ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. καλούµενης στο εξής για λόγους συντοµίας O.T.E., που εδρεύει στον ήµο Αµαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον και αφετέρου της/του..... µε το διακριτικό τίτλο " " αποκαλούµενης/ου στο εξής "Πελάτης" που εδρεύει στ , και εκπροσωπείται νόµιµα από τον /την κ. κατοίκου.συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα εξής : 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι ο καθορισµός των όρων εκµίσθωσης υπηρεσιών IP CORE από τον ΟΤΕ στον Πελάτη. Οι υπηρεσίες IP CORE οι οποίες εµπίπτουν στην παρούσα, εµπεριέχονται στη Αίτηση του Παραρτήµατος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι µισθώσεις των υπηρεσιών IP CORE διέπονται από τις διατάξεις της κείµενης τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, την κείµενη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, το νόµο περί προστασίας των καταναλωτών, το νόµο περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια του ΟΤΕ, την εν γένει κανονιστική νοµοθεσία και από τους όρους της παρούσας σύµβασης, τους οποίους αποδέχεται ο Πελάτης Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης ισχύει µόνον εφ όσον γίνεται εγγράφως και αµοιβαία αποδεκτή. Εάν επέλθουν αλλαγές στη κείµενη νοµοθεσία που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα της σύµβασης και τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν τη συνέχιση της, οι παραπάνω αλλαγές θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Πελάτης είναι ο χρήστης του άκρου της σύνδεσης µε το ίκτυο IP CORE. Οποιαδήποτε µεταβολή (προσωρινή διακοπή, διακοπή λόγω οφειλής ή λειτουργίας, αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης, λύση/ καταγγελία σύµβασης) σε ένα άκρο, εάν επιφέρει µεταβολές και άλλων άκρων αυτές αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης Πρόσβαση στο ίκτυο IP CORE είναι η φυσική σύνδεση που συνδέει το άκρο του Πελάτη µε τον πλησιέστερο κόµβο του ικτύου IP CORE O εξοπλισµός πρόσβασης (NTE) στο ίκτυο IP CORE είναι ο εξοπλισµός που εγκαθιστά ο ΟΤΕ στο χώρο του Πελάτη NOC είναι το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου IP CORE. 2/13

3 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1. Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται για το διάστηµα που αναφέρεται στη συνηµµένη αίτηση παροχής υπηρεσιών και ισχύει από την υπογραφή της Ελάχιστος χρόνος διάρκειας της σύµβασης, είναι οι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η σύµβαση µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου µε την παρέλευση της αρχικής περιόδου των δώδεκα µηνών Ο Ο.Τ.Ε. θα ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη για την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της αιτούµενης υπηρεσίας αποστέλλοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 9.1 και το Παράρτηµα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4.1. Ο Ο.Τ.Ε. έχει στην απόλυτη κυριότητα του, τον εξοπλισµό πρόσβασης στο ίκτυο (NTE), τον οποίο παραχωρεί στον Πελάτη χωρίς αντάλλαγµα υπό µορφή χρησιδανείου για παροχή υπηρεσιών του ικτύου IP CORE. Το είδος, η εγκατάσταση, η σύνδεση στο ίκτυο IP CORE, η ενεργοποίηση και η συντήρηση του NTE πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Ο.Τ.Ε Ο NTE θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες πρόσβασης του Πελάτη στο ίκτυο IP CORE, απαγορευµένης της υπεκµίσθωσής του σε τρίτους ή της καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρησής του, ή χρήσης του από τον Πελάτη για λόγους που δεν σχετίζονται µε τις παρεχόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες Ο Πελάτης σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του NTE που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ή σε τυχηρά ή σε ανωτέρα βία, επιβαρύνεται α) Με όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης και β) εις ολόκληρον µε το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας αντικατάστασης αυτού στην περίπτωση καταστροφής Για κάθε επέµβαση ή αλλαγή ή αντικατάσταση του NTE απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Ο.Τ.Ε Ο Πελάτης ευθύνεται για την έγκαιρη κατασκευή του εσωτερικού του ικτύου και την εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιµότητας των άκρων της πρόσβασης µε το ίκτυο IP CORE Ο Πελάτης παρέχει χωρίς αντάλλαγµα την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω NTE Με τη λήξη της παρούσας σύµβασης ή την καταγγελία της, ο NTE παραδίδεται στον ΟΤΕ στην κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο Πελάτης επιβαρύνεται εις ολόκληρον µε το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας αντικατάστασης αυτού Η προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου για την εκµετάλλευση των γραµµών τερµατικού εξοπλισµού πέραν του ανωτέρω αναφερόµενου NTE (ιδιοκτησίας ΟΤΕ), καθώς και η συντήρησή του γίνεται από τον Πελάτη. 3/13

4 5. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ IP CORE O O.T.E. έχει δικαίωµα, όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο να ελέγχει α) τη σύνδεση του Πελάτη µε το ίκτυο IP CORE και β) τον NTE στο εν λόγω ίκτυο ιδιοκτησίας ΟΤΕ που βρίσκεται στον χώρο του Πελάτη, για εξασφάλιση της ποιότητας επικοινωνίας και την άρση βλαβών. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση µετά από ενηµέρωση του από τον ΟΤΕ να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στους χώρους του, των αρµοδίων για τον έλεγχο οργάνων του Ο.Τ.Ε., παρέχοντας σ' αυτά κάθε διευκόλυνση και κάθε χρήσιµο για το σκοπό αυτό στοιχείο. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων, αποτελεί η υπογραφή της Σύµβασης. Οι αιτήσεις επισυνάπτονται ως Προσαρτήµατα της παρούσας Κάθε αίτηση παροχής υπηρεσίας IP CORE, συµπληρώνεται πλήρως από τον Πελάτη και αποστέλλεται στον αντίστοιχο ιαχειριστή του Ο.Τ.Ε. Κάθε αίτηση διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής της από τον εκάστοτε ιαχειριστή. 7. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 7.1. Στην περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της αίτησης (Παράρτηµα 1), η οποία συνεπάγεται υποβάθµιση της ταχύτητας πρόσβασης, πριν συµπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος της αρχικής λειτουργίας της εν λόγω πρόσβασης, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του αρχικού δωδεκαµήνου, τέλη τα οποία καθίστανται αυτοδικαίως, ληξιπρόθεσµα και απαιτητά µε τη λύση της παλαιάς σύµβασης, µη αποκλειόµενης πάσης περαιτέρω αποζηµίωσης του Ο.Τ.Ε Η µεταφορά άκρων πρόσβασης διεκπεραιώνεται κατόπιν ακύρωσης του παλαιού άκρου και αίτησης νέου στη νέα διεύθυνση Για την εκχώρηση της σύνδεσης µε το ίκτυο IP CORE, απαιτούνται, η έγγραφη συναίνεση των συµβαλλοµένων, η λογιστική τακτοποίηση του εκχωρητή και η υπογραφή νέας σύµβασης Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως και έγκαιρα τον ΟΤΕ για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα, όπως: Κάθε µεταβολή των στοιχείων που περιλαµβάνονταν στην αρχική Αίτηση, ήτοι µεταβολή ταχύτητας άκρου ή κατάργησης άκρου, προϋποθέτει την κατάθεση σχετικής αίτησης µεταβολής στοιχείων από τον Πελάτη σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3. Η προσθήκη και λειτουργία νέων άκρων στο IP CORE γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης νέας σύνδεσής σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1, η δε παροχή της υπηρεσίας διέπεται από τους όρους του παρόντος. 4/13

5 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται : 8.1. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, για την εγκατάσταση του τερµατικού εξοπλισµού κυριότητος του ΟΤΕ και να παρέχει χωρίς αντάλλαγµα, συνεχώς και αδιαλείπτως, την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω εξοπλισµού Να προµηθεύει, να εγκαθιστά και να συντηρεί τον επιπρόσθετο εξοπλισµό που απαιτείται για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο οποίος είναι κυριότητάς του Να παρέχει στο προσωπικό του ΟΤΕ άµεση και ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ Να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό του ΟΤΕ σύµφωνα µε τις οδηγίες του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1. Η χρέωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, αρχίζει µε την υπογραφή και παραλαβή εντός του προβλεπόµενου διαστήµατος του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής της υπηρεσίας από τα συµβαλλόµενα µέρη ως εξής: Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας IP CORE από τον ΟΤΕ υπογράφεται από τα δύο µέρη το πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής του Παραρτήµατος 2. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Πελάτη, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση. Ο Πελάτης ελέγχει την καλή λειτουργία της υπηρεσία και επιστρέφει υπογεγραµµένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ εντός 2 εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης αποστολής ή µη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Πάροχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία έχει παραληφθεί καλώς, βρίσκεται σε λειτουργία και αρχίζει η χρέωση Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει εµπρόθεσµα στον ΟΤΕ τα προβλεπόµενα τέλη, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά τιµολόγια του ΟΤΕ, προσαυξηµένα µε τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α.) και σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τους µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας Τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης ανά άκρο ενσωµατώνονται στον πρώτο µηνιαίο λογαριασµό Σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρόσθετες ειδικές εργασίες είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ προκαταβολή του σχετικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης Τα περιοδικά µηνιαία τέλη πρόσβασης, προκαταβάλλονται µε την έκδοση των µηνιαίων λογαριασµών. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασµών, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τους προβλεπόµενους τόκους οι οποίοι ενσωµατώνονται στον αµέσως επόµενο Η καταγγελία της σύµβασης από τον Πελάτη πριν από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την αποζηµίωση του ΟΤΕ µε το σύνολο του τέλους ενεργοποίησης Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο περιοδικά µηνιαία τέλη, καταβάλλονται α) για όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, β) από την ηµεροµηνία προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας λόγω οφειλής, µέχρι την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν έγκαιρα τα παραπάνω τέλη ή λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Πελάτη, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας και να καταγγείλει τη σύµβαση 5/13

