«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "«Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη"

Transcript

1 Μαζεηηθή Δηθνληθή επηρείξεζε Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο ρ. Έηνο «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη Επιχείρηση Λεοντείου Λυκείου Νέας Σμύρνης ΤΓΓΡΑΦΗΚΖ ΟΜΑΓΑ Β. Κόηζηξα Γ. Φξαγθνύιε Π.Κνπηζνβίηεο

2 ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΠΔΡΗΛΖΦΖ 2 ΠΑΗΓΑΓΧΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ 4 ΔΗΑΓΧΓΖ-ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ 7 ΠΑΛΑΗΟΣΔΡΔ ΜΑΡΣΤΡΗΔ ΜΑΘΖΣΧΝ 8 ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ε ΤΝΑΝΣΖΖ Γλσξηκία ηεο νκάδαο- Γεχζεηο ηνπ ζηαθπιηνχ θαη ησλ πξντφλησλ Σνπ -ηνρνζεζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ 16 2 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Γλσξηκία κε ην ακπέιη 3 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Ζ Γηαηξνθηθή αμία ηνπ ζηαθπιηνχ- Δμνηθείσζε κε ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ 22 4 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Γιεπθνπνίεζε-Εχκσζε - πγθξφηεζε Δηθνληθήο Δπηρείξεζεο Μαζεηψλ 23 5 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Αλαιχζεηο κνχζηνπ θαη νίλνπ 30 6 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Γεπζηγλσζία- Γηαγσληζκφο εηηθέηαο 7 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή ζην Κηήκα Ρεπάλε 36 8 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Δκθηάισζε ζην νηλνπνηείν ηνπ ρνιείνπ 9 ε ΤΝΑΝΣΖΖ Πξνζζήθε εηηθέηαο ζηα εκθηαισκέλα κπνπθάιηα, ζην νηλνπνηείν ηνπ ρνιείνπ ε ΤΝΑΝΣΖΖ Κξαζί θαη Τγεία Οκηιία ηεο Γηαηηνιφγνπ, απνθνίηνπ Λ.Λ.Ν., Καο, Μνπγθξίδνπ Μαξίλαο 40 ΔΠΗΛΟΓΟ 43 2

3 ΠΔΡΗΛΖΦΖ Σε θεηηλή ζρνιηθή ρξνληά, αλαδεηήζεθε ν θαιχηεξνο ηξφπνο εθαξκνγήο ησλ Μαξηαλλψλ αξρψλ φπσο απηέο δηαηππψλνληαη ζην βηβιίν «Όινη γχξσ απφ ην ίδην ηξαπέδη». Δηζη ινηπφλ, απνθαζίζηεθε λα γίλεη ε ζχκπξαμε ησλ πνιηηηζηηθψλ νκίισλ «Γξφκνη Κξαζηνχ» θαη «Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο». Σν φιν εγρείξεκα δελ ήηαλ εχθνιν. Παξ φια απηά,ην απνηέιεζκα ήηαλ πνιχ ζεηηθφ. Οη καζεηέο πνπ ζπκκεηείραλ απέθηεζαλ γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζηελ παξαγσγή, επεμεξγαζία θαη πξνψζεζε ζην επξχ θνηλφ ηνπ θξαζηνχ. Σα παηδηά ελεκεξψζεθαλ εκπεξηζηαησκέλα γηα ην πψο παξάγεηαη ην θξαζί, πνηεο δηεξγαζίεο πθίζηαηαη ν κνχζηνο, πψο κπνξνχλ λα αληηιεθζνχλ ηελ πνηφηεηα ηνπ νίλνπ. Δπηπξνζζέησο, αλαπηχρζεθαλ ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ Γηνίθεζε Δπηρεηξήζεσλ (π.ρ. Marketing, Γεκφζηεο ζρέζεηο θ.α.). Όια ηα παξαπάλσ νη καζεηέο ηα εθάξκνζαλ ζηελ πξάμε. Ηδξπζαλ ηελ δηθή ηνπο εηθνληθή επηρείξεζε, φξηζαλ ηνλ ζθνπφ θαη ηνπο ζηφρνπο ηεο θαη αλέζεζαλ ζπγθεθξηκέλα θαζήθνληα ζηνπο ζπκκεηέρνληεο. Αθνινχζσο πξνρψξεζαλ ζηελ παξαγσγηθή δηαδηθαζία θαη ηαπηφρξνλα αζρνιήζεθαλ κε ηελ ηειηθή πξνψζεζε ηνπ πξντφληνο θαη ηε ζπκκεηνρή ηφζν ζηνλ δηαγσληζκφ γηα ηελ θαιχηεξε καζεηηθή εηθνληθή επηρείξεζε πνπ δηνξγάλσζε ην σκαηείν Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο Νέσλ φζν θαη ην πνιηηηζηηθφ δηήκεξν πνπ δηνξγαλψλεη θάζε ρξφλν ην ζρνιείν καο. Σειηθψο, νη καζεηέο θαηάθεξαλ λα απνθηήζνπλ φρη κφλν γλσζηηθέο αιιά θαη κεηαγλσζηηθέο δεμηφηεηαο (π.ρ. επηθνηλσληαθέο, θνηλσληθέο, θαιιηηερληθέο θ.α.). Δίκαζηε βέβαηνη,δηνίθεζε, εθπαηδεπηηθνί θαη καζεηέο, φηη νη Μαξηαλλέο αξρέο φρη κφλν εθαξκφζηεθαλ αιιά θαη θαηαλνήζεθαλ ζε βάζνο απφ φινπο. 3

4 SUMMARY During the academic year , we have been experimented with new ways which would further help us to put the principles of the Marist brothers, as they are presented in the book 'All of us around the same table', into practice in class.more specifically, the two school clubs 'Wine Paths' and 'Youth Entrepreneurship' cooperated to achieve the best possible result. Although the procedure was a demanding one, the outcome was more than rewarding. All the students who participated acquired a wide knowledge of the ways wine is produced and promoted in the market. They also learnt about how grape must is processed as well as how they can appreciate good wine. Furthermore, issues concerning business administration (e.g. Marketing and PR) were thoroughly discussed. Our students set up their own virtual business, specified their primary and secondary aims and delegated responsibilities accordingly. They went on to the production stage which led them to the production and promotion of their own wine. Finally, they participated in the competition for the 'Best Virtual Company', organized by CEN, and presented their work in the annual cultural event of our school. On top of all this, our students benefited from the real life experience not only by acquiring practical knowledge but also by developing their people skills which definitely play a vital role in our society. It is therefore beyond doubt that our aims have been fully achieved and that the importance of our project has been greatly appreciated by all the participants, that is students, teachers and management. 4

5 «Ο Λενλη νίλνο επηζηξέθεη»! Η «Δηαδξνκή» ηνπ ζηαθπιηνύ από ηνλ Ακπειώλα ωο ην Πνηήξη ΠΑΗΓΑΓΩΓΗΚΟΗ ΣΟΥΟΗ ηα πιαίζηα ιεηηνπξγίαο ησλ νκίισλ: «Γξόκνη Κξαζηνύ» θαη «Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο», εθηφο εβδνκαδηαίνπ, ζρνιηθνχ δηδαθηηθνχ πξνγξάκκαηνο, πξαγκαηνπνηείηαη: Δλίζρπζε ηνπ γλσζηηθνχ επηπέδνπ ησλ καζεηψλ Δθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή παξαδνζηαθψλ πξντφλησλ θαη ηερληθέο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Παξαγσγή θξαζηνχ απφ ακπέιηα βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο Πξνψζεζε θαη πψιεζε ηνπ πξντφληνο Δλεξγή ζπκκεηνρή ησλ καζεηψλ ζε παλειιήλην καζεηηθφ δηαγσληζκφ, Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θνπόο ηεο εθπαηδεπηηθήο απηήο δξαζηεξηφηεηαο είλαη ε ζπκβνιή καο ζηελ νινθιήξσζε ηεο πξνζσπηθφηεηαο ηνπ αηφµνπ µε: ηελ ελίζρπζε ηεο γλψζεο θαη ηεο ζσζηήο πιεξνθφξεζεο ηελ αλάπηπμε θξηηηθνχ πλεχκαηνο απέλαληη ζηε ζχγρξνλε θνηλσλία ηε δεκηνπξγία δηάζεζεο γηα ελεξγνπνίεζε θαη δεκηνπξγία ηφζν ζε αηνµηθφ φζν θαη ζε νκαδηθφ επίπεδν. ηε βειηίσζε ηεο απηνπεπνίζεζεο ηνπ αηφµνπ, θαη ηεο ελδπλάκσζεο ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ ψζηε λα δηαπξαγκαηεχεηαη θαη λα πξνβαίλεη ζε ζσζηέο επηινγέο. ηελ θαιιηέξγεηα ηεο αιιειεγγχεο θαη ηεο αιιειεπίδξαζεο ζπλεξγαζίαο κε ζπκκαζεηέο, δηδάζθνληεο, νηθνγέλεηα αιιά θαη ηελ επξχηεξε θνηλσλία ηελ αλάπηπμε ηεο ζθαηξηθήο δηάζηαζεο ηνπ πξνζψπνπ κέζα απφ επθαηξίεο έθθξαζεο ησλ δεμηνηήησλ ηνπ. ηελ εκβάζπλζε ηνπ κελχκαηνο ηεο αγάπεο πνπ θεξχζζεη ην Δπαγγέιην κέζα απφ βησκαηηθέο δηαδηθαζίεο δηαιφγνπ θαη αιιεινβνήζεηαο. ηελ ελίζρπζε ηνπ νηθνπκεληθνχ πλεχκαηνο θαη ηεο πίζηεο ζηηο Μαξηαλέο αμίεο ηελ πξνψζεζε ηνπ ζεβαζκνχ πξνο ηε θχζε θαη ην πεξηβάιινλ Μία απφ ηηο κεζόδνπο κε ηηο νπνίεο επηηπγράλνληαη νη πξνεγνχκελνη ζηφρνη είλαη ε νκαδνζπλεξγαηηθή κε ηελ αλάζεζε ζπλζεηηθψλ, δεκηνπξγηθψλ εξγαζηψλ. 5

6 Οη εξγαζίεο απηέο είλαη ζπλζεηηθέο επεηδή ζπλδπάδνπλ πνηθίια ζηνηρεία γηα ηελ παξαγσγή λέαο γλψζεο θαη λένπ έξγνπ θαη δεκηνπξγηθέο γηαηί απαηηνχλ ηελ ελεξγνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ ηνπ καζεηή γηα ηελ εθπφλεζε θάπνηνπ πξνζσπηθνχ έξγνπ, πνπ ζα απνηειέζεη ηκήκα κηαο επξχηεξεο - νκαδηθήο εξγαζίαο. ηε κεζνδνινγία απηή πξνηείλεηαη: ε πξνζέγγηζε ηεο ζρνιηθήο ηάμεο σο νµάδαο κε πλεχκα ζπλεξγαζίαο θαη αιιειεγγχεο ε εζηίαζε ζηελ παηδαγσγηθή ζρέζε ηφζν κεηαμχ δηδάζθνληα καζεηψλ φζν θαη ησλ καζεηψλ κεηαμχ ηνπο ε ελεξγεηηθή αθξφαζε σο ηξφπνο επηθνηλσλίαο θαηά ηελ νπνία νη λένη αηζζάλνληαη φηη ηνπο ππνδέρνληαη θαη ηνπο αθνχλε. Ωο θαηαιιειφηεξν κνληέιν πξνζέγγηζεο πξνηείλεηαη ην Φπρνθνηλωληθό, ην νπνίν εηζάγεη ηελ έλλνηα ησλ θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ θαη αλαπηχζζεη: - ηξφπνπο επηθνηλσλίαο - ηξφπνπο επίιπζεο ζπγθξνχζεσλ - ηξφπνπο ιήςεο απνθάζεσλ - ηξφπνπο ζπλεηδεηήο επηινγήο - ηξφπνπο απνδνρήο ησλ λέσλ κέζα απφ ηηο ηδηαηηεξφηεηέο ηνπο. θνπόο ηεο ζπλζεηηθήο, δεκηνπξγηθήο εξγαζίαο είλαη: o o o o o o ε αλάπηπμε ηεο ζπλζεηηθήο, δεκηνπξγηθήο ηθαλφηεηαο ησλ καζεηψλ ε αλάπηπμε ηεο απηελέξγεηαο θαη ηεο πξσηνβνπιίαο ηνπο ε θαιιηέξγεηα ηεο θξηηηθήο ζθέςεο ησλ καζεηψλ θαη ηεο δηεξεπλεηηθήο ζηάζεο ηνπο απέλαληη ζηε γλψζε (εμνηθείσζε κε ηελ έξεπλα) ε αλαθάιπςε θαη θαιιηέξγεηα ησλ θιίζεσλ θαη ησλ ελδηαθεξφλησλ ηνπο ε θαιιηέξγεηα ηνπ πλεχκαηνο ηεο ζπλεξγαζίαο, ηεο νκαδηθφηεηαο θαη ηεο ζπιινγηθήο πξνζπάζεηαο, φηαλ αλαηίζεληαη νκαδηθέο εξγαζίεο ε ζχλδεζε ηεο ζρνιηθήο γλψζεο κε ηελ ηερλνινγία, ηελ Κνηλσλία θαη ην πεξηβάιινλ. 6

7 ΔΗΑΓΧΓΖ ΗΣΟΡΗΚΑ ΣΟΗΥΔΗΑ Α. Σν Πξόγξακκα «Γξόκνη Κξαζηνύ» έρεη εληαρζεί απφ ην 2003 ζην ζρνιείν καο σο κηα εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα ε νπνία αξρηθά ζπλέβαιε ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ζηε ζχλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ θνηλσληθή πξαγκαηηθφηεηα. Δκπλεχζηξηα θαη δεκηνπξγφο ηνπ νκίινπ ππήξμε ε Κα Κόηζηξα Βαζηιηθή, (Υεκηθφο, Οηλνιφγνο, PhD Βηνηερλνινγίαο). Σα κέιε ηνπ (θαζεγεηέο θαη καζεηέο) εκπινπηίζηεθαλ ζηελ πνξεία ηνπ ρξφλνπ θαη ζηεξηδφκελνη ζηελ εγθάξδηα απνδνρή φισλ φζσλ αγαπνχλ ηνλ πνιηηηζκφ, ηελ παξάδνζε, ηε γλψζε, ηελ αγσγή ηεο ςπρήο ηφζν κε ηελ αξραία ηεο έλλνηα φζν θαη κε ηελ έλλνηα ηνπ θεθηνχ θαη ηεο ραξάο ζπλερίδνπκε αθφκε θαη ζήκεξα ηελ πνξεία καο. Όια απηά επηηπγράλνληαη ηφζν κε ηε ρξήζε ηεο ζεσξεηηθήο επηζηεκνληθήο πξνζέγγηζεο ηνπ ζέκαηνο ηηο επηζθέςεηο ζε νηλνινγηθά εξγαζηήξηα, νηλνπνηεία, βηνκεραλίεο παξαγσγήο θξαζηνχ ζηνλ ειιαδηθφ ρψξν φζν θαη κε ηελ εθαξκνγή φισλ απηψλ ησλ γλψζεσλ κε δξαζηεξηφηεηεο ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Με ηελ επγελή ρνξεγία ηνπ ζρνιείνπ καο δηαζέηνπκε κηα κηθξή νηλνπνηεηηθή κνλάδα θαη ε νπνία απαξηίδεηαη απφ αλνμείδσηε δεμακελή δχκσζεο ζπλνιηθνχ φγθνπ 400L, πιπληήξην θηαιψλ, ππθλφκεηξα ζαθράξσλ κνχζηνπ, εξγαζηεξηαθή ζπζθεπή περακέηξεζεο, απνζηαθηηθή ζηήιε, εκθηαισηηθή ζπζθεπή, ηαπσηηθφ κεράλεκα θαη ζπζθεπή θαςπιίσλ. Β. Όκηινο «ΝΔΑΝΗΚΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΜΑΣΗΚΟΣΖΣΑ» Σν επηέκβξην ηνπ 2010 ζην Λεφληεην Λχθεην Νέαο κχξλεο «γελλήζεθε» ε ηδέα ηεο δεκηνπξγίαο ηνπ Οκίινπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο κε εκπλεπζηή θαη δεκηνπξγφ Κν Κνπηζνβίηε Παύιν (Δηδηθφο Marketing, Ms.C in Human Resources). ε πνιχ ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα, ε ηδέα απηή έιαβε ζάξθα θαη νζηά. Γηα ην ζρνιηθφ έηνο , ζπζηήζεθε ε εηθνληθή καζεηηθή επηρείξεζε «Λ ΟΝ θύθιωζε Ο.Δ.», έρνληαο σο βαζηθφ αληηθείκελν ηελ αλαθχθισζε πιαζηηθψλ θαη αινπκηλίσλ ζπζθεπαζηψλ, θαζψο θαη ραξηηνχ, Γηα ην ζθνπφ απηφ, δεκηνπξγήζεθε καζεηηθφ Γηνηθεηηθφ πκβνχιην, νξγαλψζεθαλ ηα αλάινγα ηκήκαηα, ζηειερψζεθαλ κε ην θαηάιιειν πξνζσπηθφ. Όια ηα κέιε ηεο επηρείξεζεο επηκνξθψζεθαλ πάλσ ζε ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε ζχγρξνλε δηνίθεζήο ηεο, φπσο είλαη ην Μάξθεηηλγθ, ην Αλζξψπηλν Γπλακηθφ, ηα Υξεκαηννηθνλνκηθά, νη Γεκφζηεο ρέζεηο, ε Έξεπλα Αγνξάο, θ.ά.. Κχξην κέιεκά ηεο 7

8 ήηαλ λα εθαξκνζηεί, ζηελ πξάμε, ε βαζηθή νηθνλνκηθή αξρή: «ΣΟ ΚΑΛΤΣΔΡΟ ΓΤΝΑΣΟ ΑΠΟΣΔΛΔΜΑ ΜΔ ΣΟ ΜΗΚΡΟΣΔΡΟ ΓΤΝΑΣΟ ΚΟΣΟ». Σάρηζηα, ηα πξψηα απνηειέζκαηα άξρηζαλ λα θαίλνληαη. Δπηιέρζεθε, κεηά απφ ζπλεληεχμεηο, ε θαηαιιειφηεξε εηαηξεία ζε ζέκαηα αλαθχθισζεο, ππνγξάθζεθε εηθνληθφ ηδησηηθφ ζπκθσλεηηθφ ζπλεξγαζίαο, θαη ην φιν εγρείξεκα μεθίλεζε!!!! Μέζα ζηηο 12 εβδνκάδεο ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο, πεξίπνπ άηνκα (καζεηέο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ) ελεκεξψζεθαλ κε ην αλάινγν έληππν πιηθφ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηεο. Ζ αληαπφθξηζε απφ φινπο ζην θάιεζκα «ΑΝΑΚΤΚΛΩΖ ΣΩΡΑ» μεπέξαζε θάζε πξνζδνθία!!!! Αμηνζεκείσην γεγνλφο ππήξμε ε ζπκκεηνρή ηεο ΛΔΟΝ θχθισζε Ο.Δ. ζηελ εκπνξηθή καζεηηθή έθζεζε TRADE FAIR 2011 (ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2011). Γηα ην ζρνιηθφ έηνο , ηδξχζεθε ε «ΔΤ LIFE A.E», έρνληαο σο θχξην ζηφρν ηεο ηελ έθδνζε πεξηνδηθνχ κε ζέκα ηελ πγηεηλή δηαηξνθή θαη άζιεζε ησλ καζεηψλ. Βαδίδνληαο ζηα ίδηα επηηπρεκέλα ρλάξηα θαη κε ηελ ίδηα αθξηβψο ινγηθή ιεηηνπξγίαο ηεο καζεηηθήο εηθνληθήο επηρείξεζεο, πεξίπνπ άηνκα (καζεηέο θαη δηδαθηηθφ πξνζσπηθφ ηνπ ζρνιείνπ) ελεκεξψζεθαλ κε ην αλάινγν έληππν πιηθφ γηα ηνπο ζηφρνπο θαη ηηο δξάζεηο ηεο. Ζ αληαπφθξηζε απφ φινπο ππήξμε εληππσζηαθή!!!! Αμηνζεκείσην γεγνλφο ππήξμε ε ζπκκεηνρή ηεο ΔΤ LIFE A.E ζηελ εκπνξηθή καζεηηθή έθζεζε TRADE FAIR 2012 (ΑΘΖΝΑ, 2 ΜΑΡΣΗΟΤ 2012). Πξνθεηκέλνπ ινηπόλ λα γλωξίζεηε θαιύηεξα ηε δξάζε ηωλ νκίιωλ καο, ζαο παξαζέηνπκε νξηζκέλα απνζπάζκαηα από ηηο εκπεηξίεο ηωλ παηδηώλ πνπ ζπκκεηείραλ ζ απηόλ. ΠΑΛΑΙΟΣΕΡΕ ΜΑΡΣΤΡΙΕ ΜΑΘΗΣΩΝ Όκηινο: «ΓΡΟΜΟΗ ΚΡΑΗΟΤ» -Ση είλαη πάιη απηφ; Ζ απνξία κνπ φηαλ έιαβα ηελ αλαθνίλσζε ήηαλ λνκίδσ ινγηθή θαη αλακελφκελε. Κάηη ε πεξηέξγεηα λα αλαθαιχςσ ηη ήηαλ απηή ε νκάδα, θάηη ε αγάπε κνπ γηα ηε Υεκεία, θάηη πάιη ε αγάπε κνπ γηα ην θξαζί(!!!) κε 8

9 ψζεζαλ λα ζπκπιεξψζσ ηε δήισζε. Ζ επηινγή ζην πξφγξακκα ζεκαηνδφηεζε ηελ αξρή πνιιψλ εκπεηξηψλ. Καη πξαγκαηηθά ηα δπν απηά ρξφληα ηνπ πξνγξάκκαηνο, γηα καο ηα παηδηά ηεο «πξψηεο θνπξληάο" ηα νθέιε ήηαλ πνιιά. Σα πξάγκαηα πνπ κάζακε γηα ην θξαζί ήηαλ πξαγκαηηθά θάηη πνπ πνηέ δελ ζα θαληαδφκαζηαλ ε αθφκα θαη θάηη κε ην νπνίν πνηέ δελ ζα αζρνινχκαζηαλ. Καη απηφ είλαη ην πην ζπλαξπαζηηθφ! Απφ δηδαζθόκελνη γίλακε δηδάζθνληεο, παξνπζηάδνληαο ηελ πξνζσπηθή καο δνπιεηά γη' απηά πνπ είρακε κάζεη ζηε ζεσξία ηνπ θξαζηνχ, δειαδή ηελ πξνέιεπζε ηνπ, ηηο ζπλζήθεο παξαγσγήο θαη ζπληήξεζεο ηνπ, ηε γεπζηγλσζία ηνπ. Καηαθέξακε λα θαηαλνήζνπκε ηηο αθαηαιαβίζηηθεο ιέμεηο ησλ εηηθεηψλ ζηα κπνπθάιηα ηνπ θξαζηνχ. Καη επεηδή θαιή είλαη ε ζεσξία, αιιά αθφκα θαιχηεξε ε πξάμε, αμέραζηε ζα κείλεη ε εκπεηξία ελφο αββάηνπ πνπ ηα παηδηά ηνπ πξνγξάκκαηνο, ζπγθεληξσκέλα ζην ρεκείν θνξψληαο καγεηξηθέο αιιά θη εξγαζηεξηαθέο πνδηέο, θαινχληαλ λα ζηχςνπλ θακηά 40αξηα θηιά ζηαθχιηα, κε ηα ίδηα ηνπο ηα ρέξηα. αιιά θαη ζηελ θαιχηεξε ησλ πεξηπηψζεσλ κε ηελ βνήζεηα κηθξψλ κίμεξ. Πξαγκαηηθά, κε ηελ πνιχ θαιή δηάζεζε πνπ ππήξρε εθ κέξνπο φισλ ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ θαζεγεηψλ καο, ν ζηφρνο επηηεχρζεθε, φηαλ θαηαθέξακε λα κεηξήζνπκε ηελ πεξηεθηηθφηεηα ησλ ζαθράξσλ ζην κνχζην, λα ππνινγίζνπκε ηνλ αιθννιηθφ βαζκφ ηνπ κειινληηθνχ θξαζηνχ θαη πάλσ απφ φια λα δνχκε ηε δχκσζε. Σα απνηειέζκαηα γηα φινπο εκάο καο είλαη νη αλακλήζεηο πνπ θξαηάκε κέζα απφ απηά ηα δπν ρξφληα: ε γλψζε ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ ςπραγσγία ησλ εθδξνκψλ θαη ε επηβεβαίσζε φηη λαη, φηαλ θάλεηο θάηη πνπ έρεηο επηιέμεη, ε ζρέζε κε ην θαζεγεηή ζνπ γίλεηαη ζρέζε θηιηθή, γεκάηε εκπηζηνζχλε... ΚΑΛΑ ΚΡΑΙΑ!!! Μνπδάθε Νηθνιίλα Φπρνγηνύ Ρωμάλε 9

10 Αλαιύζεηο «ΛΔΟΝΣ ΟΗΝΟΤ» Απψηεξνο ζηφρνο ησλ πεηξακάησλ, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην εξγαζηήξην Υεκείαο, ήηαλ ν πξνζδηνξηζκφο ηεο πνηφηεηαο ηνπ νίλνπ πνπ παξήγαγε ε νκάδα «Γξφκνη Κξαζηνχ». Πξφθεηηαη γηα πεηξάκαηα πνπ αθνξνχλ ζηνλ πξνζδηνξηζκφ ηνπ αιθννιηθνχ βαζκνχ, ηεο νιηθήο νμχηεηαο, ηεο πηεηηθήο νμχηεηαο θαζψο θαη ηνπ ζεηψδε αλπδξίηε. Γηα ηελ επίηεπμε ησλ πεηξακάησλ ρξεζηκνπνηήζεθε κεγάιν κέξνο ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ εξγαζηεξίνπ φπσο ζθαηξηθή θηάιε, αεξνςπθηήξαο, πνηήξη δέζεσο, θσληθή θηάιε, νγθνκεηξηθνί θχιηλδξνη, πξνρντδα, νγθνκεηξηθή θηάιε θ.ά. Μεηά απφ ηελ πάξνδν νξηζκέλσλ σξψλ ηα απνηειέζκαηα ήηαλ άθξσο ηθαλνπνηεηηθά. Ζ πνιχσξε πξνζπάζεηά καο ζηέθζεθε κε επηηπρία, θέξλνληάο καο παξάιιεια πην θνληά ζηνλ θφζκν ηεο εξγαζηεξηαθήο Υεκείαο. Αλαζηαζία ηξαγαιηλνύ 10

11 ηηγκέο Δκθηάιωζεο ηηο 26 Φεβξνπαξίνπ ηνπ 2005 καδεχηεθε έλα κέξνο ηεο νκάδαο «Γξφκνη Κξαζηνχ» ζην εηδηθά δηακνξθσκέλν νηλνπνηείν καο, ζην ππφγεην ηνπ ζρνιείνπ, ψζηε λα μεθηλήζεη ε εκθηάισζε ηνπ θξαζηνχ. Μεηά απφ πεξίπνπ ηέζζεξηο κήλεο απφ ηελ παξαιαβή ηνπ κνχζηνπ θαη ηελ παξακνλή ηνπ ζηε δεμακελή, ε κεγάιε κέξα εκθηάισζήο ηνπ είρε θηάζεη!!! Σα πάληα ήηαλ έηνηκα γηα λα μεθηλήζεη ε δηαδηθαζία ηεο εκθηάισζεο. Σα κπνπθάιηα είραλ πιπζεί θαη είραλ αθεζεί λα ζηεγλψζνπλ απφ ηηο πξνεγνχκελεο κέξεο. Όια ηα φξγαλα, πνπ ζα βνεζνχζαλ ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπο καο, ήηαλ απνζηεηξσκέλα θαη ηνπνζεηεκέλα ζηε ζσζηή ζέζε ηνπο, κε ηε βνήζεηα εηδηθνχ απνζηεηξσηηθνχ. Όια ήηαλ έηνηκα. Γεκίζακε ην πξψην κπηηφλη απφ ηε δεμακελή ηνπ θξαζηνχ θαη κε ηε βνήζεηα κηθξψλ ζσιήλσλ, κεηαθέξζεθε ζην γεκηζηηθφ, απφ ην νπνίν ζα έκπαηλε ζην κπνπθάιη. Σν κπνπθάιη ήηαλ απνζηεηξσκέλν πξηλ δερηεί ην θξαζί κε ηε βνήζεηα ζεηψδνπο αλπδξίηε. Αθνχ ην κπνπθάιη γέκηζε, κεηαθέξζεθε ζην ηαπσηηθφ κεράλεκα, φπνπ ζθξαγίζηεθε κε θειιφ. ηε ζπλέρεηα βάιακε ην θαςχιιην ζην κπνπθάιη, ην νπνίν κε ηε βνήζεηα ηεο ζεξκφηεηαο, «θφιιεζε» πάλσ ζ' απηφ. Σν πξψην κπνπθάιη ηεο νκάδαο ήηαλ έηνηκν (!). Με απηή ηε κέζνδν, εκθηαιψζεθαλ πεξί ηα δηαθφζηα κπνπθάιηα θξαζί κέζα ζε ηέζζεξηο ψξεο. ηξάηνο Παιαηνιόγνο 11

12 ΩΡΕ ΚΟΤΡΑΗ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΥΑΡΑ ΣΟ ΑΠΟΣΕΛΕΜΑ ΟΜΩ 1 ος Λεοντ οινος 12

13 Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή ζηε Μαληίλεηα ηηο 11 Φιεβάξε, φιε ε νκάδα ζπγθεληξσκέλε κπξνζηά απφ ηε Λεφληεην, αλακέλεη ηελ αλαρψξεζε γηα ην Κηήκα ππξφπνπινπ. Έλα θηήκα πνπ είλαη πξσηνπφξν ζηε βηνινγηθή θαιιηέξγεηα απφ ην 1993 παξάγνληαο απφ ηνπο ηδηφθηεηνπο ακπειψλεο ηνπ νίλνπο πςειήο πνηφηεηαο. Μεηά απφ κηα κηθξή ζηάζε ζην Αξηεκίζην θη έρνληαο πεξάζεη δπφκηζη ψξεο κέζα ζην πνχικαλ, άιινηε ζαπκάδνληαο ηα ηνπία απ ην παξάζπξν, άιινηε ηξαγνπδψληαο θαη θπξίσο αθνχγνληαο κε πξνζνρή, ηελ ελεκέξσζε ζρεηηθά κε ην θηήκα απφ ηελ θα Κφηζηξα., βξηζθφκαζηε επηηέινπο έμσ απφ ην γξαθηθφ νηλνπνηείν. Ζ μελάγεζε αξρίδεη Πξψηνο καο ζηαζκφο ν ρψξνο παξαιαβήο ησλ ζηαθπιηψλ θη έπεηηα νη δεμακελέο φπνπ δπκψλεηαη ν κνχζηνο. πλερίδνπκε ηελ πνξεία καο ζηνπο δξφκνπο ηνπ θξαζηνχ, πξνο ην κέξνο θχιαμεο ησλ βαξειηψλ. ηε ζπλέρεηα, πεξλψληαο απφ ην ρψξν παξαγσγήο, θαηαιήγνπκε ζηελ αίζνπζα γεπζηγλσζίαο. 13

14 αλ γλήζηνη γεπζηγλψζηεο, απνθηνχκε ηελ πξνζσπηθή καο άπνςε ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα ηεο θάζε πνηθηιίαο ηνπ θηήκαηνο. Με βάζε, ινηπφλ, ηε γλψκε καο αγνξάδνπκε ηα θξαζηά πνπ μερσξίζακε Ζ πεξηπιάλεζε καο δε ζηακαηά εδψ.. Όπσο είλαη γλσζηφ, έλα θαιφ θξαζί ζπλνδεχεη έλα θαιφ θαγεηφ, έηζη θη εκείο ζηελ Kαιή Παξέα, απνιακβάλνπκε εθιεθηέο παξαδνζηαθέοζπληαγέο... Δπεηδή φκσο φια ηα σξαία πξάγκαηα θάπνηα ζηηγκή ηειεηψλνπλ, έηζη θαη ε εθδξνκή καο έθηαζε ζην ηέινο. Πιένλ ζην πνχικαλ επηθξαηεί εζπρία(!)δίρσο απηφ λα ζεκαίλεη πσο δελ πεξάζακε ππέξνρα. Γη απηή ηελ εθδξνκή, φπσο θαη γηα φιεο ηηο πξνεγνχκελεο, επραξηζηνχκε φινπο ηνπο ζπλνδνχο θαζεγεηέο καο. Γεκεηξηάδε Μαξγαξίηα Λάηηα Κνξίλα 14

15 ηνλ Όκηιν Νεαληθήο Επηρεηξεκαηηθόηεηαο απνθάζηζα λα ζπκκεηάζρσ θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ζρνιηθνχ έηνπο ηελ αξρή ζεψξεζα φηη ζα ήηαλ απιψο κία σξαία εκπεηξία. ηελ πνξεία, φκσο, θάλεθε φηη δελ επξφθεηην γηα κία απιή εκπεηξία αιιά γηα εθκάζεζε λέσλ θαη ζεκαληηθψλ ζηνηρείσλ πνπ ζα επεξέαδαλ, απφ ηφηε θαη ζην εμήο, ζε πνιχ κεγάιν βαζκφ ηε δσή κνπ. Μέζα απφ φιε απηή ηε δηαδηθαζία, πήξα πνιχ ζεηηθά πξάγκαηα θαη δηδάρηεθα ηνλ ηξφπν κε ηνλ νπνίν πξέπεη λα ιεηηνπξγήζεη, κε ζσζηφ θαη νξγαλσκέλν ηξφπν, κηα πγηήο επηρείξεζε. Ζ πξνζπάζεηα δελ ήηαλ εχθνιε. Έπξεπε λα κάζσ λα ζπλνκηιψ, λα επηθνηλσλψ θαη λα ζπλεξγάδνκαη κε ηνπο ππφινηπνπο ζπκκαζεηέο κνπ πνπ ήηαλ κέιε ηεο καζεηηθήο εηθνληθήο επηρείξεζεο. Σειηθψο, ηα θαηάθεξα θαη ηα θαηαθέξακε εμαηξεηηθά! Λφγσ ηνπ φηη κπήθακε ζηελ ηειηθή δεθάδα, ζε παλειιήλην επίπεδν, ζην δηαγσληζκφ πνπ δηνξγάλσζε ην ΔΝ γηα ηελ θαιχηεξε καζεηηθή εηθνληθή επηρείξεζε, καο δφζεθε βεβαίσζε ζπκκεηνρήο, ε νπνία εκπινχηηζε ην βηνγξαθηθφ κνπ θαη κε βνήζεζε λα αλαδεηήζσ, κε επηηπρία, εξγαζία Πάλησο, αλ κνπ δηλφηαλ ε επθαηξία ζα ην μαλαπξνζπαζνχζα κε κεγάιε ραξά!». Σα πξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάζζεθαλ θαη αληηκεησπίζζεθαλ κε επηηπρία, βνήζεζαλ φια ηα κέιε λα αληηιεθζνχλ φηη κηα ζχγρξνλε επηρείξεζε απαηηεί ηελ χπαξμε νκαδηθνχ πλεχκαηνο ζε φια ηα ζηάδηα ηεο ιεηηνπξγίαο θαη ηα επίπεδα ηεο δηνίθεζήο ηεο. Όια ηα ρξήκαηα πνπ ζπγθεληξψλνληαη, δίλνληαη γηα θηιαλζξσπηθφ ζθνπφ. Δπηζπκία φισλ φζσλ ζπκκεηείραλ ζηνλ Οκίινπ Νεαληθήο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο είλαη ην παξάδεηγκά καο λα βξεη θαη άιινπο κηκεηέο ζην άκεζν κέιινλ! πκπεξαζκαηηθά, απηφ πνπ έρεη ηεξάζηηα ζεκαζία είλαη ην γεγνλφο φηη ην πλεχκα ηεο Μαξηαλλήο Παηδαγσγηθήο θαη θπξίσο ε θηινζνθία ηεο αξρήο «ζπγθεληξσκέλνη φινη γχξσ απφ ην ίδην ηξαπέδη» ηέζεθε ζε εθαξκνγή θαη ηα απνηειέζκαηα ήηαλ φρη απιψο εμαηξεηηθά αιιά θαη πνιχ ελζαξξπληηθά γηα ην κέιινλ ησλ παηδηψλ καο. Νίθνο Υαξηθηόπνπινο απόθνηηνο ηνπ Λενληείνπ Λπθείνπ Νέαο κύξλεο. 15

16 ΖΜΔΡΑ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ Σε θεηηλή ρξνληά, ε επηηπρεκέλε ζπλεξγαζία απηώλ ηωλ δύν νκίιωλ είρε ζαλ απνηέιεζκα ηε δεκηνπξγία ηεο καζεηηθήο εηθνληθήο επηρείξεζεο Διι νίλνλ ρώξα Ο.Δ. ηελ νκάδα καο πξνζηέζεθε κηα λέα ζπλάδειθνο ηνπ ζρνιείνπ καο ε Κα Φξαγθνύιε Γαξπθαιιηά (Βηνιόγνο, Ms.C in Cell Biology & Biophysics teaching, Γηαηξνθνιόγνο-Γηαηηνιόγνο) πνπ εκπλεύζηεθε από ηε δνπιεηά καο θαη δήιωζε ηε δηάζεζή ηεο λα ζπλεηζθέξεη ζην έξγν καο. Σν επηέκβξε ηνπ 2012 μεθηλήζακε ωο «ηξηάδα» δηδαζθόληωλ κε 25 καζεηέο ηνπ ζρνιείνπ καο. Δπηπιένλ, ζπλεξγαζηήθακε κε ην ζπλάδειθν, Κν Παληαδίδε Αιέμαλδξν, (Βηνιόγνο, PhD, ππεύζπλνο ηνπ νκίινπ πεξηβάιινληνο θαη αεηθνξίαο. ΓΝΧΣΗΚΑ ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΑ ΚΑΗ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΔ ηηο εβδνκαδηαίεο ζπλαληήζεηο καο, ηα ζέκαηα κε ηα νπνία απαζρνιεζήθακε ήηαλ: πλάληεζε 1 ε : -Γλσξηκία ηεο νκάδαο -Γεχζεηο ηνπ ζηαθπιηνχ θαη ησλ πξντφλησλ ηνπ -ηνρνζεζία ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπ νκίινπ 16

17 πλάληεζε 2 ε : Γλωξηκία κε ην ακπέιη (Οηλνθόξνο -Vitis vinifera) Σν ακπέιη ή θιίκα είλαη ζακλψδεο αλαξξηρψκελν θπηφ κε μπιψδεηο δηαθιαδψζεηο (θιεκαηίδεο), πνπ αξρίδνπλ πνιχ ρακειά ζην βιαζηφ. Σν ακπέιη θαιιηεξγείηαη θπξίσο γηα ηνλ θαξπφ ηνπ, ην ζηαθχιη, ελψ θαη ηα θχιια ηνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηε καγεηξηθή (ληνικάδεο). Σα ζηαθχιηα κπνξνχλ λα θαηαλαισζνχλ σο έρνπλ ή λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε γηα γιπθίζκαηα (γιπθφ ηνπ θνπηαιηνχ) είηε γηα ηελ παξαζθεπή ζηαθίδσλ, θξαζηνχ, άιισλ νηλνπλεπκαησδψλ πνηψλ φπσο ην ηζίπνπξν θαη ηειηθά νηλνπλεχκαηνο (αηζαλφιεο). Πξνέιεπζε Δμάπιωζε: Σνηρνγξαθίεο ειηθίαο εηψλ καξηπξνχλ φηη νη Αηγχπηηνη θαιιηεξγνχζαλ ην ακπέιη, πνπ ζπλδεφηαλ κε ηε ιαηξεία ηνπ Όζηξη. ηελ αξραία Διιάδα, ζχκθσλα κε θάπνηνπο εξεπλεηέο, ε πξψηε θαιιηέξγεηα ακπειηνχ έγηλε ζηελ Κξήηε, ελψ γηα θάπνηνπο άιινπο ζηε Θξάθε θαη ρξνλνινγνχληαη γχξσ ζην π.υ. Ο Όκεξνο αλαθέξεηαη ζην ακπέιη θαη ην θξαζί κε ηηο νλνκαζίεο νίλε, Οηλόε, νηληάδα θαη άιια. ηε ζπλέρεηα νη Έιιελεο θαη νη Φνίληθεο κεηέθεξαλ ακπέιηα ζηελ Ηηαιηθή ρεξζφλεζν θαη ε ηθειία έγηλε θέληξν παξαγσγήο ζηαθπιηψλ. Γχξσ ζην 600 π.υ. Φνίληθεο δηέδσζαλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζηε Γαιιία θαη ηελ πεξίνδν ηεο Ρσκατθήο απηνθξαηνξίαο ην ακπέιη θηάλεη ζηε Βξεηαλία. Σν 13 ν αηψλα κ.υ. νη Άξαβεο πξνσζνχλ ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ ακπειηνχ ζηελ Ηζπαλία θαη ηελ Πνξηνγαιία. Πεξηγξαθή Σν ακπέιη είλαη πνιπεηήο αλαξξηρψκελνο ζάκλνο, κε μπιψδεηο δηαθιαδψζεηο. Ζ ξίδα ηνπ θπηνχ δηεηζδχεη βαζηά ζηε γε, φπνπ ππάξρεη αξθεηή πγξαζία. Σα θχιια ηνπ ακπειηνχ είλαη παιακνεηδή. Καηά ηνλ Μάην Ηνχλην, ε άκπεινο ζρεκαηίδεη κηθξέο ινβνεηδείο ηαμηαλζίεο ή βφηξεηο κε κηθξνζθνπηθά πξαζηλσπά άλζε, πνπ ζηε ζπλέρεηα ζα δψζνπλ ηζακπηά κε ζθαηξηθέο ξψγεο, ην ρξψκα ησλ νπνίσλ πνηθίιεη απφ θηηξηλνπξάζηλν έσο βαζχ κπιε, ζρεδφλ καχξν ή βπζζηλί. Ο θαξπφο ηνπ ακπειηνχ νλνκάδεηαη ζηαθχιη θαη απνηειείηαη απφ πνιιέο ξψγεο πνπ ζρεκαηίδνπλ ηζακπηά. Οη ξψγεο έρνπλ δηάθνξα ζρήκαηα πνπ αξρίδνπλ απφ ην ζηξνγγπιφ θαη θηάλνπλ λα γίλνληαη καθξηέο ζε νξηζκέλεο πνηθηιίεο. Πνιιαπιαζηαζκόο Πνιιαπιαζηάδεηαη θπξίσο κε κνζρεύκαηα θαη κεξηθέο θνξέο κε θαηαβνιάδεο. Καιιηέξγεηα Έδαθνο Φξνληίδα - πγθνκηδή Σν ακπέιη θαιιηεξγείηαη ζε πςφκεηξν κέηξα απφ ηε ζηάζκε ηεο ζάιαζζαο. Σν ακπέιη επδνθηκεί ζε θάζε ηχπν ρψκαηνο εθηφο απφ ην θαθψο απνζηξαγγηδφκελν έδαθνο. Σν ακπέιη απαηηεί ζπλερή θξνληίδα θαη παξνπζία ζην ρσξάθη. Καηά ηε θχηεπζε εκπινπηίδνπκε ην έδαθνο κε θαιά ρσλεκέλε θνπξηά θαη ιίπαζκα ππνζηξψκαηνο πινχζην ζε θάιην. Σν θιάδεκα ηεο ακπέινπ είλαη απαξαίηεην θαη γίλεηαη κε ζηφρν ηε δηακφξθσζε ηνπ θπηνχ, ηε βειηίσζε ηεο θαξπνθνξίαο, αιιά θαη ηε ζπληήξεζε. 17

18 Ο ηξχγνο είλαη ε ηειεπηαία θάζε ηεο δξαζηεξηφηεηαο ηεο ακπεινθνκίαο θαη αθνξά ην κάδεκα ησλ ζηαθπιηψλ. Ο θαζνξηζκφο ηνπ ρξφλνπ ηνπ ηξπγεηνχ έρεη κεγάιε ζεκαζία γηα ηελ πνηφηεηα ησλ ζηαθπιηψλ. ε γεληθέο γξακκέο ν ηξχγνο γίλεηαη ηνπο κήλεο Αχγνπζην -επηέκβξην. Σα ζηαθχιηα πνπ είλαη έηνηκα γηα κάδεκα πξέπεη λα είλαη ψξηκα θαη ν βαζκφο σξηκφηεηαο βξίζθεηαη είηε εκπεηξηθά κε ην κάηη, ή κε δνθηκή ζηε γεχζε, είηε κε ρεκηθέο κεζφδνπο φπσο είλαη ε ππθλνκέηξεζε (γξαδάξηζκα), φηαλ έρνπκε λα θάλνπκε κε ζηαθχιηα πνπ πξννξίδνληαη γηα παξαγσγή θξαζηνχ. Παξαδνζηαθά ηα ηξπγεκέλα ζηαθχιηα ζπγθεληξψλνληαη ζε εηδηθά θνθίληα (ηξπγνθόθηλα) ή ζε κεγάια πιαζηηθά δνρεία ρσξεηηθφηεηαο 20 θηιψλ. Γηα ηελ θνπή ησλ ηζακπηψλ ρξεζηκνπνηνχληαη εηδηθνί ζνπγηάδεο, ςαιίδηα ή ιεπίδεο. ηελ ειιεληθή χπαηζξν ν ηξχγνο, καδί κε ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηψλ πνπ ηνλ αθνινπζνχζε, ήηαλ κηα απφ ηηο ζεκαληηθφηεξεο αγξνηηθέο εξγαζίεο θαη γηλφηαλ αθνξκή γηα γηνξηή, ζπλνδεπφκελνο απφ ηα αλάινγα έζηκα. ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΟΤΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΤΝ ΣΙ ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΣΟΤ: - Γηα λα αξρίζνπκε λα παξαζθεπάδνπκε ην δηθφ καο θξαζί αξρηθά, έπξεπε λα κάζνπκε νξηζκέλα ζεκαληηθά πξάγκαηα πνπ αθνξνχλ ζην θπηφ απφ ην νπνίν πξνέξρεηαη, ην ακπέιη. Έηζη ινηπφλ, θαηά ηε ζπλάληεζή καο κε ηνλ θ. Παληαδίδε, βηνιφγν ηνπ ζρνιείνπ καο, παξαθνινπζήζακε θάπνηα βίληεν πνπ ζρεηίδνληαλ κ απηφ θαη θπξίσο κε νπζηψδε πξάγκαηα πνπ δελ είρακε ηελ δπλαηφηεηα λα παξαθνινπζήζνπκε απφ θνληά είηε ιφγσ ηεο επνρήο είηε ιφγσ ηνπ πεξηνξηζκέλνπ ρξφλνπ πνπ δηαζέηακε. Παξαθνινπζήζακε, ινηπφλ, βίληεν πνπ ζρεηίδνληαλ κε ηηο εδαθνινγηθέο ζπλζήθεο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ θαιιηέξγεηα ηνπ, ην κηθξνθιίκα ηεο πεξηνρήο, ηηο δηάθνξεο αζζέλεηεο απφ ηηο νπνίεο κπνξεί λα πξνζβιεζεί ην ακπέιη θαζψο θαη ε ηδηαίηεξε πξνζνρή πνπ απαηηείηαη γηα ηε ζπγθνκηδή ηνπ ησλ ζηαθπιηψλ. Δπίζεο, πιεξνθνξεζήθακε θαη γηα ηηο δηάθνξεο νηλνπνηήζηκεο πνηθηιίεο αιιά θαη γηα ηε ζξεπηηθή αμία ηνπ ζηαθπιηνχ. 18

19 Παξάιιεια, είραλ κνηξαζηεί ζηνλ θαζέλα απφ εκάο πξντφληα πνπ πξνέξρνληαη απφ ην ακπέιη, φπσο πεηηκέδη, κνπζηνθνχινπξα, θ.α. Έπεηηα καο κνηξάζηεθε έλα εγρεηξίδην ζρεηηθά κ απηά πνπ παξαθνινπζήζακε θαη θηηάμακε «ζνππιά» κε παξνηκίεο πνπ δεκηνπξγήζακε πνπ αθνξνχλ ην ακπέιη, ην νπνίν δσγξαθίζακε θαη πιαζηηθνπνηήζακε. Σέινο, καο δεηήζεθε λα θαηαζθεπάζνπκε έλα ακπεινζηαπξφιεμν (ζηαπξφιεμν κε ιέμεηο φκσο πνπ ζρεηίδνληαη κε ην ακπέιη) ην νπνίν ζα ην ρξεζηκνπνηνχζακε ζην πνιηηηζηηθφ δηήκεξν ηνπ ζρνιείνπ καο (εηήζηα εθδήισζε ηνπ ζρνιείνπ καο). Ζ ζπλάληεζε απηή καο σθέιεζε πάξα πνιχ θαζψο καο δφζεθε ε επθαηξία λα γλσξίζνπκε, έζησ θαη ςεθηαθά, απφ πνχ πξνέξρνληαλ φιε ε δηαδηθαζία πνπ είρακε ήδε μεθηλήζεη. Γέζπνηλα Μηραιέιε 19

20 πλάληεζε 3 ε : Α. Ζ Γηαηξνθηθή αμία ηνπ ζηαθπιηνύ: Σα ζηαθχιηα ζρεκαηίδνπλ ηζακπί πνπ έρεη ην ζρήκα ηεο θαξδηάο. Κάζε ξόγα κνηάδεη κε εξπζξό αηκνζθαίξην. Οη έξεπλεο απνδεηθλχνπλ φηη, θαη αλαινγία κε ηε ζρεκαηηθή νκνηφηεηα, ηα ζηαθύιηα είλαη θαηαπιεθηηθή ηξνθή γηα ηελ θαξδηά. Δξπζξά αηκνζθαίξηα 20

21 ηαθύιη θαη ζπκβνπιέο αηζζεηηθήο! Σν ζηαθχιη ήηαλ αλέθαζελ πνιχηηκν! Ήηαλ πάληα γλσζηφ γηα ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο θαηά ηελ εμσηεξηθή ρξήζε : γηα δεξκαηνπάζεηεο, παζήζεηο ζηα κάηηα, ηνπηθνχο πφλνπο, αθφκε θαη εγθαχκαηα. ήκεξα, ηφζν ν θαξπφο ηνπ ζηαθπιηνχ φζν θαη ηα θνπθνχηζηα ηνπ, αμηνπνηνχληαη ζε.. αληηγεξαληηθέο ζεξαπείεο, ζε θξνληίδεο πξνζψπνπ, ζψκαηνο θαη καιιηψλ. ηαθπινζεξαπείεο πξνθέξνπλ, ζε επξεία θιίκαθα, πνιιά θέληξα αηζζεηηθήο - spa. Σν ζηαθχιη θαη νη επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο Έρεη ραξαθηεξηζηεί θξνύην ηεο καθξνδωίαο θαη όρη άδηθα βνεζά ζηελ απνβνιή ηωλ ηνμηλώλ από ηνλ νξγαληζκό ηα κεηαιιηθά άιαηα θαη ηα ηρλνζηνηρεία βνεζνύλ ζηελ απνηνμίλωζε ηνπ δέξκαηνο θαη ζηελ θαζπζηέξεζε ηεο γήξαλζήο ηνπ είλαη ηξνθή πινύζηα ζε θάιην(κ), ζίδεξν (Fe), αζβέζηην (Ca) θαη βηηακίλεο Α, Β θαη C 21

22 Ζ «αμία ηνπ ζηαθπιηνύ, Βηωκαηηθά» (κάζθα πξνζώπνπ) 22

23 Β. Δμνηθείωζε κε ηελ έλλνηα ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεωλ Οη καζεηέο άθνπζαλ, γηα πξψηε θνξά, θαη ελεκεξψζεθαλ ιεπηνκεξψο γηα ηα ζηνηρεία πνπ πεξηιακβάλνληαη ζηελ επηζηήκε ηεο Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ. Έηζη, ινηπφλ, απέθηεζαλ γλψζεηο πνπ αθνξνχλ ζην Marketing, ηε Γηνίθεζε Παξαγσγήο, ηε Γηνίθεζε Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ, ηε Γηνίθεζε Πσιήζεσλ, ηε Υξεκαηννηθνλνκηθή Γηνίθεζε, ηε Γηνίθεζε Γεκνζίσλ ρέζεσλ. Οη εξσηήζεηο ηνπο ήηαλ αξθεηέο, αθνχ δελ είραλ αζρνιεζεί ζε ηέηνην πςειφ επίπεδν ζην παξειζφλ. Οη πεξηζζφηεξεο εζηηαζηήθαλ θπξίσο ζην Marketing, ζηα Υξεκαηννηθνλνκηθά θαη ζηηο Γεκφζηεο ρέζεηο. Γφζεθαλ νδεγίεο γηα ηηο ηερληθέο Marketing, πνηα ζηνηρεία αθνξνχλ: 4P: Product Promotion Place Price = ΠΡΟΪΟΝ ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΠΟ ΣΗΜΖ θαη κε πνην ηξφπν κπνξνχλ λα εθαξκνζηνχλ (π.ρ. ζχληαμε θαη εθηχπσζε δηαθεκηζηηθνχ θπιιαδίνπ, έξεπλα αγνξάο γηα πξνκήζεηα πξψησλ πιψλ, ηηκνινγηαθή πνιηηηθή, θιπ). Δπίζεο, εθπαηδεχηεθαλ ζην πψο ζα αζθήζνπλ επηηπρεκέλν ζρέδην ηφζν ζηελ παξαγσγή, ζηηο πσιήζεηο θαη ηα ρξεκαηννηθνλνκηθά φζν θαη ζηνλ εμίζνπ δχζθνιν ηνκέα ησλ Γεκνζίσλ ρέζεσλ (π.ρ. πσο ζπληάζζνπκε δειηία ηχπνπ, πψο επηθνηλσλνχκε κε ππνςήθηνπο ρνξεγνχο, θιπ.). ην ηέινο ηεο ζπλάληεζεο, νη καζεηέο ήηαλ, ζε κεγάιν βαζκφ, έηνηκνη λα αζθήζνπλ, πέξαλ ησλ άιισλ, θαη ηα επηρεηξεζηαθά ηνπο θαζήθνληα!! πλάληεζε 4 ε : Γιεπθνπνίεζε: Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηνπ ην ρπκνχ ηνπ ζηαθπιηνχ απφ ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά (θινχδα, θνπθνχηζηα, θ.ιπ.). Μηα δηαδηθαζία ε νπνία δηαθνξνπνηείηαη απφ ην αλ αλάινγα κε ην αλ ην θξαζί πνπ ζα παξαρζεί ζα είλαη ιεπθφ ή θφθθηλν. Λεπθέο πνηθηιίεο: Γίλνπλ ιεπθφ γιεχθνο (κνχζην) θαη δελ ρξεηάδνληαη ηδηαίηεξε θαηεξγαζία γηα ηελ παξαγσγή ηνπ. Δξπζξέο πνηθηιίεο: Γίλνπλ νκνίσο ιεπθφ γιεχθνο (κνχζην) θαη πεξηέρνπλ ρξσζηηθέο ζηε θινχδα ηεο ξψγαο πνπ ην ρξσκαηίδνπλ φηαλ ηνπνζεηεζνχλ καδί. ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: (γηα ιεπθά ζηαθχιηα) Λήλνο: Καηαζθεπή πνπ καο επηηξέπεη ην πάηεκα ησλ ζηαθπιηψλ κε ηα πφδηα. παζηήξαο: Απνηειείηαη απφ 2 ή 4 θπιίλδξνπο παξάιιεια ηνπνζεηεκέλνπο πνπ κε ηε βνήζεηα ελφο θηλεηήξα πεξηζηξέθνληαη κε ηαρχηεηα. Δθεί νη ξψγεο ζπάλε ειαθξά. Πηεζηήξην: Δθεί νδεγνχληαη ηα ζηαθχιηα κεηά ηνλ ζπαζηήξα γηα λα πάξνπλ θαη ηνλ ππφινηπν κνχζην. 23

24 ΑΠΑΗΣΟΤΜΔΝΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ: (γηα θφθθηλα ζηαθχιηα) Λήλνο παζηήξαο Δθξαγεζηήξαο: Απνκαθξχλεη ηα θνηζάληα θαη θξαηάεη κφλν ηηο ξψγεο. Γεμακελέο: Δθεί νδεγνχληαη νη ξψγεο, έηζη ψζηε ν θινηφο ηνπ ζηαθπιηνχ λα βξίζθεηαη ζπλέρεηα ζε επαθή κε ην γιεχθνο θαη λα ηνπ κεηαθέξεη ηηο ρξσζηηθέο πνπ πεξηέρεη. «Ζ Γιεπθνπνίεζε, Βηωκαηηθά», ζην εξγαζηήξην Υεκείαο ηνπ ρνιείνπ καο. Οη καζεηέο ήξζαλ ζε επαθή κε ηελ δηαδηθαζία δηαρσξηζκνχ ηνπ ην ρπκνχ ηνπ ζηαθπιηνχ (θφθθηλνπ, ξνδέ θαη ιεπθνχ) απφ ηα ζηεξεά ζπζηαηηθά κε «ηα ρέξηα» 24

25 πλάληεζε 4 ε : Α. Αιθννιηθή Εύκωζε: Γηαδηθαζία κεηαηξνπήο ηνπ κνχζηνπ (γιεχθνο) κε ηελ βνήζεηα ησλ δπκψλ ζε αηζαλφιε (αιθνφιε). C 6 H 12 O 6 2C 2 H 5 OH + 2CO 2 + Q Γιπθόδε αηζαλόιε + δηνμείδην ηνπ C + ζεξκόηεηα Ζ ζπλζεηφηεηα ηεο νθείιεηαη ζηελ θαηαιπηηθή παξνπζία ησλ δπκνκπθήησλ θαη ζηελ ηαπηφρξνλε παξαγσγή δεθάδσλ άιισλ ρεκηθψλ νπζηψλ πνπ πινπηίδνπλ ην θξαζί ηφζν αξσκαηηθά φζν θαη γεπζηηθά. Ζ δχκσζε (βξάζηκν) είλαη κηα δηαδηθαζία πνπ έρεη ζρέζε κε ηε δσή ησλ δπκνκπθήησλ θαη ε πνξεία ηεο επεξεάδεηαη απφ πνιινχο παξάγνληεο. Οη ζεκαληηθφηεξνη είλαη: - ην νμπγφλν πνπ πεξηέρεη ν κνχζηνο. - ηα ζξεπηηθά ζηνηρεία πνπ πεξηέρεη. - ε πεξηεθηηθφηεηά ηνπ ζε ζάθραξα - ε ζεξκνθξαζία πνπ αλαπηχζζεηαη ζηε δχκσζε - ν αξηζκφο ησλ δπκνκπθήησλ. 25

26 Ζ δχκσζε δηαξθεί αξθεηέο εκέξεο, ζπλήζσο 10 έσο 20. Μηα αξγή δχκσζε, πνπ ζεκαίλεη φηη νη δπκνκχθεηεο δπζθνιεχνληαη λα δξάζνπλ, δίλεη θξαζηά πην αξσκαηηθά. Αληίζεηα, κηα ζχληνκε δχκσζε ζα δψζεη θξαζηά πνπ δελ έρνπλ πνιιά "αξψκαηα δχκσζεο". Σν νηλφπλεπκα πνπ πεξηέρεη ην θξαζί παξάγεηαη απφ: ηα ζάθραξα ηνπ κνχζηνπ - θπξίσο γιπθφδε θαη θξνπθηφδε κε ηελ αληίδξαζε ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο, ε δχκσζε επηηειείηαη απφ εηδηθά έλδπκα ("δπκάζεο") ησλ δπκνκπθήησλ. Οη "πην απνδνηηθνί" κχθεηεο αλήθνπλ ζην γέλνο Saccharomyces, ζηε δηαδηθαζία φκσο ζπκκεηέρνπλ ελεξγά θαη είδε ησλ γελψλ Pichia, Kloeckera θαη Torulopsis. Οη δπκνκχθεηεο, ήδε πξηλ ηνλ ηξχγν, ππάξρνπλ αδξαλνπνηεκέλνη (αθνχ δελ έρνπλ πξφζβαζε ζηα ζάθραξα ηνπ ρπκνχ) ζην θινηφ ησλ ζηαθπιηψλ θαη "ελεξγνπνηνχληαη" θαηά ηε γιεπθνπνίεζε, δειαδή έξρνληαη ζε επαθή κε ην κνχζην. Δθεί πνιιαπιαζηάδνληαη θαη επηηεινχλ ηε δχκσζε, θαηά ηελ νπνία εθηφο απφ αηζπιηθή αιθνφιε παξάγεηαη δηνμείδην ηνπ άλζξαθα θαη ζεξκφηεηα. (Γηα ην ιφγν απηφ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο δχκσζεο ν κνχζηνο είλαη δεζηφο θαη «θνριάδεη»). 26

27 «Ζ Εύκωζε, Βηωκαηηθά», ζην εξγαζηήξην Υεκείαο ηνπ ρνιείνπ καο. Παραγωγι του κραςιοφ Το κραςί «γεννιζται, μεγαλώνει, ηει και πεκαίνει» Στάδια παραγωγισ του κραςιοφ : - 1. Ο Τ σ - 2. Η Γ θ - 3. Η Α ι η θ - 4. Η Ω θ Πείραμα: «Είναι ηωντανι θ μαγιά;» Όργανα και υλικά: 1. Ένα υδατόλουτρο 2. Μία οδοντογλυφίδα 3. Ξερι μαγιά. 4. Ζάχαρθ. 5. Χλιαρό νερό. 6. Ένα λαςτιχζνιο μπαλόνι 7. Ένα ποτιρι ηζςεωσ των 100 ml 8. Αντικειμενοφόρο πλάκα και καλυπτρίδα 27

28 3 Εκτζλεςθ του πειράματοσ 1. Σε ποτιρι ηζςεωσ των 100 ml κερμαίνουμε νερό ώςτε να γίνει χλιαρό (30 ο- 35 ο C) 2. Προςκζτουμε μιςό φακελάκι (ι 1 κφβο μαγιά) κι ανακατεφουμε απαλά ώςπου να διαλυκεί θ μαγιά 3. Στθ ςυνζχεια προςκζτουμε 2 κουταλιζσ ηάχαρθ και ξανανακατεφουμε 4. Αφινουμε το μίγμα ςε ςχετικά ηεςτό χώρο ι ςτο υδατόλουτρο (30 ο- 35 ο C) 5. Μετά από λίγα λεπτά (~ 10 ) αρχίηει θ αλκοολικι ηφμωςθ. 6. Παρατθροφμε φυςαλίδεσ και φοφςκωμα του μίγματοσ λόγω απελευκζρωςθσ CO 2 και αιςκανόμαςτε τθν χαρακτθριςτικι οςμι τθσ αικανόλθσ 7. Αφοφ εμφανιςτοφν οι φυςαλίδεσ, παίρνουμε ελάχιςτο «χυλό» με τθν άκρθ τθσ οδοντογλυφίδασ, τον τοποκετοφμε ςε κακαρι αντικειμενοφόρο πλάκα και ςκεπάηουμε με καλυπτρίδα 8. Παρατθροφμε ςτο μικροςκόπιο με τελικι μεγζκυνςθ 400 Χ 28

29 Β. πγθξόηεζε Δηθνληθήο Δπηρείξεζεο Μαζεηώλ : Δθηφο ησλ άιισλ, ζηε ζπλάληεζε απηή ζπζηήζεθε θαη ζπγθξνηήζεθε, κε δηαθαλείο θαη δεκνθξαηηθέο δηαδηθαζίεο, ε καζεηηθή εηθνληθή επηρείξεζε Διι νίλνλ Υψξα. πγθεθξηκέλα, ε νκφξξπζκε εηαηξεία καο έρεη σο εμήο: Πξόεδξνο: Βαιζακίδεο Έθηνξαο Αληηπξόεδξνο: Γθηάιαο Κσλζηαληίλνο Γξακκαηέαο: Παπαθπξηαθνπνχινπ Δχε 1. Σκήκα Μάξθεηηλγθ Γηεπζχληξηα: Καξαθψζηα Υξπζάλζε Μέιε: Βαγδάο Γηψξγνο Κνληηέξν - πξνπνχινπ Ακαιία 2. Σκήκα Παξαγωγήο Γηεπζχληξηα: Μηραιέιε Γέζπνηλα Μέιε: Καξαζαλάζεο Βιάζεο Παιαηνιφγνπ Νεθηαξία Παπαδνπνχινπ Έιελα 3. Σκήκα Πωιήζεωλ Γηεπζχληξηα: Αιεμνπνχινπ - Πξνπληά Λνπθία Μέιε: Αζαλαζνπνχινπ Δηξήλε θνξδάο Κψζηαο 4. Σκήκα Αλζξώπηλνπ Γπλακηθνύ Γηεπζπληήο: Κνληφπνπινο Ηάζνλαο Μέιε: Απγέξεο Σξχθσλαο Γθνπληνχκεο σηήξεο 5. Σκήκα Γεκνζίωλ ρέζεωλ Γηεπζχληξηα: Μαξή Φσηεηλή Μέιε: Πεξξάθε ηεθαλία Φαζζέα Καηεξίλα Φσθηαλφο Πέηξνο 6. Σκήκα Οηθνλνκηθώλ Γηεπζπληήο: Γθηάιαο Κσλζηαληίλνο Μέιε: Καηζίθεο Γηψξγνο Πεξηζπλάθε Διέλε Παχινπ Αιεμάλδξα Όινη νη καζεηέο, πιένλ, γλσξίδνπλ ηνπο ξφινπο ηνπο, κε πνηνπο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ, ζε πνηνπο ζα αλαθέξνπλ ηα απνηειέζκαηα ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηνπο θαη, γεληθά, πνηνο είλαη ν ζθνπφο (ε παξαγσγή ζπγθεθξηκέλεο πνηθηιίαο θξαζηνχ) θαη πνηνη νη ζηφρνη (θνηλσληθνί, γλσζηηθνί θαη κεηαγλσζηηθνί) ηεο επηρείξεζεο. 29

30 ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΟΤΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΤΝ ΣΙ ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΣΟΤ: Καηά ηελ 3 ε θαη 4 ε ζπλάληεζε ηνπ Οκίινπ «Γξφκνη Κξαζηνχ», γηλφκελνη κηθξνί εξεπλεηέο, κπήθακε ζηε δηαδηθαζία εξκελείαο ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο αιθννιηθήο δχκσζεο, πνπ πθίζηαηαη ην θξαζί κέρξη σζφηνπ θηάζεηο ζηελ ηειηθή ηνπ κνξθή. Σν γεγνλφο απηφ καο γέκηζε κε πνιχηηκεο εκπεηξίεο, νη νπνίεο ζα καο ζπληξνθεχνπλ θαζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο δσήο καο, δεδνκέλνπ φηη αληιήζακε πιήζνο γλψζεσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, θαηά ηηο δχν απηέο ζπλαληήζεηο αθνχ ρσξηζηήθακε ζηα ηκήκαηα, απ ηα νπνία ζα απνηειείηαη ε εηθνληθή καο επηρείξεζε θαη αθνχ ν θαζέλαο απφ καο δηάιεμε απφ έλα γλσζηηθφ αληηθείκελν, έηζη ψζηε λα επηηεπρζεί κηα νκαιή θαη επνηθνδνκεηηθή ζπλεξγαζία κεηαμχ ησλ κειψλ ηεο νκφξξπζκεο απηήο εηαηξείαο, ζέζακε σο ζθνπνχο ηεο δεκηνπξγίαο ηεο εηαηξείαο θαη αλαθεξζήθακε ζηηο ππνρξεψζεηο πνπ θέξνπλ ηα άηνκα πνπ απαξηίδνπλ ηελ επηρείξεζε. Μάιηζηα, θαηαιπηηθή ππήξμε ε ζπκβνιή ηεο Καο Φξαγθνχιε θαη ηεο Καο Κφηζηξα ζηνλ ηνκέα ηεο δχκσζεο ηνπ κνχζηνπ ηεο παξαηήξεζεο ησλ ζαθραξνκπθήησλ, ζηε κεηάγγηζε ηνπ θξαζηνχ ζηε δεμακελή καο θαζψο θαη ηνπ Κνπ Κνπηζνβίηε, ν νπνίνο ζπλέβαιιε ζηελ πιεξνθφξεζή καο ζρεηηθά κε ηνλ Γηαγσληζκφ, ηελ πξνψζεζε θαη πψιεζε ησλ πξντφλησλ καο. ηεθαλία Πεξξάθε, Τπνδηεπζύληξηα Γεκνζίωλ ρέζεωλ ηεο καζεηηθήο,εηθνληθήο επηρείξεζεο πλάληεζε 5 ε : Αλαιύζεηο Μνύζηνπ θαη Οίλνπ: Ζ πνξεία ηεο δχκσζεο ηνπ γιεχθνπο θαη φισλ ησλ κεηαβνιψλ πνπ πθίζηαηαη ν κνχζηνο εσο φηνπ γίλεη θξαζί, πξνζθέξεη κηα ζαπκάζηα εηθφλα ηελ νπνία κπνξνχκε λα ηελ παξαθνινπζήζνπκε απφ θνληά κε ηελ κέζνδν ησλ αλαιχζεσλ θαη λα δνχκε απηή ηελ εμέιημε. ηφρνο ηνπ νηλνπνηνχ είλαη λα θηηάμεη έλα θξαζί ηέηνηαο πνηφηεηαο πνπ λα αξέζεη ζ απηφλ θαη ηνπο θαηαλαισηέο ηνπ θαη λα είλαη ηαπηφρξνλα αληαγσληζηηθφ πξνο η άιια θξαζηά. Οη καζεηέο/ηξηεο καο, κηθξνί νηλνπνηνί αζρνιήζεθαλ κε ηηο βαζηθέο ηερληθέο πνπ πξέπεη λα γλσξίζεη ν νπνηνζδήπνηε φηαλ ζα αγνξάζεη έλα κπνπθάιη θξαζί. Σν νηλνινγηθφ εξγαζηήξην ηνπ ζρνιείνπ καο πεξηέρεη ππθλφκεηξν Baumé, απνζηαθηήξα, ζπζθεπή phκέηξεζεο θαζψο θαη πξνρνΐδεο. Μεηά ινηπφλ κεηά ηελ παξαιαβή ηνπ γιεχθνπο ηα παηδηά θαηάθεξαλ λα κεηξήζνπλ: I. Σελ πεξηεθηηθόηεηα ηωλ ζαθράξωλ Ζ ηερληθή ηεο κέηξεζεο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: 1. To δείγκα ηνπ κνχζηνπ πνπ ζα γηλφηαλ ε κέηξεζε θαζαξίζηεθε κε δηήζεζε πξνθεηκέλνπ λα απνκαθξπλζνχλ ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα. 30

31 2.Σν δείγκα κεηαθέξζεθε ζε νγθνκεηξηθφ θχιηλδξν ρσξεηηθφηεηαο 250ml ηνπ νπνίνπ φ φγθνο ήηαλ γεκάηνο θαηά ηα 2/3 ηνπ ζπλνιηθνχ ηνπ φγθνπ. 3. Δκβαπηίδεηαη ην ππθλφκεηξν θαη ε αλάγλσζε ηεο ηηκήο ηνπ ππθλνκέηξνπ γίλεηαη θάησ απφ ην κελίζθν ηεο ζηάζκεο ηνπ κνχζηνπ. II. Σελ νιηθή νμύηεηα ηνπ νίλνπ Ζ νμχηεηα ηνπ νίλνπ θαζνξίδεηαη απφ ηα νξγαληθά νμέα πνπ πεξηέρνληαη ζ απηφλ θαη πνπ αξρηθά βξίζθνληαλ ζηα ζηαθχιηα. Σα θχξηα νμέα πνπ πεξηέρεη είλαη ην ηξπγηθφ, ην κειηθφ θαζψο θαη ηα άιαηα ηνπο. Ζ κέζνδνο πνπ αθνινπζήζεθε ήηαλ ε εμήο: 1. ε θσληθή θηάιε πνπ πεξηέρεη 5ml θξαζηνχ πνπ ηνπ έρεη αθαηξεζεί ην CO 2 πξνζζέηνπκε 10 ml απηνληζκέλνπ λεξνχ θαη 4-5 ζηαγφλεο δείθηε θπαλνχ ηεο βξσκνζπκφιεο. 2. Ογθνκεηξείηαη πξνζζέηνληαο πξφηππν δηάιπκα ΝαΟΖ 0,1Μ έσο φηνπ απνθηήζεη θπαλή ρξνηά. 31

32 III. Αιθννιηθόο ηίηινο Ο αιθννιηθφο βαζκφο παξνπζηάδεη ίζσο ην κεγαιχηεξν ελδηαθέξνλ, δηφηη καο δίλεη κηα ζεηξά απφ εμέρνπζεο παξακέηξνπο, θαζνξηζηηθήο ζεκαζίαο γηα ηελ πνηφηεηα ηνπ θξαζηνχ. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ηεο αιθνφιεο παξαθνινπζείηαη απφ λσξίο θαζψο αξρίδεη ε δχκσζε ζην κνχζην ψζηε λα ειέγρεηαη ε πνξεία ηεο κέρξη ηέινπο φπνπ ην θξαζί πξέπεη λα έρεη ηνπο αλακελφκελνπο αιθννιηθνχο βαζκνχο. Ζ νκάδα ινηπφλ ηνπ θξαζηνχ ζε κία απφ ηηο εβδνκαδηαίεο ηεο ζπλαληήζεηο κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο δχκσζεο θαη ηεο απνκάθξπλζεο ηεο 1 εο νηλνιάζπεο αζρνιήζεθε κε ηελ κέηξεζε ηεο πεξηεθηηθφηεηαο %v/v (αιθννιηθφο βαζκφο) ηνπ Λενλη νίλνπ θαη θαηέιεμε ζην φηη ν θεηηλφο καο νίλνο είλαη 13 ν. Κιαζκαηηθή απόζηαμε Αηζαλόιε από ηελ απόζηαμε ηνπ Λενλη νηλνπ πλάληεζε 6 ε : Α. Γεπζηγλωζία: Ζ δνθηκαζία ηνπ θξαζηνχ είλαη κηα ηέρλε πνπ θέξλεη ζε επαθή ην ραξαθηήξα ελφο θξαζηνχ κε ηηο αηζζήζεηο ηνπ δνθηκαζηή. 1.Δμεγεί ζε πνηα ζπζηαηηθά νθείινληαη ζπγθεθξηκέλα πξνηεξήκαηα ή ειαηηψκαηα ελφο ππφ δνθηκή θξαζηνχ. 2.Δπηηξέπεη ηε πνηνηηθή εθηίκεζε αιιά θαη ηελ εθηίκεζε ηεο εκπνξηθήο αμίαο ελφο θξαζηνχ. 3.Δπηηξέπεη ηε ζχγθξηζε θαη ηελ πνηνηηθή ηαμηλφκεζε κηαο νκάδαο θξαζηψλ. 4.Eπηηξέπεη ζηνλ νηλνιφγν λα εθηηκήζεη ηα απνηειέζκαηα ηεο ηερλνινγηθήο θαηεξγαζίαο ελφο θξαζηνχ θαη λα βγάιεη ζπκπεξάζκαηα γηα ηελ εμέιημή ηνπ. 32

33 Οη αηζζήζεηο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε κηα γεπζηηθή δνθηκή είλαη ε όξαζε, ε όζθξεζε θαη ε γεύζε. Ζ όξαζε πιεξνθνξεί γηα ην ρξψκα, ηε δηαχγεηα, ηε δηαθάλεηα, ηε ξεπζηφηεηα, ηελ έθιπζε ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ όζθξεζε καο πιεξνθνξεί γηα ηα αξψκαηα ή θαη ηηο θαθνζκίεο πνπ αλαδχνληαη απφ ην θξαζί πνπ δνθηκάδνπκε. Με ηνλ φξν γεχζε ελλννχκε ηελ αίζζεζε ηνπ ζηφκαηνο πνπ αλαθέξεηαη ζηηο ηέζζεξηο ζηνηρεηψδεηο γεχζεηο: γιπθηά, μηλή αικπξή, πηθξή. Αίζνπζα Γεπζηγλωζίαο ηα πιαίζηα ηεο δηθήο καο παξαγωγήο ηνπ Λενλη νίλνπ είρακε ηελ δπλαηόηεηα λα θηινμελήζνπκε ζηνπο ρώξνπο ηνπ ζρνιείνπ καο δηαθεθξηκέλε ρεκηθό-νηλνιόγν θαη νηλνρόν θα Μαξία Σδίηδε ε νπνία καο ραξαθηήξηζε ην θξαζί καο θαη όρη κόλν. Έδωζε ηηο πιεξνθνξίεο πνπ είλαη αλαγθαίν λα γλωξίδνπλ νη καζεηέο γηα ηελ επηινγή ελόο θξαζηνύ, ηα ραξαθηεξηζηηθά πνπ αλαδύεη θαηά ηελ δνθηκή ηνπ Ζ πξνζθεθιεκέλε καο αλέθεξε: Ο ρψξνο ηεο δνθηκαζίαο πξέπεη λα είλαη επράξηζηνο, απιφο, καθξηά απφ θάζε ζφξπβν. Ο θσηηζκφο πξέπεη λα είλαη θπζηθφο ή λα ρξεζηκνπνηνχληαη ιάκπεο πνπ δεκηνπξγνχλ θαιή απνκίκεζε ηνπ θπζηθνχ θσηηζκνχ. Ζ πην θαηάιιειε ψξα είλαη αλάκεζα ζηηο δέθα-δψδεθα ην πξσί απαξαίηεηα πξηλ απφ ην κεζεκεξηαλφ θαγεηφ. Γελ πξέπεη λα έρνπκε θάεη νηηδήπνηε. Πξέπεη λα έρνπκε ειαθξά πείλα. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο, εθηφο απφ εμαηξεηηθέο πεξηπηψζεηο δελ ηξψκε ηίπνηα. Ζ νιηθή δηάξθεηα ηεο δνθηκαζίαο δελ πξέπεη λα μεπεξλά ηε κία ψξα θαη ν αξηζκφο ησλ δεηγκάησλ ηα 12, ψζηε λα κελ πξνθαιείηαη γεπζηηθή θφπσζε ηνπ δνθηκαζηή. Βαζηθή ζεκαζία έρεη ε επίδξαζε ηεο ζεξκνθξαζίαο ηνπ δείγκαηνο πνπ πξφθεηηαη λα δνθηκάζνπκε. Ζ πεξηεθηηθφηεηα ζε ηαλίλεο είλαη απηφ πνπ θαζνξίδεη ηελ ζεξκνθξαζία ηνπ θξαζηνχ πνπ πξέπεη λα εθηηκήζνπκε νξγαλνιεπηηθά (ή αθφκα λα πηνχκε). Όζν απμάλεηαη ε ζεξκνθξαζία ειαηηψλεηαη ε 33

34 ζηπθίια ησλ ηαλληλψλ θαη γη' απηφ ηα θφθθηλα θξαζηά δνθηκάδνληαη (θαη πίλνληαη) ζε κεγαιχηεξεο ζεξκνθξαζίεο απφ φ,ηη ηα άζπξα. Έλα θξαζί άζπξν ή θφθθηλν φηαλ έρεη ζεξκνθξαζία 20 C θαίλεηαη πην μηλφ απφ φηη ζηνπο 10 C. ηηο ρακειέο ζεξκνθξαζίεο επίζεο έρνπκε κηα κηθξή ειάηησζε ηνπ αξψκαηφο ηνπ πνπ νθείιεηαη ζηελ αδπλακία ησλ ιηγφηεξν πηεηηθψλ ζπζηαηηθψλ λα εμέιζνπλ. Γη' απηφ θαη φηαλ ζέινπκε λα εμεηάζνπκε ηνλ αξσκαηηθφ ραξαθηήξα ελφο θξαζηνχ θαη λα αλαθαιχςνπκε ηηο αξλεηηθέο ηδηφηεηέο ηνπ πξέπεη λα έρνπκε ην δείγκα ζε πην κεγάιεο ζεξκνθξαζίεο. Γηα λα θαζνξίζνπκε ηε ζεηξά πνπ ζα δνθηκάζνπκε δηάθνξα είδε θξαζηψλ πξέπεη λα έρνπκε ππφςε φηη έλα άζπξν θξαζί, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη έρεη πην πςειή νμχηεηα απφ έλα θφθθηλν, πξέπεη λα δνθηκάδεηαη κεηά ην θφθθηλν γηα λα κελ απμάλεη ηε ζηπθάδα ηνπ θφθθηλνπ. Φπζηθά ζην ηέινο ηεο ζεηξάο ζα πξέπεη λα βάδνπκε ηα γιπθά θξαζηά. Αλ ην δείγκα είλαη εκθηαισκέλν, πξέπεη αξρηθά λα αθαηξέζνπκε ην θάιπκκα ηνπ θειινχ κε έλα καραίξη, κέρξη ην κηζφ ηνπ δαρηπιηδηνχ πνπ ζρεκαηίδεη ν ιαηκφο ηνπ κπνπθαιηνχ θαη λα θαζαξίζνπκε ην κέξνο πνπ απνθαιχθζεθε. Ζ αθαίξεζε ηνπ θειινχ πξέπεη λα γίλεη κε πξνζνρή ψζηε λα κε βξεζνχκε κε έλα δείγκα δεηγκάησλ γεκάην απφ ηξίκκαηα θειινχ. Μηα πξψηε εμέηαζε πξέπεη λα γίλεη πάλσ ζην θειιφ, γηα λα δνχκε αλ ππάξρνπλ θξχζηαιινη ηξπγίαο θαη λα ηνλ κπξίζνπκε, γηα λα δνχκε αλ είλαη απαιιαγκέλνο απφ δπζάξεζηεο κπξσδηέο πνπ πηζαλφλ λα έρεη κεηαδψζεη ζην θξαζί. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο δνθηκαζίαο ρξεζηκνπνηείηαη έλα εηδηθό πνηήξη κε κνξθή θαη δηαζηάζεηο εηδηθά κειεηεκέλεο. Σα πξνηεξήκαηα ηνπ πνηεξηνχ απηνχ είλαη δχν. Σν "πόδη" ηνπ, πνπ επηηξέπεη εχθνιν πηάζηκν κε ηξφπν πνπ λα κελ θξχβεη ηε ζέα ηνπ πεξηερνκέλνπ, θαη ην άλνηγκά ηνπ, πνπ επηηξέπεη ηνλ εκπινπηηζκφ ηνπ ρψξνπ πνπ κέλεη θελφο κε ηα νζκεξά ζπζηαηηθά ηνπ θξαζηνχ. 34

35 Β. Δζωηεξηθόο Γηαγωληζκόο Δηηθέηαο: Γηα λα εμαζθαιίζνπκε ηελ θαιχηεξε παξνπζίαζε ηνπ πξντφληνο καο είρακε δηεμάγεη εζσηεξηθφ δηαγσληζκφ γηα ηελ αλάδεημε ηεο εηηθέηαο, αλάκεζα ζε 15 καζεηέο-θαιιηηέρλεο, ν νπνίνο κάιηζηα αλαξηήζεθε ζην Facebook πξνθεηκέλνπ λα απνθαζηζζεί ε ηειηθή κνξθή ηεο εηηθέηαο, ηελ νπνία θαη ςήθηζε ην ππνςήθην αγνξαζηηθφ θνηλφ. Δπίζεο γηα ηελ θαιχηεξε επηινγή κπνπθαιηψλ, ην Σκήκα Πσιήζεσλ ζε ζπλεξγαζία κε ηα Σκήκαηα Παξαγσγήο θαη Μάξθεηηλγθ (Marketing) πξνρψξεζε ζε αληίζηνηρε έξεπλα αγνξάο. ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΟΤΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΤΝ ΣΙ ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΣΟΤ: Μηα πεξηήγεζε κηαο κνλάρα γνπιηάο θξαζηνχ ζηε ζηνκαηηθή καο θνηιφηεηα είλαη αξθεηή γηα λα απνθηήζνπκε κηα νινθιεξσκέλε άπνςε, αθνχ απφ ηε ζηηγκή πνπ ζα ηελ θαηαπηνχκε ε πιεξνθνξία ζα ζηαιζεί αθαξηαία ζηα λεπξηθά θχηηαξα ηνπ εγθεθάινπ κε απνηέιεζκα έλα αίζζεκα ραιάξσζεο θαη επζπκίαο ε νπνία ζα καο θάλεη πην επάισηνπο δνθηκαζηέο, γη απηφ θαη φηαλ δνθηκάδνπκε έλα θξαζί δελ πξέπεη λα ην θαηαπίλνπκε. Ζ δνθηκή ηνπ ίδηνπ θξαζηνχ δελ πξέπεη λα μερλάκε φηη πξέπεη λα γίλεηαη κφλν κία θνξά, αθνχ φζν πεξηζζφηεξν γεπφκαζηε ην ίδην θξαζί, ηφζν πην πνιχ ζπλεζίδνπκε ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπ θαη αιινηψλεηαη έηζη ε ηθαλφηεηά καο σο γεπζηγλψζηεο. ηελ θξηηηθή ελφο θξαζηνχ, ζπληεινχλ ηξεηο αηζζήζεηο : ε φξαζε, ε φζθξεζε θαη ε γεχζε. Όηαλ ην θξαζί βξίζθεηαη ζηε ζσζηή ζεξκνθξαζία ε φςε κπνξεί λα αλαδείμεη φιε ηελ νκνξθηά ηνπ. Σνπνζεηψληαο ην θξαζί θάησ απφ θπζηθφ ή ηερλεηφ θσο, κπνξνχκε λα δηαθξίλνπκε ηελ θαζαξφηεηα θαη ηελ δηαχγεηά ηνπ, γεγνλφο πνπ καξηπξά θαη ηελ πνηφηεηα νηλνπνίεζήο ηνπ. Όηαλ αθνπκπήζνπκε ην πνηήξη καο πάλσ απφ έλα ιεπθφ αληηθείκελν, δηαθξίλνπκε ην πξαγκαηηθφ 35

36 ρξψκα ηνπ πνηνχ καο. Σν ζρήκα ηνπ θξαζηνχ ηψξα κνηάδεη κε κηα γιψζζα, ε νπνία καο δίλεη ηελ επθαηξία λα αλαθαιχςνπκε λέεο πιεξνθνξίεο. Αλάινγα κε ηηο απνρξψζεηο : ιεπθφ, θίηξηλν, σρξφ θίηξηλν, θαθέ, είκαζηε ηθαλνί λα θαηαιάβνπκε ηελ ηερληθή παξαγσγήο, θαζψο θαη ηελ παιαηφηεηά ηνπ. Μάιηζηα, κεηά απφ κηα θαιή αλάδεπζε ηα δάθξπα πνπ ζρεκαηίδνληαη ζηα πιάγηα ηνπ πνηεξηνχ καο δείρλνπλ ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηεο αιθνφιεο. Γεχηεξν βήκα ηεο δνθηκήο είλαη ε φζθξεζε. Μηα πξψηε,φρη βαζηά ιφγσ ηεο αιθνφιεο, αλάζα κεγάιεο δηάξθεηαο δίλεη κηα πξψηε εληχπσζε γηα ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ γεχζεσλ. Μηα δεχηεξε φκσο εηζπλνή κεηά απφ ηελ θαηάιιειε αλάδεπζε, θάλεη ηα αξψκαηα πην έληνλα θαη πην μεθάζαξα ελψ καο δίλεη ηελ δπλαηφηεηα λα αληηιεθζνχκε ηελ έληαζε ηνπ θξαζηνχ. Όζν σξαίν θη αλ θαίλεηαη θαη κπξίδεη έλα θξαζί, κηα γνπιηά είλαη αξθεηή γηα λα ληψζνπκε ηε καγεία ηεο ιεπηήο θαη εθιεπηπζκέλεο αίζζεζεο ηνπ φηαλ αθνπκπά ηνλ νπξαλίζθν καο θαη πεξηεγείηαη ζηα κνλνπάηηα ηεο ζηνκαηηθήο καο θνηιφηεηαο. Σν ζψκα ηνπ θξαζηνχ, ην ζχλνιν ησλ ζπζηαηηθψλ ηνπ, ε πνζφηεηα θαη ε πιεζσξηθφηεηα ηνπ είλαη πηα ειεχζεξα ζε εκάο λα ηα εμεξεπλήζνπκε θαη λα δηαθξίλνπκε ηε ζηπθφηεηα, ηελ νμχηεηα θαη ηελ ππθλφηεηά ηνπ,θαζψο θαη ηελ γεχζε ηνπ (κπνπθέην ινπινπδηψλ, θφθθηλα θξνχηα, θξνχηα ηνπ πάζνπο, μεξνί θαξπνί ). Καη κεηά απφ απηφ ην ηφζν ελδηαθέξνπζα παξνπζίαζε, έθηαζε ε ζηηγκή ηεο αμηνιφγεζεο ηεο δηθήο καο παξαγσγήο. Ζ γεπζηγλψζηξηα δνθηκάδνληαο ην θξαζί ηνπ ζρνιείνπ καο ην ραξαθηήξηζε σο έλα θξαζί ιακπεξφ, πεληαθάζαξν, βαζχ πνξθπξφ κε ηψδεηο αληαχγεηεο, ζηπθφ άξα θαη θξέζθν, κε άξσκα απφ θφθθηλα θξνχηα, βχζζηλν, θξάνπια θαη βαλίιηα. ηελ πγεηά ζαο!!! πλάληεζε 7 ε : Δθπαηδεπηηθή Δθδξνκή ζην Κηήκα Ρεπάλε: Μία απφ ηηο πην αμηνδήιεπηεο εκπεηξίεο πνπ απνθνκίζακε θαηά ηε ζπκκεηνρή καο ζηνλ φκηιν Γξφκνη Κξαζηνχ ήηαλ ε επίζθεςή καο ζην θηήκα Ρεπάλε ζηελ Νεκέα. ηα ακπέιηα ηεο ηδηαίηεξεο απηήο πνηθηιίαο αγησξγίηηθνπ, ε νπνία έρεη θάλεη γλσζηή παγθνζκίσο ηελ ρψξα καο ιφγσ ηνπ ηδηαίηεξνπ ραξαθηήξα ηεο, ν αγαπεηφο θίινο, ζπλεξγάηεο θαη ρνξεγφο ηεο καζεηηθήο εηθνληθήο καο επηρείξεζεο, ν θχξηνο Ν.Ρεπάλεο καο ππνδέρζεθε ζ έλα θιίκα ραξάο πξνθεηκέλνπ λα ζπκβάιιεη θη ν ίδηνο κε ηε ζεηξά ηνπ ζηελ πξνζπάζεηά καο σο καζεηέο λα πξνζεγγίζνπκε κηα άιιε φςε ηνπ θξαζηνχ. Πηεζηήξηα, ςπγεία, νηλνπνηεηέο, αλνμείδσηεο ςπρφκελεο δεμακελέο πνπ φια καδί ππεξεηνχλ ην ζηαθχιη θαη ην θξαζί, φπσο ν ίδηνο αλέθεξε. Ζ πεξηήγεζή καο μεθίλεζε απφ ηνλ ρψξν επεμεξγαζίαο ηνπ κνχζηνπ, απφ έλα δσκάηην γεκάην κε δεμακελέο, ε θαζεκία απφ ηηο νπνίεο θηινμελνχζε θαη έλα δηαθνξεηηθφ ηχπν θξαζηνχ αλά πνηθηιία, ακπεινηφπη θαη εκέξα. Δθεί ν θ.ρεπάλεο καο εμήγεζε αλαιπηηθά ηελ επεμεξγαζία, σξίκαλζε θαη νηλνπνίεζε θάζε ηχπνπ ηνλίδνληαο φηη ε επηινγή ησλ θξαζηψλ πνπ ζα παιαηψζνπλ, ε δηάξθεηα παξακνλήο ηνπο ζην 36

37 βαξέιη θαη ε πεξαηηέξσ σξίκαλζή ηνπο ζηελ θηάιε, γίλεηαη βάζεη αλαιχζεσλ θαη γεπζηηθψλ δνθηκψλ πνπ ζπληεινχληαη απφ Οηλνιφγνπο θαη Υεκηθνχο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα έσο φηνπ ην θξαζί λα θζάζεη ζην κέγηζην ηνπ πνηνηηθνχ ηνπ ραξαθηήξα. ηε ζπλέρεηα, επηζθεθζήθακε ην ππφγεην θειάξη, δηαθνζκεκέλν κε πεξίηερλνπο πίλαθεο δσγξαθηθήο, φπνπ ηα δξχηλα βαξέιηα αγθαιηάδνπλ ην θξαζί εληζρχνληαο ην πινχζην άξσκά ηνπ θαη νη γλσζηνί άγγεινη παίξλνπλ ην κεξίδηφ ηνπο. Ζ παιαίσζε απηή γίλεηαη θπζηθά θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη πγξαζίαο έηζη ψζηε ην «Άγγηγκα ηεο Γξπφο» φπσο ν ίδηνο ην ραξαθηήξηζε λα πξνζζέζεη ζηελ δηακφξθσζε ηνπ νίλνπ έλαλ ηδηαίηεξν ραξαθηήξα. Δπφκελε ζηάζε ήηαλ ε ζχγρξνλε κνλάδα εκθηάισζεο ηελ νπνία θαη ρξεζηκνπνηήζακε πξνθεηκέλνπ λα εκθηαιψζνπκε ηα δηθά καο θξαζηά, ηνλ Λενλη νίλν. Ζ θάβα παιαίσζεο είλαη ν επφκελνο ρψξνο πνπ είδακε ην θξαζί ζε θηάιεο πιένλ λα σξηκάδεη κέρξη ηελ ηειηθή ηνπ κνξθή, απηή ελφο κνλαδηθνχ πνηνχ πνπ επάμηα ζπλδέεηαη κε θάζε επράξηζην γεγνλφο ηεο δσήο καο. Έπεηηα,ινηπφλ, απφ ηελ μελάγεζε ζεηξά είρε ε αίζνπζα εθδειψζεσλ ηνπ θηήκαηνο φπνπ κεηά απφ έλα ππέξνρν γεχκα κε ηελ ζπλνδεία θξαζηνχ θαη κνπζηθήο, ρνξέςακε θαη ζπκεζήθακε γηα πνην ιφγν είλαη έλα πξντφλ πνπ φρη κφλν πξνάγεη ηνλ πνιηηηζκφ καο αιιά ραξαθηεξίδεη θαη εκάο ηνπο ίδηνπο σο έλα ιαφ πνπ μέξεη λα αγαπάεη θαη γιεληάεη. Ζ μελάγεζε σζηφζν δελ ηειεηψλεη εδψ, αιιά ζπλερίδεηαη ζε θάζε γνπιηά ε θάζε γνπιηά θξαζηνχ ζα ππάξρεη πάληα γηα καο ηνπο κηθξνχο εμεξεπλεηέο ηνπ θηήκαηνο κηα εηθφλα, κηα αίζζεζε πνπ ζα καο θάλεη λα αλαπνινχκε ηα καζεηηθά καο ρξφληα θαη ηελ ζπκκεηνρή καο ζ έλαλ φκηιν, ζε κηα νκάδα, ζε κηα νηθνγέλεηα, ηελ νηθνγέλεηα ηνπ Λενλη νίλνπ Λ.Αιεμνπνύινπ 37

38 πλάληεζε 8 ε : Δκθηάιωζε ζην νηλνπνηείν ηνπ ρνιείνπ Οη Γ. Καηζίθεο θαη Π.Φσθηαλφο παηδηά ηνπ νκίινπ δηεγήζεθαλ: ηηο 29 Μάξηηνπ 2013, ηα κέιε ηνπ καζεηηθνχ νκίινπ ζπγθεληξσζήθακε ζην νηλνπνηείν ηνπ ζρνιείνπ πξνθεηκέλνπ λα εκθηαιψζνπκε ην θξαζί καο έρνληαο σο απψηεξν ζθνπφ ηελ ζπκκεηνρή καο ζην Πνιηηηζηηθφ Γηήκεξν ηνπ ζρνιείνπ καο. Αξρηθά γεκίζακε ηα κπνπθάιηα κε ην θξαζί, ην νπνίν ηνπο πξνεγνχκελνπο κήλεο σξίκαδε ζηελ δεμακελή καο. Έπεηηα ηνπνζεηήζακε ηνπο θειινχο θαζψο θαη ηα θαςχιιηα κε παξαδνζηαθέο αιιά θαη ζχγρξνλεο κεζφδνπο. Σέινο θνιιήζακε ηηο εηηθέηεο θαη απνζεθεχζακε ηα κπνπθάιηα ζηε θάβα καο πνπ επηθξαηνχλ νη θαηάιιειεο ζπλζήθεο ζπληήξεζεο. Με ηελ δηαδηθαζία ηεο εκθηάισζεο, πέξα απφ ην γεγνλφο φηη ήηαλ ηδηαίηεξα επηκνξθσηηθή ζρεηηθά κε ηελ παξαγσγή ηνπ θξαζηνχ, κέζα απφ ηνλ ζπιινγηθφ ηεο ραξαθηήξα, ζπλέβαιιε ζηελ δεκηνπξγία λέσλ ζρέζεσλ ζηελ ζχζθημε ησλ παιηψλ θαη ζηελ αλάπηπμε ηνπ νκαδηθνχ πλεχκαηνο, εληφο ηνπ νκίινπ. Δπίζεο καο δεκηνπξγήζεθαλ κηα ζεηξά απφ ζεηηθά ζπλαηζζήκαηα πνπ καο ψζεζαλ λα αγαπήζνπκε πεξηζζφηεξν ην εγρείξεκα πνπ είρακε αλαιάβεη θαη καο κεηέηξεςαλ ζε έλα ζπκπαγέο ζχλνιν. 38

39 πλάληεζε 9 ε : Πξνζζήθε εηηθέηαο ζηα εκθηαιωκέλα κπνπθάιηα, ζην νηλνπνηείν ηνπ ρνιείνπ 39

40 πλάληεζε10 ε : Α. «Κξαζί θαη Τγεία» - Οκηιία ηεο Γηαηηνιόγνπ, απνθνίηνπ Λ.Λ.Ν., Καο, Μνπγθξίδνπ Μαξίλαο ΣΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΙΛΟΤΝ ΚΑΙ ΠΕΡΙΓΡΑΦΟΤΝ ΣΙ ΕΝΣΤΠΩΕΙ ΣΟΤ: Με ηε ζπκκεηνρή καο ζην φκηιν απηφ, πέξα απφ ην λα κάζνπκε πψο παξάγεηαη ην θξαζί, επηζπκνχζακε λα ελεκεξσζνχκε βαζχηεξα γηα ηηο επεξγεηηθέο ηνπ ηδηφηεηεο, αιιά θαη γηα ηνπο θηλδχλνπο πνπ κπνξεί απηφ λα θξχβεη. Έηζη, θαιέζακε ηε δηαηξνθνιφγν Μαξίλα Μνπγθξίδνπ, ε νπνία καο αλέιπζε ηα νθέιε θαη ηηο αξλεηηθέο επηδξάζεηο ηνπ. Σν θξαζί, ινηπφλ, ζε ειεγρφκελεο πνζφηεηεο επηδξά ζεηηθά ζηνλ νξγαληζκφ καο. Μαο πξνζηαηεχεη απφ θαξδηαγγεηαθά λνζήκαηα θαη έρεη αληηγεξαληηθή θαη αληηθιεγκνλψδε δξάζε. Ωζηφζν, ην θξαζί κπνξεί λα πξνθαιέζεη αληίζεηα απνηειέζκαηα, αλ δελ ηεξεζεί έλα κέηξν. Αλ ην θαηαλαιψλνπκε ζε κεγάιεο πνζφηεηεο, φπσο άιισζηε ηζρχεη γηα φια ηα αιθννινχρα πνηά, εζηδφκαζηε ζ απηφ θαη δελ κπνξνχκε λα ην δηαθφςνπκε. Έηζη, καθξνπξφζεζκα δεκηνπξγνχληαη κφληκεο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ καο. Κχξσζε ηνπ χπαηνο, λεπξηθέο θαη ζηνκαρηθέο δηαηαξαρέο, δεξκαηίηηδεο είλαη κεξηθά κφλν πξνβιήκαηα πνπ κπνξεί λα πξνθαιέζεη. Δπίζεο, ην θξαζί κπνξεί λα απνβεί κνηξαίν, φηαλ ζπλνδεχεηαη κε ηελ νδήγεζε. Ζ θα. Μνπγθξίδνπ ηφληζε πσο ε θχξηα αηηία ζαλάηνπ ησλ λέσλ είλαη ηα ηξνραία δπζηπρήκαηα εμαηηίαο ηεο κέζεο. Καηαιάβακε, ινηπφλ, ηνπο θηλδχλνπο πνπ εγθπκνλεί ε ππεξθαηαλάισζε ηνπ θξαζηνχ. Παξφια απηά δελ ηξνκάμακε αθνχγνληαο ηα πξνβιήκαηα πνπ πξνθαιεί. θνπφο καο ήηαλ λα ελεκεξσζνχκε γηα ηηο επηδξάζεηο πνπ έρεη ζηνλ νξγαληζκφ καο θαη λα κάζνπκε λα πξνζηαηεπφκαζηε. Γελ μερλάκε, φκσο πσο ζε κηθξέο πνζφηεηεο καο ραξίδεη επζπκία θαη 40

41 ζπκβάιιεη ζεκαληηθά ζηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο καο. Άιισζηε ην θξαζί είλαη αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο ειιεληθήο παξάδνζεο θαη καο ζπλνδεχεη ζε θάζε ραξά ηεο δσήο. Β. Πξνώζεζε θαη πώιεζε ηνπ Πξνϊόληνο Σν πξντφλ καο πσιήζεθε αξρηθά ζηελ Δκπνξηθή Έθζεζε πνπ νξγάλσζε ην σκαηείν «Δπηρεηξεκαηηθφηεηα Νέσλ» (.Δ.Ν.), ν θχξηνο σζηφζν ηφπνο πψιεζήο ηνπ είλαη ην ρνιείν καο, ην Λεφληεην Λχθεην Νέαο κχξλεο, φπνπ κπνξεί λα εμππεξεηεζεί κε επθνιία ν πειάηεο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ζθνπεχνπκε λα πξνσζήζνπκε ην πξντφλ καο θαη ζην Πνιηηηζηηθφ Γηήκεξν πνπ δηνξγαλψλεηαη ζηνλ ζρνιηθφ καο ρψξν. Δθεί ε είζνδνο ζα είλαη ειεχζεξε έηζη ψζηε ν ππνςήθηνο πειάηεο λα γεπηεί ηνλ ππέξνρν απηφ νίλν πξνηνχ απνθαζίζεη λα ην αγνξάζεη. ηελ εκπνξηθή έθζεζε είρακε δειψζεη ζπκκεηνρή θαη εμαζθαιίζεη ζέζε πεξηπηέξνπ-stand ζηελ έθζεζε θαη φια ηα πξνσζεηηθά κέζα καο ήηαλ έηνηκα. Μάιηζηα, ην Σκήκα Πσιήζεσλ, ην Σκήκα Μάξθεηηλγθ (Marketing) θαη ην Σκήκα Γεκνζίσλ ρέζεσλ ζπλεξγάζηεθαλ έηζη ψζηε λα ππάξρεη θαηάιιειε επνρηαθή δηαθφζκεζε πνπ λα πξνζειθχεη ηνλ πειάηε. Σν θαηάιιεια εθπαηδεπκέλν πξνζσπηθφ ήηαλ δηαζέζηκν λα εμππεξεηήζεη ηνλ πειάηε έρνληαο ζηε δηάζεζή ηνπ αξθεηά πξντφληα πξνο πψιεζε. Αμηνζεκείσην είλαη επίζεο φηη ην ηκήκα Πσιήζεσλ είρε αλαιάβεη ηελ πξσηνβνπιία λα εμνπιίζεη ην πεξίπηεξν-stand κε πηαηέιεο απφ ηπξηά θαη θξηηζίληα πνπ ζπλφδεπαλ ηελ γεπζηγλσζία ηνπ πειάηε. ην ζέκα ηνπ πξνζσπηθνχ, ην ηκήκα καο ζε ζπλεξγαζία κε απηφ ηνπ Αλζξψπηλνπ Γπλακηθνχ είρε νξγαλψζεη έλαλ test δεμηνηήησλ θαη ζπλεληεχμεηο ζηα πιαίζηα ηνπ ζρνιηθνχ ρψξνπ κε ζθνπφ λα βξεη άηνκα κε θαηάιιεια πξνζφληα γηα λα πξνσζήζνπλ ην πξντφλ καο, ηφζν ζηελ Δκπνξηθή Έθζεζε TRADE FAIR 2013, φζν θαη ζηηο ινηπέο εκθαλίζεηο ηηο εηαηξείαο καο. 41

42 Πεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ καζεηηθή εηθνληθή επηρείξεζε κπνξείηε λα δείηε απφ ηελ ηζηνζειίδα : 42

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1

ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ. Δρώτηση 1 ΑΙΟΛΙΚΑ ΠΑΡΚΑ Πνιινί άλζξσπνη πηζηεύνπλ όηη ν άλεκνο ζα έπξεπε λα αληηθαηαζηήζεη ην πεηξέιαην θαη ην θάξβνπλν σο πεγή ελέξγεηαο γηα ηελ παξαγσγή ειεθηξηζκνύ. Οη θαηαζθεπέο πνπ θαίλνληαη ζηελ εηθόλα είλαη

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15

Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Σπληήξεζε ηξνθίκσλ ρσξίο ρεκηθά πξόζζεηα PROJECT B ΛΥΚΕΙΟΥ 2 014-15 Εηζαγσγή Οη ηερληθέο ζπληήξεζεο ηξνθίκσλ έρνπλ ζθνπό : α) λα παξεκπνδίζνπλ αλεπηζύκεηεο κεηαβνιέο ζηα ραξαθηεξηζηηθά (γεύζε - ρξώκα -

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο

Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Πως να δημιουργήσετε ένα Cross-Over καλώδιο Τν crossover καλώδιο ρξεζηκνπνηείηαη γηα λα ζπλδεζνύλ δπν ππνινγηζηέο κεηαμύ ηνπο θαη αλ θηηάμνπλ έλα κηθξό ηνπηθό δίθηπν(lan). Έλα LAN κπνξεί λα είλαη ηόζν

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ

Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ. 14 Σεπηεκβξίνπ Η Ύςσζε ηνπ Τηκίνπ Σηαπξνύ 14 Σεπηεκβξίνπ Ση γηνξηάδνπκε ηελ εκέξα ηεο ύςσζεο ηνπ Σηκίνπ ηαπξνύ (1/6) Τν έηνο 326 ε Αγία Ειέλε πήγε ζηελ Ιεξνπζαιήκ γηα λα πξνζθπλήζεη ηνπο Αγίνπο Τόπνπο θαη λα επραξηζηήζεη

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ

Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και. εκτέλεση ππογπάμματορ 1 Δπαστηπιότητα 1 - ανάπτςξη, μεταγλώττιση, αποσυαλμάτωση και εκτέλεση ππογπάμματορ Κάζε πξσί ν Karel μππλάεη ζην θξεβάηη ηνπ όηαλ έλα ξνκπόη-εθεκεξηδνπώιεο ηνπ πεηάεη ηελ εθεκεξίδα, πνπ αλαπαξηζηάλεηαη

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο

εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο εκηλάξηα γηα εξγαδόκελνπο ζε κνπζεία ή ζρεηηθνύο νξγαληζκνύο, κνπζεηνιόγνπο θαη θνηηεηέο ην Γίθηπν 'Μνπζεηνινγία' http://greekmuseologists.ning.com/ ζπδεηάκε ηελ πηζαλόηεηα νξγάλσζεο κηαο ζεηξάο ζεκαηηθώλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ

ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ ΔΡΓΑΙΑ ΣΡΙΣΟΤ ΣΡΙΜΗΝΟΤ ΣΗΝ ΟΓΤΔΙΑ Α.Να γξάςεηε ηα ηππηθά ζηάδηα ηεο αλαγλώξηζεο ζηελ Οδύζζεηα. Το θέμα της αναγνώρισης είναι συχνό, ιδιαίτερα στις τελευταίες ραψωδίες του έπους, δηλαδή από τότε που ο Οδυσσέας

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα

Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα ΥΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ 8 Το φως θερμαίνει - Ψυχρά και Θερμά χρώματα Α. Ψυχρά και Θερμά χρώματα Ο Ήλιος ο Ηλιάτορας Ο πετροπαιχνιδιάτορας... φωτιά ναι το πηγούνι του χρυσάφι το πηρούνι του Οδ. Ελύτης Σα χρώματα στη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ. Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΗ ΓΔΩΣΔΥΝΙΚΩΝ ΔΠΙΣΗΜΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΠΔΡΙΒΑΛΟΝΣΟ Πτυχιακή διατριβή ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΔΝΗ ΑΠΟΡΡΤΠΑΝΗ ΚΑΤΑΔΡΙΩΝ ΠΛΟΙΩΝ Αργσρώ Ιωάννοσ Λεμεσός 2012 ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΚΤΠΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία

Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία Η «έμππλε» ρξεκαηνδόηεζε ηεο λεαληθήο επηρεηξεκαηηθόηεηαο Υξεκαηνδνηψληαο εθπαίδεπζε, θίλεηξα θαη εξγαιεία λεαληθήο επηρεηξεκαηηθφηεηαο Η αξρηηεθηνληθή ηεο πξώηεο επηρείξεζεο Δπηρεηξεκαηηθή ΙΓΔΑ Ο ΔΠΙΥΔΙΡΩΝ:

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ

Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Περιεχόμενο 10ης διάλεξης ΒΑΙΚΔ ΑΡΥΔ ΑΘΛΗΣΙΚΟΤ ΜΑΡΚΔΣΙΝΓΚ Σα βασικότεπα σαπακτηπιστικά τος αθλητισμού ωρ ςπηπεσία Είναι: άπιε βησκαηηθή δελ απνζεθεχεηαη επεξεάδεηαη θαηαλαιψλεηαη ηαπηφρξνλα κε ηελ παξαγσγή

Διαβάστε περισσότερα

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων

Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων Image J Plugin particle tracker για παρακολούθηση της κίνησης σωματιδίων (https://weeman.inf.ethz.ch/particletracker/) Τν Plugin particle tracker κπνξεί λα αληρλεύζεη απηόκαηα ηα ζσκαηίδηα πνπ θηλνύληαη,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΠΟΟΣΙΚΗ ΥΗΜΙΚΗ ΑΝΑΛΤΗ 1. Τηηινκεηξηθή κέζνδνο αλάιπζεο, Βαζηθέο Αξρέο Τηηινκεηξίαο, Μεζνδνινγία, Αλαιπηηθά Σθεύε θαη Όξγαλα. 2. Αιθαιηκεηξία (Πξνζδηνξηζκόο νιηθήο νμύηεηαο μηδηνύ) 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα