2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012."

Transcript

1 ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Έκτακτη Προσυορά» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία ΓΔΡΜΑΝΟ ΑΝΩΝΤΜΟ ΒΗΟΜΖΥΑΝΗΚΖ ΚΑΗ ΔΜΠΟΡΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ ΖΛΔΚΣΡΟΝΗΚΟΤ ΚΑΗ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑΚΟΤ ΤΛΗΚΟΤ ΚΑΗ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΑ (εθεμήο «ΓΔΡΜΑΝΟ») πνπ εδξεχεη ζηνλ Άγην ηέθαλν Αηηηθήο (23 ν ρι. Δ.Ο. Αζελψλ Λακίαο) θαη ηελ εηεξφξξπζκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΜΑΝΑΦΑ Υ. & ΗΑ Δ.Δ. ΓΗΑΦΖΜΗΣΗΚΖ ΔΣΑΗΡΔΗΑ», πνπ εδξεχεη ζηελ Αζήλα Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34, Ν. Ησλία, TK (εθεμήο «HEADLINE» ή «δηαθεκηζηηθή εηαηξεία»), δηνξγαλψλεη πξνσζεηηθή ελέξγεηα κε δηαδηθαζίεο άκεζεο λίθεο (instant win) (εθ εμήο «Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα»), ζην πιαίζην πξνψζεζεο θαη πξνβνιήο ησλ πξντφλησλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηεο, γηα ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ δηάζηεκα θαη ζχκθσλα κε ηνπο αθφινπζνπο φξνπο ζπκκεηνρήο, πνπ φινη ζπλνκνινγνχληαη νπζηψδεηο, νη νπνίνη είλαη θαηαηεζεηκέλνη ζηε πκβνιαηνγξάθν Αζελψλ Διέλε Καξθαλνπνχινπ (εθεμήο ε «πκβνιαηνγξάθνο») θαη δεκνζηεχνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηεο COSMOTE ( θαη ηεο ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ εμήο ηα «Site»), θαζψο θαη ζηελ ηζηνζειίδα Κάζε ζπκκεηέρσλ ή ηξίηνο δηθαηνχηαη λα ιακβάλεη κε έμνδά ηνπ αθξηβέο αληίγξαθν ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο, απφ ηελ παξαπάλσ πκβνιαηνγξάθν αιιά θαη λα πξνκεζεχεηαη ην ζρεηηθφ έληππν ησλ φξσλ απφ ηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ, θαζψο θαη λα ελεκεξψλεηαη πεξαηηέξσ ζρεηηθά κε ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηελ HEADLINE ζην ηειέθσλν , θαηά ηηο εξγάζηκεο εκέξεο απφ Γεπηέξα έσο θαη Παξαζθεπή θαη απφ ηηο 10:00π.κ. έσο ηηο 17:00 κ.κ. θαηά ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 30/06/2012. Ζ COSMOTE επηθπιάζζεηαη ηνπ δηθαηψκαηφο ηεο λα ηξνπνπνηεί ηνπο παξφληεο φξνπο ή θαη λα παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο. H ηπρφλ παξάηαζε ηεο δηάξθεηαο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο ή ε κεηαβνιή ησλ παξφλησλ φξσλ ζα πξαγκαηνπνηείηαη κε θαηάζεζε ζηε πκβνιαηνγξάθν θαη θαηφπηλ πξνεγνχκελεο αλαθνίλσζεο ζηα Site θαη ζα είλαη δεζκεπηηθή γηα θάζε ζπκκεηέρνληα. Ζ COSMOTE δελ αλαιακβάλεη νπνηαδήπνηε επζχλε αλαθνξηθά κε νπνηαδήπνηε ηέηνηα κεηαβνιή. 2. Ζ δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο Έθηαθηε πξνζθνξά κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/ Ζ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα ζα πξαγκαηνπνηεζεί ζηα αλαθεξφκελα ζην Παξάξηεκα Γ ησλ παξφλησλ φξσλ θαηαζηήκαηα COSMOTE & ΓΔΡΜΑΝΟ (εθ εμήο «θαηαζηήκαηα» ή «θαηάζηεκα» ζηνλ εληθφ) παλειιαδηθά θαηά ηελ έλαξμε ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ κέρξη ην πέξαο ηνπ σξαξίνπ ιεηηνπξγίαο ησλ θαηαζηεκάησλ.

2 4. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα έρνπλ θαη αξρήλ φινη φζνη δηακέλνπλ λφκηκα θαη κφληκα ζηελ Διιάδα, έρνπλ ζπκπιεξψζεη ην 18ν έηνο ηεο ειηθίαο ηνπο θαη είλαη ηθαλνί γηα θάζε δηθαηνπξαμία. 5. Δμαηξνχληαη νη εξγαδφκελνη ζηηο εηαηξείεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE θαζψο θαη ζηηο εηαηξίεο πνπ ζπλεξγάδνληαη κε ηελ ηειεπηαία γηα ηε δηελέξγεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, φινη νη ηδηνθηήηεο θαη εξγαδφκελνη ζε θαηαζηήκαηα COSMOTE ή/θαη COSMOTE Corner θαη ζηα θαηαζηήκαηα ΓΔΡΜΑΝΟ, ηα νπνία είλαη franchise, αιιά θαη νη ζχδπγνη, θαζψο θαη νη ζπγγελείο α θαη β βαζκνχ, φισλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ. 6. ΛΟΓΟΙ ΑΠΟΚΛΔΙΜΟΤ ΑΚΤΡΩΗ ΤΜΜΔΣΟΥΩΝ: Οπνηαδήπνηε ζπκκεηνρή κπνξεί λα αθπξσζεί γηα ηνπο εμήο ιφγνπο: (α) ιφγσ θσιχκαηνο ηνπ ζπκκεηέρνληνο βάζεη ησλ φξσλ 4 θαη 5 παξαπάλσ, (β) ιφγσ κε εληνπηζκνχ είηε θάπνηνπ ηπρεξνχ ηεο instant win ελέξγεηαο, είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο on line instant win ελέξγεηαο είηε θάπνηνπ ληθεηή ηεο online θιήξσζεο θαζηζηψληαο έηζη αδχλαηε ηελ ελεκέξσζή ηνπο ή ιφγσ επίδεημεο εθ κέξνπο ηνπο ακέιεηαο, αδηαθνξίαο ή αδξάλεηαο σο πξνο ηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο, (γ) ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο θαη απνδνρήο απφ νπνηνδήπνηε ζπκκεηέρνληα ησλ παξφλησλ φξσλ, νη νπνίνη ζεσξνχληαη φινη νπζηψδεηο, (δ) ιφγσ κε ζπκπιήξσζεο & ππνγξαθήο ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ (Παξάξηεκα Α) ή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ (Παξάξηεκα Β). ηελ πεξίπησζε πνπ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν απνθιεηζηεί ε ζπκκεηνρή θάπνηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκα ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 7. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 7.1 ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην δηάζηεκα 17/05/2012 έσο θαη ηηο 09/06/2012 πξνσζεηηθέο νκάδεο πνπ ζα βξίζθνληαη θνληά ζηα θαηαζηήκαηα ζα κνηξάδνπλ ελεκεξσηηθά 4πηπρα έληππα, θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ ζα θέξεη έλα κνλαδηθφ barcode. Σν θνηλφ θαιείηαη λα επηζθεθζεί ηα θαηαζηήκαηα κε ην έληππν απηφ, λα ην ζθαλάξεη θαη λα δεη απεπζείαο πνην απφ ηα πην θάησ αλαθεξφκελα δψξα έρεη θεξδίζεη. ε πεξίπησζε ηπρφλ ειαηησκάησλ/παξαπνηήζεσλ ηνπ πην πάλσ εληχπνπ, ην έληππν δελ ζα γίλεηαη δεθηφ θαη νη COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE δελ έρνπλ επζχλε έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ.

3 ΓΩΡΑ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Σα πξνζθεξφκελα κέζσ ηεο δηαδηθαζίαο άκεζεο λίθεο (instant win) δψξα είλαη ηα εμήο: 3 ληθεηέο ζα θεξδίζνπλ απφ έλα ηεηξαήκεξν ηαμίδη 4 αηφκσλ ζηε Μχθνλν ή ζηε θηάζν ή ζηε αληνξίλε 20 Βαιίηζεο Σαμηδίνπ 20 Φσηνγξαθηθέο Μεραλέο 20 παζηά πνδήιαηα 2000 USB 4GB 2000 USB 8GB 20 θηλεηά ηειέθσλα Samsung GALAXY SIII 2000 Mouse Pad 2000 Απηνθφιιεηα ηνίρνπ Γσξνεπηηαγέο SAMSUNG αμίαο 50 /έθαζηε γηα ηνπιάρηζηνλ ηζφπνζεο αγνξέο Γσξνεπηηαγέο αμίαο 10 /έθαζηε γηα αγνξέο 50 θαη άλσ Γσξνεπηηαγέο αμίαο 20 /έθαζηε γηα αγνξέο 100 θαη άλσ Οη δσξνεπηηαγέο Samsung 50 κπνξνχλ λα εμαξγπξσζνχλ κφλν ζηηο παξαθάησ πεξηπηψζεηο: - Μφλν γηα αγνξά Smart phones Samsung - Με λέα ζχλδεζε ή θνξεηφηεηα ζε πξνγξάκκαηα COSMOTE θάλνληαο ρξήζε επηδφηεζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επηιέγνληαο ζπζθεπή Smart phone - Γηα κεηαηξνπή θαξηνθηλεηνχ COSMOTE ζε πξνγξάκκαηα ζπκβνιαίνπ COSMOTE θάλνληαο ρξήζε επηδφηεζεο ηειεπηθνηλσληαθνχ εμνπιηζκνχ θαη επηιέγνληαο ζπζθεπή Smart phone Samsung Mε αλαλέσζε ζχλδεζεο θαη επηινγή Smart phone Samsung Πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ν εθάζηνηε ζπκκεηέρσλ ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα γηα ηηο Samsung Smart phone ζπζθεπέο κπνξεί λα επηζθεπζεί ην site: ή ην ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΗΝ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ: Καηά ην παξαπάλσ ρξνληθφ δηάζηεκα (17/05/ /06/2012) κε αγνξά αμίαο 25 θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE (εμαηξνχληαη νη αλαλεψζεηο) ή ΟΣΔ (αθνξά ζχλδεζε OTE DOUBLE PLAY ή OTE BUSINESS DOUBLE PLAY ή OTE TV, ελψ εμαηξνχληαη νη ζπλδέζεηο ζηαζεξήο ηειεθσλίαο ή αιιάδνληαο ην θαξηνθηλεηφ COSMOTE ζε ζχλδεζε ζπκβνιαίνπ COSMOTE θάζε ελδηαθεξφκελνο, ζα δηθαηνχηαη λα παξαιάβεη απφ ηνλ ππάιιειν ηνπ θαηαζηήκαηνο, ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο έληππν, ζηελ επηθάλεηα ηνπ νπνίνπ ζα ππάξρεη θαιπκκέλνο κνλαδηθφο θσδηθφο (ΖΜ: ηη είλαη ε πηθακλζε πεξθνξέ; Θεσξείηε φηη ην μέξεη ν θαηαλαισηήο απηφ;) ε νπνία ζα απνθαιχπηεη έλα κνλαδηθφ θσδηθφ, µε ηελ επηθχιαμε ηεο εμάληιεζεο ησλ δηαζέζηµσλ απνζεκάησλ ζην θαηάζηεκα

4 Ο θάηνρφο ηνπ εληχπνπ θαιείηαη λα θαηαρσξήζεη ην ζπγθεθξηκέλν θσδηθφ ζην microsite ηνπ πξνγξάκκαηνο πξνθεηκέλνπ λα ελεκεξσζεί ζηε ζηηγκή εάλ έρεη θεξδίζεη έλα απφ ηα κεγάια δψξα. Δάλ θάπνηνο δελ έρεη πξφζβαζε ζην internet, ζα έρεη ηε δπλαηφηεηα λα θαηαρσξήζεη ηνλ θσδηθφ ηνπ ζην θαηάζηεκα ΓΔΡΜΑΝΟ ή COSMOTE απ φπνπ παξέιαβε ην εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο έληππν, ζηελ επηθάλεηα ηεο νπνίαο ζα ππάξρεη πεξθνξέ επηθάλεηα κε πίθκαλζε ε νπνία απνθαιχπηεη ηνλ ελ ιφγσ κνλαδηθφ θσδηθφ. Αθνχ νη ελδηαθεξφκελνη πιεθηξνινγήζνπλ ηνλ θσδηθφ ηνπο ζην αληίζηνηρν πεδίν ελεκεξψλνληαη γηα ηελ εγθπξφηεηα ηνπ θσδηθνχ ηνπο. ε πεξίπησζε πνπ ν θσδηθφο δελ ζεσξείηαη έγθπξνο ην ζχζηεκα ζα ηνπο ελεκεξψλεη αλαθνξηθά κε ην είδνο ζθάικαηνο (ειιηπήο αξηζκφο ςεθίσλ, ήδε ρξεζηκνπνηεκέλνο θσδηθφο, κε έγθπξνο θσδηθφο). Αθνινχζσο ην ζχζηεκα ηνπο απαληάεη εάλ έρνπλ θεξδίζεη έλα απφ ηα δψξα θαη πνην. ηε ζπλέρεηα θαη ζηελ πεξίπησζε πνπ έρνπλ θεξδίζεη θαινχληαη λα ζπκπιεξψζνπλ εηδηθφ εξσηεκαηνιφγην πνπ ζα ηνπο εκθαλίδεηαη ζην ζχζηεκα κε ηα ζηνηρεία ηνπο (νλνκαηεπψλπκν, ηειέθσλν επηθνηλσλίαο θαη πιήξε δηεχζπλζε θαηνηθίαο νδφ, αξηζκφ, Σ/Κ, πφιε, λφκν) θαη λα θάλνπλ θιηθ ζε θνπκπί πνπ ζα έρεη νξηζηεί ζην microsite κε ηελ έλδεημε «ΤΠΟΒΟΛΖ» πξνθεηκέλνπ λα θαηαρσξήζνπλ ηα ζηνηρεία ηνπο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο ελέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. Σν ζχζηεκα ζα ελεκεξψλεη γηα ην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηεο Headline ζην νπνίν ζα κπνξνχλ λα ιάβνπλ φιεο ηηο απαξαίηεηεο πιεξνθνξίεο γηα ηελ παξαιαβή ηνπ δψξνπ ηνπο. Οη ληθεηέο επηθνηλσλνχλ κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία ζην ηειέθσλν επηθνηλσλίαο ηεο HEADLINE. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ είλαη έλαο απφ ηνπο ηπρεξνχο εκθαλίδεηαη κήλπκα «πγραξεηήξηα θέξδηζεο...» κε αλαθνξά ζην δψξν πνπ θεξδίδεη. ηελ πεξίπησζε πνπ ν ζπκκεηέρσλ δελ έρεη θεξδίζεη εκθαλίδεηαη κήλπκα «Δπραξηζηνχκε πνιχ γηα ηε ζπκκεηνρή ζαο, ειπίδνπκε κε ηελ επφκελε αγνξά ζαο λα ζηαζείηε πην ηπρεξφο». Γηα ηελ απφδνζε ηνπ Γψξνπ απαξαίηεηε πξνυπφζεζε είλαη ν πκκεηέρσλ λα κελ έρεη ππνβάιιεη αίηεκα αθχξσζεο ηεο αίηεζήο ηνπ ή ηεο ζχλδεζήο ηνπ ή ε αίηεζή ηνπ λα κελ απνξξηθζεί απφ ηνλ ΟΣΔ ή ηελ COSMOTE γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε ππαηηηφηεηά ηνπ. Ζ ζπκκεηνρή ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα πξνυπνζέηεη πξφζβαζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζην δηαδίθηπν κε δηθά ηνπο ηερληθά κέζα. Οη εηαηξείεο COSMΟΣΔ θαη ΓΔΡΜΑΝΟ δελ αλαιακβάλνπλ θακία ππνρξέσζε αλαθνξηθά κε ηελ εμαζθάιηζε, ηελ ππνβνήζεζε ηεο πξφζβαζεο ζε ρψξνπο δηαδηθηχνπ ή ηελ παξνρή δηεπθνιχλζεσλ ζε θάζε ελδηαθεξφκελν. Ζ πξφζβαζε ζην δηθηπαθφ ηφπν ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ νηθείνπ δηαθνκηζηή (server) θαη ηηο ηερληθέο θαη ινηπέο πξνυπνζέζεηο θαη πξνδηαγξαθέο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο θαη ε COSMOTE δελ επζχλεηαη γηα νηαδήπνηε επηβάξπλζε ησλ ζπκκεηερφλησλ εθ ησλ άλσ αηηηψλ. Οη ζπκκεηέρνληεο ξεηά απνδέρνληαη φηη έρνπλ απνδερζεί ηνπο φξνπο ηεο ηζηνζειίδαο θαη ηνπο φξνπο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο θαη ζπλαθφινπζα παξαηηνχληαη απφ θάζε ζρεηηθή αμίσζε ηνπο έλαληη ηεο COSMOTE θαη ηνπ ΓΔΡΜΑΝΟΤ. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE θαη ν ΓΔΡΜΑΝΟ δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε ηπρφλ βιάβε πξνθχςεη ζηελ ηζηνζειίδα κε απνηέιεζκα

5 ηελ πξνζσξηλή ή κφληκε δηαθνπή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο ή ηπρφλ αθχξσζεο θάπνησλ ζπκκεηνρψλ ιφγσ κε θαηαρψξεζεο ησλ ζηνηρείσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηελ εηδηθή θφξκα. Γηα ηε ζπκκεηνρή ζηελ on line instant win ελέξγεηα δελ είλαη απαξαίηεηε ε αγνξά πξντφληνο. Όπνηνο πιεξνί ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 4 κπνξεί λα πξνκεζεπηεί εηδηθά ζρεδηαζκέλν γηα ηε δηεμαγσγή ηνπ πξνγξάκκαηνο έληππν απφ ηα γξαθεία ηεο HEADLINE (Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34 ), θαη λα δηαπηζηψζεη θαηά ηελ ίδηα σο άλσ δηαδηθαζία ηη θέξδηζε. Ο θάζε ελδηαθεξφκελνο κπνξεί λα δεηήζεη ην έληππν, πξνθεηκέλνπ λα ζπκκεηάζρεη ζηελ δηαδηθαζία ηεο on line instant win ελέξγεηαο, κφλν κία θνξά. ΓΩΡΑ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ Σα Γψξα ηεο on line instant win ελέξγεηαο είλαη ηα εμήο: 18 prepaid card αμίαο /έθαζηε 20 prepaid card αμίαο 500 /έθαζηε 100 prepaid card αμίαο 100 /έθαζηε 400 prepaid card αμίαο 50 /έθαζηε 100 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 50 /έθαζηε 400 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 25 /έθαζηε 200 USB 16 GB ΓΩΡΑ ON LINE ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΔΚΣΑΚΣΗ ΠΡΟΦΟΡΑ Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ηεο ηξάπεδαο Κχπξνπ (prepaid cards), oη νπνίεο απνλέκνληαη ζηελ on line instant win ελέξγεηα εθδίδνληαη ζε ζπλεξγαζία κε ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ (εθεμήο «Σξάπεδα»). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δελ είλαη πηζησηηθέο θάξηεο, σο εθ ηνχηνπ δελ ζπκκεηέρνπλ ζε πξνγξάκκαηα αγνξψλ κε δφζεηο (άηνθεο/έληνθεο). Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο δηέπνληαη απφ ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο πνπ ζέηεη ε Σξάπεδα, ηδίσο αλαθνξηθά κε ζηνηρεία ηαπηνπνίεζεο ησλ ηπρεξψλ ζηα πιαίζηα ηεο ζρεηηθήο απφθαζεο ηεο Δπηηξνπήο Σξαπεδηθψλ θαη Πηζησηηθψλ Θεκάησλ (ΔΣΠΘ) 281/5/ ηεο Σξάπεδαο ηεο Διιάδνο (ΦΔΚ Β 650/ ), πνπ ζηνρεχνπλ ζηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο κε ζθνπφ ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ εγθιεκαηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θαη ηε ρξεκαηνδφηεζε ηεο ηξνκνθξαηίαο, αιιά θαη ηελ πξνζηαζία ησλ έλλνκσλ ζπκθεξφλησλ θάζε ζπλαιιαζζνκέλνπ, θαζψο θαη ηε δηαζθάιηζε ησλ νηθνλνκηθψλ ζπλαιιαγψλ ηνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ νθείινπλ λα ζπκκνξθψλνληαη κε ηνπο φξνπο απηνχο θαη ηδίσο λα παξάζρνπλ ζηελ Σξάπεδα ηα απαηηνχκελα ζηνηρεία ηαπηνπνίεζήο ηνπο καδί κε ηελ αίηεζε ελεξγνπνίεζεο ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ. 8. Σα δψξα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο επηιέρζεθαλ απφ ηελ COSMOTE θαη ηε ΓΔΡΜΑΝΟ βάζεη ησλ πξνδηαγξαθψλ ηνπ θαηαζθεπαζηή θαη ζπλνδεχνληαη απφ ηελ εγγχεζε ηνπ θαηαζθεπαζηή, εάλ θαη εθφζνλ ππάξρεη, θαη νπδεκία επζχλε θέξνπλ

6 ζρεηηθά κε ηελ πνηφηεηα, θαηαιιειφηεηα θαη/ή ηε ρξήζε απηψλ. Ζ COSMOTE, ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE πεξηνξίδνπλ ηελ επζχλε ηνπο ζηε δηάζεζε ησλ δψξσλ πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ απνθιεηζηηθά κέζσ ηεο θαησηέξσ αλαθεξφκελεο δηαδηθαζίαο απνζηνιήο ησλ δψξσλ ζηνπο ληθεηέο. 9. Οη εηαηξείεο COSMOTΔ, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ηπρεξνχο ή ηξίηνπο γηα βιάβεο ή νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα απφ ηε ιεηηνπξγία ή ηελ ηήξεζε ησλ δψξσλ, νχηε ππνρξενχληαη ζε αληηθαηάζηαζε / επηζθεπή ηνπο ή άιιε απνθαηάζηαζε δεκίαο πξνεξρφκελε απφ απηά. Δπίζεο δελ επζχλνληαη απέλαληη ζηνπο ληθεηέο γηα νπνηνδήπνηε ηπρφλ πξφβιεκα ζρεηηθφ κε ηελ απφθηεζε ησλ Prepaid Cards απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ ή κε ηελ ρξήζε απηψλ. Ηδίσο δελ θέξνπλ νπνηαδήπνηε επζχλε γηα ηνπο φξνπο πξνυπνζέζεηο πνπ πηζαλφλ δηέπνπλ ηελ απφθηεζε ησλ θαξηψλ απηψλ, είηε απφ ην Νφκν απεπζείαο, είηε απφ ηελ Σξάπεδα Κχπξνπ. ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΣΩΝ ΜΔΓΑΛΩΝ ΓΩΡΩΝ (INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ / ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ/ ΚΛΗΡΩΗ) A. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ Έλα Σεηξαήκεξν Σαμίδη ζηε Μχθνλν γηα 4 άηνκα Έλα Σεηξαήκεξν Σαμίδη ζηε θηάζν γηα 4 άηνκα Έλα Σεηξαήκεξν Σαμίδη ζηε αληνξίλε γηα 4 άηνκα 20 Samsung Galaxy SIII 20 παζηά πνδήιαηα B. ΜΔΓΑΛΑ ΓΩΡΑ ΣΗ ON LINE INSTANT WIN ΔΝΔΡΓΔΙΑ (κεηά απφ αγνξά 25 θαη άλσ ή λέα ζχλδεζε COSMOTE ε ΟΣΔ DOUBLE PLAY OTE ή BUSINESS DOUBLE PLAY ή ΟΣΔ TV ή αιιάδνληαο ην θαξηνθηλεηφ ζε ζπκβφιαην ) 18 prepaid card αμίαο /έθαζηε 20 prepaid card αμίαο 500 /έθαζηε 100 prepaid card αμίαο 100 /έθαζηε 400 prepaid card αμίαο 50 /έθαζηε 100 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 50 /έθαζηε 400 δσξνεπηηαγέο Γεξκαλφο αμίαο 25 /έθαζηε 200 USB 16 GB Ο ηπρεξφο ζπκπιεξψλεη ηελ θφξκα θαηνρχξσζεο κεγάισλ δψξσλ πνπ αληηζηνηρεί ζηελ θαηεγνξία δψξσλ πνπ θέξδηζε ζην θαηάζηεκα. Ζ ζπκπιεξσκέλε θφξκα απνζηέιιεηαη καδί κε ην έληππν πνπ θέξεη ην barcode ηνπ ηπρεξνχ κέζσ fax, ζηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία. Σν θαηάζηεκα απνδίδεη ζηνλ ληθεηή ζπκπιεξσκέλν ην κέξνο ηεο θφξκαο απνδνρήο κεγάισλ δψξσλ κε ηίηιν «Απνδεηθηηθφ δψξνπ ηπρεξνχ». Ο ληθεηήο κεηά απφ επηθνηλσλία ηνπ κε ηε δηαθεκηζηηθή εηαηξία ζα ελεκεξσζεί γηα φιεο ηηο ιεπηνκέξεηεο παξαιαβήο ηνπ κεγάινπ δψξνπ πνπ θέξδηζε.

7 Όζνη ληθεηέο δηακέλνπλ ζε Αζήλα θαη Θεζ/λίθε παξαιακβάλνπλ ηα δψξα ηνπο απφ ηα αληίζηνηρα γξαθεία ηεο Headline, θαζεκεξηλά Headline Αζήλαο : Αιέθνπ Παλαγνχιε 40 & Κπδίθνπ 34, Σει: , , Fax: πλεξγαδφκελν γξαθείν Θεζ/λίθεο : Promoaction, Εαραξία Παπαλησλίνπ 10, Θεζ/λίθε. Σει Φαμ : Σα δψξα ζα παξαιακβάλνληαη εκέξεο θαη ψξεο ιεηηνπξγίαο ηεο HEADLINE & PROMOACTION, νη νπνηεο ζα επηθνηλσλνχληαη ζηνπο ληθεηέο θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο. Σα δψξα παξαιακβάλνληαη κφλν θαηφπηλ ηειεθσληθήο επηθνηλσλίαο κε ηηο εηαηξείεο HEADLINE & PROMOACTION. Γηα ηελ παξαιαβή ησλ κεγάισλ δψξσλ απαηηνχληαη: α) ε πξνζθφκηζε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο (α.2) ηνπ πξσηφηππνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (α.3) ηνπ πην πάλσ απνδεηθηηθνχ δψξνπ ληθεηή θαη β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Γηα ηνπο ληθεηέο πνπ βξίζθνληαη ζε φιε ηελ ππφινηπε Διιάδα, ε HEADLINE, ζα αλαιάβεη ηελ απνζηνιή ησλ δψξσλ ηνπο (θαη φισλ ησλ ζπλνδεπηηθψλ εγγξάθσλ) κε κεηαθνξηθή επηινγή ηεο επηινγήο ηεο ρσξίο θακία επηβάξπλζε ηνπ ληθεηή. Πξηλ ηελ παξάδνζε ζα γίλεηαη ν απαξαίηεηνο έιεγρνο ηαπηνπξνζσπίαο απφ ηνλ ππάιιειν ηεο κεηαθνξηθήο εηαηξείαο θαη ν δηθαηνχρνο ππνρξενχηαη λα παξαδψζεη ζ απηφλ ην απνδεηθηηθφ δψξνπ θαη ππνγεγξακκέλε ηελ θφξκα απνδνρήο ηνπ δψξνπ. Οη ηπρεξνί ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ (400ηκρ αμίαο 50, 100ηκρ αμίαο 100, 20ηκρ αμίαο 500 θαη 18 ηκρ αμίαο ) ελεκεξψλνληαη θαηφπηλ επηθνηλσλίαο ηνπο κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία απφ ηελ HEADLINE γηα ηελ παξαιαβή ηνπο. Ζ HEADLINE απνζηέιιεη ζηνλ ηπρεξφ ηε θφξκα θαηνρχξσζεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο πνπ αληηζηνηρεί ζην δψξν πνπ θέξδηζε. Ζ ζπκπιεξσζείζα απφ ηνλ ηπρεξφ θφξκα θαηνρχξσζεο ζα απνζηέιιεηαη απφ ην εθάζηνηε θαηάζηεκα COSMOTE ή ΓΔΡΜΑΝΟ ζηε HEADLINE καδί κε ηελ θσηνηππία ηεο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ. Αθνχ εθδνζνχλ νη θάξηεο απφ ηελ Σξάπεδα νη ληθεηέο ζα ελεκεξψλνληαη απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία πξνθεηκέλνπ λα παξαιάβνπλ ηα δψξα ηνπο, θαηφπηλ ζρεηηθήο ζπλελλφεζεο, ζηα θαηά ηφπνπο γξαθεία ηεο Headline ή ηαρπδξνκηθψο κε ρξέσζε ηεο HEADLINE ή ζε εηδηθή ηειεηή πνπ πηζαλφλ λα δηνξγαλσζεί θαη γηα ηελ νπνία ζα έρνπλ ελεκεξσζεί εγθαίξσο απφ ηελ δηαθεκηζηηθή εηαηξεία. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ πξνπιεξσκέλσλ θαξηψλ είλαη α) ε επίδεημε: (α.1) ηεο αζηπλνκηθήο ηαπηφηεηαο ή άιινπ λνκηκνπνηεηηθνχ εγγξάθνπ ηαπηνπξνζσπίαο ηνπ ηπρεξνχ (α.2) ηνπ εληχπνπ κε ην κνλαδηθφ barcode θαη (β) ε ππνγξαθή ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη πξνπιεξσκέλεο θάξηεο ζα είλαη ελεξγνπνηεκέλεο. Απφ ην ζπλνιηθφ πνζφ ηεο θάζε θάξηαο ζα αθαηξεζνχλ νη λφκηκεο θξαηήζεηο. Οη θάξηεο δηαζέηνπλ pin γηα λα κπνξνχλ νη ηπρεξνί λα πξνρσξήζνπλ θαη ζε αλάιεςε κεηξεηψλ, ην νπνίν ζα παξαδνζεί θαη απηφ ζηνπο ληθεηέο απφ ηε δηαθεκηζηηθή. H COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE δελ θέξνπλ θακία επζχλε γηα ηπρφλ θαζπζηέξεζε ζηελ κεηαθνξά ησλ ρξεκάησλ ζηελ πξνπιεξσκέλε θάξηα, ή γηα ηπρφλ καηαίσζή ηεο γηα ιφγνπο πνπ νθείινληαη ζε αλσηέξα βία (π.ρ. πηψρεπζε/ιχζε θαη

8 εθθαζάξηζε ηεο ζπλεξγαδφκελεο ηξάπεδαο ή άιιν παξφκνην) ή κε ζπκκφξθσζε ηνπ ληθεηή κε ηνπο φξνπο ηεο Σξάπεδαο. Πεξαηηέξσ, ε COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ γηα ηπρφλ ηζρχνληα ή κέιινληα λα ηζρχζνπλ ηεθκήξηα γηα ηνλ δηθαηνχρν εθ ηεο θαηνρήο ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο. ε πεξίπησζε πνπ ν δηθαηνχρνο δελ επηζπκεί -θαηά έγγξαθε δήισζή ηνπ- ή δελ κπνξεί λα δηεθδηθήζεη ην δψξν ηνπ γηα ιφγνπο πνπ έρνπλ αλαθεξζεί πξνεγνπκέλσο, ζα ράλεη ην δηθαίσκα πξνο απηφ. ε πεξίπησζε αηηήκαηνο θνξεηφηεηαο θαη αθχξσζήο ηνπ, ε ζπκκεηνρή ζεσξείηαη άθπξε θαη ην δψξν επηζηξέθεηαη απφ ηνλ ηέσο δηθαηνχρν. H COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ, ελδεηθηηθψο θαη φρη απνθιεηζηηθψο, γηα ηελ ρξήζε ηεο πξνπιεξσκέλεο θάξηαο (ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο ρξήζεο απφ κε δηθαηνχρν ιφγσ θινπήο/απψιεηαο), γηα ηελ απψιεηα ηνπ δηθαηψκαηνο ρξήζεο ηεο θάξηαο απφ ηνλ δηθαηνχρν ιφγσ κε ζπκκφξθσζεο κε ηνπο φξνπο θαη θαλνληζκνχο ηεο Σξάπεδαο θ.ιπ. 10. Απαξαίηεηε πξνυπφζεζε γηα ηελ παξαιαβή ησλ δψξσλ είλαη ε ζπκπιήξσζε ηεο ζρεηηθήο θφξκαο θαηνρχξσζεο απηψλ ή/θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ. Οη ηπρεξνί/ληθεηέο θέξνπλ απνθιεηζηηθά ηελ επζχλε γηα ηελ πιήξε θαη νξζή ζπκπιήξσζε θαη ππνβνιή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο ζηα σο άλσ εηδηθά έληππα θαηνρχξσζεο/απνδνρήο δψξνπ. 11. ηηο πεξηπηψζεηο κε εχξεζεο ηνπ ηπρεξνχ/ληθεηή ή άξλεζεο απηνχ λα παξαιάβεη ην δψξν ηνπ, φζνλ αθνξά ζηελ θαηνρχξσζε θαη παξαιαβή ηνπ δψξνπ ράλεη απηφο, απηνκάησο θαη νξηζηηθά κεηά ηελ 9/06/2012 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο instant win) θαη κέρξη ηηο 15/07/2012 (γηα ηνπο ηπρεξνχο ηεο on line instant win ελέξγεηαο) ην δηθαίσκα ηνπ λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν. Μεηά ηελ εκεξνκελία απηή ν ηπρεξφο/ληθεηήο ράλεη απηνκάησο θαη νξηζηηθά, ην δηθαίσκά ηνπ, λα ηνπ απνδνζεί ην δψξν θαη νη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE απαιιάζζνληαη απφ θάζε ζρεηηθή επζχλε θαη δηθαηνχληαη λα πξνβνχλ είηε ζηελ αθχξσζε ησλ κε απνδνζέλησλ δψξσλ, είηε ζηελ δηάζεζε ηνπο κε νπνηαδήπνηε δηαδηθαζία ή θαη ειεχζεξα, θαηά ηελ απφιπηε δηαθξηηηθή ηνπο επρέξεηα. 12. Ζ απνδνρή ησλ δψξσλ θαη ε παξνρή ησλ ζηνηρείσλ ηνπο απφ ηνπο ηπρεξνχο/ληθεηέο δηα ηεο δήισζεο απνδνρήο δψξνπ πνπ ζα ζπκπιεξψλνπλ θαη ππνγξάθνπλ ζπλεπάγεηαη φηη ζπλαηλνχλ θαη εθρσξνχλ ηα αλαγθαία δηθαηψκαηα, αηειψο, πξνο ηελ COSMOTE πξνθεηκέλνπ λα ηα δεκνζηεχζεη ράξηλ δηαθάλεηαο ησλ δηαδηθαζηψλ θαη γηα δηαθεκηζηηθνχο ζθνπνχο φπσο π.ρ. λα αλαθνηλψζεη θαηάινγν ησλ ληθεηψλ/ ηπρεξψλ, θαζψο θαη θσηνγξαθίεο ηνπο/νπηηθναθνπζηηθφ πιηθφ ζηα κέζα καδηθήο ελεκέξσζεο, θηικ θαη βίληεν κε ηνπο ληθεηέο/ηπρεξνχο θαη νπνηνδήπνηε άιιν εηδεζενγξαθηθφ ζηνηρείν ζρεηηθά κε ηελ απνλνκή ησλ δψξσλ ηνπ δηαγσληζκνχ θιπ. 14. Σα δψξα είλαη πξνζσπηθά, δελ κεηαβηβάδνληαη θαη δελ αληαιιάζζνληαη κε ρξήκαηα ή κε άιια δψξα. 15. Οη ζπκκεηέρνληεο δελ έρνπλ νχηε απνθηνχλ θαλέλα απνιχησο δηθαίσκα πάλσ ζηα ζήκαηα, νλφκαηα, ελδείμεηο, εκβιήκαηα θαη ινηπά δηαθξηηηθά ησλ εηαηξηψλ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ηεο Γηαθεκηζηηθήο.

9 16. Αξκφδην γηα ηηο θξαηήζεηο ηαμηδίσλ ζηε Μχθνλν, ζηε θηάζνπ θαη ζηε αληνξίλε θαη γηα ηελ παξνρή ζρεηηθψλ πιεξνθνξηψλ είλαη ην ηαμηδησηηθφ γξαθείν Heronia Travel S.A, δηεχζπλζε Φσθίσλνο 8 & Δξκνχ 34, Αζήλα, ηει. Δπηθνηλσλίαο Οη εηαηξίεο COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ θαη HEADLINE, δελ είλαη αξκφδηεο γηα ηελ παξνρή πιεξνθνξηψλ ζρεηηθά κε ηα δψξα ηαμηδίσλ θαζψο θαη γηα ηε δηεθπεξαίσζε θξαηήζεσλ 17. Οη ληθεηέο ηαμηδεχνπλ απνθιεηζηηθά κε δηθή ηνπο επζχλε θαη επζχλε ηνπ ηαμηδησηηθνχ γξαθείνπ θαη ε επζχλε ηεο COSMOTE θαη ΓΔΡΜΑΝΟ πεξηνξίδεηαη ζηελ θάιπςε ησλ εμφδσλ πνπ αληηζηνηρνχλ ζην δψξν πνπ παξέρνπλ ηα ηαμίδηα αλά πξννξηζκφ πεξηιακβάλνληαη: ΜΤΚΟΝΟ: Ξελνδνρείν Aphrodite Beach 4* / Καιαθάηεο.2 δίθιηλα classic δσκάηηα Με πιατλή ζέα ζάιαζζα γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο κε πξσηλφ.4 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο Αζήλα-Μχθνλνο-Αζήλα. Σηκή θαη γηα ηα 2 άηνκα: ΚΗΑΘΟ: Ξελνδνρείν Atrium 4* / Πιαηαληάο.2 δίθιηλα classic δσκάηηα Με πιαϊλή ζέα ζάιαζζα γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο κε πξσηλφ. 4 αθηνπιντθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο κε FLYING CAT (δελ παίξλεη απηνθίλεην) ΑΓ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ- ΚΗΑΘΟ-ΑΓ. ΚΩΝΣΑΝΣΗΝΟ. Θα πξέπεη λα πάλε κε απηνθίλεην κέρξη ηνλ Αγ. Κσλζηαληίλν. Σηκή θαη γηα ηα 2 άηνκα: ΑΝΣΟΡΗΝΖ: Ξελνδνρείν Andromeda Villas 4* / Ζκεξνβίγιη (κε ζέα).2 classic δίθιηλα δσκάηηα κε πξσηλφ γηα 3 δηαλπθηεξεχζεηο. 4 αεξνπνξηθά εηζηηήξηα νηθνλνκηθήο ζέζεο ΑΘΖΝΑ-ΑΝΣΟΡΗΝΖ-ΑΘΖΝΑ. Σηκή θαη γηα ηα 2 άηνκα: Κάζε ηαμίδη ζα κπνξεί λα πξαγκαηνπνηεζεί ην αξγφηεξν κέρξη ηελ 30/09/2012 Δπηβάιιεηαη ε έγθαηξε ελεκέξσζε πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ηνπιάρηζηνλ 3 εβδνκάδεο πξηλ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία, ψζηε λα εμαζθαιηζηνχλ νη αεξνπνξηθέο ή αθηνπιντθέο ζέζεηο ζηνλ νηθνλνκηθφ λαχιν ηνπ παθέηνπ θαη ε δηακνλή. Αλ δελ ππάξρεη δηαζεζηκφηεηα αεξνπνξηθψλ ή αθηνπιντθψλ ζέζεσλ ε αθηνπιντθψλ θαη δσκαηίνπ ζηηο πξψηεο επηζπκεηέο εκεξνκελίεο πξαγκαηνπνίεζεο ηνπ ηαμηδηνχ, ζα πξνηαζνχλ λέεο εκεξνκελίεο κε ηελ αληίζηνηρε δηαζεζηκφηεηα θαη πάληα θαηφπηλ ζπκθσλίαο ηνπ ληθεηή. 18. Ζ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HEADLINE δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε ζσκαηηθή ή πάζεο θχζεσο βιάβε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηαμηδίσλ θαη ρξήζεο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δψξσλ. 19. Ζ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HΔΑDLINE δελ επζχλνληαη γηα νπνηαδήπνηε κεραληθή ή πάζεο θχζεσο βιάβε πξνθιεζεί θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ ηαμηδηνχ κε νπνηνδήπνηε κέζσ κεηαθνξάο. 20. Ζ COSMOTE θαη ε ΓΔΡΜΑΝΟ θαη ε HΔΑDLINE δελ επζχλνληαη γηα ηηο παξαζρεζεζφκελεο ππεξεζίεο ζηνπο ληθεηέο ηαμηδίσλ

10 21. Ζ COSMOTE, ΓΔΡΜΑΝΟ, HΔΑDLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ ζηελ πεξίπησζε πνπ δελ είλαη εθηθηή ε επηθνηλσλία κε ηνπο ληθεηέο ηεο on line θιήξσζεο ζηελ πεξίπησζε δήισζεο ιαλζαζκέλσλ ζηνηρείσλ ή ζηνηρείσλ πνπ είλαη ειιηπή. 22. Ζ COSMOTE δηαηεξεί ην δηθαίσκα, λα ηξνπνπνηήζεη, ή παξαηείλεη ηε δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο, λα αιιάμεη ηα πξνζθεξφκελα δψξα, θαζψο θαη λα κεηαβάιιεη ηνπο φξνπο θαη ηηο εκεξνκελίεο ζπκκεηνρήο αλαθνηλψλνληαο ην γεγνλφο ζηα Site. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ε COSMOTE θαη ε HEADLINE νπδεκία επζχλε θέξνπλ έλαληη ησλ ζπκκεηερφλησλ ή/θαη νπνηνπδήπνηε ηξίηνπ. (ΖΜ: ε πεξίπησζε καηαίσζεο ζα πξέπεη λα απνδεκησζνχλ φζνη έρνπλ θάλεη ζχλδεζε ή φηη άιιν απαηηείηαη γηα ηε ζπκκεηνρή ηνπο) 23. Με ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζηελ Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα θάζε ζπκκεηέρσλ ζπλαηλεί ξεηά θαη αλεπηθχιαθηα φπσο ηα πξνζσπηθά ηνπ ζηνηρεία πνπ ζπιιέγνληαη θαηά ηελ ζπκπιήξσζε ηεο θφξκαο θαηνρχξσζεο δψξνπ θαη ηεο θφξκαο απνδνρήο δψξνπ ρξεζηκνπνηεζνχλ απφ ηελ COSMOTE απνθιεηζηηθά θαη κφλν γηα ηνλ ζθνπφ ηεο δηελέξγεηαο ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο. Ακέζσο κεηά ηελ δηεμαγσγή ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο θαη ηελ παξάδνζε ησλ δψξσλ, θαηά ηα νξηδφκελα ζηνπο παξφληεο Αλαιπηηθνχο Όξνπο, ηα ζρεηηθά ζηνηρεία ζα θαηαζηξέθνληαη. ε νπνηαδήπνηε ρξνληθή ζηηγκή ν θάζε ζπκκεηέρσλ δηαηεξεί ην δηθαίσκα πξφζβαζεο ζηα πξνζσπηθά δεδνκέλα ηνπ θαη ελεκέξσζεο, ή θαη αληίξξεζεο ζηελ πεξαηηέξσ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ ηνπ βάζεη ηνπ άξζξνπ 13 ηνπ Ν. 2472/97 γηα ηελ πξνζηαζία πξνζσπηθψλ δεδνκέλσλ, επηθνηλσλψληαο κε ηελ COSMOTE ζην ηει Ζ ζπκκεηνρή ζηε Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα πξνυπνζέηεη αλεπηθχιαθηε απνδνρή ηνπ ζπλφινπ ησλ εδψ πξνβιεπφκελσλ φξσλ, ησλ νπνίσλ νη ζπκκεηέρνληεο έρνπλ ιάβεη γλψζε. Οη παξφληεο φξνη δηέπνληαη απφ ην ειιεληθφ δίθαην θαη νηαδήπνηε ηπρφλ δηαθνξά ζρεηηθά κε ην δηαγσληζκφ ζα επηιχεηαη απφ ηα θαζ' χιε αξκφδηα δηθαζηήξηα ησλ Αζελψλ.

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ ΜΔ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ ΑΜΔΗ ΝΙΚΗ ΚΑΙ ΜΔ ΓΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΓΙΑΓΙΚΑΙΑ «Μανηινάκηδες και Κερδιζάκηδες» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΩΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο

Διαβάστε περισσότερα

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09.

2. Ζ πξνσζεηηθή ελέξγεηα έρεη δηάξθεηα απφ 14/12/09 έσο θαη 23/12/09. ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ 1. Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ππφ ηνλ ηίηιν «Coca- Cola Nokia Xmas» («Πξνσζεηηθή Δλέξγεηα») πνπ δηνξγαλψλεη ε εηο Espoo Φηλιαλδίαο (Keilalahdentie 4, FIN 02150) εδξεχνπζα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ COSMOTE ΜΙΛΑ ΜΟΤ ΔΞΤΠΝΑ 1] Ζ αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΘΗΛΖΡΔΠ ΡΖΙΔΞΗΘΝΗΛΩΛΗΔΠ ΑΛΩΛΚΝΠ ΔΡΑΗΟΔΗΑ» (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα»), πνπ εδξεχεη ζην Καξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE NOKIA 700, Απάντησε και μες στην κλήρωση!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «COSMOTE Πρόηεινε 3 θίλοσς ζοσ και κέρδιζε!» 1] Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ #StudentsXclusive από ηo Vodafone CU ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΦΗΣ ΣΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ "#StudentsXclusive από ηo Vodafone CU Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Vodafone Παλαθνλ ΑΕΕΣ», πνπ εδξεχεη ζην Υαιάλδξη, Αηηηθήο, νδφο Σδαβέιια αξ. 1-3, δηνξγαλψλεη, (ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ-

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ- «Κεπδίζηε 100 ηπιήμεπα ηαξίδια για 2 άηομα ζηην Ελλάδα από ηην COSMOΚΑΡΣΑ!» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «TWILIGHT: ΥΑΡΑΤΓΗ» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ θαινχκελε εθεμήο, γηα ράξε ζπληνκίαο, COSMOTE, πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «SMS PROMO RED HOT CHILLI PEPPERS CONCERT» Η COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΝΩΝΤΜΟ ΔΣΑΙΡΔΙΑ (εθεμήο ε «COSMOTE» ή «Γηνξγαλψηξηα) πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε.

Δπηιέγνληαο ην «Πξνεπηινγή» θάζε θνξά πνπ ζα ζπλδέεζηε ζηελ εθαξκνγή ζα βξίζθεζηε ζηε λέα ρξήζε. ΑΝΟΙΓΜΑ ΝΔΑ ΥΡΗΗ 1. Γεκηνπξγείηε ηε λέα ρξήζε από ηελ επηινγή «Παξάκεηξνη/Παξάκεηξνη Δηαηξίαο/Γηαρείξηζε Δηαηξηώλ». Πιεθηξνινγείηε ηνλ θσδηθό ηεο εηαηξίαο ζαο θαη παηάηε Enter. Σηελ έλδεημε «Υξήζεηο» παηάηε

Διαβάστε περισσότερα

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011.

2. Η δηάξθεηα ηεο Πξνσζεηηθήο Δλέξγεηαο κε δηαδηθαζία άκεζεο λίθεο (instant win) είλαη απφ 14/11/2011 έσο θαη ηηο 03/12/2011. ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «Δίναι στο τέρι σοσ...πιο πολλά απ όσα νομίζεις» 1.H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!»

«Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΙΚΗ ΔΙΑΔΙΑΚΑΙΑ «Conn-Υ- Φόρηωζε δώρα ζηη ζηιγμή!» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΣΔ ΣΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο.

ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. ΟΡΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Ταινθαζαξηζηήξεο. 1] ΑΝΣΗΚΔΗΜΔΝΟ ΣΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ: Ζ αλψλπκε εηαηξία κε ηελ επσλπκία «ISOBAR IPROSPECT AE.», πνπ εδξεχεη ζηηο Αραξλέο, Αξηζηνηέινπο 95 (εθεμήο «Γηνξγαλψηξηα»),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ CYTA MOBILE VODAFONE Ο ΚΟΣΜΟΣ ΝΑ ΧΑΛΑΣΕΙ ΕΓΏ ΘΑ ΚΑΝΩ MAKE OVER Οη Εηαηξείεο ΦΙΛΕΛΕΤΘΕΡΟ ΔΗΜΟΙΑ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΛΣΔ θαη Cytamobile-Vodafone (εθεμήο νη «Δηνξγαλσηέο») πξνθεξχζζνπλ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS

ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ηότοι εργαζηηρίοσ ΡΤΘΜΙΕΙ ΔΙΚΣΤΟΤ ΣΑ WINDOWS ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηεί ε δηαδηθαζία ηωλ ξπζκίζεωλ δηθηύνπ ζε ιεηηνπξγηθό ζύζηεκα Windows XP. Η δηαδηθαζία ζε γεληθέο γξακκέο

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12

Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 2011-12 Απνηειέζκαηα Εξσηεκαηνινγίνπ 2o ηεηξάκελν 11-12 Project 6: Ταμίδη κε ηε Μεραλή ηνπ Φξόλνπ Υπεύζπλνη Καζεγεηέο: Ε. Μπηιαλάθε Φ. Αλησλάηνο Δρώηηζη 3: Πνηα από ηα παξαθάησ ΜΜΕ ηεξαξρείηε από πιεπξάο ζεκαζίαο;

Διαβάστε περισσότερα

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67)

Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Hellas online Προεπιλεγμένες ρσθμίσεις για FritzBox Fon WLAN 7140 (Annex B) 30.04.67 FritzBox Fon WLAN 7140 - Annex B (30.04.67) Γηα λα επαλαθέξεηε ην FritzBox Fon WLAN 7140 ζηηο πξνεπηιεγκέλεο ηνπ ξπζκίζεηο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots)

Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) Σημεία Ασύπματηρ Ππόσβασηρ (Hot-Spots) 1.1 Σςνοπτική Πεπιγπαυή Hot Spots Σα ζεκεία αζύξκαηεο πξόζβαζεο πνπ επηιέρζεθαλ αλαθέξνληαη ζηνλ επόκελν πίλαθα θαη παξνπζηάδνληαη αλαιπηηθά ζηηο επόκελεο παξαγξάθνπο.

Διαβάστε περισσότερα

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2

Α. Εηζαγσγή ηεο έλλνηαο ηεο ηξηγσλνκεηξηθήο εμίζσζεο κε αξρηθό παξάδεηγκα ηελ εκx = 2 ΣΡΙΓΩΝΟΜΔΣΡΙΚΔ EΞΙΩΔΙ Πνηα παξαδείγκαηα εμηζώζεσλ ή θαη πξνβιεκάησλ πηζηεύεηαη όηη είλαη θαηάιιεια γηα ηελ επίιπζε ηνπο θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο δηδαθηηθήο δηαδηθαζίαο κέζα ζηελ ηάμε; 1 ε ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΩΡΑ Α.

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger

Κεθάλαιο 1. Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ. Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ. Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger Κεθάλαιο 1 Ενόηηηα 2 Πλάνο Μάρκεηινγκ Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Dr. Andrea Grimm Dr. Astin Malschinger ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΕΝΟΤΗΤΑ 2 ΠΛΑΝΟ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Κεθάιαην 1: Εξγαιεία Μάξθεηηλγθ Σπγγξαθείο: Δξ. Andrea Grimm, Δξ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014

ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 ΠΑΡΔΜΒΑΔΙ ΔΤΑΙΘΗΣΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗ ΓΙΑ ΣΟΝ HIV/AIDS ΣΗΝ ΑΚΣΟΓΡΑΜΜΗ ΣΩΝ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑΚΩΝ ΔΝΟΣΗΣΩΝ ΣΗ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΑΤΓΟΤΣΟ 2014 Σν ΚΔ.ΔΛ.Π.ΝΟ., Γξαθείν Θεζζαινλίθεο θαη ε Γηεύζπλζε Γεκόζηαο Τγείαο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΜΑΘΗΜΑ : ΑΡΧΑΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1382/153 1. Καη όηαλ έγηλε ε ππνρώξεζε αξγά ην απόγεπκα, επεηδή θνβήζεθαλ νη νιηγαξρηθνί κήπσο νη δεκνθξαηηθνί, αθνύ θάλνπλ επίζεζε, θαηαιάβνπλ

Διαβάστε περισσότερα

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird

1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1. Οδηγίερ εγκαηάζηαζηρ και σπήζηρ έξςπνυν καπηών και τηθιακών πιζηοποιηηικών με σπήζη ηος λογιζμικού Μοzilla Thunderbird 1.1 Εγκαηάζηαζη ηυν οδηγών ηηρ έξςπνηρ κάπηαρ ζηο λογιζμικό Mozilla Thunderbird

Διαβάστε περισσότερα

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΌΡΟΙ ΥΡΗΗ ΣΟΤ ΔΙΑΔΙΚΣΤΑΚΟΤ ΣΟΠΟΤ winbankdirect ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ 1.Ο ρξήζηεο (εθεμήο ν «Υρήστης») ηνπ εηδηθνχ δηαδηθηπαθνχ ηφπνπ (website) www.winbankdirect.gr (εθεμήο «winbank Direct») θαιείηαη

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR

ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR ΟΡΟΙ ΦΡΗΣΗΣ ΤΟΥ E-SHOP YOUNIQUE.GR Ο παξφλ ηζηφηνπνο («www.younique.gr») απνηειεί έλα ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα ην νπνίν αλήθεη ζηελ αηνκηθή επηρείξεζε κε επσλπκία Νάζηνπ Νηθφιανο, κε Α.Φ.Μ. 120473910, ΔΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α

Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Διαδικαζία μεηαθοράς δεδομένων Εκκαθαριζηικής για ηο Eιδικό ζημείωμα περαίωζης Φ.Π.Α Σει.1 Σο ζςγκεκπιμένο εγσειπίδιο δημιοςπγήθηκε για να βοηθήζει ηην καηανόηζη ηηρ διαδικαζίαρ μεηαθοπάρ δεδομένων ηηρ

Διαβάστε περισσότερα

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016

Βάσεις Δεδομέμωμ. Εξγαζηήξην V. Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 Βάσεις Δεδομέμωμ Εξγαζηήξην V Τκήκα Πιεξνθνξηθήο ΑΠΘ 2015-2016 2 Σκοπός του 5 ου εργαστηρίου Σθνπόο απηνύ ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη: ε κειέηε ζύλζεησλ εξσηεκάησλ ζύλδεζεο ζε δύν ή πεξηζζόηεξεο ζρέζεηο ε κειέηε

Διαβάστε περισσότερα

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία

Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία ΧΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ Α.Ε Οινθιεξωκέλεο ιύζεηο γηα ηελ γαιαθηνβηνκεραλία Πνηνί είκαζηε Η ΜΙΝΔΡΑΛ ΥΗΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΣΑ Α.Δ. μεθίλεζε ηελ πνξεία ηεο ην 1976. Από ηελ αξρή ζπλεξγαζηήθακε κε πξωηνπόξνπο εηαηξείεο ζηνλ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ

ΣΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΣΩΝ Α ΛΤΚΕΙΟΤ Α/Α : 0_1379/50 1. Όηαλ ινηπόλ ήξζαλ [νη πξέζβεηο ζηελ Αζήλα], αθνύ ζπλέιαβαλ νη Αζελαίνη θαη ηνπο πξέζβεηο σο ππνθηλεηέο ζηάζεο θαη όζνπο έπεηζαλ [νη πξέζβεηο], ηνπο ζπγθέληξσζαλ γηα αζθάιεηα ζηελ Αίγηλα.

Διαβάστε περισσότερα

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ

Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική ΑΔ Άζκηζη ζτέζης κόζηοσς-τρόνοσ (Cost Time trade off) Καηαζκεσαζηική Δίζηε μησανικόρ διοίκηζηρ μεγάληρ καηαζκεςαζηικήρ εηαιπείαρ και καλείζηε να ςλοποιήζεηε ηο έπγο πος πεπιγπάθεηαι από ηον Πίνακα 1. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ

ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ ΣΖ ΔΙΙΑΓΟ Λν ΤΚΒΑΖ ΠΑΡΟΥΖ ΣΡΑΠΔΕΗΘΩΛ ΤΠΖΡΔΗΩΛ ΚΔΩ ΣΩΛ ΔΛΑΙΙΑΘΣΗΘΩΛ ΓΗΘΣΤΩΛ η (ηφπνο), ζήκεξα, / /, νη παξαθάησ ζπκβαιιφκελνη: Ζ Αλψλπκε Σξαπεδηθή Δηαηξία κε ηελ επσλπκία «ΔΘΛΗΘΖ ΣΡΑΠΔΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2

TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΠΡΟΑΡΜΟΓΗ: ΒΑΛΚΑΝΙΩΣΗ ΔΗΜ. ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 TOOLBOOK ΜΑΘΗΜΑ 2 TOOLBOOK (μάθημα 2) Δεκηνπξγία βηβιίνπ θαη ζειίδσλ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΠΕ19 1 Δημιουργία σελίδων και βιβλίων Έλα θαηλνύξην βηβιίν πεξηέρεη κία άδεηα ζειίδα κε έλα άδεην background. Δελ κπνξνύκε λα μερσξίζνπκε

Διαβάστε περισσότερα

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν.

B-Δέλδξα. Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. B-Δέλδξα Τα B-δέλδξα ρξεζηκνπνηνύληαη γηα ηε αλαπαξάζηαζε πνιύ κεγάισλ ιεμηθώλ πνπ είλαη απνζεθεπκέλα ζην δίζθν. Δέλδξα AVL n = 2 30 = 10 9 (πεξίπνπ). 30

Διαβάστε περισσότερα

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ.

Μονοψϊνιο. Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Μονοψϊνιο Ολιγοψώνιο Αγνξά κε ιίγνπο αγνξαζηέο. Δύναμη μονοψωνίος Η ηθαλόηεηα πνπ έρεη ν αγνξαζηήο λα επεξεάζεη ηελ ηηκή ηνπ αγαζνύ. Οπιακή αξία Δπηπξόζζεηα νθέιε από ηελ ρξήζε/θαηαλάισζε κηαο επηπξόζζεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ. Άξζξν 1 - Εθαξκνγή ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Άξζξν 1 - Εθαξκνγή 1.1 Oη γεληθνί φξνη θαη πξνυπνζέζεηο πνπ δειψλνληαη παξαθάησ ( Όξνη & Πξνυπνζέζεηο ) ηζρχνπλ θαη ζρεκαηίδνπλ κέξνο φισλ ησλ πξνζθνξψλ θαη ζπλαιιαγψλ ησλ (πνιπκεζηθψλ)

Διαβάστε περισσότερα

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο

Δεςηέπα 18/05/2015. Απόνηερ : 1) Γεκόπνπινο Υξήζηνο 2) Καπώλεο πήιηνο 3) Κπξηαθόπνπινο Κπξηάθνο 4) Παλαγόπνπινο Βαζίιεο 1 ΕΝΩΗ ΠΟΔΟΦΑΙΡΙΚΩΝ ΩΜΑΣΕΙΩΝ ΗΛΕΙΑ ΕΣΟ ΙΔΡΤΕΩ 1969 ΕΔΡΑ: ΠΤΡΓΟ Οδόο: Γξαγαηζαλίνπ 34 & Παπαθιέζζα Σει: 26210 33311 e-mail:epsilia@otenet.gr Φαμ: 26210 34004 Ππακηικό 35 ηρ ζςνεδπίαζηρ ηος Δ ηηρ ΕΠ Ηλείαρ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ

ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΑΠΑΝΤΗΣΔΙΣ ΓΙΚΤΥΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ II ΔΠΑΛ ΘΔΜΑ Α Α1. α. Σ β. Σ γ. Λ δ. Λ ε. Λ ζη. Σ Α2. Γ Α3. 1. γ 2. ε 3. δ 4. α Β1. ΘΔΜΑ Β Οη ηειηθνί ππνινγηζηέο παίξλνπλ απνθάζεηο δξνκνιόγεζεο κόλν γηα ηα δηθά ηνπο απηνδύλακα

Διαβάστε περισσότερα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα

Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Πολυεπίπεδα/Διασυμδεδεμέμα Δίκτυα Κοιμωμικά δίκτυα (multiplex network) Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Facebook? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην LinkedIn? Έρεηε ινγαξηαζκό ζην Twitter? Αεροπορικές γραμμές της Ευρώπης(multiplex

Διαβάστε περισσότερα

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis

Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training. Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Αζθήζεηο 5 νπ θεθαιαίνπ Crash course Step by step training Dipl.Biol.cand.med. Stylianos Kalaitzis Stylianos Kalaitzis Μνλνϋβξηδηζκνο 1 Γπν γνλείο, εηεξόδπγνη γηα ηνλ αιθηζκό θάλνπλ παηδηά. Πνία ε πηζαλόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ.

Απαντήσεις θέματος 2. Παξαθάησ αθνινπζεί αλαιπηηθή επίιπζε ησλ εξσηεκάησλ. Απαντήσεις θέματος 2 Απηά πνπ έπξεπε λα γξάςεηε (δελ ρξεηαδόηαλ δηθαηνιόγεζε εθηόο από ην Γ) Α return a*b; Β 0:acegf2, 1: acegf23, 2: acegf234, 3:acegf2345, 4:acegf23456, 5:acegf234567, 6:acegf2345678,

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report.

Case Study. Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Case Study Παξαθάηω παξνπζηάδνπκε βήκα - βήκα κε screenshots έλα παξάδεηγκα ππνβνιήο κηαο εξγαζίαο θαη ηελ παξαγωγή ηνπ Originality Report. Βήκα 1 ο : Login ζηο Turnitin. Κάλεηε είζνδν ζην Turnitin κε

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD

Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Οδηγίες τρήζης για λειηοσργία μεηαθοράς καναλιών ζε υηθιακό δέκηη OST-7060 HD Γηα ηε δηεπθόιπλζή ζαο θαηά ην switch-off ηεο πεξηνρήο ηεο Πεινπνλλήζνπ έρνπκε πξνζζέζεη ζηνπο ςεθηαθνύο καο δέθηεο κία λέα,

Διαβάστε περισσότερα

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη

iii. iv. γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ: f (1) 2 θαη ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΑ ΘΔΜΑΣΑ ΣΟ ΓΙΑΦΟΡΙΚΟ ΛΟΓΙΜΟ Μάρτιος 0 ΘΔΜΑ Να ππνινγίζεηε ηα όξηα: i ii lim 0 0 lim iii iv lim e 0 lim e 0 ΘΔΜΑ Γίλεηαη ε άξηηα ζπλάξηεζε '( ) ( ) γηα θάζε 0 * : R R γηα ηελ νπνία ηζρύνπλ:

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022

ΑΔΑ: Β4ΣΞΛ-4ΔΡ. D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 D:\backup2\ETAP-MME\EgikliosETAPn4093.doc Γηαηεξεηέν κέρξη 31-12-2022 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 21-11- 2012 ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΙΑ Αξηζ.Πξ.Φ 10070/νηθ. 27043 /1799 ΚΟΙΝ. ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΚΟΙΝ.ΑΦΑΛΙΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ

ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΣΡΙΚΗ Α.Ε. ΜΕ ΙΧΤ ΣΗΝ ΑΓΟΡΑ ΣΗ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 2011 ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΣΙΜΟΛΟΓΙΑ ΣΗ ΧΑΜΗΛΗ ΣΑΗ Ρο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας στη Θήβα ΔΙΕΤΘΤΝΗ ΠΩΛΗΕΩΝ 1/1/2011 TA ΔΚΞΝΟΗΘΑ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

1. 2. 3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1)

1.   2.  3. 18 /12/2013 έως και 12/01/2014 (κλείσιμο καταστημάτων 12/1/2014) 4. (1) ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ 1. ηελ πξνσζεηηθή ελέξγεηα ηεο εηαηξείαο κε ηελ επσλπκία «COCA-COLA 3Δ ΔΛΛΑΓΟ Α.Β.Δ.Δ.» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «COCA-COLA ΣΡΙΑ ΔΦΙΛΟΝ (3Δ)» («Γηνξγαλψηξηα»), πνπ ζα γίλεη ζηα θαηαζηήκαηα

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ..

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου ΥΟΛΕΙΟ.. ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΚΤΣΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2007 ΓΙΑ ΣΟ ΓΤΜΝΑΙΟ Παπασκευή 26 Ιανουαπίου 2007 Σάξη: Α Γυμνασίου έλαξμεο 09.30 ιήμεο 09.45 Σην παξαθάησ ζρήκα θαίλεηαη ηκήκα ελόο πνιενδνκηθνύ ζρεδίνπ κηαο πόιεο. Οη ζθηαζκέλεο

Διαβάστε περισσότερα

Constructors and Destructors in C++

Constructors and Destructors in C++ Constructors and Destructors in C++ Σύνθεζη Πνιύ ζπρλά ζηε C++ κία θιάζε κπνξεί λα πεξηέρεη ζαλ κέιεδεδνκέλα αληηθείκελα άιισλ θιάζεσλ. Πνηα είλαη ε ζεηξά κε ηελ νπνία δεκηνπξγνύληαη θαη θαηαζηξέθνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου

ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΚΤΠΡΙΑΚΗ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΗ ΣΚΥΤΑΛΟΓΡΟΜΙΑ 2015 ΓΙΑ ΤΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ Τεηάπηη 28 Ιανουαπίου 2015 ΛΔΥΚΩΣΙΑ Τάξη: Α Γυμναζίου ΠΡΟΒΛΗΜΑ Σε έλα ηνπξλνπά βόιετ δήισζαλ ζπκκεηνρή νκάδεο Γπκλαζίσλ ηεο Κύπξνπ.

Διαβάστε περισσότερα

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50»

«CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «CONN-X ΓΩΡΟΔΠΙΣΑΓΗ COSMOTE 50» H αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΔΣ ΤΗΛΔΠΙΚΟΙΝΩΝΙΔΣ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη Αηηηθήο,

Διαβάστε περισσότερα

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ

6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ 6 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Επαλήθεσζη Λειηοσργίας Βαζικών Φλιπ-Φλοπ Σηα πιαίζηα ηεο έθηεο εξγαζηεξηαθήο άζθεζεο ζα ρξεζηκνπνηεζεί απνθιεηζηηθά ην πεξηβάιινλ αλάπηπμεο νινθιεξσκέλσλ θπθισκάησλ IDL-800 Digital

Διαβάστε περισσότερα

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα!

Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Cpyright 2013 Λόγος & Επικοινωνία // All rights Reserved Παιχνίδι γλωζζικής καηανόηζης με ζχήμαηα! Αυηό ηο παιχνίδι έχει ζηόχους: 1. ηελ εθγύκλαζε ηεο αθνπζηηθήο κλήκεο ησλ παηδηώλ 2. ηελ εμάζθεζε ζηελ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000.

ΔΕΟ 13. Ποσοτικές Μέθοδοι. θαη λα ππνινγίζεηε ην θόζηνο γηα 10000 παξαγόκελα πξντόληα. Να ζρεδηαζηεί γηα εύξνο πξντόλησλ έσο 30000. ΔΕΟ 13 Ποσοτικές Μέθοδοι Σσνάρηηζη Κόζηοσς C(), μέζο κόζηος C()/. Παράδειγμα 1 Μηα εηαηξεία δαπαλά γηα θάζε πξντόλ Α πνπ παξάγεη 0.0 λ.κ. Τα πάγηα έμνδα ηεο εηαηξείαο είλαη 800 λ.κ. Ζεηείηαη 1) Να πεξηγξάςεηε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑ Η OTE TV ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ OTE TV Μέζυ Γοπςθόπος 1. Ανηικείμενο 1.1 Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ν ΟΣΔ παξαρσξεί ζηνλ αληηζπκβαιιφκελν (ζην εμήο πλδξνκεηήο ) ηε ρξήζε ηεο ππεξεζίαο OTE TV Μέζσ Γνξπθφξνπ (ζην εμήο «Τπεξεζία»),

Διαβάστε περισσότερα

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην

Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην Πξνηάζεηο μελνδνρείωλ Κέξθπξαο γηα ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 7 ν δηαηκεκαηηθό κνπζηθνινγηθό ζπλέδξην ππό ηελ αηγίδα ηεο Ειιεληθήο Μνπζηθνινγηθήο Εηαηξείαο 1. Bella Venezia boutique hotel αο ελεκεξώλνπκε όηη

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ

ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗ ΤΩΝ ΤΔΡΗΓΟΝΙΚΩΝ ΒΛΑΒΩΝ ΚΑΤΑ ΤΑ ICDAS II ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΜΔ ΒΑΣΗ ΤΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΔΞΔΤΑΣΗ Κιηληθή ηαμηλόκεζε ηνπ βαζκνύ ηεξεδνληθήο βιάβεο ηωλ νπώλ θαη ζρηζκώλ καζεηηθώλ επηθαλεηώλ θαηά ICDAS 1 νο Βαζκόο

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Δ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ. ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΗΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΗΑ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΔΝΟΣΖΣΑ 2 ε : ΤΛΗΚΑ ΩΜΑΣΑ ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Ογθνκεηξηθό δνρείν Καηαζθεπάδνπκε έλα νγθνκεηξηθό δνρείν από πιαζηηθό κπνπθάιη λεξνύ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ

ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ ΘΔΚΑ ΡΖΠ ΑΛΑΓΛΩΟΗΠΖΠ 1.Απηόο πνπ ζα αλαγλσξηζηεί απνπζηάδεη γηα πνιύ θαηξό. 2.Δπηζηξέθεη κε πιαζηή ηαπηόηεηα ή κεηακνξθσκέλνο. 3.Απνκνλώλνληαη ηα δύν πξόζσπα 4.Άξζε κεηακόξθσζεο 5.Απνθάιπςε 6.Ακθηβνιίεο-απνδεηθηηθά

Διαβάστε περισσότερα

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ

ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΥΡΙΣΟΤΓΔΝΝΙΑΣΙΚΔ ΚΑΣΑΚΔΤΔ 1) Υξηζηνπγελληάηηθα ειαηάθηα θάξηα ή θαδξάθη θάξηα ή θαδξάθη Τιηθά πνπ ζα ρξεηαζηνύκε: Υαξηί θάλζνλ καύξν γηα ην θόλην, πξάζηλν γηα ηα ειαηάθηα, θόθθηλν γηα ηα αζηεξάθηα Απιό

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!»

ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» ΟΡΟΙ ΤΜΜΔΣΟΥΗ Δ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ «PASS γηα δώρα!» 1. H αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «COSMOTE ΚΗΝΖΣΔ ΣΖΛΔΠΗΚΟΗΝΧΝΗΔ ΑΔ» (εθεμήο ε «COSMOTE»), πνπ εδξεχεη ζην Μαξνχζη Αηηηθήο, Λ. Κεθηζίαο 44, ζε ζπλεξγαζία

Διαβάστε περισσότερα

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας

Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Ταχ. Δν/ση : Τηλέφωνο : 210 8846852 Fax : 210 8846853 Ιστοσελίδα: Ινστιτούτο Μικρών Επιχειρήσεων Γενική Συνομοσπονδία Επαγγελματιών Βιοτεχνών Εμπόρων Ελλάδας Αριστοτέλους 46, 10433, Αθήνα www.imegsevee.gr

Διαβάστε περισσότερα

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή

Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ. Καξθηά 3 θηιά πεξίπνπ κε κήθνο ηξηπιάζην από ην πάρνο ηνπ μύινπ θπξί κεγάιν θαη ππνκνλή Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΩΝ ΠΡΩΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 10 ε : ΜΗΥΑΝΙΚΗ ΜΔΡΟ Β ΠΙΔΗ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Καξέθια θαθίξε Όξγαλα Τιηθά Κόληξα πιαθέ ζαιάζζεο κε δηαζηάζεηο 40Υ40 εθ.

Διαβάστε περισσότερα

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις

Ειζαγωγή-Ενημέρωζη. 1. Γενικοί Όροι, Δικαιώμαηα & Τποτρεώζεις Ειζαγωγή-Ενημέρωζη Ο ηζηνρψξνο www.farmakeio-omorfia.gr είλαη ην ειεθηξνληθφ θαηάζηεκα δηαδηθηπαθήο πψιεζεο πξντφλησλ πνπ αλήθεη ζηελ εηαηξεία «ΦΑΡΜΑΚΔΙΟ ΒΑΙΛΔΙΟ ΥΡ. ΜΑΡΚΑΓΑ ΚΑΙ ΙΑ Δ.Δ.» (ζην εμήο Δηαηξεία),

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ

ΠΡΟΣΑΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΧΝ ΓΔΓΟΜΔΝΧΝ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΕΙ Ο επηζθέπηεο / ρξήζηεο ησλ ζειίδσλ θαη ησλ ππεξεζηψλ ηνπ www.scienceweb.gr θαιείηαη λα δηαβάζεη πξνζεθηηθά ηα θαησηέξσ (φξνπο ρξήζεο θαη ηηο πξνππνζέζεηο παξνρήο ππεξεζηψλ) πξηλ απφ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο:

ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ. Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Γηα ηηο ΑΕ, ηηο ΕΠΕ, ηηο ΟΕ θαη ηηο ΕΕ, ε πξνζεζκία ππνβνιήο νξίδεηαη ωο εμήο: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ -1980- ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ Αθήνα, 4 Οκτωβρίοσ 2012 Νέες προθεσμίες απογραυής των επιτειρήσεων στο Γ.Ε.ΜΗ. Τελ παξάηαζε ηωλ πξνζεζκηώλ γηα ηελ απνγξαθή ηωλ επηρεηξήζεωλ ζην Γ.Ε.ΜΗ., απνθάζηζε

Διαβάστε περισσότερα

Διιεληθά Σειρά Moov Δγτειρίδιο τρήζηη Δνημέρφζης ταρηών Web Αλαζεώξεζε: R00 (2010/05) Πώς να ενημερώζφ ηοσς τάρηες; Υπάξρνπλ ηέζζεξα βήκαηα γηα ηελ ελεκέξσζε ηνπ ράξηε. Βήκα

Διαβάστε περισσότερα

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη:

Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: Όξνη Υξήζεο & Πξνυπνζέζεηο ηεο ηζηνζειίδαο & ηνπ ειεθηξνληθνχ θαηαζηήκαηνο http://www.oikiashop.gr/ Η επσλπκία ηεο εηαηξείαο είλαη: "Horizon Group" Δηαηξεία Ηιεθηξνληθνχ Δκπνξίνπ Καηάζηεκα Πψιεζεο Λεπθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα.

Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Σάμε Σ Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ. ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ. Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα. Δξγαιεία Καηαζθεπέο 1 Δ.Κ.Φ.Δ. ΥΑΝΙΧΝ ΠΡΧΣΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 11 ε : ΦΧ ΔΡΓΑΛΔΙΑ ΚΑΣΑΚΔΤΔ Καηαζθεπή 1: Φαθόο κε ζσιήλα Γηαθξάγκαηα Δξγαιεία Καηαζθεπέο 2 Η θαηαζθεπή πεξηγξάθεηαη ζηελ αληίζηνηρε ελόηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11.

ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο. Ζκεξίδα 20/11/2010. Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο. Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 20.11. Ζκεξίδα 2/11/21 ΚΔΝΑΚ θαη ιέβεηεο Σσηήξεο Καηζηκίραο Γξ. Μεραλνιόγνο Μεραληθόο Γεληθόο Γξακκαηέαο β ΔΝ.Δ.ΔΠΙ.Θ.Δ. Αζήλα 2.11.21 Πεγέο ελέξγεηαο Σπλ. Πξσηνγελήο Δλέξγεηα = Σ Καηαλ. Δλέξγεηα θαπζίκνπ x Σπλη.

Διαβάστε περισσότερα

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ

Η. ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΟΤ ΓΗΑΣΖΡΟΤΝΣΑΗ Αγαπεηέ αξρεγέ, Τν λέν ζύζηεκα ησλ playoff πνπ πηινηηθά ζα εθαξκνζηεί ζηε θεηηλή πεξίνδν 2013 14 απνηειεί κηα βειηίσζε ηνπ πθηζηάκελνπ ζπζηήκαηνο πνπ κε επηηπρία εθαξκόζηεθε ζηηο πξώηεο έμη δηνξγαλώζεηο

Διαβάστε περισσότερα

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε

γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα ηνλ Άξε Κσλζηαληηλίδε γηα «ην θνηλό θαη ην θύξην» (Γ.νισκόο) γηα λα ρηίδω πάληα κε ηνλ ίδηνλε ηξόπν, κε ηηο ίδηεο θαηαζθεπαζηηθέο θαη πιαζηηθέο πξννπηηθέο, κε ηελ ίδηαλε πάληνηε πίζηε θαη αγάπε.. Α.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO»

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» ΑΝΑΛΤΣΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΜΕΣΟΥΗ ΣΟ ΠΡΟΩΘΗΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ/ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ «Moto GP ΕΚΟ 2015 - ΟΣΕ TV SMS PROMO» Η Αλώλπκε Βηνκεραληθή θαη Δκπνξηθή Δηαηξεία Πεηξειαηνεηδώλ κε ηελ επσλπκία «ΔΚΟ ΑΒΔΔ» πνπ εδξεύεη ζην Μαξνύζη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ ΑΣΚΗΣΗ 4 ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ 1. ρεδίαζε πλδπαζηηθνύ Κπθιώκαηνο Έλα ζπλδπαζηηθό θύθισκα (Κ) έρεη ηξεηο εηζόδνπο A, B θαη C θαη κία έμνδν Y Y=A B+AC Να θαηαζθεπάζεηε ην ράξηε Karnaugh. B 0

Διαβάστε περισσότερα

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC.

ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. ΔΜΙΕ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ ENTERPRISE INSURANCE COMPANY, PLC. Ζ. ΔΜΙΕ - ΗΑΚΜΚΓΟ ΠΖΙΜΘΜΓΖΜΡ 01/03/2014 Γηα ηελ ρξήζε ηνπ Πηκνινγίνπ Απηνθηλήησλ ε ρψξα ρσξίδεηαη ζηηο παξαθάησ γεσγξαθηθέο πεξηνρέο : 1. ATTIKH& ΟΑΘΑΙΖΚΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ

ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΜΕΛΕΣΗ E.O.K. ΜΕ ΑΙΘΗΣΗΡΑ ΘΕΗ ΦΤΛΛΟ ΕΡΓΑΙΑ (Θεοδώρα Γιώηη, Νικόλας Καραηάζιος- Τπεύθσνη εκ/κος Λ. Παπαηζίμπα) ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: ΤΜΗΜΑ:.., ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ:.// Σε ακαμίδην πνπ κπνξεί λα θηλείηαη ρσξίο ηξηβέο πάλσ

Διαβάστε περισσότερα

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC

Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Εθνικό Συνέδριο «Γεωθερμική Ηλεκτροπαραγωγή» Ξενοδοχείο Divani Caravel Αθήνα 20 Νοεμβρίου 2013 Ανάπτυξη Ελληνικής τεχνολογίας μηχανών ηλεκτροπαραγωγής ORC Α.Μπένου, Ι. Χωροπανίτης Τμήμα Γεωθερμικής Ενέργειας

Διαβάστε περισσότερα

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ»

ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη. Ανθρώπινου Δυναμικοφ. «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» ACTA A.E. Αριςτο Σέλεια Πιςτοποίηςη Ανθρώπινου Δυναμικοφ «ΠΙΣΟΠΟΙΗΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΤ ΔΤΝΑΜΙΚΟΤ Εξελίξεισ - Προοπτικέσ» Εταιρεία Ένταςησ Γνώςησ Αριςτοτελείου Πανεπιςτημίου Θεςςαλονίκησ Δια Βίου Μάθηςη Νόκνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ

ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ΟΡΙ ΜΟΙ Δγγύηζη Καλύηεπηρ Σιμήρ Πλαηθόπμα ηηρ Kite-Booking.com Τπηπεζία Δξςπηπέηηζηρ Πελαηών Control Panel ςμβάν Ανώηεπηρ Βίαρ ΙΓΙΩΣΙΚΟ ΤΜΦΩΝΗΣΙΚΟ ηελ Αζήλα ζήκεξα. κεηαμχ ησλ θαησηέξσ ζπκβαιινκέλσλ: 1. Σεο αηνκηθήο επηρείξεζεο κε ηελ επσλπκία «ΚΟΤΣΟΤΠΑ Ν. ΙΩΑΝΝΗ ε νπνία εδξεχεη ζην Υαιάλδξη Αηηηθήο, νδφο Αηζρχινπ 27 α, 15234,

Διαβάστε περισσότερα

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ

Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ Κανονιζμόρ Μέλοςρ Λέζσηρ FM GROUP Ελλάδορ 1. Γλωζζάπιο 1.1 Τιμή Σςνεπγάηη ε ηηκή κε ηελ νπνία ν πλεξγάηεο αγνξάδεη ηα πξντφληα ηεο FM GROUP απφ ηελ FM GROUP Διιάδνο ή απφ θάπνην άιιν ππνθαηάζηεκα ηεο FM

Διαβάστε περισσότερα

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ

OROI TOY CHAT. Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ Όξνη ρξήζεο ηνπ δηθηπαθνχ ηφπνπ OROI TOY CHAT 1. ΔΓΓΡΑΦΖ Ζ εγγξαθή ζηηο ππεξεζίεο ηνπ site επηηξέπεηαη κφλν ζηνποελήιηθνπο, άλσ ησλ 18 εηψλ. Καηά ηελ εγγξαθή ηνπ ην κέινοππνρξενχηαη λα δειψλεη εάλ είλαη

Διαβάστε περισσότερα

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή

1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή 1 η Εργαζηηριακή Άζκηζη Ειζαγωγή A. Σσζκεσές Εργαζηηρίοσ Ηλεκηρονικής Ο πιηθόο εμνπιηζκόο ηνπ εξγαζηεξίνπ ειεθηξνληθήο πεξηιακβάλεη ηηο αθόινπζεο ζπζθεπέο: 1. Παικνγξάθνπο: Protec 6502 θαη Peak Tech 2020N

Διαβάστε περισσότερα

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861

Γραφεύα Επικοινωνύασ & Ενημϋρωςησ ϋρρεσ, Τψηλϊντου 4 3οσ Όροφοσ ΣΗΛ 2321023640 ΥΑΦ 2321051861 Οπγάνωζη και διοίκηζη ηοςπιζηικών επισειπήζεων (ξενοδοσεία, ηοςπιζηικά γπαθεία ) Α) ΑΔΙ ΣΔΙ και Β) ΑΠΟΦΟΙΣΟΙ ΤΠΟΥΡΔΩΣΙΚΗ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ και ΜΔΣΑΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Ρν πξόγξακκα απηό ζρεδηάζηεθε γηα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ

ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ ΠΟΛΙΣΙΚΗ ΔΝΗΜΔΡΧΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΑΙΑ ΠΔΛΑΣΗ 1. ΣΟΙΥΔΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΗ 1.1. Η «ΑΦΑΛΔΙΔ Υ. ΠΑΤΛΑΣΟ» (Υξήζηνο Παπιάηνο Αζθαιηζηηθφο πξάθησξ) ελεξγεί σο αζθαιηζηηθφο πξάθηνξαο ησλ εμήο αζθαιηζηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents).

ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ. Η ππεξεζία παξέρεηαη απφ 8.00 π.μ. έσο 10.00 μ.μ. θαη 7 εκέξεο ηελ εβδνκάδα κέζσ θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνπ πξνζσπηθνχ (agents). ΟΡΟΙ ΥΡΗΗ Οη παξφληεο φξνη ρξήζεο θαζνξίδνπλ ηνλ ηξφπν ρξήζεο ηεο ππεξεζίαο «ΟΔΗΓΟ ΔΗΜΟΙΟΤ 14500» (εθεμήο «ε ππεξεζία») πνπ παξέρεηαη κέζσ ηνπ ζχληνκνπ θσδηθνχ 14500 απφ ηελ εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΕΙΔΗΕΟΦΩΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ

Όποι Σςμμεηοσήρ καηαζηημάηων ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ, ΙΚΕΑ Αεποδπόμιο, ΙΚΕΑ Κηθιζόρ Όποι Σςμμεηοσήρ Δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζηελ θιήξσζε IKEA-FEELGOOD ENTERTAINMENT πνπ δηνξγαλώλνπλ ε εηαηξεία "HOUSE MARKET ANΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΟΙΚΙΑΚΗ ΥΡΗΕΩ, ΕΠΙΠΛΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΕΣΙΑΗ" θαη ε εηαηξεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ

ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ ΤΝΕΣΑΙΡΙΜΟΙ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ Γςναικείορ Αγποηικόρ ςνεηαιπιζμόρ παπαδοζιακών πποϊόνηων Αγ. Ανηώνιορ Η πινύζηα βνξεηνειιαδίηηθε παξάδνζε βξίζθεη ηελ απόιπηε έθθξαζή ηεο ζηα μερσξηζηά πξντόληα

Διαβάστε περισσότερα

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ.

19.15-21.00 ΠΡΟΝΓΓΙΖ ΡΟΑΞΔΕΑ Ξξόιεςε θαη αληηκεηώπηζε θαξδηαγγεηαθώλ επηπινθώλ κεηά από αγγεηαθό εγθεθαιηθό επεηζόδην Ππληνληζηήο: Θ. Λ. Γαηζέιεο Θ. Εάρνπ Α. Ινπθόπνπινο Δ. Θνπινύιαο Θ.Ξ. Καθαξίηζεο Κ. Κπνύικπνπ Γ. Ληάηνο Γ.Λ. Ληαιέθνο Γ. Ξαπαδάκνπ Α. Ξνιύδνο Δ.Η. Οεγνπνύινπ Α. Παξακνύξηζε Κ. Πγάληδνο Α. Πηέθνο 18.30 ΣΑΗΟΔΡΗΠΚΝΠ-ΞΟΝΠΦΩΛΖΠΔΗΠ

Διαβάστε περισσότερα

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό.

A. Αιιάδνληαο ηε θνξά ηνπ ξεύκαηνο πνπ δηαξξέεη ηνλ αγωγό. ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΠΑΙΓΔΙΑ ΚΑΙ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΛΔΤΚΩΙΑ ΦΤΛΛΟ ΔΡΓΑΙΑ Μειέηε ηωλ παξαγόληωλ από ηνπο νπνίνπο εμαξηάηαη ε ειεθηξνκαγλεηηθή δύλακε. Τιηθά - πζθεπέο: Ηιεθηξνληθή δπγαξηά, ηξνθνδνηηθό ηάζεο, ξννζηάηεο, ακπεξόκεηξν,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ

ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΟΥ ΑΡΧΑΙΟΥ ΚΟΣΜΟΥ Α ΛΤΚΕΙΟΤ ΓΕΝΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ Σχολικό έτος: 2011-2012 Καθηγήτριες: Κεφαλληνού Λουκία- Καλλία Αθηνά ΙΙ. ΟΙ ΑΧΑΙΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΑΠΟ ΣΟΤ ΠΡΟΙΣΟΡΙΚΟΤ ΥΡΟΝΟΤ ΕΩ ΚΑΙ ΣΟ Μ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ 1. ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ

ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ ΑΞΙΟΘΕΑΣΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ β. ΣΟ ΠΝΕΤΜΑΣΙΚΟ ΜΑ ΚΕΝΣΡΟ γ. Η ΠΑΝΟΡΑΜΙΚΗ ΘΕΗ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ α. Η ΕΚΚΛΗΙΑ ΣΟΤ ΥΩΡΙΟΤ ΜΑ. Η Εθθιεζία ηνπ ρσξηνύ καο, ε Αγία Άλλα, είλαη θηηζκέλε πξηλ πνιιά

Διαβάστε περισσότερα