6 (σύµφωνα µε τον όρο 9 της παρούσας), µετά από προειδοποίηση 30 ηµερών, λαµβάνοντας και κάθε πρόσφορο µέτρο για την είσπραξη των οφειλοµένων Εάν η οφειλή εξοφληθεί στο διάστηµα της προσωρινής διακοπής, ο Πελάτης επιβαρύνεται για την επανασύνδεση µε το αντίστοιχο τέλος επανασύνδεσης εν υπογράφεται νέα σύµβαση µε τον Πελάτη, εφόσον εκκρεµούν οικονοµικές υποχρεώσεις του από άλλες συµβάσεις του µε τον ΟΤΕ, για υπηρεσίες του δικτύου IP CORE Ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητά πιστωτικές εγγυήσεις είτε κατά την υπογραφή ή κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης ανάλογα µε τα άκρα η τις χωρητικότητες σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 και εφόσον διαπιστωθούν εξελίξεις που το επιβάλουν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΚΟΠΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ Η σύνδεση του Πελάτη µε το ίκτυο IP CORE µπορεί να διακόπτεται από τον Ο.Τ.Ε. σε περίπτωση που έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΤΕ ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ανωτέρας βίας το επιβάλλουν και για όσο χρόνο κρίνεται αυτό αναγκαίο, χωρίς να τηρείται από τον ΟΤΕ η διαδικασία προειδοποίησης του Πελάτη και χωρίς άλλο δικαίωµα του Πελάτη, πέραν της επιστροφής των αναλογούντων τελών που έχουν προκαταβληθεί για το διάστηµα της διακοπής, ενώ η επανενεργοποίηση (επανασύνδεση) της υπηρεσίας γίνεται ατελώς Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της σύνδεσης του Πελάτη, για µία (1) τουλάχιστον συνεχόµενη ώρα, από υπαιτιότητα του ΟΤΕ, γίνεται αποχρέωση των αναλογούντων τελών. Εάν στο σηµείο πρόσβασης ο Πελάτης χρησιµοποιεί περισσότερα του ενός άκρων και γίνει διακοπή σε µερικά από αυτά, τότε η αποχρέωση υπολογίζεται στα µηνιαία τέλη που αναλογούν στα κυκλώµατα που έχουν διακοπεί Εάν η ως άνω διακοπή παροχής της υπηρεσίας στο ένα άκρο σύνδεσης, συνεπάγεται τη διακοπή και σε άλλο άκρο, επιφέρει την αποχρέωση και του άλλου άκρου σύνδεσης µε τα αναλογούντα τέλη των κυκλωµάτων Η προσωρινή διακοπή υπηρεσιών δεν περιλαµβάνει διακοπές, λόγω προγραµµατισµένων ενεργειών συντήρησης από πλευράς ΟΤΕ για την οποία ο Πελάτης θα έχει λάβει εγκαίρως γραπτή ειδοποίηση Η αποχρέωση των τελών ισχύει, µετά τη διαπίστωση της διακοπής παροχής της υπηρεσίας από το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου (NOC) ΟΤΕ Το ποσό της επιστροφής που παρέχεται για κάθε ώρα αρχικής διακοπής είναι ίσο µε το 1/24 του ηµερήσιου µισθώµατος. Πέρα από την αρχική περίοδο διακοπής της µίας συνεχόµενης ώρας, για κάθε επιπλέον και συνεχόµενη µετά την πάροδο της αρχικής διακοπής ώρα ή κλάσµα αυτής τουλάχιστον 30 λεπτών, παρέχεται έκπτωση ίση µε το 1/24 του ηµερήσιου µισθώµατος. Ως ηµερήσιο µίσθωµα θεωρείται το 1/30 των αντίστοιχων µηνιαίων τελών Σε περίπτωση που η διακοπή της λειτουργίας του κυκλώµατος οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται σε επιστροφή τελών και δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση, για τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, για λόγους που δεν έχουν σχέση µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, του επιστρέφονται για την περίοδο που δεν χρησιµοποιήθηκε το κύκλωµα, τα αναλογούντα µηνιαία τέλη που τυχόν έχει προκαταβάλει. 6/13

7 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση για λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι για λόγους µη δυνάµενους να προβλεφθούν ή αντιµετωπισθούν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και µόνο για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, εφ όσον αναφέρουν εγγράφως εντός είκοσι (20) ηµερών από το χρονικό σηµείο της εκδήλωσής τους τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, πράττοντας ταυτόχρονα οτιδήποτε είναι αντικειµενικά εφικτό για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας Προκειµένου να συντρέξει εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το µέρος που εµποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ενηµερώνει εγγράφως το άλλο µέρος εντός ευλόγου χρόνου από τη στιγµή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: πόλεµος, ταραχές, θεοµηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εµπορικοί αποκλεισµοί, απεργίες γενικές ή µερικές, πράξεις ελληνικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών µε αποφασιστικές εξουσίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και η οποία επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Η ύπαρξη της παρούσας σύµβασης και το περιεχόµενό της στο σύνολό του είναι απόρρητο και εµπιστευτικό. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας όσο και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µετά τη λήξη ή την καταγγελία αυτής, να χρησιµοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή θα περιέλθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο της παρούσας συµβάσεως (εφεξής «Εµπιστευτικές Πληροφορίες»), µόνο προς το σκοπό εκπληρώσεως των όρων αυτής και να µην τα γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη σε κάθε περίπτωση έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. Τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνονται για κάθε ζηµία που θα προκαλέσει το ένα µέρος στο άλλο εξαιτίας τυχόν παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου. 13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Η παρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συµβαλλοµένων και απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείµενο εκχώρησης εκ µέρους οποιουδήποτε από τους συµβαλλοµένους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. 7/13

8 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύµβαση λύεται άµεσα, χωρίς προειδοποίηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Με κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών ii. iii. Με έγγραφη καταγγελία από το αναίτιο µέρος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της από το άλλο υπαίτιο µέρος. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης, όπως και τα τυχόν παραρτήµατα συµφωνούνται ως κύριοι και ουσιώδεις. Με έγγραφη καταγγελία από το ένα µέρος στην περίπτωση που το άλλο µέρος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωµές του, όπως επίσης και στην περίπτωση που αλλάξει τη φύση και το αντικείµενο των παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών. iv. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία εξακολουθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από εξήντα (60) ηµέρες Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον ΟΤΕ, λόγω οφειλής ή αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Πελάτη, γίνει εντός του ελάχιστου χρόνου διάρκειας της σύµβασης (όρος 3.2), ο Πελάτης καταβάλλει πέραν της οφειλής του και τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του δωδεκαµήνου Με έγγραφη καταγγελία, η οποία να εµπεριέχει προειδοποίηση ενός (1) µήνα, στην περίπτωση που η καταγγελία γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσµατα της ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω καταγγελίας αρχίζουν από την κοινοποίησή της Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον Πελάτη, χωρίς σπουδαίο λόγο, εάν η καταγγελία γίνει εντός του ελαχίστου χρόνου διάρκειας της σύµβασης (όρος 3.2), ο Πελάτης καταβάλλει πέραν της οφειλής του και τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του δωδεκαµήνου Μετά την µετατροπή της παρούσας σύµβασης σε αορίστου χρόνου, η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε, µε έγγραφη καταγγελία, η οποία να εµπεριέχει προειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) εργασίµων ηµερών Για γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο ελέγχου των µερών (γεγονότα ανωτέρας βίας) δεν τίθεται ζήτηµα ευθύνης προς αποζηµίωση Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύµβασης, τα µέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως όλες τις µεταξύ τους ανειληµµένες υποχρεώσεις, κάθε δε εκκρεµής οφειλή του ενός µέρους προς το άλλο, απορρέουσα από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, καθίσταται απαιτητή από το χρόνο ισχύος της καταγγελίας και σύµφωνα µε τον ισχύοντα τρόπο εξόφλησης των οφειλών που έχει αµοιβαία συµφωνηθεί. 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ Η παρούσα σύµβαση και τα Παραρτήµατά της διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συµβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση µε την παρούσα Αρµόδια προς επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που αναφύονται από την ερµηνεία, την εφαρµογή και τη λύση της παρούσας και των Παραρτηµάτων της ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών 8/13

9 15.4. Η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους νόµιµους εκπροσώπους των Συµβαλλοµένων µερών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συνηµµένα παραρτήµατα υπογράφηκαν όπως παραπάνω και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Το κάθε ένα µέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. Οι Συµβαλλόµενοι Για τον ΟΤΕ ΑΕ: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Για την.....: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ονοµατεπώνυµο. Ιδιότητα.. Υπογραφή.. Σφραγίδα 9/13

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Παροχής Υπηρεσίας IP Core Παρακαλούµε, συµπληρώστε την Αίτηση µε κεφαλαία γράµµατα. Όπου * συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE Θ Ω Θ Ω 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ: Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΑΦΜ: ΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ: 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ IP CORE(ΑΚΡΑ) ΘΕΣΗ: *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) ΑΚΡΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΟ Β : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TAXYTHTA : TAXYTHTA : /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Α ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Β ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) ΑΚΡΟ Γ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΟ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TAXYTHTA : TAXYTHTA : /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Γ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ:../../ /ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ο ΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX *ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΜ ΟΤΕ *ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΚΑΜ Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και αποδέχοµαι πλήρως τους όρους που περιγράφονται στη «Σύµβαση- ΙΡ» Τόπος & Ηµεροµηνία:.../../200. ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ *ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ/ ΚΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αµέσως και την αποδοχή των όρων της µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη υπογεγραµµένης Σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, και αποτελεί Προσάρτηµα αυτής. 2. Η αίτηση αποστέλλεται στη /νση: ΟΤΕ Α.Ε., /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ 10/13

11 1.Ο ελάχιστος χρόνος παράδοσης είναι ο µέγιστος µεταξύ των άκρων του VPN. Σε πρίπτωση ύπαρξης ίνας στο άκρο ο χρόνος παράδοσης είναι 45 ηµέρες, διαφορετικά ο χρόνος ανέρχεται σε90 εργάσιµες ηµέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΠΠ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΚΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΚΡΟΥ : ( )( )-( )( )-( )( ) (Συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IP CORE ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.... (διεύθυνση χώρου ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ KOMBO KOPMOY IP CORE (...) πελάτη) ΚΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η εγκατάσταση Άκρου IP Core του Πελάτη υλοποιήθηκε µε βάση τη συνολική µελέτη εργασιών και σε συνεργασία µε Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΟΤΕ. Η µελέτη η οποία έγινε αποδεκτή επί της αρχής από τον Πελάτη, περιλαµβάνει τα εξής: 1. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση εξοπλισµού CPE Ενεργοποίηση Πρόσβασης στο δίκτυο IP Core του ΟΤΕ 3. Ενεργοποίηση Υπηρεσίας IP Core. 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στη σήµερα συνήλθε η επιτροπή παράδοσης - παραλαβής που αφορά την Εγκατάσταση άκρου IP Core του Πελάτη..., αποτελούµενη : Από την πλευρά του ΟΤΕ Α).. Β). Και από την πλευρά του Πελάτη.. Γ).. ). Και η οποία αφού έλαβε υπόψη της: α) Τις από τη σχετική Συµφωνία µεταξύ Ο.Τ.Ε. και Πελάτη. απορρέουσες υποχρεώσεις του ΟΤΕ. β) Τις εκθέσεις εξέλιξης της πορείας υλοποίησης της υπηρεσίας. γ) Τις επιστολές επί του θέµατος, που αντηλλάγησαν µεταξύ ΟΤΕ και Πελάτη... δ) Τις αναλυτικά περιγραφόµενες κατωτέρω ηµεροµηνίες ενεργοποίησης των αντίστοιχων κυκλωµάτων που παρεδόθησαν σε πλήρη λειτουργία από και λειτουργούν έκτοτε χωρίς προβλήµατα Προέβη : 1. Στην ποσοτική παραλαβή (και επιβεβαίωση των πινάκων υλικών) του συνόλου των διατάξεων, εξαρτηµάτων και συσκευών που απαρτίζουν την Εγκατάσταση Άκρου IP Core του Πελάτη Στη διαπίστωση της συνολικής καλής λειτουργίας Εγκατάστασης IP Core του Πελάτη... που καλύπτει πλήρως το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή πιστοποιεί την συνολική καλή λειτουργία της Εγκατάστασης IP Core του Πελάτη....., και εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής σε πλήρη και καλή λειτουργία στον Πελάτη.... και συµφωνεί όπως η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος αρχίζει από την. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον ΟΤΕ Για τον Πελάτη διαφορετικά ο χρόνος ανέρχεε90 εργάσιµες 11/13

