ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE"

Transcript

1 ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ (ΟΤΕ Α.Ε.) ΚΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE

2 ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΟΥ ΙΚΤΥΟΥ IP CORE Σήµερα στ.... µεταξύ αφενός της Ανώνυµης Εταιρείας µε την επωνυµία ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ Α.Ε. καλούµενης στο εξής για λόγους συντοµίας O.T.E., που εδρεύει στον ήµο Αµαρουσίου Αττικής, Λεωφ. Κηφισίας 99, Μαρούσι και εκπροσωπείται για την υπογραφή της παρούσας σύµβασης από τον και αφετέρου της/του..... µε το διακριτικό τίτλο " " αποκαλούµενης/ου στο εξής "Πελάτης" που εδρεύει στ , και εκπροσωπείται νόµιµα από τον /την κ. κατοίκου.συµφωνήθηκαν και έγιναν αµοιβαίως αποδεκτά τα εξής : 1. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 1.1. Σκοπός της παρούσας σύµβασης είναι ο καθορισµός των όρων εκµίσθωσης υπηρεσιών IP CORE από τον ΟΤΕ στον Πελάτη. Οι υπηρεσίες IP CORE οι οποίες εµπίπτουν στην παρούσα, εµπεριέχονται στη Αίτηση του Παραρτήµατος 1, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσας. Οι µισθώσεις των υπηρεσιών IP CORE διέπονται από τις διατάξεις της κείµενης τηλεπικοινωνιακής νοµοθεσίας, όπως ισχύουν κάθε φορά, την κείµενη νοµοθεσία περί ανταγωνισµού, το νόµο περί προστασίας των καταναλωτών, το νόµο περί προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα, τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια του ΟΤΕ, την εν γένει κανονιστική νοµοθεσία και από τους όρους της παρούσας σύµβασης, τους οποίους αποδέχεται ο Πελάτης Η τροποποίηση οποιουδήποτε όρου της παρούσας Σύµβασης ισχύει µόνον εφ όσον γίνεται εγγράφως και αµοιβαία αποδεκτή. Εάν επέλθουν αλλαγές στη κείµενη νοµοθεσία που ρυθµίζουν διαφορετικά τα θέµατα της σύµβασης και τα συµβαλλόµενα µέρη επιθυµούν τη συνέχιση της, οι παραπάνω αλλαγές θεωρείται ότι αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της σύµβασης 2. ΟΡΙΣΜΟΙ 2.1. Πελάτης είναι ο χρήστης του άκρου της σύνδεσης µε το ίκτυο IP CORE. Οποιαδήποτε µεταβολή (προσωρινή διακοπή, διακοπή λόγω οφειλής ή λειτουργίας, αλλαγή ταχύτητας πρόσβασης, λύση/ καταγγελία σύµβασης) σε ένα άκρο, εάν επιφέρει µεταβολές και άλλων άκρων αυτές αντιµετωπίζονται σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας σύµβασης Πρόσβαση στο ίκτυο IP CORE είναι η φυσική σύνδεση που συνδέει το άκρο του Πελάτη µε τον πλησιέστερο κόµβο του ικτύου IP CORE O εξοπλισµός πρόσβασης (NTE) στο ίκτυο IP CORE είναι ο εξοπλισµός που εγκαθιστά ο ΟΤΕ στο χώρο του Πελάτη NOC είναι το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου IP CORE. 2/13

3 3. ΙΑΡΚΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3.1. Η παρούσα σύµβαση συνοµολογείται για το διάστηµα που αναφέρεται στη συνηµµένη αίτηση παροχής υπηρεσιών και ισχύει από την υπογραφή της Ελάχιστος χρόνος διάρκειας της σύµβασης, είναι οι δώδεκα (12) µήνες από την ηµεροµηνία παράδοσης της υπηρεσίας. Η σύµβαση µετατρέπεται αυτοδικαίως σε αορίστου χρόνου µε την παρέλευση της αρχικής περιόδου των δώδεκα µηνών Ο Ο.Τ.Ε. θα ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη για την ηµεροµηνία ενεργοποίησης της αιτούµενης υπηρεσίας αποστέλλοντάς του το σχετικό πρωτόκολλο παράδοσης-παραλαβής σύµφωνα µε το άρθρο 9.1 και το Παράρτηµα ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ 4.1. Ο Ο.Τ.Ε. έχει στην απόλυτη κυριότητα του, τον εξοπλισµό πρόσβασης στο ίκτυο (NTE), τον οποίο παραχωρεί στον Πελάτη χωρίς αντάλλαγµα υπό µορφή χρησιδανείου για παροχή υπηρεσιών του ικτύου IP CORE. Το είδος, η εγκατάσταση, η σύνδεση στο ίκτυο IP CORE, η ενεργοποίηση και η συντήρηση του NTE πραγµατοποιείται αποκλειστικά από τον Ο.Τ.Ε Ο NTE θα χρησιµοποιείται αποκλειστικά για τις ανάγκες πρόσβασης του Πελάτη στο ίκτυο IP CORE, απαγορευµένης της υπεκµίσθωσής του σε τρίτους ή της καθ οιονδήποτε τρόπο παραχώρησής του, ή χρήσης του από τον Πελάτη για λόγους που δεν σχετίζονται µε τις παρεχόµενες από τον ΟΤΕ υπηρεσίες Ο Πελάτης σε περίπτωση φθοράς, βλάβης ή καταστροφής του NTE που οφείλεται σε δική του υπαιτιότητα ή σε τυχηρά ή σε ανωτέρα βία, επιβαρύνεται α) Με όλες τις δαπάνες αποκατάστασης της φθοράς ή βλάβης και β) εις ολόκληρον µε το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας αντικατάστασης αυτού στην περίπτωση καταστροφής Για κάθε επέµβαση ή αλλαγή ή αντικατάσταση του NTE απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του Ο.Τ.Ε Ο Πελάτης ευθύνεται για την έγκαιρη κατασκευή του εσωτερικού του ικτύου και την εξασφάλιση της ενεργού συνδεσιµότητας των άκρων της πρόσβασης µε το ίκτυο IP CORE Ο Πελάτης παρέχει χωρίς αντάλλαγµα την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω NTE Με τη λήξη της παρούσας σύµβασης ή την καταγγελία της, ο NTE παραδίδεται στον ΟΤΕ στην κατάσταση που παρελήφθη, άλλως ο Πελάτης επιβαρύνεται εις ολόκληρον µε το αντίτιµο της τρέχουσας αξίας αντικατάστασης αυτού Η προµήθεια και εγκατάσταση του απαιτούµενου για την εκµετάλλευση των γραµµών τερµατικού εξοπλισµού πέραν του ανωτέρω αναφερόµενου NTE (ιδιοκτησίας ΟΤΕ), καθώς και η συντήρησή του γίνεται από τον Πελάτη. 3/13

4 5. ΣΥΝ ΕΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ ΜΕ ΤΟ ΙΚΤΥΟ IP CORE O O.T.E. έχει δικαίωµα, όσες φορές κρίνει αυτό αναγκαίο να ελέγχει α) τη σύνδεση του Πελάτη µε το ίκτυο IP CORE και β) τον NTE στο εν λόγω ίκτυο ιδιοκτησίας ΟΤΕ που βρίσκεται στον χώρο του Πελάτη, για εξασφάλιση της ποιότητας επικοινωνίας και την άρση βλαβών. Ο Πελάτης έχει την υποχρέωση µετά από ενηµέρωση του από τον ΟΤΕ να επιτρέπει την ελεύθερη είσοδο στους χώρους του, των αρµοδίων για τον έλεγχο οργάνων του Ο.Τ.Ε., παρέχοντας σ' αυτά κάθε διευκόλυνση και κάθε χρήσιµο για το σκοπό αυτό στοιχείο. 6. ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ 6.1. Απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήσεων, αποτελεί η υπογραφή της Σύµβασης. Οι αιτήσεις επισυνάπτονται ως Προσαρτήµατα της παρούσας Κάθε αίτηση παροχής υπηρεσίας IP CORE, συµπληρώνεται πλήρως από τον Πελάτη και αποστέλλεται στον αντίστοιχο ιαχειριστή του Ο.Τ.Ε. Κάθε αίτηση διαχειρίζεται και εξυπηρετείται µε σειρά προτεραιότητας βασισµένη στην ηµεροµηνία παραλαβής της από τον εκάστοτε ιαχειριστή. 7. ΑΛΛΑΓΗ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΝ ΕΣΗΣ 7.1. Στην περίπτωση αλλαγής των στοιχείων της αίτησης (Παράρτηµα 1), η οποία συνεπάγεται υποβάθµιση της ταχύτητας πρόσβασης, πριν συµπληρωθεί ο ελάχιστος χρόνος της αρχικής λειτουργίας της εν λόγω πρόσβασης, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του αρχικού δωδεκαµήνου, τέλη τα οποία καθίστανται αυτοδικαίως, ληξιπρόθεσµα και απαιτητά µε τη λύση της παλαιάς σύµβασης, µη αποκλειόµενης πάσης περαιτέρω αποζηµίωσης του Ο.Τ.Ε Η µεταφορά άκρων πρόσβασης διεκπεραιώνεται κατόπιν ακύρωσης του παλαιού άκρου και αίτησης νέου στη νέα διεύθυνση Για την εκχώρηση της σύνδεσης µε το ίκτυο IP CORE, απαιτούνται, η έγγραφη συναίνεση των συµβαλλοµένων, η λογιστική τακτοποίηση του εκχωρητή και η υπογραφή νέας σύµβασης Ο Πελάτης υποχρεούται να ενηµερώνει εγγράφως και έγκαιρα τον ΟΤΕ για οποιαδήποτε αλλαγή ή τροποποίηση των στοιχείων του, προσκοµίζοντας τα απαραίτητα έγγραφα, όπως: Κάθε µεταβολή των στοιχείων που περιλαµβάνονταν στην αρχική Αίτηση, ήτοι µεταβολή ταχύτητας άκρου ή κατάργησης άκρου, προϋποθέτει την κατάθεση σχετικής αίτησης µεταβολής στοιχείων από τον Πελάτη σύµφωνα µε το Παράρτηµα 3. Η προσθήκη και λειτουργία νέων άκρων στο IP CORE γίνεται κατόπιν υποβολής αίτησης νέας σύνδεσής σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1, η δε παροχή της υπηρεσίας διέπεται από τους όρους του παρόντος. 4/13

