ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ"

Transcript

1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις Διαφημιστικής Παραγγελίας»), εφαρμόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας (Ε.Α.Δ.Π.) την οποία έχει αποδεχθεί η Thinkdigital και αποτελούν αναπόσπαστο τμήμα αυτών και ενιαίο με αυτές σύνολο: 1. Ορισμοί: 1.1 Αd Server: Νοείται η απαιτούμενη τεχνολογική υποδομή (Hardware Software) για τον προγραμματισμό, την μετάδοση και την καταμέτρηση των Διαφημιστικών Καμπανιών στο Internet, είτε κατηγορίας Μέσου (1 st Party), είτε κατηγορίας Πελάτη (3 rd Party). 1.2 Διαφημιζόμενος: Νοείται το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, ο οποίος μέσω του Διαφημιστή, αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα Media. Σε περίπτωση που ο διαφημιζόμενος αναθέσει στην Thinkdigital απευθείας την παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών, υπογράφοντας και το σχετικό Έντυπο Διαφημιστικής Παραγγελίας, τότε για τους σκοπούς της παρούσας θα ονομάζεται Διαφημιστής. 1.3 Διαφημιστής: Νοείται κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, όπως ενδεικτικά MEDIA SHOPS/AGENTS, Διαφημιστικές Εταιρείες και το οποίο, δυνάμει εντολής από τον πελάτη του (διαφημιζόμενο), αναθέτει στη Thinkdigital τη καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα Media. 1.4 Διαφημιστική Εκστρατεία Καμπάνια: Νοείται η φιλοξενία και προβολή των εκάστοτε διαφημιστικών μηνυμάτων των Διαφημιζομένων, όπως αυτά ορίζονται στο εκάστοτε Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, στα Μέσα και για χρονικό διάστημα που ορίζεται στο Έντυπο κάθε παραγγελίας. 1.5 Διαφημιστικό Μήνυμα: Νοείται το προϊόν / υπηρεσία μαζί με το Διαφημιστικό υλικό και το οποίο καταχωρείται, μεταδίδεται, προβάλλεται και φιλοξενείται στα Μέσα. 1.6 Διαφημιστικό Υλικό: Νοούνται τα γραφικά, το περιεχόμενο, τα λογότυπα, οι φωτογραφίες κτλ που συνθέτουν τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων και ορίζονται στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. 1.7 Διαφημιστικές Υπηρεσίες: Νοείται η καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών του μηνυμάτων στα Media με τη μεσολάβηση της Thinkdigital. 1.8 Εντολέας: Νοείται ο Διαφημιστής ή ο Διαφημιζόμενος (στην περίπτωση που η Ε.Α.Δ.Π υπογράφεται απευθείας από το Διαφημιζόμενο) που υπογράφει το Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. 1.9 Μέσο: Νοείται ο Δικτυακός τόπος στον οποίο θα καταχωρούνται, μεταδίδονται, προβάλλονται και φιλοξενούνται τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων, δυνάμει των Ε.Α.Δ.Π Πελάτης (τελικός): Νοείται ο πελάτης του Διαφημιστή, δηλαδή ο Διαφημιζόμενος, 1.11 Πελάτης προς τιμολόγηση: Νοείται οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο αναλαμβάνει καθ υπόδειξη του Εντολέα να τιμολογηθεί και να καταβάλει στην Εταιρεία το συμφωνηθέν στο εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. κόστος των υπηρεσιών. Στις περισσότερες των περιπτώσεων πελάτης προς τιμολόγηση είναι ο διαφημιζόμενος Συνεργάτες: νοούνται τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα με τα οποία συνεργάζονται οι συμβαλλόμενοι στο παρόν και στα ΕΑΔΠ, για τους σκοπούς της παρούσης, ή που ανήκουν στον ίδιο όμιλο εταιρειών με τους εδώ συμβαλλόμενους. 2. Όροι και προϋποθέσεις καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφημιστικών μηνυμάτων. 2.1 Η Thinkdigital ρητά δεσμεύεται να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να παρέχει προσηκόντως και ακριβοχρόνως τις υπηρεσίες καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των διαφημιστικών μηνυμάτων, σύμφωνα με τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της εκάστοτε διαφημιστικής εκστρατείας, όπως αυτές περιγράφονται στην Ε.Α.Δ.Π. Αν για λόγους που οφείλονται σε αδυναμία της Thinkdigital ή των Μέσων, κάποια ή και όλα τα διαφημιστικά μηνύματα δε καταχωρηθούν, μεταδοθούν, προβληθούν ή φιλοξενηθούν στους συμφωνηθέντες βάση Ε.Α.Δ.Π δικτυακούς τόπους, τότε ή Thinkdigital θα προσφέρει στον Εντολέα εναλλακτική

2 ημερομηνία καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας αυτών και σε περίπτωση που ο Εντολέας δε δεχτεί την εναλλακτική πρόταση, τότε η Thinkdigital οφείλει να ακυρώσει την παραγγελία του Εντολέα ως προς το συγκεκριμένο διαφημιστικό μήνυμα και να επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αμοιβή που έχει λάβει για τη φιλοξενία και προβολή του συγκεκριμένου αυτού διαφημιστικού μηνύματος. 2.2 O Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυμεί να ακυρώσει τη Διαφημιστική Παραγγελία πριν την έναρξή της διαφημιστικής καμπάνιας, οφείλει να ενημερώσει την Thinkdigital εγγράφως, τουλάχιστον 2 εργάσιμες ημέρες πριν από τη συμφωνηθείσα στην Ε.Α.Δ.Π ημερομηνία έναρξης της συγκεκριμένης καμπάνιας. Σε περίπτωση αποτυχίας του Διαφημιστή ή του Διαφημιζόμενου εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του δυνάμει του παρόντος άρθρου, φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη για την καταβολή αποζημίωσης προς την Thinkdigital, που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των μέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυμίας ακύρωσης, των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο Διαφημιστής / Διαφημιζόμενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.3 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οιονδήποτε λόγο επιθυμεί να ακυρώσει το σύνολο ή μέρος της Διαφημιστικής Παραγγελίας, ενώ έχει ήδη ξεκινήσει η διαφημιστική καμπάνια, οφείλει να το κοινοποιήσει αμέσως εγγράφως στην Thinkdigital και φέρει την αποκλειστική ευθύνη και υποχρέωση για την καταβολή αποζημίωσης προς την Thinkdigital που αντιστοιχεί στο κόστος καταχώρησης, μετάδοσης, προβολής και φιλοξενίας των μέχρι την έγγραφη κοινοποίηση στην Thinkdigital επιθυμίας ακύρωσης των διαφημιστικών μηνυμάτων. Ο Διαφημιστής / Διαφημιζόμενος αποδέχεται ότι για τον υπολογισμό της αποζημίωσης στην περίπτωση αυτή θα επαναυπολογιστούν τυχόν εκπτώσεις που αναλογούν στο νέο ποσό βάσει του τρέχοντος τιμοκαταλόγου της Thinkdigital. 2.4 Η Thinkdigital δηλώνει δια της παρούσας και καθιστά εις γνώση του Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενου ότι απαιτείται τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα προκειμένου η Thinkdigital να σταματήσει την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία οποιασδήποτε διαφημιστικής καμπάνιας στα Μέσα και κατά συνέπεια, βάσει των διατάξεων της παρούσας, ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος υποχρεούται να αποζημιώσει την Thinkdigital μέχρι και την ημέρα που η καμπάνια θα σταματήσει και όχι μέχρι και την ημέρα της έγγραφης κοινοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω. 2.5 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος, αν για οποιοδήποτε λόγο επιθυμεί οποτεδήποτε κατά τη συμφωνηθείσα στο Έ.Α.Δ.Π. χρονική διάρκεια της Διαφημιστικής Παραγγελίας, να αλλάξει το σύνολο ή μέρος της Διαφημιστικής Παραγγελίας, οφείλει να το κοινοποιήσει αμέσως και εγγράφως στην Thinkdigital και να ζητήσει να του αποσταλεί νέο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας από τη Thinkdigital, το οποίο θα περιέχει τους νέους όρους και τις αλλαγές της συγκεκριμένης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση αυτή ρητά συμφωνείται από τα μέρη ότι η Thinkdigital θα πραγματοποιήσει τις αλλαγές υπό την προϋπόθεση ότι αυτές είναι εφικτές από το ΜΕΣΟ εντός σαράντα οκτώ (48) ωρών από τη λήψη των νέων όρων και αλλαγών της Διαφημιστικής Παραγγελίας, όπως αυτοί θα ορίζονται στο νέο Ε.Α.Δ.Π. που θα αποσταλεί με Fax στη Thinkdigital υπογεγραμμένο από τον Εντολέα. 2.6 Ρητά συμφωνείται ότι, εκτός και αν άλλως έχει συμφωνηθεί στα εκάστοτε έντυπα διαφημιστικής παραγγελίας μεταξύ της Thinkdigital και του Διαφημιστή, η θέσεις των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Media, θα καθορίζονται κατά την απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. 2.7 Εάν ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος επιθυμεί να ζητήσει αλλαγή της θέσης των Διαφημιστικών μηνυμάτων, πρέπει να ενημερώσει προηγουμένως την Thinkdigital με γραπτή προειδοποίηση, τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες πριν από την έναρξη της διαφημιστικής καμπάνιας. Τυχόν παράλειψη προειδοποίησης σύμφωνα με τα ανωτέρω, θα σημαίνει ότι επικρατούν οι θέσεις που ορίζονται στην Ε.Α.Δ.Π. Κάθε ζητούμενη αλλαγή στην τοποθέτηση των διαφημίστικών μηνυμάτων, θα πρέπει να αποφασίζεται κατά την αποκλειστική διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital, με την επιφύλαξη ύπαρξης διαθεσιμότητας. 3. Δικαιώματα / Υποχρεώσεις Thinkdigital 3.1 Η Thinkdigital οφείλει να λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να λειτουργεί χωρίς προβλήματα, διακοπές, λάθη η καταχώρηση,

3 μετάδοση, προβολήκαι φιλοξενία των διαφημιστικών μηνυμάτων του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου στο Μέσο. 3.2 Η Thinkdigital οφείλει να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια και να λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο προκειμένου να απαιτήσει από τα Μέσα να συμμορφώνονται τόσο με τους παρόντες Γενικούς Όρους όσο και με τους ειδικότερους όρους των εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. 3.3 Η Thinkdigital έχει δικαίωμα να αποκλείσει το Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενο από τις Υπηρεσίες που περιγράφονται στο Ε.Α.Δ.Π., σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δε συμμορφώνεται με τους παρόντες όρους, τους ειδικούς όρους των Ε.Α.Δ.Π. και ειδικότερα με τις απαιτήσεις του όρου 4 κατωτέρω, αλλά και με την πολιτική διαφημίσεων των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς. 3.4 Η Thinkdigital δηλώνει ρητά ότι δεν αποδέχεται τα διαφημιστικά μηνύματα του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου σε περίπτωση που αυτά προβάλουν, διαφημίζουν, ενισχύουν την παιδική πορνογραφία, τη διαδικτυακή πειρατεία, ή παράνομες εν γένει δραστηριότητες. 3.5 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος παραχωρεί στην Thinkdigital στα Media και στους συνεργάτες αυτών με την υπογραφή του Εντύπου Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, μια μη αποκλειστική άδεια εκμετάλλευσης (license) παγκοσμίως των διαφημιστικών μηνυμάτων συμπεριλαμβάνων και των δημιουργικών υλικών των Διαφημιστικών Μηνυμάτων (περιεχόμενο, κείμενα, φωτογραφίες, γραφικά, σήματα, και χαρακτηριστικά αντιπροσωπευτικά των διαφημιζόμενων προϊόντων ή υπηρεσιών που περιλαμβάνονται στα διαφημιστικά μηνύματα), με σκοπό την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία αυτών στα Μέσα που συμφωνούνται μεταξύ της Thinkdigital και των Εντολέων στα Ε.Α.Δ.Π Σε καμία περίπτωση δεν απαγορεύεται ρητά ή σιωπηρά στην ΤhinkDigital, να μεσολαβεί στην καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία, στα ίδια Μέσα και άλλων διαφημιστικών μηνυμάτων ανταγωνιστικών με τα προϊόντα/ υπηρεσίες που του Διαφημιζόμενου, εκτός και αν υπάρχει αντίθετη έγγραφη συμφωνία στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Επιπλέον οι Διαφημιζόμενοι αποδέχονται ότι τα Media έχουν κάθε δικαίωμα να καταχωρούν, μεταδίδουν, προβάλλουν και φιλοξενούν διαφημιστικά μηνύματα ανταγωνιστικά με τα διαφημιστικά μηνύματα των Διαφημιζομένων. 4. Υποχρεώσεις Διαφημιστή/ Διαφημιζόμενου 4.1 Ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος να παρέχει στην Thinkdigital όλο το Διαφημιστικό υλικό που απαιτείται και έχει συμφωνηθεί μεταξύ τους στην Ε.Α.Δ.Π, πλήρες και ακριβοχρόνως και σύμφωνα με τις προδιαγραφές τεχνικές ή άλλως που αναφέρονται τόσο στους παρόντες όρους όσο και στα Ε.Α.Δ.Π. Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος είναι σε κάθε περίπτωση υπεύθυνος για την ορθότητα των δημιουργικών του και σε περίπτωση που αυτά δεν είναι σύμφωνα με τις ζητηθείσες τεχνικές προδιαγραφές, η Thinkdigital ουδεμία υποχρέωση φέρει, έχει δικαίωμα δε να αρνηθεί την παροχή των διαφημιστικών της υπηρεσιών. Συμφωνείται δε ότι ο Διαφημιζόμενος είναι υποχρεωμένος σε αυτή την περίπτωση να καταβάλλει στη Thinkdigital, τυχόν αμοιβή που η Thinkdigital υποχρεώθηκε να καταβάλλει στα Μέσα μέχρι την παραλαβή των σωστών δημιουργικών. 4.2 Σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος χρησιμοποιεί 3d party ad-server, αυτός θα πρέπει να είναι συμβατός με τον Ad-Server που χρησιμοποιεί η Thinkdigital ή/και τα Μέσα, σύμφωνα με τις διαθέσιμες τεχνικές προδιαγραφές. Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνος για τη σωστή λειτουργία του και την παρακολούθησή των αποτελεσμάτων αλλά και την ενημέρωση της Thinkdigital σε περίπτωση αποκλίσεων. Σε περίπτωση που διαπιστώσει οποιοδήποτε τεχνικό πρόβλημα, θα πρέπει να ενημερώσει εντός 24ωρών την Thinkdigital. 4.3 Το Διαφημιστικό Υλικό σε καμία περίπτωση δε πρέπει να περιέχει μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε πρέπει να προσβάλει κανένα δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη. 4.4 Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος παρέχει εγγύηση ότι τα διαφημιστικά μηνύματα που παρέχονται από αυτόν είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εν γένει κανονιστικές

4 διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης. 4.5 Ο Διαφημιστής σε περίπτωση που έχει εντολή από τον πελάτη του (διαφημιζόμενο) - να δημιουργήσει ο ίδιος τα διαφημιστικά μηνύματα που θα φιλοξενηθούν προβληθούν στα Μέσα, οφείλει και έχει υποχρέωση να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειμένου να παράγει και να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα και φέρει αυτός την αποκλειστική ευθύνη να αποζημιώσει πλήρως και ολοσχερώς την Thinkdigital και τα Μέσα, σε περίπτωση που εγερθούν εναντίων τους αξιώσεις και απαιτήσεις για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.6 Στην περίπτωση που τα Διαφημιστικά Μηνύματα που θα καταχωρηθούν, μεταδοθούν, προβληθούν και φιλοξενηθούν στα Μέσα, δυνάμει των Ε.Α.Δ.Π.δε δημιουργηθούν από τον Εντολέα, ο Εντολέας οφείλει να έχει εξασφαλίσει την έγγραφη ρητή δήλωση των Διαφημιζομένων ότι αυτά δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων. 4.7 Ο Εντολέας δηλώνει και εγγυάται ότι με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την Thinkdigital και τα Μέσα για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της Thinkdigital ή/και των Μέσων, που αφορούν τα διαφημιστικά μηνύματα (υλικό) ή/και το αντικείμενο της σύμβασης και τις διατάξεις της παρούσης. Ειδικότερα, ο Εντολέας συμφωνεί να αποζημιώσει και να εξακολουθεί να αποζημιώνει την Thinkdigital και όλους τους Συνεργάτες ή θυγατρικές εταιρείες αυτής για κάθε έξοδο, κόστος και ζημία (συμπεριλαμβανομένων το κόστος των εύλογων νομικών αμοιβών) καθώς και για κάθε άλλη ζημία της Thinkdigital, που προκλήθηκε από την παράβαση των όρων του παρόντος ή με οποιοδήποτε άλλο τρόπο ή από αξιώσεις κάθε είδους (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε απαίτηση για το εμπορικό σήμα ή παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, δυσφήμηση, συκοφαντική δυσφήμιση, παράβαση του απορρήτου, παράβαση τυχόν νομοθετικών ή κανονιστικών διατάξεων, ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση ή την παραβίαση οποιουδήποτε κώδικα δεοντολογίας στην βιομηχανία) που προέκυψαν από τα Διαφημιστικά Μηνύματα ή / και από οποιοδήποτε περιεχόμενο, στο οποίο οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση μέσω των Διαφημιστικών Μηνυμάτων Ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιμολόγηση είναι ο άμεσα υπόχρεος για την καταβολή του τιμήματος στην Thinkdigital και την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση αυτού για τις παρεχόμενες υπηρεσίες σύμφωνα με τους όρους που αναγράφονται στο Έντυπο Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. Στην περίπτωση που τιμολογείται ο Πελάτης και όχι ο Εντολέας, ο Διαφημιστής/ Εντολέας δηλώνει ρητά ότι ενεργεί αφενός ως πληρεξούσιος του πελάτη που τιμολογείται ώστε να υπογράψει το εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. με τους όρους που περιέχονται σε αυτό, αφετέρου ως εγγυητής του πελάτη που τιμολογείται ώστε σε περίπτωση μη καταβολής του συμφωνηθέντος τιμήματος από τον πελάτη που τιμολογείται, να εξοφλήσει αυτός πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital Σε περίπτωση που ο Εντολέας αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τους παρόντες Γενικούς Όρους και τα εκάστοτε Ε.Α.Δ.Π. για λόγους ανωτέρα βίας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Thinkdigital εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συμφωνείται δια της παρούσης ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος συνεργάζεται με οποιαδήποτε μορφή για την εκπλήρωση των παρόντων Γενικών Όρων και των όρων των Ε.Α.Δ.Π. τ. Επιπλέον ρητά συμφωνείται ότι δε συνιστά γεγονός ανωτέρας βίας η μη εξόφληση ή η καθυστέρηση πληρωμής του Διαφημιστής από τον πελάτη του Διαφημιζόμενο Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δηλώνει ρητά και εγγυάται: Είναι ο νόμιμος κάτοχος (ή νόμιμος κάτοχος αδείας εκμετάλλευσης) των διαφημιστικών μηνυμάτων συμπεριλαμβανομένων γραφικών και λοιπών δημιουργικών, Links κτλ Τα διαφημιστικά μηνύματα ( δημιουργικά, Links, ή κείμενα που περιέχονται σε αυτά) α) δεν αντίκεινται σε κανέναν νόμο ή κανονισμό που σχετίζεται με τη ψευδή ή παραπλανητική διαφήμιση, β) δεν περιέχουν μηνύματα υβριστικά, ψευδή, παραπλανητικά, δυσφημιστικά και προσβλητικά και δε προσβάλλουν δικαίωμα οιουδήποτε νομικού ή φυσικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένων και των

5 δικαιωμάτων για προστασία των προσωπικών δεδομένων) και σε καμία περίπτωση και με κανένα τρόπο να προσβάλλει τα χρηστά ήθη και έθιμα γ) δεν περιέχουν παιδική πορνογραφία ή συνδέονται με άλλον σύνδεσμο (link) που προωθεί οποιασδήποτε μορφής παράνομης ενέργειας (πχ. κατασκευή βόμβας, hacking κτλ) δεν παραπέμπουν σε πειρατεία ηλεκτρονικών προγραμμάτων (software), ούτε και περιέχουν εικόνες βίας, υβριστικό λεξιλόγιο, ρατσιστικές προπαγάνδες, φυλετικές ή σεξουαλικές διακρίσεις και παντός φύσεως επιθετικό για τη σωματική και ψυχική ακεραιότητα περιεχόμενο, δ) δεν καταστρατηγούν τυχόν δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας τρίτων όπως ενδεικτικά δικαιώματα στο σήμα, domain name, στα δημιουργικά, περιεχόμενο κτλ, ε) είναι σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και τις εν γένει κανονιστικές διατάξεις, τον Ελληνικό Κώδικα Διαφήμισης Επικοινωνίας και τους λοιπούς κώδικες δεοντολογίας που έχουν εφαρμογή στο χώρο της διαφήμισης στ) είναι σύμφωνα με τις προδιαγραφές των Μέσων και της Πολιτικής Διαφήμισης των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων και τυχόν τροποποιούνται κατά καιρούς Ότι δεσμεύεται να λάβει όλες τις απαραίτητες άδειες που απαιτούνται προκειμένου να παράγει και να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα, φέρει την αποκλειστική ευθύνη για τη σύναψη και εκπλήρωση των όρων των συμβάσεων που απαιτούνται προκειμένου να δημιουργήσει τα διαφημιστικά μηνύματα και ρητά δηλώνει και εγγυάται δια της παρούσης ότι το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων δεν προσκρούουν σε κανένα απολύτως δικαίωμα πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας τρίτων Ότι πληροί όλες τις νόμιμες προϋποθέσεις για την υπογραφή της παρούσας και του ΕΑΔΠκαι ότι σήμερα αλλά και στο μέλλον θα συμμορφώνεται με όλη την κείμενη νομοθεσία που έχει εφαρμογή στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών στο Internet Ότι έχει διαβάσει, κατανοήσει και αποδέχεται τους παρόντες όρους, τους όρους των Ε.Α.Δ.Π και την πολιτική διαφήμιση των Μέσων, όπως αυτή περιγράφεται στους δικτυακούς τόπους των Μέσων Ότι έχει τη ρητή πληρεξουσιότητα από τον Πελάτη προς πληρωμή να υπογράψει το Ε.Α.Δ.Π. με τους ειδικότερους όρους που αναφέρονται σε αυτό, ότι συμβάλλεται ως εγγυητής του πελάτη προς τιμολόγηση και άρα σε περίπτωση που ο πελάτης προς πληρωμή δεν αποπληρώσει τη Thinkdigital, δεσμεύεται να αποζημιώσει πλήρως και ολοσχερώς τη Thinkdigital και να καταβάλει εις ολόκληρον οιανδήποτε ζημία τυχόν υποστεί τόσο θετική όσο και αποθετική Ότι με δική του ευθύνη και δαπάνες θα λάβει άμεσα όλα τα αναγκαία μέτρα και σε κάθε περίπτωση θα αποζημιώσει πλήρως την Thinkdigital, Media ή και τους συνεργάτες τους για όλες τις τυχόν απαιτήσεις τρίτων που θα εγερθούν κατά της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ή/και των Affiliates για παράβαση δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας, προστασίας προσωπικών δεδομένων αλλά και για πράξεις που συνίστατο σε παράβαση εκ μέρους του διαφημιζόμενου των υποχρεώσεων του δυνάμει της παρούσης. 5. Ανανέωση Εκτός των περιπτώσεων που ρητά ορίζονται στην Ε.Α.Δ.Π κάθε ανανέωση της Ε.Α.Δ.Π και κάθε αποδοχή τυχόν πρόσθετης διαφημιστικής παραγγελίας ανήκει στην απόλυτη διακριτική ευχέρεια της Thinkdigital. Οι Ειδικοί όροι κάθε Ε.Α.Δ.Π αποτελούν αντικείμενο νέας συμφωνίας μεταξύ της Thinkdigital και του Διαφημιστή και σε καμία περίπτωση δε δεσμεύεται η Thinkdigital από προηγούμενές συμφωνίες με τους Εντολείς, σχετικά με τους ειδικούς αυτούς όρους. 6. Τιμολόγηση 6.1 Η τιμολόγηση γίνεται βάσει καταγεγραμμένης παράδοσης του Ad-Server της Thinkdigital ή του μέσου ανάλογα με το τι χρησιμοποιεί η Thinkdigital ανά περίπτωση. Σε περίπτωση απόκλισης με τη λήξη της καμπάνιας μεγαλύτερης του 5% μεταξύ Ad-Server του μέσου/thinkdigital και του 3d

6 party ad-server (αν αυτός υπάρχει) η διαφορά θα καλύπτεται με επιπρόσθετα impressions από το Μέσο (make-good). 6.2 Τα μέρη συμφωνούν ότι οι εκπτώσεις που αναφέρονται στην Ε.Α.Δ.Π σε συγκεκριμένη καμπάνια και σε συγκεκριμένο προϊόν/ υπηρεσία δεν ισχύουν για άλλο προϊόν του ίδιου διαφημιζόμενου ή για το ίδιο προϊόν το οποίο αποτελεί αντικείμενο άλλης διαφημιστικής καμπάνιας που θα καταχωρηθεί, μεταδοθεί, προβληθεί και φιλοξενηθεί από ίδιο ή άλλο Μέσο, σε άλλη χρονική στιγμή, εκτός και αν τα μέρη έχουν συμφωνήσει διαφορετικά. 6.3 Οι τιμολογήσεις γίνονται με τη λήξη της κάθε καμπάνιας ή με τη λήξη διακριτών τμημάτων αυτής και πάντα σύμφωνα με την Ε.Α.Δ.Π που τη συνοδεύει και σε συνάρτηση με τα αποτελέσματα του Ad Server που χρησιμοποιεί η Thinkdigital. 6.4 Σε περίπτωση που ο Εντολέας ή ο Πελάτης προς τιμολόγηση, καταστεί υπερήμερος ως προς την οφειλή του, στο οφειλόμενο ποσό θα χρεώνεται τον νόμιμο τόκο υπερημερίας. 7. Στατιστικά στοιχεία χρήσης Η Thinkdigital θα δίνει στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο στατιστικά στοιχεία σχετικά με τη πορεία της διαφημιστικής του καμπάνιας, από τα εκάστοτε εργαλεία (AD SERVER) που η Thinkdigital χρησιμοποιεί. Καθίσταται σαφές και αποδεκτό από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο ότι τα reports με τα στατιστικά που θα παρέχει η Thinkdigital δυνάμει του παρόντος άρθρου στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο, θα είναι με καθυστέρηση σαράντα οκτώ (48) ωρών και όχι στον πραγματικό τους χρόνο (real time) και ότι θα παρέχονται εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών από το εκάστοτε αίτημα του πελάτη. Η χρήση και διαχείριση των στοιχείων αυτών από την Thinkdigital και το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο θα γίνεται αποκλειστικά στο μέτρο που είναι τυχόν αναγκαίο για την εκπλήρωση των σκοπών του παρόντος και την προστασία του Δικτύου και των παρεχόμενων υπηρεσιών, σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας. 8. Περιορισμός Ευθύνης 8.1 Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο Διαφημιστής Διαφημιζόμενος υποστεί ζημία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα στην αδυναμία ή αποτυχία της Thinkdigital να φιλοξενήσει και να μεταδώσει το/ τα διαφημιστικό(α) του μήνυμα(τα) τους στους συμφωνηθέντες δικτυακούς τόπους ή σε συγκεκριμένη, θέση και ώρα σύμφωνα με τους όρους της παρούσης και τους όρους της αντίστοιχης Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας. 8.2 Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ουδεμία ευθύνη αστική, ποινική, ή άλλως πως φέρει σε περίπτωση που ο Διαφημιστής/ Διαφημιζόμενος υποστεί ζημία ως προς τα κέρδη του, την επιχείρησή του, τα εισοδήματά του, τη φήμη του, μειωθούν οι πωλήσεις των προϊόντων του και η συχνότητα παροχής των υπηρεσιών του, ή υποστεί οποιαδήποτε άλλη ζημία άμεση, έμμεση ή αποθετική, οικονομικής ή άλλης φύσης, διαφυγόντα κέρδη και οφείλεται άμεσα ή έμμεσα σε λάθη, παραλείψεις, τεχνικά κολλήματα, βλάβες ή δυσλειτουργία των Μέσων, των δικτυακών τόπων των Μέσων, των Internet Service Providers ή/και καθυστερήσεις στη μετάδοση ή/και αποθήκευση οιονδήποτε μηνυμάτων, κειμένων, εικόνων, δημιουργικών, ή άλλων πληροφοριών ή σε τυχόν καθυστερήσεις ή τεχνικά κολλήματα της Thinkdigital στην αποστολή των δημιουργικών, banners κτλ Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει για αποτυχία ή παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών της δυνάμει της παρούσας, εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου της Thinkdigital, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νομολογία. Ρητά συμφωνείται ότι κρατικοί ή κυβερνητικοί περιορισμοί σχετικά με την on-line διαφήμιση εν γένει, συνιστούν γεγονότα ανωτέρας βίας για τους σκοπούς της παρούσης καθώς και η διακοπή για οποιοδήποτε λόγο της συνεργασίας της Thinkdigital με τα Μέσα Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση που α) κάποιο Μέσο κλείσει για οποιοδήποτε λόγο τους δικτυακούς της τόπους και το γεγονός αυτό δεν ήταν με κανένα

7 τρόπο γνωστό ή αναμενόμενο από την Thinkdigital και β) σε περίπτωση που διακόψει για οποιοδήποτε λόγο τη συνεργασία της με κάποιον ή όλα τα Μέσα που αντιπροσωπεύει. 8.5 Η Thinkdigital ουδεμία ευθύνη αποζημίωσης φέρει σε περίπτωση που κάποιο ή όλα τα Μέσα που συνεργάζεται διατηρώντας το δικαίωμα να απορρίψει τη φιλοξενία και μετάδοση κάποιων ή και όλων των διαφημιστικών μηνυμάτων, αποφασίσει τελικά για οποιονδήποτε λόγο να μη φιλοξενήσει και μεταδώσει μέρος ή το σύνολο των διαφημιστικών μηνυμάτων. 8.6 H Τhinkdigital ουδεμία ευθύνη φέρει και ουδεμία εγγύηση παρέχει σχετικά α) με την καταλληλόλητα τόσο της Διαφημιστικής καμπάνιας του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, όσο και της πολιτικής των Μέσων για το συγκεκριμένο σκοπό που καθορίζει ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος, β) για την αποτελεσματικότητα της Διαφημιστικής καμπάνιας, γ) για τη μη παραβίαση από μέρους των Μέσων τυχών δικαιωμάτων τρίτων, δ) για την ύπαρξη ιών ή άλλων επιζήμιων υλικών ή προγραμμάτων, ε) για την επάρκεια και αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας του Διαφημιστή/Διαφημιζομένου.Σε περίπτωση που η Thinkdigital για οποιοδήποτε λόγο και αιτία δεν καταφέρει να καταχωρήσει, μεταδόσει, προβάλλει και φιλοξενήσει, τα διαφημιστικά μηνύματα στους συμφωνηθέντες Δικτυακούς τόπους των Μέσων ή στις συμφωνηθείσες διαφημιστικές θέσεις, ή/και δεν κατορθώσει να αποφέρει στο Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο τον αριθμό των εμφανίσεων (Impressions) που τυχόν έχουν συμφωνηθεί στα Έ.Α.Δ.Π., τότε οφείλει χωρίς υπαίτια καθυστέρηση α) να καταχωρήσει προβάλει και φιλοξενήσει τα ίδια ή τυχόν διαφορετικά διαφημιστικά μηνύματα που θα του στείλει ο Δδιαφημιστής/Διαφημιζόεμνος στην ίδια ή σε διαφορετική διαφημιστική θέση στον ίδιο ή σε διαφορετικό Μέσο, κατόπιν συμφωνίας των Μερών, ή θα επιστρέψει στον Εντολέα τυχόν αμοιβή που κατέβαλε για τα διαφημιστικά μηνύματα που δεν φιλοξενήθηκαν σύμφωνα με τα ανωτέρω, ή δε θα χρεώσει τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιμολόγηση το ποσό που αντιστοιχεί στην παροχή διαφημιστικών υπηρεσιών για τα μηνύματα που δε φιλοξενήθηκαν. Σε περίπτωση εφαρμογής του ανωτέρω άρθρου, οι ανωτέρω υποχρεώσεις εκ μέρους της Thinkdigital, ισχύουν μόνο σε περίπτωση που α) τα διαφημιστικά μηνύματα παραδόθηκαν στους χρόνους που περιγράφονται στο Ε.Α.Δ.Π., και ήταν σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που συμφωνήθηκαν με τα Ε.Α.Δ.Π και τις διατάξεις του άρθρου 4 ανωτέρω. 8.7 Ο αριθμός Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας και οι ημερομηνίες της καμπάνιας θα πρέπει να αναφέρονται σε κάθε αλληλογραφία. Αν ο Εντολέας εκτελέσει την παραγγελία καθυστερημένα ή λανθασμένα ή με ελλιπή στοιχεία, η Thinkdigital δεν θα παρέχει καμία πίστωση και δεν αναλαμβάνει καμία ευθύνη για την εκτέλεση, ενώ η διάρκεια της διαφημιστικής καμπάνιας θα μειωθεί αναλογικά. Αυτό δεν θα επηρεάσει κανένα από τα ποσά που οφείλονται από τον Εντολέα ή τον Πελάτη προς τιμολόγηση. 8.8 Οποιαδήποτε ευθύνη της Thinkdigital βάσει της παρούσας συμφωνίας, περιορίζεται στο σύνολο των τελών που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από τον Εντολέα ή τον πελάτη προς τιμολόγηση στην Thindigital, καθώς και τους τόκους που έχουν καταβληθεί ή πρόκειται να καταβληθούν από αυτούς στη Thinkdigital, για την περίοδο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία κατά την οποία γεννήθηκε η αξίωση. Σε κάθε περίπτωση η Thinkdigital δεν ευθύνεται έναντι οποιουδήποτε τρίτου έλκει δικαίωμα από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο για οποιαδήποτε παρεπόμενη, ειδική, αποθετική ή ποινική ζημία, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά της απώλειας διαφυγόντων κερδών, διακοπής εργασιών, απώλειας προγραμμάτων ή άλλων δεδομένων, ακόμη και αν έχει ενημερωθεί για το ενδεχόμενο τέτοιων ζημιών ή απαιτήσεων. 8.9 Κάθε μία από τις διατάξεις του παρόντος άρθρου πρέπει να ερμηνευθεί χωριστά και ανεξάρτητα από τις άλλες, και σε περίπτωση που κάποια διάταξη του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος) κριθεί από οποιοδήποτε δικαστήριο ή άλλη δικαστική αρχή της αρμόδιας δικαιοδοσίας ως άκυρη ή ανίσχυρη, το άκυρο και ανίσχυρο της συγκεκριμένης διάταξης δεν θα επηρεάσει τις άλλες διατάξεις του άρθρου αυτού (ή οποιουδήποτε άλλου άρθρου του παρόντος), οι οποίες θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ. 9. Εκχώρηση Τα μέρη δεν μπορούν να μεταπωλούν, εκχωρούν ή μεταβιβάζουν οποιοδήποτε από τα δικαιώματά τους βάσει της Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας, παρά μόνο σε οποιονδήποτε από τους Συνεργάτες τους, και με την προϋπόθεση της μεταξύ τους έγγραφης συμφωνίας και υπό την προϋπόθεση ότι οι εν λόγω συνεργάτες δεν είναι ανταγωνιστές του αντισυμβαλλόμενου μέρους.

8 Κάθε προσπάθεια για μεταπώληση, εκχώρηση ή μεταβίβαση των δικαιωμάτων αυτών κατά παράβαση των ανωτέρω, δίνει το δικαίωμα στο άλλο μέρος να καταγγείλει ανυπαίτια και αμέσως τη σύμβαση και τη Διαφημιστική Παραγγελία. 10. Δικαιώματα Βιομηχανικής & Πνευματικής Ιδιοκτησίας Προσωπικά Δεδομένα 10.1 Σχέδια, χαρακτηριστικά προβολής, και οποιεσδήποτε άλλες εργασίες πραγματοποιηθούν από την Thinkdigital για την καταχώρηση, μετάδοση, προβολή και φιλοξενία των διαφημιστικών μηνυμάτων στα Μεσα και (όπως ενδεικτικά αναφέρονται τα πλάνα προώθησης) με εξαίρεση το διαφημιστικό υλικό (περιεχόμενο, γραφικά, κτλ) τα οποία αποτελούν πνευματικό δημιούργημα του Διαφημιστή/Διαφημισζόμενου, ανήκουν στη σφαίρα δημιουργίας της Thinkdigital και συνεπώς η Thinkdigital έχει επί αυτών όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας Ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος ρητά συμφωνεί και αποδέχεται ότι παραχωρεί στην Thinkdigital την άδεια να προβάλει και να αναπαράγει όλο ή μέρος των δικτυακών τόπων που συνεργάζεται που ενδεχομένως περιέχουν μέρος ή όλο το περιεχόμενο των διαφημιστικών μηνυμάτων του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου, στα πλαίσια διαφημιστικής καμπάνιας ή προβολής για διαφημιστικούς λόγους της ίδιας της Thinkdigital ή των Δικτυακών τόπων που συνεργάζεται αλλά και του διαφημιστικού υλικού που φιλοξενείται στους Δικτυακούς τόπους που συνεργάζεται τη μετάδοση και τη φιλοξενία των οποίων έχει επιμεληθεί η Thinkdigital Ο Διαφημιστής ρητά αποδέχεται ότι η Thinkdigital θα μπορεί να χρησιμοποιεί οποτεδήποτε αθροιστικά στατιστικά στοιχεία των διαφημιστικών καμπανιών που πραγματοποιούνται από το Διαφημιστή/Διαφημιζόμενο οποτεδήποτε και χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαφημιστή/Διαφημιζόμενου για δικούς της εμπορικούς λόγους. Σε περίτπωση που ο Διαφημιστής/Διαφημιζόμενος δεν επιθυμεί τη δημοσίευση στοιχείων, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως την Thinkdigital. 11. Εμπιστευτικότητα 11.1 Οι συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι για την εκτέλεση των υποχρεώσεών τους, έρχονται σε άμεση επαφή και γίνονται γνώστες άκρως εμπιστευτικών πληροφοριών, τεχνογνωσίας, πελατολογίου, εμπορικών και βιομηχανικών απορρήτων που αποτελούν αντικείμενο δικαιωμάτων πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας των συμβαλλομένων αλλά και των Δικτυακών τόπων που η εταιρεία αντιπροσωπεύει (web services, τις συμβάσεις τους με τρίτους, product plans κτλ) Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να χειρίζονται ως απόρρητες όλες τις ανωτέρω πληροφορίες και στοιχεία και να μη τις κοινοποιούν σε οποιοδήποτε τρίτο (εκτός από τις υπαλλήλους τους και μόνο στην απολύτως απαραίτητη έκταση για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών τους βάσει της παρούσας σύμβασης) χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου Οι συμβαλλόμενοι υποχρεούνται να λάβουν όλα τα αναγκαία μέτρα προκειμένου να εξασφαλίσουν ότι όλοι οι υπάλληλοί και εκπρόσωποί τους γνωρίζουν και συμμορφώνονται προς τις υποχρεώσεις δυνάμει του παρόντος άρθρου καθώς και να εξασφαλίσουν τη διαφύλαξη και ασφάλεια των ανωτέρω πληροφοριών και στοιχείων και την παρεμπόδιση πρόσβασης μη εξουσιοδοτημένων τρίτων σε αυτά. Οι ανωτέρω υποχρεώσεις ισχύουν και σε περίπτωση παροχής υπηρεσιών από υπεργολάβους ή οποιαδήποτε άλλα τρίτα πρόσωπα που τυχόν χρησιμοποιηθούν από την Thinkdigital για την παροχή των υπηρεσιών που συμφωνούνται βάσει της παρούσης συμβάσεως Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να ερμηνευτεί στην παρούσα σύμβαση ότι οι όροι εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας δεσμεύουν τους συμβαλλόμενους όταν πρόκειται για πληροφορίες οι οποίες: α) είναι γνωστές στο κοινό κατά τον χρόνο αποκάλυψης τους ή μεταγενεστέρως γίνονται γνωστές στο κοινό, χωρίς υπαιτιότητα εκάστου εκ των εδώ συμβαλλομένων, β) είναι ήδη γνωστές σε αυτούς πριν από την υπογραφή της παρούσης από οποιονδήποτε τρίτο που δεν υπόκειται και δεσμεύεται από περιορισμούς εχεμύθειας και εμπιστευτικότητας, γ) Έχουν αποκτηθεί από αυτούς νομίμως μετά από την αποκάλυψη αυτών δυνάμει της παρούσας, από άλλη πηγή ή τρίτο πρόσωπο, το οποίο δεν δεσμεύεται από καμία ρήτρα εμπιστευτικότητας ή εχεμύθειας ή περιορισμού της χρήσης αυτών και το οποίο δεν τις απέκτησε από τους εδώ συμβαλλόμενους άμεσα ή έμμεσα ενώ είχε υπογράψει με αυτή σύμβαση εχεμύθειας

9 εμπιστευτικότητας, δ) Ήταν γνωστές σε αυτούς πριν από την αποκάλυψή τους στον αντισυμβαλλόμενο δυνάμει της παρούσης από άλλη πηγή ή οποία, γνωρίζουν οι συμβαλλόμενοι, ότι δεν υπόκειται σε καμία είδους δέσμευση έναντι αυτών, ε) Αποδεδειγμένα αναπτύχθηκαν ή δημιουργήθηκαν από τους συμβαλλόμενους ή το προσωπικό ή τους εκπροσώπους αυτών χωρίς να γνωρίζουν απολύτως καμία εμπιστευτική πληροφορία από αυτές που αποκαλύφθηκαν μεταξύ των δυνάμει της παρούσης ή να έχουν πρόσβαση σε αυτές, στ) Οι συμβαλλόμενοι είναι υποχρεωμένοι να αποκαλύψουν σε οποιαδήποτε Διοικητική, Δικαστική ή άλλη Αρχή, συμμορφούμενοι σε οποιονδήποτε Εθνικό Κοινοτικό ή Διεθνή Νόμο, Κανονισμό, Οδηγία ή Διαταγή. 12. Διάφορα 12.1 Πλήρης Συμφωνία Τροποποιήσεις: Το υπογεγραμμένο Ε.Α.Δ.Π. καταργεί όλες τις προηγούμενες συμβάσεις και διακανονισμούς, έγγραφους ή προφορικούς, και συνιστά τη συνολική και αποκλειστική συμφωνία μεταξύ της Thinkdigital και του Διαφημιστή, συμφωνείται δε ότι ουδεμία τροποποίηση του Ε.Α.Δ.Π. θα ισχύει εάν δε γίνει εγγράφως και δεν κοινοποιηθεί στον αντισυμβαλλόμενο Παραίτηση: Καμία καθυστέρηση, αμέλεια ή ανοχή του ενός συμβαλλομένου στην επιβολή της τήρησης κάποιου παρόντος όρου από τον άλλο, δεν αποτελεί παραίτηση ούτε βλάπτει προβλεπόμενο από τη σύμβαση δικαίωμά του. Εάν οποιοσδήποτε παρόν όρος ήθελε κριθεί από οποιοδήποτε αρμόδιο Δικαστήριο η Αρχή ως άκυρος και κατά συνέπεια ανεφάρμοστος, ο όρος αυτός δε θα συμπαρασύρει σε ακυρότητα τους υπόλοιπους όρους της παρούσης, οι οποίοι θα παραμείνουν σε πλήρη ισχύ Ανωτέρα Βία: Κανένας από τους συμβαλλόμενους δεν ευθύνεται για παράλειψη εκπλήρωσης των συμβατικών υποχρεώσεών του εάν η παράλειψη αυτή είναι απόρροια ανώτερης βίας, δηλαδή απρόβλεπτων και αναπότρεπτων συνθηκών και έξω από τη σφαίρα ελέγχου των συμβαλλομένων, όπως αυτά έχουν καθορισθεί από τη θεωρία και τη νομολογία. Σε αυτή την περίπτωση θα χορηγείται μια εύλογη προθεσμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων αυτών, αλλά σε κάθε περίπτωση ο συμβαλλόμενος, τον οποίο αφορά το περιστατικό ανωτέρας βίας, οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον αντισυμβαλλόμενο εντός δεκαπέντε (15) εργασίμων ημερών από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα βία. Ρητά συμφωνείται ότι δε συνιστούν γεγονότα ανωτέρα βίας καθυστερήσεις προμηθευτών, συνεργατών, υπεργολάβων ή οποιονδήποτε τρίτων προσώπων με τα οποία οι συμβαλλόμενοι συνεργάζονται με οποιαδήποτε μορφή δυνάμει της παρούσας σύμβασης Κοινοποιήσεις: Οποιεσδήποτε προσκλήσεις, ειδοποιήσεις και κοινοποιήσεις (συμπεριλαμβανομένων των ειδοποιήσεων για αλλαγή διευθύνσεων, τηλεφώνων, φαξ κτλ) που είτε απαιτούνται από τον νόμο είτε απαιτούνται ή επιτρέπονται από τους όρους της παρούσης, όπως η αποστολή του Έντυπου Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας θα είναι έγγραφες, εκτός και αν ορίζεται διαφορετικά στο Ε.Α.Δ.Π. και πρέπει να παραδίδονται είτε προσωπικά, ή να αποστέλλονται με συστημένο ταχυδρομείο με απόδειξη παράδοσης, ή να αποστέλλονται με ταχυμεταφορέα εντός εικοσιτετραώρου στις αναγραφόμενες στο Ε.Α.Δ.Π. διευθύνσεις, ή να αποστέλλονται με τηλεομοιοτυπία, που αντίστοιχα προωθείται ή διαβιβάζεται στον τηλεφωνικό αριθμό fax που αναγράφεται κατωτέρω, οπότε θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ημέρα της αποστολής τους, ή τέλος θα αποστέλλονται μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ( ), στις αναγραφόμενες στο Ε.Α.Δ.Π. ηλεκτρονικές διευθύνσεις, οπότε και στην περίπτωση αυτή θα θεωρούνται ότι παρελήφθησαν κατά την ημέρα της αποστολής τους. Το κάθε συμβαλλόμενο μέρος μπορεί να αλλάξει τη διεύθυνση που έχει ορίσει κατωτέρω με γραπτή ειδοποίηση στο άλλο μέρος Οι συμβαλλόμενοι θα προσπαθήσουν με καλή πίστη να επιλύσουν φιλικά με αμοιβαία συμφωνία κάθε διαφορά που τυχόν θα προκύψει μεταξύ τους σε σχέση με την εκάστοτε Εντολή, με οποιοδήποτε τεχνικό, νομικό ή άλλο μέσο θεωρούν κατάλληλο Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Ε.Α.Δ.Π θα διέπονται και θα ερμηνεύονται σύμφωνα με τους νόμους της Ελλάδας, και τα συμβαλλόμενα μέρη υπόκεινται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των ελληνικών δικαστηρίων. Ειδικότερα, κάθε διαφορά μεταξύ των συμβαλλομένων σχετικά με την εφαρμογή, ερμηνεία, ακυρότητα όρων της σύμβασης, την ύπαρξη ή ανυπαρξία δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων εκ συμβάσεως ή και αδικοπραξίας, ερμηνεύεται σύμφωνα με τους ελληνικούς νόμους και υπάγεται στην αποκλειστική δικαιοδοσία των καθ ύλη αρμοδίων δικαστηρίων της

10 πόλεως των Αθηνών, στην δικαιοδοσία των οποίων τα μέρη υποβάλλονται από σήμερα οικειοθελώς 12.7 Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις, μαζί με την Ε.Α.Δ.Π αποτελούν την πλήρη και ολόκληρη έκφραση της συμφωνίας μεταξύ των μερών, και αντικαθιστούν κάθε τυχόν προηγούμενη συμφωνία, ανάληψη υποχρεώσεων, σύμβαση, γραπτή ή προφορική μεταξύ των μερών. Αδυναμία της Thinkdigital να ασκήσει ή να επιβάλλει οποιοδήποτε δικαίωμα ή διάταξη της παρούσας Συμφωνίας δεν θα αποτελεί παραίτηση από το αντίστοιχο δικαίωμα ή διάταξη Σε περίπτωση σύγκρουσης μεταξύ των όρων της Εντολής Ανάθεσης Διαφημιστικής Παραγγελίας και των Γενικών Όρων και Προϋποθέσεων Διαφημιστικής Παραγγελίας, η Ε.Α.Δ.Π υπερισχύει.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Οι ακόλουθοι όροι και προϋποθέσεις («Γενικοί Όροι και Προϋποθέσεις ιαφηµιστικής Παραγγελίας»), εφαρµόζονται σε κάθε Εντολή Ανάθεσης ιαφηµιστικής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ Α. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. Εισαγωγή : Ο παρών διαδικτυακός τόπος αποτελεί την ηλεκτρονική ιστοσελίδα της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία ΠΕΤΡΟΓΚΑΖ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΥΓΡΑΕΡΙΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon

Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Γενικοί Όροι & Πολιτική Αγορών της Fon Ορισµοί Όροι και Προϋποθέσεις: Οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις Πώλησης Εξοπλισµού (εφεξής: «ΟΠΠΕ»). Fon Technology, S.L.: Η Εταιρία η οποία προµηθεύει ή πωλεί τα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ/ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, αποτελεί ένα δικτυακό τόπο διάθεσης υπηρεσιών σε Ελλάδα και Κύπρο μέσω του Διαδικτύου και ανήκει στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης. 1. Γενικά

Όροι χρήσης. 1. Γενικά Όροι χρήσης 1. Γενικά Οι όροι και προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού τόπου www.metonkyriako.gr, οι οποίοι διατυπώνονται κατά τρόπο σαφή, συγκεκριμένο και εύληπτο διέπουν τη χρήση των ηλεκτρονικών σελίδων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ & ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ / ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1.1 Ο ιστότοπος utopiamedia.gr, είναι ένας δικτυακός τόπος διάθεσης υπηρεσιών μέσω του Διαδικτύου που δημιούργησε η επιχείρηση με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View

Όροι και Προϋποθέσεις. HSBC Global View Όροι και Προϋποθέσεις HSBC Global View Η υπηρεσία HSBC Global View (η «Υπηρεσία») παρέχεται από την HSBC Holdings plc και τις θυγατρικές της σε όλο τον κόσμο (κάθε μια από τις οποίες θα εννοείται όταν

Διαβάστε περισσότερα

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης

Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Όροι και προϋποθέσεις χρήσης 1. Αποδοχή Η πρόσβαση και η χρήση αυτού του δικτυακού τόπου υπόκεινται στους ακόλουθους όρους και προϋποθέσεις και σε όλους τους νόμους που εφαρμόζονται σχετικά. Με την πρόσβαση

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé

Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Όροι χρήσης διαδικτυακού τόπου της Nestlé Ευχαριστούμε που επισκεφτήκατε αυτόν τον διαδικτυακό τόπο. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης του διαδικτυακού τόπου της Nestlé που περιλαμβάνονται

Διαβάστε περισσότερα

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr).

Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.iom.gr). Καλώς ήλθατε στο δικτυακό τόπο του Ινστιτούτου Οπτικοακουστικών Μέσων (www.im.gr). Όροι και προϋποθέσεις χρήσης Στόχος του δικτυακού αυτού τόπου είναι να ενθαρρύνει την πρόσβαση του κοινού σε πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1 - Εφαρμογή 1.1 Oι γενικοί όροι και προϋποθέσεις που δηλώνονται παρακάτω ( Όροι & Προϋποθέσεις ) ισχύουν και σχηματίζουν μέρος όλων των προσφορών και συναλλαγών των (πολυμεσικών)

Διαβάστε περισσότερα

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας

Δικαιώματα Πνευματικής και Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας Η χρήση της παρούσας «Δημοτικής Δικτυακής Πύλης» (εφεξής «ΔΔΠ») υπόκειται στους Όρους Χρήσης που παρατίθενται στη συνέχεια. Οι Όροι Χρήσης απευθύνονται σε κάθε άτομο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο (εφεξής «χρήστης»

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media

Όροι Χρήσης. Γενικά. Πρόσβαση στο δικτυακό τόπο της RASH Media Όροι Χρήσης Εχετε επισκεφθεί τη δικτυακή μας πύλη http://www.rash.gr Ελπίζουμε ότι θα επωφεληθείτε από την περιήγησή σας και θα ανακαλύψετε άφθονες προτάσεις για να μορφοποιήσετε την προσωπική ή επαγγελματική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Άρθρο 1 ο. Αντικείμενο της Σύμβασης ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Άρθρο 1 ο Αντικείμενο της Σύμβασης 1. Αντικείμενο της σύμβασης είναι σύμφωνα με τις υποδείξεις της ΑΔΜΗΕ ΑΕ η θαλάσσια μεταφορά των υλικών της που αναφέρονται στο Παράρτημα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ)

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ (ΚΑΠ) Νοµικό Πρόσωπο Επωνυµία Εταιρείας: Άτοµο Επικοινωνίας: Αριθµός Τηλεφώνου: Τηλέφωνο Επικοινωνίας: Αριθµός Κινητού: Αριθµός Εγγραφής: Αριθµός ΦΠΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme. ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Με το παρόν καθορίζονται οι όροι χρήσης των υπηρεσιών που παρέχονται διαδικτυακά µέσω της ιστοσελίδας https://client.offersaroundme.mobi (στο εξής «η Ιστοσελίδα») και της αντίστοιχης εφαρµογής

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ Ι ΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ O δικτυακός τόπος cloudlog.gr (domain) (στο εξής ο «δικτυακός τόπος») που είναι καταχωρημένος στο Μητρώο Ονομάτων Internet με αριθμό πρωτοκόλλου 1835106, καθώς και όλοι οι υποχώροι του (subdomains),

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΡΟΟΙΜΙΟ ΕΓΓΡΑΦΗ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ H PROGRAMMA η εταιρεία που δημιούργησε τον δικτυακό τόπο programma.com.gr προσφέρει τις υπηρεσίες της υπό τους κάτωθι όρους χρήσης τους οποίους ο επισκέπτης / χρήστης των σελίδων του δικτυακού

Διαβάστε περισσότερα

Links to other sites ("Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες") Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links ("δεσμούς") προς άλλα web sites τα οποία και δεν

Links to other sites (Δεσμοί με άλλες ιστοσελίδες) Η ιστοσελίδας μας περιλαμβάνει links (δεσμούς) προς άλλα web sites τα οποία και δεν Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη των υπηρεσιών του site (stathiskotidis.gr) υπόκειται στους όρους του παρόντος κειμένου καθώς και από τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών

Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Όροι Παροχής Υπηρεσιών Εφαρμογών Ογκομέτρησης Δεξαμενών Τελευταία ενημέρωση: 06/06/2014 Οι υπηρεσίες που σας παρέχει η Εφαρμογή Ογκομέτρησης Δεξαμενών ( ΕΟΔ ) υπόκεινται στους ακόλουθους Όρους Παροχής

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS

ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ BULK SMS ΤΗΣ CYTACOM SOLUTIONS 1. ΓΕΝΙΚΑ 1.1 Η Υπηρεσία Μαζικής Αποστολής Μηνυμάτων (Bulk SMS) (που στο εξής θα καλείται «η Υπηρεσία») παρέχει τη δυνατότητα σε οποιοδήποτε νομικό ή φυσικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Στην Αθήνα, σήμερα, την.., μεταξύ αφενός: A. Της ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗΣ ΑΡΧΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, με έδρα την Αθήνα, οδός Πειραιώς 132, Αθήνα Τ.Κ. 118 54, με αριθμό φορολογικού μητρώου 099441906,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΜΠΙΣΤΕΥΤΙΚΟΤΗΤΑΣ /νση Περιφ. Πελοποννήσου - Ηπείρου Περιοχή Ζακύνθου Οπτική Επιθεώρηση Εναερίων ικτύων και Εγκαταστάσεων ιανοµής Μέσης & Χαµηλής Τάσης όλων των γραµµών των Υ/Σ, (R-23, R-24, R-25, R-26, R-27, R-28, R-29,

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Συμμετοχής

Γενικοί Όροι Συμμετοχής Γενικοί Όροι Συμμετοχής Όροι Συμμετοχής στην ενέργεια THE BIG SCRATCH by ThinkDigital Η Μ. ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ThinkDigital Internet και Διαφήμιση» (στο εξής η «Διοργανώτρια»), που εδρεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE. Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ DATE Γενικές πληροφορίες για χρήση της υπηρεσίας Η Υπηρεσία Date by InternetQ (εφεξής καλούµενη η Υπηρεσία ) έχει δηµιουργηθεί από την εταιρία «ΙΝΤΕRNETQ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΠΑΡΟΧΗΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στο... (τόπος υπογραφής) σήμερα την (ημερομηνία υπογραφής), και μεταξύ των εξής συμβαλλομένων μερών: 1. Της (εταιρικός τύπος) εταιρίας με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ PLAY90.GR Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους χρήσης. Εφόσον χρησιµοποιείτε τις υπηρεσίες του play90.gr, αυτό σηµαίνει αυτόµατα την ανεπιφύλακτη αποδοχή εκ µέρους σας όλων των όρων που

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 28/06/2016 Αρ. Πρωτ: 16077 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση για τη δημιουργία πιστών αντιγράφων από ηλεκτρονικό εξοπλισμό της Τράπεζας Πληροφοριών του ΤΕΕ (7.200,00 ) πλέον Φ.Π.Α Στην Αθήνα

Διαβάστε περισσότερα

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014)

EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) EXTERNAL PRIVACY POLICY - 4 th ISACA ATHENS CHAPTER CONFERENCE (2014) Version 1 Approved BoD 72 nd (#14) Effective from 24.09.2014 DOCUMENT HISTORY Version Effective from Approval 1 24.09.2014 BoD 72 nd

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ Δ.Α.ΣΤΑ. Τ.Ε.Ι. ΑΘΗΝΑΣ Καλώς ήλθατε στον δικτυακό τόπο της Δομής Απασχόλησης και Σταδιοδρομίας (Δ.Α.ΣΤΑ.) του Τ.Ε.Ι. Αθήνας http://dasta.teiath.gr. Η επίσκεψη και χρήση των

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/ ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ Ν ΣΥΜΒΑΣΗ Ν/ ιεύθυνση ιαχείρισης Νησιών Υπηρεσίες Κρήτης - Ρόδου Οδός Καστοριάς Κατσαµπάς 713 07 Ηράκλειο Κρήτης Τ.Θ. 1168, 711 10 Ηράκλειο ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν/ 50130/12.05.2015 ΦΥΛΑΞΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Ε ΡΑΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΡΗΤΗΣ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν

4. ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 4.1. Ο Διαχειριστής λαµβάνει όλα τα εύλογα µέτρα για την διασφάλιση των Προσωπικών Δεδοµένων που υπόκειν 1. ΓΕΝΙΚΟΙ, ΕΙΔΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΣΘΕΤΟΙ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1.1. Οι παρόντες όροι χρήσης (Γενικοί Όροι Χρήσης) αποτελούν τους κανόνες και τις προϋποθέσεις χρήσης του διαδικτυακού ιστοτόπου (web site) «http://peloponnisossearch.com»

Διαβάστε περισσότερα

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί.

Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone Ψηφιακό Περιεχόμενο Το Κατάστημα Kindle. Χρήση του Ψηφιακού Περιεχομένου. Περιορισμοί. Άδεια και Όροι Χρήσης του Kindle για iphone ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΣΥΛΛΗΒΔΗΝ ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ,, Η «AMAZON» Ή «ΕΜΕΙΣ»).

Διαβάστε περισσότερα

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Το www.aef.gr είναι το ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης του διαδικτύου, που δημιούργησε η εταιρία Γ. ΕΦΡΑΙΜΙΔΗΣ Α.Ε., η οποία εδρεύει στην Θεσσαλονίκη, στην οδό Ίωνος Δραγούμη 49 ΤΚ 54630, τηλ.

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ

Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ 1. ΕΓΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΧΡΗΣΤΗ / ΜΕΛΟΥΣ Όροι χρήσης ΕΙΣΑΓΩΓΗ O TrelosFoititis (TF) παρέχει στους χρήστες / μέλη του μια συλλογή δεδομένων θεμάτων - σημειώσεων πανεπιστημιακών μαθημάτων, για όλα τα πανεπιστημιακά μαθήματα, που αφορούν όλες τις

Διαβάστε περισσότερα

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS)

Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) Γενικοί Όροι Παροχής Υπηρεσίας EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) 1. H Εταιρεία ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. εφεξής «Εταιρεία» παρέχει με την ονομασία EXPRESS MAIL SERVICE (EMS) μία υπηρεσία επείγουσας διεθνούς μεταφοράς

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ

Σ Υ Μ Β Α Σ Η. «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Επιμελητηρίου Ηρακλείου ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ Σ Υ Μ Β Α Σ Η Επιμελητηρίου Ηρακλείου & ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας κατά το πρότυπο ΙSO 9001:2008» Σχεδιασμός-Ανάπτυξη-Εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης Ποιότητας

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE

ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ ΓΙΑ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ SEAGATE ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΧΤΙΚΑ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΑΔΕΙΑΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ (Σ.Α.Χ.Τ.Χ.). ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΚΛΙΚ ΣΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ «I AGREE» Ή

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 1 ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΑΓΑΘΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡΘΡΟ 1 ΣΚΟΠΟΣ: Οι παρακάτω Γενικοί Όροι Πώλησης Αγαθών και Παροχής Υπηρεσιών θα εφαρμόζονται: i) Σε όλες τις συμβάσεις πώλησης αγαθών μεταξύ της Θ.

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΠΛΑΙΣΙΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΔΔΥΠΠΥ - ΠΥΡΑΜΙΣ ΓΙΑ ΤΟ 2015 Το Πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ ΕΔΔΥΠΠΥ και ΠΥΡΑΜΙΣ για τη χρήση της Υπηρεσίας του Ηλεκτρονικού Ιατρικού Φακέλου και της Πύλης «για την Υγεία μου» κατά

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE

ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE ΣΥΜΒΑΣΗ ΒΑΣΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ALTEC SOFTWARE Στην Αθήνα, σήμερα, κατά την ημερομηνία που εμφανίζεται επί του Δελτίου Αποδοχής, που υπογράφεται από τους συμβαλλόμενους, επισυνάπτεται

Διαβάστε περισσότερα

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5

2012 PEOPLECERT. All rights reserved Process: Physical & Information Security ID No: PIS_D_01-4ver02.2_GR/ 29.10.12 Page 1 of 5 Όροι και Προϋποθέσεις Χρήσης και Υπηρεσιών O δικτυακός αυτός τόπος (www.peoplecert.org) και οι συσχετιζόμενες με αυτόν ηλεκτρονικές υπηρεσίες (π.χ. passport.peoplecert.org, candidate.peoplecert.org, webcandidate.peoplecert.org,

Διαβάστε περισσότερα

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης

Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης Kindle για PC Άδεια και όροι χρήσης ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΝΑΠΤΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΕΣΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ AMAZON DIGITAL SERVICES, INC. (ΜΕ ΤΙΣ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΕΣ ΜΕ ΑΥΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ, Η "AMAZON" Ή "ΕΜΕΙΣ"). ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΔΙΑΒΑΣΤΕ

Διαβάστε περισσότερα

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ HPE ΟΡΟΙ ΠΕΛΑΤΩΝ - ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1. Συμβαλλόμενα Μέρη. Οι παρόντες όροι συνιστούν τη σύμβαση («Σύμβαση») που διέπει την αγορά επαγγελματικών υπηρεσιών από το νομικό πρόσωπο του ομίλου Hewlett

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΚΟΠΟΣ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ Ο δικτυακός τόπος unilife.gr αποτελεί ιδιοκτησία της εταιρείας ΓΙΟΥΝΙΛΑΪΦ ΙΚΕ, η οποία εδρεύει στο Π. Φάληρο, Λεωφ. Αμφιθέας 70. Με την είσοδό του στο δικτυακό αυτό τόπο ο επισκέπτης/χρήστης

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΣΗΣ ΑΝΑΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗΣ (Τίτλος του Έργου) Στ... σήμερα.... ημέρα.οι παρακάτω συμβαλλόμενοι : (Στοιχεία Φυσικού ή Νομικού προσώπου) 1. Ο., που θα ονομάζεται στο εξής, για συντομία,

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ & ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ O παρών δικτυακός τόπος http: //www.playopap.gr ( εφεξής η «ιστοσελίδα»), ανήκει στην ΟΠΑΠ Α.Ε. και έχει ως στόχο την πληροφόρηση/ προσωπική ενημέρωση των συνεργατών

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 15/02/2016 Αρ. Πρωτ:4472 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών για την ενημέρωση των μελών του ΤΕΕ και της κοινής γνώμης σχετικά με τις κοινές θέσεις του ΤΕΕ και των λοιπών επιστημονικών

Διαβάστε περισσότερα

Web : PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR

Web :    PBX : Post : Κουταρέλια 54 Βόλος GR Web : http://www.friktoria.com/ e-mail : sales@friktoria.com PBX : +30.2421100659 Post : Κουταρέλια 54 Βόλος 38333 GR ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ και ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ Άρθρο 1: Γενικά 1.1. Εκτός εάν συμφωνηθεί διαφορετικά,

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι

Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ. Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΣΦΗΚΑΚΗΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΙΚΗΓΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΑΘΗΝΑ 2009 Ι ΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στον Ασπρόπυργο Αττικής, σήµερα... 2011, οι παρακάτω συµβαλλόµενοι ΑΠΟ ΤΗ ΜΙΑ ΠΛΕΥΡΑ 1. Η ανώνυµη εταιρία µε την επωνυµία «BIG SOLAR

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα, σήμερα την 6 η Νοεμβρίου 2014, τα συμβαλλόμενα μέρη: αφενός η «ΕΝΩΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΕΝ.Π.Ε.)», Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου που εδρεύει στην Αθήνα, επί της

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV

15SYMV ΚΥΡΙΟΣ ΕΡΓΟΥ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΝΑΞΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΣ: ICTS SECURITY SOLUTIONS ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Νάξο σήμερα την Πέμπτη 12/03/2015 οι παρακάτω Συμβαλλόμενοι, ήτοι αφ ενός μεν: Η εταιρεία με την επωνυμία

Διαβάστε περισσότερα

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών

Αποκήρυξη ευθυνών. Συλλογή Προσωπικών Πληροφοριών Αποκήρυξη ευθυνών Του γραφείου προώθησης ιατροτεχνολογικών προϊόντων Δ.Καρβούνης δεσμεύεται να καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να παρέχει στα μέλη του τα καλύτερα δυνατά προϊόντα και υπηρεσίες.

Διαβάστε περισσότερα

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας.

Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι και κανονισμοί του site Αυτό το έγγραφο διέπει τη σχέση σας με την ΦΟΡΤΙΣ Εμπορική ΑΕ όταν χρησιμοποιείτε τις online υπηρεσίες μας. Όροι υπηρεσιών Προσφέρουμε σε εσάς τις υπηρεσίες μας που υπόκεινται

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ. Ενημέρωση Χρηστών. του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ του Δικτυακού Τόπου www.football-integrity.gr Όροι χρήσης Ενημέρωση Χρηστών Ενημέρωση Χρηστών Η Διεθνής Διαφάνεια-Ελλάς, σύμφωνα με το περιεχόμενο και την εφαρμογή του ν. 2472/1997, ενημέρωνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Α.Ε ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ EMIR TR Έκδοση 1.1 Ιανουάριος 2014 1. ΟΡΙΣΜΟΙ Για τους σκοπούς της παρούσας σύμβασης οι παρακάτω όροι θα έχουν την εξής

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering

ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν SKIAS. engineering ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Ω Ν Αριστοτέλους 121, 73100, Χανιά Κρήτης, Τηλ: 2821051544 - Fax: 2821051184 - Web: www.skias-.gr Π Ρ Ο Φ Ι Λ Το exetastiki.gr αναπτύχθηκε το 2007 από το Τεχνικό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔAΠΜ 41509 ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΜΕ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΑΔΜΗΕ Α.Ε. ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΤΥΠΟ ΤΕΥΧΟΣ 3 Σ Χ Ε Δ Ι Ο Σ Υ Μ Β Α Σ Η Σ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Άρθρο 1 : Αντικείμενο Σύμβασης Άρθρο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more

ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more ΟΡΟΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΕΠΙΒΡΑΒΕΥΣΗΣ go4more Οι παρακάτω όροι διέπουν τη λειτουργία του προγράμματος go4more (εφεξής καλούμενο το «Πρόγραμμα») που δημιούργησε η Εθνική Τράπεζα (εφεξής καλούμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Διεύθυνση Οικονομικών Λειτουργιών Λεωφ. Συγγρού 49 117 43 Αθήνα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθ.: ΔΟΛ 600001/2015 Έργο : «Παροχή Υπηρεσιών Ηλεκτρονικής Τιμολόγησης, Αρχειοθέτησης και Ηλεκτρονικής Ανταλλαγής Δομημένης Πληροφορίας

Διαβάστε περισσότερα

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά

Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr. 1. Γενικά Όροι Χρήσης Δικτυακού Τόπου www.pizzafan.gr 1. Γενικά Ο δικτυακός τόπος www.pizzafan.gr αποτελεί ιδιοκτησία της ΦΑΝΑΤΙΚΣ ΠΙΤΣΑ ΠΑΡ. ΥΠ & ΕΚΜ. ΕΣΤ ΕΠΕ. Υπεύθυνος Εκπρόσωπος Διαχείρισης Δεδομένων των πελατών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ μέρη: ΣΧΕΔΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΗΣ ΧΟΡΗΓΙΑΣ Στην Αθήνα σήμερα Τετάρτη 11 Νοεμβρίου 2009 τα εξής συμβαλλόμενα 1. Αφενός η ανώνυμη εταιρία με την επωνυμία «ATTICA BANK Ανώνυμη Τραπεζική Εταιρεία», και τον

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ Τρίπολη, 21/11/2016 ΕΡΥΘΡΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ 28 & ΚΑΡΥΩΤΑΚΗ Α.Φ.Μ.: 099727226 Δ.Ο.Υ.: ΤΡΙΠΟΛΗΣ Αρ. Πρωτ: 10003 22100 ΤΡΙΠΟΛΗ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ: http://www.uop.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Σύμβαση αριθ. ΔΝΕΜ.. Παροχή Υπηρεσίας: «Εκπόνηση Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για την Γ. Μ. 400kV ΚΥΤ Ν. ΣΑΝΤΑΣ (ΕL) Υ/Σ Maritsa East 1(BG)» Ανάδοχος :.. ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Στην Αθήνα σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΔΕΚΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΜΠ 1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ Το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο έχει αναπτύξει και λειτουργεί σύγχρονη υποδομή Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών (Δίκτυο Επικοινωνιών, Υπολογιστικές

Διαβάστε περισσότερα

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.

Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Σε περίπτωση απόκλισης ερμηνείας, υπερισχύει το κείμενο στην αγγλική γλώσσα. Όροι Χρήσης XtraMath Παρακαλούμε όπως διαβάσετε προσεκτικά τους παρακάτω Όρους Λειτουργίας. Με τη δημιουργία ενός λογαριασμού

Διαβάστε περισσότερα

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ

1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ 1: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Με το παρόν το ΟΚΜ τίθενται κανόνες που ο χρήστης αποδέχεται για την συναλλαγή με το site. O χρήστης πρέπει να είναι ηλικίας δεκαοχτώ (18) χρονών τουλάχιστον. 1.Α Ε ΜΑΙL Το e-mail που δίδεται

Διαβάστε περισσότερα

14SYMV

14SYMV INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2014.06.25 11:10:52 EEST Reason: Location: Athens ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΑΛΜΩΠΙΑΣ Αριδαία 25 / 06 /2014 Αρίθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00

ΣΥΜΒΑΣΗ. Στις Αχαρνές, σήμερα 15 του μήνα Σεπτεμβρίου, του έτους 2015, ημέρα Τρίτη, και ώρα 10:00 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αχαρνές, 15/09/2015 Αριθμ. πρωτ.: 62159 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις Αχαρνές, σήμερα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 1. Η «Tupperware Hellas Α.Β. & Ε.Ε», Ακαδημίας 4 - Αθήνα, (εφεξής ο «Διοργανωτής») προκηρύσσει, σε συνεργασία και με την επιμέλεια της ASM Publications PC διαγωνισμό με την ονομασία «Γεύση

Διαβάστε περισσότερα

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ)

12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 12.11.2014 Όροι συμμετοχής σε διαγωνισμό ενέργειας SUBITO (13/11/2014-08/01/2015) ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΚΛΗΡΩΣΗ PLAYSTATION 4 (SUBITO ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ) 1. Στο διαγωνισμό που διοργανώνει η αλυσίδα καταστημάτων με

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ

Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων. 1. Του <Οργανισμού, π.χ. Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρείας> με την επωνυμία., με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ Συμφωνητικό Κατάθεσης Πόρων Στην Αθήνα σήμερα την μεταξύ των: 1. Του με την επωνυμία, με έδρα την, οδός, με ΑΦΜ και ΔΟΥ, όπως νομίμως εκπροσωπείται

Διαβάστε περισσότερα

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης

Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Λογισμικό Aegate - Όροι χρήσης Οι παρόντες όροι χρήσης ("Όροι") ισχύουν ανάμεσα σε εσάς ("Εσείς") και την Aegate Limited της Aegate Ltd, H9 The Courtyard, Melbourn Science Park, Melbourn, Herts, SG8 6HB,

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΩΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΤΗΣ NES NEW ENERGY SYSTEMS LTD 1. Γενικοί Όλες οι προμήθειες, υπηρεσίες, προσφορές και συμβάσεις αγοράς της NEW ENERGY SYSTEMS LTD, ΦΠΑ BG 127556951, εφεξής

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των :

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ. Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΞΟΥΣΙΟΟΤΗΜΕΝΟΥ ΠΩΛΗΤΟΥ Στην Αθήνα σήµερα την... του µηνός...του έτους... ηµέρα... µεταξύ των : α) της εταιρείας µε την επωνυµία TELESUITE LTD», η οποία έχει συσταθεί και λειτουργεί δυνάµει του

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΚΧΩΡΗΣΗΣ ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ Στην Αθήνα σήμερα την..., οι κάτωθι συμβαλλόμενοι, ήτοι: 1] Η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»

Διαβάστε περισσότερα

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι:

Στην Τρίπολη σήμερα την 31 Δεκεμβρίου 2013, ημέρα Τρίτη του έτους 2013, οι πιο κάτω Συμβαλλόμενοι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & Τρίπολη: 31-12-2013 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΠ: 26370 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΑΝΑΡΚΑ ΙΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΤΡΙΠΟΛΗΣ «Η ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΤΡΙΑ» ΣΥΜΒΑΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΟΥ ΠΑΝΑΡΚΑΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ALPHA ALERTS Η Τράπεζα προσφέρει στον πελάτη κάτοχο των καρτών που εκδίδει (εφεξής «Κάτοχος») την «Υπηρεσία Alpha alerts», η οποία αποτελεί υπηρεσία αποστολής γραπτών ενημερωτικών

Διαβάστε περισσότερα

16SYMV

16SYMV Αθήνα, 11/08/2016 Αρ. Πρωτ: 19853 Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Σύμβαση παροχής υπηρεσιών με απευθείας ανάθεση για τη δημιουργία Κέντρου Διαιτησίας στο ΤΕΕ συνολικού ποσού δέκα χιλιάδων Ευρώ (10.000,00

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010

Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης PS.PACK2.12X.1 Version 1.0 10/2010 Το παρόν έγγραφο σας παρέχει λεπτομερείς πληροφορίες σχετικά με τη Σύμβαση Βασικής Υποστήριξης Αντιπροσώπου που έχετε συνάψει με εμάς. Παρακαλώ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ Σας καλωσορίζουμε στην ιστοσελίδα http://www.globonweb.com, το περιεχόμενο της οποίας ανήκει εξ ολοκλήρου στον ΓΟΥΤΑ ΔΗΜΗΤΡΙΟ (GLOBONWEB), με την ιδιότητά του ως παρόχου υπηρεσιών

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «ΓΙΝΕ ΤΟ ΕΞΩΦΥΛΛΟ ΤΟΥ ΝΕΟΥ ΜΥΘΙΣΤΟΡΗΜΑΤΟΣ ΤΟΥ ΚΩΣΤΑ ΚΡΟΜΜΥΔΑ» ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΚΔ. ΔΙΟΠΤΡΑ 1] Οι πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο συμμετοχής και την απονομή των επάθλων αποτελούν μέρος των παρόντων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ 1. Εισαγωγή 1.1. Η λειτουργία του παρόντος διαδικτυακού τόπου www.transparency.gr υποστηρίζεται από το σωματείο «Διεθνής Διαφάνεια Ελλάς» (στο εξής: ο «Φορέας») με σκοπό

Διαβάστε περισσότερα

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του

Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του Σ Υ Μ Β Α Σ Η ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΔΥΟ (2) ΘΕΣΕΩΝ ΣΤΑΘΜΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ ΜΕ ΒΕΝΖΙΝΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ Στην Αθήνα σήμερα την 22 του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2016, μεταξύ των συμβαλλομένων, αφενός μεν του στην

Διαβάστε περισσότερα

Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την )

Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την ) Όροι διενέργειας διαγωνισμού theconcept TAVROS με τέσσερα δώρα (λήξη συμμετοχών την 15-1-2017) 1. Η theconcept TAVROS (περαιτέρω ο «Διοργανωτής»), προκηρύσσει διαγωνισμό (περαιτέρω ο «Διαγωνισμός»), ο

Διαβάστε περισσότερα

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία

Άρθρο 1 Σκοπός. Άρθρο 2 Ερμηνεία BGBl. III - Ausgegeben am 15. Juni 2015 - Nr. 78 1 von 10 ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΚΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΑΥΣΤΡΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΜΟΙΒΑΙΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ. ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΟΡΟΙ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΥ ΤΟΠΟΥ ekloges.paomprosta.gr ΚΑΙ ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ Α. Γενικοί Όροι Πρόσβασης και Χρήσης Σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και της αποφάσεις του Διοικητικού

Διαβάστε περισσότερα

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης

Τροποποίηση των Όρων Χρήσης Η Μονάδα Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής «Ευγονία», εφεξής η «μονάδα» δημιούργησε τον διαδικτυακό τόπο www.eugonia.com.gr εφεξής ο «Διαδικτυακός Τόπος», και κάθε πληροφορία ή στοιχείο (π.χ. έγγραφα,

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής

Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής Όροι χρήσης Παρακαλείσθε όπως αναγνώσετε τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις παροχής υπηρεσιών, προτού προβείτε: Στη χρήση ή αγορά του συστήματος online booking με διακριτικό τίτλο Car Rental Booking -

Διαβάστε περισσότερα

Όροι χρήσης B2Green. Έννοιες

Όροι χρήσης B2Green. Έννοιες Έννοιες Πύλη: ο δικτυακός τόπος b2green.gr Πλατφόρμα b2green.gr: είναι το σύνολο των πληροφοριακών στοιχείων που φιλοξενούνται στην Πύλη συμπεριλαμβανομένων των προϊόντων και των υπηρεσιών των Επαγγελματιών,

Διαβάστε περισσότερα

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ

Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Συμφωνία Παρακαταθήκης Μεταξύ Καταθέτης Κος / Κα Διεύθυνση Τ.Κ. Τηλ. Email Γκαλερί Peter s Gallery Ιωάννη Πολέμη 31, 3085 Λεμεσός Τηλ. +357 25384804 Fax +357 25384204 info@petersgallery.com.cy Αιτιολογική

Διαβάστε περισσότερα

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ

TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ TOTAL IMMERSION D FUSION RUNTIME ΣΥΜΒΑΣΗ Α ΕΙΑΣ ΤΕΛΙΚΟΥ ΧΡΗΣΤΗ Παρακαλούµε διαβάστε προσεκτικά τους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης (εφεξής η «Άδεια») µεταξύ της TOTAL IMMERSION και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΠΑΙΓΝΙΟ ΛΑΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής, λειτουργίας, κυκλοφορίας,

Διαβάστε περισσότερα

e-genius.gr 2006 All rights reserved.

e-genius.gr 2006 All rights reserved. e-genius.gr 2006 All rights reserved. ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΕΑΙ η αναδημοσίευση, η αναπαραγωγή, ολική, μερική ή περιληπτική ή κατα παράφραση ή διασκευή απόδοση του περιεχομένου του παρόντος web site με οποιονδήποτε

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΟΣ Όροι Χρήσης Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση του παρόντος διαδικτυακού τόπου και του ηλεκτρονικού καταστήματος all-about-sneakers.com, οφείλετε να αποδεχτείτε τους όρους χρήσης και αγορών όπως αυτοί εκτίθενται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ

ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ ΠΑΙΓΝΙΟ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΝΤΙΛΗΨΗΣ Σύμβαση Προσχώρησης Η ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΛΑΧΕΙΑ ΑΕ, δυνάμει του Ν.4183/2013 (Κύρωση της από 30.07.2013 Σύμβασης Παραχώρησης), έχει το αποκλειστικό δικαίωμα παραγωγής,

Διαβάστε περισσότερα