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Αίτηση Τροποποίησης Παροχής Υπηρεσίας IP Core ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ.. ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΝ IP CORE ΑΚΡΟ /ΝΣΗ ΑΚΡΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΑΚΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *Α: Ακύρωση NEA ΤΑΧΥΤΗΤΑ Αριθµός Άκρου α/α ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΑΚΡΟΥ *Κ: Κατάργηση *Τ: Αλλαγή Ταχ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Mbps) (Συµπληρώνεται από τον πελάτη τα στοιχεία αντλούνται απο το Πρωτόκολο Παραλαβής - Παράδοσης κάθε άκρου) * Συµπληρώστε κατάλληλα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ: Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΑΦΜ: ΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ: ΘΕΣΗ: ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αµέσως και την αποδοχή των όρων της µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη υπογεγραµµένης Σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, και αποτελεί Προσάρτηµα αυτής. 2. Η αίτηση αποστέλλεται στη /νση: ΟΤΕ Α.Ε., /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ 12/13

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: Με την παρούσα εγγυητική επιστολή, εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρείας, µέχρι του ποσού των για την από αυτόν προς εσάς οµαλή εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, καθώς και για την καλή και σύµφωνα µε τους όρους εκπλήρωση της µεταξύ σας παραπάνω σύµβασης. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω εταιρείας προς εσάς από σήµερα και µέχρι την και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη σε δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 13/13

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ-ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Σήµερα την ευτέρα 26/4/2010, οι παρακάτω υπογράφοντες: α.) Ο κος Αργύριος Ζαφειρόπουλος, κάτοικος Αθηνών που ενεργεί στην προκειµένη περίπτωση υπό την ιδιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την

Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 4-09-2009 µεταξύ αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ» (στο εξής καλούµενο «Πανεπιστήµιο»), το οποίο εδρεύει στην Μυτιλήνη (Κτίριο ιοίκησης,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ

ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Επώνυμο ή Επωνυμία Ονομα Πατρώνυμο Διεύθυνση Οδός-Αριθ. Τ.Κ. Πόλη-Χωριό ΑΦΜ: Τηλέφωνο: Σήμερα στις... η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. (που

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7

Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Α Ν Α Φ Ο Ρ Α Σ Ο Τ Ε 2 0 0 7 ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ Ιανουάριος 2007 ΟΤΕ Α.Ε. - ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΩΝ ΚΥΚΛΩΜΑΤΩΝ, ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2006 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΚΟΠΟΣ... 2 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 2 2. ΒΑΣΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ Στ.., σήμερα.., ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία.. και το διακριτικό τίτλο., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΤΕΥΧΟΣ 9 Υ Π Ο Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. ιεύθυνση Αποθηκών, Προµηθειών & Μεταφορών ΙΑΚΗΡΥΞΗ AΠΜ-41210 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400 kv ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΚΑΒΑΛΑΣ Α.Ε. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΑΣ LEADER+ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Γενικοί Οροι Συτµβολαίου 1/6 Ι. ΟΡΙΣΜΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ (Γ.Ο.Σ.) ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ - ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014

ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 ΣΥΜΣΥΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΑΡΙΘ 55/2014 Στην Αθήνα σήμερα 11/12/2014, ημέρα Πέμπτη, μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων αφενός του στο Μαρούσι επί της Λεωφ. Κηφισίας αρ. 39,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Προµήθεια ( και δηµιουργία, διανοµή ) βιβλίου µε τα περιεχόµενα δράσης προγράµµατος έργου MO.DE.L.E.» (Κωδ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου Χαλκοκονδύλη 30, Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ»

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1 Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Β ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΕΡΚΥΡΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση : Σαμάρα

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ)

ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) ΝΟΜΟΣ 4305/14 - ΦΕΚ Α 237 ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ) Άρθρο 54 Διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας Ρύθμιση οφειλών προς τους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Στo... σήμερα την... ημέρα... στο γραφείο του Προέδρου του ΕΟΠΥΥ, οι υπογεγραμμένοι αφ' ενός Ελευθέριος Παπαγεωργόπουλος, ο οποίος ενεργεί εν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Το Νοσοκομείο Αφροδισίων και Δερματικών Νόσων Θεσσαλονίκης έχοντας υπόψη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθ. Διακήρυξης 1/2010 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Το Νοσοκομείο Αφροδισίων

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης

Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο σύμβασης Διεύθυνση Περιφέρειας Nησιών Περιοχή Ρόδου Αυστραλίας 108, Ρόδος, ΤΚ 85100 ΣΥΜΒΑΣΗ ΔΥΑΕ/.././. / Στον Ρόδο σήμερα την.. τα παρακάτω συμβαλλόμενα μέρη, αφενός ο Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού»

ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» ΒΑΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΧΕΔΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Για την «Εγκατάσταση Δομημένης Καλωδίωσης και Συναφούς Ενεργού Εξοπλισμού» 1 Είδος προμήθειας:.. Προμηθευτής:.. Αρ. Διακήρυξης:.. Αρ. Σύμβασης :. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΑΓΑΘΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ. 1. Για την Εταιρεία ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ 1. Για την Εταιρεία Τα προγράμματα ασφάλισης αυτοκινήτου που διατίθενται στον παρόντα ιστότοπο, και, σε περίπτωση διαδικτυακής σύναψης ασφάλισης, τα σχετικά Ασφαλιστήρια Συμβόλαια εκδίδονται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41413 ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΑΔΜΗΕ» ΤΕΥΧΟΣ 8 Υ Π Ο Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Α ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ - Υπεύθυνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «Για την παροχή ειδησεογραφικών υπηρεσιών για ένα (1) έτος» Στην Καλλιθέα σήμερα, την 15 Σεπτεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΥ Έκδ.1 αναθ.4ηµ/νία έγκρ.20/3/2015 ΠΡΟ-ΠΣΠ 001 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΙ ΕΙΑΣ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΝΕΑΣ ΓΕΝΙΑΣ Ταχ. /νση: Ανδρόγεω 2 Τ.Κ: 712 02 Τηλ.:2813 409232 Fax: 2810

Διαβάστε περισσότερα

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα»)

ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ. «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕΣ ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΗΣ ΠΙΣΤΗΣ Στοιχεία ταυτότητας και στοιχεία επικοινωνίας του πιστωτικού φορέα Πιστωτικός Φορέας «ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS A.E.» (εφεξής η «Τράπεζα») ΑΦΜ:

Διαβάστε περισσότερα

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΩΝ ΓΙΑ ΕΡΓΑ Α.Π.Ε. ΘΕΜΑ: «Εγγυοδοσία για την

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΛΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Ισµήνη Μαρτίνη Τηλ. 213 2086517, φαξ 213-2086757/670 Prom4@kat-hosp.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕ ΑΡΙΘ. 16 / 2014 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ (ΣΑΚΟΥΛΕΣ ΚΑΙ ΛΑΣΤΙΧΑ) ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΤΟΥ ΕΟΠΥΥ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΙΩΑΝΝΗ ΡΕΝΤΗ, ΣΤΗΝ ΠΥΛΗ ΑΞΙΟΥ ΕΥΟΣΜΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΣΤΟΝ ΒΟΛΟ ΚΑΙ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΞΥ ΣΣΕΔ COMBATT A.E. ΚΑΙ ΑΝΑΚΥΚΛΩΤΗ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΣΥΣΣΩΡΕΥΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα,..., μεταξύ των κατωτέρω συμβαλλομένων, αφενός: Της Ανώνυμης Εταιρίας με την επωνυμία «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ: ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την ημέρα μεταξύ: 1. Του Ν.Π.Ι.Δ. με την επωνυμία «Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων» που εδρεύει στη Σίνδο Θεσσαλονίκης και έχει τις διοικητικές του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΟΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΩΝ ΠΡΑΞΕΩΝ Στ.. σήμερα την 20 οι κάτωθι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία.. που χάριν συντομίας θα αποκαλείται Ταμείο και που εδρεύει στ

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ»

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» Σπάρτη 4.8.2015 Αρ. Πρωτ. 5531 ΣΥΜΒΑΣΗ για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΕΠΙ ΤΟΠΟΥ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ, ΞΥΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΥΛΙΚΩΝ ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΗΣ» για τις ανάγκες του έργου «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΑΡΑΚΛΙΝΙΚΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 30 Δεκεμβρίου 2011, οι συμβαλλόμενοι: Ι. Το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Εθνικός Οργανισμός Παροχών Υπηρεσιών Υγείας (Ε.Ο.Π.Υ.Υ.),

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι.

Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Όροι Χρήσης της Ηλεκτρονικής Υπηρεσίας ιάχείρισης Μετεγγραφών σε Πανεπιστήµια/Τ.Ε.Ι. Η χρήση της διαδικτυακής υπηρεσίας διαχείρισης µετεγγραφών υπόκειται στους όρους που παρατίθενται στη συνέχεια. Η χρήση

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ

ΤΕΥΧΟΣ Δ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ ΛΑΡΙΣΗΣ-ΤΖΑΒΕΛΑ 38334 ΒΟΛΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΠΚΕ/ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΟΛΟΥ 8021022Α/26-05-2015 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΑΣ ΔΠΚΕ/

Διαβάστε περισσότερα

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής:

συνομολογήθηκαν και συμφωνήθηκαν τα εξής: ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την , ημέρα , μεταξύ Αφενός της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Εταιρεία Ακινήτων Δημοσίου Α.Ε.» (ΕΤΑΔ Α.Ε.), που εδρεύει στην

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΦΡΟΔΙΣΙΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΚΩΝ ΝΟΣΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Δελφών 124 Τ.Κ. 546

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ. Του Ν. 4257/14-4-2014. Άρθρο 50 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ Του Ν. 4257/14-4-2014 Άρθρο 50 1.Στο τέλος της περίπτωσης γ' της παρ. 3 του άρθρου 13 του από 20.10.1958 βασιλικού διατάγµατος, όπως το άρθρο αυτό αντικαταστάθηκε µε το άρθρο 3 του ν.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ (1) ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΝΟΣ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΟΥ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΣΤΗ ΜΥΤΙΛΗΝΗ Στη Μυτιλήνη σήµερα την 05.12.2012 µεταξύ: αφενός του Ν.Π.. µε την επωνυµία «ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΜΕΡΟΣ Β: ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Πίνακας Περιεχομένων ΤΔ 7/2013 : ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 ΠΡΟΟΙΜΙΟ...3 1. ΔΟΜΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...3 3. ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ...4 4. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΗ ΚΛΕΙΣΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΜΙΣΘΩΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΜΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ YΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ "ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ" Ν.Π.Δ.Δ.. ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343-124 61 ΧΑΪΔΑΡΙ ΤΗΛ.: 2132046170-171 ΑΡ.ΠΡΩΤ:9673/746883 Χαϊδάρι, 27 Αυγούστου 2015 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΠΛΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ

ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΕΤΟ Ευρωπαϊκή Τραπεζική Οµοσπονδία ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΧΡΗΜΑΤΟΠΙΣΤΩΤΙΚΕΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΡΗΣΗ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΕΣ ΜΕ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΠΑΝΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΑΝΕΙΣΜΟ ΚΙΝΗΤΩΝ ΑΞΙΩΝ Έκδοση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α

ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΟΥΝ ΣΤΟΝ ΕΦ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ Τ.Α Προκειµένου για : Α.Ε, ΕΠΕ ή Ο.Ε 1. Επικυρωµένο αντίγραφο του τελευταίου κωδικοποιηµένου καταστατικού (για όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ

ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ «ALPHA ALERTS» ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΩΝ Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη δικαιούχο ή συνδικαιούχο καταθετικού λογαριασμού (εφεξής «Δικαιούχος») την «Υπηρεσία Alpha Alerts» (εφεξής «Υπηρεσία»), η οποία αποτελεί

