ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ"

Transcript

1 ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ Σασςδπομική Θςπίδα Θηθιζιά, Αθήνα ΓΝΤΟΜΟΛΟΓΙΚΗ ΓΤΑΙΡΓΙΑ ΓΛΛΑΔOΣ Δνημεπυηικό Γεληίο ΦΔΒΡΟΤΑΡΗΟY 2011 ΠΔΡΗΔΥΟΚΔΛΑ: Νέα από ηο Γ.Σ. Νέα από δραζηεριόηεηες μελών Νέες Δκδόζεις Σσνέδρια Δκδελώζεις Δνεμέρωζε για Σσνέδρια

2 Νέα από ηο Δ.Σ. Δγθξίζεθε ε εθθαζάξηζε ηνπ 13νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ. Θαηαηέζεθε ζρεηηθφ έγγξαθν θαη παξάιιεια πηζηψζεθε ν ινγαξηαζκφο Ρξαπέδεο (Αγξνηηθή Ρξάπεδα) ηεο Δ.Δ.Δ. κε ην πνζφ ησλ ,00 Δπξψ. Νκφθσλα α- παιιάρζεθε ε Νξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηνπ 13νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ. Ρν Γ.Π. εθ κέξνπο φισλ ησλ κειψλ ηεο Δ.Δ.Δ. εθθξάδεη ηηο ζεξκέο ηνπ επραξηζηίεο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή θαη ζε φινπο φζνπο ζπλεηέιεζαλ ζηε δηεμαγσγή ελφο θαζ φια επηηπρεκέλνπ ζπλεδξίνπ. Πρεηηθά κε ην ζέκα ηνπ ηφπνπ δηνξγάλσζεο ηνπ 14νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ ην Γ.Π. επραξηζηεί ζεξκά ηα κέιε ηεο Δ.Δ.Δ. θαη άιινπο ζπλαδέιθνπο γηα ην ελδηαθέξνλ θαη ηελ πξνζπκία ηνπο λα θηινμελήζνπλ ην ζπλέδξην ηεο Δ.Δ.Δ. ζηελ πεξηνρή ηνπο. Ωζηφζν, ην Γ.Π. ιακβάλνληαο ππφςε ηελ πξφηαζε-πξφζθιεζε ηνπ ζπλαδέιθνπ γεσπφλνπ θ. Γεκήηξε Γήκνπ θαη κεηά απφ επίζθεςε 3 κειψλ ηνπ ζηελ πεξηνρή απνθάζηζε ηελ δηνξγάλσζε ηνπ 14νπ Ξαλειιήληνπ Δληνκνινγηθνχ Ππλεδξίνπ ζην Λαχπιην απφ 11 έσο 14 Νθησβξίνπ ηνπ Πην ζπλέδξην ζα παξνπζηαζηνχλ πξσηφηππεο εξεπλεηηθέο εξγαζίεο πνπ ζα θαιχπηνπλ φινπο ηνπο θιάδνπο ηεο βαζηθήο θαη εθαξκνζκέλεο έξεπλαο ηεο Δληνκνινγίαο, Αθαξενινγίαο θαη Λεκαησδνινγίαο. Δπίζεο, ζα α- λαπηπρζνχλ ζέκαηα γεληθφηεξνπ ελδηαθέξνληνο πάλσ ζε ζεκαληηθά εληνκνινγηθά πξνβιήκαηα. Ν ηφκνο 2010β ηνπ «Entomologia Hellenica» είλαη δηαζέζηκνο ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο εηαηξείαο To Γ.Π. εθθξάδεη ηηο επραξηζηίεο ηνπ πξνο ηελ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία γηα ηελ απνζηνιή ελφο αληηηχπνπ ηεο λέαο έθδνζεο ηνπ Κόκκινοσ Βιβλίοσ ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας ζηελ Δ.Δ.Δ. ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 1 -

3 Νέα από ηο Δ.Σ. Ρν Γ.Π. κεηά απφ επηζηνιέο πνπ έιαβε απφ ην Κ.Φ.Η. ζρεηηθά κε ην πξφβιεκα ηεο εκθάληζεο θξνπζκάησλ ηνπ ηνχ ηνπ Γπηηθνχ Λείινπ θαη ηεο θαη εμαίξεζε έγθξηζεο ρξήζεο βηνθηφλσλ ζθεπαζκάησλ γηα ULV εθαξκνγή (ςεθαζκνί ππέξκηθξνπ φγθνπ) απφ εδάθνπο κε ζηφρν ηελ αληηκεηψπηζε ησλ αθκαίσλ θνπλνππηψλ, απνθάζηζε λα νξηζηεί νκάδα εξγαζίαο ηεο Δ.Δ.Δ, θαζψο δηαπηζηψζεθε φηη νη δηαδηθαζίεο θαη νη απνθάζεηο πνπ ειήθζεζαλ δελ εμαζθάιηζαλ επαξθψο ηελ επηζηεκνληθή αθεξαηφηεηα πνπ απαηηεί έλα ηφζν ζνβαξφ ζέκα. Ζ νκάδα εξγαζίαο απνηειείηαη απφ ηνπο θ.θ. Παββνπνχινπ- Πνπιηάλε Κ., Θνιηφπνπιν Γ., Κηραειάθε Α., Αλδξεάδε Π., Γηαηξφπνπιν A., Ιχηξα I., Δκκαλνπήι Λ., Θηνχιν Ζ. θαη Ενχλν Α. Ζ νκάδα έρεη ήδε ζπληάμεη επηζηνιήππφκλεκα πνπ ζχληνκα αλακέλεηαη λα απνζηαιεί ζηνπο αξκνδίνπο θνξείο (ΞΑΑΡ, π. γείαο, Λνκαξρίεο θ.ά.). Έσο ηψξα ζπλνιηθά 17 κέιε ΓΔΞ ή εξεπλεηέο ηεο Δληνκνινγίαο θαη Αθαξενινγίαο δήισζαλ ηε ζπκκεηνρή ηνπο ζηελ Ππληαθηηθή Νκάδα ηνπ Δληνκνινγηθνχ Ιεμηθνχ. Ν Φνξέαο Ξηζηνπνίεζεο QWAYS απέζηεηιε πξφζθιεζε εθδήισζεο ελδηαθέξνληνο γηα ζπκκεηνρή κέινπο ηεο E.E.E ζην λέν Δπνπηηθφ ηνπ Ππκβνχιην. Απνθαζίζηεθε νκφθσλα λα πξνηαζεί ν ε ζπκκεηνρή ηνπ Γξνο Γεκεηξίνπ Ξαπαρξήζηνπ ζην λέν Δπνπηηθφ Ππκβνχιην ηνπ Φνξέα απηνχ. Έγηλε δεθηή ε αίηεζε εγγξαθήο σο λέσλ κειψλ: ηεο θαο Λαηάζαρ Φύηπος (MSc: Fitness effects of Wolbachia infection on Drosophila simulans and its parasitoid Leptopilina heterotoma, κε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Drosophila immunity: QLT mapping, genetic diversity and molecular evolution) ηνπ θ. Γπηγόπη Βαζιλειάδη (Γεσπφλνπ Α.Ξ.Θ., Θαηεχζπλζε Νπσξνθεπεπηηθψλ θαη Ακπέινπ, MSc: Acceptability of Bacillus thuringiensis reared prey to Harmonia axyridis) ηνπ θ. Κισάλη Πεηπίδη (Γεσπφλνπ Α.Ξ.Θ., MSc: Ζ Νηθνινγία ησλ Αθξίδσλ ζε Δπηιεγκέλεο Θαιιηέξγεηεο ζηε Λφηηα Θαξνιίλα, κε δηδαθηνξηθή δηαηξηβή: Κηθξνβηαθή βηνπνηθηιφηεηα ηεο θαηνηθίδηαο κχγαο θαη νξηδφληηα κεηαθνξά παζνγελψλ γνληδίσλ ζην πεπηηθφ ηεο ζχζηεκα. θαη ηεο θαο Βαζιλικήρ Δςαγγέλος (Γεσπφλνπ Γ.ΞΑ., κε Κεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο: Σξήζε κνξηαθψλ δεηθηψλ γηα ηε δηάθξηζε εηδψλ εληφκσλ Macrolophus, πνςήθηα Γηδάθηνξαο ζην Δξγαζηήξην Γ. Εσνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο Γ.Ξ.Α.). ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 2 -

4 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Α Λ Α Θ Ο Η Λ Ω Ζ Θέμα: Αρ ξεσάζοςμε και ηα λίγα (πεπί ηεπμιηών) πος ξέποςμε Δίλαη θνηλφ κπζηηθφ ην φηη νη γλψζεηο καο, σο ειιήλσλ εληνκνιφγσλ, είλαη αξθεηά πεξηνξηζκέλεο φζνλ αθνξά ζε κηα ηφζν θαηαζηξεπηηθή θαηεγνξία εληφκσλ ε νπνία απνηειεί επί δεθαεηίεο ηψξα ηε κεγάιε πιεγή ηεο νηθνδνκήο θαη ηε «ραξά ησλ πάζεο θχζεσο απεληνκσηψλ» πνπ θαη νη ίδηνη πάλησο, δελ ήμεξαλ ηη θαηαπνιεκνχλ Γλσξίδακε, ηνπιάρηζηνλ, φηη ην πην δηαδεδνκέλν γέλνο ηεξκηηψλ ζηελ Δπξσπατθή Ήπεηξν είλαη ην Reticulitermes ηεο Νηθνγελείαο Rhinotermitidae ην νπνίν αλήθεη ζηνπο πεξίθεκνπο «ππφγεηνπο ηεξκίηεο». Αλ θαη νη κνξθνινγηθέο δηαθνξέο κεηαμχ γελψλ είλαη ζπλήζσο αξθεηά κεγάιεο, απηφ δελ ζπκβαίλεη, φπσο ζε φια ηα έληνκα, κεηαμχ εηδψλ ηνπ ηδίνπ γέλνπο. Αθξηβήο ηαπηνπνίεζε θαηλνηχπσλ επηηπγράλεηαη πιένλ κε ηε ρξήζε ζχγρξνλεο επηζηεκνληθήο ηερλνινγίαο πνπ βαζίδεηαη ζε βηνρεκηθνχο θαη κνξηαθνχο ραξαθηήξεο θάζε είδνπο (εμσζθειεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, ακπληηθέο εθθξίζεηο ησλ νπιηηψλ ηνπο, ελδπκηθά αιιειφκνξθα, κηηνρνλδξηαθφ DNΑ θ.α.). Δπί δεθαεηίεο πηζηεχακε φηη ζηελ Δπξψπε ππήξρε κφλν ην είδνο Reticulitermes lucifugus (Rhinotermitidae), ην νπνίν πεξηέγξαςε ν Rossi ην 1792!! Περί ηερμιηών * Κε ηε ζχγρξνλε ηερλνινγία, έρνπλ ήδε ηαπηνπνηεζεί γηα ηελ Γεξαηά Ήπεηξν, 6 θαηλφηππνη ηνπ γέλνπο Reticulitermes: Ππγθεθξηκέλα, νη R. santonensis (Γπηηθή Γαιιία), R. banyulensis (Noηηναλαηνιηθή Ηζπαλία, Θεληξηθή Ηβεξηθή Σεξζφλεζν θαη Λνηηνδπηηθή Γαιιίa), R. grassei Λνηηνδπηηθή Γαιιία, Λφηην Ηζπαλία θαη Ξνξηνγαιιία), R. lucifugus (Ηηαιία θαη Λνηηναλαηνιηθή Γαιιία), R. balcanensis (Διιάδα θαη Αιβαλία) θαη R. urbis (Βφξεην Ηηαιία θαη Λνηηoδπηηθή Γαιιία). Ρν ηειεπηαίν είδνο ηαπηνπνηήζεθε απν ηνπο Bagnieres & Clement, κφιηο ην 2ΝΝ3 (1) θαη πηζηεχνπλ φηη πηζαλψο πξνήιζε απφ ηελ Βαιθαληθή. Γειαδή, κέρξη πξφηηλνο, βαζηδφκελνη ζε κνξθνινγηθά θαη κφλν ζηνηρεία, πνπ είλαη θνηλά ζηα δπν είδε (νπίζζην επηζηφκην θπξηφ, πφδηα ζθνπξφρξσκα), νλνκάδακε ηνπο εγρψξηνπο ηεξκίηεο R. lucifugus αληί ηνπ R. balcanensis πνπ π- πνδεηθλχνπλ νη ζχγρξνλεο δηαγλσζηηθέο κέζνδνη. Ν θαηλφηππνο ηνπ R. urbis κνηάδεη κε ηνπ R. balcanensis, θαη νη δπν πιεζηάδνπλ ηνλ θαηλφηππν ηνπ R. santonensis φζνλ αθνξά ζηνπο εμσζθειεηηθνχο πδξνγνλάλζξαθεο, κε ηνπ R. lucifugus σο πξνο ην DNA ελψ ζηελ κνξθνινγία κε ηνλ R. clypeatus απφ ην Ηζξαήι. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 3 -

