ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ"

Transcript

1 ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ Σασςδπομική Θςπίδα Θηθιζιά, Αθήνα ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ Δνημεπυηικό Γεληίο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟY 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ: Νέα από ηο Γ.Σ. Νέα από δραζηεριόηεηες μελών Νέες Δκδόζεις Σσνέδρια Δκδελώζεις Δνεμέρωζε για Σσνέδρια

2 Νέα από ηο Δ.Σ. Δγθξίζεθε ε εθθαζάξηζε ηνπ 13νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ. Θαηαηέζεθε ζρεηηθφ έγγξαθν θαη παξάιιεια πηζηψζεθε ν ινγαξηαζκφο Ρξαπέδεο (Αγξνηηθή Ρξάπεδα) ηεο Δ.Δ.Δ. κε ην πνζφ ησλ ,00 Δπξψ. Νκφθσλα α- παιιάρζεθε ε Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 13νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ. Ρν Γ.Π. εθ κέξνπο φισλ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ. εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ζε φινπο φζνπο ζπλεηέιεζαλ ζηε δηεμαγσγή ελφο θαζ φια επηηπρεκέλνπ ζπλεδξίνπ. Πρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ηφπνπ δηνξγάλσζεο ηνπ 14νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ ην Γ.Π. επραξηζηεί ζεξκά ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Δ. θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα θηινμελήζνπλ ην ζπλέδξην ηεο Δ.Δ.Δ. ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ωζηφζν, ην Γ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε-πξφζθιεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ γεσπφλνπ θ. Γεκήηξε Γήκνπ θαη κεηά απφ επίζθεςε 3 κειψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή απνθάζηζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 14νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ ζην Λαχπιην απφ 11 έσο 14 Νθησβξίνπ ηνπ Πην ζπλέδξην ζα παξνπζηαζηνχλ πξσηφηππεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηεο Δληνκνινγίαο, Αθαξενινγίαο θαη Λεκαησδνινγίαο. Δπίζεο, ζα α- λαπηπρζνχλ ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε ζεκαληηθά εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα. Ν ηφκνο 2010β ηνπ «Entomologia Hellenica» είλαη δηαζέζηκνο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο To Γ.Π. εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηελ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία γηα ηελ απνζηνιή ελφο αληηηχπνπ ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ Κόκκινοσ Βιβλίοσ ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας ζηελ Δ.Δ.Δ. ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 1 -

3 Νέα από ηο Δ.Σ. Ρν Γ.Π. κεηά απφ επηζηνιέο πνπ έιαβε απφ ην Κ.Φ.Η. ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ θαη ηεο θαη εμαίξεζε έγθξηζεο ρξήζεο βηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ULV εθαξκνγή (ςεθαζκνί ππέξκηθξνπ φγθνπ) απφ εδάθνπο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αθκαίσλ θνπλνππηψλ, απνθάζηζε λα νξηζηεί νκάδα εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.Δ, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ δελ εμαζθάιηζαλ επαξθψο ηελ επηζηεκνληθή αθεξαηφηεηα πνπ απαηηεί έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα. Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Παββνπνχινπ- Πνπιηάλε Κ., Θνιηφπνπιν Γ., Κηραειάθε Α., Αλδξεάδε Π., Γηαηξφπνπιν A., Ιχηξα I., Δκκαλνπήι Λ., Θηνχιν Ζ. θαη Ενχλν Α. Ζ νκάδα έρεη ήδε ζπληάμεη επηζηνιήππφκλεκα πνπ ζχληνκα αλακέλεηαη λα απνζηαιεί ζηνπο αξκνδίνπο θνξείο (ΞΑΑΡ, π. γείαο, Λνκαξρίεο θ.ά.). Έσο ηψξα ζπλνιηθά 17 κέιε ΓΔΞ ή εξεπλεηέο ηεο Δληνκνινγίαο θαη Αθαξενινγίαο δήισζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Ππληαθηηθή Νκάδα ηνπ Δληνκνινγηθνχ Ιεμηθνχ. Ν Φνξέαο Ξηζηνπνίεζεο QWAYS απέζηεηιε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή κέινπο ηεο E.E.E ζην λέν Δπνπηηθφ ηνπ Ππκβνχιην. Απνθαζίζηεθε νκφθσλα λα πξνηαζεί ν ε ζπκκεηνρή ηνπ Γξνο Γεκεηξίνπ Ξαπαρξήζηνπ ζην λέν Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Φνξέα απηνχ. Έγηλε δεθηή ε αίηεζε εγγξαθήο σο λέσλ κειψλ: ηεο θαο Λαηάζαρ Φύηπος (MSc: Fitness effects of Wolbachia infection on Drosophila simulans and its parasitoid Leptopilina heterotoma, κε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Drosophila immunity: QLT mapping, genetic diversity and molecular evolution) ηνπ θ. Γπηγόπη Βαζιλειάδη (Γεσπφλνπ Α.Ξ.Θ., Θαηεχζπλζε Νπσξνθεπεπηηθψλ θαη Ακπέινπ, MSc: Acceptability of Bacillus thuringiensis reared prey to Harmonia axyridis) ηνπ θ. Κισάλη Πεηπίδη (Γεσπφλνπ Α.Ξ.Θ., MSc: Ζ Νηθνινγία ησλ Αθξίδσλ ζε Δπηιεγκέλεο Θαιιηέξγεηεο ζηε Λφηηα Θαξνιίλα, κε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Κηθξνβηαθή βηνπνηθηιφηεηα ηεο θαηνηθίδηαο κχγαο θαη νξηδφληηα κεηαθνξά παζνγελψλ γνληδίσλ ζην πεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. θαη ηεο θαο Βαζιλικήρ Δςαγγέλος (Γεσπφλνπ Γ.ΞΑ., κε Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο: Σξήζε κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηε δηάθξηζε εηδψλ εληφκσλ Macrolophus, πνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Δξγαζηήξην Γ. Εσνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο Γ.Ξ.Α.). ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 2 -

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Λ Α Θ Ο Η Λ Ω Ζ Θέμα: Αρ ξεσάζοςμε και ηα λίγα (πεπί ηεπμιηών) πος ξέποςμε Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ ην φηη νη γλψζεηο καο, σο ειιήλσλ εληνκνιφγσλ, είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο φζνλ αθνξά ζε κηα ηφζν θαηαζηξεπηηθή θαηεγνξία εληφκσλ ε νπνία απνηειεί επί δεθαεηίεο ηψξα ηε κεγάιε πιεγή ηεο νηθνδνκήο θαη ηε «ραξά ησλ πάζεο θχζεσο απεληνκσηψλ» πνπ θαη νη ίδηνη πάλησο, δελ ήμεξαλ ηη θαηαπνιεκνχλ Γλσξίδακε, ηνπιάρηζηνλ, φηη ην πην δηαδεδνκέλν γέλνο ηεξκηηψλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν είλαη ην Reticulitermes ηεο Νηθνγελείαο Rhinotermitidae ην νπνίν αλήθεη ζηνπο πεξίθεκνπο «ππφγεηνπο ηεξκίηεο». Αλ θαη νη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ γελψλ είλαη ζπλήζσο αξθεηά κεγάιεο, απηφ δελ ζπκβαίλεη, φπσο ζε φια ηα έληνκα, κεηαμχ εηδψλ ηνπ ηδίνπ γέλνπο. Αθξηβήο ηαπηνπνίεζε θαηλνηχπσλ επηηπγράλεηαη πιένλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζε βηνρεκηθνχο θαη κνξηαθνχο ραξαθηήξεο θάζε είδνπο (εμσζθειεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, ακπληηθέο εθθξίζεηο ησλ νπιηηψλ ηνπο, ελδπκηθά αιιειφκνξθα, κηηνρνλδξηαθφ DNΑ θ.α.). Δπί δεθαεηίεο πηζηεχακε φηη ζηελ Δπξψπε ππήξρε κφλν ην είδνο Reticulitermes lucifugus (Rhinotermitidae), ην νπνίν πεξηέγξαςε ν Rossi ην 1792!! Περί ηερμιηών * Κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, έρνπλ ήδε ηαπηνπνηεζεί γηα ηελ Γεξαηά Ήπεηξν, 6 θαηλφηππνη ηνπ γέλνπο Reticulitermes: Ππγθεθξηκέλα, νη R. santonensis (Γπηηθή Γαιιία), R. banyulensis (Noηηναλαηνιηθή Ηζπαλία, Θεληξηθή Ηβεξηθή Σεξζφλεζν θαη Λνηηνδπηηθή Γαιιίa), R. grassei Λνηηνδπηηθή Γαιιία, Λφηην Ηζπαλία θαη Ξνξηνγαιιία), R. lucifugus (Ηηαιία θαη Λνηηναλαηνιηθή Γαιιία), R. balcanensis (Διιάδα θαη Αιβαλία) θαη R. urbis (Βφξεην Ηηαιία θαη Λνηηoδπηηθή Γαιιία). Ρν ηειεπηαίν είδνο ηαπηνπνηήζεθε απν ηνπο Bagnieres & Clement, κφιηο ην 2ΝΝ3 (1) θαη πηζηεχνπλ φηη πηζαλψο πξνήιζε απφ ηελ Βαιθαληθή. Γειαδή, κέρξη πξφηηλνο, βαζηδφκελνη ζε κνξθνινγηθά θαη κφλν ζηνηρεία, πνπ είλαη θνηλά ζηα δπν είδε (νπίζζην επηζηφκην θπξηφ, πφδηα ζθνπξφρξσκα), νλνκάδακε ηνπο εγρψξηνπο ηεξκίηεο R. lucifugus αληί ηνπ R. balcanensis πνπ π- πνδεηθλχνπλ νη ζχγρξνλεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη. Ν θαηλφηππνο ηνπ R. urbis κνηάδεη κε ηνπ R. balcanensis, θαη νη δπν πιεζηάδνπλ ηνλ θαηλφηππν ηνπ R. santonensis φζνλ αθνξά ζηνπο εμσζθειεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, κε ηνπ R. lucifugus σο πξνο ην DNA ελψ ζηελ κνξθνινγία κε ηνλ R. clypeatus απφ ην Ηζξαήι. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 3 -

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περί ηερμιηών (ζπλέρεηα) Ξνιχ θνληά ζην R. lucifugus βξίζθνληαη θαη νη θπζηθνί πιεζπζκνί Reticulitermes ηεο Θνξζηθήο κε ηελ νλνκαζία R. l. corsicus (2). Θαηφπηλ ηνχησλ, ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Fauna Europaea, αλαθέξεηαη φηη ην R. lucifugus δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, αιιά ηε ζέζε ηνπ έρεη θαηαιάβεη ην είδνο R. balcanensis! Όζν γηα ην R. urbis, δελ απνθιείεηαη, ιφγσ πξνειεχζεσο, ζχληνκα λα «πνιηηνγξαθεζεί» θαη απηφ ζηελ Διιάδα, ίζσο κάιηζηα ηνπ δνζεί θαη. ηζαγέλεηα. Απηά ινηπφλ είλαη ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα επί ηνπ Reticulitermes θαη, εθ φζνλ δελ έρνπκε δηθά καο εθφδηα γηα λα θέξνπκε αληίξξεζε, ζα ππνηαρζνχκε, γηα κία αθφκε θνξά, ζηα θειεχζκαηα ησλ μέλσλ θαη ν ππνθαηλφκελνο ζα δηνξζψζεη θαη αλάγθελ, ηα ζρεηηθά άξζξα θαη ην βηβιίν ηνπ (3 θαη 4). (Σηρ ηελεςηαίαρ ζηιγμήρ ή κακομελέηα κι έπσεηαι ) ςνάδελθοι ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Κπολώνια (Ηηαλία), με «πποσθεζινή» ανακοίνυζή ηοςρ, θευπούν ήδη όηι ηο R. urbis αποηελεί ηον βαζικό κλάδο ηυν ειδών και ςποειδών Reticulitermes ηηρ Κεζογείος, εξαπλούμενο καηά μήκορ ηυν ακηών ηηρ Αναηολικήρ Αδπιαηικήρ και ηην Πελοπόννηζο! (5) ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 1. Bagnères et al. (2003). Description d une nouvelle espéce de termite: Reticulitermes urbis n. sp. (Isopt. Rhinotermitidae). Bull. Soc. Entomol. de France 108(4): Clément et al. (2001). Biosystematics of Reticulitermes termites in Europe: morphological, chemical and molecular data in: Insectes Sociaux, Vol.48: Κπνπρέινο, Θ. Θ. (2008). Ρεξκίηεο ζηελ Διιάδα. Γεσξγία- Θηελνηξνθία, ηεχρε 3&4/2008, ζει θαη αληηζηνίρσο. 4. Κπνπρέινο, Θ. Θ. (2009) Μπινθάγα Έληνκα Θαηνηθηψλ. Δθδφζεηο ΑγξνΡχπνο, Αζήλα, 112 ζει. 5. Velonà, Ghesini, Lucheti, Marini, Mantovani. (2010) Starting from Crete, a phylogenetic re-analysis of the genus Reticulitermes in the Mediterranean area. Mol. Phylogenet. Evol. 56 (3): *ηος Θ. Θ. Κποςσέλος (Γευπόνος- Δνηομολόγος) Νκφηηκνπ Θαζεγεηή Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 4 -

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ * Νη πεξηζζφηεξνη εληνκνιφγνη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ εληφκσλ πνπ επνηθνχλ ηνπο Διιεληθνχο βηφηνπνπο. Όπσο είλαη ιίγν πνιχ γλσζηφ ν αξηζκφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο αλ θαη είλαη κάιινλ άγλσζηε ε αηηία απηνχ ηνπ αξηζκνχ. Κία αδξή εθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αλαθνξψλ απφ ζπιιέθηεο εληφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζε αλαθνξέο επξέζεσλ εληφκσλ. Απηέο έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαθεξζεί απφ ηελ Διιάδα θαη ζρεδφλ ηζάξηζκα δείγκαηα θνζκνχλ ηηο δηάθνξέο επίζεκεο ή ηδησηηθέο ζπιινγέο ελψ αδεκνζίεπηα δεδνκέλα (ΞΒΞ, Dr Α. Ιεγάθεο) απφ θαιά κειεηεκέλεο νκάδεο (γηα παξάδεηγκα ηα Buprestidae) δείρλνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ κε ηηο πιένλ θεηδσιέο εθηηκήζεηο αλέξρεηαη ζηηο ελψ κε ηηο πιένλ αηζηφδνμεο ν αξηζκφο απηφο αλεβαίλεη ζηηο (κέγηζηε ηηκή). Νη αηηίεο γηα ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο εηδψλ πνηθίιινπλ απφ γεληθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε φπσο ην θ α η λ φ κ ε λ ν η ε ο ρ ε ξ ζ ν λ ή - ζνπ (peninsular effect), ην θαηλφκελν ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ βηνηφπσλ (habitat diversity effect) κέρξη εηδηθά ηνπηθήο εκβέιεηαο θαηλφκελα φπσο, ε αλάκεημε δηαθφξσλ νηθνινγηθψλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ (mixed succession stages) θαη ε εμεηδίθεπζε μεληζηή (host specificity). Ρνπηθέο αηηίεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα εμεγήζεη θαλείο ηνπ γηαηί ν πινχηνο (αξηζκφο εηδψλ) πεηαινχδσλ ηεο Ξάξλεζαο (πεξίπνπ 60 είδε Lepidoptera, Rhopalocera) είλαη ζρεδφλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ εηδψλ πεηαινχδσλ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έρνπλ επηθαιεζηεί δηάθνξνη εξεπλεηέο πνπ παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ εληφκσλ φινπ ηνπ πιαλήηε. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κείμεο δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ είλαη ε παξεκβνιή παιαηψλ δαζψλ (primeval forest, Urwald) κε θπξίαξρα ή ζπγθπξίαξρα ππεξδέλδξα (megatrees, ειηθίαο πάλσ ησλ 150 ρξφλσλ) ζε πεξηνρέο φπνπ ε κέζε ειηθία ησλ δέλδξσλ είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 ρξφλσλ. Δμαηηίαο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ βηφηνπν θαη ζε απηά ηα ίδηα δέλδξα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε εληνκνπαλίδα πνπ εθκεηαιιεχεηαη γηα ηελ ζπληήξεζή ηεο ηηο ζρεηηθά ζηαζεξέο παξακέηξνπο ηνπ πεξηβάιινληαο. Απηή ε εληνκνπαλίδα απαξηίδεη ηελ νηθνινγηθή νκάδα εληφκσλ πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν ζαπξνμπιηθά έληνκα (ΠΔ) ή μπινβηφληα έληνκα (ΜΔ). Ν φξνο μπινβηφληα πεξηγξάθεη ηελ νκάδα ησλ ζαπξνμπιηθψλ εληφκσλ θαιχηεξα εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη εθείλε ηελ θαηεγνξία εληφκσλ φπνπ ην ηξνθηθφ ππφζηξσκα (ηεκάρηα μχινπ) δελ απνηθνδνκείηαη εμσηεξηθά αιιά αθνχ εηζέιζεη ζην ηξνθηθφ θαλάιη ηνπ εληφκνπ φπνπ κπνξεί λα απνηθνδνκεζεί κε ηελ βνήζεηα θπηηαξηλαζψλ (cellulases) πνπ εθθξίλνληαη απφ ζπκβησηηθά βαθηήξηα ή πξσηφδσα (π.ρ. ηεξκίηεο Isoptera θαη μπινθαηζαξίδεο Dictyoptera, Cryptocercidae). Κε ηελ επθαηξία, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ην γεγνλφο φηη νη ηεξκίηεο εθθελψλνπλ ην ζπκβησηηθφ κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν πξηλ απφ θάζε έθδπζε, έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε επθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 5 -

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ (ζπλέρεηα) Απηή ε ζπκπεξηθνξά βνεζά ηνλ θάζε ηεξκίηε λα αλαθηήζεη ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ακέζσο κεηά ηελ έθδπζε θαη λα ζπλερίζεη ηελ ηξνθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ρα ΠΔ είλαη είδε, πνπ ζε θάπνην βηνινγηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνινγηθή δηαδνρή ηεο απνζάζξσζεο ηνπ μχινπ. Δθφζνλ ε απνζχλζεζε ηνπ μχινπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ εληφκσλ πνιιέο νκάδεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαπξνμπιηθέο αλεμάξηεηα ηεο πξνέιεπζεο (κπθαγγεηαθή ή ηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο) ηνπ απνηθνδνκεηή (βαθηήξην ή κχθεηαο). Θαη απηήλ ηελ έλλνηα νη ηεξκίηεο θαη ηα θακβηνθινηνθάγα έληνκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαπξνμπιηθά ελψ πνιιά ΠΔ επνηθνχλ λεθξνχο η- ζηνχο ζε πγηή, εμαζζελεκέλα ή λεθξά δέλδξα (θαηαθείκελα ή ηζηάκελα). Έηζη ηα ΠΔ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ηεο α- λαθχθισζεο ηνπ λεθξνχ μχινπ ζηα νηθνζπζηήκαηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, πνπ ν αξηζκφο ηνπο ζε έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάινο (έρεη αλαθεξζεί ν αξηζκφο 37%) ζπγθξηηηθά κε ηα άιια έληνκα. Δμαηηίαο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο νινέλα απμαλφκελεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ησλ ΠΔ, ε IUCN πξφζθαηα εμέδσζε ην European Red List of Saproxylic Beetles κεηά απφ δεθαπελζήκεξε δηαβνχιεπζε εηδηθψλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ζηελ Φηλιαλδία. Photos: R. Tinner, B. Wermelinger (WSL) Ζ Διιάδα παξφηη έρεη κεγάιν πνζνζηφ θακέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη αιιαγήο ρξήζεο γεο έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ πινχζηα ζε παιαηά δάζε, ζπζηάδεο ή κεκνλσκέλα ππεξδέλδξα θαη ζπλεπψο ζε είδε ΠΔ. Αο ζεκεησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ βηνηφπσλ απνηειεί ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν μσθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηαθ ψ λ γ ε σ η ε κ α ρ ί σ λ (βαθνχθηα), πνπ απνθιείεη ζε κεγάιν βαζκφ αιιά φρη πάληα- ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο θαη ην γεσγξαθηθφ ηεο αλάγιπθν ηελ θαζηζηνχλ βηφηνπν δηαθνξεηηθψλ ζπγγεληθψλ εηδψλ. Ξαξάδεηγκα α- πνηειεί ην είδνο Osmoderma eremita (Scopoli 1763) ην νπνίν έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Ξαλαγηάο (Ησάλληλα, Θαηάξα) θαη ηνπ ζπγγεληθνχ είδνπο O. eremita lassallei Baraud & Tauzin 1991, ην νπνίν έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή Ππειηάο (Ιάξηζα, Όξνο Όζζα), αλαθέξεηαη ζαλ ππνείδνο θαη έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα άιια ππνείδε θαη πιεζπζκνχο ζηελ βάζε ηεο πιήξνπο αιιεινχρηζεο ηνπ DNA ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ γνληδίνπ COI. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 6-

8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ (ζπλέρεηα) Ζ κειέηε ησλ ΠΔ είλαη επηηαθηηθή φρη κφλν γηαηί ππάξρεη δηεζλέο επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εηδψλ αιιά γηαηί απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Διιεληθήο εληνκνπαλίδαο γηα ην νπνίν π- πάξρεη ζρεδφλ πιήξεο έιιεηςε ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ ηα ΠΔ εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο λα επνηθνχλ παιαηά δάζε είλαη κάξηπξεο πνιιψλ ζηνηρείσλ η- ζηνξηθήο νηθνινγίαο φπσο παιαην-πεξηβάιινληα ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο, ζε βαζκφ ηέηνην πνπ έρεη γξαθηεί φηη «πνηέ έλα δέλδξν ειηθίαο 500 εηψλ δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ πέληε δέλδξα ειηθίαο 100 εηψλ». Έηζη πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπκε αξρίζεη ηελ ζχληαμε κηαο νκάδαο κειέηεο, έρνπκε επίζεο θαηαξηίζεη έλα θχθιν εξαζηηερλψλ εληνκνιφγσλ θαη παξαηαμηλνκηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παλίδαο ησλ ΠΔ θαη ηελ δεκηνπξγία ζρεηηθήο ζπιινγήο ζηα κνπζεία (ΗΚΓΝ & ΡΓΞ θαη Nürnberg). Κε ζθνπφ λα ζπγθεληξσζεί θαη λα θαηαξηηζηεί έλαο δηεμνδηθφο θαη ειθπζηηθφο θαηάινγνο [1] ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, [2] ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, [3] ησλ α- λαθνξψλ ΠΔ απφ απνζηνιέο άιισλ εληνκνιφγσλ, θαη [4] ζπλερηδφκελε ζπζζψξεπζε αλαθνξψλ παξνπζίαο ΠΔ απφ εηδηθνχο άιισλ νκάδσλ, ή [5] παξαηαμηλνκηθψλ, θαηαξηίζακε έλα ππνινγηζηηθφ DBMS (=Data Base Management System). Ξξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθφ, θηιηθφ θαη ειθπζηηθφ ζηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ φπνπ κπνξνχλ αλ απνζεθεπηνχλ θαη αλαθηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλνκηθή, ζπζηεκαηηθή, παξνπζία, ζρεηηθή αθζνλία, εηθφλεο, ζρήκαηα θαη θσηνγξαθίεο ηνπ βηνηφπνπ / μεληζηψλ ησλ ΠΔ. Πην ζχζηεκα απηφ ζα παξέρεηαη επίζεο πξφζβαζε ζε πεξίπινθεο ή εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο ε παξνπζία ζε ηνπσλπκηθά ή γεσγξαθηθά (κε πνιχγσλν) ζπγθεθξηκέλν ρψξν, αιιεινπρίεο βάζεσλ θαη βηνρεκηθά πξνθίι δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ηνπ ηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ζεκεηνρεκηθψλ φπσο νη θεξνκφλεο θαη νη επηθαιπκκαηηθνί π- δξνγνλάλζξαθεο (cuticular hydrocarbons). Ζ αξρηθή καο πξφβιεςε είλαη γηα είδε εληφκσλ, αιιά ε άλνδνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ ζηηο δελ είλαη απίζαλε. Ν ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζην DBMS αλ ζθνπεχεη λα έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηδηθέο θφξκεο εηζαγσγήο θαη αλάθηεζεο ζηνηρείσλ. Νπνηαδήπνηε παξερφκελε πιεξνθνξία ελζσκαηψλεηαη ζην DBMS αθνχ πξψηα εμεηαζζεί απφ ηελ νκάδα θαηάξηηζεο (ΞΒΞ, JS θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο). * Πάνος Β. Πεηπάκη 1 και Jürgen Schmidl 2 1 Ηλζηηηνχην Κεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Νηθνζπζηεκάησλ, Ρέξκα Αιθκάλνο, Ηιίζηα , Α ζή λα, p 2 Ecology group, Dept. of Biology, Developmental Biology, University of Erlagen Nürnberg, Staudtstr. 5, D Erlangen, j s c h m i d b i o l o g i e. u n i - erlangen.de ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 7-

9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Βιοποικιλόηηηα, υθέλιμα ένηομα και επικονιαζηέρ ζηα Αγπο-οικοζςζηήμαηα * Νη εθηεηακέλεο κνλνθαιιηέξγεηεο θαη ε εληαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσ λ ζ η α α γ ξ ν - νηθνζπζηήκαηα νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ επηθνληαζηψλ αιιά θαη ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηηο ζπλζήθεο επηβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο. Νη ζπλέπεηεο είλαη αξλεηηθέο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο θαιιηέξγεηεο, δεδνκέλνπ φηη ην 80% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη εληνκφθηια αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ζε ηξη-ηξνθηθφ επίπεδ ν κ ε η α μ χ θ π η ψ λ - ε π ηβ ιαβψλ ε ληφκσλθπζηθψλ ερζξψλ ηνπο, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Πηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ, ην ΚΦΗ εθπνλεί ε- ξεπλεηηθή κειέηε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Operation Pollinator» ηεο Δηαηξείαο Syngenta, γηα ηελ επίδξαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε αγξν-νηθνζπζηήκαηα επηιεγκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ (ζε κίγκαηα) πνπ παξέρνπλ θαηαθχγην θαη ηξνθή ζε σθέιηκα έληνκα θαη επηθνληαζηέο. Ρα πεηξάκαηα αθνξνχλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο ειηάο (πεδηάδα ηεο Κεζζαξάο Θξήηε) θαη ηνπ ακπειηνχ (Ακχληαην Φιψξηλαο-Θηήκα Άιθα) κε εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ζε λεζίδεο αλάκεζα ζηα δέλδξα θαη ζηα πεξηζψξηα ηεο θαιιηέξγεηαο, αληίζηνηρα. Θαηά ην δηάζηεκα αλζνθνξίαο ησλ θπηψλ ζα θαηαγξαθνχλ ε επηζθεςηκφηεηα απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο π- κελνπηέξσλ επηθνληαζηψλ ζηα θπηηθά είδε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κηγκάησλ θαη ηα είδε ησλ σθειίκσλ εληφκσλ ζηα κίγκαηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Δθφζνλ θακία απφ ηηο δχν θαιιηέξγεηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηα έληνκα γηα επηθνλίαζε, δελ αλακέλεηαη επίδξαζε ζηελ παξαγσγή παξά κφλν κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο σθειίκσλ εληφκσλ. Πχκθσλα κε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Κε ζνγείνπ, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζηα έληνκα επηθνληαζηέο φζν θαη ζηα σθέιηκα. * ηυν κκ. Φιλίηζαρ Θαπαμαούνα, (Κ.Φ.Η., Β. Καηή, Ν. Βολακάκη, Β.Καλλιακάκη, Κ. Βαρίκοσ, Φ. Αμδριμόποσλοσ, Λ. Οικομόμοσ και Αι. Μαρκέλλοσ. ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 8 -

10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τποςπγείο Γευπγίαρ ηυν Ζ.Π.Α. Τπηπεζία Αγποηικήρ Έπεςναρ Δςπυπαφκά Δπγαζηήπια Βιολογικήρ Θαηαπολέμηζηρ Ρα Δπξσπατθά Δξγαζηήξηα Βηνινγηθήο Θαηαπνιέκεζεο (European Biological Control Laboratories EBCL) ηδξχζεθαλ ζην Montpellier ηεο Γαιιίαο ην Δθηφο α- πφ ηα θεληξηθά εξγαζηήξηα ηεο Γαιιίαο εδψ θαη 11 ρξφληα ην EBCL έρεη έλα ζπγαηξηθφ εξγαζηήξην ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηελ Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή Πρνιή. Ζ εληνκνινγηθή νκάδα ηεο Θεζζαινλίθεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ θ. Javid Kashefi (Γεσπφλνο Βηνινγηθή Θαηαπνιέκεζε) θαη ηελ Γξ. Αιεμάλδξα Σαζθνπνχινπ (Δληνκνιφγνο Γεκφζηαο γείαο). Ρν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη α) ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θαη παξαζίησλ φπσο ηα: Anoplophora glabripennis θαη Bactrocera oleae, θαη β) ε βειηηζηνπνίεζε θαη αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο θαη επνπηείαο εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θνπλνππηψλ θαη ησλ κηθξψλ αηκαηνθάγσλ εληφκσλ ηνπ γέλνπο Phlebotomus. Website: Javid Kashefi: Αλεξάνδπα Υαζκοπούλος: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 9 -

11 Αμακοίμωζη Δςπυπαφκή ζςνάνηηζη με θέμα ηην αξιοποίηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ για ηην ενίζσςζη ηηρ αειθοπίαρ ζηη Γευπγία * Δπξσπατθή ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο ζηε γεσξγία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ινπκπιηάλα ηεο Πινβελίαο απφ Λνεκβξίνπ Ζ ζπλάληεζε απηή δηνξγαλψζεθε απφ ην «Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ Αγξν-Βηνπνηθηιφηεηα (http://www.ecnc.org/) θαη είρε σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσξγηθήο πξάμεο φρη κφλν σο πξνο ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη σο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ θαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο εμαζθάιηζεο βησζηκφηεηαο ζηελ παξνρή δηαθφξσλ δεκφζησλ α- γαζψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε επάξθεηα θαη θαζαξφηεηα ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ, ε απνθπγή ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, ν θπζηθφο έιεγρνο ησλ εληφκσλ θαη άιισλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θ.ά. Ζ αεηθνξία ζηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ δεκφζησλ αγαζψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζηαδηαθή κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηελ θαιιηεξγεηηθή πξάμε. Πην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο Φπηνπξνζηαζίαο, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ βηνπνηθηιφηεηα (σθέιηκα έληνκα θπζηθνί ερζξνί επηβιαβψλ εληφκσλ, επηθνληαζηέο, εδαθφβηνη νξγαληζκνί, πνπιηά, εξπεηά θ.ι.π.) θαη επνκέλσο ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ δεκφζησλ αγαζψλ. Λέα πξνζέγγηζε απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο ρισξίδαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ απηνθπψλ θπηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο πεγέο (δεμακελέο πιεζπζκψλ) ησλ θπζηθψλ ε- ρζξψλ ζην αγξννηθνζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε βηνινγηθή αληηκεηψπηζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ εηζξνψλ, θαη εμαζθαιίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε ηαπηφρξνλε παξνρή ησλ δεκφζησλ αγαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ππαίζξνπ. Νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο (απηφρζνλεο) βηνπνηθηιφηεηαο (Ιεηηνπξγηθή Αγξν-Βηνπνηθηιφηεηα, Functional Agro-Biodiversity) ήηαλ ην θχξην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο απηήο. Ζ αμηνπνίεζε κπνξεί λα π- ινπνηεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επίπεδν αγξνχ π.ρ. κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαηάιιεισλ θπηψλ ζηα πεξηζψξηα αιιά θαη ζε ισξίδεο εληφο ηεο θαιιηέξγεηαο, κε δηαηήξεζε δηαδξφκσλ θπζηθήο βιάζηεζεο ή δσλψλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: θαη ζην: * ηος Γπορ Γιονςζίος Πεπδίκη, Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Γ. Εσνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο, ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

12 Αμακοίμωζη Μια νέα ιζηοζελίδα για ηεν ελιά και ηο ελαιόλαδο από ηεν Ασζηραλία! Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηο: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

13 Νέες Γκδόζεις Το Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων δώων ηες Δλλάδας Ζ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζ η α θ ν χ Ξ ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο "Ξεξηβάιινλ" , κέηξν 5.2 "Ξεξηβαιινληηθή Δπαηζζεηνπνίεζε", πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε ζε πνζνζηφ έσο 80% απφ ην ΔΡΞΑ θαη ζην ππφινηπν πνζνζηφ απφ εζληθνχο πφξνπο εμέδσζε ην επηθαηξνπνηεκέλν Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Εώων ηες Δλλάδας. Πηελ έθδνζε απηή θαηαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ηεο ειιεληθήο παλίδαο, εληνπίδνληαη ηα είδε πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε κε βάζε ην ζχζηεκα ηεο IUCN (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο), ελψ θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο απεηιέο θαη ηα πιένλ αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ εηδψλ. Ζ παξνχζα έθδνζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα 171 είδε ζπνλδπιφδσσλ θαη 297 είδε αζπφλδπισλ πνπ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία θηλδχλνπ (Θξηζίκσο Θηλδπλεχνληα, Θηλδπλεχνληα θαη Ρξσηά), είλαη δειαδή πηζαλφ λα εμαθαληζηνχλ ζην βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν κέιινλ. Ρν Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας πεξηιακβάλεη επίζεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ν- κάδεο δψσλ ηεο Διιάδαο, ηελ θαηάζηαζε, ηηο απεηιέο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα δηαηήξεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζπνλδπιφδσα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε ηελ αμηνιφγεζε ζε ε- ζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν φισλ ησλ εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, ηα ιαηηληθά θαη ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα. Ρνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο αλαζεψξεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Κόκκινοσ Βιβλίοσ ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας αλέιαβε εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Εσνινγηθήο Δηαηξείαο ν Αλαζηάζηνο Ιεγάθηο (Δζληθφ & Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Α- ζελψλ, ΔΘΞΑ), ελψ ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Ξαλαγηψηα Καξαγθνχ (WWF Διιάο). Γηα θάζε κεγάιε νκάδα δψσλ επηιέρζεθαλ εηδηθνί ζπληνληζηέο, νη νπνίνη είλαη αιθαβεηηθά: Θ. Βαξδηλνγηάλλε (Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο, ΚΦΗΘ) - ρεξζαία καιάθηα, Α. Ιεγάθηο (ΔΘΞΑ) - ρεξζαία αξζξφπνδα θαη αξζξφπνδα ηνπ γιπθνχ λεξνχ, Ξ. Ιπκπεξάθεο (ΚΦΗΘ) - εξπεηά, Ξ.Π. Νηθνλνκίδεο (Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΑΞΘ) - ςάξηα γιπθνχ λεξνχ, Ξ. Κεγαινθψλνπ (ΔΘΞΑ) - ςάξηα ζάιαζζαο, Θ. Πθνπγγάξεο (Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) -ζειαζηηθά, Θ. Πσηεξφπνπινο (ΔΘΞΑ) - ακθίβηα θαη Κ.-Π. Θίηζνο (ΑΞΘ) - ζαιάζζηα αζπφλδπια. Ζ ΔΝΔ αλέιαβε ηελ νκάδα ησλ πνπιηψλ, κε ζπληνληζηέο ηνπο Γ. Σαλδξηλφ θαη Θ. Θαζηξίηε. Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνξά ηεο έθδνζεο είλαη: Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ. εκδ) Το Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εηαιρεία, Αθήνα, 528 ζελ. Ανηίηςπα ζε ένηςπη ή τηθιακή (CD) μοπθή, διαηίθενηαι από ηην Δλληνική Ευολογική Δηαιπεία, ζηο ηηλ ή ζηο ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

14 Σσμέδρια - Γκδηλώζεις Ζμερίδα με Θέμα ηεν Γακοκηονία Πηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ εκεξίδα κε ζέκα: «ΤΓΥΡΟΛΖ ΓΑΘΟΘΣΟΛΗΑ Οπθολογική Υπήζη ηυν θςηοθαπμάκυν για ηην παπαγυγή ποιοηικών πποφόνηυν & ηην πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ» Ζ Ζκεξίδα ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηελ Ξαλειιήληα έλσζε Δξγνιεπηψλ Γεσπφλσλ Έξγσλ Ξξαζίλνπ (ΞΔΔΓΔΞ) κε ην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ Γεσπφλσλ (ΞΝΠΓ), ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Ξαξάξηεκα Θξήηεο θαη ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Ξαξάξηεκα Αλ. Πηεξεάο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 13-

15 Γμημέρωζη για Σσμέδρια May 15-20, th meeting of the IOBC Working Group "Integrated Protection of Olive Crops", Jerusalem, Israel. June 19-23, th European Meeting of the IOBC/ WPRS Working Group "Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes", Innsbruck, Austria. June 22-25, 2011 Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO), 5th meeting of the IOBC/WPRS Working Group "GMOs in Integrated Plant production", České Budějovice, Czech Republic. July 04-07, 2011 IOBC/WPRS Working Group "Integrated Protection of Stored Products", Volos, Greece. September 18-22, 2011 IOBC/WPRS Working Group "Integrated control in Protected Crops, Temperate Climate, Norton Park Hotel, Sutton Scotney, Nr Winchester, Hampshire, UK September 13-16, rd meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Integrated Control of Plant-Feeding Mites", Cesky Krumlov, Czech Republic. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ςνέδπια Ομάδυν Δπγαζίαρ ηος Γιεθνούρ Οπγανιζμού για ηην Ολοκληπυμένη Ανηιμεηώπιζη (IOBC/WPRS) ςπάπσοςν ζηο: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 14-

16 Γμημέρωζη για Σσμέδρια May 19-23, 2011 Plant Protection and Plant Health in Europe / Crop and sector-specific guidelines on integrated plant protection Berlin, Germany May 24, rd International Symposium on Crop Protection, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium. June 20 23, 2011 Second Entomophagous Insect Conference Antibes, France https://colloque.inra.fr/entomophagousinsects September 18-23, 2011 VII-TH International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnological and Environmental Aspects Białka Tatrzańska near Zakopane, Poland ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

17 Γμημέρωζη για Σσμέδρια September 16-18, 2011 IFOAM AgriBioMediterraneao International Conference Organic Agriculture and Agro-Eco tourism in the Mediterranean Zakynthos, Greece, mediterraneo.html October, 2-5, 2011 Sixth International Symposium on Molecular Insect Science Amsterdam, The Netherlands Λεμεζός, 1-4 Νοεμβρίοσ ο Πανελλήνιο ςνέδπιο ηηρ Δλληνικήρ Δηαιπείαρ ηηρ Δπιζηήμηρ ηυν Οπυποκηπεςηικών. August 19-25, 2012 International Congress of Entomology ICE 2012, Daegu, Korea ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 16-

18 Γμημέρωζη για Γκδηλώζεις ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ.

ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΛΘΤΑΗΚΘΔΗΡ Τ. ΑΓΩΜΘΡΘΙΞΘ ΤΩΠΞΘ ΡΘΡ ΛΘΙΠΕΡ ΗΚΘΙΘΕΡ ΟΑIΤΜΘΔΘ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ 11V11 ΗΚΘΙΘΑ 6-10 ΤΠΞΜΩΜ ΛΕΘΞΜΕΙΗΛΑΑ ΞΣ ΟΑΘΤΜΘΔΘΞΣ ΡΕ ΛΕΓΑΚΞ ΓΗΟΕΔΞ ΓΘΑ ΟΑΘΙΕΡ ΗΚΘΙΘΑΡ 6-10 ΕΩΜ Η ΔΘΑΔΠΞΛΗ ΑΟΞ Η ΛΘΑ ΕΡΘΑ ΡΗΜ ΑΚΚΗ ΕΘΜΑΘ ΛΕΓΑΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H )

Α Ο Κ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η ( S E A R C H ) Ξ G O O G L E S C H O L A R Α Ο Ξ Ε Κ Ε Θ Λ Θ Α Λ Η Τ Α Μ Η Α Μ Α Ζ Η Η Ρ Η Ρ Οξαγκαηνπνηώληαο αλαδήηεζε ζην GoogleScholar (http://scholar.google.com/) ν ρξήζηεο κπνξεί λα εληνπίζεη πιηθό αθαδεκαϊθνύ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι

Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι Ο ΔΡΟΜΟ ΠΡΟ ΣΟ «ΑΕΙΦΟΡΟ ΧΟΛΕΙΟ» ένα φωτογπαφικό ταξίδι ηα Δθπαηδεπηήξηα Πάλνπ ππνζηεξίδνπκε ηελ άπνςε όηη ην «αεηθόξν ζρνιείν» είλαη έλα όξακα εθηθηό. Η εθπαίδεπζε γηα ηελ αεηθνξία δελ είλαη κάζεκα, αιιά

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ

Η/Υ A ΤΑΞΕΩΣ ΑΕ 2010-2011. Συστήματα Αρίθμησης. Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ Συστήματα Αρίθμησης Υποπλοίαρχος Ν. Πετράκος ΠΝ 1 Ειζαγωγή Τν bit είλαη ε πην βαζηθή κνλάδα κέηξεζεο. Είλαη κία θαηάζηαζε on ή off ζε έλα ςεθηαθό θύθισκα. Άιιεο θνξέο είλαη κία θαηάζηαζε high ή low voltage

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν»

Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Πανελλήνια Έρεσνα «Καηαναλωηής & Ελληνικό Προϊόν» Γεώργιος Μπάληας, Οικονομικό Πανεπιζηήμιο Αθηνών Προκόπης Θεοδωρίδης, Πανεπιζηήμιο Παηρών Ταπηόηεηα ηεο έξεπλαο Σθνπόο: Αλίρλεπζε ηεο αγνξαζηηθήο ζπκπεξηθνξάο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ

ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ ΘΕΜΑ: ΚΟΠΖ ΠΗΣΑ ΠΑΔΠΠΔ - ΔΔΓΑ Μεγάιε επηηπρία ζεκείωζε ε θνηλή εθδήιωζε γηα ηελ θνπή πίηαο γηα ην 2009, ηνπ Παλειιήληνπ πλδέζκνπ Δπηρεηξήζεωλ Πξνζηαζίαο Πεξηβάιινληνο (ΠΑΔΠΠΔ) θαη ηεο Διιεληθήο Δηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS

1 Είζοδορ ζηο Σύζηημα ΣΔΕΔ ή BPMS ΟΤΑ Επισειπηζιακή Νοημοζύνη: Οδεγίεο πξνο ηνπο εθπαηδεπόκελνπο γηα ηε ζύλδεζε κε ην ύζηεκα Γηαρείξηζεο Δπηρεηξεζηαθώλ Γηαδηθαζηώλ γηα ηελ εθηέιεζε ηωλ Πξαθηηθώλ Αζθήζεωλ ηωλ ππν(δλνηήηωλ) Bc1.1.4, Bc1.1.5,

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο:

Σύνθεζη ηαλανηώζεων. Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Σύνθεζη ηαλανηώζεων Α. Σύλζεζε δύν α.α.η ηεο ίδιας ζστνόηηηας Έζησ έλα ζώκα πνπ εθηειεί ηαπηόρξνλα δύν αξκνληθέο ηαιαληώζεηο ηεο ίδηαο ζπρλόηεηαο πνπ πεξηγξάθνληαη από ηηο παξαθάησ εμηζώζεηο: Η απνκάθξπλζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ»

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ. 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΤΣΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΑΧΑΪΑ 24 25 26 Απριλίου 2015 κλειςτό γυμναςτήριο «Δημήτρησ Τόφαλοσ» Τν Παλεπηζηήκην Παηξώλ, ην Δπηκειεηήξην Αραΐαο θαη ε Πεξηθέξεηα Γπηηθήο Διιάδαο

Διαβάστε περισσότερα

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις

Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Λεκηική έκθραζη, κριηική, οικειόηηηα και ηύπος δεζμού ζηις ζηενές διαπροζωπικές ζτέζεις Μαξία-Ησάλλα Αξγπξνπνύινπ Βαζίιεο Παπιόπνπινο Τνκέαο Ψπρνινγίαο, Παλεπηζηήκην Αζελώλ Αλαθνίλσζε ζην 5 ν Παλειιήλην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο

Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Η Αξιολόγηζη ηηρ Πεπίλητηρ Κειμένος Παιδαγυγικό Ινζηιηούηο Οδηγίες για ηη διδαζκαλία ηων θιλολογικών μαθημάηων ζηο Ενιαίο Λύκειο (απόζπαζμα) Αθήνα 2001 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ Α. Τν πεξηερόκελν ηεο πεξίιεςεο (0-12

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014

ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/2014 ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΕΚΠ. ΕΤΟΥΣ 204-205 ΜΑΘΗΜΑ / ΤΑΞΗ : ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑ/Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΕΙΡΑ: ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 08/09/204 A ΟΜΑΓΑ Οδηγία: Να γράυεηε ζηο ηεηράδιο ζας ηον αριθμό κάθε μιας από ηις παρακάηφ ερφηήζεις Α.-Α.8 και

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) =

ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΑ ΣΗ ΧΗΜΔΙΑ Ι ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 2009. 1. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(x,y) = ΘΔΜΑΣΑ Α επηέκβξηνο 9. Να ππνινγηζηνύλ νη κεξηθέο παξάγσγνη πξώηεο ηάμεο ηεο ζπλάξηεζεο f(,y) = y.. Να ππνινγηζηνύλ ηα νινθιεξώκαηα: a) ln b) a) 3cos b) e sin 4. Να ππνινγηζηεί ην νινθιήξσκα: S ( y) 3

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ

ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ ΕΘΝΘΚΗ ΣΡΑΠΕΖΑ ΣΗ ΕΛΛΑΔΟ Απνηειέζκαηα Ψεθνθνξίαο ηα ζέκαηα ηεο B Επαλαιεπηηθήο Γεληθήο πλέιεπζεο ηωλ Μεηόρωλ ηεο Εζληθήο Σξάπεδαο ηεο Ειιάδνο ηεο 23/11/2012 (άξζξν 32 παξ. 1 θ.λ. 2190/1920, παξ. 4.1.3.3.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger

Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger Τάπηα με ππάζo, bacon και θέηα by Madame Ginger 1 θύιιν ζθνιηάηαο 2 πξάζα 150 γξ. bacon 150 γξ. θέηα ΓΧΓΧΝΗ 100 γξ. γξαβηέξα ΓΧΓΧΝΗ 1 θ.ζ. ειαηόιαδν Κόβνπκε ηα πξάζα ζε ιεπηέο ξνδέιεο. Κόβνπκε ην bacon

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ 1 ΘΔΜΑ Α ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΔΝΙΚΗΣ ΠΑΙΓΔΙΑΣ Να γπάτεηε ζηο ηεηπάδιό ζαρ ηον απιθμό καθεμιάρ από ηιρ παπακάηυ ημιηελείρ πποηάζειρ Α1 υρ Α5 και δίπλα ηο γπάμμα πος ανηιζηοισεί ζηη λέξη ή ηη θπάζη, πος ζςμπληπώνει

Διαβάστε περισσότερα

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ

IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ IV Ο ΕΛΛΗΝΙΜΟ ΣΗ ΔΤΗ,ΠΟΛΙΣΙΜΟΙ Δ.ΜΕΟΓΕΙΟΤ ΚΑΙ ΡΩΜΗ Να σαπακηηπίζεηε ηιρ πποηάζειρ, πος ακολοςθούν, υρ ππορ ηην οπθόηηηά ηοςρ, με ηην ένδειξη Σωστό ή Λάθος 1. ηελ αξραία Ρώκε νη πιεβείνη δελ είραλ αξρηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΑ ΓΙΑΥΔΙΡΗΗ ΣΩΝ ΣΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ Δ ΔΝΗΛΙΚΔ Σν ζύγρξνλν πξόηππν αληηκεηώπηζεο ηεο ηεξεδόλαο ελειίθσλ δελ εζηηάδεηαη κόλν ζηελ απνθαηάζηαζε ησλ ηεξεδνληθώλ βιαβώλ πνπ έρνπλ εθδεισζεί, αιιά έρεη

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων

Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οργάνωση και Δομή Παρουσιάσεων Οη παξνπζηάζεηο κε βνήζεηα ηνπ ππνινγηζηή γίλνληαη κε πξνγξάκκαηα παξνπζηάζεσλ, όπσο ην OpenOffice.org Impress [1] θαη ην Microsoft Office PowerPoint [2]. Απηά ηα πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ

ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΟΛΤΜΕΡΙΜΟ - ΠΕΣΡΟΥΗΜΙΚΑ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΣΑ Ο πολσμεριζμός Πολσμεριζμός είναι η τημική ανηίδραζη καηά ηην οποία πολλά μόρια ίδιων ή διαθορεηικών οργανικών ενώζεων, ποσ ονομάζονηαι μονομερή, ενώνονηαι και ζτημαηίζοσν

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά:

ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ. Η Μηκή ζθέθηεθε έλαλ ηξόπν, γηα λα ζπγθξίλεη κεξηθά δηαθνξεηηθά αληειηαθά πξντόληα. Απηή θαη ν Νηίλνο ζπλέιεμαλ ηα αθόινπζα πιηθά: ΑΝΤΗΛΙΑΚΑ Η Μηκή θαη ν Νηίλνο αλαξσηήζεθαλ πνην αληειηαθό πξντόλ παξέρεη ηελ θαιύηεξε πξνζηαζία ζην δέξκα ηνπο. Τα αληειηαθά πξντόληα έρνπλ έλα δείθηε αληειηαθήο πξνζηαζίαο (SPF), ν νπνίνο δείρλεη πόζν

Διαβάστε περισσότερα

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π

Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Τ ξ ε ύ ο ξ π ς ξ σ ξ ο ί ξ σ _ Ι ε ο α μ ε ι κ ό π Α ο υ ι ς ε κ ς ξ μ ι κ ή ρ ύ μ θ ε ρ η 6 Τ ξ μ έ α π ΘΘΘ, X ώ ο ξ π κ α ι Δ π ι κ ξ ι μ χ μ ί α Η έ μ α : Διδάρκξμςεπ: Τξ εύοξπ ςξσ ξοίξσ Ιεοαμεικόπ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη

5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη 5 η Δργαζηηριακή Άζκηζη Κσκλώμαηα Γσαδικού Αθροιζηή/Αθαιρέηη Σηα πιαίζηα ηεο πέκπηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ

Ι ΣΟΡΙΚΟ ΦΤΛΑΚΙ Η ΚΑΙ ΚΙΝΓΤΝΟ HIV ΛΟΙΜΧΞΗ ΣΗ ΓΙΑΡΚΔΙΑ ΔΠΙΓΗΜΙΑ Δ ΥΡΗ ΣΔ ΔΝΓΟΦΛΔΒΙΧΝ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΣΗΝ ΑΘΗΝΑ (ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΡΙ ΣΟΣΔΛΗ ύςα Βάλα, Μαιιηώξε Μ 2, Παξαζθεπήο Γ, Φπρνγηνύ Μ 3, Υαηδάθεο Άγγεινο Εργαζηήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας και Ιαηρικής Σηαηιζηικής, Ιαηρική Στολή Πανεπιζηημίοσ Αθηνών, 2 Α Ψστιαηρική Κλινική, Αιγινήηειο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ

Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ Βιομησανικόρ ζσεδιαζμόρ πποϊόνηων από ανακςκλωμένερ ζςζκεςαζίερ ΤΕΙ Δσηικής Μακεδονίας Τμήμα Βιομητανικού Στεδιαζμού Εργαζηήριο C 3 www.c3.teiwm.gr C 3 LAB www.c3.teiwm.gr 1 Εηζαγσγή Πεπιεσόμενα ύκβνια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ

ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ ΔΛΔΓΥΟ ΔΜΒΟΛΙΑΣΙΚΗ ΚΑΛΤΦΗ Δ ΠΑΙΓΙΑ ΠΡΟΥΟΛΙΚΗ ΚΑΙ ΥΟΛΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ ΚΔΡΚΤΡΑ 24 ο ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΠΑΙΓΙΑΣΡΙΚΗ ΚΑΙ ΠΡΟΑΓΧΓΗ ΣΗ ΤΓΔΙΑ ΠΙΝΟΤΛΑ ΔΤΡΤΓΙΚΗ ΒΑΡΚΑΡΗ ΠΟΛΤΚΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ

T A E K W O N D O. Δ. ΠπθαξΨο. ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ T A E K W O N D O Δ. ΠπθαξΨο ΔπΫθνπξνο ΘαζεγεηΪο ΑζιεηηθΪο ΦπζηθνζεξαπεΫαο ΡΔΦΑΑ - ΑΞΘ ΦΠΗΘΝΘΔΟΑΞΔΗΑ Ο Ρ Ι Μ Ο Φπζη(θ)νζεξαπεΫα εϋλαη ε επηζηϊκε, ε νπνϋα κόλν κε θπζηθψ κωζα θαη κεζόδνπο πξνζπαζεϋ λα ζεξαπεύζεη

Διαβάστε περισσότερα

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο.

7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. 3. Έλαο θαηαρσξεηήο SISO ησλ 4 bits έρεη: α) Μία είζνδν, β) Δύν εηζόδνπο, γ) Σέζζεξεηο εηζόδνπο. 7. ΚΑΤΑΧΩΡΗΤΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ 1. Ση είλαη έλαο θαηαρσξεηήο; O θαηαρσξεηήο είλαη κηα νκάδα από flip-flop πνπ κπνξεί λα απνζεθεύζεη πξνζσξηλά ςεθηαθή πιεξνθνξία. Μπνξεί λα δηαηεξήζεη ηα δεδνκέλα ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο

Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Ε. Ι. Ναβξνδίδεο Αλεξάνδπειο Τεσνολογικό Εκπαιδεςηικό Ίδπςμα Θεζζαλονίκηρ, Τ.Θ. 141 Τ.Κ.574 00 Σίνδορ, Θεζζαλονίκη Αληηκεηώπηζε ηνπ Metcalfa Pruinosa (Say) Χημική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH

ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KARNAUGH ΑΠΛΟΠΟΙΗΗ ΛΟΓΙΚΩΝ ΤΝΑΡΣΗΕΩΝ ΜΕ ΠΙΝΑΚΕ KRNUGH Γηα λα θάλνπκε απινπνίεζε κηαο ινγηθήο ζπλάξηεζεο κε πίλαθα (ή ράξηε) Karnaugh αθνινπζνύκε ηα παξαθάησ βήκαηα:. Η ινγηθή ζπλάξηεζε ζα πξέπεη λα είλαη ζε πιήξε

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ

ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΓΕΝΙΚΗΣ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΜΑ 1 Ο Να γράψετε στο τετράδιό σας τον αριθµό της καθεµιάς από τις παρακάτω ηµιτελείς προτάσεις 1 εως 5 και δίπλα το γράµµα που αντιστοιχεί στη λέξη ή τη

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία. Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Ειζαγωγή ζηη Φωηογραθία Χριζηάκης Σαζεΐδης EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 6 ο Προγράμμαηα θωηογραθικών μηχανών Επιλογέας προγραμμάηων Μαο δίλεη ηε δπλαηόηεηα λα ειέγμνπκε ην άλνηγκα δηαθξάγκαηνο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο

ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε. Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο ΟΣΑ Επηρεηξεζηαθή Ννεκνζύλε Ελόηεηα: Ad1.2.2 «Ση θξύβεηαη» πίζω από κηα Επηρεηξεζηαθή Αλαθνξά (report): XML & XSD γηα αξράξηνπο Πξαθηηθή Άζθεζε (επίπεδν 2): ηόρνο ηεο άζθεζεο είλαη ε πεξαηηέξω εμνηθείωζε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ.

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΤΜΗΜΑ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΦΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Μάθημα: Πιθανόηηηες και Σηαηιζηική Διδάζκων: Σ. Γ. ΤΕΛΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ Τρίπολη 06/07/2007 Τα θέμαηα 1-5 είναι σποτρεωηικά και έτοσν ηοσς ίδιοσς (ίζοσς) ζσνηελεζηές βαρύηηηας Το θέμα 6 δίνει επιπλέον βαθμούς με βαρύηηηα 10% για βεληίωζη ηης βαθμολογίας ΘΕΜΑΤΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX

ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX ΕΝΤΟΛΕΣ WINDOWS ΚΑΙ UNIX Σηότοι εργαζηηρίοσ Σην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ, νη θνηηεηέο ζα εμνηθεησζνύλ κε βαζηθέο εληνιέο δηθηπαθώλ πξσηνθόιισλ νη νπνίεο βξίζθνπλ εθαξκνγή ζε πεξηβάιινληα Windows

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο:

Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Πίνακες Σσμβόλων Έλαο πίνακας σσμβόλων ππνζηεξίδεη δύν βαζηθέο ιεηηνπξγίεο: Εηζαγσγή ελόο ζηνηρείνπ Αλαδήηεζε ζηνηρείνπ κε δεδνκέλν θιεηδί Άιιεο ρξήζηκεο ιεηηνπξγίεο είλαη: Δηαγξαθή ελόο θαζνξηζκέλνπ ζηνηρείνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αντισταθμιστική ανάλυση

Αντισταθμιστική ανάλυση Θεσξήζηε έλαλ αιγόξηζκν Α πνπ ρξεζηκνπνηεί κηα δνκή δεδνκέλσλ Γ : Καηά ηε δηάξθεηα εθηέιεζεο ηνπ Α ε Γ πξαγκαηνπνηεί κία αθνινπζία από πξάμεηο. Παξάδεηγκα: Θπκεζείηε ην πξόβιεκα ηεο εύξεζεο-έλσζεο Δίρακε

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_3207/391 1. Τελ άιιε κέξα νη Τξηάθνληα, πνιύ ηαπεηλσκέλνη θαη ληώζνληαο εγθαηαιειεηκκέλνη, ζπγθεληξώζεθαλ ζην ρώξν ησλ ζπλεδξηάζεσλ παξάιιεια, νη «ηξεηο ρηιηάδεο», ζε όια ηα ζεκεία όπνπ είραλ ηνπνζεηεζεί,

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Γ Γυμνασίου ιήμεο 11.00 Κάπνηνο άξρηζε λα δηαβάδεη έλα βηβιίν ηελ 1 ε Δεθεκβξίνπ. Κάζε κέξα δηάβαδε ηνλ ίδην αξηζκό ζειίδσλ

Διαβάστε περισσότερα