ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ.ΜΕΛ.93/

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ.ΜΕΛ.93/2013 30.7331.34"

Transcript

1 Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΟΥ ΧΛΟΟΤΑΠΗΤΑ ΣΤΟ ΗΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ ΑΡ.ΜΕΛ.93/ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται σε µονάδες τελειωµένης εργασίας και που ισχύουν ενιαία για όλες τις εργασίες που θα εκτελεσθούν στη περιοχή του υπόψη έργου, ανεξάρτητα από τη θέση και την έκταση αυτών περιλαµβάνονται : α. Ολες οι δαπάνες που απαιτούνται για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση των εργασιών του έργου που αναφέρονται στην επικεφαλίδα, σύµφωνα µε τους όρους του παρόντος και τα λοιπά τεύχη και σχέδια, όπως αυτά αναγράφονται στην ιακήρυξη ηµοπρασίας του έργου. β. Γενικά κάθε δαπάνη, έστω και αν δεν κατονοµάζεται ρητά, αλλά είναι απαραίτητη για την πλήρη και έντεχνη εκτέλεση της µονάδας κάθε εργασίας. Καµία αξίωση ή διαµφισβήτηση δεν µπορεί να θεµελιωθεί, που να έχει σχέση προς το είδος και την απόδοση των µηχανηµάτων, την ειδικότητα και τον αριθµό του εργατοτεχνικού προσωπικού, όπως και την δυνατότητα χρησιµοποίησης ή όχι µηχανικών µέσων. 1.2 Ετσι ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, µνηµονεύονται (για απλή διευκρίνιση του όρου "κάθε δαπάνη") οι παρακάτω δαπάνες που περιλαµβάνονται στο περιεχόµενο των τιµών του τιµολογίου : α. Οι δαπάνες προµήθειας και µεταφοράς στον τόπο χρήσης, αποθήκευσης, φύλαξης, επεξεργασίας και προσέγγισης όλων ανεξαίρετα των υλικών που είναι αναγκαία για τα έργα, µε όλες τις απαιτούµενες φορτοεκφορτώσεις και τις κάθε είδους µετακινήσεις, µέχρι την πλήρη ενσωµάτωσή τους, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. β. Οι δαπάνες µισθών, ηµεροµισθίων, υπερωριών, ασφάλισης (στο Ι.Κ.Α., ασφαλιστικές εταιρίες, άλλους ηµεδαπούς και αλλοδαπούς ασφαλιστικούς Οργανισµούς κατά περίπτωση όπως απαιτείται κ.λ.π.), δώρων εορτών, επιδόµατος αδείας κλπ, του κάθε είδους επιστηµονικού και διευθύνοντος το έργο προσωπικού, του εξειδικευµένου ή όχι προσωπικού των γραφείων, εργοταξίων, µηχανηµάτων, συνεργείων κλπ ηµεδαπού ή αλλοδαπού εργαζοµένου στον τόπο του έργου ή αλλού (εντός και εκτός της Ελλάδος). γ. Οι δαπάνες για την κινητοποίηση του αναδόχου, την εξεύρεση (ενοικίαση ή αγορά), οργάνωση, διαρρύθµιση κλπ των εργοταξιακών χώρων, τις εγκαταστάσεις αυτών, τις παροχές νερού, ηλεκτρικού ρεύµατος κλπ ευκολιών, τις σχετικές συνδέσεις, την εγκατάσταση γραφείων αναδόχου και ιευθύνουσας Υπηρεσίας, σύµφωνα µε την ΕΣΥ και σύµφωνα µε τους υπόλοιπους όρους δηµοπράτησης. δ. Οι δαπάνες λειτουργίας όλων των παραπάνω εργοταξιακών εγκαταστάσεων και ευκολιών. ε. Οι κάθε είδους δαπάνες για την εγκατάσταση εργοταξιακού Εργαστηρίου και την εκτέλεση δοκιµών.

2 στ. Οι δαπάνες πλήρους κατασκευής προκατασκευασµένων στοιχείων (που περιλαµβάνουν και τις δαπάνες υλικών, εργασίας, µηχανηµάτων, εγκαταστάσεων, βοηθητικών έργων κλπ) µε τις φορτοεκφορτώσεις και µεταφορές µέχρι τη θέση της τελικής ενσωµάτωσής τους στο έργο). Σελίδα 2 ζ. Οι δαπάνες για κάθε είδους ασφαλίσεις (µεταφορών, µηχανηµάτων κλπ). η. Οι δαπάνες ασφάλειας του εργοταξίου και πρόληψης ατυχηµάτων, εργαζοµένων ή τρίτων ή την πρόληψη πρόκλησης βλαβών σε πράγµατα (κινητά ή ακίνητα) τρίτων. θ. Οι δαπάνες του ποιοτικού ελέγχου, όπως αυτές προδιαγράφονται στα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. ι. Οι δαπάνες διάθεσης, προσκόµισης και λειτουργίας των µηχανηµάτων που απαιτούνται για τα έργα, µέσα στις οποίες περιλαµβάνονται τα µισθώµατα, η αποθήκευση, φύλαξη και η ασφάλιση αυτών, η επιβάρυνση για λόγους απόσβεσης, η επισκευή και συντήρηση, οι για οποιαδήποτε αιτία ηµεραργίες, η παραλαβή, µεταφορά επί τόπου και επιστροφή αυτών, οι άγονες µετακινήσεις τους, τα απαιτούµενα καύσιµα, λιπαντικά κλπ. ια. Οι δαπάνες παραγωγής, φορτοεκφόρτωσης και µεταφοράς µε ή χωρίς προσωρινές αποθέσεις µέχρι τη θέση χρησιµοποίησης κάθε είδους υλικών λατοµείων, ορυχείων, κλπ, εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου. ιβ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, µειωµένης απόδοσης µηχανηµάτων και προσωπικού, εκτέλεση των έργων µε µεθοδολογία χαµηλής παραγωγικότητας κλπ, λόγω των εµποδίων που εισάγει η εξασφάλιση της υπάρχουσας κυκλοφορίας κατά την κατασκευή, σε συνδυασµό µε τη κατά φάσεις εκτέλεση των έργων, όπως προβλέπεται από το πρόγραµµα και τις τµηµατικές προθεσµίες προόδου των έργων. ιγ. Οι τυχόν αναγκαίες µελέτες και υποστήριξης των κυρίων αγωγών και οχετών ΟΚΩ που συναντώνται κατά τη διάρκεια των εκσκαφών. ιδ. Οι δαπάνες καθυστερήσεων, λόγω πρόσθετων εργασιών και λόγω συµπληρωµατικών µέτρων - έργων ασφάλειας, για τη µη παρακώλυση της οµαλής διεξαγωγής της κυκλοφορίας, όπως π.χ. : I. Οι δαπάνες των προσωρινών γεφυρώσεων σκαµµάτων, πλάτους µικρότερου των 5,00 µ που τυχόν θα απαιτηθούν για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας των οχηµάτων και πεζών σε οδούς µικρής σηµασίας. ΙΙ. Οι δαπάνες ξύλινων ή µεταλλικών περιφραγµάτων, κινητών ή όχι. Οι δαπάνες µεταφοράς, προσέγγισης, αποµάκρυνσης αυτών, καθώς επίσης και της καθηµερινής κάλυψης σκαµµάτων µε σιδηρά φύλλα (λαµαρίνες), όπου τούτο απαιτείται για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας οχηµάτων και πεζών, όπως και οποιονδήποτε κατασκευών αντιστήριξης των πρανών των ορυγµάτων για λόγους ασφαλείας της κυκλοφορίας και των κατασκευών. ιε. Οι ειδικές υποχρεώσεις του αναδόχου που αναφέρονται στη ΕΣΥ. ιστ. Οι δαπάνες προεργασίας επιφανειών για τις οποιεσδήποτε ασφαλτικές επιστρώσεις επ'αυτών (παλαιών ή νέων επιφανειών) όπως π.χ. πικούνισµα, σκούπισµα, καθαρισµός, άρση και µεταφορά των προϊόντων που παράγονται από τις παραπάνω εργασίες κλπ (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). ιζ. Οι δαπάνες διάνοιξης τοµών ή οπών στα τοιχώµατα υφισταµένων φρεατίων, αγωγών ή τεχνικών έργων, για την σύνδεση αγωγών που συµβάλλουν σ'αυτά (εκτός

3 αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). Σελίδα 3 ιη. Οι δαπάνες καθυστερήσεων λόγω εργοταξιακών γενικά δυσχερειών, που προέρχονται από κάθε είδος εγκαταστάσεις και δίκτυα εταιριών και Οργανισµών Κοινής Ωφελείας. ιθ. Οι δαπάνες των ειδικών µελετών που προβλέπονται από την ΕΣΥ (µελέτες σύνθεσης σκυροδεµάτων κλπ.) κ. Οι δαπάνες αποκατάστασης τοπίου και των εν γένει µέτρων για την προστασία του περιβάλλοντος σύµφωνα µε τα λοιπά τεύχη δηµοπράτησης. κα. Οι δαπάνες του κάθε είδους διοδίων, επιβαρύνσεων στα υλικά από φόρους, τέλη, δασµούς, ειδικούς φόρους κλπ. κβ. Οι δαπάνες από τις κάθε είδους αντλήσεις και την αντιµετώπιση των επιφανειακών, υπόγειων και πηγαίων νερών, σύµφωνα µε τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. κγ. Οι δαπάνες έκδοσης αδειών κάθε είδους εργασιών από τις αρµόδιες Αρχές και τους Οργανισµούς ή και τις Εταιρίες Κοινής Ωφελείας (ΟΚΩ) (εκτός αν περιγράφεται διαφορετικά στα άρθρα του Τιµολογίου). κδ. Οι υπόλοιπες ειδικές δαπάνες που βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως αυτές αναφέρονται στις ισχύουσες Συγγραφές Υποχρεώσεων (ΕΣΥ, ΤΣΥ, ΓΣΥ) και τους λοιπούς όρους δηµοπράτησης. 1.3 Στις τιµές µονάδας του έργου περιλαµβάνεται και κάθε δαπάνη κατά την οποία ενδέχεται να επιβαρυνθεί ο ανάδοχος για την αδιάκοπη εξασφάλιση της λειτουργίας των υπαρχόντων αποχετευτικών δικτύων όµβριων της περιοχής. 1.4 Ανάλογα προβλήµατα και η αντίστοιχη προσοχή του αναδόχου µε τις συνεπαγόµενες δαπάνες, µπορούν να προκύψουν από τη διατήρηση της λειτουργίας και τη µεγάλη σηµασία που έχουν ορισµένοι άλλοι αγωγοί και λοιπές εγκαταστάσεις υπόλοιπων δικτύων ΟΚΩ (ΟΤΕ, ΕΗ κλπ.) Και οι δαπάνες αυτές περιλαµβάνονται ανηγµένα στις τιµές του Τιµολογίου. 1.5 Στις τιµές µονάδας του Τιµολογίου δεν συµπεριλαµβάνεται το ποσοστό για γενικά έξοδα κλπ για πάσης φύσης βάρη ή υποχρεώσεις του αναδόχου, όπως και για όφελος αυτού, δηλαδή για τις δαπάνες επιστασίας, τις κάθε είδους κρατήσεις, φόρους δασµούς, ασφάλιστρα, τέλη χαρτοσήµου, συµφωνητικών, αποδείξεων, πιστοποιήσεων πληρωµών, κλπ. τόκους των κεφαλαίων, τις κάθε είδους µετακινήσεις του εργατοτεχνικού και λοιπού προσωπικού, τις πρόσθετες δαπάνες λόγω δυσχερειών και εµποδίων κάθε είδους κατά την εκτέλεση, τα διοικητικά έξοδα, τη λειτουργία γραφείων, κλπ και γενικά τα επισφαλή έξοδα από δυσχέρειες κάθε είδους πού έχουν ή δεν έχουν προβλεφθεί. Το ποσοστό αυτό, ενιαίο για όλες τις εργασίες και σε οποιαδήποτε θέση των έργων καθορίζεται σε ως προς τις τιµές του Τιµολογίου. 1.6 Ο Φόρος Προστιθέµενης Αξίας (ΦΠΑ) επί των τιµολογίων εισπράξεων του αναδόχου επιβαρύνει τον Κύριο του έργου.

4 ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελίδα 4

5 ΙΙ. ΤΙΜΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ Σελίδα 5 ΕΚΣΚΑΦΕΣ ΕΠΙΧΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 1Αρθρο 1.1 Ο Ν ΝΕΤ-Β-11.1-ΑΝ1 Κατασκευή συστήµατος προστασίας ταρτάν (Αναθεωρείται µε τα άρθρα 70% Ο Ο % Ο Ο-2312) Εγκατάσταση συστήµατος προστασίας ταρτάν µε τοποθέτηση άµµου και φύλλα αλουµινίου ή σιδήρου, έτσι ώστε να επιτευχθεί η πλήρης προστασία του ταρτάν. Η εγκατάσταση θα κατασκευασθεί σύµφωνα µε τις υποδείξεις της υπηρεσίας ή µε βάση την µελέτη που θα εκπονηθεί µε µέριµνα του Αναδόχου του οποίου θα είναι και η ευθύνη για την προστασία του ταρτάν. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται άµµος ποταµού, φύλλα από αλουµίνιο ή σίδερο πάχους τουλάχιστον 10mm και µήκους, πλάτους τόσου ώστε να προστατεύεται το ταρτάν σε όλη την επιφάνειά του από όπου θα περνάνε τα φορτηγά και κάθε υλικό και εργασία για την πλήρη ολοκλήρωση της εγκατάστασης σύµφωνα µε την εγκεκριµένη µελέτη. Τιµή ανα τεµαχιο. Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : Ο Ο 2311: 70,00%, Ο Ο 2312: 30,00% Ευρώ : Χίλια πεντακόσια 1.500,00

6 1.2 ΟΙΚ ΝΕΤ ΑΝ1 2Αρθρο Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες για µόρφωση γηπέδων κλπ χώρων, µε την καθαρή µεταφορά των προιόντων εκσκαφής (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2112) Γενικές εκσκαφές σε έδαφος γαιώδες-ηµιβραχώδες µε χρήση µηχανικών µέσων µετά της µεταφοράς των προιόντων εκσκαφής, για µόρφωση γηπέδων κλπ, ελαχίστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 m και συγχρόνως ολικής επιφανείας κάτοψης µεγαλυτέρας των 12,00 m2, σε βάθος µέχρι 2,00 m από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτοµένου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως 0,30 m, του οποίου η στάθµη, είτε ηρεµεί είτε υποβιβάζεται µε εφ' άπαξ ή συνεχή άντληση (η οποία πληρώνεται ιδιαίτερα), µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα, τις τυχόν απαιτούµενες σποραδικές αντιστηρίξεις των παρειών και την συσσώρευση των προϊόντων εκσκαφής σε µέση απόσταση έως 30 m Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 1) προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε µηχανικά µέσα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών 2) διαλογής, φύλαξης και µεταφοράς για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προϊόντων, στην πλησιέστερη εγκεκριµένη µονάδα διαχείρισης προϊόντων εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις. Σελίδα 6 Στην τιµή του άρθρου περιλαµβάνεται η δαπάνη: 1) προσέγγισης µηχανηµάτων και µεταφορικών µέσων, εκσκαφής µε µηχανικά µέσα και υπό οποιεσδήποτε συνθήκες, αποστράγγισης των υδάτων, µόρφωσης των παρειών, των πρανών και του πυθµένα της σκάφης, σχηµατισµού των αναβαθµών 2) διαλογής, φύλαξης και µεταφοράς για απόρριψη των ακατάλληλων ή πλεοναζόντων προιόντων, εκσκαφών, κατασκευών και κατεδαφίσεων, η δαπάνη εναπόθεσης σε τελικές ή ενδιάµεσες θέσεις. 3) µεταφοράς των προιόντων εκσκαφής. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) επί ορύγµατος, µε την µεταφορά των προϊόντων εκσκαφών σε οποιαδήποτε απόσταση. Επιµέτρηση µε λήψη διατοµών προ και µετά χώρων, ελάχιστης πλευράς κάτοψης άνω των 3,00 την εκσκαφή και συγχρόνως ολικής επιφάνειας κάτοψης µεγαλύτερης των 12τ.µ., σε βάθος µέχρι 2.00µ από την προσπελάσιµη από τροχοφόρα στάθµη του εκσκαπτόµενου χώρου, εν ξηρώ ή εντός ύδατος βάθους έως εώς 0.30µ, µε την µόρφωση των παρειών ή πρανών και του πυθµένα. Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2112: 100,00%

7 Σελίδα 7 Ευρώ : έκα και Εξήντα λεπτά 10, ΟΙΚ ΝΕΤ Α 3Αρθρο Φορτοεκφόρτωση προϊόντων εκσκαφών µε µηχανικά µέσα (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2171) Φορτοεκφόρτωση µε µηχανικά µέσα επί αυτοκινήτου προς µεταφορά πάσης φύσεως προϊόντων εκσκαφών, εκβραχισµών και κατεδαφίσεων, µε την σταλία του αυτοκινήτου. Τιµή ανά κυβικό µέτρο (m3) σε όγκο ορύγµατος. Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2171: 100,00% Ευρώ : µηδέν και Ενενήντα λεπτά 0, ΟΙΚ ΝΕΤ ΑΝ1 4Αρθρο Αποξήλωση υπάρχοντος αδρευτικού συστήµατος και αποξήλωση των υπάρχοντων εστιών ποδοσφαίρου (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ-2275) Αποξήλωση του υπάρχοντος αδρευτικού συστήµατος µετά προσοχής και µεταφόρα των αποξηλωµένων αδρευτικών συστηµάτων µε υπόδειξη της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση, µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση. Αποξήλωση των είδη υπαρχόντων εστιών ποδοσφαίρου µετά προσοχής και µεταφόρα των αποξηλωµένων εστιών ποδοσφαίρου µε υπόδειξη της υπηρεσίας σε οποιαδήποτε θέση, µε προσοχή για την επαναχρησιµοποίηση των υλικών, µε την µεταφορά προς φόρτωση ή αποθήκευση.στην αποξήλωση των εστιών περιλαµβάνεται και αποξήλωση των βάσεων των υπαρχόντων εστιών ποδοσφαίρου. Τιµή ανά τεµάχιο (1) Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 2275: 100,00% Ευρώ : Τετρακόσια 400,00

8 1.5 Ο Ν ΝΕΤ-Γ-2.1.Μ-Α 5Αρθρο Βάση οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους (Αναθεωρείται µε το άρθρο Ο Ο-3211.Β) Κατασκευή βάσης οδοστρωσίας µεταβλητού πάχους από θραυστά αδρανή υλικά σταθεροποιουµένου τύπου σύµφωνα µε την ΕΤΕΠ "Στρώσεις οδοστρωµάτων από ασύνδετα αδρανή υλικά", µε συµπύκνωση κατά στρώσεις µεγίστου συµπυκνωµένου πάχους κάθε στρώσης 0,10 m, ανεξάρτητα από τη µορφή και την έκταση της επιφάνειας κατασκευής, σε υπαίθρια ή υπόγεια έργα. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνονται: - η προµήθεια των αδρανών και του νερού διαβροχής, - η µεταφορά τους επί τόπου του έργου από οποιαδήποτε απόσταση, - η διάστρωση, διαβρoxή και πλήρης συµπύκνωση, ώστε να προκύψει η προβλεπόµενη από την µελέτη γεωµετρική επιφάνεια. Η επιµέτρηση θα γίνεται µε γεωµετρική χωροστάθµηση κατά διατοµές πριν και µετά την κατασκευή της στρώσεως, σύµφωνα µε την µελέτη. Τιµή ανά κυβικό µέτρο συµπυκνωµένης βάσης µεταβλητού πάχους Σελίδα 8 Μονάδα µέτρησης : Κυβικά µέτρα Αναθεωρείται µε : Ο Ν 3211Β: 100,00% Ευρώ : έκα πέντε και Πενήντα οκτώ λεπτά 15,58

9 1.6 ΠΡΝ Ε13.2Ν1 6Αρθρο Επιστρωση µε ποδοσφαιρικό (συνθετικό τάπητα) (Αναθεωρείται µε το άρθρο: ΠΡΣ 5510) Προµήθεια και τοποθέτηση ποδοσφαιρικού τάπητα από συνθετικές ίνες (πολυαιθυλενίου) επί κατάλληλης υποβάσεως (3Α ή άσφαλτος). Σελίδα 9 Ο ποδοσφαιρικός τάπητας πρέπει να έχει ύψος πέλους 60 mm. Η µέθοδος παραγωγής να είναι θυσανωτή κατά DIN Για την κατασκευή των ινών του πέλους να χρησιµοποιείται µονόκλωνο (monofilament) νήµα πολυαιθυλενίου 100%, πάχους τουλάχιστον 220 micron, τουλάχιστον dtex, συνολικού βάρους τουλάχιστον gr / m², δίχρωµο (ανοικτό & σκούρο πράσινο), αδιάβροχο, µε άριστο συντελεστή τριβής, ανθεκτικό στην έκθεση σε υπεριώδη ακτινοβολία και στις µεταβολές των καιρικών συνθηκών, οικολογικό και χηµικά αδρανές, χωρίς να προκαλεί δερµατικούς ερεθισµούς και 100 % ανακυκλώσιµο. Οι ίνες πρέπει να ράβονται (αριθµός ραφών / m² κατ# ελάχιστον) σε πρωταρχική βάση (primary backing) πολυπροπυλενίου, βάρους τουλάχιστον 120 gr / m², η οποία να καλύπτεται µε πολυουρεθάνη βάρους 700 gr / m² τουλάχιστον, δηµιουργώντας τη συνολική βάση (backing) του πέλους. Το συνολικό βάρος του ποδοσφαιρικού τάπητα πρέπει να είναι τουλάχιστον gr / m². Ο τάπητας πρέπει να είναι υδροπερατός κατά ΕΝ µε ικανότητα απορροής >360 l / h και να διαθέτει τουλάχιστον 80 οπές ανά m², διαµέτρου 4 mm έκαστη. Ο ποδοσφαιρικός τάπητας πρέπει να έχει πιστοποιητικό συµµόρφωσης µε το περιβάλλον, πιστοποιητικό "FIFA Recommended 2 Stars" και να συνοδεύεται από έγγραφη εγγύηση του κατασκευαστή οίκου τουλάχιστον 8 ετών. Ο κατασκευαστής οίκος του ποδοσφαιρικού τάπητα θα πρέπει να έχει σήµα #FIFA Preferred Producer#. Η εγκατάσταση του ποδοσφαιρικού τάπητα εκτελείται µε ανάπτυξη των ρολών (πλάτος ρολού 410 cm) στον εγκάρσιο άξονα του γηπέδου, αρχής γενοµένης από το ρολό της σέντρας. Με το πέρας της ανάπτυξης, ανασηκώνεται το χείλος κάθε ρολού και συγκολλείται στην κάτω επιφάνειά του, σε πολυεστερική ταινία µε χρήση ειδικής κόλλας 2 συστατικών µε στόχο τη δηµιουργία ενιαίας επιφάνειας. Η γραµµογράφηση του αγωνιστικού χώρου θα γίνει µε τάπητα ιδίου τύπου σε χρώµα λευκό µε χάραξη σύµφωνα µε τους ισχύοντες κανονισµούς του αθλήµατος. Οι γραµµές του άουτ και της σέντρας θα είναι ενσωµατωµένες στα ρολά. Οι υπόλοιπες γραµµές θα επικολληθούν κατά τη διαδικασία τοποθέτησης. Πλήρωση του πέλους του ποδοσφαιρικού τάπητα µε χαλαζιακή άµµο σταθερής κοκκοµετρίας 0.8 # 1.2 mm σε ποσότητα 16 κιλών ανά m² και µε επεξεργασµένο φυσικό (οργανικό) υλικό φυτικής προελεύσεως σε ποσότητα 16 κιλά ανά m². Η πλήρωση γίνεται σε καλές καιρικές συνθήκες (στεγνή επιφάνεια), µε εξειδικευµένα µηχανικά µέσα τα οποία τοποθετούν οµοιογενώς την απαιτούµενη ποσότητα υλικού σε κάθε τετραγωνικό µέτρο επιφανείας. Η οµοιογένεια επιτυγχάνεται µηχανικού

10 ινιδισµού και ενσωµάτωσης των υλικών πλήρωσης σε κατάλληλο βάθος. Σελίδα 10 Με την πάροδο 45 ηµερών από την ηµεροµηνία παράδοσης της επιφανείας, αυτή θα ελεγχθεί από αδειοδοτηµένο από τη FIFA εργαστήριο για να αποκτήσει πιστοποιητικό FIFA Recommended 2 Stars. Ο έλεγχος θα διενεργηθεί επί τόπου (in situ test) και σε εργαστήριο (laboratory test), βάση των απαιτήσεων της FIFA όπως αυτές αποτυπώνονται στα εγχειρίδια: FIFA Quality Concept # Handbook of Test Methods (έκδοση Ιανουαρίου 2012) και FIFA Quality Concept # Handbook of Requirements (έκδοση Ιανουαρίου 2012) Στην τιµή περιλαµβάνεται η δαπάνη προµήθειας, µεταφοράς και εκφόρτωσης του ποδοσφαιρικού τάπητα και των υλικών πλήρωσής του, οι δαπάνες του εργατοτεχνικού προσωπικού και των µηχανηµάτων και των εργαλείων που απαιτούνται για την πλήρη εκτέλεση των εργασιών ανάπτυξης ποδοσφαιρικού τάπητα, πολυεστερικής ταινίας, ανάµιξης και διάστρωσης της κόλας, κόλλησης των ρολών, χάραξης και τοµής του τάπητα στα σηµεία γραµµογράφησης, ανάπτυξης και κόλλησης αγωνιστικών γραµµών και περιθωρίων (corners, γραµµή 9.15, σηµεία penalty κλπ) µε τάπητα ιδίων χαρακτηριστικών χρώµατος λευκού, περισυλλογής, φόρτωσης και αποµάκρυνσης αχρήστων κοµµατιών τάπητα / ταινιών (waste) και χρησιµοποιηµένων δοχείων κόλλας, η µηχανική ενσωµάτωση των υλικών πλήρωσης, η µεταφορά και εκφόρτωση µηχανολογικού εξοπλισµού, η σταλία των αυτοκινήτων µεταφοράς και οι πλάγιες µεταφορές των υλικών σε οποιοδήποτε σηµείο εντός του εργοταξίου. Περιλαµβάνεται επίσης ο επιτόπιος και εργαστηριακός έλεγχος, οιοδήποτε κόστος µεταφοράς οργάνων ελέγχου και δειγµάτων υλικών προς και από τα σηµεία ελέγχου, οιοδήποτε έξοδο διαµονής, σίτισης και µετακίνησης (συµπεριλαµβανοµένης της αεροπορικής) του προσωπικού του αδειοδοτηµένου από τη FIFA εργαστηρίου, καθώς και η καταβολή παραβόλου προς τη FIFA για την έκδοση και αποστολή του πιστοποιητικού FIFA Recommended 2 Stars. Τιµή ανά τετραγωνικό µέτρο πλήρους περαιωµένης και πιστοποιηµένης επιφανείας έτοιµης προς χρήση. (µ2)

11 Σελίδα 11 Μονάδα µέτρησης : Τετραγωνικά µέτρα Αναθεωρείται µε : ΠΡΣ 5510: 100,00% Ευρώ : Σαράντα τέσσερα 44,00

12 1.7 ΟΙΚ ΝΕΤ ΑΝ1 7Αρθρο Προµήθεια και τοποθέτηση εστιών ποδοσφαίρου εξ αλουµινίου -Γκολπόστ (Κωδικός Αναθεώρησης ΟΙΚ 6541) Σελίδα 12 Ζεύγος εστίας ποδοσφαίρου διαστάσεων (Π Χ Υ) 7.32 Χ 2.44m, αφαιρούµενη, αλουµινίου, λευκής (RAL 9010) ηλεκτροστατικής βαφής, τύπου κλωβού, επαγγελµατική, προδιαγραφών DIN 7900/ ΕΝ 748,µε γαλβανισµένες αντηρίδες στήριξης διχτύου. Αποτελείται από τρία τεµάχια. Το οριζόντιο µήκους 7,56µ και τα δύο κάθετα µήκους 2,61µ συνδέονται µε την παρεµβολή γωνιακού αλουµινένιου εξαρτήµατος µε ειδικές νευρώσεις για την άκαµπτη σύνδεση του οριζόντιου µε τα κάθετα τεµάχια. - Με κατάλληλες θερµογαλβανισµένες σωλήνες διατοµής 1# στο επάνω σηµείο και στην γωνία του τέρµατος που κρατούν το σχήµα του διχτύου ή µε δύο σωλήνες διατοµής 2# µία από κάθε πλευρά στο πίσω µέρος της εστίας. - Με ειδική εσοχή σχήµατος #8# µήκους 50mm στήριξης διχτύου στο πίσω µέρος του αλουµινένιου προφίλ. - Με δίχτυ αγώνων που στερεώνεται στα δοκάρια µε πλαστικά clips, µε τετράγωνο καρέ 12cm x 12cm, βάθος οροφής και βάσης 2,00m και πάχος νήµατος 6mm περίπου, από πολυαιθυλένιο ή παρόµοιο υλικό που πληροί τις απαιτήσεις των σχετικών κανονισµών, ικανής αντοχής, και χρώµατος της επιλογής της υπηρεσίας. Η εγκατάσταση του γκολπόστ γίνεται µε την χρησιµοποίηση τεσσάρων βάσεων αλουµινίου µήκους 500 mm, οι οποίες πακτώνονται µε σκυρόδεµα στο έδαφος. Περιλαµβάνεται, - η µεταφορά, η προµήθεια και η τοποθέτηση 2 εστιών ποδοσφαίρου µε δίχτυα αγώνων και αντηρίδες κατασκευασµένων σύµφωνα µε τις προδιαγραφές της F.I.F.A. - η εκσκαφή για την τοποθέτηση δύο (2) βάσεων από σκυρόδεµα διαστάσεων 50Χ50Χ60εκ. για τα κάθετα δοκάρια και δύο (2) βάσεων 30Χ30Χ40εκ. για τις αντηρίδες - η κατασκευή τεσσάρων βάσεων από σκυρόδεµα διαστάσεων 50Χ50Χ50εκ. για τα δοκάρια και 30Χ30Χ30 για τις αντιρίδες - υλικά, µικροϋλικά και εργασία πλήρους κατασκευής, τοποθέτησης και ασφαλούς πάκτωσης επί τόπου του έργου µε τρόπο κατά τον οποίο τα δοκάρια θα είναι πλήρως κάθετοποιηµένα και η οριζόντια δοκός θα έχει καθαρή απόσταση από την τελική στάθµη του εδάφους 2,44µ. σε όλο το µήκος της εστίας. Τιµή ανά ζεύγος (2 εστίες) εστιών ποδοσφαίρου (Ζεύγη) Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΟΙΚ 6541: 100,00% Ευρώ : ύο χιλιάδες επτακόσια ογδόντα δύο 2.782,00

13 Υ ΡΑΥΛΙΚΑ-ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ 1Αρθρο 2.1 ΠΡΝ Η Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι, κρουστικοί, ακτίνας ενεργείας m Ρυθµιζόµενου τοµέα (Αναθεωρείται µε το Άρθρο: ΗΛΜ 8) Εκτοξευτήρες αυτοανυψούµενοι (pop-up), κρουστικοί µε ανοξείδωτο επανατακτικό ελατήριο, ακτίνας ενεργείας m, 1 1/2" BSP. Προµήθεια εκτοξευτήρων επί τόπου του έργου µε τα απαραίτητα ακροφύσια, τα εξαρτήµατα σύνδεσης (εκτός από τον πολύσπαστο µαστό) και τα µικροϋλικά, εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών και παράδοση σε κανονική λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Σελίδα 13 Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00% Ευρώ : ύο χιλιάδες πεντακόσια εξήντα 2.560, ΠΡΝ Η Αρθρο Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), ΡΝ 10 atm, πλαστικές Φ 2 1/2" Με µηχανισµό ρύθµισης πίεσης (Αναθεωρείται µε το Άρθρο: ΗΛΜ 8) Βάνες ελέγχου άρδευσης (ηλεκτροβάνες), πλαστικές, ονοµ. πίεσης 10 atm, περιοχής λειτουργίας από 0,7 µέχρι 10 atm, µε ή χωρίς µηχανισµό ρύθµισης παροχής (flow controller), εσωτερικής εκτόνωσης, µε πηνίο (actuator) 24 V / AC και δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας. Προµήθεια βανών και µικροϋλικών, µεταφορά επί τόπου και εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ρυθµίσεων και δοκιµών για πλήρη λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00% Ευρώ : Εκατόν ενενήντα 190, ΠΡΝ Η Αρθρο Μαστοί πολύσπαστοι για µεγάλους εκτοξευτήρες Φ 1 1/2" (Αναθεωρείται µε το Άρθρο: ΗΛΜ 8) Μαστοί πολύσπαστοι για µεγάλους εκτοξευτήρες, επί τόπου, µε τα µικροϋλικά και την εργασία σύνδεσης, τοποθέτησης, ελέγχου, ρυθµίσεων, δοκιµών κ.λπ. για πλήρη λειτουργία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00% Ευρώ : Εξήντα ένα 61,00

14 2.4 ΠΡΝ Η Αρθρο Πλαστικό φρεάτιο ηλεκτροβανών 30Χ40 cm 4 Η/Β (Αναθεωρείται µε το Άρθρο: ΗΛΜ 8) Πλαστικό φρεάτιο µε καπάκι για υπόγεια τοποθέτηση ηλεκτροβανών (Η/Β), µε τα υλικά εγκιβωτισµού και στεγανοποίησης και την εργασία πλήρους εγκατάστασης, στην οποία περιλαµβάνεται το άνοιγµα του λάκκου, η διαµόρφωση των τοµών για το πέρασµα των σωλήνων, η τοποθέτηση άµµου λατοµείου στον πυθµένα του λάκκου για την στράγγιση, η προσαρµογή του φρεατίου στην στάθµη του εδάφους, η επίχωση του λάκκου και κάθε άλλη απαραίτητη εργασία. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Σελίδα 14 Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00% Ευρώ : Είκοσι οκτώ 28, ΠΡΝ Η Αρθρο Αγωγός από σωλήνα PVC 10 atm Ονοµαστικής διαµέτρου (mm) Φ 75 (Αναθεωρείται µε το Άρθρο: ΗΛΜ 8) Αγωγός από σωλήνες σκληρού PVC (PVC-U), ονοµαστικής πίεσης 10 atm, µε µούφα σύνδεσης και ελαστικό δακτύλιο στεγανότητας κατά ΕΛΟΤ ΕΝ , ήτοι προµήθεια σωλήνων και πλαστικών εξαρτηµάτων, µεταφορά, προσέγγιση, τοποθέτηση, δοκιµασία αγωγού καθώς και κάθε άλλη εργασία σύνδεσης των σωλήνων για τη διαµόρφωση του αγωγού, ανεξαρτήτως αριθµού συνδέσεων. εν περιλαµβάνονται οι εκσκαφές του ορύγµατος, τα χυτοσιδηρά ειδικά τεµάχια και οι χυτοσιδηροί σύνδεσµοι διαµόρφωσης των κόµβων της σωλήνωσης, οι συσκευές ελέγχου και ασφάλειας του δικτύου, οι αγκυρώσεις και ο εγκιβωτισµός των σωλήνων. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Μονάδα µέτρησης : Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 8: 100,00% Ευρώ : Πέντε και Τριάντα λεπτά 5, ΠΡΣ ΝΕΤ-Η Αρθρο Καλώδια τύπου JIVV-U (ΝΥΥ)- Τύπος καλωδίου:10 x 1,5 (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 47) Καλώδιο τύπου JIVV-U (ΝΥΥ) και µικροϋλικά (κολάρα, κλέµµες κλπ) επί τόπου του έργου, µε την εργασία πλήρους τοποθέτησης σε τάφρο ή σωλήνες διέλευσης καλωδίων, διαµόρφωσης, σύνδεσης και ελέγχου. Τιµή ανά τρέχον µέτρο (m) Μονάδα µέτρησης : Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 47: 100,00% Ευρώ : Ενα και Ογδόντα λεπτά 1,80

15 2.7 ΠΡΣ ΝΕΤ-Λ6 7Αρθρο Πιεστικό συγκρότηµα ισχύος 3750 W µε δοχείο διαστολής 120 έως 140 lt (Αναθεωρείται µε το άρθρο ΗΛΜ 21) Πιεστικό συγκρότηµα αποτελούµενο από ηλεκτροκίνητη αντλία µε µοτέρ ισχύος 3750 W, µε περίβληµα, πτερωτή και άξoνα από ανοξείδωτο χάλυβα, διακόπτη πίεσης, µανόµετρο, δοχείο πίεσης lt και ελαστικό σωλήνα πίεσης. Στην τιµή µονάδας περιλαµβάνεται η προµήθεια των ανωτέρω και η εργασία τοποθέτησης, σύνδεσης, ελέγχου, ρυθµίσεων και δοκιµών, σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. Τιµή ανά τεµάχιο (τεµ) Σελίδα 15 Μονάδα µέτρησης : Τεµάχια Αναθεωρείται µε : ΗΛΜ 21: 100,00% Ευρώ : Χίλια οκτακόσια 1.800,00

16 2.8 Υ Ρ Α0Ν2 8Αρθρο Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε διάτρητους αυλακωτούς σωλήνες µε µέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται µε ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την αποστράγγιση του γηπέδου. Σελίδα 16 Κατασκευή δικτύου αποστράγγισης µε διάτρητους αυλακωτούς σωλήνες µε µέθοδο τέτοια ώστε να δίνεται µε ακρίβεια στους αγωγούς η κατάλληλη κλίση που είναι απαραίτητη για την αποστράγγιση του γηπέδου. Η κατασκευή θα γίνει ως εξής: 1. ιάνοιξη χάνδακα µεταβλητού βάθους κατά µήκος του γηπέδου διαστάσεων 80mm και µε µεταβλητό βάθος, µε κλίση τουλάχιστον 2 mm/m, µε ειδικό µηχάνηµα κοπής (ΟΧΙ µηχανικό εκσκαφέα), που θα εξασφαλίζει κάθετη τοµή και σταθερότητα παρειών σκάµµατος χωρίς µικροκατεδαφίσεις, µε χρήση αισθητήρων Laser στον διαµήκη άξονα ή άλλης παρόµοιας αυτοµατοποιηµένης τεχνικής µε χρήση ειδικών αισθητήρων, ώστε να εξασφαλίζεται η ακρίβεια του βάθους σε όλο το µήκος του χάνδακα. Κατά την διάρκεια της διάνοιξης θα πρέπει οι αισθητήρες (οποιουδήποτε τύπου ανάλογα µε το µηχάνηµα) να επικοινωνούν µε την κεντρική µονάδα ελέγχου (τύπου PLC ή αντίστοιχης διάταξης ελεγχόµενης από microcontroller), η οποία αφού επεξεργαστεί όλα τα δεδοµένα θα ρυθµίζει το βάθος και την κλίση του χάνδακα ελέγχοντας τα αντίστοιχα συστήµατα του µηχανήµατος κοπής. 2. ιάνοιξη χάνδακα για τον συλλεκτήριο αγωγό, µε ειδικό µηχάνηµα κοπής ή καδένα ή µηχανικό εκσκαφέα µε κατάλληλο βάθος και κλίση ώστε να εξασφαλίζεται η συλλογή και η αποστράγγιση του νερού, πλάτους τουλάχιστον 200mm στην µία πλευρά του γηπέδου. 3.ΑΜΕΣΗ αποµάκρυνση εκτός των σκαµµάτων των προϊόντων εκσκαφής µε ταινιόδροµο, ώστε να εξασφαλιστεί η πλήρης καθαρότητα του χάνδακος. ΑΜΕΣΗ τοποθέτηση του αγωγού αποστράγγισης από σωληνώσεις αποστράγγισης (Φ50) αυλακωτές από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ( HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2007, µε τυποποίηση ονοµαστικής διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [ DN/OD ] κατά ΕΝ που θα διαθέτει οπές περιµετρικά (διαστάσεων 5Χ1mm µε τουλάχιστον 500 οπές ανά τρέχον µέτρο) σε κουλούρες των εκατό (100) µέτρων, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες συνδέσεις. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ :2007, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική ( DN/OD, outer diameter ), ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). Οι σωληνώσεις θα συνδέονται µε κεντρικό συλλεκτήριο αγωγό (collecter) κατασκευασµένο από σωληνώσεις αποστράγγισης (Φ160) αυλακωτές από πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας ( HDPE), διπλού δοµηµένου τοιχώµατος, µε λεία εσωτερική επιφάνεια, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ :2007, µε τυποποίηση ονοµαστικής

17 διαµέτρου σωλήνων (DN) κατά την εξωτερική διάµετρο [ DN/OD ] κατά ΕΝ που θα διαθέτει οπές περιµετρικά σε κουλούρες των εκατό (100) µέτρων, ώστε να υπάρχουν όσο το δυνατό λιγότερες συνδέσεις. Σύµφωνα µε το πρότυπο ΕΝ :2007, ως ονοµαστική διάµετρος λαµβάνεται είτε η εξωτερική ( DN/OD, outer diameter ), ή η εσωτερική (DN/ID, internal diameter). 4.ΑΜΕΣΗ και ΣΤΟΝ Ι ΙΟ ΧΡΟΝΟ µε την τοποθέτηση του αγωγού, επαναπλήρωση της τάφρου µε θραυστό υλικό λατοµείου κοκκοµετρικών διαστάσεων από 3-7cm και cm σύµφωνα µε τίς οδηγίες της επίβλεψης. Στην τιµή µονάδος περιλαµβάνονται: α. Η προµήθεια, φόρτωση, εκφόρτωση, µεταφορά από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου των σωλήνων και των απαιτουµένων συνδέσµων, καθώς και των ειδικών τεµαχίων, καταλλήλων για αγωγούς από σωλήνες πολυαιθυλενίου. β. Η εκσκαφή και η επαναπλήρωση των σκαµµάτων µε θραυστό υλικό λατοµείου κοκκοµετρικών διαστάσεων από 3-7cm και cm. γ. Η προµήθεια θραυστού υλικού λατοµείου κοκκοµετρικών διαστάσεων από 3-7cm και cm. δ. Η προσέγγιση, πλήρης εγκατάσταση και σύνδεση του αγωγού µετά των απαιτουµένων συνδέσµων και ειδικών τεµαχίων αυτού µε εφαρµογή αυτογενούς συγκολλήσεως (buttwelding) ή χρήση ηλεκτροµουφών (για οσεσδήποτε συνδέσεις), η δοκιµασία σωλήνων και αγωγών σύµφωνα µε τις αντίστοιχες Τεχνικές Προδιαγραφές. ε. Η προµήθεια, φόρτωση, µεταφορά, εκφόρτωση από οποιαδήποτε απόσταση στον τόπο εκτέλεσης του έργου όλων των απαιτουµένων µηχανών και συσκευών που θα χρησιµοποιηθούν για την συγκόλληση των σωλήνων και των ειδικών τεµαχίων από πολυαιθυλένιο. Οι συσκευές πρέπει να είναι κατάλληλες για χρήση σε σωλήνες, ειδικά τεµάχια και συνδέσµους πολυαιθυλενίου. στ. Η δοκιµή και ο έλεγχος του αποστραγγιστικού συστήµατος µε δηµιουργία συνθηκών ποτίσµατος συνολικά 60mm νερού (µε το αρδευτικό σύστηµα του γηπέδου και πρόσθετα από βυτία ή µέσω φυσικής βροχής µε παραπλήσιο ύψος) σε δύο µε τρείς ώρες και διαπίστωση της άµεσης αποστράγγισης του νερού. ζ.οι εργασίες σύνδεσης των σωληνώσεων µε ένα κεντρικό συλλέκτη (160mm) τοποθετηµένο στο ένα άκρο του γηπέδου, ο οποίος συνδέεται µε το κεντρικό σύστηµα αποχέτευσης. η. Κάθε άλλο υλικό ή µικροϋλικό, ηλεκτροµούφες, σύνδεσµοι, στηρίγµατα κλπ, που θα χρειαστεί για να παραδοθεί τελειωµένο και σε πλήρη και έντεχνη λειτουργία το δίκτυο αποστράγγισης συνολικά. Τιµή ενός µέτρου (µµ) ωφέλιµου αξονικού µήκους δικτύου αποστράγγισης, πλήρως εγκατεστηµένου σύµφωνα µε τα παραπάνω, και έτοιµου για πλήρη και κανονική λειτουργία (1 ΜΜ) Σελίδα 17 Μονάδα µέτρησης : Μέτρα µήκους Αναθεωρείται µε : Υ Ρ : 100,00% Ευρώ : Επτά και Τριάντα λεπτά 7,30

18 Σελίδα 18. ΑΓ. ΗΜΗΤΡΙΟΣ 1/7/2013 ΟI ΣΥΝΤΑΞΑΝΤΕΣ ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17

ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ.Ε. ΑΙΓΕΙΡΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 13PROC001788346 2013-12-17 Το έργο αυτό αφορά την επισκευή και συντήρηση των οδών και των κοινοχρήστων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΕΙΣ Ι ΑΚΤΗΡΙΩΝ 2013 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Στις τιµές του παρόντος Τιµολογίου, που αναφέρονται

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----- ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜΑ Β - ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΡΓΟ: «Επισκευή Δώματος του ----- Κτιρίου των Αγγλικών Ταχ. Διεύθυνση: Ανδρέα Παπανδρέου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης

Έργο : Μελέτη ύδρευσης. Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ. Τιµολόγιο Μελέτης Έργο : Μελέτη ύδρευσης Προϋπολογισµός : 950000.00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΗΜΟΣ ΝΕΟΥ ΧΩΡΙΟΥ ΕΡΓΟ::Μελέτη ύδρευσης Σελ: 2/16 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 1.1.Αντικείµενο του παρόντος τιµολογίου είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ: ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤIA ΕΡΓΟ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΖΑΚΥΝΘΟΥ «ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΗΜΟΣ ΖΑΚΥΝΘΟΥ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΣΟΛΩΜΟΥ» /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 2.925.000 Ευρώ (µε Φ.Π.Α. 23 %) ΤΜΗΜΑ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΜΙΝΩΑ ΠΕ ΙΑ ΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΑΞΗ: ΥΠΟΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ & ΦΠΑ: ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ: ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ & ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΑΓΩΓΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Σελίδα 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝOΜΟΣ ΡΟΔΟΠΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΡΓΟ:ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ I. ΓΕΝΙΚΟΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΥΚΛΙΚΩΝ ΚΟΜΒΩΝ & ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΕΤΟΥΣ 2015 ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΣΑΤΑ 2015 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 50.000,00 ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 47/2015 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΡΓΟ : «ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΙΛΟΤΙΚΗΣ ΜΟΝΑ ΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΚΑΙ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΝΟΣ ΝΕΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν

Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ ΜΥΡΙΝΑ ΕΡΓΟ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΗΣ ΜΟΝΙΜΗΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟΥ Τ Ι Μ Ο Λ Ο Γ Ι Ο Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ Ε Ρ Γ Α Σ Ι

Διαβάστε περισσότερα

.01 \2.01 ) : 1,17 ) :

.01 \2.01 ) : 1,17 ) : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΛΛΑΣ ήµος : ΑΛΜΩΠΙΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εργο : ΜΕΛΕΤΗ ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΟΥ ΙΚΤΥΟΥ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ ΟΙΚΙΣΜΟΥ ΑΡΙ ΑΙΑΣ 1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Αντικείµενο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Aντικείμενο του παρόντος τιμολογίου είναι ο καθορισμός τιμών μονάδος των εργασιών, που είναι απαραίτητες για την έντεχνη ολοκλήρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η

ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΤI Μ Ο Λ Ο ΓΙ Ο Μ Ε Λ ΕΤ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΗΣ Τ.Υ. ΗΜΟΥ ΘΕΡΜΗΣ ΕΡΓΟ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΓΕΩΤΡΗΣΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΣΥΝΑ ΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΟΥ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΚΟΤΡΩΝΙ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ

ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘ. ΜΕΛ. 91/12 ΤΙΤΛΟΣ: ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΖΕΦΥΡΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΥΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00) 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012. K:\N2500\cons\tefxi\MAPS. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Αγαθονησίου (Ν25.00)" 70.000 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2012 K:\N2500\cons\tefxi\MAPS.doc Ν2500/5136/Β06 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: "Επέκταση Χ.Υ.Τ.Α. Aγαθονησίου (Ν25.00)" ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : 14REQ002349236 2014-10-20 ΑΡ. ΜΕΛ. : 22 / 2014

ΕΡΓΟ : 14REQ002349236 2014-10-20 ΑΡ. ΜΕΛ. : 22 / 2014 ΑΡ. ΜΕΛ. : 22 / 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΕΡΓΟ : «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΟΔΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1.ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ 2.ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Μελέτης : 56 /2013 Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΡΓΟΥ «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΗΠΕΔΟΥ 5Χ5 ΣΤΗΝ Τ.Κ. ΑΓIOY ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 15.000.000 Ευρώ. Ιούνιος 2012. K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Εγνατία Οδός : Οριστικά µέτρα σταθεροποίησης του επιχώµατος µεταξύ των χ.θ.7+150 και 7+500, στο τµήµα «Α/Κ Αράχθου Α/Κ Περιστερίου (0240a)» 15.000.000 Ευρώ Ιούνιος 2012 K:\A0240a\cons\tefxi\MAPS.doc

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 40.467.000,00 (µε ΦΠΑ) Φεβρουάριος 2013. K:\A5740b\cons\tefhi\MAPS.doc 5740b/5210 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής από Α/Κ Μαιάνδρου (Χ.Θ. 3+200) έως και ισόπεδο κόµβο Εσωτερικής Περιφερειακής µε Συµµαχική Οδό (περιοχή Α/Κ Κ16,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΡΓΟ ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΕΙΣ ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΑΓΩΓΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΦΟΡΕΑΣ Δήμος Παλλήνης ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ A.M.: 18/14 Προυπ 88.100,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α. 23 %) ΚΑ : 25-7312.0031

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ Δήμος : ΚΩ Εργο : ΕΡΓΑ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΧΥΤΑ ΝΗΣΟΥ ΚΩ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2012Γ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείμενο του παρόντος Τιμολογίου είναι ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιμαριθμική 2008Δ Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Γενική Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και Μηχανοργάνωσης Διεύθυνση Προγραμματισμού Μελετών και Εκτέλεσης Έργων Τμήμα Προγραμματισμού και Μελετών Έργο: "Αντικατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ. Μάρτιος 2012. K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Κατασκευή Χώρου Υγειονοµικής Ταφής Απορριµµάτων ήµου Σίφνου (Ν1000b)» 3.240.000 ευρώ Μάρτιος 2012 K:\N1000b\cons\tefxi\MAPS_.doc N1000b/5151 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ: «Χώρος υγειονοµικής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ. : 4/ 2015 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΑΚΑΘΑΡΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΜΟΣ: Χερσονήσου ΕΡΓΟ: ιαµόρφωση χώρου δηµοτικού ακινήτου στον οικισµό Πισκοπιανό.Ε.Χερσονήσου Προϋπολογισµός: 712.005.00 ΕΥΡΩ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ 1.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΙΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ Ο ΟΠΟΙΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦ. ΕΝΟΤΗΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΡΓΟ: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 1.315. ΕΡΓΟ: ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΧΑΔΑ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΞΗΡΟΠΟΤΑΜΟΣ ΚΑΙ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ΧΑΪΔΕΥΤΟ ΚΕΡΑΜΩΤΗΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΣΤΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: 1.315.000,00 Επιχειρησιακό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ.

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Βελτίωση/κατασκευή oδικού δικτύου Αεροδρόµιο Φηρά Βουρβούλο Οία στη Ν. Θήρα (Ν18.00)» 8.874.000 ευρώ Σεπτέµβριος 2012 K:\N1800b\cons\tefxi\MAPS.doc N1800b/4961 ΕΓΝΑΤΙΑ Ο ΟΣ ΑΕ ΕΡΓΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ

Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΗΜΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ Τιµαριθµική 2012Α Εργο : ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΟΥ ΜΑΡΑΘΩΝΑ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1.1 Αντικείµενο του παρόντος Τιµολογίου είναι ο καθορισµός των τιµών µονάδος µε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209

ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ. 75.522.000,00 (µε ΦΠΑ) Νοέµβριος 2012. K:\A5740a\cons\tefhi\MAPS.doc 5740a/5209 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΜΕΛΕΤΗΣ «Εγνατία οδός : Βελτίωση - Αναβάθµιση υτικής Εσωτερικής Περιφερειακής Οδού Θεσσαλονίκης από Α/Κ Κ5 (Χ.Θ. 0+000 περιοχή Νοσ. Παπαγεωργίου) έως Α/Κ Μακρυγιάννη (Χ.Θ. 3+200) (57.4)» 75.522.000,00

Διαβάστε περισσότερα