5 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Περί ηερμιηών (ζπλέρεηα) Ξνιχ θνληά ζην R. lucifugus βξίζθνληαη θαη νη θπζηθνί πιεζπζκνί Reticulitermes ηεο Θνξζηθήο κε ηελ νλνκαζία R. l. corsicus (2). Θαηφπηλ ηνχησλ, ζηνπο θαηαιφγνπο ηνπ Fauna Europaea, αλαθέξεηαη φηη ην R. lucifugus δελ ππάξρεη ζηελ Διιάδα, αιιά ηε ζέζε ηνπ έρεη θαηαιάβεη ην είδνο R. balcanensis! Όζν γηα ην R. urbis, δελ απνθιείεηαη, ιφγσ πξνειεχζεσο, ζχληνκα λα «πνιηηνγξαθεζεί» θαη απηφ ζηελ Διιάδα, ίζσο κάιηζηα ηνπ δνζεί θαη. ηζαγέλεηα. Απηά ινηπφλ είλαη ηα θαηλνχξηα δεδνκέλα επί ηνπ Reticulitermes θαη, εθ φζνλ δελ έρνπκε δηθά καο εθφδηα γηα λα θέξνπκε αληίξξεζε, ζα ππνηαρζνχκε, γηα κία αθφκε θνξά, ζηα θειεχζκαηα ησλ μέλσλ θαη ν ππνθαηλφκελνο ζα δηνξζψζεη θαη αλάγθελ, ηα ζρεηηθά άξζξα θαη ην βηβιίν ηνπ (3 θαη 4). (Σηρ ηελεςηαίαρ ζηιγμήρ ή κακομελέηα κι έπσεηαι ) ςνάδελθοι ηος Πανεπιζηημίος ηηρ Κπολώνια (Ηηαλία), με «πποσθεζινή» ανακοίνυζή ηοςρ, θευπούν ήδη όηι ηο R. urbis αποηελεί ηον βαζικό κλάδο ηυν ειδών και ςποειδών Reticulitermes ηηρ Κεζογείος, εξαπλούμενο καηά μήκορ ηυν ακηών ηηρ Αναηολικήρ Αδπιαηικήρ και ηην Πελοπόννηζο! (5) ΒΗΒΙΗΝΓΟΑΦΗΑ 1. Bagnères et al. (2003). Description d une nouvelle espéce de termite: Reticulitermes urbis n. sp. (Isopt. Rhinotermitidae). Bull. Soc. Entomol. de France 108(4): Clément et al. (2001). Biosystematics of Reticulitermes termites in Europe: morphological, chemical and molecular data in: Insectes Sociaux, Vol.48: Κπνπρέινο, Θ. Θ. (2008). Ρεξκίηεο ζηελ Διιάδα. Γεσξγία- Θηελνηξνθία, ηεχρε 3&4/2008, ζει θαη αληηζηνίρσο. 4. Κπνπρέινο, Θ. Θ. (2009) Μπινθάγα Έληνκα Θαηνηθηψλ. Δθδφζεηο ΑγξνΡχπνο, Αζήλα, 112 ζει. 5. Velonà, Ghesini, Lucheti, Marini, Mantovani. (2010) Starting from Crete, a phylogenetic re-analysis of the genus Reticulitermes in the Mediterranean area. Mol. Phylogenet. Evol. 56 (3): *ηος Θ. Θ. Κποςσέλος (Γευπόνος- Δνηομολόγος) Νκφηηκνπ Θαζεγεηή Γεσπνληθνχ Ξαλεπηζηεκίνπ Αζελψλ ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 4 -

6 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ * Νη πεξηζζφηεξνη εληνκνιφγνη ελδηαθέξνληαη πνιχ γηα ηελ εθηίκεζε ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ εληφκσλ πνπ επνηθνχλ ηνπο Διιεληθνχο βηφηνπνπο. Όπσο είλαη ιίγν πνιχ γλσζηφ ν αξηζκφο απηφο είλαη εμαηξεηηθά κεγάινο αλ θαη είλαη κάιινλ άγλσζηε ε αηηία απηνχ ηνπ αξηζκνχ. Κία αδξή εθηίκεζε αλαθέξεηαη ζηνλ αξηζκφ ησλ θαηαγεγξακκέλσλ αλαθνξψλ απφ ζπιιέθηεο εληφκσλ πνπ δξαζηεξηνπνηήζεθαλ ηνπο δχν ηειεπηαίνπο αηψλεο ζηελ Διιεληθή επηθξάηεηα ζε αλαθνξέο επξέζεσλ εληφκσλ. Απηέο έρνπλ θαηά θαηξνχο αλαθεξζεί απφ ηελ Διιάδα θαη ζρεδφλ ηζάξηζκα δείγκαηα θνζκνχλ ηηο δηάθνξέο επίζεκεο ή ηδησηηθέο ζπιινγέο ελψ αδεκνζίεπηα δεδνκέλα (ΞΒΞ, Dr Α. Ιεγάθεο) απφ θαιά κειεηεκέλεο νκάδεο (γηα παξάδεηγκα ηα Buprestidae) δείρλνπλ φηη ν αξηζκφο ησλ εηδψλ κε ηηο πιένλ θεηδσιέο εθηηκήζεηο αλέξρεηαη ζηηο ελψ κε ηηο πιένλ αηζηφδνμεο ν αξηζκφο απηφο αλεβαίλεη ζηηο (κέγηζηε ηηκή). Νη αηηίεο γηα ηνπο κεγάινπο αξηζκνχο εηδψλ πνηθίιινπλ απφ γεληθά θαηλφκελα πνπ έρνπλ κειεηεζεί θαη ζε άιιεο πεξηνρέο ηνπ πιαλήηε φπσο ην θ α η λ φ κ ε λ ν η ε ο ρ ε ξ ζ ν λ ή - ζνπ (peninsular effect), ην θαηλφκελν ηεο πνηθηινκνξθίαο ησλ βηνηφπσλ (habitat diversity effect) κέρξη εηδηθά ηνπηθήο εκβέιεηαο θαηλφκελα φπσο, ε αλάκεημε δηαθφξσλ νηθνινγηθψλ δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ (mixed succession stages) θαη ε εμεηδίθεπζε μεληζηή (host specificity). Ρνπηθέο αηηίεο κπνξνχλ λα ππάξμνπλ γηα παξάδεηγκα ζηελ πεξίπησζε πνπ πξέπεη λα εμεγήζεη θαλείο ηνπ γηαηί ν πινχηνο (αξηζκφο εηδψλ) πεηαινχδσλ ηεο Ξάξλεζαο (πεξίπνπ 60 είδε Lepidoptera, Rhopalocera) είλαη ζρεδφλ ίζνο κε ηνλ αξηζκφ εηδψλ πεηαινχδσλ ηεο Κεγάιεο Βξεηαλίαο. Θα πξέπεη λα ζεκεηψζνπκε φηη ηνπο ίδηνπο ιφγνπο έρνπλ επηθαιεζηεί δηάθνξνη εξεπλεηέο πνπ παξνπζίαζαλ δηαθνξεηηθέο εθηηκήζεηο ηνπ αξηζκνχ ησλ εηδψλ εληφκσλ φινπ ηνπ πιαλήηε. Έλαο απφ ηνπο πην ζεκαληηθνχο ηξφπνπο πξαγκαηνπνίεζεο ηεο κείμεο δηαδνρηθψλ ζηαδίσλ είλαη ε παξεκβνιή παιαηψλ δαζψλ (primeval forest, Urwald) κε θπξίαξρα ή ζπγθπξίαξρα ππεξδέλδξα (megatrees, ειηθίαο πάλσ ησλ 150 ρξφλσλ) ζε πεξηνρέο φπνπ ε κέζε ειηθία ησλ δέλδξσλ είλαη κηθξφηεξε ησλ 50 ρξφλσλ. Δμαηηίαο ηεο ζηαζεξφηεηαο ησλ νηθνινγηθψλ ζπλζεθψλ ζηνλ βηφηνπν θαη ζε απηά ηα ίδηα δέλδξα ππάξρεη κηα ηδηαίηεξε εληνκνπαλίδα πνπ εθκεηαιιεχεηαη γηα ηελ ζπληήξεζή ηεο ηηο ζρεηηθά ζηαζεξέο παξακέηξνπο ηνπ πεξηβάιινληαο. Απηή ε εληνκνπαλίδα απαξηίδεη ηελ νηθνινγηθή νκάδα εληφκσλ πνπ πεξηγξάθεηαη κε ηνλ φξν ζαπξνμπιηθά έληνκα (ΠΔ) ή μπινβηφληα έληνκα (ΜΔ). Ν φξνο μπινβηφληα πεξηγξάθεη ηελ νκάδα ησλ ζαπξνμπιηθψλ εληφκσλ θαιχηεξα εθφζνλ πεξηιακβάλεη θαη εθείλε ηελ θαηεγνξία εληφκσλ φπνπ ην ηξνθηθφ ππφζηξσκα (ηεκάρηα μχινπ) δελ απνηθνδνκείηαη εμσηεξηθά αιιά αθνχ εηζέιζεη ζην ηξνθηθφ θαλάιη ηνπ εληφκνπ φπνπ κπνξεί λα απνηθνδνκεζεί κε ηελ βνήζεηα θπηηαξηλαζψλ (cellulases) πνπ εθθξίλνληαη απφ ζπκβησηηθά βαθηήξηα ή πξσηφδσα (π.ρ. ηεξκίηεο Isoptera θαη μπινθαηζαξίδεο Dictyoptera, Cryptocercidae). Κε ηελ επθαηξία, έρεη ππνζηεξηρηεί φηη ην γεγνλφο φηη νη ηεξκίηεο εθθελψλνπλ ην ζπκβησηηθφ κηθξνβηαθφ ηνπο θνξηίν πξηλ απφ θάζε έθδπζε, έρεη ζπκβάιεη ζηελ αλάπηπμε επθνηλσληθήο ζπκπεξηθνξάο. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 5 -