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών»

ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ «Έκδοση καταλόγου, διαδραστικού (interactive) καταλόγου, φυλλαδίων, έγχρωµων πετασµάτων (banners) αφισών» Κέρκυρα, 13 Φεβρουαρίου 2014 Αρ. ρωτ.101 Στην Κέρκυρα, σήµερα,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ)

Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας. BusinessLink / EthernetLink (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία Παροχής Ειδικής Τηλεπικοινωνιακής Υπηρεσίας (ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΜΙΣΘΩΜΕΝΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ) Συμφωνία που έγινε μεταξύ των: Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από Λευκωσία, Οδός Τηλεπικοινωνιών, Στρόβολος 1396 Λευκωσία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό

Δωμάτια μιας κλίνης με ατομικό λουτρό, παροχή θερμού ύδατος, κλιματισμό και πρωινό ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 Τ Ε Χ Ν Ι Κ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Α Γ Ι Α Τ Η Μ Ι Σ Θ Ω Σ Η Κ Λ Ι Ν Ω Ν Σ Ε Τ Ο Υ Ρ Ι Σ Τ Ι Κ Α Κ Α Τ Α Λ Υ Μ Α Τ Α ΠΡΟΣ Τον Οργανισμό Εργατικής Εστίας Την Επιτροπή διενέργειας ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε.

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ ΟΠΑΠ Α.Ε. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΠΡΑΚΤΟΡΕΣ ΤΗΣ. Οι όροι συνεργασίας μεταξύ της Ελληνικά Λαχεία ΑΕ και των Πρακτορείων της ΟΠΑΠ ΑΕ, περιγράφονται αναλυτικά στη σχετική σύμβαση συνεργασίας,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements)

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΣ ΣΤΟΥΣ ΜΗΝΙΑΙΟΥΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥΣ ΚΑΡΤΩΝ (Alpha e-statements) Η Alpha Bank (εφεξής «Τράπεζα») προσφέρει στον Πελάτη κάτοχο (εφεξής «Πελάτης») των καρτών που

Διαβάστε περισσότερα

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.»

«SECURITY SERVICES POWER HELLAS A.E.» ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΤΗΣΙΑΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝ ΡΟΜΗΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΑΓΕΡΜΟΥ ΜΕ ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΛΗΨΗΣ ΣΗΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΚΤΗΡΙΟ ΟΠΟΥ ΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΤΟ Ο ΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΙΚΗΓΟΡΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΤΟΥ Ε.Τ.Α.Α. ΕΠΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΔΗΜΟΥ ΕΟΡΔΑΙΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΗΛΕΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Γενικοί όροι και Συμφωνίες για την παροχή θερμικής ενέργειας ΑΠΟΦΑΣΗ Δ.Σ Δ.Ε.ΤΗ.Π. 26/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Προοίμιο... 3 Άρθρο 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 3 Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ 1. ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2. ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ 3. ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 4. ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ SOUKOS ROBOTS ABEE για την «ΜΕΤΑΦΟΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.04.15 15:34:45 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΨΚΖ465ΦΘΕ-ΞΒΜ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στον Μαραθώνα σήμερα την 29/3/2011 ημέρα Τρίτη, στο κτίριο που ανήκει στον Οικοδομικό Συνεταιρισμό Δικαστικών Υπαλλήλων Ελλάδος, στην οδό Ιλιάδος, στον Σχοινιά Μαραθώνα

Διαβάστε περισσότερα

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:

Συμφώνησαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ Ρόδος 23/07/2014 ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ Αρ. Πρωτ. 5414 ΚΒ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr

site : www.ktimel.gr e-mail : ktimel@ktimel.gr ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ (ISO 9001:2000) ΚΤΗΜΕΛ Α.Ε. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ : ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :........ Προς : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης ποιότητας (ISO 9001:2000) για την διασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ KAI ΤΟΥ ΑΣΦΑΛΙΖΟΜΕΝΟΥ 4.1 Κατά τη σύναψη της ασφάλισης 4.2 Κατά τη διάρκεια της ασφάλισης ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΖΩΗΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 ΑΡΘΡΟ 2 ΑΡΘΡΟ 3 ΑΡΘΡΟ 4 ΑΡΘΡΟ 5 ΑΡΘΡΟ 6 ΑΡΘΡΟ 7 ΑΡΘΡΟ 8 ΑΡΘΡΟ 9 ΑΡΘΡΟ 10 ΟΡΙΣΜΟΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ 2.1 Δικαιώματα συμβαλλόμενου 2.2 Αλλαγή συμβαλλόμενου 2.3 Υποκατάστατος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ Ο.Α.Ε.Ε. ΑΡΓΟΣΤΟΛΙΟΥ Στο Αργοστόλι σήμερα την 15η του μηνός Μαΐου του έτους 2015, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

2 ΑΜΟΙΒΗ ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗ «ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΑΔΕΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΠΟ ΙΟΥΣ (ANTIVIRUS) ΚΑΙ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΑΣΦΑΛΟΥΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ

Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΗΝ ΑΠΟΚΤΗΣΗ ΤΩΝ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΕΝΤΟΣ ΕΔΡΑΣ ΦΙΛΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΟΜΑΔΟΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ ΤΩΝ ΑΝΔΡΩΝ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΤΗΛΕΟΠΤΙΚΗ ΜΕΤΑΔΟΣΗ ΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES

ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ DIOSCOURIDES 1. ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ-ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Οι υπηρεσίες που καλύπτει η παρούσα Σύμβαση είναι : - Παροχή των νέων εκδόσεων του

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19

Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002. ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Κ Π 544/2003 Ο ΠΕΡΙ ΡΥΘΜΙΣΕΩΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΑΧΥ ΡΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΝΟΜΟΣ ΤΟΥ 2002 ιάταγµα δυνάµει του άρθρου 19 Ο Επίτροπος Ρυθµίσεως Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων, ασκώντας τις εξουσίες που του

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ.

