15PROC

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "15PROC002907586 2015-07-13"

Transcript

1 Θεσσαλονίκη, 10 Ιουλίου 2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρ. Πρωτ. : (6030) ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη ως προς την αρίθμηση των κεφαλαίων 1 Πληροφορίες : Μ.Φραγκουδάκη έως 4 (από την μετατροπή του αρχείου Τηλέφωνο : από libre σε pdf) Fax : Θεσσαλονίκη, Μ.Ε.Π. Η ΑΝΤΙΠ/ΡΧΗΣ Π.Ε.ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: Πρόσκληση κατάθεσης προσφορών για την ανάθεση του έργου της : «Ετήσιας Συντήρησης και Καλλωπισμού του Περιβάλλοντος χώρου του Κεντρικού Συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Η Π.Κ.Μ προκειμένου να προχωρήσει στην συντήρηση του περιβάλλοντος χώρου του Κεντρικού Συγκροτήματός της, με βάση την περιγραφή του έργου και των τεχνικών προδιαγραφών όπως περιγράφονται στα αντίστοιχα κεφάλαια της παρούσας Πρόσκλησης και έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις του Ν.3852/2010 «Νεα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. 87/τ.Α / ). 2. Το Π.Δ. 133/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» Τις Δ/ξεις του Ν. 4071/2012 «Ρυθμίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωμένη διοίκηση Ενσωμάτωση Οδηγίας 2009/50/ΕΚ» (Φ.Ε.Κ. 85/τ.Α'/ ). 4. Το Ν. 2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» (Φ.Ε.Κ. 247/τ.Α / ). 5. Το Ν. 2286/1995, «Προμήθειες του δημοσίου τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» (Φ.Ε.Κ. 19/τ.Α / ). 6. Τις διατάξεις του Π.Δ. 118/2007 «Κανονισμός Προμηθειών Δημοσίου» (Φ.Ε.Κ. 150/τ.Α / ). 7. Την αριθμ /739/ απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 1291/τ.Β / ) περί αύξησης των χρηματικών ποσών του Ν. 2362/95 για σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή 1

2 υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 8. Το Π.Δ. 60/2007 «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισμού των διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων έργων, προμηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε με την Οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 16 ης Νοεμβρίου 2005». 9. Τις Δ/ξεις του Ν. 3861/2010 (Αρ. Φ. 112/ ), τεύχος Α' «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο Πρόγραμμα Διαύγεια και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε με τον Ν. 4210/2013, άρθρο 23 παρ Το Ν. 4013/2011 (ΦΕΚ 204 Α'/ ) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Συμβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου Δημοσίων Συμβάσεων Αντικατάσταση του έκτου κεφαλαίου του ν. 3588/2007 (πτωχευτικός κώδικας) Προπτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης και άλλες διατάξεις». 11. Το Ν. 4257/2014 «Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών», άρθρο 60 (Φ.Ε.Κ. 93/τ. Α / ). 12 Τα με Αρ. Πρωτ. 4599/ και 4557/ έγγραφα της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσσαλονίκης - Τμήμα Φυτικής και Ζωϊκής Παραγωγής Την με Αρ. Πρωτ (7961)/ Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης (Α/Α 2426) η οποία καταχωρήθηκε με α/α 601 & 602 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσσαλονίκης. 14 Το Φ.Ε.Κ. 3129/τ. Β / (Αριθμ. οικ (9980)/ Απόφαση Περιφερειάρχη Κεντρικής Μακεδονίας) «Μεταβίβαση συγκεκριμένων αρμοδιοτήτων και παροχή εξουσιοδότησης υπογραφής εγγράφων, αποφάσεων και άλλων πράξεων «ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ», στους Αντιπεριφερειάρχες, στον Εκτελεστικό Γραμματέα και στους Προϊσταμένους Γενικών Διευθύνσεων, Διευθύνσεων, Τμημάτων και Γραφείων της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας». 15. Το Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α 161) και λοιπές ρυθμίσεις», άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α / ). ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ το έργο «Ετήσια Συντήρηση και Καλλωπισμός του Περιβάλλοντος χώρου του Κεντρικού Συγκροτήματος της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας» (Βασ. Όλγας 198, Θεσ/νικη), με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης κατόπιν διαπραγμάτευσης. Η Προϋπολογισθείσα δαπάνη της εν λόγω ανάθεσης ανέρχεται στο πόσο των ,00, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, και θα αφορά ,00 για την συντήρηση του κήπου και 4.000,00 για την αγορά ετησίων και πολυετών καλλωπιστικών 2

3 φυτών, θάμνων, δένδρων, σύνθετων λιπασμάτων με ιχνοστοιχεία, φυτοφαρμάκων και εξαρτημάτων αρδευτικού δικτύου (συγκεκριμένα το ποσό των 4.000,00 κατανέμεται ως εξής : για Λιπάσματα 1.000,00, για Φάρμακα 200,00, για Φυτά 2.000,00, για Τύρφες 230,00 και για αναλώσιμα αρδευτικά 570,00 ). Η δαπάνη θα βαρύνει τους ΚΑΕ 0899.α.01 και 1699.α.01 του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2015 (ποσό 7.750,00 ) και του προϋπολογισμού οικ. Έτους 2016 (ποσό ,00 ) και καταχωρήθηκε με α/α 601 και 602 στο Βιβλίο Εγκρίσεων και Εντολών Πληρωμής της Υπηρεσίας Δημοσιονομικού Ελέγχου στο Νομό Θεσ/νίκης. Το αντικείμενο του έργου είναι η συντήρηση του κήπου του κεντρικού κτιρίου της Π.Κ.Μ., όπως παρουσιάζεται στο Κεφάλαιο 1. Κριτήριο ανάθεσης θα είναι η χαμηλότερη τιμή για το σύνολο του έργου, κατόπιν διαπραγμάτευσης μεταξύ των διαγωνιζομένων. 1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΟΥ Ο κήπος του Κεντρικού Κτιρίου εκτείνεται σε 18 στρέμματα, ενώ περιλαμβάνονται και 4 στρέμματα κτήρια και κατασκευές, μέσα σε μια συνολική έκταση 22 στρεμμάτων της «Βίλλα Αλλατίνη», στη διεύθυνση Βασ. Όλγας 198, στη Θεσσαλονίκη. Στον κήπο περιλαμβάνονται καλλωπιστικά δένδρα & θάμνοι, χλοοτάπητας, ετήσια φυτά και πόες. 1.Α. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Α. Κλαδέματα (ξηρά - χλωρά): όταν είναι απαραίτητο για 1. Συντήρηση καλλωπιστικών δένδρων & θάμνων (Λιγούστραακακίες-δάφνες- πικροδάφνες- αγγελικές-βιβούρνα-τούγιες- πυξάρια-λεβάντες-δενδρολίβανα- τρανταφυλλιές κ.λ.π.) τη διατήρηση και διαμόρφωση του σχήματος, σύμφωνα με το αρχικό σχέδιο της διαμόρφωσης του Μελετητή [Εθνικό Ίδρυμα Αγροτικής Έρευνας (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.), Κέντρο Γεωργικής Έρευνας Μακεδονίας-Θράκης «Διαμόρφωση Περιβάλλοντος Χώρου Νομαρχίας Θεσ/νικης»,2000]. Β. Απομάκρυνση των υπολειμμάτων κλαδέματος και των νεκρών φύλλων, ώστε να διατηρείται ο χώρος καθαρός. Γ. Ψεκασμοί με φυτοφάρμακα, προληπτικά και θεραπευτικά, όταν χρειάζεται. Δ. Λίπανση: δύο φορές το χρόνο κατά την περίοδο άνοιξης (Φεβρουάριος Μάρτιος) και φθινόπωρο (Σεπτέμβριος Οκτώβριος), πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων. 3

4 2. Συντήρηση Χλοοτάπητα 3. Συντήρηση Δέντρων Θάμνων - Ετήσιων Φυτών Ποών Α. Κούρεμα: όταν χρειάζεται, δηλαδή περίπου δύο με τρείς φορές το μήνα τους θερινούς μήνες και μία με δύο φορές τους χειμερινούς. Β. Απομάκρυνση της χορτομάζας από την επιφάνεια του χλοοτάπητα, μετά το κούρεμα. Γ. Λίπανση: δύο φορές κατά την περίοδο άνοιξης και φθινοπώρου και μια φορά κατά την περίοδο του χειμώνα, πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων. Δ. Ψεκασμοί με φυτοφάρμακα, προληπτικά και θεραπευτικά, όταν κρίνεται απαραίτητο και μόνο τα Σαββατοκύριακα με ευθύνη του αναδόχου (πάντα σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεοπόνων). Ε. Επανασπορές σε όποιους χώρους χρειάζεται (τα υλικά θα καλύπτει οικονομικά η Π.Κ.Μ. και τα εργατικά ο ανάδοχος). Α. Φυτεύσεις Αντικαταστάσεις δέντρων θάμνων -ετησίων φυτών (σύμφωνα με τα σχέδια της Μελέτης (ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε.) και με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων. 4. Συντήρηση Αρδευτικού Δικτύου Α. Τακτικός έλεγχος του αυτόματου αρδευτικού δικτύου, καθ όλη τη διάρκεια του έτους, για τη σωστή και επαρκή κάλυψη σε νερό με την κατάλληλη εποχιακή ρύθμιση του προγραμματιστή άρδευσης, ανάλογα με τις επικρατούσες καιρικές συνθήκες, ώστε να αρδεύεται σωστά ο χλοοτάπητας και τα καλλωπιστικά φυτά και θάμνοι, σύμφωνα με τις υποδείξεις των επιβλεπόντων γεωπόνων. 4

5 1.Β. ΚΑΘΟΡΙΣΜΩΝ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΙΔΟΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Κούρεμα του γκαζόν όλου του κήπου και καθάρισμα με μισινέζα περιμετρικά των φυτών και θάμνων. Σκάλισμα και καθαρισμό των διαδρόμων και του γκαζόν από φύλλα, κλαδιά κλπ, και για ψεκασμό. Κλαδέματα, λίπανση έλεγχος του αρδευτικού, εποχιακές φυτεύσεις. Απρόβλεπτες και συμπληρωματικές εργασίες σε όλα τα ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΗΜΕΡΟΜΙΣΘΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΤΟΥΣ από 75 έως 150 από 27 έως 50 Από 28 έως παραπάνω. ΣΥΝΟΛΟ από 150 έως 270 5

6 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΟ- ΜΗ ΕΡΓΑΤΙΚΩΝ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 1.Γ. ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΗΠΟΥ ΜΗΝΙΑΙΟ ΠΛΑΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΥΡΕΜΑ ΓΚΑΖΟΝ- ΚΑ- ΣΚΑΛΙΣΜΑ - ΚΑΘΑ- ΚΛΑΔΕΜΑ - ΛΙΠΑΝΣΗ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΕΣ - ΣΥ- ΘΑΡΙΣΜΑ ΦΥΤΩΝ & ΘΑ- ΡΙΣΜΟΣ ΔΙΑΔΡΟ- - ΕΛΕΓΧΟΣ ΑΡΔΕΥΤΙ- ΣΥΝΟΛΟ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑ- ΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΕΣ ΜΝΩΝ ΜΑΖΕΜΑ ΦΥΛ- ΜΩΝ ΚΑΙ ΓΚΑΖΟΝ - ΚΟΥ - ΕΠΟΧΙΑΚΕΣ ΣΙΑΣ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΛΩΝ ΨΕΚΑΣΜΟΣ ΦΥΤΕΥΣΕΙΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΑΠΟ ΕΩΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ ΜΑΡΤΙΟΣ ΑΠΡΙΛΙΟΣ ΜΑΙΟΣ ΙΟΥΝΙΟΣ ΙΟΥΛΙΟΣ

7 ΣΥΝΟΛΟ ΑΠΑΡΑΙ- ΤΗΤΩΝ ΗΜΕΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΟΡΘΗ ΕΚΤΕ- ΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ (130 τα ημερομίσθια αυτής της στήλης συν τα 20 απρόβλεπτα ημερομίσθια) 270 (250 τα ημερομίσθια αυτής της στήλης συν τα 20 απρόβλεπτα ημερομίσθια) Η αποτύπωση του εύρους των ημερομισθίων για κάθε εργασία συνίσταται στο γεγονός ότι η συντήρηση του κήπου είναι μια δυναμική κατάσταση, η οποία είναι διαφορετική από χρονιά σε χρονιά (πολλοί αστάθμητοι παράγοντες - όπως οι καιρικές συνθήκες, η ηλικία των φυτών, οι προσβολές φυτών από έντομα κ.τ.λ. οι οποίοι είναι μη προκαθορισμένοι και προβλέψιμοι). Επίσης, τα εργατικά που απαιτούνται είναι σε άμεση εξάρτηση με τον μηχανολογικό εξοπλισμό που διαθέτει κάθε εργολάβος. 7

8 Το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ θα πρέπει να τηρηθεί απαρέγκλιτα από τον Ανάδοχο για κάθε μήνα διάρκειας του έργου της συντήρησης του κήπου. Σε περίπτωση που ο απαιτούμενος αριθμός ημερομισθίων ενός μήνα δεν μπορέσει να τηρηθεί απολύτως λόγω ανωτέρας βίας (πχ. ακραία καιρικά φαινόμενα ή παρατεταμένη κακοκαιρία), τα ημερομίσθια που χάνονται, μπορούν να μεταφερθούν σε επόμενους μήνες για επιπρόσθετες εργασίες που θα προκύψουν. 1.Δ. ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 1. Τα πεύκα και τα πλατάνια που βρίσκονται εντός του κήπου, λόγω ύψους έχουν επικινδυνότητα και το κλάδεμα τους απαιτεί ειδικά συνεργεία δασεργατών (εξαιρείται από τις εργασίες αυτές ο ανάδοχος). 2. Ζημιές σε δέντρα και θάμνους με ευθύνη του αναδόχου (π.χ. απότιστα για μεγάλο διάστημα, κακός χειρισμός μηχανημάτων κ.λ.π.) θα αντικαθίστανται με έξοδά του, κατόπιν βεβαίωσης του επιβλέποντα. 3. Ο ανάδοχος θα χρησιμοποιεί δικά του μηχανήματα και εργαλεία προκειμένου να εκτελεί τις προαναφερθείσες εργασίες, τα οποία θα χειρίζεται και θα συντηρεί ο ίδιος ή το προσωπικό του, με δική του ευθύνη και δικά του έξοδα. 4. Οι πάσης φύσεως αμοιβές, ασφάλεια κ.λ.π. του προσωπικού που θα χρησιμοποιεί ο ανάδοχος για την εκτέλεση του αντικειμένου του έργου βαρύνουν τον ανάδοχο και ουδεμία σχέση και ευθύνη θα έχει η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας με τα θέματα αυτά. 5. Το σύνολο του προσωπικού που θα απασχοληθεί στο έργο θα είναι Έλληνες πολίτες, ή νομίμως εργαζόμενοι στην Ελλάδα αλλοδαποί, οι οποίοι θα ασφαλίζονται με βάση της κείμενες εργατικές διατάξεις. Σε περίπτωση απασχόλησης προσωπικού που δεν είναι ασφαλισμένο στο ΙΚΑ ή προσωπικού που ανήκει στην κατηγορία των αλλοδαπών ή των οικονομικών μεταναστών που δεν είναι εφοδιασμένο με τις κατάλληλες άδειες παραμονής και εργασίας στην Ελλάδα ο Ανάδοχος θα κηρύσσεται έκπτωτος. Προς τούτο θα πρέπει όταν του ζητηθεί, να προσκομίσει στον εργοδότη φωτοτυπίες των δηλώσεων αναγγελιών στο ΙΚΑ των εργαζομένων ή των αδειών παραμονής και εργασίας των αλλοδαπών. 6. Δαπάνες που αφορούν στην προμήθεια των απαραίτητων εφοδίων, υλικών και εργασίες πέρα από τις προβλεπόμενες (δηλαδή επανασπορά χλοοτάπητα, επισκευή ή αντικατάσταση αντλίας ποτίσματος, προγραμματιστή άρδευσης, ηλεκτρολογικά υλικά του πίνακα, ηλεκτροβάνες, κεντρικοί αγωγοί δικτύου άρδευσης και επισκευές διαρροών) δεν θα περιλαμβάνονται στο συμβατικό αντικείμενο του έργου και θα βαρύνουν εξολοκλήρου την Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας). 8

9 2. ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι προσφορές τοποθετούνται μέσα σε σφραγισμένο φάκελο, σε δύο (2) αντίγραφα, δακτυλογραφημένες και υποχρεωτικά στην Ελληνική γλώσσα. Το ένα αντίτυπο θα φέρει την ένδειξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ" και θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας του με τα υπόλοιπα αντίτυπα. Ο ενιαίος σφραγισμένος φάκελος περιέχει τρείς επί μέρους, ανεξάρτητους, σφραγισμένους φακέλους, δηλαδή : Α. «Φάκελος Δικαιολογητικών Συμμετοχής», με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (Κεφάλαιο 3 παρούσας). Β. «Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς», όπου θα περιγράφεται η υλοποίηση του έργου βάσει των προδιαγραφών του Κεφαλαίου 1 της παρούσας Πρόσκλησης. Γ. «Φάκελος Οικονομικής Προσφοράς», με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ στο Παράρτημα της παρούσας. 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Τα κάτωθι θα περιλαμβάνονται στο Φάκελο Δικαιολογητικών Συμμετοχής του υποψηφίου : α) Πιστοποιητικό ότι είναι μέλη του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους κατά τη μέρα διενέργειας του διαγωνισμού, ή βεβαίωση άσκησης επαγγέλματος από δημόσια αρχή. β) Απόσπασμα ποινικού μητρώου, έκδοσης τελευταίου τριμήνου από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήματα του Αγορανομικού Κώδικα, σχετικό με την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, ή για κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. γ) Πιστοποιητικό ότι είναι ασφαλιστικά και φορολογικά ενήμεροι κατά την ημέρα διενέργειας του διαγωνισμού. δ) Υπεύθυνη Δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, στην οποία θα αναγράφεται ότι ο υποψήφιος δεσμεύεται για την προσφορά του για 150 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. (Προσοχή : Η ανωτέρω Υπεύθυνη Δήλωση φέρει ημερομηνία εντός των τελευταίων τριάντα ημερολογιακών ημερών προ της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνησίου της υπογραφής από αρμόδια διοικητική αρχή ή τα Κ.Ε.Π., σύμφωνα με το άρθρο 3 του Ν. 4250/ ). 9

10 Όλα τα απαραίτητα έγγραφα και στοιχεία μπορούν να προσκομιστούν σε απλά ευκρινή αντίγραφα και όχι επικυρωμένα, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4250/2014, άρθρο 1 και άρθρο 3 (Φ.Ε.Κ. 74/τ. Α / ). 4. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Στον φάκελο της Τεχνικής Προσφοράς των υποψηφίων θα περιγράφεται η υλοποίηση του έργου βάσει των προδιαγραφών του Κεφαλαίου 1 της παρούσας Πρόσκλησης. Στην Τεχνική τους Προσφορά οι υποψήφιοι θα παρουσιάζουν τον αριθμό των εργαζομένων, την κατηγορία στην οποία αυτοί κατατάσσονται καθώς και τον μηχανολογικό εξοπλισμό και τα εργαλεία που θα χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση του έργου της παρούσας Πρόσκλησης. Επισημαίνεται ότι τα ημερομίσθια που θα δηλώνονται ότι θα εκτελούνται από τους υποψηφίους δεν μπορεί να είναι χαμηλότερα από αυτά που προβλέπονται για κάθε μήνα, βάσει των πινάκων 1.Β. και 1.Γ.. 5. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ Η Οικονομική προσφορά των υποψηφίων θα γίνεται με βάση το ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ στο Παράρτημα της παρούσας. Η προσφορά θα αφορά το σύνολο του έργου και θα δίνεται σε ευρώ (χωρίς και συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ). Η οικονομική προσφορά θα δίνεται με βάση την Προϋπολογισθείσα δαπάνη και για τον υπολογισμό της θα λαμβάνεται υπόψη, από τους συμμετέχοντες, το εργατικό κόστος υλοποίησης του έργου, το εργολαβικό κέρδος, το κόστος αναλωσίμων και τα λοιπά κόστη εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης. Ιδιαίτερη προσοχή από τους ενδιαφερόμενους θα πρέπει να δοθεί στον ακριβή υπολογισμό του εργατικού κόστους, που απαιτείται για την εξασφάλιση των όρων εκτέλεσης της συντήρησης του κήπου, όπως αυτή περιγράφεται και ως σύνολο ημερομισθίων (από 150 έως 270), το οποίο θα αποτυπωθεί ρητά και διακριτά σε σχέση με τα λοιπά στοιχεία της οικονομικής προσφοράς. Συγκεκριμένα, ο ανάδοχος υποχρεούται για την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νομίμων αποδοχών, οι οποίες σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κλπ. Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι προς απόδειξη του 10

11 ακριβή υπολογισμού του εργατικού κόστους οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να προσκομίσουν με την προσφορά τους τον αριθμό των εργαζομένων που θα αναλάβουν τη συντήρηση και τον καλλωπισμό, την κατηγορία στην οποία ανήκουν καθώς και το αντίστοιχο κόστος ανά κατηγορία εργαζομένων. Συνεπώς, οι οικονομικές προσφορές των ενδιαφερομένων δεν μπορεί να είναι χαμηλότερες του εργατικού κόστους για το σύνολο του έργου, όπως αυτό προκύπτει από τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και τις νόμιμες κατώτερες τιμές των ημερομισθίων για τους εργατοτεχνίτες. Προσφορές που δεν τηρούν τον συγκεκριμένο όρο και είναι «υπόπτως» χαμηλές, θα απορρίπτονται σαν απαράδεκτες. Προσφορά που θα υπερβαίνει την Προϋπολογισθείσα δαπάνη, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Φόροι, ΦΠΑ, κρατήσεις υπέρ τρίτων, κάθε άλλη νομική επιβάρυνση, ως και κάθε άλλη δαπάνη μη ρητά καθοριζόμενη από την παρούσα, επιβαρύνουν τον Ανάδοχο και θα πρέπει να έχουν συνυπολογισθεί στην προσφορά του διαγωνιζόμενου. 6. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ Μειοδότης θα αναδειχθεί ο ανάδοχος του οποίου η οικονομική προσφορά είναι η χαμηλότερη σε ότι αφορά το σύνολο του έργου κατόπιν διαπραγμάτευσης της αρχικής κατατεθείσας προσφοράς του. 7. ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο ανάδοχος δεσμεύεται να ακολουθεί αυστηρώς το ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΩΝ της παρ.1.γ. της παρούσας Πρόσκλησης. Οι απαιτούμενες ώρες εργασίας για κάθε μήνα θα πιστοποιούνται μέσω παρουσιολογίου που θα συμπληρώνει το συνεργείο εργασίας. Η επίβλεψη του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών συντήρησης θα γίνεται από την τριμελή επιτροπή παρακολούθησης της καλής εκτέλεσης και παραλαβής του εν λόγω έργου, αφενός με τον έλεγχο των ωρών εργασίας του συνεργείου συντήρησης (παρουσιολόγιο κάθε μήνα για το οποίο θα έχει την επίβλεψη & ευθύνη υπάλληλος της Δ/νσης Διοίκησης της Π.Κ.Μ.) και αφετέρου με την εξακρίβωση του αποτελέσματος των εργασιών στην επιθυμητή εικόνα του κήπου. Η πιστοποίηση καλής εκτέλεσης του έργου από την τριμελή επιτροπή είναι απαραίτητη για την πληρωμή του αναδόχου του έργου. 11

12 Η πληρωμή του έργου θα γίνεται σε δώδεκα (12) ισόποσες δόσεις. Όσον αφορά στις δαπάνες που αφορούν στην αγορά καλλωπιστικών φυτών και λιπασμάτων, θα γίνονται κατόπιν υπόδειξης της τριμελούς επιτροπής της Π.Κ.Μ.. Σε αντικειμενικά αιτιολογημένες περιπτώσεις η σύμβαση μπορεί να τροποποιείται κατόπιν συμφωνίας των μερών. 8. ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οι ενδιαφερόμενοι δύνανται να καταθέσουν την προσφορά τους σε σφραγισμένο φάκελο μέχρι τις 23 Ιουλίου 2015 και ώρα 15:00 μ.μ. στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών, Βασιλίσσης Όλγας 198, Τ.Κ.: 54655, Θεσ/νίκη (πρώην Κ.Ε.Κ. στον αύλειο χώρο της Π.Κ.Μ.). Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια από τη διενεργούσα τη διαδικασία της ανάθεσης υπηρεσία στα γραφεία του Τμήματος Προμηθειών και με τη συνδρομή λόγω τεχνογνωσίας γεωπόνων της Δ/νσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής Π.Ε. Θεσ/νικης, παρουσία των προσφερόντων ή των νομίμως εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους, την 24 Ιουλίου 2015 και ώρα 10:00 π.μ.. Οι προσφορές δεσμεύουν τους υποψηφίους για 150 ημέρες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών. Για περαιτέρω πληροφορίες για τα υπό ανάθεση έργο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στα εξής τηλέφωνα : (για θέματα που αφορούν στην Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος) και και (για θέματα που αφορούν σε συντήρηση και καλλωπισμού κήπου). Η ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ Π.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΠΑΤΟΥΛΙΔΟΥ 12

13 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Προσφερόμενη Τιμή για τις ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ (Προϋπολογισθείσας δαπάνης ,00 ) Όπου : 1) Εργατικό Κόστος :.... (χωρίς Φ.Π.Α.) ( με Φ.Π.Α.) 2) Λοιπά Κόστη Συντήρησης :.... (χωρίς Φ.Π.Α.) ( με Φ.Π.Α.) Προσφερόμενη Τιμή για ΑΓΟΡΕΣ ΦΥΤΩΝ, ΔΕΝΔΡΩΝ, ΘΑΜΝΩΝ, ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ & ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΡΔΕΥΤΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ (Προϋπολογισθείσας δαπάνης 4.000,00 ) (χωρίς Φ.Π.Α.) ( με Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ : (χωρίς Φ.Π.Α.) ( με Φ.Π.Α.) ΣΥΝΟΛΟ : (χωρίς Φ.Π.Α.) ( με Φ.Π.Α.) ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΗΣ ΤΙΜΗΣ : (χωρίς Φ.Π.Α.) ( με Φ.Π.Α.) 13

15PROC003065261 2015-09-18

15PROC003065261 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 18 Σεπτεμβρίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. Πρωτ. : 408719(13326) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002461010 2014-12-09

14PROC002461010 2014-12-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003065575 2015-09-18

15PROC003065575 2015-09-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Μ. Φραγκουδάκη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002707387 2015-04-15

15PROC002707387 2015-04-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 10 Απριλίου 2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 74830 (1967) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002698669 2015-04-08

15PROC002698669 2015-04-08 5PROC002698669 205-04-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 98 Τ.Κ. : 54655, Θεσ/νίκη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003062126 2015-09-18

15PROC003062126 2015-09-18 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2015.09.18 08:39:04 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: 7ΧΦΣ7ΛΛ-Χ00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002983952 2015-08-21

15PROC002983952 2015-08-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002548787 2015-01-29

15PROC002548787 2015-01-29 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001832193 2014-01-20

14PROC001832193 2014-01-20 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 20-1- 2014 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ:12480 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002934966 2015-07-27

15PROC002934966 2015-07-27 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΚΗΜΔΗΣ Ελευσίνα, 24/07/2015 Αρ. Διακήρυξης : 02/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Π.Ε. ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002988231 2015-08-24

15PROC002988231 2015-08-24 ΑΔΑ: 72Τ37ΛΛ-ΩΞ8 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 20 Αυγούστου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. : 288913(9113) Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001696435 2013-11-01

13PROC001696435 2013-11-01 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 1-11-2013 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 419868(13845) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας

Διαβάστε περισσότερα

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694

1. Τις διατάξεις: α) Του αρθ.55 παρ. στ του ν. 2238/1994 (ΦΕΚ 151/A ) «Κύρωση του Κώδικα Φορολογίας ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΑΔΑΜ: 15PROC002942694 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ-ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002815579 2015-06-02

15PROC002815579 2015-06-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Τ.Κ. : 54110 - Θεσ/νίκη Πληροφορίες: Μ.Μιχαηλίδου

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002826712 2015-06-05

15PROC002826712 2015-06-05 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 3/2015 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 26/05/2015 Αρ. Πρωτ.: 3810 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θεσσαλονίκη, 10/09/2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ Αρ. πρωτ.: 342919 (10984) ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΔΑ: ΒΛ9Λ7ΛΛ-Τ3Ω 13PROC001614795 2013-09-11 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ

ΑΔΑ: ΒΕΖ046914Ο-ΜΥ0. Βαθμός Ασφαλείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βαθμός Ασφαλείας ΑΝΩΤΑΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ (Α.Τ.Ε.Ι.) Κ Α Λ Α Μ Α Τ Α Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002542019 2015-01-26

15PROC002542019 2015-01-26 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 8 Ιανουαρίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ. 7562 (229) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη, 24 Ιουνίου 2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 286275(9042) Ταχ. Δ/νση : Βασ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ/ΚΩΝ ΥΠ. Αθήνα, 15.10.14 Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΧΗΜ. ΥΠ. Γ99/Γ/96/5038 ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΕΩΣ & ΑΝΑΛΩΣΙΜΟΥ Ταχ. Δ/νση : Αγ. Κωνσταντίνου 16-18 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015

ΔIΑΚΗΡΥΞΗ ΥΠ ΑΡIΘ. 5/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΟΙΟΤΙΚΟΥ & ΦΥΤΟΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ: Διοικητήριο, Δερβενακίων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002550006 2015-01-30

15PROC002550006 2015-01-30 15PROC002550006 2015-01-30 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας :

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα

Ημερομηνία δημοσίευσης στο Τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων 29/05/2015 05/06/2015 05/06/2015 10/06/2015. Προθεσμία υποβολής προσφορών Ημέρα Ώρα ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΛΛΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Διοικητήριο, Έδεσσα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

ΑΠΟΦΑΣΗ Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 5/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ & ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΥΨΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ Π.Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ Λάρισα, 13/10/2015 Αρ. Πρωτ.: 6358 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΔΑ: ΩΗΣΨ7Λ7-8ΔΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Παλλήνη, 27 / 05 / 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ Αριθμ. πρωτ.: 80552 Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ Αριθμός Διακήρυξης: 03 / 2015 ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ----------------------------------------------------------------- ΙΔΡΥΜΑ ΣΙΒΙΤΑΝΙΔΕΙΟΣ ΔΗΜΟΣΙΑ ΣΧΟΛΗ ΤΕΧΝΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ ΤΕΥΧΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ Ταχ. Δ/νση: Ιπποκράτους τέρμα Τ.Κ. 66100 - ΔΡΑΜΑ URL: www.dramahospital.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 6 η / 2014 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟΝ ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ & ΤΟΠΙΚΟ ΤΥΠΟ ΝΑΙ ΟΧΙ 07.02.2014 07.02.2014 ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΟ ΦΕΚ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: 17 ο χλμ.λ.μαραθώνος Τ.Κ.: 153 51 Παλλήνη

Διαβάστε περισσότερα