aποστάσεως Eκπαίδευσης (E learning) Eκπαίδευση Εκπαιδευτών Ενηλίκων & Δία Βίου Μάθηση Οδηγός Σπουδών Το πρόγραμμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης ( e-learning ) του Πανεπιστημίου Πειραιά του Τμήματος

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ

ΘΕΜΑ: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΜΕΤΑΤΑΞΕΙΣ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Νέα Ζίχνη 22/03/2012 ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ Αριθ. Πρωτ.:- 5832 - ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΖΙΧΝΗΣ Πληροφορίες: Νούλης Στέργιος Ταχ.Δ/νση: 62042 Νέα Ζίχνη Τηλέφωνο: 2324350623 ΦΑΞ: 2324350624 ΠΡΟΣ: Ως πίνακας

Διαβάστε περισσότερα

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005

M.A. Comparative History, Univ. of Essex, /1007/97 ΟΑΤΑΠ 25/8/2000 ιδακτορικό, ΑΠΘ, Τµήµα Πολιτικών Επιστηµών, 16/12/2005 Τ.Ε.Ι. ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΩΝ ΣΥΝΕΡΓΑΤΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ (ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΤΕΛΕΙΟΦΟΙΤΩΝ) ΑΚΑ. ΕΤΟΣ 2015-2016 ΠΙΝΑΚΑΣ (α) άρθρου 2, παρ. 2, Π.. 163, ΦΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής.

Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Η έννοια της κοινωνικής αλλαγής στη θεωρία του Tajfel. Ο Tajfel θεωρούσε ότι η κοινωνική ταυτότητα είναι αιτιακός παράγοντας κοινωνικής αλλαγής. Τρεις κατηγορίες κοινωνικών καταστάσεων είναι για τον Tajfel

Διαβάστε περισσότερα

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014

ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΔΗΜΟΥ ΛΑΥΡΕΩΤΙΚΗΣ ΘΟΡΙΚ Α Ν.Π.Δ.Δ. ΘΟΡΙΚΟΣ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2014 Ο ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΛΑΥΡΙΟΥ «Η ΜΙΚΡΑΣΙΑ» αναβιώνει το έθιμο του Κλήδονα και τις φωτιές του Αϊ Γιάννη. Σάββατο 21 Ιουνίου 2014 - Ώρα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΑ ΦΡΟΝΤΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΛΛΙΝΤΖΑ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ: Νάκου Αλεξάνδρα Εισαγωγή στις Επιστήμες της Αγωγής Ο όρος ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ ΤΗΣ ΑΓΩΓΗΣ δημιουργεί μία αίσθηση ασάφειας αφού επιδέχεται πολλές εξηγήσεις. Υπάρχει συνεχής διάλογος και προβληματισμός ακόμα

Διαβάστε περισσότερα

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών

Γιώργος Σταμέλος ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Πατρών ΣΤΑΜΕΛΟΣ Γ., 004, Η αναγκαιότητα ύπαρξης μιας εκπαιδευτικής πολιτικής για τη διαπολιτισμική εκπαίδευση στα ελληνικά σχολεία, εις ΓΕΩΡΓΟΓΙΑΝΝΗΣ Π. (επιμ), Διαπολιτισμική Εκπαίδευση: Πρακτικά 1 ου Πανελλήνιου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΟΥ Ι.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 5.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΟΥ Ι.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 5.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 5 ΑΠΟ ΤΟ ΦΟΙΝΙΚΑ ΤΟΥ Ι.ΚΑΠΟ ΙΣΤΡΙΑ ΕΩΣ ΤΟ ΣΗΜΕΡΑ 5.1 Η ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΛΛΑ Α Η δραχµή ω νοµισµατική µονάδα, χρησιµοποιήθηκε από τον αρχαίο ελληνικό κόσµο αλλά και από το σύγχρονο ελληνικό κράτο. Ασηµένιο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ δια χειρός Dr. Ε. Φραγκεδάκη ISBN: 978-960-93-3811-0 SAPPHO SOFT Dr. Ε. Φραγκεδάκη ΠΑΝΟΡΑΜΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ 109 5. Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3

ΚΟΡΜΟΣ. 2. Στοιχεία Οπτικής - Θεωρία Χρώματος - Φωτομετρία (3) (3) 3. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 3 4. Αισθητική Ι 3 ΚΟΡΜΟΣ Α Εξάμηνο /Φροντιστήριο 1. Ιστορία της Αρχαίας Ελληνικής Τέχνης Ι 2. Στοιχεία Οπτικής - Χρώματος - Φωτομετρία. Εισαγωγή στην Ανθρωπολογία της Τέχνης 4. Αισθητική Ι 5. Ζωγραφικής Ι 6. Γλυπτικής Ι

Διαβάστε περισσότερα