Η ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΩ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ: ΟΥ εφεξής χάρη συντοµίας καλούµεν.. ως Ο Πάροχος Υπηρεσιών ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ

ΑΦΜ: ΟΥ εφεξής χάρη συντοµίας καλούµεν.. ως Ο Πάροχος Υπηρεσιών ) ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ ΑΚΙΝΗΤΩΝ: ΤΑ Ε ΟΜΕΝΑ Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ συντάσσεται και υπογράφεται σήµερα, ηµέρα του µηνός.. του έτους 2007, µεταξύ των κάτωθι συµβαλλοµένων και δη : ΑΦΕΝΟΣ : Της Εταιρείας µε την επωνυµία. ΧΟΥΣΤΟΥΛΑΚΗΣ (D. Houstoulakis

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση

Σύμβαση επιχορήγησης Erasmus+ Προσωπικού Ιδρυμάτων Ανώτατης Εκπαίδευσης για Διδασκαλία και Επιμόρφωση ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ Σύμβαση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ερµούπολη 21/11/2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Αρ. Πρωτ. 129197/11540 ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Στην Αθήνα σήμερα την 2 Απριλίου 2015 μεταξύ αφενός μεν του ν.π.δ.δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ (Ο.Α.Ε.Ε.)», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Ακαδημίας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την 23 του µήνα Ιανουαρίου του έτους 2012 µεταξύ των συµβαλλοµένων, αφ ενός του Μαρούσι (Κηφισίας 39 ) εδρεύοντος Ν.Π... µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς:

3. Ημερομηνία ένταξης στο ειδικό καθεστώς: ΗΛΩΣΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΕΙ ΙΚΟ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 39.β του Κώδικα ΦΠΑ Με την παρούσα δηλώνω υπεύθυνα ότι πληρώ τις προϋποθέσεις και επιθυμώ την ένταξή μου στο ειδικό καθεστώς καταβολής του φόρου κατά την είσπραξη,

Διαβάστε περισσότερα

Η έκθεση ειδών συσκευασίας COSMOPACK πραγµατοποιείται παράλληλα το διάστηµα 18-21/03/2011.

Η έκθεση ειδών συσκευασίας COSMOPACK πραγµατοποιείται παράλληλα το διάστηµα 18-21/03/2011. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΕ ΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ /ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ. ΕΚΘΕΣΗ ΑΡΩΜΑΤΩΝ & KΑΛΛΥΝΤΙΚΩΝ COSMOPROF BOLOGNA, 18-21/03/2011 Aγαπητοί συνεργάτες, Εκατοντάδες ελληνικές επιχειρήσεις αύξησαν τις εξαγωγές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα.. την 201, ΜΕΤΑΞΥ Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ]

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Διεύθυνση Περιφέρειας Νησιών Περιοχή Ρόδου ΣΥΜΒΑΣΗ : ΔΠΝ/../.. ΤΕΥΧΟΣ Α ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε. Περραιβού 20 & Καλλιρρόης 5 Τ 210 9281600 infodeddie@deddie.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΑΚΕΤΟΥ Συµβαλλόµενος Εταιρία (διακριτικός τίτλος): Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Επωνυµία Επιχείρησης: Ιδιοκτήτης ιαχειριστής: ιεύθυνση: Τ.Κ., Πόλη: Τηλέφωνα: Φαξ: Email: Νικ. Τσεκλίδης

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119).

Εταιρία: Η ανώνυμη ασφαλιστική εταιρία «METLIFE Α.Ε.Α.Ζ.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λεωφ. Κηφισίας αρ. 119). ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟ ΣΥΝΘΕΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Η MetLife, που στο εξής θα καλείται η Εταιρία, ασφαλίζει με αυτό το Ασφαλιστήριο Συμβόλαιο, που στο εξής θα καλείται Ασφαλιστήριο, τον κυρίως Ασφαλισμένο που

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΙΑΔΟΣΗΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΚΕ.Δ.Ε.Α.) ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 4 η ΕΚΔΟΣΗ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2013 1 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1. Εγκαταστάσεις

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ

ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΟΜΟΡΡΥΘΜΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ Κεφάλαιο Ευρώ. Στ.. [τόπος], σήμερα. [ημερομηνία] οι εδώ συμβαλλόμενοι: 1... 2.. 3... κ.λπ. συμφώνησαν να συστήσουν ομόρρυθμη εταιρεία, της οποίας θα είναι

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Εθνικός Οργανισµός Παροχής Υπηρεσιών Υγείας www.eopyy.gov.gr ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήµερα την

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design

Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή στην έκθεση 100% design ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΕΚΘΕΣΗ Δ/ΝΣΗ MARKETING & ΕΚΘΕΣΕΩΝ 100%design Λονδίνο, 22-25/09/2011 Στα πλαίσια της προβολής του ελληνικού design ο ΟΠΕ, διοργανώνει για πρώτη φορά την ελληνική συμμετοχή

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΙΑΚΗΡΥΞΗ YΠΜ-40813 ΕΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΤΩΝ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ- ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α (ΕΙΣΟ ΟΣ ΣΤΟ ΚΥΤ ΛΑΓΚΑ Α) ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΛΑΓΗ ΤΗΣ Γ.Μ. 400kV ΚΥΤ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΚΥΤ ΦΙΛΙΠΠΩΝ (ΕΙΣΟ ΟΣ ΕΞΟ ΟΣ ΣΤΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΤΗΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ (ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ) ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΡΟΔΟΥ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ Πληρ.: Ι. Μαïδανός Τηλ.: 22410 99070 Μυτιλήνη, 20/11/2013 Αρ. Πρωτ. 7085 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα