ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ"

Transcript

1 ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΣΧΟΛΗ ΚΑΛΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΜΟΣΜΕΝΩΝ ΤΕΧΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑ: ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΘΕΜΑ: ΦΥΣΙΚΑ ΥΛΙΚΑ ΝΤΟΜΑΤΑ, ΣΤΑΧΤΗ, ΑΣΒΕΣΤΗΣ Υπεφθυνοι: Γιάννησ Ζιώγασ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ Καθηγητήσ (ςυντονιςμόσ) Γιάννησ Καςτρίτςησ, Ζωγράφοσ, Επίκουροσ Καθηγητήσ Φίλιπποσ Καλαμάρασ Γλφπτησ, διδάςκων Πνομα Φοιτητή: Σκουρτςίδησ Ραναγιώτησ (499) 8 ο Εξάμηνο ΦΛΩΙΝΑ 2014

2 ΑΝΑΖΗΤΩΝΤΑΣ ΤΟΡΟ ΕΚΦΑΣΗΣ Φζτοσ το καλοκαίρι πιγα ςτο χωριό μου. Με απαςχολοφςε και με προβλθμάτιηε ιδιαίτερα θ τελικι εργαςία που ζπρεπε να πραγματοποιιςω για το μάκθμα τθσ Τεχνολογίασ των Υλικϊν, ζτςι λίγεσ μζρεσ πριν να φφγω για το χωριό ζκανα ζρευνα ςυγκεντρϊνοντασ πλθροφορίεσ για υλικά και τεχνικζσ. Μαηί μου πθρά το βιβλίο του Ρλακωτάρθ «Υλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και διακοςμθτικι»,του Τςενίνο Τςενίνι «Το βιβλίο τθσ τζχνθσ», και του Διονυςίου του εκ Φουρνά «Ερμθνεία τθσ ηωγραφικισ τζχνθσ». Ακόμα είχα μαηί μου ςθμειϊςεισ του Σταμάτθ Μεταξά κακθγθτι τθσ ΑΣΚΤ όπου δίδαςκε το μάκθμα τεχνολογία των υλικϊν τθ δεκαετία του Μετά τισ πρϊτεσ δυο μζρεσ ςτο χωριό άρχιςα να αςχολοφμαι με τθν εργαςία. Ξεκίνθςα να αναηθτϊ ςε μαγαηιά τθσ περιοχισ υλικά που κα μποροφςα να χρθςιμοποιιςω, κανζνα μαγαηί όμωσ δεν είχε τα υλικά που ζψαχνα. Στθ κοντινότερθ μεγάλθ πόλθ δεν υπιρχε κανζνα εξειδικευμζνο κατάςτθμα για ηωγραφικι και τα χρωματοπωλεία είχαν μόνο ςυνθκιςμζνα βιομθχανικά προϊόντα. Οι περιςςότερεσ ουςίεσ που αναφζρονταν ςτα βιβλία που είχα δεν μποροφςαν να βρεκοφν. Ζπρεπε να βρω πιο απλά υλικά για να δουλζψω. Ρροςπάκθςα να λειτουργιςω ςκεπτόμενοσ ςαν «προϊςτορικόσ άνκρωποσ» που ανακαλφπτει τα τεχνολογικά του μζςα. Ζτςι αποφάςιςα να δουλζψω με απλά υλικά που βρίςκονταν ςτο ςπίτι και γφρω μου. Στθν αποκικθ, ςτθ κουηίνα και ςτο μοναδικό μπακάλικο που υπιρχε ςτο χωριό. ΑΝΑΚΑΛΥΡΤΟΝΤΑΣ ΤΑ ΥΛΙΚΑ ΜΟΥ Αφοφ αποφάςιςα ότι κα δουλζψω με απλά υλικά που βρίςκονταν γφρω μου ξεκίνθςα να ψάχνω ςτο ςπίτι. Ρρϊτα πιγα ςτθν αποκικθ όπου υπιρχαν πράγματα ξεχαςμζνα από παλιά. Εκεί ςε μια γωνία βρικα τζςςερισ χοντρζσ ξφλινεσ ςανίδεσ και λίγο πιο δίπλα δυο χαλαςμζνα ξφλινα ράφια βιβλιοκικθσ. Σκζφτθκα ότι κάποιο από αυτά τα ξφλα ίςωσ κα μποροφςε να χρθςιμοποιθκεί για ηωγραφικι (Εικ.4). Εικ.1 Σε ζνα ςυρτάρι υπιρχε ζνα κουτί με πρόκεσ, 1

3 λίγο πιο δίπλα κάτω από ζνα παλιό τραπεηάκι βριςκόταν ζνα ςακί με παλιό αςβζςτθ (Εικ.1). Ράνω ςτο τραπεηάκι ιταν ακουμπιςμζνεσ δυο ξφλινεσ κορνίηεσ. Σε μια γωνία βρικα ζνα ςακί με κάρβουνα για ψθςταριά (Εικ.2). Εικ.2 Στθ ςυνζχεια πιγα προσ τθν αυλι, εκεί ςτθν άκρθ υπιρχαν πάνινεσ χαλαςμζνεσ καρζκλεσ που ιταν για πζταμα. Ζβγαλα ζνα βαμβακερό πανί από το κάκιςμα μιασ καρζκλασ ςκεπτόμενοσ ότι ίςωσ μου χρειαςτεί. Κατευκφνκθκα προσ το ςαλόνι του ςπιτιοφ, εκεί υπιρχε ζνα καλάκι με εφθμερίδεσ και περιοδικά. Στθ μζςθ του ςαλονιοφ βριςκόταν θ ςόμπα, κοίταξα μζςα και είδα ότι ιταν γεμάτθ με ςτάχτθ (Εικ.3). Κατευκφνκθκα προσ τθ κουηίνα για να δω άμα βριςκόταν και εκεί κάποιο υλικό που κα μποροφςα να χρθςιμοποιιςω. Στθ κουηίνα υπιρχαν ςυνθκιςμζνα μαγειρικά υλικά λαδί, αλάτι, ξφδι, λαχανικά, ντομάτεσ, Εικ.3 λεμόνια, πατάτεσ, αγγοφρια κ.α. Πλα αυτά τα υλικά που βρικα δεν ιξερα ακριβϊσ πϊσ να τα χρθςιμοποιιςω. Σκεφτόμουνα ότι ικελα να ηωγραφίςω κάτι που να παραπζμπει ςε πρωτόγονθ τοιχογραφία αλλά δεν ιξερα με τι υλικά κα δθμιουργοφςα αυτό το αποτζλεςμα. Άρχιςα να ψάχνω ςτα βιβλία που είχα για ςυνταγζσ ηωγραφικισ και τεχνικζσ που να μπορϊ να εφαρμόςω με τα υλικά που είχα. Είδα ςτο βιβλίο του Ρλακωτάρθ ότι υπιρχε μια κόλλα που φτιάχνεται με αςβζςτθ και τυρί που ονομάηεται κόλλα καηεΐνθσ. Ζψαξα ςτο βιβλίο του Τςενίνι και τισ ςθμειϊςεισ του Μεταξά και είδα ότι και οι δυο αναφζρονταν ςε αυτι τθν κόλλα και τον τρόπο καταςκευισ τθσ 1. Αποφάςιςα λοιπόν να καταςκευάςω κόλλα καηεΐνθσ για να τθ χρθςιμοποιιςω για ηωγραφικι. Αςβζςτθ είχα ςτθν αποκικθ του ςπιτιοφ, τυρί όμωσ δεν διζκετα. Ζτςι λοιπόν ζπρεπε να αγοράςω από το Εικ.4 1: Βλζπε παράρτθμα 1, 2, 3 2

4 μπακάλικο του χωριοφ. Σκζφτθκα να χρθςιμοποιιςω ζνα ξφλο από τθν αποκικθ για ηωγραφικι (Εικ.4). Το πανί που είχα πάρει από τθ χαλαςμζνθ καρζκλα μποροφςε να τελαρωκεί ςτο ξφλο με τα καρφιά που είχα βρει ςτθν αποκικθ. Τα κάρβουνα τθσ ψθςταριάσ κα τα χρθςιμοποιοφςα για να φτιάξω μαφρο χρϊμα 2 και τον αςβζςτθ για άςπρο 3. Η ςτάχτθ Εικ.5 τθσ ςόμπασ κα χρθςιμοποιοφταν ςτα χρϊματα για μεγαλφτερθ πάςτα. Δεν ικελα όμωσ το ζργο που κα φτιάξω να είναι αςπρόμαυρο. Ζτςι άρχιςα να ςκζφτομαι από ποιο άλλο υλικό μποροφςα να πάρω χρϊμα. Άρχιςα να πειραματίηομαι με διάφορα υλικά. Ζλιωςα χόρτα ςτο μπλζντερ για να δω τι υφι και χρϊμα δίνουν, δεν ζμεινα ικανοποιθμζνοσ όμωσ με το αποτζλεςμα (Εικ.5). Το χρϊμα δεν ιταν αρκετά δυνατό και δεν μου άρεςε το πράςινο που ζδινε. Ήκελα να βρω ζνα ζντονο χρϊμα για να ξεχωρίηει από το μαφρο και το άςπρο του αςβζςτθ. Σκζφτθκα τουσ λεκζδεσ τθσ ντομάτασ ςτα άςπρα ροφχα που όταν λερϊνονται ο λεκζσ μζνει για μζρεσ και φεφγει πολφ δφςκολα. Η ντομάτα αφινει ςτα ροφχα μια πολφ ενδιαφζρουςα υφι. Ήκελα ζνα υλικό που να δθμιουργεί πάςτα και να μθν είναι ακριβϊσ ενιαίο. Η ντομάτα ζχει μια πθχτι παςτωμζνθ υφι που κα μποροφςε να δθμιουργιςει εικαςτικό ενδιαφζρον. Τα ςπόρια τθσ οι ίνεσ και τα κόκκινα κομματάκια δθμιουργοφν μια παχιά επιφάνεια. Αποφάςιςα να χρθςιμοποιιςω ντομάτα για κόκκινο. Θεϊρθςα ότι θ υφι που κα μου δϊςει θ ντομάτα κα είναι πιο κοντά ςτο αποτζλεςμα που κζλω να ζχει το ζργο αυτό τθσ πρωτόγονθσ τζχνθσ. Το εικαςτικό αποτφπωμα που αφινει θ ντομάτα είναι ζντονο και ξεκάκαρο δθμιουργϊντασ δυνατά ςυναιςκιματα. ΚΟΛΛΑ ΚΑΖΕΙΝΗΣ Για ςυνδετικό υλικό ζφτιαξα κόλλα καηεΐνθσ. Η καηεΐνθ χρθςιμοποιοφταν από τα αρχαία χρόνια ςτθ ηωγραφικι ςυνικωσ ςαν υποκατάςτατο τθσ τεχνικισ του φρζςκο. Είναι μια ουςία που βρίςκεται ςτο γάλα και τα γαλακτοκομικά προϊόντα. Για να καταςκευάςω κόλλα καηεΐνθσ ακολοφκθςα τθ ςυνταγι που αναφζρει ο Ρλακωτάρθσ κεωρϊντασ τθν πιο αναλυτικι 4. 2: Βλζπε παράρτθμα 5, 6 3: Βλζπε παράρτθμα 8, 9 4: Βλζπε παράρτθμα 1. 3

5 Εικ.6 Εικ.7 Χρθςιμοποίθςα μιςό κιλό αποβουτυρωμζνθ φζτα 5 και όχι μυτηικρα γιατί δεν μποροφςα να βρω φρζςκια (Εικ.6). Αςβζςτθ δεν χρειάςτθκε να αγοράςω γιατί υπιρχε ςτθν αποκικθ του ςπιτιοφ ςτο χωριό ςακί παλιόσ αςβζςτθσ (Εικ.7). Ζτςι ξεκίνθςα να φτιάχνω το μίγμα τθσ κόλλασ. Εικ.8 Εικ9 Σε ζναν κουβά ζριξα τθ φζτα και με ζνα μυςτρί άρχιςα να λιϊνω το τυρί πιζηοντασ το (Εικ.8, Εικ9, Εικ.10). Στθ ςυνεχεία ανακάτεψα τον αςβζςτθ με το λιωμζνο τυρί ςε ςωςτι αναλογία μζχρι να γίνει ζνα ομοιόμορφο μίγμα (Εικ.10, Εικ.11). Μετά πρόςκεςα περίπου 2-3 μζρθ νεροφ (Εικ.12). Σκζπαςα το μίγμα και το άφθςα μζχρι να δζςει (Εικ.13). Για να ομογενοποιθκεί το μίγμα και να αποκτιςει τα χαρακτθριςτικά κόλλασ χρειάςτθκε να μείνει περίπου τζςςερισ ϊρεσ ςκεπαςμζνο. 5: Βλζπε παράρτθμα 3. Εικ.10 Εικ.11 4

6 Εικ.12 Εικ.13 ΤΕΛΑΩΜΑ ΤΟΥ ΞΥΛΟΥ ΚΑΙ ΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ Λαμβάνοντασ υπ όψιν μου ότι θ καηεΐνθ δθμιουργεί ζνα παχφρευςτο ςτρϊμα κατά τθ προετοιμαςία επζλεξα να χρθςιμοποιιςω γερό ξφλο για ςτακερό υπόςτρωμα 6. Στθν αποκικθ βρικα ζνα ξφλο που ιταν κατάλλθλο (Εικ.14). Εικ.14 Εικ.15 Χρθςιμοποίθςα το βαμβακερό πανί που πιρα από χαλαςμζνθ καρζκλα (Εικ.15). Αφοφ ζβγαλα το πανί από τθ χαλαςμζνθ καρζκλα το ζβαλα ςε κουβά με νερό να μουλιάςει για 2 ϊρεσ ϊςτε να φφγει θ κόλλα του για να πιάςει καλυτζρα το ςτρϊμα τθσ προετοιμαςίασ (Εικ.16), μετά το άφθςα ςτον ιλιο μζχρι να ςτεγνϊςει. Στθ ςυνζχεια πραγματοποιικθκε τελάρωμα του ξφλου με το πανί ( Εικ.17, Εικ.18, Εικ.19, Εικ.20). Εικ.16 6: Βλζπε παράρτθμα 4. 5

7 Εικ.17 Εικ.18 Εικ.19 Εικ.20 Για το μίγμα τθσ προετοιμαςίασ ανακάτεψα κόλλα καηεΐνθσ με κοςκινιςμζνθ ςτάχτθ ςαν αδρανζσ υλικό ςε αναλογία περίπου 1/1(Εικ.22,23). Τθ ςτάχτθ τθ πιρα από τθ ςόμπα του ςπιτιοφ και τθ πζραςα Εικ.21 από κόςκινο για να γίνει λεπτόκοκκθ (Εικ.21). Εικ.22 Εικ.23 6

8 Με μια ςπάτουλα πζραςα ζνα παχφ ςτρϊμα προετοιμαςίασ τθ τελαρωμζνθ επιφάνεια (Εικ.24, Εικ25, Εικ26).Μετά πάτθςα με μυςτρί τθν προετοιμαςία για να λειανκεί (Εικ27). Εικ.24 Εικ.25 Εικ.26 Εικ.27 Άφθςα τθ προετοιμαςία δυο ϊρεσ να ςτεγνϊςει και ςτθ ςυνζχεια πζραςα ζνα δεφτερο χζρι προετοιμαςίασ ιςιϊνοντασ πάλι με το μυςτρί. Το προετοιμαςμζνο ξφλο αφζκθκε μια μζρα για να ςτεγνϊςει εντελϊσ και να ςκλθρφνει (Εικ.28). Εικ.28 7

9 ΧΩΣΤΙΚΕΣ Το επόμενο πρόβλθμα που ζπρεπε να αντιμετωπίςω ιταν οι χρωςτικζσ που κα χρθςιμοποιοφςα για τθ ηωγραφικι του ζργου. Αποφάςιςα για το κόκκινο χρϊμα να φτιάξω χρωςτικι από ντομάτα. Ζτριψα ντομάτα με τον τρίφτθ και μετά ζβραςα το ντοματοπολτό για να παςτεριωκεί υποκζτοντασ ότι ζτςι κα επιτευχτεί μεγαλφτερθ αντοχι του υλικοφ ςτο χρόνο(εικ29,εικ.30). Κατά το βράςιμο τθσ ντομάτασ πρόςκεςα Εικ.29 αρκετό αλάτι για φυςικό ςυντθρθτικό (ςκζφτθκα ότι ςε πολλά τρόφιμα προςκζτουν αλάτι ςαν φυςικό ςυντθρθτικό παςτό κρζασ, ςαρδζλεσ κτλ). Τζλοσ ζβαλα τθ ντομάτα ςτο ψυγείο για να διατθρθκεί ζωσ ότου τθ χρθςιμοποιιςω για ηωγραφικι. Εικ.30 Για μαφρο χρϊμα ζφτιαξα χρωςτικι από κάρβουνο 7. Ριρα κομμάτια κάρβουνου από το τςουβάλι με τα κάρβουνα για ψθςταριά και τα ζτριψα ςε τρίφτθ (Εικ.31,Εικ.32). Τθ ςκόνθ που πιρα από το τρίψιμο του κάρβουνου τθ πζραςα από κόςκινο. 7: Βλζπε παράρτθμα 5, 6 8

10 Εικ.31 Εικ.32 ΖΩΓΑΦΙΚΗ Με αφορμι τα υλικά που είχα επζλεξα ςαν κζμα να ηωγραφίςω κάτι που να μοιάηει με πρωτόγονθ τζχνθ. Τα υλικά τθσ καηεΐνθσ, τθσ ντομάτασ και τθσ ςτάχτθσ μου κφμιηαν τισ προϊςτορικζσ τοιχογραφίεσ. Σκζφτθκα να ςχεδιάςω ζνα ηϊο από τθ φανταςία μου. Ριρα ζνα κομματάκι από κάρβουνο 7 και άρχιςα να ςχεδιάηω το ςχζδιο πάνω ςτθ προετοιμαςμζνθ επιφάνεια (Εικ.33). 8: Βλζπε παράρτθμα 7. Εικ.33 διαςτάςεισ εργου: 59cm x 17cm 9

11 Εικ.34 Το ςχζδιο ολοκλθρωμζνο, διαςτάςεισ: 59cm x 17cm Μόλισ ολοκλιρωςα το ςχζδιο ξεκίνθςα να φτιάχνω τθ χρωματικι παλζτα μου. Ρρόςκεςα ςτισ χρωςτικζσ τθσ ντομάτασ και του κάρβουνου κόλλα καηεΐνθσ. Ανακάτευα κάκε χρωςτικι με ςπάτουλα προςκζτοντασ ςιγά ςιγά λίγθ ποςότθτα κόλλασ με το μάτι μζχρι να αποκτιςουν ενιαία υφι τα υλικά. Κακϊσ ανακάτευα τθ χρωςτικι τθσ ντομάτασ με τθ κόλλα πρόςκεςα ελάχιςτθ ποςότθτα ξυδιοφ ςαν φυςικό ςυντθρθτικό για καλφτερθ διατιρθςθ ςτο χρόνο (Εικ.35). Για το άςπρο χρϊμα χρθςιμοποίθςα αςβζςτθ 9 μαηί με μικρι ποςότθτα κόλλασ καηεΐνθσ. Εικ.35 9: Βλζπε παράρτθμα 8, 9 Εικ.36 10

12 Με αυτά τα τρία χρϊματα ςαν βάςθ άςπρο (Εικ.43), μαφρο (Εικ.39), κόκκινο (Εικ.40), δθμιοφργθςα τρεισ ενδιάμεςουσ χρωματικοφσ τόνουσ (Εικ.36): Ζνα ξαςπριςμζνο κόκκινο (Εικ.41), ζνα εντονότερο κόκκινο (Εικ.42) και ζνα ςκουρότερο κόκκινο προσ το μαφρο (Εικ.43). Ππου ικελα να επιτφχω περιςςότερθ πάςτα πρόςκετα ςτάχτθ για αδρανζσ υλικό (Εικ.37). Εικ.37 Εικ.38 Φωτογραφία κατά τθ δθμιουργία τριϊν ενδιάμεςων χρωματικϊν τόνων Εικ.39 Η μαφρθ χρωςτικι Εικ.40 Η χρωςτικι κόκκινου Εικ.41 Το ξαςπριςμενο κοκκινο 11

13 Εικ.42 Το εντονότερο κόκκινο Εικ.43 Το αςπρο και το ςκουροτερο κοκκινο Εικ.44 διαςτάςεισ ζργου: 59cm x 17cm Στθν αρχι με ζνα πινζλο ςε κάποια ςθμεία πζραςα υπό τθ μορφι προπλαςμοφ το ξαςπριςμζνο κόκκινο και το άφθςα να ςτεγνϊςει (Εικ.44). Σε μια ϊρα περίπου αφοφ είχε ςτεγνϊςει θ επιφάνεια, με το εντονότερο κόκκινο πζραςα με μια ςπάτουλα τα ςθμεία που ικελα να τονίςω ςτο ζργο υπό τθ μορφι πάςτασ. Στθ ςυνζχεια βάηοντασ ςτο πινζλο μου μαφρο τόνιςα το αρχικό ςχζδιο που είχα κάνει με το κομμάτι του κάρβουνου. Σε ςθμεία που ικελα να ςκουρφνω ζβαηα το Εικ.45 ςκουρότερο κόκκινο με ςπάτουλα ςε μορφι πάςτασ. Αφοφ άφθςα ξανά το ζργο κάποια ϊρα για να ςτεγνϊςει και να ςτακεροποιθκεί ζβαλα τισ τελικζσ λεπτομζρειεσ. Ρζραςα πολτό ντομάτασ από ςουρωτιρι πιζηοντασ τθ ντομάτα για να βγάλω κακαρό κόκκινο (Εικ.45). Στο κακαρό κόκκινο πρόςκεςα μικρι ποςότθτα 12

14 κόλλασ καηεΐνθσ και ςταγόνεσ ξφδι. Χρθςιμοποίθςα το κακαρό κόκκινο με πινζλο ςε ςθμεία που ικελα να φαίνονται πιο ζντονα. Τζλοσ χρθςιμοποιϊντασ άςπρο χρϊμα με το πινζλο τόνιςα ςθμεία ςτθ μορφι του ηϊου που ικελα να κάνω πιο ξεκάκαρα. Εικ.46 Τελικό ζργο, φυςικά υλικά, διαςτάςεισ: 59cm x 17cm, τίτλοσ ζργου: Panthera palaeosinensis Ρροβληματιςμοί πάνω ςτην αντοχή των υλικών Η αντοχι των περιςςότερων υλικϊν που χρθςιμοποίθςα ζχει δοκιμαςτεί ςτο χρόνο. Η ςτάχτθ, το κάρβουνο, ο αςβζςτθσ, θ καηεΐνθ είναι γνωςτά υλικά που γνωρίηουμε ότι ζχουν χρθςιμοποιθκεί από καλλιτζχνεσ ςε παλαιότερεσ εποχζσ. Βζβαια ζχω τισ αμφιβολίεσ μου για τθν ποιότθτα τθσ κόλλασ καηεΐνθσ που καταςκεφαςα. Ρρϊτθ φόρα ζφτιαξα κόλλα καηεΐνθσ όποτε δεν είχα εμπειρία και γνϊςθ πάνω ςτον τρόπο καταςκευισ του υλικοφ. Χρθςιμοποίθςα τθ ςυνταγι του Ρλακωτάρθ γιατί οι άλλεσ ςυνταγζσ που είχα δεν ανζφεραν ςυγκεκριμζνεσ αναλογίεσ. Αντί για φρζςκια μυτηικρα που γράφει ο Ρλακωτάρθσ χρθςιμοποίθςα αποβουτυρωμζνθ φζτα που αναφζρεται ςτισ ςθμειϊςεισ του Μακιματοσ του Μεταξά. Δεν γνωρίηω άμα ιςχφουν οι ίδιεσ αναλογίεσ για τθ μυτηικρα που αναφζρει ο Ρλακωτάρθσ και για τθν αποβουτυρωμζνθ φζτα που αναφζρεται ςτισ ςθμειϊςεισ του Μεταξά. Επίςθσ δεν ξζρω αν θ ποιότθτα του αςβζςτθ που χρθςιμοποίθςα ιταν θ κατάλλθλθ. Μζχρι ςτιγμισ το υλικό ςυμπεριφζρεται με αξιοπιςτία. Μετά τθν ολοκλιρωςθ του ζργου δεν δθμιοφργθςε κανζνα πρόβλθμα. Το άλλο υλικό που με προβλθματίηει ςτο πωσ κα ςυμπεριφερκεί ςτο μζλλον είναι θ ντομάτα. Ραρότι προςπάκθςα να τθ προςτατζψω δεν γνωρίηω πωσ κα 13

15 ςυμπεριφερκεί ςτο χρόνο. Επειδι δεν γνωρίηω αν ζχει χρθςιμοποιθκεί παλαιότερα ςτθ ηωγραφικι. Βζβαια ςτισ μζρεσ μασ πολλζσ φορζσ θ τζχνθ ζχει εφιμερο χαρακτιρα όπωσ και θ ηωι μασ. Τα περιςςότερα ζργα που πλζον δθμιουργοφνται δεν φτιάχνονται απαραιτιτωσ για να αντζξουν ςτο χρόνο. Αρά κα μποροφςαμε να κεωριςουμε ότι θ καταςτροφι του ζργου θ και θ αλλοίωςθ του είναι μζροσ τθσ καλλιτεχνικισ δθμιουργίασ. Κςωσ θ αντοχι των υλικϊν δεν κα ζπρεπε να μασ απαςχολεί εν μζρει. ΡΑΑΤΗΜΑ 1. Παίρνουμε φρζςκια μυηικρα ςτθν οποία προςκζτουμε περίπου 1/5 του όγκου τθσ λιωμζνο αςβζςτθ και ζτςι γίνεται αμζςωσ ρευςτι. Η καηεΐνθ αυτι μπορεί να γίνει γαλάκτωμα με λάδι θ βερνίκι όπωσ γίνεται και το αυγό και να διαλυκεί περιςςότερο με νερό. Είναι πολφ δυνατό ςυνδετικό και χρειάηεται πριν ηωγραφίςουμε διάλυςθ με 2-3 μζρθ νεροφ. Κϊςτασ Ρλακωτάρθσ, Τλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και διακοςμθτικι, Καλλιτεχνικό και πνευματικό κζντρο «ΩΡΑ», Ακινα: 1987, ς CXII. ΓΙΑ ΝΑ ΚΑΝΟΤΜΕ ΜΙΑ ΚΟΛΛΑ ΑΠΟ ΑΒΕΣΗ ΚΑΙ ΣΤΡΙ. Τπάρχει μια κόλλα που χρθςιμοποιοφν οι τεχνίτεσ μαραγκοί. Γίνεται από μαλακωμζνο τυρί μζςα ςτο νερό. Σρίψε τθν με γουδόχερο με τα δυο χζρια, ανακατϊνοντασ λίγο άςβεςτον αςβζςτθ. Εάν τθν βάλεισ επάνω ςε ζνα κομμάτι ξφλο και ςε ζνα άλλο, τα ενϊνει και τα ςυγκολλά μαηί τζλεια. Αυτό ςου αρκεί για να φτιάξεισ κόλλεσ κάκε είδουσ. Cennino Cennini, Σο βιβλίο τθσ τζχνθσ, μτφρ. Ρ. Τζτςθσ, Artigraf, Ακινα: 1991, ς.71 14

16 3. Κόλλα καηεΐνθσ. Παίρνουμε αποβουτυρωμζνο λευκό τυρί το ανακατεφουμε με αςβζςτθ και το αφινουμε περίπου 5 με 6 ϊρεσ μζχρι να ομογενοποιθκεί το μίγμα. Σθμειϊςεισ του Σταμάτθ Μεταξά κακθγθτι τθσ Α.Σ.Κ.Τ από το μάκθμα Τεχνολογία των υλικϊν το Οι ςθμειϊςεισ ηθτικθκαν από τον Γιϊργο Καλαποκαρζα (απόφοιτοσ τθσ Α.Σ.Κ.Τ το ζτοσ 1994) για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ. 4. Η προετοιμαςία καηεΐνθσ είναι εφκραυςτθ και γι αυτό χρειάηεται γερι (μθ ελαςτικι) βάςθ όπωσ το ξφλο, ςελοτζξ, χαρτόνι, θ πολφ χοντρό φφαςμα. Κϊςτασ Ρλακωτάρθσ, Τλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και διακοςμθτικι, Καλλιτεχνικό και πνευματικό κζντρο «ΩΡΑ», Ακινα: 1987, ς REBENSCHWARZ, Frankfurter Schwarz, Vine Black, Noir de Vigne. Είναι φυςικό μαφρο που καταςκευάηεται από κάρβουνο κλωνιϊν από κλίματα αμπελιϊν. Έχει τόνο που πάει προσ το καφζ. Είναι ζνα χρϊμα που μποροφμε να το μεταχειριηόμαςτε. Κϊςτασ Ρλακωτάρθσ, Τλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και διακοςμθτικι, Καλλιτεχνικό και πνευματικό κζντρο «ΩΡΑ», Ακινα: 1987, ς.49 15

17 6. Τπάρχει ζνα μαφρο που γίνεται από κλθματόβεργεσ. Αυτζσ οι κλθματόβεργεσ καίγονται κι όταν ζχουν καεί, ρίχνουμε επάνω τουσ νερό και τισ τρίβουμε όπωσ το άλλο μαφρο. Αυτό το χρϊμα είναι άπαχο και από τα καλλίτερα που χρθςιμοποιοφμε. Ένα άλλο μαφρο γίνεται από φλοφδα αμυγδάλου θ από κουκοφτςια ροδάκινου καμζνα είναι ζνα μαφρο ελαφρφ και τζλειο. Cennino Cennini, Σο βιβλίο τθσ τζχνθσ, μτφρ. Ρ. Τζτςθσ, Artigraf, Ακινα: 1991, ς Πϊσ να καταςκευάςεισ κάρβουνα και να ςχεδίαςθσ. [ Πάρε ξφλον χοντρόν άςθπον ξθράσ λεπτοκαρφασ θ μυρςίνθσ και κόψον αυτό είσ κομμάτια με πριόνι, και ςχίςον αυτά με ςκεπάρνι εισ κομμάτια με πριόνι,.] [.Και πρόςεχε, όταν ευκφσ όπου παφςθ ο καπνόσ, ευκφσ να τα εβγάλθσ με φτυάρι όλα ομοφ, και παράχωςον αυτά μζςα εισ κρφαν ςτάκτθν θ χϊμα ζωσ να ςβιςουν, και γίνονται, οφτω καταςκευάηουν τα κάρβουνα που δουλεφουν οι ηωγράφοι.] Διονφςιου εκ Φουρνά, Ερμθνεία τθσ ηωγραφικισ τζχνθσ, πανόσ, Ρετροφπολθ: 1929 (πρϊτθ ζκδοςθ 1901), ςς ΛΕΤΚΟ : Αρκεί και είναι ιδεϊδεσ άςπρο ο αςβζςτθσ, κάκε άλλο άςπρο χρϊμα είναι επικίνδυνο. Κϊςτασ Ρλακωτάρθσ, Τλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και διακοςμθτικι, Καλλιτεχνικό και πνευματικό κζντρο «ΩΡΑ», Ακινα: 1987, ς

18 9. LVII. ΓΙΑ ΣΗ ΦΤΗ ΣΟΤ ΑΠΡΟΤ ΣΟΤ SAINT-JEAN Αυτό το άςπρο είναι ζνα φυςικό χρϊμα αλλά δουλεμζνο το κάνουμε ζτςι. Πάρε τον αςβζςτθ ςβθςμζνο, πολφ άςπρο, όταν ζφταςε ςε κατάςταςθ ςκόνθσ, βαλε τον ςε μια λεκάνθ για διάςτθμα οκτϊ θμερϊν, ξαναβάηοντασ κάκε μζρα κακαρό νερό, και χτυπϊντασ τον αςβζςτθ καλά ανακατωμζνο με το νερό για να φφγουν όλεσ οι λιπαρζσ ουςίεσ. Λοιπόν κάνε απ αυτόν μικρά ψωμιά, βαλε τα ςτον ιλιο επάνω ςτισ ςτζγεσ, όςο περιςςότερο παλιά είναι τα ψωμάκια, τόςο καλλίτερο είναι το άςπρο. Cennino Cennini, Σο βιβλίο τθσ τζχνθσ, μτφρ. Ρ. Τζτςθσ, Artigraf, Ακινα: 1991, ς.34 ΡΗΓΕΣ Πλεσ οι Εικόνεσ φωτογραφικθκαν από το γράφοντα (Σκουρτςίδθ Ραναγιϊτθ). Χρθςιμοποιθκικαν ςθμειϊςεισ του Σταμάτθ Μεταξά κακθγθτι τθσ Α.Σ.Κ.Τ όπου δίδαςκε το μάκθμα Τεχνολογία των υλικϊν το Οι ςθμειϊςεισ ανικουν ςτον Γιϊργο Καλαποκαρζα απόφοιτο τθσ Α.Σ.Κ.Τ το ζτοσ Οι ςθμειϊςεισ ηθτικθκαν από το γράφοντα (Σκουρτςίδθ Ραναγιϊτθ) για τισ ανάγκεσ τθσ εργαςίασ. ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ -Κϊςτασ Ρλακωτάρθσ, Τλικά και τεχνικι ςτθ ηωγραφικι και διακοςμθτικι, Καλλιτεχνικό και πνευματικό κζντρο «ΩΡΑ», Ακινα: Cennino Cennini, Σο βιβλίο τθσ τζχνθσ, μτφρ. Ρ. Τζτςθσ, Artigraf, Ακινα: Διονφςιου εκ Φουρνά, Ερμθνεία τθσ ηωγραφικισ τζχνθσ, πανόσ, Ρετροφπολθ: 1929 (πρϊτθ ζκδοςθ 1901) ΓΕΝΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΑΦΙΑ -Daniel V. Thomson, Tα υλικά και οι τεχνικζσ τθσ μεςαιωνικισ ηωγραφικισ, μτφρ. Ακανάςιοσ Σταφρου Σπανόσ, Αρμόσ, Ακινα:

19 -Ρλίνιοσ ο Ρρεςβφτεροσ, Περί τθσ αρχαίασ ελλθνικισ ηωγραφικισ 35ο βιβλίο τθσ «φυςικισ Ιςτορίασ», μτφρ Τάςοσ οφςςοσ - Αλζκοσ Λεβίδθσ, Ακινα:

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΔΤΣΙΚΘ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ ΣΜΘΜΑ ΕΙΚΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΜΕΝΩΝ ΣΕΧΝΩΝ ΜΑΘΘΜΑ: Τεχνολογία Υλικϊν ΘΕΜΑ: Το Plexi Glass ςτθν καταςκευι ζργων τζχνισ ΔΙΔΑΚΩΝ: Γιάννθσ Ηιϊγασ,Φίλιππόσ Καλαμάρασ, Γιάννθσ Καςτριτςθσ

Διαβάστε περισσότερα

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ;

Καλωςορίςατε ςτον μαγικό κόςμο του προγραμματιςμοφ. Καλι διαςκζδαςθ!! 1.2 Εδϊ πρόγραμμα,εκεί πρόγραμμα που είναι το πρόγραμμα; Τι είναι το πρόγραμμα ; ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 : Κάκε αρχι και...εφκολθ! 1.1 κοπόσ του βιβλίου Σκοπόσ αυτοφ του βιβλίου είναι να ςασ ειςάγει ςτον κόςμο του προγραμματιςμοφ με ζνα όμωσ ιδιαιτζρωσ διαςκεδαςτικό και δθμιουργικό τρόπο. Μζςα

Διαβάστε περισσότερα

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ

Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ 2014 Σημειώσεις βασικών αρχών σεναριογραφίας, σκηνοθεσίας και μοντάζ Για τθν Cineμάκεια Χίου Ζλενα Καλογρίδου, ςκθνοκζτθσ Ηκοποιόσ Αϋ: Ζτοιμθ. Ηκοποιόσ Βϋ: Ζτοιμοσ. Οπερατζρ: Ζτοιμοσ. κθνοκζτθσ: Να φφγει

Διαβάστε περισσότερα

Κατηχητικό Παιχνίδι Β

Κατηχητικό Παιχνίδι Β Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι Β Συναντήςεισ παιδιών προςχολικήσ και πρώτησ ςχολικήσ ηλικίασ Βοηθητικό υλικό για τον Κατηχητή Λευκάδα 2012 Κατηχητικό έτοσ 2012-2013 Κατηχητικό Παιχνίδι

Διαβάστε περισσότερα

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων

Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Βλέποντας το οικολογικό αποτύπωμα της τροφής μέσα από τα «μάτια» των τροφίμων Στο πλαίςιο του μακιματοσ Οικιακισ Οικονομίασ και Οικολογίασ τθσ Βϋ Γυμναςίου, και ςυνδυάηοντασ τισ ενότθτεσ τθσ Οικολογικισ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα.

Ο κεντρικόσ μασ ιρωασ που καλείςτε κα κλθκείτε να τον οδθγιςετε ςε ςυναρπαςτικζσ περιπζτειεσ είναι ο Kodu που φαίνεται ςτθν επόμενθ εικόνα. Κεφάλαιο 1 ο 1.1 κοπόσ του βιβλίου Κακθμερινά χρθςιμοποιοφμε διάφορεσ υπολογιςτικζσ εφαρμογζσ όπωσ κειμενογράφουσ για να γράφουμε τα κείμενά μασ και πλοθγθτζσ για να εξερευνοφμε το διαδίκτυο. Ζχετε αναρωτθκεί

Διαβάστε περισσότερα

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου.

Πτυχιακή εργαςία. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σεχνολογικό Εκπαιδευτικό Κδρυμα Καβάλασ χολι Σεχνολογικϊν Εφαρμογϊν Σμιμα Μθχανολογίασ Πτυχιακή εργαςία Σφγχρονεσ μη ςυμβατικζσ εργαλειομηχανζσ κοπήσ. Τεχνολογία λειτουργίασ και ελζγχου. Σπουδαςτήσ: Iτςόπουλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ

ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ ΦΧΣΛΡ ΑΥΧΠΧΕΟΧΣΞΩΞ ΜΡΧΑΞΠΟΩΞ Ε.Μ.Τ. ΧΣΜΕΑΦ ΦΨΞΝΕΦΕΩΞ - ΔΠΑΛΕΡ ΣΟΧΩΒΥΠΣΦ 2011 ΦΨΓΧΥΣΞΕΦ ΕΤΕΜΒΑΦΕΠΦ ΦΕ ΤΑΛΠΑ ΣΠΞΣΤΣΠΕΠΑ πουδαςτικι ομάδα: Βλάςςθ Ελζνθ Ρλατυπόδθ Γεωργία Σκιαδά Μαργαρίτα Επιβλζποντεσ κακθγθτζσ:

Διαβάστε περισσότερα

απ την αρχή ξανά λοιπόν

απ την αρχή ξανά λοιπόν 1 Για τη γραυή, αντιγραυή, υωτογράυιση, ανατύπωση και διανομή Σαπρίκης Χρίστος Ρλίνκοι και κζραμοι Χ5 Ξεκίνθςα να γράφω πριν από 6 χρόνια. Δυο φορζσ το χρόνο, Οκτϊβριο και Ιοφνιο ςε κάκε Γενικι Συνζλευςθ

Διαβάστε περισσότερα

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1

Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 Βρείτε περιςςότερα ςτο www.megalaser.gr Σελίδα 1 ΠΡΟΛΟΓΟ Ξεκινϊντασ να γράψω αυτό το βιβλίο, ζνιωςα μζςα μου ότι δεν ζπρεπε να δϊςω ζνα ςτεγνό ιατρικό βιβλίο. Αναλογίςτθκα όλα τα αντίςτοιχα του είδουσ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ!

ΗΟΥΜΕ ΤΘΝ ΕΛΡΛΔΑ ΣΤΘΝ ΕΚΚΛΘΣΛΑ! 1 2 ΛΕΑ ΜΘΤΟΡΟΛΛΣ ΚΕΚΥΑΣ, ΡΑΞΩΝ & ΔΛΑΡΟΝΤΛΩΝ ΝΘΣΩΝ ΓΑΦΕΛΟ ΝΕΟΤΘΤΟΣ «ὑμῖν γάρ ἐςτιν ἡ ἐπαγγελία καί τοῖσ τζκνοισ ὑμῶν καί πᾶςι τοῖσ εἰσ μακράν, ὅςουσ ἄν προςκαλζςθται Κφριοσ ὁ Κεόσ ἡμῶν» (Πράξ. 2,39) ΗΟΥΜΕ

Διαβάστε περισσότερα

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά»

Όμξρση Ζφή. Μαςρξκεσάλξς Λιλήο. Emily Dickinson. Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» 1 Όμξρση Ζφή Μαςρξκεσάλξς Λιλήο Inebriate of air am I and debauchee of dew «Μεθώ απ ρξμ αέρα και νεσαμρώμφ με δρξπιά» Emily Dickinson 2 Απόππαπμα βιβλίξς. «Όραμ η δύμαμη δεμ μπξρεί μα βρει διένξδξ, διαπρρέσεραι

Διαβάστε περισσότερα

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ

WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ WebDiet.com ΟΔΗΓΟ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΔΙΑΙΣΑ Τα περιεχόμενα αυτοφ του βιβλίου διζπονται από νόμουσ προςταςίασ πνευματικϊν δικαιωμάτων. Απαγορεφεται θ αναδιανομι, χωρίσ τθν άδεια του ςυγγραφζα. Ο ςυγγραφζασ δεν

Διαβάστε περισσότερα

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ»

Ρτυχιακι Εργαςία. Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» 2011 Ρτυχιακι Εργαςία Κζμα: Χτίςιμο εταιρικισ εικόνασ, δθμιουργία διαφιμιςθσ και προϊκθςθ τθσ επιχείρθςθσ «Κτιμα Ταβατίδθ» υγγραφεύσ Αποςτολύδησ Κωνςταντύνοσ Σζαννόσ Γεώργιοσ Επιβλϋπουςα Καθηγότρια Κ.

Διαβάστε περισσότερα

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ

υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ Σελίδα1 υμβουλζσ προσ τουσ μακθτζσ για τισ εξετάςεισ EΡΩΣΗΗ Ρϊσ να οργανϊςω τθ μελζτθ μου από τϊρα και μζχρι τισ εξετάςεισ του Μαΐου; ΑΠΑΝΤΗΣΗ Ασ ταξινομιςουμε τουσ μακθτζσ ςε τρεισ κατθγορίεσ: Πρώτη κατηγορία

Διαβάστε περισσότερα

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ

Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Θερμοδυναμική για ψυκτικούς ΕΠΑ.Λ Οδυςςζασ Κόντοσ ΠΕ 12.04 *Επιλογι θμερομθνίασ+ Κεφ 1 Μονάδεσ και ςφμβολα ςτθ κερμοδυναμικι Μζγεκοσ Σφμβολο Μονάδα Σφμβολο Άλλεσ μονάδεσ και υποδιαιρζςεισ μονάδασ Μικοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ

ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 ENOTHTA 1 - ΠΡΟΪΟΝΣΑ ΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 1-2 Καλωςορίηουμε όλουσ όςουσ ιρκαν ςτθν εκπαίδευςθ. Ηθτάμε να ςυςτθκοφμε και να ποφμε δφο λόγια για τον εαυτό μασ, (τθν προςωπικι μασ μαρτυρία). Επίςθσ, ςτο τζλοσ να ποφμε «για να πετφχουμε

Διαβάστε περισσότερα

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ

Περιλήψεις 6ου Παγκύπριου Μαθητικού Συνεδρίου για τα Μαθηματικά. για τα Μαθηματικά. 5-7 Φεβρουαρίου 2010. Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ 6 ο Παγκφπριο Μαθητικό υνζδριο για τα Μαθηματικά 5-7 Φεβρουαρίου 2010 Ξενοδοχείο Aphrodite Hills, Ράφοσ ΠΕΡΙΛΗΨΕΙ ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ταςίνου 36, Γραφ. 102, τρόβολοσ 2003 Λευκωςία, Κφπροσ Σ. 22378101,

Διαβάστε περισσότερα

"ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE"

ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE ΤΙΤΛΟΣ: "ΤΙ ΘΑ ΕΚΑΝΕ Η GOOGLE" Σσγγραφέας: Jeff Jarvis Εκδόζεις: Μεταίχμιο www.dimitrazervaki.com Ρεριεχόμενα Η Google ςτο τιμόνι... 2 Εάν θ Google Κυβερνοφςε τον Κόςμο... 10 Η Γενιά G... 16 Άδεια Χριςθσ:

Διαβάστε περισσότερα

"ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ"

ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ ΤΙΤΛΟΣ: "ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΜΙΝΩΣΑΤΡΟ ΟΙ ΠΡΑΓΜΑΣΙΚΕ ΑΙΣΙΕ ΣΗ ΚΡΙΗ" Σσγγραφέας: Γιάννης Βαροσφάκης Εκδόζεις: ΑΑ. Λιβάνη www.dimitrazervaki.com Περιεχόμενα ΜΕΡΟ Α... 3 Hot Spots:... 4 Ποιοσ είναι όμωσ ο Παγκόςμιοσ

Διαβάστε περισσότερα

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο

Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Συνεδρίαςθ 43ου Εκνικοφ Συνεδρίου κζματοσ 117 Παραςκευι 9 Απριλίου 2010 Πρακτικά Μζροσ 1 ο Χατηθγιάννθσ: Ραρακαλϊ να πάρουμε τισ κζςεισ μασ. Ραρακαλοφμε τον γραμματζα του Ρολλαπλοφ κζματοσ, τον φίλο Άγγελο

Διαβάστε περισσότερα

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν:

ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ. Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ. Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: ΡΑΝΕΡΙΣΤΗΜΙΟ ΡΑΤΩΝ Ρολυτεχνικι Σχολι Ρατρϊν Τμιμα Μθχανικϊν Η/Υ & Ρλθροφορικισ Ρρόγραμμα Μεταπτυχιακϊν Σπουδϊν: «Επιςτιμθ και Τεχνολογία Υπολογιςτϊν» Διπλωματικι Εργαςία: «Ψθφιοποίθςθ πολιτιςμικοφ αποκζματοσ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ

Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Σ Θ Μ Ε Λ Ω Σ Ε Λ Σ Γ Λ Α Μ Α Κ Θ Μ Α Τ Α Β Λ Β Λ Λ Κ Ω Ν Τ Α Ξ Ε Ω Ν ΓΤΜΝΑΙΟΤ ΛΤΚΕΙΟΤ Οι Ακλθτζσ τθσ Πίςτθσ Καταςκινωςθ ουνίου 2014 Ε λ ε φ κ ε ρ ε σ Ε υ α γ γ ε λ ι κ ζ σ Ε κ κ λ θ ς ί ε σ Ε λ λ ά δ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ...

ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... ΟΙΝΟ ΕΤΦΡΑΙΝΕΙ ΚΑΡΔΙΑΝ... Ομαδικι εργαςία Project Α Λυκείου Α Τετραμινου 1 ο Γενικό Λφκειο Θρακλείου Αττικισ Θζμα Project: Κραςί: «Ελλ-οίνων χϊρα» Ομάδα: A Πνομα ομάδασ: Οιππότεσ Τίτλοσ υποκζματοσ: Το

Διαβάστε περισσότερα

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2

Χθμεία Και Μαγειρικι. Project 2012-2013 B 2 Χθμεία Και Μαγειρικι Project 2012-2013 B 2 Mαγειρικι και Χθμεία Κάθε ηροθή έτει ηη δική ηης μοριακή ζύζηαζη, διαθορεηική όηαν είναι ωμή και διαθορεηική όηαν είναι μαγειρεμένη. Όλες οι μέθοδοι μαγειρικής

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google

Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google 1 Διπλωματικι εργαςία Διαδικτυακι εφαρμογι αναηιτθςθσ και αξιολόγθςθσ ξενοδοχείων βαςιςμζνθ ςε χάρτεσ τθσ Google Βαβουράκθσ Ευτφχιοσ Εξεταςτικι επιτροπι Επ. Κακ. Αντϊνιοσ Δελθγιαννάκθσ (επιβλζπων) Κακ.

Διαβάστε περισσότερα

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη

Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη Σχζδιο Μακιματοσ Νο9 «SimSafety» Σενάριο Δραςτθριότθτασ: Κουίη 1. Μάκθμα (κατά το οποίο μπορεί να διδαχτεί θ ςυγκεκριμζνθ δραςτθριότθτα): Αγγλικά, Πλθροφορικι, Ευζλικτθ ηϊνθ ςτθν πρωτοβάκμια εκπαίδευςθ.

Διαβάστε περισσότερα

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr

Μανϊλθσ Ιςχάκθσ Ζιςε με Πάκοσ! www.manolisischakis.gr Λίγα λόγια για τον Μανϊλθ Ιςχάκθ Ο Μανϊλθσ Ιςχάκθσ γεννικθκε ςτθν Ακινα το 1980. Με αφορμι τθν ανάγκθ του να ξεφφγει από το άγχοσ, το κυμό, τθ κλίψθ, τουσ φόβουσ, τισ ενοχζσ, τθν απογοιγτευςθ και τθ πικρία

Διαβάστε περισσότερα

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010

Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Φυσική Α Λυκείου Νίκοσ Αναςταςάκθσ Γενικό Λφκειο Βάμου 2008-2010 Περιεχόμενα Μεγζκθ Κίνθςθσ: ελίδεσ 1-4 Μετατόπιςθ, Σαχφτθτα, Μζςθ Σαχφτθτα Ευκφγραμμεσ Κινιςεισ: ελίδεσ 5-20 Ευκφγραμμθ Ομαλι Ευκ. Ομαλά

Διαβάστε περισσότερα