"ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download ""ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤ Η ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ"

Transcript

1 ΠΑΝΕΛΛΘΝΛΟ ΛΝΣΛΣΟΤΣΟ ΝΕΤΡΟΕΚΦΤΛΛΣΛΚΩΝ ΝΟΘΜΑΣΩΝ & ΕΛΛΘΝΛΚΘ ΕΣΑΛΡΕΛΑ ΝΟΟΤ ALZHEIMER ΚΑΛ ΤΓΓΕΝΩΝ ΔΛΑΣΑΡΑΧΩΝ "ΣΗΛΕΚΠΑΙΔΕΤΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ Ε ΘΕΜΑΣΑ ΑΝΟΙΑ" / επτζμβριοσ 2010-Ιοφνιοσ 2011 ΕΠΣΕΜΒΡΛΟ 2010 ΛΑΣΡΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ ΕΛΘΓΘΣΘ / ΕΛΘΓΘΣΡΛΑ ΠΕΜΠΣΘ 2 9 Νόςοσ Αlzheimer (Καινοφργια δεδομζνα) Κ. Πετςάνθσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 3 9 Αίθουσα βιβλιοθήκης μη διαθέσιμη ΔΕΤΣΕΡΑ 6 9 Προκλθτά δυναμικά και άνοιεσ Μ. Σςολάκθ ΠΕΜΠΣΘ 9 9 Νευροαπεικόνιςθ ςτθν ΝΑ Σ. Παπαποςτόλου ΠΑΡΑΚΕΤΘ 10 9 Άλλεσ άνοιεσ Μ. Σςολάκθ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 10 9 Άλλεσ άνοιεσ Κ. Λυςίτςασ ΔΕΤΣΕΡΑ 13 9 Βιολογικοί δείκτεσ ςτθν άνοια Μ. ιαπζρα ΠΕΜΠΣΘ 16 9 Ιπια Νοθτικι Διαταραχι Κ. Πετςάνθσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 17 9 Διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ ςτθν άνοια. Μζροσ Α Δ. Καραμανάβθσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 17 9 Διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ ςτθν άνοια. Μζροσ Β Δ. Καραμανάβθσ ΔΕΤΣΕΡΑ 20 9 Κατάκλιψθ και άνοια Α. Κϊνςτα ΠΕΜΠΣΘ 23 9 Νευροχειρουργικι και άνοια κοφλιοσ Ν. / Λ. Αναγνωςτόπουλοσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 9 Κεραπευτικι Αντιμετϊπιςθ των Νοςθμάτων Prions. Μζροσ Α Κ. κλαβιάδθσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 9 Κεραπευτικι Αντιμετϊπιςθ των Νοςθμάτων Prions. Μζροσ Β Κ. κλαβιάδθσ ΔΕΤΣΕΡΑ 27 9 Αντιμετϊπιςθ του πόνου Ν. Μπαλαμοφτςοσ ΠΕΜΠΣΘ 30 9 Διαταραχζσ του φπνου ςτθν Άνοια Κ. Λυςίτςασ ΟΚΣΩΒΡΛΟ 2010 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1 10 Νευροαπεικόνιςθ ςτθν ΝΑ και άλλεσ άνοιεσ Κ. Κοφςκουρασ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1 10 Νευροαπεικόνιςθ ςτθν ΝΑ και άλλεσ άνοιεσ Κ. Κοφςκουρασ ΔΕΤΣΕΡΑ 4 10 Θ ςυμβολι τθσ πυρθνικισ ιατρικισ ςτθ διάγνωςθ των νευροεκφυλιςτικϊν νοςθμάτων Λ. Λακϊβου ΠΕΜΠΣΘ 7 10 Αγγειακι άνοια Πετςάνθσ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 8 10 Άγνωςτεσ πτυχζσ τθσ ψυχολογίασ και τθσ ςυμεπριφοράσ ςτισ νευροεκφυλιςτικζσ πακιςεισ Φ. Γραμματικόσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 8 10 Δεδομζνα των δφο τελευταίων χρόνων ςχετικά με τθ διάγνωςθ και τισ κεραπευτικζσ δυνατότθτεσ των νευροεκφυλιςτικϊν πακιςεων Φ. Γραμματικόσ ΔΕΤΣΕΡΑ Από τθν αιτιοπακογζνεςθ ςτθ διάγνωςθ και κεραπευτικι αντιμετϊπιςθ τθσ Alzheimer's: Ζρευνα και προοπτικζσ τεχνολογικϊν εφαρμογϊν Α. αλίφογλου ΠΕΜΠΣΘ Δυςβάςταχτεσ καταςτάςεισ τθσ τρίτθσ θλικίασ Γ. Ανωγειανάκθσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ Κατοίκον φροντίδα ςε αςκενείσ με άνοια τελικοφ ςταδίου Ομάδα κατοίκον ΠΑΡΑΚΕΤΘ Κατοίκον φροντίδα ςε αςκενείσ με άνοια τελικοφ ςταδίου Ομάδα κατοίκον ΔΕΤΣΕΡΑ τοματολογικζσ διαταραχζσ ςτθν άνοια Γκαβοποφλου Ε. ΠΕΜΠΣΘ Πρϊιμεσ άνοιεσ Μαλεγιαννάκθ Α. / Ελευκερίου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Κλθρονομικότθτα ςτθν άνοια Δανιθλίδου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Κλθρονομικότθτα ςτθν άνοια Δανιθλίδου Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ Εκτίμθςθ ηωτικϊν ςθμείων των θλικιωμζνων Πετροβίτςοσ Ε. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Βιολογικοί δείκτεσ ςτθν άνοια. Μζροσ Α Οικονομοποφλου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Βιολογικοί δείκτεσ ςτθν άνοια. Μζροσ Β Οικονομοποφλου Μ. ΣΡΙΣΗ 9 11 υνεδρία αξιολόγηςησ ιατρικϊν θεμάτων

2 ΝΟΕΜΒΡΛΟ 2010 ΝΕΤΡΟΨΤΧΟΛΟΓΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ ΔΕΤΣΕΡΑ 1 11 Διαδικαςία και χρθςιμότθτα ΝΨΕ Αγωγιάτου Χ. ΠΕΜΠΣΘ 4 11 Διαφορζσ μεταξφ άνοιασ, ιπιασ νοθτικισ διαταραχισ και φυςιολογικοφ γιρατοσ Πόπτςθ Ε. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 5 11 Θ επίδραςθ τθσ θλικίασ ςτισ νοθτικζσ επιδόςεισ Κουντι Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 5 11 Δοκιμαςίεσ για τθ διάγνωςθ ΘΝΔ Γιαλαουηίδθσ Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ 8 11 Διαγνωςτικό περιςτατικό με ΘΝΔ Λυςίτςασ Κ. - Πόπτςθ Ε. ΠΕΜΠΣΘ Αναςτροφι γνωςτικϊν δυςλειτουργιϊν, ειδικότερα τθσ μνιμθσ, κατά τθν πορεία τθσ γιρανςθσ Χουςιάδασ Λ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Νοθτικζσ και Λειτουργικζσ Διαταραχζσ ςτθν Προοδευτικι Αμνθςικι Δυςλειτουργία Κουντι Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Δοκιμαςίεσ για τθν εκτίμθςθ μνιμθσ Κουντι Φ. ΔΕΤΣΕΡΑ Νευροανατομία μνιμθσ Πετςάνθσ Κ. ΠΕΜΠΣΘ Διάγνωςθ περιςτατικοφ με Alzheimer Πετςάνθσ Κ.-Μαλεγιαννάκθ Α. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Διαταραχζσ προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ ςτουσ φυςιολογικοφσ θλικιωμζνουσ Μαλεγιαννάκθ Α. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Νοθτικζσ, λειτουργικζσ, ςυμπεριφορικζσ διαταραχζσ ςτθν Προοδευτικι Δυςλειτουργία υμπεριφοράσ Αγωγιάτου Χ. ΔΕΤΣΕΡΑ Δοκιμαςίεσ προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ Μάρκου Ν. ΠΕΜΠΣΘ Νευροανατομία προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ Λυςίτςασ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Διαγνωςτικό περιςτατικό μετωπιαίασ άνοιασ Λυςίτςασ Κ. - Αγωγιάτου Χ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Διαταραχζσ λόγου ςτουσ φυςιολογικοφσ θλικιωμζνουσ Σςάνταλθ Ε. ΔΕΤΣΕΡΑ Νοθτικζσ και λειτουργικζσ διαταραχζσ ςτθ Πρωτογενι Προοδευτικι Αφαςία Νικολαΐδου Ε. ΔΕΚΕΜΒΡΛΟ 2010 ΠΕΜΠΣΘ 2 12 Ο μεταφορικόσ λόγοσ ςτθν άνοια Γιαλαουηίδθσ Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 3 12 Νευροανατομία λόγου Πετςάνθσ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 3 12 Δοκιμαςίεσ εκτίμθςθσ λόγου / Δοκιμαςίεσ εκτίμθςθσ Μετωποκροταφικισ άνοιασ Μπακογλίδου Ε. / Μεςςινθ Χ. ΔΕΤΣΕΡΑ 6 12 Εφαρμογι νζων διαγνωςτικϊν εργαλείων για το λόγο Σμιμα Λογοκεραπείασ ΣΕΛ Λωαννίνων ΠΕΜΠΣΘ 9 12 Διαγνωςτικό περιςτατικό με Πρωτογενι Προοδευτικι Αφαςία Πετςάνθσ Κ.-Νικολαΐδου Ε. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Οπτικοχωρικζσ-Οπτικοκαταςκευαςτικζσ Διαταραχζσ ςτουσ φυςιολογικοφσ θλικιωμζνουσ Ουηοφνθ Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Νοθτικζσ και λειτουργικζσ διαταραχζσ ςτθν Οπτικοχωρικι-Οπτικοκαταςκευαςτικι δυςλειτουργία Κουντι Φ. ΔΕΤΣΕΡΑ Δοκιμαςίεσ εκτίμθςθσ οπτικο-αντιλθπτικϊν, χωρικϊν, καταςκευαςτικϊν ικανοτιτων Ελευκερίου Μ. ΠΕΜΠΣΘ Νευροανατομία οπτικο-αντιλθπτικϊν,χωρικϊν,καταςκευαςτικϊν ικανοτιτων Λυςίτςασ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Διαγνωςτικό περιςτατικό με Οπτικοχωρικι-Οπτικοκαταςκευαςτικι δυςλειτουργία Λυςίτςασ Κ.-Κουντι Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ Κοινωνικι και ςυναιςκθματικι νοθμοςφνθ Κυριλλίδου Α. ΔΕΤΣΕΡΑ χζςθ προςοχισ και ςυναιςκθματικισ μνιμθσ Κουντι Φ. ΠΕΜΠΣΘ Αναγνϊριςθ και αντίλθψθ ςυναιςκιματοσ ςτουσ θλικιωμζνουσ Κυριλλίδου Α. ΛΑΝΟΤΑΡΛΟ 2011 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 7 1 υναιςκθματικζσ διαταραχζσ ςτθν άνοια Μαργαριτίδου Π. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 7 1 Δοκιμαςίεσ εκτίμθςθσ ςυναιςκθματικισ κατάςταςθσ και αντίλθψθσ του ςυναιςκιματοσ Λιάπθ Δ. ΔΕΤΣΕΡΑ 10 1 Νευροανατομία ςυναιςκιματοσ Πετςάνθσ Κ. ΠΕΜΠΣΘ 13 1 Διαγνωςτικό περιςτατικό με κατάκλιψθ Πετςάνθσ Κ.-Γιαλαουηίδθσ Μ.

3 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 14 1 Διαδικαςία πρόςβαςθσ, υποδοχισ και ζνταξθσ αςκενϊν με ΘΝΔ ι Άνοια ςε Κζντρο Θμζρασ - Νευροψυχολογικό ιςτορικό Αγγελίδου Κ. / Αυδίκου Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 14 1 Σι είναι το νοθτικό απόκεμα και πϊσ αποκτάται; Αγωγιάτου Χ. ΔΕΤΣΕΡΑ 17 1 Νοθτικό απόκεμα και ποιότθτα ηωισ ςτουσ θλικιωμζνουσ Πόπτςθ Ε. ΠΕΜΠΣΘ 20 1 Ο ρόλοσ τθσ εκπαίδευςθσ/μόρφωςθσ ςτθν άνοια Γιαλαουηίδθσ Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 21 1 υγκριτικι μελζτθ των γνωςτικϊν λειτουργιϊν ςε παιδιά και φυςιολογικοφσ και ανοϊκοφσ θλικιωμζνουσ Σςάνταλθ Ε. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 21 1 Ψυχοκοινωνικι εκτίμθςθ περικαλπόντων / Κοινωνικό ιςτορικό Εγκιαηάροβα Μ. / Σςοκανάρθ Λ. ΔΕΤΣΕΡΑ 24 1 Ψυχοκινθτικι εκτίμθςθ αςκενϊν με άνοια Μουηακίδθσ Χ. ΠΕΜΠΣΘ 27 1 Διαφορικι ΝΨ διάγνωςθ: ΘΝΔ και φυςιολογικό γιρασ / Διαγνωςτικό περιςτατικό με ΘΝΔ Πόπτςθ Ε. / Διαμαντίδου Α. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 28 1 Λειτουργίεσ μετωπιαίου λοβοφ Ευαγγελάτοσ Ν. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 28 1 Διαφορικι ΝΨ διάγνωςθ: Μετωποκροταφικι άνοια (Μετωπιαία, θμαςιολογικι, Προοδευτικι Αφαςία) / Διαγν. περιςτατικό με θμαςιολογικι άνοια Κουντι Φ. ΔΕΤΣΕΡΑ 31 1 Διαφορικι ΝΨ διάγνωςθ: Αlzheimer, Parkinson, Άνοια με ςωμάτια του Lewy / Διαγν. περιςτατικό με Άνοια με ςωμάτια του Lewy Αγωγιάτου Χ. / Μπατςίλα Γ. ΣΡΙΣΗ 15 2 υνεδρία αξιολόγηςησ νευροψυχολογικϊν θεμάτων ΦΕΒΡΟΤΑΡΛΟ 2011 ΜΘ ΦΑΡΜΑΚΕΤΣΛΚΕ ΚΕΡΑΠΕΛΕ ΠΕΜΠΣΘ 3 2 Διαφορικι νευροψυχολογικι διάγνωςθ: Ψευδοάνοια, Κατάκλιψθ / Διαγνωςτικό περιςτατικό με Ψευδοάνοια Καραγκιόηθ Κ. / Γιαλαουηίδθσ Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 4 2 Πλαςτικότθτα του εγκεφάλου ςτουσ θλικιωμζνουσ Κουντι Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 4 2 Περιβαλλοντικοί παράγοντεσ ςτθν υπθρεςία τθσ πρόλθψθσ για τθ νοθτικι ζκπτωςθ Μπατςίλα Γ. ΔΕΤΣΕΡΑ 7 2 Άγχοσ, γιρανςθ και πρόλθψθ - Σο χιοφμορ και οι κετικζσ επιδράςεισ του ςτθ ηωι μασ Πόπτςθ Ε. / Κουντι Φ. ΠΕΜΠΣΘ 10 2 Μθ φαρμακευτικζσ κεραπείεσ ςτθν αντιμετϊπιςθ των ςυνεπειϊν τθσ άνοιασ Αγωγιάτου Χ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 11 2 Θ Οικογζνεια ωσ ςφμμαχοσ ι αναςταλτικόσ παράγοντασ ςτθ νευροψυχολογικι αποκατάςταςθ του αςκενι με άνοια Γερμανοφ Α. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 11 2 Εναιςκθςία ωσ κίνθτρο για τθ νευροψυχολογικι αποκατάςταςθ Βαςίλογλου Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ 14 2 Παράγοντεσ επιτυχίασ τθσ νευροψυχολογικισ αποκατάςταςθσ Καραγιάννθ Μ. ΠΕΜΠΣΘ 17 2 ΤΝΕΔΡΛΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 18 2 ΤΝΕΔΡΛΟ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 18 2 ΤΝΕΔΡΛΟ ΔΕΤΣΕΡΑ 21 2 Ειδικόσ ςτόχοσ νευροαποκατάςταςθσ του λόγου ςε περιπτϊςεισ αγγειακισ άνοιασ Μάρκου Ν. ΠΕΜΠΣΘ 24 2 Νοθτικι εκπαίδευςθ γλωςςικϊν ικανοτιτων Νικολαΐδου Ε. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 25 2 Βαςικόσ ςτόχοσ νευροαποκατάςταςθσ: Λκανότθτεσ προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ Αγωγιάτου Χ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 25 2 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ: με μολφβι και χαρτί Μάρκου Ν. ΔΕΤΣΕΡΑ 28 2 Νοθτικι Εκπαίδευςθ Λκανοτιτων Προςοχισ και Εκτελεςτικισ Λειτουργίασ: με εκτζλεςθ κινθτικϊν εντολϊν Μπακογλίδου Ε. ΜΑΡΣΛΟ 2011 ΠΕΜΠΣΘ 3 3 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ: με πρόγραμμα ςε Θ/Τ Ηαφειρόπουλοσ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 4 3 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ: με μουςικά ερεκίςματα Μπατςίλα Γ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 4 3 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων Μνιμθσ μζςω νοερισ εικόνασ Πόπτςθ Ε. ΠΕΜΠΣΘ 10 3 Αςκιςεισ Προςοχισ Brainwave / Βιβλιοκεραπεία Μθνοποφλου Δ., Καραγιαννίδου Μ. / Μαλεγιαννάκθ Α. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 11 3 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ: με ςυηιτθςθ και ςχολιαςμό ντοκυμαντζρ ςε video Ουηοφνθ Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 11 3 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ: με αντίλθψθ και αναγνϊριςθ ςυναιςκθμάτων Ηαφειροποφλου Μ. / Κυριλίδου Α. / Λιάπθ Δ. ΔΕΤΣΕΡΑ 14 3 Νοθτικι εκπαίδευςθ Λκανοτιτων προςοχισ και εκτελεςτικισ λειτουργίασ: με παιγνίδι Μπακογλίδου Ε. ΠΕΜΠΣΘ 17 3 Εικαςτικι ψυχοκεραπεία ςε θλικιωμζνουσ με Ιπια Νοθτικι Διαταραχι Κουρουνδι Ε.

4 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 18 3 Πρόγραμμα νοθτικισ ενίςχυςθσ LLM Π. Μπαμίδθσ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 18 3 Νοθτικι ενεργοποίθςθ και ψυχοκεραπεία: Πρόκλθςθ ευχάριςτων αναμνιςεων Διαμαντίδου Α. ΔΕΤΣΕΡΑ 21 3 Νοθτικι ενεργοποίθςθ και ψυχοκεραπεία: Εικαςτικι κεραπεία ςε αςκενείσ με άνοια ιαμπάνθ Α. ΠΕΜΠΣΘ 24 3 Νοθτικι ενεργοποίθςθ και ψυχοκεραπεία: Αμμοκεραπεία / Παιγνιοκεραπεία ιαμπάνθ Α. / Αυδίκου Κ. ΔΕΤΣΕΡΑ 28 3 Νοθτικι ενεργοποίθςθ και ψυχοκεραπεία: Μουςικοκεραπεία Μπατςίλα Γ. ΠΕΜΠΣΘ 31 3 Νοθτικι ενεργοποίθςθ και ψυχοκεραπεία: Gestalt ιαμπάνθ Α. ΑΠΡΛΛΛΟ 2011 ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1 4 Εργαςτιριο του Νου για τθν ανάπτυξθ ςυναιςκθματικϊν δεξιοτιτων Καραγιαννίδου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 1 4 Πολυδιάςτατθ παρζμβαςθ ςε αςκενείσ με διαταραχζσ ςυμπεριφοράσ Καραγιαννίδου Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ 4 4 Ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςε περικάλποντεσ: Εκπαίδευςθ -Ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςε περικάλποντεσ: Εφαρμογι τεχνικϊν χαλάρωςθσ Μαργαριτίδου Π. / Πόπτςθ Ε. ΠΕΜΠΣΘ 7 4 Ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςε περικάλποντεσ: Γνωςτικι-υμπεριφορικι κεραπεία Καραγκιόηθ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 8 4 Θ διαχείριςθ τθσ κακθμερινότθτασ και θ προςαρμογι του περικάλποντα ςτουσ νζουσ ρόλουσ Φωτιάδου Φ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 8 4 Ψυχοκεραπευτικζσ παρεμβάςεισ ςε περικάλποντεσ: Οικογενειακι κεραπεία Μαργαριτίδου Π., Σουμπαλίδου Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ 11 4 Σι είναι θ ομάδα ςτιριξθσ και πϊσ λειτουργεί Εγκιαηάροβα Μ. ΠΕΜΠΣΘ 14 4 Θ ςχζςθ περικάλποντα και αςκενοφσ πριν τθν ζναρξθ τθσ νόςου και μετά Μάρκου Ν. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 15 4 Διατροφι και ψυχολογικι υγεία ςτουσ θλικιωμζνουσ Αυδίκου Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 15 4 Ο προλθπτικόσ ρόλοσ τθσ διατροφισ ςτθν προχωρθμζνθ θλικία και ςτθν άνοια Δρακοποφλου Χ. ΔΕΤΣΕΡΑ 18 4 Ζλεγχοσ τθσ ςίτιςθσ ςε αςκενι με Μετωπιαία άνοια Γιακουμάκθσ Ε. ΠΕΜΠΣΘ 21 4 Διατροφικι υποςτιριξθ αςκενοφσ ςε ςοβαρό ςτάδιο άνοιασ Γκαβοποφλου Ε. ΠΕΜΠΣΘ 28 4 Κινθτικά προβλιματα ςε θλικιωμζνουσ Μπακογλίδου Ε. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 29 4 Βθματιςμόσ ςτθν άνοια Παπουτςι Β. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 29 4 Νευροανατομία τθσ κίνθςθσ Πετςάνθσ Κ. ΜΑΛΟ 2011 ΔΕΤΣΕΡΑ 2 5 Οφζλθ τθσ ςωματικισ άςκθςθσ ςε προχωρθμζνθ θλικία Μουηακίδθσ Χ. ΠΕΜΠΣΘ 5 5 Κινθτικζσ διαταραχζσ ςχετιηόμενεσ με νευρολογικζσ νόςουσ Λυςίτςασ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 6 5 Φυςικοκεραπεία ςτον αςκενι με άνοια / Εκπαίδευςθ περικαλπόντων ςτθ φυςικοκεραπευτικι φροντίδα Παπουτςι Β. / Παπάντςιοσ Α. ΣΡΙΣΗ 17 5 υνεδρία Αξιολόγηςησ μη-φαρμακευτικϊν θεραπειϊν ΨΤΧΟΛΟΓΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 6 5 Θ ςεξουαλικι λειτουργικότθτα ςτθν τρίτθ θλικία και ςτθν άνοια Σςατάλθ Μ. ΔΕΤΣΕΡΑ 9 5 Ψυχοκεραπευτικζσ προςεγγίςεισ για τθ διαχείριςθ του άγχουσ ι τθσ κατάκλιψθσ που οφείλεται ςτθν εναιςκθςία των ελλείψεων οφμπουρου Α. ΠΕΜΠΣΘ 12 5 Ψυχοκεραπεία για ςυηυγικά προβλιματα ςε ηεφγθ ςτα οποία ο ζνασ εκ των δφο πάςχει από άνοια Καραγκιόηθ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 13 5 Δυςκολίεσ κατά τθν ψυχοκεραπευτικι παρζμβαςθ με τον θλικιωμζνο αςκενι Ελευκερίου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 13 5 Θ αξία τθσ ςτοχευμζνθσ δραςτθριότθτασ ςτθ ηωι του θλικιωμζνου Κυριλλίδου Α. ΔΕΤΣΕΡΑ 16 5 Θ ωφζλεια που προκφπτει από τθ δυναμικι τθσ ομάδασ Λιάπθ Δ. ΠΕΜΠΣΘ 19 5 Ο ρόλοσ τθσ μουςικισ και του χοροφ ςτθν επικοινωνία και ςτα ςυμπεριφορικά προβλιματα Καραγιαννίδου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 20 5 Σεχνικζσ για καλφτερθ επικοινωνία με τον αςκενι με άνοια Καραγκιόηθ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 20 5 Δθμιουργικι επικοινωνία και αλλθλεπίδραςθ με τον αςκενι ιαμπάνθ Α. ΔΕΤΣΕΡΑ 23 5 Θ πνευματικότθτα ςτο ρόλο του περικάλποντα και θ ικανοποίθςθ από τον ρόλο Σςολάκθ Μ.

5 ΠΕΜΠΣΘ 26 5 υνειδθτοποίθςθ του ρόλου του περικάλποντα και εναρμόνιςι του με τουσ άλλουσ ρόλουσ τθσ ηωισ του Καραγκιόηθ Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 27 5 Σρόποι αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων τθσ φροντίδασ Εγκιαηάροβα Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 27 5 υναιςκθματικι αποςταςιοποίθςθ του περικάλποντα Κουρουνδι Ε. ΔΕΤΣΕΡΑ 30 5 Οικογζνεια και άνοια Εγκιαηάροβα Μ. ΛΟΤΝΛΟ 2011 ΠΕΜΠΣΘ 2 6 Πϊσ θ κάκε οικογζνεια βιϊνει και αντιμετωπίηει τθν άνοια Μαργαριτίδου Π. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 3 6 Μιλϊντασ ςτα παιδιά και τουσ εφιβουσ για τθν άνοια Λιάπθ Δ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 3 6 Ανάγκεσ τθσ οικογζνειασ που φροντίηει αςκενι με άνοια Καραγιαννίδου Μ. ΠΕΜΠΣΘ 9 6 Αναγγελία τθσ διάγνωςθσ τθσ άνοιασ Βαςίλογλου Μ. ΣΡΙΣΗ 21 6 υνεδρία αξιολόγηςησ ψυχολογικϊν θεμάτων ΚΟΛΝΩΝΛΚΑ-ΔΕΟΝΣΟΛΟΓΛΚΑ-ΝΟΜΛΚΑ ΚΕΜΑΣΑ ΠΑΡΑΚΕΤΘ 10 6 Ο ρόλοσ του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ ςτθν αποτελεςματικότθτα τθσ φροντίδασ Αυδίκου Κ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 10 6 Πρόδρομο πζνκοσ και επαναςχεδιαςμόσ ςτόχων ηωισ Γερμανοφ Α. ΠΕΜΠΣΘ 16 6 Θλικιωμζνοσ με άνοια χωρίσ οικογζνεια και υποςτθρικτικό περιβάλλον Μθνοποφλου Δ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 17 6 Πότε και πϊσ αποφαςίηει θ οικογζνεια τθν ειςαγωγι του αςκενι ςε ίδρυμα Καραγιαννίδου Μ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 17 6 Ο ρόλοσ των δομϊν κοινωνικισ πρόνοιασ για θλικιωμζνουσ ςε επίπεδο τοπικισ αυτοδιοίκθςθσ Παττακοφ Β. ΔΕΤΣΕΡΑ 20 6 Κακοποίθςθ θλικιωμζνων-δικαιϊματα θλικιωμζνων Παττακοφ Β. ΠΕΜΠΣΘ 23 6 Τποχρεϊςεισ του κοινωνικοφ λειτουργοφ και του επαγγελματία υγείασ για τθν προςταςία του εξυπθρετοφμενου και του κοινωνικοφ περιβάλλοντοσ Σςοκανάρθ Λ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 6 Οικονομικι ενίςχυςθ, παροχζσ και πθγζσ άντλθςθσ βοικειασ Σςοκανάρθ Λ. ΠΑΡΑΚΕΤΘ 24 6 Δικαςτικι ςυμπαράςταςθ και άλλα νομικά ηθτιματα ςτθν άνοια ιαπζρα Β. ΔΕΤΣΕΡΑ 27 6 Σο ςτίγμα και θ κοινωνικι απομόνωςθ Video: εμπειρίεσ και βιϊματα αςκενι Νικολαΐδου Ε. ΠΕΜΠΣΘ 30 6 Φόβοσ των θλικιωμζνων απζναντι ςτθν τεχνολογία Ηαφειρόπουλοσ. ΣΡΙΣΗ 5 7 υνεδρία αξιολόγηςησ κοινωνικϊν-δεοντολγικϊν-νομικϊν θεμάτων Σόποσ και ϊρεσ διεξαγωγήσ ομιλιϊν ανά ημζρα Δευτζρα 8-9πμ Πζτρου υνδίκα 13, Ανάλθψθ Σρίτθ 9πμ Πζτρου υνδίκα 13, Ανάλθψθ / υνεδρία Αξιολόγθςθσ Πζμπτθ 8-9πμ Πζτρου υνδίκα 13, Ανάλθψθ Παραςκευι 4-5μμ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κεςςαλονίκθσ, 2οσ όροφοσ Παραςκευι 5-6μμ Δθμοτικι Βιβλιοκικθ Κεςςαλονίκθσ, 2οσ όροφοσ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 6 ΔΙΕΡΕΤΝΗΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 09:00 10:30 Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας

Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μαρία Κυριακίδου, Ψυχολόγος σύμβουλος οικογένειας Μορφές βίας Παραμζλθςθ(ζλλειψθ φροντίδασ, ςυναιςκθματικισ εγγφτθτασ) ωματικι (φυςικζσ πράξεισ βίασ) Ψυχολογικι (λεκτικι ι ςυναιςκθματικι) εξουαλικι κακοποίθςθ(επιβολι

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο

Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Ο ρόλος του Κλινικού Ψυχολόγου στο Γενικό Νοσοκομείο Έλενα Παππά & Μαρία Ιωάννα Αργυροποφλου Σφλλογος Κλινικϊν 1 Ειςαγωγό φμφωνα με τον οριςμό τθσ Παγκόςμιασ Οργάνωςθσ Τγείασ, θ υγεία είναι ζνα φυςικό

Διαβάστε περισσότερα

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science

Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν. Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Φυςιοπακθτικι & Πρόγραμμα πουδϊν Dipl. Naturopathy (N.D) ΦΥΣΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ (N.D) Τhe Lifestyle Pathology Science Η Νζο-Ιπποκράτεια επιςτιμθ Πρόλθψθσ & Θεραπείασ Θ κεμελιϊδθ Ιπποκράτεια κεραπευτικι επιςτιμθ

Διαβάστε περισσότερα

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ»

«Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ φαινομζνων βίασ» ΛΕΟΝΤΕΙΟ ΛΥΚΕΙΟ ΝΕΑΣ ΣΜΥΝΘΣ ΕΕΥΝΘΤΙΚΘ ΕΓΑΣΙΑ Αϋ ΛΥΚΕΙΟΥ ΤΕΧΝΘ & ΡΟΛΙΤΙΣΜΟΣ Αϋ ΤΕΤΑΜΘΝΟ 2011-2012 «Θ Δφναμθ τθσ Τζχνθσ ςτθν Ρροαγωγι τθσ Ψυχικισ Υγείασ του Ραιδιοφ και του Εφιβου και ςτθν πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι

Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ Ι ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ ΙΝΣΙΣΟΤΣΟ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ Αξιολόγθςθ του Εκπαιδευτικοφ Ζργου ςτθ χολικι Μονάδα Διαδικαςία Αυτοαξιολόγθςθσ Καλζσ Πρακτικζσ ςτθν Προςχολικι Εκπαίδευςθ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΑΝΕΠΘΣΗΜΘΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΥΟΛΗ ΕΠΘΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΘΝΗ ΚΘΝΗΗ ΚΑΘ ΠΟΘΟΣΗΣΑ ΖΩΗ ΤΜΗΜΑ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ ΟΔΗΓΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2010-2011 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ 2 ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΟΤ ΧΟΛΗ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ

ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ ΚΛΙΜΑΚΑ HoNOS 65+ Πινακοποιθμζνο Γλωςςάριο για χριςθ με τθν HoNOS 65+ φντομεσ οδθγίεσ 1. Θ εκάςτοτε βακμολόγθςθ ιςχφει για ςυγκεκριμζνθ περίοδο αναφοράσ. 2. Χρθςιμοποιιςτε όλεσ τισ διακζςιμεσ πλθροφορίεσ.

Διαβάστε περισσότερα

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή»

«Έρευνα, Εκπαιδευτική Πολιτική & Πράξη στην Ειδική Αγωγή» ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΟ ΣΑΘΜΟ ΨΤΧΟΛΟΓΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ Εταιρεία Ειδικισ Παιδαγωγικισ Ελλάδοσ Κζντρο Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΚΕ.Α.ΔΙΚ.) Πανεπιςτθμίου Κριτθσ «Εργαζηήριο Πολιηικών και Κοινωνικών Θεζμών

Διαβάστε περισσότερα

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2

Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 2014 Ερευνθτικι Εργαςία Project B2 Θ κοινωνικι διάςταςθ του ακλθτιςμοφ. Οφζλθ και πακογζνειεσ. Γεννάδειοσ Σχολι Λδιωτικό Λφκειο Β. Ηϊθ 1/1/2014 Αφοφ ςυηθτιςαμε όλοι μαηί μζςα ςτθν τάξθ, αποφαςίςαμε να

Διαβάστε περισσότερα

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30

άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 άββατο 14 & Κυριακι 15 Φεβρουαρίου 2015-08:30 ζωσ 20:30 Στο Metropolitan Expo Εκκεςιακό Κζντρο ςτο Αεροδρόμιο Ακινασ, το μεγαλφτερο, πλζον ςφγχρονο και λειτουργικό χϊρο εκκζςεων, ςυνεδρίων και εκδθλϊςεων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ

ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ. Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΤΝΕΡΓΑΙΑ ΚΕΝΣΡΟΤ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΗΝ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΣΟΤ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΤ ΑΘΕΝΟΤ Μ.Μοςχόβη, Ε.Ντουβζλησ ΕΙΑΓΩΓΗ Παιδιά με νεοπλαςματική νόςο Περιφζρεια Ζγκαιρη διάγνωςη Κφριοσ προγνωςτικόσ και προβλεπτικόσ παράγοντασ

Διαβάστε περισσότερα

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com

Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ. LUPUS CYPRUS - LUCY www.lupuscyprus.com Συνάντθςθ φιλίασ και γνωριμίασ LUPUS CYPRUS - LUCY www. 19/02/2014 θ ηωι μασ με τον κ.σελ Όλουσ μασ ενϊνει κάτι πολφ δυνατό και ιδιαίτερο. Δεχτικαμε εντελϊσ ξαφνικά ζνα ανεπικφμθτο και μόνιμο ςφντροφο,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.

ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ. ΑΝΩΤΑΤΘ ΣΧΟΛΘ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΘ ΕΚΡΑΙΔΕΥΣΘΣ (Α.Σ.ΡΑΙ.Τ.Ε.) Ραράρτθμα Θεςςαλονίκθσ ΕΤΘΣΙΟ ΡΟΓΑΜΜΑ ΡΑΙΔΑΓΩΓΙΚΘΣ ΚΑΤΑΤΙΣΘΣ (Ε.Ρ.ΡΑΙ.Κ.) ΤΓΙΕΙΝΗ ΕΓΚΕΦΑΛΟΤ: ΧΕΗ ΔΙΑΣΡΟΦΗ ΚΑΙ ΜΑΘΗΗ Ρτυχιακι εργαςία

Διαβάστε περισσότερα

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο

Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Διακιρυξθ Διαγωνιςμοφ για το Ζργο Υπθρεςίεσ Δικτφου Κοινωνικισ Φροντίδασ Δθμοτϊν «E-Βοικεια Στο Σπίτι» Ανακζτουςα Αρχι: Διμοσ Αμπελοκιπων- Μενεμζνθσ Ρροχπολογιςμόσ: 209.666,67 (χωρίσ ΦΠΑ) Διάρκεια: 14

Διαβάστε περισσότερα

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΣ ΦΕΡΣΟΝΗΣΟΥ EΠΙΧΕΙΡΗΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΗΜΟΥ ΧΕΡΟΝΗΟΥ 2011-2014 Ενότθτα 1: Στρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ ΓΟΥΡΝΕΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2011 ΔΘΜΟΣ ΩΕΣΟΝΘΣΟΥ ΣΧΕΔΙΟ ΕΥΛΧΕΛΦΘΧΛΑΞΣΩ ΥΦΣΓΦΑΠΠΑΨΣΧ ΔΘΠΣΩ ΧΕΦΧΣΡΘΧΣΩ 2011 2014 Ενότθτα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ

ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ. Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία. Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ ΕΣΗΙΟ ΤΝΕΔΡΙΟ ΕΤΡΩΠΑΪΚΟΤ ΔΙΚΣΤΟΤ ΧΟΛΕΙΩΝ ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΣΗ ΤΓΕΙΑ Δθμοςιογραφικι Εςτία, Λευκωςία Παραςκευι, 11 Δεκεμβρίου 2009 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΝΕΔΡΙΟΤ Οργανωτικι Επιτροπι υνεδρίου Υπουργείο Υγείασ o Δρ. Όλγα Καλακοφτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΟΤΔΩΝ ΤΜΒΟΤΛΕΤΣΙΚΗ ΜΕΩ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟΤ «Διετζσ Πρόγραμμα Ειδίκευςθσ ςτθ Συμβουλευτικι μζςω διαδικτφου» Διεύθσνζη: Γραθείο ηης Εηαιρείας "Ακαδημία ηων Πολιηών" Σαπθούς 3, 81100 Μσηιλήνη (1ος Όροθος)

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ

ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΟ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Η ΜΔΘΟΓΟ ΣΗ ΓΡΑΜΑΣΟΠΟΙΗΗ ΣΗ ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ ΣΗ ΛΟΓΟΣΔΧΝΙΑ Μάρθα Καηζαρίδοσ ΓΙΓΑΚΣΟΡΙΚΗ ΓΙΑΣΡΙΒΗ Θεζζαλονίκη 2011 2 3 ΑΡΙΣΟΣΔΛΔΙΟ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών

Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών Μελέτη Χαρτογράφηςησ Προςβαςιμότητασ Υποδομών ΤΕΠΑΚ Νοζμβριοσ 2014 H παρούςα μελϋτη εκπονόθηκε ςτο πλαύςιο του ϋργου ΕΡΜΗ: Βελτύωςη Προςβαςιμότητασ Ατόμων με Προβλόματα Κινητικότητασ», το οπούο εντϊςςεται

Διαβάστε περισσότερα

Πίνακασ Περιεχομζνων

Πίνακασ Περιεχομζνων Τεφχοσ 3/Ιανουάριοσ 2015 Πίνακασ Περιεχομζνων Editorial... 2 Ζνα μινυμα από τον John Huckle... 2 Ο απόθχοσ από τθ Nagoya... 4 Προςεγγίηοντασ το Αειφόρο χολείο... 7 «Ο χώροσ ωσ ζνα παιδαγωγικό εργαλείο

Διαβάστε περισσότερα

Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013

Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013 Σόμοσ 1 Σεφχοσ 3 ΕΠ-ΔΕΚ 2013 Κάθε αςθενήσ ζχει μζςα του την αλήθεια. Ο θεραπευτήσ πρζπει να είναι ςυνειδητά ςεμνόσ όχι απζναντι ςτον αςθενή, αλλά απζναντι ςε αυτήν την αλήθεια που αυτόσ κρφβει. James Cyriax

Διαβάστε περισσότερα

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ

Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ, ΠΡΟΝΟΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΦΑΛΙΕΩΝ Μεςογειακό Ινςτιτοφτο Διεφκυνςθσ Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Διεφκυνςθσ και Δθμόςιασ Διοίκθςθσ Ο Δ Η ΓΟ Σ Σ Π Ο ΥΔ Ω Ν 2 0 1 5 2 0 1 6 Μινυμα Διευκυντι Σο

Διαβάστε περισσότερα