ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ"

Transcript

1 ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ Σασςδπομική Θςπίδα Θηθιζιά, Αθήνα ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ Δνημεπυηικό Γεληίο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟY 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ: Νέα από ηο Γ.Σ. Νέα από δραζηεριόηεηες μελών Νέες Δκδόζεις Σσνέδρια Δκδελώζεις Δνεμέρωζε για Σσνέδρια

2 Νέα από ηο Δ.Σ. Δγθξίζεθε ε εθθαζάξηζε ηνπ 13νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ. Θαηαηέζεθε ζρεηηθφ έγγξαθν θαη παξάιιεια πηζηψζεθε ν ινγαξηαζκφο Ρξαπέδεο (Αγξνηηθή Ρξάπεδα) ηεο Δ.Δ.Δ. κε ην πνζφ ησλ ,00 Δπξψ. Νκφθσλα α- παιιάρζεθε ε Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 13νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ. Ρν Γ.Π. εθ κέξνπο φισλ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ. εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ζε φινπο φζνπο ζπλεηέιεζαλ ζηε δηεμαγσγή ελφο θαζ φια επηηπρεκέλνπ ζπλεδξίνπ. Πρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ηφπνπ δηνξγάλσζεο ηνπ 14νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ ην Γ.Π. επραξηζηεί ζεξκά ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Δ. θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα θηινμελήζνπλ ην ζπλέδξην ηεο Δ.Δ.Δ. ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ωζηφζν, ην Γ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε-πξφζθιεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ γεσπφλνπ θ. Γεκήηξε Γήκνπ θαη κεηά απφ επίζθεςε 3 κειψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή απνθάζηζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 14νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ ζην Λαχπιην απφ 11 έσο 14 Νθησβξίνπ ηνπ Πην ζπλέδξην ζα παξνπζηαζηνχλ πξσηφηππεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηεο Δληνκνινγίαο, Αθαξενινγίαο θαη Λεκαησδνινγίαο. Δπίζεο, ζα α- λαπηπρζνχλ ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε ζεκαληηθά εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα. Ν ηφκνο 2010β ηνπ «Entomologia Hellenica» είλαη δηαζέζηκνο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο To Γ.Π. εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηελ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία γηα ηελ απνζηνιή ελφο αληηηχπνπ ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ Κόκκινοσ Βιβλίοσ ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας ζηελ Δ.Δ.Δ. ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 1 -

3 Νέα από ηο Δ.Σ. Ρν Γ.Π. κεηά απφ επηζηνιέο πνπ έιαβε απφ ην Κ.Φ.Η. ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ θαη ηεο θαη εμαίξεζε έγθξηζεο ρξήζεο βηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ULV εθαξκνγή (ςεθαζκνί ππέξκηθξνπ φγθνπ) απφ εδάθνπο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αθκαίσλ θνπλνππηψλ, απνθάζηζε λα νξηζηεί νκάδα εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.Δ, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ δελ εμαζθάιηζαλ επαξθψο ηελ επηζηεκνληθή αθεξαηφηεηα πνπ απαηηεί έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα. Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Παββνπνχινπ- Πνπιηάλε Κ., Θνιηφπνπιν Γ., Κηραειάθε Α., Αλδξεάδε Π., Γηαηξφπνπιν A., Ιχηξα I., Δκκαλνπήι Λ., Θηνχιν Ζ. θαη Ενχλν Α. Ζ νκάδα έρεη ήδε ζπληάμεη επηζηνιήππφκλεκα πνπ ζχληνκα αλακέλεηαη λα απνζηαιεί ζηνπο αξκνδίνπο θνξείο (ΞΑΑΡ, π. γείαο, Λνκαξρίεο θ.ά.). Έσο ηψξα ζπλνιηθά 17 κέιε ΓΔΞ ή εξεπλεηέο ηεο Δληνκνινγίαο θαη Αθαξενινγίαο δήισζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Ππληαθηηθή Νκάδα ηνπ Δληνκνινγηθνχ Ιεμηθνχ. Ν Φνξέαο Ξηζηνπνίεζεο QWAYS απέζηεηιε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή κέινπο ηεο E.E.E ζην λέν Δπνπηηθφ ηνπ Ππκβνχιην. Απνθαζίζηεθε νκφθσλα λα πξνηαζεί ν ε ζπκκεηνρή ηνπ Γξνο Γεκεηξίνπ Ξαπαρξήζηνπ ζην λέν Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Φνξέα απηνχ. Έγηλε δεθηή ε αίηεζε εγγξαθήο σο λέσλ κειψλ: ηεο θαο Λαηάζαρ Φύηπος (MSc: Fitness effects of Wolbachia infection on Drosophila simulans and its parasitoid Leptopilina heterotoma, κε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Drosophila immunity: QLT mapping, genetic diversity and molecular evolution) ηνπ θ. Γπηγόπη Βαζιλειάδη (Γεσπφλνπ Α.Ξ.Θ., Θαηεχζπλζε Νπσξνθεπεπηηθψλ θαη Ακπέινπ, MSc: Acceptability of Bacillus thuringiensis reared prey to Harmonia axyridis) ηνπ θ. Κισάλη Πεηπίδη (Γεσπφλνπ Α.Ξ.Θ., MSc: Ζ Νηθνινγία ησλ Αθξίδσλ ζε Δπηιεγκέλεο Θαιιηέξγεηεο ζηε Λφηηα Θαξνιίλα, κε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Κηθξνβηαθή βηνπνηθηιφηεηα ηεο θαηνηθίδηαο κχγαο θαη νξηδφληηα κεηαθνξά παζνγελψλ γνληδίσλ ζην πεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. θαη ηεο θαο Βαζιλικήρ Δςαγγέλος (Γεσπφλνπ Γ.ΞΑ., κε Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο: Σξήζε κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηε δηάθξηζε εηδψλ εληφκσλ Macrolophus, πνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Δξγαζηήξην Γ. Εσνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο Γ.Ξ.Α.). ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 2 -

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Λ Α Θ Ο Η Λ Ω Ζ Θέμα: Αρ ξεσάζοςμε και ηα λίγα (πεπί ηεπμιηών) πος ξέποςμε Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ ην φηη νη γλψζεηο καο, σο ειιήλσλ εληνκνιφγσλ, είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο φζνλ αθνξά ζε κηα ηφζν θαηαζηξεπηηθή θαηεγνξία εληφκσλ ε νπνία απνηειεί επί δεθαεηίεο ηψξα ηε κεγάιε πιεγή ηεο νηθνδνκήο θαη ηε «ραξά ησλ πάζεο θχζεσο απεληνκσηψλ» πνπ θαη νη ίδηνη πάλησο, δελ ήμεξαλ ηη θαηαπνιεκνχλ Γλσξίδακε, ηνπιάρηζηνλ, φηη ην πην δηαδεδνκέλν γέλνο ηεξκηηψλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν είλαη ην Reticulitermes ηεο Νηθνγελείαο Rhinotermitidae ην νπνίν αλήθεη ζηνπο πεξίθεκνπο «ππφγεηνπο ηεξκίηεο». Αλ θαη νη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ γελψλ είλαη ζπλήζσο αξθεηά κεγάιεο, απηφ δελ ζπκβαίλεη, φπσο ζε φια ηα έληνκα, κεηαμχ εηδψλ ηνπ ηδίνπ γέλνπο. Αθξηβήο ηαπηνπνίεζε θαηλνηχπσλ επηηπγράλεηαη πιένλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζε βηνρεκηθνχο θαη κνξηαθνχο ραξαθηήξεο θάζε είδνπο (εμσζθειεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, ακπληηθέο εθθξίζεηο ησλ νπιηηψλ ηνπο, ελδπκηθά αιιειφκνξθα, κηηνρνλδξηαθφ DNΑ θ.α.). Δπί δεθαεηίεο πηζηεχακε φηη ζηελ Δπξψπε ππήξρε κφλν ην είδνο Reticulitermes lucifugus (Rhinotermitidae), ην νπνίν πεξηέγξαςε ν Rossi ην 1792!! Περί ηερμιηών * Κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, έρνπλ ήδε ηαπηνπνηεζεί γηα ηελ Γεξαηά Ήπεηξν, 6 θαηλφηππνη ηνπ γέλνπο Reticulitermes: Ππγθεθξηκέλα, νη R. santonensis (Γπηηθή Γαιιία), R. banyulensis (Noηηναλαηνιηθή Ηζπαλία, Θεληξηθή Ηβεξηθή Σεξζφλεζν θαη Λνηηνδπηηθή Γαιιίa), R. grassei Λνηηνδπηηθή Γαιιία, Λφηην Ηζπαλία θαη Ξνξηνγαιιία), R. lucifugus (Ηηαιία θαη Λνηηναλαηνιηθή Γαιιία), R. balcanensis (Διιάδα θαη Αιβαλία) θαη R. urbis (Βφξεην Ηηαιία θαη Λνηηoδπηηθή Γαιιία). Ρν ηειεπηαίν είδνο ηαπηνπνηήζεθε απν ηνπο Bagnieres & Clement, κφιηο ην 2ΝΝ3 (1) θαη πηζηεχνπλ φηη πηζαλψο πξνήιζε απφ ηελ Βαιθαληθή. Γειαδή, κέρξη πξφηηλνο, βαζηδφκελνη ζε κνξθνινγηθά θαη κφλν ζηνηρεία, πνπ είλαη θνηλά ζηα δπν είδε (νπίζζην επηζηφκην θπξηφ, πφδηα ζθνπξφρξσκα), νλνκάδακε ηνπο εγρψξηνπο ηεξκίηεο R. lucifugus αληί ηνπ R. balcanensis πνπ π- πνδεηθλχνπλ νη ζχγρξνλεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη. Ν θαηλφηππνο ηνπ R. urbis κνηάδεη κε ηνπ R. balcanensis, θαη νη δπν πιεζηάδνπλ ηνλ θαηλφηππν ηνπ R. santonensis φζνλ αθνξά ζηνπο εμσζθειεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, κε ηνπ R. lucifugus σο πξνο ην DNA ελψ ζηελ κνξθνινγία κε ηνλ R. clypeatus απφ ην Ηζξαήι. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 3 -

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περί ηερμιηών (ζπλέρεηα) Ξνιχ θνληά ζην R. lucifugus βξίζθνληαη θαη νη θπζηθνί πιεζπζκνί Reticulitermes ηεο Θνξζηθήο κε ηελ νλνκαζία R. l. corsicus (2). Θαηφπηλ ηνχησλ, ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Fauna Europaea, αλαθέξεηαη φηη ην R. lucifugus δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, αιιά ηε ζέζε ηνπ έρεη θαηαιάβεη ην είδνο R. balcanensis! Όζν γηα ην R. urbis, δελ απνθιείεηαη, ιφγσ πξνειεχζεσο, ζχληνκα λα «πνιηηνγξαθεζεί» θαη απηφ ζηελ Διιάδα, ίζσο κάιηζηα ηνπ δνζεί θαη. ηζαγέλεηα. Απηά ινηπφλ είλαη ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα επί ηνπ Reticulitermes θαη, εθ φζνλ δελ έρνπκε δηθά καο εθφδηα γηα λα θέξνπκε αληίξξεζε, ζα ππνηαρζνχκε, γηα κία αθφκε θνξά, ζηα θειεχζκαηα ησλ μέλσλ θαη ν ππνθαηλφκελνο ζα δηνξζψζεη θαη αλάγθελ, ηα ζρεηηθά άξζξα θαη ην βηβιίν ηνπ (3 θαη 4). (Σηρ ηελεςηαίαρ ζηιγμήρ ή κακομελέηα κι έπσεηαι ) ςνάδελθοι ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Κπολώνια (Ηηαλία), με «πποσθεζινή» ανακοίνυζή ηοςρ, θευπούν ήδη όηι ηο R. urbis αποηελεί ηον βαζικό κλάδο ηυν ειδών και ςποειδών Reticulitermes ηηρ Κεζογείος, εξαπλούμενο καηά μήκορ ηυν ακηών ηηρ Αναηολικήρ Αδπιαηικήρ και ηην Πελοπόννηζο! (5) ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 1. Bagnères et al. (2003). Description d une nouvelle espéce de termite: Reticulitermes urbis n. sp. (Isopt. Rhinotermitidae). Bull. Soc. Entomol. de France 108(4): Clément et al. (2001). Biosystematics of Reticulitermes termites in Europe: morphological, chemical and molecular data in: Insectes Sociaux, Vol.48: Κπνπρέινο, Θ. Θ. (2008). Ρεξκίηεο ζηελ Διιάδα. Γεσξγία- Θηελνηξνθία, ηεχρε 3&4/2008, ζει θαη αληηζηνίρσο. 4. Κπνπρέινο, Θ. Θ. (2009) Μπινθάγα Έληνκα Θαηνηθηψλ. Δθδφζεηο ΑγξνΡχπνο, Αζήλα, 112 ζει. 5. Velonà, Ghesini, Lucheti, Marini, Mantovani. (2010) Starting from Crete, a phylogenetic re-analysis of the genus Reticulitermes in the Mediterranean area. Mol. Phylogenet. Evol. 56 (3): *ηος Θ. Θ. Κποςσέλος (Γευπόνος- Δνηομολόγος) Νκφηηκνπ Θαζεγεηή Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 4 -

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ * Νη πεξηζζφηεξνη εληνκνιφγνη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ εληφκσλ πνπ επνηθνχλ ηνπο Διιεληθνχο βηφηνπνπο. Όπσο είλαη ιίγν πνιχ γλσζηφ ν αξηζκφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο αλ θαη είλαη κάιινλ άγλσζηε ε αηηία απηνχ ηνπ αξηζκνχ. Κία αδξή εθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αλαθνξψλ απφ ζπιιέθηεο εληφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζε αλαθνξέο επξέζεσλ εληφκσλ. Απηέο έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαθεξζεί απφ ηελ Διιάδα θαη ζρεδφλ ηζάξηζκα δείγκαηα θνζκνχλ ηηο δηάθνξέο επίζεκεο ή ηδησηηθέο ζπιινγέο ελψ αδεκνζίεπηα δεδνκέλα (ΞΒΞ, Dr Α. Ιεγάθεο) απφ θαιά κειεηεκέλεο νκάδεο (γηα παξάδεηγκα ηα Buprestidae) δείρλνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ κε ηηο πιένλ θεηδσιέο εθηηκήζεηο αλέξρεηαη ζηηο ελψ κε ηηο πιένλ αηζηφδνμεο ν αξηζκφο απηφο αλεβαίλεη ζηηο (κέγηζηε ηηκή). Νη αηηίεο γηα ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο εηδψλ πνηθίιινπλ απφ γεληθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε φπσο ην θ α η λ φ κ ε λ ν η ε ο ρ ε ξ ζ ν λ ή - ζνπ (peninsular effect), ην θαηλφκελν ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ βηνηφπσλ (habitat diversity effect) κέρξη εηδηθά ηνπηθήο εκβέιεηαο θαηλφκελα φπσο, ε αλάκεημε δηαθφξσλ νηθνινγηθψλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ (mixed succession stages) θαη ε εμεηδίθεπζε μεληζηή (host specificity). Ρνπηθέο αηηίεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα εμεγήζεη θαλείο ηνπ γηαηί ν πινχηνο (αξηζκφο εηδψλ) πεηαινχδσλ ηεο Ξάξλεζαο (πεξίπνπ 60 είδε Lepidoptera, Rhopalocera) είλαη ζρεδφλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ εηδψλ πεηαινχδσλ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έρνπλ επηθαιεζηεί δηάθνξνη εξεπλεηέο πνπ παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ εληφκσλ φινπ ηνπ πιαλήηε. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κείμεο δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ είλαη ε παξεκβνιή παιαηψλ δαζψλ (primeval forest, Urwald) κε θπξίαξρα ή ζπγθπξίαξρα ππεξδέλδξα (megatrees, ειηθίαο πάλσ ησλ 150 ρξφλσλ) ζε πεξηνρέο φπνπ ε κέζε ειηθία ησλ δέλδξσλ είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 ρξφλσλ. Δμαηηίαο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ βηφηνπν θαη ζε απηά ηα ίδηα δέλδξα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε εληνκνπαλίδα πνπ εθκεηαιιεχεηαη γηα ηελ ζπληήξεζή ηεο ηηο ζρεηηθά ζηαζεξέο παξακέηξνπο ηνπ πεξηβάιινληαο. Απηή ε εληνκνπαλίδα απαξηίδεη ηελ νηθνινγηθή νκάδα εληφκσλ πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν ζαπξνμπιηθά έληνκα (ΠΔ) ή μπινβηφληα έληνκα (ΜΔ). Ν φξνο μπινβηφληα πεξηγξάθεη ηελ νκάδα ησλ ζαπξνμπιηθψλ εληφκσλ θαιχηεξα εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη εθείλε ηελ θαηεγνξία εληφκσλ φπνπ ην ηξνθηθφ ππφζηξσκα (ηεκάρηα μχινπ) δελ απνηθνδνκείηαη εμσηεξηθά αιιά αθνχ εηζέιζεη ζην ηξνθηθφ θαλάιη ηνπ εληφκνπ φπνπ κπνξεί λα απνηθνδνκεζεί κε ηελ βνήζεηα θπηηαξηλαζψλ (cellulases) πνπ εθθξίλνληαη απφ ζπκβησηηθά βαθηήξηα ή πξσηφδσα (π.ρ. ηεξκίηεο Isoptera θαη μπινθαηζαξίδεο Dictyoptera, Cryptocercidae). Κε ηελ επθαηξία, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ην γεγνλφο φηη νη ηεξκίηεο εθθελψλνπλ ην ζπκβησηηθφ κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν πξηλ απφ θάζε έθδπζε, έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε επθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 5 -

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ (ζπλέρεηα) Απηή ε ζπκπεξηθνξά βνεζά ηνλ θάζε ηεξκίηε λα αλαθηήζεη ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ακέζσο κεηά ηελ έθδπζε θαη λα ζπλερίζεη ηελ ηξνθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ρα ΠΔ είλαη είδε, πνπ ζε θάπνην βηνινγηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνινγηθή δηαδνρή ηεο απνζάζξσζεο ηνπ μχινπ. Δθφζνλ ε απνζχλζεζε ηνπ μχινπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ εληφκσλ πνιιέο νκάδεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαπξνμπιηθέο αλεμάξηεηα ηεο πξνέιεπζεο (κπθαγγεηαθή ή ηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο) ηνπ απνηθνδνκεηή (βαθηήξην ή κχθεηαο). Θαη απηήλ ηελ έλλνηα νη ηεξκίηεο θαη ηα θακβηνθινηνθάγα έληνκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαπξνμπιηθά ελψ πνιιά ΠΔ επνηθνχλ λεθξνχο η- ζηνχο ζε πγηή, εμαζζελεκέλα ή λεθξά δέλδξα (θαηαθείκελα ή ηζηάκελα). Έηζη ηα ΠΔ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ηεο α- λαθχθισζεο ηνπ λεθξνχ μχινπ ζηα νηθνζπζηήκαηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, πνπ ν αξηζκφο ηνπο ζε έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάινο (έρεη αλαθεξζεί ν αξηζκφο 37%) ζπγθξηηηθά κε ηα άιια έληνκα. Δμαηηίαο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο νινέλα απμαλφκελεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ησλ ΠΔ, ε IUCN πξφζθαηα εμέδσζε ην European Red List of Saproxylic Beetles κεηά απφ δεθαπελζήκεξε δηαβνχιεπζε εηδηθψλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ζηελ Φηλιαλδία. Photos: R. Tinner, B. Wermelinger (WSL) Ζ Διιάδα παξφηη έρεη κεγάιν πνζνζηφ θακέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη αιιαγήο ρξήζεο γεο έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ πινχζηα ζε παιαηά δάζε, ζπζηάδεο ή κεκνλσκέλα ππεξδέλδξα θαη ζπλεπψο ζε είδε ΠΔ. Αο ζεκεησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ βηνηφπσλ απνηειεί ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν μσθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηαθ ψ λ γ ε σ η ε κ α ρ ί σ λ (βαθνχθηα), πνπ απνθιείεη ζε κεγάιν βαζκφ αιιά φρη πάληα- ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο θαη ην γεσγξαθηθφ ηεο αλάγιπθν ηελ θαζηζηνχλ βηφηνπν δηαθνξεηηθψλ ζπγγεληθψλ εηδψλ. Ξαξάδεηγκα α- πνηειεί ην είδνο Osmoderma eremita (Scopoli 1763) ην νπνίν έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Ξαλαγηάο (Ησάλληλα, Θαηάξα) θαη ηνπ ζπγγεληθνχ είδνπο O. eremita lassallei Baraud & Tauzin 1991, ην νπνίν έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή Ππειηάο (Ιάξηζα, Όξνο Όζζα), αλαθέξεηαη ζαλ ππνείδνο θαη έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα άιια ππνείδε θαη πιεζπζκνχο ζηελ βάζε ηεο πιήξνπο αιιεινχρηζεο ηνπ DNA ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ γνληδίνπ COI. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 6-

8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ (ζπλέρεηα) Ζ κειέηε ησλ ΠΔ είλαη επηηαθηηθή φρη κφλν γηαηί ππάξρεη δηεζλέο επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εηδψλ αιιά γηαηί απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Διιεληθήο εληνκνπαλίδαο γηα ην νπνίν π- πάξρεη ζρεδφλ πιήξεο έιιεηςε ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ ηα ΠΔ εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο λα επνηθνχλ παιαηά δάζε είλαη κάξηπξεο πνιιψλ ζηνηρείσλ η- ζηνξηθήο νηθνινγίαο φπσο παιαην-πεξηβάιινληα ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο, ζε βαζκφ ηέηνην πνπ έρεη γξαθηεί φηη «πνηέ έλα δέλδξν ειηθίαο 500 εηψλ δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ πέληε δέλδξα ειηθίαο 100 εηψλ». Έηζη πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπκε αξρίζεη ηελ ζχληαμε κηαο νκάδαο κειέηεο, έρνπκε επίζεο θαηαξηίζεη έλα θχθιν εξαζηηερλψλ εληνκνιφγσλ θαη παξαηαμηλνκηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παλίδαο ησλ ΠΔ θαη ηελ δεκηνπξγία ζρεηηθήο ζπιινγήο ζηα κνπζεία (ΗΚΓΝ & ΡΓΞ θαη Nürnberg). Κε ζθνπφ λα ζπγθεληξσζεί θαη λα θαηαξηηζηεί έλαο δηεμνδηθφο θαη ειθπζηηθφο θαηάινγνο [1] ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, [2] ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, [3] ησλ α- λαθνξψλ ΠΔ απφ απνζηνιέο άιισλ εληνκνιφγσλ, θαη [4] ζπλερηδφκελε ζπζζψξεπζε αλαθνξψλ παξνπζίαο ΠΔ απφ εηδηθνχο άιισλ νκάδσλ, ή [5] παξαηαμηλνκηθψλ, θαηαξηίζακε έλα ππνινγηζηηθφ DBMS (=Data Base Management System). Ξξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθφ, θηιηθφ θαη ειθπζηηθφ ζηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ φπνπ κπνξνχλ αλ απνζεθεπηνχλ θαη αλαθηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλνκηθή, ζπζηεκαηηθή, παξνπζία, ζρεηηθή αθζνλία, εηθφλεο, ζρήκαηα θαη θσηνγξαθίεο ηνπ βηνηφπνπ / μεληζηψλ ησλ ΠΔ. Πην ζχζηεκα απηφ ζα παξέρεηαη επίζεο πξφζβαζε ζε πεξίπινθεο ή εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο ε παξνπζία ζε ηνπσλπκηθά ή γεσγξαθηθά (κε πνιχγσλν) ζπγθεθξηκέλν ρψξν, αιιεινπρίεο βάζεσλ θαη βηνρεκηθά πξνθίι δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ηνπ ηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ζεκεηνρεκηθψλ φπσο νη θεξνκφλεο θαη νη επηθαιπκκαηηθνί π- δξνγνλάλζξαθεο (cuticular hydrocarbons). Ζ αξρηθή καο πξφβιεςε είλαη γηα είδε εληφκσλ, αιιά ε άλνδνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ ζηηο δελ είλαη απίζαλε. Ν ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζην DBMS αλ ζθνπεχεη λα έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηδηθέο θφξκεο εηζαγσγήο θαη αλάθηεζεο ζηνηρείσλ. Νπνηαδήπνηε παξερφκελε πιεξνθνξία ελζσκαηψλεηαη ζην DBMS αθνχ πξψηα εμεηαζζεί απφ ηελ νκάδα θαηάξηηζεο (ΞΒΞ, JS θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο). * Πάνος Β. Πεηπάκη 1 και Jürgen Schmidl 2 1 Ηλζηηηνχην Κεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Νηθνζπζηεκάησλ, Ρέξκα Αιθκάλνο, Ηιίζηα , Α ζή λα, p 2 Ecology group, Dept. of Biology, Developmental Biology, University of Erlagen Nürnberg, Staudtstr. 5, D Erlangen, j s c h m i d b i o l o g i e. u n i - erlangen.de ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 7-

9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Βιοποικιλόηηηα, υθέλιμα ένηομα και επικονιαζηέρ ζηα Αγπο-οικοζςζηήμαηα * Νη εθηεηακέλεο κνλνθαιιηέξγεηεο θαη ε εληαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσ λ ζ η α α γ ξ ν - νηθνζπζηήκαηα νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ επηθνληαζηψλ αιιά θαη ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηηο ζπλζήθεο επηβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο. Νη ζπλέπεηεο είλαη αξλεηηθέο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο θαιιηέξγεηεο, δεδνκέλνπ φηη ην 80% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη εληνκφθηια αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ζε ηξη-ηξνθηθφ επίπεδ ν κ ε η α μ χ θ π η ψ λ - ε π ηβ ιαβψλ ε ληφκσλθπζηθψλ ερζξψλ ηνπο, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Πηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ, ην ΚΦΗ εθπνλεί ε- ξεπλεηηθή κειέηε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Operation Pollinator» ηεο Δηαηξείαο Syngenta, γηα ηελ επίδξαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε αγξν-νηθνζπζηήκαηα επηιεγκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ (ζε κίγκαηα) πνπ παξέρνπλ θαηαθχγην θαη ηξνθή ζε σθέιηκα έληνκα θαη επηθνληαζηέο. Ρα πεηξάκαηα αθνξνχλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο ειηάο (πεδηάδα ηεο Κεζζαξάο Θξήηε) θαη ηνπ ακπειηνχ (Ακχληαην Φιψξηλαο-Θηήκα Άιθα) κε εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ζε λεζίδεο αλάκεζα ζηα δέλδξα θαη ζηα πεξηζψξηα ηεο θαιιηέξγεηαο, αληίζηνηρα. Θαηά ην δηάζηεκα αλζνθνξίαο ησλ θπηψλ ζα θαηαγξαθνχλ ε επηζθεςηκφηεηα απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο π- κελνπηέξσλ επηθνληαζηψλ ζηα θπηηθά είδε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κηγκάησλ θαη ηα είδε ησλ σθειίκσλ εληφκσλ ζηα κίγκαηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Δθφζνλ θακία απφ ηηο δχν θαιιηέξγεηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηα έληνκα γηα επηθνλίαζε, δελ αλακέλεηαη επίδξαζε ζηελ παξαγσγή παξά κφλν κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο σθειίκσλ εληφκσλ. Πχκθσλα κε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Κε ζνγείνπ, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζηα έληνκα επηθνληαζηέο φζν θαη ζηα σθέιηκα. * ηυν κκ. Φιλίηζαρ Θαπαμαούνα, (Κ.Φ.Η., Β. Καηή, Ν. Βολακάκη, Β.Καλλιακάκη, Κ. Βαρίκοσ, Φ. Αμδριμόποσλοσ, Λ. Οικομόμοσ και Αι. Μαρκέλλοσ. ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 8 -

10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τποςπγείο Γευπγίαρ ηυν Ζ.Π.Α. Τπηπεζία Αγποηικήρ Έπεςναρ Δςπυπαφκά Δπγαζηήπια Βιολογικήρ Θαηαπολέμηζηρ Ρα Δπξσπατθά Δξγαζηήξηα Βηνινγηθήο Θαηαπνιέκεζεο (European Biological Control Laboratories EBCL) ηδξχζεθαλ ζην Montpellier ηεο Γαιιίαο ην Δθηφο α- πφ ηα θεληξηθά εξγαζηήξηα ηεο Γαιιίαο εδψ θαη 11 ρξφληα ην EBCL έρεη έλα ζπγαηξηθφ εξγαζηήξην ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηελ Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή Πρνιή. Ζ εληνκνινγηθή νκάδα ηεο Θεζζαινλίθεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ θ. Javid Kashefi (Γεσπφλνο Βηνινγηθή Θαηαπνιέκεζε) θαη ηελ Γξ. Αιεμάλδξα Σαζθνπνχινπ (Δληνκνιφγνο Γεκφζηαο γείαο). Ρν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη α) ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θαη παξαζίησλ φπσο ηα: Anoplophora glabripennis θαη Bactrocera oleae, θαη β) ε βειηηζηνπνίεζε θαη αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο θαη επνπηείαο εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θνπλνππηψλ θαη ησλ κηθξψλ αηκαηνθάγσλ εληφκσλ ηνπ γέλνπο Phlebotomus. Website: Javid Kashefi: Αλεξάνδπα Υαζκοπούλος: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 9 -

11 Αμακοίμωζη Δςπυπαφκή ζςνάνηηζη με θέμα ηην αξιοποίηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ για ηην ενίζσςζη ηηρ αειθοπίαρ ζηη Γευπγία * Δπξσπατθή ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο ζηε γεσξγία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ινπκπιηάλα ηεο Πινβελίαο απφ Λνεκβξίνπ Ζ ζπλάληεζε απηή δηνξγαλψζεθε απφ ην «Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ Αγξν-Βηνπνηθηιφηεηα (http://www.ecnc.org/) θαη είρε σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσξγηθήο πξάμεο φρη κφλν σο πξνο ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη σο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ θαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο εμαζθάιηζεο βησζηκφηεηαο ζηελ παξνρή δηαθφξσλ δεκφζησλ α- γαζψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε επάξθεηα θαη θαζαξφηεηα ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ, ε απνθπγή ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, ν θπζηθφο έιεγρνο ησλ εληφκσλ θαη άιισλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θ.ά. Ζ αεηθνξία ζηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ δεκφζησλ αγαζψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζηαδηαθή κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηελ θαιιηεξγεηηθή πξάμε. Πην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο Φπηνπξνζηαζίαο, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ βηνπνηθηιφηεηα (σθέιηκα έληνκα θπζηθνί ερζξνί επηβιαβψλ εληφκσλ, επηθνληαζηέο, εδαθφβηνη νξγαληζκνί, πνπιηά, εξπεηά θ.ι.π.) θαη επνκέλσο ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ δεκφζησλ αγαζψλ. Λέα πξνζέγγηζε απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο ρισξίδαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ απηνθπψλ θπηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο πεγέο (δεμακελέο πιεζπζκψλ) ησλ θπζηθψλ ε- ρζξψλ ζην αγξννηθνζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε βηνινγηθή αληηκεηψπηζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ εηζξνψλ, θαη εμαζθαιίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε ηαπηφρξνλε παξνρή ησλ δεκφζησλ αγαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ππαίζξνπ. Νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο (απηφρζνλεο) βηνπνηθηιφηεηαο (Ιεηηνπξγηθή Αγξν-Βηνπνηθηιφηεηα, Functional Agro-Biodiversity) ήηαλ ην θχξην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο απηήο. Ζ αμηνπνίεζε κπνξεί λα π- ινπνηεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επίπεδν αγξνχ π.ρ. κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαηάιιεισλ θπηψλ ζηα πεξηζψξηα αιιά θαη ζε ισξίδεο εληφο ηεο θαιιηέξγεηαο, κε δηαηήξεζε δηαδξφκσλ θπζηθήο βιάζηεζεο ή δσλψλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: θαη ζην: * ηος Γπορ Γιονςζίος Πεπδίκη, Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Γ. Εσνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο, ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

12 Αμακοίμωζη Μια νέα ιζηοζελίδα για ηεν ελιά και ηο ελαιόλαδο από ηεν Ασζηραλία! Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηο: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

13 Νέες Γκδόζεις Το Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων δώων ηες Δλλάδας Ζ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζ η α θ ν χ Ξ ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο "Ξεξηβάιινλ" , κέηξν 5.2 "Ξεξηβαιινληηθή Δπαηζζεηνπνίεζε", πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε ζε πνζνζηφ έσο 80% απφ ην ΔΡΞΑ θαη ζην ππφινηπν πνζνζηφ απφ εζληθνχο πφξνπο εμέδσζε ην επηθαηξνπνηεκέλν Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Εώων ηες Δλλάδας. Πηελ έθδνζε απηή θαηαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ηεο ειιεληθήο παλίδαο, εληνπίδνληαη ηα είδε πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε κε βάζε ην ζχζηεκα ηεο IUCN (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο), ελψ θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο απεηιέο θαη ηα πιένλ αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ εηδψλ. Ζ παξνχζα έθδνζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα 171 είδε ζπνλδπιφδσσλ θαη 297 είδε αζπφλδπισλ πνπ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία θηλδχλνπ (Θξηζίκσο Θηλδπλεχνληα, Θηλδπλεχνληα θαη Ρξσηά), είλαη δειαδή πηζαλφ λα εμαθαληζηνχλ ζην βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν κέιινλ. Ρν Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας πεξηιακβάλεη επίζεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ν- κάδεο δψσλ ηεο Διιάδαο, ηελ θαηάζηαζε, ηηο απεηιέο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα δηαηήξεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζπνλδπιφδσα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε ηελ αμηνιφγεζε ζε ε- ζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν φισλ ησλ εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, ηα ιαηηληθά θαη ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα. Ρνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο αλαζεψξεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Κόκκινοσ Βιβλίοσ ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας αλέιαβε εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Εσνινγηθήο Δηαηξείαο ν Αλαζηάζηνο Ιεγάθηο (Δζληθφ & Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Α- ζελψλ, ΔΘΞΑ), ελψ ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Ξαλαγηψηα Καξαγθνχ (WWF Διιάο). Γηα θάζε κεγάιε νκάδα δψσλ επηιέρζεθαλ εηδηθνί ζπληνληζηέο, νη νπνίνη είλαη αιθαβεηηθά: Θ. Βαξδηλνγηάλλε (Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο, ΚΦΗΘ) - ρεξζαία καιάθηα, Α. Ιεγάθηο (ΔΘΞΑ) - ρεξζαία αξζξφπνδα θαη αξζξφπνδα ηνπ γιπθνχ λεξνχ, Ξ. Ιπκπεξάθεο (ΚΦΗΘ) - εξπεηά, Ξ.Π. Νηθνλνκίδεο (Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΑΞΘ) - ςάξηα γιπθνχ λεξνχ, Ξ. Κεγαινθψλνπ (ΔΘΞΑ) - ςάξηα ζάιαζζαο, Θ. Πθνπγγάξεο (Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) -ζειαζηηθά, Θ. Πσηεξφπνπινο (ΔΘΞΑ) - ακθίβηα θαη Κ.-Π. Θίηζνο (ΑΞΘ) - ζαιάζζηα αζπφλδπια. Ζ ΔΝΔ αλέιαβε ηελ νκάδα ησλ πνπιηψλ, κε ζπληνληζηέο ηνπο Γ. Σαλδξηλφ θαη Θ. Θαζηξίηε. Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνξά ηεο έθδνζεο είλαη: Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ. εκδ) Το Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εηαιρεία, Αθήνα, 528 ζελ. Ανηίηςπα ζε ένηςπη ή τηθιακή (CD) μοπθή, διαηίθενηαι από ηην Δλληνική Ευολογική Δηαιπεία, ζηο ηηλ ή ζηο ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

14 Σσμέδρια - Γκδηλώζεις Ζμερίδα με Θέμα ηεν Γακοκηονία Πηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ εκεξίδα κε ζέκα: «ΤΓΥΡΟΛΖ ΓΑΘΟΘΣΟΛΗΑ Οπθολογική Υπήζη ηυν θςηοθαπμάκυν για ηην παπαγυγή ποιοηικών πποφόνηυν & ηην πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ» Ζ Ζκεξίδα ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηελ Ξαλειιήληα έλσζε Δξγνιεπηψλ Γεσπφλσλ Έξγσλ Ξξαζίλνπ (ΞΔΔΓΔΞ) κε ην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ Γεσπφλσλ (ΞΝΠΓ), ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Ξαξάξηεκα Θξήηεο θαη ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Ξαξάξηεκα Αλ. Πηεξεάο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 13-

15 Γμημέρωζη για Σσμέδρια May 15-20, th meeting of the IOBC Working Group "Integrated Protection of Olive Crops", Jerusalem, Israel. June 19-23, th European Meeting of the IOBC/ WPRS Working Group "Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes", Innsbruck, Austria. June 22-25, 2011 Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO), 5th meeting of the IOBC/WPRS Working Group "GMOs in Integrated Plant production", České Budějovice, Czech Republic. July 04-07, 2011 IOBC/WPRS Working Group "Integrated Protection of Stored Products", Volos, Greece. September 18-22, 2011 IOBC/WPRS Working Group "Integrated control in Protected Crops, Temperate Climate, Norton Park Hotel, Sutton Scotney, Nr Winchester, Hampshire, UK September 13-16, rd meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Integrated Control of Plant-Feeding Mites", Cesky Krumlov, Czech Republic. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ςνέδπια Ομάδυν Δπγαζίαρ ηος Γιεθνούρ Οπγανιζμού για ηην Ολοκληπυμένη Ανηιμεηώπιζη (IOBC/WPRS) ςπάπσοςν ζηο: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 14-

16 Γμημέρωζη για Σσμέδρια May 19-23, 2011 Plant Protection and Plant Health in Europe / Crop and sector-specific guidelines on integrated plant protection Berlin, Germany May 24, rd International Symposium on Crop Protection, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium. June 20 23, 2011 Second Entomophagous Insect Conference Antibes, France https://colloque.inra.fr/entomophagousinsects September 18-23, 2011 VII-TH International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnological and Environmental Aspects Białka Tatrzańska near Zakopane, Poland ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

17 Γμημέρωζη για Σσμέδρια September 16-18, 2011 IFOAM AgriBioMediterraneao International Conference Organic Agriculture and Agro-Eco tourism in the Mediterranean Zakynthos, Greece, mediterraneo.html October, 2-5, 2011 Sixth International Symposium on Molecular Insect Science Amsterdam, The Netherlands Λεμεζός, 1-4 Νοεμβρίοσ ο Πανελλήνιο ςνέδπιο ηηρ Δλληνικήρ Δηαιπείαρ ηηρ Δπιζηήμηρ ηυν Οπυποκηπεςηικών. August 19-25, 2012 International Congress of Entomology ICE 2012, Daegu, Korea ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 16-

18 Γμημέρωζη για Γκδηλώζεις ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη

δήηεζε κε ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη νξγαληζκνχο, ψζηε λα θαηαζηεί ζαθήο ε ζέζε ηεο δηνίθεζεο. Πεξαηηέξσ, έγηλε πξνζπάζεηα λα παξνπζηαζηνχλ νη ΠΔΡΗΛΖΦΖ ην πιαίζην ηεο ζεκαζίαο πνπ απνδίδεηαη ηφζν ζε Γηεζλέο φζν θαη ζε Δπξσπατθφ επίπεδν ζηελ πξνζηαζία ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο, ε παξνχζα κειέηε δηεξεπλά ηηο ζρεηηθέο πξνζπάζεηεο πνπ γίλνληαη ζηε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΣΜΖΜΑ ΒΗΟΛΟΓΗΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΓΗΠΛΧΜΑ ΔΗΓΗΚΔΤΖ ΣΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΔ ΔΠΗΣΖΜΔ Ζ επίδπαζη ηυν ειζποών ζηην ποιόηηηα ηος εδάθοςρ ζηο οποπέδιο ηηρ κοινόηηηαρ Ομαλών ζηη νήζο Κεθαλληνία. ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία

Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Σπζηήκαηα δηαρείξηζεο ειαηώλωλ κε έκθαζε ζηελ νινθιεξωκέλε δηαρείξηζε θαη ζηε βηνινγηθή γεωξγία Γηψξγνο Κνπκπνχξεο Γόκιμορ Δπεςνηηήρ, Τπεύθςνορ Δπγαζηηπίος Δλαιοκομίαρ Ινζηιηούηο Δλιάρ και Τποηποπικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ

ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΔΡΙΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΙΑ & ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΔΘΝΙΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΣΗ ΒΙΟΠΟΙΚΙΛΟΣΗΣΑ Ιαλνπάξηνο 2014 ΔΘΝΗΚΖ ΣΡΑΣΖΓΗΚΖ ΓΗΑ ΣΖ ΒΗΟΠΟΗΚΗΛΟΣΖΣΑ Πξόινγνο Η Ελλάδα διαθζτει ζνα από τα υψηλότερα επίπεδα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΚΑΒΑΛΑ ρνιή Γηνίθεζεο θαη Οηθνλνκίαο Σκήκα Γηνίθεζεο Δπηρεηξήζεσλ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «Παξάγνληεο θαηαλάισζεο βηνινγηθψλ πξντφλησλ» Δπνπηεχσλ θαζεγεηήο: ΛΑΕΑΡΟ ΑΡΖΓΗΑΝΝΗΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ

ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΓΔΧΠΟΝΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΑΘΖΝΧΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΟΤ ΣΜΖΜΑΣΟ ΑΞΗΟΠΟΗΖΖ ΦΤΗΚΧΝ ΠΟΡΧΝ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΜΖΥΑΝΗΚΖ (Α.Φ.Π. & Γ.Μ.) ΜΟΝΑΓΑ ΓΠ ΔΡΓΑΣΖΡΗΟΤ ΔΓΑΦΟΛΟΓΗΑ & ΓΔΧΡΓΗΚΖ ΥΖΜΔΗΑ ΣΟΜΔΑ: ΔΦΑΡΜΟΓΔ ΣΖ ΓΔΧΠΛΖΡΟΦΟΡΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009

ΔΚΘΔΖ ΠΔΠΡΑΓΜΔΝΧΝ 2009 0 1 2 3 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1 ΔΛΙΓΑ ΠΡΟΛΟΓΟ 3 1. ΔΚΣΔΛΟΤΜΔΝΑ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΑ 1.1. Δπξσπατθά Αληαγσληζηηθά 7 1.2. Δζληθά Αληαγσληζηηθά 16 1.3. Μειέηεο θαη αλάζεζε 23 2. ΝΔΔ ΔΡΔΤΝΗΣΙΚΔ ΠΡΟΣΑΔΙ 2.1. Πξνγξάκκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ

Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα «Στήριξη Φορέων Διαχείρισης Προστατευόμενων Περιοχών 2012» Φνξέαο Γηαρείξηζεο Δζληθνύ Γξπκνύ Παξλαζζνύ Γεκηνπξγία Σνπηθνύ πκπιέγκαηνο Βηώζηκνπ Σνπξηζκνύ: Μειέηε ππάξρνπζαο ηνπξηζηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ

ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ Δ ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΔΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΔΛΙΚΗ ΔΡΓΑΙΑ Θέκα: «Κιηκαηηθή αιιαγή θαη ηνπξηζκόο» Δπηβιέπνπζα Κα Γηδαζθάινπ Διέλε πνπδάζηξηα: ηαπξνύια Πεζιή

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Ξελνύιεο Ν. Μηραήι Γεσπνληθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ Σκήκα Αμηνπνίεζεο Φπζηθψλ Πφξσλ & Γεσξγηθήο Μεραληθήο Πξφγξακκα Μεηαπηπρηαθψλ πνπδψλ «Εθαξκνγέο ηεο Γεσπιεξνθνξηθήο ζηνπο Φπζηθνύο Πόξνπο» Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή: Υαξηνγξάθεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010

Πεπιβαλλονηική παπακολούθηζη ηος Ταμιεςηήπα Ν. Πλαζηήπα Τελική Τεσνική Έκθεζη, Σεπηέμβπιορ 2010 ΠΗΝΑΚΑ ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΧΝ ΠΔΡΗΛΖΦΖ... 1 1. ΔΗΑΓΧΓΖ... 3 1.1. Αληηθείκελν - Δπηζθφπεζε ηεο πνξείαο ηνπ έξγνπ... 3 1.2. Οκάδα Έξεπλαο... 4 2. ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΣΖ ΠΔΡΗΟΥΖ ΜΔΛΔΣΖ... 5 2.1. Σνπνγξαθία ηεο πεξηνρήο κειέηεο...

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ

ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΡΗΣΟΣΔΛΔΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ Οηθνινγηθή πνηόηεηα θαη δηαρείξηζε πδάησλ ζε επίπεδν ιεθάλεο απνξξνήο ΣΜΖΜΑΣΩΝ ΒΗΟΛΟΓΗΑ, ΓΔΩΛΟΓΗΑ θαη ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΜΖΥΑΝΗΚΩΝ ΜΑΡΓΑΡΗΣΖ

Διαβάστε περισσότερα

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε

Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε ΠΡΟΣΑΖ 2013 Αηνιηθά πάξθα ζηε Θξάθε Αλαζεσξεκέλε πξφηαζε νξζήο ρσξνζέηεζεο ηνπ WWF Διιάο Ξξνηεηλφκελε βηβιηνγξαθηθή αλαθνξά: WWF Διιάο. Αηνιηθά Ξάξθα ζηελ Θξάθε: Αλαζεσξεκέλε Ξξφηαζε Νξζήο Σσξνζέηεζεο

Διαβάστε περισσότερα

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα)

Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) ΣΔΙ ΚΑΒΑΛΑ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΓΡΑΜΑ ΥΟΛΗ ΣΔΥΝΟΛΟΓΧΝ ΓΔΧΠΟΝΙΑ ΣΜΗΜΑ ΑΡΥΙΣΔΚΣΟΝΙΚΗ ΣΟΠΙΟΤ Η ηνπξηζηηθή αμηνπνίεζε ελόο πγξνβηόηνπνπ. Σν παξάδεηγκα εθαξκνγήο ηεο ιίκλεο Βόιβεο (Βόξεηα Διιάδα) The touristic development

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ/ ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ / Μ Β Α Δxecutive 2010/2011 ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ ΔΠΗΒΛΔΠΩΝ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: ΒΛΑΥΟ ΓΖΜΖΣΡΗΟ ΓΗΠΛΩΜΑΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ: ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΣΔΥΝΗΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ

Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ Μάρτιοσ 2011 Προώθηςη τησ επιχειρηματικότητασ ςε τομείσ δραςτηριότητασ που ςυνδράμουν ςτη μείωςη των περιβαλλοντικών επιπτώςεων από τη λειτουργία των ΜΜΕ A. Διαχείριςη Αποβλήτων Υλικών Συςκευαςίασ Β. Διαχείριςη

Διαβάστε περισσότερα

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια.

Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Κένηπα Πεπιβαλλονηικήρ Δκπαίδεςζηρ και Βοηανικοί Κήποι: ςνεπγαζία και ζςνέπγεια. Γήκεηξα Μπία 1, Αλδξέαο Αζαλαζόπνπινο 2, Δηξήλε Βαιιηαλάηνπ 3 1. Νεπηαγσγφο Αλ. Τπεχζπλε ΚΠΔ Λαπξίνπ dimibi@sch.gr 2. Γεσπφλνο-Πιεξνθνξηθφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΔΗΡΑΗΧ Σκήκα Οηθνλνκηθήο Δπηζηήκεο Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα πνπδψλ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ & ΔΠΙΥΔΙΡΗΙΑΚΗ ΣΡΑΣΗΓΙΚΗ «ΣΟ Δ-MARKETING ΣΟΝ ΣΟΤΡΙΜΟ ΚΑΙ Η ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ Δ ΞΔΝΟΓΟΥΔΙΑ 5 * ΚΑΙ LUX ΣΗΝ ΜΤΚΟΝΟ» ΛΔΤΣΔΡΗ

Διαβάστε περισσότερα

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη

Προς: Κοιν.: Αθνινπζνχλ αλαιπηηθά νη πξνηάζεηο καο. Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015. Αριθ. Πρφη: 283. Περιθερειακή Δνόηηηα Γράμας Γραθείο Ανηιπεριθερειάρτη Καβάλα, 17 Απριλίοσ 2015 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΓΕΩΣΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΣΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 55, 65403 ΚΑΒΑΛΑ Σ.Θ.1379 ΣΖΛ.: 2510 222942, FAX: 2510 231505 E-mail:geoteeam@otenet.gr

Διαβάστε περισσότερα

Working Paper Αναπροσανατολισμός της Δασικής Διαχειριστικής στην Ελλάδα

Working Paper Αναπροσανατολισμός της Δασικής Διαχειριστικής στην Ελλάδα econstor www.econstor.eu Der Open-Access-Publikationsserver der ZBW Leibniz-Informationszentrum Wirtschaft The Open Access Publication Server of the ZBW Leibniz Information Centre for Economics Kalapodis,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Βηώζηκε δηαρείξηζε πξνζηαηεπόκελσλ νηθνζπζηεκάησλ. Πνιηηηθέο θαη εξγαιεία εθαξκνγήο. Ζ πεξίπησζε ηεο ιίκλεο Κνξώλεηαο.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία Οικονομική Γιασείπηζη ηων Θαλάζζιων Πόπων Ιζαβέιια Γεσξγίνπ Δπηβιέπσλ: Φνίβε Κνπληνχξε ΑΘΗΝΑ 2013 Πεπιεσόμενα Ειςαγωγή... 2 1.Η Ενεργειακή Πολιτική τησ

Διαβάστε περισσότερα

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ.

Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΩΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΙΔΡΔΤΝΧΝΣΑ ΣΟΝ ΠΡΟΑΝΑΣΟΛΙΜΟ ΣΗΝ ΠΟΙΟΣΗΣΑ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΣΟ ΓΙΚΣΤΟ ΠΡΑΚΣΟΡΔΙΧΝ ΣΗ ΟΠΑΠ Α.Δ. ηεο ΑΓΓΔΛΟΤ ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΑ ηνπ ΛΑΕΑΡΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948

GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΠΑΡΑΓΧΓΗ ΒΙΟΛΟΓΙΚΧΝ ΦΡΟΤΣΧΝ ΚΑΙ ΛΑΥΑΝΙΚΧΝ GREENFOOD PROJECT 2010-1-ES1-LEO05-20948 1 Ξίλαθαο πεξηερνκέλσλ 1. Δηζαγσγή... 3 2. Βηνινγηθή παξαγσγή θξνχησλ 3 2.1. Δπηινγή ηνπνζεζίαο θαη πνηθηιίαο... 3 2.2.

Διαβάστε περισσότερα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα

Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού. αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε. ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε. ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΣΜΗΜΑ ΣΟΡΙΣΙΚΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΔΙ ΚΡΗΣΗ Η ζςμβολή ηηρ μείωζηρ ηος οικολογικού αποηςπώμαηορ ζηην πποώθηζη πωλήζεων ζε ξενοδοσειακέρ μονάδερ και μελέηη πεπιπηώζεωρ ζε ξενοδοσείο ζηην Αθήνα ΚΟΜΑΝΣΟ ΠΑΛΟ Δπηβιέπσλ:

Διαβάστε περισσότερα

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών

. ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ. Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών . ΣΑΜΠΑΚΗ - Γ. ΣΑΝΣΟΠΟΤΛΟ - Β. ΑΝΓΡΔΑ Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Πολιηικές Γιατείριζης Προζηαηεσόμενων Περιοτών Έκδοζη Σμήμαηος Γαζολογίας και Γιατείριζης Περιβάλλονηος και Φσζικών

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011

ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ «ΓΔΩΘΔΡΜΗΑ» ΠΣΤΥΗΑΚΖ ΔΡΓΑΗΑ ΑΒΡΑΜΗΓΟΤ ΝΗΚΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟ 2011 ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΥΟΛΖ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΩΝ ΔΦΑΡΜΟΓΩΝ ΣΜΖΜΑ ΠΟΛΗΣΗΚΩΝ ΔΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ

Πέηξνπ Ηιίαο ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΣΜΗΜΑ ΦΤΙΚΗ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΔΡΓΑΙΑ «Εξέλιξη ηηρ παγκόζμιαρ θεπμοκπαζίαρ και ηος επιπέδος ηηρ θάλαζζαρ ζηον 21 ο αιώνα με ηη σπήζη ενόρ απλού μονηέλος.» Πέηξνπ Ηιίαο Δπηβιέπσλ

Διαβάστε περισσότερα