Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη.

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Άσκηση 1. Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη."

Transcript

1 Άσκηση 1 Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM, ελέγχεται κατά την ώρα αιχμής (busy hour) από πλευράς εξυπηρέτησης συνδρομητών. Συγκεκριμένα, ο έλεγχος πραγματοποιείται σε μια τυχαία κυψέλη, στην οποία διατίθεται ο αναγκαίος αριθμός καταχωρημένων συχνοτήτων για την υποστήριξη των επικοινωνιών. Ο συνολικός αριθμός των χρονοθυρίδων (time slots) που αφιερώνονται στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη για τις ανάγκες της σηματοδοσίας είναι 3. Με δεδομένο το πρότυπο του GSM, ο συνολικός αριθμός των συχνοτήτων που διατίθεται για τις επικοινωνιακές ανάγκες στο Συγκρότημα (συστάδα) Κυψελών Επαναληψιμότητας Συχνοτήτων (Frequency Reuse Pattern) είναι 48. Ζητούνται: Ερώτηση 1: ο αριθμός των συνδρομητών που θα εξυπηρετηθούν στη συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Ερώτηση 2: ο επί τοις 100 (%) Βαθμός Εξυπηρέτησης (GoS) του δικτύου GSM στην συγκεκριμένη τυχαία κυψέλη. Στην περίπτωση αυτή, να λάβετε υπόψη ότι η Εκμετάλλευση (χρήση) των καναλιών (Channel Utilization) σε συνθήκες μη μπλοκαρίσματος των κλήσεων είναι %. Δίδονται: 1. Ο μέσος χρόνος που απαιτείται για την προσπάθεια αποκατάστασης μιας κλήσης είναι 2 sec. 2. Ο μέσος χρόνος κράτησης μιας κλήσης (μέσος χρόνος διάρκειας μιας κλήσης) είναι 88 sec. 3. To μέσο συνδρομητικό φορτίο που υποστηρίζεται από κάθε κανάλι επικοινωνίας είναι Erlang 4. Να θεωρήσετε ομοιόμορφη κατανομή του συνδρομητικού φορτίου σε ολόκληρο το δίκτυο κινητής τηλεφωνίας. Δίδονται οι παρακάτω ορισμοί: 1. Ώρα αιχμής (Busy Hour): Ως ώρα αιχμής στη μηχανική της επικοινωνιακής κίνησης θεωρούμε τη χρονική περίοδο των 60 λεπτών μιας ημέρας όπου το επικοινωνιακό δίκτυο είναι περισσότερο απασχολημένο (busy) και όλοι του οι πόροι είναι δεσμευμένοι για τις ανάγκες των επικοινωνιών. Η ώρα αιχμής έχει προκύψει εμπειρικά από μελέτες επικοινωνιακής κίνησης.

2 2. Erlang (E): Το Erlang (E) είναι μονάδα που εκφράζει τη πυκνότητα της επικοινωνιακής κίνησης σε ένα τηλεπικοινωνιακό σύστημα. Ένα Erlang (E) είναι ισοδύναμο μιας κλήσης (συμπεριλαμβάνοντας το χρόνο προσπάθειας για την αποκατάσταση της κλήσης και το χρόνο κράτησης της κλήσης), η οποία πραγματοποιείται σε ένα κανάλι επικοινωνίας και διαρκεί ακριβώς μία (1) ώρα. 3. Βαθμός Εξυπηρέτησης (Grade of Service GoS): Εκφράζει την πιθανότητα μια κλήση να είναι μπλοκαρισμένη ή να καθυστερεί για να εξυπηρετηθεί περισσότερο από ένα συγκεκριμένο χρονικό διάστημα (το χρονικό αυτό διάστημα καθορίζεται). Η παράμετρος του Βαθμού Εξυπηρέτησης εφαρμόζεται κατά τη διάρκεια της ώρας αιχμής καθώς επίσης και για συγκεκριμένη χρονική περίοδο με δεδομένες τις υφιστάμενες συνθήκες της επικοινωνιακής κίνησης. 4. Επικοινωνιακό Κανάλι: είναι το κανάλι το οποίο αντιστοιχεί σε μια χρονοθυρίδα. To κανάλι σηματοδοσίας δεν χρησιμοποιείται για τη μετάδοση φωνής ή/και δεδομένων. 5. Εκμετάλλευση (χρήση) Καναλιών [Channel Utilization - CU]: Δίδεται από τη σχέση: CU ό ό ί ( Erlang ) ό ώ : ό ί έ ή 6. Μπλοκαρισμένη Κλήση: Κλήση η οποία δεν μπορεί να εξυπηρετηθεί λόγω μη διαθέσεως πόρων του δικτύου κινητής τηλεφωνίας. 7. Παράγοντας Επαναχρησιμοποίησης: Για το σύστημα GSM ο Παράγοντας Επαναχρησιμοποίησης είναι 1/12. Απάντηση Άσκησης 1 Ερώτηση 1 Σύμφωνα με τα δεδομένα της άσκησης και τον ορισμό της μονάδος Erlang, ο συνολικός χρόνος μιας κλήσης είναι: ό ό ή ( ό ά ) ( ό ά ) 2sec 88sec 90sec

3 Το 1 Erlang (E) αντιστοιχεί σε 3600 sec X? αντιστοιχούν τα 90 sec 90 X E 25mE 3600 Άρα το συνδρομητικό φορτίο του κάθε συνδρομητή είναι 25mE ανά κλήση. Θα πρέπει να προσδιορίσουμε το συνολικό αριθμό των συχνοτήτων που διατίθεται σε κάθε κυψέλη. Με βάση ότι το πρότυπο του GSM (παράγοντας επαναχρησιμοποίησης είναι 1/12), προϋποθέτει ότι το Συγκρότημα Κυψελών Επαναληψιμότητας Συχνοτήτων (Frequency Reuse Pattern) έχει 12 κυψέλες και με δεδομένο στην άσκηση ότι η κατανομή του συνδρομητικού φορτίου είναι ομοιόμορφη, τότε ο αριθμός των συχνοτήτων που θα καταχωρηθούν σε κάθε κυψέλη είναι: ό έ ό 48 /12 4 ό ώ ό ώ έ Τα διατιθέμενα κανάλια επικοινωνίας είναι: 8 ί ά ί 4 ό 3 ά ί 29 ά ό Με βάση τα δεδομένα της άσκησης, έχουμε: Το αναμενόμενο συνδρομητικό φορτίο για τα 29 προσφερόμενα κανάλια επικοινωνιακής κίνησης, είναι: ό ό ί 29 ά mE ά Επομένως, ο συνολικός αριθμός των συνδρομητών που αναμένεται να εξυπηρετηθούν είναι: 19488mE ό ώ 25mE 779

4 Ερώτηση 2 Με βάση τα στοιχεία από την ερώτηση 1 και σύμφωνα με το ορισμό του CU, έχουμε: CU E 29 ά ά Επομένως, η πιθανότητα να μην είναι μπλοκαρισμένες οι κλήσεις είναι 0.99, δηλαδή 99%. Με βάση τον ορισμό του GoS, επειδή η παράμετρος αυτή αναφέρεται στην πιθανότητα των μπλοκαρισμένων κλήσεων, τότε: GoS Άρα: GoS 1%

5 Άσκηση 2 Ένας νέος κόμβος συνδέεται σε ένα υποδίκτυο και θέλει να κατεβάσει ένα απομακρυσμένο αρχείο από server σε άλλο υποδίκτυο του οποίου ο χρήστης γνωρίζει το όνομα. Περιγράψτε τη σειρά με την οποία θα χρησιμοποιήσει τα πρωτόκολλα DNS, ARP, FTP, DHCP για να το κατορθώσει. Ο κόμβος έχει στις δικτυακές του ρυθμίσεις την IP ενός DNS server που βρίσκεται σε άλλο υποδίκτυο. Η σειρά χρήσης των πρωτοκόλλων είναι: Απάντηση Άσκησης 2 1. DHCP -> για αυτόματη ανάθεση IP διεύθυνσης, μάσκας υποδικτύου και gateway 2. ARP -> για εύρεση της MAC διεύθυνσης του gateway 3. DNS -> για εύρεση της IP διεύθυνσης του server 4. FTP -> για το κατέβασμα του αρχείου

