Αχελώου. 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Αχελώου. 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε"

Transcript

1 2.3.2 Αξιολόγηση των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ της Π Ε της θεµατικής ενότητας: χωροταξική οργάνωση της περιφέρειας ανάπτυξη και φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον Ως στόχος προτεραιότητας του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ σε ό,τι αφορά την προστασία και ανάδειξηαξιοποίηση της πολιτιστικής και φυσικής κληρονοµιάς της Π Ε τίθεται η προστασία και ανάδειξη των φυσικών οικοσυστηµάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µνηµείων, πολλά από τα οποία είναι εθνικής και διεθνούς σηµασίας, µε δηµιουργία ενιαίων δικτύων πολιτιστικών διαδροµών και φυσικού περιβάλλοντος κατά ενότητες παράκτιες και ορεινές 1. Ειδικότερες κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ στον ίδιο τοµέα είναι: Η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων κατά κύριο λόγο στις ΠΕ Αιτ/νίας και Ηλείας, που παρουσιάζουν τα σηµαντικότερα αποθέµατα, µε στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, τον περιορισµό της εκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων, την προώθηση έργων κατασκευής λιµνοδεξαµενών, ταµιευτήρων, ενεργειακή αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού και ιδιαίτερη αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τις εκτροπές των ποταµών Αχελώου και Εύηνου. Η ανάπτυξη ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων συµβατών µε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (οικοτουρισµός, βιολογική γεωργία, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α.), καθώς και η ελεγχόµενη άσκηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. Η προστασία αξιόλογων τοπίων της φύσης, αξιόλογων αγροτικών τοπίων, δασών, παράκτιων ζωνών κ.α. από διασπορά δραστηριοτήτων, πυρκαγιές, ανοιχτή εξόρυξη κλπ. Η προστασία του περιβάλλοντος από αστικούς και βιοµηχανικούς ρύπους και από γεωργικά απόβλητα 2. Επιπλέον, γίνονται προτάσεις χωροθετήσεων-παρεµβάσεων που θα συµβάλλουν στη διεύρυνση του ρόλου της Π Ε και στην προσέλκυση ειδικών κατηγοριών επισκεπτών 3. Η Ε.Ε. αποτελεί πρωτοπόρο στην περιβαλλοντική προστασία τόσο για λόγους διατήρησης των οικοσυστηµάτων και των φυσικών πόρων, όσο και για λόγους προώθησης της τεχνολογικής εξέλιξης και καινοτοµίας. Ήδη η στρατηγική «Ευρώπη 2020» για µια έξυπνη, διατηρήσιµη και χωρίς αποκλεισµούς ανάπτυξη, απεικονίζει ακριβώς τις προσπάθειες της ΕΕ για τη διεύρυνση του στρατηγικού οικοσυστηµικού και τεχνολογικού πλεονεκτήµατός της έναντι των υπολοίπων χωρών. Στον πυρήνα της στρατηγικής αυτής βρίσκονται η αποδέσµευση της οικονοµικής ανάπτυξης από την χρήση των φυσικών πόρων, η αποτελεσµατικότερη διαχείριση των πόρων και ο µετασχηµατισµός της οικονοµίας κατά την παραγωγή και την κατανάλωση. Τόσο το Γ ΚΠΣ όσο και το ΕΣΠΑ, έχουν ως κατευθυντήριες αρχές την προστασία και διαχείριση του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος, µέσα από δράσεις διαχείρισης των θεσµοθετηµένων και µη περιοχών, εισαγωγή της περιβαλλοντικής παραµέτρου σε κάθε επίπεδο σχεδιασµού και σε κάθε παραγωγικό τοµέα, καθώς και µέσω της ενηµέρωσης και κατάρτισης των εργαζοµένων/επιχειρηµατιών/κατοίκων. Επιπλέον, στα πλαίσια της ενσωµάτωσης των ευρωπαϊκών πολιτικών στον εθνικό σχεδιασµό, τα τελευταία χρόνια εµπλουτίστηκε ιδιαίτερα το θεσµικό πλαίσιο στην κατεύθυνση της προστασία και διαχείρισης του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος. Με βάση τα παραπάνω διαπιστώνεται συνάφεια των συγκεκριµένων κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ µε τις αντίστοιχες ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και στρατηγικές σχεδιασµού. Ωστόσο, το θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ δεν είχε συµπεριλάβει ορισµένες πολιτικές και κατευθύνσεις προστασίας 1 Αρχαία Ολυµπία, Αρχαία Ήλιδα, Αγία Λαύρα, Μέγα Σπήλαιο, Μεσολόγγι, αρχαιολογικοί χώροι Θέρµου, Στράτου, Ναυπάκτου, Καλυδώνος, Οινιάδων, παράκτια περιοχή Κυλλήνης, παράκτια περιοχή Αµβρακικού, περιοχή λίµνης Καιάφα, κοιλάδα του Αλφειού, αισθητικά δάση Καλαβρύτων και Σελέµνου Πατρών, δάση Στροφυλιάς, Φολόης, Φράξου, φαράγγια Βουραϊκού, φυσικές και τεχνητές λίµνες Αιτ/νίας Τριχωνίδα, Λυσιµαχεία, Οζερός, Αµβρακία, Κρεµαστών, Καστρακίου, Στράτου, υγροβιότοποι ramsar Μεσολογγίου, Κοτυχίου κλπ 2 ιδιαίτερα σηµειώνονται οι επιπτώσεις των ρύπων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των πεδιάδων Άνω και Κάτω Αχελώου 3 ιεθνής Ακαδηµία Ελευθερίας, Κέντρο Φυσικής Ιστορίας και ιαχείρισης Φυσικών Πόρων στο Μεσολόγγι, µε εξειδίκευση στο υδάτινο δυναµικό και ένταξη του Μεσολογγίου σε διεθνές δίκτυο πόλεων που διαθέτουν ευαίσθητα υδάτινα οικοσυστήµατα. ιαβαλκανικό κέντρο παραδοσιακών βιοµηχανικών-βιοτεχνικών προϊόντων και προϊόντων χειροτεχνίας Αγρινίου, µε εξειδίκευση στην ανάδειξη, αξιοποίηση της βιοµηχανικής ιστορίας της χώρας και µε δικτύωση σε επίπεδο Βαλκανίων. ιεθνές πολιτιστικό, συνεδριακό, αθλητικό κέντρο Αρχαίας Ολυµπίας, Αρχαίας Ήλιδας και διεθνές ινστιτούτο Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας-Κέντρο Ολυµπιακής ευαισθητοποίησης. Πολιτιστικό κέντρο µουσείο Ελληνικής Μυθολογίας στην ευρύτερη περιοχή Πύργου-Αµαλιάδας, Αρχαίας Ολυµπίας Ήλιδας. ιεθνές πολιτιστικό-εκθεσιακό κέντρο Αντιρρίου µε εξειδίκευση στην προβολή των µεγάλων τεχνικών έργων (σύγχρονων και ιστορικής αξίας), σε συσχέτιση και συνεργασία µε το προτεινόµενο ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο Πατρών. ιεθνές Εκθεσιακό και Συνεδριακό κέντρο Πατρών που θα εξειδικεύεται στον πολιτισµό, τις νέες τεχνολογίες και το ηλεκτρονικό εµπόριο. 97

2 και διαχείρισης του φυσικού κυρίως περιβάλλοντος, που εισήχθησαν ως όροι εντός της τελευταίας δεκαετίας (π.χ. ΑΠΕ, τοπίο κλπ). ιαπιστώσεις και αξιολογήσεις: α) Σε ό,τι αφορά την στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ για προστασία και ανάδειξη του φυσικού περιβάλλοντος, από τη θεσµοθέτησή του το 2003 έχει εµπλουτιστεί το θεσµικό πλαίσιο προστασίας και διαχείρισης του περιβάλλοντος κυρίως µε το νόµο για την βιοποικιλότητα 4 (Ν.3937/2011, ΦΕΚ 60 Α ), το νόµο για την περιβαλλοντική αδειοδότηση έργων και δραστηριοτήτων (Ν.4014/2011, ΦΕΚ 209 Α ), το Π για τους µικρούς νησιωτικούς υγρότοπους (ΦΕΚ ΤΑΑΠΘ 229/2012), αλλά και οριζοντίου τύπου µέτρα για τις περιοχές του ικτύου Natura 2000 που περιγράφονται στα ΕΠΧΣΑΑ για τις Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας, τις υδατοκαλλιέργειες, τη Βιοµηχανία, τον Τουρισµό, κ.ά και στο κείµενο της τελευταίας εναρµόνισης της Οδηγίας 2009/147/ΕΚ (ΦΕΚ 415/Β/ ). Στο υπάρχον ΠΠΧΣΑΑ δεν καταγράφονται σαφείς δράσεις για την προστασία και διατήρηση του τοπίου και των στοιχείων του τοπίου, αλλά περισσότερο κατευθυντήριες προστατευτικές αρχές (π.χ «Προστασία αξιόλογων τοπίων της Φύσης, αξιόλογων αγροτικών τοπίων, δασών, παράκτιων ζωνών, κ.α. από διασπορά δραστηριοτήτων, πυρκαγιές, ανοιχτή εξόρυξη κ.λπ.», «Ως στόχος προτεραιότητας στο επίπεδο της περιφέρειας τίθεται η προστασία- ανάδειξη των φυσικών οικοσυστηµάτων και τοπίων», κ.ά). Εξάλλου την περίοδο εκείνη απουσίαζε ένα σαφές εθνικό θεσµικό πλαίσιο για την προστασία του τοπίου - κενό που καλύφθηκε το 2010 µε τον Ν.3827/2010 (ΦΕΚ 30 Α ) «Κύρωση της Ευρωπαϊκής Σύµβασης του Τοπίου». ιατάξεις σχετικές µε την προστασία του τοπίου υφίστανται επίσης και στον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις». Συνέπεια της εφαρµογής του θεσµικού πλαισίου και των ευρωπαϊκών και εθνικών πολιτικών είναι η θεσµοθέτηση στην Π Ε δύο επιπλέον Ζωνών Ειδικής Προστασίας µε βάση την Οδηγία 2009/147/ΕΚ και τεσσάρων σηµαντικών Εθνικών Πάρκων (συνολικά σήµερα απαντώνται 24 Ειδικές Ζώνες ιατήρησης και 12 Ζώνες Ειδικής Προστασίας για την ορνιθοπανίδα). Επιπλέον, δράσεις και έργα που έχουν γίνει/προκηρυχτεί είναι η σύνταξη του κτηµατολογίου για το σύνολο της χώρας (Κτηµατολόγιο Α.Ε., Ανάπτυξη Υποδοµής Χωρικών εδοµένων Μεγάλης Κλίµακας (1:5.000) για τις Χερσαίες Προστατευόµενες Περιοχές του ικτύου «Natura 2000»), η Εποπτεία και Αξιολόγηση της Κατάστασης ιατήρησης ειδών και τύπων οικοτόπων στην Ελλάδα (ΥΠΕΚΑ 2012), η σύνταξη του Σχεδίου Εθνικής Στρατηγικής για την βιοποικιλότητα και του Σχεδίου ράσης για την πρώτη πενταετία εφαρµογής της Στρατηγικής. β) Σε ό,τι αφορά την προστασία και ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος της Π Ε, δεν έχουν πραγµατοποιηθεί αρκετές δράσεις, πέραν της κήρυξης δύο νέων αρχαιολογικών χώρων και έργων αναστυλώσεων µνηµείων/ναών, καθώς και ανάδειξης αρχαιολογικών χώρων, στα πλαίσια του ΕΣΠΑ, τα περισσότερα από τα οποία είναι σε αρχικό στάδιο (ένταξη/έγκριση/υποβολή). Επισηµαίνονται οι µεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρµογή της µελέτης ανάδειξης της Αρχαίας Ολυµπίας, καθώς και η αποκατάσταση του τοπίου µετά τις πυρκαγιές του Επιπλέον, λόγω της µεταγενέστερης του θεσµοθετηµένου ΠΠΧΣΑΑ Ευρωπαϊκής Σύµβασης του τοπίου, σε ό,τι αφορά αξιόλογους ιστορικούς τόπους και τοπία της Π Ε, δεν έχουν προβλεφθεί µέτρα προστασίας και ανάδειξής τους. Επιπλέον, δεν υπάρχουν νέες κηρύξεις παραδοσιακών οικισµών, αν και υπάρχουν οικισµοί που θεωρούνται αξιόλογοι στο σύνολό τους ή σε τµήµατά τους. Σχετικά µε την ίδρυση ικτύου Παραδοσιακών Οικισµών, η οποία ενδεχοµένως θα αποφασιζόταν στο Συνέδριο Παραδοσιακών Οικισµών υτικής Ελλάδας, όπως αναφερόταν στο Π.Π.Χ.Σ.Α.Α., δεν υπάρχουν πληροφορίες που να το επιβεβαιώνουν, µε αποτέλεσµα να χάνεται µια ευκαιρία βιώσιµης διαχείρισης των όποιων πόρων για την ανάδειξη και προστασία του πολιτιστικού περιβάλλοντος. 4 Με τον Ν.3937/2011 (ΦΕΚ 60/Α/ ) «ιατήρηση της βιοποικιλότητας και άλλες διατάξεις», πλέον, χερσαίες, υδάτινες ή µικτού χαρακτήρα περιοχές, µεµονωµένα στοιχεία ή σύνολα της φύσης και του τοπίου, µπορούν να αποτελέσουν αντικείµενα προστασίας και διατήρησης λόγω της οικολογικής, γεωµορφολογικής, βιολογικής, επιστηµονικής ή αισθητικής σηµασίας τους. Οι προστατευόµενοι βιότοποι χαρακτηρίζονται πλέον ως: 1. Περιοχές απόλυτης προστασίας της φύσης, 2. Περιοχές προστασίας της φύσης, 3. Φυσικά πάρκα, 4. Περιοχές προστασίας οικοτόπων και ειδών, που διακρίνονται σε Ειδικές Ζώνες ιατήρησης, Ζώνες Ειδικής Προστασίας και Καταφύγια Άγριας Ζωής, και 5. Προστατευόµενα τοπία. Επιπλέον, για την προστασία και διαχείριση της βιοποικιλότητας χρηµατοδοτήθηκαν µια σειρά από δράσεις [βλ. Κόκκινο Βιβλίο Απειλούµενων Ζώων της Ελλάδος, Κόκκινο Βιβλίο των σπάνιων και απειλούµενων φυτών της Ελλάδας (2009), 2 η Έκθεση εφαρµογής της Οδηγίας 92/43/ΕΚ (2007), Καθορισµός µεθοδολογίας και σύνταξη προδιαγραφών για την αξιολόγηση περιοχών και τον χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας µε πιλοτική εφαρµογή σε 10 περιοχές (2004), Πρόγραµµα Επαναξιολόγησης 69 Σηµαντικών Περιοχών για τα πουλιά για τον χαρακτηρισµό τους ως Ζωνών Ειδικής Προστασίας της ορνιθοπανίδας (2009)]. 98

3 γ) Στην Τρίτη Προγραµµατική Περίοδο του Γ ΚΠΣ ( ) ένα ιδιαίτερο µέγεθος πόρων αξιοποιήθηκε στην κάλυψη των αναγκών της Π Ε σε βασικές υποδοµές διαχείρισης, κυρίως υγρών αποβλήτων και στερεών απορριµµάτων, ενώ δόθηκαν κίνητρα για την ενίσχυση των περιβαλλοντικών και ενεργειακών επενδύσεων από τις επιχειρήσεις. Την τρέχουσα Προγραµµατική Περίοδο ( ) οι κύριες προτεραιότητες των περιβαλλοντικών παρεµβάσεων του ΕΣΠΑ, όπως χρηµατοδοτήθηκαν µέσα από το Τοµεακό Επιχειρησιακό Πρόγραµµα ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη») και τα Περιφερειακά Επιχειρησιακά Προγράµµατα (αλλά και τους πόρους του Πράσινου Ταµείου και του LIFE+) εστιάζονται στους τοµείς: Προστασία υδατικού περιβάλλοντος. ιαχείριση στερεών απορριµµάτων. Προστασία και διαχείριση φυσικού περιβάλλοντος. Το ΥΠΕΚΑ προχώρησε στην κατάρτιση των Σχεδίων ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών ιαµερισµάτων της χώρας. Ολοκληρώθηκε το Εθνικό ίκτυο Παρακολούθησης της ποσοτικής και ποιοτικής κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων. Προωθήθηκαν δράσεις προστασίας των ευαίσθητων υδάτινων συστηµάτων (βλέπ. Κεφ. Α.1.1.α.6-3.5). γ) Ιδιαίτερη µέριµνα δόθηκε στα πλαίσια του Γ ΚΠΣ και του ΕΣΠΑ στην προσπάθεια συστηµατοποίησης της περιβαλλοντικής παρέµβασης στον τοµέα της γεωργίας. Επιπλέον, προωθείται η εφαρµογή της ΚΑΠ και η ενίσχυση των βιολογικών καλλιεργειών. Σε ό,τι αφορά την προώθηση του οικοτουρισµού, δεν έχει υιοθετεί παροχή µεγαλύτερων κινήτρων σε ανάλογες επιχειρήσεις. δ) Σε ό,τι αφορά την προστασία του περιβάλλοντος από φυσικές καταστροφές, πρέπει να δοθεί έµφαση στις καταστροφικές πυρκαγιές στην Ηλεία και την Αχαΐα το 2007, που επηρέασαν τη διαφοροποίηση ιεράρχησης των προτεραιοτήτων στόχευσης και δράσης προς την κατεύθυνση αντιµετώπισης τέτοιων κινδύνων, ειδικά εφόσον δηµιούργησαν πρόσφορο έδαφος σε επόµενες φυσικές καταστροφές (λόγω της διάβρωσης του εδάφους κλπ). Επιπλέον, επισηµαίνεται η απουσία έργων και δράσεων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από παράνοµες εξορύξεις. ε) Σε σχέση µε την διαχείριση των στερεών απορριµµάτων θα πρέπει να σηµειωθεί ότι η εφαρµογή του Εθνικού Σχεδιασµού για την ιαχείριση των Στερεών Αποβλήτων, όπως εξειδικεύεται σε Περιφερειακό Επίπεδο µέσα από τους γενικότερα εγκεκριµένους Περιφερειακούς Σχεδιασµούς ιαχείρισης Αποβλήτων, πραγµατοποιήθηκε µέσα από έργα υποδοµής που αφορούσαν κυρίως ΧΥΤΑ και Σταθµών Μεταφόρτωσης, το κλείσιµο και την αποκατάσταση Χώρων Ανεξέλεγκτης ιάθεσης Απορριµµάτων και σε ένα µικρό ποσοστό την δηµιουργία Μονάδων Επεξεργασίας Στερεών Απορριµµάτων. Βέβαια, στον τοµέα αυτό, παρατηρείται σηµαντική υστέρηση και καθυστέρηση στην υλοποίηση ανάλογων έργων που οφείλεται κατά κύριο λόγο στην δηµιουργία εξασφάλισης κοινωνικής συναίνεσης για την χωροθέτηση υποδοµών διαχείρισης στερεών απορριµµάτων, αλλά και στην έλλειψη επενδυτικού ενδιαφέροντος για την κατασκευή και λειτουργία µονάδων επεξεργασίας απορριµµάτων. στ) Σε ό,τι αφορά τους τοµείς που δεν είχε προβλέψει το ΠΠΧΣΑΑ, η υφιστάµενη κλιµατολογική κατάσταση (βλ. ηλιοφάνεια, αιολικό δυναµικό, υδραυλικό δυναµικό, κ.ά), έχει οδηγήσει στην ανάπτυξη ενός σηµαντικού αριθµού επενδύσεων έργων Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας. Επιπλέον, στην Π Ε απαντώνται οι 2 από τις 3 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες θα παραχωρηθούν τα δικαιώµατα έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων. Πρόκειται για τον Πατραϊκό κόλπο και το υτικό Κατάκολο (η τρίτη θαλάσσια περιοχή αφορά στα Ιωάννινα). Οι παραπάνω αξιολογήσεις και διαπιστώσεις ως προς τον βαθµό εφαρµογής των στρατηγικών κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ για τη διοικητική ανασυγκρότηση της Π Ε και τη δηµιουργία βιώσιµων διοικητικών ενοτήτων αποτυπώνονται συνοπτικά στον πίνακα που ακολουθεί: 99

4 Θεµατική ενότητα πεδίο: 2.3-2: Φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον Α/α Πεδίο σηµείο αξιολόγησης της εφαρµογής κατεύθυνσης(εων) ΠΠΧΣΑΑ 1. Ως στόχος προτεραιότητας στο επίπεδο της περιφέρειας τίθεται η προστασία ανάδειξη των φυσικών οικοσυστηµάτων και τοπίων, των αρχαιολογικών χώρων, ιστορικών τόπων και µνηµείων πολλά από τα οποία είναι εθνικής και διεθνούς σηµασίας, µε δηµιουργία ενιαίων δικτύων πολιτιστικών διαδροµών και φυσικού περιβάλλοντος κατά ενότητες παράκτιες και ορεινές. 2. Η ορθολογική διαχείριση και προστασία των υδάτινων πόρων κατά κύριο λόγο στις ΠΕ Αιτ/νίας και Ηλείας, που παρουσιάζουν τα σηµαντικότερα αποθέµατα, µε στόχο την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των επιφανειακών υδάτων, τον περιορισµό της εκµετάλλευσης των υπόγειων υδάτων, την προώθηση έργων κατασκευής λιµνοδεξαµενών, ταµιευτήρων, ενεργειακή αξιοποίηση του υδάτινου δυναµικού και ιδιαίτερη αντιµετώπιση των επιπτώσεων από τις εκτροπές των ποταµών Αχελώου και Εύηνου. 3. Η ανάπτυξη ήπιων παραγωγικών δραστηριοτήτων συµβατών µε την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (οικοτουρισµός, βιολογική γεωργία, πολιτιστικές δραστηριότητες κ.α.) καθώς και η ελεγχόµενη άσκηση της υδατοκαλλιεργητικής δραστηριότητας. Βαθµός Αξιολόγησης σηµαντικότητ ας συνάφειας κατεύθυνσης Βαθµός αξιολόγησης εφαρµογής της κατεύθυνσης ιαφορές - αποκλίσεις που προκύπτουν από νεότερα στοιχεία 3+ 2 Επισηµαίνονται οι µεγάλες καθυστερήσεις στην ανάδειξη του πολιτιστικού περιβάλλοντος, καθώς και των αντίστοιχων πολιτιστικών διαδροµών σε κάθε ΠΕ Έχουν προωθηθεί αρκετές ενέργειες προς αυτήν την κατεύθυνση, αλλά κυρίως θεσµοθετήσεις νόµων, παρά εφαρµογή τους. Αναµένεται η κατάρτιση των Σχεδίων ιαχείρισης των Λεκανών Απορροής Ποταµών των Υδατικών ιαµερισµάτων της χώρας από το ΥΠΕΚΑ που θα καθορίσει τις επόµενες δράσεις εν έχει υιοθετεί παροχή µεγαλύτερων κινήτρων σε επιχειρήσεις εναλλακτικού τουρισµού. Παρατηρήσεις / σηµειώσεις / σχόλια ως προς την αξιολόγηση και τις ερµηνείες των αποκλίσεων από τις κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ Παρατηρείται ότι στο ενδιάµεσο διάστηµα έχουν προκύψει νέες πολιτικές σε τοµείς όπως οι ΑΠΕ και η προστασία του τοπίου, που δεν είχαν συµπεριληφθεί σαν έννοιες στο θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ. εν υπάρχουν αποκλίσεις µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. εν υπάρχουν αποκλίσεις µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Η συγκεκριµένη στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ είναι σε υψηλό βαθµό συνάφειας µε τις αντίστοιχες κατευθύνσεις των ΕΠΧΣΑΑ για τον τουρισµό και τις υδατοκαλλιέργειες. εν υπάρχουν αποκλίσεις µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. 100α 100

5 4. Προστασία αξιόλογων τοπίων της φύσης, αξιόλογων αγροτικών τοπίων, δασών, παράκτιων ζωνών κα. από διασπορά δραστηριοτήτων, πυρκαγιές, ανοικτή εξόρυξη κλπ. 5. Προστασία του περιβάλλοντος από αστικούς και βιοµηχανικούς ρύπους. Προστασία του περιβάλλοντος από γεωργικά απόβλητα (ιδιαίτερα σηµειώνονται οι επιπτώσεις των ρύπων των γεωργικών εκµεταλλεύσεων των πεδιάδων Άνω και Κάτω Αχελώου) 3+ 1 εν υπάρχουν αποκλίσεις µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές, αλλά δεν έχουν προωθηθεί δράσεις προς την κατεύθυνση αυτή εν υπάρχουν αποκλίσεις µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές. Επισηµαίνεται η σηµαντικότητα της συγκεκριµένης κατεύθυνσης λόγω και των φυσικών καταστροφών που προκλήθηκαν στην Π Ε από τις πυρκαγιές στην Ηλεία και την Αχαΐα το 2007, καθώς και τις πληµµύρες και διαβρώσεις που ακολούθησαν. Επιπλέον, επισηµαίνεται η απουσία έργων και δράσεων στην προστασία του φυσικού περιβάλλοντος από παράνοµες εξορύξεις. Επισηµαίνονται οι καθυστερήσεις στο σύνολο της χώρας στην αποκατάσταση των χώρων ΧΑ Α, αλλά και στην αντιµετώπιση των φαινοµένων της ρύπανσης από γεωργικά απόβλητα. Χρησιµοποιούνται οι ακόλουθοι δείκτες: Βαθµός σηµαντικότητας της κατεύθυνσης και συνάφειας της µε εθνικές / πολιτικές / προγράµµατα της περιφέρειας: 1 (µικρή συνάφεια), 2 (µέτρια συνάφεια), 3 (µεγάλος υψηλός βαθµός συνάφειας) Βαθµός αξιολόγησης της εφαρµογής της κατεύθυνσης: 1 (µηδενικός - µικρός), 2 (µέτριος), 3 (ικανοποιητικός), 4 (υψηλός) 100β 101

6 Προτεινόµενα µέτρα, ενέργειες και δράσεις προοπτικές χωρικής ανάπτυξης Οι στρατηγικές κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ, προσβλέπουν στην προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Π Ε, µέσα από τη δηµιουργία γεωγραφικών ενοτήτων. Ο βαθµός εφαρµογής τους αξιολογείται ότι κυµαίνεται σε ικανοποιητικά επίπεδα σε κάποιους τοµείς, αλλά όχι σε όλους, όπως φαίνεται και στον παραπάνω πίνακα. Συγκεκριµένα αν και τόσο η στρατηγική κατεύθυνση του ΠΠΧΣΑΑ, όσο και οι ειδικότερες έχουν πλήρη σύγκλιση µε τις ευρωπαϊκές και εθνικές πολιτικές και έχει προχωρήσει η θεσµοθέτηση προστατευόµενων περιοχών και νόµων και πολιτικών προς τις κατευθύνσεις αυτές, εµφανίζονται µεγάλες καθυστερήσεις στην εφαρµογή προγραµµάτων και στην ανάπτυξη δράσεων για την προστασία και ανάδειξη του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος (2). Οι κατευθύνσεις που δεν έχουν εφαρµοστεί είναι η προστασία αξιόλογων τοπίων της φύσης, αξιόλογων αγροτικών τοπίων, δασών, παράκτιων ζωνών κα. από διασπορά δραστηριοτήτων, πυρκαγιές, ανοικτή εξόρυξη κλπ., καθώς και η προστασία του περιβάλλοντος από αστικούς και βιοµηχανικούς ρύπους και γεωργικά απόβλητα (βαθµολογίες 1). Με την προοπτική της εφαρµογής του νέου θεσµικού πλαισίου και των ανάλογων πολιτικών, εκτιµάται ότι θα προωθηθούν οι περιβαλλοντικές πολιτικές σε όλους τους παραγωγικούς τοµείς. Η προστασία του περιβάλλοντος αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για τη διατήρηση της υγείας και την βελτίωση της ποιότητας ζωής του πληθυσµού. Ταυτόχρονα τα οικοσυστήµατα αποτελούν έναν δυναµικό παράγοντα ανάπτυξης, που µαζί µε κοινωνικές και οικονοµικές µεταβλητές, λαµβάνονται υπόψη για την επιλογή των βέλτιστων δηµόσιων πολιτικών σε τοπικό, περιφερειακό ή/και διεθνές επίπεδο. Ως εκ τούτου, το φυσικό περιβάλλον δεν θα µπορούσε παρά να αποτελεί µια στρατηγική κατεύθυνση για την συνολική ανάπτυξη της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας. Αξιολογώντας όλα τα παραπάνω, αλλά και τον σηµαντικό φυσικό και πολιτιστικό πλούτο που διαθέτει η υπό εξέταση περιοχή καθίσταται σαφές ότι: α) ο τοµέας περιβάλλοντος αποτελεί έναν δυναµικό παράγοντα/προοπτική ανάπτυξης που δεν θα µπορούσε παρά να συγκαταλέγεται στις στρατηγικές κατευθύνσεις για ενδογενή ανάπτυξη της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας, β) οι όποιες ανησυχίες που έχουν δηµιουργηθεί στο πλαίσιο της τρέχουσας οικονοµικής συγκυρίας της χώρας δεν θα πρέπει να επηρεάσουν το περιβάλλον της υτικής Ελλάδας, ούτε να το αξιοποιήσουν ως µέσο για το ξεπέρασµα της κρίσης µε όρους ανάλωσής του, και γ) το περιβάλλον θα πρέπει να αποτελέσει για την υτική Ελλάδα πεδίο επενδύσεων σε σαφή προσανατολισµό, στην βάση των αειφόρων προτύπων και πάντα στο πλαίσιο της µελλοντικής στρατηγικής Με βάση τις παραπάνω προοπτικές και διαπιστώσεις συστήνονται τα παρακάτω κύρια µέτρα/ ενέργειες/ δράσεις, ανά θεµατική ενότητα των κειµένων αξιολόγησης (Α.1.1.β.1.2 και Α.1.1.β.1.7): Φυσικο-γεωγραφική µορφολογία & εδαφολογικά χαρακτηριστικά: ιαρρύθµιση και ολοκληρωµένη διαχείριση των παράκτιων ζωνών για την αντιµετώπιση των περιστατικών έντονης διάβρωσης Εκτίµηση των µεταβολών στα µορφολογικά και εδαφολογικά χαρακτηριστικά εξαιτίας του φαινοµένου της κλιµατικής αλλαγής µε τη δηµιουργία παρατηρητήριου διαχρονικής παρακολούθησης των µορφολογικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών και σε συνέχεια σύνταξη µητρώου περιοχών που έχουν υποστεί σοβαρές µορφολογικές και εδαφολογικές αλλοιώσεις/ µεταβολές, µε σκοπό να δοθεί προτεραιότητα στις δράσεις/ πολιτικές/ προγράµµατα αποκατάστασης. Περιφερειακό πρόγραµµα διαχείρισης φυσικών ή ανθρωπογενών καταστροφών µε σκοπό την διαφύλαξη των µορφολογικών και εδαφολογικών χαρακτηριστικών και ενσωµάτωση των εδαφικών και µορφολογικών µεληµάτων στις αντίστοιχες πολιτικές/ δράσεις/ προγράµµατα της Περιφέρειας που ενδέχεται να έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο έδαφος, ιδίως µάλιστα στις πολιτικές για τη γεωργία, την περιφερειακή ανάπτυξη, τις µεταφορές. Χαρτογράφηση των περιοχών µε έντονα προβλήµατα εδαφικής υποβάθµισης ιδίως των περιοχών που πάσχουν από ερηµοποίησης, διάβρωση και αλάτωση. Κλιµατολογικά δεδοµένα: Προώθηση της χρήσης Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (αιολική, ηλιακή, υδραυλική, βιοµάζα, γεωθερµία, κ.λπ.) ως µέσο για την προστασία του κλίµατος. Προώθηση δράσεων ορθολογικής χρήσης και εξοικονόµησης ενέργειας σε όλους τους τοµείς (µεταφορές, βιοµηχανία, κτίρια) ως µέσο για την προστασία του κλίµατος. Εκπόνηση Περιφερειακού Σχεδίου Προσαρµογής των ευάλωτων περιοχών ανά ΠΕ, δικτύωση µε λοιπούς φορείς της ΕΕ και συµµετοχή σε πλατφόρµες διαλόγου και τακτικών ανταλλαγών τεχνογνωσίας. 101

7 Φυσικοί πόροι: ιατήρηση των νοµίµως εξορυκτικών δραστηριοτήτων στις υφιστάµενες περιοχές εκµετάλλευσης και διασφάλιση της δυνατότητας επέκτασης σε περιοχές που εντοπίζονται νέα κοιτάσµατα ή ορυκτά µε αυστηρή τήρηση των όρων προστασίας του περιβάλλοντος και κατόπιν εξασφάλισης όλων των νοµίµων αδειών (π.χ περιβαλλοντική αδειοδότηση). Αποκατάσταση των µεταλλευτικών και λατοµικών περιοχών µετά την αξιοποίησή τους, µε νέες καινοτόµες χρήσεις όπως δηµιουργία Θεµατικών Πάρκων ή Κέντρων/ Μουσείων Πληροφόρησης. Επανακαθορισµός και χωροθέτηση λατοµικών ζωνών για την αντιµετώπιση των παράνοµων αµµοληψιών και σύνταξη συνολικής ιαχειριστικής µελέτης για υπόδειξη χώρων που µπορεί να γίνονται αµµοληψίες και µετά από εξασφάλιση όλων των αδειών (π.χ. περιβαλλοντική αδειοδότηση). Υλοποίηση και έγκριση µελέτης για την χωροθέτηση υποδοµών εύκολης διακίνησης προϊόντων εξορυκτικής δραστηριότητας. Εφαρµογή σύγχρονων τεχνικών εκµετάλλευσης και παραγωγής, καθώς και τεχνικών αντιρρυπαντικής τεχνολογίας και αποκατάστασης του περιβάλλοντος. Επικαιροποίηση των διαχειριστικών µελετών (π.χ Ειδικές Περιβαλλοντικές Μελέτες, Σχέδια ιαχείρισης) για τις προστατευόµενες περιοχές υπό το πρίσµα των νέων εξελίξεων της σχετικής νοµοθεσίας, αλλά και των κατευθυντήριων κειµένων της ΕΕ σε ό,τι αφορά την δυνατότητα χωροθέτησης εξορυκτικών εργασιών. Υλοποίηση δράσεων ενηµέρωσης του κοινού για την σηµασία της αξιοποίησης του φυσικού πλούτου στην τοπική, περιφερειακή και εθνική ανάπτυξη. Σύνταξη µελέτης για την Ολοκληρωµένη ιαχείριση της Παράκτιας Ζώνης της Π Ε. Προώθηση εναλλακτικών µορφών τουρισµού (οικοτουρισµός, αγροτουρισµός, ιαµατικός τουρισµός, κ.ά). Εφαρµογή των Σχεδίων ιαχείρισης των λεκανών απορροής. Έκθεση σε φυσικούς κινδύνους: ηµιουργία Κέντρου Έκτακτης Ανάγκης της πολιτικής προστασίας, σε συνεργασία µε τις αρµόδιες υπηρεσίες για τη στρατηγική εσωτερικής ασφάλειας. Περιφερειακό πρόγραµµα διαχείρισης και αντιµετώπισης καταστάσεων έκτακτης ανάγκης. Προεγκατάσταση των µέσων αρωγής, όσο το δυνατόν πλησιέστερα στις ευπαθείς περιοχές ή άλλως σε περιοχές υψηλού κινδύνου. Αξιοποίηση της έρευνας και τεχνολογίας, ιδιαίτερα για την αντιµετώπιση πυρκαγιών και συσχέτιση των κλιµατικών µεταβολών µε την αύξηση του αριθµού φυσικών καταστροφών (π.χ πληµµύρες, πυρκαγιές). Αξιόλογα και ευαίσθητα οικοσυστήµατα: Σύνταξη Ειδικών Περιβαλλοντικών Μελετών για τον χαρακτηρισµό των προστατευόµενων περιοχών 5, για την οριοθέτηση και τον καθορισµό χρήσεων γης και δραστηριοτήτων (βλ. Π/ -γµα θεσµοθέτησης). Κατάρτιση Σχεδίων ιαχείρισης και δράσεις, όπου: (α) θα καθορίζονται τα αναγκαία µέτρα οργάνωσης και λειτουργίας για τη διατήρηση των αντικειµένων που προστατεύονται, (β) θα εξειδικεύονται οι όροι και περιορισµοί άσκησης δραστηριοτήτων και εκτέλεσης έργων και (γ) θα προσδιορίζονται αναλυτικά οι κατευθύνσεις και οι προτεραιότητες για την υλοποίηση έργων, δράσεων και µέτρων που απαιτούνται για την αποτελεσµατική προστασία, διαχείριση και αποκατάσταση των αντικειµένων που προστατεύονται κατά περίπτωση. Αξιόλογα τοπία χαρακτηρισµένοι χώροι Ένταξη της πολιτικής του τοπίου στις περιφερειακές και αστικές πολιτικές σχεδιασµού και στις πολιτιστικές, περιβαλλοντικές, αγροτικές, κοινωνικές και οικονοµικές πολιτικές. Αισθητική προσαρµογή στο πλαίσιο της περιβαλλοντικής αδειοδότησης τεχνικών έργων για τον µετριασµό των επιπτώσεων στο τοπίο (π.χ λατοµεία, δίκτυα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, υποδοµές τηλεπικοινωνίας, κ.ά). Προσδιορισµός ζωνών προστασίας του τοπίου, στις οποίες θα περιορίζεται ή/και θα απαγορεύεται η δυνατότητα δόµησης. Υλοποίηση αναπλάσεων µε προδιαγραφές ενταγµένες στο ελληνικό τοπίο και την παράδοση της εκάστοτε περιοχής. Θεσµοθέτηση διαδικασίας για τη συµµετοχή των πολιτών, των τοπικών και περιφερειακών αρχών, και άλλων ενδιαφερόµενων µερών στον καθορισµό και την εφαρµογή πολιτικών/δράσεων για την προστασία του τοπίου και ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών, των ιδιωτικών οργανισµών, και των δηµοσίων αρχών σχετικά µε την αξία των τοπίων, το ρόλο τους και τις µεταβολές σε αυτά. Πηγές ρύπανσης Εφαρµογή των δεσµεύσεων που προκύπτουν από τους Εθνικούς και Περιφερειακούς Σχεδιασµούς ιαχείρισης Αποβλήτων (Επικινδύνων ή µη). 5 σύµφωνα µε τις διατάξεις των άρθρων 18, 19 και 21 του Ν.1650/86, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν (βλ. Ν.3937/2011) 102

8 Ολοκλήρωση των διαγωνιστικών διαδικασιών για την υλοποίηση των έργων διαχείρισης απορριµµάτων µε την µέθοδο Σ ΙΤ 6. Κατάργηση και εξυγίανση των ανεξέλεγκτων χώρων διάθεσης και χωροθέτηση εγκαταστάσεων για ανακύκλωση απορριµµάτων στην πηγή και εφαρµογή δράσεων για την αξιοποίηση των απορριµµάτων για παραγωγή ενέργειας, για την επίτευξη των κοινοτικών στόχων για ανακύκλωση υλικών (γυαλί, χαρτί - χαρτόνι, µέταλλα, πλαστικά, ξύλο) και για την µείωση των υπολειµµάτων που οδηγούνται σε υγειονοµική ταφή, µε παράλληλη ενηµέρωση ευαισθητοποίηση του κοινού στα ζητήµατα µείωσης του όγκου των παραγόµενων απορριµµάτων και της ενίσχυσης της ανακύκλωσης µε ταυτόχρονη προώθηση ανταποδοτικών τελών. Ολοκλήρωση εγκαταστάσεων βιολογικού καθαρισµού και δικτύων αποχέτευσης όλων των οικισµών µε πληθυσµό αιχµής µεγαλύτερο των κατοίκων. Ενίσχυση των ελέγχων και επιβολή προστίµων σε βιοµηχανικές µονάδες (π.χ ελαιοτριβεία, τυροκοµεία, χοιροτροφεία, πτηνοτροφεία, σφαγεία, κ.λπ.) που δεν διαθέτουν σύστηµα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων ή διαθέτουν και δεν είναι σε λειτουργία. Εφαρµογή των προτάσεων που προκύπτουν από το Καλλιεργητικό Πλάνο υτικής Ελλάδας για την γεωργία, κτηνοτροφία, αλιεία, ιχθυοκαλλιέργειες, κ.λπ. Ειδικά για τις αγροτικές περιοχές υψηλής παραγωγικότητας: υλοποίηση πολιτικών και αποτελεσµατικών µέτρων για την αειφόρο διαχείριση των εδαφικών και υδατικών πόρων, µε εξορθολογισµό της χρήσης των αγροχηµικών και των συστηµάτων άρδευσης. Κατάρτιση µητρώου ποιότητας εδαφών και επιφανειακών/ υπόγειων υδατικών πόρων και παρακολούθηση της εξέλιξής τους. Συστηµατική παρακολούθηση των απολήψεων από επιφανειακά και υπόγεια ύδατα και της ποιότητας όλων των υδάτινων σωµάτων (ποτάµιων, λιµναίων, υπόγειων, παράκτιων). Λήψη όλων των κατάλληλων µέτρων για την πρόληψη της ρύπανσης των θαλασσών και την οργάνωση κατάλληλου συστήµατος αντιµετώπισης της ρύπανσης (σύστηµα έρευνας, διάσωσης και αντιρρύπανσης) και εφαρµογή των Κοινοτικών Οδηγιών για τα νερά (Οδηγία 2000/60/ΕΚ, Οδηγία 2007/60/ΕΚ, κ.λπ.). Για την υλοποίηση των µέτρων/ ενεργειών / πρωτοβουλιών / δράσεων είναι δυνατόν να αξιοποιηθούν τα κάτωθι χρηµατοδοτικά µέσα: Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη (ΕΠΠΕΡΑΑ). ΕΠ Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα. ΕΠ Ψηφιακή Σύγκλιση (δευτερευόντως). ΕΠ Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση (δευτερευόντως). ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου - Ιονίων Νήσων. Για την εφαρµογή της Πολιτικής της Συνοχής στη χώρα, στη νέα προγραµµατική περίοδο , προετοιµάζεται η Σύµβαση/Συµφωνία Εταιρικής Σχέσης, δηλαδή «το νέο ΕΣΠΑ». Εθνικά Στρατηγικά Σχέδια Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Αγροτικής Ανάπτυξης (ΕΣΣΑΑ) (περιλαµβάνεται το πρόγραµµα Leader). Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο Ανάπτυξης της Αλιείας (ΕΣΣΑΑΛ) Προγράµµατα Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας ιασυνοριακά Προγράµµατα: Πρόγραµµα «Ελλάδα-Ιταλία». Πρόγραµµα πολυµερούς διασυνοριακής συνεργασίας: Θαλάσσια Λεκάνη της Μεσογείου. ιακρατικά Προγράµµατα: Μεσογειακός Χώρος, Χώρος Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Άλλα χρηµατοδοτικά προγράµµατα Πρόγραµµα LIFE+: LIFE-Nature, LIFE-Biodiversity, LIFE-Environment, Policy and Governance, LIFE Information and Communication. Χρηµατοδοτικός Μηχανισµός Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (eea grants). Ανάγκη αναθεώρησης εξειδίκευσης ΠΠΧΣΑΑ Σε ό,τι αφορά τη διαχείριση και προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος της Π Ε, οι κατευθύνσεις του ΠΠΧΣΑΑ χρειάζονται ευρεία συµπλήρωση και εξειδίκευση που αποτελούν ουσιαστικά αναθεώρησή τους. Στην Ελλάδα, δεδοµένων των τρεχουσών οικονοµικών συνθηκών και των υποχρεώσεων που απορρέουν από το Μνηµόνιο της χώρας µε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και το ιεθνές Νοµισµατικό Ταµείο, εκφράζονται ανησυχίες ότι το φυσικό και πολιτιστικό περιβάλλον διατρέχει τον κίνδυνο να θεωρηθεί βάρος ή άλλως πολυτέλεια ή ακόµη και µέσο για το ξεπέρασµα της κρίσης µε όρους ανάλωσής του. Σε κάθε περίπτωση σε µια οργανωµένη προσπάθεια βιώσιµης ανάκαµψης η προστασία και διαχείριση του θα πρέπει να κατέχει κεντρική θέση αφού αποτελεί απόθεµα ανάπτυξης. 6 Επισηµαίνεται ότι στην Ηλεία και στην Αιτωλοακαρνανία: ολοκληρώθηκε η πρώτη φάση των διαγωνισµών και εκκρεµεί η έκδοση αποφάσεων από το ΣτΕ επί των προσφυγών που είχαν υποβληθεί. Στην Αχαΐα: αναµένεται η απόφαση του ηµοτικού Συµβουλίου Πατρών και προετοιµάζεται η πρώτη φάση του διαγωνισµού. 103

9 Όπως προαναφέρθηκε, στο θεσµοθετηµένο ΠΠΧΣΑΑ δεν υπάρχουν προβλέψεις για δράσεις και έργα ορθολογικής διαχείρισης και εκµετάλλευσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, µε βάση και τις νέες ευρωπαϊκές πολιτικές, καθώς και για την προστασία του τοπίου. Επιπλέον, οι µεγάλες καταστροφές από τις πυρκαγιές, τις πληµµύρες κλπ, καθιστούν αναγκαίο τον προγραµµατισµό ενός αναθεωρηµένου σχεδίου διαχείρισης φυσικών κινδύνων. Εκτός όµως από τους φυσικούς κινδύνους, στην Π Ε εντοπίζεται πληθώρα πιέσεων/ απειλών, ανθρωπογενούς προέλευσης, που µπορεί να δηµιουργήσουν σοβαρές και µη αντιστρεπτές βλάβες στο περιβάλλον. Μεταξύ άλλων συµπεριλαµβάνονται οι ελλείψεις στις υποδοµές διαχείρισης στερεών απορριµµάτων και υγρών αποβλήτων, η συµβατική γεωργία, η υπερβόσκηση, οι παράνοµες απολήψεις υδάτων, οι αµµοληψίες, η αστική και βιοµηχανική ρύπανση, οι εξορυκτικές δραστηριότητες, τα µεγάλα τεχνικά έργα, οι φυσικές καταστροφές, κ.ά. Σηµαντικό θεωρείται η αναθεώρηση των κατευθύνσεων του ΠΠΧΣΑΑ να γίνει και πάλι µε εξειδίκευση κατά γεωγραφικές ενότητες (παράκτιες και ορεινές), µε σεβασµό στις ιδιαιτερότητες της κάθε περιοχής (βάση και της ευρωπαϊκής πολιτικής για το τοπίο). Ειδικά στον παράκτιο χώρο που δέχεται και τις περισσότερες πιέσεις, λόγω των µεγαλύτερων δεικτών ανάπτυξης, δεδοµένου του πλούσιου και ιδιαίτερα αξιόλογου φυσικού περιβάλλοντος (βλ. παραλιακά δάση, υγρότοποι, αµµώδεις ακτές και αµµοθίνες, ελώδεις ακτές, φυσικοί φράχτες µε φρύγανα, κ.ά), καθώς και των ιδιαίτερα σηµαντικών προστατευόµενων περιοχών εθνικής, ευρωπαϊκής ή διεθνούς σηµασίας, καθίσταται αναγκαία η λειτουργική αναβάθµιση και ενδυνάµωσή του. Προοπτικές για την αειφορική ανάπτυξη της Π Ε Η ανάδειξη και αξιοποίηση των φυσικών και πολιτιστικών πόρων µπορεί να αποτελέσει πεδίο επενδύσεων µε σαφή κοινωνικό προσανατολισµό που να απευθύνεται στο σύνολο του πληθυσµού. Σε συνδυασµό µε πολιτικές τόνωσης της περιφερειακής ανάπτυξης το περιβάλλον δύναται να αποτελέσει παράγοντα υπέρβασης της κρίσης και µετάβασης σε ένα παραγωγικό υπόδειγµα βασισµένο σε περισσότερο αειφορικά χαρακτηριστικά και σε µικρότερης έντασης καταναλωτικά πρότυπα, προσαρµοσµένα στις παραγωγικές δυνατότητες της ελληνικής οικονοµίας και κοινωνίας. Οι προοπτικές για την αειφορική ανάπτυξη της Π Ε που προκύπτουν από την προστασία του φυσικού και πολιτιστικού περιβάλλοντος είναι: Η διαχείριση και ανάδειξη του σηµαντικού αριθµού προστατευόµενων περιοχών (Ramsar, Μνηµεία Παγκόσµια Κληρονοµιάς, περιοχές Σύµβασης Βαρκελώνης, Βιογενετικά Αποθέµατα, Αισθητικά άση, ιατηρητέα Μνηµεία της Φύσης, Καταφύγια Άγριας Ζωής και Εκτροφεία θηραµάτων, ΕΖ και ΖΕΠ για την ορνιθοπανίδα, Εθνικά Πάρκα). Η αξιοποίηση, ανάδειξη και σύνδεση σε δίκτυα του σηµαντικού αριθµού αρχαιολογικών χώρων, µνηµείων και ιστορικών τόπων ορισµένα εκ των οποίων και παγκόσµιας εµβέλειας και σηµασίας - που γειτνιάζουν ή εµπεριέχουν αξιόλογα στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος. Η ορθολογική εκµετάλλευση του πλούσιου αποθέµατος σε φυσικούς πόρους, ορυκτός πλούτος 7 πυκνό δίκτυο επιφανειακών υδατικών πόρων που αποτελείται από λίµνες, λιµνοθάλασσες, ποτάµια, χείµαρρους, κ.ά. Λαµβάνοντας υπόψη την τρέχουσα οικονοµική κατάσταση της χώρας η αξιοποίηση αυτή καθίσταται επιτακτική υπό την προϋπόθεση πάντα της ορθολογικής διαχείρισης και της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος. Η έρευνα και εκµετάλλευση υδρογονανθράκων στον Πατραϊκό κόλπο και το υτικό Κατάκολο (στην Π Ε απαντώνται οι 2 από τις 3 θαλάσσιες περιοχές, στις οποίες θα παραχωρηθούν τα δικαιώµατα. Η τρίτη θαλάσσια περιοχή αφορά στα Ιωάννινα). Οι εξαιρετικά σηµαντικές δυνατότητες ανάπτυξης διαφόρων οικονοµικών δραστηριοτήτων, σε σχέση µε την ανάδειξη κυρίως του τουρισµού και της αλιείας, στις εκτεταµένες ακτές και παραλίες, του δυτικού µετώπου της Π Ε, από Αιτωλοακαρνανία έως Ηλεία, νότια της Αιτωλοακαρνανίας και βόρεια της Αχαΐας. Η ανάδειξη των αξιόλογων οικισµών/τµηµάτων οικισµών της Π Ε, µε την εφαρµογή των προτάσεων που θα προκύψουν από τις µελέτες που έχουν προκηρυχθεί από το ΥΠΕΚΑ, µε τον τίτλο «Μελέτες µορφολογικών κανόνων δόµησης και αρχιτεκτονικής». 7 Βλ. λιγνιτοφόρα λεκάνη στην περιοχή των Καλαβρύτων, λιγνιτοφόρα λεκάνη στην ευρύτερη περιοχή Ζαχάρως, βιοµηχανικά ορυκτά (γύψος) στην Αιτωλοακαρνανία, λατοµικά µάρµαρα και αδρανή, µεταλλεία ενεργειακών ορυκτών, Γεωθερµικό Πεδίο Χαµηλής Θερµοκρασίας στην Ρίζα Αντιρρίου Αιτωλοακαρνανίας, κ.α. 104

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020

Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Αναπτυξιακό Συνέδριο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για την νέα Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 23 04 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης ΕΠΠΕΡΑΑ «Το

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006

Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο. Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Εθνικό Σχέδιο Στρατηγικής Αγροτικής Ανάπτυξης της Ελλάδας για την 4η προγραµµατική περίοδο Σχόλια του WWF Ελλάς στο 3 ο προσχέδιο Μάιος 2006 Γενικά σχόλια Το κείµενο παρουσιάζεται σε γενικές γραµµές ικανοποιητικό

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020

Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος. Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Χρηματοδότηση δράσεων στον Τομέα του Περιβάλλοντος Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 ΠΟΡΟΙ Π.Π 2014-2020 ΕΠ - ΥΜΕ - ΠΕΡΑΑ (ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ - ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ) ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΤΑΝΟΜΕΣ ΠΟΡΩΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗ ΜΕΤΑΦΟΡΕ ΠΕΠ ΣΥΝΔΡΟΜΗ

Διαβάστε περισσότερα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα

Αλλάζει τη. ζωή μας. www.epperaa.gr. www.ypeka.gr. Προστατεύει από τα Απόβλητα Προστατεύει από τα Απόβλητα Αλλάζει τη ζωή μας www.epperaa.gr www.ypeka.gr Ε.Π. «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» 2007-2013 Το ΕΠΠΕΡΑΑ ενισχύει την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αποβλήτων βελτιώνει την Ποιότητα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΔΕΙΚΤΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΛΛΑΔΑ - ΚΥΠΡΟΣ 2007-2013 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»... 2 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 2 «ΦΥΣΙΚΟ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ»... 3 ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 3 «ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ»... 4 ΑΞΟΝΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Ο ρόλος των δήμων στην προώθηση των συστημάτων ΑΠΕ στο πλαίσιο της Νέας Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Τι μπορεί να αναλάβει η Τοπική Αυτοδιοίκηση Οι ΟΤΑ σε ευρωπαϊκό επίπεδο, κατέχουν πρωταγωνιστικό

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος

ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ & ΒΙΩΣΙΜΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ: Η Περίπτωση της Ελλάδος του Δρ. Κωνσταντίνου Αραβώσης Λέκτορα Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου Ως Βιώσιµη Ανάπτυξη ορίζεται η ανάπτυξη η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΙΛΟΓΩΝ ΤΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΤΑ ΤΟ 2013 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2012 1 Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του αγροδιατροφικού τομέα

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020.

Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής 2014-2020. Γεώργιος Γιαννούσης Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων - ΕΣΠΑ Κατευθύνσεις Εθνικής Αναπτυξιακής Στρατηγικής Αναπτυξιακό όραμα: «Η συμβολή στην αναγέννηση της ελληνικής οικονομίας

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006

ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΟΔΟΥ TOY ΠΕΠ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2000-2006 Διανύουμε το τελευταίο έτος εφαρμογής της Γ Προγραμματικής Περιόδου και κατ ακολουθία και αν δεν εδίδετο παράταση λόγω των καταστροφικών

Διαβάστε περισσότερα

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο

Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο Διαμορφώνοντας τις προτεραιότητες του Τομέα «Περιβάλλον Βιώσιμη Ανάπτυξη» στη Νέα Προγραμματική Περίοδο ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΓΓΕΤ 22 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2014 (Δρ. Α. ΓΥΠΑΚΗΣ, ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ελληνική Δημοκρατία ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ Ανέστης Γουργιώτης Δρ. Μηχανικός Xωροταξίας Δ/νση Χωροταξίας Φωτεινή Στεφανή Τοπογράφος

Διαβάστε περισσότερα

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants

Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012. Πέπη Θεοδώρου. S.M.R. Consultants Training Session Ευκαιρίες χρηµατοδότησης για έργα σχετικά µε την προστασία του περιβάλλοντος στην Περιφερειακή Ενότητα Πρέβεζας και στην Περιφέρεια Ηπείρου γενικότερα Πρέβεζα, 8 9 Οκτωβρίου 2012 «Ειδικές

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ

Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΔΙΕΘΝΗΣ ΗΜΕΡΙΔΑ «Διακυβέρνηση και καινοτομία: μοχλός αειφόρου ανάπτυξης, διαχείρισης και προστασίας των φυσικών πόρων» Τρίτη 22 Οκτωβρίου 2013 Μεταφορά Καινοτομίας και Τεχνογνωσίας σε Επίπεδο ΟΤΑ ΑΝΤΩΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Α.1.1.α.6 ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΛΟΙΠΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΜΕΓΕΘΗ ΚΑΙ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ 1. ΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ 1.1 Πληθυσµός Κατά την εκπόνηση του

Διαβάστε περισσότερα

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019

Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το Αναπτυξιακό-Στρατηγικό Όραµα για το 5ετές Επιχειρησιακό Πρόγραµµα 2014-2019 Το στρατηγικό - αναπτυξιακό όραµα του ήµου Χανίων για την προγραµµατική περίοδο 2015 2019 διαµορφώθηκε µε βάση τις τοπικές,

Διαβάστε περισσότερα

Φ.. ΧΕΛΜΟΥ-ΒΟΥΡΑΪΚΟΥ Dr. ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΙΑΤΡΟΥ Καθηγητής ΤΜΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΤΟΜΕΑΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΦΥΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΑΤΡΩΝ Πρόεδρος Σ Φ Χελµού-Βουραϊκού Σύντοµο ιστορικό 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων

Διαβάστε περισσότερα

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις

8. Συµπεράσµατα Προτάσεις 8. Συµπεράσµατα Προτάσεις Όπως φάνηκε από όλα τα παραπάνω ο οικότοπος των Μεσογειακών Εποχικών Λιµνίων αποτελεί συγκριτικό πλεονέκτηµα των περιοχών µελέτης και η διατήρηση του µπορεί να συνδυαστεί άµεσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας

Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Ορθολογική διαχείριση των υδάτων- Το παράδειγμα της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας Δρ. Νικόλαος Τσοτσόλης Γεωπόνος-μέλος του ΓΕΩΤΕΕ, με ειδίκευση στη διαχείριση των εδαφοϋδατικών πόρων (MSc, PhD) Γενικός

Διαβάστε περισσότερα

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης

Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ Καθηγητής Χάρης Κοκκώσης Τουρισµός Κλιµατική Αλλαγή Επιπτώσεις της Κλιµατικής Αλλαγής στον Τουρισµό Πράσινη Οικονοµία και Τουρισµός ράσεις Προσαρµογής Τουρισµός µ Η Ευρώπη

Διαβάστε περισσότερα

αειφορία και περιβάλλον

αειφορία και περιβάλλον ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΥΠΡΟΥ ΤΜΗΜΑΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΓΕΩΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ Αειφορία και Περιβάλλον ΠΟΜ 215 Ι ΑΡΧΕΣ ΑΕΙΦΟΡΙΑΣ http://www.evangelosakylas.weebly.com Ευάγγελος Ακύλας Αειφορία

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΣΕΣ 2014-2020 ΤΟ ΝΕΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΕΤΑΙΡΙΚΗΣ ΣΧΕΣΗΣ 2014 2020 ΚΑΙ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ Α ΒΑΘΜΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΡΕΧΟΥΣΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΟΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ ΝΕΩΝ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας

Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Ειδική Γραμματεία Υδάτων Υπουργείο Π.Ε.Κ.Α. Χρηματοδότηση Δράσεων και Έργων για τα Ύδατα ως Εργαλείο Ολοκλήρωσης μιας Εθνικής Πολιτικής για το Νερό Η περίπτωση της Κορινθίας και της Αχαίας Κωνσταντίνα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ

ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ ΕΡΓΑΛΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΛΙΜΝΗΣ ΚΑΡΛΑΣ Θ. Παπαδημητρίου, Π. Σιδηρόπουλος, Δ. Μιχαλάκης, Μ. Χαμόγλου, Ι. Κάγκαλου Φορέας Διαχείρισης Περιοχής Οικοανάπτυξης Κάρλας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών

ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ. ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΑΜΙΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΤΙΚΟΥ ΝΕΡΟΥ ΣΤΙΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ρ. Ε. Σταυρινός Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίµων µ ιοικ. Τοµέας Κοιν. Πόρων & Υποδοµών ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο

1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο 1.11 Το Προγραµµατικό πλαίσιο Η αξιολόγηση του προγραµµατικού πλαισίου µε βάση τις προδιαγραφές εντάσσεται σε κάθε θεµατική ενότητα (πίνακες προγραµµατιζόµενων έργων και αξιολόγησή/κατάστασή τους). Στο

Διαβάστε περισσότερα

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos.

Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα Τηλ. Επικοινωνίας: 26920 29140, Φαξ: 26920 29141 e-mail: fdxb@otenet.gr Web site: http://www.fdchelmos. Το έργο και οι δράσεις του Φ.Δ. Χελμού- Βουραϊκού για την προστασία και διαχείριση του Εθνικού Πάρκου Κουμούτσου Ελένη, Περιβαλλοντολόγος MSc, Συντονίστρια Έργου Δ/νση: Αγ. Αλεξίου 35, 250 01 Καλάβρυτα

Διαβάστε περισσότερα

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις;

Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Αναπτυξιακό Συνέδριο Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας Πώς η ΚΑΠ θα αντιμετωπίσει τις προκλήσεις; Ανακοίνωση της Επιτροπής Η ΚΑΠ προς το Προκλήσεις 2020 3 στόχοι πολιτικής Οικονομικές για την Προγραμματική περίοδο

Διαβάστε περισσότερα

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ

Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Εργαλεία του Πολεοδοµικού Σχεδιασµού ΓΠΣ - ΣΧΟΟΑΠ Θ. ΨΥΧΟΓΙΟΣ Τοπ. Μηχ/κός Πολεοδόµος Προϊστάµενος Τµήµατος Σχεδιασµού Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου και Προστασίας Περιβάλλοντος Αθήνας ΕΠΙΠΕ Α ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση

Προστατευόμενη Περιοχή Χελμού-Βουραϊκού: δικτύωση : εκπαίδευση έρευνα δικτύωση Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Μαρία Καμηλάρη Βιολόγος, M.Sc. Φορέας Διαχείρισης Χελμού Βουραϊκού Ας συστηθούμε... 1992 Πρόταση Ορειβατικού Συλλόγου Καλαβρύτων σε συνεργασία

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου

Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου Περιφέρειας Ν. - Κατευθύνσεις για τη Διαμόρφωση Στρατηγικών Προτεραιοτήτων και έργων για την βιώσιμη Ενεργειακή Ανάπτυξη της Περιφέρειας Νοτίου ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη

ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός. Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΕΣΠΑ ΕΣΠΑ 2014-2020 Ο νέος στρατηγικός σχεδιασμός Εξειδίκευση Αξόνων Στρατηγικής Περιβάλλον - Αειφόρος Ανάπτυξη ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας

ΕΙΣΗΓΗΣΗ. Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας ΕΙΣΗΓΗΣΗ Προτάσεις καλής οργάνωσης υπηρεσιών Δήμων: Θέματα Πολεοδομίας 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ H Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης (Πρόγραμμα «Καλλικράτης»), που ήδη αποτελεί Νόμο

Διαβάστε περισσότερα

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν

Τ Α ΣΤ Σ Ι Τ Κ Ι Ο Π ΕΡ Ε Ι Ρ Β Ι ΑΛΛ Λ Ο Λ Ν ΤΟ ΑΣΤΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ Ο χώρος µπορεί να διακριθεί σε 2 κατηγορίες το δοµηµένοαστικόχώρο και το µη αστικό, µη δοµηµένο ύπαιθρο αγροτικό ή δασικό χώρο. Αστικός χώρος = ήλιος, αέρας, το νερό, η πανίδα, η χλωρίδα,

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές Προώθηση και Ενίσχυση της Πρωτοβουλίας του Συμφώνου των Δημάρχων στην Ελλάδα: «Περισσότεροι συμμετέχοντες, καλύτερα Σχέδια Δράσης στην Ευρώπη» Αθήνα, 12-13 Ιουνίου 2014 Περιφερειακές και εθνικές πολιτικές

Διαβάστε περισσότερα

3.1 Φυσικό γεωγραφικά χαρακτηριστικά

3.1 Φυσικό γεωγραφικά χαρακτηριστικά 3.1 Φυσικό γεωγραφικά χαρακτηριστικά 3.1.1 Νεώτερα στοιχεία στη φυσικο-γεωγραφική µορφολογία, τα εδαφολογικά χαρακτηριστικά και τα κλιµατολογικά δεδοµένα ιευκρινίζεται ότι, τα στοιχεία που καταγράφονται

Διαβάστε περισσότερα

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας

Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Ο Πολιτισμός ως στρατηγικός παράγοντας ανάπτυξης στην Προγραμματική Περίοδο 2014 2020 Δρ Λίνα Μενδώνη Γενική Γραμματέας Περιφερειακό Αναπτυξιακό Συνέδριο Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για την προγραμματική

Διαβάστε περισσότερα

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011

Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 1 2 Πρωταρχικός στόχος «Ευρώπη 2020» Τρέχουσα κατάσταση στην Ελλάδα τέλος 2011 Εθνικός στόχος 2020 στο ΕΠΜ Διάθεση του 3% των δαπανών στην έρευνα και ανάπτυξη 0,6% 2007 2% Το 75% του πληθυσμού ηλικίας

Διαβάστε περισσότερα

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D.

Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. Πλαίσια Χωρικού Σχεδιασµού στον Ευρωπαϊκό και Ελληνικό χώρο : πολιτικές και θεσµοί Αθηνά Γιαννακού ρ. Χωροτάκτης-Πολεοδόµος (M.Sc.&Ph.D. LSE) ΜΕΡΟΣ 1 Ο χωρικός σχεδιασµός στο πλαίσιο της αειφόρου ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

ΘΕΜΑ: Διαχείριση των αστικών στερεών αποβλήτων (ΑΣΑ) του Δήμου Αρχ. Ολυμπίας Π.Ε. Ηλείας, Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ & ΙΟΝΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΗΣ & ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΧΩΡΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου

Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Οι Άξονες, τα Μέτρα και οι στόχοι του Στρατηγικού Σχεδίου Άξονας 1 : Περιβάλλον και Ποιότητα Ζωής 1.1. Φυσικό και οικιστικό περιβάλλον 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 Βελτίωση, προστασία και αποκατάσταση του φυσικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ»

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ «ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΙΣ ΚΤΙΡΙΑΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ» ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΣΠΑΤΩΝ ΑΡΤΕΜΙΔΑΣ 27 ΜΑΡΤΙΟΥ 2015 Θέμα: «Η ανάγκη για έναν ολοκληρωμένο Ενεργειακό Σχεδιασμό στο

Διαβάστε περισσότερα

6. Χρηµατοδοτικό σχέδιο, το οποίο περιλαµβάνει δύο πίνακες 6.1. Ετήσια συνεισφορά του ΕΓΤΑΑ (σε ΕΥΡΩ) 543 6.2. Χρηµατοδοτικό σχέδιο ανά Άξονα (σε ΕΥΡΩ, συνολική περίοδος) Πίνακας 6.2.1: Χρηµατοδοτικό σχέδιο

Διαβάστε περισσότερα

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ»

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ» Εισηγητής: Σωκράτης Φάμελλος Χημικός Μηχανικός MSc Διευθυντής Τοπικής Ανάπτυξης, ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΕ Οι υδατικοί πόροι αποτελούν βασική παράμετρο της αναπτυξιακής διαδικασίας και της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ «ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΣ ΜΠΑΛΤΑΤΖΗΣ» 2007-2013 Γενική Περιγραφή: Το Πρόγραµµα Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 (ΠΑΑ) αποτελεί το µέσο για την υλοποίηση του Εθνικού Στρατηγικού

Διαβάστε περισσότερα

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ

Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥΣ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΣΗΜΑΤΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΦΟΡΕΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Αντώνιος Μαζάρης, Λέκτορας Τομέα Οικολογίας, Τμήμα Βιολογίας, ΑΠΘ Στέλλα Χρυσαλίδου, Βιολόγος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Μετη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης Ημερίδα ManagEnergy Έξυπνη Χρηματοδότηση και Τεχνική Υποστήριξη για Δράσεις Βιώσιμης Ενέργειας στην Ελλάδα ΠΡΑΣΙΝΕΣΑΓΡΟΤΙΚΕΣ& ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος

Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος Η Διημερίδα υλοποείται στο πλαίσιο της Πράξης «Δράσεις Δια Βίου Μάθησης για το Περιβάλλον και την Αειφορία», μέσω του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», με τη συγχρηματοδότηση

Διαβάστε περισσότερα

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou.

Β Ι Ο Μ Α Ζ Α. Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές. Ilia Gavriotou, LL.M www.mstr-law.gr. Ilia Gavriotou. Β Ι Ο Μ Α Ζ Α Το Νέο Νομοθετικό Πλαίσιο Αδειοδότηση - Τιμολόγηση Προοπτικές ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ευνοϊκές ρυθμίσεις αδειοδότησης και τιμολόγησης Ν. 3468/2006 Ν. 3851/2010 (αναθεώρηση Ν. 3468/2006)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Με τη συγχρηµατοδότηση της Ελλάδας ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ ΜΗΔΕΝΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ Μειωμένη ενεργειακή κατανάλωση Υπάρχουσα κατάσταση Μηδενική

Διαβάστε περισσότερα

Fax : 210 6430625 e-mail :

Fax : 210 6430625 e-mail : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕ.ΧΩ..Ε. ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΕΥΠΕ (ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ) Ταχ. /νση : Λ. Αλεξάνδρας 11 Τ.Κ. : 114 73 Πληροφορίες : Μ. Γκιόκα Τηλέφωνο : 210 6417814 Fax :

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ. Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση των αποβλήτων. Η Ο ΡΟΛΟΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΤΗΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ ΕΙΣΗΓΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ & ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΗΣ ΤΕΔΚΝΑ, κ. Γ. ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ Η Ελλάδα υστερεί σοβαρά στη βιώσιμη διαχείριση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015

ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΠΟΛΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΖΩΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΣΙΑΣ: ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΩΝ 2014 2015 ΑΡΧΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΚΥΠΡΟΥ ΙΟΥΛΙΟΣ 2013 Π Ρ Ο Ο Ι Μ Ι Ο Η σημασία του ανθρώπινου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ

ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΣΧΕ ΙΟ ΕΡΓΩΝ - ΡΑΣΕΩΝ ΗΜΟΥ ΑΡΧΑΝΩΝ ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ ΕΤΟΥΣ 2012 ΕΚΕΜΒΡΙΟΣ 2011 1 ΤΟ ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΑΡΧΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ & ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ Αποστολή του ήµου Αρχανών - Αστερουσίων,

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά

Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ. 1. Γενικά Α.1.2 ΣΥΝΟΨΗ ΠΟΡΙΣΜΑΤΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ 1. Γενικά Σκοπός και κύριος στόχος της Α φάσης αυτής της µελέτης, της οποίας αντικείµενο είναι η αξιολόγηση του βαθµού και του τρόπου εφαρµογής των κατευθύνσεων και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ, ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ NATURA 2000 ΚΑΙ LIFE+ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΟΜΕΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ http://www.minenv.gr/ 369 370 371 ΠΑΡΚΟ ΠΡΕΣΠΩΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΟΥ ΗΜΟΥ ΗΜΟΣ ΕΛΑΣΣΟΝΑΣ 6 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 57- ΕΛΑΣΣΟΝΑ ΤΚ 40200 Τηλ. 2493350224, 2493022610 Fax 2493022310 Ιστοσελίδα:www.elassona.gov.gr Email: dimoselassonas@hol.gr ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΑΝΟΙΧΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική

Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Εθνικό Πάρκο Υγροτόπων ΚοτυχίουΚοτυχίου Στροφυλιάς Φορέας ιαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου Στροφυλιάς Καραµπέρου Γεωργία, ασολόγος-συντονίστρια έργου Αρετή Ζαχαροπούλου, Περιβαλλοντολόγος Βασιλική Ορφανού,

Διαβάστε περισσότερα

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ

ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Ηλίας Μ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ι ΡΥΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ & ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ιαχείριση των Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα ΗλίαςΜ. Ντεµιάν Svetoslav Danchev Αθήνα, Iούνιος 2010 Ατζέντα Παρουσίασης Σκοπός της Μελέτης Παγκόσµια Κρίση του Νερού Προσφορά Υδάτινων Πόρων στην Ελλάδα Η Ζήτηση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Περιβάλλοντος και Πολιτισμού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΦΥΣΗΣ ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΤΟΥΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΤΟΥ ΠΑ.ΣΟ.Κ 2007 ΑΠΑΝΤΗΣΗ κυρίου Γιώργου Παπανδρέου 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ

Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Α.1.1.β.4. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΙΣΧΥΟΝΤΟΣ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ Ακολουθώντας κατά γράµµα τις προδιαγραφές της µελέτης περιοριστήκαµε στα δύο πρώτα κεφάλαια σε απλή καταγραφή των κατευθύνσεων του Γενικού και των Ειδικών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 5 η Προγραμματική Περίοδος ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2014-2020 Το Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας, στις 26 Ιουνίου, κατέληξε σε πολιτικές αποφάσεις για τη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ, με βάση τις προτάσεις που

Διαβάστε περισσότερα

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου»

«Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Oρθολογική διαχείριση των υδατικών πόρων του Π.Σ. Βόλου και της ευρύτερης περιοχής του Πηλίου» «Απόψεις, Επισημάνσεις και προτάσεις του ΤΕΕ Μαγνησίας» ΥΔΑΤΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ Άνιση χωρική και χρονική κατανομή

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Ο ΠΡΟΕ ΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ Η κρίση του περιβάλλοντος των τελευταίων δεκαετιών ήταν το έναυσµα µιας νέας δυναµικής, η οποία οδήγησε και στην αναγκαιότητα της δηµιουργίας ειδικών σπουδών για την

Διαβάστε περισσότερα

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο»

WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» WP 3: «Διοικητικά εργαλεία και ενισχύσεις σε τοπικό επίπεδο» 1. Εθνικό πλαίσιο επενδύσεων σε Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας Σκοπός του νέου νόμου για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (νόμος 3468/2006 ΑΠΕ)

Διαβάστε περισσότερα

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020

Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Αξιοποίηση των Ευρωπαϊκών Διαρθρωτικών και Επενδυτικών Ταμείων στην Κύπρο 2014-2020 Medeea International Conference Mediterranean Energy Cities Λευκωσία, 16 Μαΐου 2013 Γραφείο Προγραμματισμού Άδωνις Κωνσταντινίδης,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ URL: www.enveng.uowm.gr Ο Ρόλος του Μηχανικού Περιβάλλοντος Η αποκατάσταση, η προστασία, η διαχείριση του περιβάλλοντος με

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΜΑΘΗΣΙΑΚΟ ΠΕΔΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (Π.Ε.Α.Α.) Παραγωγικές Διαδικασίες & Υγεία Δήµητρα Σπυροπούλου Επίτιµη Σύµβουλος Παιδαγωγικού Ινστιτούτου H Ε.Α.Α. µετεξέλιξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΗΣΙΩΤΙΚΕΣ «ΚΟΙΝΟΤΗΤΕΣ»- ΝΕΟ ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1: «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ

Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Α.1.1.α.3 ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ, ΕΠΙΠΕ ΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 1. ΠΕΠ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ 1 Τα ΠΕΠ υτικής Ελλάδας - Πελοποννήσου Ιονίων Νήσων 2 είναι από τα πέντε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΛΟΥΜΠΛΙΑΝΑΣ Δήλωση συνέχισης με σκοπό τη στήριξη και την ενίσχυση πρωτοβουλιών για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων «Πολιτικές στήριξης και τεχνολογικές λύσεις για την ενεργειακή αναβάθμισης

Διαβάστε περισσότερα

Προγραμματισμός 2015

Προγραμματισμός 2015 Προγραμματισμός 2015 Το 2015 προβλέπεται να παραμείνει μια χρονιά εξαιρετικά δύσκολη και με ιδιαίτερα αυξημένες απαιτήσεις για την Ορνιθολογική. Το συνολικό οικονομικό και πολιτικό περιβάλλον στο οποίο

Διαβάστε περισσότερα

1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή

1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή 1.9 Λοιπή τεχνική υποδοµή 1.9.1 Ενεργειακή υποδοµή υπερτοπικής εµβέλειας: Σύµφωνα µε τα στοιχεία της ανάλυσης που προηγήθηκε το ίκτυο µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας φαίνεται να είναι σε ικανοποιητική κατάσταση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 Επιτροπή Αναφορών 2004 22 Ιουλίου 2004 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ Αναφορά 893/2003 του Antonio Cecoro ιταλικής ιθαγένειας σχετικά µε περιβαλλοντικό ζήτηµα που αφορά την ακτή της

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΧΩΡΟΤΑΞΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ, ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΞΕΙ ΙΚΕΥΣΗ ΤΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ

ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΩΡΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑ ΘΕΜΑ ΘΕΩΡΙΑ (σε ώρες) ΠΡΑΚΤΙΚΗ (σε ώρες) ΕΙΣΗΓΗΤΗΣ 1 η Ελληνική Γεωργία στην Ε.Ε. Κοινή Αγροτική Πολιτική (ΚΑΠ). Παγκοσμιοποίηση αγοράς. Δυνατότητες των

Διαβάστε περισσότερα

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015

ΦΑΚΕΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ 2015 Αντικείμενο: «Μελέτη Σχεδίου Διαχείρισης Εθνικού Δρυμού Αίνου» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ)

Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Εταιρικό Σύμφωνο για το Πλαίσιο Ανάπτυξης (ΕΣΠΑ) Νέα Προγραμματική Περίοδος 2014-2020 Νέο ΕΣΠΑ Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα που υπεβλήθησαν είναι επτά τομεακά και δεκατρία περιφερειακά. Ο προϋπολογισμός

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον

Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Εθνικό Πάρκο Σχινιά - Μαραθώνα: Από το παρελθόν στο μέλλον Δρ. Δρ. MSc Νίκη Ευελπίδου, ΕΚΠΑ Για την πιο αποτελεσματική χωροταξική απεικόνιση αλλά κυρίως για τη βέλτιστη διοίκηση και διαχείριση του Πάρκου,

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ»

ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΔΡΟΜΕΝΤΩΡ» Συντονιστής: Καθ. Αθανάσιος Λουκάς Επιστ. Υπεύθυνος: Αναπλ. Καθ. Νικήτας Μυλόπουλος Δρ. Λάμπρος Βασιλειάδης Εργαστήριο Υδρολογίας και Ανάλυσης Υδατικών Συστημάτων, Πεδίον Άρεως,

Διαβάστε περισσότερα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα

Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ Υ ΑΤΩΝ Εφαρµογή της Οδηγίας Πλαίσιο 2000/60/ΕΚ για τα νερά στην Ελλάδα ρ.. Νεκταρία Μενούνου Γεωχηµικός, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας, ιεύθυνση Υδάτων ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ. Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΑ ΣΧΕΔΙΑ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Β.Λ. Μαλιώκας, Μ.Β. Μαλιώκα και Σ.Π. Παπαδήμας Γραφείο Μελετών Βασίλειος Μαλιώκας & Συνεργάτες ΕΠΕ Γ. Παπανδρέου 18, 54645

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ (ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΠΑΝΑΓΙΑΣ ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ ΠΑΛΙΟΥ ΚΑΡΝΑΓΙΟΥ) ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Ο Λ Ο Κ Λ Η Ρ Ω Μ Ε Ν Ω Ν Π Α Ρ Ε Μ Β Α Σ Ε Ω Ν Α Σ Τ ΙΙ Κ Η Σ Α Ν Α Π Τ Υ Ξ Η Σ Ε.. Τ.. Π.. Α.. & Ε.. Κ.. Τ.. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΑΣΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΔΗΜΟΥ ΚΑΒΑΛΑΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή,

Η Περιφέρεια υτικής Ελλάδας αναγνωρίζοντας το σηµαντικό ρόλο του τουρισµού στην οικονοµία και την ανάπτυξη της περιοχής, εισάγει σε ανοιχτή, ΚΕΙΜΕΝΟ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ» ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ ΟΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ & ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ Φίλες/Φίλοι, Η Περιφέρεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ. με τη διατύπωση συγκεκριμένου Αναπτυξιακού Σχεδίου, με την στήριξη του Σχεδίου από μια ισχυρή και βιώσιμη εταιρική σχέση και ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Π 1. SWOT ΑΝΑΛΥΣΗ Στα πλαίσια του παρόντος επιχειρησιακού προγράμματος πρωτοβουλίας LEADER+ θα ενταχθούν περιοχές που θέλουν και μπορούν να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια ολοκληρωμένη, βιώσιμη

Διαβάστε περισσότερα

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013.

Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Δήµος Αλεξανδρούπολης Απολογισµός Δηµάρχου 2013. Διεύθυνση Προγραµµατισµού, Οργάνωσης και Πληροφορικής 1) Πρόγραµµα Ανάπτυξης Δοµών & Υπηρεσιών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης προς όφελος των γυναικών για την

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος

Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Προστατευόμενεςπεριοχέςως εργαλεία διατήρησης και διαχείρισης του θαλάσσιου περιβάλλοντος Σωτήρης Ορφανίδης Δρ. Βιολόγος-Αναπληρωτής Ερευνητής Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘΙΑΓΕ) Ινστιτούτο Αλιευτικής

Διαβάστε περισσότερα

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:...

Προσωπικά Στοιχεία (προαιρετικά) Ονοματεπώνυμο: Διεύθυνση:.. Τηλέφωνο:... Email:... ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ 2015-2019 ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ Ενεργός πολίτης Δήμου Λευκάδας Στοιχεία ερωτηθέντος: Φύλο Άνδρας Γυναίκα Ηλικία 18-30 30-45 45-65 65- και πάνω Περιοχή Κατοικίας:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΠΟΛΟΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΤΗΣ Π..Ε Η Επιτροπή που συγκροτήθηκε µε Απόφαση του Γενικού Γραµµατέα της Περιφέρειας υτικής Ελλάδας για την υποβοήθηση της υποβολής πρότασης για την δηµιουργία Περιφερειακού Πόλου Καινοτοµίας (Π.Π.Κ) στην Π..Ε

Διαβάστε περισσότερα

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν

Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Βιοτεχνολογία και Παραγωγή: Ποια ερωτήµατα πρέπει να απαντηθούν Γ. Ν. Σκαράκης Γεωπονικό Πανεπιστήµιο Αθηνών Συνέδριο Αγροτικής Επιχειρηµατικότητας Αθήνα, 10 Μαΐου 2015 Βασικοί στόχοι γεωργικής ανάπτυξης

Διαβάστε περισσότερα

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων

Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Βιομηχανικά απόβλητα και το Εθνικό Σχέδιο Διαχείρισης Αποβλήτων Δ. Καλλιδρομίτου 1, Κ. Κορυζή 1, Κ. Αραβώσης 2 1 Εψιλον ΑΕ, Μονεμβασίας 27, 15125, Μαρούσι 2 Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο Σχολή Μηχανολόγων

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη»

ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ. «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» ΗΜΕΡΙΔΑ ΤΕΕ «ΟΡΥΚΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΕΣ» ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΕΤΑΛΛΕΥΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «Εξορυκτική ή βιομηχανία και βώ βιώσιμη ανάπτυξη» Η σημασία του εξορυκτικού κλάδου για την ελληνική οικονομία Ο

Διαβάστε περισσότερα

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ

Περιεχόµενα. Σηµερινή Κατάσταση Ο Εθνικός στόχος για 2010 / 2020 Νοµοθετικό Πλαίσιο Αδειοδοτική διαδικασία Εµπόδια στην Ανάπτυξη των ΑΠΕ Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας BiogasIN ΚΑΠΕ Αθήνα, 07 Οκτωβρίου 2011 Ανάπτυξη της Βιοµάζας στην Ελλάδα. Υφιστάµενη Κατάσταση Προοπτικές Ιωάννης Χαραλαµπίδης Ειδικός Επιστήµονας της ΡΑΕ Αθήνα 07.10.2011 1 Περιεχόµενα

Διαβάστε περισσότερα

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή

Ορεινή µορφολογία, ακραίες καιρικές συνθήκες, µικρή ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑΣ (ορεινή περιοχή Καλαβρύτων - Ανατολικής Αιγιαλείας) ΟΡΕΙΝΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ / ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ Γεωµορφολογικά κλιµατικά χαρακτηριστικά Ορεινή µορφολογία,

Διαβάστε περισσότερα