Δ.Π.Ο.. ΦΤΛΗ (Δπφνσμία ηοσ σλλόγοσ)

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Δ.Π.Ο.. ΦΤΛΗ (Δπφνσμία ηοσ σλλόγοσ)"

Transcript

1 V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΩΜΑΣΔΙΩΝ 3. ΤΣΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ Δ.Π.Ο.. ΦΤΛΗ (Δπφνσμία ηοσ σλλόγοσ) ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΔ ΔΣΟΤ 0 Σύλλογος Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ ΑΝΑΡΡΙΥΗΗ ΒΡΑΥΟΤ 0 ΑΝΑΛΤΗ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ ΚΔΦ. 3 Ημ/νία Βοσνό - Αναρ. πεδίο Τυόμ. Γιαδρομή Παλ. Νέα Τ.Γ. Β.Γ. τοινοζσνηροθιά ύλλογος Βαθμοί Περιοτή //0 ΜΔΣΔΧΡΑ ΜΔΣΔΧΡΑ <000 ΟΤΡΑΝΗΑ ΚΑΛΑ 30m VI ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ,, 3. HIMMELSLEIT ER ΓΗΑΝΝΖ ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ ΔΛΔΤΗΝΑ 3/08/0 3.5,5 Όιπκπνο ηεθάλη >000 ΑΓΝΧΣΧΝ 35m V- ΚΟΚΚΗΝΟΤ ΔΤΑΓΓΔΛΗΑ, ΓΗΑΝΝΖ //0 ΜΔΣΔΧΡΑ ΜΔΣΔΧΡΑ <000 ΟΤΡΑΝΗΑ ΚΑΛΑ HIMMELSLEIT ER ΚΧΝΣΑΝΣΑΚΖ 30m VI ΥΑΣΕΟΠΟΤΛΟ ΑΘΑΝΑΗΟ, ΜΑΡΓΗΧΛΟ ΓΗΧΡΓΟ, ΔΛΔΤΗΝΑ 3.

2 9/05/0 ΜΔΣΔΧΡΑ ΜΔΣΔΧΡΑ <000 ΓΗΚΟΠΟΣΖΡΟ 30m V+ ΓΗΧΓΟ ΥΡΖΣΟ, ΜΠΑΜΠΑΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 3//0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΓΡΟΜΟ ΣΧΝ ΛΟΤΛΟΤΓΗΧΝ 40m V ΜΠΑΜΠΑΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ, ΓΗΧΓΟ ΥΡΖΣΟ 4//0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΠΤΡΓΟ 30m V+ ΜΠΑΜΠΑΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ, ΓΗΧΓΟ ΥΡΖΣΟ 7//0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΒΟΚΟΠΟΤΛΑ 0 VI+ ΓΖΜΖΣΡΖ, ΜΠΑΜΠΑΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ 8//0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΜΝΖΜΟΝΗΟ 70 V+ ΜΠΑΜΠΑΝΗΧΣΖ ΓΖΜΖΣΡΖ, 3//0 ΜΔΣΔΧΡΑ ΜΔΣΔΧΡΑ <000 ΥΟΡΟ ΣΧΝ ΑΤΓΧΝ 30m VI- Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Γηώγνο Υξήζηνο, Μπακπαληώηεο 4//0 ΜΔΣΔΧΡΑ ΜΔΣΔΧΡΑ <000 ΓΗΚΟΠΟΣΖΡΟ 30m V+ Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Γηώγνο Υξήζηνο, Μπακπαληώηεο 5/5/0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΓΡΟΜΟ ΣΧΝ ΛΟΤΛΟΤΓΗΧΝ 40m V Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Μπελάηνο Θενδόζεο 5/5/0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΠΤΡΓΟ 30m V+ Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Μπελάηνο Θενδόζεο 3/5/0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΒΟΚΟΠΟΤΛΑ 0 VI+ Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Μπελάηνο Θενδόζεο 3/5/0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα <000 ΜΝΖΜΟΝΗΟ 70 V+ Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Μπελάηνο Θενδόζεο 5/3/0 Γθηώλα Γθηώλα >000 Blotti 50 VI- Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο, Γηώγνο Υ. 0/3/0 Σύκθε Αζηξάθα >000 ΥΧΜΔΝΖ 0 V- Μαξθόπνπινο Θεκηζηνθιήο,

3 Γηώγνο Υ. 8/0/0 Πάξλεζα Φιακπνύξη >000 ΚΛΑΗΚΖ 00m VI Μέηζνο Γηώξγνο, Μπαδηώηεο Γεξάζηκνο, 3.4 Καηζνπιόο Γηάλλεο 5/07/0 Όιπκπνο ηεθάλη >000 ΑΓΝΧΣΧΝ 35m V- Μπαδηώηεο Γεξάζηκνο, Πεξηθάλε Βαγηαλή /9/0 Όιπκπνο ηεθάλη >000 ΑΥΛΑΓΗ Σζανύζεο Άγγεινο, IV+ Κσλζηαληαθεο Γ. IV+ IV+ 3 3//0 ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Σηηαλίδα Υ 8 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, 8//0 9//0 //0 //0 8//0 0/9/0 Α.Γξάςαο ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Καξκαληόια ρ 5 VIII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Holy Man ρ 0 VIII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, Α. Έμαξρνο ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Αιθπνλίδα ρ 33 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Α. Έμαξρνο ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Αιθπνλίδα ρ 33 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Α. Έμαξρνο ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Πέξα Βξέρεη ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΤΜΖΣΣΟ Καξάβη 3 ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Ν. Γεσξγηάδνπ 5/9/0 ΤΜΖΣΣΟ Καξάβη 3 ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Ν. Γεσξγηάδνπ 3 Αζελώλ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ Ζξαθιείνπ ΑΟ ΑΟ 0/0/0 ΤΜΖΣΣΟ Καξάβη 3 ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο,

4 Ν. Γεσξγηάδνπ ΑΟ 4/7/0 ΤΜΖΣΣΟ έζη Άξσκα ρ 0 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, Τκεηηνύ 30/8/0 9/7/0 8/5/0 30/7/0 ΤΜΖΣΣΟ έζη Άξσκα Τκεηηνύ ρ 0 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΤΜΖΣΣΟ έζη Funky ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΤΜΖΣΣΟ έζη έζνπιαο ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΤΜΖΣΣΟ έζη έζνπιαο ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γ. Παπαγεσξγίνπ //0 ΤΜΖΣΣΟ έζη έζνπιαο ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γ. Μεηαμάο 9//0 /7/0 3/8/0 /8/0 3/8/0 ΤΜΖΣΣΟ έζη έζνπιαο ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γ. Μεηαμάο ΤΜΖΣΣΟ έζη έζνπιαο ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΤΜΖΣΣΟ έζη έζνπιαο ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΑΛΤΜΝΟ Ghost Kitchen, Κάιπκλν πάξηαθνο, Κάιπκλνο Globus ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Mon Batchounouso ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, 4

5 3/8/0 4/8/0 4/8/0 0/7/0 5/8/0 5/8/0 5/8/0 7/9/0 3/7/0 8//0 9//0 ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΑΛΤΜΝΟ πάξηαθνο, Κάιπκλνο Magoulias wall, Κάιπκλνο Magoulias wall, Κάιπκλνο ugounoudoud ou Kerveros ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Ν. Γεσξγηάδνπ Vlassis house ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Ν. Γεσξγηάδνπ Toni ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΣΑΫΓΔΣΟ Λαγθάδα Πξίγθεπαο ρ 30 VIII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΑΛΤΜΝΟ ΚΑΛΤΜΝΟ Secret Garden, Κάιπκλνο Secret Garden, Κάιπκλνο Secret Garden, Κάιπκλνο Ricounet ρ 30 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, Crisis ρ 30 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, Magioros ρ 30 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΥΑΗΑ πειηά Υαζηάο Κνπηαιηαλόο ρ 30 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γ. Μεηαμάο ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά θίγγα ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά Κιαπαληζηήο ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά αιηαξηζκέλν ο ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Αζελώλ Αζελώλ Αζελώλ Αζελώλ 5

6 9/8/0 ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά 8ε Σέρλε ρ 5 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, 9/7/0 ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά Γξάθνο ρ 5 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, 4/7/0 ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά Πιάζηεο ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, 4/7/0 ΠΑΡΝΖΘΑ Κνξαθνθσιηά πλεξγαζία ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, //0 3//0 //0 ΣΑΤΓΔΣΟ Λαγθάδα Υξπζαεηόο ρ 30 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΣΑΤΓΔΣΟ Λαγθάδα Κάξγηα ρ 30 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, ΔΤΒΟΗΑ Κακάξη, Δύβνηα Καηλνύξγηα Εάιε ρ 0 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, /9/0 ΚΔΡΑΣΔΑ Καθηά Θάιαζζα Γελ Ήμεξεο ρ 30 VIII Μ.Φνπλδνπιάθεο, 3/8/0 4/8/0 ΚΔΡΑΣΔΑ Καθηά Θάιαζζα Ζ Νέα ρ 30 VIII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, Ν. Γεσξγηάδνπ ΚΔΡΑΣΔΑ Καθηά Θάιαζζα Απάηε ρ 30 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Ν. Γεσξγηάδνπ 4/9/0 ΚΔΡΑΣΔΑ Καθηά Θάιαζζα Κσλζηαληήο ρ 30 VIII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γ. Παπαγεσξγίνπ Αζελώλ Αζελώλ Αζελώλ Αζελώλ Αζελώλ Αζελώλ ΑΟ ΑΟ

7 8//0 ΤΜΖΣΣΟ Βξαρόθεπνο Πάζε Θπζία ρ 5 VIII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γ. Παπαγεσξγίνπ 3//0 ΛΑΚΧΝΗΑ Κάβν Μαιέαο Μαύξνο Καξραξίαο 8/5/0 Βαξάζνβα Σν Σαμίδη Σσλ Αξγνλαπηώλ //0 4/0/0 4/0/0 ρ 5 VIII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Υ 0 VII+( Α0) 7 Μ.Φνπλδνπιάθεο, Βαξάζνβα Αθξηθάλα ρ 0 VI Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γεκ. ηαπξαθάθεο Βαξάζνβα Ναηάζα ρ 00 VII- Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γεκ. ηαπξαθάθεο, Υ.Δπαγγειίδεο Βαξάζνβα Κέληαπξνο ρ 50 VII+ Μ.Φνπλδνπιάθεο, 8/8/0 ΓΚΗΧΝΑ Γθηώλα >000 Ενπδνύ ρ 40 VIII- (A) 4/5/0 Μ.Φνπλδνπιάθεο, Γεκ. Παπαγεσξγίνπ ΠΑΡΝΖΘΑ Φιακπνύξη >000 Γεκνςήθηζκά ρ 90 VI Μ.Φνπλδνπιάθεο, Κεξύθνο Παπαησάλλνπ //0 ΠΑΡΝΖΘΑ Αινγόπεηξα <000 Enitor Ergo Sum x 0m VII Μ.Φνπλδνπιάθεο, Μεηαμάο Γηώξγνο Θεζζαινλίθεο Θεζζαινλίθεο ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΥΑΡΝΧΝ ΑΘΖΝΧΝ Θεζζαινλίθεο ΑΘΖΝΧΝ ,

8 4//0 Αζπξόππξγνο Ηεξα νδνο <000 ΑΚΡΟΝ ΑΧΣΟΝ X 30 VIII Φνπλδνπιάθεο Μ, Mεηαμαο Γ. 4//0 Αζπξόππξγνο Ηεξα νδνο <000 ΣΑ ΠΑΝΣΑ ΡΔΗ X 30 VIII- Φνπλδνπιάθεο Μ, Mεηαμαο Γ. 4//0 8/4/0 0/5/0 /5/0 ΒΑΡΑΟΒΑ ΒΑΡΑΟΒΑ <000 ΜΑΤΡΟ ΠΡΟΒΑΣΟ 50 VII- ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ Α, ΦΑΛΖΡΔΑ Γ. ΒΑΡΑΟΒΑ ΒΑΡΑΟΒΑ <000 ΣΟ ΣΑΞΗΓΗ 0 VIΗI+ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ Α, ΣΧΝ ΦΑΛΖΡΔΑ Γ. ΑΡΓΟΝΑΤΣ ΧΝ ΒΑΡΑΟΒΑ ΒΑΡΑΟΒΑ <000 ΚΔΝΣΑΤΡΟ 50 VIΗ+ ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ Α, ΦΑΛΖΡΔΑ Γ. ΒΑΡΑΟΒΑ ΒΑΡΑΟΒΑ <000 ΔΛΛΖΝΟΜΑ 40 VΗΗ- ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ Α, ΝΗΑ ΦΑΛΖΡΔΑ Γ. >000 ΑΗΧΝΗΟΣΖΣ ΚΑΓΗΑΤΣΑΚΖ- Α ΚΑΗ ΜΗΑ ΦΑΛΖΡΔΑ- ΜΔΡΑ 55 VII- ΚΧΣΟΠΟΤΛΟΤ 8/7/0 ΓΗΡΦΖ ΞΔΡΟΒΟΤΝΗ /7/0 ΓΚΗΧΝΑ ΠΛΑΚΑ ΤΚΗΑ 4/8/0 ΟΛΤΜΠΟ ΣΔΦΑΝΗ /8/0 ΟΛΤΜΠΟ ΣΔΦΑΝΗ 7/8/0 ΟΛΤΜΠΟ ΣΔΦΑΝΗ ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ - ΛΝΣΗΑΓΖ >000 ΝΔΦΔΛΖ >000 ΜΗΥΑΖΛΗΓΖ - ΞΑΝΘΟΠΟΤ ΛΟΤ >000 ΜΠΟΣΔΛΖ- ΕΑΡΑ 8 00 VI- 0 VII 0 VI- 5 VII- ΚΑΓΗΑΤΣΑΚΖ- ΦΑΛΖΡΔΑ ΚΑΓΗΑΤΣΑΚΖ- ΦΑΛΖΡΔΑ ΚΑΓΗΑΤΣΑΚΖ- ΦΑΛΖΡΔΑ ΚΑΓΗΑΤΣΑΚΖ- ΦΑΛΖΡΔΑ ΑΘΖΝΧΝ ΑΘΖΝΧΝ ΑΘΖΝΧΝ

9 >000 ΚΑΓΗΑΤΣΑΚΖ- ΦΑΛΖΡΔΑ /9/0 ΠΑΡΝΑΟ ΚΟΤΒΔΛΟ ΥΑΜΔΝΟ ΔΝΣΟΤΚΗ 30 VI+ ΑΘΑΝΑΟΠΟΤΛΟ -ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ 5//0 ΒΑΡΑΟΒΑ ΒΑΡΑΟΒΑ <000 ΝΑΣΑΑ 00 VII- ΓΖΜΖΣΡΑΚΟΤ Α, ΦΑΛΖΡΔΑ Γ. 3. //0 βαξαζνβα <000 βνζθνπνπια λαη 0 VI+ ηεξγηνπνπινο Β.- Οηθνλνκνπ Α. 4//0 Όιπκπνο Εειληα <000 Γνπλαξηδε- Γεσξγηαδε λαη 0 V ηεξγηνπνπινο Β. Οηθνλνκνπ Α. 4//0 Μεηεσξα Σνηρνο γππα <000 westkante λαη 40 VI ηεξγηνπνπινο Β. Οηθνλνκνπ Α. ο 4/3/0 Παξλεζα Υνπλε <000m Καξάθιαο * 5 m VIII+/ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Direct IX- /4/0 Παξλεζα Κνξαθνθσιηά <000m Θύκα * 5 m ΗΥ- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Γαγδηιέιεο Πεη. 5/4/0 Σήλνο Ξώκπνπξγν <000m Μέιαλαο * 5 m VIII- παξεο Γεκ.-Σαζζνο ΕΠΟΣ Φυλής Εσκόο Δπο. 7/5/0 Τκεηηνο έζη <000m Γαηκόλην * 5 m VIII- παξεο Γεκ.-Σαζζνο ΕΠΟΣ Φυλής Σειώλεην Δπο. 9/5/0 Βαξαζνβα Βαξαζνβα <000m Αθξηθάλα * 00 m VI παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής - Μαληά Γεσ. //0 Οιπκπνο ηεθαλη >000m Μαηη * 300 κ V+ παξεο Γεκ.-Μαληά ΕΠΟΣ Φυλής 3. Γεσξ. 4 30//0 Σαπγεηνο Λαγθαδα <000m Πη θαη Φη * 5 κ VΗΗI+ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής /7/0 Σαπγεηνο Λαγθαδα <000m Τπεξεθαλνο * 5 κ VIII+/ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Δηισηαο IX- 3/7/0 Παξλεζα Παηδόηνπνο <000m Μπαηηξεο * 0 κ VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 3/7/0 Ππιε Φαξαγγη <000m Toyland * 5 m VIII παξεο Γεκ- ΕΠΟΣ Φυλής Πεηαιηδνπ Μ. 3/7/0 Ππιε Φαξαγγη <000m Arena * 0 m IX- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 9

10 Αλεζηεο Λακπ. 3/7/0 Ππιε Φαξαγγη <000m Mauvaise * 5 m VIII+ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Habitude Αλεζηεο Λακπ. 3/7/0 Ππιε Φαξαγγη <000m Per te JB * 5 m VIII παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Αλεζηεο Λακπ. 4/7/0 Ππιε Φαξαγγη <000m Dizzy Dolls * 5 m IX- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Μπνηειεο Λαδ. 3/7/0 Πεληειε πειηα Νηαβειε <000m Κνςε Κνξξε * 30 m VIII+/ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Original IX- /8/0 Πεληειε πειηα Νηαβειε <000m Δλ Λεπθσ left * 35 m IX- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής exit 5/8/0 Παξλεζα Υαζηα <000m Βιελληηζα * 0 m VIII- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Σζεζκεηδνγινπ Αλη. /9/0 Πεληειε Νηακαξη <000m Fata Morgana * 30 m VIII+ πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Βξνρηδεο Κσλ. /9/0 Πεληειε Νηακαξη <000m Γεξαθηλα * 30 m ΗΥ- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Βξνρηδεο Κσλ. 4/9/0 Πεληειε πκπιεγαδεο <000m Γεκεηξα * 0 m VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 5/9/0 Τκεηηνο εζη <000m Απεηαμακελ * 0 κ VIII+ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 0/9/0 Παξλεζα Υνπλε <000m Πξνμελην * 0 m VIII+/ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής ΗΥ- /9/0 Ληκλε Δπβνηαο Ληκλε Δπβνηαο <000m Βνθακβηιηα * 5 m VIII+ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 3/9/0 Ληκλε Δπβνηαο Ληκλε Δπβνηαο <000m Παπαξνπλα * 0 m VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής extention 30/9/0 Παξλεζα Πεγε Αβξακε <000m Αληξηιηθη * 0 κ VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 3/0/0 Παξλεζα Αραξλεηο <000m Αξηζηνθαλεο * 0 κ VIII- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Σζαξπαιε Δηξ. /0/0 Σαπγεηνο Λαγθαδα <000m Νεζηηθνο * 5 m VIII παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Γεηπλνο /0/0 Σαπγεηνο Λαγθαδα <000m Καηαξεπζε * 40 m VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής 0

11 7/0/0 Σαπγεηνο Λαγθαδα <000m Κηζζνο * 0 κ VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής /0/0 Πεληειε πειηα Νηαβειε <000m Δλ Λεπθσ * 35 κ IX παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής direct L+L 4/0/0 Παξλεζα Κνξαθνθσιηα <000m Κνπθνπινθνξν * 0 κ ΗΥ- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής ο πκεσληδεο Μηρ. /0/0 Παξλεζα Υνπλε <000m T.Φ.Φ. * 0 κ VIII+/ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής ΗΥ- Μπεξληδαθεο Γεσξ. /0/0 Παξλεζα Κνξαθνθσιηα <000m Σνλσζε * 5 κ ΗΥ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Μπεξληδαθεο Γεσξ. /0/0 Παξλεζα Κνξαθνθσιηα <000m Δθηνλσζε * 5 κ VIII παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Μπεξληδαθεο Γεσξ. 8/0/0 Παξλεζα 90 <000m Σξπγνο * 30 κ VIII πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Βξνρηδεο Κσλ. 8/0/0 Παξλεζα 90 <000m Viva Caffeina * 30 m VIII+/ πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής IX- Βξνρηδεο Κσλ. 0/0/0 Παξλεζα Υαζηα <000m θπινο * 0 κ VIII- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Σζεζκεηδνγινπ Αλη. 0//0 Παξλεζα Κνξαθνθσιηά <000m Μακνπζ * 5 κ VIII- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής /VIII Αληθαληαθεο Αλη. 0//0 Παξλεζα Κνξαθνθσιηά <000m Γεηλόζαπξνο * 5 m VIII- πάξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής Αληθαληαθεο Αλη. 8//0 Παξλεζα Δπνο Φπιεο <000m Πελεληαξεο * 5 m VIII- παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής //0 Παξλεζα Μηθξε Βαξαζνβα <000m Απλαληζηαλ * 5 m VIII+ παξεο Γεκ.- ΕΠΟΣ Φυλής.0 Βαξάζνβα Bαξάζνβα >000 Βνζθνπνύια 30m. VI+ Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα, Παπακηράιε Αξηεκε ΑΘΖΝΧΝ.4.0 Βαξάζνβα Βαξάζνβα >000 Ννηηνο Αλεκνο 5m. VI+ Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα,, Παπακηράιε Αξηεκε, ΑΘΖΝΧΝ Βαξάζνβα Βαξάζνβα >000 Διιελνκαλία 40κ VΗΗ- Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα. Φαιεξέαο Γεξάζηκνο,

12 .5.0 Βαξάζνβα Βαξάζνβα >000 Κέληαπξνο 50κ VIΗ+ Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα. Φαιεξέαο Γεξάζηκνο, Βαξάζνβα Βαξάζνβα >000 Μαύξν πξόβαην 50κ VII- Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα. Φαιεξέαο Γεξάζηκνο, Βαξάζνβα Βαξάζνβα >000 Nαηάζα 00κ VII- Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα. Φαιεξέαο Γεξάζηκνο,,, Kνύβεινο Κνύβεινο >000 Υακέλν ζεληνύθη 30κ VI+ Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα. Φαιεξέαο Γεξάζηκνο,.5.0 Βαξάζνβα Βαξάζνβα >000 Σαμίδη ησλ Αξγνλαπησλ + 0κ VIΗI+ Γεκεηξάθνπ Αιεμάλδξα. Φαιεξέαο Γεξάζηκνο //0 Μαπξνζνπβάια Μαπξνζνπβάια <000 Δλαεξίηεο 30κ 7α εξαθεηηληδνπ ηεθαλία //0 Μαπξνζνπβάια Μαπξνζνπβάια <000 Πξσηαπξηιηά 30κ 7α + Κπξνύζεο Γξεγόξεο //0 Μαπξνζνπβάια Μαπξνζνπβάια <000 Φσηάξαο 5κ 7α + εξαθεηηληδνπ ηεθαλία 8//0 Πάξλεζα -Φπιή Μηθξή Βαξάζνβα <000 Αθαζάξηζηε 5κ c + Καιιέξγεο Βαγγέιεο - 8//0 Πάξλεζα -Φπιή Μηθξή Βαξάζνβα <000 Γηάηαζε 5κ 7a Καιιέξγεο Βαγγέιεο - 9//0 Πάξλεζα - Φπιή Μηθξή βαξάζνβα <000 Πόδα 0κ 7b Καιιέξγεο Βαγγέιεο - 9//0 Πάξλεζα - Φπιή Μηθξή βαξάζνβα <000 Γύν θίινη 0κ c + Καιιέξγεο Βαγγέιεο - 9//0 Πάξλεζα - Φπιή Μηθξή βαξάζνβα <000 Σξειιή γηαγηά 0κ 7a Καιιέξγεο Βαγγέιεο - 0/3/0 Τκεηηόο Βξαρόθεπνο <000 Δβειίλα 0κ 7a Αζαλαζηάδεο Μηράιεο - 7/3/0 Πνηθίιν Ηεξά νδόο <000 Παηαμνλ κελ 35κ 7b + Ρνύζαιεο Γηώξγνο - αθνπζνλ δε,, Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο Φπιήο 8/3/0 Πνηθίιν Ηεξά νδόο <000 Αησξνπκαη ελ 30κ 7b εξαθεηηληδνπ ηεθαλία Φπιήο

13 ηηλη /3/0 Πάξλεζα - Φπιή Πιάησζη <000 Αληίδξαζε 5κ 7b + εξαθεηηληδνπ ηεθαλία Φπιήο /3/0 Πάξλεζα - Φπιή Πιάησζη <000 Παξεμήγα 5κ 7a εξαθεηηληδνπ ηεθαλία Φπιήο 7/4/0 Πάξλεζα - Φπιή Πεγή αβξάκε <000 Καηαηγίδα 5κ 7a Παλαγησηαξάθνο ηξάηνο - Γεξκεληδήο Φπιήο 7/4/0 Πάξλεζα - Φπιή Πεγή αβξάκε <000 Forza lugra 5κ 7a + Παλαγησηαξάθνο ηξάηνο - Γεξκεληδήο Φπιήο 3/4/0 Κάιπκλνο παλόξακα <000 rastapopoulos 30m c + Κόδξνο Νίθνο Φπιήο 3/4/0 Κάιπκλνο παλόξακα <000 Uncle bert 5m c + Κόδξνο Νίθνο Φπιήο 3/4/0 Κάιπκλνο παλόξακα <000 Joggle & toggel 5m c + Κόδξνο Νίθνο Φπιήο 3/4/0 Κάιπκλνο παλόξακα <000 Aegean sea 30m 7a + Κόδξνο Νίθνο Φπιήο 3/4/0 Κάιπκλνο παλόξακα <000 aeolia 30m c + Κόδξνο Νίθνο Φπιήο 3/4/0 Κάιπκλνο παλόξακα <000 Aeolia extension 40m 7a + Κόδξνο Νίθνο Φπιήο 4/4/0 Κάιπκλνο odyssey <000 Elies 0m 7a + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 4/4/0 Κάιπκλνο odyssey <000 θεηα 0m c + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 4/4/0 Κάιπκλνο odyssey <000 Lucky strike 0m 7b Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 4/4/0 Κάιπκλνο arhi <000 kastor 0m c + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 4/4/0 Κάιπκλνο odyssey <000 mofeta 0m c + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 5/4/0 Κάιπκλνο Ghost kitchen <000 resista 30m c + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 5/4/0 Κάιπκλνο Ghost kitchen <000 globus 30m c + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 5/4/0 Κάιπκλνο Ghost kitchen <000 Sissphus junior 5m 7a + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 5/4/0 Κάιπκλνο Ghost kitchen <000 Super totenhasen 30m 7a Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 3

14 5/4/0 Κάιπκλνο Ghost kitchen <000 thimari 30m 7a Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 5/4/0 Κάιπκλνο Ghost kitchen <000 axium 30m 7a + Σέα - Γεξκεληδήο Φπιήο 7/4/0 Κάιπκλνο Grande grotta <000 ivi 0m 7b Myriam centerwall - Φπιήο 7/4/0 Κάιπκλνο Grande grotta <000 dna 0m 7a Myriam centerwall - Φπιήο /7/0 Πάξλεζα - Φπιή αινγόπεηξα <000 Enitor ergo sum 0m b + εξαθεηηληδνπ ηεθαλία Φπιήο 3. //0 ΠΑΡΝΖΘΑ <000 ΠΔΝΖΝΣΑΡΖ ΝΑΗ 30m c+, Ρνύζζνο Κώζηαο Φπιήο 9//0 ΠΑΡΝΖΘΑ <000 ΠΑΡΘΔΝΑ ΝΑΗ 30m 7a, Ρνύζζνο Κώζηαο Φπιήο //0 ΠΑΡΝΖΘΑ <000 ΤΑΗΝΔ ΝΑΗ 30m c+, Φπιήο Ρνύζζνο Κώζηαο 5/7/0 ΠΑΡΝΖΘΑ <000 ΠΔΝΖΝΣΑΡΖ 30m c+, Φπιήο Ρνύζζνο Κώζηαο 8/7/0 ΠΑΡΝΖΘΑ <000 ΠΑΡΘΔΝΑ 30m 7a, Φπιήο Ρνύζζνο Κώζηαο 5/7/0 ΠΑΡΝΖΘΑ <000 ΤΑΗΝΔ 30m c+, Φπιήο Ρνύζζνο Κώζηαο Heilos tis 3-- kriti Agiofaraggo <000 Anosis 30 7c 0-- Parnitha Houni <000 Proxenio 8 7b 0-- Parnitha Houni <000 Katapeltis 8 7c+ Ta Magika Herakia Tou 05-- Mavrosouvala Mavrosouvala <000 Chef 8b,8b+ 30 8b Apo 'kei Pou 05-- Mavrosouvala Mavrosouvala <000 'rthe ΝΑΙ 35 8a+ Alogopetra / Kremastos 9-- Parnitha Kremastos Kipos <000 Kipos 5 7c+ 8-- Parnitha Houni <000 Faginos 8 8a Eksodos 5-- Mavrosouvala Mavrosouvala <000 Kindynou ΝΑΙ 5 8b+ 4

15 5-- Mavrosouvala Mavrosouvala <000 Trip Fontaine ΝΑΙ 35 8b+ The Aides of 0-- Mavrosouvala Mavrosouvala <000 March ΝΑΙ 35 8b+ 0-- Taigetos Lagada <000 *Aetonyhis 5 7b 0-- Taigetos Lagada <000 This is Sparta 35 7c 0-- Taigetos Lagada <000 Iptameni Nyfitsa 35 8a+ Yperifanos 04-- Taigetos Lagada <000 Eilotas 30 7b 04-- Taigetos Lagada <000 Efialtis 35 8a 04-- Taigetos Lagada <000 Iasonas c+,7a 30 c <000 Jim O Tromeros ΝΑΙ 35 8a Stegi -0- lavrio Chaos <000 Agrammaton 0 7c Parnitha Arma <000 Pathos L 70 7a lavrio Chaos <000 Coquin ΝΑΙ 35 7c+ Shismi -0- Profitis Ilias <000 Roussou 8 c+ Katavrochthistis Paidikon 0-0- Mavrosouvala Mavrosouvala <000 Psychon ΝΑΙ 35 8b lavrio Chaos <000 Vabir ΝΑΙ 35 8a lavrio Chaos <000 Terra Nova 35 7c Imittos Sesi <000 Poutskaros 7b Imittos Sesi <000 Evelin 8 7b+ Apistefti+Arach 0-0- lavrio Chaos <000 nophobia ΝΑΙ 35 7c En Lefko Direct 0-0- penteli Spilia Daveli <000 7b,7c 40 7c 5

16 7-09- Parnitha Arma <000 Argi Ptisi Direct 55 8a Parnitha Arma <000 Argi Ptisi 70 7c trikala Mouzaki <000 Epimythio 30 7c penteli Damari <000 Gerakina 30 7b penteli Damari <000 Fata Morgana 30 7a penteli Damari <000 Eksartatai 0 7a+ Larvatus Imittos Sesi <000 Prodeo 8 7b Imittos Sesi <000 Aligator 8 7c Taigetos Lagada <000 Mr. Bob ΝΑΙ 35 8b Taigetos Lagada <000 Ornio 7b,7b+ 30 7b La Mamba Taigetos Lagada <000 Negra 5 7b+ Herouveim Taigetos Lagada <000 8a,8a+ 35 8a Parnitha Alogopetra / Spilia Roussou <000 Kopritis 5 7b Parnitha Hasia <000 *Vagelitsa ΝΑΙ 5 8b Prokroustis penteli Spilia Daveli <000 Direct 40 8a penteli Spilia Daveli <000 Iniohos Direct 5 7a+ Vlennitsa Parnitha Hasia <000 c,c+ 0 c Parnitha Hasia <000 Antidrasi 0 7b+ Odysseas penteli Spilia Daveli <000 7c,7c+ 40 7c+ En Lefko left penteli Spilia Daveli <000 exit 7b,7b+ 40 7b

17 penteli Spilia Daveli < penteli Spilia Daveli <000 Argonaftiki Ekstrateia ΝΑΙ 40 7c+ Arhaio Pnevma c+,7a 40 c penteli Spilia Daveli <000 Dr. Kananga ΝΑΙ 8b 8-0- penteli Spilia Daveli <000 En Lefko L+L 40 7c Super Highball Pili / Little Gorge <000 8a,8a+ 5 8a Mauvaise habitude Pili / Little Gorge <000 7a+,7b 5 7a Pili / Little Gorge <000 Assassinos 5 8a Per te JB Pili / Little Gorge <000 7a,7a+ 0 7a Dizzy Dolls 0-0- Pili / Little Gorge <000 7b+,7c 5 7b Pili / Little Gorge <000 Arena 7b+,7c 0 7b Pili / Little Gorge <000 Toyland c+,7a 5 7a 0-0- Pili / Little Gorge <000 *Bushido 5 7c+ I.R.A Pili / Little Gorge <000 b,b+,7a+,7b 5 7b Verikoko Kalymnos Kalymnos / Iannis <000 c+,7a,7a+,7b 30 7a+ Tufa King Kalymnos Kalymnos / Iannis <000 Pumped 7b,7b+ 35 7b+ Kalymnos / Meltemi -04- Kalymnos Odyssey <000 c+,7a,7a+,7b 0 7a+ Kalymnos / The Beast -04- Kalymnos Odyssey <000 7a,7a+,7b,7b+ 5 7a Kalymnos Kalymnos / Arhi <000 Barbara 7a,7a+ 35 7a+ Takopoulos Kalymnos Kalymnos / Arhi <000 7c+,8a 40 8a Kalymnos / Fossil Wall Kalymnos Jurassic Park <000 b,c,c+,7a 5 c 7

18 4-04- Kalymnos Kalymnos Kalymnos -04- Kalymnos -04- Kalymnos -04- Kalymnos -04- Kalymnos -04- Kalymnos -04- Kalymnos -04- Kalymnos Kalymnos / Jurassic park <000 Neolithic line 7b,7c 7c Zawinul Syndicate Kalymnos / Grande 7a,7a+,7b+,7c, Grotta <000 7c+,8a 30 7c+ Aeolia Kalymnos / c,c+,7a,7a+, Panorama <000 7b 75 7a+ Kalymnos / Grande Aegialis Grotta <000 7b,7b+,7c,7c+ 30 7c Kalymnos / Grande Trella Grotta <000 c,c+,7a,7a+ 40 7a Kalymnos / Kalydna <000 Calida 8 c+ Kalymnos / Fran-Fran Kalydna <000 7a+,7b,7b+ 3 7b Priapos Kalymnos / Grande 7b,7b+,7c,7c+, Grotta <000 8a,8a+,8b 55 7c Kalymnos / Kalydna <000 Sickle 7a,7a+ 35 7a+ Kalymnos / Ivory Tower <000 The Craic 5 7b Parnitha Houni <000 Ofis Kai Krino 7 7a+ Houni / Spilia Paroligon Parnitha Roussou <000 Caldwell 8 7b 4-0- Parnitha Houni <000 Siderenio Pouli 5 7c+ 8

Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Επωνυμία του Συλλόγου)

Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Επωνυμία του Συλλόγου) 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Επωνυμία του Συλλόγου) V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 0 Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ.

Διαβάστε περισσότερα

Ανάλυση Δραστηριότητας Κεφ. 3

Ανάλυση Δραστηριότητας Κεφ. 3 Ηµ/νία Βουνό - Περιοχή Αναρ. πεδίο Υψόµ. Διαδροµή Παλ. Νέα Υ.Δ. Β.Δ. Σχοινοσυντροφιά Σύλλογος Βαθµοί 1-1-011 Κρήτη Αγιοφάραγγο Allah wakbar 5m VIII Δερµεντζής Δηµήτρης - Ελίνα Τυπάλδου -1-011 Κρήτη Αγιοφάραγγο

Διαβάστε περισσότερα

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2013 Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.Σ. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 013 Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ 1.1 Αναβάσεις σε κορυφές από

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 2014 Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ (Ε.Π.Ο.Σ. ) Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 014 Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ 1.1 Αναβάσεις σε κορυφές

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Επωνυμία του Συλλόγου)

Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Επωνυμία του Συλλόγου) 3. ΣΥΣΤΗΜΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ Ε.Π.Ο.Σ. ΦΥΛΗΣ (Επωνυμία του Συλλόγου) V. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΟΥΣ 010 Από Απρίλιο μέχρι και Νοέμβριο Α. ΟΡΕΙΒΑΣΙΑ - ΑΝΑΡΡΙΧΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ 1. ΑΝΑΒΑΣΕΙΣ ΣΕ ΚΟΡΥΦΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο

Ο καιρός ηης δοκιμαζίας. «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο Ο καιρός ηης δοκιμαζίας «Αιινθξνζύλε» Δπηκέιεηα: Μαξία Παπαιενληίνπ, Φηιόινγνο «κηα γξακκή λα ζε ρσξίδεη, ηε δσή καο πνηνο ραιά θαη πνηνο ηε ρηίδεη;» «Μηθξή παηξίδα [ ] Ωο πόηε ζα ζαη έδεζκα ησλ ρξπζνθόξσλ

Διαβάστε περισσότερα

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων

Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων Το TOP 200 ηων μεγαλύηερων ραδιοθωνικών ζηαθμών ηης Ελλάδας για ηο 2013 με βάζη ηον αριθμό μεηαδόζεων 1 ΟΠΟΤ ΜΔ ΠΑ KINGS - ANTONELLA 2 Δ ΘΔΛΧ ΔΓΧ STAN 3 ΔΛΔΓΔ ΜΔΛΗΔ 4 Δ ΔΝΑΝ ΣΟΗΥΟ ΥΑΣΕΖΓΗΑΝΝΖ ΜΗΥΑΛΖ -

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α 1 Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΠΔΜΠΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝ ΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝ ΣΗΝ Ζ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 23-26 Απξηιίνπ 2015 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Πέκπηε

Διαβάστε περισσότερα

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική

1ος Όμιλος 1η Αγωνιστική 1ος Όμιλος 1 1 1 1 2ος Όμιλος 3ος Όμιλος 4ος Όμιλος 5ος Όμιλος ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ (ΓΥΝ) ΑΟ ΠΕΙΡΑΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε:

Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ, ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΩΝ Υνξεγόο ζπλαπιηώλ ζηνλ Κήπν: Mε ηελ ππνζηήξημε: 1 Oη ζπλαπιίεο ηνπ Kήπνπ γηα ην θαινθαίξη ηνπ 2015 «Take me with you» Ζ Μόληθα γηα πξώηε

Διαβάστε περισσότερα

2742/ 207/ /07.10.1999 «&»

2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 2742/ 207/ /07.10.1999 «&» 1,,,. 2 1. :.,,,..,..,,. 2., :.,....,, ,,..,,..,,,,,..,,,,,..,,,,,,..,,......,,. 3., 1. ' 3 1.., : 1. T,, 2., 3. 2 4. 5. 6. 7. 8. 9..,,,,,,,,, 1 14. 2190/1994 ( 28 ),,..,, 4.,,,,

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΑΗΓΔΗΑ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 2012-2013 Πξόγξακκα Καιιηηερληθώλ Δθδειώζεσλ ΜΔΓΑΛΔ ΟΡΥΖΣΡΔ-ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΑΔΣΡΟΗ Φηιαξκνληθή Οξρήζηξα ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Λεωνίδιο. αναρριχητικός οδηγός Climb in Leonidio

Λεωνίδιο. αναρριχητικός οδηγός Climb in Leonidio Λεωνίδιο αναρριχητικός οδηγός Climb in Leonidio la Maison des Chevre Adrspach Wall Elona Panorama Golden Dusk Berliner Mauer Limeri El perpati Cras of the Titans Balcony Twin Caves Red Rock Grande Cuckoo

Διαβάστε περισσότερα

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ

ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ. 2. ΑΚΑΓΖΜΑΨΚΔ ΘΔΔΗ Δπίθνπξνο θαζεγεηήο γηα ην κάζεκα ησλ Δηθαζηηθώλ Σερλώλ, ζην ηκήκα Αξρηηεθηόλσλ ΒΗΟΓΡΑΦΗΚΟ ΖΜΔΗΧΜΑ (Α) ΓΔΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΔΙΑ 1. ΠΡΟΧΠΗΚΑ ΓΔΓΟΜΔΝΑ Ζκεξνκελία θαη ηόπνο γελλήζεσο: 04.10.1964, Υαληά, Κξήηε. o o Γηεύζπλζε-ηειέθσλα εξγαζίαο: Γξαθείν Κ4Α18, ρνιή Αξρηηεθηόλσλ Μεραληθώλ, Πνιπηερλείν

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΤΓΓΡΑΜΜΑΣΧΝ 2015-2016 1 Α.Π.Δ. Η Τπνινγηζηηθέο εθαξκνγέο ήπησλ κνξθώλ ελέξγεηαο 23043 Ησάλλεο Κ.,ππξόπνπινο Γεώξγηνο Υ.,Καββαδίαο Κνζκάο Α. Γηαρείξηζε ηεο αηνιηθήο ελέξγεηαο 22701 Ησάλλεο Κ. 2 Α.Π.Δ. ΗΗ Δξγαζηεξηαθέο εθαξκνγέο

Διαβάστε περισσότερα

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ

Greek Report. 10.40-11.00: Η τεχνική υποδομή του Εθνικού Συςςωρευτή από τον Βαγγέλη Μπάνο - Oμϊδασ Greek Report By the Central Public Library of Veria Date: 19, October 2010 Location: National Documentation Centre 48, Vas. Konstantinou, Athens L.Zervas Conference Room Agenda 09.20-09.35: Έναρξη Συμποςίου

Διαβάστε περισσότερα

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. "Vespro per la Madonna del Carmelo"

ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ. Vespro per la Madonna del Carmelo ΦΙΛΟΛΟΓΙΚΟ ΤΛΛΟΓΟ ΠΑΡΝΑΟ "Vespro per la Madonna del Carmelo" Γεπηέξα 2 Ινπλίνπ 2014 Ώξα 20:30 Σελ Γεπηέξα 2 Ηνπλίνπ 2014 θαη ώξα 20:30, ε ηζηνξηθή αίζνπζα ηνπ Φηινινγηθνύ πιιόγνπ «Παξλαζζόο» ζα θηινμελήζεη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε

ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΓΤΝΑΜΖ ΑΝΑΝΔΧΖ Μαζί υνεχίζουμε ΣΔΛΗΚΑ ΟΝΟΜΑΣΑ ΦΖΦΟΓΔΛΣΗΟΤ ΓΖΜΟΣΗΚΟΗ ΤΜΒΟΤΛΟΗ νπιηώηεο Νίθνο, Πνιηηηθόο Μεραληθόο, Δ.Μ.Π. Τπνςήθηνο Γήκαξρνο Δημοτική Ενότητα Δομνίστας Παγώλε Νάλζπ Ηαηξόο, (Παηδίαηξνο).

Διαβάστε περισσότερα

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ ΜΔ ΣΖΝ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΟΤ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟΤ ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ & ΑΘΛΖΣΗΜΟΤ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ 2013-2014 Πξφγξακκα Δθδειψζεσλ ΜΔΓΑΛΔ ΟΡΥΖΣΡΔ - ΜΔΓΑΛΟΗ ΜΑΔΣΡΟΗ Budapest Festival Orchestra Ivan Fischer / Maria João Pires

Διαβάστε περισσότερα

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ»

«ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΗΝΣΗΣΟΤΣΟ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΖ ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΖ & ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ (ΔΛΛ.Η.Δ.Π.ΔΚ.) www.elliepek.gr 5 ο ΠΑΝΔΛΛΖΝΗΟ ΤΝΔΓΡΗΟ 7, 8 θαη 9 ΜΑΨΟΤ 2010 «ΜΑΘΑΗΝΧ ΠΧ ΝΑ ΜΑΘΑΗΝΧ» Ππόγπαμμα ςνεδπίος Παπαζκεςή 7 Μαΐος 2010 ΞΔΝΟΓΟΥΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΗΣΛΟ ΔΚΓΟΣΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ Ζ ηζηνξία ελόο γιάξνπ πνπ έκαζε ζε έλα γάην λα πεηά Opera Sepulveda Luis

ΣΗΣΛΟ ΔΚΓΟΣΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ Ζ ηζηνξία ελόο γιάξνπ πνπ έκαζε ζε έλα γάην λα πεηά Opera Sepulveda Luis ΣΗΣΛΟ ΔΚΓΟΣΖ ΤΓΓΡΑΦΔΑ Ζ ηζηνξία ελόο γιάξνπ πνπ έκαζε ζε έλα γάην λα πεηά Opera Sepulveda Luis Μηα δσή ζαλ ηελ δηθή κνπ UNICEF Μπαξλάκπαο θαη Κίληεξζι Άλακπει Μηθηή θόζκνπ Unicef- Νίκας ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΠΑΗΓΔΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ

Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Γενική Γραμματεία Ενημέρωσης και Επικοινωνίας Γενική Γραμματεία Μέσων Ενημέρωσης Διεύθυνση Αναλύσεων & Σεκμηρίωσης Βιβλιοθήκη Αλφαβητικός Κατάλογος Έντυπου Αρχείου Εφημερίδων της ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ ΓΓΕΕ-ΓΓΜΕ Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα

Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας. Σα αθξηβά αξώκαηα 1 Εθημερίδα ηων ζποσδαζηών ηοσ ΙΕΚ ΠΕΙΡΑΙΑ Τμήμα Δημοζιογραθίας Σα αθξηβά αξώκαηα Απνθιεηζηηθή ζπλέληεπμε ηνπ κηθξνύ κάγνπ ζηελ ΥΑΣ-ΣΡΗΚ!!! ει.4 ΠΡΟ ΣΩΝ ΠΤΛΩΝ Ο ΦΔΡΔΪΡΑ ε 3 επξσπατθέο πξσηεύνπζεο ζα βξεζνύλ

Διαβάστε περισσότερα

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016

Κατάλογος Διημερεσόντων Φαρμακείων Λεμεσού 1/10/2015-30/4/2016 1 / 64 510 Παξαζθεπά Όιγα & ηαπξνύια Λεσθ. Μαθαξίνπ Γ 98 Γίπια από Fairways, θώηα Πνιεκηδηώλ Λεκεζόο 25335220 25387104 571 Υαξαιάκπνπο Υάξεο Μίιησλνο 56 ππξίδσλαο Λεκεζόο 25710330 25770285 01/10/15 873

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013

ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΦΟΡΔΧΝ, ΦΤΙΚΧΝ ΠΡΟΧΠΧΝ, ΓΗΜΧΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΣΗΣΧΝ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΟΤ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΟ 2013 ΔΠΙΥΟΡΗΓΗΔΙ ΣΟΝ ΣΟΜΔΑ ΣΧΝ ΓΡΑΜΜΑΣΧΝ ΓΙΚΑΙΟΤΥΟ Πλεπκαηηθή πληξνθηά Λεκεζνύ ΔΚΓΗΛΧΗ/ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΑ Απνλνκή Βξαβείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ

ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ ΒΚΑΔΛΧΒΕ ΏΠΡΕΛΕΟΤ ΜΏΨΟΤ - ΕΟΤΝΕΟΤ 1 Σεηάξηε 1, Πέκπηε 2, Παξαζθεπή 3, άββαην 4, Κπξηαθή 5, Αεπηέξα 6 & Σξίηε 7 Ώπξηιίνπ Πηεξ Μπσκαξζαί: Ο γάκνο ηνπ Φίγθαξν ΘΒΏΣΡΟ ΣΟ ΜΒΓΏΡΟ ΤΜΠΏΡΏΓΧΓΔ Μέγαξν Μνπζηθήο Αζελώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ

ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΣΑΛΟΓΟ ΔΡΓΩΝ Ι. ΜΔΛΔΣΔ ΔΝΙΥΤΔΩΝ - ΔΠΔΜΒΑΔΩΝ Δ ΤΦΙΣΑΜΔΝΑ ΚΣΙΡΙΑ Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. νθίαο Θεζζαινλίθεο 1986 Μειέηε επηζθεπήο - ελίζρπζεο Η. Ν. Αγ. ππξίδσλα ζηα Πνπιάηα Κεθαινληάο 1986

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΔΗΜΟ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΤΗΛ: 213-2027185, 186, 187 FAX: 210-6519014 ΗΛΕΚΤΡ. Δ/ΝΣΗ: www.dpapxol.gov.gr E-mail: festival@dpapxol.gov.gr Όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος ο Δήμος μας,

Διαβάστε περισσότερα

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α

Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α Υ Ρ Η Σ Η Α Ν Η Κ Ζ Α Ρ Υ Α Η Ο Λ Ο Γ Η Κ Ζ Δ Σ Α Η Ρ Δ Η Α ΣΡΗΑΚΟΣΟ ΣΔΣΑΡΣΟ ΤΜΠΟΗΟ ΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΚΑΗ ΜΔΣΑΒΤΕΑΝΣΗΝΖ ΑΡΥΑΗΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΣΔΥΝΖ Αζήλα, 9, 10 θαη 11 Μαΐνπ 2014 Βπδαληηλό θαη Υξηζηηαληθό Μνπζείν Π

Διαβάστε περισσότερα