ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε ΠΡΟΫΠ. : ,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε. 2014 ΠΡΟΫΠ. : 61.000,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Τηλ: ΦΑΞ: Αρµόδιος : Κολλύρης Ιωάννης ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε ΠΡΟΫΠ. : ,00 ME Φ.Π.A. 23% A.M.: 49 / 2014 CPV : Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Ο ήµος Χαλανδρίου έχει προγραµµατίσει την προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας που θα διατεθούν στους εργαζόµενους στον ήµο για το έτος 2014: Η εκτέλεση της προµήθειας θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε : Τη µε αριθµό 11389/ΦΕΚ 185 Β / απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «Ενιαίος Κανονισµός Προµηθειών Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ε. Κ. Π. Ο. Τ. Α.)». Το Ν. 2286/ΦΕΚ 19 Α / «Προµήθειες του ηµοσίου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων». Το Ν. 3463/ΦΕΚ 114 Α/ «Κύρωση του Κώδικα ήµων και Κοινοτήτων». Το Ν. 3548/ΦΕΚ 68 Α / «Καταχώρηση δηµοσιεύσεων των φορέων του ηµοσίου στο νοµαρχιακό και τοπικό Τύπο και άλλες διατάξεις». Το Ν. 3801/ΦΕΚ 163 Α / «Ρυθµίσεις θεµάτων προσωπικού µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου και άλλες διατάξεις οργάνωσης και λειτουργίας της ηµόσιας ιοίκησης». Το Ν. 3852/ΦΕΚ 87 Α / «Νέα αρχιτεκτονική της αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωµένης διοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». Το N. 3861/ΦΕΚ 112 Α / «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραµµα ιαύγεια» και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4152/ΦΕΚ 107 Α / «Επείγοντα µέτρα εφαρµογής των νόµων 4046/2012, 4093/2012 και 4127/2013» και ιδίως τη Ζ παράγραφό του. Το Ν. 4013/ΦΕΚ 204 Α / «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίων Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του Ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». Το Ν. 4281(Φ.Ε.Κ.160 Α / ) Μέτρα στήριξης της Ελληνικής Οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα του Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις, άρθρο 157. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση Π1/2380/2012 (ΦΕΚ 3400 Β / ) «Ρύθµιση των ειδικότερων θεµάτων λειτουργίας και διαχείρισης του Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ηµοσίων Συµβάσεων του Υπουργείου Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών και ικτύων». Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 53361/ / (ΦΕΚ 1503 Β / ) «Παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής».

2 Τη µε αριθµό 8/ Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. Ο. Τ. Α. και ιδίως το 14 ο άρθρο της. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση ΤΤ36586/ (ΦΕΚ 1323 Β / ) µε θέµα «Τροποποίηση της υπ αριθµ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». Την Κοινή Υπουργική Απόφαση 31119/ (ΦΕΚ 990 Β / ) «Τροποποίηση της υπ αριθµ / κοινής υπουργικής απόφασης σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας σε υπαλλήλους των Ο. Τ. Α. και µέτρα προληπτικής ιατρικής». Η σύνταξη της και, ειδικότερα, ο καθορισµός των δικαιούχων ανά ιεύθυνση βασίζεται : Στις καταστάσεις δικαιούχων που έχουν συντάξει οι ιευθύνσεις και Υπηρεσίες του ήµου, µε σχετικό έγγραφο που εστάλλει στις 14/5/2014 (αρ. πρωτ / ), σύµφωνα µε τις προαναφερθείσες Κ. Υ. Α / , ΤΤ36586/ και 31119/ και την ισχύουσα Συλλογική Σύµβαση Εργασίας της Π. Ο. Ε. Ο. Τ. Α., όπως αυτές κρίνονται και από τον τεχνικό ασφαλείας του ήµου Χαλανδρίου. Στις προβλέψεις για την κάλυψη των ενδεχόµενων αναγκών είτε προσωπικού που αναµένεται να προσληφθεί από το ήµο Χαλανδρίου στο 2014 σύµφωνα µε τις τρεις προαναφερθείσες Κ. Υ. Α. και την αντίστοιχη Συλλογική Σύµβαση Εργασίας. Από την προµέτρηση που έγινε µε βάση τα παραπάνω, οι συνολικοί δικαιούχοι στο προσωπικό του ήµου Χαλανδρίου για το έτος 2014 (αρ. πρωτ / /νση ιοκητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού) φτάνουν τους 164, οι συµβασιούχοι (οκτάµηνα ) 61 και τα δίµηνα 39, όπως επίσης και 5 εργαζόµενοι ιδ. δικαίου ορισµένου χρόνου στο νεκροταφείο. (αρ. πρωτ / /νση ιοκητικών Υπηρεσιών & Ανάπτυξης Ανθρώπινου υναµικού) Επίσης για το σύνολο των υπό παραγγελία ειδών λάβαµε υπόψη την απογραφή της αποθήκης µε πλεονάζοντα είδη που αντιστοιχούν στο σύνολο των εργαζόµενων ανά ειδικότητα (αρ.πρωτ / ) του τµήµατος Προµηθειών και ιαχείρισης Υλικού της /νσης Οικονοµικής ιαχείρισης. Σε κάθε περίπτωση, οι ποσότητες των προς προµήθεια προϊόντων, οι οποίες θα αναφέρονται στις συµβάσεις του ήµου µε τους υποψήφιους που θα αναδειχθούν προµηθευτές της παρούσας προµήθειας, θα καθοριστούν µε βάση τις τότε ισχύουσες καταστάσεις δικαιούχων του ήµου όπως αυτές θα έχουν τότε προκύψει σύµφωνα και µε τη σχετική κρίση του τεχνικού ασφαλείας του ήµου Χαλανδρίου. Οι τιµές µονάδας για κάθε είδος στον ενδεικτικό προϋπολογισµό της παρούσας µελέτης εκτιµήθηκαν µε βάση έρευνα αγοράς από το ελεύθερο εµπόριο. Οι υποψήφιοι προµηθευτές θα πρέπει να προσκοµίζουν δείγµατα για κάθε ένα από τα είδη για τα οποία είναι υποψήφιοι, τα οποία χρειάζεται να είναι απολύτως σύµφωνα µε τις Τεχνικές Προδιαγραφές της παρούσας µελέτης, µε ποινή αποκλεισµού από τη διεκδίκηση του αντίστοιχου είδους σε περίπτωση µη συµφωνίας. Σύµφωνα µε τα όσα περιγράφονται αναλυτικότερα παραπάνω, η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε σαράντα εννέα χιλιάδες πεντακόσια ενενήντα τρία Euro και πενήντα λεπτά (49.593,50 ) επί πλέον Φ. Π. Α. 23 % έντεκα χιλιάδες τετρακόσια έξι Euro και πενήντα λεπτά (11.406,50 ). Η παραπάνω δαπάνη θα βαρύνει τον προϋπολογισµό του ήµου Χαλανδρίου έτους 2014 και καταλογίζεται στους Κ.Α. : (5.000,00 ), (40.000,00 ), (6.000,00 ), (3.000,00 ), (7.000,00 ). ΧΑΛΑΝ ΡΙ 20 /11/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ι. ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε.

3 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Τηλ: ΦΑΞ: Αρµόδιος : Κολλύρης Ιωάννης ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 Α.Μ.: 49 / 2014 CPV : Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας ΠΡΟΜΕΤΡΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγη Γάντια από PVC Ζεύγη Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο Ζεύγη Γάντια ελαστικά µίας χρήσης Κουτιά Γάντια µονωτικά Ζεύγη Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου Ζεύγη 10 Γυαλιά Μάσκες προστασίας οφθαλµών Τύπου goggles για προστασία από χηµικούς Τεµάχια 20 ή µηχανικούς κινδύνους Ασπίδιο Τεµάχια 6

4 Α/Α ΚΩ ΙΚΟΣ CPV ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤ Α Οξυγονοκόλλησης goggles Τεµάχια Γυαλιά προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Τεµάχια 150 Προστασία αναπνοής Φίλτρο µάσκα Ρ1 Τεµάχια Μάσκα ολόκληρου του προσώπου µε φίλτρα Τεµάχια 10 ΑΒΕΚ2 Ρ Φίλτρο µάσκα A1 Ρ1 κατά ΕΝ 405 Τεµάχια 400 Προστατευτική Ενδυµασία Ανακλαστικά γιλέκα Τεµάχια Αδιάβροχες ποδιές Τεµάχια Ποδιές συγκολλητών Τεµάχια Στολές προστασίας από χηµικά ΕΝ Τεµάχια 8 Υποδήµατα Γαλότσες Ζεύγη Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους Ζεύγη Άρβυλα Ζεύγη Άρβυλα ειδικά για ηλεκτρολόγους Ζεύγη 9 Άλλα µέσα προστασίας Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα Τεµάχια Μονωτικά εργαλεία Τεµάχια Επιγονατίδες Ζεύγη Νιτσεράδες µε φωσφωρίζουσα σήµανση Τεµάχια 100 (τύπου III ) Καπέλα Τεµάχια Φόρµα εργασίας Τεµάχια Φόρµα εργασίας µε τιράντες από ύφασµα για Τεµάχια 38 χρήση σε θαµνοκοπτικά και χορτοκοπτικά Σετ σακάκι µε κουκούλα και παντελόνι pvc και Τεµάχια 160 φωσφωρίζουσα σήµανση (τύπου III ) Σετ σακάκι και παντελόνι για προστασία από κόψιµο αλυσοπρίονου Τεµάχια 6 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 20 /11/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ Ο ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ι. ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΘΕΟΦ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Τηλ: ΦΑΞ: Αρµόδιος : Κολλύρης Ιωάννης ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 Α.Μ.: 49 / 2014 ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ CPV : Ρούχα Προστασίας και Ασφαλείας Α/Α Α.Τ. ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ ΑΣ ΑΠΑΝΗ Γάντια 1. 1 Γάντια δερµατοπάνινα Ζεύγη , , Γάντια από PVC Ζεύγη 100 2,70 270, Γάντια από ύφασµα και νιτρίλιο Ζεύγη 40 1,00 40, Γάντια ελαστικά µίας χρήσης Κουτιά 60 9,80 588, Γάντια µονωτικά Ζεύγη 10 34,00 340, Γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου Ζεύγη 10 35,00 350,00 Γυαλιά Μάσκες προστασίας οφθαλµών 7. 7 Τύπου goggles για προστασία από χηµικούς ή µηχανικούς Τεµάχια 20 10,00 200,00 κινδύνους 8. 8 Ασπίδιο Τεµάχια 6 10,00 60,00 Σε µεταφορά: 8,248,00

6 Α/Α Α.Τ. ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑ ΑΣ Από µεταφορά: 8.248, Οξυγονοκόλλησης goggles Τεµάχια 5 4,30 21, Γυαλιά προστασίας από ηλιακή Τεµάχια , ,00 ακτινοβολία Προστασία αναπνοής Φίλτρο µάσκα Ρ1 Τεµάχια ,80 800, Μάσκα ολόκληρου του προσώπου µε φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 Τεµάχια 10 93,00 930, Φίλτρο µάσκα Α1Ρ1 κατά ΕΝ , , Προστατευτική Ενδυµασία Ανακλαστικά γιλέκα Τεµάχια 300 8, , Αδιάβροχες ποδιές Τεµάχια 6 9,80 58, Ποδιές συγκολλητών Τεµάχια 9 9,50 85, Στολές προστασίας από χηµικά Τεµάχια 8 30,00 240,00 ΕΝ Υποδήµατα Γαλότσες Ζεύγη , , Γαλότσες ειδικά για Ζεύγη 9 85,00 765,00 ηλεκτρολόγους Άρβυλα Ζεύγη , , Άρβυλα ειδικά για Ζεύγη 9 60,00 540,00 ηλεκτρολόγους Σε µεταφορά :32.038,80

7 Α/Α Α.Τ. ΕΙ ΟΣ ΜΟΝΑ Α ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΤΙΜΗ ΑΠΑΝΗ ΜΟΝΑ ΑΣ Από µεταφορά : ,80 Άλλα µέσα προστασίας Ωτοασπίδες ή ωτοβύσµατα Τεµάχια 5 3,70 18, Μονωτικά εργαλεία Τεµάχια 9 190, , Επιγονατίδες Ζεύγη 4 14,50 58, Νιτσεράδες Τεµάχια , , Καπέλα Τεµάχια 160 2,00 320, Φόρµα εργασίας Τεµάχια , , Φόρµα εργασίας µε τιράντες από ύφασµα για χρήση σε Τεµάχια θαµνοκοπτικά και χορτοκοπτικά 38 20,00 760, Σετ σακάκι µε κουκούλα και παντελόνι pvc και Τεµάχια φωσφωρίζουσα σήµανση , , Σετ σακάκι και παντελόνι για προστασία από κόψιµο αλυσοπρίονου Τεµάχια 6 330, ,00 ΑΘΡΟΙΣΜΑ : ,30 Προς στογγύλευση : 8,20 Σύνολο : ,50 Φ.Π.Α. 23% : ,50 Γενικό Σύνολο : ,00 ΧΑΛΑΝ ΡΙ 20 /11/2014 Ο ΣΥΝΤΑΞΑΣ 0 ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ /ΝΣΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Ι. ΚΟΛΛΥΡΗΣ ΠΟΛ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Τ.Ε. ΘΕΟΦ. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΑΡΧ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ Π.Ε.

8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ Χαλάνδρι Τηλ: ΦΑΞ: Αρµόδιος : Κολλύρης Ιωάννης ΜΕΛΕΤΗ: ΕΙ H ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ KAI AΣΦΑΛΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο.Ε ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ: ,00 Α.Μ.: 49 / 2014 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι παρακάτω τεχνικές προδιαγραφές αφορούν τα είδη (µέσα) ατοµικής προστασίας, δηλαδή κάθε σύστηµα ή µέσον το οποίο φοράει ή κρατάει ο εργαζόµενος ώστε να προστατεύεται από ένα ή περισσότερους κινδύνους που απειλούν την ασφάλεια και την υγεία του, κατά τις ώρες της εργασίας του. Στην µε υπ αριθµ / (ΦΕΚ 1503Β / ) ΚΥΑ και στις τροποποιήσεις της {ΚΥΑ υπ αριθµ. ΤΤ 36586/ (ΦΕΚ Β /1323/ ) και ΚΥΑ µε αριθµ. οικ 31119/ (ΦΕΚ Β / )}, γίνεται πλήρης αναφορά σχετικά µε την παροχή µέσων ατοµικής προστασίας, τα οποία πρέπει να διατίθενται σε υπαλλήλους των ΟΤΑ αλλά και των µέτρων προληπτικής ιατρικής που πρέπει να εφαρµόζονται. Πλέον των παραπάνω, προσαρτάται και το παρόν Παράρτηµα που αναφέρεται ειδικώς στις Τεχνικές Προδιαγραφές των παρεχόµενων µέσων ατοµικής προστασίας που θα διατεθούν στις Υπηρεσίες του ήµου Xαλανδρίου. ( /νση ιοικητικών Υπηρεσιών, /νση ιαχείρισης Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης, /νση Τεχνικών Υπηρεσιών - Τεχνικά Συνεργεία, /νση Περιβάλλοντος -Τµήµα Συντήρησης Πρασίνου- Υπηρεσία Νεκροταφείων) ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ: Λόγω : - των ιδιαίτερων συνθηκών που επικρατούν στους χώρους εργασίας των Υπηρεσιών, - των εργονοµικών και χρηστικών αναγκών ανά Υπηρεσία, - των αναγκών αυξηµένης προστασίας ιδιαίτερα ορισµένων ειδικοτήτων εργαζοµένων και κατόπιν της σύµφωνης γνώµης του Τεχνικού Ασφαλείας (υποµνήµα προς το Τµήµα µε αριθµ. πρωτ / έγγραφο)

9 οι απαιτήσεις που αναφέρονται παρακάτω, θεωρούνται ως οι ελάχιστες απαιτητές από την µελέτη και για το λόγο αυτό έχουν προστεθεί ορισµένα επιπλέον είδη µε τα ίδια πρότυπα αλλά µεγαλύτερα όρια και επίπεδα ασφαλείας. Τα είδη αυτά είναι: Για πρακτικούς λόγους το ψάθινο καπέλο που προβλέπεται στις προδιαγραφές της ΚΥΑ για τους θερινούς µήνες, να αντικαταστάθεί : µε βαµβακερό καπέλο (τύπου jockey), που εξυπηρετεί καλύτερα κατόπιν απαίτησης των εργαζοµένων. Για τους εργαζόµενους στην /νση Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης (συνοδοί απορριµµατοφόρων,τµήµα συντήρησης και επισκευής οχηµάτων και µηχανηµάτων,χειριστές Μ.Ε., Οδηγοί φορτηγών) να προβλεφθεί : φόρµα εργασίας που θα φέρει το λογότυπο του ήµου Χαλανδρίου. Για τον Πλύστη Λιπαντή να προβλεφθεί : Φόρµα εργασίας : Με Προστασία από χηµικά: CE υγρών χηµικών τύπος 3/4 Με Προστασία από βιολογικούς µολυσµατικούς παράγοντες. (ΕΝ 14126). Κατηγορίας ΙΙΙ, τύπος 3/4/5/6 επίπεδα προστασίας Για τους εργαζόµενους στη /νση Περιβάλλοντος ( τµήµα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου ) να προβλεφθεί : Φόρµα εργασίας µε τιράντες από ύφασµα για χρήση σε θαµνοκοπτικά και χορτοκοπτικά που θα φέρει το λογότυπο του ήµου Χαλανδρίου. Για τους συνοδούς απορριµµατοφόρων οι οποίοι το χειµώνα εργάζονται κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες για την αποκοµιδή των σκουπιδιών, και τους, χειριστές Μ.Ε. στην /νση Απορριµµάτων και Ανακύκλωσης να προβλέφθεί : η προµήθεια ενδυµασίας (σακάκι - τζάκετ που θα φέρει το λογότυπο του ήµου Χαλανδρίου και παντελόνι) από PVC µε φωσφορίζουσα σήµανση, προκειµένου να γίνονται άµεσα αντιληπτοί από τους διερχόµενους οδηγούς, κυρίως τις πρώτες πρωινές ώρες που εργάζονται, αλλά και κατά τη διάρκεια της ηµέρας (ΕΝ 471). Για τους εργαζόµενους στη /νση Περιβάλλοντος στο Τµήµα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου που εργάζονται στο ύπαιθρο και κάνουν χρήση αλυσοπρίονου να προβλέφθεί: η προµήθεια φόρµας (σακάκι- τζάκετ και παντελόνι) µε υψηλό επίπεδο προστασίας στο παντελόνι και συγκεκριµένα στο µπροστινό µέρος των ποδιών (ΕΝ ). Για τους εργαζόµενους στο Τµήµα Ανάπλασης και Συντήρησης Πρασίνου που εργάζονται στο ύπαιθρο και κάνουν χρήση αλυσοπρίονου να προβλεφθούν : γάντια για χειριστές αλυσοπρίονου µε ελάχιστη προστασία ο=16m/s (ΕΝ 381)

10 ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ (σύµφωνα µε το αρ. πρωτ. Π1/842/ έγγραφο του Υπ. Ανάπτυξης, Ανταγωνιστικότητας, Υποδοµών, Μεταφορών & ικτύων - Γενική Γραµµατεία Εµπορίου Γενική /νση Κρατικών Προµηθειών) Οι συµµετέχοντες στο διαγωνισµό υποχρεούνται µαζί µε την τεχνική τους προσφορά, να προσκοµίσουν για όλα τα υπό προµήθεια µέσα ατοµικής προστασίας (ΜΑΠ) για τα οποία απαιτείται CE : ήλωση συµµόρφωσης CE του κατασκευαστή Εξέταση τύπου ΕΟΚ Ο φορέας διατηρεί το δικαίωµα σε περίπτωση ποιοτικής αστοχίας ή όποτε κρίνει σκόπιµο να προβεί σε εργαστηριακό έλεγχο για την επιβεβαίωση της τήρησης των ποιοτικών απαιτήσεων και των απαιτήσεων ασφάλειας 1. ερµατοπάνινα γάντια Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς µηχανικούς κινδύνους (τριβές, συµπιέσεις, εκδορές) σε στεγνό περιβάλλον όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα, οικοδόµοι, σε κήπους, µηχανοτεχνίτες, Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 25cm πάχος 1 1,2mm.To εµπρός µέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρµα και το πίσω µέρος από βαµβακερό ύφασµα µε ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 µε επίπεδα µηχανικών αντοχών 2 (τριβή), 1 (κοπή µε λεπίδα), 2 (διάσχιση), 2 (διάτρηση) Σήµανση: CE Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 Εναλλακτικά µπορεί να επιλεγούν γάντια µε ενίσχυση από δεύτερο στρώµα δέρµατος στο εµπρός µέρος της παλάµης που θα έχουν µεγαλύτερα επίπεδα µηχανικών αντοχών αλλά θα είναι πιο δύσχρηστα. 2. Γάντια από pvc Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χηµικούς, µηχανικούς και βιολογικούς κινδύνους, όπως εργαζόµενοι σε απορριµµατοφόρα (εναλλακτική λύση), σε καθαρισµούς κάδων, σε νεκροταφεία. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σηµαίνει: 3 (τριβή) 1 (κοπή µε λεπίδα) 2 (διάσχιση) 1 (διάτρηση)

11 Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Σήµανση: CE Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 3. Γάντια από νιτρίλιο και ύφασµα Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εµπρός µέρος της παλάµης µπορεί να εκτεθεί σε χηµικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 25cm.Εµπρός µέρος παλάµης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χηµικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασµα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. Ελάχιστα επίπεδα µηχανικών αντοχών: 3 (τριβή) 1 (κοπή µε λεπίδα) 2 (διάσχιση) 2 (διάτρηση) Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο για προστασία από µηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 4. Γάντια ελαστικά µιας χρήσης Πεδίο χρήσης: Για αντιµετώπιση χηµικών ουσιών ή µικροοργανισµών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm. Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι µίας χρήσης και δεν έχουν σηµασία οι µηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασµένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 τεµάχια. Πρότυπα: ΕΝ 374 Σήµανση: CE Προµηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες και µικροοργανισµούς

12 5. Γάντια µονωτικά Γάντια µονωτικά : στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούµενους µε την άσφαλτο. Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες σε χαµηλή τάση. Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σει ράς 00 (Προστασία µέχρι 500V) RC (αυξηµένη µηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης Έτος και µήνας κατασκευής. Σήµα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Σηµειώνεται ότι η κλάση αφορά στην τάση εργασίας από την οποία προστατεύουν τα γάντια. Αν χρησιµοποιηθούν για προστασία από µέση τάση τότε πρέπει να επιλεγούν γάντια κλάσης 2 τα οποία είναι πιο χοντρά αλλά προορίζονται µόνο για χειρισµούς και όχι για εργασία 6. Γάντια γα χειριστές αλυσοπρίονου Γάντια γα χειριστές αλυσοπρίονου : στους απασχολούµενους µε την συντήρηση του πρασίνου. Πεδίο εφαρµογής. Εργασίες στους απασχολούµενους µε την συντήρηση του πρασίνου. Πρότυπο ΕΝ 381 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθµός σειράς (Προστασία min O= 16m/s) Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης Έτος και µήνας κατασκευής. 7. Γυαλιά µάσκα (goggles) για προστασία από χηµικούς ή µηχανικούς κινδύνους. Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χηµικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από µηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνος κ.α.) Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά µεγάλος που να µην εµποδίζει την ορατότητα µε αντιθαµβωτική επέν δυση, µε αντοχή έναντι τριβής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου µε ιµάντα στερέωσης και προσαρµογής στο κεφάλι και οπές έµµεσου αερισµού.

13 Πρότυπα ΕΝ 166 Σήµανση: Στο πλαίσιο: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. ΒΤ Μηχανική αντοχή 3 Προστασία από υγρές χηµικές ουσίες. 4 προστασία από σκόνη. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση ΒΤ Μηχανική αντοχή Κ προστασία έναντι τριβής Ν Αντιθαµβωτική επένδυση 9 προστασία από λειωµένα µέταλλα. Εναλλακτικά µπορεί να χρησιµοποιηθεί είτε ένας τύπος µε τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από χηµικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για µηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο) 8. Ασπίδιο Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: Ο βαθµός κλίµακας θα είναι ή Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. Η µηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης µέσης ενέργειας (σύµβολο Β). Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύµβολο Κ) και προστασίας έναντι θάµβωσης (σύµβολο Ν). Ασπίδιο προστασίας για κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέµατα µε χρήση βενζινοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε µεταλλικό πλέγµα. Η προσαρµογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται µε ειδικό στήριγµα. Πρότυπα ΕΝ 166 Σήµανση: Στο στήριγµα: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση F Μηχανική αντοχή 9. Μάσκα Οξυγονοκόλλησης (goggles) Πεδίο χρήσης: Σε συγκολλήσεις µε αέρια. Χαρακτηριστικά: Γυαλιά τύπου µάσκας που οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι µπορούν να ανασηκώνονται (τύπος flip up) όταν δεν γίνεται συγκόλληση Πρότυπο: ΕΝ 166,175 Σήµανση : Στο πλαίσιο : CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση 4 έως 8 βαθµός σκίασης FΤ Μηχανική αντοχή Οι έγχρωµοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να µπορούν να αλλάζουν για να χρησιµοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα µε το είδος της εργασίας και την παροχή αερίου σύµφωνα µε τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ ΕΝ 169.

14 10. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς µήνες. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, µε προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρκή µηχανική αντοχή, µε αντοχή έναντι τριβής και βραχίονες στήριξης ρυθµιζόµενου µήκους για καλύτερη προσαρµογή. Πρότυπα: ΕΝ166,169 Σήµανση: Στους βραχίονες: CE Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. FΤ Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση 6-2 ή 6 2,5 ή 5-2ή 5-2,5 που συµβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συµπεριλαµβανοµένου του υπέρυθρου φάσµατος. FΤ Μηχανική αντοχή. Κ προστασία έναντι τριβής Εναλλακτικά µπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους η σήµανση 5-2 ή 5 2,5 που σηµαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσµα της ακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει µεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονοµικά. 11. Φιλτρόµασκα Ρ1 Πεδίο χρήσης: Κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία από σταγονίδια. Χαρακτηριστικά: Μάσκα µε ενσωµατωµένο φίλτρο κατακράτησηςσωµατιδίων,σταγονιδίων, που θα καλύπτει µύτη, στόµα και πηγούνι. ιατίθεται σε συσκευασίες ανά τεµάχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής µπορεί να χρησιµοποιηθεί µέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Πρότυπα: ΕΝ 149 Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE FFP1 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης

15 12. Μάσκα ολόκληρου προσώπου Χαρακτηριστικά: Κυρίως µάσκα από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συµπεριλαµβανοµένων των οφθαλµών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώµατος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χηµικούς ρύπους σε αέρια µορφή (οργανικά, ανόργανα, ατµούς οξέων, αµµωνία) και µικροοργανισµούς. Πρότυπα: ΕΝ 136 για τη µάσκα και ΕΝ για φίλτρα Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ηµεροµηνία λήξης). Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) Αναπνευστική συσκευή Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέµβαση σε πυρκαγιά). Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη µάσκα ολοκλήρου προσώπου, το µειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύµονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστηµα ανάρτησης. Στην παρούσα προµήθεια, η µελέτη προβλέπει µάσκα ολόκληρου προσώπου, µε τέσσερις (4) ιµάντες προσαρµογής, από ελαφρύ ελαστοµερές υλικό, µε αντοχή στα γδαρσίµατα και χτυπήµατα, φακό polycarbonate, διάφραγµα οµιλίας και µικρό βάρος (µεταξύ gr). υνατότητα διάθεσης σε τρία µεγέθη (small, medium,large). Θα διαθέτει δύο υποδοχές κουµπώµατος φίλτρων, µε το σύστηµα Bayonet (κατά προτίµηση), για µικρότερη αντίσταση εισπνοής, καλύτερη ισορροπία και ορατότητα. Τα φίλτρα που θα τοποθετούνται σ αυτή θα είναι ΑΒΕΚ2 Ρ Φιλτρόµασκα Α1 P1 Πεδίο χρήσης: µε φίλτρα Α1 P2 ή ισοδύναµη φιλτροµάσκα στους απασχολούµενους µε το βάψιµο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωµατισµοί κ.λ.π.), την ταφή εκταφή νεκρών, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκοµιδής και αποκοµιδής απορριµµάτων, στους απασχολούµενους µε τη µεταφόρτωση απορριµµάτων, τη διαλογή, επεξεργασία, καταστροφή απορριµµάτων, την υγειονοµική ταφή των απορριµµάτων, στους οδηγούς απορριµµατοφόρων, στους απασχολούµενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια. Χαρακτηριστικά: κυρίως µάσκα µε ενσωµατωµένα τα 2 φίλτρα στο κυρίως σώµα της µάσκας από συνθετικό υλικό µε ιµάντες προσαρµογής που θα καλύπτουν µύτη, στόµα και πηγούνι. Είναι προτιµότερη µάσκα µε διπλά φίλτρα, ως πιο άνετη πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριµένη περίπτωση είναι Α1 Ρ2 (Χρώµατος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατµούς και σωµατίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Πρότυπα: EN 405 Σήµανση: Η µάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωµένα τα εξής : CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωµατικός κώδικας (καφέ και άσπρο).

16 Η φιλτρόµασκα θα πρέπει να διατίθεται συσκευασµένη σε σακούλα και όταν δεν χρησιµοποιείται θα φυλάσεται. FF (filtering fecepiece,φιλτρόµασκα Α1P2) χρωµατικός κωδικός ( καφέ και άσπρο ) 14. Ανακλαστικά γιλέκα Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούµενα οχήµατα (απορριµµατοφόρα, καθαρότητα). Χαρακτηριστικά: Γιλέκο µε έντονα διακρινόµενο χρώµα µε δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό. Πρότυπα: ΕΝ 340, 471 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο για αντανακλαστικές ενδυµασίες και οι κωδικοί 2, 2 Στο πάσω µέρος θα αναγράφεται ο φορέας : ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ 15. Αδιάβροχες ποδιές Πεδίο χρήσης: πλύσιµο κάδων. Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 467 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από χηµικές ουσίες 16. Ποδιές συγκολλητών Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασµένο πυρίµαχο δέρµα (κρούτα). Πρότυπα: ΕΝ 470 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από θερµότητα.

17 17. Στολές προστασίας από χηµικά Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασµούς, βαφές. Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναµα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρµατος. Πρότυπα: ΕΝ 340, 463 Σήµανση: CE Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσηµο προστασίας από πιτσιλίσµατα χηµικών ουσιών. Κωδικοί: 3 προστασία από υγρά ψεκασµού υπό πίεση (jet spray) 4 προστασία από αερολύµατα (spray) 5 προστασία από σκόνες 6 προστασία από πιτσιλίσµατα υγρών ουσιών Στην παρούσα προµήθεια, η µελέτη προβλέπει οι στολές προστασίας από χηµικά να πληρούν την προδιαγραφή ΕΝ Κατηγορίας ΙΙΙ, τύπος 3-Β/4-Β/5-Β/6-Β επίπεδα προστασίας, που αφορά biological protection. Επίσης να διαθέτουν ελαστικές µανσέτες στους καρπούς, ώστε να καθίσταται αδύνατη η εισχώρηση ξένων σωµάτων ή υγρών, να φέρουν κουκούλα και να κλείνουν κατά προτίµηση µε φερµουάρ δύο δρόµων. 18. Γαλότσες Πεδίο χρήσης: Εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη µπότα από συνθετικό υλικό µε αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο:ΕΝ ISO 20344, EN ISO Σήµανση: CE Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, µέγεθος Το σύµβολο S5 που συµβολίζει Προστασία δακτύλων Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης Αντιστατικές ιδιότητες Σε ό,τι αφορά τους καθαρισµούς κάδων τα ίδια χαρακτηριστικά αλλά τύπου Ε (σκάφανδρο). 19. Γαλότσες ειδικά για ηλεκτρολόγους. Πεδίο χρήσης : εργασίες του συνεργείου ηλεκτρολόγων στην ύπαιθρο κατά τους χειµερινούς µήνες. Χαρακτηριστικά : ίδια µε τις κοινές γαλότσες, αλλά θα πρέπει να έχουν αντεπεξέλθει τη δοκιµή διηλεκτρικής αντοχής σε όλη τη γαλότσα σε τουλάχιστον 5 kv. Πρότυπο : ΕΝ 344, 345.

18 Σήµανση CE : ίδια µε τις κοινές γαλότσες 20. Άρβυλα ασφαλείας Χαρακτηριστικά : Ηµιάρβυλο, µε ύψος που να προστατεύει τα σφυρά, µε προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων και αντιολισθητική σόλα. Ειδικότερα : Θα προστατεύουν το πόδι από εξωτερικές αιτίες που µπορούν να προκαλέσουν κακώσεις. Ειδικά το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων θα είναι ενίσχυση µε αντοχή σε κρούση τουλάχιστον 200 Joule, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3. Στις περιπτώσεις που το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων είναι µεταλλική ενίσχυση και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης εξασφαλίζεται µε χρήση µεταλλικού ένθετου στη σόλα, κατά µήκος του πέλµατος, η µεγαλύτερη ακαµψία στη σόλα λόγω του µεταλλικού ένθετου και το µεγαλύτερο βάρος των αρβύλων λόγω τον µεταλλικών ενισχύσεών τους συνεπάγεται περισσότερη κούραση στο βάδισµά των δικαιούχων που τα χρησιµοποιούν. Συνεπώς, τόσο το προστατευτικό κάλυµµα δακτύλων όσο και η προστασία της σόλας έναντι διάτρησης µε κατάλληλη ενίσχυση κατά µήκος του πέλµατος πρέπει να είναι από υλικά αφενός µη µεταλλικά, ώστε τα άρβυλα να είναι ελαφρύτερα και µε πιο εύκαµπτη σόλα από αυτά που φέρουν τις αντίστοιχες µεταλλικές ενισχύσεις, και αφετέρου µε µηχανικές αντοχές σε κρούση και διάτρηση τουλάχιστον ίσες µε αυτές που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3. Θα είναι κατασκευασµένα από δέρµα, λόγω της καλύτερης άνεσής τους σε σχέση µε άρβυλα κατασκευασµένα από καουτσούκ, άλλο ελαστικό ή P. V. C., πάχους κατάλληλου ώστε να προσφέρουν άνεση, καλύπτοντας παράλληλα τις προδιαγραφές που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3. Θα είναι αδιάβροχα, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΝ 345 και ειδικότερα αυτές που αντιστοιχούν στο βαθµό προστασίας S3. Πιο συγκεκριµένα, τα άρβυλα θα φέρουν αδιαβροχοποιηµένες ραφές στα σηµεία ένωσης των δερµάτων, οι οποίες θα αποτρέπουν την εισροή υδάτων και υγρασίας εντός του άρβυλου. Με αυτόν τον τρόπο θα καλύπτουν τις ανάγκες των δικαιούχων που εργάζονται σε εξωτερικούς χώρους, καθώς θα προστατεύουν τα πόδια τους από τη βροχή και γενικά από κάθε επαφή µε υγρασία. Η σόλα θα είναι κατασκευασµένη κατά τέτοιον τρόπο ώστε να εξασφαλίζει αντοχή σε λάδια, πετρελαιοειδή, υδρογονάνθρακες, οξέα και άλλα χηµικά, αντοχή στην υδρόλυση και την τριβή και να προσφέρει επαρκή προστασία από κραδασµούς. Το εσωτερικό της σόλας θα είναι απορροφητικό, κατά της εφίδρωσης, µε ανατοµική µορφή. Το πέλµα του ηµιάρβυλου θα είναι αντιολισθητικό. Η γλώσσα του ηµιάρβυλου θα είναι κατασκευασµένη από φυσικό δέρµα πάχους 1 mm περίπου. Η σύσφιξη του ηµιάρβυλου στο πόδι θα γίνεται µε κορδόνι. Τα ηµιάρβυλα χρειάζεται να είναι αντιστατικά, ώστε να ελαχιστοποιούν τις ηλεκτροστατικές φορτίσεις διοχετεύοντας τα ηλεκτροστατικά φορτία, αποµακρύνοντας έτσι τον κίνδυνο ανάφλεξης µε σπινθήρα. Κάθε ζεύγος ηµιάρβυλων θα παραδίδεται σε ανεξάρτητο κουτί. Πρότυπα : ΕΝ 344, 345. Σήµανση : CE. Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, εργαστήριο πιστοποίησης, έτος κατασκευής. Το σύµβολο του βαθµού προστασίας S3 που συµβολίζει : Προστασία δακτύλων. Απορρόφηση µηχανικής ενέργειας στη φτέρνα. Υδατοπερατότητα και απορρόφηση νερού. Προστασία της σόλας έναντι διάτρησης. Αντιστατικές ιδιότητες. Στη σόλα oil resistant.

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ - ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ /ΝΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΥΠΟ ΟΜΩΝ & ΙΚΤΥΩΝ ΤΜΗΜΑ Υ ΡΕΥΣΗΣ-ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Εθν. Αντιστάσεως 1 ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ 361 00 Πληροφορίες: K. Αναστασιάδης Τηλ. 22373-52300, fax

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΡΓΟ: «Προμήθεια πλαστικών σάκων απορριμμάτων» Α.Μ. : Π 10/2014 ΠΡΟΫΠ: 36.215,50 (με ΦΠΑ) Κ.Α.: 2066.34.0001, 3566.34001, 456699 ΤΕΧΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΠΙΝΑΚΙΔΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ» Κ.Μ. : Π 145 /2014 Κ. Α. : 30.6654.0004 ΠΡΟΫΠ : 3690,00 (με Φ.Π.Α.)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ

ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΙΑΣΥΝ ΕΣΗ ΤΩΝ ΙΚΤΥΩΝ ΜΕΣΗΣ ΤΑΣΗΣ ΤΗΣ ΕΗ ΜΕ ΤΟΝ ΥΠΟΣΤΑΘΜΟ ΣΤΟ ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ «Γ. ΚΑΚΟΥΡΗΣ» Κ.Μ: Π 123/2014 ΠΡΟΫΠ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015»

ΥΠΗΡΕΣΙΑ : «Μεταφορές µελών των Κ.Α.Π.Η., αθλουµένων σε αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ : αθλητικές δραστηριότητες και µελών πολιτιστικών δραστηριοτήτων, για το έτος 2015» Κ. Μ. : ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΗ Π08/2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: Τεχνική Έκθεση 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισµός 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου

ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ για τις ανάγκες των Παιδικών και Βρεφονηπιακών Σταθμών του ήμου Ιλίου Κ.Μ.: Π 39/2014 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 7.127,24

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης».

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ CPV: 50413200-5 - «Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης εξοπλισµού πυρόσβεσης». ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ιεύθυνση: Λ. Πεντέλης 150, 15235, Χαλάνδρι Τµήµα Κίνησης Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων & Μηχανηµάτων Αρµόδιος : Κ. Καλογήρου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14

ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α. Α.Μ. : 40 /14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΦΙΛ. ΛΙΤΣΑ 29 & ΑΓ. ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΧΑΛΑΝ ΡΙ Τ.Κ. 152 34 ΤΗΛ.: 213 2023959 ΜΕΛΕΤΗ : «Προµήθεια Ηλεκτρολογικού Υλικού για το έτος 2014» ΠΡΟΫΠ.: 73.800.00 µε Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 10.000,00 ΤΙΜΗ ΣΕ ΣΥΝΟΛΑ 43.000,00 Ελληνική ηµοκρατία Νοµός Σερρών ήµος Ηράκλειας Αρ. Μελέτης : 9 /2015 Έργο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ» Χρηµατοδότηση: ΗΜΟΤΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64 ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ : 1 / 2015 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ - ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο ΟΣΗΜΑΝΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 12.071,25 Φ.Π.Α. : 2.776,39 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 14.847,64

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015

ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 15/2015 ΜΕΛΕΤΗ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ ΕΤΟΥΣ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 540.718,38 Φ.Π.Α. 23 %: 124.365,22

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %.

ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ. Η συνολική δαπάνη ανέρχεται σε τριάντα χιλιάδες Ευρώ (30.000,00 ) συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 23 %. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προμήθεια υλικών κυκλοφοριακών ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ρυθμίσεων ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ K. Μ. : Π108/2010 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 30.000,00 με Φ. Π. Α ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την διευκόλυνση και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων.

ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ & ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΡΓΟ : Προμήθεια ειδικού συστήματος υπογειοποίησης απορριμμάτων. Κ.Μ. : Π89/2011 ΠΡΟΫΠ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη,

Ο ήµαρχος Νίκαιας- Αγ.Ι.Ρέντη, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΝΙΚΑΙΑΣ ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ, ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ /νση: Π.Τσαλδάρη 10 Τ.Κ: 18450 Νίκαια Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2

Α.Μ.: 12 / 2015. Επιτοιχο κλιματιστικό 9ΒΤU 1 Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 24ΒΤU 1. Επιτοιχο κλιματιστικό 18ΒΤU 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝΔΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Τμήμα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχημάτων και Μηχανημάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002514628 2014-12-31

14PROC002514628 2014-12-31 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 Η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΥΠΟ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ 15 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ Ταχ. /νση :Σωκράτους 11 Τ.Κ. : 691 00 Kοµοτηνή Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H

ΜΕΛΕΤΗ: Προµήθεια καυσίµων και λιπαντικών ΠΡΟΥΠ.: 1.581.122,16 µε ΦΠΑ 23% Α.Μ.: 22 /2014 Μ Ε Λ Ε Τ H ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ & ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ Τµήµα Κίνησης, Επισκευής & Συντήρησης Οχηµάτων και Μηχανηµάτων (ΤΚΕΣΟΜ) Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής Οδού Πληρ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα