ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. καλούµενης στο εξής για λόγους συντοµίας O.T.E., που εδρεύει στον ήµο Αµαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον και αφετέρου της/του..... µε το διακριτικό τίτλο " " αποκαλούµενης/ου στο εξής "Πελάτης" που εδρεύει στ , και εκπροσωπείται νόµιµα από τον /την κ. κατοίκου.συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα εξής : 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι ο καθορισµός των όρων εκµίσθωσης υπηρεσιών IP CORE από τον ΟΤΕ στον Πελάτη. Οι υπηρεσίες IP CORE οι οποίες εµπίπτουν στην παρούσα, εµπεριέχονται στη Αίτηση του Παραρτήµατος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι µισθώσεις των υπηρεσιών IP CORE διέπονται από τις διατάξεις της κείµενης τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, την κείµενη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, το νόµο περί προστασίας των καταναλωτών, το νόµο περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια του ΟΤΕ, την εν γένει κανονιστική νοµοθεσία και από τους όρους της παρούσας σύµβασης, τους οποίους αποδέχεται ο Πελάτης Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης ισχύει µόνον εφ όσον γίνεται εγγράφως και αµοιβαία αποδεκτή. Εάν επέλθουν αλλαγές στη κείµενη νοµοθεσία που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα της σύµβασης και τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν τη συνέχιση της, οι παραπάνω αλλαγές θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Πελάτης είναι ο χρήστης του άκρου της σύνδεσης µε το ίκτυο IP CORE. Οποιαδήποτε µεταβολή (προσωρινή διακοπή, διακοπή λόγω οφειλής ή λειτουργίας, αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης, λύση/ καταγγελία σύµβασης) σε ένα άκρο, εάν επιφέρει µεταβολές και άλλων άκρων αυτές αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης Πρόσβαση στο ίκτυο IP CORE είναι η φυσική σύνδεση που συνδέει το άκρο του Πελάτη µε τον πλησιέστερο κόµβο του ικτύου IP CORE O εξοπλισµός πρόσβασης (NTE) στο ίκτυο IP CORE είναι ο εξοπλισµός που εγκαθιστά ο ΟΤΕ στο χώρο του Πελάτη NOC είναι το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου IP CORE. 2/13

3 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1. Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται για το διάστηµα που αναφέρεται στη συνηµµένη αίτηση παροχής υπηρεσιών και ισχύει από την υπογραφή της Ελάχιστος χρόνος διάρκειας της σύµβασης, είναι οι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η σύµβαση µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου µε την παρέλευση της αρχικής περιόδου των δώδεκα µηνών Ο Ο.Τ.Ε. θα ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη για την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της αιτούµενης υπηρεσίας αποστέλλοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 9.1 και το Παράρτηµα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4.1. Ο Ο.Τ.Ε. έχει στην απόλυτη κυριότητα του, τον εξοπλισµό πρόσβασης στο ίκτυο (NTE), τον οποίο παραχωρεί στον Πελάτη χωρίς αντάλλαγµα υπό µορφή χρησιδανείου για παροχή υπηρεσιών του ικτύου IP CORE. Το είδος, η εγκατάσταση, η σύνδεση στο ίκτυο IP CORE, η ενεργοποίηση και η συντήρηση του NTE πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Ο.Τ.Ε Ο NTE θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες πρόσβασης του Πελάτη στο ίκτυο IP CORE, απαγορευµένης της υπεκµίσθωσής του σε τρίτους ή της καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρησής του, ή χρήσης του από τον Πελάτη για λόγους που δεν σχετίζονται µε τις παρεχόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες Ο Πελάτης σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του NTE που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ή σε τυχηρά ή σε ανωτέρα βία, επιβαρύνεται α) Με όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης και β) εις ολόκληρον µε το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας αντικατάστασης αυτού στην περίπτωση καταστροφής Για κάθε επέµβαση ή αλλαγή ή αντικατάσταση του NTE απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Ο.Τ.Ε Ο Πελάτης ευθύνεται για την έγκαιρη κατασκευή του εσωτερικού του ικτύου και την εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιµότητας των άκρων της πρόσβασης µε το ίκτυο IP CORE Ο Πελάτης παρέχει χωρίς αντάλλαγµα την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω NTE Με τη λήξη της παρούσας σύµβασης ή την καταγγελία της, ο NTE παραδίδεται στον ΟΤΕ στην κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο Πελάτης επιβαρύνεται εις ολόκληρον µε το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας αντικατάστασης αυτού Η προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου για την εκµετάλλευση των γραµµών τερµατικού εξοπλισµού πέραν του ανωτέρω αναφερόµενου NTE (ιδιοκτησίας ΟΤΕ), καθώς και η συντήρησή του γίνεται από τον Πελάτη. 3/13

4 5. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ IP CORE O O.T.E. έχει δικαίωµα, όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο να ελέγχει α) τη σύνδεση του Πελάτη µε το ίκτυο IP CORE και β) τον NTE στο εν λόγω ίκτυο ιδιοκτησίας ΟΤΕ που βρίσκεται στον χώρο του Πελάτη, για εξασφάλιση της ποιότητας επικοινωνίας και την άρση βλαβών. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση µετά από ενηµέρωση του από τον ΟΤΕ να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στους χώρους του, των αρµοδίων για τον έλεγχο οργάνων του Ο.Τ.Ε., παρέχοντας σ' αυτά κάθε διευκόλυνση και κάθε χρήσιµο για το σκοπό αυτό στοιχείο. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων, αποτελεί η υπογραφή της Σύµβασης. Οι αιτήσεις επισυνάπτονται ως Προσαρτήµατα της παρούσας Κάθε αίτηση παροχής υπηρεσίας IP CORE, συµπληρώνεται πλήρως από τον Πελάτη και αποστέλλεται στον αντίστοιχο ιαχειριστή του Ο.Τ.Ε. Κάθε αίτηση διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής της από τον εκάστοτε ιαχειριστή. 7. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 7.1. Στην περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της αίτησης (Παράρτηµα 1), η οποία συνεπάγεται υποβάθµιση της ταχύτητας πρόσβασης, πριν συµπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος της αρχικής λειτουργίας της εν λόγω πρόσβασης, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του αρχικού δωδεκαµήνου, τέλη τα οποία καθίστανται αυτοδικαίως, ληξιπρόθεσµα και απαιτητά µε τη λύση της παλαιάς σύµβασης, µη αποκλειόµενης πάσης περαιτέρω αποζηµίωσης του Ο.Τ.Ε Η µεταφορά άκρων πρόσβασης διεκπεραιώνεται κατόπιν ακύρωσης του παλαιού άκρου και αίτησης νέου στη νέα διεύθυνση Για την εκχώρηση της σύνδεσης µε το ίκτυο IP CORE, απαιτούνται, η έγγραφη συναίνεση των συµβαλλοµένων, η λογιστική τακτοποίηση του εκχωρητή και η υπογραφή νέας σύµβασης Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως και έγκαιρα τον ΟΤΕ για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα, όπως: Κάθε µεταβολή των στοιχείων που περιλαµβάνονταν στην αρχική Αίτηση, ήτοι µεταβολή ταχύτητας άκρου ή κατάργησης άκρου, προϋποθέτει την κατάθεση σχετικής αίτησης µεταβολής στοιχείων από τον Πελάτη σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3. Η προσθήκη και λειτουργία νέων άκρων στο IP CORE γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης νέας σύνδεσής σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1, η δε παροχή της υπηρεσίας διέπεται από τους όρους του παρόντος. 4/13

5 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται : 8.1. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, για την εγκατάσταση του τερµατικού εξοπλισµού κυριότητος του ΟΤΕ και να παρέχει χωρίς αντάλλαγµα, συνεχώς και αδιαλείπτως, την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω εξοπλισµού Να προµηθεύει, να εγκαθιστά και να συντηρεί τον επιπρόσθετο εξοπλισµό που απαιτείται για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο οποίος είναι κυριότητάς του Να παρέχει στο προσωπικό του ΟΤΕ άµεση και ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ Να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό του ΟΤΕ σύµφωνα µε τις οδηγίες του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1. Η χρέωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, αρχίζει µε την υπογραφή και παραλαβή εντός του προβλεπόµενου διαστήµατος του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής της υπηρεσίας από τα συµβαλλόµενα µέρη ως εξής: Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας IP CORE από τον ΟΤΕ υπογράφεται από τα δύο µέρη το πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής του Παραρτήµατος 2. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Πελάτη, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση. Ο Πελάτης ελέγχει την καλή λειτουργία της υπηρεσία και επιστρέφει υπογεγραµµένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ εντός 2 εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης αποστολής ή µη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Πάροχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία έχει παραληφθεί καλώς, βρίσκεται σε λειτουργία και αρχίζει η χρέωση Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει εµπρόθεσµα στον ΟΤΕ τα προβλεπόµενα τέλη, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά τιµολόγια του ΟΤΕ, προσαυξηµένα µε τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α.) και σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τους µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας Τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης ανά άκρο ενσωµατώνονται στον πρώτο µηνιαίο λογαριασµό Σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρόσθετες ειδικές εργασίες είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ προκαταβολή του σχετικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης Τα περιοδικά µηνιαία τέλη πρόσβασης, προκαταβάλλονται µε την έκδοση των µηνιαίων λογαριασµών. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασµών, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τους προβλεπόµενους τόκους οι οποίοι ενσωµατώνονται στον αµέσως επόµενο Η καταγγελία της σύµβασης από τον Πελάτη πριν από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την αποζηµίωση του ΟΤΕ µε το σύνολο του τέλους ενεργοποίησης Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο περιοδικά µηνιαία τέλη, καταβάλλονται α) για όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, β) από την ηµεροµηνία προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας λόγω οφειλής, µέχρι την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν έγκαιρα τα παραπάνω τέλη ή λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Πελάτη, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας και να καταγγείλει τη σύµβαση 5/13