6 Άσκηση 3 Το παρακάτω σχήμα δείχνει τις εντολές που εκτελούνται καθώς και τα πακέτα που ανταλλάσσονται κατά την έναρξη μία TCP σύνδεσης, την ανταλλαγή πληροφορίας καθώς και κατά το κλείσιμο της σύνδεσης. Κάθε πακέτο (1,2,, 10) περιέχει μία από τις παρακάτω πληροφορίες: a) Data_2 & ACK of Data_1 b) SYN c) ACK_FIN d) ACK of Data_2 e) ACK_FIN f) ACK g) FIN h) SYN & ACK i) Data_1 j) FIN Κάντε την αντιστοίχιση μεταξύ πακέτων (1,, 10) και της πληροφορίας που αυτά περιέχουν (a,.., j). Απάντηση Άσκησης 3 1. b 2. h 3. f 4. i 5. a 6. d 7. g 8. c 9. j 10. e

7 Άσκηση 4 Mια πολυεθνική εταιρία αποτελείται από τα εξής τμήματα: Τμήμα Μάρκετινγκ Τμήμα Πωλήσεων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Υποστήριξης Πελατών Τμήμα Διαχείρισης Αποθηκών Τμήμα Προμηθειών Κάθε ένα από τα παραπάνω τμήματα διαθέτει 256 ηλεκτρονικούς υπολογιστές, και οι υπολογιστές όλων των τμημάτων επικοινωνούν μεταξύ τους χρησιμοποιώντας το πρωτόκολλο TCP/IP. Ερώτηση 1 Ποια κλάση IP διευθύνσεων θα προτείνατε για το δίκτυο της συγκεκριμένης εταιρίας; Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Ερώτηση 2 Αν κάθε ένα από τα έξι τμήματα πρέπει να διαθέτει δικό του υποδίκτυο, το οποίο θα υπάγεται στο εταιρικό δίκτυο (intranet) της εταιρίας, να ορίσετε τη μάσκα υποδικτύου για το δίκτυο της εταιρίας. Δικαιολογήστε την απάντησή σας. Ερώτηση 3 Να σχεδιάσετε το εταιρικό δίκτυο με τα υποδίκτυα όλων των τμημάτων. Σε κάθε υποδίκτυο θα πρέπει να σχεδιάσετε 3 υπολογιστές, στους οποίους και θα πρέπει να εκχωρήσετε IP διευθύνσεις. Εξηγήστε με ποιόν τρόπο λειτουργεί η μάσκα υποδικτύου που ορίσατε στην Ερώτηση 2. Σημείωση: Θεωρήστε ότι οι IP διευθύνσεις που θα εκχωρήσετε στους υπολογιστές του κάθε υποδικτύου δεν είναι δεσμευμένες από άλλο οργανισμό.

8 Απάντηση Άσκησης 4 Ερώτηση 1 Συνολικά η εταιρία διαθέτει 256x6=1536 υπολογιστές. Άρα, οι IP διευθύνσεις θα πρέπει να ανήκουν στην κλάση Β. Σύμφωνα με την κλάση Β, οι IP διευθύνσεις έχουν την ακόλουθη δομή: Διεύθυνση Δικτύου (16 bits) Διεύθυνση Υπολογιστή στο δίκτυο (16 bits) διαφορετικά δίκτυα διαφορετικοί υπολογιστές ανά δίκτυο Ερώτηση 2 Στο εταιρικό δίκτυο υπάρχει η ανάγκη δημιουργίας έξι υποδικτύων, ένα για κάθε τμήμα. Επειδή οι κλάσεις των IP διευθύνσεων στο πρωτόκολλο IPv4 δεν υποστηρίζουν την έννοια του υποδικτύου, θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε μια μάσκα υποδικτύου προκειμένου να «κλέψουμε» τα bits της IP διεύθυνσης που δεν χρησιμοποιούνται, και να τα χρησιμοποιήσουμε για να αναπαραστήσουμε τα υποδίκτυα. Σύμφωνα με τον ορισμό της B κλάσης IP διευθύνσεων, για την αναπαράσταση των υπολογιστών σε ένα δίκτυο χρησιμοποιούνται 16 bits, οπότε κάθε δίκτυο μπορεί να υποστηρίξει μέχρι διαφορετικούς υπολογιστές. Επειδή το εταιρικό δίκτυο διαθέτει έναν μέγιστο αριθμό 1536 υπολογιστών, συμπεραίνουμε ότι υπάρχουν IP διευθύνσεις που δεν χρησιμοποιηθούν ποτέ. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, τα περισσότερο σημαντικά bits από τα 16 bits που χρησιμοποιούνται για την διεύθυνση του κάθε υπολογιστή μέσα στο δίκτυο δεν θα χρησιμοποιηθούν ποτέ. Μπορώ συνεπώς να τα χρησιμοποιήσω για να αναπαραστήσω υποδίκτυα. Επειδή στο εταιρικό δίκτυο χρειάζεται να ορίσουμε έξι υποδίκτυα, χρειαζόμαστε τουλάχιστον 3 bits (με 3 bits μπορώ να ορίσω μέχρι = 7 υποδίκτυα, με 4 bits μπορώ να ορίσω μέχρι = 15 υποδίκτυα,).

9 Η μάσκα υποδικτύου έχει ακριβώς την ίδια δομή με την IP διεύθυνση. Για τα bits που χρησιμοποιούνται στην IP διεύθυνση για την αναπαράσταση δικτύου ή υποδικτύου, τα αντίστοιχα bits της μάσκας υποδικτύου πρέπει να έχουν την τιμή 1. Για τα bits που χρησιμοποιούνται στην IP διεύθυνση για την αναπαράσταση υπολογιστών, τα αντίστοιχα bits της μάσκας υποδικτύου πρέπει να έχουν την τιμή 0. Συνεπώς, στην περίπτωση της συγκεκριμένης εταιρίας, η μάσκα υποδικτύου είναι η ακόλουθη: Διεύθυνση Δικτύου Διεύθυνση υποδικτύου Διεύθυνση Υπολογιστή στο υποδίκτυο Τα bits που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του υποδικτύου Συνεπώς, η μάσκα υποδικτύου που πρέπει να ορίσουμε για να διαθέτει η εταιρία έξι διαφορετικά υποδίκτυα είναι: αν χρησιμοποιήσουμε 3 bits για τα υποδίκτυα ( αν χρησιμοποιήσουμε 4 bits) Ερώτηση 3 Έστω ότι η το δίκτυο της εταιρία είναι το Έστω ότι η αντιστοιχία τμημάτων/υποδικτύων είναι αυτή που φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα: Τμήμα Υποδίκτυο Bits υποδικτύου Τμήμα Μάρκετινγκ Τμήμα Πωλήσεων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Υποστήριξης Πελατών Τμήμα Διαχείρισης Αποθηκών Τμήμα Προμηθειών Συνεπώς η διεύθυνση του πρώτου υπολογιστή για το υποδίκτυο 1 (Τμήμα Μάρκετινγκ) είναι:

10 Διεύθυνση Δικτύου Διεύθυνση υποδικτύου Διεύθυνση Υπολογιστή στο υποδίκτυο Τα bits που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του υποδικτύου ή σε δεκαδική αναπαράσταση: Η διεύθυνση του δεύτερου υπολογιστή για το υποδίκτυο 1 (Τμήμα Μάρκετινγκ) είναι: Διεύθυνση Δικτύου Διεύθυνση υποδικτύου Διεύθυνση Υπολογιστή στο υποδίκτυο Τα bits που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του υποδικτύου ή σε δεκαδική αναπαράσταση: Η διεύθυνση του τρίτου υπολογιστή για το υποδίκτυο 1 (Τμήμα Μάρκετινγκ) είναι: Διεύθυνση Δικτύου Διεύθυνση υποδικτύου Διεύθυνση Υπολογιστή στο υποδίκτυο Τα bits που χρησιμοποιούνται για τον ορισμό του υποδικτύου ή σε δεκαδική αναπαράσταση:

11 Με τον ίδιο τρόπο εκχωρούμε και τις IP διευθύνσεις και στα υπόλοιπα υποδίκτυα. Το επόμενο σχήμα αναπαριστά το εταιρικό υποδίκτυο με IP διευθύνσεις υπολογιστών και μάσκα υποδικτύου Τμήμα Μάρκετινγκ Τμήμα Πωλήσεων Τμήμα Συντήρησης Τμήμα Προμηθειών Τμήμα Διαχείρισης Αποθηκών Τμήμα Υποστήριξης Πελατών

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1

Άσκηση 1. Απάντηση Άσκησης 1 Άσκηση 1 Σε μια χώρα υπάρχουν δύο (2) Πάροχοι κινητών επικοινωνιών. Με βάση το πρότυπο του κυψελωειδούς δικτύου κινητής τηλεφωνίας GSM, να πραγματοποιηθεί η καταχώρηση συχνοτήτων (channel assignment) για

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 3 Ένταση κίνησης σε δίκτυο 1 ΓΕΝΙΚΑ Ο αριθμός των κλήσεων σε εξέλιξη μεταβάλλεται με έναν τυχαίο τρόπο καθώς κάθε κλήση ξεχωριστά αρχίζει και τελειώνει με τυχαίο τρόπο. Κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ

ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ 1 o ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΘΕΜΑ 1 ο Α) Ποια είναι τα βασικά στοιχεία, τα οποία χαρακτηρίζουν το ISDN; Η ψηφιακή μετάδοση. Όλα τα σήματα μεταδίδονται σε ψηφιακή μορφή απ' άκρη σ' άκρη του δικτύου,

Διαβάστε περισσότερα

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ'

Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία. email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr. Μέρος Γ' Επικοινωνίες και Δίκτυα Η/Υ Τεχνικός Εφαρμογών Ιατρικής Πληροφορικής ΟΕΕΚ ΙΕΚ Ηρακλείου 2010-2011 Επιμέλεια: Κωλέτσου Ευτυχία email: info@ekoletsou.gr web: http://www.ekoletsou.gr Μέρος Γ' Οι σημειώσεις

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ 2010 1 Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ Γ ΕΠΑ.Λ Υποστηρικτικό Βιβλίο (Ανεπίσημο) Για την εξεταστέα ύλη (2009-10) του σχολικού βιβλίου περιέχονται: Ενδεικτικός προγραμματισμός ύλης Οι απαντήσεις των ερωτήσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Στόχος: 1 η Γραπτή Εργασία ΠΛΗ 23 Ακαδημαϊκό Έτος 2010-2011 (Τόμος Α, Κεφάλαια 1-3) Ημερομηνία Παράδοσης 21/11/2010 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΛΥΣΕΙΣ Άσκηση 1 Στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής ύλης του Α Τόμου, ο στόχος

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων

ΤΕΙ Κρήτης, Παράρτηµα Χανίων ΠΣΕ, Τµήµα Τηλεπικοινωνιών & ικτύων Η/Υ Εργαστήριο ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ Εισαγωγή στο COMNET III ρ Θεοδώρου Παύλος Χανιά 2003 Περιεχόµενα 1 ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟ CΟMNET III...2 2 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΙΚΤΥΟΥ...4 3 ΤΟΠΟΛΟΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

www.costaschatzinikolas.gr

www.costaschatzinikolas.gr ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ Σημειώσεις Θεωρίας Δημιουργία - Συγγραφή Costas Chatzinikolas www.costachatzinikolas.gr info@costaschatzinikolas.gr Τελευταία Ενημέρωση: 06

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία»

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΣΧΟΛΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Θ.Ε. ΠΛΗ23 «Τηλεματική, Διαδίκτυα και Κοινωνία» ΘΕΜΑ 1 (20%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 2011 2012 9.6.2012 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Κινητός συνδρομητής Α επικοινωνεί με κινητό συνδρομητή Β οι οποίοι διαθέτουν φορητές συσκευές [dual band dual mode] οι οποίες έχουν τη δυνατότητα

Διαβάστε περισσότερα

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας

Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Πρωτόκολλα Επικοινωνίας Στην καθημερινή μας ζωή, πρωτόκολλο είναι ένα σύνολο από συμβάσεις που καθορίζουν το πώς πρέπει να πραγματοποιηθεί κάποια διαδικασία. Στον κόσμο των δικτύων, πρωτόκολλο είναι ένα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΤΙΟΣ ΜΑΙΟΣ 2010 ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΜΠΑΡΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΙΑΜΜΑΚΗΣ ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΒΑΝΤΗΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ ΜΑΡΙΟΣ ΨΙΑΧΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Λογισμικό Δεδομένα Πακέτο Πακέτο Υλικό Πλαίσιο Bit Επίπεδο δικτύου

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc

Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα. Μανώλης Κιαγιάς, MSc Δίκτυα Υπολογιστών II Το Ανεπίσημο Βοήθημα Μανώλης Κιαγιάς, MSc 07/12/2010 ii Κάθε γνήσιο αντίτυπο φέρει την υπογραφή του συγγραφέα: 2η Έκδοση Χανιά, 07/12/2010 [ Web Edition ] Copyright 2009 2010 Μανώλης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΤΕΙ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΤΜΗΜΑ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ Πτυχιακή εργασία ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΕΠΙΔΕΙΞΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ TCP/IP ME ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ WIRESHARK ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΑΜ 2769 Επιβλέπων Καθηγητής Κώστας

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Στην συνέχεια, γίνεται σύντομη αναφορά στις πιο χαρακτηριστικές εφαρμογές, που υποστηρίζει η τεχνολογία TCP/IP και είναι διαθέσιμες στο Διαδίκτυο. http://videolearner.com Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο Το ηλεκτρονικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ

ΤΕΛΟΣ 1ΗΣ ΑΠΟ 6 ΣΕΛΙΔΕΣ ΑΡΧΗ 1ΗΣ ΣΕΛΙΔΑΣ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΣΠΕΡΙΝΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ A ) ΚΑΙ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (ΟΜΑΔΑ Β ) ΤΕΤΑΡΤΗ 3 ΙΟΥΝΙΟΥ 2015 ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Διαβάστε περισσότερα

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5)

α. Συνόδου β. Μεταφοράς γ. Δικτύου δ. Διασύνδεσης δεδομένων ε. Φυσικού Επιπέδου (Μονάδες 5) ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΔΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΙΙ / ΕΠΑΛ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 30/11/2014 ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑΤΟΣ: Ι. ΜΙΧΑΛΕΑΚΟΣ, Α. ΙΛΕΡΗ ΘΕΜΑ Α Α1. Να χαρακτηρίσετε τις προτάσεις που ακολουθούν γράφοντας δίπλα στο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΜΑ 1 (0%) ΤΕΛΙΚΗ ΕΞΕΤΑΣΗ 008 009 3.6.009 ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ Ένα δίκτυο κινητής τηλεφωνίας τεχνολογίας GSM και με μέγεθος συστάδας (cluster) κυψελών επαναληψιμότητας συχνοτήτων 1, εξυπηρετεί μια γεωγραφική περιοχή

Διαβάστε περισσότερα

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology)

Σχήμα 4.1. Δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology) Λειτουργίες του Network Layer - Δρομολόγηση Στο ακόλουθο σχήμα φαίνεται ένα δίκτυο μη συγκεκριμένης τοπολογίας (mesh topology), όπως είναι για παράδειγμα ένα δίκτυο ευρείας περιοχής WAN (Wide Area Network).

Διαβάστε περισσότερα

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου

Κινητές επικοινωνίες. Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου Κινητές επικοινωνίες Κεφάλαιο 7 Άσκηση επανάληψης Καθολική σχεδίαση δικτύου 1 Σχεδίαση συστήματος Η εταιρία μας θέλει να καλύψει με κυψελωτό σύστημα τηλεφωνίας μία πόλη επιφάνειας 20000 km 2 (συχνότητα

Διαβάστε περισσότερα

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας

Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Έλεγχος της σύνδεσης του υπολογιστή σας Για να συμμετέχει ο υπολογιστής μας σε ένα τοπικό δίκτυο εκτός από τη φυσική σύνδεση με το υπάρχον φυσικό μέσο χρειάζεται να ρυθμίσουμε τις δικτυακές παραμέτρους

Διαβάστε περισσότερα

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση

6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο 6.2 Επιλεγόμενες τηλεφωνικές γραμμές modems Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα Βασική χρήση 6.1 Επεκτείνοντας το δίκτυο Τοπικά δίκτυα (LAN): επικοινωνία με περιορισμένη απόσταση κάλυψης (μικρή εμβέλεια) Δίκτυα Ευρείας Περιοχής (WAN): επικοινωνία σε ευρύτερη γεωγραφική κάλυψη. Από την άποψη του

Διαβάστε περισσότερα

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη

Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Μαρίνα Μπιτσάκη ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Τμήμα Εφαρμοσμένης ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Σχήματα Χρέωσης για Υπηρεσίες που υποστηρίζονται από Κυψελωτά Δίκτυα Τρίτης Γενιάς Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ)

Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) Τ.Ε.Ι. ΗΠΕΙΡΟΥ ΤΜΗΜΑ: ΤΗΛΕΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ (ΑΡΤΑ) ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΡΤΑ 2005 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Κεφάλαιο1: internet 1.1 Τι είναι internet...1 1.2 Μερικοί

Διαβάστε περισσότερα

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή

Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Κεφάλαιο 2 Κινητικότητα Εισαγωγή Η κινητικότητα είναι ένα σημαντικό χαρακτηριστικό γνώρισμα στα κυψελοειδή δίκτυα και σε οποιοδήποτε ασύρματο δίκτυο. Αποτελεί το βασικότερο στοιχείο του σχεδίου και είναι

Διαβάστε περισσότερα

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται

1. Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται 1 Τι είναι τα Ιδεατά Ιδιωτικά Δίκτυα (VPN) & σε ποιες επιχειρήσεις απευθύνονται Επιχειρήσεις με περισσότερα από ένα σημεία παρουσίας (καταστήματα, γραφεία) πολύ συχνά αντιμετωπίζουν προβλήματα επικοινωνίας

Διαβάστε περισσότερα

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση

Διάρθρωση. Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP. Εισαγωγή. Διάρθρωση Δίκτυα Υπολογιστών Δίκτυα τεχνολογίας IP Ευάγγελος Παπαπέτρου Τμ Μηχ Η/Υ & Πληροφορικής, Παν Ιωαννίνων 1 Η έννοια της διαδικτύωσης 2 3 4 ΕΠαπαπέτρου (ΤμΜηχ Η/Υ & Πληροφορικής) ΠΛΥ606: Δίκτυα Υπολογιστών

Διαβάστε περισσότερα

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ

ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ ιαδίκτυα & Ενδοδίκτυα Η/Υ (κεφ. 9) ροµολόγηση σε ίκτυα Μεταγωγής Κυκλώµατος Σηµατοδοσία Ελέγχου Λειτουργίες Σηµατοδοσίας Τοποθεσία Σηµατοδοσίας Σηµατοδοσία Κοινού Καναλιού Σύστηµα Σηµατοδοσίας Νο 7 Βιβλίο

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης)

Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) TEI Σερρών Τμήμα Πληροφορικής και Επικοινωνιών Δίκτυα Υπολογιστών ΙΙ (Ασκήσεις Πράξης) Subnetting-VLSM-Troubleshooting IP Τομέας Τηλεπικοινωνιών και Δικτύων Δρ. Αναστάσιος Πολίτης Καθηγητής Εφαρμογών anpol@teiser.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΙΣ ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΚΑΙ ΤΟ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ Ελευθέριος Αθ. Παπαθανασίου Καθηγητής Επιχειρηµατικής Πληροφορικής. Τµήµα Οργάνωσης και ιοίκησης Επιχειρήσεων Οικονοµικό Πανεπιστήµιο Αθηνών 1.

Διαβάστε περισσότερα

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου

ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου ιαστασιοποίηση του Ασύρµατου Μέρους του ικτύου Συγκέντρωση/Οµαδοποίηση Πόρων Τα συστήµατα απευθύνονται σε µεγάλο πλήθος χρηστών Η συγκέντρωση (trunking) ή αλλιώς οµαδοποίηση των διαθέσιµων καναλιών επιτρέπει

Διαβάστε περισσότερα