5 8. ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΕΛΑΤΗ Ο ΠΕΛΑΤΗΣ υποχρεούται : 8.1. Να διαθέτει τον αναγκαίο χώρο, για την εγκατάσταση του τερµατικού εξοπλισµού κυριότητος του ΟΤΕ και να παρέχει χωρίς αντάλλαγµα, συνεχώς και αδιαλείπτως, την ηλεκτρική ισχύ που απαιτείται για την τροφοδοσία του εν λόγω εξοπλισµού Να προµηθεύει, να εγκαθιστά και να συντηρεί τον επιπρόσθετο εξοπλισµό που απαιτείται για τη λειτουργία της υπηρεσίας, ο οποίος είναι κυριότητάς του Να παρέχει στο προσωπικό του ΟΤΕ άµεση και ανεµπόδιστη πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί η υλοποίηση και λειτουργία της υπηρεσίας από τον ΟΤΕ Να χρησιµοποιεί τον εξοπλισµό του ΟΤΕ σύµφωνα µε τις οδηγίες του και σύµφωνα µε τις οδηγίες του κατασκευαστή. 9. ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΠΛΗΡΩΜΗΣ 9.1. Η χρέωση των παρεχοµένων υπηρεσιών, αρχίζει µε την υπογραφή και παραλαβή εντός του προβλεπόµενου διαστήµατος του πρωτοκόλλου παράδοσης παραλαβής της υπηρεσίας από τα συµβαλλόµενα µέρη ως εξής: Για την ενεργοποίηση της υπηρεσίας IP CORE από τον ΟΤΕ υπογράφεται από τα δύο µέρη το πρωτόκολλο παράδοσης / παραλαβής του Παραρτήµατος 2. Το πρωτόκολλο υπογράφεται από τον ΟΤΕ και αποστέλλεται στον τεχνικό υπεύθυνο του Πελάτη, όπως αυτός ορίζεται στην αίτηση. Ο Πελάτης ελέγχει την καλή λειτουργία της υπηρεσία και επιστρέφει υπογεγραµµένο το πρωτόκολλο στον ΟΤΕ εντός 2 εργασίµων ηµερών. Σε περίπτωση εκπρόθεσµης αποστολής ή µη αποστολής του πρωτοκόλλου από τον Πάροχο προς τον ΟΤΕ, θεωρείται ότι η συγκεκριµένη υπηρεσία έχει παραληφθεί καλώς, βρίσκεται σε λειτουργία και αρχίζει η χρέωση Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει εµπρόθεσµα στον ΟΤΕ τα προβλεπόµενα τέλη, σύµφωνα µε τα ισχύοντα κάθε φορά τιµολόγια του ΟΤΕ, προσαυξηµένα µε τις νόµιµες επιβαρύνσεις (Φ.Π.Α.) και σε περίπτωση εκπρόθεσµης καταβολής τους µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας Τα εφάπαξ τέλη σύνδεσης ανά άκρο ενσωµατώνονται στον πρώτο µηνιαίο λογαριασµό Σε περιπτώσεις που απαιτούνται πρόσθετες ειδικές εργασίες είναι δυνατόν να απαιτηθεί από τον ΟΤΕ προκαταβολή του σχετικού εφάπαξ τέλους σύνδεσης Τα περιοδικά µηνιαία τέλη πρόσβασης, προκαταβάλλονται µε την έκδοση των µηνιαίων λογαριασµών. Σε περίπτωση καθυστέρησης εξόφλησης των λογαριασµών, ο Πελάτης επιβαρύνεται µε τους προβλεπόµενους τόκους οι οποίοι ενσωµατώνονται στον αµέσως επόµενο Η καταγγελία της σύµβασης από τον Πελάτη πριν από την ενεργοποίηση της υπηρεσίας, συνεπάγεται την αποζηµίωση του ΟΤΕ µε το σύνολο του τέλους ενεργοποίησης Τα προβλεπόµενα από το τιµολόγιο περιοδικά µηνιαία τέλη, καταβάλλονται α) για όλη τη διάρκεια παροχής της υπηρεσίας, β) από την ηµεροµηνία προσωρινής διακοπής της υπηρεσίας λόγω οφειλής, µέχρι την ηµεροµηνία καταγγελίας της σύµβασης Σε περίπτωση που δεν καταβληθούν έγκαιρα τα παραπάνω τέλη ή λόγω αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Πελάτη, ο ΟΤΕ δικαιούται να διακόψει προσωρινά την παροχή της υπηρεσίας και να καταγγείλει τη σύµβαση 5/13

6 (σύµφωνα µε τον όρο 9 της παρούσας), µετά από προειδοποίηση 30 ηµερών, λαµβάνοντας και κάθε πρόσφορο µέτρο για την είσπραξη των οφειλοµένων Εάν η οφειλή εξοφληθεί στο διάστηµα της προσωρινής διακοπής, ο Πελάτης επιβαρύνεται για την επανασύνδεση µε το αντίστοιχο τέλος επανασύνδεσης εν υπογράφεται νέα σύµβαση µε τον Πελάτη, εφόσον εκκρεµούν οικονοµικές υποχρεώσεις του από άλλες συµβάσεις του µε τον ΟΤΕ, για υπηρεσίες του δικτύου IP CORE Ο ΟΤΕ δικαιούται να ζητά πιστωτικές εγγυήσεις είτε κατά την υπογραφή ή κατά τη διάρκεια της παρούσας σύµβασης ανάλογα µε τα άκρα η τις χωρητικότητες σύµφωνα µε το Παράρτηµα 1 και εφόσον διαπιστωθούν εξελίξεις που το επιβάλουν σύµφωνα µε το υπόδειγµα του παραρτήµατος ΠΡΟΣΩΡΙΝΗ ΙΑΚΟΠΗ - ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΕΛΩΝ Η σύνδεση του Πελάτη µε το ίκτυο IP CORE µπορεί να διακόπτεται από τον Ο.Τ.Ε. σε περίπτωση που έκτακτες υπηρεσιακές ανάγκες του ΟΤΕ ή καταστάσεις έκτακτης ανάγκης η ανωτέρας βίας το επιβάλλουν και για όσο χρόνο κρίνεται αυτό αναγκαίο, χωρίς να τηρείται από τον ΟΤΕ η διαδικασία προειδοποίησης του Πελάτη και χωρίς άλλο δικαίωµα του Πελάτη, πέραν της επιστροφής των αναλογούντων τελών που έχουν προκαταβληθεί για το διάστηµα της διακοπής, ενώ η επανενεργοποίηση (επανασύνδεση) της υπηρεσίας γίνεται ατελώς Σε περίπτωση διακοπής της λειτουργίας της σύνδεσης του Πελάτη, για µία (1) τουλάχιστον συνεχόµενη ώρα, από υπαιτιότητα του ΟΤΕ, γίνεται αποχρέωση των αναλογούντων τελών. Εάν στο σηµείο πρόσβασης ο Πελάτης χρησιµοποιεί περισσότερα του ενός άκρων και γίνει διακοπή σε µερικά από αυτά, τότε η αποχρέωση υπολογίζεται στα µηνιαία τέλη που αναλογούν στα κυκλώµατα που έχουν διακοπεί Εάν η ως άνω διακοπή παροχής της υπηρεσίας στο ένα άκρο σύνδεσης, συνεπάγεται τη διακοπή και σε άλλο άκρο, επιφέρει την αποχρέωση και του άλλου άκρου σύνδεσης µε τα αναλογούντα τέλη των κυκλωµάτων Η προσωρινή διακοπή υπηρεσιών δεν περιλαµβάνει διακοπές, λόγω προγραµµατισµένων ενεργειών συντήρησης από πλευράς ΟΤΕ για την οποία ο Πελάτης θα έχει λάβει εγκαίρως γραπτή ειδοποίηση Η αποχρέωση των τελών ισχύει, µετά τη διαπίστωση της διακοπής παροχής της υπηρεσίας από το Κέντρο ιαχείρισης ικτύου (NOC) ΟΤΕ Το ποσό της επιστροφής που παρέχεται για κάθε ώρα αρχικής διακοπής είναι ίσο µε το 1/24 του ηµερήσιου µισθώµατος. Πέρα από την αρχική περίοδο διακοπής της µίας συνεχόµενης ώρας, για κάθε επιπλέον και συνεχόµενη µετά την πάροδο της αρχικής διακοπής ώρα ή κλάσµα αυτής τουλάχιστον 30 λεπτών, παρέχεται έκπτωση ίση µε το 1/24 του ηµερήσιου µισθώµατος. Ως ηµερήσιο µίσθωµα θεωρείται το 1/30 των αντίστοιχων µηνιαίων τελών Σε περίπτωση που η διακοπή της λειτουργίας του κυκλώµατος οφείλεται σε υπαιτιότητα του Πελάτη, ο ΟΤΕ δεν υποχρεούται σε επιστροφή τελών και δικαιούται να ζητήσει αποζηµίωση, για τυχόν βλάβες που προκλήθηκαν στις πάσης φύσεως εγκαταστάσεις του. Στην περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει την παρούσα σύµβαση, για λόγους που δεν έχουν σχέση µε την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, του επιστρέφονται για την περίοδο που δεν χρησιµοποιήθηκε το κύκλωµα, τα αναλογούντα µηνιαία τέλη που τυχόν έχει προκαταβάλει. 6/13

7 11. ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ Τα συµβαλλόµενα µέρη δεν θα ευθύνονται για την µη εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση για λόγους ανωτέρας βίας, ήτοι για λόγους µη δυνάµενους να προβλεφθούν ή αντιµετωπισθούν κατά τη συνήθη πορεία των πραγµάτων και µόνο για όσο χρόνο διαρκεί το γεγονός της ανωτέρας βίας, εφ όσον αναφέρουν εγγράφως εντός είκοσι (20) ηµερών από το χρονικό σηµείο της εκδήλωσής τους τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία, πράττοντας ταυτόχρονα οτιδήποτε είναι αντικειµενικά εφικτό για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας Προκειµένου να συντρέξει εφαρµογή του παρόντος άρθρου, το µέρος που εµποδίζεται στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του, ενηµερώνει εγγράφως το άλλο µέρος εντός ευλόγου χρόνου από τη στιγµή που κατέστη δυνατή η σχετική ειδοποίηση Γεγονότα ανωτέρας βίας συνιστούν ενδεικτικά και όχι περιοριστικά τα εξής: πόλεµος, ταραχές, θεοµηνίες, πυρκαγιές, εκρήξεις, πράξεις δολιοφθοράς, εµπορικοί αποκλεισµοί, απεργίες γενικές ή µερικές, πράξεις ελληνικών, κοινοτικών ή άλλων αρχών µε αποφασιστικές εξουσίες, διακοπή παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος ή βλάβη των µηχανηµάτων που πιστοποιείται από το αρµόδιο όργανο και η οποία επιδρά στην εκτέλεση της σύµβασης. 12. ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΕΧΕΜΥΘΕΙΑΣ Η ύπαρξη της παρούσας σύµβασης και το περιεχόµενό της στο σύνολό του είναι απόρρητο και εµπιστευτικό. Τα συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται, τόσο κατά τη διάρκεια της ισχύος της παρούσας όσο και για χρονικό διάστηµα δύο (2) ετών µετά τη λήξη ή την καταγγελία αυτής, να χρησιµοποιούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που θα τους γνωστοποιηθούν ή θα περιέλθουν σε γνώση τους στο πλαίσιο της παρούσας συµβάσεως (εφεξής «Εµπιστευτικές Πληροφορίες»), µόνο προς το σκοπό εκπληρώσεως των όρων αυτής και να µην τα γνωστοποιούν σε οποιονδήποτε τρίτο χωρίς τη σε κάθε περίπτωση έγγραφη συναίνεση του άλλου µέρους. Τα συµβαλλόµενα µέρη ευθύνονται για κάθε ζηµία που θα προκαλέσει το ένα µέρος στο άλλο εξαιτίας τυχόν παράβασης των όρων του παρόντος άρθρου. 13. ΕΚΧΩΡΗΣΗ Η παρούσα σύµβαση ισχύει και δεσµεύει τους καθολικούς και ειδικούς διαδόχους των συµβαλλοµένων και απαγορεύεται να αποτελέσει αντικείµενο εκχώρησης εκ µέρους οποιουδήποτε από τους συµβαλλοµένους, χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση του άλλου µέρους. 7/13

8 14. ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η παρούσα σύµβαση λύεται άµεσα, χωρίς προειδοποίηση, στις ακόλουθες περιπτώσεις: i. Με κοινή έγγραφη συµφωνία των συµβαλλοµένων µερών ii. iii. Με έγγραφη καταγγελία από το αναίτιο µέρος, σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της από το άλλο υπαίτιο µέρος. Ρητά διευκρινίζεται ότι όλοι οι όροι της παρούσης σύµβασης, όπως και τα τυχόν παραρτήµατα συµφωνούνται ως κύριοι και ουσιώδεις. Με έγγραφη καταγγελία από το ένα µέρος στην περίπτωση που το άλλο µέρος τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, εκκαθάριση, πτωχεύσει ή παύσει τις πληρωµές του, όπως επίσης και στην περίπτωση που αλλάξει τη φύση και το αντικείµενο των παρεχοµένων από αυτό υπηρεσιών. iv. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η οποία εξακολουθεί για διάστηµα µεγαλύτερο από εξήντα (60) ηµέρες Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον ΟΤΕ, λόγω οφειλής ή αντισυµβατικής συµπεριφοράς του Πελάτη, γίνει εντός του ελάχιστου χρόνου διάρκειας της σύµβασης (όρος 3.2), ο Πελάτης καταβάλλει πέραν της οφειλής του και τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του δωδεκαµήνου Με έγγραφη καταγγελία, η οποία να εµπεριέχει προειδοποίηση ενός (1) µήνα, στην περίπτωση που η καταγγελία γίνεται χωρίς σπουδαίο λόγο. Τα αποτελέσµατα της ασκηθείσας κατά τα ανωτέρω καταγγελίας αρχίζουν από την κοινοποίησή της Στην περίπτωση καταγγελίας της σύµβασης από τον Πελάτη, χωρίς σπουδαίο λόγο, εάν η καταγγελία γίνει εντός του ελαχίστου χρόνου διάρκειας της σύµβασης (όρος 3.2), ο Πελάτης καταβάλλει πέραν της οφειλής του και τα αναλογούντα τέλη για το υπόλοιπο διάστηµα του δωδεκαµήνου Μετά την µετατροπή της παρούσας σύµβασης σε αορίστου χρόνου, η παρούσα σύµβαση µπορεί να καταγγελθεί οποτεδήποτε, µε έγγραφη καταγγελία, η οποία να εµπεριέχει προειδοποίηση τουλάχιστον επτά (7) εργασίµων ηµερών Για γεγονότα που δεν εµπίπτουν στο πεδίο ελέγχου των µερών (γεγονότα ανωτέρας βίας) δεν τίθεται ζήτηµα ευθύνης προς αποζηµίωση Σε κάθε περίπτωση καταγγελίας ή λύσης της σύµβασης, τα µέρη υποχρεούνται να εκτελέσουν πλήρως όλες τις µεταξύ τους ανειληµµένες υποχρεώσεις, κάθε δε εκκρεµής οφειλή του ενός µέρους προς το άλλο, απορρέουσα από την εκτέλεση της παρούσας σύµβασης, καθίσταται απαιτητή από το χρόνο ισχύος της καταγγελίας και σύµφωνα µε τον ισχύοντα τρόπο εξόφλησης των οφειλών που έχει αµοιβαία συµφωνηθεί. 15. ΕΠΙΛΥΣΗ ΙΑΦΟΡΩΝ - ΙΣΧΥΟΝ ΙΚΑΙΟ Η παρούσα σύµβαση και τα Παραρτήµατά της διέπονται και ερµηνεύονται σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις της ελληνικής νοµοθεσίας Τα Συµβαλλόµενα Μέρη θα καταβάλλουν κάθε προσπάθεια να επιλύουν συµβιβαστικά όλες τις διενέξεις και απαιτήσεις που αναφύονται σε σχέση µε την παρούσα Αρµόδια προς επίλυση των πάσης φύσεως διαφορών που αναφύονται από την ερµηνεία, την εφαρµογή και τη λύση της παρούσας και των Παραρτηµάτων της ορίζονται τα ικαστήρια των Αθηνών 8/13

9 15.4. Η παρούσα σύµβαση καταρτίστηκε σε δύο (2) πρωτότυπα, τα οποία υπογράφηκαν από τους νόµιµους εκπροσώπους των Συµβαλλοµένων µερών που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. Τα συνηµµένα παραρτήµατα υπογράφηκαν όπως παραπάνω και αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο µέρος της παρούσας σύµβασης. Το κάθε ένα µέρος έλαβε από ένα πρωτότυπο. Οι Συµβαλλόµενοι Για τον ΟΤΕ ΑΕ: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Για την.....: Νόµιµος Εκπρόσωπος: Ονοµατεπώνυµο. Ιδιότητα.. Υπογραφή.. Σφραγίδα 9/13

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 Αίτηση Παροχής Υπηρεσίας IP Core Παρακαλούµε, συµπληρώστε την Αίτηση µε κεφαλαία γράµµατα. Όπου * συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ ΑΙΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE Θ Ω Θ Ω 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ: Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΑΦΜ: ΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ: 2. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΡΑΜΜΗΣ IP CORE(ΑΚΡΑ) ΘΕΣΗ: *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) ΑΚΡΟ Α : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΟ Β : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TAXYTHTA : TAXYTHTA : /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Α ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Β ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) *ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΑΚΡΟΥ ΙΡ ( )( )-( )( )-( )( ) ΑΚΡΟ Γ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΑΚΡΟ : ΕΠΩΝΥΜΙΑ: TAXYTHTA : TAXYTHTA : /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. /ΝΣΗ : Ο ΟΣ /ΑΡΙΘ. ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗ /ΠΟΛΗ ΟΡΟΦΟΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΕΧΝ. ΥΠΕΥΘ. ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΦΑΞ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ Γ ΚΑΤΑΛΗΓΕΙ ΚΑΛΩ ΙΟ ΟΠΤΙΚΗΣ ΙΝΑΣ ΣΤΟ ΑΚΡΟ ΝΑΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. * ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ: /../200. *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΤΕΛΟΣ ΣΥΝ ΕΣΗΣ : *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ :... *ΜΗΝΙΑΙΟ ΜΙΣΘΩΜΑ :... *ΕΙ ΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ : ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ:../../ /ΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ: Ο ΟΣ/ ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΚ ΠΟΛΗ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΛΟΓΙΣΤΙΡΙΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX *ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΚΑΜ ΟΤΕ *ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΗΣ ΚΑΜ Έλαβα γνώση του ισχύοντος τιµοκαταλόγου και αποδέχοµαι πλήρως τους όρους που περιγράφονται στη «Σύµβαση- ΙΡ» Τόπος & Ηµεροµηνία:.../../200. ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ *ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΠΩΛΗΤΗ/ ΚΑΜ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ 1. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αµέσως και την αποδοχή των όρων της µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη υπογεγραµµένης Σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, και αποτελεί Προσάρτηµα αυτής. 2. Η αίτηση αποστέλλεται στη /νση: ΟΤΕ Α.Ε., /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ 10/13

11 1.Ο ελάχιστος χρόνος παράδοσης είναι ο µέγιστος µεταξύ των άκρων του VPN. Σε πρίπτωση ύπαρξης ίνας στο άκρο ο χρόνος παράδοσης είναι 45 ηµέρες, διαφορετικά ο χρόνος ανέρχεται σε90 εργάσιµες ηµέρες. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΠΠΠ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΚΡΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE ΚΩ ΙΚΟΣ ΑΚΡΟΥ : ( )( )-( )( )-( )( ) (Συµπληρώνεται από τον ΟΤΕ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ IP CORE ΑΚΡΟΥ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ.... (διεύθυνση χώρου ΣΥΝ ΕΣΗ ΜΕ ΤΟΝ KOMBO KOPMOY IP CORE (...) πελάτη) ΚΑΙ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ. Η εγκατάσταση Άκρου IP Core του Πελάτη υλοποιήθηκε µε βάση τη συνολική µελέτη εργασιών και σε συνεργασία µε Υπηρεσιακές Λειτουργίες του ΟΤΕ. Η µελέτη η οποία έγινε αποδεκτή επί της αρχής από τον Πελάτη, περιλαµβάνει τα εξής: 1. Εγκατάσταση και Ενεργοποίηση εξοπλισµού CPE Ενεργοποίηση Πρόσβασης στο δίκτυο IP Core του ΟΤΕ 3. Ενεργοποίηση Υπηρεσίας IP Core. 2. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑ ΟΣΗΣ-ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ Στη σήµερα συνήλθε η επιτροπή παράδοσης - παραλαβής που αφορά την Εγκατάσταση άκρου IP Core του Πελάτη..., αποτελούµενη : Από την πλευρά του ΟΤΕ Α).. Β). Και από την πλευρά του Πελάτη.. Γ).. ). Και η οποία αφού έλαβε υπόψη της: α) Τις από τη σχετική Συµφωνία µεταξύ Ο.Τ.Ε. και Πελάτη. απορρέουσες υποχρεώσεις του ΟΤΕ. β) Τις εκθέσεις εξέλιξης της πορείας υλοποίησης της υπηρεσίας. γ) Τις επιστολές επί του θέµατος, που αντηλλάγησαν µεταξύ ΟΤΕ και Πελάτη... δ) Τις αναλυτικά περιγραφόµενες κατωτέρω ηµεροµηνίες ενεργοποίησης των αντίστοιχων κυκλωµάτων που παρεδόθησαν σε πλήρη λειτουργία από και λειτουργούν έκτοτε χωρίς προβλήµατα Προέβη : 1. Στην ποσοτική παραλαβή (και επιβεβαίωση των πινάκων υλικών) του συνόλου των διατάξεων, εξαρτηµάτων και συσκευών που απαρτίζουν την Εγκατάσταση Άκρου IP Core του Πελάτη Στη διαπίστωση της συνολικής καλής λειτουργίας Εγκατάστασης IP Core του Πελάτη... που καλύπτει πλήρως το σύνολο των λειτουργικών απαιτήσεων. Κατόπιν των ανωτέρω η επιτροπή πιστοποιεί την συνολική καλή λειτουργία της Εγκατάστασης IP Core του Πελάτη....., και εκδίδει το παρόν πιστοποιητικό Οριστικής Παράδοσης και Παραλαβής σε πλήρη και καλή λειτουργία στον Πελάτη.... και συµφωνεί όπως η περίοδος εγγύησης καλής λειτουργίας του συστήµατος αρχίζει από την. Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ Για τον ΟΤΕ Για τον Πελάτη διαφορετικά ο χρόνος ανέρχεε90 εργάσιµες 11/13

12 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 Αίτηση Τροποποίησης Παροχής Υπηρεσίας IP Core ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΟΥ.. ΗΜΕΡΟΜ. ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΗ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ IP CORE ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΚΡΩΝ IP CORE ΑΚΡΟ /ΝΣΗ ΑΚΡΟΥ ΑΡΜΟ ΙΟΣ ΑΚΡΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ *Α: Ακύρωση NEA ΤΑΧΥΤΗΤΑ Αριθµός Άκρου α/α ΑΡΜΟ ΙΟΥ ΑΚΡΟΥ *Κ: Κατάργηση *Τ: Αλλαγή Ταχ. ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ (Mbps) (Συµπληρώνεται από τον πελάτη τα στοιχεία αντλούνται απο το Πρωτόκολο Παραλαβής - Παράδοσης κάθε άκρου) * Συµπληρώστε κατάλληλα 1. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΕΛΑΤΗ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: ΙΑΚΡΙΤΙΚΟΣ ΤΙΤΛΟΣ : /ΝΣΗ Ε ΡΑΣ: Ο ΟΣ - ΑΡΙΘΜΟΣ Τ.Κ. ΠΟΛΗ: ΑΦΜ: ΟΥ: ΤΗΛΕΦΩΝΟ: FAX: ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΑΡΟΧΟΥ: ΘΕΣΗ: ΣΦΡΑΓΙ Α ΠΕΛΑΤΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ 1. Η υποβολή της αίτησης συνεπάγεται αµέσως και την αποδοχή των όρων της µεταξύ του ΟΤΕ και του Πελάτη υπογεγραµµένης Σύµβασης που αφορά την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, και αποτελεί Προσάρτηµα αυτής. 2. Η αίτηση αποστέλλεται στη /νση: ΟΤΕ Α.Ε., /ΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ, Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 99, ΜΑΡΟΥΣΙ 12/13

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΕΚ ΟΤΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟΝ: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘΜ.: Με την παρούσα εγγυητική επιστολή, εγγυόµαστε ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως ως αυτοφειλέτες, υπέρ της εταιρείας, µέχρι του ποσού των για την από αυτόν προς εσάς οµαλή εξόφληση ληξιπρόθεσµων οφειλών που απορρέουν από την παροχή υπηρεσιών του δικτύου IP CORE, καθώς και για την καλή και σύµφωνα µε τους όρους εκπλήρωση της µεταξύ σας παραπάνω σύµβασης. Η εγγύηση αυτή παρέχεται υπέρ της εν λόγω εταιρείας προς εσάς από σήµερα και µέχρι την και καλύπτει, καθόλο το χρόνο της ισχύος της, όλες τις κύριες οφειλές, τόκους υπερηµερίας και δαπάνες και εν γένει όλες τις υποχρεώσεις της, οι οποίες απορρέουν από την ως άνω σύµβαση. Σε όλη τη διάρκεια ισχύος της δικαιούστε µε εξώδικη επιστολή σας επιδιδόµενη σε δικαστικό επιµελητή, που θα µας απευθύνετε, συνοδευόµενη από υπεύθυνη δήλωση του νοµίµου εκπροσώπου σας, ότι οι οφειλές της πρωτοφειλέτριας, για τις οποίες καταπίπτει η παρούσα, προέρχονται αποκλειστικά και µόνο από την ως άνω σύµβαση, να κηρύσσετε την κατάπτωση της παρούσας, οπότε εµείς υποχρεούµαστε να σας καταβάλουµε ολικά ή µερικά εντός τριών (3) ηµερών χωρίς από µέρους µας καµίας αντίρρησης ή ένστασης και χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, το ποσό που δηλώνεται ότι καταπίπτει τοις µετρητοίς. Η παρούσα ισχύει µέχρις ότου αυτή µας επιστραφεί ή µέχρις ότου λάβουµε έγγραφη δήλωση σας ότι µπορούµε να θεωρήσουµε την Τράπεζα µας απαλλαγµένη από κάθε σχετική υποχρέωση και σε κάθε περίπτωση µέχρι την. Αποδεχόµαστε δε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από σχετικό έγγραφο της πρωτοφειλέτριας, µε την προϋπόθεση ότι το σχετικό αίτηµα θα µας υποβληθεί πριν την ηµεροµηνία λήξης. Κάθε διαφορά που προκύπτει µεταξύ σας και αναφέρεται στην ανωτέρω εγγύηση ή στη δηλούµενη κατάπτωση δεν αναιρεί ούτε αναστέλλει την υποχρέωση µας για την καταβολή του ποσού που καταπίπτει. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον τέλος χαρτοσήµου. Βεβαιώνουµε ότι το ποσό των εγγυήσεων µας που έχουν δοθεί, µαζί µε το ποσό της εγγύησης αυτής, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων που έχει καθορισθεί από το Υπουργείο Οικονοµίας και Οικονοµικών για την Τράπεζα µας. Εξουσιοδοτηµένη Υπογραφή 13/13

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε.

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010. Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α. που υποβλήθηκαν από τον.ε.σ.φ.α. Α.Ε. Πειραιώς 132, 11854 Αθήνα Τηλ.: 210-3727400 Fax: 210-3255460 E-mail: info@rae.gr Web: www.rae.gr ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ ΑΡΙΘΜ. 611/2010 Έγκριση των Συµβάσεων Μεταφοράς Φυσικού Αερίου και Χρήσης Εγκατάστασης Υ.Φ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124

HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 HELLAS SAT Ανώνυμη εταιρεία Υπηρεσίες Δορυφορικών Συστημάτων & Επικοινωνιών Μέγαρο ΟΤΕ Κηφισίας 99- Μαρούσι Τ.Κ 15124 Τηλ: +30210 6100600-3 Fax: +30210 6111545 http://www.hellas-sat.net Α.Φ.Μ: 999844621

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λ. Κηφισίας 66, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα Α.Φ.Μ.: 099936189, ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 48025/01AT/B/01/26/03

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ CW26066 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Λεωφόρος Κηφισίας 66, 151 25 - Μαρούσι Α.Φ.Μ.: 099936189,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET

ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET 1/9 2/9 3/9 ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ ΚΑΙ INTERNET Μεταξύ της Εταιρείας µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ Πρόσβαση στο Internet µε ταχύτητα 24/1 Mbps και 1 κανάλι φωνής WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝ ΕΣΗΣ ΣΤΟ ΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία µε την επωνυµία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδροµητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND A.E.B.E.», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003

ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΓΧΩΡΙΩΝ ΚΑΙ ΙΕΘΝΩΝ ΠΑΡΟΧΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ 2003 ΓΙΑ ΤΗΝ ΧΟΝ ΡΙΚΗ ΠΑΡΟΧΗ ΕΥΡΥΖΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΜΕΣΩ ADSL ΠΡΟΣΒΑΣΕΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET ΕΤΑΙΡΙΚΩΝ ΠΕΛΑΤΩΝ WIND Business e-mail & web hosting (Εκεί θα λάβετε τις οδηγίες ενεργοποίησης των υπηρεσιών e-mail) All in 1 Unlimited (Απεριόριστες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET CW26040

ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET CW26040 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET CW26040 ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΑΘΕΡΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ & INTERNET Αριθµός Συµβολαίου A. ªÆÃ¹Ì ¹ Æ κινητή σταθερή internet WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί ενέργειας. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ Έχοντας υπόψη τη νομοθεσία περί προστασίας των καταναλωτών. Έχοντας υπόψη την υπ αριθ. Δ1/18887/06.11.2001 Απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου

Ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Αριθµός τοπικού βρόχου ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol office double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Οδός Δήµος Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε. ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ S06/052014 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Α) Κόστος Υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ COSMOTE Οι παρόντες Γενικοί Όροι, σε συνδυασμό με την Αίτηση του υπογράφοντα (στο εξής Συνδρομητής ), καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τους οποίους η Εταιρία

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL

Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Αίτηση Σύνδεσης Προπληρωµένο Forthnet ADSL Συµπληρώστε υποχρεωτικά ένα από τα παρακάτω: ΝΕΑ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗ ΜΕΤΑΚΟΜΙΣΗ Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ. Παράρτημα A - Πρότυπη Σύμβαση Μεταφοράς_290808.doc 2/13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΠΡΟΤΥΠΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. ΟΡΙΣΜΟΙ... 4 2. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ... 4 3. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟΣ... 5 4. ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ... 5 5. ΤΙΜΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ... 5 6. ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα:

Αίτηση Σύνδεσης ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ. Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Αίτηση Σύνδεσης Τηλέφωνο Εξυπηρέτησης Πελατών: 13831 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝ ΡΟΜΗΤΗ Επώνυµο/Επωνυµία- ιακριτικός Τίτλος: Ηµερ. Γέννησης: Όνοµα: Φύλο: Άνδρας Γυναίκα Επάγγελµα / ραστηριότητα: Περιοχή: Πόλη: Τ.Κ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση

ΑΦΜ ΔΟΥ Αριθµός. Fax Κινητό. ίδια µε τη διεύθυνση επιχείρησης. Πληροφορίες Τηλεφωνικών Αριθµών Προς Ενεργοποίηση ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ Κωδικός Πωλητή hellas online ΑΙΤΗΣΗ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ hol business double-play Διακριτικός Τίτλος Επιχείρησης Εδρα Δραστηριότητα Επωνυµία ΑΦΜ ΔΟΥ Οδός Αριθµός Δήµος Νοµός Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

... :... .:.: :... Fax: :.: E-mail:... @ 2155555900 YTA. (SIM) SIM microsim n nosim SMS 2... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... @ 2155555900............ (SIM) SIM microsim n nosim 1....... 2....... 3................ 1 2 3 :... :... :... :... : : : :... :... ( & ) 1 2 3... : : :.:..:...... : :...:......... :... :... SMS (d ). :....:...:

Διαβάστε περισσότερα

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5

hellas online / / X ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών VISA 1 από 5 ΠΡΟΣ: hellas online, A.E. Αδριανείου 2 & Παπαδά, 115 25 Αθήνα Fax: 2130005769 Υπόψη: Τµήµατος Εξυπηρέτησης Πελατών hellas online 6 9 2 X 2 6 9 VISA X 1 από 5 / / X ΣΥΜΒΑΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ HELLAS ONLINE Η παρούσα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΚΙΝΗΤΗΣ ΤΗΛΕΦΩΝΙΑΣ/ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣIΩΝ Η Εταιρία με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» παρέχει στους Συνδρομητές Υπηρεσίες Ηλεκτρονικών

Διαβάστε περισσότερα

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ

Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ Μαρούσι, 23-06-2015 ΑΠ. : 765/016 ΑΠΟΦΑΣΗ «Έγκριση Προσφορών Αναφοράς «ΟΤΕ Rural North Α.Ε.ΕΣ» και «ΟΤΕ Rural South Α.Ε.Ε.Σ» για το Έργο «Ανάπτυξη Ευρυζωνικών Υποδοµών σε Αγροτικές «Λευκές» περιοχές της

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Μεταξύ της Εταιρείας με την επωνυμία «WIND ΕΛΛΑΣ THΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «WIND», που εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής (Λ. Κηφισίας

Διαβάστε περισσότερα