Πποοίμιο επγαζίαρ. 1 Κνπθνπδάθεο Β., Σζαξδαλίδεο Υ. θαη σηεξέιεο Κ. «Ζ Πνιηηηθή ησλ Τπεξδπλάκεσλ ζηελ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Πποοίμιο επγαζίαρ. 1 Κνπθνπδάθεο Β., Σζαξδαλίδεο Υ. θαη σηεξέιεο Κ. «Ζ Πνιηηηθή ησλ Τπεξδπλάκεσλ ζηελ"

Transcript

1 ΠΔΡΗΛΖΨΖ Ζ εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο κεηαμχ ηνπ Απγνχζηνπ 1960 θαη ηνπ Απγνχζηνπ 1964, ζε ζπλδπαζκφ κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Ζ κεζνδνινγία πνπ αθνινπζήζεθε, ζπλίζηαην, θαηά βάζε, ζηε ζπγθέληξσζε θαη ζηε κειέηε ζπγγξακκάησλ πνπ εμεηάδνπλ ηε ζπγθεθξηκέλε ρξνληθή πεξίνδν. Σα ελ ιφγσ ζπγγξάκκαηα ήηαλ θπξίσο ειιελφγισζζα, ελψ επειέγεζαλ θαη νξηζκέλα μελφγισζζα ζηα νπνία παξαηίζεληαη ρξήζηκα απνζπάζκαηα απφ αξρεία θξαηηθψλ ππεξεζηψλ ησλ ΖΠΑ θαη ηεο Μεγάιεο Βξεηαλίαο, πνπ βγήθαλ πξφζθαηα ζην θσο ηεο δεκνζηφηεηαο. Παξάιιεια, πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλέληεπμε κε ηνλ πξέζβε ε.η. θ. Βχξσλα Θενδσξφπνπιν, ν νπνίνο ήηαλ κέινο ηνπ δηπισκαηηθνχ ζψκαηνο ηεο Διιάδαο ζηελ ππφ εμέηαζε πεξίνδν θαη είρε ζεηεχζεη, κεηαμχ άιισλ, σο ζχκβνπινο ηεο Διιεληθήο Πξεζβείαο ζηελ Άγθπξα. Σα ζπκπεξάζκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ζπλνςίδνληαη ζηελ άζθεζε αδέζκεπηεο πνιηηηθήο εθ κέξνπο ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ζηελ πξνζπάζεηα πιήξνπο δηεζλνπνίεζεο ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο, κέζσ ηεο παξαπνκπήο ηνπ ζηα Ζλσκέλα Έζλε. Ζ πξνζπάζεηα απηή ήηαλ αξθεηά δπζρεξήο, ιφγσ ηεο ζηξαηεγηθήο ζεκαζίαο ηεο Κχπξνπ, ηεο απφπεηξαο ησλ Ζλσκέλσλ Πνιηηεηψλ λα επηιχζνπλ ην δήηεκα ζηα πιαίζηα ηεο Βνξεηναηιαληηθήο πκκαρίαο θαζψο θαη ηεο χπαξμεο δηεζλνχο πλζήθεο, ηελ νπνία επηθαιείην ε Σνπξθία πξνθεηκέλνπ λα ηεθκαίξεη ην δηθαίσκα κνλνκεξνχο θαη έλνπιεο επέκβαζεο ζηε Γεκνθξαηία ηεο Κχπξνπ. Ζ γεληθφηεξε απνηίκεζε ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο είλαη κελ ζεηηθή, σζηφζν αθήλεη αλαπάληεην ην βαζηθφ εξψηεκα ηνπ θαηά πφζν ν πξαγκαηηθφο ηεο ζηφρνο έγθεηην ζηελ έλσζή ηεο κε ηελ Διιάδα, θαζψο θαη ζηνπο φξνπο κε ηνπο νπνίνπο απηή ζα πξαγκαηνπνηείην. ζνλ αθνξά ηα αίηηα ηεο απνηπρίαο ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, απηά εληνπίδνληαη ζηελ χπαξμε ελφο ππεξβνιηθά ιεπηνκεξνχο θαη πνιχπινθνπ πληάγκαηνο, ζηελ απνπζία θαιήο ζέιεζεο κεηαμχ Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ, ζηελ εζλνηηθή αληηπαξάζεζε ησλ δχν θνηλνηήησλ (απνθνξχθσκα ηεο νπνίαο απνηεινχζαλ νη αληίζηνηρεο παξαζηξαηησηηθέο νκάδεο) θαη ζηνπο εθαηέξσζελ αλεθπιήξσηνπο εζληθνχο πφζνπο. 2

2 SUMMARY This dissertation aims at presenting the foreign policy of the Republic of Cyprus from August 1960 to August 1964, along with the reasons which led to the failure of the first Republic of Cyprus. The methodology that was followed is based on the study of books which examine the aforementioned period and are mainly of greek origin. However, a handful of english and american books were chosen, due to the fact that they include useful archives deriving from several governmental agencies of the US and of Great Britain. At the same time, an interview was conducted with the former ambassador mister Viron Theodoropoulos, who was a member of the diplomatic Corps of Greece during the period that is being covered by this dissertation. The conclusions which refer to the foreign policy can be summarized as follows: the Republic of Cyprus pursued a policy of non-alignment and of a full internationalization of the cypriot problem by taking the issue to the Security Council of the United Nations. This attempt was a rather difficult one, given the strategic importance of the island and the strong desire of the US to solve the problem within the frame of the North Atlantic Alliance. Another substantial problem had to do with the existence of an international treaty which was used by Turkey in order to justify her right to intervene unilaterally. The evaluation of the effectiveness of the Cypriot foreign policy is, by and large, a positive one, although a fundamental question is yet to be answered. This question regards whether the true objective of that policy was the Union (Enosis) with Greece along with the terms under which that Union would have taken place. As regards the reasons leading to the failure of the first Republic of Cyprus one can trace the existence of an excessively detailed and complicated Constitution, the lack of good will between the Greek Cypriots and the Turkish Cypriots, the ethnic rivalry between the two communities (the presence of paramilitary troops being the most obvious example) as well as unfulfilled national wishes on both sides. Λέμεηο-θιεηδηά: πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ, εμσηεξηθή πνιηηηθή, Κππξηαθή Γεκνθξαηία, Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο, πκβνχιην Αζθαιείαο. Key-words: Treaties of Zurich and London, foreign policy, Republic of Cyprus, Archbishop Makarios, Security Council. 3

3 Πποοίμιο επγαζίαρ Ζ παξνχζα εξγαζία πξαγκαηεχεηαη ην Κππξηαθφ δήηεκα απφ ηελ αλαθήξπμε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο λήζνπ (16 Απγνχζηνπ 1960) κέρξη θαη ηνλ Αχγνπζην ηνπ 1964 νπφηε απέηπρε ε εθαξκνγή ησλ ζρεδίσλ ηνπ Ακεξηθάλνπ αμησκαηνχρνπ Νηελ Άηζεζνλ. Σν βαζηθφ εξεπλεηηθφ εξψηεκα πνπ θαιείηαη λα απαληήζεη, αθνξά ηελ εμσηεξηθή πνιηηηθή ηελ νπνία αθνινχζεζε ε Κππξηαθή Γεκνθξαηία ζηελ ελ ιφγσ πεξίνδν. Παξάιιεια, επηρεηξείηαη ε ζθηαγξάθεζε ησλ αηηηψλ πνπ νδήγεζαλ ζηελ απνηπρία ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε νπνία επηζθξαγίζηεθε κε ηελ θξίζε πνπ μέζπαζε ηα Υξηζηνχγελλα ηνπ εκεησηένλ δε φηη ν φξνο «εμσηεξηθή πνιηηηθή» δελ πεξηνξίδεηαη ζηα ζηελά πιαίζηα εθείλσλ ησλ πξσηνβνπιηψλ, ελεξγεηψλ θαη δξάζεσλ πνπ παξαδνζηαθά εληάζζνληαη ζην ζπκβαηηθφ πιαίζην ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο. Σα πεξίθεκα «13 ζεκεία» ηνπ Μαθαξίνπ, επί παξαδείγκαηη, δελ κπνξνχλ λα εμεηαζηνχλ ππφ ην πξίζκα ηεο ακηγνχο εζσηεξηθήο πνιηηηθήο (domestic policy) δεδνκέλνπ φηη ν αληίθηππνο ηεο ελ ιφγσ ελέξγεηαο μεπέξαζε θαηά πνιχ ηα γεσγξαθηθά, δηνηθεηηθά θαη πνιηηηθά ζχλνξα ηεο Κχπξνπ. Ζ σο άλσ εξεπλεηηθή πξνζέγγηζε εδξάδεηαη ζηελ ίδηα ηε θχζε θαη ηελ ηδηαηηεξφηεηα ηνπ Κππξηαθνχ πξνβιήκαηνο. Γελ πξφθεηηαη γηα κηα απιή ζχγθξνπζε κεηαμχ δχν θνηλνηήησλ (Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ) ή έζησ ησλ θνηλνηήησλ απηψλ θαη ησλ ρσξψλ απφ ηηο νπνίεο αληινχζαλ ηελ εζληθή ηνπο ηαπηφηεηα (Διιάδα θαη Σνπξθία αληηζηνίρσο). ηελ πξνθεηκέλε πεξίπησζε, εκπιέθνληαη θαη άιινη παξάγνληεο πνπ είραλ ζπγθεθξηκέλα ζπκθέξνληα ηφζν ζην ίδην ην λεζί φζν θαη ζηελ επξχηεξε πεξηνρή ηεο Αλαηνιηθήο Μεζνγείνπ. Δίλαη γλσζηή θαη πνιιάθηο εηπσκέλε ε γεσζηξαηεγηθή ζεκαζία ηεο λήζνπ, γεγνλφο πνπ ηελ θαζηζηνχζε πφιν έιμεο ηφζν γηα ηε Βξεηαλία (ππφ ηελ θαηνρή ηεο νπνίαο ηεινχζε άιισζηε ε Κχπξνο απφ ην 1878 έσο ην 1960) φζν θαη γηα ηηο δχν ππεξδπλάκεηο ηεο επνρήο, ηηο Ζ.Π.Α. θαη ηε νβηεηηθή Έλσζε. Δπηπιένλ, δελ ζα πξέπεη λα δηαθχγεη ηεο πξνζνρήο καο ε έληαζε πνπ είρε αλαπηπρζεί κεηαμχ ησλ σο άλσ ππεξδπλάκεσλ ζηελ ππφ εμέηαζε ρξνληθή πεξίνδν, κε απνθνξχθσκα ηελ θξίζε ζηελ Κνχβα (Οθηψβξεο ηνπ 1962). 1 1 Κνπθνπδάθεο Β., Σζαξδαλίδεο Υ. θαη σηεξέιεο Κ. «Ζ Πνιηηηθή ησλ Τπεξδπλάκεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν: πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηε ανπδηθή Αξαβία» (Ίδξπκα Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ, Αζήλα 1989), ζει. 85 4

4 Καηά ζπλέπεηα, ην Κππξηαθφ δήηεκα απνηειεί έλα πνιππαξαγνληηθφ θαη πνιπδηάζηαην πξφβιεκα θαη ε πξαγκάηεπζή ηνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζε κηαο πιεηάδαο εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ. κσο, ε πνιππινθφηεηα θαη ε ηδηνκνξθία ηνπ Κππξηαθνχ δελ πεξηνξίδεηαη ζε απηήλ ηε δηαπίζησζε. Ζ κεγαιχηεξε, ίζσο, δπζθνιία πνπ παξνπζηάδεη, έγθεηηαη ζηελ χπαξμε πνιιψλ θαη παληειψο δηαθνξεηηθψλ πξνζεγγίζεσλ. Έρνπλ παξνπζηαζηεί θαη ππνζηεξηρηεί, θαηά θαηξνχο, δηακεηξηθά αληίζεηεο απφςεηο γηα ηε ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ ζεκαληηθψλ γεγνλφησλ πνπ ζεκαηνδφηεζαλ ηελ ηζηνξηθή πνξεία ηεο Κχπξνπ. Δθεί αθξηβψο έγθεηηαη ε ζεκαληηθφηεξε δπζρέξεηα πνπ αληηκεησπίδεη θαλείο, ζηελ πξνζπάζεηά ηνπ λα εθηηκήζεη νξζά θαη λα εξκελεχζεη θαηά ηξφπν αληηθεηκεληθφ ηα γεγνλφηα ηεο ππφ εμέηαζεο ρξνληθήο πεξηφδνπ. Έρνληαο πάληα θαηά λνπ ην παξαπάλσ, ε παξνχζα εξγαζία απνζθνπεί ζηελ παξνπζίαζε ησλ δηαθνξεηηθψλ απφςεσλ θαη ζηελ παξάζεζε ηεο επηρεηξεκαηνινγίαο πνπ αλέπηπμε ε εθάζηνηε πιεπξά. ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην, θξίζεθε ζθφπηκε θαη δένπζα ε κειέηε θαη ζπκπεξίιεςε βηβιίσλ πνπ θάιππηαλ έλα, θαηά ην δπλαηφ, επξχ θάζκα απφςεσλ θαη απνρξψζεσλ. Έηζη, πέξαλ ηεο βηβιηνγξαθίαο πνπ πξνέξρεηαη απφ ειιεληθέο θαη θππξηαθέο πεγέο, ε εξγαζία πεξηιακβάλεη θαη ζπγγξάκκαηα πνπ βαζίδνληαη, κεηαμχ άιισλ, ζε αξρεία ηνπ State Department, ηνπ Foreign Office, ηνπ Commonwealth Relations Office θαη παξεκθεξψλ θπβεξλεηηθψλ θνξέσλ ζε ΖΠΑ θαη Βξεηαλία θαζψο θαη ζε ηειεγξαθήκαηα θαη ππεξεζηαθά ζεκεηψκαηα πνπ αληαιιάρζεθαλ κεηαμχ ησλ βξεηαληθψλ θαη ησλ ακεξηθαληθψλ αξρψλ, ηφζν ζε εζσηεξηθφ φζν θαη ζε δηκεξέο επίπεδν. Παξάιιεια, ε εξγαζία θηινμελεί κία ζπλέληεπμε πνπ παξαρψξεζε ν πξέζβεο επί ηηκή θ. Βχξσλ Θενδσξφπνπινο, ε ζεκαληηθή εκπεηξία ηνπ νπνίνπ πξνζζέηεη ελδηαθέξνληα ζηνηρεία γηα ην Κππξηαθφ δήηεκα. Δθείλν πνπ, ελ ηέιεη, επηρεηξείηαη είλαη ε ζπζηεκαηηθή αληηπαξαβνιή ησλ πνιιψλ θαη ζπρλά αληηθξνπφκελσλ ζέζεσλ πνπ έρνπλ ππνζηεξηρζεί απφ πνιινχο εξεπλεηέο, κειεηεηέο θαη ηζηνξηθνχο, ζε κηα πξνζπάζεηα λα ξίμνπλ θσο ζε έλα ηδηαίηεξα ιεπηφ θαη επαίζζεην δήηεκα. Ζ εμαγσγή αζθαιψλ θαη ηεθκεξησκέλσλ ζπκπεξαζκάησλ θαζψο θαη ε απφδνζε επζχλεο, εάλ θαη φπνπ ππάξρεη, δελ απνηειεί νχηε επηδίσμε νχηε απηνζθνπφ. Σνχην, άιισζηε, πξνυπνζέηεη κηα ελαζρφιεζε κε ην δήηεκα πνπ ππεξβαίλεη θαηά πνιχ ηνπο ρξνληθνχο πεξηνξηζκνχο ηεο παξνχζαο εξγαζίαο. 5

5 Κεθάλαιο Ππώηο: Οι ςμθωνίερ Εςπίσερ-Λονδίνος Οη πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ απνηέιεζαλ ηνλ πξνάγγειν ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κχπξνπ θαη ηεο δεκηνπξγίαο ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. Οη ελ ιφγσ ζπλζήθεο ππεγξάθεζαλ ζηηο 11 θαη 19 Φεβξνπαξίνπ αληίζηνηρα 2 κεηά απφ εληαηηθέο θαη επίπνλεο δηαπξαγκαηεχζεηο αλάκεζα ζηνπο εθπξνζψπνπο ησλ θπβεξλήζεσλ ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. 3 Οη δηαβνπιεχζεηο κεηαμχ ησλ δχν πιεπξψλ είραλ μεθηλήζεη λσξίηεξα, 4 πηζαλψο ακέζσο κεηά ηελ αηειέζθνξε ζπδήηεζε ηνπ Κππξηαθνχ ζηελ Πξψηε Δπηηξνπή ηνπ Οξγαληζκνχ Ζλσκέλσλ Δζλψλ, 5 θαηφπηλ παξαπνκπήο ηνπ δεηήκαηνο απφ ηε Γεληθή πλέιεπζε. 6 Οη πιένλ θξίζηκεο ζπδεηήζεηο έιαβαλ ρψξα ζην μελνδνρείν Νηφιληεξ (Dolder) ηεο Επξίρεο απφ ηηο 4 έσο ηηο 11 Φεβξνπαξίνπ, κε ηε ζπκκεηνρή ησλ Πξσζππνπξγψλ ηεο Διιάδαο Κσλζηαληίλνπ Καξακαλιή θαη ηεο Σνπξθίαο Αληλάλ Μεληεξέο. 7 Ζ ηειηθή ζπκθσλία πνπ επεηεχρζε είρε σο βάζε ηελ παξαρψξεζε αλεμαξηεζίαο (θαίηνη δεζκεπκέλεο) 8 ζηελ Κχπξν. Οη ιεπηνκέξεηεο γηα ηελ ηειηθή ξχζκηζε παξαηίζνληαλ ζε ηέζζεξα ζρέδηα θεηκέλσλ. 9 Σν πξψην αθνξνχζε κηα «πκθσλία Κπξίσλ» κεηαμχ Καξακαλιή θαη Μεληεξέο πνπ θξαηήζεθε κπζηηθή θαη ζπλίζηαην ζηελ πξνζπάζεηα ησλ δχν ρσξψλ κειψλ ηνπ ΝΑΣΟ λα πεηχρνπλ ηελ είζνδν ηεο Κχπξνπ ζηε Βνξεηναλαηνιηθή πκκαρία 10 θαη λα απνηξέςνπλ ηε λνκηκνπνίεζε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο 11 ηεο Κχπξνπ, ηνπ ΑΚΔΛ. 12 Σν δεχηεξν ήηαλ κηα πλζήθε 2 James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει.15 θαη 21 3 Βαιελάθε Γ. «Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή » (Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1989), ζει.78 4 Ο Α. Βιάρνο αλαθέξεη φηη ζηηο (θαη φρη ηνπ 57 φπσο ιαλζαζκέλα αλαγξάθεηαη) έγηλε ε πξψηε καθξά ζπλάληεζε Αβέξσθ-Ενξινχ, βι. Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Βιέπε επίζεο Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει.307, James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει.13 θαη Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει Γηα κηα πεξηγξαθή ηεο ειιεληθήο πξνζθπγήο ζηνλ Ο.Ζ.Δ., βιέπε Μπίηζηνο Γ. «Κξίζηκεο ψξεο» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει Μπίηζηνο Γ. «Κξίζηκεο ψξεο» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει πσο ραξαθηεξηζηηθά ηηηινθνξείηαη ην πξψην θεθάιαην ηνπ βηβιίνπ ηνπ Γ. Κξαληδηψηε «Το Κσπριακό Πρόβλημα » (Θεμέλιο, Αθήνα 1984), ζελ James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει Κάηη πνπ ηειηθά απνδείρζεθε αλεθάξκνζην 11 Δπηδίσμε εμίζνπ αλεθάξκνζηε, δεδνκέλνπ φηη ε πξνγξαθή ηνπ ΑΚΔΛ ηεξκαηίζηεθε ζηηο 3 Γεθεκβξίνπ 1959, θαηφπηλ δηαηάγκαηνο ηνπ Άγγινπ Κπβεξλήηε εξ Υηνπ Φνπη θαη ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα έιαβε θαλνληθά κέξνο ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο ηεο 13 εο Γεθεκβξίνπ, Φάνηη Α. «Κσπριακό 6

6 πκκαρίαο (Treaty of Alliance) κεηαμχ ηεο Κχπξνπ, ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο, βάζεη ηεο νπνίαο νη δχν ηειεπηαίεο αλαιάκβαλαλ ηελ ππνρξέσζε λα απσζήζνπλ θάζε επίζεζε ελαληίνλ ηεο αλεμαξηεζίαο θαη ηεο εδαθηθήο αθεξαηφηεηαο ηεο Κχπξνπ, κέζσ πξφβιεςεο γηα εγθαηάζηαζε ζηξαηησηηθψλ δπλάκεσλ ζην λεζί (950 Διιήλσλ θαη 650 Σνχξθσλ). 13 Σν ηξίην ήηαλ κηα πλζήθε Δγγχεζεο (Treaty of Guarantee) 14 αλάκεζα ζηελ Κχπξν αθελφο θαη ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηε Βξεηαλία αθεηέξνπ. 15 Μέζσ απηήο, ε Κχπξνο αλαιάκβαλε ηελ ππνρξέσζε λα κελ πξνσζήζεη νχηε ηελ έλσζε ηνπ λεζηνχ κε άιιε ρψξα, νχηε ηε δηρνηφκεζή ηνπ. 16 Σν ηειεπηαίν θείκελν παξνπζίαδε ηα Βαζηθά Άξζξα ηνπ πληάγκαηνο ηεο Κχπξνπ, νη πξνβιέςεηο ησλ νπνίσλ έρνπλ σο εμήο: α) Πξνεδξηθφ ζχζηεκα κε Πξφεδξν Διιελνθχπξην θαη Αληηπξφεδξν Σνπξθνθχπξην. β) Δληαία θπβέξλεζε κε 7 Διιελνθχπξηνπο θαη 3 Σνπξθνθχπξηνπο ππνπξγνχο (νη ηειεπηαίνη ζα έπξεπε λα αλαιακβάλνπλ έλα απφ ηα Τπνπξγεία Δμσηεξηθψλ, Γηθαηνζχλεο θαη Οηθνλνκηθψλ). γ) Βνπιή ησλ Αληηπξνζψπσλ κε 70% Διιελνθχπξηνπο βνπιεπηέο θαη 30% Σνπξθνθχπξηνπο. Οη απνθάζεηο ζα ιακβάλνληαλ κε απιή πιεηνςεθία αιιά ζε δεηήκαηα κείδνλνο ζεκαζίαο (π.ρ. ζηε θνξνιφγεζε θαη ζην εθινγηθφ ζχζηεκα) ζα απαηηείην ρσξηζηή ειιεληθή θαη ηνπξθηθή πιεηνςεθία. Παξάιιεια, ζα ρξεηαδφηαλ ρσξηζηή πιεηνςεθία ησλ δχν ηξίησλ ησλ βνπιεπηψλ θάζε θνηλφηεηαο γηα ηελ αλαζεψξεζε ησλ κε βαζηθψλ δηαηάμεσλ ηνπ πληάγκαηνο. δ) Γηθαίσκα αξλεζηθπξίαο γηα ηνλ Πξφεδξν θαη ηνλ Αληηπξφεδξν γηα λφκνπο θαη απνθάζεηο ζηνλ ηνκέα ηεο εμσηεξηθήο πνιηηηθήο, ηεο άκπλαο θαη ηεο αζθάιεηαο. ε) Γχν Κνηλνηηθέο Βνπιέο κε αξκνδηφηεηεο ζε ζξεζθεπηηθά, εθπαηδεπηηθά θαη άιια παξεκθεξή δεηήκαηα, θαη : Αναζηηώνηας ηην Αλήθεια. Μέρος Α, » (Ανδρέας Φάνηης, Λεσκωζία 1999), ζελ Σν αξρηθά Α.Κ.Δ.Λ. ζεκαίλνπλ Αλνξζσηηθφ Κφκκα Δξγαδφκελνπ Λανχ 13 Κξαληδηψηε Γ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα » (Θεκέιην, Αζήλα 1984), ζει Ζ ζπγθεθξηκέλε πλζήθε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθή θαη ζα αλαιπζεί ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο 15 Ο Α. Βιάρνο ππνζηεξίδεη φηη ε ζπλζήθε εγγχεζεο ήηαλ νπζηαζηηθά κηα αληηπξφηαζε ηεο ειιεληθήο πιεπξάο ζην αίηεκα ησλ Σνχξθσλ γηα παξαρψξεζε ζηξαηησηηθήο βάζεο ζηελ νπνία ζα είραλ θπξηαξρία, ζην πιαίζην ηεο ζπλάληεζεο Αβέξσθ-Ενξινχ κε ηελ επθαηξία κηαο ζπλφδνπ ηνπ πκβνπιίνπ ηνπ ΝΑΣΟ ζην Παξίζη, βι. Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Κξαληδηψηε Γ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα » (Θεκέιην, Αζήλα 1984), ζει. 34 θαη 35 7

7 ζη) Καηαλνκή ηνπ πξνζσπηθνχ ησλ δεκνζίσλ ππεξεζηψλ ζε πνζνζηφ 70% Διιελνθππξίνπο θαη 30% Σνπξθνθππξίνπο, ελψ ηα πνζνζηά ζην ζηξαηφ ήηαλ 60% θαη 40% αληίζηνηρα. 17 Μεηά ην πέξαο ηεο πλζήθεο ηεο Επξίρεο, αθνινχζεζε ε πλζήθε ηνπ Λνλδίλνπ (17-19 Φεβξνπαξίνπ). ην κεζνδηάζηεκα ν Μαθάξηνο ελεκεξψζεθε απφ ηελ ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία γηα ην πεξηερφκελν ηεο πκθσλίαο ζηελ ειβεηηθή πφιε. 18 Οη Βιάρνο Α. θαη Μπίηζηνο Γ. πνπ έδεζαλ εθ ηνπ ζχλεγγπο ηα γεγνλφηα αλαθέξνπλ φηη ν Αξρηεπίζθνπνο δελ πξφβαιε θάπνηα νπζηαζηηθή αληίξξεζε ζηα ζπκθσλεζέληα, κε εμαίξεζε νξηζκέλνπο ελδνηαζκνχο πνπ είρε ζρεηηθά κε ηελ ππνγξαθή απφ ηνλ ίδην ηεο πλζήθεο Δγγχεζεο. 19 Γεγνλφο πάλησο είλαη φηη ε Διιάδα ήηαλ απνθαζηζκέλε λα ηεξήζεη ηελ ππνγξαθή πνπ είρε ζέζεη ζηα θείκελα ηεο Επξίρεο θαη ν Δζλάξρεο αληειήθζε φηη ζα πήγαηλε ζηελ Αγγιία πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζε απηφ πνπ ζα απνηεινχζε ηελ ηειηθή ζπκθσλία. 20 Οη δηαπξαγκαηεχζεηο ηνπ Λνλδίλνπ είραλ πεληακεξή ραξαθηήξα αθνχ πέξαλ ηεο Διιάδαο, ηεο Σνπξθίαο θαη ηεο Βξεηαλίαο ζπκκεηείρε θαη ε ειιελνθππξηαθή εγεζία, κε επηθεθαιήο ηνλ Αξρηεπίζθνπν Μαθάξην, θαζψο θαη ε ηνπξθνθππξηαθή εγεζία, ππφ ηνλ δξα. Φαδίι Κηνπηζνχθ (ζε αληίζεζε κε ηελ πλζήθε ηεο Επξίρεο φπνπ δελ ππήξρε εθπξνζψπεζε ηεο λήζνπ θαη ήηαλ θαζαξά ειιελνηνπξθηθή). 21 Ο Μαθάξηνο έθηαζε ζηελ αγγιηθή πξσηεχνπζα ζηηο 15 Φεβξνπαξίνπ κε ηε ζπλνδεία πνιιψλ πξνζσπηθνηήησλ ηεο Κχπξνπ 22 θαη απνδείρηεθε ζθιεξφο δηαπξαγκαηεπηήο. Σν ζχλνιν ηεο κειεηεζείζαο βηβιηνγξαθίαο 23 πνπ αζρνιήζεθε κε ηε ζπγθεθξηκέλε 17 Βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Βαιελάθε Γ. «Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή » (Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1989), ζει.78 θαη 79 θαη James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει Βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει θαη Μπίηζηνο Γ. «Κξίζηκεο ψξεο» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Μπίηζηνο Γ. «Κξίζηκεο ψξεο» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Οη ελδνηαζκνί ηνπ Μαθάξηνπ νδήγεζαλ ζε δεχηεξε θαη καθξφηαηε ελεκέξσζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ απφ ηνλ Έιιελα Πξσζππνπξγφ ηελ 13 ε Φεβξνπαξίνπ, βι. Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Έ.α., ζει Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Ο αξηζκφο ηνπο πηζαλψο αλεξρφηαλ ζε 35, Brendan O'Malley, Ian Craig (επιμ. Γιαλλοσρίδη Χ.) «Η ζσνομωζία ηης Κύπροσ: ΗΠΑ, καηαζκοπία και η ηοσρκική ειζβολή», ζελ. 151 και Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει. 248, ελψ ν Ηεξνδηαθφλνπ αλαθέξεη φηη ήηαλ 24, Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει.310, ππνζεκείσζε ππ αξηζκφ Βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Φαξνπδάθε Ν.. «Ο Φάθειινο άλνημε: Ζ Κππξηαθή Σξαγσδία ρσξίο Μάζθα» (Υξηζηηαληθή Γεκνθξαηία, Αζήλα 1988), ζει.28, James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει θαη Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει

8 πλζήθε αλαγλσξίδεη φηη ν Μαθάξηνο ήηαλ ν κφλνο εθ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πξφβαιε αληηξξήζεηο θαη ελδνηαζκνχο, πξνθαλψο επεηδή ήιπηδε ζε βειηίσζε νξηζκέλσλ φξσλ θαη πξνβιέςεσλ. 24 Διιείςεη φκσο ππνζηήξημεο απφ ηελ Διιάδα, ε νπνία αθνινχζεζε ηελ ηαθηηθή πνπ είρε πξνδηαγξάςεη ν Έιιελαο Πξσζππνπξγφο ζηε ζπλάληεζή ηνπ κε ηνλ Αξρηεπίζθνπν ζηηο 13 Φεβξνπαξίνπ, ν Αξρηεπίζθνπνο ελέδσζε 25 θαη ην πξσί ηεο 19 εο Φεβξνπαξίνπ έδσζε ηε ζπγθαηάζεζή ηνπ ζηε πλζήθε ηεο Επξίρεο. ην ζεκείν απηφ ζα ήηαλ ρξήζηκν λα παξαηεζνχλ νξηζκέλα εξσηήκαηα πνπ ζπλδένληαη κε ηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ θαη ηα νπνία ζρεηίδνληαη, ζε κείδνλα ή ειάζζνλα βαζκφ, κε ην δήηεκα ηεο απνηπρίαο ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο. 26 Πωο θηάζακε ζηηο πκθωλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ; Τπάξρεη κηα πιεζψξα απφςεσλ αλαθνξηθά κε ηνπο ιφγνπο πνπ νδήγεζαλ ζηηο πκθσλίεο ηεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ. Μηα πξψηε πξνζέγγηζε απνδίδεη ηελ επίηεπμε ησλ πκθσληψλ ζε ειιελνηνπξθηθή πξσηνβνπιία θαη βνχιεζε, 27 πνπ είρε ηελ ππνζηήξημε ηεο Βξεηαλίαο, κε δεδνκέλν φηη ε ηειεπηαία ζα εμαζθάιηδε ηα ζηξαηεγηθά ηεο ζπκθέξνληα ζε κηα αλεμάξηεηε Κχπξν. Μηα δεχηεξε άπνςε πνπ θαηαγξάθεηαη είλαη φηη ε εγγπεκέλε αλεμαξηεζία απνηεινχζε ηελ θαιχηεξε ιχζε γηα ηνπο Ακεξηθαλνχο, νη νπνίνη είραλ αλαιάβεη εγεηηθφ ξφιν ζην Κππξηαθφ δήηεκα. Μάιηζηα, απφ ην Γεθέκβξε ηνπ 58 ε Βξεηαλία είρε θαηαζηεί απιφο παξαηεξεηήο ησλ εμειίμεσλ θαη δε ζπκκεηείρε νπζηαζηηθά ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο γηα ην κέιινλ ηεο Κχπξνπ. Ζ ηνπξθηθή ζπκθσλία επήιζε ιφγσ ελεξγεηψλ ησλ ΖΠΑ, 28 ελψ ε 24 Ο Μαθάξηνο αλζίζηαην θπξίσο ελαληίνλ ησλ πλζεθψλ Δγγχεζεο θαη πκκαρίαο, James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει ην James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » παξαηίζεηαη κηα ελδηαθέξνπζα άπνςε ζρεηηθά κε ηε κεηαζηξνθή ηνπ Μαθάξηνπ. πγθεθξηκέλα, αλαθέξεηαη φηη έλαο πξάθηνξαο ησλ Βξεηαληθψλ Μπζηηθψλ Τπεξεζηψλ επηζθέθζεθε ηνλ Μαθάξην ην βξάδπ ηεο 18 εο Φεβξνπαξίνπ, έρνληαο ζηελ θαηνρή ηνπ πιηθφ κε «αλνξζφδνμεο εξσηηθέο ηάζεηο» ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ (unorthodox sexual proclivities θαηά ιέμε), βιέπε James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει. 20. Ζ ίδηα αλαθνξά ππάξρεη θαη ζην Brendan O'Malley, Ian Craig (επηκ. Γηαιινπξίδε Υ.) «Ζ ζπλνκσζία ηεο Κχπξνπ: ΖΠΑ, θαηαζθνπία θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή», ζει Ζ παξνπζίαζε ησλ εξσηεκάησλ έρεη έλα ζπλνπηηθφ πεξηερφκελν πνπ ππαγνξεχεηαη απφ ηνλ εηζαγσγηθφ ραξαθηήξα ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ θεθαιαίνπ. 27 Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει.353. Άμηα αλαθνξάο είλαη ε άπνςε πνπ παξαηίζεηαη ζην Nicolet Cl. «United States Policy Towards Cyprus, : Removing the Greek-Turkish Bone of Contention», φπνπ ε ζπκθσλία ραξαθηεξίδεηαη σο πξνθαινχζα έθπιεμε (surprising) 28 Ζ ζπκθσλία ηεο Άγθπξαο ήηαλ απνηέιεζκα ηεο ζπκθσλίαο γηα εγθαηάζηαζε 15 ππξαχισλ Σδνχπηηεξ IRBM (πξφθεηηαη γηα βιήκαηα κεζαίνπ βειελεθνχο) θαη ηεο λέαο ακπληηθήο ζπκθσλίαο 9

9 Διιάδα δέρηεθε λα πξνζεγγίζεη ηελ Σνπξθία εμαηηίαο ηεο απνηπρίαο ηεο λα πξνσζήζεη απνηειεζκαηηθά ην Κππξηαθφ ζηνλ ΟΖΔ θαη ηεο νηθνλνκηθήο πίεζεο πνπ δερφηαλ απφ ηηο 3 ηζρπξφηεξεο ρψξεο ηνπ ΝΑΣΟ (ΖΠΑ, Γαιιίαο θαη Βξεηαλίαο). Μάιηζηα, ππνζηεξίδεηαη φηη νη ΖΠΑ απεηινχζαλ κε δηαθνπή ηεο νηθνλνκηθήο βνήζεηαο, 29 θαζψο θαη φηη ε απφθαζε ηνπ Μαθαξίνπ λα απνξξίςεη ηελ απηνδηάζεζε θαη λα πξνηηκήζεη ηε ιχζε ηεο αλεμαξηεζίαο ήηαλ πξντφλ ακεξηθαληθήο ελζάξξπλζεο. 30 Μηα ηξίηε άπνςε πνπ εληνπίδεηαη ζηε βηβιηνγξαθία είλαη ε πξννπηηθή εθαξκνγήο ηνπ ζρεδίνπ Μαθκίιιαλ 31 πνπ είρε δηρνηνκηθφ ραξαθηήξα θαη νδήγεζε ηελ Διιάδα ζηελ απφθαζε λα ην απνηξέςεη πάζε ζπζία. 32 Τπφ απηφ ην πξίζκα νη πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ ήηαλ κηα επηηπρία, 33 αθνχ απέηξεςαλ ηελ πξννπηηθή ηεο δηρνηφκεζεο, θαηαβάιινληαο φκσο ην ηίκεκα ηεο εγθαηάιεηςεο (ζεσξεηηθά ηνπιάρηζηνλ) ηεο έλσζεο. Έλα ζεκείν πνπ ρξήδεη αλαθνξάο είλαη ην θαηά πφζν ην ζρέδην Μαθκίιιαλ απνζθνπνχζε ζην λα απνηειέζεη ηελ ηειηθή ιχζε ηνπ κεηαμχ ΖΠΑ, Σνπξθίαο, Παθηζηάλ θαη Ηξάθ πνπ αληηθαηέζηεζε ην χκθσλν ηεο Βαγδάηεο, βι. Brendan O'Malley, Ian Craig (επηκ. Γηαιινπξίδε Υ.) «Ζ ζπλνκσζία ηεο Κχπξνπ: ΖΠΑ, θαηαζθνπία θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή», ζει Ο Α. Βιάρνο πξνζζέηεη φηη ε πνιχ θαθή νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο Σνπξθίαο θαζηζηνχζε ηελ θπβέξλεζε επαίζζεηε ζε ακεξηθαληθέο πηέζεηο, Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Οη Brendan O'Malley θαη Ian Craig θάλνπλ ιφγν γηα ρνξήγεζε νηθνλνκηθήο βνήζεηαο χςνπο 234 εθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ζηελ Άγθπξα ζε ζπλδπαζκφ κε έλα βξεηαληθφ δάλεην ζηε γείηνλα πνπ έδσζαλ λέν θίλεηξν γηα ηε ζπλεξγαζία ηεο ζην Κππξηαθφ, βι. Brendan O'Malley, Ian Craig (επηκ. Γηαιινπξίδε Υ.) «Ζ ζπλνκσζία ηεο Κχπξνπ, ζει Brendan O'Malley, Ian Craig (επηκ. Γηαιινπξίδε Υ.) «Ζ ζπλνκσζία ηεο Κχπξνπ: ΖΠΑ, θαηαζθνπία θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή», ζει Έ.α., ζει Σν ζρέδην Μαθκίιιαλ έιαβε ην φλνκά ηνπ απφ ηνλ νκψλπκν Άγγιν Πξσζππνπξγφ πνπ θέξεηαη σο εκπλεπζηήο ηνπ. Παξνπζηάζηεθε ην θαινθαίξη ηνπ 1958 θαη πξνέβιεπε φηη θάζε θνηλφηεηα ζα δηαρεηξηδφηαλ ηηο θνηλνηηθέο ππνζέζεηο πνπ ηελ αθνξνχζαλ κέζσ δχν μερσξηζηψλ Βνπιψλ ησλ Αληηπξνζψπσλ. Ο Κπβεξλήηεο, νη Κχπξηνη πνπ ζα εθιέγνληαλ απφ ηηο Βνπιέο θαζψο θαη αληηπξφζσπνη απφ ηελ Διιάδα θαη ηελ Σνπξθία ζα αλαιάκβαλαλ ηε δηνίθεζε. Ζ εμσηεξηθή πνιηηηθή, ηα ακπληηθά ζέκαηα θαη ε εζσηεξηθή αζθάιεηα ζα αλεηίζελην ζηνλ Κπβεξλήηε πνπ ζα δξνχζε θαηφπηλ δηαβνχιεπζεο κε ηνπο αληηπξνζψπνπο ηεο Διιάδαο θαη ηεο Σνπξθίαο. Σέινο ζα εηίζεην έλα επηαεηέο κνξαηφξηνπκ, κεηά ηελ πάξνδν ηνπ νπνίνπ ζα εμεηαδφηαλ ε δηεζλήο ππφζηαζε (status) ηνπ λεζηνχ. Ehrlich T. «International Crises and the Role of Law: Cyprus » (Oxford University Press), ζει.28, ππνζεκείσζε ππ αξηζκφ Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει.41. πσο ραξαθηεξηζηηθά αλέθεξε ν Αβέξσθ ην 1958 «Σν ρέδην Μαθκίιιαλ, δελ δηεθεξχζζεην, εθεπμόδεηο. Ήην ε ρεηξνηέξα φισλ ησλ ιχζεσλ. Καζηέξσλε ηξηπιήλ ζςγκςπιαπσίαν επί ηεο Κχπξνπ, κε ηελ Σνπξθίαλ έλα ησλ ηξηψλ θπξηάξρσλ. Σελ θαζηέξσλε δηα επηά ρξφληα, κεηά ηα νπνία ζα δηαησλίδεην, είηε ζα εγίλεην δηρνηφκεζηο (ρσξηζηά δεκνςεθίζκαηα ησλ δχν θνηλνηήησλ) Σν ρέδην Μαθκίιιαλ, γηα πνιινχο ιφγνπο, ήηαλ αδχλαην λα απνζπξζή» (ηα έληνλα γξάκκαηα έρνπλ δηαηεξεζεί απφ ην πξσηφηππν). Βιέπε θαη Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει.367. Ο Γ. Βαιελάθεο αλαθέξεη φηη ην ζρέδην Μαθκίιιαλ πεξηείρε πνιιά δηρνηνκηθά ζηνηρεία. Ζ Διιάδα αλαγθάζηεθε λα δερηεί ηελ έλαξμε ζπλνκηιηψλ κε νπνηνλδήπνηε, αθφκα θαη κε ηελ Σνπξθία. Έηζη, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ησλ Άγγισλ μεθίλεζε ε δξαζηεξηνπνίεζε Σνχξθσλ θαη Διιήλσλ δηπισκαηψλ, βι. Βαιελάθε Γ. «Δηζαγσγή ζηελ Διιεληθή Δμσηεξηθή Πνιηηηθή » (Παξαηεξεηήο, Θεζζαινλίθε 1989), ζει.76 θαη Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει

10 Κππξηαθνχ ή αλ εμππεξεηνχζε άιιεο ζθνπηκφηεηεο. πγθεθξηκέλα, έρεη ππνζηεξηρζεί θαη ε άπνςε φηη ην ζρέδην Μαθκίιιαλ είρε πεξηζζφηεξν ζηφρν λα «πξνζγεηψζεη» ηηο αδηάιιαθηεο ηνπνζεηήζεηο, παξά λα απνηειέζεη ηελ νξηζηηθή ιχζε ηνπ πξνβιήκαηνο. 34 Παξάιιεια, νη Brendan O'Malley θαη Ian Craig ππνζηεξίδνπλ φηη ε Ακεξηθή δελ ζεσξνχζε ηηο πξνηάζεηο Μαθκίιιαλ σο νξηζηηθέο αιιά σο βάζε γηα κηα «επνηθνδνκεηηθή» ζπδήηεζε. 35 Οη παξαπάλσ απφςεηο θαη πξνζεγγίζεηο δελ εμαληινχλ ην πιήξεο θάζκα ησλ ιφγσλ πνπ έρνπλ πηζαλψο νδεγήζεη ζηελ επίηεπμε ησλ πκθσληψλ ζηε Επξίρε θαη ζην Λνλδίλν. Οπδείο, άιισζηε, δχλαηαη λα παξαγλσξίζεη ηελ δχζθνιε θαηάζηαζε ζηελ νπνία είρε πεξηέιζεη ε ειιεληθή πνιηηηθή εγεζία 36 θαζψο θαη ηελ πεξαηηέξσ δπζρέξεηα ζηνπο ρεηξηζκνχο ηνπ Κππξηαθνχ απφ κέξνπο ηεο, εμαηηίαο ηεο ππνρξέσζήο ηεο λα δξα εληφο ησλ ζηελψλ ζπκκαρηθψλ ηεο πιαηζίσλ, σο κέινπο ηνπ ΝΑΣΟ. 37 Θα κπνξνχζε πάλησο λα ππνζηεξηρζεί φηη νξηζκέλεο εθνχζηεο επηινγέο ησλ θπβεξλήζεσλ ηνπ Κ. Καξακαλιή άλνημαλ ηνλ δξφκν πξνο ηε Επξίρε θαη ην Λνλδίλν. Οη Β. Κνπθνπδάθεο, Υ. Σζαξδαλίδεο θαη Κ. σηεξέιεο (βαζηδφκελνη ζηα απνκλεκνλεχκαηα Διιήλσλ πξσηαγσληζηψλ ηνπ Κππξηαθνχ) παξαζέηνπλ 4 ιφγνπο πνπ ηεθκεξηψλνπλ ηελ παξαπάλσ άπνςε: 38 α) ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηελ «Σξηκεξή Γηάζθεςε» ηνπ Λνλδίλνπ ην 1955, πνπ αλαγλψξηζε γηα πξψηε θνξά ηελ ηζνηηκία ηεο Σνπξθίαο ζε νηαδήπνηε ιχζε ηνπ Κππξηαθνχ. β) ηελ ππνζηήξημε ηεο ηδέαο ηεο δηρνηφκεζεο θαη απφ ηελ Διιάδα. Ζ πξφηαζε απηή θαίλεηαη λα πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηνλ Αβέξσθ ζε κηα ζπδήηεζε κε ηνλ Σνχξθν πξέζβε Iksel ηνλ Οθηψβξε ηνπ Ζξαθιείδεο Α. «ΚΤΠΡΗΑΚΟ: χγθξνπζε θαη Δπίιπζε» (ηδέξεο Η., Αζήλα 2002), ζει Brendan O'Malley, Ian Craig (επηκ. Γηαιινπξίδε Υ.) «Ζ ζπλνκσζία ηεο Κχπξνπ: ΖΠΑ, θαηαζθνπία θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή», ζει Ζ Cl. Nicolet αλαθέξεη φηη ην αγγιηθφ ζρέδην δελ έηπρε ηδηαίηεξεο απνδνρήο θαη ππνζηήξημεο απφ ηηο ΖΠΑ, Nicolet Cl. «United States Policy Towards Cyprus, : Removing the Greek-Turkish Bone of Contention» (Bibliopolis), ζει ηηο 15 Μαξηίνπ 1957 ν ηφηε Πξσζππνπξγφο Κσλζηαληίλνο Καξακαλιήο δήισζε ζηε Βνπιή φηη ην Κππξηαθφ ήηαλ ην δπζρεξέζηεξν πξφβιεκα εμσηεξηθήο πνιηηηθήο πνπ αληηκεηψπηζε πνηέ ε ειεχζεξε Διιάδα, βι. Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει Έ.α. 38 Κνπθνπδάθεο Β., Σζαξδαλίδεο Υ. θαη σηεξέιεο Κ. «Ζ Πνιηηηθή ησλ Τπεξδπλάκεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν: πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηε ανπδηθή Αξαβία» (Ίδξπκα Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ, Αζήλα 1989), ζε.190 θαη

11 γ) ηελ αληίιεςε ηεο ειιεληθήο πνιηηηθήο εγεζίαο φηη ην Κππξηαθφ έζεηε ζε θίλδπλν ηα επξχηεξα ζπκθέξνληα ηνπ «Δζληθνχ Κέληξνπ» θαη θπξίσο ηε ζπκκεηνρή ηεο ζην ΝΑΣΟ, ηελ ίδηα ψξα πνπ ν ΟΖΔ έκνηαδε λα απνηειεί αλεπαξθέο κέζν γηα ηελ επίιπζε ηνπ πξνβιήκαηνο, θαη δ) ηελ πιήξε γλψζε πνπ είραλ νη ΖΠΑ θαη ην ΝΑΣΟ φηη νη Καξακαλιήο θαη Αβέξσθ ζεσξνχζαλ απαξαίηεηε ηε ζπκκεηνρή ηεο Διιάδαο ζηε ΒνξεηνΑηιαληηθή πκκαρία. 39 Με ηα παξαπάλσ ζπλδέεηαη ην δεχηεξν θαηά ζεηξά εξψηεκα: Γλώξηδε ν Μαθάξηνο ηελ ύπαξμε θαη ην πεξηερόκελν ηωλ δηαπξαγκαηεύζεωλ; Ζ ζρεηηθή έξεπλα έρεη δείμεη φηη ν Μαθάξηνο είρε γλψζε ηεο χπαξμεο θαη ηνπ πεξηερνκέλνπ ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο. Σα επηρεηξήκαηα πνπ εληζρχνπλ ην παξαπάλσ ζπκπέξαζκα είλαη, ζπλνπηηθά, ηα εμήο: α) Σν γεγνλφο φηη ε ειιεληθή θπβέξλεζε θξαηνχζε ελήκεξν ηνλ Μαθάξην απνδεηθλχεηαη έκπξαθηα ζε κήλπκα πνπ έζηεηιε ν Αξρηεπίζθνπνο ζηνλ Γξίβα ζηηο β) Ο Μαθάξηνο δελ παξαθνινχζεζε βήκα πξνο βήκα ηηο δηαπξαγκαηεχζεηο (άιισζηε ζην κεγαιχηεξν δηάζηεκά ηνπο βξηζθφηαλ ζηελ Ακεξηθή) αιιά ζπλάληεζε ηελ ειιεληθή εγεζία ζηηο 29 Ηαλνπαξίνπ 1959 θαη ελεκεξψζεθε γηα ηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ ζπλνκηιηψλ κε ηηο νπνίεο θαη ζπκθψλεζε. 41 γ) χκθσλα κε ηνλ Κ. βνιφπνπιν: «Ο Αξρηεπίζθνπνο Μαθάξηνο είρε ηεξεζεί αλειιηπψο ελήκεξνο πάλσ ζηελ πνξεία ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ θαη είρε ζπγθαηαλεχζεη ζηε ζπλέρηζε θαη ηελ νινθιήξσζή ηνπο», 42 θαη δ) Οη αγνξεχζεηο ησλ Κ. Καξακαλιή θαη Δπ. Αβέξσθ ζηε Βνπιή θαηά ηε ζπδήηεζε ησλ πκθσληψλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ επηβεβαίσλαλ κε ζαθήλεηα ηελ άπνςε 39 Βιέπε επίζεο Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει πσο ραξαθηεξηζηηθά αλαθέξεηαη «ν ξεαιηζκφο ηνπ Καξακαλιή πνηέ δελ ζα ηνλ άθελε λα ζθεθζεί ζνβαξά κηα απνρψξεζε ηεο Διιάδαο απφ ην ΝΑΣΟ. Απηφ ππήξμε ε δχλακή ηνπ θαη ε αδπλακία ηνπ ζην ρεηξηζκφ ηνπ ζέκαηνο». Αλάκεζα πάλησο ζηα δχν ζπγγξάκκαηα επηθξαηεί δηάζηαζε απφςεσλ ζην θαηά πφζν ε αιιαγή ζηάζεο ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή ζηελ εμσηεξηθή ηεο πνιηηηθή θαη ε ελδπλάκσζε ησλ ζρέζεσλ κε θξάηε πνπ δελ ήηαλ θηινδπηηθά ήηαλ αιεζήο ή απνηεινχζε απιά έλα πξφζρεκα. Ο Π. Σεξιέμεο ππνζηεξίδεη ην πξψην (βι., Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία», ζει.346), ελψ νη Κνπθνπδάθεο, Σζαξδαλίδεο θαη σηεξέιεο πξεζβεχνπλ ην αληίζεην (βι. ζει. 191 ηνπ πξναλαθεξζέληνο βηβιίνπ). 40 Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Αιεμαλδξάθεο Μ, Θενδσξφπνπινο Β. θαη Λαγάθνο Δπζ. «Σν Κππξηαθφ Μηα Δλδνζθφπεζε» (Β Έθδνζε, Διιεληθή Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα 1987), ζει. 27 θαη 28. Βιέπε επίζεο, Ζξαθιείδεο Α. «ΚΤΠΡΗΑΚΟ: χγθξνπζε θαη Δπίιπζε» (ηδέξεο Η., Αζήλα 2002), ζει. 71 θαη Ζξαθιείδεο Α. «ΚΤΠΡΗΑΚΟ: χγθξνπζε θαη Δπίιπζε» (ηδέξεο Η., Αζήλα 2002), ζει

12 φηη ε Κππξηαθή εγεζία γλψξηδε απνιχησο ηηο ιεπηνκέξεηεο πνπ πεξηιάκβαλαλ νη ζπκθσλίεο πνιχ πξηλ θζάζεη ζην Λνλδίλν. 43 Πξνο επίξξσζε ησλ παξαπάλσ, παξαηίζεηαη κία παξάκεηξνο πνπ ζεσξείηαη ζεκαληηθή, ηφζν γηαηί εληζρχεη ηα πεξί ελεκέξσζεο ηνπ Μαθαξίνπ φζν (θαη θπξίσο) επεηδή ζπλδέεηαη άκεζα θαη νξγαληθά κε ηα γεγνλφηα ηνπ Γεθεκβξίνπ ηνπ 1963 θαη ηελ απνηπρία ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο: Πξφθεηηαη γηα ην ζέκα ησλ Γήκσλ. 44 πγθεθξηκέλα, έρεη αλαθεξζεί ην γεγνλφο φηη ν ίδηνο ν Μαθάξηνο δήηεζε λα πεξηιεθζνχλ νη ρσξηζηνί Γήκνη ζηηο δηαπξαγκαηεχζεηο κεηαμχ Διιάδαο θαη Σνπξθίαο, παξά κάιηζηα ηελ αληίζεηε άπνςε ησλ Διιήλσλ ηζπλφλησλ. 45 Σν δε επηρείξεκα πνπ θαίλεηαη λα αληέηαμε ν Αξρηεπίζθνπνο ήηαλ πσο «αλ νη Γήκνη ήηαλ θνηλνί, ηφηε νη Διιελνθχπξηνη ζα πθίζηαλην κεγάιε νηθνλνκηθή πίεζε πξνο φθεινο ησλ Σνπξθνθππξίσλ. Αληηζέησο, αλ νη Σνχξθνη είραλ ρσξηζηνχο δήκνπο, ε νηθνλνκηθή ηνπο αδπλακία λα ηνπο ζπληεξήζνπλ κφλνη, ζα ηνπο έζεηε ζε ζρέζε εμαξηήζεσο απφ ηνπο ειιεληθνχο δήκνπο». 46 Σα παξαπάλσ εληνπίδνληαη θαη αιιαρνχ. 47 Πάλησο, ην δήηεκα ησλ Γήκσλ ζα αλαιπζεί εθηελέζηεξα ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. Έλα αθφκα εξψηεκα πνπ ρξήδεη δηεξεχλεζεο είλαη ην θαηά πφζν νη πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ απνηέιεζαλ πξντφλ επηβνιήο ζηελ θππξηαθή πιεπξά 43 Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει εκεησηένλ φηη ην 1958, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ αγψλα ηεο Δ.Ο.Κ.Α., νη Σνπξθνθχπξηνη πξνέβεζαλ ζηε ζχζηαζε ρσξηζηψλ δήκσλ, κηα πξάμε πνπ αλαγλσξίζηεθε απφ ηε βξεηαληθή απνηθηαθή δηνίθεζε κε ηνλ πεξί Σνπξθηθψλ Γεκνηηθψλ Δπηηξνπψλ (Πξνζσξηλέο Γηαηάμεηο) λφκν 33/1959. Βιέπε Αηκηιηαλίδε Α. «Κνηλνβνπιεπηηθή πλχπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ( )» (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 2003), ζει Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη ν Αβέξσθ ήηαλ εθείλνο πνπ επέκελε λα κε γίλεη δεθηφ ην αίηεκα ησλ Σνχξθσλ γηα ρσξηζηνχο δήκνπο. Βιέπε, επίζεο Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει.43, φπνπ ν Αβέξσθ, αλαθεξφκελνο ζε επαθέο πνπ είρε κε Σνχξθνπο αμησκαηνχρνπο ζηελ Άγθπξα ην 1962 είπε «δηα ηνπο έμη ρσξηζηνχο Γήκνπο (ηνπο νπνίνπο ζεκεησηένλ είρακε πνιεκήζεη κέρξη ηεο ηειεπηαίαο ζηηγκήο αιιά καο είραλ επηκφλσο δεηήζεη ν Μαθάξηνο, ν Άλζηκνο Κπηίνπ θαη ν Ζγνχκελνο Κχθθνπ. Δίρα κάιηζηα ηφζνλ δηαθσλήζεη επ απηνχ, εθ φζνλ εγψ ζα δηαπξαγκαηεπφκνπλ, ψζηε ζπλεηάγε πξαθηηθφ πξηλ θχγσ δηα ηελ ηειεπηαίαλ ζπλάληεζηλ κνπ κε ηνλ Ενξινχ)». 46 Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Αιεμαλδξάθεο Μ, Θενδσξφπνπινο Β. θαη Λαγάθνο Δπζ. «Σν Κππξηαθφ Μηα Δλδνζθφπεζε» (Β Έθδνζε, Διιεληθή Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα 1987), ζει. 28. Οη ζπγγξαθείο πξνζδηνξίδνπλ ηελ 29 ε Ηαλνπαξίνπ 1959 σο κέξα θαηά ηελ νπνία πξνέβε ν Μαθάξηνο ζηε δήισζε πεξί ζπκπεξίιεςεο ησλ ρσξηζηψλ Γήκσλ ζηηο ειιελνηνπξθηθέο δηαπξαγκαηεχζεηο. 13

13 πκθωλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ: Πξνϊόλ επηβνιήο ή απνηέιεζκα εθαηέξωζελ ζπκβηβαζκώλ; Δίλαη δχζθνιν λα απνθαλζεί θαλείο θαηεγνξεκαηηθά γηα ην θαηαλαγθαζηηθφ (ή κε) ησλ πκθσληψλ. Ακθφηεξεο νη απφςεηο έρνπλ ππνζηεξηρζεί. Βάζεη ηεο πξψηεο άπνςεο, νη πκθσλίεο νπζηαζηηθά επηβιήζεθαλ ζηνλ Μαθάξην θαη, θαη επέθηαζε, ζηνλ θππξηαθφ ιαφ. 48 Σν ζίγνπξν είλαη φηη ε ειιελνθππξηαθή εγεζία (φπσο θαη ε ηνπξθνθππξηαθή) δελ παξεπξέζεθε ζηε Επξίρε φπνπ έγηλαλ νη ζεκαληηθφηεξεο δηαβνπιεχζεηο ελφςεη ησλ ηειηθψλ ζπκθσληψλ. Αλ γίλεη δερηή φκσο ε παξαδνρή ηεο πξφηεξεο ελεκέξσζεο ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ θαη ε ζχκθσλε γλψκε ηνπ (ζε ζεκαληηθφ βαζκφ) ζηα έσο ηφηε ζπδεηεζέληα θαη ζπκθσλεζέληα, ηφηε ε έλλνηα ηεο επηβνιήο δηαιακβάλεη έλα ιηγφηεξν απφιπην θαη αξθεηά πην δηθνξνχκελν ραξαθηήξα. Απφ ηελ άιιε, είλαη πηζαλφ φηη νη Κχπξηνη δελ θξαηνχληαλ ελήκεξνη ζηηο ιεπηνκέξεηεο ησλ δηαπξαγκαηεχζεσλ ζηελ ειβεηηθή πφιε. 49 Δληνχηνηο, ν ίδηνο ν Μαθάξηνο είρε δειψζεη φηη ε ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ ήηαλ απαξαίηεηε απφ ηε ζηηγκή πνπ ην αληίζεην ζα νδεγνχζε ζε πνιχ δπζάξεζηεο ζπλέπεηεο (έρνληαο, βαζηθά, θαηά λνπ ην ζρέδην Μαθκίιιαλ 50 κε ηα δηρνηνκηθά ζηνηρεία πνπ εηζήγαγε). 51 Σνχην βέβαηα εκπίπηεη ζηε ινγηθή ηεο απνηξνπήο ηνπ ελ ιφγσ αγγιηθνχ ζρεδίνπ, ε ζθνπηκφηεηα ηνπ νπνίνπ αλαιχζεθε λσξίηεξα θαη απνδείρηεθε αξθνχλησο δηθνξνχκελε. Θα ήηαλ επνκέλσο επηζθαιέο λα εμαρζεί έλα ζαθέο ζπκπέξαζκα πεξί ηεο επηβνιήο ή κε ησλ πκθσληψλ ηεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ. Ζ ίδηα δπζρέξεηα παξαηεξείηαη θαη ζην ηέηαξην 48 Βιέπε, inter allia, Φαξνπδάθε Ν.. «Ο Φάθειινο άλνημε: Ζ Κππξηαθή Σξαγσδία ρσξίο Μάζθα» (Υξηζηηαληθή Γεκνθξαηία, Αζήλα 1988), ζει , Κνπθνπδάθεο Β., Σζαξδαλίδεο Υ. θαη σηεξέιεο Κ. «Ζ Πνιηηηθή ησλ Τπεξδπλάκεσλ ζηελ Αλαηνιηθή Μεζφγεην θαη ζηνλ Πεξζηθφ Κφιπν: πνιηηηθέο θαη ζηξαηεγηθέο επηπηψζεηο γηα ηελ Διιάδα, ηελ Σνπξθία θαη ηε ανπδηθή Αξαβία» (Ίδξπκα Μεζνγεηαθψλ Μειεηψλ, Αζήλα 1989), ζει. 191 θαη Ξπδή Α., Ληλαξδάηνπ. θαη Υαηδεαξγχξε Κ. «Ο Μαθάξηνο θαη νη χκκαρνί ηνπ» (Gutenberg, Αζήλα 1972), ζει Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει ην James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει.19, αλαθέξεηαη φηη ν Μαθάξηνο εγθαηέιεηςε ηελ ηδέα ηεο έλσζεο θαη πξφηεηλε ηελ αλεμαξηεζία εμαηηίαο ηνπ ζρεδίνπ Μαθκίιιαλ. 51 Βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Αιεμαλδξάθεο Μ, Θενδσξφπνπινο Β. θαη Λαγάθνο Δπζ. «Σν Κππξηαθφ Μηα Δλδνζθφπεζε» (Β Έθδνζε, Διιεληθή Δπξσεθδνηηθή, Αζήλα 1987), ζει. 29 θαη Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει.53, φπνπ παξαηίζεηαη ε θάησζη δήισζε ηνπ Αξρηεπηζθφπνπ ζηηο «Τπέγξαςα ηε ζπκθσλία ηνπ Λνλδίλνπ ελ πιήξεη ζπλεηδήζεη ησλ επζπλψλ κνπ έλαληη ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ. Σπρφλ λαπάγην ηεο επί ηνπ Κππξηαθνχ δηαζθέςεσο ηνπ Λνλδίλνπ εθ ηεο αξλήζεσο ππνγξαθήο, ζα είρε θαηαζηξεπηηθάο ζπλέπεηαο δηα ην κέιινλ ηεο Νήζνπ αλαιακβάλσ κφλνο πιήξε θαη αθέξαηαλ ηελ επζχλελ, παξακέλνληνο αδεζκεχηνπ ηνπ Κππξηαθνχ ιανχ κφλνπ Κπξηάξρνπ λα δερζεί ή απνξξίςε ηελ ππ εκνχ ππνγξαθείζαλ πκθσλίαλ». Βιέπε επίζεο Κρανιδιώηης Γ. «Το Κσπριακό Πρόβλημα » (Θεμέλιο, Αθήνα 1984), ζελ

14 θαη ηειεπηαίν εξψηεκα ηνπ παξφληνο θεθαιαίνπ πνπ αθνξά ηελ απνηίκεζε ησλ θεξδψλ εθάζηεο εκπιεθφκελεο πιεπξάο ζηηο πκθσλίεο. Πνηνο θέξδηζε από ηηο πκθωλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ; Ζ απνηίκεζε ησλ νθειψλ πνπ απνθφκηζε έθαζην ησλ εκπιεθφκελσλ κεξψλ ζηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ ζπλδέεηαη ζε θάπνην βαζκφ κε ηα πξναλαθεξζέληα εξσηήκαηα. Αλ δειαδή ζεσξεζεί φηη ην ζρέδην Μαθκίιιαλ «δελ δηεθεξχζζεην αιιά εθεπμόδεηο», 52 φπσο αλέθεξε ν ηφηε Έιιελαο Τπνπξγφο Δμσηεξηθψλ Δπάγγεινο Αβέξσθ, ηφηε ε επίηεπμε ησλ πκθσληψλ έρεη κηα ζεηηθή ρξνηά γηα ηα ειιελνθππξηαθά ζπκθέξνληα. Απηφ φκσο ηζνζθειίδεηαη απφ ηελ ππνρξέσζε ηεο Κχπξνπ λα κελ πξνσζήζεη ηελ έλσζε κε θακία άιιε ρψξα, ζπκπεξηιακβάλνκελεο βέβαηα θαη ηεο Διιάδαο. Ζ Κχπξνο θέξδηζε ηελ αλεμαξηεζία ηεο (παξφηη απηή είρε έλα ραξαθηήξα δέζκεπζεο) θαη απνηίλαμε ην απνηθηνθξαηηθφ θαζεζηψο. Θεσξείηαη δεδνκέλν φηη ε δεζκεπκέλε αλεμαξηεζία απέρεη πφξξσ απφ ηελ απηνδηάζεζε θαη ην δηθαίσκα έλσζεο κε άιιε ρψξα πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. κσο, επεηδή ε πνιηηηθή είλαη ε ηέρλε ηνπ εθηθηνχ, ζα πξέπεη θαλείο λα εμεηάζεη ην θαηά πφζν ε Κχπξνο ζα κπνξνχζε λα εμαζθαιίζεη θάπνηα θαιχηεξε ζπκθσλία απφ απηήλ πνπ ηειηθά απεδέρζε. Κάηη ηέηνην εκπεξηέρεη έλαλ θχζεη ζεσξεηηθφ ραξαθηήξα, σζηφζν ζα κπνξνχζε λα δηαηππσζεί ε άπνςε πσο ν θνηλφο παξνλνκαζηήο ηεο βνχιεζεο ησλ ηξηψλ Δγγπεηξηψλ Γπλάκεσλ (Βξεηαλίαο, Διιάδαο θαη Σνπξθίαο) θαη ην ζεκείν εθείλν ζην νπνίν ζα κπνξνχζαλ λα ζπγθεξαζηνχλ νη επηζπκίεο ηνπο θαη ν ζπζρεηηζκφο ησλ κεηαμχ ηνπο δπλάκεσλ ήηαλ ε αλεμαξηεζία ππφ φξνπο. Πέξαλ απηψλ, κηα δηαπίζησζε πνπ ζα κπνξνχζε λα πξαγκαηνπνηεζεί είλαη φηη ε Βξεηαλία εμππεξέηεζε ζε πνιχ ζεκαληηθφ βαζκφ ηα ζπκθέξνληά ηεο κέζσ ησλ σο άλσ πκθσληψλ. Ζ Βξεηαλία ήηαλ ππνρξεσκέλε λα δεζκεχεη έλαλ κεγάιν αξηζκφ ζηξαηησηψλ (ππνινγηδφηαλ ζε ) ζην λεζί εμαηηίαο ηεο Δ.Ο.Κ.Α. πνπ ζα κπνξνχζαλ λα θαλνχλ ρξήζηκνη ζε άιια ζεκεία ηνπ πιαλήηε. Παξάιιεια, κπνξεί ε βξεηαληθή πνιηηηθή κέρξη ηα κέζα ηνπ 56 λα έκνηαδε θάζεηα απνξξηπηηθή ζε νπνηαδήπνηε πεξίπησζε απνρψξεζεο απφ ηελ Κχπξν, 53 φκσο ε θαηάζηαζε είρε 52 Βιέπε ππνζεκείσζε ππ αξηζκφ Βιέπε James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει.11. Ο ηφηε Πξσζππνπξγφο ηεο Βξεηαλίαο είρε πξνβεί ζηελ εμήο ραξαθηεξηζηηθή δήισζε: «Υσξίο ηελ Κχπξν, δελ ζα ππάξρνπλ ζίγνπξεο (certain) εγθαηαζηάζεηο γηα λα πξνζηαηεχζνπλ ηηο πξνκήζεηέο καο ζε πεηξέιαην (our supply of oil). Υσξίο πεηξέιαην, ζα ππάξμεη πείλα θαη αλεξγία ζηε Βξεηαλία. Δίλαη ηφζν απιφ». Άιισζηε ε πξφζθαηε απνρψξεζε ησλ Βξεηαλψλ απφ ηελ Αίγππην θαηέδεημε πσο «δελ κπνξεί λα ζηεξίδεηαη πάληνηε θαλείο ζε βάζεηο φπνπ δελ ππάξρεη θπξηαξρία» (bases without 15

15 κεηαβιεζεί ζεκαληηθά ην 1958 θαη απηφ απνηππψλεηαη μεθάζαξα ζε κηα θξάζε ηνπ ηφηε Βξεηαλνχ Πξσζππνπξγνχ ηεο Βξεηαλίαο Υάξνιλη Μαθκίιιαλ: «Υξεηαδφκαζηε κφλν ηα Γηβξαιηάξ καο» (We only need our Gibraltars ). 54 Ζ βξεηαληθή πνιηηηθή εγεζία πξνθαλψο θαηέιεμε ζην ζπκπέξαζκα φηη αξθνχζαλ θάπνηεο, ιίγεο, ζηξαηησηηθέο βάζεηο θαη ε ρξήζε εγθαηαζηάζεσλ, φπσο ηα αεξνδξφκηα, πξνθεηκέλνπ λα δηαζθαιίζεη ηα ζπκθέξνληά ηεο. Βαζηθή, φκσο, πξνυπφζεζε ήηαλ ε εμαζθάιηζε ηεο θπξηαξρίαο επί απηψλ ησλ βάζεσλ θαη ε θαηάιεμε ζε ζπκθσλία γηα ην θαζεζηψο ηνπ λεζηνχ πξν ηεο απνρψξεζεο ηεο πιεηνςεθίαο ησλ βξεηαληθψλ ζηξαηεπκάησλ απφ ην λεζί. 55 Απηή άιισζηε θαίλεηαη φηη ήηαλ κηα ζεκαληηθή παξάκεηξνο ηεο πκθσλίαο ηεο Επξίρεο, δειαδή ε θαηνρχξσζε ησλ βξεηαληθψλ δηθαησκάησλ 56 θαη δε κέζσ ηεο πλζήθεο Δγγχεζεο. 57 ην ζπγθεθξηκέλν πιαίζην εληάζζεηαη θαη ε ππνπξγηθή δηάζθεςε πνπ έιαβε ρψξα ζην Λνλδίλν ηελ επαχξηνλ ηεο πκθσλίαο ηεο Επξίρεο θαη είρε σο βαζηθφ αληηθείκελν, φπσο νκνιφγεζε θαη ν ίδηνο ν Μαθκίιιαλ, «ηελ θαιχηεξε δηαζθάιηζε ηεο ζηξαηησηηθήο παξνπζίαο ηεο Βξεηαλίαο ζηε Μεγαιφλεζν». 58 ζνλ αθνξά ηελ ηνπξθνθππξηαθή (θαη θαη επέθηαζε ηελ ηνπξθηθή) πιεπξά, ην βαζηθφ θέξδνο πνπ απνθφκηζε είλαη φηη ηεο αλαγλσξίζηεθε ην status ηεο θνηλφηεηαο, 59 πνπ είρε πιένλ ηζφηηκν ιφγν γηα ηα ηεθηαηλφκελα ζηελ Κχπξν, αθνχ ην χληαγκα ηεο Κχπξνπ 60 είρε ζρεδηαζηεί θαηά ηέηνην ηξφπν ψζηε λα ηνπνζεηεί ηηο δχν θνηλφηεηεο πάλσ ζε ίζε βάζε. 61 Γελ ζα πξέπεη άιισζηε λα ιεζκνλεζεί ην γεγνλφο φηη νη Σνπξθνθχπξηνη αληηζηνηρνχζαλ ζην 18% ηνπ πιεζπζκνχ ζηελ Κχπξν. 62 sovereignty cannot always be relied upon). Βιέπε, επίζεο, Brendan O'Malley, Ian Craig (επηκ. Γηαιινπξίδε Υ.) «Ζ ζπλνκσζία ηεο Κχπξνπ: ΖΠΑ, θαηαζθνπία θαη ε ηνπξθηθή εηζβνιή», ζει Έ.α., ζει Έ.α. Βιέπε επίζεο Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει.105. Καηά ηελ ππνγξαθή ησλ πκθσληψλ Επξίρεο θαη Λνλδίλνπ, ην 1959, ε Βξεηαλία κεξίκλεζε, επηκειψο θαη πεηζκφλσο, λα δηαηεξήζεη ηεο ζηξαηησηηθή ηεο παξνπζία ζηελ Κχπξν. 58 Έ.α., ζει Κξαληδηψηε Ν. «Αλνρχξσηε Πνιηηεία Κχπξνο , Σφκνο Α» (Δζηία, Αζήλα 1985), ζει Σν χληαγκα ηεο Κχπξνπ ζα αλαιπζεί ζπζηεκαηηθά ζην ηξίην θεθάιαην ηεο εξγαζίαο. 61 Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει χκθσλα κε ηελ πξψηε απνγξαθή πιεζπζκνχ πνπ δηεμήρζε ην 1960, νη Διιελνθχπξηνη ήηαλ (80%), νη Σνπξθνθχπξηνη (18%), ελψ άηνκα (πνζνζηφ 2%) άλεθαλ ζε άιιεο εζληθφηεηεο. Βιέπε Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει.153. Ο Γ. Κξαληδηψηεο παξαζέηεη ειαθξψο δηαθνξεηηθνχο αξηζκνχο, πνπ δελ δηαθνξνπνηνχλ ηηο πνζνζηηαίεο 16