6 (σύµφωνα µε τον όρο 9 της παρούσας), µετά από προειδοποίηση 30 ηµερών, λαµβάνοντας και κάθε πρόσφορο µέτρο για την είσπραξη των οφειλοµένων Εάν η οφειλή εξοφληθεί στο διάστηµα της προσωρινής διακοπής, ο Πελάτης επιβαρύνεται για την επανασύνδεση µε το αντίστοιχο τέλος επανασύνδεσης εν υπογράφεται νέα σύµβαση µε τον Πελάτη, εφόσον εκκρεµούν οικονοµικές υποχρεώσεις του από άλλες συµβάσεις του µε τον ΟΤΕ, για υπηρεσίες του δικτύου IP CORE Ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητά πιστωτικές εγγυήσεις είτε κατά την υπογραφή ή κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης ανάλογα µε τα άκρα η τις χωρητικότητες σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 και εφόσον διαπιστωθούν εξελίξεις που το επιβάλουν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΚΟΠΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ Η σύνδεση του Πελάτη µε το ίκτυο IP CORE µπορεί να διακόπτεται από τον Ο.Τ.Ε. σε περίπτωση που έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΤΕ ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ανωτέρας βίας το επιβάλλουν και για όσο χρόνο κρίνεται αυτό αναγκαίο, χωρίς να τηρείται από τον ΟΤΕ η διαδικασία προειδοποίησης του Πελάτη και χωρίς άλλο δικαίωµα του Πελάτη, πέραν της επιστροφής των αναλογούντων τελών που έχουν προκαταβληθεί για το διάστηµα της διακοπής, ενώ η επανενεργοποίηση (επανασύνδεση) της υπηρεσίας γίνεται ατελώς Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της σύνδεσης του Πελάτη, για µία (1) τουλάχιστον συνεχόµενη ώρα, από υπαιτιότητα του ΟΤΕ, γίνεται αποχρέωση των αναλογούντων τελών. Εάν στο σηµείο πρόσβασης ο Πελάτης χρησιµοποιεί περισσότερα του ενός άκρων και γίνει διακοπή σε µερικά από αυτά, τότε η αποχρέωση υπολογίζεται στα µηνιαία τέλη που αναλογούν στα κυκλώµατα που έχουν διακοπεί Εάν η ως άνω διακοπή παροχής της υπηρεσίας στο ένα άκρο σύνδεσης, συνεπάγεται τη διακοπή και σε άλλο άκρο, επιφέρει την αποχρέωση και του άλλου άκρου σύνδεσης µε τα αναλογούντα τέλη των κυκλωµάτων Η προσωρινή διακοπή υπηρεσιών δεν περιλαµβάνει διακοπές, λόγω προγραµµατισµένων ενεργειών συντήρησης από πλευράς ΟΤΕ για την οποία ο Πελάτης θα έχει λάβει εγκαίρως γραπτή ειδοποίηση Η αποχρέωση των τελών ισχύει, µετά τη διαπίστωση της διακοπής παροχής της υπηρεσίας από το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου (NOC) ΟΤΕ Το ποσό της επιστροφής που παρέχεται για κάθε ώρα αρχικής διακοπής είναι ίσο µε το 1/24 του ηµερήσιου µισθώµατος. Πέρα από την αρχική περίοδο διακοπής της µίας συνεχόµενης ώρας, για κάθε επιπλέον και συνεχόµενη µετά την πάροδο της αρχικής διακοπής ώρα ή κλάσµα αυτής τουλάχιστον 30 λεπτών, παρέχεται έκπτωση ίση µε το 1/24 του ηµερήσιου µισθώµατος. Ως ηµερήσιο µίσθωµα θεωρείται το 1/30 των αντίστοιχων µηνιαίων τελών Σε περίπτωση που η διακοπή της λειτουργίας του κυκλώµατος οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται σε επιστροφή τελών και δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση, για τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, για λόγους που δεν έχουν σχέση µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, του επιστρέφονται για την περίοδο που δεν χρησιµοποιήθηκε το κύκλωµα, τα αναλογούντα µηνιαία τέλη που τυχόν έχει προκαταβάλει. 6/13

7 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση για λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι για λόγους µη δυνάµενους να προβλεφθούν ή αντιµετωπισθούν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και µόνο για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, εφ όσον αναφέρουν εγγράφως εντός είκοσι (20) ηµερών από το χρονικό σηµείο της εκδήλωσής τους τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, πράττοντας ταυτόχρονα οτιδήποτε είναι αντικειµενικά εφικτό για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας Προκειµένου να συντρέξει εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το µέρος που εµποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ενηµερώνει εγγράφως το άλλο µέρος εντός ευλόγου χρόνου από τη στιγµή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: πόλεµος, ταραχές, θεοµηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εµπορικοί αποκλεισµοί, απεργίες γενικές ή µερικές, πράξεις ελληνικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών µε αποφασιστικές εξουσίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και η οποία επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Η ύπαρξη της παρούσας σύµβασης και το περιεχόµενό της στο σύνολό του είναι απόρρητο και εµπιστευτικό. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας όσο και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µετά τη λήξη ή την καταγγελία αυτής, να χρησιµοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή θα περιέλθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο της παρούσας συµβάσεως (εφεξής «Εµπιστευτικές Πληροφορίες»), µόνο προς το σκοπό εκπληρώσεως των όρων αυτής και να µην τα γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη σε κάθε περίπτωση έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. Τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνονται για κάθε ζηµία που θα προκαλέσει το ένα µέρος στο άλλο εξαιτίας τυχόν παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου. 13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Η παρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συµβαλλοµένων και απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείµενο εκχώρησης εκ µέρους οποιουδήποτε από τους συµβαλλοµένους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. 7/13

8 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύµβαση λύεται άµεσα, χωρίς προειδοποίηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Με κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών ii. iii. Με έγγραφη καταγγελία από το αναίτιο µέρος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της από το άλλο υπαίτιο µέρος. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης, όπως και τα τυχόν παραρτήµατα συµφωνούνται ως κύριοι και ουσιώδεις. Με έγγραφη καταγγελία από το ένα µέρος στην περίπτωση που το άλλο µέρος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωµές του, όπως επίσης και στην περίπτωση που αλλάξει τη φύση και το αντικείµενο των παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών. iv. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία εξακολουθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από εξήντα (60) ηµέρες Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον ΟΤΕ, λόγω οφειλής ή αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Πελάτη, γίνει εντός του ελάχιστου χρόνου διάρκειας της σύµβασης (όρος 3.2), ο Πελάτης καταβάλλει πέραν της οφειλής του και τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του δωδεκαµήνου Με έγγραφη καταγγελία, η οποία να εµπεριέχει προειδοποίηση ενός (1) µήνα, στην περίπτωση που η καταγγελία γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσµατα της ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω καταγγελίας αρχίζουν από την κοινοποίησή της Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον Πελάτη, χωρίς σπουδαίο λόγο, εάν η καταγγελία γίνει εντός του ελαχίστου χρόνου διάρκειας της σύµβασης (όρος 3.2), ο Πελάτης καταβάλλει πέραν της οφειλής του και τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του δωδεκαµήνου Μετά την µετατροπή της παρούσας σύµβασης σε αορίστου χρόνου, η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε, µε έγγραφη καταγγελία, η οποία να εµπεριέχει προειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) εργασίµων ηµερών Για γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο ελέγχου των µερών (γεγονότα ανωτέρας βίας) δεν τίθεται ζήτηµα ευθύνης προς αποζηµίωση Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύµβασης, τα µέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως όλες τις µεταξύ τους ανειληµµένες υποχρεώσεις, κάθε δε εκκρεµής οφειλή του ενός µέρους προς το άλλο, απορρέουσα από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, καθίσταται απαιτητή από το χρόνο ισχύος της καταγγελίας και σύµφωνα µε τον ισχύοντα τρόπο εξόφλησης των οφειλών που έχει αµοιβαία συµφωνηθεί. 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ Η παρούσα σύµβαση και τα Παραρτήµατά της διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συµβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση µε την παρούσα Αρµόδια προς επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που αναφύονται από την ερµηνεία, την εφαρµογή και τη λύση της παρούσας και των Παραρτηµάτων της ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών 8/13

9 15.4. Η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους νόµιµους εκπροσώπους των Συµβαλλοµένων µερών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συνηµµένα παραρτήµατα υπογράφηκαν όπως παραπάνω και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Το κάθε ένα µέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. Οι Συµβαλλόµενοι Για τον ΟΤΕ ΑΕ: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Για την.....: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ονοµατεπώνυµο. Ιδιότητα.. Υπογραφή.. Σφραγίδα 9/13

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Παροχής Υπηρεσίας IP Core Παρακαλούµε, συµπληρώστε την Αίτηση µε κεφαλαία γράµµατα. Όπου * συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE Θ Ω Θ Ω 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ: Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΑΦΜ: ΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ: 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ IP CORE(ΑΚΡΑ) ΘΕΣΗ: *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) ΑΚΡΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΟ Β : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TAXYTHTA : TAXYTHTA : /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Α ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Β ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) ΑΚΡΟ Γ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΟ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TAXYTHTA : TAXYTHTA : /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Γ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ:../../ /ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ο ΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX *ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΜ ΟΤΕ *ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΚΑΜ Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και αποδέχοµαι πλήρως τους όρους που περιγράφονται στη «Σύµβαση- ΙΡ» Τόπος & Ηµεροµηνία:.../../200. ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ *ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ/ ΚΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αµέσως και την αποδοχή των όρων της µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη υπογεγραµµένης Σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, και αποτελεί Προσάρτηµα αυτής. 2. Η αίτηση αποστέλλεται στη /νση: ΟΤΕ Α.Ε., /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ 10/13

11 1.Ο ελάχιστος χρόνος παράδοσης είναι ο µέγιστος µεταξύ των άκρων του VPN. Σε πρίπτωση ύπαρξης ίνας στο άκρο ο χρόνος παράδοσης είναι 45 ηµέρες, διαφορετικά ο χρόνος ανέρχεται σε90 εργάσιµες ηµέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΠΠ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΚΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΚΡΟΥ : ( )( )-( )( )-( )( ) (Συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IP CORE ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.... (διεύθυνση χώρου ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ KOMBO KOPMOY IP CORE (...) πελάτη) ΚΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η εγκατάσταση Άκρου IP Core του Πελάτη υλοποιήθηκε µε βάση τη συνολική µελέτη εργασιών και σε συνεργασία µε Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΟΤΕ. Η µελέτη η οποία έγινε αποδεκτή επί της αρχής από τον Πελάτη, περιλαµβάνει τα εξής: 1. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση εξοπλισµού CPE Ενεργοποίηση Πρόσβασης στο δίκτυο IP Core του ΟΤΕ 3. Ενεργοποίηση Υπηρεσίας IP Core. 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στη σήµερα συνήλθε η επιτροπή παράδοσης - παραλαβής που αφορά την Εγκατάσταση άκρου IP Core του Πελάτη..., αποτελούµενη : Από την πλευρά του ΟΤΕ Α).. Β). Και από την πλευρά του Πελάτη.. Γ).. ). Και η οποία αφού έλαβε υπόψη της: α) Τις από τη σχετική Συµφωνία µεταξύ Ο.Τ.Ε. και Πελάτη. απορρέουσες υποχρεώσεις του ΟΤΕ. β) Τις εκθέσεις εξέλιξης της πορείας υλοποίησης της υπηρεσίας. γ) Τις επιστολές επί του θέµατος, που αντηλλάγησαν µεταξύ ΟΤΕ και Πελάτη... δ) Τις αναλυτικά περιγραφόµενες κατωτέρω ηµεροµηνίες ενεργοποίησης των αντίστοιχων κυκλωµάτων που παρεδόθησαν σε πλήρη λειτουργία από και λειτουργούν έκτοτε χωρίς προβλήµατα Προέβη : 1. Στην ποσοτική παραλαβή (και επιβεβαίωση των πινάκων υλικών) του συνόλου των διατάξεων, εξαρτηµάτων και συσκευών που απαρτίζουν την Εγκατάσταση Άκρου IP Core του Πελάτη Στη διαπίστωση της συνολικής καλής λειτουργίας Εγκατάστασης IP Core του Πελάτη... που καλύπτει πλήρως το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή πιστοποιεί την συνολική καλή λειτουργία της Εγκατάστασης IP Core του Πελάτη....., και εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής σε πλήρη και καλή λειτουργία στον Πελάτη.... και συµφωνεί όπως η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος αρχίζει από την. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον ΟΤΕ Για τον Πελάτη διαφορετικά ο χρόνος ανέρχεε90 εργάσιµες 11/13

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Αίτηση Τροποποίησης Παροχής Υπηρεσίας IP Core ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ.. ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΝ IP CORE ΑΚΡΟ /ΝΣΗ ΑΚΡΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΑΚΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *Α: Ακύρωση NEA ΤΑΧΥΤΗΤΑ Αριθµός Άκρου α/α ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΑΚΡΟΥ *Κ: Κατάργηση *Τ: Αλλαγή Ταχ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Mbps) (Συµπληρώνεται από τον πελάτη τα στοιχεία αντλούνται απο το Πρωτόκολο Παραλαβής - Παράδοσης κάθε άκρου) * Συµπληρώστε κατάλληλα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ: Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΑΦΜ: ΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ: ΘΕΣΗ: ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αµέσως και την αποδοχή των όρων της µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη υπογεγραµµένης Σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, και αποτελεί Προσάρτηµα αυτής. 2. Η αίτηση αποστέλλεται στη /νση: ΟΤΕ Α.Ε., /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ 12/13

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: Με την παρούσα εγγυητική επιστολή, εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρείας, µέχρι του ποσού των για την από αυτόν προς εσάς οµαλή εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, καθώς και για την καλή και σύµφωνα µε τους όρους εκπλήρωση της µεταξύ σας παραπάνω σύµβασης. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω εταιρείας προς εσάς από σήµερα και µέχρι την και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη σε δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 13/13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (Ο.Τ.Ε. Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET SERVICES ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ BASIC ETHERNET Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.)

ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΣΥΜΒΑΣΗ /./201 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΤΕ ETHERNET ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1 ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ... 3 3 ΔΙΑΡΚΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ. Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠ. ΑΡΙΘ Στην Καβάλα σήμερα την 21 Ιανουαρίου του έτους 2016, οι πιο κάτω συμβαλλόμενοι: Αφενός Το Γενικό Νοσοκομείο Καβάλας που εδρεύει στην Καβάλα, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41402 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ ΤΗΛΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΘΕΜΑ : ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΔAΠΜ 41701 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΣΤΗΝ ΑΔΜΗΕ ΑΕ. ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας

ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας ΣΥΜΒΑΣΗ Για το έργο Συντήρηση και Αναβάθμιση του Πληροφοριακού Συστήματος του Ταμείου Επιχειρηματικότητας Στην Αθήνα, σήμερα,, ημέρα, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων μερών: αφενός μεν της ανώνυμης εταιρίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΤΡΙΩΝ (3) ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΤΟΥ ΟΑΕΕ Στην Αθήνα σήμερα την 24 του μήνα Δεκεμβρίου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π

ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙ Η Α κουτιά sticks προσδιορισµού σακχάρου, κουτί των 50 Sticks ή κουτιά των 25 sticks Β. Συνοδός εξοπλισµός (µηχανήµατα π ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» Μυτιλήνη 29-5-2012 Αριθµ. Πρωτ.11117 Ταχ. /νση : Ε.Βοστάνη

Διαβάστε περισσότερα

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής.

Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ. για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Σ Υ Μ Β Α Σ ΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ για (περιγραφή αντικειμένου σύμβασης) για την κάλυψη αναγκών της Βουλής. Στην Αθήνα σήμερα,... 2012, ημέρα.., στο Μέγαρο της Βουλής των Ελλήνων, ανάμεσα : 1. αφενός

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV 15SYMV002537382 2015-01-22 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ. 1/2015 ME ANTIKEIMENO: «ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΤΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟΥ ΔΕΛΤΙΟΥ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΕΚΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΦ. ΠΕΛ/ΣΟΥ ΗΠΕΙΡΟΥ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΑIΓΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΚOΡΙΝΘΟΥ 113 25100 ΑΙΓΙΟ ΤΗΛ.: 26910-22401 FAX: 26910-24212 ΔΠΠ-Η/Π.ΑIΓΙΟΥ ΑΡ./ΗΜ.: ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στο Αίγιο, σήμερα στις 01-11-2015 μεταξύ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41514 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV Σύμβαση Εμπιστευτικότητας Σ σήμερα την.. μεταξύ των εδώ συμβαλλομένων, αφ ενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41508 ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΥΛΙΚΕΙΩΝ ΣΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1 : Άρθρο 2 : Άρθρο 3 : Άρθρο 4 : Άρθρο 5 : Άρθρο 6 : Άρθρο 7 : Άρθρο 8 : Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Αγ. Δέκα, 29/08/2014 ΔΗΜΟΣ ΓΟΡΤΥΝΑΣ Αριθ. Πρωτ. ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΤΛΗΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ 2014-2015» Ενδεικτικό ποσό μετά τον υπολογισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ I ΓΕΝΙΚΕΣ ΙΑΤΑΞΕΙΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Άρθρο 1 Σύµβαση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας 1. Στο Σύστηµα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, στο οποίο περιλαµβάνονται ο ΗΕΠ,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ. ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΙΙ.1 Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΔΟΤΗΣ... Ημερομηνία έκδοσης... Προς: Δήμο Νεάπολης-Συκεών Εγγυητική επιστολή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Εκδότης (Πλήρης επωνυμία Πιστωτικού Ιδρύματος. / ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ - ΤΟΜΕΑΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΑΧΩΡΗΣΗΣ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Στην Αθήνα σήµερα, 3 Μαΐου 2001, η ανώνυµη εταιρία «ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.», µε το

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ ΗΜΟΣ ΡΟ ΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. πρωτ. 2/61183/6-6-2014 14SYMV002283116 2014-09-10 Στην Ρόδο σήµερα την 06/06 του έτους 2014, ηµέρα Παρασκευή, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι:

Διαβάστε περισσότερα

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017

Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος & Υπηρεσίες 14/02/2017 Nexans EλλάςΑ.Β.Ε Τιµοκατάλογος 14/02/2017 2 I Τιµοκατάλογος (ισχύς από 14/02/2017)* 3 I *Τιµές µονάδος σε /µέτρο εκτός των αγωγών γείωσης. Εργοστασιακές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας

ΣΥΜΒΑΣΗ. για την ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ. για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων. μεταξύ της εταιρείας ΣΥΜΒΑΣΗ για την για την, έναντι ανταλλάγματος, διαχείριση ζήτησης φυσικού αερίου για την αντιμετώπιση κρίσεων μεταξύ της εταιρείας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ (ΔΕΣΦΑ) Α.Ε. και της εταιρείας...

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 23/06/2016 Αρ. Πρωτ:15737 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών συμβουλευτικής υποστήριξης του ΤΕΕ στο πλαίσιο του ελέγχου που διενεργείται από την Επιτροπή Δημοσιονομικού Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ- ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πρέβεζα, 27-01-2016 Αρ. Πρωτ. 7593/315 Ταχ. /νση Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Το παρόν ιδιωτικό συμφωνητικό (στο εξής το «Ιδιωτικό Συμφωνητικό»), καταρτίστηκε και συμφωνήθηκε, στο Μαρούσι Αττικής, την..2017, μεταξύ των παρακάτω: A) Της

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και

ΕΤΑΙΡΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜEΤΑΦΟΡΑΣ ΚΑΙ ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E.» και ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ NECO TRADING A.Ε. εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ., εφεξής αναφερόµενη ως ο ΠΕΛΑΤΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΟΙΜΙΟ... 3 ΑΡΘΡΟ 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41519 ΕΡΓΟ : «Προµήθεια και εγκατάσταση συστήµατος πυρόσβεσης στο Κέντρο ιανοµής (Κ/ ) Νέας Ελβετίας του Περιφερειακού Τοµέα Βόρειας Ελλάδας, στη Θεσσαλονίκη». ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Παροχής Συμφωνημένου Επιπέδου Υπηρεσιών γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την.......... του μηνός.........., 20 μεταξύ της MTN Cyprus Ltd,

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα. Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών Αυτοκράτορος Νικολάου 2 117 45 Αθήνα Αρ. Διακήρυξης : ΔΠΛΤ-438 Αντικείμενο: ΜΕΛΕΤΗ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ, ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86

ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ 21.15 ΣΧΕ ΙΟ ΗΛΩΣΗΣ Ν. 1599/86 Μετά το έντυπο κείµενο µίας τέτοιας δήλωσης, να προστίθενται κάθε φορά τα παρακάτω 1. Προκειµένου περί Ανωνύµων Εταιρειών (Α.Ε.) και Εταιρειών Περιορισµένης Ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ 6131/ΜΤ/2014 Παροχής υπηρεσιών από το ΑΠΕ Α.Ε. ΜΠΕ Α.Ε., για τις ανάγκες του Γραφείου Τύπου και Δημοσίων Σχέσεων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων. Στην Αθήνα σήμερα 21 Φεβρουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ... 3 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ... 4 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΕΡΓΟ : Αριθ. Ημ. : ΔΑΠΜ/ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41620 ΕΡΓΟ : Εργασίες Ανακαίνισης των Χώρων Υγιεινής (WC) του Κτιρίου των Κεντρικών Υπηρεσιών του ΑΔΜΗΕ, επί των οδών Δυρραχίου 89 & Κηφισού. ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX

Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αριθμός Διακήρυξης: XXXX Αντικείμενο: Παροχή υπηρεσιών υλοποίησης λειτουργίας και συντήρησης δικτύου επικοινωνιών ΔΕΔΔΗΕ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΕΥΧΟΣ 5 ΑΠΟ 13 Αντικείμενο : «Υλοποίηση του Δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13.

Στο πλαίσιο αυτό, η ΕΛΤΕΠΕ σας προσκαλεί προκειμένου να υπογραφούν νέες συμβάσεις συνεργασίας με ισχύ από 15/1/13. Θέμα: Ενημέρωση Αξιοποιητών απόβλητων λιπαντικών ελαίων («ΑΛΕ») σχετικά με την αλλαγή του τρόπου λειτουργίας του συστήματος εναλλακτικής διαχείρισης ΑΛΕ της Ελληνικής Τεχνολογίας Περιβάλλοντος Α.Ε. («ΕΛΤΕΠΕ»)

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ - 41510 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε.» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Τεύχη της Σύμβασης Άρθρο 2 - Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο 3 - Συμβατικό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής:

ΣΥΜΒΑΣΗ. Συµφωνούνται, συνοµολογούνται και γίνονται αµοιβαίως δεκτά τα εξής: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ 11 η ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Αρ. Πρωτ.: 2088 Βέροια 20-07-2011 Ταχ. /νση : Αντ. Καµάρα 3 59100 Βέροια Τηλ : 23310 29737

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ Σήμερα, την././.., (ημερομηνία υπογραφής) στ.. (τόπο υπογραφής), οι υπογράφοντες το παρόν συμφωνητικό, αφενός ο.., κάτοικος, οδός., με ΑΦΜ. Δ.Ο.Υ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ /ΝΣΗ ΕΓΚΡΙΣΗΣ & ΕΛΕΓΧΟΥ Ι ΙΩΤΙΚΩΝ ΕΠΕΝ ΥΣΕΩΝ Τµήµα Ελέγχου

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων

Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων Αρ. ιακήρυξης 4 ιακήρυξη - Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την εκποίηση, πώληση και αποµάκρυνση παλαιών µηχανηµάτων 1.- O Oργανισµός Λιµένος Θεσσαλονίκης Α.Ε (Ο.Λ.Θ Α.Ε) διενεργεί πλειοδοτικό διαγωνισµό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 15/10/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ. 19323 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 41/2012

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ Στην Αθήνα, σήµερα 20 Ιανουαρίου 2014 ηµέρα ευτέρα, µεταξύ των: Αφενός το Ν.Π.Ι.. µε την επωνυµία «Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ» (εφεξής Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ.) που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Αχαρνών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής

ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΠΡΟΛΗΨΙΣ Αστική μη Κερδοσκοπική Εταιρεία Προληπτικής Περιβαλλοντικής και Εργασιακής Ιατρικής ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ 0510/2016 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ & ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ LOGISTICS για το Έργο «Εφαρμογή του Προγράμματος Σίτισης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ & ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Τηλέφωνο: 2710/372111,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 - ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ 63 2. ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΕΡΜΗΝΕΙΑ 64 3. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 65 4. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΜΕΡΩΝ 66 5. ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑ 66 6. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΠΟ ΤΑ ΜΕΡΗ 67 7. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΑΠΟ ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΠΜ 41312 ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ: «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΙΣΤΟΡΙΚΗΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ & ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ (DATAWAREHOUSE)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟΥ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ Άρθρο 1: Άρθρο 2: Άρθρο 3: Άρθρο 4:

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ. Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ ΕΡΓΟ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41612 ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ, ΠΑΡΑΜΕΤΡΟΠΟΙΗΣΗ, ΦΟΡΤΩΣΗ ΤΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΘΕΣΗ ΣΕ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΕΝΟΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΜΙΣΘΩΤΗΡΙΟΥ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΤΟΥ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Στα Χανιά, σήμερα 30-10-2013, οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : 1) Ο του..., κάτοικος, οδός., με Α.Φ.Μ.. Δ.Ο.Υ...,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ PRIMETEL PLC [ΟΝΟΜΑ ΠΑΡΟΧΕΑ] ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΦΩΝΗΜΕΝΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Η Συμφωνία Διασύνδεσης γίνεται σήμερα στη Λευκωσία την του μηνός, 2016 μεταξύ PRIMETEL PLC εταιρείας εγγεγραμμένης στην Κύπρο με αριθμό εγγραφής

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΑΠΜ-41623 «ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΟΣΤΟΥΣ ΟΦΕΛΟΥΣ ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΟΙΝΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ 3.7.1 MARITSA EAST 1 (BG)- N.SANTA (EL)» ΤΕΥΧΟΣ 3 ΣΧΕΔΙΟ Σ Υ Μ Φ Ω Ν Η Τ Ι Κ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΠΟ ΕΛΤΙΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα τη ευτέρα 15 Οκτωβρίου 2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»),

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε

ΣΥΜΒΑΣΗ Νο /2012 ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Στο Ρέθυµνο σήµερα την 2012, µεταξύ αφενός του που µε την ιδιότητά του, νόµιµα εκπροσωπε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 - Κείµενα και στοιχεία που συνοδεύουν την σύµβαση... 2 Άρθρο 2 - Είδη- ποσότητα-τιµές... 3 Άρθρο 3 - Προέλευση των ειδών Προδιαγραφές... 3 Άρθρο 4 - Προθεσµίες...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE Ε Ι Α Σ Τ Ο Ι Χ Ε Ι Α Π Ε Λ Α Τ Η ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗ COSMOTE BUSINESS E-SECURE ONOMATEΠΩΝΥΜΟ ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ: ΟΝΟΜΑ ΠΑΤΡΟΣ ή ΣΥΖΥΓΟΥ: ΑΡΙΘΜΟΣ Τ/Φ ΓΡΑΜΜΗΣ: Α.Δ.Τ./ΑΡ. ΔΙΑΒΑΤ. ΝΟΜΙΜΟΥ ΕΚΠ/ΠΟΥ: Α.Φ.Μ. ΠΕΛΑΤΗ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ.

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΥΠ ΑΡΙΘΜΟΝ... ΓΙΑ.. ΕΥΡΩ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 - ΣΧΕΔΙΟ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Ονομασία Τράπεζας: Κατάστημα: (Δ/νση οδός- αριθμός Τ.Κ. FAX) Ημερομηνία Έκδοσης: Προς ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Αθήνα 20.9.2016 Πρωτ. 23562 Σύμβαση ανάθεσης υπηρεσιών για την προσθήκη χωρητικότητας σε πληροφοριακό σύστημα του ΤΕΕ ποσού ευρώ 3.000,00 πλέον Φ.Π.Α. Στην Αθήνα σήμερα, 20/09/2016,

Διαβάστε περισσότερα

(Ισχύει από 01-01-2013)

(Ισχύει από 01-01-2013) Ταχυµεταφορές ΕΛΤΑ Α.Ε. ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΩΛΗΣΕΩΝ Αριθµός Σύµβασης 42/2013 Κωδικός Πελάτη 100531-00-00 " Σ Υ Μ Β Α Σ Η " Για την αποστολή Ταχυδροµικών αντικειµένων στο εσωτερικό µε την Υπηρεσία ΠΟΡΤΑ ΠΟΡΤΑ. Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑ ΕΙΞΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΚ ΟΣΗΣ Α ΕΙΑΣ Υ ΑΤΟ ΡΟΜΙΟΥ ΣΤΗΝ ΟΛΘ ΑΕ Α ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ 58231 004000 Ε ΡΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΕΩΝ 14SYMV001875233 2014-02-18 ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΥΡΩ: 22.374,00 Στη Χαλκίδα σήμερα την Τετάρτη 15 Ιανουαρίου 2014 στο δημοτικό κατάστημα οδός Μεγασθένους και Ληλαντίων, οι κάτωθι

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση [Ιανουαρίου] 2001 Το παρόν Παράρτηµα συµπληρώνει τις Γενικές ιατάξεις, που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα, στις 8 του µηνός Σεπτεµβρίου

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στη Θεσσαλονίκη, σήµερα, στις 8 του µηνός Σεπτεµβρίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠEΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ 14SYMV002283641 2014-09-11 ΣΥΜΒΑΣΗ Αναβάθµισης των εφαρµογών λογισµικού για το Γραφείο Προσωπικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΝΑΡΤΑΤAI ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΕΡΥΘΡΟΥ/ΣΤΑΥΡΟΥ/28& ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr Δ/ΝΣΗ/ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ& ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Τρίπολη 31-3-2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Αριθμ. Πρωτ. ΔΥ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ 14SYMV002013524 2014-04-29

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12

ΚΑΤΕΥΘΥΝΤΗΡΙΑ ΟΔΗΓΙΑ 12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Μελετών Ταχ. Δ/νση: Λεωφόρος Κηφισίας 7 Τ.Κ. Πόλη: 115 23 Αθήνα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΑΠΟΣΤΟΛΕΣ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΚΑΙ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ (μικροδεμάτων), ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΟΠΟΥ ΥΠΑΡΧΟΥΝ Δ/ΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΟΥ Ο.Α.Ε.Ε., ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Στην Αθήνα σήμερα την 29 η του μήνα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ 8 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΑΠΜ-41302 ΕΡΓΟ : Κατασκευή και ανέγερση µεταλλικού υπόστεγου και επικάλυψη υπάρχοντος συνεργείου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ ΠΡΥΤΑΝΗΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗ: 07/12/2012 ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: Β865 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α ΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ MICROSOFT ΓΙΑ ΕΝΑ (1) ΕΤΟΣ Το ηµοκρίτειο Πανεπιστήµιο Θράκης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο :

ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: # ,00..# ΕΥΡΩ. ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΑΞΙΑΣ: #..60.000,00..# ΕΥΡΩ ΘΕΜΑ : ιαγωνισµός για τη σύναψη σύµβασης παροχής υπηρεσιών για το έργο : Στην Βάρη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ Πρόχειρο διαγωνισµό µε σφραγισµένες προσφορές, σε ΕΥΡΩ ελεύθερο, µε κριτήριο κατακύρωσης την χαµηλότερη τιµή (η οποία δεν µπορεί να είνα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΥΤΙΛΗΝΗ 27/09/2012 2 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΤ: 18155 ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ «ΒΟΣΤΑΝΕΙΟ» ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ 40/2012

Διαβάστε περισσότερα