Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 23/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :18:40 ΩΡΑ ΛΗΞΗ :23:30

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 23/23-9-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :18:40 ΩΡΑ ΛΗΞΗ :23:30"

Transcript

1 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Απιθ.Ππυη.:ΣΓΟΔ/410/ ΑΔΑ:6Ω7Λ46Ψ842-Κ1Η ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικήρ ςνεδπίαζηρ ηηρ Διοικούζαρ Επιηποπήρ ηος Σ.Ε.Ε. με απιθμό 23/ ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ :18:40 ΩΡΑ ΛΗΞΗ :23:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΥΧ- ΡΖΖ ΠΑΡΟΝΣΔ : Υξήζηνο πίξηδεο Πξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφδσξνο εξαθίδεο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Αλησλία Μνξνπνχινπ Β Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Πνιπρξφλεο Αθξηηίδεο Γεληθφο Γξακκαηέαο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γακηαλφο Ακπαθνχκθηλ Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Παλαγηψηεο Αληηβαιίδεο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Θεφθξαζηνο Μέινο Βακβνπξέιιεο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ππξίδσλ Εαλληάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Ησάλλεο Πάλνπ Μέινο 19:15 κεηά ηε ΛΖΞΖ ιήςε ηεο απφθ. Α3/23/2014 Θενπίζηε Πέξθα Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γεψξγηνο ηαζηλφο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ Γεψξγηνο Σζνπθαιάο Μέινο ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΑΠΟΝΣΔ : Νηθφιανο Μήιεο Αλαπι. Γελ. Γξακκαηέαο Γξεγφξεο Γξεγνξηάδεο Μέινο Υαξάιακπνο Σζφγθαο Μέινο Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο Γεκήηξηνο Φηιηππήο Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο Γελ. Γξακκαηέαο Παξίζηαηαη ε θ. Γήκεηξα Καλέιινπ, Γεληθή Γηεπζχληξηα ΣΔΔ Γξακκαηέαο : ν Θεκ. Ληαξακάληδαο, ππάιιεινο Σ.Δ.Δ. ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΔΝΑΡΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ ΛΖΞΖ

2 2 ΖΜΔΡΖΗΑ ΓΗΑΣΑΞΖ 1. Δηζεγήζεηο Γηεπζχλζεσλ 2. Σξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ. 3. Δλεκέξσζε 4. πδήηεζε κε ηνπο Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Υψξαο γηα ηηο αξρέο θαζνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά πεδία ησλ Μεραληθψλ. ΤΜΗΜΑ Α της Απφθ.Α1/23/2014 Παξνρή εμνπζηνδφηεζεο Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε θαη έρνληαο ππφςε ην δεχηεξν εδάθην ηεο παξαγξάθνπ 1δ ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/ «πεξί θσδηθνπνηήζεσο ησλ πεξί ζπζηάζεσο ηνπ Σ.Δ.Δ. θεηκέλσλ δηαηάμεσλ» (ΦΔΚ 430 Α / 1926), φπσο αληηθαηαζηάζεθε απφ ην άξζξν 8 ηνπ Ν. 1486/1984 (ΦΔΚ 161 Α / 1984), ζχκθσλα κε ην νπνίν «ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή κπνξεί λα κεηαβηβάζεη θαη άιιεο αξκνδηφηεηέο ηεο ζηνλ Πξφεδξφ ηεο», θαη ηελ αλαγθαηφηεηα απνθέληξσζεο ησλ αξκνδηνηήησλ ηεο, κεηαβηβάδεη νκόθσλα αξκνδηφηεηά ηεο θαη εμνπζηνδνηεί νκόθσλα ηνπο Υξήζην πίξηδε Πξφεδξν ΣΔΔ, Θεφδσξν εξαθίδε Α Αληηπξφεδξν ΓΔ ΣΔΔ, Πνιπρξφλε Αθξηηίδε Γεληθφ Γξακκαηέα ΓΔ ΣΔΔ, Θενπίζηε Πέξθα Μέινο ΓΔ θαη Γεψξγην ηαζηλφ Μέινο ΓΔ λα απνθαζίδνπλ γηα επί κέξνπο δξάζεηο θαη πξάμεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ πινπνίεζε ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΦΖΦΗΑΚΔ ΤΠΖΡΔΗΔ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΣΗ 8 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΔ ΑΜΗΓΟΤ ΤΓΚΛΗΖ, ε ζπκκεηνρή ζην νπνίν απνθαζίζζεθε ήδε κε ηελ Γ8/20/2014 απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ. Οη απνθάζεηο ησλ παξαπάλσ εμνπζηνδνηνπκέλσλ, κε ηελ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε λα είλαη νκφθσλεο, ζα πξσηνθνιινχληαη ζην γεληθφ πξσηφθνιιν ηνπ ΣΔΔ θαη ζηε ζπλέρεηα ζα αλαξηψληαη ζηε Γηαχγεηα θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ ΣΔΔ. ε πεξίπησζε πνπ γηα θάπνην ζέκα δελ ππάξρεη νκνθσλία, απηφ ζα ηίζεηαη πξνο ζπδήηεζε ζηε Γ.Δ. γηα ιήςε απφθαζεο.

3 3 Απφθ.Α2/23/2014 Απνζηνιή ηνπ θ. Κψζηα Λάζθνπ, Πνιηηηθνχ Μεραληθνχ, σο εθπξνζψπνπ ηνπ ΣΔΔ ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο / εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην MAYORS IN ACTION: 2 nd centralized training for the Covenant of Mayors (Coordinators and Supporters) πνπ νξγαλψλεη ην έξγν MAYORS IN ACTION, θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Βαξθειψλε (Ηζπαλία) απφ 2 έσο 3 Οθησβξίνπ 2014 Ζ Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ, έρνληαο ππφςε 1. ηηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2685/99 (ΦΔΚ 35/η.Α /99) «Κάιπςε δαπαλψλ κεηαθηλνπκέλσλ ππαιιήισλ εληφο θαη εθηφο ηεο Δπηθξάηεηαο θαη άιιεο δηαηάμεηο» 2. ηελ ππ αξηζκ. Α2/36/2005 «Έγθξηζε Καλνληζκνχ πκκεηνρήο ηνπ ΣΔΔ ζε Γηεζλή πλέδξηα θαη πλαληήζεηο» Απφθαζή ηεο θαη 3. ηελ ππ αξηζκ. Πξση. ΣΔΔ 22681/ ζρεηηθή αιιεινγξαθία κε ηελ πξφζθιεζε ηνπ ΚΑΠΔ 4. Σελ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε απνθαζίδεη νκόθσλα φπσο, ζηε ζπλάληεζε εξγαζίαο / εθπαηδεπηηθφ ζεκηλάξην MAYORS IN ACTION: 2 nd centralized training for the Covenant of Mayors (Coordinators and Supporters) πνπ νξγαλψλεη ην έξγν MAYORS IN ACTION, θαη ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηε Βαξθειψλε (Ηζπαλία) απφ 2 έσο 3 Οθησβξίνπ 2014, κεηαβεί απφ 1 έσο 4 Οθησβξίνπ 2014 σο εθπξφζσπνο θαη κε δαπάλεο ηνπ ΣΔΔ (έμνδα κεηαθίλεζεο, δηακνλή- Πξνυπνινγηζκφο 800,00 ), ν θ. Κψζηαο Λάζθνο, Πνιηηηθφο Μεραληθφο. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ηεο σο άλσ κεηάβαζεο ζα βαξχλεη ηηο πηζηψζεηο ηνπ εγθεθξηκέλνπ πξνυπνινγηζκνχ ηνπ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ζ Απφθαζε απηή ηειεί ππφ ηελ έγθξηζε ηνπ Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ & Γηθηχσλ. Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απφθ.Α3/23/2014 Κάιπςε ηειεπηθνηλσληαθψλ δξάζεσλ ηνπ ΣΔΔ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ Υξ. πίξηδε θαη ηεο Β Αληηπξνέδξνπ ηεο Αλη. Μνξνπνχινπ νη νπνίνη έιαβαλ ππφςε ηηο ηξεηο πξνζθνξέο πνπ θαηαηέζεθαλ ζην ΣΔΔ θαη βξίζθνληαη θαη βξίζθνληαη ζην Σκήκα Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ, ζπκθσλεί κε ηελ εηζήγεζε, απνθαζίδεη

4 θαη εγθξίλεη ηελ πξνκήζεηα απφ ηε WIND ζχκθσλα κε ηελ πξνζθνξά ηεο : 6 νηθνλνκηθψλ πξνγξακκάησλ κε κεληαίν πάγην 81,30 (πξν ΦΠΑ) κε ελζσκαησκέλν ρξφλν νκηιίαο πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά, απεξηφξηζηεο θιήζεηο ζε εζληθά ζηαζεξά, κελχκαηα θαη φγθν δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζην Internet) θαη Δπηδφηεζεο 600 πξν ΦΠΑ αλά γξακκή, ηζνδχλακεο κε ηελ αγνξά ζπζθεπήο κε πξνηεηλφκελεο ηηο παξαθάησ: Blackberry Z10 Sony Xperia Z2 D6503 Nokia Lumia 930 Samsung Galaxy S5 G900F SAMSUNG GALAXY S5 MINI G800F LG G2 HTC One mini LTE Apple iphone 5s 16GB, ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ θαη ζηνλ Πξφεδξν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ θαη 14 ζπλδέζεσλ Split Bill ζε νηθνλνκηθφ πξφγξακκα κε κεληαίν πάγην 50 (ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ κε ελζσκαησκέλν ρξφλν νκηιίαο πξνο φια ηα εζληθά θηλεηά, απεξηφξηζηεο θιήζεηο ζε εζληθά ζηαζεξά, κελχκαηα θαη φγθν δεδνκέλσλ γηα ρξήζε ζην Internet. Δπηδφηεζεο 220 πξν ΦΠΑ αλά γξακκή, ηζνδχλακεο κε ηελ αγνξά ζπζθεπήο κε πξνηεηλφκελεο ηηο παξαθάησ: Sony Xperia M2 D2303 Nokia Lumia 1320 Samsung Galaxy Grand Neo DS I9060 HTC Desire 500 Samsung Galaxy S3 Mini i8200 LG L90 D405N ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηεζνχλ ζηα ππφινηπα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ θαη ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ θαη 20 ζπλδέζεσλ πξφζβαζεο ζην Internetαπφ tablet κε κεληαίν πάγην 25 (ζπκπεξηιακβάλεηαη ΦΠΑ), ελζσκαησκέλν φγθν δεδνκέλσλ 30 GB αλά γξακκή θαη επηδφηεζε 245 πξν ΦΠΑ αλά data γξακκή, ηζνδχλακε κε ηελ αγνξά ζπζθεπήο tablet κε πξνηεηλφκελα ηα παξαθάησ: TABLET Lenovo A10-70 (a7600) 3G 16GB Galaxy Tab 4 7 LTE, 4

5 ππεξεζίεο πνπ ζα δηαηεζνχλ ζε φια ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ θαη ζηα κέιε ηνπ Πξνεδξείνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. Ζ εηήζηα απηή δαπάλε γηα ην ΣΔΔ πνπ αθνξά ζηηο ππεξεζίεο, νη νπνίεο ζα δηαηεζνχλ ζηα κέιε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη ζην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ, δελ ζα μεπεξλάεη ην πνζφ ησλ επξψ. ρεηηθφο Κσδηθφο Πξνυπνινγηζκνχ TEE : 9749 A Δπηπιένλ δε, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εγθξίλεη ηελ πξνζθνξά ηεο WIND,ζχκθσλα κε ηελ νπνία γηα θάζε λέα ζχλδεζε κέινπο ηνπ Σ.Δ.Δ φπσο πεξηγξάθεηαη παξαθάησ, ε Wind ζα πξνζθέξεη αληηζηαζκηζηηθφ φθεινο ηεο ηάμεσο ησλ 10 (+ΦΠΑ), πνζφ πνπ ζα αθαηξείηαη απφ ηνλ ινγαξηαζκφ ησλ ππεξεζηψλ πνπ ζα ιακβάλνπλ απφ ηελ εηαηξία WIND ηα κέιε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Πξνεδξείνπ ηνπ ΣΔΔ θαη ν Πξφεδξνο ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή απνθαζίδεη λα εληαρζεί ε πξνζθνξά ηεο WIND, κε ηα πξνγξάκκαηα πνπ πξνηείλνληαη γηα ηα κέιε ηνπ ΣΔΔ, ζηελ ελ εμειίμεη δηαδηθαζία ρνξήγεζεο ππεξεζηψλ internetζηα κέιε ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο απφ επηιεγκέλν Πάξνρν κε βάζε ην χκθσλν πλεξγαζίαο, ην νπνίν ήδε έρνπλ ππνγξάςεη θαη άιινη Πάξνρνη Σειεπηθνηλσληαθψλ Τπεξεζηψλ ζχκθσλα θαη κε ηελ Α/14/19/2013 Απφθαζε ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ Γηα ηε δξάζε απηή ζα ππάξμεη ζρεηηθή δεκνζίεπζε ηφζν ζην θαζεκεξηλφ newsletterηνπ ΣΔΔ, φζν θαη ζηνλ ηζηφηνπν ηνπ ΣΔΔ. Με εληνιή ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ ΣΔΔ, ε Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ δηαζθαιίδεη ηνλ ηξφπν, ψζηε φινη νη ππάιιεινη ηνπ ΣΔΔ - θαη νη κε κεραληθνί - λα έρνπλ ην εθπησηηθφ δηθαίσκα πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηήλ ηελ πξνζθνξά. Σέινο, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξφεδξν ηνπ ΣΔΔ λα ππνγξάςεη ηα ζρεηηθά ζπκθσλεηηθά κε ηελ WIND θαη ηελ Β Αληηπξφεδξφ ηεο λα ζπληνλίζεη απηή ηε δξάζε ζπλνιηθά. Eπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Μεηά ηε ιήςε ηεο απφθαζεο θαη ψξα 19:15 πξνζήιζε ζηε ζπλεδξίαζε ν Η. Πάλνπ. Απφθ.Α4/23/2014 Αλαζεψξεζε Σξνπνπνίεζε Πξνυπνινγηζκνχ Υξήζεο 2014 Ζ Γ. Δπηηξνπή, αθνχ άθνπζε ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο 5

6 Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Α. Κνπξηέζε, γηα ηελ αλαζεψξεζε ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ νηθνλνκηθήο ρξήζεο 2014 κε ηζφπνζε αχμεζε ησλ εζφδσλ εμφδσλ θαηά ,00 ζηνπο παξαθάησ θσδηθνχο αξηζκνχο: ΕΣΟΔΑ 6 Κ.Α. 9319γ1 ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Ζςοδα από Συγχρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ Σύνολο ΕΞΟΔΑ Κ.Α. 0224α 0238α 0261α 0264α 0268α 0289α 0431α 0439α 0542α 0549α ΚΑΤΟΝΟΜΑΣΙΑ Επίδομα οικογενειακών βαρών μονίμων υπαλλιλων Επίδομα κζςθσ αρκ. 12 Ν.1586/86 Αποηθμίωςθ για υπερωριακι εργαςία Αποηθμίωςθ για ςυμμετοχι ςε ςυμβοφλια ι επιτροπζσ Αποηθμίωςθ μελών, γραμματζων και λοιπου βοθκθτικοφ προςωπικοφ εξεταςτικών επιτροπών Αποηθμιώςεισ υπαλλιλων από δικαςτικζσ αποφάςεισ Αμοιβζσ και προμικειεσ Τραπεηών Λοιπζσ Αμοιβζσ Ν.Π. που εκτελοφν ειδικζσ υπθρεςίεσ (ΣΟΛ) Δαπάνεσ λειτουργίασ ειδικών ςχολών, ςεμιναρίων,θμερίδων, διαλζξεων κ.τ.λ. Λοιπζσ δαπάνεσ εκπαίδευςθσ 0638α Αποηθμιώςεισ απολυομζνων-ςυνταξιοδοτοφμενων εκτάκτων υπαλλιλων 0711α Οδοιπορικά ζξοδα μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων ΤΕΕ

7 7 0721α Ημεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλαςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό υπαλλιλων του ΤΕΕ 0731α Οδοιπορικά ζξοδα μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ υπαλλιλων από το εςωτερικό ςτο εξωτερικό ι και αντίςτροφα 0732α Ημεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ υπαλλιλων από εςωτερικό ςτο εξωτερικό ι και αντίςτροφα 0771α Οδοιπορικά ζξοδα μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό προςώπων που δεν ζχουν υπαλλθλικι ιδιότθτα 0772α Ημεριςια αποηθμίωςθ μετακίνθςθσ για εκτζλεςθ υπθρεςίασ ςτο εςωτερικό προςώπων που δεν ζχουν υπαλλθλικι ιδιότθτα 0813α 0829α 0832α 0841α 0842α 0845α 0851α 0856α Ενοίκια κτιρίων και ζξοδα κοινοχριςτων Λοιπζσ μεταφορζσ Τθλεφωνικά και τθλεγραφικά τζλθ εςωτερικοφ Φδρευςθ Φωτιςμόσ Δαπάνεσ κακαριςμοφ γραφείων Διαφθμίςεισ και δθμοςιεφςεισ Φιλοξενίεσ δεξιώςεισ 0857α Οργάνωςθ ςυνεδρίων και θμερίδων, ςυμμετοχι ςε ςυνζδρια κ.τ.λ. (Συνδρομζσ ςε ελλθνικζσ & διεκνείσ Τεχνικζσ Οργανώςεισ) 0863α 0887α 0891α 0896α 0911α 0911β 1259α Συντιρθςθ και επιςκευι κτιρίων Συντιρθςθ και επιςκευι λοιπών μθχανθμάτων Εκτυπώςεισ, εκδόςεισ και βιβλιοδετιςεισ Επιδόςεισ, δθμοςιεφςεισ, προςκλιςεισ κλπ Φόροι διάφοροι Φόροσ ειςοδιματοσ από ακίνθτα Προμικεια βιβλίων, περιοδικών, εφθμερίδων και λοιπών εκδόςεων

8 8 1261α Προμικεια γραφικισ φλθσ και μικροαντικειμζνων γραφείου γενικά 1381α 1611α 1779α 1899α Προμικεια ειδών κακαριότθτασ και ευπρεπιςμοφ Προμικεια υγρών καυςίμων και λιπαντικών Προμικεια τθλεπ/κοφ υλικοφ που δεν κατονομάηονται ειδικά Διάφορεσ προμικειεσ που δεν κατονομάηονται ειδικά 2329α Επιχορθγιςεισ για τθν πλθρωμι λοιπών δαπανών-δαπάνεσ αρχαιρεςιών για ανάδειξθ διοικθτικών αρχών 2511α Επιχορθγιςεισ και ςυνδρομζσ ςε οργανιςμοφσ του εξωτερικοφ 2529α Επιχορθγιςεισ, ενιςχφςεισ και ςυνδρομζσ ςε οργανιςμοφσ ιδιωτ. Δικαίου εςωτερικοφ (αρκρο 4 παρ. 3 του Ν.1486/1984)-Σφλλογοι 3199α 3391α1 7111α 7112α 7123α Επιςτροφζσ λοιπών περιπτώςεων που δεν κατονομάηονται ειδικά απόδοςθ φόρου από μιςκωτζσ υπθρεςίεσ (ΣΤ πθγι) Προμικεια επίπλων Προμικεια θλεκτρικών ςυςκευών και μθχανθμάτων κλιματιςμοφ γραφείων Προμικεια Η/Υ και βοθκθτικών Μθχανών 9319γ1 Δαπάνεσ καλυπτόμενεσ από ςυγχρθματοδοτοφμενουσ πόρουσ (ΠΔΕ) 9749α 9761α Προμικεια θλεκτ/κοφ & λοιποφ κεφαλ/χικοφ εξοπλιςμοφ (Τράπεηα Πλθροφοριών) Επιςτθμονικζσ μελζτεσ και ζρευνεσ Σύνολο εμνπζηνδνηεί θαηά πιεηνςεθία ηνλ Α Αληηπξφεδξνφ ηεο Θεφδσξν εξαθίδε, λα εμεηδηθεχζεη ηηο επί κέξνπο ηξνπνπνηήζεηο αλά θσδηθφ αξηζκφ κε ην αληίζηνηρν πνζφ αχμεζεο ή κείσζεο θαη λα εηζεγεζεί,

9 γηα ινγαξηαζκφ ηεο ΓΔ ΣΔΔ, ζηελ Αληηπξνζσπεία ΣΔΔ ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ΣΔΔ νηθνλνκηθνχ έηνπο Ο Γ. Σζνπθαιάο Μέινο ΓΔ εθθξάδεη ηηο επηθπιάμεηο ηνπ γηα ηελ παξαπάλσ δηαδηθαζία. 9 Απφθ.Α5/23/2014 Έγθξηζε Πξνυπνινγηζκνχ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ Σ.Δ.Δ, Οηθνλνκηθήο Υξήζεο 2014 Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, έρνληαο ππφςε: 1) Σελ ππ αξηζκ. 136/2014 Απφθαζε ηεο Γ.Δ. ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο ηνπ Σ.Δ.Δ., 2) Σελ απφ Απφθαζε ηεο Αληηπξνζσπείαο απηνχ, κε ηελ νπνία εγθξίζεθε ν πξνυπνινγηζκφο 2014, 3) Tελ Απφθαζε Α1/12/2014 ηεο Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ πεξί θαζνξηζκνχ ηεο εηήζηαο επηρνξήγεζεο ησλ ΠΣ ηνπ ΣΔΔ θαη 4) ηελ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ ) ηεο παξηζηακέλεο πξντζηακέλεο ηεο Γηεχζπλζεο Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θ. Α. Κνπξηέζε, εγθξίλεη νκόθσλα ηνλ πξνυπνινγηζκφ ηνπ Πεξηθεξεηαθνχ Σκήκαηνο Γπηηθήο Διιάδαο, φπσο παξαθάησ: Σαθηηθή Επηρνξήγεζε Επηρ/ζε γηα Μηζζνδνζία Θαλ. - Φεβξ. Λνηπέο Επηρνξεγήζεηο Κξαηήζεηο Λνηπά Έζνδα Σακεηαθό Τπόινηπν ύλνιν Εζόδσλ ύλνιν Εμόδσλ , , , , , , ,00 Δπηθπξψλεηαη απζεκεξφλ. Απφθ.Α6/23/2014 Οξηζκφο Γξακκαηέσλ Πεηζαξρηθψλ πκβνπιίσλ ησλ Μειψλ ηνπ ΣΔΔ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ ) ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θαη έρνληαο ππφςε ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 33 ηνπ Π.Γ. ηεο 27.11/ "Πεπί κυδικοποιήζευρ ηυν πεπί ζςζηάζευρ Σεσνικού Επιμεληηηπίος ηηρ Ελλάδορ κειμένυν διαηάξευν", φπσο απηφ αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 1 ηνπ Ν.Γ. 783 ηεο 31/ , νξίδεη νκφθσλα σο Γξακκαηείο ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αζήλαο ηνπο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ θ.θ. ηπιηαλή Μαξίλνπ, Αηθαηεξίλε Πφζνπ θαη νθία Μαγθαλά κε αλαπιεξσηέο απηψλ ηνπο θ.θ. Αιεμάλδξα Μαηάια, Γιπθεξία Σζηξνγηάλλε θαη Ζιία Λαδηθφ. Δπίζεο γηα ην Αλψηαην Πεηζαξρηθφ πκβνχιην ε Γηνηθνχζα Δπηξηνπή νξίδεη νκόθσλα σο Γξακκαηείο ηηο ππαιιήινπο ηνπ ΣΔΔ θ.θ.

10 Αηθαηεξίλε Πφζνπ θαη ηπιηαλή Μαξίλνπ κε αλαπιεξσηέο απηψλ ηηο θ.θ. νθία Μαγθαλά θαη Αιεμάλδξα Μαηάια. Με ηελ παξνχζα απφθαζε θαηαξγείηαη θάζε πξνεγνχκελε απφθαζε ηεο Γ.Δ. γηα νξηζκφ γξακκαηέσλ ηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ ηεο Αζήλαο θαη ηνπ Αλψηαηνπ Πεηζαξρηθνχ πκβνπιίνπ. Απφθ.Α7/23/2014 Πξψηε ηαθηηθή ζπλεδξίαζε Αληηπξνζσπείαο Σ.Δ.Δ.- Δμνδα κεηαθίλεζεο ησλ Μειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, αθνχ άθνπζε ηελ πξφηαζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Αληηπξνζσπείαο ηνπ ΣΔΔ Η. Κπξηαθφπνπινπ γηα θάιπςε ησλ εμφδσλ κεηαθίλεζεο ησλ κειψλ ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή, εμνπζηνδνηεί νκόθσλα ηνλ Α Αληηπξφεδξν ηεο ΓΔ Θ. εξαθίδε θαη ην Γεληθφ Γξακκαηέα ηεο ΓΔ Π. Αθξηηίδε λα εμεηάζνπλ ζε ζπλεξγαζία κε ηε Γηεπζχληξηα Οηθνλνκηθψλ Τπεξεζηψλ θαη ηε Γεληθή Γηεπζχληξηα, ηηο δπλαηφηεηεο πινπνίεζεο ηεο παξαπάλσ πξφηαζεο. Δπίζεο ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή εγθξίλεη νκόθσλα δαπάλε α) 8.000,00 πιένλ ΦΠΑ πεξίπνπ γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο 1 εο ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ πνπ πξνβιέπεηαη λα πξαγκαηνπνηεζεί ζηηο 4 θαη ζην Ξελνδνρείν DIVANI CARAVEL (ελνηθίαζε αηζνπζψλ, παξάζεζε κπνπθέ θ.ιπ.) θαη β) 50,00 πιένλ ΦΠΑ πνπ ζα θαηαβιεζνχλ απφ ηελ πάγηα πξνθαηαβνιή γηα ηε κεηαθνξά ησλ πιηθψλ ηεο ζπλεδξίαζεο απφ ην ΣΔΔ ζηνλ ηφπν ζπλεδξηάζεσλ θαη ηελ επηζηξνθή ηνπο ζην ΣΔΔ. 10 Απφθ.Α8/23/2014 Δπαλαπξνθήξπμε Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε εμσηεξηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ κε ηίηιν: «Φεθηνπνίεζε Μεηξψνπ ΣΔΔ» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε ηίηιν «Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » (θσδ ) Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ α ) ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θαη έρνληαο ππφςε: 1. Σηο κε αξ. Γ12/17/2012 θαη Α14/11/2013 απνθάζεηο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο γηα ηελ έθδνζε ηεο Απφθαζεο Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα θαη ηεο Πξφζθιεζεο Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ ηνπ ππνέξγνπ 1 «Φεθηνπνίεζε Μεηξψνπ ΣΔΔ» ηεο εληαγκέλεο πξάμεο κε ηίηιν «Απινχζηεπζε ησλ δηνηθεηηθψλ δηαδηθαζηψλ ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο» ηνπ Δ.Π. «Γηνηθεηηθή Μεηαξξχζκηζε » (θσδ ).