16 Δμαηηίαο απηνχ, ήηαλ ινγηθφ λα πηζηεχνπλ νη Διιελνθχπξηνη φηη φθεηιαλ λα έρνπλ ηνλ πξψην ιφγν ζηε δηνίθεζε ηεο λήζνπ. 63 πσο, φκσο, επηζεκαίλεη ν Α.James «νη Σνπξθνθχπξηνη πίζηεπαλ φηη ήζαλ ηφζν πνιπάξηζκνη (numerous enough) ψζηε λα έρνπλ ην δηθαίσκα ελφο ζεκαληηθνχ ιέγεηλ (of a significant say) ζηηο θπβεξλεηηθέο δηαδηθαζίεο θαη απνθάζεηο». 64 Αλαθεξφκελνο ζην ζέκα ηνπ ραξαθηεξηζκνχ ησλ Σνπξθνθππξίσλ σο «θνηλφηεηαο» ή σο «κεηνλφηεηαο», ν πξέζβεο ε.η. θ. Βχξσλ Θενδσξφπνπινο παξέρεη κηα ελδηαθέξνπζα δηάζηαζε: «Δκείο (ζ.ζ. ε ειιεληθή πιεπξά) ραιάγακε ηνλ θόζκν επεηδή δίλακε πάληα ζεκαζία ζηηο ιέμεηο θαη όρη ζηελ νπζία. Θέιακε λα κελ ηνπο απνθαινύκε θνηλόηεηα, αιιά λα ηνπο απνθαινύκε κεηνλόηεηα. Αλεμαξηήησο ηνπ αλ ήηαλ θνηλόηεηα ή κεηνλόηεηα, ην ζεκαληηθό είλαη πσο είραλ νξγαλσζεί θαη πσο απνηεινύζαλ κία νκάδα. Άιισζηε, ε κελ κεηνλόηεηα αλαθέξεηαη ζην αξηζκεηηθό, ε δε θνηλόηεηα αλαθέξεηαη ζην νξγαλσηηθό». 65 Πάλησο, ε εγθαηάιεηςε ηεο δηρνηφκεζεο (βάζεη ηεο πλζήθεο Δγγχεζεο) ζίγνπξα δελ πξνζκεηξάηαη ζηα ζεηηθά ζεκεία ησλ ζπκθσληψλ, αιιά, φπσο πξναλαθέξζεθε, απηφ απνηέιεζε ην ηίκεκα κηαο δηαδηθαζίαο πνπ είρε, θπξίσο, ραξαθηήξα ζπκβηβαζκνχ. 66 Αλεμαξηήησο ηνπ θέξδνπο πνπ απεθφκηζε θάζε κηα απφ ηηο εκπιεθφκελεο πιεπξέο θαη ησλ παξαρσξήζεσλ ζηηο νπνίεο πξνέβε, ην ζεκαληηθφηεξν ζηνηρείν είλαη φηη ππεγξάθεζαλ νη πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ πνπ άλνημαλ έλα εληειψο λέν θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ θεθάιαην ζην Κππξηαθφ δήηεκα. Σα πξψηα ζηάδηα απηνχ ηνπ θεθαιαίνπ ζα εμεηαζηνχλ ζηε ζπλέρεηα ηεο εξγαζίαο. αλαινγίεο: Διιελνθχπξηνη, Σνπξθνθχπξηνη θαη άιισλ εζλνηήησλ, βι. Κξαληδηψηε Γ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα » (Θεκέιην, Αζήλα 1984), ζει Κακία θνηλσλία κε ζχλζεζε 80% θαη 20% δελ κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί σο δηθνηλνηηθή, βι. Polyviou P. «Cyprus: Conflict and Negotiation » (Duckworth, Λνλδίλν 1980), ζει James A. «Keeping the Peace in the Cyprus Crisis of » (Palgrave, Νέα Τφξθε 2002), ζει Πξνζσπηθή ζπλέληεπμε κε ηνλ πξέζβε ε.η. θ. Βχξσλα Θενδσξφπνπιν, Αζήλα 13 επηεκβξίνπ Βιέπε, κεηαμχ άιισλ, Ζξαθιείδεο Α. «ΚΤΠΡΗΑΚΟ: χγθξνπζε θαη Δπίιπζε» (ηδέξεο Η., Αζήλα 2002), ζει.78 θαη Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει

17 Κεθάλαιο Γεύηεπο: Από ηιρ ςμθωνίερ Εςπίσερ-Λονδίνος ζηεν ανακήπςξε ηερ ανεξαπηεζίαρ ηερ Κύππος Σν δεχηεξν θεθάιαην πξαγκαηεχεηαη ηελ πεξίνδν πνπ κεζνιάβεζε απφ ηελ 19 ε Φεβξνπαξίνπ 1959 έσο ηελ 16 ε Απγνχζηνπ 1960, νπφηε ππεγξάθε ην χληαγκα ηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο θαη ε Κχπξνο αλαθεξχρζεθε αλεμάξηεηε. 67 Tα ζεκεία ζηα νπνία ζα εζηηάζεη ε εξγαζία αθνξνχλ: α) ηελ απνδνρή ησλ ζπκθσληψλ Επξίρεο- Λνλδίλνπ απφ ηελ ειιελνθππξηαθή θαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά, β) ηηο πξνεδξηθέο θαη βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηελ Κχπξν, θαη γ) ην έξγν ησλ Μεηθηψλ Δπηηξνπψλ θαη ην δήηεκα ησλ θπξίαξρσλ ζηξαηησηηθψλ βάζεσλ ηεο Βξεηαλίαο. Ζ απνδνρή ηεο ζπκθωληώλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ από ηελ ειιελνθππξηαθή θαη ηελ ηνπξθνθππξηαθή πιεπξά Ζ ππνγξαθή ησλ ζπκθσληψλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ απνηέιεζαλ αληηθείκελν έληνλσλ πξνζηξηβψλ αλάκεζα ζηελ θπβέξλεζε θαη ζηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο, θαηά ηελ ζρεηηθή ζπδήηεζε ζηε Βνπιή πνπ δηήξθεζε ηέζζεξηο κέξεο (25-28 Φεβξνπαξίνπ 1959). 68 Ζ θπβέξλεζε ππεξακχλζεθε ησλ επηινγψλ ηεο, φπσο ήηαλ αλακελφκελν, ελψ ηα θφκκαηα ηεο αληηπνιίηεπζεο άζθεζαλ δξηκχηαηε θξηηηθή, 69 κε κνλαδηθή εμαίξεζε ηνλ αλεμάξηεην βνπιεπηή ησλ Φηιειεπζέξσλ θαη κεηέπεηηα Πξσζππνπξγφ Γ. Παπαλδξένπ πνπ ηήξεζε πην ήπηνπο ηφλνπο, αθνχ παξέζεζε θαη κηα ζεηξά απφ πιενλεθηήκαηα πνπ έθεξαλ νη σο άλσ πκθσλίεο. 70 Σα πιενλεθηήκαηα απηά ζρεηίδνληαλ κε ηελ εμαζθάιηζε ηεο αλεμαξηεζίαο ηεο Κχπξνπ, ηελ απνθαηάζηαζε ηεο εηξήλεο θαη ηεο ειεπζεξίαο ζην πνιπηάξαρν λεζί, ηελ απνθαηάζηαζε ησλ ειιεληθψλ ζπκκαρηψλ, ηνλ επλντθφ αληίθηππν ηεο εηξήλεπζεο ζηελ Κχπξν γηα ηνλ Διιεληζκφ ηεο Κσλζηαληηλνχπνιεο θαη ηε δπλαηφηεηα πνπ δηλφηαλ πιένλ ζηελ Διιάδα λα ζπγθεληξσζεί απεξίζπαζηε ζηελ εζσηεξηθή ηεο απνζηνιή, πνπ δελ ήηαλ άιιε απφ ηελ επεκεξία ηνπ ειιεληθνχ ιανχ. Παξάιιεια, ν Γ. Παπαλδξένπ ήηαλ ν 67 Αηκηιηαλίδε Α. «Κνηλνβνπιεπηηθή πλχπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ( )» (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 2003), ζει Βιέπε Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει πσο αλαθέξεη ραξαθηεξηζηηθά ν ζπγγξαθέαο «νη ζπδεηήζεηο ήηαλ απφ ηηο πιένλ δξακαηηθέο ζηα κεηαπνιεκηθά θνηλνβνπιεπηηθά ρξφληα». 69 ινη νη νκηιεηέο ηεο Αληηπνιίηεπζεο, απφ ηνπο αθξαίνπο αξηζηεξνχο έσο ηνπο αθξαίνπο δεμηνχο θαηεγφξεζαλ ηηο πκθσλίεο σο κεηνλεθηηθέο θαη κε βηψζηκεο θαη θαηειφγηζαλ επζχλεο ζηελ θπβέξλεζε. Αθνχζηεθαλ δε ζπρλά ραξαθηεξηζκνί φπσο «δηαβνιηθή επηλφεζε», «ηξαγέιαθνο», «ηξαγσδία ζπκθσληψλ», «κφληκε ππξηηηδαπνζήθε ηνπ Κππξηαθνχ δεηήκαηνο» θ.ιπ. Βιέπε Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει Έ.α., ζει

18 κφλνο πνπ, παξφηη άζθεζε θξηηηθή ελαληίνλ ησλ πκθσληψλ, ζπκβνχιεπζε ηελ Βνπιή λα ηηο δερζεί δηφηη «Ζ αθχξσζε ησλ πκθσληψλ ζα νδεγνχζε ζην ράνο Με ηελ αθχξσζε ζα νδεγνχκαζηε ζηελ άβπζζν». 71 Έλα παξάδνμν ζηελ φιε ππφζεζε είλαη φηη ην Διιεληθφ Κνηλνβνχιην δελ επηθχξσζε ηηο πκθσλίεο θαζαπηέο. Αληίζεηα, ζεσξήζεθε φηη απηέο εγθξίζεθαλ κεηά ηελ απφξξηςε ηεο πξφηαζεο δπζπηζηίαο θαηά ηεο θπβέξλεζεο Καξακαλιή, ε νπνία θαηαηέζεθε θαηά ηελ έλαξμε ησλ ζπδεηήζεσλ ζε ζρέζε κε ηηο πκθσλίεο θαη αθνξνχζε ζηε γεληθή δηαρείξηζε ηνπ θππξηαθνχ πξνβιήκαηνο. 72 Πάλησο, ε πξφηαζε δπζπηζηίαο απνξξίθζεθε κε 170 ςήθνπο θαηά, 118 ππέξ θαη 12 βνπιεπηέο απφληεο. 73 Ζ αληηκεηψπηζε, ελ ηέιεη, ηνπ φινπ δεηήκαηνο απφ ηελ Διιεληθή Βνπιή πηζαλψο δηθαηψλεη ηε κφληκε δηακαξηπξία ηνπ Μαθαξίνπ γηα έιιεηςε ππεξθνκκαηηθήο πνιηηηθήο ζηελ Διιάδα επί ηνπ Κππξηαθνχ. 74 Άιισζηε, ε ειιεληθή θπβέξλεζε θξάηεζε ηελ αληηπνιίηεπζε καθξηά απφ ηηο δηαβνπιεχζεηο ηεο Κχπξνπ, κε απνηέιεζκα λα παξνπζηάζεη ε πνιηηηθή εγεζία απιά ζηε Βνπιή ηηο πκθσλίεο πνπ είραλ ζπλεθζεί κε πιήξε κπζηηθφηεηα ζηε Επξίρε θαη ζην Λνλδίλν. 75 Θα κπνξνχζε ζην ζεκείν απηφ λα ππνζηεξηρζεί φηη ε ζπγθεθξηκέλε ηαθηηθή επέζπεπζε ηηο δηαδηθαζίεο, φκσο δελ ρσξά ακθηβνιία ζηε δηαπίζησζε φηη ζε κείδνλα ζέκαηα εζληθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα ππήξρε ελεκέξσζε ηεο αληηπνιίηεπζεο. 76 ζνλ αθνξά ηελ ίδηα ηελ Κχπξν, νη πκθσλίεο έηπραλ κηαο ζρεηηθά επξείαο απνδνρήο, κε εμαίξεζε ην θνκκνπληζηηθφ θφκκα 77 θαη ηα αθξνδεμηά ελσηηθά 71 Βιάρνπ Α. «Γέθα ρξφληα Κππξηαθνχ» (Δζηία, Αζήλα 1980), ζει Αηκηιηαλίδε Α. «Κνηλνβνπιεπηηθή πλχπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ( )» (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 2003), ζει. 8. Ο ζπγγξαθέαο αλαθέξεη φηη «ε ζεσξνχκελε θχξσζε ησλ ζπλζεθψλ χζηεξα απφ πξφηαζε κνκθήο απνηειεί ηδηαίηεξα αλνξζφδνμε κέζνδν, ηδηαίηεξα αλ αλαινγηζηεί θαλείο φηη νη ζπκθσλίεο δελ έρνπλ κέρξη ζήκεξα (ζ.ζ. 2003) δεκνζηεπζεί ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο» (ζει. 8, ππνζεκείσζε ππ αξηζκφ 4). 73 Βιέπε Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει Βιέπε Σεξιέμε Π. «Γηπισκαηία θαη Πνιηηηθή ηνπ Κππξηαθνχ. Αλαηνκία ελφο ιάζνπο» (Ράππα, Αζήλα 1971), ζει Έ.α., ζει Απηφ άιισζηε ππήξμε θαη ην θχξην επηρείξεκα ηεο Αληηπνιίηεπζεο 77 εκεησηένλ φηη ζηηο αξρέο ηνπ 1959 δελ ππήξρε νξγαλσκέλε πνιηηηθή δσή ζηελ Κχπξν, κε κφλε εμαίξεζε ην ΑΚΔΛ, βιέπε Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει. 91. Σν ΑΚΔΛ ηδξχζεθε ζηηο 14 Απξηιίνπ 1941 θαη ζπληζηνχζε ην δηάδνρν ζρήκα ηνπ Κνκκνπληζηηθνχ Κφκκαηνο Κχπξνπ πνπ είρε ηεζεί εθηφο λφκνπ κεηά ηα επεηζφδηα πνπ έιαβαλ ρψξα ζην λεζί ηνλ Οθηψβξε ηνπ 1931, βιέπε Αηκηιηαλίδε Α. «Κνηλνβνπιεπηηθή πλχπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ( )» (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 2003), ζει. 15 θαη 16 19

19 ζηνηρεία, 78 φπσο θάλεθε θαη απφ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζηηο πξνεδξηθέο εθινγέο πνπ έιαβαλ ρψξα ηνλ Γεθέκβξε ηνπ ηδίνπ έηνπο θαη ζα αλαιπζνχλ ζηε ζπλέρεηα. ηελ πεξίπησζε ηεο Σνπξθίαο, ε ειιελνηνπξθηθή ζπκθσλία επηθπξψζεθε ζηελ Δζλνζπλέιεπζε, ρσξίο φκσο ηελ εμαζθάιηζε νκνθσλίαο. 79 Ο κεηέπεηηα Πξσζππνπξγφο Ηζκέη Ηλνλνχ θαζψο θαη ν Δηδεβίη επέθξηλαλ έληνλα ηηο πκθσλίεο, 80 ηελ ψξα πνπ νη πξσηαγσληζηέο ηεο Επξίρεο θαη ηνπ Λνλδίλνπ Αληλάλ Μεληεξέο θαη Φαηίλ Ενξινχ ππεξακχλνληαλ ησλ πκθσληψλ. 81 Υαξαθηεξηζηηθή δε είλαη ε απάληεζε ηνπ Σνχξθνπ Τπνπξγνχ Δμσηεξηθψλ ζηηο αηηηάζεηο ηεο Αληηπνιίηεπζεο: «δελ θάλακε θακηά ζπζία παξαηηνχκελνη απφ ηε δηρνηφκεζε, κε ηε κνξθή πνπ παξαηηεζήθακε. Γηαηί, αληί λα απνδπζνχκε ζε έλα καθξνρξφλην αγψλα κε ηελ Διιάδα, εμαζθαιίζακε ηελ θπξηαξρία θαη δηαθέληεςε φιεο ηεο κεγαινλήζνπ απφ ηελ Σνπξθηθή Κνηλφηεηα. Δθηφο απηνχ, εμαζθαιίζακε ηελ αζθάιεηα ηεο ηνπξθηθήο παηξίδαο». 82 ζνλ αθνξά ηε Βξεηαλία, ε θαηάζηαζε ήηαλ ζαθψο απινχζηεξε αθνχ νη ζπκθσλίεο έγηλαλ απζεκεξφλ δεθηέο απφ ηε Βνπιή ησλ Κνηλνηήησλ ηεο Αγγιίαο, πνπ εμέθξαζε ηελ νκφθσλε ηθαλνπνίεζή ηεο γη απηέο. 83 Οη πξνεδξηθέο θαη βνπιεπηηθέο εθινγέο ζηελ Κύπξν θαηά ην 1959 θαη ην 1960 Οη εθινγέο γηα ηελ αλάδεημε Πξνέδξνπ ζηελ Κχπξν έιαβαλ ρψξα ζηηο 13 Γεθεκβξίνπ ηνπ Ζ ειιελνθππξηαθή πιεπξά θαιείην λα αλαδείμεη ηνλ Πξφεδξν ηεο πξψηεο Κππξηαθήο Γεκνθξαηίαο, ε δε Σνπξθνθππξηαθή ηνλ 78 Βιέπε Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ : ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει Τπάξρεη κηα δηαθσλία σο πξνο ηνλ αξηζκφ ησλ ςεθηζάλησλ ζηε ζρεηηθή ςεθνθνξία ηεο ηνπξθηθήο Δζλνζπλέιεπζεο θαη σο πξνο ηνλ επηκεξηζκφ ησλ ζεηηθψλ θαη αξλεηηθψλ ςήθσλ. Ο Λ. Ηεξνδηαθφλνπ ππνζηεξίδεη φηη 347 κέιε ςήθηζαλ ππέξ θαη 138 θαηά (ζχλνιν 485 κέιε), βι. Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει.344, ελψ ν Α. Αηκηιηαλίδεο αλαθέξεη φηη 437 κέιε ςήθηζαλ ππέξ (επί ζπλφινπ 487 κειψλ), βι. Αηκηιηαλίδε Α. «Κνηλνβνπιεπηηθή πλχπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ( )» (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 2003), ζει. 8, ππνζεκείσζε ππ αξηζκφ Με ην αηηηνινγηθφ φηη παξαηηήζεθε ε Σνπξθία απφ ηε δηρνηφκεζε. 81 Ο π. Παπαγεσξγίνπ παξαζέηεη έλα πνιχ ελδηαθέξνλ πεξηζηαηηθφ πνπ ζρεηίδεηαη κε ηνλ Σνχξθν Τπνπξγφ Δμσηεξηθψλ. ηαλ βξέζεθε ελψπηνλ ηεο αγρφλεο κεηά ην ζηξαηησηηθφ πξαμηθφπεκα ηεο θαη ηελ δίθε ζηελ Πιάηε, ζην λεζί ησλ θχισλ, ν Ενξινχ αλεθψλεζε «Απαγρνλίδεηε εθείλνλ πνπ έθεξε ηελ εκηζέιελνλ εηο ηελ Κχπξνλ», βι. Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ: ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει Αηκηιηαλίδε Α. «Κνηλνβνπιεπηηθή πλχπαξμε Διιελνθππξίσλ θαη Σνπξθνθππξίσλ ( )» (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 2003), ζει. 7 θαη Έ.α., ζει Γηα κηα εθηελή αλάιπζε ησλ πξνεδξηθψλ εθινγψλ βιέπε Φάληε Α. «Κππξηαθφ : Αλαδεηψληαο ηελ Αιήζεηα. Μέξνο Α, ( )» (Αλδξέαο Φάληεο, Λεπθσζία 1999), ζει

20 Αληηπξφεδξν, βάζεη ησλ ζρεηηθψλ πξνβιέςεσλ ησλ πκθσληψλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ. ε αληίζεζε, φκσο, κε ηελ ηνπξθνθππξηαθή θνηλφηεηα φπνπ δελ ππήξρε δεχηεξνο ππνςήθηνο γηα ηε ζέζε ηνπ Αληηπξνέδξνπ θαη εμειέγε 85 ν δφθησξ Φαδίι Κηνπηζνχθ, ζηελ αληίζηνηρε ειιελνθππξηαθή ππήξραλ δχν ππνςήθηνη. Πέξαλ, θπζηθά, ηνπ Μαθαξίνπ, ζηελ εθινγηθή κάρε ζπκκεηείρε θαη ν Γηάλλεο Κιεξίδεο, ηέσο δήκαξρνο Λεπθσζίαο θαη παηέξαο ηνπ Γιαχθνπ Κιεξίδε, 86 ζηελνχ ζπλεξγάηε ηνπ ίδηνπ ηνπ Μαθαξίνπ θαη εγεηηθήο πξνζσπηθφηεηαο ζηελ θππξηαθή πνιηηηθή δσή απφ ην 1959 θαη εληεχζελ. 87 Ο Γηάλλεο Κιεξίδεο καδί κε ηνλ ηφηε Γήκαξρν Λεπθσζίαο Θεκηζηνθιή Γέξβε αλαθνίλσζαλ ηελ ίδξπζε ηνπ θφκκαηνο Γεκνθξαηηθή Έλσζε, πνπ απνηεινχηαλ απφ ζηνηρεία ηεο άθξαο δεμηάο (πνιινί εθ ησλ νπνίσλ ήηαλ νπαδνί ηνπ ζηξαηεγνχ Γξίβα) θαη δηέθεηλην δπζκελψο έλαληη ησλ πκθσληψλ Επξίρεο-Λνλδίλνπ. Σν παξάδνμν 88 φκσο ηεο φιεο ππφζεζεο ήηαλ φηη ν Γ. Κιεξίδεο έιαβε ηελ ππνζηήξημε ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο, κε ην νπνίν ππήξρε ηδενινγηθφ ράζκα θαη είλαη απνξίαο άμην ην θαηά πφζν ε θνηλή αληίζεζε ησλ δχν θνκκάησλ ζηηο πκθσλίεο αξθνχζε λα ην γεθπξψζεη. 89 ηελ αληίπεξα φρζε βξηζθφηαλ, φπσο αλαθέξζεθε ήδε, ν Μαθάξηνο πνπ ππνζηεξηδφηαλ απφ ην θφκκα κε ηελ επσλπκία «Δζληθφ Γεκνθξαηηθφ Μέησπν Αλαδεκηνπξγίαο» (ΔΓΜΑ) πνπ ηδξχζεθε ηελ 1 ε Απξηιίνπ ηνπ Πξσηαγσληζηηθφ ξφιν ζην ελ ιφγσ θφκκα δηαδξακάηηδαλ ζηειέρε ηεο ΔΟΚΑ, ελψ ζηηο γξακκέο ηνπ ζπγθεληξσλφηαλ ε πιεηνςεθία ησλ αγσληζηψλ θαη θπξίσο εθείλνη πνπ ππνζηήξηδαλ ηελ απφθαζε ηνπ Μαθαξίνπ λα ππνγξάςεη ηηο πκθσλίεο Επξίρεο-Λνλδίλνπ θαη γεληθά ηελ πνιηηηθή ηνπ. 90 Σν ΔΓΜΑ απνδείρζεθε εμαηξεηηθά βξαρχβην (δηαιχζεθε 85 Ζ ιέμε εμειέγε δελ είλαη θαη αλάγθε νξζή. Ο Ν. Κξαληδηψηεο θάλεη ιφγν γηα αλάδεημε ηνπ Κηνπηζνχθ, βι. Κξαληδηψηε Ν. «Γχζθνια Υξφληα Κχπξνο » (Δζηία, Αζήλα 1981), ζει. 437, ν δε Λ. Ηεξνδηαθφλνπ αλαθέξεηαη ζε δηνξηζκφ ηνπ Σνχξθνπ Αληηπξνέδξνπ ρσξίο ηε δηελέξγεηα εθινγψλ, βι. Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει Ο Γιαχθνο Κιεξίδεο πξνζπάζεζε λα κεηαπείζεη ηνλ παηέξα αιιά ε πξνζπάζεηά ηνπ απέβε άθαξπε, βι. Φάληε Α. «Κππξηαθφ : Αλαδεηψληαο ηελ Αιήζεηα. Μέξνο Α, ( )» (Αλδξέαο Φάληεο, Λεπθσζία 1999), ζει Ηεξνδηαθφλνπ Λ. «Σν Κππξηαθφ Πξφβιεκα: πνξεία πξνο ηελ ρξεσθνπία» (Παπαδήζεο, Αζήλα 1975), ζει.348 (βιέπε θαη ππνζεκείσζε ππ αξηζκφ 8 ηεο ίδηαο ζειίδαο) 88 Παπαγεσξγίνπ. «Απφ ηελ Επξίρελ εηο ηνλ Αηηίιαλ: ε ηαξαγκέλε δεκνθξαηία θαη ε ζχγθξνπζηο κε ηνπο Σνχξθνπο, » (Δπηθαλίνπ, Λεπθσζία 1980), ζει Ζ ελ ιφγσ ελφηεηα ηνπ βηβιίνπ θέξεη ηνλ ραξαθηεξηζηηθφ ηίηιν «Παξάδνμνη ζπκκαρίαη θαη ερζξφηεηεο». 89 Βιέπε Φάληε Α. «Κππξηαθφ : Αλαδεηψληαο ηελ Αιήζεηα. Μέξνο Α, ( )» (Αλδξέαο Φάληεο, Λεπθσζία 1999), ζει. 36 θη 37. Πάλησο ν ζπγγξαθέαο ηνπ βηβιίνπ θαη ζεκαίλνλ κέινο ηνπ ΑΚΔΛ ραξαθηεξίδεη ιαλζαζκέλε ηελ ελ ιφγσ απφθαζε ηεο Κεληξηθήο Δπηηξνπήο ηνπ θνκκνπληζηηθνχ θφκκαηνο ηεο Κχπξνπ. 90 Έ.α., ζει. 23 θαη

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου

Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Τεύχος 47α, 16-30 Νοεμβρίου Γ Ε Ν Ι Κ Η Γ Ρ Α Μ Μ Α Σ Ε Ι Α Ε Π Ι Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Κ Α Ι Π Ρ Ο Β Ο Λ Η Δελτίο Ενεργειακών Θεμάτων ΚΤΠΡΟ / ΑΟΕ ΚΑΗ ΣΟΤΡΚΗΚΔ ΠΑΡΑΒΗΑΔΗ πλάληεζε Τπνπξγώλ Δμσηεξηθώλ Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε.

Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. Working Paper 04/2011 Η εκπροσώπηση της Εσρωπαϊκής Ένωσης στο Σσμβούλιο Ασυαλείας τοσ Ο.Η.Ε. ύιβηα-αιεμάλδξα Ράληνπ M.Sc. ζηηο Δπξσπατθέο πνπδέο, Οηθνλνκηθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Γφθηκε Δξεπλήηξηα Κέληξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΣ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΑΚΟΛΟΤΘΧΝ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Ζ εμέιημε ηνπ πνιηηηθνχ ζπζηήκαηνο ηεο ηνπξθνθππξηαθήο θνηλφηεηαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ.

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΡΟΛΟΓΟ ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 : ΠΑΡΑΓΟΗΑΚΔ ΓΤΝΑΜΔΗ ΚΑΗ ΑΝΔΡΥΟΜΔΝΔ ΥΧΡΔ Δ ΔΝΑ ΠΑΓΚΟΜΗΟΠΟΗΖΜΔΝΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΠΟΤ ΤΝΔΥΧ ΜΔΣΑΒΑΛΛΔΣΑΗ. 1.1 Ζ ΘΔΖ ΣΧΝ ΖΠΑ ΣΟ ΝΔΟ ΠΑΓΚΟΜΗΟ ΠΟΛΗΣΗΚΟ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟ ΤΣΖΜΑ 1.2 Ζ ΠΟΡΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1

Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 Πεπί εξωτεπικήρ πολιτικήρ 1 ηνπ Ηιία Ι. Κνπζθνπβέιε Αλαπιεξσηή Καζεγεηή Γηεζλψλ ρέζεσλ Παλεπηζηεκίνπ Μαθεδνλίαο Μπνξεί ε εμσηεξηθή πνιηηηθή λα ζπληζηά έλα αξθεηά δηαδεδνκέλν αληηθείκελν πνιηηηθήο ζπδήηεζεο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν

Ζλσκέλα Έζλε. Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ζλσκέλα Έζλε Σπκβνύιην Αζθαιείαο S/2008/353 Γηαλνκή: Γεληθή 2 Ηνπλίνπ 2008 Πξσηφηππν θείκελν: αγγιηθά Έθζεζε ηνπ Γεληθνύ Γξακκαηέα γηα ηελ επηρείξεζε ησλ Ηλσκέλσλ Δζλώλ ζηελ Κύπξν Ι. Δηζαγσγή 1. Ζ παξνχζα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης

Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Ο ελληνικός εμθύλιος πόλεμος ζηο διεθνές ζύζηημα: ένας ιδεολογικός πόλεμος με ζηραηηγικό περιεχόμενο; Ανηώνης Κλάψης Η πιεξέζηεξε θαηαλφεζε ηνπ ειιεληθνχ εκθπιίνπ πνιέκνπ πξνυπνζέηεη ηελ εμέηαζή ηνπ ζην

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ

Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Από ηε κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ ζηε ςεθηαθή πόιε. Μηα λέα καηηά ζην ηξόπν ζρεδηαζκνύ παξνρήο ππεξεζηώλ Μνρηαλάθεο Κσλ/λνο Πξντζηάκελνο Πιεξνθνξηθήο Γήκνπ Ηξαθιείνπ Η κεραλνξγάλσζε ησλ ππεξεζηώλ 1990-

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ

KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ KΕΝΣΡΟ ΡΩΙΑ, ΕΤΡΑΙΑ και ΝΟΣΙΟ-ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΕΤΡΩΠΗ ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ Απριλίοσ 2010 Οκάδα Ννηην-αλαηνιηθήο Δπξώπεο 1 ΜΗΝΙΑΙΟ ΓΔΛΣΙΟ ΟΜΑΓΑ ΔΡΔΤΝΑ ΝΟΣΙΟΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΔΤΡΩΠΗ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Η κεηαξξύζκηζε ηνπ ηνπξθηθνύ πληάγκαηνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ

ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ ΥΔΙΡΙΜΟ ΑΘΔΝΟΤ ΠΟΤ ΛΑΜΒΑΝΔΙ ΑΝΣΙΘΡΟΜΒΩΣΙΚΑ Η ΑΝΣΙΑΙΜΟΠΔΣΑΛΙΑΚΑ Γξ. Γεκήηξηνο Καπεηάλνο Δπηκειεηήο Α Γαζηξεληεξνινγηθή Κιηληθή Γ.Ν. «Γεώξγηνο Παπαληθνιάνπ» Θεζζαινλίθε Γελ έρσ ζύγθξνπζε ζπκθεξόλησλ κε ηηο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ

Φίιεο θαη θίινη, ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΗΜΟ ΦΑΙΣΟΤ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΟΜΙΛΙΑ ΔΗΜΑΡΥΟΤ ΦΑΙΣΟΤ ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΡΑΚΟΓΙΩΡΓΗ ΑΝΤΦΑΝΣΑΚΗ ΠΡΟΟΠΣΙΚΕ ΚΑΙ ΠΡΟΚΛΗΕΙ ΓΙΑ ΣΙ ΓΤΝΑΙΚΕ ΣΗΝ ΣΟΠΙΚΗ ΑΤΣΟΔΙΟΙΚΗΗ Φίιεο θαη θίινη, Βξηζθόκαζηε ζήκεξα εδώ,

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΔΥΗΕΟΜΔΝΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΣΟΤ 2010-2011 Σα καζήκαηα γίλνληαη ζην γξαθείν ησλ ηαηξώλ ηνπ Tκήκαηνο θάζε Πέκπηε 12:00 14:00, ρξεζηκνπνηώληαο ηα θαηάιιεια νπηηθναθνπζηηθά κέζα, εθηόο Ηνπιίνπ θαη Απγνύζηνπ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30

ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ ΝΟΜΟΙ Κανονιζμοί δσνάμει ηων άρθρων 18(2)(γ) και 30 ΟΙ ΠΕΡΙ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΚΤΠΡΟΤ (ΔΙΔΑΚΣΙΚΟ ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΟ ΠΡΟΩΠΙΚΟ) ΚΑΝΟΝΙΜΟΙ ΣΟΤ 2010 ΚΑΣΑΣΑΞΗ ΚΑΝΟΝΙΜΩΝ Κανονιζμός

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ

ΓΔΧΜΔΣΡΗΑ ΓΗΑ ΟΛΤΜΠΗΑΓΔ ΒΑΓΓΔΛΖ ΦΤΥΑ 011 1 ΒΑΗΚΟΗ ΟΡΗΜΟΗ 11 ΓΤΝΑΜΖ ΖΜΔΗΟΤ Έζησ P ηπρόλ ζεκείν ηνπ επηπέδνπ θύθινπ C (O,R ) (πνπ βξίζθεηαη εθηόο ηνπ θπθιηθνύ δίζθνπ C (O,R ) ) θαη PT ε εθαπηνκέλε από ην P (T ην ζεκείν επαθήο )

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ

Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ. ηξαηεγηθή Δπηθνηλσλία ηεο Πξνζέγγηζεο Οη Διιελνηνπξθηθέο ζρέζεηο από ην 1997 έσο ζήκεξα ΓΙΩΡΓΟ ΠΛΕΙΟ Δ Λ Λ Ζ Ν Η Κ Ζ Γ Ζ Μ Ο Κ Ρ Α Σ Η Α ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΔΧΣΔΡΗΚΧΝ, ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΖ ΚΑΗ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΖ ΓΗΑΚΤΒΔΡΝΖΖ ΔΘΝΗΚΖ ΥΟΛΖ ΓΖΜΟΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ Κ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΖ ΔΗΡΑ ΣΜΖΜΑ ΔΞΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΔΛΔΥΖ ΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΑ ΣΔΛΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ηξαηεγηθή

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη.

Σργγεμέπ ζροίγγιξ ζηελέςξρπ αοιζηεοάπ ζηεθαμιαίαπ αοηηοίαπ ποξπ ηξ δενιό κόλπξ. Διαγμωζηική ποξζπέλαζη και θεοαπερηική αμηιμεηώπιζη. Γ. Αηδονίδηρ¹, Θ. Ζαγκλαβάπα ¹, Τ. Χπιζηοθοπίδος ¹, Γ. Κονηόποςλορ ¹, Π. Τόζζιορ² 1 Κλινική Euromedica- «Κςανούρ Σηαςπόρ», Θεζζαλονίκη 2 Παν. Καπδιοσειποςπγική Κλινική Α.Π.Θ., Παν. Νοζοκομείο Α.Χ.Ε.Π.Α.,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή»

«Πξέζπα θαη Σξηεζλέο: Δζλνγξαθηθή έξεπλα ζε κία ζπλνξηαθή πεξηνρή» ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΥΟΛΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΚΑΗ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΑΛΚΑΝΗΚΧΝ, ΛΑΒΗΚΧΝ ΚΑΗ ΑΝΑΣΟΛΗΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ Π.Μ..: ποσδές ζηις Γλώζζες και ηον Πολιηιζμό ηφν Υφρών ηης Νοηιοαναηολικής Δσρώπης ΓΗΠΛΧΜΑΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο Ι. Κοινή Γνώμη και Εξωτερική Πολιτική: Θεωρητικές Προσεγγίσεις

Κεφάλαιο Ι. Κοινή Γνώμη και Εξωτερική Πολιτική: Θεωρητικές Προσεγγίσεις Κεφάλαιο Ι Κοινή Γνώμη και Εξωτερική Πολιτική: Θεωρητικές Προσεγγίσεις 7 Θ.1. Η κοινή γνώμη Πξνθεηκέλνπ λα δηεξεπλεζεί ε ζρέζε θνηλήο γλψκεο-εμσηεξηθήο πνιηηηθήο ζα πξέπεη λα αλαθεξζνχκε ζε νξηζκέλεο πξνζεγγίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα.

Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα. Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1 Σεκεηώζεηο Οηθνλνκηθήο Ιζηνξίαο 20 νπ αηώλα Πξνζνρή: Οη ζεκεηψζεηο ζπκπιεξψλνπλ θαη δελ ππνθαζηζηνχλ ηελ χιε ηνπ καζήκαηνο πνπ αλαθέξεηαη παξαπάλσ Δηζαγσγή: Μηα θάηνςε ηνπ 20 νπ αηώλα. 1. Ζ θαηαζηξνθή

Διαβάστε περισσότερα

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007.

Σην βηβιίν: (Δπηκέιεηα: Δ. Μαθξή-Μπόηζαξε). Θέκαηα Γηαρείξηζεο Πξνβιεκάησλ Σρνιηθήο Τάμε. Σει. 219-238. Αζήλα: ΥΠΔΠΘ-Παηδαγσγηθό Ηλζηηηνύην 2007. Η επικοινυνία ζηην παιδαγυγική ζσέζη, υρ παπάγυν διαμόπθυζηρ ηος τςσοζςναιζθημαηικού κλίμαηορ ηηρ ζσολικήρ ηάξηρ. Αλδξέαο Ν. Εεξγηώηεο, Σρνιηθόο Σύκβνπινο, Γξ. Σρνιηθήο Χπρνινγίαο Παλ/κίνπ Αζελώλ, e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ. Γηπισκαηηθή εξγαζία ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΓΙΔΘΝΩΝ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΙ ΓΙΔΘΝΔΙ ΚΑΙ ΔΤΡΩΠΑΪΚΔ ΠΟΤΓΔ Γηπισκαηηθή εξγαζία Η ΙΓΙΩΣΙΚΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΠΟΛΔΜΟΤ ΣΟ ΤΓΥΡΟΝΟ ΓΙΔΘΝΔ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝ Υξηζηίλα

Διαβάστε περισσότερα

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο,

1.1. Εηζαγωγή. 2, φκσο πηζηεχνπκε φηη κηα ηέηνηα ελέξγεηα δελ ζα είλαη απφιπηα επηηπρήο, 1 1.1. Εηζαγωγή Σηο ηειεπηαίεο δεθαεηίεο παξαηεξείηαη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία καο κηα ππεξπξνζθνξά αγαζψλ θαη ππεξεζηψλ φπσο θαη έλαο καδηθφο ηξφπνο δηαλνκήο ηνπο. Η δηακφξθσζε ζπλερψο λέσλ κηθξψλ επηρεηξήζεσλ,

Διαβάστε περισσότερα

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE

Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Κοιμό Γεωγραφικό Υπόβαθρο για το WISE Νονιήξ Γ. Γεςζεζία ΓΝΓ Ημοθμοβίκμξ Α. Γζκηθό Ιεηζόβημ Νμιοηεπκείμ Οαιαπώνεξ Ι. Γεςζεζία ΓΝΓ Πη είκαη ημ θμηκό γεςγναθηθό οπόβαζνμ γηα ημ WISE Απμηειείηαη από : A.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

ΑΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΟΣΒΔΣΔΙΣ - ΜΔΘΟΓΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ πόσβεση είλαη ε βαζκηαία κείσζε ηεο αμίαο ησλ πάγησλ πεηνπζηαθώλ ζηνηρείσλ ιόγσ ιεηηνπγηθήο θζνάο, νηθνλνκηθήο απαμίσζεο (ηερλνινγηθήο παιαίσζεο) ή θαη απιήο παόδνπ ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8

Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 Φορολογία εισοδήματος φυσικών προσώπων και συμπεριφορά Γ.Δ. Σιουρούνης Διάλεξη 8 1 Δηζόδεκα αλά εβδνκάδα Προσφορά εργασίας D θιίζε = w G E 1 iii Δηζόδεκα Αλάπαπζε Δξγαζία i ii 2 0 F T Γηαζέζηκνο ρξόλνο

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων

Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Οδηγία 91/271/ΕΟΚ ηος Σςμβοςλίος ηηρ 21ηρ Μαΐος 1991 για ηην επεξεπγαζία ηων αζηικών λςμάηων Δπίζεκε Δθεκεξίδα αξηζ. L 135 ηεο 30/05/1991 ζ. 0040-0052 Φηλιαλδηθή εηδηθή έθδνζε: Κεθάιαην 15 ηφκνο 10 ζ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ

ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΚΡΙΗ ΥΡΔΟΤ ΟΙ ΠΡΟΓΙΟΡΙΣΙΚΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΣΔ ΣΩΝ ΣΙΜΩΝ ΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΩΝ ΟΜΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΟΙ ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΣΟ ΔΛΛΗΝΙΚΟ ΥΡΔΟ ΓΙΟΝΤΗ ΥΙΟΝΗ Καζεγεηήο Οηθνλνκηθψλ Σκήκαηνο Οηθνλνκηθψλ Δπηζηεκψλ ΓΠΘ Πεπιεσόμενα Διζαγωγή 3 Κεθάλαιο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50

ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1 23,00 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1 22,50 01-2019 1/2 22,50 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2080 3/4 23,00 01-2182 1" 23,00 ΚΩΔΙΚΟ ΔΙΑΣ. EURO 01-2018 3/4 22,50 01-2018/1 1" 22,50 01-2019 1/2 22,50 20 MIC 10 ΜΙC 80 MIC 10 MIC 0,4 MIC 5 MIC 10 MIC 01-2020 01-2021 01-2034 01-2035

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ. Πηπρηαθή εξγαζία. Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059 ΣΜΗΜΑ ΠΟΛΙΣΙΜΙΚΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Πηπρηαθή εξγαζία «Αλάιπζε θαη Γηαρείξηζε Δπηθηλδπλφηεηαο ηεο ππεξεζίαο e - University ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Αηγαίνπ» Φνηηεηήο: Καηζάλεο Ηιίαο, θνηηεηήο ΣΠΣΔ, Α.Μ:131/2010059

Διαβάστε περισσότερα

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010

Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1 Ζ πεδνγξαθία ηνπ κεζνπνιέκνπ 27-09-2010 1. Δηζαγσγή νξηζκφο - ηζηνξηθά δεδνκέλα ρξνληθά φξηα 2. Σα είδε ηνπ λενειιεληθνύ κπζηζηνξήκαηνο Η. Σν ηζηνξηθό κπζηζηόξεκα ζεκαηηθή ηνπ ηζηνξηθνχ κπζηζηνξήκαηνο

Διαβάστε περισσότερα