K34:& 35:& 36:& 37:& 38:& 39:& 40:& 41:& 42:& 43:& 44:& 45+:&

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "K34:& 35:& 36:& 37:& 38:& 39:& 40:& 41:& 42:& 43:& 44:& 45+:&"

Transcript

1 18/12/14 Τινούμεροπαπούτσιαφοράτε; ΜΕΡΟΣΑ Προθέρμανση... 1 K34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45+: 2 K34: 35: 36: 37: 38: 39: 40: 41: 42: 43: 44: 45+: Τινούμεροκαρέκλαφοράτε; Γιατίδενθάπρεπενα είναιτοίδιομεπριν;... 3 Είναιηκαρέκλαπουκάθεστεαυτή τηστιγμήστονούμερόσας; Τοτραπέζισας; 4 Είναιστονούμερότου; Είναιστονούμερότου; Ορίστε!τι έπιπλαπρέπει ναφοράειτο παιδίσας,αν θέλετεναγίνει 100μυριούχος... Υγιής100μυριούχος;- 5 εργάζεστεστο γραφείοτου

2 18/12/14 Είναιστονούμερότου;...ε,κιαυτόςφοράει ταπαπούτσιασας! ΓιάνηςΔημολιάτης ΑναπληρωτήςκαθηγητήςΥγιεινήςΙατρικής ΕκπαίδευσηςΙατρικούΤμήματοςΣχολής ΕπιστημώνΥγείαςΠανεπιστημίουΙωαννίνων 7 8 ΓιάνηςΔημολιάτης ΑναπληρωτήςκαθηγητήςΥγιεινήςΙατρικής ΕκπαίδευσηςΙατρικούΤμήματοςΣχολής ΕπιστημώνΥγείαςΠανεπιστημίουΙωαννίνων 9 Τι-νούμερο-θρανίο-φοράνε-- τα-παιδιά-;- Υγιεινή--Ασφάλεια-στο-Γραφείο- Υγιεινή--Ασφάλεια-στο- Εργοστάσιο-και-στο-Εργοτάξιο-?- ΕΛΙΝΥΑΕ-!- Καπλάνη7,1 ος όροφος (στονπεζόδρομοανατολικάτουδημαρχείου) Χάρτης:hep://www.elinyae.gr/el/comms.jsp# - 10 ΤισημαίνειΕΛΙΝΥΑΕ;...(γράψτεσέναχαρτίτηναπάντησήσας) ΜΕΡΟΣΒ hep://www.elinyae.gr/el/index.jsp Συχνήερώτησηεξετάσεων! 10ασκήσειςγιασάς!

3 18/12/14 1.Ομαθητήςπροσέχειστονπίνακα Βρείτετα σωστάκαι ταλάθη 13 Πέρααπότασωστάκαιταστραβά Φυσικήήστημένη;Γιαλόγουςφωτισμούτο βγάλαμεέξωαπότηναίθουσα.τουείπαμε: «κάτσεόπωςότανπαρακολουθείςστονπίνακα» Δικότουήξένοθρανίο;Τοδικότου,ο Κωστάκης ήτανβτάξης. Ποιοχέριβλέπετε;Αριστερόήδεξιό;(Ένα μάθημαακτινολογίας) Τικάνειτοχέριεκεί;Γιατί;Γιατίείναιευθεία; Πούείναιτοάλοχέρι;Γιατί; Γιατίδενέχειβάλειτημισήκαρέκλακάτωαπό τοτραπέζι; 14 2.Ομαθητήςγράφει Βρείτετα σωστάκαι ταλάθη 15 Πέρααπότασωστάκαιταστραβά Τουείπαμε:«γράψεόπωςότανγράφειςστοτετράδιό σου» Πούείναιτοάλοχέρι;Γιατί; Γιατίδενέχειβάλειτημισήκαρέκλακάτωαπότο τραπέζι;(όπωςκάνομεόλοιμας,μόλιςκαθίσομεσε καρέκλα) Γιατίδενακουμπάειστηνπλάτητηςκαρέκλας; Πόσοαπέχουνταμάτιατουαπότοχαρτί; Πόσοαπέχουνταμάτιασαςαυτήτηστιγμήαπότο τραπέζισας; Τιείναιαυτό;αυτόςογάντζος;Σετιχρησιμεύει; 16 3.Ηκακιάσυνήθεια «Έχωκάνεικάθε προσπάθειανατους κόψωτηνκακιά συνήθειαναβάζουν τηντσάντατουςέτσιñ δεντακατάφερα...» (έναςαπελπισμένος δάσκαλος).εσείς;- Θατακαταφέρετε; 17 4.Τοκακομαθημένοπαλιόπαιδο Κάθεταιμε ταπόδια πάνωστην καρέκλα

4 18/12/14 5.Κάτοψηπραγματικήςσχολικής αίθουσας 6.Κάτοψηπραγματικήςσχολικής αίθουσας Τασχόλιάσας; (ΓρΔ=γραφείοδασκάλου) 19 Καμιάκαλύτερη διάταξη; (ΓρΔ= γραφείοδασκάλου) 20 7.Οφωτισμόςπρέπειναείναι: Α. Β. Γ. ΦυσικόςήΤεχνητός; ΔιάχυτοςήΕντοπισμένος; Από: Πάνω Πλάγιααριστερά Μπροστά Πλάγιαδεξιά Πίσω Πότεγράφτηκε; «Μεγάληφροντίςπρέπεινακαταβάλληταιόπωςειςτο δωμάτιοντουπαιδίουεισέρχηταικαθαρόςαήρκαιήλιοςñ απαραίτητονείναιεπίσηςναφέρωμεναυτόεπίόσοντο δυνατόνμακρότερονχρόνονειςτούπαιθρον, προφυλασσόμενονκατάταςψυχράςημέραςδιαπαχέων ενδυμάτων.προςτονσκοπόνδετούτονανάγκηόπωςεις ταςμεγάλαςπόλειςυπάρχωσιδημόσιοικήποικαιάλλαι θέσειςένθαταπαιδίαπάσηςηλικίαςδύνανταινα διαμένωσινκαθ όληντηνημέρανκαιναπαίζωσινεν αυταίςñδέονδεαύταιναώσισύσκιοι,ιδίωςπαρ ημίντο θέρος,ναπεριβάλλωνταιυπότεχνητώνλειμώνωνκαινα έχωσιτοέδαφοςκεκαλυμμένονυπόυλικούμη μετατρεπομένουειςκονιορτόν.» (θαγραφεί) Το 22 9.Είναιτοπαιδίεργαζόμενος; Ομαθητής; Τιείδουςεργαζόμενος;Σαντονενήλικο; Εργάζεται σκληρά ή μαλακά ; Πόσεςώρες; Πούεργάζεται; Πόσοκαιπότεπληρώνεται; Εργονομίαείναι... Α.Έχετεακούσειποτέτηλέξη εργονομία ; ΝαιΌχι Β. Εργονομίασημαίνει: Τοννομικόκώδικαπουρυθμίζειταδημόσιαέργα Τοννομικόκώδικαπουρυθμίζειτιςεργασιακέςσχέσεις Τοννομικόκώδικαπουαφοράτηνυγείατηςεργασίας Τ

5 18/12/14 Τααπολύτωςανελαστικά ΜΕΡΟΣΓ Αςτοπάρειτοποτάμι! Τισχεδιαστικό λάθοςέκανεο καλιτέχνης; Οκανόναςτων4ορθώνγωνιών ΚνήμηKΠέλμα, ΜηρόςKΚνήμη, ΚορμόςKΜηρός, ΒραχίοναςKΑντιβράχιο. 27 Οκανόναςτων4ορθώνγωνιών Πετυχαίνεταιόταν: 1. Πέλμα:ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΑπατάσταθεράστοδάπεδο 2. Κα=Κν(ορθότεραΚατοπολύίσομεΚν) 3. Τομήκοςτηςέδραςτουκαθίσματος(Ε)πρέπεινάναιτοπολύίσομετο μήκοςτουμηρού(μ) καιστηνπραγματικότηταε~2μ/3 4. ΗπλάτητηςκαρέκλαςυποστηρίζειτηΣΣστοπιοαδύνατότηςσημείο: ΟΜΣΣ,καιόχιταισχίαούτετηΘΜΣΣκαιταχέρια,πουπρέπειναείναι πάντατελείωςελεύθερα 5. Τούψοςτουθρανίου,ότανομαθητήςγράφεικαιεφόσονηκαρέκλαείναι στονούμερότου,πρέπειναείναιτόσοώστετοαγκώναςνασχηματίζει ορθήγωνία,ενώοβραχίοναςκρέμεταιχαλαράδίπλαστονκορμό. 6. Άσκηση:Τιλάθοςσχεδιαστικόέχειηεικόνα; Καθίστεμετονκανόνατων4ορθώνγωνιών,μπροστάσ ένανκαθρέπτη.τι χώροςπερισεύειανάμεσαστοαντιβράχιοκαιστομηρό;4k5εκατοστά!όχι αυτότοχάσμαπουέχειτοσχήμα...ανάμεσαμηρόκαιχέριίσιαkίσιαπου χωράειμιασανίδα!σεκαμίαπερίπτωσησυρτάρι... 18/12/14 28 ΓιάνηςΔημολιάτης:ΥγιεινήΑσφάλειαστοΓραφείο Οκανόναςτων4ορθώνγωνιών Οκανόναςτων4ορθώνγωνιών...-πάμε-και-στην-ψιλοδουλιά!-Όπως-ότι:- ηκαρέκλακαλόνάναιλίγομικρότερη(ποτεμεγαλύτερη) απότηνκνήμη(κα<=κν),ώστενασχηματίζειμιαγωνία 5K30μοιρών,οπότετοπέλμαχρειάζεταιυποπόδιομε κλίσηπερίπου15μοιρών. ηέδρακαιηπλάτητουκαθίσματοςίσωςναέχουνελαφρά προςταπίσωκλίση.καιίσωςτοθρανίοπροςτακάτω... Εάνκαιμόνον εάνπληρούνται οιαπόλυτα ανελαστικές προηγούμενες συνθήκες,τότε σεπερίπτωσηπουηπλάτηξαπλώνειθαπρέπειναγίνεται μαζίμετηνέδρα(δηλαδήέδραkπλάτητουκαθίσματος πρέπειναείναιένασώμα) Όμως!Ξεχάστετααμέσως(θασαςπωπούθαταβρείτε). Καιγυρίστεστηνπροηγούμενηεικόναπουδενπρέπεινα ξεχάσετεποτεκαιγιατιποτα! 30 5

6 18/12/14 ΜΕΡΟΣΔ Λύσειςασκήσεων1K Ομαθητήςπροσέχειστονπίνακα 1. Πατάειτοπέλμαστοδάπεδο;ΟΧΙ.Αρκεί!Πέταματης καρέκλας,τοσχολείοκόβεται. 2. Γιατίοικνήμεςείναιπροτεταμένες;ΔιότιΕ>Μ.ΞαναK αρκεί!τοσχολείοστηνίδιατάξη.θυμίζωτοναπόλυτα ανελαστικόκανόναε<μ(καικαλύτεραε=2μ/3). 3. Πουείναιηπλάτητηςκαρέκλας;ΣτηρίζειτηνΟΜΣΣ; Όχι!ηοσφυϊκήείναιστοναέρα...Αιχμαλωτίζειτη θωρακικήπουπρέπειναείναιελεύθερη Τικάνουνταχέριακαιγιατί;Κρατιέταιμηνπέσει; Κοπήκατε!Οικνήμεςκάνουνμοχλόκαιτραβάνετο σώμαμπροστά,ομόνοςτρόποςναακουμπάστηνπλάτη είναινακρατάτοσώματουμεταχέριακόντραναμη γλιστράμπροστά Ομαθητήςπροσέχειστονπίνακα 5. Ναί,μαηαπαράδεχτησυνθήκηΕ>Μαναγκάζειτις κνήμεςναείναιπροτεταμένες!οπότε;οπότε τισυμβαίνειστιςιγνύες;μιακόκινηήμπλέήμαύρη γραμήήεντομή,εξαρτάταιπόσηώραέχειυποχρεωθεί σεαυτήτηστάση(κανέναπαιδί[καικανέναςάνθρωπος] δενκάθεταισεαυτήτηστάσηανδενυποχρεωθείμετη βία). 7. Τοπαιδίπονάεικαιτομόνοπουθέλειείναινααπαλαγεί απότομαρτύριο. 8. Ταδύοχέριαδενκρατάνεμόνοτοσώμαναμη γλιστρήσειμπροστά,κρεμάνεκαιτοβάροςτουπαιδιού απότιςπλάτεςτουώστεναελαφρώσειοπόνοςστα πόδιατου! 33 1.Ομαθητήςπροσέχειστονπίνακα 9. Βασανιστήρια! 10. ΟδάσκαλοςνομίζειότιοΚωστάκηςπροσέχειστο μάθημα.μαokωστάκηςτομόνοπουονειρεύεταιείναι τοδιάλειμα! 11. ΣιγάKσιγάθα-μισήσει-το-ίδιο-το-σχολείο -(θυμάται κανείςγιατίυπάρχειάραγε;)σεπείσματουαριστοτέλη ("οάνθρωποςτουειδέναιορέγεταιφύσει").ταπαιδιά δενπάσχουναπόσύνδρομοστενώνπαπουτσιών Πείραμα:Καθίστεστηνκαρέκλαμεταπόδια τεντωμέναμπροστά:βάλετετηνκαρέκλακάτωαπότο τραπέζι.τοκάνατε;συμπέρασμα; 34 2.Ομαθητήςγράφει Βρείτετα σωστάκαι ταλάθη 35 3.Ηκακιάσυνήθεια «Έχωκάνεικάθε προσπάθειανατους κόψωτηνκακιά συνήθειαναβάζουν τηντσάντατουςέτσιñ δεντακατάφερα...» Εσείς;Θατα καταφέρετε; 36 6

7 18/12/14 4.Τοκακομαθημένοπαλιόπαιδο Συμπέρασμα Κάθεταιμε ταπόδια πάνωστην καρέκλα Συμπέρασμα Ενώοιμεγάλοισυζητούνγιατηντύχη τουμικρούγουίλιαμ... Σελίδα222 Σελίδα Σελίδα

8 18/12/14 Καιπώςθαβρωτονούμεροτων επίπλωντουπαιδιούμου;;; heps://dl.dropbox.com/u/ /pubdimoliaôs/ Moisidis_EpiplaForaneMacites_Arhia_1991.pdf 46 Καιτιθαγίνει;Κάθεχρόνοθατου αγοράζομεέπιπλα; Δύο-λύσεις-υπάρχουν: ήνατουαγοράσετεέπιπλαμιακαικαλήσαν ναείναιμεγάλος,θάρθειηώραπουθατου κάνειτονούμερότους, Καιτιθαγίνει;Κάθεχρόνοθατου αγοράζομεέπιπλα; Δύο-λύσεις-υπάρχουν: ήνατουαγοράσετεέπιπλαμιακαικαλήσαν ναείναιμεγάλος,θάρθειηώραπουθατου κάνειτονούμερότους Να!Όπωςκάνετεμε......ταπαπούτσιατου: Τουτααγοράζετε μιακαικαλήστα5του, στα25τουθατουκάνουν! 48 8

9 18/12/14 Καιτιθαγίνει;Κάθεχρόνοθατου αγοράζομεέπιπλα; Δύο-λύσεις-υπάρχουν: ήνατουαγοράσετεέπιπλαμιακαικαλήσαν ναείναιμεγάλος,θάρθειηώραπουθατου κάνειτονούμερότους, ήναβρείτεένατρόποτοπαιδίσαςναμη μεγαλώνει,ναμένειγιαπάνταόσοότανήταν ενόςέτους. Αν-καμιά-απότιςδύολύσειςδενσαςικανοποιεί, 49 τότεείστευποχρεωμένοι...έστωκιανδεν ταιριάζεισεσάς. Αντίναχτίζετετο παιδίσαςστον κόσμοσας,στον κόσμοπου ταιριάζεισεσας... ΔΙΑΛΕΞΤΕ._ ΜαρίαΜοντεσόρι: ηπρώτηγιατρίνα στηνιταλία, Έμεινεστην Ιστορίαωςμεγάλη παιδαγωγός 50 Κατ οίκονεργασία! ΜΕΡΟΣΒ Ταέπιπλαστοχώρο Λουμπάγκο! (οσφυαλγία) Εμφανίζεταιστη μέσηηλικία. Πότε(μπορεί)να ξεκίνησε; Ερευνητικό ερώτημαγια-σάς! Ταέπιπλαστηναίθουσα... Κάτοψηπραγματικήςσχολικήςαίθουσας.Τα-σχόλιά-σας; (ΓρΔ=γραφείοδασκάλου)

10 18/12/14 Απλέςλύσεις Ταέπιπλαστηναίθουσα! Ταμαλιάήτοπρόσωπο; The Ηπυραμίδατηςμάθησης Learning Pyramid? Lecture Reading Audiovisual Demonstration Discussion group Practice by doing Teach others National Training Laboratories, Bethel, Maine, USA Average Retention Rate 5% 10% 20% 30% 50% 75% 80%

11 18/12/14 Άσκησητελευταία:πότεγράφτηκε; «Μεγάληφροντίςπρέπεινακαταβάλληταιόπωςειςτο δωμάτιοντουπαιδίουεισέρχηταικαθαρόςαήρκαιήλιοςñ απαραίτητονείναιεπίσηςναφέρωμεναυτόεπίόσοντο δυνατόνμακρότερονχρόνονειςτούπαιθρον, προφυλασσόμενονκατάταςψυχράςημέραςδιαπαχέων ενδυμάτων.προςτονσκοπόνδετούτονανάγκηόπωςεις ταςμεγάλαςπόλειςυπάρχωσιδημόσιοικήποικαιάλλαι θέσειςένθαταπαιδίαπάσηςηλικίαςδύνανταινα διαμένωσινκαθ όληντηνημέρανκαιναπαίζωσινεν αυταίςñδέονδεαύταιναώσισύσκιοι,ιδίωςπαρ ημίντο θέρος,ναπεριβάλλωνταιυπότεχνητώνλειμώνωνκαινα έχωσιτοέδαφοςκεκαλυμμένονυπόυλικούμη μετατρεπομένουειςκονιορτόν.» (θαγραφεί) Το PDF ΤΑΕΠΙΠΛΑ ΕΧΟΥΝ ΝΟΥΜΕΡΟ._

12 18/12/14 Δενθαξεχάσω! νουςυγιήςενσώματιυγιεί Έναςείναιοκανόνας: οκανόναςτων4ορθώνγωνιών νουςυγιήςενσώματιυγιεί νουςκαισώμαυγιή ενσχολείωυγιεί Ποτέμηλεςποτέ! Τιμπορείναείναι; Ποιαηχρήσητου; Κλεχάτσκα 71 OFFICE LAYOUT, WORKSTATIONS AND EQUIP Κλεχάτσκα Figure 4.6 Kneeling chair 72 Figure 4.7 Seat height and footrest adjustment How to correctly adjust an office chair The chair height should be set so that th and the feet rest comfortably on the floo Combine chair and desk adjustments to Where writing and mouse and keyboard necessary for the chair height to be adju (that is, raised for keying or mouse work If the chair height is correctly set but th height or raise the height of the chair an difference (see Figure 4.7). The backrest should be adjusted so that Πηγή:βλ the lower back, centred about waist lev επόμενη or forward tilt of the seat will allow an in διαφάνεια decrease the force on the lumbar spine. If the thighs are wedged between the c or the knees bump into the front of the the chair is too high, the desk top is too and desk. An ergonomist can give advic Small adjustments can be made as ofte appropriate posture for the task. How to decide if you need a footrest This will depend upon whether your desk i adjusted your chair to suit your needs. If th lowered, then raise the height 12 of the chair of the floor by the same amount. Footrests adjustability and be large enough to permit feet. A footrest should not be so big that it footrest limits mobility so it is preferable to chair to avoid the need for a footrest. How to decide if you need armrests Armrests are designed to allow people to s or sitting down. They are suitable for peop

13 Officewise 18/12/14 lack of control over work, excessive job demands, relationships with others, conflict, poor management style, lack of job security and a high rate of change. How is stress managed? Stress can be managed at two levels: Officewise Καιμόνοτιςεικόνεςναδείτε... organisational: Organisations can focus on improved management structures and consultation with staff on matters such as workload Μιαεικόνα1000λέξεις individual: Individuals can use skills such as time management and relaxation techniques. For more information on stress responses see Comcare, Supervisor s Handbook: Managing Staff with Stress Responses, Quality of Working Life Strategy (1993). Officewise OFFICE LAYOUT, WORKSTATIONS AND EQUIPMENT A guide to occupational health and safety in the office DESIGNING A HEALTHY AND SAFE WORKING ENVIRONMENT hep://www.worksafe.vic.gov.au/ data/assets/ Contents Acknowledgments pdf_file/0016/3634/officewise_web.pdf THERMAL COMFORT AND AIR QUALITY IN THE OFFICE Managing Thermal comfort Occupational Health and Safety in the Office (Section 1) ΓιάνηςΔημολιάτης:ΥγιεινήΑσφάλειαστοΓραφείο Job Design Comfort is influenced in Office by clothing, Work the job (Section being undertaken, 2) temperature, humidity and air flow. People may feel uncomfortable if the temperature within an office is Designing either too low a Healthy or too high. High and humidity Safe can create Working a stuffy, sticky Environment atmosphere (Section 3) and contribute to feelings of tiredness. There are considerable individual Office differences Layout, between Workstations people regarding what and is comfortable Equipment and it is unlikely (Section 4) Working that a single with temperature VDUs or (Section level of humidity 5) will suit everybody. For further information on thermal comfort, refer to Comcare Australia s Air General Conditioning Health and Thermal and Comfort Safety in Australian Issues Public in Service the Offices Office (1995). (Section 6) 18/12/14 73 Identifying thermal comfort issues Appendices To identify thermal comfort issues in office environments, ask the people working A. A hazard in the area a series identification of questions like: checklist Do you find the atmosphere hot, cold, stuffy or draughty? B. Setting When do up you your notice these workstation conditions? C. Exercises What effect for do these office conditions workers have on your work? How do you deal with them? D. References and advice where to obtain them Where do you notice these conditions? Μακριάοαέραςαπότουςανθρώπους! Acknowledgments Contributors to this publication Chris Fitzgerald, Consultant Ergonomics, Risk and Injury Management Services, Comcare Reviewers of this publication Ross Armstrong Consultant Ergonomics Figure How 11 to decide if you need armrests Figure 3.7 Direct air flow away from people Standing-height benches Figure 4.7 Seat height and footrest adjustment How Armrests to decide are if designed you need a foot to allow rest people to support themselve David Caple 18/12/14 Assessing thermal ΓιάνηςΔημολιάτης:ΥγιεινήΑσφάλειαστοΓραφείο comfort issues 75 Typical tasks that require 18/12/14 a standing-height bench ΓιάνηςΔημολιάτης:ΥγιεινήΑσφάλειαστοΓραφείο include sorting or mail, sitting collating down. They are suitable 76 for people who perform a This will depend upon whether your desk is at the required height once you have documents, and binding and receiving incoming goods. Drafting workstations workstation, move frequently to and from their chair or sit b Where thermal comfort is an issue, there will usually be a history of complaints needs. If the desk may is too high and it cannot be lowered, then raise the height of t Consultant from staff. Ergonomics, David Caple and Associates be required for tasks involving drawing or preparing artwork. In some the talk height to cases, visitors. of the floor Armrests by the same are amount. less Foot suitable rests should for keying have height work. and an If Where problems are identified by many staff, thermal comfort issues should be standing-height benches or drafting workstations are used by staff enough on whose the to armrests permit capacity some they movement can cause while supporting the shoulders the feet. A to foot be rest raised should in n assessed by an appropriately qualified person and control measures developed in to sit for prolonged periods is limited (see Figure 4.9). chair base. consultation with employees. posture. The desk surface can be used to support the forear Jim Carmichael Ideally, standing-height benches should be adjustable to accommodate How effort to the of decide supporting height if you need the arm arms. rests Armrest designs should not lim differences of the range of people using them. In general, a standing-height movement bench by touching the desk. Anton Grodeck needs to be between 850mm and 950mm from the floor, but this Arm will rests depend are suitable on for people who perform a variety of tasks at a workstation the type of task performed. The tasks performed should determine chair, Choosing the or amount sit back in between oftheir chair talk to visitors. Arm rests are less suitable for k castors and glides on the arm rests and cause the shoulders to be raised into an unnatural posture. space required on the bench top. Generally, the length ranges from 1.2 metres up forward chair movement by contacting the desk. Richard Sutherland to 3 or 4 metres long. The depth generally ranges upwards from Castors 600mm allow chairs to be easily moved forwards and backw depending on the tasks to be performed. Choosing are not suitable between castors for use and on glides non-carpeted surfaces unless fitt Misuse of a chair with castors, such as standing on it, is haz Comcare Benches are less suitable for seated work, where a desk should be used. Benches Ένατραπέζιγιαόλεςτιςδουλιές; Castors castors allow with chairs friction to be easily brakes moved should forwards be and used backwards; where however, chairs they OFFICE LAYOUT, WORKSTATIONS Figure 4.8 Incorrect standing-height AND benchequipment usually have limited or no space νουςυγιήςενσώματιυγιεί for the knees, causing a twisted posture. High do carpeted surfaces. Misuse of a chair with castors, such as standing on it, is hazar chairs can be unstable and do not enable a person to place their chairs feet for comfortably do example, not need to on be visitors moved for chairs example, or on where visitors chairs, hardfloor or where surfac hard Phil Clark on the floor or a footrest. Some high desks provide a continuous taken foot platform not to to provide slippery mats at desks where chairs wi allow for foot support and movement at the workstation. Purchasing chairs Standing-height benches Purchasing chairs Typical tasks that require a standing-height Sloped bench include work surfaces sorting mail, collating file://///griffin1/aawebdev/internet/publications/officewise/officewise.html documents, and binding and receiving (1 incoming of 93) [20/11/2002 goods. Drafting 13:50:55] νουςκαισώμαυγιή Some desk designs incorporate workstations a sloped may surface section. Otherwise Before file://///griffin1/aawebdev/internet/publications/officewise/officewise.html an angle purchasing or new chairs, it is important to (36 assess of 93) [20/11/2002 use be required for tasks involving drawing or sloped preparing board artwork. enables In some the angle cases, of a work surface to be adjusted. design It is usually features needed. WorkSafe Australia s Ergonomic Pr standing-height benches or drafting workstations placed on are top used of a by desk staff and whose used capacity to raise the height and angle of for documents the Selection so of Office Furniture and Equipment (1991) p to sit for prolonged periods is limited (see that Figure the 4.9). neck is in a more ενχώρωεργασίας upright posture while reading and writing the for selection prolonged of chairs, and the requirements for adjustable Ideally, standing-height benches should be periods adjustable (see to Figure accommodate 4.10). the height found in AS/NZS 4438 Height Adjustable Swivel Chairs (199 differences of the range of people using them. Eye strain In general, can be a decreased standing-height by positioning bench the document at a right-angle responsibility to the of suppliers to advise if chairs meet the Austra needs to be between 850mm and 950mm line from of vision. the floor, The but angle this board will depend needs on to be adjustable and large enough Research to support and Development Institute (AFRDI) Standards. Tria the type of task performed. The tasks performed several documents. should determine the amount of υγιεί office is advisable prior to purchase. space required on the bench top. Generally, the length ranges from 1.2 metres up to 3 or 4 metres long. The depth generally General ranges upwards features from of desk 600mm design depending on the tasks to be performed. A good desk should have: Benches are less suitable for seated work, where rounded a desk corners should with be no used. sharp Benches edges; Figure 4.8 Incorrect standing-height bench usually Figure 4.9 have Correct limited standing-height or no space bench for the knees, causing a twisted posture. High good access for legs with no obstacles under the desk to cause discomfort chairs can be unstable and do not enable a person to place their feet comfortably and possible injury (see Figure 4.11); on the floor or a footrest. Some high 77 desks provide a continuous 18/12/14 foot platform to ΓιάνηςΔημολιάτης:ΥγιεινήΑσφάλειαστοΓραφείο 78 allow for foot support and movement at the a workstation. flat, smooth surface for ease of writing, of a neutral colour with a nonreflective finish; 36 and WORKSAFE VICTORIA / OFFICEWISE A GUIDE TO HEA Sloped work surfaces adjustability to fit most users (AS/NZS 4442 Office Desks 1997 recommends Some desk designs incorporate a sloped surface a range section. of adjustment Otherwise for an seated angle tasks or of at least 150mm, from 610mm to sloped board enables the angle of a work surface 760mm to in be height, adjusted. easily It is adjustable usually from the seated position). placed on top of a desk and used to raise the height and angle of documents so that the neck is in a more upright posture Tips while and reading hintsand writing for prolonged periods (see Figure 4.10). When selecting desks and other workstation equipment and furniture, consider: Eye strain can be decreased by positioning the tasks document to be at performed; a right-angle to the line of vision. The angle board needs to be adjustable type of and equipment large enough and materials to support to be used; several documents. adjustability; and 13 General features of desk design number of different users. A good desk should have: Where possible, split desk designs should be avoided as these limit the options rounded corners with no sharp edges; for placing equipment and can cause secondary hazards if the user s legs strike Figure 4.9 Correct standing-height bench Figure 4.10 Angle board the adjustment mechanism. good access for legs with no obstacles under the desk to cause discomfort and possible injury (see Figure 4.11); The space under the desk should be free of obstacles to enable safe and comfortable location and movement of the legs. a flat, smooth surface for ease of writing, of a neutral colour with a nonreflective finish; and Where possible, arrange trials of a variety of desks from suppliers. This allows you to select desks suitable for the variety of tasks performed at each adjustability to fit most users (AS/NZS 4442 workstation. Office Desks 1997 recommends WORKSAFE VICTORIA / OFFICEWISE A GUIDE TO HEALTH SAFETY IN THE OFFICE 29 Figure 2 18/12/14 Reducing job demands ΓιάνηςΔημολιάτης:ΥγιεινήΑσφάλειαστοΓραφείο through good design 74 Officewise The physical, social and psychological capabilities and needs of people should be considered in the design of work. Physical job design OFFICE LAYOUT, WORKSTATIONS AND EQUIPMENT How to correctly adjust an office chair The important aspect of physical job design is that it fits with how our bodies operate. Points to consider include: If the chair height is correctly set but the desk is too high, either lower the des chair Place the joints in relaxed and comfortable positions The and (see backrest use a foot rest Figure 2). should to make This makes be up the adjusted the height difference work of muscles, so that of ligaments its the convex feet above and curve the g tendons around joints more efficient and less fatiguing. the lower Where extreme back, positions centred must about be used, waist they should level. be A held slight backw for as little time as possible. Combine chair and desk adjustments to position the work at elbow height. Whe performed, or forward it may tilt be necessary of the seat for the will chair allow height an to be increase adjusted slightly in the betwe ang for keying The work should be kept as close as possible to the decrease and lowered body to minimise the force writing). the stress on on the the lumbar body when spine. reaching to Figure 4.6 perform Kneeling a task. chair If If the the thighs thighs are wedged are wedged between the between chair and the under chair surface and of the unde desk, Repetitive tasks such as using a computer should the be performed for short periods. They are best interspersed with Υποπόδιο or desk, the then knees either bump the desk into is too the low, front the chair of is the too high, desk the then desk either top or ke other tasks requiring different movements and too postures tall for such the as chair collecting and desk. the documents An ergonomist at the should printer, be reviewing, consulted for advice in t photocopying and distributing documents. file://///griffin1/aawebdev/internet/publications/officewise/officewise.html (18 of 93) [20/11/ :50:55] The chair height should be set so that the thighs are appr and the feet rest comfortably on the floor. Combine chair and desk adjustments to position the work Where writing and mouse and keyboard tasks are perform necessary for the chair height to be adjusted slightly betw (that is, raised for keying or mouse work and lowered for The If chair the height chair should height be is set correctly so that the set thighs but are the approximately desk is horizontal too higha floor. height or raise the height of the chair and use a footrest t difference (see Figure 4.7). the chair is too high, the desk top is too thick or the user and desk. An ergonomist can give advice in this situation Small adjustments can be made as often as changes in ta appropriate posture for the task. How to decide if you need a footrest This will depend upon whether your desk is at the required adjusted your chair to suit your needs. If the desk is too high lowered, then raise the height of the chair and use a footres of the floor by the same amount. Footrests should have heig adjustability and be large enough to permit some movemen feet. A footrest should not be so big that it clashes with the footrest limits mobility so it is preferable to have full adjusta chair to avoid the need for a footrest.

14 18/12/14 νουςυγιήςενσώματιυγιεί νουςκαισώμαυγιή ενχρόνωεργασίας υγιεί 79 Εκτόςαπότοχώρουπάρχεικαιοχρόνος! heps://dl.dropboxusercontent.com/u/ /pubdimoliaôs/ PoIy/_Eryasia_HronosEryasias_HronosMiEryasias_YAE_2001.pdf heps://dl.dropboxusercontent.com/u/ /pubdimoliaôs/poiy/ _Eryasia_HronosEryasias_HronosMiEryasias_Kapesovo_2005.pdf 80 Workaholics Βαθμολογήστετιςπαρακάτω απαντήσειςσυναδέλφωνσας Το-νούμερο-της-καρέκλας-που-θα-δώσω-στο-παιδί-μου-θα-το-βρίσκω:- «μεμεζούρα» «σεόλητηδιάρκειατηςζωήςκαιτηςεξέλιξήςτου» «μετονούμεροτωνπαπουτσιών» «μπροστάμου» «χωρίςνατοκαταπιέζωκαιχωρίςνατουπερπροστατεύω πάντως!» «στοσημείοτηςκαρέκλαςστοοποίοτοέχουνγράψει» «μετυχαιοποίηση,στρίβονταςνόμισμα» «κρίνονταςταχαρακτηριστικάκαιτιςανάγκεςτουίδιουμουτου παιδιού.δενθατουδώσωμικρόνούμεροάμαχρειάζεται μεγαλύτερο,διότιπρόκειταιγιασφάλμα.θαπροσπαθήσωνα είμαιόσοπιοακριβήςγίνεται» 83 14

Terabyte Technology Ltd

Terabyte Technology Ltd Terabyte Technology Ltd is a Web and Graphic design company in Limassol with dedicated staff who will endeavour to deliver the highest quality of work in our field. We offer a range of services such as

Διαβάστε περισσότερα

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM

Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM Bring Your Own Device (BYOD) Legal Challenges of the new Business Trend MINA ZOULOVITS LAWYER, PARNTER FILOTHEIDIS & PARTNERS LAW FIRM minazoulovits@phrlaw.gr What is BYOD? Information Commissioner's Office

Διαβάστε περισσότερα

mposition workstation mposition mposition

mposition workstation mposition mposition ελτίο Χαρακτηριστικών Είδους mposition Το κάθισµα είναι εξοπλισµένο µε : Η εργονοµική λύση της τεχνολογίας για τα άτοµα που δουλεύουν πολλές ώρες µε έντονη προσήλωση στην οθόνη του φορητούτουςυπολογιστή.

Διαβάστε περισσότερα

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit

ίκτυο προστασίας για τα Ελληνικά αγροτικά και οικόσιτα ζώα on.net e-foundatio //www.save itute: http:/ toring Insti SAVE-Monit How to run a Herdbook: Basics and Basics According to the pedigree scheme, you need to write down the ancestors of your animals. Breeders should be able easily to write down the necessary data It is better

Διαβάστε περισσότερα

Test Data Management in Practice

Test Data Management in Practice Problems, Concepts, and the Swisscom Test Data Organizer Do you have issues with your legal and compliance department because test environments contain sensitive data outsourcing partners must not see?

Διαβάστε περισσότερα

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade

Εγκατάσταση λογισμικού και αναβάθμιση συσκευής Device software installation and software upgrade Για να ελέγξετε το λογισμικό που έχει τώρα η συσκευή κάντε κλικ Menu > Options > Device > About Device Versions. Στο πιο κάτω παράδειγμα η συσκευή έχει έκδοση λογισμικού 6.0.0.546 με πλατφόρμα 6.6.0.207.

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40075A0112* P40075A. Edexcel International GCSE. Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Monday 3 June 2013 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΓΕΩΠΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ HACCP ΣΕ ΜΙΚΡΕΣ ΒΙΟΤΕΧΝΙΕΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑ ΛΕΜΕΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education *6301456813* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered

Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες χρήσης υλικού D U N S Registered Οδηγίες ένταξης σήματος D U N S Registered στην ιστοσελίδα σας και χρήσης του στην ηλεκτρονική σας επικοινωνία Για οποιαδήποτε ερώτηση, σας παρακαλούμε επικοινωνήστε

Διαβάστε περισσότερα

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης

Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Από τις Κοινότητες Πρακτικής στις Κοινότητες Μάθησης Νίκος Καρακαπιλίδης Industrial Management & Information Systems Lab MEAD, University of Patras, Greece nikos@mech.upatras.gr Βασικές έννοιες ιάρθρωση

Διαβάστε περισσότερα

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων

Business English. Ενότητα # 9: Financial Planning. Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Πειραιά Τεχνολογικού Τομέα Business English Ενότητα # 9: Financial Planning Ευαγγελία Κουτσογιάννη Τμήμα Διοίκησης Επιχειρήσεων Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ. Πτυχιακή εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή εργασία ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ ΣΤΗ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΜΕ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗ ΠΑΧΥΣΑΡΚΙΑ Έλλη Φωτίου 2010364426 Επιβλέπουσα

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΓΝΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ ΣΕ ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΜΕΤΑΜΟΣΧΕΥΣΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΑΠΟ ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro

Quantifying the Financial Benefits of Chemical Inventory Management Using CISPro of Chemical Inventory Management Using CISPro by Darryl Braaksma Sr. Business and Financial Consultant, ChemSW, Inc. of Chemical Inventory Management Using CISPro Table of Contents Introduction 3 About

Διαβάστε περισσότερα

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING

GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING GREECE BULGARIA 6 th JOINT MONITORING COMMITTEE BANSKO 26-5-2015 «GREECE BULGARIA» Timeline 02 Future actions of the new GR-BG 20 Programme June 2015: Re - submission of the modified d Programme according

Διαβάστε περισσότερα

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education

Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education Cambridge International Examinations Cambridge International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One For Examination from 2015 SPECIMEN ROLE PLAY Approx.

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013

LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG. 14 January 2013 LESSON 9 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΝΝΙΑ) REF : 101/011/9-BEG 14 January 2013 Up πάνω Down κάτω In μέσα Out/outside έξω (exo) In front μπροστά (brosta) Behind πίσω (piso) Put! Βάλε! (vale) From *** από Few λίγα (liga) Many

Διαβάστε περισσότερα

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών

Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Διαχείριση Εισοδημάτων Παραπέμπεται από την υπηρεσία Προστασίας Παιδιών Τι είναι η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management]; Η Διαχείριση Εισοδημάτων [Income Management] είναι ένας τρόπος που σας βοηθάει

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014

LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG. 4 March 2014 LESSON 16 (ΜΑΘΗΜΑ ΔΕΚΑΕΞΙ) REF : 102/018/16-BEG 4 March 2014 Family η οικογένεια a/one(fem.) μία a/one(masc.) ένας father ο πατέρας mother η μητέρα man/male/husband ο άντρας letter το γράμμα brother ο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΠΝΙΣΤΙΚΕΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΡΡΟΗ ΤΟΥΣ ΣΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΤΟΥ ΚΑΠΝΙΣΜΑΤΟΣ ΣΤΟΥΣ ΕΦΗΒΟΥΣ Ονοματεπώνυμο Φοιτήτριας: Χριστοφόρου Έλενα

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking Role Play Card One 1 March 30 April 2010

Διαβάστε περισσότερα

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA

Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Η κατάσταση της ιδιωτικότητας Ηλίας Χάντζος, Senior Director EMEA Αθήνα 1 η Απριλίου 2015 Και γιατί μας νοιάζει ή μας αφορά; Νέα Ευρωπαική νομοθεσία Τίνος είναι τα προσωπικά δεδομένα; Και λοιπόν; Τα περιστατικά

Διαβάστε περισσότερα

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο)

BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Καλωσήλθατε στην ηλεκτρονική βιβλιοθήκη του epiheirimatikotita.gr. Εδώ μπορείτε να βρείτε άφθονο BUSINESS PLAN (Επιχειρηματικό σχέδιο) Seven Steps To A Successfull pdf Business Plan Writing an effective

Διαβάστε περισσότερα

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ Η θέση ύπνου του βρέφους και η σχέση της με το Σύνδρομο του αιφνίδιου βρεφικού θανάτου. Χρυσάνθη Στυλιανού Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ INDEX ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ TECHNICAL INFORMATION ΣΤΡΟΓΓΥΛΕΣ ΟΠΕΣ ROUND HOLES ΤΕΤΡΑΓΩΝΕΣ ΟΠΕΣ SQUARE HOLES Η εταιρεία Λεωνίδας Ματθαίου µεταφέρει µια εµπειρία 41 χρόνων, συνεχίζοντας την πορεία που ξεκίνησε ο πατέρας του, Ιωάννης Ματθαίου, από το 1967, στον Πειραιά. Επανιδρύθηκε το 2008, µε νέες ιδέες και προϊόντα,

Διαβάστε περισσότερα

PVC + ABS Door Panels

PVC + ABS Door Panels PVC + ABS Door Panels Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 με αντικείμενο τις ηλεκτροστατικές βαφές μετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις δραστηριότητες της

Διαβάστε περισσότερα

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO

JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 2014 UNITED NATIONS DEVELOPMENT PROGRAMME Pristina UNITED NATIONS OFFICE ON DRUGS AND CRIME Vienna JUDICIAL INTEGRITY IN KOSOVO 1 ASSESSMENT REPORT 2 ACKNOWLEDGMENTS Jason

Διαβάστε περισσότερα

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις Πληροφορικής Ευκαιρίες Χρηματοδότησης σε Ευρωπαϊκό Επίπεδο Ντίνα Μπάγκα Γραφείο Διαμεσολάβησης Επιτροπή Ερευνών Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων http://liaison.rc.uoi.gr Τηλ. 2651007976,

Διαβάστε περισσότερα

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service

- S P E C I A L R E P O R T - EMPLOYMENT. -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service - S P E C I A L R E P O R T - UN EMPLOYMENT -January 2012- Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information.

Modern Greek *P40074A0112* P40074A. Edexcel International GCSE. Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours. Instructions. Information. Write your name here Surname Other names Edexcel International GCSE Centre Number Modern Greek Candidate Number Thursday 31 May 2012 Morning Time: 3 hours You do not need any other materials. Paper Reference

Διαβάστε περισσότερα

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015

www.almarealestate.gr Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Προφίλ Γραφείου 2015 Office Profile 2015 Περιεχόμενα Contents 01 02 03 04 05 06 Ποιοί Είμαστε - Who we are Τι κάνουμε - What we do Τι κάνουμε διαφορετικά - What we do differently Τι έχουμε πετύχει - What

Διαβάστε περισσότερα

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE

E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE E.O.U.D.A.T.K. CMAS GREECE '80 - CMAS.,,. EOUDATK - CMAS GREECE........ 2118,3/101/07/10-8-2007.,,......., EOUDATK - CMAS GREECE. 1. 1.1 EOUDATK - CMAS GREECE......... (.... ) 1.2, EOUDATK - CMAS GREECE,

Διαβάστε περισσότερα

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού

Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ. Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Professional Tourism Education EΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ Ministry of Tourism-Υπουργείο Τουρισμού Need for Professional Tourism Education Η Ανάγκη για Επαγγελματική Τουριστική Εκπαίδευση Tourism:

Διαβάστε περισσότερα

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research

Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Write your name here Surname Other names Edexcel GCE Centre Number Candidate Number Greek Advanced Unit 2: Understanding, Written Response and Research Tuesday 18 June 2013 Afternoon Time: 3 hours Paper

Διαβάστε περισσότερα

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology

AME SAMPLE REPORT James R. Cole, Ph.D. Neuropsychology Setting the Standard since 1977 Quality and Timely Reports Med-Legal Evaluations Newton s Pyramid of Success AME SAMPLE REPORT Locations: Oakland & Sacramento SCHEDULING DEPARTMENT Ph: 510-208-4700 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Ρύθμιση e-mail σε whitelist

Ρύθμιση e-mail σε whitelist Ρύθμιση e-mail σε whitelist «Δουλεύω Ηλεκτρονικά, Δουλεύω Γρήγορα και με Ασφάλεια - by e-base.gr» Web : www.e-base.gr E-mail : support@e-base.gr Facebook : Like Twitter : @ebasegr Πολλές φορές αντιμετωπίζετε

Διαβάστε περισσότερα

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents

SOAP API. https://bulksmsn.gr. Table of Contents SOAP API https://bulksmsn.gr Table of Contents Send SMS...2 Query SMS...3 Multiple Query SMS...4 Credits...5 Save Contact...5 Delete Contact...7 Delete Message...8 Email: sales@bulksmsn.gr, Τηλ: 211 850

Διαβάστε περισσότερα

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece

10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr. Rethymnon - Crete - Greece 10, Plastira Square Rethymno, Crete, Greece Tel.: 28310 28667-9, Fax: 28310 28670 www.hotelideon.gr ideon@otenet.gr Rethymnon - Crete - Greece Perfectly located just minutes from the heart of Rethymnon.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής

ΑΓΓΛΙΚΑ Ι. Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts. Ζωή Κανταρίδου Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Ενότητα 5: Dealing with Academic Abstracts Τμήμα Εφαρμοσμένης Πληροφορικής Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που

Διαβάστε περισσότερα

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail.

This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. This is an electronic reprint of the original article. This reprint may differ from the original in pagination and typographic detail. Author(s): Chasandra, Mary; Tsiaousi, Louisa; Zisi, Vasiliki; Karatzaferi,

Διαβάστε περισσότερα

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS International General Certificate of Secondary Education www.xtremepapers.com UNIVERSITY OF CMRIDGE INTERNTIONL EXMINTIONS International General Certificate of Secondary Education *3788429633* GREEK 0543/03 Paper 3 Speaking and Listening Role Play ooklet One

Διαβάστε περισσότερα

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR

AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/RADIOLOGIST DOCTOR Περιγραφή: AKTINOΛΟΓΟΣ ΙΑΤΡΟΣ/ RADIOLOGIST DOCTOR MRI KAI T SCAN 64, ΤΗΕ EMPLOYER OFFERS 13TH SALARY ENGLISH LANGUAGE, Please include the national vacancy reference

Διαβάστε περισσότερα

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT

υπηρεσίες / services ΜΕΛΕΤΗ - ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ PLANNING - DESIGN ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ COMMERCIAL PLANNING ΕΠΙΠΛΩΣΗ - ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ FURNISHING - EQUIPMENT Αρχιτεκτονικές και διακοσμητικές μελέτες, με λειτουργικό και σύγχρονο σχέδιασμό, βασισμένες στην μοναδικότητα του πελάτη. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ Ανάλυση των χαρακτηριστικών των προϊόντων και ένταξη του τρόπου

Διαβάστε περισσότερα

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions

2007 Classical Greek. Intermediate 2 Translation. Finalised Marking Instructions 2007 Classical Greek Intermediate 2 Translation Finalised Marking Instructions Scottish Qualifications Authority 2007 The information in this publication may be reproduced to support SQA qualifications

Διαβάστε περισσότερα

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος

Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Ιδιωτικότητα και ασφάλεια στο νέο δικτυακό περιβάλλον Ηλίας Χάντζος Senior Director EMEA&APJ Government Affairs 1 Η πέντε μεγάλες τάσεις στην τεχνολογία 2 The Big Numbers for 2011 5.5B Attacks blocked

Διαβάστε περισσότερα

Pantelos Group of Companies

Pantelos Group of Companies Pantelos Group of Companies Company Profile Η εταιρεία «ΤΕΧΝΗ Α.Ε.» ιδρύθηκε στην Ξάνθη, το 1988 µε αντικείµενο τις ηλεκτροστατικές βαφές µετάλλων. Με σταθερά ανοδική πορεία, καταφέρνει να επεκτείνει τις

Διαβάστε περισσότερα

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας

Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Σεμινάριο Ομάδων Εργασίας της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας Πρακτική στους διαγωνισμούς προμήθειας υλικών στις Ευρωπαϊκές χώρες Χριστόφορος. Ολύμπιος Καρδιολογικό Τμήμα, Γ.Ν. Ελευσίνας ΘΡΙΑΣΙΟ Πρακτική

Διαβάστε περισσότερα

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon

Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Διάλεξη 4 Χ. Καραγιαννίδης, ΠΘ- ΠΤΕΑ Εφαρμογές ΤΠΕ στην ΕΕΑ Συστήματα Ηλεκτρονικής Μάθησης Centra & BigBlueBubon Εφαρμογές ΤΠΕ στην Εκπαίδευση & την Ειδική Αγωγή Χαράλαμπος Καραγιαννίδης karagian@uth.gr

Διαβάστε περισσότερα

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. Χτίζοντας την ΕΚΕ από..μέσα προς τα έξω! 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved. 1. Σύντομη παρουσίαση της Grant Thornton 2013 Grant Thornton International Ltd. All rights reserved.

Διαβάστε περισσότερα

SELF DIAGNOSIS METHOD

SELF DIAGNOSIS METHOD SELF DIAGNOSIS METHOD Benefits from adopting an EMS Cost saving and improved management control, Compliance with legislation and good relations with stakeholders, Meeting customer expectations, Demonstration

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΠΟΥΔΩΝ Master of science in Networking and Data Communications Ακαδημαϊκό Έτος 2013-2014 Συνδιοργάνωση Το ΤΕΙ Πειραιά και το πανεπιστήμιο Kingston της Μεγάλης Βρετανίας συνδιοργανώνουν

Διαβάστε περισσότερα

1. Improving Productivity

1. Improving Productivity 1. Improving Productivity Γενικές Πληροθορίες Πού απεσθύνεηε Απεσθύνεηαι ζε ιδιοκηήηες, ζηελέτη και επαγγελμαηίες ηοσ κλάδοσ όπως και ζηον ενημερωμένο και δραζηήριο θοιηηηή Τοσριζηικών & Ξενοδοτειακών

Διαβάστε περισσότερα

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες

ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες ιανοητικό Κεφάλαιο σε Πόλεις και Περιφέρειες Intellectual Capital for Communities A. Bounfour & L. Edvinsson, Elsevier, 2005 Μεταπτυχιακό Σεµινάριο ιδακτορικών 23 Νοεµβρίου 2007 ιανοητικό κεφάλαιο για

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Ελλάδας Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία GREEK Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια

Πτυχιακή εργασία. Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ Πτυχιακή εργασία Παραγωγή Βιοντίζελ από Χρησιμοποιημένα Έλαια Ελένη Χριστοδούλου Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα.

Τα συστήµατα EUROPA 500. σχεδιάστηκαν για να. δηµιουργούν ανοιγόµενα. κουφώµατα. τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική. και άψογο φινίρισµα. Τα συστήµατα EUROPA 500 σχεδιάστηκαν για να δηµιουργούν ανοιγόµενα κουφώµατα τέλειας λειτουργικότητας, µε υψηλή αισθητική και άψογο φινίρισµα. EUROPA 500 systems are designed in order to create opening

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή.

Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή και ο ρόλος του νοσηλευτή. ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ Πτυχιακή Εργασία Καρκίνος του Μαστού: Οι παράγοντες που επηρεάζουν τη ψυχοσωματική υγεία των γυναικών που υποβλήθηκαν σε μαστεκτομή

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών

ΑΓΓΛΙΚΑ IV. Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale. Ιφιγένεια Μαχίλη Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Σπουδών Ενότητα 1γ: Deciding on a topic, purpose, rationale Ιφιγένεια Μαχίλη Άδειες Χρήσης Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons. Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται

Διαβάστε περισσότερα

Risk! " #$%&'() *!'+,'''## -. / # $

Risk!  #$%&'() *!'+,'''## -. / # $ Risk! " #$%&'(!'+,'''## -. / 0! " # $ +/ #%&''&(+(( &'',$ #-&''&$ #(./0&'',$( ( (! #( &''/$ #$ 3 #4&'',$ #- &'',$ #5&''6(&''&7&'',$ / ( /8 9 :&' " 4; < # $ 3 " ( #$ = = #$ #$ ( 3 - > # $ 3 = = " 3 3, 6?3

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας;

Ελληνικά / Greek. Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) What is Multiple Sclerosis (MS)? Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Σκλήρυνση Κατά Πλάκας ( ΣΚΠ ) Multiple Sclerosis ( MS ) Ελληνικά / Greek Τι είναι η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας; Η Σκλήρυνση Κατά Πλάκας (ΣΚΠ) είναι μία μακράς διαρκείας νευρολογική πάθηση η οποία επηρεάζει

Διαβάστε περισσότερα

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London.

Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Dear Friends, Please note attached information on a fundraising event for SOS Children s Villages, organised by the Hellenic Society of Imperial College in London. Thank you and Best Regards, Patty Apostolopoulou

Διαβάστε περισσότερα

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία

Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία GREEK Κάνοντας ευκολότερη τη δήλωση εισοδήματος από εργασία Βελτιώνουμε τον τρόπο που δηλώνετε το εισόδημά σας από εργασία και τις μεταβολές της κατάστασής σας. Οι επιλογές μας αυτοεξυπηρέτησης παρέχουν

Διαβάστε περισσότερα

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience

Why do customers abandon your e-shop. The Skroutz Experience Why do customers abandon your e-shop The Skroutz Experience 1 Where are all these data coming from? Skroutz s visitors feedback in UserVoice mechanism 3 When & how do we ask our visitors? As soon as our

Διαβάστε περισσότερα

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις

Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Risk Management & Business Continuity Τα εργαλεία στις νέες εκδόσεις Α. Χατζοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Επιθεωρήσεων Πληροφορικής TÜV AUSTRIA HELLAS Οκτώβριος 2014 CLOSE YOUR EYES & THINK OF RISK Μήπως κάποια

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Introduction. Περιεχόμενα / Index

Εισαγωγή. Introduction. Περιεχόμενα / Index Εισαγωγή Η νέα σειρά, που περήφανα σας παρουσιάζουμε σε αυτόν τον κατάλογο, αποτελείται από προϊόντα που σχεδιαστήκαν με τρόπο ώστε να ικανοποιούν κάθε λειτουργική ανάγκη και να συμπληρώνουν με άψογη αισθητική

Διαβάστε περισσότερα

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου

ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου ιερεύνηση της Επίδρασης των ΟΑ «Αθήνα 2004» στην Εικόνα της Αθήνας & της Ελλάδας ως Τουριστικών Προορισµών ρ. Ευάγγελος Χρήστου Εισαγωγή Ρόλος της εικόνας και της φήµης των τουριστικών προορισµών, σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18

STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 STARTING STEPS IN GRAMMAR, FINAL TEST C TERM 2012 UNITS 1-18 Name.. Class. Date. EXERCISE 1 Answer the question. Use: Yes, it is or No, it isn t. Απάντηςε ςτισ ερωτήςεισ. Βάλε: Yes, it is ή No, it isn

Διαβάστε περισσότερα

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox

Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Aluminium Door Panels Pressed + Traditional + Inox Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Τ Ι Κ Α / C E R T I F I C A T E S Με σεβασμό στο περιβάλλον και τον άνθρωπο With respect for the human and the environment ΕΛΟΤ 1801

Διαβάστε περισσότερα

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011

Αγωνίσματα Sprint. Τσουρέκας Τιμολέων. Σεμινάριο στελεχών ΒΑ. Sunday, 27 November 2011 Αγωνίσματα Sprint Τσουρέκας Τιμολέων Σεμινάριο στελεχών ΒΑ 1 2 Ατομικό Sprint History 1996 WC Reit im Winkl 2001 @ WSC Lahti 2002 @ OWG Salt lake Πολλές αλλαγές στη μορφή του Knock out sprint 1990 4 αθλητές

Διαβάστε περισσότερα

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09

Contents HYDRAULIC LIFTS TYPE: HYDRO DL. Version: 1.0 Page: 2/15 Date: 18.09.09 Page: 2/15 Contents 3D LAYOUT... 3 LAYOUT ARRANGEMENT: ACTING 1:2... 4 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT THE SIDE... 4 Technical specification... 4 Plan view... 5 SINGLE ENTRANCE GUIDE RAILS AT REAR... 6

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ. Λουκία Βασιλείου ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗ ΚΑΙ ΕΦΗΒΙΚΗ ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ: ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ Λουκία Βασιλείου 2010646298 Επιβλέπουσα καθηγήτρια: Δρ.

Διαβάστε περισσότερα

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

3/6/2015. Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τιτίκα Δημητρούλια Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης Τελευταία έρευνα στην Ελλάδα: 2000-2001 Αφορούσε την επαγγελματική κατάσταση των μεταφραστών Διεξήχθη μέσω σωματείων και συλλόγων ως επί το πλείστον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Ασφάλειας

Στρατηγικές Ασφάλειας Στρατηγικές Ασφάλειας Ασφάλεια Πληροφοριακών Συστημάτων. Διδάσκων: Σ. Κοντογιάννης Least/(Most) Privileges Defense in Depth Συγκεντρωτική Στρατηγική Weakest Link Strategy Fail Safe Stance Fail Safe Stance

Διαβάστε περισσότερα

Mark Scheme Summer 2009

Mark Scheme Summer 2009 Scheme Summer 2009 GCE GCE Greek (8GK01/9GK01) Edexcel Limited. Registered in England and Wales No. 4496750 Registered Office: One90 High Holborn, London WC1V 7BH Edexcel is one of the leading examining

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21

Οδηγός χρήστη. Xperia P TV Dock DK21 Οδηγός χρήστη Xperia P TV Dock DK21 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση πίσω πλευράς του TV Dock...3 Οδηγός έναρξης...4 Διαχείριση LiveWare...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Διαχείριση LiveWare...4 Χρήση του

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750

Οδηγός χρήστη. MHL to HDMI Adapter IM750 Οδηγός χρήστη MHL to HDMI Adapter IM750 Περιεχόμενα Εισαγωγή...3 Επισκόπηση του MHL to HDMI Adapter...3 Οδηγός έναρξης...4 Smart Connect...4 Αναβάθμιση της εφαρμογής Smart Connect...4 Χρήση του MHL to

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΣΕ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΟΥΣ ΜΕ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ Θεοφάνης Παύλου Αρ. Φοιτ. Ταυτότητας: 2010207299 Λεμεσός 2014 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΠΤΥΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΘΕΜΑ: Ο ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΟΣ ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΝΟΣΗΛΕΥΤΗ ΣΕ ΓΥΝΑΙΚΕΣ ΜΕ ΚΑΡΚΙΝΟ ΜΑΣΤΟΥ ΠΟΥ ΥΠΟΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΒΛΕΠΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * *

Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * Chapter 2 * * * * * * * Introduction to Verbs * * * * * * * In the first chapter, we practiced the skill of reading Greek words. Now we want to try to understand some parts of what we read. There are a

Διαβάστε περισσότερα

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015

(Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) ΠΑΡΑΔΟΤΕΟ Δ3-5_3 1 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΡΓΑΣΙΑ ΣΕ ΔΙΕΘΝΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ. Vocational Technology Enhanced Learning (VocTEL) 2015 ΑΝΩΤΑΤΗ ΣΧΟΛΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ (Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.) «Αρχιμήδης ΙΙΙ Ενίσχυση Ερευνητικών ομάδων στην Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε.» Υποέργο: 3 Τίτλος: «Σχεδιασμός, Ανάπτυξη και Αξιολόγηση Σεναρίων Μικτής

Διαβάστε περισσότερα

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας

a few words... λίγα λόγια για το 3ο πριν από µας λίγα λόγια Συναντηθήκαµε στον δρόµο, στα αµφιθέατρα, σε χώρους πολιτικής ζύµωσης, διαφορετικοί µεταξύ µας, προσπαθώντας να δηµιουργήσουµε κάτι δυνατό µέσα από τις επιθυµίες µας. Ξεκινήσαµε από τον Νοέµβρη

Διαβάστε περισσότερα

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης

Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων. Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης www.pwc.com Συνέδριο Επιβίωσης των Κυπριακών Επιχειρήσεων Επανεξετάζοντας την στρατηγική της επιχείρησης 2 Στρατηγική Οικονομική διαχείριση Επιβιώνοντας στην κρίση Αναδιοργάνωση / αναδόμηση Ανθρώπινο Δυναμικό

Διαβάστε περισσότερα

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013

LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV. 17 December 2013 LESSON 7 (ΜΑΘΗΜΑ ΕΦΤΑ) REF : 202/046/27-ADV 17 December 2013 Sometimes Other times I start/begin Never Always/every time Supper Μερικές φορές (merikes) Άλλες φορές Αρχίζω (arheezo) Ποτέ Πάντα (Panda) Ο

Διαβάστε περισσότερα

EPL603 Topics in Software Engineering

EPL603 Topics in Software Engineering Sample questions / Revision EPL603 Topics in Software Engineering Efi Papatheocharous Visiting Lecturer efi.papatheocharous@cs.ucy.ac.cy Office FST-B107, Tel. ext. 2740 Topics covered Revision on Lectures

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΧΕΔΙΟΥ 1. Η διαφήμιση της Τράπεζας για τα "Διπλά Προνόμια από την American Express" ισχύει για συναλλαγές που θα πραγματοποιηθούν από κατόχους καρτών Sunmiles American Express, American

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ Οι πυρκαγιές αποτελούν μία συνεχή πηγή κινδύνου. Ξεσπούν σε τυχαίο τόπο και χρόνο και προξενούν απώλειες ανθρώπων, ζώων, τραυματισμούς και τεράστια οικονομική και οικολογική επιβάρυνση. Εκτιμάται ότι μόνο

Διαβάστε περισσότερα

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5

Note 2: The exam is part of the Business Certificate of ECDL Cyprus suite of exams. Σελίδα: 1/5 Module 1 Computerized Bookkeeping/Accounting The following is the Syllabus for Computerized Bookkeeping/Accounting, which provides the basis for the practical based test in this module domain. Module Goals

Διαβάστε περισσότερα

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007

Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών. Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Ποιότητα Τηλεπικοινωνιακών Υπηρεσιών & Προστασία Καταναλωτών Συνέδριο ΕΕΤΤ, 11 Δεκεμβρίου 2007 Killer Application in Telecoms the killer application of the future will be Organizational Excellence Do not

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ. Πτυχιακή Εργασία ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Πτυχιακή Εργασία ΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΕ ΩΝ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΚΥΡΙΟΤΕΡΩΝ ΑΙΤΙΩΝ ΠΡΟΚΛΗΣΗΣ ΘΑΝΑΤΟΥ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΨΥΧΟΓΕΝΗ ΑΝΟΡΕΞΙΑ Γεωργία Χαραλάµπους Λεµεσός

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης

Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Ολοκληρωμένο Πλαίσιο Εκπαίδευσης και Επαγγελματικής Ανάπτυξης Αλέξανδρος Τζαδήμας Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής Ανθρώπινου Δυναμικού Δεκέμβριος 2012 Εμπορικό Και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών People

Διαβάστε περισσότερα

BasicsCard. Διευκολύνοντας τις αγορές σας

BasicsCard. Διευκολύνοντας τις αγορές σας BasicsCard Διευκολύνοντας τις αγορές σας Περιεχόμενα Σχετικά με την BasicsCard... 3 Χρειάζεται να χρησιμοποιώ την BasicsCard;... 3 Πού μπορώ να χρησιμοποιώ την BasicsCard;... 4 Τι γίνεται αν μια επιχείρηση

Διαβάστε περισσότερα

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service

February 2012 Source: Cyprus Statistical Service S P E C I A L R E P O R T UN February 2012 Source: Cyprus Statistical Service This Special Report is brought to you by the Student Career Advisory department of Executive Connections. www.executiveconnections.eu

Διαβάστε περισσότερα

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http://

Διοργάνωση: Επιστημονική υποστήριξη: Achieving Excellence Together Ε-mail:info@planning.gr, http:// 1 Avon is one of the world's largest direct sellers 2 Avon s History In 1886, David H. McConnell, a door to door salesman discovered that people were more interested in his incentive free samples of perfumes

Διαβάστε περισσότερα

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014

Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 Directorate-General for Communication PUBLIC OPINION MONITORING UNIT Brussels, October 2014 Μετεκλογική μελέτη ΕΕ 2014 ΜΕΤΕΚΛΟΓΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ - ΕΥΡΩΕΚΛΟΓΕΣ 2014 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Κάλυψη : Πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Listening to the customers voice through social network analytics

Listening to the customers voice through social network analytics Listening to the customers voice through social network analytics Χρήστος Κουνάβης & Δρ. Διονύσιος Σωτηρόπουλος 15 ο Συνέδριο InfoCom World 30/10/2013 The services Social Network Analytics Listen to the

Διαβάστε περισσότερα

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com

Web Startups. @doxaras doxaras@gmail.com Innovative Web Startups @doxaras doxaras@gmail.com Inspiration Startup Lifetime Circle Idea Actual Needs Product Business PLan Funding Startup Time Incubation Buy Out Introduction to Entrepreneurship in

Διαβάστε περισσότερα

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο)

Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Xτίσιμο μαθήματος αποκλειστικά από ανοιχτό εκπαιδευτικό πολυμεσικό υλικό διαθέσιμο στο Διαδίκτυο (Εργαστήριο) Α. Ανδρεάτος (1) & Σ. Κατσούλης (2) (1) Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολή Ικάρων aandreatos@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου

Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Συμφωνία κοινωνικής ασφάλισης μεταξύ Αυστραλίας και Κύπρου Σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία Το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης στην Αυστραλία διαφέρει από τα αντίστοιχα συστήματα στις περισσότερες

Διαβάστε περισσότερα