11 2. Σε κε αξ. Πξση. ΣΔΔ 18207/ Απφθαζε Τινπνίεζεο κε Ίδηα Μέζα ηνπ σο άλσ ππνέξγνπ Σε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 13761/ [ΑΓΑ: ΒΔΕΕ46Φ842-ΗΑΥ] Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο γηα ηελ αλεχξεζε Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ. 4. Σε κε αξ. Β9/29/2013 απφθαζε ηεο ΓΔ/ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή είθνζη (20) Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ γηα ην ελ ιφγσ ππνέξγν. 5. Σν γεγνλφο φηη κε ηελ σο άλσ απφθαζε έγηλε ε επηινγή Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ γηα ηηο δέθα (10) απφ ηηο δεθαηέζζεξηο (14) εηδηθφηεηεο θαη ζπγθεθξηκέλα γηα ηηο εηδηθφηεηεο κε θσδ. απφ ΓΜ-Τ1.01 έσο ΓΜ-Τ1.05, απφ ΓΜ-Τ1.07 έσο ΓΜ-Τ1.08 θαη απφ ΓΜ-Τ1.012 έσο ΓΜ-Τ1.014, ελψ γηα ηηο εηδηθφηεηεο κε θσδ. 1) ΓΜ-Τ1.06 2) ΓΜ-Τ1.09 3) ΓΜ-Τ1.10 4) ΓΜ-Τ1.11 δελ επειέγε Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο δηφηη νη ππνςήθηνη δελ πιεξνχζαλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ σο άλσ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο. 6. Σν απφ (αξ. πξση. ΣΔΔ 617/ ) ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ επηιερζέληνο Δμσηεξηθνχ πλεξγάηε ζηελ εηδηθφηεηα ΓΜ-Τ1.07, κε ην νπνίν ελεκέξσζε φηη δελ είλαη δπλαηή εθ κέξνπο ηνπ ε ππνγξαθή ζχκβαζεο κε ην ΣΔΔ, ιφγσ αλεηιεκκέλσλ επαγγεικαηηθψλ ππνρξεψζεσλ 7. Σε κε αξ. Α2/2/2014 απφθαζε ηεο ΓΔ/ΣΔΔ ζρεηηθά κε ηελ επηινγή ηξηψλ (3) Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ γηα ηελ εηδηθφηεηα ΓΜ- Τ1.01 θαη δχν (2) Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ γηα ηελ εηδηθφηεηα ΓΜ- Τ1.02 κεηά απφ θιήξσζε, ιφγσ παξαίηεζεο ηζάξηζκσλ πνπ είραλ επηιεγεί κε ηε Β9/29/2013 απφθαζή ηεο, ε νπνία θαηαιήγνληαο αλέθεξε φηη «για ηην κάλςτη ηηρ ειδικόηηηαρ 3, θα ακολοςθήζει κλήπυζη μεηαξύ ηυν επόμενυν ιζοβαθμιζάνηυν». 8. Σε κε αξ. πξση. ΣΔΔ 5217/ [ΑΓΑ: ΒΗΡΝ46Φ842-1ΜΔ] Πξφζθιεζε Δθδήισζε Δλδηαθέξνληνο κε ηελ νπνία επαλαπξνθεξχρζεζαλ νη ζέζεηο Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ γηα ηηο εηδηθφηεηεο ΓΜ-Τ1.06, ΓΜ-Τ1.07, ΓΜ-Τ1.09, ΓΜ-Τ1.10 θαη ΓΜ-Τ Σν γεγνλφο φηη δελ επειέγε Δμσηεξηθφο πλεξγάηεο δηφηη νη ππνςήθηνη δελ πιεξνχζαλ ηα ηππηθά πξνζφληα πνπ πξνβιέπνληαλ απφ ηελ σο άλσ Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο, 10. Σν 6ν Πξαθηηθφ ηεο Δπηηξνπήο γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ ε νπνία νξίζηεθε κε ηελ Α14/11/ απφθαζε ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ θαη 11

12 11. Σν απφ ειεθηξνληθφ κήλπκα ηνπ ππεχζπλνπ ηνπ έξγνπ θαη Πξντζηακέλνπ ηεο Γηεχζπλζεο Δπαγγεικαηηθήο Γξαζηεξηφηεηαο θ. Ν. Παλαγησηφπνπινπ ζην νπνίν αλαθέξεη φηη «Σο έπγο ηηρ τηθιοποίηζηρ ηυν θακέλυν ηος Μηηπώος, παπά ηιρ ζημανηικέρ διαδικαζηικέρ δςζκολίερ, έσει πποσυπήζει ζε ποζοζηό >50% ( θάκελοι) ζηον ηομέα ηηρ τηθιοποίηζηρ ηος απσείος. Πποκειμένος ηο ηλεκηπονικό πεπιεσόμενο να είναι λειηοςπγικό και να υθεληθούν με ηην παποσή ςπηπεζιών ηα Μέλη ηος ΣΕΕ απαιηείηαι η ενζυμάηυζη ηος ηλεκηπονικού πεπιεσομένος ζηιρ ηλεκηπονικέρ ςπηπεζίερ ηος MyTEE με ηην λειηοςπγικόηηηα, αποδοηικόηηηα και αζθάλεια πος απαιηείηαι. Πποκειμένος να ανεςπεθούν οι εξυηεπικοί ζςνεπγάηερ πος θα καλύτοςν ηιρ ανηίζηοισερ θέζειρ για ηην ανάπηςξη ηυν ζςζηημάηυν απαιηείηαι να επαναπποκηπςσθούν άμεζα οι ανηίζηοισερ θέζειρ.», απνθαζίδεη νκόθσλα Σελ επαλαπξνθήξπμε ησλ ζέζεσλ πνπ δελ θαιχθζεθαλ, φπσο αλαιχνληαη παξαθάησ: 12 Α/Α ΔΜ- Τ1.06 ΔΜ- Τ1.07 ΔΜ- Τ1.09 ΔΜ- Τ1.10 ΔΜ- Τ1.11 ΕΘΔΘΚΟΣΗΣΑ Μεραληθφο Βάζεσλ Γεδνκέλσλ (Senior) (Γηαρείξηζε, XML, Database Schema, SQL)-Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ, κε εκπεηξία ζηελ δηαρείξηζε βάζεσλ δεδνκέλσλ (ORACLE), ζηε δεκηνπξγία ζρεκάησλ δεδνκέλσλ θαη ζηνλ πξνγξακκαηηζκφ απηνκαηηζκψλ (triggers, stored procedures) Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ Java (Senior) - Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ, κε εκπεηξία ζε Java - J2EE ADF JSF Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ γηα deployment & testing (Intergrator) -Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ, κε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα αξρηηεθηνληθήο HW θαη SW πςειήο απφδνζεο θαη δηαζεζηκφηεηαο θαη παξνρήο νινθιεξσκέλσλ ππεξεζηψλ ζε πνιίηεο - Δλζσκάησζε θαη δνθηκή εθαξκνγψλ Γηαρεηξηζηήο πζηεκάησλ Λεηηνπξγηθφ - Γίθηπα (senior) - Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ ή ΣΔ, κε εκπεηξία ζε ιεηηνπξγηθφ ζχζηεκα Linux - Γηαρείξηζε ζπζηεκάησλ θαη δηθηχσλ Μεραληθφο Λνγηζκηθνχ πζηεκάησλ Αζθαιείαο (Encryption certificates specialist, LDAP, userprovisioning ) (Senior) - Δπίπεδν εθπαίδεπζεο ΠΔ, κε εκπεηξία ζε ζπζηήκαηα πηζηνπνίεζεο ρξεζηψλ (SSO), αζθάιεηαο ζπζηεκάησλ θαη αιγνξίζκσλ θξππηνγξάθεζεο - Γηαρείξηζε δηθαησκάησλ θαη ρξεζηψλ ΠΡΟΦΕΡΟΜΕ ΝΕ ΘΕΕΘ (*)

