A Α : 6ΕΟΓ7ΛΚ-ΓΓΣ Α ΑΜ : 15PROC Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "A Α : 6ΕΟΓ7ΛΚ-ΓΓΣ Α ΑΜ : 15PROC003137067. Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ. 123344"

Transcript

1 A Α : 6ΕΟΓ7ΛΚ-ΓΓΣ Α ΑΜ : 15PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ρέθυµνο 08/10/2015 Αρ. Πρωτ. : ΟΙΚ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: Πληροφορίες: Ν. ΛΟΥΚΟΓΙΑΝΝΑΚΗΣ Τηλ , Fax ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : 1) Την αριθµ. 7506/ απόφαση του Περιφερειάρχη Κρήτης, µε Α Α: ΒΛΛΥ7ΛΚ-Θ00 περί ένταξης της πράξης «Τόπος του Βοσκού» µε κωδικό ΜΙS στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου της περιόδου ) Την προγραµµατική σύµβαση από την , µε Α Α: ΒΕΖΡ7ΛΚ-ΤΕ2 µεταξύ του ήµου Ανωγείων και της Περιφέρειας Κρήτης για την πράξη «Τόπος του Βοσκού». 3) Την αριθµ /41332/ , µε Α Α: ΒΛ1Λ7ΛΚ-Γ16 απόφαση έγκρισης διάθεσης πίστωσης του έργου «Τόπος του Βοσκού ήµου Ανωγείων» του Περιφερειάρχη Κρήτης. 4) Την αριθµ. 4440/ απόφαση της Ενδιάµεσης ιαχειριστικής Αρχής, περί προέγκρισης των τευχών δηµοπράτησης. 5) Την αριθµ. 651/ απόφαση της Οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί έγκρισης των όρων της αρχικής διακήρυξης. 6) Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 Α / 2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωµένης ιοίκησης Πρόγραµµα Καλλικράτης». 7) Το Π. 149/2010 (ΦΕΚ 242 Α / 2010) «Οργανισµός Περιφέρειας Κρήτης». 8) Τις διατάξεις του Ν. 2362/95 «Περί ηµοσίου λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις». 1

2 9) Την αριθµ /739/2010 ( ΦΕΚ 1291 Β /2010) Απόφαση του Υπουργού Οικονοµικών περί αύξησης των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη. δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 10) διατάξεις του Π.. 118/2007 (ΦΕΚ 150 Α / 2007) «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». 11) Τις διατάξεις του Π.. 60/2007 (ΦΕΚ 64 Α / 2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής νοµοθεσίας στις διατάξεις της οδηγίας 2004/18 ΕΚ». 12) Τις διατάξεις των άρθρων 157 και 201 του Ν. 4281/ ) Tην αριθµ. 193/2015 απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης περί ορισµού µελών ετήσιων επιτροπών πρόχειρων, τακτικών διαγωνισµών, ενστάσεων και παραλαβής αυτών στην Π.Ε.Ρ. 14) Τον προηγηθέντα πρόχειρο µειοδοτικό διαγωνισµό (Α.Προκήρυξης / ) που κρίθηκε άγονος ως προς τα τµήµατα Α, Β, & Ε που αφορούσαν στην προµήθεια : έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, γενικός εξοπλισµός, και ηλεκτρικός εξοπλισµός, αντίστοιχα, για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού ήµου Ανωγείων», λόγω µη ύπαρξης καµίας προσφοράς, σύµφωνα µε το πρακτικό 1/ της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού. 15) Την αριθµ. 799/2015.απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης, µε την οποία εγκρίνεται το αρ. 1/ πρακτικό της επιτροπής διαγωνισµού. Κηρύσσεται άγονος ο διεξαχθής πρόχειρος µειοδοτικός διαγωνισµός (Α.Π / ), ως προς τα τµήµατα Α ( έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός), Β (γενικός εξοπλισµός) & Ε (ηλεκτρικός εξοπλισµός), και αποφασίζεται η προσφυγή στη διαδικασία της διαπραγµάτευσης σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 22 του Π 118/2007 και στο άρθρο 2 παρ. 13 του Ν. 2286/95 µε δηµοσίευση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος µε τους ίδιους όρους της αρχικής διακήρυξης στην ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης. Καλεί τους ενδιαφερόµενους να καταθέσουν προσφορά µε σκοπό την ανάθεση της προµήθειας, έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, γενικός εξοπλισµός, και ηλεκτρικός εξοπλισµός, για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού ήµου Ανωγείων» πρ/σµού δαπάνης ,00 µη συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23%, για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του βοσκού ήµου Ανωγείων» Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Προσφορές γίνονται δεκτές είτε για το σύνολο του έργου (Τµήµα Α + Τµήµα Β + Τµήµα Ε) είτε για ένα ή περισσότερα εκ των τριών τµηµάτων του έργου, στο σύνολο των ειδών τους. Κριτήριο κατακύρωσης επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, είναι η χαµηλότερη τιµή ανά τµήµα του έργου. ιάρκεια ισχύος των προσφορών : 120 ηµέρες από την εποµένη της αποσφράγισής τους. Τόπος και χρόνος διεξαγωγής του διαγωνισµού O διαγωνισµός θα διενεργηθεί στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ ΡΕΘΥΜΝΟ), στις , ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. ενώπιον της αρµόδιας επιτροπής. Ηµεροµηνία και ώρα λήξης κατάθεσης προσφορών Οι ενδιαφερόµενοι πρέπει να υποβάλουν προσφορές σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρούσα διακήρυξη το αργότερο µέχρι την ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. στο τµήµα 2

3 Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης (ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου Τ.Κ Ρέθυµνο) υπόψη του Λουκογιαννάκη Νικολάου ή της κας Αγάπης Αποστολάκη (τηλέφωνα επικοινωνίας και αντίστοιχα). Προσφορές που θα υποβληθούν µετά την παραπάνω ηµεροµηνία και ώρα, λογίζονται ως εκπρόθεσµες. Απορρίπτονται και επιστρέφονται χωρίς να ανοιχτούν. Οι ενδιαφερόµενοι δύναται να υποβάλουν την προσφορά τους ιδιοχείρως ή ταχυδροµικά µε συστηµένη επιστολή ή µέσω εταιρείας ταχυµεταφοράς (courier) στο τµήµα Προµηθειών της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Σε περίπτωση ταχυδροµικής αποστολής η Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης ουδεµία ευθύνη φέρει για το χρόνο παράδοσης και για το περιεχόµενο των φακέλων της προσφοράς. Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί στον πίνακα ανακοινώσεων της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης και στην επίσηµη ιστοσελίδα της Περιφέρειας Κρήτης (http://www.crete.gov.gr). Ο διαγωνισµός θα διεξαχθεί σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, όπως αυτοί αναλύονται στα Παραρτήµατα Α, Β, Γ,8 και Ε της παρούσας. Αναπόσπαστα µέρη της παρούσας είναι: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ΕΙΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΙΑΓΡΑΦΕΣ - ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΥΠΟΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΣΧΕΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ ΜΑΡΙΑ ΛΙΟΝΗ 3

4 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος σε ευρώ µε κριτήριο κατακύρωσης ιαδικασία ιαγωνισµού τη χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών. Εκπόνηση του υποέργου «Προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού» για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του Βοσκού» στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Αντικείµενο Προγράµµατος Κρήτης & Νήσων Αιγαίου (άξονας προτεραιότητας (07): «ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΖΩΗΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ») κωδικός πράξης MIS ΣΑ 2013 ΕΠ Είκοσι τέσσερις χιλιάδες τριακόσια ευρώ (24.300,00 ) καθαρής αξίας. Ποσό ΦΠΑ αξίας Πέντε χιλιάδες πεντακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (5.589,00 ). Προϋπολογισµός απάνης Συνολικός προϋπολογισµός (συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ), είκοσι εννέα χιλιάδες οκτακόσια ογδόντα εννέα ευρώ (29.889,00 ). Τµήµα Α: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (προϋπολογισµός: ,00 ως καθαρή αξία - αξία ΦΠΑ 3.519,00 - δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Α συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,00 ). Τµήµα Β: Γενικός εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 4.000,00 ως καθαρή αξία - Τµήµατα του Έργου αξία ΦΠΑ 920,00 - δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Β συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 4.920,00 ). Τµήµα Ε: Ηλεκτρικός εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 5.000,00 ως καθαρή αξία - αξία ΦΠΑ 1.150,00 - δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Ε συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 6.150,00 ). Η πράξη συγχρηµατοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Χρηµατοδότηση Ανάπτυξης (Ε.Τ.Π.Α.). Αναθέτουσα Αρχή Περιφέρεια Κρήτης - Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης. Συµπληρωµατικές πληροφορίες - διευκρινήσεις ζητούνται γραπτώς από τους Παροχή ιευκρινίσεων προµηθευτές και αυτές παρέχονται, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην παρ. γ του άρθρου 10 του Π 118/2007. Προθεσµία Υποβολής Έως 26/10/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. Προσφορών Τόπος Κατάθεσης Τµήµα Προµηθειών ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού Περιφερειακής Προσφορών Ενότητας Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο. Ηµεροµηνία Αποσφράγισης Την 26 η /10/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα π.µ. Προσφορών ιάρκεια ισχύος προσφορών 120 ηµέρες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού. 4

5 ιάρκεια εκτέλεσης της Σύµβασης Εντός εξήντα (60) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. 5

6 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΕΙ8ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 8ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Σκοπός της 8ιενέργειας του 8ιαγωνισµού Η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος, µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη τιµή επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, πραγµατοποιείται για την προµήθεια του αναγκαίου λειτουργικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του Βοσκού», που εντάχθηκε στο Επιχειρησιακό πρόγραµµα Κρήτης & Νήσων Αιγαίου µε τη συγχρηµατοδότηση του από το Ευρωπαϊκό ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης. Ο ιαγωνισµός προµήθειας του λειτουργικού εξοπλισµού, διακρίνεται σε προµήθεια για το Τµήµα Α (Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός), σε προµήθεια για το Τµήµα Β (Γενικός εξοπλισµός), και σε προµήθεια για το Τµήµα Ε (Ηλεκτρικός εξοπλισµός). Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων δίνονται είτε για το σύνολο του έργου (Τµήµα Α + Τµήµα Β + Τµήµα Ε) είτε για ένα ή περισσότερα εκ των τριών τµηµάτων του έργου, στο σύνολο των ειδών τους. 2. Τεχνικές Προδιαγραφές του 8ιαγωνισµού Οι τεχνικές προδιαγραφές του ανωτέρω έργου αναφέρονται στο Παράρτηµα Γ, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. 3. 8ικαίωµα Συµµετοχής ικαίωµα Συµµετοχής στον διαγωνισµό έχουν: α) Φυσικά ή νοµικά πρόσωπα (της ηµεδαπής ή της αλλοδαπής ή συνεταιρισµοί), που έχουν επαγγελµατική δραστηριότητα σε αντικείµενο συναφές µε αυτό της παρούσας διακήρυξης. Σε διαφορετική περίπτωση απαραίτητη προϋπόθεση συµµετοχής στο διαγωνισµό είναι η δήλωση συνεργασίας µε επαγγελµατία που διαθέτει επαγγελµατική συνάφεια στα είδη για τα οποία υποβάλλεται η προσφορά, και λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε το Νόµο 2513/1997. β) Ενώσεις / Κοινοπραξίες των ανωτέρω υπό (α) που υποβάλλουν κοινή προσφορά. Οι Ενώσεις / Κοινοπραξίες δεν απαιτείται να έχουν συγκεκριµένη νοµική µορφή κατά την υποβολή της προσφοράς. Σε περίπτωση που Ένωση / Κοινοπραξία επιλεγεί είναι δυνατόν να υποχρεωθεί να περιβληθεί συγκεκριµένη νοµική µορφή, εάν της ανατεθεί η σύµβαση, στο µέτρο που η περιβολή αυτής της νοµικής µορφής είναι αναγκαία για την ορθή εκτέλεση της σύµβασης. Για τις κοινοπραξίες ή τις ενώσεις προσώπων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, θα πρέπει να τηρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 6

7 Στην προσφορά θα αναγράφεται απαραιτήτως το ποσοστό συµµετοχής κάθε προσώπου και το ειδικό µέρος του Έργου µε το οποίο θα ασχοληθεί στα πλαίσια της υλοποίησης του Έργου. Όλα τα πρόσωπα της ένωσης καλύπτουν την απαίτηση της νόµιµης λειτουργίας τους στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος µέλος της ΕΕ ή του ΕΟΧ ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει τη Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου Λόγοι Αποκλεισµού Υποψηφίων Αναδόχων Αποκλείονται από τη διαδικασία ανάθεσης της προµήθειας : Α) Όσοι έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα Που αναφέρονται στο άρθρο 6 παρ. 2 περίπτωση (1) του εδαφίου α. σε συνδυασµό τα αναφερόµενα στην παρ. 1 του άρθρου 43 του Π. 60/2007 ήτοι : - Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της , σελ.1). - ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). - Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). - Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ Φ.Ε.Κ. 64/Α ). - Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Β) Τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π. 118/2007 καταστάσεις, ήτοι : πτώχευση ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση ούτε σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση. Γ) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, τις σχετικές µε την πληρωµή των φόρων και τελών σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. 8) εν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής), σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκαταστηµένοι ή σύµφωνα µε τη ελληνική νοµοθεσία. Ε) Τελούν σε κάποια από τις αναφερόµενες στην περ. (2) του εδ. γ της παρ.2 του άρθρου 6 του Π 118/2007 κατάσταση, ήτοι : Υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή ειδική εκκαθάριση του ν.1892/1990 (Α 101) όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή 7

8 ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Ζ) Καταδικάσθηκαν µε δικαστική απόφαση µε ισχύ δεδικασµένου για αδίκηµα που αφορά την επαγγελµατική διαγωγή τους (παρ. 2 γ του άρθρου 43 του Π. 60/2007). Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω λόγοι αποκλεισµού ισχύουν για καθέναν από τους συµµετέχοντες στην κοινή προσφορά. Εάν συντρέχει λόγος αποκλεισµού και για έναν µόνο συµµετέχοντα σε κοινή προσφορά, η υποβληθείσα κοινή προσφορά αποκλείεται από το διαγωνισµό. Σε περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση ή κοινοπραξία προσώπων, οι ανωτέρω προϋποθέσεις πρέπει να πληρούνται αθροιστικά από τα µέλη της κοινοπραξίας. 4. Προϋπολογισθείσα 8απάνη Η προϋπολογισθείσα δαπάνη ανέρχεται στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων τριακοσίων ευρώ (24.300,00 ) ως αξία χωρίς ΦΠΑ. Ποσό αξίας πέντε χιλιάδων πεντακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ(5.589,00 ) ως αξία ΦΠΑ. Συνολική αξία είκοσι εννέα χιλιάδων οκτακοσίων ογδόντα εννέα ευρώ (29.889,00 ) συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ, σύµφωνα µε τον εγκεκριµένο προϋπολογισµό και τη Μελέτη του έργου. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη κατανέµεται, ως ακολούθως: Τµήµα Α: Έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (προϋπολογισµός: ,00 ως καθαρή αξία - αξία ΦΠΑ 3.519,00 - δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Α συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ ,00 ). Τµήµα Β: Γενικός εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 4.000,00 ως καθαρή αξία - αξία ΦΠΑ 920,00 - δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Β συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 4.920,00 ). Τµήµα Ε: Ηλεκτρικός εξοπλισµός (προϋπολογισµός: 5.000,00 ως καθαρή αξία - αξία ΦΠΑ 1.150,00 - δηλαδή συνολικός προϋπολογισµός του τµήµατος Ε συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 6.150,00 ). Οι προσφορές των ενδιαφεροµένων δίνονται είτε για το σύνολο του έργου (Τµήµα Α + Τµήµα Β + Τµήµα Ε) είτε για ένα ή περισσότερα εκ των τριών τµηµάτων του έργου, στο σύνολο των ειδών τους. Στις τιµές περιλαµβάνονται φόροι, υπέρ τρίτων κρατήσεις, δαπάνες µεταφορικών για παράδοση και εγκατάσταση των υπό προµήθεια υλικών, όπως και κάθε άλλη επιβάρυνση. Σε καµία περίπτωση δεν πρέπει η προσφορά να περιλαµβάνει ασάφειες ως προς το κόστος, κρυφά κόστη, κλπ. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής τιµής ή υπερβαίνει το διαθέσιµο προϋπολογισµό ή είναι αόριστη και ανεπίδεκτη εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή µη σύµφωνη µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εναλλακτικές προσφορές ή αντιπροσφορές ή προσφορές για µέρος των προµηθευόµενων ειδών εκάστου τµήµατος που αποτελούν αντικείµενο της παρούσας 8

9 δεν γίνονται δεκτές. Ο υποψήφιος ανάδοχος δεν δικαιούται σε καµία περίπτωση να διαµαρτυρηθεί ή να επικαλεστεί λόγους προσφυγής κατά της απόρριψης τέτοιων προσφορών. 5. Τόπος Παράδοσης Ο Ανάδοχος του τµήµατος Α, του τµήµατος Β, και του τµήµατος Ε υποχρεούται να παραδώσει και να εγκαταστήσει τα είδη που παρέχει, σε υφιστάµενο κτίσµα του ήµου Ανωγείων, όπου και θα δηµιουργηθεί ο Τόπος του Βοσκού. Τα έξοδα µεταφοράς και εγκατάστασης των προµηθευόµενων υλικών θα βαρύνουν τον ανάδοχο. 6. Παραλαβή Κατάρτιση Υποβολή Προσφορών 6.1. Τρόπος Λήψης των Εγγράφων του 8ιαγωνισµού Οι υποψήφιοι ανάδοχοι δύναται να προµηθευτούν το τεύχος πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος του διαγωνισµού από το Τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού-οικονοµικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης. Για διευκόλυνση των υποψηφίων, η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα αναρτηθεί και σε ηλεκτρονική µορφή στον διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Κρήτης Η αναθέτουσα αρχή θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για να εξασφαλίσει την πληρότητα και ορθότητα των εγγράφων που βρίσκονται στις ηλεκτρονικές της σελίδες. 6.2 Χρόνος και Τόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να υποβληθούν µέχρι την 26 η /10/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης της Περιφέρειας Κρήτης, στο τµήµα Προµηθειών της ιεύθυνσης ιοικητικού - Οικονοµικού, µε ταχυδροµική διεύθυνση: πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, τκ 74100, Ρέθυµνο. Προσφορές που κατατίθενται µε οποιονδήποτε τρόπο µετά την ως άνω καταληκτική οριζόµενη ηµεροµηνία και ώρα κατάθεσης, απορρίπτονται ως εκπρόθεσµες και επιστρέφονται. 6.3 Τρόπος Υποβολής Προσφορών Οι προσφορές µπορούν να κατατεθούν: Ι. Με απευθείας παράδοση ΙΙ. Μέσω ΕΛΤΑ ΙΙΙ. Μέσω ταχυµεταφοράς (courier) Στις περιπτώσεις ΙΙ και ΙΙΙ η αναθέτουσα αρχή δεν φέρει καµία ευθύνη για την έγκαιρη παράδοση των προσφορών. 9

10 6.4 Τρόπος Σύνταξης των προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην ελληνική γλώσσα.πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφρασθεί στην ελληνική γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Οι προσφορές πρέπει να µην φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες κλπ, θα πρέπει να είναι µονογραµµένες από τον διαγωνιζόµενο, η δε αρµόδια επιτροπή αξιολόγησης κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, προσθήκες κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς. Οι προσφορές κατατίθενται µέσα σε έναν (1) ενιαίο σφραγισµένο φάκελο, που πρέπει απαραίτητα να φέρει την ΕΠΩΝΥΜΙΑ και τα ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ (ταχυδροµική διεύθυνση, αριθµός τηλεφώνου, αριθµός φαξ, ηλεκτρονική διεύθυνση) του διαγωνιζόµενου καθώς και τις παρακάτω ενδείξεις: ΕΠΩΝΥΜΙΑ / ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥ ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ για την προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού για τις ανάγκες του έργου «Τόπος του Βοσκού» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.: ΟΙΚ /2015 ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ- ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΟΥ (ιεύθυνση: Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, 74100, Ρέθυµνο) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: 26/10/2015 «Να µην ανοιχθεί από την ταχυδροµική υπηρεσία ή τη Γραµµατεία» Μέσα στον ενιαίο σφραγισµένο φάκελο της προσφοράς θα περιλαµβάνονται 3 σφραγισµένοι υποφάκελοι που θα φέρουν τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου. Συγκεκριµένα : 1. Φάκελος µε τίτλο «8ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», που περιέχει σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), τα ζητούµενα δικαιολογητικά συµµετοχής. 2. Φάκελος µε τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς. 3. Φάκελος µε τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ», που περιέχει σε δύο αντίτυπα (ένα πρωτότυπο και ένα αντίγραφο), τα οικονοµικά στοιχεία της προσφοράς. 10

11 6.5. Περιεχόµενα Φακέλων Υποφάκελος δικαιολογητικών Περιέχει τα τυπικά και λοιπά δικαιολογητικά συµµετοχής που υποβάλει υποχρεωτικά και επί ποινή αποκλεισµού ο προσφέρων, όπως αναλυτικά αναφέρονται στο Π 118/2007 άρθρο 6. Τα δικαιολογητικά αυτά είναι: Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α / 1986) όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής Ν.4250/14 άρθρο 3), στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Η προσφορά συντάχθηκε σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας πρόσκλησης, των οποίων έλαβε πλήρη και ανεπιφύλακτο γνώση. Η υποβαλλόµενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόµενου έργου ή το σύνολο του τµήµατος. ή των τµηµάτων... του προκηρυσσόµενου έργου. Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του σχετικό µε οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής για αναβολή ή ακύρωση του διαγωνισµού Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 (ΦΕΚ 75 Α/ 1986), όπως εκάστοτε ισχύει (δεν απαιτείται θεώρηση γνησίου υπογραφής Ν.4250/14 άρθρο 3), στην οποία ο προσφέρων δηλώνει ότι: εν συντρέχει στο πρόσωπό του κανένας από τους λόγους αποκλεισµού του άρθρου 3.2 (λόγοι αποκλεισµού υποψηφίων αναδόχων) της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, και ότι σε περίπτωση που πρόκειται να του κατακυρωθεί η ανάθεση θα προσκοµίσει εγκαίρως όλα τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρου 11 (επιλογή αναδόχου κατακύρωση διαγωνισµού) της παρούσας πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος. ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, οφείλει να καταθέσει, Έναρξη Επιτηδεύµατος από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία και τις µεταβολές του. Στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι φυσικό πρόσωπο οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις συντάσσονται από τους νοµίµους κατά περίπτωση εκπροσώπους συνοδευόµενες από το καταστατικό (για Ο.Ε., Ε.Π.Ε., Α.Ε.) και το ΦΕΚ (Α.Ε.). Στην περίπτωση που ο προσφέρων είναι ένωση προµηθευτών κοινοπραξία, οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις οφείλουν να υποβληθούν από κάθε µέλος που συµµετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σε περίπτωση εγκατάστασης τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. 11

12 Εγγυητική Συµµετοχής: Οι προσφέροντες οφείλουν (µε ποινή αποκλεισµού), µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν εγγυητική συµµετοχής σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 157, παρ.1 α του ν.4281/2014 (Α 160). Οι εγγυήσεις συµµετοχής εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα που λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου, ή στα κράτη µέρη της Συµφωνίας ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκόσµιου Οργανισµού Εµπορίου, που κυρώθηκε µε το ν.2513/1997 (Α 139) και έχουν, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωµα αυτό. Μπορούν, επίσης να εκδίδονται από το Ε.Τ.Α.Α. Τ.Σ.Μ.Ε..Ε. ή να παρέχονται µε γραµµάτιο του Ταµείου Παρακαταθηκών και ανείων µε παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηµατικού ποσού. Εάν η εγγυητική επιστολή εκδοθεί από µη ελληνική τράπεζα, τότε µπορεί να είναι συντεταγµένη σε µία από τις επίσηµες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά θα συνοδεύεται απαραίτητα από επίσηµη επικυρωµένη µετάφραση στην ελληνική γλώσσα, η οποία υπερισχύει της ξενόγλωσσης διατύπωσης. Το ύψος της εγγύησης συµµετοχής πρέπει να ισούται µε το το 2% της προεκτιµώµενης αξίας της σύµβασης, εκτός ΦΠΑ. Σε περίπτωση που οι προσφέροντες υποβάλουν προσφορά για τµήµα ή τµήµατα του έργου, υποχρεούνται µαζί µε την προσφορά να καταθέσουν εγγυητική συµµετοχής ποσού ίσου µε το 2% του συνολικού προϋπολογισµού εκτός του Φ.Π.Α, του συγκεκριµένου τµήµατος ή των τµηµάτων του έργου για το οποία/τα οποία υποβάλουν προσφορά. Οι εγγυητικές συµµετοχής πρέπει να έχουν διάρκεια ισχύος τουλάχιστον για τριάντα (30) ηµέρες µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, δηλαδή έως Σε περίπτωση που η διάρκεια ισχύος της προσφοράς λήγει, η αναθέτουσα αρχή/αναθέτων φορέας µπορεί, πριν τη λήξη της, να ζητά από τον προσφέροντα να παρατείνει (εντός εύλογου χρονικού διαστήµατος), τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς και της εγγύησης συµµετοχής. Σε περίπτωση ένωσης / κοινοπραξίας φυσικών ή νοµικών προσώπων θα πρέπει να σηµειώνεται στην εγγύηση συµµετοχής ότι καλύπτει όλα τα µέλη της ένωσης αλληλεγγύως. Οι εγγυητικές επιστολές πρέπει να συνταχθούν σύµφωνα µε το επισυναπτόµενο Υπόδειγµα 1 στο Παράρτηµα 8 της παρούσας. Η εγγύηση συµµετοχής στη δηµοπρασία καταπίπτει αν ο διαγωνιζόµενος αποσύρει την προσφορά του κατά την διάρκεια ισχύος αυτής, παρέχει ψευδή στοιχεία ή πληροφορίες που αφορούν τους λόγους αποκλεισµού, δεν προσκοµίσει εγκαίρως τα δικαιολογητικά κατακύρωσης ή δεν προσέλθει εγκαίρως για την υπογραφή της σύµβασης. Η εγγύηση συµµετοχής επιστρέφεται στον ανάδοχο µε την προσκόµιση της εγγύησης καλής εκτέλεσης και στους λοιπούς διαγωνιζόµενους εντός τεσσάρων (4) ηµερών από την κοινοποίηση σε αυτούς είτε της οριστικής απόφασης περί απόρριψης της προσφοράς τους από τα επόµενα στάδια της διαδικασίας ανάθεσης είτε της οριστικής απόφασης κατακύρωσης της σύµβασης Πιστοποιητικό του οικείου επιµελητηρίου, µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή του προσφέροντα σε αυτό και το ειδικό επάγγελµά του ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλµατος από 12

13 αρµόδια αρχή ή αρχή τοπικής αυτοδιοίκησης που θα έχει εκδοθεί το πολύ έξι (6) µήνες πριν από την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού ήλωση συνεργασίας εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος δεν διαθέτει επαγγελµατική συνάφεια στο σύνολο των προσφερόµενων ειδών και προτίθεται να προµηθευτεί είδη τµήµατος από άλλο προµηθευτή που διαθέτει επαγγελµατική συνάφεια στα εν λόγω είδη Έγγραφο εκπροσώπησης εφόσον ο προσφέρων συµµετέχει στο διαγωνισµό µε αντιπρόσωπό / εκπρόσωπο του Υποφάκελος τεχνικής προσφοράς Ο φάκελος τεχνικής προσφοράς θα περιέχει επί ποινή απορρίψεως της προσφοράς, τις τεχνικές περιγραφές και τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόµενων ειδών, µε λεπτοµερή περιγραφή. Θα περιέχει κατά περίπτωση, τεχνικά φυλλάδια ή CD, καταλόγους ή prospectus προκειµένου να επαληθεύονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόµενου είδους. Επίσης θα περιέχει πιστοποιητικά ποιότητας ειδών, εφόσον υφίστανται όπως και όποιο πρόσθετο στοιχείο κρίνει ο προσφέρων ότι διευκολύνει την αξιολόγηση της τεχνικής προσφοράς που υποβάλλει. Ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας των προς προµήθεια ειδών πρέπει να αναφέρεται στις προσφορές των διαγωνιζοµένων. Ο χρόνος αυτός αρχίζει από την ηµεροµηνία παραλαβής του είδους από την αρµόδια επιτροπή της αναθέτουσας αρχής. Κατά το χρόνο εγγυήσεως ο προµηθευτής υποχρεούται µε δική του δαπάνη να αντικαταστήσει κάθε ανταλλακτικό που θα παρουσιάσει βλάβη ή φθορά λόγω κακής ποιότητας ή κακής συναρµολόγησης και να επισκευάσει κάθε βλάβη από όµοια αιτία. Ο χρόνος εγγυήσεως καλής λειτουργίας πρέπει να είναι αυτός που ορίζεται στην τεχνική περιγραφή του είδους στην παρούσα διακήρυξη. Στις περιπτώσεις που δεν ορίζεται από την διακήρυξη, τότε ο χρόνος εγγύησης καλής λειτουργίας δεν µπορεί να είναι µικρότερος του ενός έτους. Όλοι οι όροι των τεχνικών προδιαγραφών που ορίζονται στην παρούσα διακήρυξη είναι απαράβατοι Υποφάκελος οικονοµικής προσφοράς Περιλαµβάνει, µε ποινή αποκλεισµού, την υπογεγραµµένη οικονοµική προσφορά του προσφέροντα, µε τη µορφή του πίνακα που ακολουθεί παρακάτω. Όλες οι τιµές θα είναι εκφρασµένες σε ευρώ και θα αναγράφονται αριθµητικά και ολογράφως, όπου αυτό ζητείται. Σε περίπτωση που υπάρχει διαφορά µεταξύ των δύο αναγραφών, υπερισχύει η τιµή που έχει αναγραφεί ολογράφως. Όλες οι νόµιµες κρατήσεις εκτός του ΦΠΑ βαρύνουν τον ανάδοχο, όπως και κάθε άλλη δαπάνη για την µεταφορά και πλήρη εγκατάσταση των προς προµήθεια ειδών στον Τόπο του Βοσκού, στα Ανώγεια. 13

14 Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της προσφοράς, ούτε σε περίπτωση που ζητηθεί παράταση της διάρκειας ισχύος της προσφοράς. H σύγκριση των τιµών θα γίνεται στο σύνολο των ειδών του τµήµατος. Ο διαθέσιµος προϋπολογισµός ανά είδος και η παρουσίαση των προδιαγραφών περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Γ της παρούσας. Προσφορά που υπερβαίνει τον προϋπολογισµό κατά τµήµα ή τον συνολικό προϋπολογισµό, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Ακολουθούν υποδείγµατα (πίνακες) για τη συµπλήρωση της οικονοµικής προσφοράς. 14

15 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Α - ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ8ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Ράφια αποθήκευσης τυριών 2,40*0,30*0,05 10 Ξύλινο κυκλικό καθιστικό διαστάσεων 0,55*3,50 2 Λίθινος ακανόνιστος πάγκος-τραπέζι διαστάσεων 1,50*0,70 περίπου 3 Σκαµπό - κορµός φυσικός Φ40 περίπου 10 Προθήκες ξύλινες προϊόντων εκθετηρίου διαστάσεων 1,00*1,20*0,50 περίπου 3 Τραπέζι 'µιτάτο' ξύλινο µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ 0,77*π 2,30*β 0,90 1 Πάγκος 'µιτάτο' ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ 0,45*π 1,20*β 0,40 5 Πάγκος 'µιτάτο' ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ 0,45*π 2,40*β 0,40 3 Πάγκος 'µιτάτο' ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ 0,45*π 3,60* β 0,40 1 Πάγκος υποδοχής - εκθετηρίου µήκος 6,50, πλάτους 1,00 & ύψους 0,90 σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο 1 Κούκλες φυσικού µεγέθους µε παραδοσιακές στολές 2 Σετ παραδοσιακού οικιακού εξοπλισµού (εκθέµατα) 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Α 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) 3. Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ8Α 15

16 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Β - ΓΕΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ8ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ Μεταλλικό πιεστήριο τυριών 1 Καζάνι ανοξείδωτο διαστάσεων φ 70, ύψους 0,60 µ 2 Σετ εργαλείων τυροκοµικής 1 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Β 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ8Α 16

17 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΓΙΑ ΤΜΗΜΑ Ε - ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΣΧΕΤΙΚΗ Η ΑΡΙΘΜ /2015 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΗΛΩΣΗΣ ΕΝΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Α/ Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΕΜ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑ8ΑΣ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΤΙΜΗ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΧΩΡΙΣ ΦΠΑ ΦΠΑ ΣΥΝΟΛΟ ΜΕ ΦΠΑ 1 Ψυγείο συντήρησης 2,00 ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΜΗΜΑ Ε 1. Αξία χωρίς ΦΠΑ ( ) 2. ΦΠΑ ( ) Συνολική Αξία µε ΦΠΑ ( ) ΠΟΣΟ (σε Ευρώ) ΟΛΟΓΡΑΦΩΣ ΠΟΣΟ (σε ) ΑΡΙΘΜΗΤΙΚΩΣ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΦΡΑΓΙ8Α 17

18 7. Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές πρέπει να έχουν ισχύ για τουλάχιστον εκατόν είκοσι (120) ηµέρες, αρχής γενοµένης από την επόµενη της ηµεροµηνίας διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά που ορίζει µικρότερο χρόνο ισχύος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η αναθέτουσα αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν εγγράφως. 8. Αποσφράγιση Προσφορών Η αποσφράγιση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή στις 26/10/2015, ηµέρα ευτέρα και ώρα 11:30 π.µ. στην Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, Πλατεία Ηρώων Πολυτεχνείου, Ρέθυµνο. Για την αποσφράγιση των προσφορών ισχύουν τα εξής: Αποσφραγίζεται ο κυρίως φάκελος κάθε υποψηφίου καθώς και ο φάκελος της τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται δε όλα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά το στάδιο αυτό και η τεχνική προσφορά ανά φύλλο. Τεχνικές προσφορές που δεν γίνονται αποδεκτές κατά το στάδιο ελέγχου των δικαιολογητικών συµµετοχής, δεν αξιολογούνται. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών µονογράφονται αλλά δεν αποσφραγίζονται. Στην ίδια ή και σε επόµενες συνεδριάσεις της αρµόδιας επιτροπής ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 9 του Παραρτήµατος Β της παρούσης. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών, θα αποσφραγιστούν µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των τεχνικών προσφορών, για όσες προσφορές κριθούν αποδεκτές κατά το στάδιο αυτό, ύστερα από γνωµοδότηση της επιτροπής διενέργειας του διαγωνισµού και µε απόφαση της οικονοµικής επιτροπής Περιφέρειας Κρήτης. Για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν αποδεκτές, οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών επιστρέφονται, µετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισµού. Για κάθε στάδιο αξιολόγησης η Επιτροπή ιαγωνισµού συντάσσει πρακτικό το οποίο θέτει υπόψη της Οικονοµικής Επιτροπής για τη λήψη απόφασης η οποία και κοινοποιείται στους συµµετέχοντες, ή όπως αλλιώς ορίζεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Μετά την αποσφράγιση, η Επιτροπή διαγωνισµού διατηρεί το δικαίωµα αν το κρίνει αναγκαίο να ζητήσει από τον προσφέροντα την παροχή διευκρινίσεων σχετικά µε το περιεχόµενο της προσφοράς. Στην περίπτωση αυτή η παροχή διευκρινίσεων είναι υποχρεωτική και δεν θεωρείται αντιπροσφορά. Οι διευκρινίσεις πρέπει να δίδονται εγγράφως εντός πέντε (5) εργάσιµων ηµερών από την ηµέρα αποστολής της σχετικής αίτησης από την Επιτροπή διαγωνισµού. Σηµειώνεται ότι από τις 18

19 διευκρινίσεις που δίδονται λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. 9. Τρόπος Αξιολόγησης 9.1. Η αξιολόγηση των προσφορών θα γίνει από την αρµόδια επιτροπή η οποία έχει συσταθεί για το σκοπό αυτό. Η επιτροπή εισηγείται σχετικά αφού αξιολογήσει τις προσφορές µε κριτήριο κατακύρωσης, επί αποδεκτών τεχνικών προσφορών, τη χαµηλότερη τιµή, ανά Τµήµα του έργου. Σε περιπτώσεις όπου η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού διαπιστώσει ουσιώδεις αποκλίσεις από τις τεχνικές προδιαγραφές της διακήρυξης η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη Η αξιολόγηση θα γίνει µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη τιµή. Για την επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς η αρµόδια Επιτροπή ιαγωνισµού θα προβεί στα ακόλουθα: Έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Έλεγχο πληρότητας των τεχνικών προσφορών, ανά Τµήµα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί κατά τον έλεγχο των δικαιολογητικών συµµετοχής. Αξιολόγηση των οικονοµικών προσφορών, ανά Τµήµα του έργου, για όσες προσφορές δεν έχουν απορριφθεί σε προηγούµενο στάδιο της αξιολόγησης. Κατάταξη των προσφορών για την τελική επιλογή της επικρατέστερης προσφοράς µε κριτήριο τη χαµηλότερη τιµή, σε κάθε τµήµα του έργου. 9.3 Στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος είναι κατά τη γνώµη της αρµόδιας επιτροπής αναιτιολόγητα χαµηλή, η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται να καλέσει τον προσφέροντα να την αιτιολογήσει εγγράφως. Αν αυτός δεν προσφέρει επαρκή αιτιολόγηση αποκλείεται από το διαγωνισµό. 9.4 Στην περίπτωση που η οικονοµική προσφορά ενός προσφέροντος είναι η µοναδική που έχει κατατεθεί ή η µοναδική που τελικά γίνεται αποδεκτή. Πρέπει να υπάρχουν συγκριτικά στοιχεία τιµών είτε προηγούµενων διαγωνισµών είτε της αγοράς, που να επιβεβαιώνονται µε παραστατικά. ιαφορετικά ο διαγωνισµός µαταιώνεται και επαναλαµβάνεται υποχρεωτικά, όπως αναφέρεται στο άρθρο 21, του Π 118/ Ενστάσεις Προσφυγές Οι ενστάσεις κατά των αποφάσεων της αναθέτουσας αρχής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης συµβάσεων υπηρεσιών (δηλαδή µέχρι και την κατακυρωτική απόφαση), διέπονται από τις διατάξεις του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου». Ενστάσεις για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προσφέροντα σ αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του, έως 19

20 και της κατακυρωτικής απόφασης, απευθύνονται και υποβάλλονται εγγράφως προς την αναθέτουσα αρχή µέσω του πρωτοκόλλου της, σύµφωνα µε το άρθρο 15 του Π 118/2007. ικαίωµα υποβολής ενστάσεων κατά των Πρακτικών της Επιτροπής ιαγωνισµού έχουν σύµφωνα µε το Π.. 118/2007 µόνο οι διαγωνιζόµενοι που συµµετέχουν στο αντίστοιχο στάδιο του διαγωνισµού ή οι αποκλεισθέντες από αυτό. Οι ενστάσεις απευθύνονται στο αρµόδιο συλλογικό όργανο και ασκούνται µε κατάθεσή τους στην υπηρεσία πρωτοκόλλου της αναθέτουσας αρχής. Επί των ενστάσεων οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα το αρµόδιο συλλογικό όργανο, εντός της προθεσµίας που ορίζεται από την κείµενη νοµοθεσία. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης, σύµφωνα µε το Π 118/2007, προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου, ποσού ίσου µε το 0,10% επί της προϋπολογιζόµενης αξίας του προς προµήθεια είδους. Το ύψος του δεν µπορεί να είναι µικρότερο των χιλίων (1.000) και µεγαλύτερο των πέντε χιλιάδων (5.000 ) σύµφωνα µε την παρ. 6 του άρθρου 15 του Π 118/2007. Το παράβολο αποτελεί δηµόσιο έσοδο και καταχωρείται στον κωδικό αριθµό εσόδου (Κ.Α.Ε) 3741 «παράβολα από κάθε αιτία». Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµίας και Οικονοµικών και Ανάπτυξης µπορεί να αναπροσαρµόζονται το ποσοστό του παραβόλου και το ύψος των ανωτέρω ποσών. 11. Επιλογή Αναδόχου - Κατακύρωση 8ιαγωνισµού Η επιλογή αναδόχου και η κατακύρωση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού θα γίνει µε απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής, ύστερα από σχετική εισήγηση της αρµόδιας επιτροπής του διαγωνισµού. Μετά την αξιολόγηση των προσφορών και τη λήψη σχετικής απόφασης περί ανάδειξης του αναδόχου µε τη χαµηλότερη τιµή προσφοράς, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σε αυτόν από την Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύµνης, οφείλει να υποβάλει στην επιτροπή του διαγωνισµού, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά, τα οποία αποσφραγίζονται και ελέγχονται από αυτήν: 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης του τελευταίου τριµήνου πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει, ότι δεν έχουν καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007 ήτοι: Συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΕΥ του Συµβουλίου της Ε.Ε. (ΕΕ L 351 της , σελ.1). ωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3, παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου (ΕΕ L 358 της , σελ.2). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (ΕΕ C 316 της , σελ.48). Νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της Οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του 20

21 χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για τη νοµιµοποίηση από παράνοµες δραστηριότητες (άρθρο 43 παρ.1δ του Π 60/ Φ.Ε.Κ. 64/Α ) ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της δωροδοκίας, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, και της δόλιας χρεοκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφής ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελεί υπό πτώχευση και επίσης δεν τελούν υπό διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση. 3) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρµόδια κατά περίπτωση αρχή, από το οποίο να προκύπτει ότι κατά την ηµεροµηνία της ως άνω ειδοποίησης, είναι ενήµεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους. 4) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, που έχει εκδοθεί το τελευταίο εξάµηνο πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα και επίσης, ότι δεν τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις αν πρόκειται για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα. Κατόπιν συντάσσεται σχετικό πρακτικό και διαβιβάζεται στην Οικονοµική Επιτροπή της Περιφέρειας Κρήτης για τη λήψη της απόφασης περί κατακύρωσης. Εάν περάσει άπρακτη η προθεσµία των είκοσι (20) ηµερών χωρίς ο ανάδοχος να αποστείλει τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. Η αναθέτουσα αρχή δεν δεσµεύεται για την τελική ανάθεση της σύµβασης και δικαιούται να την αναθέσει ή όχι, να µαταιώσει, να αναβάλει ή να επαναλάβει τη σχετική διαδικασία, χωρίς ουδεµία υποχρέωση για καταβολή αµοιβής ή αποζηµίωσης εξ αυτού του λόγου στους προσφέροντες. 12. Κατάρτιση και υπογραφή της Σύµβασης και εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης Μεταξύ της αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου στον οποίο τελικώς νοµίµως και εγκύρως κατακυρώθη το έργο, υπογράφεται σύµβαση, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας. Τυχόν υποβολή σχεδίων σύµβασης από τους υποψηφίους µαζί µε τις προσφορές τους δε δηµιουργεί καµία δέσµευση για την αναθέτουσα αρχή. Η σύµβαση καταρτίζεται στην ελληνική γλώσσα µε βάση τους όρους που περιλαµβάνονται στη διακήρυξη και την προσφορά του αναδόχου όπως έγινε αποδεκτή κατά την κατακύρωση. Το κείµενο της σύµβασης κατισχύει κάθε άλλου κειµένου στο οποίο στηρίζεται, εκτός κατάδηλων σφαλµάτων ή παραδροµών. Η σύµβαση δύναται να τροποποιηθεί σε περίπτωση που προκύψουν 21

22 αντικειµενικά δικαιολογηµένες συνθήκες και εφόσον συµφωνήσουν τα συµβαλλόµενα µέλη, εγγράφως. Για θέµατα που δεν ρυθµίζονται ρητά από τη σύµβαση και τα παραρτήµατά αυτής ή σε περίπτωση που ανακύψουν αντικρουόµενοι / αντιφατικοί όροι αυτής, για την ερµηνεία της λαµβάνονται υπόψη κατά σειρά η παρούσα διακήρυξη, η απόφαση κατακύρωσης και η τεχνική και οικονοµική προσφορά του αναδόχου. Σχέδιο της προς υπογραφή σύµβασης ακολουθεί στο Παράρτηµα Ε της παρούσας διακήρυξης. Ο ανάδοχος στον οποίο έγινε κατακύρωση, καλείται έγγραφα να προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση. Υποχρεούται δε να ανταποκριθεί στην πρόσκληση αυτή µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίηση της έγγραφη ενηµέρωσης. Ο ανάδοχος υποχρεούται κατά την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, να προσκοµίσει εγγυητική καλής εκτέλεσης ποσού ίσου µε το 5% της συµβατικής αξίας χωρίς το ΦΠΑ, για την τήρηση των όρων της σύµβασης, σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στην παρούσα διακήρυξη. Η εγγύηση αυτή εκδίδεται σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο άρθρο 157 του Ν. 4281/2014. Σε διαφορετική περίπτωση η αναθέτουσα αρχή µπορεί να τον κηρύξει έκπτωτο και να αποφασίσει την ανάθεση του έργου στον επόµενο κατά σειρά κατάταξης. Η σύνταξη της Εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης πρέπει να γίνει σύµφωνα µε το Υπόδειγµα 2 του Παραρτήµατος της παρούσας. Η εγγυητική καλής εκτέλεσης επιστρέφεται στον Ανάδοχο µετά την οριστική παραλαβή του έργου, σύµφωνα µε τα οριζόµενα από τη σύµβαση. 13. Παρακολούθηση - Παραλαβή Έργου Η παραλαβή του έργου γίνεται από την επιτροπή που έχει συσταθεί για το σκοπό µε βάσει τα οριζόµενα στην προγραµµατική σύµβαση µε τον ήµο Ανωγείων (κύριο του έργου). Ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνεργάζεται µε τους υπεύθυνους του έργου και να διευκολύνει το έργο της επιτροπής παραλαβής καθώς και το έργο του προσωπικού και των συνεργατών της αναθέτουσας αρχής. Η επιτροπή παραλαβής είναι αρµόδια για την αξιολόγηση και τον έλεγχο των προς παράδοση ειδών σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη σχετική νοµοθεσία και συντάσσει τα πρωτόκολλα παραλαβής του έργου. Αν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους κατά τη φάση της παρακολούθησης και της παραλαβής διαπιστωθεί ότι εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει το είδος αυτό σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις και τις υποδείξεις της επιτροπής παραλαβής. Ο χρόνος παράδοσης και εγκατάστασης των προς προµήθεια ειδών στον Τόπο του Βοσκού ορίζεται έως εξήντα (60) ηµέρες από την ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης. Οι εργασίες του κτιρίου που απαιτούνται για την εγκατάσταση και λειτουργία του εξοπλισµού της εν λόγω 22

23 προµήθειας θα έχουν ολοκληρωθεί πριν την υπογραφή της σύµβασης. Σηµειώνουµε ότι, στις 02/10/2015 ολοκληρώνονται οι οικοδοµικές και Η/Μ εργασίες, ως εκ τούτου η ηµεροµηνία υπογραφής της σύµβασης για την παράδοση των προς προµήθεια ειδών της παρούσας διακήρυξης θα είναι µετά την ηµεροµηνία αυτή. Σε περίπτωση που προκύψει παύση παραγωγής από την κατασκευάστρια εταιρεία, σε κάποιο από τα κατακυρωθέντα µοντέλα, ο ανάδοχος υποχρεούται, µετά από σύµφωνη απόφαση της αναθέτουσας, να παραδώσει µοντέλο ισάξιο ή ανώτερο του αρχικώς κατακυρωθέντος χωρίς επιπλέον κόστος για την υπηρεσία. Εάν η κατασκευή και η λειτουργία του υπό προµήθεια είδους, δεν είναι σύµφωνα µε τους όρους της σύµβασης ή εµφανίζει ελαττώµατα ή κακοτεχνίες, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή να βελτιώσει αυτές, σύµφωνα µε τις ισχύουσες διατάξεις. Ουδείς µπορεί να υποκαταστήσει τον Ανάδοχο, χωρίς την γραπτή έγκριση της αναθέτουσας αρχής. Σε κάθε περίπτωση, η έγκριση υποκατάστασης του Αναδόχου θα πρέπει να είναι απολύτως αιτιολογηµένη τόσο ως προς το αίτηµα του Αναδόχου όσο και ως προς την απόφαση έγκρισής της από την Αναθέτουσα Αρχή. Τέλος, τυχόν εκχώρηση ή υποκατάσταση θα γίνεται µόνο εγγράφως και θα συνεπάγεται αντίστοιχη τροποποίηση της σύµβασης. 14. Τρόπος πληρωµής του Αναδόχου Η αµοιβή του αναδόχου θα καταβληθεί συνολικά µετά την ολοκλήρωση της παράδοσης όλων των προµηθευόµενων ειδών, δηλαδή µετά την ολοκλήρωση του συµβατικού αντικειµένου, όπως αυτό θα προκύπτει από το πρακτικό παραλαβής της αρµόδιας επιτροπής. Ο ανάδοχος προκειµένου να εισπράξει οποιοδήποτε ποσό έναντι της παραπάνω οριζόµενης αµοιβής του υποχρεούται στην προσκόµιση των νόµιµων παραστατικών και δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν θα ζητηθεί από τις αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή, σύµφωνα µε την ισχύουσα νοµοθεσία. 15. Ανωτέρα Βία Σε περίπτωση που ο ανάδοχος επικαλείται τη συνδροµή προϋποθέσεων ανώτερης βίας, βαρύνεται αποκλειστικά για την απόδειξη του ισχυρισµού του. Ειδικότερα υποχρεούται, µέσα σε διάστηµα δέκα (10) ηµερών, αφότου συνέβησαν τα περιστατικά που θεµελιώνουν τον ισχυρισµό του, να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. Σε αντίθετη περίπτωση στερείται του δικαιώµατος προβολής του ισχυρισµού αυτού ίκαιο - Επίλυση 8ιαφορών Η σύµβαση διέπεται από την ελληνική νοµοθεσία. Σε περίπτωση διαφωνίας, η διαφορά µεταξύ της 23

24 αναθέτουσας αρχής και του αναδόχου θα λύνεται από τα ελληνικά δικαστήρια σύµφωνα µε την κείµενη ελληνική νοµοθεσία. 17. Λοιπά θέµατα Για τα λοιπά θέµατα που δεν προβλέπονται από την παρούσα διακήρυξη, παραπέµπουµε στις διατάξεις των νόµων που αναφέρονται στην αρχή της παρούσας. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ8ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 1. Εισαγωγή Το προτεινόµενο έργο αφορά στην προµήθεια λειτουργικού εξοπλισµού για διάφορα είδη, όπως έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός, γενικός εξοπλισµός και ηλεκτρονικός εξοπλισµός για τις ανάγκες λειτουργίας του έργου «Τόπος του Βοσκού». 2. Περιγραφή Εξοπλισµού Στην κατηγορία έπιπλα και λοιπός εξοπλισµός (Τµήµα Α) ανήκουν συνοπτικά: 1. Ράφια αποθήκευσης τυριών 2,40x0,30x0,05 2. Ξύλινο κυκλικό καθιστικό διαστάσεων 0,55x3,50 3. Λίθινος ακανόνιστος πάγκος - τραπέζι διαστάσεων 1,50x0,70 περίπου 4. Σκαµπό - κορµός φυσικός Φ40 περίπου 5. Προθήκες ξύλινες προϊόντων εκθετηρίου διαστάσεων 1,00x1,20x0,50 περίπου 6. Τραπέζι "µιτάτο" ξύλινο µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,77xπ2,30xβ0,90 7. Πάγκος "µιτάτο" ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,45xπ1,20xβ0,40 8. Πάγκος "µιτάτο" ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,45xπ2,40xβ0,40 9. Πάγκος "µιτάτο" ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,45xπ3,60xβ0, Πάγκος υποδοχής - εκθετηρίου µήκους 6,50, πλάτους 1,00 και ύψους 0,90 σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο 11. Κούκλες φυσικού µεγέθους µε παραδοσιακές στολές 12. Σετ παραδοσιακού οικιακού εξοπλισµού (εκθέµατα) Στην κατηγορία γενικός εξοπλισµός (Τµήµα Β ) ανήκουν συνοπτικά: 1. Μεταλλικό πιεστήριο τυριών 2. Καζάνι ανοξείδωτο διαστάσεων Φ70, ύψους 0,60µ 3. Σετ εργαλείων τυροκοµικής 24

25 Στην κατηγορία ηλεκτρικός εξοπλισµός (Τµήµα Ε ) ανήκουν συνοπτικά: 1. Ψυγείο συντήρησης 3. Τεχνικές προδιαγραφές εξοπλισµού προµηθειών Α. ΕΠΙΠΛΑ ΚΑΙ ΛΟΙΠΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ Α1. Ράφια αποθήκευσης τυριών 2,40χ0,30χ0,05 Ράφια αποθήκευσης τυριών διαστάσεων 2,40χ0,30χ0,05 από µασίφ ξύλο οξιάς. Πρόκειται για απλά µαδέρια από ξύλο οξιάς πλανισµένα, περασµένα µε απλή στρώση κατάλληλου οικολογικού βερνικιού τα οποία θα χρησιµοποιούνται για την ξήρανση των τυριών. 25

26 26

27 Α2. Ξύλινο κυκλικό καθιστικό διαστάσεων 0,55x3,50 Ξύλινο κυκλικό καθιστικό διαστάσεων π.0,55xµ.3,50 (τεµάχια 2). Θα αποτελείται από 5 τοµείς (σε µορφή καµπύλου σκαµνιού) διαστάσεων π.0,55xµ.0,70 και ύψους 42 εκ οι οποίοι θα συνθέτουν στο σύνολο τους το κυκλικό καθιστικό συνολικού µήκους 3,50 µ. Έκαστος τοµέας θα αποτελείται από δυο κάθετα πόδια και οριζόντια βάση από µασίφ ξύλο οξιάς. 27

28 Α3. Λίθινος ακανόνιστος πάγκος - τραπέζι διαστάσεων 1,50x0,70 περίπου Λίθινος ακανόνιστος πάγκος - τραπέζι διαστάσεων 1,50x0,70 περίπου από φυσική πέτρα Ψηλορείτη, ο οποίος θα στηριχθεί πάνω σε φυσικό ακανόνιστο βράχο ύψους περίπου 70 εκ και σε µεταλλική επιφάνεια έδρασης αποτελούµενη από κιβωτιόσχηµη λαµαρίνα πάχους 2 χιλ. διαστάσεων 40x8 εκ και ύψους 70 εκ. περίπου, σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. Α4. Σκαµπό - κορµός φυσικός Φ40 περίπου Ξύλινο σκαµπό από ακατέργαστο κορµό ελιάς διαµέτρου 40 εκ. περίπου 28

29 Α5. Προθήκες ξύλινες προϊόντων εκθετηρίου διαστάσεων 1,00x1,20x0,50 περίπου Προθήκες ξύλινες προϊόντων εκθετηρίου διαστάσεων 1,00x1,20x0,50 περίπου. Πρόκειται για ερµάρια ανοιχτά µε δυο ενδιάµεσα οριζόντια ράφια από επενδυµένο ξύλο οξιάς πάχους 22 χιλ., βαµµένα σε χρώµα καρυδιάς. Α6. Τραπέζι "µιτάτο" ξύλινο µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,77xπ2,30xβ0,90 από µασίφ ξύλο οξιάς 29

30 Α7. Πάγκος "µιτάτο" ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,45xπ1,20xβ0,40 από µασίφ ξύλο οξιάς Α8. Πάγκος "µιτάτο" ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,45xπ2,40xβ0,40 από µασίφ ξύλο οξιάς Σύµφωνα µε το παραπάνω σχέδιο Α9. Πάγκος "µιτάτο" ξύλινος µοναστηριακού τύπου διαστάσεων υ0,45xπ3,60xβ0,40 από µασίφ ξύλο οξιάς Σύµφωνα µε το παραπάνω σχέδιο 30

31 Α10. Πάγκος υποδοχής - εκθετηρίου µήκους 6,50, πλάτους 1,00 και ύψους 0,90 σύµφωνα µε συνηµµένο σχέδιο από µασίφ ξύλο οξιάς Ο αποθηκευτικός χώρος κάτω από τον πάγκο θα αποτελείται από τρία ξύλινα ντουλάπια διαστάσεων 1,40x0,60x0,60 µε διπλά πορτάκια από επενδυµένο ξύλο καστανιάς σύµφωνα µε το συνηµµένο σχέδιο. 31

32 Α11. Κούκλες φυσικού µεγέθους µε παραδοσιακές στολές Πρόκειται για δύο πολυεστερικές κούκλες (µία γυναικεία και µία ανδρική) όρθιας στάσης, σε φυσικό χρώµα µε σαφή ανθρώπινα χαρακτηριστικά, µε περούκα και βάση στήριξης. Οι οποίες θα ενδυθούν µε πλήρη παραδοσιακή ανωγειανή γυναικεία και αντρική κρητική παραδοσιακή φορεσιά. Η γυναικεία φορεσιά θα περιλαµβάνει: πολύπτυχο κεντητό φουστάνι µε σαλβάρι, κεντητή ποδιά, το "µεϊτάνι" (είδος σακακιού µε µακριά µανίκια), ή την "σαλαµάρκα" (κεντηµένο αµάνικο σακάκι), µεταξωτό πουκάµισο, κεντητό µεταξωτό µαντίλι στο κεφάλι, διάφορα κοσµήµατα στο στήθος που συµπληρώνουν το σύνολο της στολής, µαύρα παπούτσια (µπαρέτα). Η ανδρική παραδοσιακή στολή θα περιλαµβάνει: τα "σαλβάρια" από µπλε τσόχα καλής ποιότητας, το πουκάµισο, το "µεϊτανογέλεκο", µακριά παραδοσιακή ζώνη, τα µαύρα δερµάτινα "στιβάνια" (είδος ψηλής µπότας), το κρουσωτό κεφαλοµάντηλο, την αλυσίδα που κρέµεται από το λαιµό και ενώνεται µε το µαχαίρι που περνιέται από τη µέση, κάτω από τη ζώνη (το µαχαίρι θα είναι από ατσαλένια λεπίδα και η λαβή θα καλύπτεται από κέρατο ζώων), την τσόχινη κεντητή κάπα µε κουκούλα, µε φόδρα. Α12. Σετ παραδοσιακού οικιακού εξοπλισµού (εκθέµατα) Το σετ οικιακού εξοπλισµού θα περιλαµβάνει: 1. Ξύλινη παραδοσιακή πιατοθήκη τοίχου από µασίφ ξύλο οξιάς διαστάσεων υ.90xπ.70xβ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ιεύθυνση Οικονοµικού-ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ. Η ιεύθυνση Οικονοµικού-ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : ΑΑ: Ω8ΠΟ7ΛΚ-7ΧΝ ΑΑΜ: 15PROC002997231 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ ΗΜΟΠ ΡΑΣΙΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 2756/12-1-2015

Διαβάστε περισσότερα

Ρέθυµνο 22/6/2015 Αρ. Πρωτ. : oik. 77776 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Ρέθυµνο 22/6/2015 Αρ. Πρωτ. : oik. 77776 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr Ταχ. /νση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 74100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη :

Η Διεύθυνση Οικονομικού-Διοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύμνης, έχοντας υπόψη : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ e-mail:heretaki@crete.gov.gr Ταχ. Δ/νση: Πλ. Ηρώων Πολυτεχνείου Ταχ. Κωδ.: 74100 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο ΠΡ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΡΟΜ ΗΘ Ε Ι ΩΝ

Ι ΑΚΗΡΥΞΗ Η Μ Ο ΠΡ ΑΣ Ι ΑΣ ΠΡΟΜ ΗΘ Ε Ι ΩΝ Α Α.. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΡΕΘΥΜΝΟ 9/2/2015 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης»

«Διοργάνωση Δράσεων Δημοσιότητας - Δικτύωσης» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΛΑΣΙΘΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΙΕΡΑΠΕΤΡΑΣ Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Δημιουργία Υλικού Προβολής της Μουσικής Παράδοσης των Ανωγείων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: ΠΛΑΤΕΙΑ ΗΡΩΩΝ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ Ταχ. Κώδικας: 74100, ΡΕΘΥΜΝΟ Πληροφορίες : Γ. Χαιρετάκη Τηλ:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ. Τεύχος Διακήρυξης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ - ΘΡΑΚΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 31236/30-09-2013 Τεύχος Διακήρυξης της πράξης «Τεχνική Βοήθεια Δήμου Ωραιοκάστρου», με κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ ΚΑΙ ΝΗΣΩΝ ΑΙΓΑΙΟΥ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γούρνες 29-4-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αριθμός πρωτ 7718 ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065796 2015-09-18

15PROC003065796 2015-09-18 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «Τεχνική Υποστήριξη Εφαρμογής» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜ/ΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ.: 70/2015 1 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00

Τεύχος Διακήρυξης 51.301,90 ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΛΟΓΟΥΝΤΟΣ ΦΠΑ. 15-07-2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 ΑNΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ A.A.E. O.T.A. ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 9457/27-06-2013 Τεύχος Διακήρυξης Του έργου Παροχή εξωτερικών υπηρεσιών φιλοξενίας και διοργάνωσης εκδηλώσεων συναντήσεων επικοινωνιακών γεγονότων της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη :

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η ιεύθυνση Οικονοµικού- ιοικητικού της Περιφερειακής Ενότητας Ρεθύµνης, έχοντας υπόψη : Α Α:. Α ΑΜ:. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ Ευρωπαϊκό Ταµείο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΕΘΥΜΝΗΣ Περιφερειακής Ανάπτυξης ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ- ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Πρωτ. Οικ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δημαρχείο Ν. Καζαντζάκη, Αγ. Παρασκιές 70100 Ηράκλειο Κρήτης www.winesofcrete.gr, info@winesofcrete.gr ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αγίες Παρασκιές, 1/6/2012 Αρ. Πρωτ.: 1020

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑLΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002835585 2015-06-10

15PROC002835585 2015-06-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015

IΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 6/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Σάµος 10/06/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Αρ.πρωτ. 32416/2491 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 2007-2013 Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΦΑΙΣΤΟΥ Ταχ. Διεύθυνση: 25 ης Μαρτίου

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ

«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Η/Υ, ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ, ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΙΚΤΥΟΥ ΚΑΙ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ρόδος, 27 /07/2015 Αριθµ. Πρωτ.: 2986 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ (ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΤΙΤΛΟΣ ΠΡΑΞΗΣ: «ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΟΥ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ» ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΡΗΤΗΣ & ΝΗΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002497898 2014-12-22

14PROC002497898 2014-12-22 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ε Π Α Ν Α Λ Η Π Τ Ι Κ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΝΕΟ ΙΣΟΓΕΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών

Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Τεύχος Διακήρυξης Πρόχειρου διαγωνισμού ανάδειξης αναδόχων για την υλοποίηση εξειδικευμένων ερευνητικών υπηρεσιών Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου με τίτλο «ΒΑΛΚΑΝΕΑΝΑ: A Europeana Digital Library Initiative

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ

ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Αρ. Πρωτ. 81-A52/2015 ΕΤΑΙΡΙΑ ΚΡΗΤΙΚΩΝ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ Ιστορικό Μουσείο Κρήτης, Σοφοκλή Βενιζέλου 27, 71202 Ηράκλειο, Κρήτη Τηλ. 2810 288708, Fax: 2810 283754 Πληροφορίες: Βαγγελιώ Βιολάκη, Τμήμα Διοικητικής

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001839966 2014-01-24

14PROC001839966 2014-01-24 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Π Ε Ρ Ι Φ Ε Ρ Ε Ι Α Κ Ρ Η Τ Η Σ Χανιά 24/1/2014 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤOYΡΓΙΑΣ Αρ. πρωτ. :10387 ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΧΑΝΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ

14PROC001896536 2014-02-28 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση : Λ. Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικ. : 74 Πληροφορίες :B εγαίτη Τηλέφωνο : 23-20636 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΡΑΠΕΖΑΡΙΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ

ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΙΖ ΕΦΟΡΕΙΑ ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΚΛΑΣΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ ΕΣΠΑ Ε. Π. ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ Ο- ΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΤΠΑ (Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΟΡΓΑΝΩΝ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΠΑΙ ΙΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013

Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 Ευρωπαική Ένωση Ευρωπαικό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης Περιφερειακό Επιχειρησιακό Κρήτης και Νήσων Αιγαίου 2007-2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΝΟΜΟΣ ΛΕΣΒΟΥ ΗΜΟΣ ΛΗΜΝΟΥ Μύρινα, 27/11/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΑΔΑ: ΒΕΝΜΩΞΕ-ΚΧΒ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθ.Αποφ. 254/2013 ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΠΑΛ. ΦΑΛΗΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Επανάληψη του πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία: «Αξιολόγηση της Πράξης» - Υποέργο

Διαβάστε περισσότερα