ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας (Ε.Α.Δ.Π.) την οποία έχει αποδεχθεί η Thinkdigital και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και ενιαίο με αυτές σύνολο: 1. Ορισμοί: 1.1 Αd Server: Νοείται η απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή (Hardware Software) για τον προγραμματισμό, την μετάδοση και την καταμέτρηση των Διαφημιστικών Καμπανιών στο Internet, είτε κατηγορίας Μέσου (1 st Party), είτε κατηγορίας Πελάτη (3 rd Party). 1.2 Διαφημιζόμενος: Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μέσω του Διαφημιστή, αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα Media. Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος αναθέσει στην Thinkdigital απευθείας την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, υπογράφοντας και το σχετικό Έντυπο Διαφημιστικής Παραγγελίας, τότε για τους σκοπούς της παρούσας θα ονομάζεται Διαφημιστής. 1.3 Διαφημιστής: Νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά MEDIA SHOPS/AGENTS, Διαφημιστικές Εταιρείες και το οποίο, δυνάμει εντολής από τον πελάτη του (διαφημιζόμενο), αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα Media. 1.4 Διαφημιστική Εκστρατεία Καμπάνια: Νοείται η φιλοξενία και προβολή των εκάστοτε διαφημιστικών μηνυμάτων των Διαφημιζομένων, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, στα Μέσα και για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Έντυπο κάθε παραγγελίας. 1.5 Διαφημιστικό Μήνυμα: Νοείται το προϊόν / υπηρεσία μαζί με το Διαφημιστικό υλικό και το οποίο καταχωρείται, μεταδίδεται, προβάλλεται και φιλοξενείται στα Μέσα. 1.6 Διαφημιστικό Υλικό: Νοούνται τα γραφικά, το περιεχόμενο, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες κτλ που συνθέτουν τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων και ορίζονται στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. 1.7 Διαφημιστικές Υπηρεσίες: Νοείται η καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα Media με τη μεσολάβηση της Thinkdigital. 1.8 Εντολέας: Νοείται ο Διαφημιστής ή ο Διαφημιζόμενος (στην περίπτωση που η Ε.Α.Δ.Π υπογράφεται απευθείας από το Διαφημιζόμενο) που υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. 1.9 Μέσο: Νοείται ο Δικτυακός τόπος στον οποίο θα καταχωρούνται, μεταδίδονται, προβάλλονται και φιλοξενούνται τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων, δυνάμει των Ε.Α.Δ.Π Πελάτης (τελικός): Νοείται ο πελάτης του Διαφημιστή, δηλαδή ο Διαφημιζόμενος, 1.11 Πελάτης προς τιμολόγηση: Νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει καθ υπόδειξη του Εντολέα να τιμολογηθεί και να καταβάλει στην Εταιρεία το συμφωνηθέν στο εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. κόστος των υπηρεσιών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πελάτης προς τιμολόγηση είναι ο διαφημιζόμενος Συνεργάτες: νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται οι συμβαλλόμενοι στο παρόν και στα ΕΑΔΠ, για τους σκοπούς της παρούσης, ή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τους εδώ συμβαλλόμενους. 2. Όροι και προϋποθέσεις καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφημιστικών μηνυμάτων. 2.1 Η Thinkdigital ρητά δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει προσηκόντως και ακριβοχρόνως τις υπηρεσίες καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε διαφημιστικής εκστρατείας, όπως αυτές περιγράφονται στην Ε.Α.Δ.Π. Αν για λόγους που οφείλονται σε αδυναμία της Thinkdigital ή των Μέσων, κάποια ή και όλα τα διαφημιστικά μηνύματα δε καταχωρηθούν, μεταδοθούν, προβληθούν ή φιλοξενηθούν στους συμφωνηθέντες βάση Ε.Α.Δ.Π δικτυακούς τόπους, τότε ή Thinkdigital θα προσφέρει στον Εντολέα εναλλακτική

2 ημερομηνία καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών και σε περίπτωση που ο Εντολέας δε δεχτεί την εναλλακτική πρόταση, τότε η Thinkdigital οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία του Εντολέα ως προς το συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα και να επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αμοιβή που έχει λάβει για τη φιλοξενία και προβολή του συγκεκριμένου αυτού διαφημιστικού μηνύματος. 2.2 O Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυμεί να ακυρώσει τη Διαφημιστική Παραγγελία πριν την έναρξή της διαφημιστικής καμπάνιας, οφείλει να ενημερώσει την Thinkdigital εγγράφως, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα στην Ε.Α.Δ.Π ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης καμπάνιας. Σε περίπτωση αποτυχίας του Διαφημιστή ή του Διαφημιζόμενου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δυνάμει του παρόντος άρθρου, φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης προς την Thinkdigital, που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των μέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυμίας ακύρωσης, των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο Διαφημιστής / Διαφημιζόμενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.3 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυμεί να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της Διαφημιστικής Παραγγελίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια, οφείλει να το κοινοποιήσει αμέσως εγγράφως στην Thinkdigital και φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης προς την Thinkdigital που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των μέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυμίας ακύρωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο Διαφημιστής / Διαφημιζόμενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.4 Η Thinkdigital δηλώνει δια της παρούσας και καθιστά εις γνώση του Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενου ότι απαιτείται τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα προκειμένου η Thinkdigital να σταματήσει την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία οποιασδήποτε διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα και κατά συνέπεια, βάσει των διατάξεων της παρούσας, ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος υποχρεούται να αποζημιώσει την Thinkdigital μέχρι και την ημέρα που η καμπάνια θα σταματήσει και όχι μέχρι και την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 2.5 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί οποτεδήποτε κατά τη συμφωνηθείσα στο Έ.Α.Δ.Π. χρονική διάρκεια της Διαφημιστικής Παραγγελίας, να αλλάξει το σύνολο ή μέρος της Διαφημιστικής Παραγγελίας, οφείλει να το κοινοποιήσει αμέσως και εγγράφως στην Thinkdigital και να ζητήσει να του αποσταλεί νέο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας από τη Thinkdigital, το οποίο θα περιέχει τους νέους όρους και τις αλλαγές της συγκεκριμένης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ρητά συμφωνείται από τα μέρη ότι η Thinkdigital θα πραγματοποιήσει τις αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εφικτές από το ΜΕΣΟ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη των νέων όρων και αλλαγών της Διαφημιστικής Παραγγελίας, όπως αυτοί θα ορίζονται στο νέο Ε.Α.Δ.Π. που θα αποσταλεί με Fax στη Thinkdigital υπογεγραμμένο από τον Εντολέα. 2.6 Ρητά συμφωνείται ότι, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στα εκάστοτε έντυπα διαφημιστικής παραγγελίας μεταξύ της Thinkdigital και του Διαφημιστή, η θέσεις των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Media, θα καθορίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. 2.7 Εάν ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος επιθυμεί να ζητήσει αλλαγή της θέσης των Διαφημιστικών μηνυμάτων, πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την Thinkdigital με γραπτή προειδοποίηση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας. Τυχόν παράλειψη προειδοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σημαίνει ότι επικρατούν οι θέσεις που ορίζονται στην Ε.Α.Δ.Π. Κάθε ζητούμενη αλλαγή στην τοποθέτηση των διαφημίστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να αποφασίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital, με την επιφύλαξη ύπαρξης διαθεσιμότητας. 3. Δικαιώματα / Υποχρεώσεις Thinkdigital 3.1 Η Thinkdigital οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, διακοπές, λάθη η καταχώρηση,

3 μετάδοση, προβολήκαι φιλοξενία των διαφημιστικών μηνυμάτων του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου στο Μέσο. 3.2 Η Thinkdigital οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να απαιτήσει από τα Μέσα να συμμορφώνονται τόσο με τους παρόντες Γενικούς Όρους όσο και με τους ειδικότερους όρους των εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. 3.3 Η Thinkdigital έχει δικαίωμα να αποκλείσει το Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενο από τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο Ε.Α.Δ.Π., σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, τους ειδικούς όρους των Ε.Α.Δ.Π. και ειδικότερα με τις απαιτήσεις του όρου 4 κατωτέρω, αλλά και με την πολιτική διαφημίσεων των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς. 3.4 Η Thinkdigital δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται τα διαφημιστικά μηνύματα του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου σε περίπτωση που αυτά προβάλουν, διαφημίζουν, ενισχύουν την παιδική πορνογραφία, τη διαδικτυακή πειρατεία, ή παράνομες εν γένει δραστηριότητες. 3.5 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος παραχωρεί στην Thinkdigital στα Media και στους συνεργάτες αυτών με την υπογραφή του Εντύπου Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, μια μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης (license) παγκοσμίως των διαφημιστικών μηνυμάτων συμπεριλαμβάνων και των δημιουργικών υλικών των Διαφημιστικών Μηνυμάτων (περιεχόμενο, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, και χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά μηνύματα), με σκοπό την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία αυτών στα Μέσα που συμφωνούνται μεταξύ της Thinkdigital και των Εντολέων στα Ε.Α.Δ.Π Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύεται ρητά ή σιωπηρά στην ΤhinkDigital, να μεσολαβεί στην καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία, στα ίδια Μέσα και άλλων διαφημιστικών μηνυμάτων ανταγωνιστικών με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που του Διαφημιζόμενου, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Επιπλέον οι Διαφημιζόμενοι αποδέχονται ότι τα Media έχουν κάθε δικαίωμα να καταχωρούν, μεταδίδουν, προβάλλουν και φιλοξενούν διαφημιστικά μηνύματα ανταγωνιστικά με τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων. 4. Υποχρεώσεις Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενου 4.1 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Thinkdigital όλο το Διαφημιστικό υλικό που απαιτείται και έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους στην Ε.Α.Δ.Π, πλήρες και ακριβοχρόνως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τεχνικές ή άλλως που αναφέρονται τόσο στους παρόντες όρους όσο και στα Ε.Α.Δ.Π. Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ορθότητα των δημιουργικών του και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις ζητηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, η Thinkdigital ουδεμία υποχρέωση φέρει, έχει δικαίωμα δε να αρνηθεί την παροχή των διαφημιστικών της υπηρεσιών. Συμφωνείται δε ότι ο Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος σε αυτή την περίπτωση να καταβάλλει στη Thinkdigital, τυχόν αμοιβή που η Thinkdigital υποχρεώθηκε να καταβάλλει στα Μέσα μέχρι την παραλαβή των σωστών δημιουργικών. 4.2 Σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί 3d party ad-server, αυτός θα πρέπει να είναι συμβατός με τον Ad-Server που χρησιμοποιεί η Thinkdigital ή/και τα Μέσα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του και την παρακολούθησή των αποτελεσμάτων αλλά και την ενημέρωση της Thinkdigital σε περίπτωση αποκλίσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, θα πρέπει να ενημερώσει εντός 24ωρών την Thinkdigital. 4.3 Το Διαφημιστικό Υλικό σε καμία περίπτωση δε πρέπει να περιέχει μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε πρέπει να προσβάλει κανένα δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη. 4.4 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος παρέχει εγγύηση ότι τα διαφημιστικά μηνύματα που παρέχονται από αυτόν είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εν γένει κανονιστικές

4 διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης. 4.5 Ο Διαφημιστής σε περίπτωση που έχει εντολή από τον πελάτη του (διαφημιζόμενο) - να δημιουργήσει ο ίδιος τα διαφημιστικά μηνύματα που θα φιλοξενηθούν προβληθούν στα Μέσα, οφείλει και έχει υποχρέωση να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειμένου να παράγει και να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα και φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως και ολοσχερώς την Thinkdigital και τα Μέσα, σε περίπτωση που εγερθούν εναντίων τους αξιώσεις και απαιτήσεις για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.6 Στην περίπτωση που τα Διαφημιστικά Μηνύματα που θα καταχωρηθούν, μεταδοθούν, προβληθούν και φιλοξενηθούν στα Μέσα, δυνάμει των Ε.Α.Δ.Π.δε δημιουργηθούν από τον Εντολέα, ο Εντολέας οφείλει να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη ρητή δήλωση των Διαφημιζομένων ότι αυτά δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.7 Ο Εντολέας δηλώνει και εγγυάται ότι με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την Thinkdigital και τα Μέσα για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της Thinkdigital ή/και των Μέσων, που αφορούν τα διαφημιστικά μηνύματα (υλικό) ή/και το αντικείμενο της σύμβασης και τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικότερα, ο Εντολέας συμφωνεί να αποζημιώσει και να εξακολουθεί να αποζημιώνει την Thinkdigital και όλους τους Συνεργάτες ή θυγατρικές εταιρείες αυτής για κάθε έξοδο, κόστος και ζημία (συμπεριλαμβανομένων το κόστος των εύλογων νομικών αμοιβών) καθώς και για κάθε άλλη ζημία της Thinkdigital, που προκλήθηκε από την παράβαση των όρων του παρόντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή από αξιώσεις κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε απαίτηση για το εμπορικό σήμα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση του απορρήτου, παράβαση τυχόν νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση ή την παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας στην βιομηχανία) που προέκυψαν από τα Διαφημιστικά Μηνύματα ή / και από οποιοδήποτε περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω των Διαφημιστικών Μηνυμάτων Ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιμολόγηση είναι ο άμεσα υπόχρεος για την καταβολή του τιμήματος στην Thinkdigital και την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση που τιμολογείται ο Πελάτης και όχι ο Εντολέας, ο Διαφημιστής/ Εντολέας δηλώνει ρητά ότι ενεργεί αφενός ως πληρεξούσιος του πελάτη που τιμολογείται ώστε να υπογράψει το εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. με τους όρους που περιέχονται σε αυτό, αφετέρου ως εγγυητής του πελάτη που τιμολογείται ώστε σε περίπτωση μη καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος από τον πελάτη που τιμολογείται, να εξοφλήσει αυτός πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital Σε περίπτωση που ο Εντολέας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και τα εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. για λόγους ανωτέρα βίας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Thinkdigital εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή για την εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και των όρων των Ε.Α.Δ.Π. τ. Επιπλέον ρητά συμφωνείται ότι δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας η μη εξόφληση ή η καθυστέρηση πληρωμής του Διαφημιστής από τον πελάτη του Διαφημιζόμενο Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δηλώνει ρητά και εγγυάται: Είναι ο νόμιμος κάτοχος (ή νόμιμος κάτοχος αδείας εκμετάλλευσης) των διαφημιστικών μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων γραφικών και λοιπών δημιουργικών, Links κτλ Τα διαφημιστικά μηνύματα ( δημιουργικά, Links, ή κείμενα που περιέχονται σε αυτά) α) δεν αντίκεινται σε κανέναν νόμο ή κανονισμό που σχετίζεται με τη ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση, β) δεν περιέχουν μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε προσβάλλουν δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των

5 δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιμα γ) δεν περιέχουν παιδική πορνογραφία ή συνδέονται με άλλον σύνδεσμο (link) που προωθεί οποιασδήποτε μορφής παράνομης ενέργειας (πχ. κατασκευή βόμβας, hacking κτλ) δεν παραπέμπουν σε πειρατεία ηλεκτρονικών προγραμμάτων (software), ούτε και περιέχουν εικόνες βίας, υβριστικό λεξιλόγιο, ρατσιστικές προπαγάνδες, φυλετικές ή σεξουαλικές διακρίσεις και παντός φύσεως επιθετικό για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα περιεχόμενο, δ) δεν καταστρατηγούν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων όπως ενδεικτικά δικαιώματα στο σήμα, domain name, στα δημιουργικά, περιεχόμενο κτλ, ε) είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης στ) είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Μέσων και της Πολιτικής Διαφήμισης των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς Ότι δεσμεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειμένου να παράγει και να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύναψη και εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα και ρητά δηλώνει και εγγυάται δια της παρούσης ότι το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων Ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υπογραφή της παρούσας και του ΕΑΔΠκαι ότι σήμερα αλλά και στο μέλλον θα συμμορφώνεται με όλη την κείμενη νομοθεσία που έχει εφαρμογή στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στο Internet Ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους, τους όρους των Ε.Α.Δ.Π και την πολιτική διαφήμιση των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων Ότι έχει τη ρητή πληρεξουσιότητα από τον Πελάτη προς πληρωμή να υπογράψει το Ε.Α.Δ.Π. με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτό, ότι συμβάλλεται ως εγγυητής του πελάτη προς τιμολόγηση και άρα σε περίπτωση που ο πελάτης προς πληρωμή δεν αποπληρώσει τη Thinkdigital, δεσμεύεται να αποζημιώσει πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital και να καταβάλει εις ολόκληρον οιανδήποτε ζημία τυχόν υποστεί τόσο θετική όσο και αποθετική Ότι με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την Thinkdigital, Media ή και τους συνεργάτες τους για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των Affiliates για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και για πράξεις που συνίστατο σε παράβαση εκ μέρους του διαφημιζόμενου των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσης. 5. Ανανέωση Εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στην Ε.Α.Δ.Π κάθε ανανέωση της Ε.Α.Δ.Π και κάθε αποδοχή τυχόν πρόσθετης διαφημιστικής παραγγελίας ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. Οι Ειδικοί όροι κάθε Ε.Α.Δ.Π αποτελούν αντικείμενο νέας συμφωνίας μεταξύ της Thinkdigital και του Διαφημιστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται η Thinkdigital από προηγούμενές συμφωνίες με τους Εντολείς, σχετικά με τους ειδικούς αυτούς όρους. 6. Τιμολόγηση 6.1 Η τιμολόγηση γίνεται βάσει καταγεγραμμένης παράδοσης του Ad-Server της Thinkdigital ή του μέσου ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί η Thinkdigital ανά περίπτωση. Σε περίπτωση απόκλισης με τη λήξη της καμπάνιας μεγαλύτερης του 5% μεταξύ Ad-Server του μέσου/thinkdigital και του 3d

6 party ad-server (αν αυτός υπάρχει) η διαφορά θα καλύπτεται με επιπρόσθετα impressions από το Μέσο (make-good). 6.2 Τα μέρη συμφωνούν ότι οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην Ε.Α.Δ.Π σε συγκεκριμένη καμπάνια και σε συγκεκριμένο προϊόν/ υπηρεσία δεν ισχύουν για άλλο προϊόν του ίδιου διαφημιζόμενου ή για το ίδιο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο άλλης διαφημιστικής καμπάνιας που θα καταχωρηθεί, μεταδοθεί, προβληθεί και φιλοξενηθεί από ίδιο ή άλλο Μέσο, σε άλλη χρονική στιγμή, εκτός και αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. 6.3 Οι τιμολογήσεις γίνονται με τη λήξη της κάθε καμπάνιας ή με τη λήξη διακριτών τμημάτων αυτής και πάντα σύμφωνα με την Ε.Α.Δ.Π που τη συνοδεύει και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του Ad Server που χρησιμοποιεί η Thinkdigital. 6.4 Σε περίπτωση που ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιμολόγηση, καταστεί υπερήμερος ως προς την οφειλή του, στο οφειλόμενο ποσό θα χρεώνεται τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 7. Στατιστικά στοιχεία χρήσης Η Thinkdigital θα δίνει στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη πορεία της διαφημιστικής του καμπάνιας, από τα εκάστοτε εργαλεία (AD SERVER) που η Thinkdigital χρησιμοποιεί. Καθίσταται σαφές και αποδεκτό από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο ότι τα reports με τα στατιστικά που θα παρέχει η Thinkdigital δυνάμει του παρόντος άρθρου στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο, θα είναι με καθυστέρηση σαράντα οκτώ (48) ωρών και όχι στον πραγματικό τους χρόνο (real time) και ότι θα παρέχονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το εκάστοτε αίτημα του πελάτη. Η χρήση και διαχείριση των στοιχείων αυτών από την Thinkdigital και το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο θα γίνεται αποκλειστικά στο μέτρο που είναι τυχόν αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος και την προστασία του Δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 8. Περιορισμός Ευθύνης 8.1 Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο Διαφημιστής Διαφημιζόμενος υποστεί ζημία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στην αδυναμία ή αποτυχία της Thinkdigital να φιλοξενήσει και να μεταδώσει το/ τα διαφημιστικό(α) του μήνυμα(τα) τους στους συμφωνηθέντες δικτυακούς τόπους ή σε συγκεκριμένη, θέση και ώρα σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τους όρους της αντίστοιχης Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. 8.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος υποστεί ζημία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργία των Μέσων, των δικτυακών τόπων των Μέσων, των Internet Service Providers ή/και καθυστερήσεις στη μετάδοση ή/και αποθήκευση οιονδήποτε μηνυμάτων, κειμένων, εικόνων, δημιουργικών, ή άλλων πληροφοριών ή σε τυχόν καθυστερήσεις ή τεχνικά κολλήματα της Thinkdigital στην αποστολή των δημιουργικών, banners κτλ Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει για αποτυχία ή παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου της Thinkdigital, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νομολογία. Ρητά συμφωνείται ότι κρατικοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί σχετικά με την on-line διαφήμιση εν γένει, συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας για τους σκοπούς της παρούσης καθώς και η διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας της Thinkdigital με τα Μέσα Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση που α) κάποιο Μέσο κλείσει για οποιοδήποτε λόγο τους δικτυακούς της τόπους και το γεγονός αυτό δεν ήταν με κανένα

7 τρόπο γνωστό ή αναμενόμενο από την Thinkdigital και β) σε περίπτωση που διακόψει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της με κάποιον ή όλα τα Μέσα που αντιπροσωπεύει. 8.5 Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση που κάποιο ή όλα τα Μέσα που συνεργάζεται διατηρώντας το δικαίωμα να απορρίψει τη φιλοξενία και μετάδοση κάποιων ή και όλων των διαφημιστικών μηνυμάτων, αποφασίσει τελικά για οποιονδήποτε λόγο να μη φιλοξενήσει και μεταδώσει μέρος ή το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων. 8.6 H Τhinkdigital ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει σχετικά α) με την καταλληλόλητα τόσο της Διαφημιστικής καμπάνιας του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, όσο και της πολιτικής των Μέσων για το συγκεκριμένο σκοπό που καθορίζει ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος, β) για την αποτελεσματικότητα της Διαφημιστικής καμπάνιας, γ) για τη μη παραβίαση από μέρους των Μέσων τυχών δικαιωμάτων τρίτων, δ) για την ύπαρξη ιών ή άλλων επιζήμιων υλικών ή προγραμμάτων, ε) για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας του Διαφημιστή/Διαφημιζομένου.Σε περίπτωση που η Thinkdigital για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταφέρει να καταχωρήσει, μεταδόσει, προβάλλει και φιλοξενήσει, τα διαφημιστικά μηνύματα στους συμφωνηθέντες Δικτυακούς τόπους των Μέσων ή στις συμφωνηθείσες διαφημιστικές θέσεις, ή/και δεν κατορθώσει να αποφέρει στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο τον αριθμό των εμφανίσεων (Impressions) που τυχόν έχουν συμφωνηθεί στα Έ.Α.Δ.Π., τότε οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση α) να καταχωρήσει προβάλει και φιλοξενήσει τα ίδια ή τυχόν διαφορετικά διαφημιστικά μηνύματα που θα του στείλει ο Δδιαφημιστής/Διαφημιζόεμνος στην ίδια ή σε διαφορετική διαφημιστική θέση στον ίδιο ή σε διαφορετικό Μέσο, κατόπιν συμφωνίας των Μερών, ή θα επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αμοιβή που κατέβαλε για τα διαφημιστικά μηνύματα που δεν φιλοξενήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή δε θα χρεώσει τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιμολόγηση το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για τα μηνύματα που δε φιλοξενήθηκαν. Σε περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου, οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκ μέρους της Thinkdigital, ισχύουν μόνο σε περίπτωση που α) τα διαφημιστικά μηνύματα παραδόθηκαν στους χρόνους που περιγράφονται στο Ε.Α.Δ.Π., και ήταν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με τα Ε.Α.Δ.Π και τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω. 8.7 Ο αριθμός Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας και οι ημερομηνίες της καμπάνιας θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε αλληλογραφία. Αν ο Εντολέας εκτελέσει την παραγγελία καθυστερημένα ή λανθασμένα ή με ελλιπή στοιχεία, η Thinkdigital δεν θα παρέχει καμία πίστωση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκτέλεση, ενώ η διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας θα μειωθεί αναλογικά. Αυτό δεν θα επηρεάσει κανένα από τα ποσά που οφείλονται από τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιμολόγηση. 8.8 Οποιαδήποτε ευθύνη της Thinkdigital βάσει της παρούσας συμφωνίας, περιορίζεται στο σύνολο των τελών που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από τον Εντολέα ή τον πελάτη προς τιμολόγηση στην Thindigital, καθώς και τους τόκους που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από αυτούς στη Thinkdigital, για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε η αξίωση. Σε κάθε περίπτωση η Thinkdigital δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαίωμα από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο για οποιαδήποτε παρεπόμενη, ειδική, αποθετική ή ποινική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της απώλειας διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών ή απαιτήσεων. 8.9 Κάθε μία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να ερμηνευθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες, και σε περίπτωση που κάποια διάταξη του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή της αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανίσχυρη, το άκυρο και ανίσχυρο της συγκεκριμένης διάταξης δεν θα επηρεάσει τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος), οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. 9. Εκχώρηση Τα μέρη δεν μπορούν να μεταπωλούν, εκχωρούν ή μεταβιβάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους βάσει της Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, παρά μόνο σε οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες τους, και με την προϋπόθεση της μεταξύ τους έγγραφης συμφωνίας και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεργάτες δεν είναι ανταγωνιστές του αντισυμβαλλόμενου μέρους.

8 Κάθε προσπάθεια για μεταπώληση, εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών κατά παράβαση των ανωτέρω, δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να καταγγείλει ανυπαίτια και αμέσως τη σύμβαση και τη Διαφημιστική Παραγγελία. 10. Δικαιώματα Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας Προσωπικά Δεδομένα 10.1 Σχέδια, χαρακτηριστικά προβολής, και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πραγματοποιηθούν από την Thinkdigital για την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μεσα και (όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα πλάνα προώθησης) με εξαίρεση το διαφημιστικό υλικό (περιεχόμενο, γραφικά, κτλ) τα οποία αποτελούν πνευματικό δημιούργημα του Διαφημιστή/Διαφημισζόμενου, ανήκουν στη σφαίρα δημιουργίας της Thinkdigital και συνεπώς η Thinkdigital έχει επί αυτών όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην Thinkdigital την άδεια να προβάλει και να αναπαράγει όλο ή μέρος των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται που ενδεχομένως περιέχουν μέρος ή όλο το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας ή προβολής για διαφημιστικούς λόγους της ίδιας της Thinkdigital ή των Δικτυακών τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφημιστικού υλικού που φιλοξενείται στους Δικτυακούς τόπους που συνεργάζεται τη μετάδοση και τη φιλοξενία των οποίων έχει επιμεληθεί η Thinkdigital Ο Διαφημιστής ρητά αποδέχεται ότι η Thinkdigital θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των διαφημιστικών καμπανιών που πραγματοποιούνται από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου για δικούς της εμπορικούς λόγους. Σε περίτπωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δεν επιθυμεί τη δημοσίευση στοιχείων, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Thinkdigital. 11. Εμπιστευτικότητα 11.1 Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, έρχονται σε άμεση επαφή και γίνονται γνώστες άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πελατολογίου, εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων αλλά και των Δικτυακών τόπων που η εταιρεία αντιπροσωπεύει (web services, τις συμβάσεις τους με τρίτους, product plans κτλ) Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μη τις κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο (εκτός από τις υπαλλήλους τους και μόνο στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας σύμβασης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπάλληλοί και εκπρόσωποί τους γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιηθούν από την Thinkdigital για την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνούνται βάσει της παρούσης συμβάσεως Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί στην παρούσα σύμβαση ότι οι όροι εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους όταν πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες: α) είναι γνωστές στο κοινό κατά τον χρόνο αποκάλυψης τους ή μεταγενεστέρως γίνονται γνωστές στο κοινό, χωρίς υπαιτιότητα εκάστου εκ των εδώ συμβαλλομένων, β) είναι ήδη γνωστές σε αυτούς πριν από την υπογραφή της παρούσης από οποιονδήποτε τρίτο που δεν υπόκειται και δεσμεύεται από περιορισμούς εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, γ) Έχουν αποκτηθεί από αυτούς νομίμως μετά από την αποκάλυψη αυτών δυνάμει της παρούσας, από άλλη πηγή ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν δεσμεύεται από καμία ρήτρα εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας ή περιορισμού της χρήσης αυτών και το οποίο δεν τις απέκτησε από τους εδώ συμβαλλόμενους άμεσα ή έμμεσα ενώ είχε υπογράψει με αυτή σύμβαση εχεμύθειας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE

Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης για το MY COSMOTE 1. Εισαγωγή Η «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε» με δ.τ. «COSMOTE», που εδρεύει στο Μαρούσι, Λ. Κηφισίας 99 (στο εξής COSMOTE) με ΑΡ.Μ.ΑΕ 36581/01ΑΤ/Β/96/449

Διαβάστε περισσότερα

Β 748/21-06-2006). OFFICE

Β 748/21-06-2006). OFFICE ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΖΩΝΗΣ VODAFONE HOME / OFFICE 1. Έχοντας υπ όψη τη Νοµοθεσία περί Τηλεπικοινωνιών. 2. Έχοντας υπ όψη το Ν. 2251/94 περί Προστασίας Καταναλωτή, όπως ισχύει. 3. Έχοντας υπ όψη

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE

Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE Όροι χρήσης του ηλεκτρονικού καταστήματος COSMOTE 1. Εισαγωγή Το e-shop είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα διάθεσης προϊόντων και υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η ανώνυμη εταιρεία «COSMOTE ΚΙΝΗΤΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.

PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης (Συµφωνία) αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch. PETSEARCH.GR 1. ΌΡΟΙ ΧΡΉΣΗΣ. Οι παρόντες Όροι Χρήσης ("Συµφωνία") αποτελούν µια νοµικά δεσµευτική συµφωνία µεταξύ του «PetSearch.gr» («PetSearch.gr") και του χρήστη ("εσείς" ή "σας") σχετικά µε την εκ

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις:

Όροι Χρήσης RECBT Εισαγωγή: Τροποποιήσεις / παραβιάσεις: Όροι Χρήσης RECBT 1. Εισαγωγή: Σας ευχαριστούμε που επισκεφθήκατε τους Όρους Χρήσης («Όροι Χρήσης») του δικτυακού τόπου www.recbt.gr (στο εξής αναφερόμενος και ως «ιστοσελίδα», «δικτυακός τόπος», «ιστότοπος»).

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΧΡΗΜΑΤΩΝ WESTERN UNION ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ WWW.WORLDBRIDGE.GR Η Υπηρεσία παρέχεται από την εταιρία «WorldBridge-Υπηρεσίες Πληρωμών Α.Ε.» («WorldBridge») σε

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ»

Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια ΕΚΤ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ Έργο: «Δράσεις Ενημέρωσης και Ευαισθητοποίησης των Πολιτών και των Επιχειρήσεων για την Ψηφιακή Δημόσια Διοίκηση» Υποέργο 2: «Παραγωγή Ενημερωτικού Υλικού» ΜΕΤΡΟ 5.1 : «Τεχνική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί

9. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος συνδρομητής έχει αιτηθεί συνδυαστική υπηρεσία Nova 3Play και δεν ενεργοποιηθεί ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 3Play Στην παρούσα περιγράφονται οι πρόσθετοι όροι που ισχύουν για τις συνδυαστικές υπηρεσίες Nova 3Play. Η παρούσα αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα των κατ ιδίαν Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΕΣΩ ΙΑ ΙΚΤΥΟΥ (INTERNET) Στην Αθήνα σήµερα την µεταξύ : α) της εν Αθήναις εδρευούσης Ανωνύµου Εταιρείας υπό την επωνυµία «ΚΥΚΛΟΣ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΑΚΗ Α.Ε.Π.Ε.Υ» που εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη

1) Ορισμοί. Άδεια. Υπηρεσίες περιεχομένου της TomTom. Αποστολή Χρήση Περιεχόμενο δημιουργημένο από το χρήστη Όροι και προϋποθέσεις για τις υπηρεσίες περιεχομένου της της International B.V. Rembrandtplein 35, 1017 CT Amsterdam, Ολλανδία ( ) 1) Ορισμοί Άδεια Άδεια χρήσης του περιεχομένου της και του κουμπιού όπως

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS

Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Σύμβαση για την Τεχνολογία της UPS Δικαιώματα Τελικού Χρήστη ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΗΣ UPS Έκδοση UTA05072014 ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΟΥΣ ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΚΑΙ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΑΥΤΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΦΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ UNI SYSTEMS AE Aθήνα: Αλ. Πάντου 19-23, 176 71 Καλλιθέα, τηλ.211 999 1825, fax.211 999 1836 Θεσσαλονίκη: Μ. Αντύπα 41, Τ.Θ. 60 464, 570 01 Πυλαία, τηλ.2311 992000, fax.2311 992334 www.unisystems.com ΣΥΜΒΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:... Συμφωνία μεταξύ της Αρχής Τηλεπικοινωνιών Κύπρου από την οδό Τηλεπικοινωνιών, Τ.Θ.24929, 1396 Λευκωσία (στο εξής η "Cyta")

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΚΑΡΤΩΝ Οι ακόλουθοι Όροι διέπουν τη Συμφωνία Συμμετοχής στα Συστήματα Καρτών μεταξύ της JCC και του Εμπόρου και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής. 1. ΟΡΙΣΜΟΙ: Εκτός όπου το

Διαβάστε περισσότερα

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29

Σύµβαση παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής ΦΑ Σελ. 1 από 29 ΣΥΜΒΑΣΗ Παροχής Υπηρεσιών Λειτουργίας και Συντήρησης ικτύων ιανοµής Φυσικού Αερίου Στην Αθήνα σήµερα την...µεταξύ της.. Α.Ε. (εφεξής καλουµένης ο «Ι ΙΟΚΤΗΤΗΣ») που εδρεύει στ.., στην οδό και εδώ εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΛΑΙΣΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΛΗΡΩΜΩΝ Οι όροι της παρούσας Σύµβασης-Πλαίσιο διέπουν την παροχή από την Τράπεζα υπηρεσιών πληρωµών εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε εναρµόνιση µε τις διατάξεις του Ν. 3862/2010 περί «προσαρµογής της ελληνικής νοµοθεσίας

Διαβάστε περισσότερα

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

Μέρος Γ: ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΔΡΑΣΕΩΝ ΣΤΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ (ΕΥΔΕ ΕΤΑΚ) Διακήρυξη Ανοικτού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΗΣ JEPPESEN ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ( ΣΥΜΒΑΣΗ ) ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΗΣ ΠΡΟΤΟΥ ΚΑΤΕΒΑΣΕΤΕ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΗΣΕΤΕ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΤΡΑΠΕΖΑ EUROBANK ERGASIAS Α.Ε. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΩΝ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΚΔΟΣΗ: 3/2.8.2012 Υπ αριθµ. 4377/2.8.2012 Πράξη Καταθέσεως Εγγράφου της Συµßολαιογράφου Αθηνών Αικατερίνης Νικ. Μαυρουδή 1 ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις

ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις ΝΟΜΟΣ 2251/1994 (ΦΕΚ 191 Α / 16 Νοεμβρίου 1994) Προστασία των καταναλωτών, όπως ισχύει μετά τις τροποποιήσεις του Ν. 2496/1997 (ΦΕΚ 87 Α /16-5-1997), του Ν. 2741/1999 (ΦΕΚ 199 Α /28-9-1999), της Κοινής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357

ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές ΣΥΜΒΑΣΗ υπ αριθμ. 357 «Ανάπτυξη και Εφαρμογή Συστημάτων Πληροφορικής των Νομαρχιακών Αυτοδιοικήσεων: Λειτουργικές

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ: «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΓΝΩΣΤΙΚΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟΥ Α.Ε.» ΚΑΙ Α) Β) Γ) Α/Α ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΑΚΤΟΡΕΙΟΥ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ 28 Σεπτεμβρίου 2009 ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης

Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Travel & Surf - Όροι & Προϋποθέσεις Χρήσης Γενικά H Υπηρεσία Travel & Surf (εφεξής «Υπηρεσία») παρέχει πρόσβαση στο διαδίκτυο (Internet) κατά την διάρκεια περιαγωγής σε χώρες εντός και εκτός (με συγκεκριμένες

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Με τη σύμβαση αυτή η ανώνυμη τραπεζική εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ», η οποία έχει έδρα επί της οδού Ομήρου 23, Αθήνα, είναι εγγεγραμμένη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΟΨΕΩΣ (ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΤΟΥ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΙΟΥ ΛΕΜΕΣΟΥ ΛΤΔ ΣΥΝΕΡΓΑΤΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας

ΣΥΜΒΑΣΗ. προγραµµάτων λειτουργίας του µητρώου διαχείρισης των ασφαλισµένων του Τοµέα Πρόνοιας ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΝΕΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΤΟΜΕΑ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΡΓΟΛΗΠΤΩΝ ΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα