ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Μεσσήνη 28 / 05 /2014 Αρ.Πρωτ.: ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ Προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ανά είδος για κάθε ομάδα υλικών με την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης, για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ (Αριθμός Μελέτης: /2014/ΤΥ, Προϋπολογισμός Μελέτης: ,15 ) Άρθρο 1 ο ΙΣΧΥΟΥΣΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ Για τη διενέργεια του παρόντος διαγωνισμού και την εκτέλεση της προμήθειας, ισχύουν: 1.1 Ο N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» 1.2 Ο Ν. 3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων». 1.3 Ο Ν. 2286/95 «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα & ρυθμίσεις συναφών θεμάτων». 1.4 Η με αριθμό 11389/93 απόφαση του Υπ. Εσωτερικών «περί εκδόσεως του Ενιαίου Κανονισμού προμηθειών Ο.Τ.Α.» (ΦΕΚ Β /185/ ), [εφόσον συμβαδίζει με το (1.3)] και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εξεδόθησαν για την εφαρμογή της 27/93, 39/93 και 53/ Οι σχετικές σε ισχύ εγκύκλιοι που έχουν εκδοθεί κατά καιρούς και αφορούν προμήθειες Ο.Τ.Α. και όταν αυτές δεν έρχονται σε αντίθεση με το Ν. 2286/ To υπ.αρ / έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Γεν. Δ/νση Τοπικής Αυτοδιοίκησης- Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Τμήμα Γενικών Υποθέσεων με θέμα: «Παρέχονται οδηγίες σχετικά με την αναπροσαρμογή των χρηματικών ποσών του άρθρου 83, παρ.1 του Ν.2362/1995 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων των ΟΤΑ Α Βαθμού». Άρθρο 2 ο ΛΗΨΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΠΕΡΙ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η παροχή σχετικών πληροφοριών γίνεται κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες ( 8.00π.μ μ.μ.) έως και μία εργάσιμη ημέρα πριν από την ημερομηνία υποβολής προσφορών. 1α. Όνομα φορέα εκτέλεσης της προμήθειας : Δήμος Μεσσήνης Σελίδα 1 από 12

2 1β. Διεύθυνση του φορέα εκτέλεσης της προμήθειας : Δημάρχου Π. Πτωχού & Μεταμορφ. Σωτήρος, Μεσσήνη 1γ. Αριθμ. Τηλεφώνου: , fax: , δ. Ονοματεπώνυμο αρμόδιων Υπαλλήλων : Κάτσος Ιωάννης κ Καλογερόπουλος Ηλίας στα τηλ και αντίστοιχα. Άρθρο 3 ο ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ ΤΥΠΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 3.α Ως διαδικασία που επιλέγεται για την σύναψη της σύμβασης ορίζεται το σύστημα «ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ». 3.β. Με την ανακοίνωση κατακύρωσης ή ανάθεσης, θα καταρτισθεί από την υπηρεσία γραπτή σύμβαση με βάση τους όρους της παρούσης και θα υπογραφεί και από τα δύο μέρη βάσει των οριζόμενων υπό του άρθρου 24 του ΕΚΠΟΤΑ. Άρθρο 4 ο ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 4.α Ο τόπος παράδοσης κάθε παραγγελίας είναι η αποθήκη του Δήμου Μεσσήνης (αποθήκες πρώην ΑΣΟ, Δημάρχου Π. Πτωχού, Μεσσήνη) ή αποθήκες του Δημαρχείου. 4.β Η παρούσα αφορά την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4.γ Έκαστος προμηθευτής που θα συμμετέχει στον διαγωνισμό υποχρεούται να παραδώσει μία βασική προσφορά που θα πληροί τις εγκεκριμένες Τεχνικές Προδιαγραφές των τευχών δημοπράτησης. ΔΕΝ ΘΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΚΑΙ ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ: 1) Προσφορές πάνω από μία για κάθε προμηθευτή. 2) Προσφορές που δεν θα περιλαμβάνουν: Κιβώτιο με δείγματα των προσφερόμενων ειδών για κάθε ομάδα υλικών, τα οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού: α) να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ.αρ /2014/ΤΥ Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες επισυνάπτονται, β) εξωτερικά και επί των δειγμάτων, σε όλα τα δείγματα, να αναγράφεται με κάποιο τρόπο η περιγραφή του υλικού. Πχ «A.4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» ή «Γ.6. Μάσκα για ηλεκτροσυγγολητές» Άρθρο 5 ο ΧΡΟΝΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ- ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΠΡΟΑΙΡΕΣΗΣ Η παράδοση της προμήθειας θα γίνεται ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ ανάλογα με τις ανάγκες της υπηρεσίας. Ο χρόνος παράδοσης της τμηματικής προμήθειας ορίζεται ΕΝΤΟΣ (7) επτά ημερολογιακών ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή με οποιονδήποτε τρόπο (Fax,mail,έγγραφο κ.λ.π.) Προθεσμία εκτέλεσης της προμήθειας : εννέα (9) μήνες. Σελίδα 2 από 12

3 Παράταση Σύμβασης: Ο Δήμος έχει δικαίωμα να παρατείνει την διάρκεια ισχύος της σύμβασης με απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου έως τρεις (3) μήνες. Ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ είναι υποχρεωμένος να ειδοποιεί τον αρμόδιο υπάλληλο, ο οποίος θα καθοριστεί από την Υπηρεσία με την υπογραφή της σύμβασης, τουλάχιστον μία εργάσιμη ημέρα νωρίτερα για την ακριβή ημέρα και ώρα παράδοσης της προμήθειας. Σε αντίθετη περίπτωση με τα παραπάνω η προμήθεια θα επιστρέφεται με ευθύνη και επιβάρυνση του ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ. Ρητά συμφωνείται ότι η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται στη βάση του έννομου συμφέροντός της, για έκτακτους λόγους και για λόγους δημόσιου συμφέροντος μονομερώς και αζημίως γι αυτήν, να παραλαμβάνει προμήθειες ή υπηρεσίες μικρότερης ποσότητας από τις προϋπολογισθέντες. Η επικαιροποίηση για λόγους δημόσιου συμφέροντος της ποσότητας προμήθειας ή υπηρεσίας γίνεται με απλή έγγραφη ειδοποίηση του Αναδόχου. Ρητά συμφωνείται ότι ο Ανάδοχος οφείλει να παρέχει την επικαιροποιημένη για λόγους δημόσιου συμφέροντος ποσότητα αγαθών ή προμηθειών με τις τεχνικές προδιαγραφές και την τιμή προσφοράς που κατακυρώθηκε με το διαγωνισμό. Ο Ανάδοχος ρητά και ανεπιφύλακτα δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε τυχόν δικαίωμά του και από κάθε αξίωσή του να προσβάλλει ή διαρρήξει το παρόν συμφωνητικό για οποιονδήποτε λόγο και αιτία καθώς και από κάθε αγωγή ή ένστασή του, που προέρχεται από τα άρθρα 178, 179 και 388 του Α.Κ. Δικαίωμα προαίρεσης: Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option ) του Δήμου Μεσσήνης, για την δέσμευση του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων από αυτές του συνημμένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, σε μέγιστο ποσοστό 15%, με έκπτωση, την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές ποσότητες και με την σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης. Άρθρο 6 ο ΠΡΟΘΕΣΜΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ 6.1 Οι προσφορές θα είναι γραμμένες εξ ολοκλήρου στην ελληνική γλώσσα, τα διάφορα έντυπα prospectus που τυχόν δεν θα είναι στην Ελληνική γλώσσα θα ληφθούν υπόψη μόνο κατά το εφικτό στην αξιολόγηση και η παράληψή τους εν όλω ή εν μέρει δεν θα στοιχειοθετεί δικαίωμα ένστασης. 6.2 Έχοντας υπ όψιν το δια του Άρθρου 3 της παρούσης επιλεγέν σύστημα δημοπράτησης η προθεσμία υποβολής των προσφορών προβλέπεται πέντε ημέρες τουλάχιστον μετά την τελευταία υποχρεωτική δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης στον Ελληνικό τύπο. Ημερομηνία κατάθεσης των προσφορών στο όργανο παραλαβής προσφορών ορίζεται η 20/06/2014 ημέρα Παρασκευή με ώρα έναρξης και λήξης παραλαβής προσφορών η και 12.30μ.μ. αντίστοιχα. 6.3 Οι προσφορές μπορεί να αποστέλλονται στην Υπηρεσία διενέργειας του διαγωνισμού με οποιοδήποτε τρόπο στην διεύθυνση: Δημάρχου Π. Πτωχού & Μεταμόρφ. Σωτήρος, Σελίδα 3 από 12

4 Μεσσήνη, θα λαμβάνονται με απόδειξη, με την απαραίτητη προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην υπηρεσία μέχρι την προηγούμενη της ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού και θα είναι σφραγισμένες και σύμφωνες με το άρθρο 13.2 της παρούσας. Καθώς απαιτείται κατάθεση δείγματος (ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ), επιτρέπεται η αποστολή του σύμφωνα με τα οριζόμενα παραπάνω, υπό την προϋπόθεση όμως ότι τούτο θα περιέλθει στην Υπηρεσία μέχρις τέσσερεις (4) ημέρες από την επόμενη της ημερομηνίας διενέργειας του Διαγωνισμού, το δε αποδεικτικό αποστολής θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο προσφοράς με τα τεχνικά στοιχεία. 6.4 Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί στην αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Μεσσήνης (Δημαρχείο Δήμου Μεσσήνης, Δημάρχου Π. Πτωχού & Μεταμόρφ. Σωτήρος, Μεσσήνη, Ισόγειο). 6.5 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα τεύχη του διαγωνισμού έως και την 19/06/2014 και ώρα από το γραφείο Προμηθειών του Δήμου. Άρθρο 7 ο ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΕ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΥΠΟΥ 7.1 Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια. 7.2 Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από τα αρμόδια όργανα όπως ορίζεται στο άρθρο 19 του ΕΚΠΟΤΑ και δεδομένου ότι δια του άρθρου 12 της παρούσης ορίζεται ως κριτήριο επιλογής η «χαμηλότερη τιμή ανά ομάδα υλικών», η αποσφράγιση περιληπτικώς θα γίνει ως εξής: Από το Α αρμόδιο όργανο (Επιτροπή διενέργειας διαγωνισμών, Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 398/2013), αμέσως μετά την λήξη του χρόνου παραλαβής των προσφορών και στον ίδιο χώρο θα αποσφραγιστεί ο κυρίως φάκελος εκάστης προσφοράς θα φυλλομετρηθεί, θα μονογραφηθεί κατά φύλλο και θα συνταχθεί σχετικό πρακτικό. Ο φάκελος οικονομικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται στο παρόν στάδιο αλλά μονογράφεται και σφραγίζεται από το παραπάνω όργανο. Το αρμόδιο όργανο ελέγχει τα δικαιολογητικά συμμετοχής που για τον συγκεκριμένο διαγωνισμό είναι τα αναφερόμενα στο Άρθρο 9 της παρούσας και καταγράφει σε πρακτικό ποιοι γίνονται δεκτοί και ποιοι όχι. Αυτοί που απορρίπτονται από το στάδιο αυτό θα λάβουν πίσω την Οικονομική προσφορά Το Β αρμόδιο όργανο (Επιτροπή αξιολόγησης αποτελεσμάτων διαγωνισμού- Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής με αρ. 398/2013), βάσει των κριτηρίων της παρούσης, θα ορίσει ημερομηνία και ώρα που θα συνεδριάσει (την οποία θα κοινοποιήσει σε όσους μετείχαν στην προηγούμενη διαδικασία), ώστε να διαπιστωθεί η τήρηση των τεχνικών προδιαγραφών κάθε προσφοράς με βάση το εγκεκριμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της προμήθειας και στη συνέχεια θα αποσφραγισθούν οι σφραγισμένοι φάκελοι των οικονομικών προσφορών και να ανακοινωθούν οι τιμές. Αφού εξεταστούν και τυχόν ενστάσεις θα συνταχθεί γνωμοδοτική έκθεση. Σελίδα 4 από 12

5 Άρθρο 8 ο ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ 8.1 Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειας του ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως ως εξής: Κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία, μέσα στο μισό του χρονικού διαστήματος από τη δημοσίευση της διακήρυξης μέχρι την ημερομηνία υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισμό της προθεσμίας αυτής, συνυπολογίζονται και οι ημερομηνίες της δημοσίευσης της διακήρυξης και της υποβολής των προσφορών. Αν προκύπτει κλάσμα, θεωρείται ολόκληρη ημέρα. Η ένσταση εξετάζεται από τη Οικονομική Επιτροπή. Οι ενιστάμενοι λαμβάνουν γνώση της σχετικής απόφασης με δική τους φροντίδα. Σε περίπτωση που με την παραπάνω απόφαση τροποποιείται όρος της διακήρυξης, εφαρμόζονται τα εξής: Με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής μετατίθεται η ημερομηνία της διενέργειας του διαγωνισμού κατά χρονικό διάστημα 20 ημερών από την ημερομηνία δημοσίευσης της σχετικής ανακοίνωσης, μέχρι την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Στην περίπτωση αυτή, όσον αφορά στη δημοσίευση, ακολουθείται η ίδια διαδικασία που προβλέπεται από τις σχετικές διατάξεις Κατά της νομιμότητας της διενέργειας του διαγωνισμού ή της συμμετοχής προμηθευτή σε αυτόν, μόνο από προμηθευτή που συμμετέχει στον διαγωνισμό ή αποκλείστηκε από αυτόν σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας του και για λόγους που ανακύπτουν κατά το αντίστοιχο στάδιο, στην αρμόδια για τη διενέργεια του διαγωνισμού υπηρεσία κατά τη διάρκεια του διαγωνισμού, μέχρι και την επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ανακοίνωση του αποτελέσματος του αντίστοιχου σταδίου. Η ένσταση αυτή δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή το διαγωνισμού, αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσμάτων του διαγωνισμού από το αρμόδιο όργανο. Το όργανο αυτό υποβάλλει την ένσταση με αιτιολογημένη γνωμοδότηση του στη Οικονομική Επιτροπή, που αποφαίνεται τελικά Οι ανωτέρω αποφάσεις των Οικονομικών Επιτροπών, καθώς και οι αποφάσεις τους που αφορούν στην κατακύρωση του διαγωνισμού, ελέγχονται για τη νομιμότητά τους και είναι δυνατή η προσβολή τους στην αρμόδια υπηρεσία, κατά τις διατάξεις του Δ.Κ.Κ. όπως αυτός ισχύει κάθε φορά Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους από τους προαναφερόμενους λόγους, προ της υπογραφής της σύμβασης, δεν γίνονται δεκτές Σύμφωνα με την αριθμ. πρωτ. Π1/ απόφαση της Γενικής Γραμματείας Εμπορίου περί «επιβολής παραβόλου για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, με το άρθρο 35 του Ν.3377/2005 (ΦΕΚ 202/Α / ) προστέθηκε νέα παράγραφος 6 στο άρθρο 15 του Π.Δ. 394/96 σύμφωνα με την οποία για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης των παραγράφων 1 και 2 του άρθρου 15 του ίδιου Π.Δ. απαιτείται να προσκομίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ Δημοσίου. Το ποσό του παραβόλου είναι ίσο με το 0,10% επί της προϋπολογισθείσης αξίας του Σελίδα 5 από 12

6 υπό προμήθεια είδους, το ύψος του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερο των 1.000,00 και μεγαλύτερο των 5.000,00. Άρθρο 9 ο ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Για τον παρόντα τύπο διαγωνισμού σαν δικαιολογητικά συμμετοχής στον διαγωνισμό ζητούνται: 1. Εφόσον ο προμηθευτής συμμετέχει στον διαγωνισμό με εκπρόσωπο, θα υποβάλλει ξεχωριστά και έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, βεβαίωση εκπροσώπησης, βεβαιουμένου του γνήσιου της υπογραφής του εκπροσωπουμένου από αρμόδια δικαστική ή διοικητική αρχή ή συμβολαιογράφο. Οι προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε., Ε.Ε. κλπ.) συμμετέχουν στο διαγωνισμό με τον διαχειριστή τους, ο οποίος προσκομίζει ξεχωριστά και έξω από τον κυρίως φάκελο της προσφοράς, αντίγραφο του καταστατικού τους θεωρημένο από το πρωτοδικείο. 2. Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σ αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού 3. Εγγυητική επιστολή συμμετοχής στον διαγωνισμό σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ της παρούσης 3) Δείγματα των προσφερόμενων ειδών, τα οποία πρέπει επί ποινή αποκλεισμού: α)να συμφωνούν με τις τεχνικές προδιαγραφές του υπ.αρ /2014/ΤΥ Τεύχους τεχνικών προδιαγραφών οι οποίες επισυνάπτονται, β) εξωτερικά και επί των δειγμάτων, σε όλα τα δείγματα, να αναγράφεται με κάποιο τρόπο η περιγραφή του υλικού Πχ «A.4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο» ή «Γ.6. Μάσκα για ηλεκτροσυγγολητές» Τα δείγματα πρέπει να είναι τοποθετημένα σε καλά σφραγισμένο κιβώτιο ή κιβώτια και να κατατεθούν πριν από το διαγωνισμό στην υπηρεσία, η δε σχετική απόδειξη κατάθεσης δειγμάτων υποβάλλεται μαζί με την προσφορά και θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Τα δείγματα πρέπει να συνοδεύονται από το κατάλληλο παραστατικό διακίνησης (δελτίο αποστολής δειγμάτων), το οποίο θα περιέχεται απαραίτητα στο φάκελο της ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΟΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε Ευρώ ( ) ποσοστό 5% του προϋπολογισμού της προμήθειας με το ΦΠΑ και σε αυτήν αναγράφεται ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Συγκεκριμένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι τουλάχιστον όπως φαίνεται στον παρακάτω πίνακα ανά ομάδα υλικών του προϋπολογισμού ή και συνολικά. Διευκρινίζεται ότι ο ανάδοχος μπορεί να συμμετέχει σε μια, περισσότερες από μια ή σε όλες τις ομάδες υλικών, προσκομίζοντας την αντίστοιχη ή αντίστοιχες εγγυητικές επιστολές για κάθε ομάδα υλικών σύμφωνα με το παρακάτω πίνακα αναγράφοντας σε κάθε εγγυητική επιστολή την ομάδα για την οποία διαγωνίζεται, για παράδειγμα «Ομάδα υλικών Α: Γάντια». Σελίδα 6 από 12

7 Πίνακας εγγυητικών επιστολών συμμετοχής ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΟΜΑΔΑΣ ( ) ΠΡΟΑΙΡΕΣΗ 15% ΜΕΡΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ 1 ( ) ΦΠΑ 23% ( ) ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ ( ) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ: 5% ΜΕ ΤΟ ΦΠΑ ( ) ΟΜΑΔΑ ΥΛΙΚΩΝ A. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ (CPV: , γάντια εργασίας) 4.477,10 671, , , ,86 316,64 Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ (CPV: , κράνη προστασίας από την πρόσκρουση) 1.050,00 157, ,50 277, ,23 74,26 Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ-ΑΣΠΙΔΙΑ- ΜΑΣΚΕΣ (CPV: καλύμματα οφθαλμών) 5.376,00 806, , , ,35 380,22 Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ (CPV: , αναπνευστικές συσκευές) , , , , ,07 774,40 Ε. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ (CPV: , ρούχα προστασίας και ασφάλειας) 2.777,00 416, ,55 734, ,07 196,40 ΣΤ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ (CPV: , προστατευτικά υποδήματα) 7.605, , , , ,27 537,86 Ζ. ΑΛΛΑ ΑΤΟΜΙΚΑ ΜΕΣΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (CPV: , προστατευτικά εξαρτήματα) 5.724,50 858, , , ,31 404,87 Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής πρέπει να έχει χρονική ισχύ ένα (1) τουλάχιστον μήνα μετά τον χρόνο λήξης ισχύος της Προσφοράς και επιστρέφεται στον Ανάδοχο του Διαγωνισμού με την κατάθεση από αυτόν της Εγγύησης Καλής Εκτέλεσης μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την υπογραφή της σύμβασης, στους δε λοιπούς υποψηφίους Αναδόχους μέσα σε πέντε (5) ημέρες από την ημερομηνία ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή της Σελίδα 7 από 12

8 ανάθεσης. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης, ορίζεται σε ποσοστό 10% επί της προσφοράς του αναδόχου χωρίς Φ.Π.Α., και σε αυτήν θα αναγράφεται ό,τι αναφέρεται στο άρθρο 26 του ΕΚΠΟΤΑ. Οι εγγυήσεις συμμετοχής και καλής εκτέλεσης συντάσσονται κατά τον τύπο που ισχύει στο δημόσιο και κατατίθενται υπό μορφή εγγυητικής επιστολής αναγνωρισμένης τράπεζας ή του ΤΣΜΕΔΕ ή γραμματίου σύστασης παρακαταθήκης του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Άρθρο 10 ο ΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ Για την χρηματοδότηση και την πληρωμή του προμηθευτή ισχύουν οι όροι του παρόντος άρθρου όπως κατωτέρω περιγράφονται : 10.1 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η προϋπολογισθείσα ενδεικτική δαπάνη του υπό προμήθεια αντικειμένου περιλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% ανέρχεται στο ποσό ,15. Η υπέρβασή του δεν επιτρέπεται ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η υπάρχουσα πίστωση για το έτος 2014 είναι από υπάρχουσες πιστώσεις Ι.Π. με υπάρχον συνολικό ποσό ,00. Τα επιμέρους ποσά υπό τους αντίστοιχα Κ.Α. ως ακολούθως: ΚΑ ΠΟΣΟ 10/ ,00 15/ ,00 20/ ,00 25/ ,00 30/ ,00 35/ ,00 45/ ,00 Σύνολο ,00 Το υπόλοιπο ποσό των ,15 (=53.693, ,00 ) θα καλυφθεί από πιστώσεις του έτους ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Η προσφερόμενη τιμή θα δίδεται σε ευρώ περιλαμβανομένων όλων των κρατήσεων εκτός Φ.Π.Α. Το ποσοστό του ΦΠΑ που υπάγεται η προμήθεια είναι 23%. Οι τιμές εκάστης προσφοράς κατά τα λοιπά διέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 16 του ΕΚΠΟΤΑ ΑΝΑΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΙΜΩΝ Η τιμή εκάστου υλικού της προσφοράς παραμένει σταθερή και δεν προβλέπεται αναπροσαρμογή ΤΡΟΠΟΣ ΦΟΡΤΩΣΗΣ Η ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Ο προμηθευτής υποχρεούται να παραδίδει τα υλικά ελεύθερα και με τον τρόπο που θα ορίζει η σύμβαση βάσει των οριζομένων υπό του άρθρου 27 του ΕΚΠΟΤΑ ΧΡΟΝΟΣ, ΤΟΠΟΣ & ΤΡΟΠΟΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ - Η επιτροπή παραλαβής των υλικών θα παραλάβει το αντικείμενο της προμήθειας σύμφωνα με τον τρόπο που θα ορίζεται στην σύμβαση. Σελίδα 8 από 12

9 - Εφόσον δεν ορίζεται διαφορετικά στην σύμβαση ο ποιοτικός έλεγχος ανάλογα με τα υλικά διενεργείται ως εξής : 1. Με μακροσκοπικό έλεγχο : NAI 2. Με χημική ή μηχανική εξέταση : OXΙ 3. Με πρακτική δοκιμασία : ΟΧΙ - Το παρόν άρθρο διέπεται και συμπληρώνεται κατά τα λοιπά από τις διατάξεις του άρθρου 28 του ΕΚΠΟΤΑ 10.7 ΤΡΟΠΟΣ & ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΣΤΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟ Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά ορίζονται υπό του άρθρου 36 του ΕΚΠΟΤΑ. Ορίζεται ως τρόπος πληρωμής της αξίας των υλικών στον προμηθευτή: με εξόφληση 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των υλικών ή σε περίπτωση τμηματικής παραλαβής με εξόφληση του ποσού που αντιστοιχεί στην συγκεκριμένη παραλαβή. Επιπλέον για τις πληρωμές (ολική ή τμηματική), ο ανάδοχος θα πρέπει να είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμερος την ημέρα της πληρωμής του. Άρθρο 11 ο ΧΡΟΝΟΣ ΙΣΧΥΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Ο χρόνος ισχύος των προσφορών θα είναι 60 ημέρες και δεσμεύει τους προμηθευτές για 60 ημέρες από την επομένη της διενέργειας του διαγωνισμού. Κατά τα λοιπά ισχύει το άρθρο 13 του Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. Άρθρο 12 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Η αξιολόγηση των προσφορών για την επιλογή του προμηθευτή γίνεται βάσει των διατάξεων των άρθρων 9 και 20 του ΕΚΠΟΤΑ και ως κριτήριο για την τελική επιλογή ορίζεται να είναι : Η ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ανά είδος για κάθε ομάδα υλικών η οποία απαραιτήτως δεν θα ξεπερνά στο σύνολό της την προϋπολογιζόμενη δαπάνη της αντίστοιχης ομάδας της μελέτης. Άρθρο 13 ο ΛΟΙΠΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 13.1 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΟΥ ΔΙΕΠΟΥΝ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η εκτέλεση της προμήθειας θα γίνει βάσει των εν αρχή ανωτέρω διατάξεων άρθρου 1 καθώς και του τεύχους τεχνικών προδιαγραφών /2014/ΤΥ που συνέταξε ο Δήμος Μεσσήνης θεωρημένο στις 05/05/2014 που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας διακήρυξης. Ό,τι αναφέρεται στο τεύχος θεωρείται ως αναφερόμενο στην παρούσα, εκτός των περιπτώσεων που τυχόν μπορεί να ορίζονται διαφορετικά στην παρούσα, η οποία και υπερισχύει των τευχών ΤΡΟΠΟΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ & ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - Η προσφορά υποβάλλεται μέσα σε κυρίως φάκελο καλά σφραγισμένο ο οποίος πρέπει να αναγράφει ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου καθώς και τα παρακάτω: << ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> Του διαγωνισμού της 20/06/2014 Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υπό του Ο.Τ.Α. Δήμος Μεσσήνης Σελίδα 9 από 12

10 - Δεδομένου ότι ο διαγωνισμός θα γίνει με κριτήριο «τη χαμηλότερη τιμή» ανά είδος για κάθε ομάδα υλικών οι προσφορές συντάσσονται όπως αναφέρεται στο άρθρο 12 του ΕΚΠΟΤΑ και εν περιλήψει ως εξής : Στον κυρίως φάκελο προσφοράς θα τοποθετηθούν: 1) τα ζητούμενα δικαιολογητικά των παραγράφων 1,2,3 του άρθρου 9 της παρούσας, 2)φάκελος με την ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του διαγωνιζόμενου με περιεχόμενα: α) τα ζητούμενα στις τεχνικές προδιαγραφές της μελέτης β) το αποδεικτικό αποστολής ή απόδειξη κατάθεσης στην Υπηρεσία και κατάλληλο παραστατικό διακίνησης (δελτίο αποστολής δειγμάτων) και 3)ο σφραγισμένος φάκελος της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. Η οικονομική προσφορά, δηλαδή το έντυπο προσφοράς όπως αυτό συμπληρώνεται κατά το τεύχος προδιαγραφών και παρέχεται από την υπηρεσία, τοποθετείται σε χωριστό σφραγισμένο φάκελο μέσα στον κυρίως φάκελο με την ένδειξη : <<ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ>> Του διαγωνισμού της 20/06/2014 Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υπό του Ο.Τ.Α. Δήμος Μεσσήνης Μέσα στο σφραγισμένο φάκελο της οικονομικής προσφοράς θα περιέχονται συμπληρωμένα το έντυπο προσφοράς της ομάδας ή των ομάδων για τις οποίες συμμετέχει ο διαγωνιζόμενος προμηθευτής. Στον καλά ΣΦΡΑΓΙΣΜΕΝΟ ΚΙΒΩΤΙΟ, με τα δείγματα, το όποιο θα έχει περιέλθει στην Υπηρεσία σύμφωνα με το άρθρο 9 της παρούσας, πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς τα στοιχεία του διαγωνιζόμενου καθώς και τα παρακάτω: << ΚΙΒΩΤΙΟ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ>> Του διαγωνισμού της 20/06/2014 Για την ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Υπό του Ο.Τ.Α. Δήμος Μεσσήνης Η επιστροφή των δειγμάτων θα γίνει με μέριμνα και ευθύνη των προμηθευτών σύμφωνα με την παράγραφο 11 του άρθρου 38 του ΕΚΠΟΤΑ ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Βάσει του άρθρου 28 παρ. 2 του ΕΚΠΟΤΑ συγκροτείται από τον Φορέα Προμήθειας επιτροπή παραλαβής του υλικού ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΑΡΜΟΔΙΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Α ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ Το Α αρμόδιο όργανο (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) είναι αρμόδιο για : 1. Την λήψη και αποσφράγιση του κυρίως φακέλου εκάστης προσφοράς, την μονογραφή και αρίθμηση κατά φύλλο και την σύνταξη του σχετικού πρακτικού, εξαιρουμένων των φακέλων των οικονομικών προσφορών που δεν ανοίγονται. Η συγκρότηση έχει γίνει Σελίδα 10 από 12

11 με την υπ αριθ. 398/2013 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μεσσήνης και αποτελείται τρία τακτικά και τρία αναπληρωματικά μέλη Β ΑΡΜΟΔΙΟ ΟΡΓΑΝΟ Το Β αρμόδιο όργανο (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ) είναι αρμόδιο για : 1. Την αξιολόγηση των Τεχνικών προσφορών 2. Το άνοιγμα των οικονομικών προσφορών και την σύνταξη της σχετικής γνωμοδότησης 3. Η συγκρότηση έχει γίνει με την υπ αριθ. 398/2013 απόφαση της ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ του Δήμου Μεσσήνης με την οποία υποδείχθηκαν οι υπάλληλοι για το απαιτούμενο Β τριμελές αρμόδιο γνωμοδοτικό όργανο (αξιολόγησης). Άρθρο 14 ο ΤΙΜΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ - ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΕΙΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ 14.1 Η τιμή των υλικών θα δίνεται σε ευρώ σύμφωνα με το έντυπο προσφοράς και για παράδοση των υλικών σε χώρο όπως ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσης. Όλες οι προσφορές θα αναφέρονται μόνο σε ευρώ, και θα περιλαμβάνονται σε αυτές οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, ως και κάθε άλλη νόμιμη επιβάρυνση, εκτός του ΦΠΑ, για παράδοση του υλικού στον τόπο και με τον τρόπο που προβλέπεται στη διακήρυξη. Προσφορά στην οποία καθορίζεται η τιμή σε συνάλλαγμα ή με ρήτρα συναλλάγματος απορρίπτεται ως απαράδεκτη Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται ενιαία τιμή για ολόκληρη την ποσότητα, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από γνωμοδότηση του αρμόδιου για την αξιολόγηση των προσφορών οργάνου Οι κρατήσεις παρακρατούνται κατά την πληρωμή και αποδίδονται στο Δημόσιο και τα δικαιούχα ταμεία και είναι οι κάτωθι: ΦΟΡΟΣ 4% ΤΑΔΚΥ-ΤΕΑΔΥ 1,50% ΤΑΔΚΥ-ΤΠΔΥ 0,50% ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 0,1% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΣΗΣ Ή ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΑΠΌ 2.500,00 ΕΥΡΩ (ΜΕΤΑ 15/9/2011) (ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ 3% & ΟΓΑ ΕΠΙ ΧΑΡΤ.20%)ΕΠΙ ΤΟΥ 0,10% ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΑΘΑΡΗΣ ΑΞΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (= ή > 2.500,00 ΕΥΡΩ) ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΕΠΙ 0,10% Ε.Α.Α.Δ.ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ 3,6% Χ 0,10% ΧΑΡΤΟΣΗΜΟ & ΟΓΑ ΧΑΡΤ.ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 0,048% Οι κρατήσεις ενδέχεται να τροποποιηθούν σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία Η δαπάνη δημοσίευσης της παρούσας βαρύνει τον Ανάδοχο Το ποσοστό του ΦΠΑ που προβλέπεται από τον νόμο, βαρύνει το Δήμο. Σελίδα 11 από 12

12 Άρθρο 15 ο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Δεν απαιτείται δημοσίευση της περίληψης διακήρυξης στην υπηρεσία εκδόσεων ευρωπαϊκών κοινοτήτων λόγω του ότι ο ενδεικτικός προϋπολογισμός είναι δαπάνης < χωρίς ΦΠΑ (Κανονισμός 1336/2013 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής) Αντίστοιχα απαιτείται η ημερομηνία της τελευταίας υποχρεωτικής δημοσίευσης της περίληψης της παρούσας στον Ελληνικό τύπο να είναι τουλάχιστον 5 ημέρες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού σε μία ημερήσια ή εβδομαδιαία εφημερίδα, τοπική ή της έδρας του Νομού (άρθρο 23 του ΕΚΠΟΤΑ). Σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν.3548/07 απαιτείται επιπλέον δημοσίευση σε τουλάχιστον δύο ημερήσιες και μία εβδομαδιαία νομαρχιακές εφημερίδες. Σύμφωνα με το άρθρο 8 παρ. 6 του Ν. 2741/99 απαιτείται δημοσίευση της περίληψης της παρούσας και στο Φ.Ε.Κ. (Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως). Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΣΤΑΘΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΟΠΟΥΛΟΣ Σελίδα 12 από 12

13 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: /2014/TY ΠΗΓΗ ΧΡΗΜ/ΣΗΣ: Ι.Π. K.A. & ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ: 10/ ,00 15/ ,00 20/ ,00 25/ ,00 30/ ,00 35/ ,00 45/ ,00 Σύνολο ,00 ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: «Προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας εργαζομένων» CPV : , γάντια εργασίας, , κράνη προστασίας από την πρόσκρουση, καλύμματα οφθαλμών, , αναπνευστικές συσκευές, , ρούχα προστασίας και ασφάλειας, , προστατευτικά υποδήματα, , προστατευτικά εξαρτήματα ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : ,15 ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ: N. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» Ν.3463/2006 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων», Ν.2286/95 «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» Υ.Α.11389/93 (Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α.) «Ενιαίος Κανονισμός Προμηθειών Ο.Τ.Α.» και οι ερμηνευτικές εγκύκλιοι που εκδόθηκαν για την εφαρμογή της 27/93,39/93 και 53/93 ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΜΕΛΕΤΗ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ 3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΕΝΤΥΠΟ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 5. ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ 6. ΣΧΕΔΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

14 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα τεχνική περιγραφή αφορά την προμήθεια ειδών ατομικής προστασίας στο μόνιμο προσωπικό των δήμων, η οποία ρυθμίζεται από την ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β), όπως αυτή τροποποιήθηκε από την ΚΥΑ ΤΤ 36586/2007 (ΦΕΚ 1323/Β/2007) και την ΚΥΑ 31119/2008 (ΦΕΚ 990/Β/2008). Τα ίδια μέσα χορηγούνται και στους υπαλλήλους με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου ή ορισμένου χρόνου, οι οποίοι εμπίπτουν στις ειδικότητες ή στις θέσεις εργασίας των ανωτέρω υπουργικών αποφάσεων (βλέπε άρθρο 14 παρ. 1 της από 31/1/2011 ΣΣΕ της ΠΟΕ -ΟΤΑ), ανεξαρτήτως αν είναι πλήρους ή μερικής απασχόλησης (ΑΠ 1523/2008 ΔΕΝ 2009 σελ. 87) ή αν είναι ή όχι μέλη της οικείας συνδικαλιστικής οργάνωσης (ΕΣ Τμ. VII 272/2006). Η παροχή των ανωτέρω μέσων ατομικής προστασίας είναι υποχρεωτική για τον εργοδότη και ο εργαζόμενος υποχρεωτικά φέρει τα μέσα ατομικής προστασίας κατά το χρόνο της εργασίας του, προς διαφύλαξη τόσο της ατομικής όσο και της δημόσιας υγείας. Σύμφωνα με την ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β) τα μέσα ατομικής προστασίας παρέχονται σε εργαζόμενους που απασχολούνται σε συγκεκριμένες εργασίας όπως : στους οδοκαθαριστές, στους εργάτες συγκομιδής και αποκομιδής απορριμμάτων, στους οδηγούς απορριμματοφόρων, στους εργάτες κήπων, στους κηπουρούς, στα συνεργεία συντήρησης απορριμματοφόρων, στους απασχολούμενους με τη μεταφόρτωση απορριμμάτων, με την επεξεργασία, διαλογή, καταστροφή απορριμμάτων, την υγειονομική ταφή των απορριμμάτων, την ταφή-εκταφή Νεκρών, σε οικοδομικές εργασίες και στους οδηγούς φορτηγών, στους χειριστές μηχανημάτων έργου, στους εργάτες σφαγείων και στους επιστάτες καθαριότητας σε όλες τις ανωτέρω ειδικότητες ως και στους απασχολούμενους με τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων και με τον καθαρισμό και τη συντήρηση των χώρων νεκροταφείου. στους απασχολούμενους με τον ψεκασμό στους κήπους, με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί κ.λ.π.), με τη ρήψη ασφάλτου, την αποχέτευση και την ύδρευση, στους υδραυλικούς και στους καθαριστές κολυμβητηρίων, στις καθαρίστριες εσωτερικών χώρων, στο προσωπικό μαγειρείων (βοηθοί μαγείρων, μάγειροι, τραπεζοκόμοι, λαντζιέρηδες κ.λ.π) στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και στα αφοδευτήρια, στους απασχολούμενους με τις συγκολλήσεις, στους ηλεκτρολόγους και στους απασχολούμενους με τα άσφαλτα, στους απασχολούμενους σε οικοδομικές εργασίες, σε ηλεκτρολογικές εργασίες, ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 1 από 3

15 με το βάψιμο (κτίρια, κάγκελα, ελαιοχρωματισμοί) και στην αποχέτευση, στους χειριστές εργαλειομηχανών, στους απασχολούμενους στους κήπους και στους χρήστες χημικών ουσιών, στους απασχολούμενους σε εργασίες υπαίθρου τους θερινούς μήνες, στους απασχολούμενους με τη συντήρηση και τον καθαρισμό των κάδων απορριμμάτων και των οχημάτων, στους απασχολούμενους με τον χειρισμό βενζινοπρίονου, στους απασχολούμενους με τις οξυγονοκολλήσεις, στους ηλεκτροσυγκολλητές, στους απασχολούμενους με οικοδομικές εργασίες, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση, στην ασφαλτόστρωση και στα αφοδευτήρια, στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση, στους φύλακες εξωτερικών χώρων, στον καθαρισμό αυτοκινήτων, στους απασχολούμενους με κατάσβεση πυρκαγιάς, στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς στους κήπους και στις απολυμάνσεις καθώς και με τις βαφές (ελαιοχρωματιστές, κάγκελα, κτιρίων κ.λ.π.). στους απασχολούμενους σε εργασίες ύψους για τις οποίες είναι δύσκολο να συναρμολογηθούν ικριώματα, στους ηλεκτρολόγους, στους Υδραυλικούς και στους εργάτες ύδρευσης αποχέτευσης, στη σήμανση οδών, ασφαλτόστρωση, στους απασχολούμενους στην αποχέτευση και ύδρευση. Οι εργαζόμενοι στους ανωτέρω χώρους δικαιούνται, ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει η απασχόλησή τους σε συγκεκριμένες εργασίες, διάφορα μέσα ατομικής προστασίας. Η Κ.Υ.Α / καθορίζει ακριβώς ποιά μέσα ατομικής προστασίας δικαιούται ο κάθε εργαζόμενος όπως επίσης και τις τεχνικές προδιαγραφές αυτών. Τα είδη που θα προμηθευτεί ο Δήμος θα φυλάσσονται σε κατάλληλο, αποθηκευτικό χώρο από όπου θα μπορεί καθημερινά ο κάθε εργαζόμενος να τα παραλαμβάνει πριν ξεκινήσει την εργασία του και να τα επιστρέφει μετά το πέρας αυτής. Ο ανάδοχος υποχρεούται να παραδίδει τις ποσότητες των ειδών που θα ζητούνται τμηματικά από την Υπηρεσία μέσα σε επτά (7) ημερολογιακές μέρες. Τα υπό προμήθεια υλικά καθώς και οι ποσότητες αυτών αναφέρονται αναλυτικά στον ενδεικτικό προϋπολογισμό της παρούσας μελέτης. Τα παραπάνω υλικά θα ακολουθούν τις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας κατ ελάχιστον. Οι τιμές των υλικών του προϋπολογισμού είναι από το εμπόριο. Μειοδότης θα ανακηρυχθεί αυτός με την οικονομικότερη προσφορά ανά είδος για κάθε ομάδα υλικών εφόσον αυτή τηρεί τις ελάχιστες προδιαγραφές της Υπηρεσίας. Δικαίωμα προαίρεσης: Προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης (option) του Δήμου Μεσσήνης, για την δέσμευση του αναδόχου προμηθευτή να συναινέσει στην προμήθεια επιπλέον ποσοτήτων από αυτές του συνημμένου τεύχους τεχνικών προδιαγραφών, σε μέγιστο ποσοστό 15%, με έκπτωση, την προσφερόμενη έκπτωση στις αρχικές ποσότητες και με την σύναψη αντίστοιχης συμπληρωματικής σύμβασης. Στον προϋπολογισμό της μελέτης προβλέπεται το σύνολο των αναγκών του Δήμου Μεσσήνης για το υπόλοιπο του έτους 2014, με εκτιμώμενο κόστος ,15 με το ΦΠΑ 23%. Η χρηματοδότησή της προμήθειας είναι από υπάρχουσες πιστώσεις Ι.Π. με υπάρχον συνολικό ποσό ,00 του έτους Τα επιμέρους ποσά υπό τους αντίστοιχα Κ.Α. ως ακολούθως: ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 2 από 3

16 ΚΑ ΠΟΣΟ 10/ ,00 15/ ,00 20/ ,00 25/ ,00 30/ ,00 35/ ,00 45/ ,00 Σύνολο ,00 Το υπόλοιπο ποσό των ,15 (=53.693, ,00 ) θα καλυφθεί από πιστώσεις του έτους H ΚΥΑ 53361/2006 (ΦΕΚ 1503/Β) αναφέρει ότι: «πριν την επιλογή εξοπλισμού ατομικής προστασίας ο εργοδότης υποχρεούται να λαμβάνει υπόψη την έγγραφη γνώμη του Τεχνικού ασφαλείας ή/και του γιατρού εργασίας. Τα ανωτέρω μέσα ατομικής προστασίας μπορούν να προσαρμόζονται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του τεχνικού ασφαλείας ή του γιατρού εργασίας ανάλογα με τη θέση εργασίας του υπαλλήλου». Για αυτό το λόγο συντάθηκε το με α.π.9619/ έγγραφο προς τον Τ.Α. και τον Ιατρό Εργασίας με θέμα «Γνωμοδότηση για την επιλογή των μέσων ατομικής προστασίας στους δικαιούχους εργαζόμενους στο Δήμο Μεσσήνης για το έτος 2014». Στο εν λόγω έγγραφο γνωμοδότησε θετικά ο Τεχνικός Ασφαλείας του Δήμου Μεσσήνης με το υπ.αρ / έγγραφο του και ο Ιατρός Εργασίας με την από 10/04/2014 έγγραφη σημείωση επί του «Βιβλίου γραπτών υποδείξεων Ιατρού Εργασίας» του Δήμου Μεσσήνης ΜΕΣΣΗΝΗ 05/05/2014 Η ΣΥΝΤΑΞΑΣΑ ΜΕΣΣΗΝΗ 05/05/2014 ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Ο Δ/ΝΤΗΣ Τ.Υ. - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗ 05/05/2014 ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Ο ΔΙΕΥΘΥΝTΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΑΧΑΡΟΠΟΥΛΟΥ ΦΩΤΟΥΛΑ ΠΟΛ.ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ TE ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΡΑΜΠΕΤΣΟΣ ΤΟΠ. ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΠΛΕΜΜΕΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Σελ. 3 από 3

17 EΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΣΗΝΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2.ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι τεχνικές προδιαγραφές αφορούν την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ». Οι ελάχιστες απαιτήσεις φαίνονται στον παρακάτω πίνακα που ακολουθεί και πρέπει να συμπληρωθεί από τον προμηθευτή. 1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ. 1.1 Χρόνος και τόπος παράδοσης Δεν γίνεται η προμήθεια να γίνει συνολικά, λόγω και της φύσεως της προμήθειας. Δεν μπορεί να γίνει ακριβή πρόβλεψη των αναγκών κατά τη διάρκεια του έτους όσον αφορά στα μεγέθη των υπό προμήθεια ειδών (νούμερα παπουτσιών και μεγέθη ειδών ρουχισμού) και στην τυχόν πρόσληψη του εποχιακού προσωπικού (αριθμό υπαλλήλων και ειδικότητα απασχόλησης). Συνεπώς, η υλοποίηση της θα γίνεται αναγκαστικά ΤΜΗΜΑΤΙΚΑ κατόπιν παραγγελίας της υπηρεσίας. Ο ενδεικτικός χρόνος παράδοσης καθορίζεται εντός 7 (επτά) ημερών από την ειδοποίηση της Υπηρεσίας. Ο τόπος παράδοσης είναι η αποθήκη του Δήμου Μεσσήνης (αποθήκες πρώην ΑΣΟ, Δημάρχου Π.Πτωχού, Μεσσήνη) ή οι αποθήκες του Δημαρχείου. 1.2 Ισοδυναμία προσφορών Στην περίπτωση ισοδύναμων προσφορών, ο ανάδοχος επιλέγεται με κλήρωση μεταξύ των ισοδύναμων προσφορών. 2. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΥΛΙΚΩΝ Ο προμηθευτής υποχρεούται να προσκομίσει Τεχνική προσφορά, ήτοι: Υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναφέρεται ότι: όλα τα προσφερόμενα είδη είναι σύμφωνα με το σχετικό εγκεκριμένο τεύχος τεχνικών προδιαγραφών της μελέτης της προμήθειας του Δήμου Μεσσήνης «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ» Τα προς προμήθεια υλικά, οι τεχνικές τους προδιαγραφές και η ποιότητα τους περιγράφονται ακολούθως: Α. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΧΕΡΙΩΝ: ΓΑΝΤΙΑ Α.1. Δερματοπάνινα γάντια Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες απαιτείται προστασία από απλούς μηχανικούς κινδύνους (τριβές, συμπιέσεις, εκδορές) σε στεγνόπεριβάλλον όπως εργαζόμενοι σε απορριμμ ατοφόρα, οικοδόμοι, σε κήπους, μηχανοτεχνίτες. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 1

18 Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm πάχος 1-1,2 mm. To εμπρός μέρος γαντιού και τα δάκτυλα από βόειο δέρμα και το πίσω μέρος από βαμβακερό ύφασμα με ελαστική ταινία σύσφιξης. Πρότυπα: ΕΝ 388, 420 με επίπεδα μηχανικών αντοχών 2 (τριβή) 1 (κοπή με λεπίδα) 2 (διάσχιση) 2 (διάτρηση) Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 2, 1, 2, 2 Τιμή ανά ζεύγος Α.2. Γάντια από PVC Πεδίο χρήσης: Όταν απαιτείται προστασία από χημικούς, μηχανικούς και βιολογικο ύς κινδύνους όπως εργαζόμενοι σε απορριμματοφόρα(εναλλακτική λύση) σε καθαρισμούς κάδων, σε νεκροταφεία. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm πάχος 1 mm. Υλικό κατασκευής PVC και εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1, που σημαίνει: 3 (τριβή) 1 (κοπή με λεπίδα) 2 (διάσχιση) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,2,1 Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 2

19 Τιμή ανά ζεύγος Α.3. Γάντια από νιτρίλιο Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτείται προστασία από ισχυρά χημικά ή μικροοργανισμούς όπως στην καθαριότητα και σε ψεκασμούς. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 30cm. Πάχος 0,5 mm. Υλικό κατασκευής νιτρίλιο μ ε εσωτερική επένδυση από ανθιδρωτικό υλικό. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3,1,0,1, που σημαίνει: 3 (τριβή) 1 (κοπή με λεπίδα) 1 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 374 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3,1,Χ,1 Εικονόσημα προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Τιμή ανά ζεύγος Α.4. Γάντια από ύφασμα και νιτρίλιο Πεδίο χρήσης: Εργασίες στις οποίες το εμπρός μέρος της παλάμης μπορεί να εκτεθεί σε χημικές ουσίες ή σε υγρό περιβάλλον όπως στα συνεργεία συντήρησης σε υγρό περιβάλλον, σε υδραυλικούς και σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20-25cm. Εμπρός μέρος παλάμης από νιτρίλιο ώστε να προστατεύει από χημικές ουσίες ενώ το πίσω από ύφασμα ώστε να είναι πιο εύχρηστο. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 3

20 Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 2. 3 (τριβή) 1 (κοπή με λεπίδα) 2 (διάσχιση) 2 (διάτρηση) Πρότυπα ΕΝ 388, 420 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο για προστασία από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2, 2 Τιμή ανά ζεύγος Α.5. Γάντια ελαστικά μιας χρήσης Πεδίο χρήσης: για αντιμετώπιση χημικών ουσιών ή μικροοργανισμών. Χαρακτηριστικά: Μήκος περίπου 20 cm Κατασκευή από νιτρίλιο. Είναι μίας χρήσης και δεν έχουν σημασία οι μηχανικές αντοχές. Είναι συσκευασμένα σε κουτιά ανά 100 ή 200 άχια. Πρότυπα ΕΝ 374 Προμηθευτής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς Τιμή ανά πακέτο των 100. Α.6. Γάντια συγκολλητών Πεδίο χρήσης: συγκολλήσεις. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 4

21 Χαρακτηριστικά: Γάντια πέντε δακτύλων κατασκευασμένα από ειδικά επεξεργασμένο δέρμα με εσωτερική επένδυση τα οποία παρέχουν προστασία από μηχανικούς κινδύνους, επαφή με Θερμότητα και από μικρές εκτοξεύσεις λειωμένων μετάλλων. Ελάχιστα επίπεδα μηχανικών αντοχών 3, 1, 2, 1. Ελάχιστα επίπεδα θερμικών αντοχών 3, 1, 3, 1, 4, Χ Πρότυπα ΕΝ 388, 420, 407 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από μηχανικούς κινδύνους και οι κωδικοί 3, 1, 2,1 Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα Τιμή ανά ζεύγος Α.7. Γάντια μονωτικά Πεδίο εφαρμογής: Εργασίες σε χαμηλή τάση. Χαρακτηριστικά: Μήκος 30cm. Κατασκευή από συνθετικό υλικό χωρίς ραφές. Πρότυπο ΕΝ Κατασκευαστής, Κωδικός Προϊόντος, αριθμός σειράς 00 (Προστασία μέχρι 500V) RC (αυξημένη μηχανική αντοχή, αντοχή σε όζον, οξέα, πετρελαιοειδή, ψύχος) Κωδικός εργαστηρίου πιστοποίησης Έτος και μήνας κατασκευής. Σήμα διεθνούς ηλεκτροτεχνικής επιτροπής (IEC) Τιμή ανά ζεύγος Β. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΕΦΑΛΗΣ: ΚΡΑΝΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 5

22 Β.1. Κράνη Πεδίο χρήσης: σε χώρους όπου εκτελούνται εργασίες σε διαφορετικά επίπεδα, σε ηλεκτρολογικές εργασίες. Χαρακτηριστικά: Εξωτερικό κέλυφος από συνθετικό υλικό. Για να είναι περισσότερο εργονομικά θα ήταν προτιμότερο: Οι κατακόρυφοι ιμάντες του κεφαλοδέματος αν είναι από συνθετικές ίνες και όχι από σκληρό πλαστικό. Η ρύθμιση του ιμάντα του αυχένα να γίνεται με κοχλία μίας κίνησης, για να ρυθμίζεται αφού έχει φορεθεί. Στον ιμάντα προσώπου να υπάρχει ανθιδρωτική επένδυση από δέρμα, η οποία να αντικαθίσταται και να πλένεται. Να υπάρχουν οπές αερισμού που θα διευκολύνουν την κυκλοφορία του αέρα Πρότυπο ΕΝ 397 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής 440 vac (προστασία από ηλεκτρικό ρεύμα) Επίσης θα υπάρχει και αυτοκόλλητη ετικέτα στα ελληνικά με πληροφορίες για την ασφαλή χρήση, συντήρηση και αποθήκευση. Τιμή ανά άχιο Γ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΟΦΘΑΛΜΩΝ: ΓΥΑΛΙΑ- ΑΣΠΙΔΙΑ ΜΑΣΚΕΣ Γ.1. Γυαλιά μάσκα (goοggles) Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες που απαιτούν προστασία από χημικές ουσίες (υγρές ή σκόνες) ή και από μηχανικούς κινδύνους (τροχός, τόρνοςκα) Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, αρκετά μεγάλος που να μην εμποδίζει την ορατότητα με αντιθαμβωτική επένδυση, με αντοχή έναντιτριβ ής πλαίσιο στήριξης του οπτικού δίσκου με ιμάντα στερέωσης και προσαρμογής στο κεφάλι και οπές έμμεσου αερισμού. Πρότυπα ΕΝ 166 Στο πλαίσιο: Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. Β Μηχανική αντοχή 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. 4 προστασία από σκόνη. Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 6

23 Β Μηχανική αντοχή Κ προστασία έναντι τριβής Ν Αντιθαμβωτική επένδυση 9 προστασία από λειωμένα μέταλλα. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε ένας τύπος με τα προαναφερθέντα χαρακτηριστικά είτε δύο ο ένας για προστασία από χημικές ουσίες (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 9 και Β) και άλλος για μηχανικούς κινδύνους (δεν είναι απαραίτητοι οι κωδικοί 3 και 4 στο πλαίσιο) Τιμή ανά άχιο ( ) Γ.2. Γυαλιά Προστασίας από ηλιακή ακτινοβολία Πεδίο χρήσης: Σε εργασίες στο ύπαιθρο τους θερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι ηλιακής ακτινοβολίας, επαρ κή μηχανική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής καιβραχίονες στήριξης ρυθμιζόμενου μήκους για καλύτερη προσαρμογή. Πρότυπα ΕΝ 166,169 Στους βραχίονες: Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση 6_2 ή 6-2,5 που συμβολίζει τη δυνατότητα απορρόφησης της ηλιακής ακτινοβολίας, συμπεριλαμβανομένου του υπέρυθρου φάσματος. F Μηχανική αντοχή. Κ προστασία έναντι τριβής. Εναλλακτικά μπορεί να υπάρχει στους οπτικούς δίσκους ή σήμανση 5_2 ή 5-2,5 που σημαίνει ότι δεν απορροφάται το υπέρυθρο φάσμα τηςακτινοβολίας. Αυτό δεν έχει μεγάλη επίδραση στην προστασία και καθιστά τα γυαλιά πιο οικονομικά. Τιμή ανά άχιο ( ) Γ.3. Ασπίδιο προστασίας από υγρά. Πεδίο χρήσης: Σε καθαρισμούς κάδων. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με προστασία έναντι υγρών ουσιών, επαρκή μηχα νική αντοχή, με αντοχή έναντι τριβής και θάμβωσης. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα Πρότυπα ΕΝ 166 Στο στήριγμα: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 7

24 Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση F Μηχανική αντοχή 3 Προστασία από υγρές χημικές ουσίες. Ν προστασία έναντι θάμβωσης. Κ προστασία έναντι τριβής Τιμή ανά άχιο ( ) Γ.4. Προστασία από ηλεκτρικό τόξο : Κράνος με ενσωματωμένο ασπίδιο Η διάταξη θα αποτελείται από: Κράνος προστασίας. Ενσωματωμένο ασπίδιο προστασίας από ηλεκτρικό τόξο στο εσωτερικό του κράνους το οποίο θα είναι δυνατό να κατεβαίνει και να καλύπτει το πρόσωπο του χρήστη. Διάταξη χειρισμού μέσω της οποίας ο χρήσης θα ανεβάζει ή θα κατεβάζει το ασπίδιο κατά την κρίση του. Η διάταξη θα φέρει τη σήμανση CE, θα ακολουθεί τις προβλέψεις του ΕΝ 379 (κράνος) και ΕΝ 166, 167 και 168 (ασπίδιο) με τα εξής χαρακτηριστικά: Κράνος: Θα καλύπτει τις βασικές απαιτήσεις του ΕΝ 397. Θα έχει το σύμβολο της διηλεκτρικής αντοχής 440(vac) Το κεφαλόδεμα θα έχει κατακόρυφους ιμάντες από πλεκτές συνθετικές ίνες ενώ οι ιμάντες μετώπου και αυχένα θα είναι από συνθετικό υλικό χαμηλής πυκνότητας. Η προσαρμογή του μήκους του ιμάντα αυχένα θα γίνεται με κοχλία ρύθμισης που θα ευρίσκεται στο πίσω μέρος του ιμάντα αυχένα. Θα υπάρχει υποσιάγωνο με ρυθμιστή μήκους. Στο μέτωπο θα υπάρχει ιμάντας απορρόφησης του ιδρώτα από δέρμα ή βαμβακερό ύφασμα. Στο εξωτερικό τμήμα του κελύφους θα η υπάρχει διάταξη με την οποία θα ρυθμίζεται η θέση του ασπιδίου. Ασπίδιο: Το ασπίδιο θα καλύπτει τις απαιτήσεις του ΕΝ 166 ως εξής: Ο βαθμός κλίμακας θα είναι ή Η οπτική κλάση θα είναι, το πολύ, 2. Η μηχανική αντοχή θα είναι επιπέδου κρούσης μέσης ενέργειας (σύμβολο Β). Θα έχει προστασία έναντι τριβής (σύμβολο Κ) και προστασίας έναντι θάμβωσης (σύμβολο Ν). ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 8

25 Τιμή ανά άχιο ( ) Γ.5. Ασπίδιο προστασίας με πλέγμα για κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. Πεδίο χρήσης: Σε κλαδέματα με χρήση βενζινοπρίονου. Χαρακτηριστικά: Οπτικός δίσκος, με μεταλλικό πλέγμα. Η προσαρμογή στο κεφάλι επιτυγχάνεται με ειδικό στήριγμα. Πρότυπα ΕΝ 166 Στο στήριγμα: Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση F Μηχανική αντοχή Τιμή ανά άχιο ( ) Γ.6. Μάσκα για ηλεκτροσυγκολλητές Πεδίο χρήσης: Σε ηλεκτροσυγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: Μάσκα που καλύπτει όλο το πρόσωπο με οπτικούς δίσκους που απορροφούν την ακτινοβολία των συγκολλήσεων. Μπορεί να επιλεγούν είτε τύπος που στηρίζεται στο κεφάλι είτε τύπος που κρατιέται με το χέρι (ασπίδιο). Ως υλικό κατασκευής είναι προτιμότερο το fiberglass. Πρότυπο: ΕΝ 166,175 Στο πλαίσιο: Κατασκευαστής, Έτος κατασκευής. F Μηχανική αντοχή Στον οπτικό δίσκο: 1 Οπτική κλάση 9 έως 14 βαθμός σκίασης Οι έγχρωμοι οπτικοί δίσκοι πρέπει να μπορούν να αλλάζουν για να χρησιμοποιείται η κατάλληλη σκίαση ανάλογα με το είδος της εργασίας και την ένταση του ρεύματος σύμφωνα με τις προβλέψεις του προτύπου ΕΛΟΤ- ΕΝ 169. Εναλλακτικά μπορεί να επιλεχθεί ηλεκτρονική μάσκα στην οποία πριν από την έναρξη της συγκόλλησης ο βαθμός σκίασης θα είναιχαμηλός (μεταξύ 3 και 5), επιτρέποντας στο χρήστη να βλέπει και με την ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 9

26 έναρξη της συγκόλλησης θα μεταβάλλεται αυτόματα στον προκαθορισμένο βαθμό σκίασης (από 9 έως 13). Είναι εύχρηστη και παρέχει την πλέον αποτελεσματική προστασία διότι δεν επιτρέπει καθόλου την έκθεση σε ακτινοβολία. Η μάσκα αυτή θα ακολουθεί και το ΕΝ 379. Τιμή ανά άχιο ( ) Δ. ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΝΑΠΝΟΗΣ: ΜΑΣΚΕΣ Δ.1. Φιλτρόμασκα Ρ1 Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες που απαιτούν προστασία μόνο από σκόνη. Χαρακτηριστικά: Μάσκα με ενσωματωμένο φίλτρο κατακράτησης σκόνης από συνθετικό υλικό με διπλό ιμάντα προσαρμογής που θα καλύπτει μύτη, στόμα και πηγούνι. Διατίθεται σε συσκευασίες ανά άχια. Αν τηρηθούν οι κανόνες υγιεινής μπορεί να χρησιμοποιηθεί μέχρις ότου ο χρήστης αντιληφθεί ότι δυσχεραίνεται η αναπνοή του. Πρότυπα: ΕΝ 149 Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα α εξής: FFP1 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Δ.2 Μάσκα ημίσεως προσώπου με δυο φίλτρα Α1 Ρ3 ή Α2 Ρ3 Πεδίο χρήσης: κατά τις εργασίες με χημικές ουσίες και μικροοργανισμούς. Ενδεικτικά σε ορισμένες περιπτώσεις σε απορριμματοφόρα, σε καθαριότητα, σε νεκροταφεία, σε βαφές. Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτουν μύτη, στόμα και πηγούνι, με διπλά φίλτρα. Επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 εφόσον διαθέτει η κατασκευαστική εταιρεία. Πρότυπα: ΕΝ 140 για τη μάσκα και ΕΝ 141 για φίλτρα Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 10

27 Τιμή ανά άχιο ( ) Δ.3. Ανταλλακτικά φίλτρα Α1 Ρ3 (χρώματος καφέ και λευκού) που παρέχει προστασία από οργανικά αέρια και ατμούς και σωματίδια ή Α2 Ρ3 κατάλληλα για την προσφερόμενη μάσκα ημίσεως προσώπου. Πρότυπα: ΕΝ 141 τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ και άσπρο) Τιμή ανά ζεύγος ( ) Δ.4. Μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 (με δύο φίλτρα) Πεδίο χρήσης: στους απασχολούμενους με τους ψεκασμούς σους κήπους, στις απολυμάνσεις και στην αποχέτευση. Χαρακτηριστικά: Κυρίως μάσκα από συνθετικό υλικό με ιμάντες προσαρμογής που θα καλύπτει όλο το πρόσωπο, συμπεριλαμβανομένων των οφθαλμών. Πρέπει να επιλέγεται το κατάλληλο φίλτρο, που στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι το ΑΒΕΚ2 Ρ3 Τιμή ανά άχιο ( ) Δ.5. Ανταλλακτικά φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 Κατάλληλα για την αντίστοιχη προσφερόμενη μάσκα ολοκλήρου προσώπου με φίλτρα ΑΒΕΚ2 Ρ3 (χρώματος καφέ, γκρι, κίτρινου, πράσινου και λευκού) που παρέχει προστασία από όλους τους χημικούς ρύπους σε αέρια μορφή (οργανικά, ανόργανα, ατμούς οξέων, αμμωνία) και μικροοργανισμούς. Πρότυπα: ΕΝ 141 Η μάσκα και τα φίλτρα πρέπει να έχουν ανεξίτηλα τυπωμένα τα εξής: Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής (στα φίλτρα και ημερομηνία λήξης). Κωδικός Εργαστηρίου Πιστοποίησης Στα φίλτρα θα υπάρχει και χρωματικός κώδικας (καφέ, γκρι, κίτρινο, πράσινο και άσπρο) Τιμή ανά ζεύγος ( ) Δ.6. Αναπνευστική συσκευή ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 11

28 Πεδίο χρήσης: Μέσο προστασίας έκτακτης ανάγκης (επέμβαση σε πυρκαγιά). Χαρακτηριστικά: Θα αποτελείται από τη φιάλη υψηλής πίεσης αέρα, τη μάσκα ολοκλήρου προσώπου, το μειωτήρα πίεσης, τον αεροπνεύμονα, τις προειδοποιητικές διατάξεις και το σύστημα ανάρτησης. Το σύστημα θα λειτουργεί απομονώνοντας το χρήστη από τους ρύπους και τροφοδοτώντας τον με πεπιεσμένο αέρα που, μέσω του μειωτήρα και του αεροπνεύμονα, θα έχει μικρή πίεση ώστε να καθίσταται αναπνεύσιμος. Πρότυπο ΕΝ 137 Κωδικός προϊόντος Κωδικός εργαστηρίου τυποποίησης Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής αριθμός παρτίδας Ειδικά η φιάλη πεπιεσμένου αέρα θα φέρει τη σήμανση που απαιτεί η νομοθεσία. Τιμή ανά άχιο ( ) Ε. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΗ ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ: ΓΙΛΕΚΑ-ΠΟΔΙΕΣ Ε.1. Ανακλαστικά γιλέκα Πεδίο χρήσης: Σε όσους εργάζονται κοντά σε κινούμενα οχήματα (απορριμματοφόρ α, καθαρότητα). Χαρακτηριστικά: Γιλέκο με έντονα διακρινόμενο χρώμα με δύο οριζόντιες λωρίδες από ειδικό αντανακλαστικό υλικό με την αναγραφή «Δήμος Μεσσήνης» Υλικό κατασκευής του γιλέκου το βαμβάκι (15%) και πολυεστέρας (85%) για καλύτερο συνδυασμό άνεσης και μηχανικών αντοχών. Πρότυπα ΕΝ 340, 471 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Έτος κατασκευής Εικονόσημο για αντανακλαστικές ενδυμασίες και οι κωδικοί 2, 2 Τιμή ανά άχιο ( ) Ε.2. Αδιάβροχες ποδιές Πεδίο χρήσης: πλύσιμο κάδων. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 12

29 Χαρακτηριστικά: Ποδιές από συνθετικό υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 467 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από χημικές ουσίες Τιμή ανά άχιο ( ) Ε.3. Ποδιές συγκολλητών. Πεδίο χρήσης: Συγκολλήσεις Χαρακτηριστικά: Ποδιές από ειδικά επεξεργασμένο πυρίμαχο δέρμα (κρούτα). Πρότυπα ΕΝ 370 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από θερμότητα. Τιμή ανά άχιο ( ) Ε.4. Πυρίμαχες στολές Πεδίο χρήσης: Έκτακτες περιπτώσεις πυρόσβεσης. Χαρακτηριστικά: Μονοκόμματες στολές από πυρίμαχο υλικό. Πρότυπα ΕΝ 340, 469 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσημο πυρίμαχων ιδιοτήτων ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 13

30 Τιμή ανά άχιο ( ) Ε.5. Στολές προστασίας από χημικά Πεδίο χρήσης: Σε ψεκασμούς, βαφές. Χαρακτηριστικά: Ενιαίες στολές (garment) από Tyvek ή ισοδύναμα υλικά που προστατεύουν από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών και σκόνες ενώ παράλληλα επιτρέπουν την αναπνοή του δέρματος. Πρότυπα ΕΝ 340, 463 Κατασκευαστής, Κωδικός προϊόντος, Εργαστήριο πιστοποίησης, Έτος κατασκευής Εικονόσημο προστασίας από πιτσιλίσματα χημικών ουσιών. Κωδικοί: 4 προστασία από αερολύματα (spray) 5 προστασία από σκόνες 6 προστασία από πιτσιλίσματα υγρών ουσιών Τιμή ανά άχιο ( ) ΣΤ. ΥΠΟΔΗΜΑΤΑ ΣΤ.1 Γαλότσες. Πεδίο χρήσης: εργασίες σε ύπαιθρο κατά τους χειμερινούς μήνες. Χαρακτηριστικά: Αδιάβροχη μπότα από συνθετικό υλικό με αντιολισθητική σόλα προστατευτικά δακτύλων και προστατευτικό έναντι διάτρησης. Πρότυπο ΕΝ 344, 345 Κατασκευαστής, κωδικός προϊόντος, έτος κατασκευής, μέγεθος Το σύμβολο S5 που συμβολίζει ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ /ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ 14

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΕΛΤΑ ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΠΟΤΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ ΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΤΟΥΣ 2011 Προϋπολογισµός : 28.535,00 Φ.Π.Α. (23%): 6.563,05 απάνη: 35.098,05

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15

Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας. Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 Αλιµος, 17/03/2015 Αρ. Πρωτ. 4328 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΑΛΙΜΟΥ Προµήθεια Μέσων Ατοµικής Προστασίας Αρ. Μελέτης.Τ.Υ.: 09/15 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ήµαρχος Αλίµου προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό ιαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ωραιόκαστρο 24/02/2014 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Τμήμα :Συντήρησης Πρασίνου Αρ.Μελέτης 20/2014 Προμήθεια μέσων ατομικής προστασίας ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 20105 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 53361 Παροχή μέσων ατομικής προστασίας σε υπαλλήλους των ΟΤΑ και μέτρα προληπτικής ιατρικής. ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ:Προμήθεια μέσων ατομικής ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Α.Μ.Θ. προστασίας(κυα 53361/06) ΔΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθ.Πρωτ.76.802 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο Δήμαρχος της Αλεξανδρούπολης προκηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΡ.ΜΕΛ.: 21/15 ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ Τα υπό προμήθεια είδη ως προς

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012

Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Μ Ε Λ Ε Τ Η Υπ αριθ. 12/2012 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΤΟΥΣ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 73.492,75 ΠΡΟΕΛΕΥΣΗ : ΕΣΟ Α ΗΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΒΕΡΟΙΑΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ : ΜΕΣΑ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 11.973,71 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η παρούσα μελέτη αφορά

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Προµήθεια ειδών ατοµικής προστασίας ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ εργαζόµενων περιόδου 2013 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΜΗΜΑ: ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΠΡΟΫΠ. : 73.511,98 µε το Φ. Π.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ - ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΑΤΟΜΙΚΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ ΕΤΟΣ 2012» ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001666048 2013-10-15

13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ε.Π. ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 ΑΔΑ ΒΛΛΨΩΗ5-ΙΛΩ 13PROC001666048 2013-10-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΕΡΓΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΕΝΤΡΟΥ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη:

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ Έχοντας υπόψη: INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ/ΝΣΗ : Λ. Μαραθώνος 29 & Α.Διάκου Τ.Κ. : 14565, Άγιος Στέφανος Πληροφορίες : Χαράλαμπος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡ. 2/2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ : " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΕΝΔ. ΠΡΟΥΠ.: 45.000,00 (Συμπεριλαμβανομένου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2

ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469ΗΖΞ-ΔΙΝ. Μύρινα 7-8-2013 Αρ. Πρωτ.: 5054 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 2 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ»-Γ. Ν.-Κ. Υ. ΛΗΜΝΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Γ.Ν.- Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013. Ημερομηνία δημοσίευσης στο Φ.Ε.Κ. Δεν απαιτείται 30/01/2013 Δεν απαιτείται 14/02/2013. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Δράμα 29/01/2013 ΔΗΜΟΣ ΔΡΑΜΑΣ Αρ. Πρωτ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βερμίου 2 και 1 ης Ιουλίου Ταχ. Κώδ. : 66100 Πληροφορίες : Ι. Παπαδοπούλου Τηλ. : 2521350651 Fax : 2521023343

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ

Ημερομηνία δημοσίευσης στο ΦΕΚ Παρασκευή 27-02-2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ του Δ.Σ. Του ΚΕΝΤΡΟΥ ΜΕΡΙΜΝΑΣ &ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ν.Π.Δ.Δ ΚΕΝΤΡΟ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. Δ/νση : Τ.Κ. : Πληροφορίες: Τηλέφωνα : FAX : E-mail : Γρ. Μαρασλή 1 69100 Κομοτηνή Μ. Μερέτη 25310/23175,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ Τεύχος Διακήρυξης Για την υλοποίηση της πράξης ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΚΠΟΤΑ - ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΔΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΠΤΗΡΩΝ ΤΥΠΟΥ LED ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ: ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ Α.Μ.:98/2014 ΠΡΟΥΠ/ΣΜΟΣ:101.000,00 με ΦΠΑ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ: 15477 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001734491 2013-11-22

13PROC001734491 2013-11-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

Αφορά την Διακήρυξη 4651/29-06-05 (ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ EΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ Γ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΘΗΝΑ, 29 IOYNIOY 2005 ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ.:4651 ΔΙΕΘΝΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ /ΝΣΗ: ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΜΕΘΟ ΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ : 160/2012 Ο ήµαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 CPV 44613700-7 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ορχοµενός, 22/06/2015 ΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ Αρ. Πρωτ.: 8715 Αριθµός Απόφασης 105 ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ & ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Αρµόδιος :Τζουβελέκης ηµήτριος Τηλέφωνο: 2261351112

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΔΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΝΟΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ ΕΔΡΑ: Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90, 115 25 Αθήνα Δ/νση : Οικονομικών Υπηρεσιών Τμήμα : Προμηθειών Πληροφορίες : Αλεξίου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΙΔΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΛΚΙΔΑΣ Γ.Ν.Κ.Υ.ΚΑΡΥΣΤΟΥ Γ. Ν.- Κ.Υ. ΚΥΜΗΣ TAX/KH ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ : ΓΑΖΕΠΗ 48 Τ. Κ : 34100 - ΧΑΛΚΙΔΑ

Διαβάστε περισσότερα

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του

: ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ. Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη συντηρητή των ανελκυστήρων του : ΑΔΑ: ΒΛΛΤ7Λ1-ΖΟΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Καλαμάτα - 23-10-2013 Αρ. Πρωτ.: 13151 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού σε ευρώ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002820973 2015-06-03

15PROC002820973 2015-06-03 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ζωγράφου : 03-06-2015 ΔΗΜΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΥ Αριθμ. Πρωτ : 7318 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΤΗΛ: 213-2024293-141 ΦΑΞ: 210-7757645 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.)

Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) Π.Δ.394/96 (ΦΕΚ 266 Α' - Διορθ.Σφαλμ.στο ΦΕΚ- 275/96 Α') : Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου (Κ.Π.Δ.) 'Εχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 5 του Ν.2286/95 (ΦΕΚ 19 Α') "Προμήθειες του δημοσίου τομέα

Διαβάστε περισσότερα