7 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ (ζπλέρεηα) Απηή ε ζπκπεξηθνξά βνεζά ηνλ θάζε ηεξκίηε λα αλαθηήζεη ην κηθξνβηαθφ θνξηίν ακέζσο κεηά ηελ έθδπζε θαη λα ζπλερίζεη ηελ ηξνθηθή ηνπ δξαζηεξηφηεηα. Ρα ΠΔ είλαη είδε, πνπ ζε θάπνην βηνινγηθφ ζηάδην ηνπ θχθινπ δσήο ηνπο ζπκκεηέρνπλ ζηελ νηθνινγηθή δηαδνρή ηεο απνζάζξσζεο ηνπ μχινπ. Δθφζνλ ε απνζχλζεζε ηνπ μχινπ είλαη βαζηθή πξνυπφζεζε ηεο χπαξμεο απηψλ ησλ εληφκσλ πνιιέο νκάδεο κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαπξνμπιηθέο αλεμάξηεηα ηεο πξνέιεπζεο (κπθαγγεηαθή ή ηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο) ηνπ απνηθνδνκεηή (βαθηήξην ή κχθεηαο). Θαη απηήλ ηελ έλλνηα νη ηεξκίηεο θαη ηα θακβηνθινηνθάγα έληνκα κπνξνχλ λα ζεσξεζνχλ ζαπξνμπιηθά ελψ πνιιά ΠΔ επνηθνχλ λεθξνχο η- ζηνχο ζε πγηή, εμαζζελεκέλα ή λεθξά δέλδξα (θαηαθείκελα ή ηζηάκελα). Έηζη ηα ΠΔ απνηεινχλ ηνλ βαζηθφ παξάγνληα ηεο α- λαθχθισζεο ηνπ λεθξνχ μχινπ ζηα νηθνζπζηήκαηα. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο, πνπ ν αξηζκφο ηνπο ζε έλα δαζηθφ νηθνζχζηεκα κπνξεί λα είλαη πνιχ κεγάινο (έρεη αλαθεξζεί ν αξηζκφο 37%) ζπγθξηηηθά κε ηα άιια έληνκα. Δμαηηίαο ηεο αλαγλψξηζεο ηεο νινέλα απμαλφκελεο νηθνινγηθήο ζεκαζίαο ησλ ΠΔ, ε IUCN πξφζθαηα εμέδσζε ην European Red List of Saproxylic Beetles κεηά απφ δεθαπελζήκεξε δηαβνχιεπζε εηδηθψλ απφ φιεο ζρεδφλ ηηο Δπξσπατθέο ρψξεο ζηελ Φηλιαλδία. Photos: R. Tinner, B. Wermelinger (WSL) Ζ Διιάδα παξφηη έρεη κεγάιν πνζνζηφ θακέλσλ δαζηθψλ εθηάζεσλ θαη αιιαγήο ρξήζεο γεο έρεη νξηζκέλα ραξαθηεξηζηηθά πνπ ηελ θαζηζηνχλ πινχζηα ζε παιαηά δάζε, ζπζηάδεο ή κεκνλσκέλα ππεξδέλδξα θαη ζπλεπψο ζε είδε ΠΔ. Αο ζεκεησζεί φηη ε πιεηνλφηεηα απηψλ ησλ βηνηφπσλ απνηειεί ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν μσθιεζηψλ θαη κνλαζηεξηαθ ψ λ γ ε σ η ε κ α ρ ί σ λ (βαθνχθηα), πνπ απνθιείεη ζε κεγάιν βαζκφ αιιά φρη πάληα- ηελ αιιαγή ρξήζεο γεο. Δπηπιένλ, ε ζέζε ηεο θαη ην γεσγξαθηθφ ηεο αλάγιπθν ηελ θαζηζηνχλ βηφηνπν δηαθνξεηηθψλ ζπγγεληθψλ εηδψλ. Ξαξάδεηγκα α- πνηειεί ην είδνο Osmoderma eremita (Scopoli 1763) ην νπνίν έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή ηεο Ξαλαγηάο (Ησάλληλα, Θαηάξα) θαη ηνπ ζπγγεληθνχ είδνπο O. eremita lassallei Baraud & Tauzin 1991, ην νπνίν έρεη βξεζεί ζηελ πεξηνρή Ππειηάο (Ιάξηζα, Όξνο Όζζα), αλαθέξεηαη ζαλ ππνείδνο θαη έρεη δηαθνξνπνηεζεί απφ ηα άιια ππνείδε θαη πιεζπζκνχο ζηελ βάζε ηεο πιήξνπο αιιεινχρηζεο ηνπ DNA ηνπ κηηνρνλδξηαθνχ γνληδίνπ COI. (ζπλερίδεηαη ζηελ επφκελε ζειίδα) ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 6-

8 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ απποξςλικά ένηομα ηηρ Δλλάδαρ (ζπλέρεηα) Ζ κειέηε ησλ ΠΔ είλαη επηηαθηηθή φρη κφλν γηαηί ππάξρεη δηεζλέο επηζηεκνληθφ ελδηαθέξνλ γηα ηελ δηαηήξεζε ησλ εηδψλ αιιά γηαηί απνηεινχλ ζεκαληηθφ ηκήκα ηεο Διιεληθήο εληνκνπαλίδαο γηα ην νπνίν π- πάξρεη ζρεδφλ πιήξεο έιιεηςε ζηνηρείσλ. Δπηπιένλ ηα ΠΔ εμαηηίαο ηεο ηδηφηεηάο ηνπο λα επνηθνχλ παιαηά δάζε είλαη κάξηπξεο πνιιψλ ζηνηρείσλ η- ζηνξηθήο νηθνινγίαο φπσο παιαην-πεξηβάιινληα ζπλζήθεο ζεξκνθξαζίαο θαη νη δαζηθέο ππξθαγηέο, ζε βαζκφ ηέηνην πνπ έρεη γξαθηεί φηη «πνηέ έλα δέλδξν ειηθίαο 500 εηψλ δελ αληηζηαζκίδεηαη απφ πέληε δέλδξα ειηθίαο 100 εηψλ». Έηζη πέξαλ ηνπ γεγνλφηνο φηη έρνπκε αξρίζεη ηελ ζχληαμε κηαο νκάδαο κειέηεο, έρνπκε επίζεο θαηαξηίζεη έλα θχθιν εξαζηηερλψλ εληνκνιφγσλ θαη παξαηαμηλνκηθψλ κε ζθνπφ ηελ αλαγλψξηζε ηεο παλίδαο ησλ ΠΔ θαη ηελ δεκηνπξγία ζρεηηθήο ζπιινγήο ζηα κνπζεία (ΗΚΓΝ & ΡΓΞ θαη Nürnberg). Κε ζθνπφ λα ζπγθεληξσζεί θαη λα θαηαξηηζηεί έλαο δηεμνδηθφο θαη ειθπζηηθφο θαηάινγνο [1] ηεο ππάξρνπζαο γλψζεο, [2] ηεο γλψζεο πνπ απνθηάηαη ζε δηάθνξα πξνγξάκκαηα, [3] ησλ α- λαθνξψλ ΠΔ απφ απνζηνιέο άιισλ εληνκνιφγσλ, θαη [4] ζπλερηδφκελε ζπζζψξεπζε αλαθνξψλ παξνπζίαο ΠΔ απφ εηδηθνχο άιισλ νκάδσλ, ή [5] παξαηαμηλνκηθψλ, θαηαξηίζακε έλα ππνινγηζηηθφ DBMS (=Data Base Management System). Ξξφθεηηαη γηα δηαδηθηπαθφ, θηιηθφ θαη ειθπζηηθφ ζηνλ ρξήζηε πεξηβάιινλ φπνπ κπνξνχλ αλ απνζεθεπηνχλ θαη αλαθηεζνχλ πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηελ ηαμηλνκηθή, ζπζηεκαηηθή, παξνπζία, ζρεηηθή αθζνλία, εηθφλεο, ζρήκαηα θαη θσηνγξαθίεο ηνπ βηνηφπνπ / μεληζηψλ ησλ ΠΔ. Πην ζχζηεκα απηφ ζα παξέρεηαη επίζεο πξφζβαζε ζε πεξίπινθεο ή εμεηδηθεπκέλεο πιεξνθνξίεο, φπσο ε παξνπζία ζε ηνπσλπκηθά ή γεσγξαθηθά (κε πνιχγσλν) ζπγθεθξηκέλν ρψξν, αιιεινπρίεο βάζεσλ θαη βηνρεκηθά πξνθίι δεπηεξνγελψλ κεηαβνιηηψλ ηνπ ηξνθηθνχ ππνζηξψκαηνο ή ζεκεηνρεκηθψλ φπσο νη θεξνκφλεο θαη νη επηθαιπκκαηηθνί π- δξνγνλάλζξαθεο (cuticular hydrocarbons). Ζ αξρηθή καο πξφβιεςε είλαη γηα είδε εληφκσλ, αιιά ε άλνδνο απηνχ ηνπ αξηζκνχ ζηηο δελ είλαη απίζαλε. Ν ρξήζηεο πξέπεη λα εγγξάθεηαη ζην DBMS αλ ζθνπεχεη λα έρεη πξφζβαζε ζε ζπγθεθξηκέλεο πιεξνθνξίεο θαη ηηο εηδηθέο θφξκεο εηζαγσγήο θαη αλάθηεζεο ζηνηρείσλ. Νπνηαδήπνηε παξερφκελε πιεξνθνξία ελζσκαηψλεηαη ζην DBMS αθνχ πξψηα εμεηαζζεί απφ ηελ νκάδα θαηάξηηζεο (ΞΒΞ, JS θαη ηνπο ζπλεξγάηεο ηνπο). * Πάνος Β. Πεηπάκη 1 και Jürgen Schmidl 2 1 Ηλζηηηνχην Κεζνγεηαθψλ Γαζηθψλ Νηθνζπζηεκάησλ, Ρέξκα Αιθκάλνο, Ηιίζηα , Α ζή λα, p 2 Ecology group, Dept. of Biology, Developmental Biology, University of Erlagen Nürnberg, Staudtstr. 5, D Erlangen, j s c h m i d b i o l o g i e. u n i - erlangen.de ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 7-

9 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Βιοποικιλόηηηα, υθέλιμα ένηομα και επικονιαζηέρ ζηα Αγπο-οικοζςζηήμαηα * Νη εθηεηακέλεο κνλνθαιιηέξγεηεο θαη ε εληαηηθή θαηαπνιέκεζε ησλ δηδαλίσ λ ζ η α α γ ξ ν - νηθνζπζηήκαηα νδήγεζαλ ζε κείσζε ησλ επηθνληαζηψλ αιιά θαη ησλ σθέιηκσλ εληφκσλ ιφγσ ησλ δπζκελψλ επηπηψζεσλ ζηηο ζπλζήθεο επηβίσζεο θαη αλαπαξαγσγήο ηνπο. Νη ζπλέπεηεο είλαη αξλεηηθέο ηφζν γηα ηηο ίδηεο ηηο θαιιηέξγεηεο, δεδνκέλνπ φηη ην 80% ησλ θαιιηεξγνχκελσλ θπηψλ ζηελ Δπξσπατθή Έλσζε είλαη εληνκφθηια αιιά θαη εμαηηίαο ηεο δηαηάξαμεο ηεο ηζνξξνπίαο ζε ηξη-ηξνθηθφ επίπεδ ν κ ε η α μ χ θ π η ψ λ - ε π ηβ ιαβψλ ε ληφκσλθπζηθψλ ερζξψλ ηνπο, φζν θαη γηα ην πεξηβάιινλ ιφγσ ηεο κείσζεο ηεο βηνπνηθηιφηεηαο. Πηνρεχνληαο ζηελ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ ζπλεπεηψλ, ην ΚΦΗ εθπνλεί ε- ξεπλεηηθή κειέηε ζην πιαίζην ηνπ Δπξσπατθνχ πξνγξάκκαηνο «Operation Pollinator» ηεο Δηαηξείαο Syngenta, γηα ηελ επίδξαζε ηεο εγθαηάζηαζεο ζε αγξν-νηθνζπζηήκαηα επηιεγκέλσλ θπηηθψλ εηδψλ (ζε κίγκαηα) πνπ παξέρνπλ θαηαθχγην θαη ηξνθή ζε σθέιηκα έληνκα θαη επηθνληαζηέο. Ρα πεηξάκαηα αθνξνχλ ζηηο θαιιηέξγεηεο ηεο ειηάο (πεδηάδα ηεο Κεζζαξάο Θξήηε) θαη ηνπ ακπειηνχ (Ακχληαην Φιψξηλαο-Θηήκα Άιθα) κε εγθαηάζηαζε ησλ θπηψλ ζε λεζίδεο αλάκεζα ζηα δέλδξα θαη ζηα πεξηζψξηα ηεο θαιιηέξγεηαο, αληίζηνηρα. Θαηά ην δηάζηεκα αλζνθνξίαο ησλ θπηψλ ζα θαηαγξαθνχλ ε επηζθεςηκφηεηα απφ ηέζζεξηο θαηεγνξίεο π- κελνπηέξσλ επηθνληαζηψλ ζηα θπηηθά είδε ησλ εγθαηεζηεκέλσλ κηγκάησλ θαη ηα είδε ησλ σθειίκσλ εληφκσλ ζηα κίγκαηα θαη ηελ θαιιηέξγεηα. Δθφζνλ θακία απφ ηηο δχν θαιιηέξγεηεο δελ εμαξηάηαη απφ ηα έληνκα γηα επηθνλίαζε, δελ αλακέλεηαη επίδξαζε ζηελ παξαγσγή παξά κφλν κέζσ ηεο πξνζέιθπζεο σθειίκσλ εληφκσλ. Πχκθσλα κε ηα κέρξη ηψξα απνηειέζκαηα απφ ηελ εθαξκνγή ηνπ πξνγξάκκαηνο ζε άιιεο ρψξεο ηεο Κε ζνγείνπ, δηαπηζηψζεθε ζεκαληηθή αχμεζε ηνπ πιεζπζκνχ ηφζν ζηα έληνκα επηθνληαζηέο φζν θαη ζηα σθέιηκα. * ηυν κκ. Φιλίηζαρ Θαπαμαούνα, (Κ.Φ.Η., Β. Καηή, Ν. Βολακάκη, Β.Καλλιακάκη, Κ. Βαρίκοσ, Φ. Αμδριμόποσλοσ, Λ. Οικομόμοσ και Αι. Μαρκέλλοσ. ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 8 -

10 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ Τποςπγείο Γευπγίαρ ηυν Ζ.Π.Α. Τπηπεζία Αγποηικήρ Έπεςναρ Δςπυπαφκά Δπγαζηήπια Βιολογικήρ Θαηαπολέμηζηρ Ρα Δπξσπατθά Δξγαζηήξηα Βηνινγηθήο Θαηαπνιέκεζεο (European Biological Control Laboratories EBCL) ηδξχζεθαλ ζην Montpellier ηεο Γαιιίαο ην Δθηφο α- πφ ηα θεληξηθά εξγαζηήξηα ηεο Γαιιίαο εδψ θαη 11 ρξφληα ην EBCL έρεη έλα ζπγαηξηθφ εξγαζηήξην ζηε Θεζζαινλίθε, ην νπνίν ζηεγάδεηαη ζηελ Ακεξηθάληθε Γεσξγηθή Πρνιή. Ζ εληνκνινγηθή νκάδα ηεο Θεζζαινλίθεο απαξηίδεηαη απφ ηνλ θ. Javid Kashefi (Γεσπφλνο Βηνινγηθή Θαηαπνιέκεζε) θαη ηελ Γξ. Αιεμάλδξα Σαζθνπνχινπ (Δληνκνιφγνο Γεκφζηαο γείαο). Ρν εξεπλεηηθφ ελδηαθέξνλ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη α) ε αλάπηπμε ηερλνινγηψλ γηα ηελ βηνινγηθή θαηαπνιέκεζε δηδαλίσλ θαη παξαζίησλ φπσο ηα: Anoplophora glabripennis θαη Bactrocera oleae, θαη β) ε βειηηζηνπνίεζε θαη αλάπηπμε λέσλ κεζφδσλ θαηαπνιέκεζεο θαη επνπηείαο εληφκσλ πγεηνλνκηθήο ζεκαζίαο θαη ζπγθεθξηκέλα ησλ θνπλνππηψλ θαη ησλ κηθξψλ αηκαηνθάγσλ εληφκσλ ηνπ γέλνπο Phlebotomus. Website: Javid Kashefi: Αλεξάνδπα Υαζκοπούλος: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 9 -

11 Αμακοίμωζη Δςπυπαφκή ζςνάνηηζη με θέμα ηην αξιοποίηζη ηηρ βιοποικιλόηηηαρ για ηην ενίζσςζη ηηρ αειθοπίαρ ζηη Γευπγία * Δπξσπατθή ζπλάληεζε κε ζέκα ηελ αμηνπνίεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο κε ζθνπφ ηελ ελίζρπζε ηεο αεηθνξίαο ζηε γεσξγία πξαγκαηνπνηήζεθε ζηελ Ινπκπιηάλα ηεο Πινβελίαο απφ Λνεκβξίνπ Ζ ζπλάληεζε απηή δηνξγαλψζεθε απφ ην «Δπξσπατθφ Γίθηπν γηα ηελ Αγξν-Βηνπνηθηιφηεηα (http://www.ecnc.org/) θαη είρε σο ζηφρν ηελ αμηνιφγεζε θαη θαηαλφεζε ηεο ζεκαζίαο ηεο γεσξγηθήο πξάμεο φρη κφλν σο πξνο ηελ παξαγσγή αγξνηηθψλ πξντφλησλ αιιά θαη σο ηξφπνο δηαρείξηζεο ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο ππαίζξνπ θαη νπζηαζηηθφο παξάγνληαο εμαζθάιηζεο βησζηκφηεηαο ζηελ παξνρή δηαθφξσλ δεκφζησλ α- γαζψλ φπσο ε δηαηήξεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο, ε επάξθεηα θαη θαζαξφηεηα ησλ πδαηηθψλ απνζεκάησλ, ε απνθπγή ηεο δηάβξσζεο ηνπ εδάθνπο, ν θπζηθφο έιεγρνο ησλ εληφκσλ θαη άιισλ ερζξψλ ησλ θαιιηεξγεηψλ, ε αηζζεηηθή ηνπ ηνπίνπ θ.ά. Ζ αεηθνξία ζηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ δεκφζησλ αγαζψλ βαζίδεηαη θπξίσο ζηελ πξνζπάζεηα γηα ζηαδηαθή κείσζε ησλ εηζξνψλ ζηελ θαιιηεξγεηηθή πξάμε. Πην πιαίζην απηφ ζεκαληηθφ ξφιν δηαδξακαηίδεη ν ηξφπνο άζθεζεο ηεο Φπηνπξνζηαζίαο, θαζψο κπνξεί λα επεξεάζεη άκεζα ηελ βηνπνηθηιφηεηα (σθέιηκα έληνκα θπζηθνί ερζξνί επηβιαβψλ εληφκσλ, επηθνληαζηέο, εδαθφβηνη νξγαληζκνί, πνπιηά, εξπεηά θ.ι.π.) θαη επνκέλσο ηελ αλάπηπμε ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ νηθνζπζηήκαηνο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνρή ησλ παξαπάλσ δεκφζησλ αγαζψλ. Λέα πξνζέγγηζε απνηειεί ε δηαρείξηζε ηεο ρισξίδαο γηα ηελ ελίζρπζε ηεο παξνπζίαο ησλ απηνθπψλ θπηψλ πνπ απνηεινχλ ηηο πεγέο (δεμακελέο πιεζπζκψλ) ησλ θπζηθψλ ε- ρζξψλ ζην αγξννηθνζχζηεκα κε ζθνπφ ηελ αχμεζε ηνπ βαζκνχ απνηειεζκαηηθφηεηαο ζηε βηνινγηθή αληηκεηψπηζε. Κε απηφλ ηνλ ηξφπν επηηπγράλεηαη κείσζε ησλ εηζξνψλ, θαη εμαζθαιίδεηαη ζε ζεκαληηθφ βαζκφ, ε ηαπηφρξνλε παξνρή ησλ δεκφζησλ αγαζψλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άζθεζε ηεο γεσξγίαο θαη ηελ δηαρείξηζε ηεο ππαίζξνπ. Νη δπλαηφηεηεο αμηνπνίεζεο ηεο (απηφρζνλεο) βηνπνηθηιφηεηαο (Ιεηηνπξγηθή Αγξν-Βηνπνηθηιφηεηα, Functional Agro-Biodiversity) ήηαλ ην θχξην ζέκα ηεο ζπλάληεζεο απηήο. Ζ αμηνπνίεζε κπνξεί λα π- ινπνηεζεί κε ηελ αχμεζε ηεο βηνπνηθηιφηεηαο ζε επίπεδν αγξνχ π.ρ. κε ηελ θαιιηέξγεηα ησλ θαηάιιεισλ θπηψλ ζηα πεξηζψξηα αιιά θαη ζε ισξίδεο εληφο ηεο θαιιηέξγεηαο, κε δηαηήξεζε δηαδξφκσλ θπζηθήο βιάζηεζεο ή δσλψλ πςειήο πεξηβαιινληηθήο αμίαο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: θαη ζην: * ηος Γπορ Γιονςζίος Πεπδίκη, Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, Δξγαζηήξην Γ. Εσνινγίαο θαη Δληνκνινγίαο, ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

12 Αμακοίμωζη Μια νέα ιζηοζελίδα για ηεν ελιά και ηο ελαιόλαδο από ηεν Ασζηραλία! Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ ζηο: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

13 Νέες Γκδόζεις Το Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων δώων ηες Δλλάδας Ζ Διιεληθή Εσνινγηθή Δηαηξεία, ζην πιαίζην ηνπ Δπηρεηξεζ η α θ ν χ Ξ ξ ν γ ξ ά κ κ α η ν ο "Ξεξηβάιινλ" , κέηξν 5.2 "Ξεξηβαιινληηθή Δπαηζζεηνπνίεζε", πνπ ρξεκαηνδνηήζεθε ζε πνζνζηφ έσο 80% απφ ην ΔΡΞΑ θαη ζην ππφινηπν πνζνζηφ απφ εζληθνχο πφξνπο εμέδσζε ην επηθαηξνπνηεκέλν Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Εώων ηες Δλλάδας. Πηελ έθδνζε απηή θαηαγξάθεηαη ε θαηάζηαζε δηαηήξεζεο ησλ εηδψλ ηεο ειιεληθήο παλίδαο, εληνπίδνληαη ηα είδε πνπ απεηινχληαη κε εμαθάληζε κε βάζε ην ζχζηεκα ηεο IUCN (Γηεζλήο Έλσζε γηα ηε Γηαηήξεζε ηεο Φχζεο), ελψ θαηαγξάθνληαη νη θπξηφηεξεο απεηιέο θαη ηα πιένλ αλαγθαία κέηξα γηα ηε δηαηήξεζε απηψλ ησλ εηδψλ. Ζ παξνχζα έθδνζε πεξηιακβάλεη αλαιπηηθά ζηνηρεία γηα 171 είδε ζπνλδπιφδσσλ θαη 297 είδε αζπφλδπισλ πνπ εληάζζνληαη ζε θαηεγνξία θηλδχλνπ (Θξηζίκσο Θηλδπλεχνληα, Θηλδπλεχνληα θαη Ρξσηά), είλαη δειαδή πηζαλφ λα εμαθαληζηνχλ ζην βξαρππξφζεζκν ή καθξνπξφζεζκν κέιινλ. Ρν Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας πεξηιακβάλεη επίζεο γεληθέο πιεξνθνξίεο γηα ηηο βαζηθέο ν- κάδεο δψσλ ηεο Διιάδαο, ηελ θαηάζηαζε, ηηο απεηιέο θαη ηα απαηηνχκελα κέηξα δηαηήξεζεο. Δηδηθφηεξα γηα ηα ζπνλδπιφδσα πεξηιακβάλνληαη επίζεο ζπγθεληξσηηθνί πίλαθεο κε ηελ αμηνιφγεζε ζε ε- ζληθφ αιιά θαη ζε δηεζλέο επίπεδν φισλ ησλ εηδψλ πνπ βξίζθνληαη ζηελ Διιάδα, ηα ιαηηληθά θαη ηα θνηλά ηνπο νλφκαηα. Ρνλ επηζηεκνληθφ ζπληνληζκφ ηνπ έξγνπ ηεο αλαζεψξεζεο θαη επηθαηξνπνίεζεο ηνπ Κόκκινοσ Βιβλίοσ ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας αλέιαβε εθ κέξνπο ηεο Διιεληθήο Εσνινγηθήο Δηαηξείαο ν Αλαζηάζηνο Ιεγάθηο (Δζληθφ & Θαπνδηζηξηαθφ Ξαλεπηζηήκην Α- ζελψλ, ΔΘΞΑ), ελψ ην ζπληνληζκφ ηνπ πξνγξάκκαηνο ε Ξαλαγηψηα Καξαγθνχ (WWF Διιάο). Γηα θάζε κεγάιε νκάδα δψσλ επηιέρζεθαλ εηδηθνί ζπληνληζηέο, νη νπνίνη είλαη αιθαβεηηθά: Θ. Βαξδηλνγηάλλε (Κνπζείν Φπζηθήο Ηζηνξίαο Θξήηεο, ΚΦΗΘ) - ρεξζαία καιάθηα, Α. Ιεγάθηο (ΔΘΞΑ) - ρεξζαία αξζξφπνδα θαη αξζξφπνδα ηνπ γιπθνχ λεξνχ, Ξ. Ιπκπεξάθεο (ΚΦΗΘ) - εξπεηά, Ξ.Π. Νηθνλνκίδεο (Αξηζηνηέιεην Ξαλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο, ΑΞΘ) - ςάξηα γιπθνχ λεξνχ, Ξ. Κεγαινθψλνπ (ΔΘΞΑ) - ςάξηα ζάιαζζαο, Θ. Πθνπγγάξεο (Ξαλεπηζηήκην Θεζζαιίαο) -ζειαζηηθά, Θ. Πσηεξφπνπινο (ΔΘΞΑ) - ακθίβηα θαη Κ.-Π. Θίηζνο (ΑΞΘ) - ζαιάζζηα αζπφλδπια. Ζ ΔΝΔ αλέιαβε ηελ νκάδα ησλ πνπιηψλ, κε ζπληνληζηέο ηνπο Γ. Σαλδξηλφ θαη Θ. Θαζηξίηε. Ζ πξνηεηλφκελε αλαθνξά ηεο έθδνζεο είλαη: Λεγάκις, Α. & Μαραγκού, Π. (επιμ. εκδ) Το Κόκκινο Βιβλίο ηων Απειλούμενων Ζώων ηης Ελλάδας. Ελληνική Ζωολογική Εηαιρεία, Αθήνα, 528 ζελ. Ανηίηςπα ζε ένηςπη ή τηθιακή (CD) μοπθή, διαηίθενηαι από ηην Δλληνική Ευολογική Δηαιπεία, ζηο ηηλ ή ζηο ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

14 Σσμέδρια - Γκδηλώζεις Ζμερίδα με Θέμα ηεν Γακοκηονία Πηηο 3 Φεβξνπαξίνπ 2011, πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ εκεξίδα κε ζέκα: «ΤΓΥΡΟΛΖ ΓΑΘΟΘΣΟΛΗΑ Οπθολογική Υπήζη ηυν θςηοθαπμάκυν για ηην παπαγυγή ποιοηικών πποφόνηυν & ηην πποζηαζία ηος Πεπιβάλλονηορ» Ζ Ζκεξίδα ζπλδηνξγαλψζεθε απφ ηελ Ξαλειιήληα έλσζε Δξγνιεπηψλ Γεσπφλσλ Έξγσλ Ξξαζίλνπ (ΞΔΔΓΔΞ) κε ην Γεσπνληθφ Ξαλεπηζηήκην Αζελψλ, ηελ Ξαλειιήληα Νκνζπνλδία Ππιιφγσλ Γεσπφλσλ (ΞΝΠΓ), ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Ξαξάξηεκα Θξήηεο θαη ην ΓΔΩΡ.Δ.Δ. Ξαξάξηεκα Αλ. Πηεξεάο. Ξεξηζζφηεξεο πιεξνθνξίεο ζην: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 13-

15 Γμημέρωζη για Σσμέδρια May 15-20, th meeting of the IOBC Working Group "Integrated Protection of Olive Crops", Jerusalem, Israel. June 19-23, th European Meeting of the IOBC/ WPRS Working Group "Insect Pathogens and Entomoparasitic Nematodes", Innsbruck, Austria. June 22-25, 2011 Ecological Impact of Genetically Modified Organisms (EIGMO), 5th meeting of the IOBC/WPRS Working Group "GMOs in Integrated Plant production", České Budějovice, Czech Republic. July 04-07, 2011 IOBC/WPRS Working Group "Integrated Protection of Stored Products", Volos, Greece. September 18-22, 2011 IOBC/WPRS Working Group "Integrated control in Protected Crops, Temperate Climate, Norton Park Hotel, Sutton Scotney, Nr Winchester, Hampshire, UK September 13-16, rd meeting of the IOBC/WPRS Working Group "Integrated Control of Plant-Feeding Mites", Cesky Krumlov, Czech Republic. Πεπιζζόηεπερ πληποθοπίερ για ςνέδπια Ομάδυν Δπγαζίαρ ηος Γιεθνούρ Οπγανιζμού για ηην Ολοκληπυμένη Ανηιμεηώπιζη (IOBC/WPRS) ςπάπσοςν ζηο: ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 14-

16 Γμημέρωζη για Σσμέδρια May 19-23, 2011 Plant Protection and Plant Health in Europe / Crop and sector-specific guidelines on integrated plant protection Berlin, Germany May 24, rd International Symposium on Crop Protection, Faculty of Bioscience Engineering, Ghent University, Ghent, Belgium. June 20 23, 2011 Second Entomophagous Insect Conference Antibes, France https://colloque.inra.fr/entomophagousinsects September 18-23, 2011 VII-TH International Conference on Arthropods: Chemical, Physiological, Biotechnological and Environmental Aspects Białka Tatrzańska near Zakopane, Poland ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

17 Γμημέρωζη για Σσμέδρια September 16-18, 2011 IFOAM AgriBioMediterraneao International Conference Organic Agriculture and Agro-Eco tourism in the Mediterranean Zakynthos, Greece, mediterraneo.html October, 2-5, 2011 Sixth International Symposium on Molecular Insect Science Amsterdam, The Netherlands Λεμεζός, 1-4 Νοεμβρίοσ ο Πανελλήνιο ςνέδπιο ηηρ Δλληνικήρ Δηαιπείαρ ηηρ Δπιζηήμηρ ηυν Οπυποκηπεςηικών. August 19-25, 2012 International Congress of Entomology ICE 2012, Daegu, Korea ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ - 16-

18 Γμημέρωζη για Γκδηλώζεις ΔΛΣΟΚΟΙΟΓΗΘΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΔΙΙΑΓΟ

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2

ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ. Σρήκα 1. Σρήκα 2 ΛΙΜΝΗ ΤΣΑΝΤ Τν Σρήκα 1 δείρλεη ηελ αιιαγή ηεο ζηάζκεο ηεο Λίκλεο Τζαλη, ζηε Σαράξα ηεο Βόξεηαο Αθξηθήο. Η Λίκλε Τζαλη εμαθαλίζηεθε ηειείσο γύξσ ζην 20.000 π.χ., θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηειεπηαίαο επνρήο ησλ

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING

Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Διατείριση Φσσικών Καταστρουών: ACTIVE LANDSLIDE INVENTORY MAPPING AND SUSCEPTIBILITY ZONING Ναηαιία Σπαλνύ, spanou@igme.gr & natspanou@gmail.com Τερληθόο Γεσιόγνο (M.Sc.) Πεξηγξαθή Χάξηεο ρσξηθήο θαηαλνκήο

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα

ΙNCOFRUIT - (HELLAS).

ΙNCOFRUIT - (HELLAS). Πξνο ΟΛΑ ΤΑ ΜΔΛΗ Κε Σπλάδειθε Θέκα: Ιζπαλία & Γεξκαλία 5 ε ΔΒΓΟΜΑΓΑ 2011 (31 Ιαλ έσο 30 Φεβξ.2011) Παξαζέηνπκε θαησηέξσ: Αλαζθόπεζε ηεο 4 εο εβδνκάδνο 2011 κε ηηο ηηκέο ησλ εζπεξηδνεηδώλ πνπ δηακνξθώζεθαλ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011

ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 Σνκέαο Βνξείνπ Διιάδνο ΔΠΔΡΗΓΑ ΜΔ ΘΔΜΑ: «ΟΗΚΟΛΟΓΗΚΖ ΜΔΣΑΚΗΝΖΖ ΣΖ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ» Θεζζαινλίθε, Γεπηέξα 16 Μαίνπ 2011 «Ζ ΑΠΑΡΑΓΔΚΣΖ ΚΑΣΑΣΑΖ ΣΑΘΜΔΤΖ. ΓΤΝΑΣΟΣΖΣΔ ΒΔΛΣΗΩΖ ΜΔ ΤΓΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΚΑΗ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΑΠΟΓΟΖ»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ

ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ Δ. ΔΤΡΔΗ ΣΟΤ ΜΔΣΑΥΗΜΑΣΙΜΟΤ FOURIER ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΗΜΑΣΩΝ Εδώ ζα ππνινγίζνπκε ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier κεξηθώλ αθόκα ζεκάησλ, πξνζπαζώληαο λα μεθηλήζνπκε από ην κεηαζρεκαηηζκό Fourier γλσζηώλ ζεκάησλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001

ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΟΛΤΜΠΙΑΚΟΤ ΛΕΤΚΩΙΑ 14-15 ΜΑΙΟΤ 2011. Γιώργο θα είσαι πάντα στις καρδιές μας ΗΛΙΚΙΕ 1998-1999 & 2000-2001 ΧΟΡΗΓΟΙ 2010-2011 ΛΑΙΚΗ ΑΥΑΛΙΣΙΚΗ MTN ΚΟΠ ΠΕ ΣΡΟΒΟΛΟΤ ΑΗΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΣΡΠΕΖΑ METLIFE ALICO ΠΕΣΡΟ ΑΒΒΑ ΚΟΝΣΡΑΞΙΟΝ ΛΣΔ ΠΕΡΓΑΜΟ ΣΟΤΡΣΟΔΙΑΚΟΜΗΕΙ ΠΕΡΓΑΜΟ ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΕΣΡΟΤ ΛΣΔ TOP KINISIS ΚΟΚΟΜΙΦ ΚΟΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ

ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ 1 Βαζηθέο Έλλνηεο & Καηεγνξίεο Γηθηύσλ Τπνινγηζηώλ Γξαζηεξηόηεηα 1ε αο δίλεηαη ν ελλνηνινγηθφο ράξηεο "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ - Βαζηθέο Έλλνηεο" πνπ αθνξά ζηελ θεληξηθή έλλνηα "Γίθηπα Τπνινγηζηψλ".

Διαβάστε περισσότερα

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ

10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ 10). ΣΤΠΟΠΟΙΗΜΕΝΕ ΠΑΡΟΥΕ ΜΣ ΚΑΙ ΥΣ Σσποποιημένες παροτές ΥΣ Γηα ηελ ειεθηξνδόηεζε θάζε εζωηεξηθήο εγθαηάζηαζεο θαηαζθεπάδεηαη κία από ηηο «ηππνπνηεκέλεο» παξνρέο πνπ αλαθέξνληαη παξαθάηω. Γηα θάζε ηππνπνηεκέλε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία

Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Χορήγηζη ΗΧΜΒ ζε ορθοπαιδικό τειροσργείο σπό περιοτική αναιζθηζία Δρ Σηαμάηιος Α. Παπαδάκης Ορθοπαιδικός Χειροσργός Επιμεληηής Α - Ε.Σ.Υ. Δ Ορθοπαιδική Κλινική Γ.Ν.Α. KAT Αγαπεηέ Γηαηξέ.. Υειρόγραθο κείμενο

Διαβάστε περισσότερα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα

Γιπθόδε + Ομπγόλν Δηνμείδην ηνπ άλζξαθα + Νεξό + Ελέξγεηα 4. ΑΝΑΠΝΟΗ Η δηάζπαζε ηεο γιπθόδεο γίλεηαη κέζα ζηα θύηηαξα, νλνκάδεηαη θπηηαξηθή αλαπλνή θαη εμαζθαιίδεη ηελ ελέξγεηα πνπ είλαη απαξαίηεηε ζην θύηηαξν. Η δηάζπαζε γίλεηαη κε ηελ παξνπζία νμπγόλνπ θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ

ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ ΠΡΟ ΟΛΑ ΣΑ ΜΔΛΗ ΣΗ ΔΝΩΗ ΑΝΑΚΟΙΝΩΗ-ΠΡΟΚΛΗΗ Στις 9 Νοεμβρίου 2012 θα πραγματοποιηθεί στην Κωνσταντινούπολη το συνέδριο του I.R.E.N.E. με την επιστημονική υποστήριξη του Πανεπιστημίου Γαλατά Σεράι και της

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ

Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ ΟΓΗΓΙΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ ΔΝΘΔΣΟΤ Α Π Α Γ Ο Ρ Δ Τ Δ Σ Α Ι Η Υ Ρ Η Η Η Λ Δ Κ Σ Ρ Ι Κ Ο Τ Κ Α Σ Α Β Ι Γ Ι Ο Τ Τνπνζεηήζηε ηα θιηπ ηνπ λεξνρύηε ζηηο εγθνπέο πνπ βξίζθνληαη θάηω από ην λεξνρύηε (Σρ. 1). ημείωζη: αλάινγα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013

ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 27 ΜΑΪΟΥ 2013 ΔΝΓΔΙΚΤΙΚΔΣ ΛΥΣΔΙΣ ΣΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΔΥΘΥΝΣΗΣ Γ ΛΥΚΔΙΟΥ ΓΔΥΤΔΡΑ 7 ΜΑΪΟΥ 13 ΘΔΜΑ Α : (Α1) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 33-335 (Α) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα 6 (Α3) Σρνιηθό βηβιίν ζειίδα (Α) α) Λάζνο β) Σωζηό γ) Σωζηό

Διαβάστε περισσότερα

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03

10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 10 Ημέρες / 07 Διανσκηερεύζεις Ανατωρήζεις 12/11, 26/11, 10/12, 07/01, 21/01, 11/02, 25/02, 10/03, 24/03 1 η ημέρα: ΑΘΗΝΑ ΜΠΑΝΓΚΟΚ πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην Διεπζέξηνο Βεληδέινο, θαη αλαρώξεζε γηα Μπαλγθόθ.Γηαλπθηέξεπζε

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ..

Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Θξήηε & Δμαγωγέο Κ Α Λ Α Μ Π Ο Κ Η Α Λ Κ Ι Β Ι Α Γ Η Π Ρ Ο Δ Γ Ρ Ο Γ.. Ο ύλδεζκνο Δμαγωγέωλ Θξήηεο Από ηελ ίδξπζή ηνπ ην 1995 πξνβαίλεη ζε ελέξγεηεο πνπ πξωηαξρηθό ζθνπό έρνπλ ηελ πξνώζεζε ηωλ εμαγωγώλ

Διαβάστε περισσότερα

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E.

Γεώργιος Μπριζκόλας. Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Γεώργιος Μπριζκόλας Πρόεδρος και Διεσθύνων Σύμβοσλος ηης EUROCERT A.E. Τηνζέηεζε Γηεζλψλ Πξνηχπσλ απφ ηε Βηνκεραλία Εθελοντικά πρότυπα Υποχρεωτική νομοθεσία ISO 9001 ISO14001 ISO 50001 OHSAS 18001 ISO

Διαβάστε περισσότερα

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code)

Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Μορθές Κακόβοσλοσ Κώδικα (Malicious Code) Page 1 Υποπλοίαρτος Ν. Πεηράκος ΠΝ Αηδένηα Γνύξεηνη Ίππνη (Trojan Horses) Ινί (Viruses) Worms Root-kit Page 2 Γνύξεηνο Ίππνο (Trojan Horse) Οξηζκόο: Πξόγξακκα

Διαβάστε περισσότερα

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ

Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com Ώρες διδασκαλίας: 16:00 19:15 μμ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΚΤΠΡΟΤ Πξόγξακκα Δπηκόξθσζεο Τπνςεθίσλ Καζεγεηώλ Σερλνινγίαο Γελάξεο 2011 ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΑ Ι (Ύιε Γπκλαζίνπ) Διδάσκων: Σαββίδης Σάββας Τηλζφωνο: 99543321 Ε-mail: savvas_email@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο

H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο H ΑΦΑΛΗΖ ΠΗΣΧΔΧΝ (ΔΝΑ ΚΛΑΓΟ ΑΦΑΛΗΖ, ΚΤΡΗΧ ΣΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΚΡΗΖ) Γεώξγηνο Ναπ. Ξαλζνύιεο Γηθεγόξνο, Γξ. Ννκηθήο Ννκηθόο ύκβνπινο 1 ΑΦΑΛΗΕΟΜΔΝΟΗ α. ΔΛΛΖΝΗΚΔ & ΞΔΝΔ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΗ ΜΔ ΔΓΡΑ ΣΖΝ ΔΛΛΑΓΑ θαζώο θαη β.

Διαβάστε περισσότερα

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ.

Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Δπείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ σπήζηρ. Η παπούζα αποηελεί επείγοςζα κοινοποίηζη αζθαλείαρ πος αθοπά ζηη σπήζη ηων αςηόμαηων εξωηεπικών απινιδωηών AED 10 και MRL Jumpstart ηηρ Welch Allyn. Σημείωζη: Ζ

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία

Fysiotek Treatment. Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Μυοσκελετικοί πόνοι; Βγάλτε τους από τη μέση... Fysiotek Πρότυπη μηχανική αξιολόγηση και θεραπεία Πρώτη φορά στην Ελλάδα η επεμβατική φυσικοθεραπεία Στόχος: το μηχανικό αίτιο του μυοσκελετικού προβλήματος,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43

ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 ΕΞΟΡΤΞΗ & ΚΑΣΑΚΕΤΕ ΣΗΝ ΕΤΡΩΠΗ ΜΑΘΗΜΑ 43 Κα ακαθένεηε 5 εονςπασθέξ πώνεξ θαη κα βνείηε ημ είδμξ ημο μνοθημύ ημοξ πιμύημο. Πμημη πανάγμκηεξ επηηνέπμοκ ηεκ θαηαζθεοή μεγάιςκ ηεπκηθώκ ένγςκ; Ε ελόνολε (ελαγςγή

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΓΗΜΟ ΙΩΑΝΝΙΣΩΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζεο θαη Πιεξνθνξηθήο Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ η η ΔΡΓΟ : ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΝΣΤΠΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΟΝ ΔΚΤΓΥΡΟΝΙΜΟ ΚΑΙ ΣΗΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΣΟΤΡΙΣΙΚΗ ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ

Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο. Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ visit us on www.navigateltd.gr / e-mail: info@navigateltd.gr /Tel:2104921786 Let us navigate you to success Εμεηδηθεπκέλεο Εθαξκνγέο Εληνπηζκνύ Ορεκάηωλ Τειεκαηηθή δηαρείξηζε νρεκάηωλ: ην κεγαιύηεξν όπιν

Διαβάστε περισσότερα

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ

2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ 2o ΠΑΝΔΛΛΗΝΙΟ ΤΝΔΓΡΙΟ ΣΗ ΔΒΙΠΑΡ ΘΔΜΑ: ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΩΝ Αιανή, 1-3/06/2009 Σίηλορ Διζήγηζηρ: Καηλνηόκεο πξνζεγγίζεηο ζηα πιαίζηα ηεο LEADER Επηρεηξεκαηηθά ζελάξηα γηα ηελ αμηνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014

Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 Χρονική ζήμανζη Δπώνσμο Όνομα 10/8/2014 8:34:45 ΑΡΖΒΑΗΛΔΗΟΤ ΥΑΡΑΛΑΜΠΟ 10/8/2014 11:02:50 Γνκνπρηζή Διέλε 10/9/2014 11:55:41 Σδειέπε Αλαζηαζία 10/9/2014 15:00:19 Λαηίλεο Αλδξέαο 10/9/2014 17:59:31 ΜΑΓΔΜΣΕΟΓΛΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α

233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 233 Π Α Ρ Α Ρ Σ Η Μ Α 234 235 Yποτροφίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριες του Σμήματος Φ.Π.Ψ. Οη θνηηεηέο/ηξηεο ηνπ Τκήκαηνο Φηινζνθίαο, Παηδαγσγηθήο θαη Χπρνινγίαο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ Ισαλλίλσλ έρνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο

Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Διάλεξη 2 Εηζαγωγή ζηελ Επεμεξγαζία Υγξώλ Απνβιήηωλ Σηάδηα Επεμεξγαζίαο Σηάδηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ Πξσηνβάζκηα ή Μεραληθή Δπεμεξγαζία Γεπηεξνβάζκηα ή Βηνινγηθή Δπεμεξγαζία Τξηηνβάζκηα ή Χεκηθή

Διαβάστε περισσότερα

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ηελέτη πωλήζεων Α) ΑΔΗ ΡΔΗ Β) ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ ζεκαηηθνύ πεδίνπ είλαη ε εθκάζεζε ηερληθώλ πώιεζεο πξνϊόληωλ ή ππεξεζηώλ ζηελ αγνξά, γηα ινγαξηαζκό ηωλ ζπκβαιιόκελωλ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα

Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Διάρηζηα Δπηθαιύπηνληα Γέλδξα Οξηζκόο Δύξεζε Δπηθαιύπηνληνο Γέλδξνπ κε Διάρηζην Βάξνο, δειαδή ειάρηζην άζξνηζκα βαξώλ αθκώλ Αιγόξηζκνη Prim, Kruskal, Baruvka Βαζίδνληαη ζηελ ηερληθή ηεο Απιεζηίαο Η νξζόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Γεώξγηνο Π. Καξακαλώιεο Ννζνθνκείν Αηηηθόλ 9 ε Εθπαηδεπηηθή δηεκεξίδα ΕΠΕΓΕ, Αζήλα 24-25 Σεπηεκβξίνπ 2011 πνηεο νη βαζηθέο αξρέο ηεο κεζόδνπ; θαηαγξαθή ελδναπιηθώλ πηέζεσλ ζηαηηθέο πηέζεηο αξρέο ηεο κεζόδνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020

ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗ ΔΙΓΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΑΞΟΝΑ 4: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΤΝΟΥΗ Δ.Π. Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο 2014 2020 Κομοηηνή 3 Απριλίοσ 2015 Παρουσίαση:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ. Κνχηξαο Μ. Μπνχηζηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ 2011 ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΔΙΡΑΙΩ ΣΜΗΜΑ ΣΑΣΙΣΙΚΗ & ΑΦΑΛΙΣΙΚΗ ΔΠΙΣΗΜΗ ΗΜΔΙΩΔΙ ΠΑΡΑΓΟΔΩΝ ΣΟΤ ΜΑΘΗΜΑΣΟ «ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΙΙ» Μ Κνύηξαο Μ Μπνύηηθαο ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ Σεεηψεηο παξαδφεσλ «Σηαηηηηθή ΙΙ» Μ Κνχηξαο Μ Μπνχηηθαο Σεεηψεηο παξαδφεσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET)

ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) ΔΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΚΔΦΑΛΑΙΟ 1 ΙΣΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (BALANCE SHEET) 1 Έλλνηα ηνπ Ιζνινγηζκνύ Ο Ιζνινγηζκόο είλαη έλαο πίλαθαο πνπ δείρλεη ηελ νηθνλνκηθή θαηάζηαζε ηεο επηρείξεζεο ζε κηα δεδνκέλε ζηηγκή Σηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1.

ΠΛΗ36. Άσκηση 1. Άσκηση 2. Οη δηεπζύλζεηο ησλ 4 σλ ππνδηθηύσλ είλαη νη αθόινπζεο. Υπνδίθηπν Α: 10.101.1.64/27 Υπνδίθηπν Β: 10.101.1. Άσκηση 1 ΠΛΗ36 1. Η κόλε πεξίπησζε λα έρνπκε ζύγθξνπζε κεηαμύ παθέησλ ησλ δύν θόκβσλ είλαη λα ζηείιεη ν δεύηεξνο πξηλ πξνιάβεη λα πιεξνθνξεζεί γηα ηελ θαηάιεςε ηνπ δηάπινπ από ηνλ άιιν. Από ηε ζηηγκή πνπ

Διαβάστε περισσότερα

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ»

12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» 12 O PHARMA POINT ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» ΣΡΟΓΓΤΛΟ ΣΡΑΠΔΕΗ «Ζ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΑ Ω ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΖΝ ΚΑΘΖΜΔΡΗΝΟΣΖΣΑ ΣΟΤ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΗΗΟΤ» πληνληζηήο Μηραήι Κνπππάξεο,

Διαβάστε περισσότερα

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά

Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα ζε σώπερ ηος. εςπωπαϊκού Νόηος και Βοππά ΣΑΣΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΩΗ ΓΔΛΣΙΟ 2/2014 Υπό την Εποπτεία του Υπουργείου Εργαςίασ, Κοινωνικήσ Αςφάλιςησ & Πρόνοιασ Πατδνχζε Χ. Ινχιηνο 2014 Οι ζηαηιζηικέρ για ηη Γιά Βίος Μάθηζη (ΓΒΜ): η θέζη ηηρ Δλλάδαρ ανάμεζα

Διαβάστε περισσότερα

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης:

Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Εμπορική Air Sport Gun 777 Ονομαζία: Διανομέας: V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 Χώρα Προέλεσζης: 1 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER Air Sport Gun 777 V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: 777 2 Airsoft Gun κε Φσηεηλό Γείθηε LASER LH V&P MANOLI ΔΠΙΧΔΙΡΗΔΙ ΛΣΓ Item No.: ΧΚ918Α 3 Airsoft Gun κε Φσηεηλό

Διαβάστε περισσότερα

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ

1 ορ ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάπηπμε θηλεηηθώλ δεμηνηήησλ θαη ηθαλνπνηεηηθή εθηέιεζε νξηζκέλσλ από απηέο Σηόχορ :1 ορ και 4 ορ 1 ΣΚΟΠΟΣ (1 Ο μάθημα) Αλάημε θηλεηηθώλ δεμηηήησλ θαη ηθαληεηηθή εθηέιεζε ξηζκέλσλ α αηέ Σηχ :1 και 4 Γλώζε ηε άζα κε δάηια ζηελ εηζθαίξηζε. Ειδιώξει Πειεχμεα Χ 1. Τα αηδηά λα κάζλ ηελ άζα κε δάηια. 1.

Διαβάστε περισσότερα

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ.

Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. Η Νοζηλεςηική Γιεπγαζία ζε Αζθενείρ με Κ.Ν.Μ. ΜΠΙΛΙΛΗ ΑΝΑΣΑΙΑ Νοσηλεύτρια Σ.Δ. ΜSc Προϊσταμένη τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΜΟΥΙΓΗ ΘΔΜΙΣΟΚΛΗ Νοσηλεστής Σ.Δ. τμήματος ΦΙΑπ Γ.Ν. ΚΑΣ ΒΟΤΡΛΔΓΚΑ ΠΑΝΑΓΙΩΣΑ Νοσηλεύτρια

Διαβάστε περισσότερα

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ

Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Ζ ΠΑΡΑΓΟΗΑΘΖ ΘΑΣΟΗΘΗΑ ΣΖΛ ΔΙΙΑΓΑ Δίλαη κηα ΔΡΔΤΛΖΣΗΘΖ ΔΡΓΑΗΑ ηνπ Β ηεηξακήλνπ ηνπ Πρνι. Έηνπο 2011-2012 από ηνπο καζεηέο ηνπ Α3 ηκήκαηνο ηνπ 3νπ ΔΞΑΙ Ιάξηζαο, ππό ηελ θαζνδήγεζε ηωλ θαζεγεηώλ Δπαγγειάθνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΙΨΑΝΝΙΝΨΝ ΔΗΜΟ ΙΨΑΝΝΙΣΨΝ Γ/λζε Πξνγξακκαηηζκνχ Οξγάλσζε θαη Πιεξνθνξηθή Σκήκα Πξνγξακκαηηζκνχ θαη Αλάπηπμε Σαρ. Γ/λζε: Βεληδέινπ4, Σ.Κ. 45 444, Ισάλληλα Μ ε λ έ τ η ΕΡΓΟ : ΧΗΥΙΑΚΟ ΤΛΙΚΟ ΚΑΙ ΜΕΣΑΥΡΑΗ ΤΠΑΡΦΟΤΑ ΙΣΟΕΛΙΔΑ ΓΙΑ ΣΟΝ ΕΚΤΓΦΡΟΝΙΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π.

ΑΠΟΦΑΗ για ηην Πρόζκληζη εκδήλωζης ενδιαθέρονηος κωδ. 62-π. ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΑ ΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ ΣΟ ΟΡΘΟ Σατ. Δ/νζη: Καξακανύλα 1, Πι.θξα Θεζζαινλίθε, 21-10- Σατ. Κώδικας: 551 32 Θεζζαινλίθε Αξ. Πξση.: 3006 Πληροθορίες: Σηλέθωνο: (+30)

Διαβάστε περισσότερα

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ

K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ K- Clusters Γξάζε 7.1.: ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘΝΟΣΟΜΘΑ ΣΟΝ ΚΛΑΓΟ ΣΟΤ ΜΑΡΜΑΡΟΤ Η ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΞΘΟΠΟΘΗΘΜΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ, ΑΠΌ ΣΑ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΣΑ ΚΑΘ ΣΑ ΜΠΑΖΑ ΣΟ ΣΡΑΝΟΒΑΛΣΟ Ο πινχηνο ηεο Διιάδαο ζε θνηηάζκαηα καξκάξνπ εθιεθηήο

Διαβάστε περισσότερα

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης

Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης Ανίτνεσζη Kσκλοθορούνηων Kαρκινικών Kσηηάρων (KKK) με ηην ηετνική ηης multiplex PCR ΜΘΥΑΛΗ ΚΟΤΣΘΛΘΕΡΗ, MD, Ph.D Καθηγηηής Πειραμαηικης Φσζιολογίας, Θαηρική τολή, Παν/μίοσ Αθηνών Η αλίρλεπζε ηεο ύπαξμεο

Διαβάστε περισσότερα

Intel Accelerate Your Code

Intel Accelerate Your Code Intel Accelerate Your Code Semester Project at Parallel & Distributed systems Dimitrios S. Tsiktsiris University of Western Macedonia Department of Informatics & Telecommunications Engineering Kozani,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP

ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ. Εισαγωγή στη Φωτογραυία. Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP ΜΑΘΗΜΑΣΑ ΦΩΣΟΓΡΑΦΙΑ Εισαγωγή στη Φωτογραυία Χριζηάκης Σαζεΐδης - EFIAP 1 ΜΑΘΗΜΑ 3 ο ΚΛΕΙΣΡΟ ΣΑΥΤΣΗΣΑ ΚΛΕΙΣΡΟΤ-ΕΠΙΛΟΓΗ ΚΑΣΑΛΛΗΛΗ ΣΑΥΤΣΗΣΑ Σι είναι υωτογραυική μητανή; Από πνηα κέξε απνηειείηαη: 1. Φαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ Νέος τρόπος έκδοσης αδειών δόμησης & ελέγχου κατασκευών Αθήνα, Ινύληνο 2011 Τα νθέιε ηνπ σχεδίου νόμου o Απλοποίηση, εκσυγχρονισμός και μείωση του χρόνου έγκρισης και έκδοσης οικοδομικών αδειών.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα

ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα ΚΡΑΣ ΙΚΟ ΠΙΣ ΟΠΟΙ ΗΣΙΚ Ο ΓΛΩ ΟΜΑΘΔΙΑ ΔΠΙΜΟΡΦΩΣΙΚΟ ΔΜΙΝΑΡΙΟ ΔΞΔΣΑΣΩΝ ΣΟΤΡΚΙΚΗ ΓΛΩΑ ΔΞΔΣΑΗ ΣΟ ΓΙΑΒΑΘΜΙΜΔΝΟ ΔΠΙΠΔΓΟ Β (Β1 & Β2) άββατο 3 Μαρτίου 2012 Αθήνα τόχοι του σεμιναρίου Με ην παξόλ ζεκηλάξην απνζθνπνύκε

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948

ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 ΚΑΛΑΣΕΚΔΛΣ ΒΗΟΙΟΓΗΘΩΛ ΔΘΚΔΣΑΙΙΔΤΔΩΛ ΠΡΟΓΡΑΚΚΑ GREENFOOD 2010-1-ES1-LEO05-20948 Πεξηερόκελα: ΔΗΠΑΓΩΓΖ... 3 Γηδαθηηθή Δλφηεηα 2.1. ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ ΡΖΠ ΚΔΡΑΡΟΝΞΖΠ ΑΞΝ ΠΚΒΑΡΗΘΖ ΠΔ ΒΗΝΙΝΓΗΘΖ ΓΔΩΟΓΗΑ... 4 2.1.1.

Διαβάστε περισσότερα

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν

Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΧΕ ΙΟ ΜΑΘΗΜΑΣΟ Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ENOTHTA: Η οµαδοποίεζε ηυν δώυν ΜΑΘΗΜΑ: Επηζηήµε ΣΑΞΗ: Β ΚΟΠΟ Οη µαζεηέρ θαιούνηαη να οπγανώζοςν µε βάζε δηαθοπεηηθά θπηηήπηα θάζε θοπά, πιεποθοπίερ πος είδε γνυπίδοςν.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ

ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ ΑΤΣΟΚΡΑΣΟΡΙΚΟ ΜΑΡΟΚΟ 7εκέξεο Εβδνκαδηαίεο αλαρσξήζεηο Ιαλνπάξηνο-Φεβξνπάξηνο 2012 1 ε εκέξα Αζήλα-Καδακπιάλθα-Μαξξαθέο πγθέληξσζε ζην αεξνδξόκην θαη πηήζε γηα ηελ Καδακπιάλθα κέζσ ζηαζκνύ. Άθημε θαη αθνινπζεί

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ.

ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΞΟΝΠΔΓΓΗΕΥ ΡΝ ΞΑΗΓΗ ΓΗΑ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΝΗ ΓΗΔΟΓΑΠΗΔΠ ΡΝ ΞΔΛΘΝΠ. ΓΑΘΡΙΑ Π. 1,2, ΓΑΘΡΙΑΠ Θ. 1, ΚΖΡΠΗΝ- ΓΑΘΡΙΑ Γ. 1,3,4, ΘΑΡΠΗΑΟΓΑΛΖΠ Ι. 1,5, Α ΛΑΠΡΑΠΗΝ Α. 1,4,6, ΛΗΘΝΙΑΝΠ ΠΘΔΛΡΔΟΖΠ 6. 1. Δ Ρ Α Η Ο Δ Η Α Φ Ο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ

ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ ΔΠΙΜΔΛΗΣΗΡΙΟ ΡΔΘΤΜΝΗ ΔΡΔΤΝΑ ΔΠΙΥΔΙΡΗΜΑΣΙΚΟΣΗΣΑ Ν. ΡΔΘΤΜΝΗ - ΠΙΝΑΚΔ 1) Μέγεζνο επηρείξεζεο: 60,0% 50,0% 40,0% 30,0% ειπά1 20,0% 10,0% 0,0% 0 1 2-9 10 ευρ 49 50 έυρ 249 2) Σνκέαο θύξηαο δξαζηεξηόηεηαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΜΝΗΜΗ ΚΑΙ ΜΙΚΡΟΕΛΕΓΚΤΕΣ Η ζεκεξηλή ξαγδαία εμέιημε ηεο ηερλνινγίαο ηεο κηθξνειεθηξνληθήο επέηξεςε ηελ θαηαζθεπή εηδηθώλ νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ απνζήθεπζεο δεδνκέλσλ θαη πιεξνθνξηώλ θαηαιακβάλνπλ

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΘΔΘ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΠ ΘΔΛΡΟΗΘΖΠ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΞΔ Εξσπηρέηηζη πελαηών ΑΞΝΦΝΗΡΝΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ & ΚΔΡΑΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ Πηόρνο ηεο παξνύζαο ελέξγεηαο θαηάξηηζεο είλαη ε παξνρή εμεηδηθεπκέλεο γλώζεο ζηνπο θαηαξηηδνκέλνπο,

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΓΗΑΣΜΖΜΑΣΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΗΑΚΧΝ ΠΟΤΓΧΝ ΣΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΔΠΗΥΔΗΡΖΔΧΝ Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΝΑΤΣΙΛΙΑΚΔ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΔΞΑΓΧΓΙΚΧΝ ΓΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΧΝ - Η ΠΔΡΙΠΣΧΗ ΤΝΔΡΓΑΙΑ ΜΔ ΣΟΝ ΤΝΔΣΑΙΡΙΜΟ ηνπ ΑΡΑΜΠΑΣΕΖ ΗΧΑΝΝΖ

Διαβάστε περισσότερα

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση

Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Καρκίνος του μαστού: Παράγοντες Κινδύνου και Οικογενής Προδιάθεση Ioanna Tzoulaki MSc PhD Lecturer in Epidemiology University of Ioannina School of Medicine & Imperial College School of Medicine Καρκίνος

Διαβάστε περισσότερα

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk)

Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Σεκηλάξην Τνκέα Λνγηζκηθνύ Γίθησα ποσ παρέτοληαη από τρήζηες: Κίλεηρα, ηετλοιογίες θαη αλοητηά δεηήκαηα Λεσηέρες Μακάηας (lmamatas@ee.ucl.ac.uk) Περίιευε παροσζίαζες Τη είλαη ηα «Γίθηπα πνπ παξέρνληαη

Διαβάστε περισσότερα

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε

Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Σσνεργαζίες για ηην προώθηζη ηης περιθερειακής καινοηομίας ζε νηζιωηικές περιοτές Παξάδεηγκα εθαξκνγήο ζπζηεκάησλ Α.Π.Ε. ζε μελνδνρεηαθή κνλάδα ζηελ Κξήηε Δημήηρης Αλ. Καηζαπρακάκης Γιώργος Ζηδιανάκης

Διαβάστε περισσότερα

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων):

ζρήκα 1 β τπόπορ (από σύγκπιση τπιγώνων): o Λύκειο Εακύνθος Γεσκεηξία Α Λπθείνπ Κεθάιαην 3ν Άζθεζε Α Γίλεηαη νξζνγώλην ηξίγσλν ΑΒΓ 90 0 θαη ΓΓ δηρνηόκνο ηεο γσλίαο. Να δείμεηε όηη:. Τν ζεκείν Γ απέρεη ηελ ίδηα απόζηαζε από ηηο πιεπξέο ΑΓ θαη ΒΓ.

Διαβάστε περισσότερα

Εκδόζεις δίζκων και cds

Εκδόζεις δίζκων και cds Εκδόζεις δίζκων και cds 1928 Γίζθνο κε πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Γξάςε Κάησ Γεξόπνιεο πκκεηέρνπλ: ηξαγνπδηζηέο από ηε Γξάςε ηεο Κάησ Γεξόπνιεο Ζρνγξάθεζε: 8 πνιπθσληθά ηξαγνύδηα Έθδνζε: Οdeon Αζήλα: 1928 1935

Διαβάστε περισσότερα

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365.

Όια ηα πξντφληα ηεο ΒΜP είλαη πηζηνπνηεκέλα θαηά ISO 9001 θαη πιεξνχλ ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ επξσπατθνχ θαλνληζκνχ ΔΝ 12365. ΓΙΑ ΞΥΛΙΝΑ ΚΟΥΦΩΜΑΤΑ / FOR WOODEN FRAMES ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΑΣ Όια ηα πξντφληα πνπ ρξεζηκνπνηνχκε ζηελ παξαγσγή είλαη επηιεγκέλα θαη δνθηκαζκέλα ζην ρεκηθφ καο εξγαζηήξην. Σπγθεθξηκέλα, ηα πεξηζζφηεξα πιηθά κε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ. Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ -1980- Αθήνα, 22 Μαΐου 2014 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ Υπό ηελ αηγίδα ηεο Κεληξηθήο Έλωζεο Δπηκειεηεξίωλ Διιάδνο θαη ηνπ Δκπνξηθνύ θαη Βηνκεραληθνύ Δπηκειεηεξίνπ Αζελώλ, πξαγκαηνπνηείηαη ηελ Τξίηε

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ

ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ. Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ ΠΟΔΗΛΑΣΙΑ Ισάλλεο Παπαληθνιάνπ Η πνδειαζία είλαη κηα επράξηζηε δξαζηεξηόηεηα κε πνιιά πιενλεθηήκαηα, δηαδεδνκέλε παγθνζκίσο. Ωζηόζν, ππάξρνπλ παξάγνληεο πνπ ζέηνπλ ηελ ζσκαηηθή καο αθεξαηόηεηα ζε θίλδπλν

Διαβάστε περισσότερα

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη»

«Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη επιχείρηςη» ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ ΣΜΗΜΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΑΓΡΟΣΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΣΡΟΦΙΜΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΔΣΑΠΣΤΥΙΑΚΩΝ ΠΟΤΓΩΝ «ΜΒΑ ΓΙΟΙΚΗΗ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ» «Η ςυμβολή των πληροφοριακών ςυςτημάτων διοίκηςησ ςτη ςύγχρονη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία

ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ. Γηπισκαηηθή Δξγαζία ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΠΑΣΡΧΝ ΥΟΛΖ ΑΝΘΡΧΠΗΣΗΚΧΝ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΧΝ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΜΖΜΑ ΔΠΗΣΖΜΧΝ ΣΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΣΖ ΑΓΧΓΖ ΣΖΝ ΠΡΟΥΟΛΗΚΖ ΖΛΗΚΗΑ Γηπισκαηηθή Δξγαζία πλεξγαζία ρνιείνπ - Οηθνγέλεηαο Ζ νπηηθή ησλ γνλέσλ Καθνθέθαινπ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας.

ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ. Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην περιοτή ηης Αριδαίας. ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΑΣΡΩΝ Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών στις Περιβαλλοντικές Επιστήμες χολή Θετικών Επιστημών Σμήμα Βιολογίας Η οικολογική διατείριζη ηης προζηαηεσμένης περιοτής ηοσ όροσς Βόρα ζηην

Διαβάστε περισσότερα

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας

Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Jessica Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas Αζηικές Παρεμβάζεις JESSICA - Η Σηραηηγική ηης Περιθέρειας Δσηικής Μακεδονίας Γεωργία Ζεμπιλιάδοσ, Προϊζηαμένη Ενδιάμεζη Διατειριζηική

Διαβάστε περισσότερα

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη

«Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο. κόζηορ & η εθαπμογή πληποθοπιακών ζςζηημάηυν & ζςζηήμαηορ WMS για ηην ανηιμεηώπιζη λαθών ζηη ΜΠ ζηην «Οπγάνυζη και Γιοίκηζη Βιομησανικών ςζηημάηυν» με ειδίκεςζη ζηα «ςζηήμαηα εθοδιαζμού και διακίνηζηρ πποφόνηυν (Logistics)» «Η σέζη ηυν Logistics με ηην εξςπηπέηηζη πελαηών και ηο κόζηορ & η εθαπμογή

Διαβάστε περισσότερα

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789

Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Καθαβηάο 20 173 42 - Αγ. Δεκήηξηνο - Αζήλα Τει. 210-9821788 Φαμ 210-9821789 Web site : www.versus-software.gr software.gr Email : info@versus-software.gr software.gr Versus Software AdDesk v7.0 Πξόθεηηαη

Διαβάστε περισσότερα

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή

Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΚΤΠΡΟΤ ΥΟΛΖ ΚΑΛΧΝ ΚΑΗ ΔΦΑΡΜΟΜΔΝΧΝ ΣΔΥΝΧΝ Μεηαπηπρηαθή δηαηξηβή ΣΑ TABLETS Χ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΔΡΓΑΛΔΗΟ ΣΟ ΝΖΠΗΑΓΧΓΔΗΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΔΝΗΥΤΖ ΤΝΔΡΓΑΣΗΚΧΝ ΓΡΑΣΖΡΗΟΣΖΣΧΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΧΝ Έιελα Κσλζηαληίλνπ

Διαβάστε περισσότερα

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η

Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η Δ Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Γ Η Μ Ο Κ Ρ Α Σ Ι Α Τ Π Ο Τ Ρ Γ Δ Ι Ο Γ Ι Ο Ι Κ Η Σ Ι Κ Η Μ Δ Σ Α Ρ Ρ Τ Θ Μ Ι Η & ΗΛΔ Κ Σ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Γ Ι Α Κ Τ Β Δ Ρ Ν Η Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ο Λ Ι Σ Ι Κ Η ΤΜΠΔΡΑΜΑΣΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΔΙ Κ Α Ι Ν Ο Σ

Διαβάστε περισσότερα

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο

Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Δράζεις Πρόνοιας ζηη Νέα Προγραμμαηική Περίοδο Έφη Μπέκοσ Γενική Γραμματέας Πρόνοιας ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΠΡΟΝΟΙΑ ΔΙΑΓΩΓΗ - Πξνώζεζε ηεο θνηλσληθήο έληαμεο θαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 3 Ζ ΔΠΗΣΖΜΟΝΗΚΖ ΔΚΓΖΛΩΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΓΔΡΜΑΣΟΚΟΠΖΖ 21 & 22 Νοεκβρίοσ 2015 Ξελοδοτείο Athenaeum Intercontinental Κηίρηο «Δζληθής Αζθαιηζηηθής» Αζήλα άββαηο 21/11/2015 08.30-09.00

Διαβάστε περισσότερα

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ

DOM. Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο. Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ DOM Γηδάζθνληεο: Π. Αγγειάηνο, Γ. Εήλδξνο Δπηκέιεηα δηαθαλεηώλ: Π. Αγγειάηνο Σρνιή Ζιεθηξνιόγωλ Μεραληθώλ θαη Μεραληθώλ Υπνινγηζηώλ Σηόρνο ηεο ώξαο Δμνηθείωζε κε ην DOM Γέληξν DOM: Γηάζρηζε Τξνπνπνίεζε

Διαβάστε περισσότερα

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ)

Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) Πανεπιζηήμιο Πειραιώς Σμήμα Οργάνωζης & Γιοίκηζης Δπιτειρήζεων Πρόγραμμα Μεηαπηστιακών ποσδών ζηη Γιοίκηζη Δπιτειρήζεων για ηελέτη (Δ-ΜΒΑ) ΗΞΙΩΚΑΡΗΘΖ ΔΟΓΑΠΗΑ ΚΑΟΗΑΠ ΡΕΗΡΕΖ Τποβιεζείζα γηα ηο Μεηαπηστηαθό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864

ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΠΠΡΖΚΑ ΠΛΑΓΔΟΚΝ NOVA 808 816 832-864 ΔΓΣΔΗΟΗΓΗΝ ΣΟΖΠΡΖ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ ΘΚ20 ΞΔΟΗΔΣΝΚΔΛΑ 3. ΒΑΠΗΘΔΠ ΔΛΓΔΗΜΔΗΠ ΞΙΖΘΡΟΝΙΝΓΗΝ 4. ΠΛΡΝΚΔΠΔΗΠ 5. ΔΞΔΜΖΓΖΠΖ ΠΛΡΝΚΔΠΔΥΛ 6. ΝΞΙΗΠΖ - ΑΦΝΞΙΗΠΖ 7. ΑΙΙΑΓΖ ΘΥΓΗΘΝ 7. ΔΞΑΛΑΦΝΟΑ

Διαβάστε περισσότερα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα

4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5 Δκπεηξία απφ ηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο ΠΟΠ ζηελ Διεπζίλα 4.5.1 Βαζηθά δεδνκέλα πηινηηθνχ πξνγξάκκαηνο Διεπζίλαο ην πιαίζην πινπνίεζεο ηνπ πξνγξάκκαηνο LIFE Environment, κε ηίηιν «Ζ Αλάπηπμε

Διαβάστε περισσότερα