13 13 (*) Σημειώνεται ότι από την οικεία πρόςκληςη προβλζπεται η δυνατότητα ταυτόχρονησ ςυμμετοχήσ ςε περιςςότερεσ από μία (1) θζςη Σέινο, ε Γηνηθνχζα Δπηηξνπή νξίδεη ηελ ίδηα πεληακειή Δπηηξνπή γηα ηελ Αμηνιφγεζε ησλ Δμσηεξηθψλ πλεξγαηψλ, φπσο απηή είρε νξηζζεί κε ηελ Α14/11/ απφθαζή ηεο, απνηεινχκελε απφ ηνπο: 1. Σξαληάιε Αηθαηεξίλε, σο Πξφεδξν, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Πιαθνχζε Ακαιία, 2. Σζηγάξα Αθξνδίηε, σο κέινο, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Σζφινπ Γεσξγία, 3. αξάληε Αηθαηεξίλε, σο κέινο, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Ενχιηα Υξηζηίλα, 4. Κσηζφιε Γεψξγην, σο κέινο, κε αλαπιεξψηξηα ηελ Φξάγθνπ Αλαζηαζία, 5. Απγεξηλφπνπιν Δπάγγειν, σο κέινο, κε αλαπιεξσηή ηνλ Υαηδεληθφια Δκκαλνπήι Απφθ.Α9/23/2014 χλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε εμσηεξηθφ ζπλεξγάηε γηα ηελ θάιπςε ηεο θελσζείζαο, ιφγσ παξαίηεζεο, ζέζεο ηεο εηδηθφηεηαο 3 (ΓΜ-Τ1.03)- ΔΗΓΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ Ζ Γ. Δπηηξνπή ηνπ ΣΔΔ, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ β ) ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γ. Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Γηεχζπλζεο Γηνηθεηηθνχ θαη έρνληαο ππφςε ην απφ (αξ. πξση. ΣΔΔ 21516/ ) ειεθηξνληθφ κήλπκα ηεο επηιερζείζαο ζηελ εηδηθφηεηα ΓΜ-Τ1.03, κε ην νπνίν ελεκέξσζε φηη δελ απνδέρεηαη ηε ζέζε, απνθαζίδεη νκόθσλα ηε ζχλαςε ζχκβαζεο κίζζσζεο έξγνπ κε ηελ πξψηε επηιαρνχζα ηεο ίδηαο θαηεγνξίαο θ. Φσηεηλή Σδελεηίδνπ γηα ηελ θάιπςε ηεο θελσζείζαο, ιφγσ παξαίηεζεο, ζέζεο ηεο εηδηθφηεηαο 3 (ΓΜ-Τ1.03)- ΔΗΓΗΚΟ ΠΟΗΟΣΗΚΟΤ ΔΛΔΓΥΟΤ ΦΖΦΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟΤ ΑΡΥΔΗΟΤ, απφ 1 εο επηεκβξίνπ 2014(ήηνη άκεζα κεηά ηελ παξαίηεζε ηεο θ. Κεθαιά). Απφθ.Α10/23/2014 Πξνκήζεηα εμνπιηζκνχ Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ ) ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξνκήζεηα ηνπ παξαθάησ εμνπιηζκνχ γηα ηελ θαιχηεξε ιεηηνπξγία ηεο ππεξεζίαο :

14 - Αιιαγή ηνπ modem/router πνπ εμππεξεηεί ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 1 νπ νξφθνπ (ην νπνίν φκσο εμππεξεηεί θαη ην γξαθείν κεραλνγξάθεζεο) κε λέν modem/router πνπ είλαη ηθαλφ λα ππνζηεξίμεη ηηο αλάγθεο ζχλδεζεο πνιιαπιψλ ζπζθεπψλ θαη δπλαηφηεηα απνκαθξπζκέλνπ ειέγρνπ, κεγαιχηεξεο αζθάιεηαο θαη VPN. (Router Vigor 2820n VPN AnnexA θφζηνο 250) - Αζχξκαην bluetooth mouse θαη laser pointer γηα ηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ 1 νπ νξφθνπ γηα ζχλδεζε κε ηνλ projector. (Bluetooth mouse θαη laser pointer θφζηνο 55) - Αιιαγή ησλ παιηψλ access points ηα νπνία παξνπζηάδνπλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα εκβέιεηαο θαη ζπρλψλ επαλεθθηλήζεσλ ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο, ζην γξαθείν κεραλνγξάθεζεο θαη ζηνλ 1ν φξνθν ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ. (3 Access Point - θφζηνο 90 ην θαζέλα) - πζθεπέο USB WIFI γηα ηνπο ππνινγηζηέο ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πξνέδξνπ ΣΔΔ, ηεο Γξακκαηείαο ηνπ Πξνέδνπ Αληηπξνζσπείαο θαη ηνπ γξαθείνπ κεραλνγξάθεζεο γηα ελαιιαθηηθή ζχλδεζε κε ην δίθηπν WIFI ζε πεξηπηψζεηο πνπ είλαη απαξαίηεην. (7 WIFI USB - θφζηνο 15 ην θαζέλα) - Μλήκεο RAM γηα επέθηαζε ησλ δπλαηνηήησλ ζε Ζ/Τ φπνπ είλαη απαξαίηεην γηα ρξήζε ησλ λέσλ πξνγξακκάησλ. (4 RAM ddr400 1GB θαη 4 RAM ddr GB - θφζηνο 29 ε θαζεκία) Όιεο νη ηηκέο είλαη ρσξίο ΦΠΑ. Ζ ζπλνιηθή δαπάλε ζχκθσλα κε ηα δεδνκέλα φπσο πξνέθπςαλ απφ έξεπλα αγνξάο αλέξρεηαη ζηα 800 επξψ πιένλ ΦΠΑ. Κσδηθφο ΣΠ-ΣΔΔ : 9749 Α Πξνυπνινγηζκφο : ,00 επξψ Τπφινηπν : ,82 14 Απφθ.Α11/23/2014 Πξνκήζεηα ζηνκίσλ γηα ην δάπεδν ζην computer room ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ ) ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ πξνκήζεηα 10 ζηνκίσλ δαπέδνπ γηα ηελ ζσζηή θπθινθνξία ηεο ςχμεο ζην computer room ηεο ΣΠ/ΣΔΔ. Σν θφζηνο ηεο πξνκήζεηαο απηήο αλέξρεηαη ζε επξψ πιένλ ην ΦΠΑ. Κσδηθφο ΣΠ-ΣΔΔ : 9749 Α Πξνυπνινγηζκφο : ,00 επξψ Τπφινηπν : ,82

15 15 Απφθ.Α12/23/2014 Απφθ.Α13/23/2014 Απνθ. Α14/23/2014 πληήξεζε κνλάδσλ UPS Ζ Γ. Δπηηξνπή, κεηά απφ εηζήγεζε (αξ. πξση. 368/ ) ηεο Γεληθήο Γηεπζχληξηαο θ. Γήκεηξαο Καλέιινπ πνπ αλαθνίλσζε ηε ζρεηηθή εηζήγεζε ηεο Σξάπεδαο Πιεξνθνξηψλ, απνθαζίδεη νκόθσλα ηελ εηήζηα πξνιεπηηθή ζπληήξεζε ησλ έμη κνλάδσλ UPS πνπ ππνζηεξίδνπλ ηνλ εμνπιηζκφ ζηελ Σξάπεδα Πιεξνθνξηψλ ηνπ ΣΔΔ απφ κέρξη , ζπλνιηθήο δαπάλεο 1.080,00 επξψ πιένλ ΦΠΑ. Κσδηθφο ΣΠ-ΣΔΔ : 9749 Α Πξνυπνινγηζκφο : ,00 επξψ Τπφινηπν : ,82 Σξφπνο ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ πλεδξηάζεσλ ηεο ΓΔ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή αλαβάιιεη ηε ζπδήηεζε ηεο εηζήγεζεο ηνπ Γελ. Γξακκαηέα ηεο πεξί ηνπ ηξφπνπ ηήξεζεο ησλ πξαθηηθψλ ζπλεδξηάζεψλ ηεο θαη απνθαζίδεη νκόθσλα φηη κέρξη ηε ιήςε ζρεηηθήο απφθαζεο, ηα πξαθηηθά ζπλεδξηάζεσλ ζα ηεξνχληαη κε ηνλ ηξφπν πνπ είρε θαζνξίζεη ε πξνεγνχκελε Γ.Δ. κε ηηο απνθάζεηο Α2/34/2010 θαη Γ1/5/2011. πδήηεζε κε ηνπο Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Υψξαο γηα ηηο αξρέο θαζνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά πεδία ησλ Μεραληθψλ. Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ησλ Α1/11/2014 θαη Α1/16/2014 απνθάζεψλ ηεο, ηεο απφ αθξφαζεο ησλ Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ ζε ζρέζε κε ηα επαγγεικαηηθά δηθαηψκαηα ησλ Γηπισκαηνχρσλ Μεραληθψλ θαη ησλ Γ10/20/2014 θαη Α5/21/2014 απνθάζεψλ ηεο, άθνπζε ηνπο παξηζηάκελνπο Κνζκήηνξεο θαη Πξνέδξνπο ησλ Σκεκάησλ ησλ Πνιπηερληθψλ ρνιψλ ηεο Υψξαο γηα ηηο αξρέο θαζνξηζκνχ πξφζβαζεο ζηα λνκνζεηηθά θαηνρπξσκέλα επαγγεικαηηθά πεδία ησλ Μεραληθψλ: ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ ΗΓΗΟΣΖΣΑ Απγεξφπνπινο Απφζηνινο Καζεγεηήο θαη Μέινο ηνπ πκβνπιίνπ Παλ/κ ηνπ Ησαλλίλσλ Κνπθνπαχινπ Οδπζζέαο Κνζκήηνξαο πνιπηερληθήο Παηξψλ Παπαδφπνπινο πχξνο Πξφεδξνο Σκήκαηνο Αξρηηεθηφλσλ Παλ/κίνπ Θεζ/λίθεο θαγηάλλεο Παληειήο Κνζκήηνξαο Παλ/κίνπ

16 Θεζζαιίαο Φνχληαο Ησάλλεο Πξφεδξνο Σκήκαηνο Μερ. Ζ/Τ θαη Πιεξνθνξηθήο Παλ/κίνπ Ησαλλίλσλ Καηζάκπαινο Κψζηαο Κνζκήηνξαο Πνιπηερληθήο ζρνιήο ΑΠΘ ηφιαο Άγγεινο Αληηπξχηαλεο ΔΜΠ-ΑΣΜ Παζπαιηάξεο Ησάλλεο Κνζκήηνξαο ρνιψλ ΜΜΜ ΔΜΠ Σνπαιήο Φξαγθίζθνο ρνιή Ζιεθηξ. Μερ. & Μερ. Ζ/Τ ΔΜΠ Κνπηζνγηάλλεο Γεκήηξηνο ρνιή Π.Μ. ΔΜΠ Λακπξφπνπινο έξγηνο ρνιή Π.Μ. ΔΜΠ Ησαλλίδεο Δπζηξάηηνο ρνιή Μεραληθψλ Παξαγσγήο & Γηνίθεζεο Πνιπη. Κξήηεο Λνχηα Μαιακαηή Σκήκα Μερ/θψλ Πιεξνθνξηθήο & Σειεπηθνηλσληψλ, Πνιπηερληθή ρνιή, Παλ/κην Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Οηθνλνκφπνπινο Βαζίιεο European Council of Civil Engineers + FEANI Μπνπληνπβήο Αλδξέαο Κνζκήηνξαο & Καζεγεηήο πχξνπ Κσλζηαληίλνο ρνιή Ναππεγψλ Μερ/γσλ Μεραληθψλ Αικπάλεο Σξηαληάθπιινο Παλεπηζηήκην Ησαλλίλσλ, Αλ. Πξχηαλεο Σνπξιηδάθεο Αληψληνο Πξ. Σκ. ΜΜ Παλεπ. Γπηηθήο Μαθεδνλίαο Καξαηδάο Γηψξγνο Μερ/θφο Πεξηβάιινληνο, Υαληά Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, φπσο ήδε έρεη απνθαζίζεη κε ηηο παξαπάλσ απνθάζεηο ηεο, ζηε ζπλέρεηα ζα θαζνξίζεη ηηο ζέζεηο ηεο. 16 ΘΔΜΑ Η/23/2014 ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ ΕΝΗΜΕΡΩΕΘ - ΤΖΗΣΗΗ Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή ζπδήηεζε γηα ην ρξφλν δηελέξγεηαο ηελ επφκελεο Γεληθήο πλέιεπζεο ηνπ ΗΔΚΔΜ ΣΔΔ Α.Δ.

17 17 ΘΔΜΑ ΗΗ/23/2014 Καηάξγεζε άλσ θάησ νξίσλ πηπρίσλ δεκνζίσλ έξγσλ (κειεηεηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ) Ζ Γηνηθνχζα Δπηηξνπή, ζε ζπλέρεηα ηεο Γ194/19/2014 απφθαζήο ηεο ζπδήηεζε γηα ηηο εμειίμεηο ζην ζέκα ηεο θαηάξγεζεο ησλ άλσ θαη θάησ νξίσλ ησλ δεκνζίσλ έξγσλ (κειεηεηηθψλ θαη θαηαζθεπαζηηθψλ) ΘΔΜΑ ΗΗΗ/23/2014 Καηαγγειία Η.Πάλνπ Ο Η. Πάλνπ Μέινο ΓΔ θαηαζέηεη ηελ παξαθάησ Γήισζε Καηαγγειία: «Πξνο ηε ΔΕ ηνπ ΣΕ Σα κέιε θαη ηνλ πξόεδξν ηνπ ΣΕ, ζπλάδειθν Υξήζην πίξηδε. Δήισζε Καηαγγειία ηνπ Γηάλλε Πάλνπ, κέινπο ηεο ΔΕ ηνπ ΣΕΕ Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, Όπσο είρα θαηαγγείιεη θαη πξνθνξηθά ζηελ πξνεγνχκελε ΓΔ ηνπ ΣΔΔ ηελ Πέκπηε Καηά ηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ ηνπ ΑΓΑ ΠΔΑ πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηηο ζηα γξαθεία ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ θαη θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ ζέκαηνο «θαηαζηαηηθφ ίδξπζεο πνιηηηζηηθνχ θνξέα», δειαδή ηεο απφπεηξαο γηα δεκηνπξγία ελφο αληη-ζπιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ ηζνβίσλ κειψλ ζην νπνίν επηρεηξείηαη κάιηζηα λα δνζεί πξνο απνθιεηζηηθή δηαρείξηζε δηαρείξηζε θαη ην κνλαδηθφ πεξηνπζηαθφ ζηνηρείν ηνπ ΑΓΑ ΠΔΑ θαη ζπγθεθξηκέλα ην αθίλεην νλνκαδφκελν «μελψλαο ηάκνπ ηνχξλα» ζηελ Αλσ Μεξηά ηνπ Πειίνπ, δέρηεθα επίζεζε κε γξνζηά ζην πξφζσπν απφ ην κέινο ηνπ Γ ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ Πέηξν πλαδηλφ, εθπξφζσπν ηεο παξάηαμεο «χγρξνλε Αξρηηεθηνληθή Δθθξαζε» (ηελ παξάηαμε ηνπ ΠΑΟΚ ζηνλ ΑΓΑ-ΠΔΑ) αθνχ πξνεγνπκέλσο ν ίδηνο εμαπέιπζε ελαληίνλ κνπ πξνζβιεηηθφ θαη αλήθνπζην ραξαθηεξηζκφ, νλνκαηίδνληάο κε, κε ην επψλπκν πξνθπιαθηζκέλνπ αξρεγηθνχ ζηειέρνπο ηεο εγθιεκαηηθήο ζπκκνξίαο ηεο «Υξπζήο Απγήο». ηελ απηνλφεηε ιεθηηθή ππεξάζπηζε ηνπ εαπηνχ κνπ απφ ηελ πξνζβιεηηθή θαη θαη εμαθνινχζεζε πβξηζηηθή, ζην παξειζφλ, ζπκπεξηθνξά ηνπ Πέηξνπ πλαδηλνχ, ε απάληεζή ηνπ ήηαλ ε επίζεζε θαη ε βηαηνπξαγία θαη αξρήλ ελαληίνλ κνπ θαη ζηε ζπλέρεηα ελαληίνλ ζπλαδέιθσλ πνπ πξνζπάζεζαλ λα ηνλ ζηακαηήζνπλ θαη λα ηνλ απνηξέςνπλ. Δίλαη ρξένο ησλ παξαηάμεσλ πνπ εθπξνζσπνχληαη κε κέιε ηνπ Γ ηνπ πιιφγνπ Αξρηηεθηφλσλ λα θαηαγγείινπλ απηή ηελ πξσηνθαλή πξάμε πξνζβνιήο, ηξακπνπθηζκνχ θαη βηαηνπξαγίαο ελαληίνλ κέινπο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ αιιά θαη κειψλ ηνπ Γ ηνπ ΑΓΑ-ΠΔΑ θαη ζπλαδέιθσλ νη νπνίνη παξεπξίζθνληαλ ζηε ζπλεδξίαζε ηνπ Γ, ζε άιιε πεξίπησζε ζα ζεσξήζνπκε πσο θαιχπηνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε πξαθηηθή ηνπ Πέηξνπ πλαδηλνχ θαη αλαιακβάλνπλ απφ θνηλνχ ηνπιάρηζηνλ ηελ πνιηηηθή επζχλε.

18 Δπίζεο, επηθπιαζζφκελνο πξνζσπηθά θάζε λφκηκνπ δηθαηψκαηφο κνπ απέλαληη ζηε βηαηνπξαγία πνπ αζθήζεθε ζε βάξνο κνπ απφ ηνλ Πέηξν πλαδηλφ, θαιψ ηελ ΓΔ ηνπ ΣΔΔ λα θαηαδηθάζεη ηε ζπγθεθξηκέλε πξάμε θαη λα πξνβεί ζε θάζε πεξαηηέξσ λφκηκε ελέξγεηα ηελ νπνία θξίλεη απαξαίηεηε πξνθεηκέλνπ λα απνκνλσζεί ε εκπέδσζε ηεο αζπιίαο ζε φζνπο επηβνπιεχνληαη κε κεζφδνπο «μεθαζαξίζκαηνο ινγαξηαζκψλ» ηηο ζπλδηθαιηζηηθέο θαη πνιηηηθέο ειεπζεξίεο ζην ρψξν ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ θαη ησλ Δπηζηεκνληθψλ πιιφγσλ. Αζήλα Γηάλλεο Πάλνπ Μέινο ηεο ΓΔ ηνπ ΣΔΔ Δθπξφζσπνο ησλ παξαηάμεσλ: πζπείξσζε Αξηζηεξψλ Μεραληθψλ Αξηζηεξή Δλσηηθή Πξσηνβνπιία-Δξγαδφκελνη Μεραληθνί Απηφλνκνη Μεραληθνί Αλαηνιηθήο Κξήηεο» 18 ΘΔΜΑ ΗV/23/2014 Θέκαηα πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ΣΔΔ Ο Θ. Βακβνπξέιιεο, Μέινο Γ.Δ. ελεκεξψλεη ηε ΓΔ γηα ηα ζέκαηα πνπ ζπδήηεζε ζε ζπλάληεζή ηνπ κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ΣΔΔθαη απαζρνινχλ ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΣΔΔ. Ο Πξφεδξνο ΣΔΔ Υξ. πίξηδεο δειψλεη φηη ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ηνπ πιιφγνπ Δξγαδνκέλσλ ΣΔΔ έρεη παξαζηεί ζηε Γ.Δ. πνιιέο θνξέο ζην παξειζφλ γηα λα εθζέζεη πξνβιήκαηα πνπ απαζρνινχλ ηνπ εξγαδφκελνπο ηνπ ΣΔΔ, θαη επηζεκαίλεη φηη θαη ζηελ παξνχζα ζεηεία, φπνηε ν χιινγνο ζειήζεη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πξφεδξν θαη ηε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ είλαη εππξφζδεθηνο, ρσξίο απηφ λα ζεκαίλεη φηη ν Πξφεδξνο θαη ε Γ.Δ. ηνπ ΣΔΔ ζα πξέπεη λα δηαπξαγκαηεχνληαη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο ζε ζρέζε κε ηνπο εξγαδφκελνπο ηνπ ΣΔΔ, νη νπνίεο απνξξένπλ απφ ην ζεζκηθφ ηνπο ξφιν. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ Ο ΓΔΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΥΡ. ΠΗΡΣΕΖ Π. ΑΚΡΗΣΗΓΖ

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ. ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014. ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ 1 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ Α Π Ο Π Α Μ Α ΣΥΝΓΔΣΜΟΣ ΓΖΜΩΝ Απφ ηα πξαθηηθά ηεο 3-7-2014 ΓΥΤΗΚΖΣ ΘΔΣΣΑΛΟΝΗΚΖΣ ζπλεδξίαζεο ηνπ δηνηθεηηθνχ ******* ζπκβνπιίνπ ηνπ Σπλδέζκνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΚΑΗ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΓΡΟΣΙΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ & ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΡΓΑΝΩΗ ΚΑΙ ΑΠΛΟΤΣΔΤΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΩΝ ΣΜΗΜΑ:Α Σαχ. Γ/νση: Αχαρνών ΣΚ: 04 3 Πληρ: Γ. Σσαγδή Σηλ: 0 460

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ :19:30 ΧΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/409/11.11.2014 ΑΓΑ:ΒΙΝ346Φ842-Η8Χ ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 16/19.6.2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΓΖΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝΖ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α ΔΛΛΝΗΚ ΓΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚ ΓΜΟ ΝΔΑ ΜΤΡΝ ANAΡΣΗΣΕΑ Α Π Ο Π Α Μ Α Από ην πξαθηηθό ηεο ππ αξηζ. εο 6//0 πλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Νέαο κύξλεο. Αξηζκόο απόθαζεο : 6/0 Πεξί: Παξαηάζεωλ Μηζζώζεωλ ηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ

ΓΔΛΣΗΟ ΣΤΠΟΤ ΤΓΚΡΟΣΖΖ ΓΝΩΜΟΓΟΣΗΚΩΝ ΔΠΗΣΡΟΠΩΝ ΜΔΣΑΝΑΣΔΤΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΠΔΛΟΠΟΝΝΖΟΤ ΓΤΣ.. ΔΛΛΑΓΑ & ΗΟΝΗΗ ΗΟΤ ΓΡΑΦΔΗΟ ΣΤΠΟΤ Πάηξα ηει.: 2610-465816, 2610-465882 fax: 2610-421799 e-mail: press@apd-depin.gov.gr Σξίπνιε ηει.:2713-601007

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ.

Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο. Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.: ΣΓΟΓ/173/3.9.2012 ΑΓΑ: Β4ΗΕ46Ψ842-Ω3Ε ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης με αριθμό 12/15.5.2012 Σης Γιοικούζας Δπιηροπής ηοσ Σ.Δ.Δ. ΩΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ

ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ ΑΓΑ:7ΛΝ146Φ842-ΤΡΕ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/408/11.11.2014 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΙΚΟ Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 20/4-9-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ»

Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» 21 Η ΕΠΕΣΕΙΑΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΕΛΕΤΗ ΣΗ Δ..Ο. Κεληξηθό ζέκα: «Κοινοβοςλεςηική Δημοκπαηία Χπιζηιανιζμόρ Οπθοδοξία: αξίερ και έννοιερ» --------------------------------------- Μόσσα, 26 30 Ιοςνίος 2014 ΥΕΔΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :19:00 ΧΡΑ ΛΖΞΖ : 23:45 ΥΡΟΝΟ ΠΡΟΔ- ΛΔΤΖ 1 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/404/7.11.2014 ΑΓΑ:70ΠΚ46Φ842-ΣΓ3 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 25/15-10-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ.

Γηα ηηο εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε ησλ αηξεηώλ πεξηθεξεηαθώλ αξρώλ ηεο 18 εο Μαΐνπ 2014 αλαθεξύρζεθαλ νη παξαθάησ ζπλδπαζκνί ππνςεθίσλ. ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΜΑΓΝΗΙΑ ΓΗΜΟ ΚΟΠΔΛΟΤ, 13/05/2014 Αξηζκ. Πξση.: 4016 ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΧΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΟΤ Σελέθωνο: 2424350131, 103 Φαξ: 2424023230

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35.

ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΑΠΟΠΑΜΑ. Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ Ληβαδεηά 24 02-2015 Αξηζ. Πξση.: 4645 ΑΠΟΠΑΜΑ Απφ ην πξαθηηθφ ηεο αξηζκ.15-4 εο πλεδξίαζεο ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο Γήκνπ Λεβαδέσλ Αξηζκφο απφθαζεο : 35 Πεξίιεςε Έγκπιζη δαπάνηρ και διάθεζη

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ.

ηε ζπλεδξίαζε πξνζήιζε θαη παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ε θα. Βαζηιηθή Υνχλνπ, ππάιιεινο ΠΔ Γηνηθεηηθνχ-Οηθνλνκηθνχ. ΑΠΟΦΑΗ ΓΙΟΙΚΟΤΑ ΔΠΙΣΡΟΠΗ ΣΟΤ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟΤ ΠΔΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΜΔ ΑΡΙΘΜΟ 204/23-2-2009 ηελ Αζήλα ζήκεξα ηελ 23-2-2009, εκέξα Γεπηέξα θαη ψξα 10:30 χζηεξα απφ πξφζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00

ΚΑ ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΑ ΠΟΣΟ 10.6142.0001 Έιεγρνο Ιζνινγηζκνύ 15000.00 10.6142.0003 Παξαθνινύζεζε δηπινγξαθηθνύ ζπζηήκαηνο 15000.00 ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

(άρθρο 8 Ν.1599/1986)

(άρθρο 8 Ν.1599/1986) Ν. 1599/1986, δειώλσ όηη : εθρσξώ ην δηθαίσκα πνπ απνξξέεη από ηελ απόζπξζε ηνπ απηνθηλήηνπ κνπ, κε αξηζκό θπθινθνξίαο θαη άδεηα θπθινθνξίαο αξηζκ. / ζύκθσλα κε ηελ αξηζκ Πξάμε νξηζηηθήο δηαγξαθήο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών

Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Αναμόπθωζη Ππογπάμμαηορ Πποπηςσιακών Σποςδών Ζ Σπλέιεπζε (Σ) ηνπ Τκήκαηνο Βηνκεραληθήο Γηνίθεζεο θαη Τερλνινγίαο ηεο 18/5/2015 ελέθξηλε ηελ αλακόξθσζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνπηπρηαθώλ Σπνπδώλ. Παξαθαινύληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55

Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ :20:15 ΧΡΑ ΛΖΞΖ :23:55 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/436/14.1.2015 ΑΓΑ: ΧΦΚΖ46Φ842-ΟΖΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 29/25-11-2014 ΧΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30

Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ : 19:30 ΩΡΑ ΛΗΞΗ : 22:30 ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αριθ.Πρωη.:ΣΓΟΔ/437/14.1.2015 ΑΔΑ:7Η9Φ46Ψ842-ΓΚΣ ΑΝΑΡΣΗΣΕΟ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Η Κ Ο Σακηικής σνεδρίαζης ηης Διοικούζας Επιηροπής ηοσ Σ.Ε.Ε. με αριθμό 30/2-12-2014 ΩΡΑ ΕΝΑΡΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ

Παξίζηαληαη απφ ην Πξνεδξείν ηεο Αληηπξνζσπείαο ΣΔΔ νη. Ησάλλεο Κπξηαθφπνπινο Αληψληνο Πξσηνλνηάξηνο. Πξφεδξνο Α Αληηπξφεδξνο ΔΝΑΡΞΖ ΣΔΥΝΗΚΟ ΔΠΗΜΔΛΖΣΖΡΗΟ ΔΛΛΑΓΑ Αξηζ.Πξση.:ΣΓΟΓ/ 459/12.3.2015 ΑΓΑ:ΧΗΡΘ46Φ842-30 ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Π Ρ Α Κ Σ Ι Κ Ο Σαθηηθήο πλεδξίαζεο ηεο Γηνηθνχζαο Δπηηξνπήο ηνπ Σ.Δ.Δ. κε αξηζκφ 4/3-03-2015 ΧΡΑ ΔΝΑΡΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ

Από ηο Γπαθείο ηύπος ηηρ Ομοζπονδίαρ Απηοποιών Ελλάδορ 1) ΓΔΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ, Αζήλα,24-7-2009 Αλαβξαζκόο επηθξαηεί ζηελ Σάμε ησλ αξηνπνηώλ ύζηεξα από ηελ δήισζε ηνπ ΤΠΑΝ πσο πξνηίζεηαη λα θαηαζέζεη ηξνπνινγία γηα ην Ν. 3526/07 ( Παξαγσγή θαη δηάζεζε εηδώλ αξηνπνηίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη

Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ & & Ανηαγωνιζηικόηηηαρ κ. Νόηη Μηηαπάκη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡAΣΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΣΗ ΕΛΛΑΔΑ Μηηποπόλεωρ 12-14 Σ.Κ. 10563 Αθήνα, Σηλ. 5202250 / 5202260 / 5202270 TELEFAX. 5227300 ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΤ Ππορ Αθήνα, 26 Αππιλίος 2013 Τθςποςπγό Ανάπηςξηρ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. :

Ζ ΤΝΘΔΖ ΣΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ έρεη σο εμήο : Οη απνπζηάδνληεο αλ θαη λόκηκα θιήζεθαλ είλαη νη θ.θ. : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΧΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (19) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20

16 ΑΝΓΡΔΟΤΛΑΚΖ Δκκαλνπήι ηνπ ηπιηαλνύ 17 ΑΝΓΡΗΟΠΟΤΛΟ Αιέμηνο ηνπ Νηθνιάνπ 18 ΑΝΓΡΗΧΣΖ Φσηεηλή ηνπ Δπάγγεινπ 19 ΑΝΔΣΖ Νηθόιανο ηνπ Φσθίσλα 20 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Μεηά ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνθνξηθώλ εμεηάζεσλ ησλ ππνςεθίσλ δηακεζνιαβεηώλ, αλαθνηλώλεηαη ν θάησζη πίλαθαο κε ηα νλόκαηαησλ ππνςεθίσλ νη νπνίνη θξίζεθαλ επαξθείο από ηελ Δπηηξνπή Δμεηάζεσλ Τπνςεθίσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010.

Πεξί : Καηαλνκήο ζπκβάζεωλ κίζζωζεο έξγνπ Γήκνπ & ΝΠΓΓ θαη ζέζεωλ ηδηωηηθνύ δηθαίνπ ΝΠΓΓ 2010. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗ ΝΟΜΑΡΥΗΑ ΑΘΖΝΩΝ Δγθξίλεη κε ΓΖΜΟ (9) ςήθνπο ΝΔΑ ην ΜΤΡΝΖ Πξόγξακκα ησλ Ησληθώλ Γηνξηώλ, αξλεηηθά Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α ςήθηζε ε Γεκνηηθή ύκβνπινο θα Από Εεζίκνπ ην πξαθηηθό Γεκόθιεηα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η

ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/Ν Η ΑΤΣ/ Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩ Η ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΠΕΡΘΦΕΡΕΘΑ ΑΣΣΘΚΗ Δ/ΝΗ ΑΤΣ/Η & ΑΠΟΚΕΝΣΡΩΗ ΔΗΜΟ ΝΕΑ ΜΤΡΝΗ ΤΠΗΡΕΘΑ ΔΘΟΘΚΗΣΘΚΗ ΓΡΑΦ. ΔΗΜΑΡΥΘΑΚΗ ΕΠΘΣΡΟΠΗ σνεδρίαζη 3 η ηης 26-1-2010 Α Π Ο Π Α Μ Α Πξαθηηθό από ηελ 3 ε Σπλεδξίαζε ηεο 26-1-2010

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ

Αριθμός. Αριθμός Απόυασης. Αποτέλεσμα ΘΔΜΑΣΑ ΔΚΣΟ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΙΑΣΑΞΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΩΡΑΙΟΚΑΣΡΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΟΛΙΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΙΝΑΚΑ Σσλ ζεκάησλ ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ηεο 16 ης (15-6-2015) ηαθηηθήο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ πκβνπιίνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015

ΠΗΝΑΚΑ ΘΔΜΑΣΧΝ 14εο ΤΝΔΓΡΗΑΖ (ηαθηηθήο) ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ, ΔΣΟΤ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ρεκαηάξη, 4 Mατνπ 2015 ΝΟΜΟ ΒΟΗΧΣΗΑ ΓΖΜΟ ΣΑΝΑΓΡΑ Αξηζκ. Πξση.: 7287 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ Σαρ.Γ/λζε : Πακκεγίζησλ Σαμηαξρψλ 1 Σαρ.Κψδηθαο: 32009 - ρεκαηάξη Πιεξνθνξίεο : Πίθνπ Δπαγγειία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2

ΑΡΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΡΙΑ ΛΤΔΙ ΓΙΑΓΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 ΑΥΔ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΘΔΩΙΑ ΛΤΔΙ ΙΑΩΝΙΜΑΣΟ ΚΔΦΑΛΑΙΟΤ 2 1: Λάζος (είλαη ηζνζθειήο ππεξβνιή) Α2: Λάζος (ην ζεηηθό πξόζεκν ζεκαίλεη όηη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Δηζνδήκαηνο θαη ε Πνζνζηηαία Μεηαβνιή Πνζόηεηαο ήηαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2

ΜΟΥΣΙΚΗ ΣΕ ΠΡΩΤΗ ΒΑΘΜΙΔΑ. Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας 1-2 1-2 09 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΙΚΗ ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΩΣΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΜΟΥΣΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ http://mspv.primarymusic.gr/mspv/ 7 ο & 8 ο ΤΕΥΧΟΣ Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού υλικού και διδακτικής μεθοδολογίας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΣΖ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΓΖΜΟΗΩΝ ΔΟΓΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΚΑΗ ΑΝΘΡΩΠΗΝΟΤ ΓΤΝΑΜΗΚΟΤ Γ/ΝΖ ΟΡΓΑΝΩΖ ΣΜΖΜΑ Β - ΤΛΛΟΓΗΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΞ.ΔΠΔΗΓΟΝ- ΜΔ ΑΠΟΓΔΗΞΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

Αζήλα, 10/4 /2012. Α.Π.: Οηθ. 4097/487 ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ ΗΗ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΣΖΡΗΞΖ ΣΖ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΑ Γ/ΝΖ ΜΜΔ ΣΜΖΜΑ Α Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ 119 Σαρ. Θπξίδα : 101 92, Αζήλα Πιεξνθνξίεο :. Αγγειίδνπ Σειέθσλν : 210-6969236

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30

ΑΓΑ: 4ΑΓ3Κ-1. Αρηζκ. Δγθσθιίοσ: 30 ΔΞ. ΔΠΔΙΓΟΤΑ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα 20 Απρηιίοσ 2011 Α) ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΩΣΔΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΗ & Αρηζκ. Πρφη.: 19664 ΗΛ/ΝΙΚΗ ΓΙΑΚΤΒΔΡΝΗΗ ΓΔΝ. Γ/ΝΗ ΣΟΠ. ΑΤΣ/Η Γ/ΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΣΑ ΠΡΟ: α) Αποθεληρφκέλες ΣΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ

ΑΠΟΦΑΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΔΗΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΝΣΟΝΗΜΟΤ & ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΣΟΤΡΗΜΟΤ Μονάδα Β Σαρ. Γ/λζε : Κνξαή 4 ΣΚ 10564 Πιεξνθνξίεο : Κψζηαο Ρνπκπφπνπινο Σει : 210-3256775

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 19 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1187 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαρ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα