ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ"

Transcript

1 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία «B.D.M. ΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B.D.M.» την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕ ΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» την επωνυμία «Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΑΙ Φ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΕ» την επωνυμία «ALP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALP BUSINESS SOLUTIONS S.A. (ALP ΜΠΙΣΝΕΣ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Α.Ε.)» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Υ.Η.Ε ΓΙΤΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.» την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕ» την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «REAL M AE» την επωνυμία «DIGITAL RUM Ανώνυμη Εταιρεία Καινοτόμων Εφαρμογών Λογισμικού και Υπηρεσι ών για Μέσα Επικοινωνίας» και δ.τ. «DIGITAL RUM A.E.» την επωνυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑ ΝΤΗΣ ΑΕΕ» την επωνυμία «STERILE HELLAS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ ΚΟΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «STERILE HELLAS AE» την επωνυμία «ΟΛΒΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΒΟΣ ΣΑΙΑΝΣ Α. Ε.» την επωνυμία «Μ PRIME ADVISORY SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Μ PRIME ADVISORY SERVICES Α.Ε.» Εταιρειών στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELIOINDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «Helioindex A.E». 13 Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΝ EIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑ ΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «ΖΟΝ EIGHT S.A.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUNKISS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SUNKISS Α.Ε.» Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΤΜΑ RAM INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙ ΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΤΜΑ ΡΑΜ Α.Ε.»

2 2 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ ΑNAKOINΩΣΕΙΣ (1) Εται επωνυμία «B.D.M. ΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ & ΚΑΤΑ ΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B.D.M.». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «B.D.M. ΔΟΜΙΚΑ ΔΙΑΚΟΣΜΗΤΙΚΑ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «B.D.M.» και αριθμό Μη τρώου 65837/04/Β/08/29(2010) που εδρεύει στο Δήμο Ωρωπού (45 ο χλμ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΔΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΛΑΜΙΑΣ) από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Βασιλονικολιδάκης Χρήστος του Αριστείδη, κάτοικος Νέας Σμύρνης Αττικής, οδός Χαλδέας αριθμός 25, κάτο χος Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό Σ / , που εκδόθηκε από το Αστυνομικό Τμήμα Ηρακλείου Αττικής, με αριθμό φορολογικού Μητρώου , Πρόεδρος και Δ/νων Σύμβουλος 2. Μάστορας Κωνσταντίνος του Ιωάννου, κάτοικος Λάρισας, οδός Παλαιολόγου αριθμός 11 13, κάτοχος του Δελτίου Ταυτότητας με αριθμό ΑΗ / , που εκδόθηκε από ΥΑ Λάρισας, με αριθμό φορολογικού Μητρώου , της Δημόσιας Οικονομικής Υπηρε σίας Λάρισας, Αντιπρόεδρος 3. Ράδος Σπυρίδωνας του Δημητρίου, κάτοικος Κο ρωπίου οδός Ευαγγέλου Αναγνώστου 26, με ΑΔΤ ΑΕ /2007, ΑΦΜ , Μέλος ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Διοικητικό Συμβούλιο εξουσιοδοτεί τον Πρόεδρο του Δ.Σ. και Δ/νων Σύμβουλο Βασιλονικολιδάκη Χρή στο του Αριστείδη και τον Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. Μά στορα Κωνσταντίνο του Ιωάννου να εκπροσωπούν και δεσμεύουν την εταιρεία σε κάθε συναλλαγή της, συνά πτουν επ ονόματι και για λογαριασμό της οποιεσδή ποτε δικαιοπραξίες και συμβάσεις, διαχειρίζονται την εταιρική περιουσία και αναλαμβάνουν για λογαριασμό της υποχρεώσεις, υπογράφουν κάθε είδους έγγραφα, δημόσια ή ιδιωτικά ή άλλα με τα οποία δημιουργούνται υποχρεώσεις και δεσμεύσεις για την εταιρεία, καθώς και έγγραφα τραπεζών σχετικά με διακανονισμό εισαγωγών και εξαγωγών, εισπράττουν χρήματα, χρηματόγραφα, μερισματαποδείξεις και τοκομερίδια γενικώς από οφει λέτες της εταιρείας ή από τράπεζες ή από το ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή από Δήμους, στρατιωτι κές υπηρεσίες και οποιαδήποτε δημόσια υπηρεσία ή μη, εκδίδουν, οπισθογραφούν, εξοφλούν και προεξοφλούν επιταγές, συναλλαγματικές και γραμμάτια εις διαταγή, παραλαμβάνουν φορτωτικές, συνάπτουν με τράπεζες συμβάσεις για το άνοιγμα ενέγγυων πιστώσεων, έκδο ση εγγυητικών επιστολών υπέρ της εταιρείας και υπέρ οποιουδήποτε τρίτου φυσικού ή νομικού προσώπου, χο ρήγηση δανείων προς την εταιρεία, πιστώσεων δι ανοι κτού λογαριασμού, παρέχουν εμπράγματη ασφάλεια για εξασφάλιση απαιτήσεων κατά της εταιρείας σε κινητά ή ακίνητα (π.χ. υποθήκες, προσημειώσεις, ενέχυρα κ.λπ.), συνάπτουν και λύνουν μισθώσεις ακινήτων ή χρηματοκι βωτίων, αγοράζουν ή πωλούν οποιουδήποτε τύπου και είδους μηχανήματα, μεταφορικά μέσα και κάθε είδους ακίνητα με οποιουσδήποτε όρους, συμφωνίες και τίμημα εγκρίνουν και γενικά ενεργούν κάθε πράξη διαχείρισης της εταιρείας, αναθέτουν την άσκηση όλων ή συγκεκρι μένων πράξεων σε τρίτο πρόσωπο με συμβολαιογραφικό έγγραφο, διορίζουν πληρεξούσιους δικηγόρους, ορίζουν επίσης με συμβολαιογραφικό έγγραφο πληρεξούσιο για τη συμμετοχή της εταιρείας σε δημοπρασίες (δημοσί ου ή ιδιωτικού φορέα), προσλαμβάνουν και απολύουν υπαλλήλους της εταιρείας ορίζοντας και την αμοιβή τους, επιβάλλουν και εξαλείφουν προσημειώσεις και υποθήκες, αίρουν κατασχέσεις, αναγγέλλονται σε πλει στηριασμό περιουσίας οφειλετών της εταιρείας και σε πτωχεύσεις δέχονται, επάγουν και αντεπάγουν όρκους, εγείρουν αγωγές και υποβάλουν μηνύσεις, συνάπτουν δικαστικούς ή εξώδικους συμβιβασμούς, παρίστανται και εκπροσωπούν την εταιρεία ενώπιον κάθε Δικαστηρίου (πολιτικού, ποινικού, διοικητικού, στον Άρειο Πάγο και το Συμβούλιο Επικρατείας και γενικά κάθε βαθμού και δικαιοδοσίας) και σε κάθε Διοικητική (Δημόσια, Δημοτική ή Κοινοτική) Αρχή Ελληνική ή αλλοδαπή, υπογράφοντας κάτω από την σφραγίδα της εταιρείας. Η παραπάνω απαρίθμηση των αρμοδιοτήτων του παραπάνω εκπρο σώπου είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Παλλήνη, 15 Φεβρουαρίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (2) Εται επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙ ΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ». Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» και δ.τ. «ΕΠΕΝ ΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ» και αριθμό Μητρώου 69688/04/ Β/10/96 που εδρεύει στο Δήμο Αχαρνών από το οποίο προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. και θα διοικήσει την εταιρεία μέχρι συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1) Σοφία Χριστοπούλου του Παναγιώτη και της Ευ αγγελίας, γεννημένη στο Δελβινάκι Ιωαννίνων το 1954, κάτοικος Αχαρνών, Ταξιαρχών 30, Συνταξιούχος, ΑΔΤ ΑΙ του ΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, ως Πρόεδρος Δ.Σ. 2) Σταύρος Κοπαλάς του Κων/νου και της Σοφίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Αχαρνών,

3 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 3 Σωκράτους 293, Ιδ. Υπάλληλος, ΑΔΤ Π του ΤΑ ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, ως Αντιπρόεδρο Δ.Σ. 3) Στυλιανός Ελευθεριάδης του Ανέστη και Κλειώς, γεννημένος στην Αθήνα το 1958, κάτοικος Αχαρνών στην οδό Σωτήρη Πηγαδά 18, ηλεκτρολόγος, ΑΔΤ ΑΗ του AT Αχαρνών, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλ ληνας Υπήκοος, μέλος 4) Αθανάσιος Κούτελας του Παναγιώτη και της Δήμη τρας, γεννημένος στο Ρέθυμνο το 1952, κάτοικος Αχαρ νών, Μαρτίνου 3, Επιχειρηματίας, ΑΔΤ ΑΗ του AT ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, μέλος 5) Κων/νος Καραούζας του Γεωργίου, κάτοικος Αχαρ νών, Κηφισίας 4, Αθλητής, ΑΔΤ Τα του AT ΑΧΑΡ ΝΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπή κοος, μέλος 6) Χρυσούλα Μαλικοπούλου του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννημένη στο Μόναχο Γερμανίας το 1964, κάτοικος Αχαρνών, Μαυρογένους 7, Καθηγήτρια, ΑΔΤ Μ του AT ΤΡΙΚΑΛΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, μέλος 7) Κων/νος Ορφανός του Γεωργίου και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1974, κάτοικος Αχαρνών, Ερμού 40, Τραπεζικός Υπάλληλος, ΑΔΤ Χ του AT ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, μέλος 8) Νικόλαος Γκασούκας του Γεράσιμου και της Δή μητρας, γεννημένος στο Μεσολόγγι το 1952, κάτοικος Αχαρνών, Οδ. Ανδρούτσου 39Β, Συνταξιούχος, ΑΔΤ Ν του ΤΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, μέλος 9) Ελευθέριος Ντριβάλας του Ηλία και της Μαρίας, γεννημένος στην Αθήνα το 1976, κάτοικος Αχαρνών, Τεχεράνης 3, Ιδ. Υπάλληλος, ΑΔΤ ΑΗ του AT ΑΧΑΡΝΩΝ, ΑΦΜ , Δ.Ο.Υ. Αχαρνών, Έλληνας Υπήκοος, μέλος. ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ: Το Δ.Σ. αναθέτει στους Χριστοπούλου Σοφία του Πα ναγιώτη και Κοπαλά Σταύρο του Κωνσταντίνου από κοινού και στον καθένα χωριστά την ενάσκηση όλων των αρμοδιοτήτων και των εξουσιών του καθώς και την γενική εκπροσώπηση της εταιρείας. Επίσης το Διοικη τικό παρέχει εις τους ανωτέρω αναγραφόμενους και εις ένα έκαστο μεμονωμένα και αυτοτελώς το δικαίω μα υπογραφής, ώστε έκαστος χωριστά να υποχρεώνει και να δεσμεύει την εταιρεία για όλες τις πράξεις και τις συναλλαγές της για την επίτευξη του σκοπού της εταιρείας. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ Το Δ.Σ. παρέχει δικαίωμα υπογραφής στους Χριστο πούλου Σοφία του Παναγιώτη και Κοπαλά Σταύρο του Κωνσταντίνου οι οποίοι κάτωθι της εταιρικής επωνυμίας «ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΗ ΑΧΑΡΝΩΝ ΜΟΝΟΜΕΤΟΧΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ ΑΧΑΡΝΩΝ» από κοινού και ο καθέ νας χωριστά υποχρεώνουν και δεσμεύουν την εταιρεία απεριορίστως δια πάσας μετά των Τρίτων πράξεις και συναλλαγές της κατευθυνόμενες προς επίτευξη των σκοπών της εταιρείας. Παλλήνη, 3 Φεβρουαρίου 2012 Η Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΞΕΝΙΑ ΚΟΤΡΟΠΟΥΛΟΥ (3) Εται επωνυμία «Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΑΙ Φ. ΒΑ ΣΙΛΑΚΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία» και δ.τ. «ΒΑΣΙ ΛΑΚΟΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρακτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Δ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Σ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ ΚΑΙ Φ. ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ Ανώνυμη Τεχνική Εταιρεία», δ.τ. «ΒΑΣΙΛΑ ΚΟΣ ΑΕ» και με αριθμό Μητρώου 58233/01ΑΤ/Β/05/087 που εδρεύει στο Δήμο Φιλοθέης Ψυχικού Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία, η οποία λήγει στις συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. ΦΩΤΙΟΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ του ΑΝΑΡΓΥΡΟΥ, κάτοικος Ανα βύσσου Αττικής, οδός Αχ. Παράσχου 21 και Γ. Σουρή αρ. 4, με ΑΦΜ: και Α.Δ.Τ. ΑΙ , Πρόεδρος 2. ΔΗΜΗΤΡΙΣ ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ του ΦΩΤΙΟΥ, κάτοικος Αναβύσσου Αττικής, οδός Αχ. Παράσχου 21, με ΑΦΜ: και Α.Δ.Τ. Σ , Αντιπρόεδρος και Διευ θύνων Σύμβουλος 3. ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΒΑΣΙΛΑΚΟΥ του ΦΩΤΙΟΥ, κάτοικος Αμαρουσίου Αττικής, οδός Δερβενακίου αρ. 1, με ΑΦΜ: και Α.Δ.Τ. ΑΖ , Μέλος Με απόφαση του Δ.Σ., κάθε ένα από τα Μέλη του, με την υπογραφή του συνοδευόμενη με τη δήλωση ότι «ενεργώ για λογαριασμό της εταιρείας ΒΑΣΙΛΑΚΟΣ ΑΤΕ» θα δεσμεύει την Εταιρεία και θα την εκπροσωπεί, σε οποιαδήποτε αρχή Διοικητική, Δικαστική, Τραπεζική ή οιαδήποτε άλλη αρχή, ή σε οιαδήποτε συναλλαγή με φυσικό, ή νομικό πρόσωπο, ή το Δημόσιο, ως και να υπογράφει συμβόλαια αγοραπωλησίας ή συμβολαιογρα φικές πράξεις για λογαριασμό της εταιρείας. Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (4) Εται επωνυμία «ALP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗ ΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ» και δ.τ. «ALP BUSINESS SOLUTIONS S.A. (ALP ΜΠΙΣΝΕΣ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Α.Ε.)». Την καταχωρίστηκε στο Μητρώο Ανωνύμων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας το από πρα κτικό Γενικής Συνέλευσης, καθώς και το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ALP ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

4 4 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ALP BUSINESS SOLUTIONS S.A. (ALP ΜΠΙΣΝΕΣ ΣΟΛΟΥΣΙΟΝΣ Α.Ε.)» και με αριθμό Μητρώου 68384/01ΑΤ/Β/09/253 που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής, από τα οποία προκύπτει ότι το Διοικητικό Συμβούλιο που εκλέχθηκε από την παραπάνω Γ.Σ. με πενταετή θητεία η οποία λήγει την , συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Αλέξανδρος Αντώνιος Πρίνος του Παναγιώτη, κά τοικος Κηφισιάς, οδός Δοϊράνης 18, με Α.Δ.Τ. Π και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος. 2. Παναγιώτης Πρίνος του Αλεξίου, κάτοικος Κηφισιάς, οδός Πλάτωνος 55, με Α.Δ.Τ. Φ020134/2000 και ΑΦΜ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος. 3. Ζέμπου Ελευθερία του Δημητρίου, κάτοικος Κη φισιάς, οδός Πλάτωνος 55, με Α.Δ.Τ. Φ147318/2001 και Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ. Κηφισιάς, ως Μέλος και γραμ ματέα. Το Διοικητικό Συμβούλιο αναθέτει τη εκπροσώπηση της εταιρείας σύμφωνα με το άρθρο 22 παρ. 3 του Κ.Ν. 2190/20 και το άρθρο 22 του καταστατικού της στον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο Αλέξανδρο Πρίνο του Παναγιώτη. Αγία Παρασκευή, 28 Φεβρουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Διεύθυνσης ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΝΤΩΝΗ (5) Εται επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Υ.Η.Ε ΓΙΤΑΝΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΓΙ ΤΑΝΗ Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΗ ΑΝΑ ΝΕΩΣΙΜΕΣ ΝΑΝΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ Μ.Υ.Η.Ε ΓΙΤΑΝΗ ΑΝΩΝΥ ΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΓΙΤΑΝΗ Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 46571/01ΑΤ/Β/00/416(2007), που εδρεύει στο Δήμο Χα λανδρίου Αττικής: 2. Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: Τακτικοί: 1. ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ του ΣΑΒΒΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΦΙΛΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΑΝΤΩΝΙΟΥ ΜΑΡΙΟΣ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού ΓΙΑΝΝΟΥΤΣΟΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ του ΑΝΔΡΕΑ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 Η Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. (6) Εται επω νυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ» και δ.τ. «ΑΡΙΣΤΕΙ ΔΗΣ Ι ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι. ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΙΠΛΩΝ», δ.τ. «ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ Ι ΚΟΥΡΤΗΣ ΑΕ» και αριθμό Μητρώου 40792/01ΑΤ/Β/98/192, που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορ κωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση οι εξής: ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ Νομικός Σκότης με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΟΙ ΟΡΚΩΤΟΙ ΛΟΓΙΣΤΕΣ ΑΕ με Α.Μ.Ε.Γ (7) την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «REAL M AE». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΡΑΔΙΟΤΗΛΕ ΟΠΤΙΚΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΑΛΗΘΙΝΟ ΡΑΔΙΟΦΩΝΟ ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «REAL M AE» και αριθμό Μητρώου 64013/01ΑΤ/Β/07/016(2009), που εδρεύει στο Δήμο Αμα ρουσίου Αττικής:

5 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 5 2. Το από 30/06/2011 πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: ΜΠΑΤΣΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ του ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ BDO Πρότυπος Ελληνική Ελεγκτική Α.Ε. με Α.ΜΣ.Ο.Ε.Λ. 111 ΚΟΥΤΡΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ του ΗΛΙΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ της ελεγκτικής εταιρείας BDO Ορκωτοί Ελεγκτές ΑΕ με Α.Μ.Ε.Γ (8) Εται επω νυμία «DIGITAL RUM Ανώνυμη Εταιρεία Καινοτόμων Εφαρμογών Λογισμικού και Υπηρεσιών για Μέσα Επι κοινωνίας» και δ.τ. «DIGITAL RUM A.E.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «DIGITAL RUM Ανώνυμη Εταιρεία Καινοτόμων Εφαρμογών Λογισμικού και Υπηρεσιών για Μέσα Επικοινωνίας», δ.τ. «DIGITAL RUM Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 63613/01ΑΤ/Β/07/308, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 2. Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: Τακτικοί: 1. ΜΠΑΚΟΥΡΟΣ ΦΩΤΗΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μη τρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λο γιστή/φοροτεχνικού ΠΑΠΑΛΥΜΠΕΡΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ του ΝΙΚΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΤΣΙΜΙΚΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ του ΙΩΑΝΝΗ με αριθμό Μητρώ ου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΤΡΑΜΠΑΔΟΥΡΟΥ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ του ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Η Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. (9) Εται επω νυμία «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΕ». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύ μων Εταιρειών της Υπηρεσίας μας, τα κατωτέρω στοι χεία της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΑΝΕ ΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΑΝΕΜΟΣ ΑΤΑΛΑΝΤΗΣ ΑΕΕ» και αριθμό Μητρώου 65320/01 ΑΤ/Β/08/208(2008), που εδρεύει στο Δήμο Κη φισιάς Αττικής: 2. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, με το οποίο εκλέχθη κε για την επόμενη χρήση 2011 η ελεγκτική εταιρεία PRICEWATERHOUSECOOPERS με Α.Μ.Ε.Γ: 113 και ειδι κότερα ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές οι εξής: ΜΑΡΙΝΟΥ ΔΕΣΠΟΙΝΑ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΥΡΜΠΗΣ με Α.Μ.Σ.Ο.ΕΛ (10) Εται επωνυμία «STERILE HELLAS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΙ ΕΞΟ ΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και δ.τ. «STERILE HELLAS AE». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «STERILE HELLAS ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΒΙΟΜΗΧΑ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», δ.τ. «STERILE HELLAS AE» και αριθμό Μητρώου 33892/01ΑΤ/Β/95/185(2001), που εδρεύει στο Δήμο Χαλανδρίου Αττικής: 2. Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: ΠΡΑΣΣΑΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ του ΣΤΑΜΑΤΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ

6 6 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ του ΑΡΙΣΤΕΙΔΗ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ (11) Εται επω νυμία «ΟΛΒΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟ ΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «ΟΛΒΟΣ ΣΑΙΑΝΣ Α. Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΟΛΒΟΣ ΕΠΙ ΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», δ.τ. «ΟΛΒΟΣ ΣΑΙΑΝΣ Α. Ε.» και αριθμό Μη τρώου 26925/01ΑΤ/Β/92/185(2009), που εδρεύει στο Δήμο Κηφισιάς Αττικής: τη χρήση Το από πρακτικό της τακτικής Γενικής Συ νέλευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ορκωτοί ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: ΛΥΜΠΕΡΗΣ ΑΝΑΓΝΟΣ του ΘΕΟΔΩΡΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ ΜΠΑΡΖΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑ του ΓΕΩΡΓΙΟΥ με Α.Μ.Σ.Ο.Ε.Λ (12) Εται επωνυμία «Μ PRIME ADVISORY SERVICES ΣΥΜΒΟΥ ΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «Μ PRIME ADVISORY SERVICES Α.Ε.». της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «Μ PRIME ADVISORY SERVICES ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙ ΡΕΙΑ», δ.τ. «Μ PRIME ADVISORY SERVICES Α.Ε.» και αριθμό Μητρώου 69804/01ΑΤ/Β/10/185, που εδρεύει στο Δήμο Νέας Ιωνίας Αττικής: 1. Το από πρακτικό έκτακτης Γενικής Συνέλευ σης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την 1 η εταιρική χρήση οι εξής: Τακτικοί: 1. ΚΟΥΠΑΡΑΝΗ ΡΑΥΛΛΗ του ΣΤΥΛΙΑΝΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΦΟΥΤΡΗ ΣΤΑΜΑΤΙΝΑ του ΑΝΤΩΝΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΡΟΥΣΣΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ του ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΠΑΤΡΙΝΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΑ του ΣΚΙΑΔΟΠΟΥΛΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Η Προϊσταμένη Τμήματος κ.α.α. (13) Εται επωνυμία «HELIOINDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟ ΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡ ΓΕΙΑΣ» και δ.τ. «Helioindex A.E». Την καταχωρίστηκαν στο Μητρώο Ανωνύμων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «HELIOINDEX ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΪΚΩΝ, ΗΛΙΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», δ.τ. «Helioindex A.E» και αριθμό Μητρώου 62613/01ΑΤ/Β/07/088, που εδρεύει στο Δήμο Αμαρουσίου Αττικής: 2. Το από πρακτικό τακτικής Γενικής Συνέ λευσης των μετόχων, με το οποίο ορίστηκαν ελεγκτές για την επόμενη χρήση 2011 οι εξής: Τακτικοί: 1. ΤΑΤΣΗΣ ΖΩΗΣ του ΝΙΚΟΛΑΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/ Φοροτεχνικού ΑΝΔΡΙΟΠΟΥΛΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ του ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αναπληρωματικοί: 1. ΚΑΚΟΥΛΙΔΟΥ ΑΝΝΑ του ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού ΜΟΥΧΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ με αριθμό Μητρώου Ο.Ε και αριθμό αδείας Α Τάξης Λογιστή/Φοροτεχνικού Αγία Παρασκευή, 24 Φεβρουαρίου 2012 Η Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τμήματος

7 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) 7 (14) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΝ EIGHT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩ ΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ» και δ.τ. «ΖΟΝ EIGHT S.A.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.Μ.Η), με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5346, το από υπ αριθ. 1 πρακτικό της Αυτόκλητης έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Ανώ νυμης Εταιρείας με την επωνυμία «ΖΟΝ EIGHT ΑΝΩΝΥ ΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ», το διακριτικό τίτλο «ΖΟΝ EIGHT S.A.» και αριθμό Γ.Ε.Μ.Η , σύμφωνα με το οποίο εκλέχτηκαν νέοι ελεγκτές για την πρώτη εταιρική χρήση, ήτοι από συστάσεως μέχρι την 31 η , ως εξής: Τακτικοί Ελεγκτές: 1. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΚΟΤΣΟΠΟΥΛΟΣ του Παναγιώτη, κά τοχος της υπ αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επι μελητηρίου Ελλάδας και 2. ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΙΡΑΣ του Πάνου, κάτοικος Περι στερίου Αττικής, οδός Θεμιστοκλέους αρ. 16, με Α.Δ.Τ. ΑΗ κάτοχος της υπ αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονο μικού Επιμελητηρίου Ελλάδας. Αναπληρωματικοί Ελεγκτές: 1. ΕΙΡΗΝΗ ΚΥΡΛΑΚΗ του Φανουρίου, κάτοχος της υπ αριθμό άδειας ασκήσεως οικονομολογικού επαγγέλματος του Οικονομικού Επιμελητηρίου Ελλά δας και 2. ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΘΟΣ του Ανδρέα, με AM ΟΕΕ και αριθμό αδείας 23632/Α Τάξης. Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (αρ. πρωτ σχετ ). Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (15) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «SUNKISS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και δ.τ. «SUNKISS Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρισης 5257, το από 28/11/2011 υπ αριθμ. 4 πρακτικό της έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων, καθώς και το από υπ αριθμ. 4 πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλίου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «SUNKISS ΓΕΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», διακριτικό τίτλο «SUNKISS Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , η οποία εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων, από τα οποία προκύπτει ότι: Α. Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο, το οποίο εκλέχθηκε από την ανωτέρω έκτακτη Γενική Συνέλευση των Με τόχων και θα διοικήσει την εταιρεία για μια πενταετία, που λήγει στην αντίστοιχη ημερομηνία του 2016, συ γκροτήθηκε σε σώμα ως εξής: 1. Ανδρέας Χαλαστάνης του Βασιλείου, κάτοικος Κορυδαλλού, οδός Ηλείας 31, με Α.Δ.Τ. ΑΑ και Α.Φ.Μ , Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του Δ.Σ. 2. Παναγιώτης Σοϊλέδης του Μενέλαου, κάτοικος Κρυ ονερίου, οδός Ανοίξεως 76, με Α.Δ.Τ. ΑΕ και Α.Φ.Μ , Μέλος. 3. Μιχαήλ Σοϊλέδης του Μενέλαου, κάτοικος Άνω Γλυ φάδας, οδός Ταινάρου 111, με Α.Δ.Τ. Χ και Α.Φ.Μ , Μέλος. Β. Εκπροσώπηση Το Διοικητικό Συμβούλιο αποφασίζει όπως η εταιρεία δεσμεύεται και εκπροσωπείται με την υπογραφή του Προέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου του Δ.Σ. κάτω από την εταιρική επωνυμία. Σχετικό έγγραφο Ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε. Κεντρικού Τομέα Αθηνών (α.π / ). Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ (16) Ανακοίνωση καταχώρισης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο στοιχείων της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυ μία «ΑΤΜΑ RAM INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ» και δ.τ. «ΑΤΜΑ ΡΑΜ Α.Ε.». Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Την καταχωρίστηκε στο Γενικό Εμπορικό Μη τρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 5352, το από πρακτικό του Διοικητικού Συμβουλί ου της Ανώνυμης Εταιρείας με επωνυμία «ΑΤΜΑ RAM INVESTMENT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ», διακριτικό τίτλο «ΑΤΜΑ ΡΑΜ Α.Ε.» και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ , που εδρεύει στο Δήμο Αθηναίων (Λ. Μεσογείων 2 4), με το οποίο πιστο ποιήθηκε η καταβολή του αρχικού Μετοχικού Κεφαλαί ου της εταιρείας, ύψους εξήντα χιλιάδων (60.000,00 ) ευρώ, από τη μοναδική μέτοχο, εταιρεία με την επωνυμία «ΑΤΜΑ RAM PROPERTIES PRIVATE LTD», η οποία εδρεύει στο Νέο Δελχί Ινδίας (Γραφείο 8, 1 ος όροφος, Μέγαρο Άτμα Ραμ Οίκος Σκίντια, Πλατεία Κόνουτ, Νέο Δελχί, Ινδία) και είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Εται ρειών των πόλεων Δελχί και Χαριάνα με αριθ Σχετικό έγγραφο άσκησης ελέγχου της Περιφέρειας Αττικής / Π.Ε Κεντρικού Τομέα Αθηνών (Α.Π. 3164/12/ ). Αθήνα, 6 Μαρτίου 2012 Με εντολή Προέδρου Ο Ειδικός Σύμβουλος ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ

8 8 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ Α.Ε. Ε.Π.Ε. και Γ.Ε.ΜΗ.) ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Σε έντυπη μορφή: Για τα Φ.Ε.Κ. από 1 έως 16 σελίδες σε 1 προσαυξανόμενη κατά 0,20 για κάθε επιπλέον οκτασέλιδο ή μέρος αυτού. Για τα φωτοαντίγραφα Φ.Ε.Κ. σε 0,15 ανά σελίδα. Σε μορφή DVD/CD: Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Τεύχος Ετήσια έκδοση Τριμηνιαία έκδοση Μηνιαία έκδοση Α Α.Α.Π Β Ε.Β.Ι Γ 50 Α.Ε.Δ. 5 - Υ.Ο.Δ.Δ. 50 Δ.Δ.Σ Δ Α.Ε. Ε.Π.Ε. 100 Η τιμή πώλησης μεμονωμένων Φ.Ε.Κ. σε μορφή cd rom από εκείνα που διατίθενται σε ψηφιακή μορφή και μέχρι 100 σελίδες, σε 5 προσαυξανόμενη κατά 1 ανά 50 σελίδες.... Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Τεύχος Έντυπη μορφή Α 225 Β 320 Γ 65 Υ.Ο.Δ.Δ. 65 Δ 160 Α.Α.Π. 160 Ε.Β.Ι. 65 Α.Ε.Δ. 10 Α.Ε. Ε.Π.Ε Δ.Δ.Σ. 225 Α.Σ.Ε.Π. 70 Ο.Π.Κ. Το τεύχος Α.Σ.Ε.Π. (έντυπη μορφή) θα αποστέλλεται σε συνδρομητές ταχυδρομικά, με την επιβάρυνση των 70, ποσό το οποίο αφορά τα ταχυδρομικά έξοδα. Η καταβολή γίνεται σε όλες τις Δημόσιες Οικονομικές Υπηρεσίες (Δ.Ο.Υ.). Το πρωτότυπο διπλότυπο (έγγραφο αριθμ. πρωτ. 9067/ η Υπηρεσία Επιτρόπου Ελεγκτικού Συνεδρίου) με φροντίδα των ενδιαφερομένων, πρέπει να αποστέλλεται ή να κατατίθεται στο Εθνικό Τυπογραφείο (Καποδιστρίου 34, Τ.Κ Αθήνα). Σημειώνεται ότι φωτοαντίγραφα διπλοτύπων, ταχυδρομικές Επιταγές για την εξόφληση της συνδρομής, δεν γίνονται δεκτά και θα επιστρέφονται. Οι οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης, τα νομικά πρόσωπα δημοσίου δικαίου, τα μέλη της Ένωσης Ιδιοκτητών Ημερησίου Τύπου Αθηνών και Επαρχίας, οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθμοί, η Ε.Σ.Η.Ε.Α, τα τριτοβάθμια συνδικαλιστικά όργανα και οι τρι τοβάθμιες επαγγελματικές ενώσεις δικαιούνται έκπτωσης πενήντα τοις εκατό (50%) επί της ετήσιας συνδρομής. Το ποσό υπέρ ΤΑ.Π.Ε.Τ. (5% επί του ποσού συνδρομής), καταβάλλεται ολόκληρο (Κ.Α.Ε. 3512) και υπολογίζεται πριν την έκ πτωση. Στην Ταχυδρομική συνδρομή του τεύχους Α.Σ.Ε.Π. δεν γίνεται έκπτωση. Πληροφορίες για δημοσιεύματα που καταχωρίζονται στα Φ.Ε.Κ. στο τηλ.: Φωτοαντίγραφα παλαιών Φ.Ε.Κ.: τηλ.: Τα φύλλα όλων των τευχών της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως διατίθενται δωρεάν σε ηλεκτρονική μορφή από την ιστοσελίδα του Εθνικού Τυπογραφείου (www.et.gr) Hλεκτρονική Διεύθυνση: e mail: ΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ 08:00 ΜΕΧΡΙ 13:30 * * ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΟΥ 34 * ΑΘΗΝΑ * ΤΗΛ * AX

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6786 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 13539 20 Νοεμβρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 9053 29 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11607 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6417 9 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6783 11 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7697 26 Ιουλίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4272 12 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8910 24 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2008 18 Μαρτίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 8280 7 Αυγούστου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4149 9 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 2254 29 Μαρτίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11934 24 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 6761 19 Ιουλίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 7553 16 Ιουλίου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11775 8 Νοεμβρίου 2011 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 7936 31 Ιουλίου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2099 28 Μαρτίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 11596 17 Οκτωβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά τρώο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4937 26 Μαΐου 2014 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 2894 15 Μαΐου 2008 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών της σύστασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14192 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 14175 17 Δεκεμβρίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά της Ανώνυμης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 5143 17 Ιουνίου 2010 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Ανακοίνωση καταχώρησης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 1362 18 Φεβρουαρίου 2009 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Καταστατικά Εταιρειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ Αρ. Φύλλου 10271 6 Σεπτεμβρίου 2007 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ Ανακοινώσεις την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 13612 28 Νοεμβρίου 2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΑΝΩΝΥΜΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ Αρ. Φύλλου 4035 4 Ιουλίου 2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΝΩΝΥΜΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα