ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ)"

Transcript

1 291 ΓΙΔΡΔΤΝΗΗ ΣΧΝ ΑΠΟΦΔΧΝ ΣΗ ΑΛΙΔΤΣΙΚΗ ΚΟΙΝΟΣΗΣΑ ΥΔΣΙΚΑ ΜΔ ΣΗΝ ΓΙΑΣΗΡΗΗ ΚΑΙ ΣΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΣΙΚΔ ΠΡΟΣΙΜΗΔΙ ΜΙΑ ΠΡΟΣΑΣΔΤΜΔΝΗ ΠΔΡΙΟΥΗ (ΛΙΜΝΗ ΟΡΔΣΙΑ ΚΑΣΟΡΙΑ) Ιρζπνιόγνο, Γ.Παπαλδξένπ 7, Καζηνξηά, Λάτσιου Ε.Α.* Πεξίιεςε Η έξεπλα ζηηο Διιεληθέο πξνζηαηεπόκελεο πεξηνρέο, εζηηάδεηαη ζηε κειέηε ελδηαηηεκάησλ θαη απεηινύκελσλ εηδώλ ρισξίδαο θαη παλίδαο. Σπρλά απνπζηάδεη ε πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηελ γλώζε, ηηο απόςεηο θαη αλάγθεο ησλ θνηλσληώλ πνπ δηαβηνύλ εληόο ή παξαθείκελα ησλ πξνζηαηεπκέλσλ πεξηνρώλ, ελώ απνπζηάδνπλ νη απόςεηο ηνπο ζρεηηθά κε ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα κέηξσλ θαη πνιηηηθώλ δηαρείξηζεο. Αηηία, ε έιιεηςε ζπκκεηνρηθόηεηαο πνπ αθνξά ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ όπσο απηή απνξξέεη από ηελ Δπξσπατθή Οδεγία 2000\60. Σθνπόο ηεο εξγαζίαο είλαη ε δηεξεύλεζε ησλ απόςεσλ θαη ησλ δηαρεηξηζηηθώλ πξνηηκήζεσλ ηεο αιηεπηηθήο θνηλόηεηαο (επαγγεικαηηώλ εξαζηηερλώλ αιηέσλ) ηνπ επαίζζεηνπ ιόγσ ησλ αλζξσπίλσλ παξεκβάζεσλ, πξνζηαηεπκέλνπ νηθνζπζηήκαηνο ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε κέζσ εξσηεκαηνινγίσλ πνπ αθνξνύζαλ: α) γλώζε ησλ Π.Π β) αιηεπηηθή πξνζπάζεηα θαη ζηόρνπο γ) εθηίκεζε πνηόηεηαο ησλ αιηεπκάησλ ζε ζρέζε κε ηηο πεξηβαιινληηθέο ζπλζήθεο ηνπ ζπζηήκαηνο δ) δηαρεηξηζηηθέο πξνηάζεηο. Από ηα απνηειέζκαηα πξνέθπςε όηη νη αιηείο γλσξίδνπλ γηα ηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, ζεσξώληαο σο αηηίεο ππνβάζκηζεο ηεο ην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ, ηηο απνξξίςεηο θπηνθαξκάθσλ θ.α, ελώ πξνθύπηνπλ δηαθσλίεο ζρεηηθά κε ηελ πηζαλόηεηα λα θαζηζηά ν επηξνθηζκόο ηα αιηεύκαηα ηεο πεξηνρήο αθαηάιιειν δηαηξνθηθό θαη εκπνξηθό πξντόλ. Όια ηα παξαπάλσ ζπλζέηνπλ ηελ αλάγθε ησλ εξσηώκελσλ γηα νξζέο δηαρεηξηζηηθέο πξαθηηθέο, θαη γηα ζπκκεηνρή ζηε δηαρείξηζε ηεο πεξηνρήο κε ζθνπό ηελ ζέζπηζε απζηεξόηεξεο αιηεπηηθήο λνκνζεζίαο θαη ηελ επίηεπμε αεηθόξνπ αιηείαο ζηελ πεξηνρή. Λέμεηο θιεηδηά: Directive 2000/60, conservation attitudes, wetlands *Σπγγξαθέαο επηθνηλσλίαο: Λάηζηνπ Άλλα INVESTIGATING THE VIEWS OF THE FISHING COMMUNITY TOWARDS CONSERNATION AND MANAGEMENT PREFERENCE OF A LAKE PROTECTED AREA (LAKE ORESTIAS KASTORIA) Ichthyologist, G. Papandreou 7, Kastoria, Latsiou E.A* Abstract The research on Greek protected areas focuses as well as species conservation. Information concerning the knowledge, perceptions and also needs of communities living in or adjacent to protected areas are lacking. As a consequence, there is a little evidence about the local users view of the effectiveness of the management practices and schemes. The reason for this, is the lack of participation that concerns the decision concerning water management as a result of the 2000/60 european directive. The aim of the present paper is to investigate the perceptions and attitudes of the fishing community toward conservation and management preferences of the sensitive protected area of lake Kastoria, through a questionnaire survey addressed through personal interviews. Analysis of data revealed that local fishermen have knowledge about the protected area, considering causes of degradation, the eutrophication and the rejection of the fertilizers. Also, arise disagreements relatively with eutrophication prospect to render the fisheries as inappropriate nutritional and commercial products. The fishermen willingness to participate in management schemes was also clear. All this information compose fishermen needs for correct management practices that will help them to achieve sustainable fishing in the area, and also be taken into consideration in the future management plans for sustainable development in the areas. Keywords: Directive 2000/60, conservation attitudes, wetlands *Corresponding author: Latsiou Anna

2 Δηζαγσγή Οη ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηε ιήςε πεξηβαιινληηθώλ απνθάζεσλ, ζεσξνύληαη ζηνηρεία θαιήο δηαθπβέξλεζεο, θαζώο δίλνπλ ηελ επθαηξία άζθεζεο επηξξνήο, δηακόξθσζεο θαη ιήςεο απνθάζεσλ ζηηο νκάδεο πνιηηώλ. Η Οδεγία πιαίζην 2000\60 γηα ηα λεξά απνηειεί παξάδεηγκα ησλ κνξθώλ δηαθπβέξλεζεο πνπ πξνάγνπλ ηελ θνηλσληθή ζπκκεηνρή, ηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ θνηλσληθή απνδνρή, ελώ ε δηαηήξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ ιηκλώλ, θαζίζηαηαη πην απνηειεζκαηηθή κε ηελ ύπαξμε θνηλσληθήο ζπκκεηνρήο δηαθόξσλ νκάδσλ πνιηηώλ, πνπ είλαη άξηζηνη γλώζηεο ησλ πεξηνρώλ θαη ησλ πξνβιεκάησλ ηνπο. Οη Αιηείο, έλαο πιεζπζκόο πνπ δεη γύξσ από ιίκλεο, παίδεη κεγάιν ξόιν ζηελ δηαρεηξηζηηθή δηαδηθαζία (UNESCO 1977), θαζώο ε αμηνπνίεζε ησλ γλώζεσλ ηνπο γηα ηα νηθνζπζηήκαηα κπνξεί λα βειηηώζεη ηελ θαηαλόεζε θάπνησλ ηνπηθώλ ζπλζεθώλ, λα βνεζήζεη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ θαη ζηελ νξζνινγηθή ρξήζε ησλ πόξσλ, αιιά θαη λα κεηώζεη ηηο ζπγθξνύζεηο πνπ πξνθύπηνπλ, όηαλ ε ηνπηθή γλώζε αγλνείηαη από δηάθνξνπο θνξείο ηεο πνιηηείαο. Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε Λίκλε Οξεζηηάδα (Καζηνξηά), κηα αζηηθή ιίκλε, ε νπνία, ηα ηειεπηαία ρξόληα, είλαη επηβαξπκέλε ζε κεγάιν βαζκό από αζηηθά ιύκαηα, πνπ έπεθηαλ ζε απηήλ ηελ πεξαζκέλε δεθαεηία, αιιά θαη από ην θαηλόκελν ηνπ επηξνθηζκνύ, ην νπνίν πξνθαιείηαη θπξίσο από ηηο απνξξίςεηο θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ από ηηο παξαιίκληεο θαιιηέξγεηεο, θαζώο ην 22% ηνπ πιεζπζκνύ ηεο πεξηνρήο αζρνιείηαη κε απηέο (Kagalou and Latsiou 2007). Η ιίκλε αλήθεη ζην Δπξσπατθό δίθηπν πξνζηαζίαο Natura 2000, ελώ ε νηθνινγηθή ηεο θαηάζηαζε «νθείιεη» λα θαζνξίδεηαη κε βάζε ηελ Οδεγία πιαίζην 2000\60 γηα ηα λεξά. Η ιίκλε ηεο Καζηνξηάο επηιέρηεθε γηα ηελ ζπγθεθξηκέλε έξεπλα, γηαηί θαηά ηνπο θαινθαηξηλνύο κήλεο ηνπ 2010, παξνπζίαζε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα επηξνθηζκνύ θαη εκθάληζεο κηθξνθπζηηλώλ ζηα λεξά θαη ζηηο ζάξθεο ησλ ςαξηώλ πνπ δνπλ ζε απηά, δεκηνπξγώληαο θιίκα αλεζπρίαο ζηνπο θαηνίθνπο θαη ηνπο εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο αιηείο ηεο πεξηνρήο. 2. Τιηθά θαη κέζνδνη Η έξεπλα πξαγκαηνπνηήζεθε ζην θπζηθό πεξηβάιινλ ηεο ιίκλεο Καζηνξηάο, κέζσ ηεο ζπκπιήξσζεο εξσηεκαηνινγίσλ από ηνπο επαγγεικαηίεο θαη εξαζηηέρλεο αιηείο ηεο πεξηνρήο. Αλαιπηηθόηεξα, ηα εξσηεκαηνιόγηα ζπκπιήξσζαλ 70 εξαζηηέρλεο (20 εμ απηώλ πξαγκαηνπνηνύλ αιηεία κε ηελ κέζνδν catch and release) θαη 25 επαγγεικαηίεο αιηείο. Τα ζπγθεθξηκέλα εξσηεκαηνιόγηα πεξηείραλ 17 εξσηήζεηο (θιεηζηνύ θαη αλνηθηνύ ηύπνπ), νη νπνίεο αλαθέξνληαλ ζε επαγγεικαηηθά θνηλσληθά δεδνκέλα, ζηελ γλώζε πνπ έρνπλ νη αιηείο γηα ηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή, γηα ηελ αιηεπηηθή πξνζπάζεηα θαη ηνπο ζηόρνπο πνπ ζέηνπλ θαη νη δπν θαηεγνξίεο αιηέσλ. Πεξηείρε επίζεο εξσηήζεηο ζρεηηθέο κε ηελ πνηόηεηα ησλ αιηεπκάησλ, θαζώο θαη εξσηήζεηο πνπ αθνξνύζαλ ηελ ζπλνιηθή δηαρείξηζε ηνπ ιηκλαίνπ νηθνζπζηήκαηνο. Τν πεξηερόκελν ησλ εξσηεκαηνινγίσλ αλαιύζεθε κε απιέο πεξηγξαθηθέο κεζόδνπο, κε ην Microsoft Excel, θαζώο θαη ην ζηαηηζηηθό παθέην SPSS Απνηειέζκαηα Οη ζπκκεηέρνληεο αιηείο, εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο, ζεσξνύλ, ζε πνζνζηό άλσ ηνπ 55%, πσο κπνξνύλ λα πξαγκαηνπνηήζνπλ δξαζηεξηόηεηεο ζηελ πξνζηαηεπόκελε πεξηνρή ηεο Λίκλεο Καζηνξηάο όπσο ε πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε, ελώ ην 78% απηώλ επηιέγεη ηε δξαζηεξηόηεηα ηνπ ηνπξηζκνύ, πηζηεύνληαο όηη ζα

3 293 απνθέξεη ζηνλ πγξόηνπν νηθνλνκηθά νθέιε. Τν 100% επηιέγεη σο θύξηα δξαζηεξηόηεηα ηελ αιηεία είηε ζε επαγγεικαηηθό, είηε ζε εξαζηηερληθό επίπεδν. ρήκα 1. Σπγθξηηηθέο απόςεηο εξαζηηερλώλ θαη επαγγεικαηηώλ αιηέσλ ζρεηηθά κε ηνπο παξάγνληεο πνπ απεηινύλ ην Ληκλαίν νηθνζύζηεκα ηεο Καζηνξηάο Τν ζεκαληηθόηεξν είδνο πνπ αιηεύνπλ νη εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο αιηείο (πνζνζηό 100%), είλαη ην μεληθό είδνο ηεο πεηαινύδαο (Carassius auratus), πνπ εηζήρζε ην 1985, θαζώο είλαη έλα είδνο πνπ εμάγεη ην 84% ησλ επαγγεικαηηώλ ζηηο γεηηνληθέο ρώξεο ηεο Αιβαλίαο θαη ηεο Βνπιγαξίαο. Σηελ εξώηεζε πνπ ηέζεθε γηα ην «εάλ ιόγσ ηνπ επηξνθηζκνύ, ην νπνίν είλαη θαη γηα ηηο δπν θαηεγνξίεο ησλ αιηέσλ ην ζεκαληηθόηεξν πξόβιεκα, δεκηνπξγείηαη πξόβιεκα ζηελ πνηόηεηα ησλ αιηεπκάησλ», νη εξαζηηέρλεο αιηείο απάληεζαλ, κε ην ζπληξηπηηθό πνζνζηό ηνπ 96%, πσο ην πξόβιεκα πνπ δεκηνπξγείηαη είλαη κεγάιν θαη ηα ςάξηα δελ είλαη θαηάιιεια πξνο βξώζε (πνζνζηό 77%). Τν 52% ησλ επαγγεικαηηώλ αιηέσλ, απαληά όηη ηα ςάξηα είλαη άξηζηα πνηνηηθά, ελώ ην 100%, πηζηεύεη πσο είλαη θαηάιιεια πξνο βξώζε. Τα πςειά πνζνζηά απόςεσλ, πνπ εθθξάζηεθαλ από ηνπο επαγγεικαηίεο, είραλ ζθνπό λα ππνζηεξίμνπλ ην πξντόλ ηνπο θαη λα αληηζηξέςνπλ ην θιίκα πνπ επηθξάηεζε ζρεηηθά κε ηελ επηθηλδπλόηεηα ηεο θαηαλάισζεο ςαξηώλ, πνπ πξνέξρνληαη από ηα εύηξνθα λεξά ηεο Λίκλεο Καζηνξηάο. Σρεηηθά κε ηα κέηξα δηαρείξηζεο, πνπ αθνξνύλ ηελ πεξηνρή, εξαζηηέρλεο θαη επαγγεικαηίεο αιηείο ζπκθσλνύλ απόιπηα κε πνζνζηά άλσ ηνπ 75%, πσο ε αιηεπηηθή λνκνζεζία, πνπ δηέπεη ηα δεηήκαηα ηεο αιηεπηηθήο δηαρείξηζεο, πξέπεη λα είλαη πην απζηεξή. Δπίζεο, ζπκθσλνύλ απόιπηα ( 67% επαγγεικαηίεο θαη 100% εξαζηηέρλεο), πσο πξέπεη λα δεηείηαη ε γλώκε ησλ θαηνίθσλ ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηεο ιίκλεο. Οη επαγγεικαηίεο αιηείο ζπκθσλνύλ απόιπηα, ζε πνζνζηό 64%, κε ηελ άπνςε όηη νη ηνπηθέο Γηεπζύλζεηο Πεξηβάιινληνο θαη Αιηείαο όισλ ησλ βαζκίδσλ απηνδηνίθεζεο ζέβνληαη ηηο αλάγθεο θαη ηηο επηζπκίεο θαηνίθσλ θαη αιηέσλ ζρεηηθά κε ηελ δηαρείξηζε ηεο ιίκλεο, ελώ νη εξαζηηέρλεο αιηείο δηαθσλνύλ απόιπηα ζε πνζνζηό 62% κε ηελ πην πάλσ άπνςε. Όζν γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ αγξνηηθώλ παξαιηκλίσλ πεξηνρώλ, νη νπνίεο, ιόγσ ησλ αλεμέιεγθησλ απνξξίςεσλ θπηνθαξκάθσλ θαη ιηπαζκάησλ, δεκηνπξγνύλ ίζσο ηελ κεγαιύηεξε επηβάξπλζε ζην ιηκλαίν νηθνζύζηεκα, ην 47% ησλ επαγγεικαηηώλ αιηέσλ, ζεσξεί όηη γηα ηηο απνθάζεηο, πνπ αθνξνύλ ηελ ρξήζε ηεο ιίκλεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο, δελ ζα πξέπεη λα ιακβάλεηαη ππόςε θαλείο

4 294 ελδηαθεξόκελνο, πνπ κπνξεί λα έρεη νπνηνδήπνηε ζπκθέξνλ από ηελ ιίκλε, αιιά θαη ηηο παξαιίκληεο πεξηνρέο. Αληίζεηα, νη εξαζηηέρλεο αιηείο ζπκθσλνύλ απόιπηα, ζεσξώληαο πσο όιεο νη νκάδεο, νη νπνίεο έρνπλ θάπνηα ζρέζε ή ζπκθέξνλ από ηελ πεξηνρή, ζα πξέπεη λα ιακβάλνπλ κέξνο ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο θαη ζηελ ιήςε απνθάζεσλ ζρεηηθά κε ηελ ρξήζε ηεο ιίκλεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο νη δηαθνξέο, πνπ παξαηεξήζεθαλ κεηαμύ απηώλ πνπ απάληεζαλ «ζπκθσλώ απόιπηα» θαη απηώλ πνπ απάληεζαλ «δηαθσλώ απόιπηα», δελ δηέθεξαλ αμηόινγα, θαζώο ηα απνηειέζκαηα ησλ αλαιύζεσλ ήηαλ ζηαηηζηηθά κε ζεκαληηθά. Έηζη, κε βάζε ην παξαπάλσ ζθεπηηθό, πξνθύπηεη πσο απαηηείηαη κεγαιύηεξν ελδηαθέξνλ ηεο αιηεπηηθήο θνηλόηεηαο γηα ηα ζπγθεθξηκέλα ζέκαηα, ελώ είλαη απαξαίηεηε ε πεξαηηέξσ δηεξεύλεζε γηα απηά ηα δεηήκαηα. 4. πδήηεζε Η ελεκέξσζε θαη ε επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνύ, ζεσξείηαη θαίξην ζηνηρείν γηα ηελ πξνζηαζία ησλ πγξνηόπσλ, ελώ κπνξεί λα επεξεάζεη ηελ ζπκπεξηθνξά ησλ αλζξώπσλ, θαζώο θαη ηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπο, πξνσζώληαο έηζη αηηήκαηα γηα κηα νξγαλσκέλε πξνζπάζεηα δηαηήξεζεο θαη πξνζηαζίαο ησλ πγξνηόπσλ (Λάηζηνπ 2009). Από ηελ παξνύζα έξεπλα, γίλεηαη ζαθήο ε αλππαξμία ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο θαη εθπαίδεπζεο ηεο αιηεπηηθήο θνηλόηεηαο ηεο Λίκλεο Καζηνξηάο ζε ζέκαηα δηαρείξηζεο ηνπ νηθνζπζηήκαηνο, παξά ηα κεγάια πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ ηαιαλίδνπλ ηελ πεξηνρή, ελώ ε ζέιεζε γηα ζπκκεηνρή είλαη ηζρπξή, αληίζεηα κε ηε ζπρλή θαρππνςία θαη ην δηζηαγκό ζηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο δηαρείξηζεο, πνπ παξνπζηάδνπλ νη αιηείο ζηελ δηεζλή βηβιηνγξαθία (Bruckmeier and Larsen 2008). Αλάκεζα ζηνλ αξθεηά κεγάιν αξηζκό παξαγόλησλ, πνπ δεκηνπξγνύλ ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα ηεο πεξηνρήο, μερσξίδεη απηό ηνπ επηξνθηζκνύ θαη ησλ απνξξίςεσλ ησλ ιηπαζκάησλ θαη ησλ θπηνθαξκάθσλ ησλ αγξνηηθώλ πεξηνρώλ, ηα νπνία ζε ζπλδπαζκό δεκηνπξγνύλ ζεκαληηθά πξνβιήκαηα ζηελ αηζζεηηθή εηθόλα ηεο ιίκλεο, αιιά θπξίσο ζηελ πνηόηεηα ηνπ λεξνύ θαη ησλ αιηεπκάησλ. Έηζη, δεκηνπξγείηαη «δηαηξνθηθή» αλαζθάιεηα ζηνπο θαηαλαισηέο θαη ηνπο εξαζηηέρλεο αιηείο, αιιά θαη νηθνλνκηθή αλαζθάιεηα ζηνπο επαγγεικαηίεο, θαζώο, κε αθνξκή ηέηνηα γεγνλόηα, κεηώλεηαη ε εκπνξηθή αμία ησλ ηρζύσλ, κε απνηέιεζκα ηνλ πεξηνξηζκό ζηελ εμαγσγή ηνπο, θαζώο ραξαθηεξίδνληαη σο αθαηάιιεια πξνο βξώζε. Καζώο νη αιηείο γλσξίδνπλ ηα πξνβιήκαηα πνπ ππάξρνπλ ζηελ πεξηνρή, εκθαλίδνληαη δεθηηθνί ζε πξσηνβνπιίεο ελεκέξσζεο θαη λέσλ πξαθηηθώλ δηαρείξηζεο ζρεηηθά κε ηελ αιηεπηηθή αμηνπνίεζε ηεο ιίκλεο. Η Ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζεο σο ν θαηάιιεινο ηξόπνο επίιπζεο πξνβιεκάησλ, κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ πξνζηαηεπόκελσλ πεξηνρώλ (Λάηζηνπ 2009). Αληίζεηα, νη αιηείο ζεσξνύλ πσο ε ίδξπζε Φνξέα Γηαρείξηζεο, ζα δεκηνπξγήζεη επηπιένλ πξνβιήκαηα θαη ζηελ επαγγεικαηηθή θαη ζηελ εξαζηηερληθή αιηεία, ελώ ζηελ πξαγκαηηθόηεηα, ζα κπνξνύζε λα ιεηηνπξγήζεη σο έλα βήκα έθθξαζεο ησλ απόςεσλ ηνπο, κε απώηεξν ζηόρν ηελ εμνηθείσζε ησλ αιηέσλ, αιιά θαη άιισλ νκάδσλ ηνπ πιεζπζκνύ κε ηηο ζπκκεηνρηθέο δηαδηθαζίεο ζηελ δηαρείξηζε ησλ πδάησλ, νδεγώληαο ζηελ αεηθνξηθή δηαρείξηζε, πνπ ζα επηηπγράλεηαη κέζα από ηελ πεξηβαιινληηθή εθπαίδεπζε θαη ελεκέξσζε, κε ζθνπό ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ πεξηνρώλ απηώλ.

5 295 Βηβιηνγξαθία Διιεληθή βηβιηνγξαθία Λάηζηνπ Α. (2009) Γηεξεύλεζε αληηιήςεσλ ηεο ηνπηθήο θνηλσλίαο θαη ησλ ηνπηθώλ παξαγόλησλ, πεξί δεηεκάησλ δηαρείξηζεο ζηα πξνζηαηεπόκελα ιηκλαία νηθνζπζηήκαηα Καζηνξηάο θαη Τξηρσλίδαο. Μεηαπηπρηαθή Γηπισκαηηθή εξγαζία. Παλεπηζηήκην Ισαλλίλσλ. Ξέλε βηβιηνγξαθία UNESCO (1977) Document of the Intergovernmental program. Brukmeier K., Larsen C.H. (2008) Swedish coastal fisheries From conflict mitigation to participatory management. Marine Policy 33: Kagalou I., Latsiou A. (2007) Investigating local people s perceptions and attitudes in a Greek protected area. Proceed. Of CEMEPE Conference Skiathos, Greece.

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα

www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα www.litusgo.eu LitusGo Δγρεηξίδην Δλόηεηα 5 Αιηεία / Ιρζπνθαιιηέξγεηα Τπεύζπλνο Έθδνζεο: Isotech Ltd, Δξεπλεηέο ύκβνπινη Πεξηβάιινληνο www.isotech.com.cy Σν έξγν ππνζηεξίδεηαη από ηελ Δπξσπατθή Δπηηξνπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ

ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΙΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΙΟΙΚΗΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΣΜΗΜΑ ΔΜΠΟΡΙΑ & ΓΙΑΦΗΜΙΗ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: «Ζ ΥΡΖΖ ΣΟΤ MOBILE INTERNET ΚΑΗ Ζ ΤΜΒΟΛΖ ΣΟΤ FACEBOOK ΣΖΝ ΔΝΣΑΖ ΥΡΖΖ» ΠΟΤΓΑΣΡΙΔ:

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ

ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ ΥΔΓΗΑΖ ΤΝΘΔΣΟΤ ΓΔΗΚΣΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ ΓΗΑ ΣΖΝ ΣΟΠΗΚΖ ΑΤΣΟΓΗΟΗΚΖΖ ΜΗΑ ΘΔΩΡΖΣΗΚΖ ΠΡΟΔΓΓΗΖ Φάθα Αληηγόλε Υποψήθηα Δηδάθηορας, Φαροθόπεηο Παλεπηζηήκηο, Τκήκα Γεωγραθίας, Ει. Βεληδέιοσ 70, Καιιηζέα 17671, e-mal:

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα

Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα ώθνο Χ., θνξδάο Κ., Μπίξηζαο Π. 2003. Αμηνιόγεζε ηεο ζήξαο θαη δηαρείξηζε ηνπ ιαγνύ (Lepus europaeus) ζηα ιηβαδηθά νηθνζπζηήκαηα. 3 ν Παλειιήλην Ληβαδνπνληθό πλέδξην. Διιεληθή Ληβαδνπνληθή Δηαηξεία. Καξπελήζη

Διαβάστε περισσότερα

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην

Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Η Δθπαίδεπζε ησλ Πνιηηηζκηθώλ Γηακεζνιαβεηώλ: Απόςεηο ησλ ζπκκεηερόλησλ ηνπ Πξνγξάκκαηνο T.I.P.S. ηνπ Δ.Δ.Υ.Δ.Μ. ζην Διιεληθό Αλνηθηό Παλεπηζηήκην Teaching of cultural mediators: Views of participants

Διαβάστε περισσότερα

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001

Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 Γιερεύνηζη ηων πρακηικών 6ζ ζε επιτειρήζεις πιζηοποιημένες με ISO: 9001 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΔΡΟ 1 Ο Πρόλογος...6 ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 Ο Προζδιοριζηικοί Παράγονηες ηοσ 6ζ 1.1.1 Προζδιοριζηικές πρακηικές Quality Management..8

Διαβάστε περισσότερα

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων

Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων 1 Αζηοτίες ζε Δπιηστή Προγράμμαηα ηης Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ζηο Λύκειο: η Δνίζτσζη Αρνηηικών Προζωπικών Κανόνων Χξπζνύια Λαιαδήζε Αξρηηέθησλ-Πνιηηηθόο Μεραληθόο Σρνιηθή Σύκβνπινο Β ζκηαο Δθπαίδεπζεο

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή

Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Οι Ανηιλήψειρ Νηπίων και Παιδιών Γ Γημοηικού για ηη Μείωζη ηων Αποππιμμάηων και ηην Πποζωπική ηοςρ ςμβολή Ηιηνπνύινπ Ιθηγέλεηα Νεπηαγσγόο - MPhill, PhD ζηελ Π.Δ - Παλεπηζηήκην Θεζζαιίαο ifigeniailiopoulou@yahoo.gr,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΩΝ Σμήμα Υαρμακευτικής Μεταπτυχιακό τμήμα στο Υαρμακευτικό Μάρκετινγκ ΔΙΠΛΩΜΑΣΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ «Έξεπλα αγνξάο ζρεηηθά κε ηα ζπκπιεξώκαηα δηαηξνθήο θαη ην ξόιν ηνπ θαξκαθνπνηνύ σο επηζηεκνληθνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ

ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ ΥΑΡΣΟΓΡΑΦΖΖ ΠΔΡΗΟΥΩΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΖ ΑΣΜΟΦΑΗΡΗΚΖ ΡΤΠΑΝΖ ΜΔ ΣΖ ΥΡΖΖ ΤΣΖΜΑΣΩΝ ΓΔΩΓΡΑΦΗΚΩΝ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΩΝ Μ. ΛΑΕΟΓΛΟΤ, Ν. ΚΑΡΑΝΗΚΟΛΑ, Γ. ΒΑΓΗΩΝΑ Σκήκα Μεραληθώλ Υσξνηαμίαο θαη Αλάπηπμεο, Πνιπηερληθή ρνιή, Αξηζηνηέιεην

Διαβάστε περισσότερα

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό

Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Σα προγράμμαηα Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζης ως εργαλεία επαγγελμαηικής εκπαίδεσζης για ηον ηοσριζμό Ειέλε Γαγάηζε 1, Ειηζάβεη Καξαγηάλλε 2 1 Δθπαηδεπηηθόο ΠΔ 09, Π.Μ.. Πεξηβαιινληηθή Πνιηηηθή θαη Γηαρείξηζε,

Διαβάστε περισσότερα

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ;

Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μπορούν οι ζύγτρονες ηετνολογίες να τρηζιμοποιηθούν αποηελεζμαηικά ζε ζσνδσαζμό με ηη μελέηη πεδίοσ ζηην ΠΔ μαθηηών Γημοηικού τολείοσ; Μαξία Τδνπξά 1, Αηθαηεξίλε Κισλάξε 2, Γηώξγνο Τζηξηζήο 3 1. Γαζθάια,

Διαβάστε περισσότερα

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΣΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Υπιζηοδοςλοπούλος Κωνζηανηίνα Πεξηβαιινληνιόγνο, κε κεηαπηπρηαθό ζην Πεξηβάιινλ θαη ηηο λέεο ηερλνινγίεο, Δθπαηδεύηξηα ελειίθσλ ζηελ Πεξηβαιινληηθή

Διαβάστε περισσότερα

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ

Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ Ο Ψηθιακόρ Φάκελορ Μαθηηή (Ψ.Φ.Μ.) υρ επγαλείο εθαπμογήρ ζςμπληπυμαηικήρ εξ αποζηάζευρ ζσολικήρ εκπαίδεςζηρ E-portfolio as tool implementation supplementary school distance learning Γεώπγιορ-Απιζηείδηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΔΜΠΟΡΙΑ ΚΑΙ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ E-Learning ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΙΝΑΚΑ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΩΝ Δηζαγσγή... 3 Γηδαθηηθή Δλόηεηα. 3.1 Σηξαηεγηθέο Μάξθεηηλγθ βηνινγηθώλ πξντόλησλ...

Διαβάστε περισσότερα

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών.

Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Η Δπίδραζε ηες Τλοποίεζες Προγραμμάηων Περιβαλλονηικής Δκπαίδεσζες ζηε Γιδακηική και Περιβαλλονηική σμπεριθορά ηων Δκπαιδεσηικών. Μαξία Μπαιάζθα 1, Θσάλλα Ραβάλε 2, θαη Αλαζηάζηνο Ζόκπνιαο 3 1 Eθπ/θόο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΘΔΣΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΓΔΧΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΓΧΝ «ΓΔΧΔΠΗΣΖΜΔ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ» ΚΑΣΔΤΘΤΝΖ «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΚΑΗ ΘΑΛΑΗΑ ΓΔΧΥΖΜΔΗΑ» «ΔΚΣΗΜΖΖ ΣΧΝ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΧΝ ΤΝΘΖΚΧΝ ΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A.

Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ. Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. 233 Ζ ΑΛΗΔΗΑ ΜΔ ΣΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖ ΒΗΝΣΕΟΣΡΑΣΑ ΣΖ ΘΑΛΑΗΑ ΠΔΡΗΟΥΖ ΣΖ ΔΠΑΡΥΗΑ ΚΑΛΤΜΝΟΤ Αργύρη Α.*, Κοσλιάς M., Καλλιανιώτης A. Εζληθό Ίδξπκα Αγξνηηθήο Έξεπλαο, Θλζηηηνύην Αιηεπηηθήο Έξεπλαο, Νέα Πέξακνο, Καβάια,

Διαβάστε περισσότερα

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo

Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Έλα εξγαιείν γηα απνηειεζκαηηθόηεξε κάζεζε ζε κηα ειθπζηηθόηεξε ηάμε: δηδάζθνληαο κε ην ClassDojo Γεώξγηνο Γίδαο 1, Θεόδσξνο Γνύβιεο 2, Γεκήηξηνο Κνινθνηξώλεο 3 ggidas@gmail.com, rodotheos@gmail.com, kolokotr@sch.gr

Διαβάστε περισσότερα

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες

Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Γιδάζκονηας μαζί... Η ζσνδιδαζκαλία ζηις Δρεσνηηικές Δργαζίες Δξ Καηεξίλα Μπαδίγνπ Υπεύζπλε ηνπ ΚΠΕ Δξαπεηζώλαο katbazigou@hotmail.com ΠΔΡΙΛΗΨΗ Η πξαθηηθή ηεο ζπλδηδαζθαιίαο θαζηεξώλεηαη ζε γεληθεπκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέμα: Γιασείπιζη κπίζευν ζηον ηοςπιζμό: η πεπίπηυζη ηυν ηαξιδιυηικών οδηγιών Δπιβλέποςζα: Γπ. Πολςξένη

Διαβάστε περισσότερα

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή ππνβιεζείζα ζην Σκήκα Γηαρείξηζεο Πεξηβάιινληνο & Φπζηθώλ Πόξσλ ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Παηξώλ Τπό ΒΑΡΓΟΤΛΑΚΗ ΔΤΣΤΥΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΙ ΦΤΙΚΧΝ ΠΟΡΧΝ ΜΔΛΔΣΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΧΝ ΤΛΙΚΧΝ ΚΑΙ ΗΠΙΧΝ ΜΔΘΟΓΧΝ ΓΡΟΙΜΟΤ ΚΣΙΡΙΧΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΔΣΧΠΙΗ ΣΟΤ ΦΑΙΝΟΜΔΝΟΤ ΣΧΝ ΑΣΙΚΧΝ ΘΔΡΜΙΚΧΝ ΝΗΙΓΧΝ ΚΑΙ ΣΗΝ ΔΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ

Διαβάστε περισσότερα

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε

Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Ο Λ Τ Σ Δ Υ Ν Δ Ι Ο Κ Ρ Η Σ Η TMHMA MHXANIKΩΝ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ Πεξηβαιινληηθή & Οηθνλνκηθή Αμηνιόγεζε Δλεξγεηαθήο πκπεξηθνξάο Κηηξίνπ Σξηηνγελνύο Σνκέα. Δθαξκνγή ζηελ Κξήηε Π Α Τ Λ Ι Γ Ο Τ Α Ι Κ Α Σ Δ Ρ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης

Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Πρόγραμμα Δια βίου Μάθησης Το πρόγραμμα αυτό χρηματοδοτήθηκε με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η παρούσα δημοσίευση [επικοινωνία] απεικονίζει τις απόψεις μόνο του συγγραφέα και η Επιτροπή δεν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ

ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ ΠΔΡΙΔΧΟΜΔΝΑ ΚΟΠΟ ΣΗ ΔΚΘΔΗ Ζ παξνύζα έθζεζε απνηειεί επίζεκν έγγξαθν ηεο Αλσλύκνπ Δηαηξίαο Οξγαληζκόο Ληκέλνο Θεζζαινλίθεο (ΟΛΘ ΑΔ), κε ζθνπό ηελ πιεξνθόξεζε όισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ κεξώλ αλαθνξηθά κε ηελ πξόνδν ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ»

Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Καιέο πξαθηηθέο θαη δξάζεηο πνπ εθαξκόδνληαη ζηα πιαίζηα ηνπ Πεξηθεξεηαθνύ Θεκαηηθνύ Γηθηύνπ «Τγξνη(ξ)νπν πνηώ ηε ζπκπεξηθνξά κνπ» Παύινο Εκκ. Δαζθαιάθεο Μερ/γνο Μερ/θνο δάζθαινο Τπεύζπλνο ιεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ

ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΑΣ ΟΗΚΟΝ ΔΡΓΑΗΑ ΣΩΝ ΠΑΗΓΗΩΝ ΜΑ: ΣΑ ΚΑΛΑ ΝΔΑ, ΣΑ ΚΑΚΑ ΚΑΗ ΣΑ ΕΖΣΟΤΜΔΝΑ Λνΐδνο πκενύ Δπίθνπξνο Καζεγεηήο Κνηλωληνινγίαο ηεο Δθπαίδεπζεο Τκήκα Δπηζηεκώλ ηωλ Αγωγήο Δπξωπαϊθό Παλεπηζηήκην Κύπξνπ Email:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ

ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟ : ΑΝΣΙΛΗΨΔΙ ΚΑΙ ΣΑΔΙ ΣΩΝ ΓΤΝΑΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΤΛΛΗΨΗ ΚΑΙ ΣΙ ΔΚΣΡΩΔΙ ΔΛΛΖ ΗΧΑΝΝΗΓΖ ΚΑΠΟΛΟΤ, Γ. ΑΓΡΑΦΗΧΣΖ Ησαλλίδε Δ., Αγξαθηώηεο Γ., (2008) «Οηθνγελεηαθόο πξνγξακκαηηζκόο : Αληηιήςεηο θαη ζηάζεηο ησλ γπλαηθώλ γηα ηελ αληηζύιιεςε θαη ηηο εθηξώζεηο» ζην Κνξλάξνπ Δ., Ρνπκειηώηε Α. (επηκ), Γσναίκα και Υγεία,

Διαβάστε περισσότερα

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships

Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Τοπικέρ ζςνεπγαζίερ για ππάζινερ πόλειρ και πεπιθέπειερ - H Eςπυπαφκή ππυηοβοςλία Green Partnerships Σηαςπούλα Τοςπνάκη, Αθποδίηη Φυηίος Δξγαζηήξην Αλαλεώζηκσλ θαη Βηώζηκσλ Δλεξγεηαθώλ Σπζηεκάησλ Σρνιή

Διαβάστε περισσότερα

LIFE STRYMON, LIFE03 ENV/GR/000217

LIFE STRYMON, LIFE03 ENV/GR/000217 LIFE STRYMON, LIFE03 ENV/GR/000217 Ecosystem Based Water Resources Management to Minimize Environmental Impacts from Agriculture Using State of the Art Modelling Tools in Strymonas Basin. INTRODUCTION

Διαβάστε περισσότερα