ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Bρυξέλλες, COM(2001) 681 τελικό ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το γενικό πλαίσιο Οι προκλήσεις Η δηµογραφική εξέλιξη Οι µετασχηµατισµοί της νεολαίας Η συµµετοχή τωννέωνστη δηµόσια ζωή Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Η παγκοσµιοποίηση Μία ανταλλαγή απόψεων µε πλούσια αποτελέσµατα Τα µηνύµατα κλειδιά Μια νέα φιλοδοξία Ο ειδικότερος τοµέας της νεολαίας Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού Το πεδίο παρέµβασης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στο τοµέα της νεολαίας Η καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών Η χρήση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ Συµπέρασµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1 Τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων ενυπάρχει δηµοκρατία χωρίς συµµετοχή Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Εκπαίδευση, ένα σηµαντικό στάδιο για τους νέους Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Η απασχόληση ως µέσο για τηνκαλύτερη ενσωµάτωση τωννέων Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων

3 4. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της νεολαίας Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Μια Ευρώπη που βασίζεται σε αξίες Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Εισηγήσεις στο λευκό βιβλίο Παράρτηµα 2 Συνοπτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής δράσης στον τοµέα της νεολαίας Tο πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ Πολιτικές πρωτοβουλίες µε αντίκτυπο στη νεολαία Χρηµατοδότηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και της προστασίας τωννέων Ο χάρτης τωνθεµελιωδώνδικαιωµάτων Υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εισηγήσεις από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ιάλογος µε το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας Tο έργο του Συµβουλίου της Ευρώπης Μελέτες και δηµοσκοπήσεις που ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η απόφαση να δηµοσιευθεί το λευκό βιβλίο για τη νεολαία, και κυρίως η απόφαση πριν από τη δηµοσίευση αυτή να πραγµατοποιηθεί ευρεία ανταλλαγή απόψεων, πηγάζουν κατά κύριο λόγο από τη θέληση να προωθήσουµε νέες µορφές ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια το λευκό βιβλίο εντάσσεται τέλεια στη γραµµή που χάραξε η Επιτροπή τονιούλιο του παρόντος έτους µε τηνέγκριση του λευκού βιβλίου για τη διακυβέρνηση, γραµµή που επιδιώκει να ανοίξει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συµµετοχή των πολιτών, συνεπώς και των νέων πολιτών, στις αποφάσεις που τους αφορούν. Οι νέοι στο προσκήνιο Τα αποτελέσµατα της ευρείας ανταλλαγής απόψεων που πραγµατοποιήθηκε πριν από την εκπόνηση του παρόντος λευκού βιβλίου είναι σαφή: παρά την ποικιλοµορφία τωνκαταστάσεων, οι νέοι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες αλλά και τις ίδιες δυσκολίες. Οι νέοι αποτελούν µία οµάδα σε πλήρη εξέλιξη, η οποία χαρακτηρίζεται από τηνπρόσβαση στηναπασχόληση και τη δηµιουργία οικογένειας σε µεγαλύτερη ηλικία, το συνεχές πέρασµα από την εργασία στις σπουδές και αντίστροφα, αλλά κυρίως από ατοµικές πορείες πολύ διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Το σχολείο ή το πανεπιστήµιο, η απασχόληση και το κοινωνικό περιβάλλονδενδιαδραµατίζουντονίδιο ρόλο ως παράγοντες κοινωνικής ενσωµάτωσης. Η αυτονοµία κερδίζεται όλο και πιο αργά. Αυτό µεταφράζεται συχνά σε µια συναίσθηση του ευάλωτου της κατάστασής τους, σε µια απώλεια εµπιστοσύνης στα ισχύοντα συστήµατα λήψης αποφάσεων και παράλληλα σε µια κάποια αδιαφορία για τις παραδοσιακές µορφές συµµετοχής στο δηµόσιο βίο, αλλά και συµµετοχής στις οργανώσεις νεολαίας. Ορισµένοι λένε ότι δεντους εκφράζουνπάντα οι δηµόσιες πολιτικές που έχουνσχεδιαστεί από και για τους µεγαλύτερούς τους. Ένα µέρος των νέων οχυρώνεται µέσα στην αδιαφορία και στονατοµικισµό, ένα άλλο έλκεται από τρόπους έκφρασης ενίοτε υπερβολικούς, που βρίσκονται ακόµα και στο περιθώριο τωνδηµοκρατικώνδιαύλων ένας µεγάλος αριθµός τωννέωναυτώνόµως επιθυµεί να συµµετάσχει, να επηρεάσει τις πολιτικές, αλλά δενβρίσκει τοντρόπο για να το επιτύχει. Οι νέοι της Ευρώπης έχουν παρ όλ αυτά πράγµατα να πουν, γιατί πρώτοι αυτοί επηρεάζονται από τις οικονοµικές εξελίξεις, τις δηµογραφικές ανισορροπίες, την παγκοσµιοποίηση ή τηνποικιλοµορφία τωνπολιτισµών. Από αυτούς ζητάµε να ανακαλύψουν άλλες µορφές κοινωνικών σχέσεων, άλλους τρόπους έκφρασης της αλληλεγγύης, να βιώσουν τις διαφορές και να εµπλουτιστούν από αυτές, τη στιγµή που νέες αβεβαιότητες κάνουν την εµφάνισή τους. Παρά το πολύπλοκο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο, οι νέοι αποδεικνύουν ότι διαθέτουνµεγάλη ικανότητα προσαρµογής. Οι πολιτικοί ιθύνοντες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουντηναρµοδιότητα να διευκολύνουντηνπροσαρµογή αυτή εξασφαλίζοντας στους νέους ένα πλήρως ενεργό ρόλο στις κοινωνίες µας. Οι νέοι και οι Ευρώπη 4

5 Η συζήτηση σχετικά µε το µέλλοντης Ευρώπης έχει αρχίσει. Μια διεύρυνση χωρίς προηγούµενο θα δηµιουργήσει επίσης νέες προοπτικές. Από τα τελευταία αυτά χρόνια ευρωπαϊκού πολιτικού βίου αντλούµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα: η Ένωση πρέπει να οικοδοµηθεί από τους Ευρωπαίους. Οι ανταλλαγές απόψεων που οργανώνονται για τηνπροετοιµασία της εξέλιξης της Ένωσης, οι προβληµατισµοί που αναπτύσσονται γύρω από το θέµα της «διακυβέρνησής» της πρέπει επίσής να συµπεριλαµβάνουν αυτούς που θα πάρουν αύριο τη σκυτάλη. Το ευρωπαϊκό όραµα είναι το ίδιο νεαρό σε ηλικία, βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της διαµόρφωσης και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο συζήτησης: για να προχωρήσει χρειάζεται φιλοδοξία, ενθουσιασµό, αλλά και τηνπροσήλωση της νεολαίας στις αξίες στις οποίες βασίζεται. Οι νέοι το δήλωσαν µε σαφήνεια: θέλουν να ακούγεται η φωνή τους και να αντιµετωπίζονται ως ισότιµοι συνοµιλητές: θέλουννα συµβάλλουνστηνοικοδόµηση της Ευρώπης, θέλουννα επηρεάζουντη συζήτηση σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξή της. Έχει έρθει η στιγµή να αντιµετωπίσουµε τους νέους ως δύναµη στην πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόµηση, και όχι ως ένα πρόβληµα που πρέπει να διαχειριστούµε. Πρέπει εποµένως να τους δώσουµε τα µέσα για να εκφράσουν τις ιδέες τους, να τις αντιπαραβάλουν µε τις ιδέες των άλλων πρωταγωνιστών της κοινωνίας των πολιτών. Από το τοπικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο: µια νέα δυναµική Τα περισσότερα από τα πεδία δράσης τα οποία µνηµονεύονται στο παρόν λευκό βιβλίο απευθύνονται τα κράτη και τις περιφέρειες της Ευρώπης, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο αρµόδιες για τηνεφαρµογή τωνενεργειώνυπέρ της νεολαίας. Πράγµατι, το τοπικό επίπεδο, εκεί όπου οι νέοι µπορούν να κρίνουν µε συγκεκριµένο τρόπο τα αποτελέσµατα της προσωπικής τους δέσµευσης, είναι αυτό στο οποίο µαθαίνει κανείς να λειτουργεί ενεργά ως πολίτης. Συµµετέχοντας στη ζωή του σχολείου, της συνοικίας, του δήµου ή ενός συλλόγου οι νέοι αποκτούντηνπείρα, αλλά και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αφιερωθούν περισσότερο, τώρα ή αργότερα, στη δηµόσια ζωή, ακόµα και σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Συµµετέχοντας σε κοινωνικές δραστηριότητες ανοιχτές σε όλους οι νέοι συµβάλουν σε µια πιο αλληλέγγυα κοινωνία και ασκούν πλήρως το ρόλο τους ως πολίτες. Ωστόσο είναι σηµαντικό να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στις ενέργειες υπέρ της νεολαίας, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και οι συνέργειες, αλλά µε σεβασµό και αξιοποίηση τωναρµοδιοτήτωνπου χαρακτηρίζουνκάθε επίπεδο παρέµβασης. Αυτό ζητούνοι νέοι τωνοποίωνζητήθηκε η γνώµη, αυτό επιθυµεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό προτείνουν τα κράτη µέλη, που εξέφρασανόλα απόψεις που κινούνται προς αυτήντηνκατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής που ξεκίνησε η Επιτροπή. Για να ανταποκριθεί στα αιτήµατα αυτά, το λευκό βιβλίο προτείνει ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας αποτελούµενο από δύο γενικές πτυχές: τηνεφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον ειδικότερο τοµέα της νεολαίας και την καλύτερη συνεκτίµηση της διάστασης της νεολαίας στην εκπόνηση των άλλων πολιτικών. Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση θα δηµιουργήσει µια τοπική δυναµική, θα τονώσει τη δηµιουργικότητα καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή και τη σύγκριση των ορθών πρακτικών, την αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο των προσπαθειών που συντελούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από τα άτοµα και από τις οργανώσεις που είναι αρµόδιες για τη νεολαία. Θα δώσει τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί µια κοινή προσέγγιση, να γίνουν περισσότερο γνωστά τα θέµατα που 5

6 αφορούντη νεολαία, να υπάρξει µεγαλύτερη συνεργασία και να καθοριστούν κοινοί στόχοι. Να µην πάψουµε να ακούµε τη φωνή των νέων, να προβάλλουµε τις τοπικές πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνουµε τα κράτη µέλη να συνεργάζονται καλύτερα, να θέσουµε εδώ και τώρα σε εφαρµογή συγκεκριµένες ενέργειες στο πλαίσιο των υπαρχόντωνευρωπαϊκώνπρογραµµάτωνκαι να εκφράσουµε καλύτερα τη διάσταση «νεολαία» στο σύνολο των πολιτικών, αυτή είναι η διαδικασία που προτείνει το λευκό βιβλίο για τη δηµιουργία τωνσυνθηκώνπου θα επιτρέψουντηνπλήρη συµµετοχή τωννέωνστη ζωή δηµοκρατικών, ανοιχτών και αλληλέγγυων κοινωνιών. 6

7 1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διευρυµένη Ευρώπη θα αριθµεί 75 εκατοµµύρια νέους ηλικίας ετών 1. Όποια και αν είναι η ετερογένειά τους (όσοναφορά τηνπρόσβαση στηναγορά εργασίας, τηνεκπαίδευση, τηνοικογενειακή ζωή, τα εισοδήµατα, κ.τ.λ.), οι νέοι διεκδικούντηνιδιότητά τους ως πολίτες, από τηνοποία απορρέουντα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. Η επένδυση στη νεολαία σηµαίνει επένδυση σε αυτό που αποτελεί τον πλούτο των κοινωνιών µας, τωνσηµερινώνκαι τωναυριανών. Πρόκειται συνεπώς για ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του πολιτικού στόχου που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα, δηλαδή να καταστεί η Ευρώπη «η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο». Οι συνθήκες επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση σε πολυάριθµους τοµείς 2 που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τη νεολαία: καταπολέµηση τωνδιακρίσεων, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, απασχόληση, καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, πολιτισµός, υγεία, προστασία τωνκαταναλωτών, ελεύθερη κυκλοφορία τωνατόµων, προστασία του περιβάλλοντος, κινητικότητα των νέων ερευνητών, αναπτυξιακή συνεργασία και καταπολέµηση της φτώχειας. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες κοινοτικές ενέργειες που αφορούν πιο άµεσα τους νέους: στοντοµέα της εκπαίδευσης, αλλά και στοντοµέα της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, ή πιο πρόσφατα στοντοµέα της πρόσβασης στις τεχνολογίες της πληροφορίας, για να αναφέρουµε µόνον ορισµένα παραδείγµατα. Πέρα από τις γενικές και τοµεακές πολιτικές που αφορούν τους νέους, αναπτύχθηκε και ένα άλλο είδος δραστηριοτήτωνπου ευνοεί τηνκινητικότητα, τις διαπολιτιστικές συναντήσεις, τηνιδιότητα του πολίτη, τονεθελοντισµό. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει του άρθρου 149 της συνθήκης 3, η Ένωση έθεσε σε εφαρµογή σειρά ενεργειών, Η νεότητα θεωρείται εδώ ότι καλύπτει την περίοδο της ζωής µεταξύ 15 και 25 ετών κατ αναλογία µε την απόφαση που έλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Ο όρος διευρυµένη Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 12 χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακή διαδικασία. Βλ. παράρτηµα 2 «Επισκόπηση των ευρωπαϊκών ενεργειών υπέρ της νεολαίας». Το συνθετικό έγγραφο περιέχει το σύνολο των ευρωπαϊκών κεκτηµένων στον τοµέα της νεολαίας, κεκτηµένων στα οποία πρέπει να προστεθεί κάθε µελλοντική δράση. Άρθρο 149 της συνθήκης: 1. Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράστη τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. 2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο: -να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών -να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών -να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων -να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών -να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών δραστηριοτήτών -να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 7

8 µεταξύ τωνοποίωνσυγκαταλέγεται το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Οι ενέργειες αυτές επέτρεψαν να αρχίσει συνεργασία γύρω από θέµατα που αφορούν την κινητικότητα και τις ανταλλαγές νέων. Σταδιακά, η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε σε άλλους τοµείς, όπως η πληροφόρηση, οι ανταλλαγές µεταξύ των οργανισµών και η εθελοντική υπηρεσία. Γενικότερα, ορισµένα θέµατα - όπως η συµµετοχή ή η αυτονοµία των νέων -, που δενεµπίπτουνάµεσα στις κοινοτικές αρµοδιότητες, αξίζει λόγω της στενής σχέσης τους µε τον τοµέα της νεολαίας και του αντικτύπου τους στο πολιτικό επίπεδο να εξεταστούνσε βάθος, προκειµένου να παρασχεθεί στα κράτη µέλη ένα πρακτικό εργαλείο για το συντονισµό των ενεργειών τους στους σχετικούς τοµείς. Όλες αυτές οι ειδικές ενέργειες υπέρ της νεολαίας έχουν λάβει τη συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε κατά τηνέγκριση των προγραµµάτωνείτε υπό τη µορφή ψηφισµάτωνή ακροάσεωννέων. Το Συµβούλιο τωνυπουργώννεολαίας, από τη µεριά του, έχει εκδώσει σειρά ψηφισµάτων σχετικά µε τη συµµετοχή, το εκπαιδευτικό δυναµικό του αθλητισµού, την κοινωνική ένταξη, το πνεύµα πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητας των νέων. Η δε Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εκδίδουν τακτικά θετικές και ενθαρρυντικές γνώµες σχετικά µε διάφορα θέµατα που αφορούν τη νεολαία. Το ερώτηµα που τίθεται πλέον είναι εάν οι δραστηριότητες αυτές ανταποκρίνονται στο σύνολο των προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η νεολαία και εάν οι πολιτικοί ιθύνοντες της Ευρώπης αξιοποιούνµε τονκαλύτερο δυνατό τρόπο το δυναµικό που εκπροσωπεί η νεολαία. Πρέπει να διαπιστώσουµε ότι τα ψηφίσµατα και οι δηλώσεις που αφορούσαν τη νεολαία παρέµειναν συχνά στο στάδιο των καλώνπροθέσεωνκαι ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη δεν διαθέτουνµια σφαιρική άποψη σχετικά µε τις πολιτικές και συνεπώς σχετικά µε τα διάφορα µέσα δράσης υπέρ τωννέων. Το ισχύονσύστηµα συνεργασίας όσοναφορά τη νεολαία έχει αγγίξει τα όριά του και ενδέχεται να µην µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις (βλ. σηµείο 2) που πρέπει να αντιµετωπίσει: η δηµογραφική και κοινωνική εξέλιξη που περιπλέκει τις σχέσεις µεταξύ των γενεών το σηµαντικό χάσµα που παρατηρείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ανάµεσα στην νεολαία και τις δηµόσιες υποθέσεις, ενδέχεται να δηµιουργήσει «έλλειµµα ως προς τα θέµατα που αφορούντους πολίτες» η επένδυση στηνποιότητα της συζήτησης για το µέλλοντης Ένωσης, ως δηµοκρατικής επιταγής και η προώθηση της καλύτερης συµµετοχής τωνπολιτών, 3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 4. Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο: - αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών - αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις. 8

9 της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών συντελεστών, που προτείνει το λευκό βιβλίο για τηνευρωπαϊκή διακυβέρνηση 4. Η προώθηση νέων µορφών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης είναι µία από τις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες που καθόρισε η Επιτροπή. Με τονόρο «διακυβέρνηση» πρέπει να εννοούµε το σύνολο των κανόνων, τωνµηχανισµώνκαι τωνπρακτικών που επηρεάζουντη διάρθρωση τωνδιαφόρωνεξουσιώνπου ασκούνται, καθώς και το άνοιγµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ στη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη τωναποφάσεωνπου τους αφορούν. Αυτός ο εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης υποστηρίζεται από πέντε θεµελιώδεις αρχές: το άνοιγµα, τη συµµετοχή, τηνυπευθυνότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη συνεκτικότητα. Ο τοµέας της νεολαίας είναι ένας τοµέας στον οποίο πρέπει κατ εξοχήννα εφαρµόζονται οι αρχές αυτές: Άνοιγµα: εξασφάλιση πληροφόρησης και ενεργού επικοινωνίας µε τους νέους, στη γλώσσα τους, ώστε να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ευρώπης και τις πολιτικές που τους αφορούν. Συµµετοχή: εξασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και προώθηση της συµµετοχής τους στη λήψη τωναποφάσεωνπου τους αφορούν και, γενικά, στη ζωή τωνκοινοτήτωντους. Υπευθυνότητα: ανάπτυξη νέας και διαρθρωµένης συνεργασίας µεταξύ των κρατώνµελώνκαι τωνευρωπαϊκώνθεσµικώνοργάνων, προκειµένου να εφαρµοστούν στο κατάλληλο επίπεδο ευθύνης συγκεκριµένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των νέων. Αποτελεσµατικότητα: αξιοποίηση του δυναµικού που αντιπροσωπεύει η νεολαία, προκειµένου να µπορέσει η νεολαία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κοινωνίας, να µπορέσει να συνεισφέρει στην επιτυχία των διαφόρων πολιτικώνπου τηναφορούνκαι να µπορέσει να οικοδοµήσει τηνευρώπη του αύριο. Συνεκτικότητα: ανάπτυξη ολοκληρωµένης προσέγγισης των διαφόρων πολιτικώνπου άπτονται της νεολαίας και τωνδιαφόρωνκατάλληλωνεπιπέδων παρέµβασης. Η απόφαση να δηµοσιευθεί το λευκό βιβλίο για την νεολαία και κυρίως η διοργάνωση ευρείας ανταλλαγής απόψεων απορρέουν από αυτήν την προσέγγιση της «διακυβέρνησης». 4 «Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση - Λευκό Βιβλίο», COM (2001)428 της

10 2. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2.1. Η δηµογραφική εξέλιξη Εξαιτίας του συνδυασµένου αποτελέσµατος της χαµηλής γεννητικότητας και της αύξησης της µακροβιότητας, οι κοινωνίες µας γερνούν. Ανάµεσα στο 2000 και το 2020, το ποσοστό τωνατόµωνηλικίας θα αυξηθεί από το 16 στο 21 % του συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό των ατόµων ηλικίας ετώνθα αντιστοιχεί κατά τηνίδια περίοδο µόνονστο 11% 5. Η γήρανση του πληθυσµού της ΕΕ των 15 µεταξύ % του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ των 15 20,6 16,2 12,4 10,9 Ηλικιακή οµάδα Έτος Πηγή: Eurostat, ηµογραφικές Στατιστικές 1999, εθνικές προβλέψεις Η ποσοτική αυτή ανισορροπία µεταξύ νέων και λιγότερων νέων θα προκαλέσει µία ποιοτική αλλαγή στις σχέσεωντωνγενεών. Η οικονοµική πίεση στα κοινωνικά συστήµατα αποτελεί µόνον µία πτυχή της πρόκλησης αυτής. Πράγµατι, θα πρέπει όχι µόνο να εφευρεθούν νέοι µηχανισµοί αλληλεγγύης µεταξύ των νέων και των γονιών τους, ακόµα και τωνπαππούδωντους, αλλά κυρίως να οργανωθούν, µε τρόπο ικανοποιητικό για όλους, οι αλλαγές της σκυτάλης µεταξύ τωνγενεώνσε κοινωνίες που γνωρίζουν ριζικούς µετασχηµατισµούς. Από τη γήρανση του πληθυσµού θα προέλθεί επίσης η ανάγκη να κάνουµε έκκληση σε ανθρώπινο δυναµικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να καλύψουµε τηνέλλειψη εργατικού δυναµικού. Οι κοινωνίες µας καλούνται να διαφοροποιηθούν, τόσο σε εθνοτικό και θρησκευτικό, όσο και σε κοινωνικό και γλωσσικό επίπεδο. Αυτή η αυξηµένη ετερογένεια θα πρέπει να ελεγχθεί, κυρίως όσοναφορά τους ενδιαφερόµενους νέους, προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενες κοινωνικές τάσεις ή επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα και στηναγορά εργασίας Οι µετασχηµατισµοί της νεολαίας Η νεολαία, στις κοινωνιολογικές, οικονοµικές και πολιτιστικές διαστάσεις της, έχει εξελιχθεί σηµαντικά εξαιτίας τωνδηµογραφικώναλλαγώναλλά και τωνµεταβολών 5 Πηγή: Eurostat, ηµογραφικές Στατιστικές,

11 του κοινωνικού περιβάλλοντος, τωνατοµικώνκαι τωνσυλλογικώνµορφών συµπεριφοράς, των οικογενειακών σχέσεων και των συνθηκών της αγοράς εργασίας 6. Πρώτη διαπίστωση: η παράταση της νεότητας. Οι δηµογράφοι παρατηρούνότι, κάτω από τηνπίεση οικονοµικών(απασχολησιµότητα, ανεργία, κ.τ.λ) και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων, οι νέοι έχουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη ηλικία ότανφθάνουνστα διάφορα στάδια της ζωής τους: τέλος τωνσπουδών, έναρξη της σταδιοδροµίας, δηµιουργία οικογένειας κ.τ.λ. εύτερη διαπίστωση: µη γραµµικές πορείες ζωής. Σήµερα παρατηρούµε «µια επικάλυψη τωνδιαφόρωνσταδίωντης ζωής» 7 : µπορεί κάποιος να είναι παράλληλα φοιτητής, οικογενειάρχης, εργαζόµενος ή άνεργος και να ζει µε τους γονείς τους, καθώς γίνεται όλο και πιο συχνό το πέρασµα µεταξύ των διαφόρων αυτών καταστάσεων. Οι ατοµικές πορείες είναι πολύ λιγότερο γραµµικές δεδοµένου ότι οι κοινωνίες µας δεν παρέχουν πλέον τις ίδιες εγγυήσεις (ασφάλεια απασχόλησης, κοινωνικές παροχές κ.τ.λ.). Tρίτη διαπίστωση: τα παραδοσιακά συλλογικά µοντέλα χάνουν τη σηµασία τους ενώ κερδίζουνέδαφος οι πιο εξατοµικευµένες προσωπικές πορείες. «Το χρονοδιάγραµµα τωνγεγονότωνπου αφορούντηνοικογενειακή ζωή, το γάµο, τηνεπαγγελµατική ζωή [κάθε ατόµου] δεν οργανώνεται πλέον µε τυποποιηµένο τρόπο» 8. Αυτό επηρεάζει κυρίως τις πολιτικές που ασκούνοι δηµόσιες αρχές Η συµµετοχή των νέων στηδηµόσια ζωή Γενικά, η ευρωπαϊκή νεολαία επιθυµεί να προωθήσει τη δηµοκρατία και κυρίως να συµµετέχει σε αυτή δραστήρια. Άλλά έχει δηµιουργηθεί δυσπιστία απέναντι στους θεσµούς. Οι νέοι αφιερώνονται λιγότερο από ό,τι στο παρελθόνστις παραδοσιακές δοµές πολιτικής και κοινωνικής δράσης (κόµµατα, συνδικάτα), η συµµετοχή τους στις δηµοκρατικές διαβουλεύσεις είναι χαµηλή. Οι οργανώσεις νεολαίας πλήττονται και αυτές από την κατάσταση αυτή και νιώθουν την ανάγκη να ανανεωθούν 9. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για τη δηµόσια ζωή. Οι περισσότεροι επιδεικνύουν σαφή θέληση να συµµετέχουν και να επηρεάζουν τις επιλογές της κοινωνίας - άλλά µε πιο ατοµικές και πιο συγκεκριµένες µορφές δέσµευσης πέρα από τις παλιές δοµές και τους παλιούς µηχανισµούς συµµετοχής Βλ.. έκθεση που παρουσιάστηκε από τους ερευνητές κατά το σεµινάριο στο Umeå το Μάρτιο 2001 (http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html) «Νεολαία, το καθήκον του µέλλοντος», Commissariat General du Plan, Έκθεση της Επιτροπής µε πρόεδρο το Dominique Charvet, Μάρτιος 2001, σελ.33. «Νεολαία, το καθήκον του µέλλοντος», idem, σελ Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο «οι ευρωπαίοι νέοι το 2001» (ΕΒ 55.1 που διενεργήθηκε το 2001) παρατηρούµε µια αδιαφορία των ευρωπαίων νέων για τις οργανώσεις, µε 1 νέο στους 2 να δηλώνει αυθόρµητα ότι δεν ανήκει σε κανένα κίνηµα. Παρατηρούµε επίσης τη διατήρηση των εθνικών διαφορών (στις Κάτω Χώρες το 80% περίπου των νέων ανήκουν σε κάποια οργάνωση, έναντι του 30% στην Πορτογαλία). Αυτή η λιγότερο ή περισσότερο έντονη έλλειψη ενδιαφέροντος αφορά όλες τις χώρες µε εξαίρεση το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο. Μεταξύ των νέων που ανήκουν σε κάποια οργάνωση, µεγαλύτερη επιτυχία έχουν οι αθλητικοί όµιλοι (28%), που προηγούνται κατά πολύ των οργανώσεων νεολαίας (7%), των συνδικάτων και των πολιτικών κοµµάτων (4%). 11

12 Εναπόκειται στις δηµόσιες αρχές να καλύψουν το χάσµα ανάµεσα στη θέληση των νέωννα εκφραστούνκαι τωνµεθόδωνκαι τωνδοµώνπου προσφέρουνοι κοινωνίες µας για το σκοπό αυτόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να διευρυνθεί το έλλειµµα της συµµετοχής τωνπολιτών, ακόµα και να ενθαρρυνθεί η αµφισβήτηση Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Το φαινόµενο αυτό επιβεβαιώνεται επίσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την οποία οι νέοι διακατέχονται γενικά από ανάµικτα συναισθήµατα. Για αυτούς, η Ευρώπη είναι παράλληλα χώρος όπου προβάλλεται ο σεβασµός των θεµελιωδώναξιώνκαι χώρος στονοποίο ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν. Ωστόσο, οι θεσµοί που διαχειρίζονται το χώρο αυτό τους φαίνονται αποµακρυσµένοι και ότι λειτουργούνκεκλεισµένωντωνθυρών. Η διάσταση αυτή ανάµεσα στους νέους και στην Ευρώπη αποτελεί ένα µόνον παράδειγµα της απόστασης που διαπιστώνουµε ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς και στις «Βρυξέλλες» 10. Ωστόσο, κατά τηνεπιδίωξη του κοινοτικού οράµατος, κυρίως µε την προοπτική της διεύρυνσης, πολλά εξαρτώνται από τηνπροσάρτηση τωννέων γενεών. Είναι σηµαντικό να τις κάνουµε να συµµετέχουν ως ενεργοί εταίροι στην εκπόνηση συγκεκριµένων σχεδίων, που να ανταποκρίνονται στην κατάστασή τους, στις προσδοκίες τους και στις ικανότητές τους Η παγκοσµιοποίηση Τηρουµένωντωναναλογιών, την ίδια αυτή ασυµφωνία διαπιστώνουµε µεταξύ των νέων και του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. Οι νέοι της Ευρώπης ζουν σε κοινωνίες ανοιχτές στις εξωτερικές πολιτιστικές και οικονοµικές εξελίξεις. Οι νέοι αυτοί έχουντονκόσµο ως κλίµακα αναφοράς τους και υιοθετούνχωρίς τύψεις ορισµένα προϊόντα σύµβολα της παγκοσµιοποίησης 11. Παράλληλα, αµφισβητούν ορισµένες από τις συνέπειές της στο όνοµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, του ανοίγµατος προς τους άλλους και της λεγόµενης «βιώσιµης» ανάπτυξης. Εκφράζουν αµφιβολίες για τα διεθνή όργανα, η πρόσβαση στα οποία τους φαίνεται δύσκολη, η λειτουργία τους περίπλοκη και η διάθεσή τους να συµµεριστούν τις δικές τους ανησυχίες ανύπαρκτη. Η τουλάχιστον αντιφατική αυτή σχέση µεταξύ των νέων και της παγκοσµιοποίησης αποτελεί σύµπτωµα δυσφορίας και δενµπορεί να αγνοηθεί. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό τη διαπίστωση ότι η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης έχει µπει στη ζωή µας: «είτε µας αρέσει είτε όχι, η παγκοσµιοποίηση υπάρχει. Καθήκον µας είναι να κατορθώσουµε να την διαχειριστούµε, να τηνθέσουµε στηνυπηρεσία του ανθρώπου» 12. Το σύνολο των προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω είναι ένα τεράστιο στοίχηµα και απαιτεί τη δηµιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους νέους ευρωπαίους να επιβεβαιωθούν περισσότερο ως αλληλέγγυοι, υπεύθυνοι, δραστήριοι cf. «Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση Λευκό Βιβλίο», COM(2001)428 της Στην περίπτωση αυτή, µεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, όπως το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η κινητή τηλεφωνία. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 55.1 «Οι νέοι ευρωπαίοι το 2001» (EB2001), η αναλογία των ατόµων ηλικίας ετών που δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν τακτικά τον υπολογιστή, συνδέονται µε τα δίκτυα, παίζουν βιντεοπαιχνίδια, υπερδιπλασιάστηκε από το 1997, περνώντας από το 21 στο 43%. Άλλο σηµαντικό στοιχείο: το 80% των νέων χρησιµοποιεί τακτικά το κινητό τηλέφωνο. Βλ. οµιλία του κ.romano Prodi της (http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation_el.htm) 12

13 και ανεκτικοί πολίτες στις πλουραλιστικές κοινωνίες. Η αυξηµένη συµµετοχή των νέων στη ζωή της τοπικής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής κοινότητας και η διαµόρφωση ενεργού ταυτότητας ως πολιτών αποτελούν επίσης ένα από τα βασικά διακυβεύµατα όχι µόνονγια το παρόναλλά επίσης για το µέλλοντωνκοινωνιών µας. 3. ΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με βάση τη διαπίστωση αυτή και αντιµέτωπη µε το εύρος των προκλήσεων και των ορίωντου σηµερινού συστήµατος συνεργασίας, η Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο «Νεολαίας», στα τέλη του 1999 τη δηµοσίευση λευκού βιβλίου µε σκοπό την καθιέρωση νέας ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας. Κατά τη διάρκεια της ευρείας ανταλλαγής απόψεωνπου συνόδευσε τηνπροετοιµασία αυτού του λευκού βιβλίου, η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε αµέριστα από τα κράτη µέλη της Ένωσης, τις διάφορες προεδρίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 13

14 Μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς προηγούµενο Αυτό το λευκό βιβλίο αποτελεί απόρροια της ανταλλαγής απόψεων που πραγµατοποιήθηκε κατά διαστήµατα από το Μάιο του 2000 έως το Μάρτιο του 2001 και που αφορούσε νέους κάθε προέλευσης, τις οργανώσεις νεολαίας, την επιστηµονική κοινότητα, τους πολιτικούς υπευθύνους και τις διοικήσεις τους. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων, λόγω του εύρους της, της διάρκειάς της, της ποικιλοµορφίας τωνπροσώπωνπου συµµετείχανσε αυτή και του πλούτου τωναποτελεσµάτωντης, δενέχει προηγούµενο σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Για ορισµένα κράτη µέλη αυτή η ανταλλαγή απόψεωνήτανκαινοφανές γεγονός. Η κινητοποίηση ήταν σηµαντική: 17 εθνικές διασκέψεις οργανώθηκαν από τα κράτη µέλη. Σε αυτές συµµετείχαν πολλές χιλιάδες νέων και συγκεντρώθηκαν 440 προτάσεις η Ευρωπαϊκή Συνάντηση στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2000, υπό τηνγαλλική προεδρία, επέτρεψε να τεθούν σε µια πιο ευρωπαϊκή προοπτική τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων σε εθνικό επίπεδο 450 νέοι αντιπρόσωποι από 331 χώρες κατέληξανσε συµφωνία σχετικά µε 80 περίπου προτάσεις περισσότερες 60 οργανώσεις που αναπτύσσουν επί τόπου δράση συµµετείχαν σε ακροάσεις το Φεβρουάριο του 2001 στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες η επιστηµονική κοινότητα, εκπροσωπούµενη από δέκα περίπου ερευνητές διαφόρωνεπιστηµονικώνκλάδων, κινητοποιήθηκε για να ρίξει φως από τη δική της προοπτική στηνεξέλιξη της νεολαίας πραγµατοποιήθηκανσυζητήσεις σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα µε τους πολιτικούς και τους διοικητικούς υπευθύνους αλλά και µε τα εθνικά συµβούλια νεότητας και οργανώθηκαν δύο συνεδριάσεις των γενικών διευθυντών που είναι αρµόδιοι για τη νεολαία (η µία κατά τηνέναρξη των διµερών συναντήσεων η δεύτερη κατά το πέρας τωναυτώνανταλλαγών απόψεων) πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση στο Umeå στα µέσα Μαρτίου του 2001 υπό τη σουηδική προεδρία. Νέοι, οργανώσεις νέων, ερευνητές και δηµόσιες αρχές καθόρισαντις προτεραιότητες που πρέπει να καθοδηγούντηνπολιτική δράση πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα διαλόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου Συµµετείχανπερίπου 3000 άτοµα, κυρίως νέοι. Η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί. Η βελγική Προεδρία διοργανώνει ένα συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στο Γάνδη το Νοέµβριο του 2001, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην Επιτροπή να παρουσιάσει το λευκό βιβλίο και να προωθήσει το διάλογο γύρω από τα θέµατα και τις δράσης που προτείνει. Η ανάλυση τωναποτελεσµάτωντης ανταλλαγής απόψεων, που αναπτύσσεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα 2, επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τη διάγνωση που 14

15 παρατίθεται ανωτέρω και ενισχύει την ιδέα ότι µια νέα ώθηση είναι τώρα απαραίτητη. Όλοι οι νέοι επιθυµούν την εφαρµογή πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Έχουν την εντύπωση ότι οι δηµόσιες ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι συχνά ακατάλληλες, δεν ανταποκρίνονται στις καθηµερινές τους ανησυχίες. Και κυρίως διεκδικούνισότιµη θέση στις διαδικασίες χάραξης τωνπολιτικών Τα µηνύµατα κλειδιά Από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεωνστο σύνολό της προκύπτουντέσσερα µηνύµατα κλειδιά: Για τηδραστήρια συµµετοχή των νέων στην κοινωνία Οι νέοι που ζητήθηκε η γνώµη τους ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι πολίτες. Για το λόγο αυτό επιθυµούννα συµµετέχουνπερισσότερο στηνζωή της κοινότητας. Θέλουννα εκφέρουνγνώµη για πλήθος θεµάτων. Η θέληση αυτή για συµµετοχή πρέπει να µπορεί να εκφραστεί σε διάφορα επίπεδα - από το τοπικό έως το διεθνές -, να περιλαµβάνει πολλούς τρόπους έκφρασης - ενεργητικούς και αντιπροσωπευτικούς-, και να µην αποκλείει καµία κατηγορία δέσµευσης - από τον πιο προσωρινό έως τον πιο µόνιµο, από τονπιο αυθόρµητο έως τονπιο οργανωµένο. Επιπλέονη συµµετοχή τωννέωνδενµπορεί να περιορίζεται µόνονστηνανταλλαγή απόψεων, πόσο µάλλονστις δηµοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή τωννέωνστη διαδικασία λήψης τωναποφάσεων. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή χωρίς εξαιρέσεις, γεγονός που προϋποθέτει τη διευκόλυνσή της για εκείνα τα άτοµα που αντιµετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες καθώς και το µεγαλύτερο άνοιγµα τωνσηµερινώνδοµώνστους µη οργανωµένους νέους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ενεργού ρόλου τους ως πολιτών, η ενηµέρωση εξακολουθεί να αποτελεί έναν τοµέα από τον οποίο οι νέοι περιµένουν πολλά: γνωρίζοντας ότι τα πεδία που πρέπει να καλυφθούν είναι εκτενή (απασχόληση, συνθήκες εργασίας, στέγαση, σπουδές, υγεία ) και που υπερβαίνουν τηνενηµέρωση σχετικά µε τα κοινοτικά προγράµµατα, οι προσδοκίες τους έγκεινται αρχικά στην αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να ικανοποιηθούν ορισµένες ανάγκες. Οι νέοι επέµειναν πολύ στο σεβασµό των αρχών της ισότιµης πρόσβασης, της εγγύτητας και τωνυψηλώνεθνοτικώνπροτύπων. Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στη σηµασία της πληροφόρησης «µε ανθρώπινο πρόσωπο», που να επιτρέπει τη συµµετοχή τωννέωντόσο στηνκατάρτιση τωνπεριεχοµένωνόσο και στη διάδοσή τους. Να διευρυνθούν και να αναγνωριστούν καλύτερα τα πεδία πειραµατισµού Οι νέοι επιθυµούν να αναγνωρίσουν οι δηµόσιες αρχές ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δενπεριορίζονται µόνονστηνπαραδοσιακή και τυπική µορφή τους. Κατά τηνάποψή τους, αυτή η σηµαντική περίοδος στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων και εµπειριών πρέπει να αντιµετωπίζεται µε πιο σφαιρικό τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων των µη τυπικών πτυχών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 15

16 Από αυτή την άποψη πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην κινητικότητα και στονεθελοντισµό, που εξακολουθούννα αποτελούνπρακτικές εξαιρετικά περιορισµένες και ελάχιστα αναγνωρισµένες: η ανάπτυξή τους µέσω της συνάρθρωσής τους µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί για τους νέους προτεραιότητα. Οι νέοι επιθυµούν αυτές οι διευρυµένες εµπειρίες να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οικονοµικά. Για να είναι απόλυτα επιτυχηµένη, η συνάρθρωση αυτή µεταξύ της τυπικής και της µη τυπικής διάστασης της µάθησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη την έννοια της ατοµικής ανάπτυξης και να βασίζεται στα εργαλεία και τις µεθόδους που αφορούν αποκλειστικά τη νεολαία, εργαλεία και µεθόδους που να ευνοούν την ανταλλαγή µεταξύ συνοµηλίκων και τον πειραµατισµό, στο πλαίσιο τωνοποίωνη δράση προέχει του αποτελέσµατος. Να αναπτυχθεί ηαυτονοµία των νέων Η αυτονοµία αποτελεί βασική διεκδίκηση των νέων. Η αυτονοµία αυτή εξαρτάται από τα µέσα που τους παρέχουµε και κυρίως στα υλικά µέσα. Για το λόγο αυτό, το θέµα του εισοδήµατος είναι κεντρικής σηµασίας. Οι πολιτικές για τηναπασχόληση, τηνκοινωνική προστασία, τηνπαροχή βοήθειας για τηνέναρξη τωνεπαγγελµατικής δραστηριότητας, αλλά και οι πολιτικές στέγασης ή µεταφορώναφορούντη νεολαία. Οι πολιτικές αυτές είναι αναγκαίες για να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να γίνουν αυτόνοµοι πιο γρήγορα και θα πρέπει να αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα τους και αξιοποιώντας το κεκτηµένο και τα πειράµατα που χαρακτηρίζουνειδικά τις πολιτικές για τη νεολαία. Επειδή θέλουννα διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνία και επειδή ενδιαφέρονται για τις πολιτικές που σχετίζονται µε τις διάφορες πτυχές των συνθηκών ζωής τους, οι νέοι δεν δέχονται οι πολιτικές για τη νεολαία να περιορίζονται σε ορισµένους ειδικούς τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρµαχος των αξιών Οι περισσότεροι νέοι ταυτίζονται µε ορισµένες αξίες που είναι επίσης οι αξίες της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Ωστόσο αυτό δεντους εµποδίζει να πιστεύουνότι τα θεσµικά όργανα είναι δοµές στις οποίες η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη και η οποίες ελάχιστα ενδιαφέρονται για τις ανησυχίες τους. Πράγµατι, λόγω της πολυµορφίας του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται και των δρόµωνπου ακολουθούν, ή παρά τηνπολυµορφία αυτή, όλοι οι νέοι κάνουν λόγο για την αβεβαιότητα και τις δυσκολίες που συναντούν στην προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή. Αυτή η συνειδητοποίηση του ευάλωτου της προσωπικής τους πορείας εξηγεί χωρίς αµφιβολία, ενµέρει, το γενικότερο ενδιαφέρον τους για τους αποκλεισµένους. Για το λόγο αυτό πιστεύουνότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να διαφυλαχθούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε ατόµου και κυρίως τα δικαιώµατα τωνµειονοτήτωνκαι να καταπολεµηθούνόλες οι µορφές διακρίσεωνκαι ρατσισµού, και αυτό σε όλα τα επίπεδα δηµόσιας επέµβασης. Οι ευρωπαίοι νέοι προσυπογράφουντο σύνολο τωνβασικώναξιώνστις οποίες βασίζεται η Ένωση και αναµένουν από αυτή να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών τους. 16

17 4. ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟ ΟΞΙΑ Το λευκό βιβλίο εξετάζει το σύνολο τωνθεµάτωνπου προέκυψαναπό αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ανεξάρτητα από το επίπεδο αρµοδιότητας. Βέβαια οι ουσιαστικές πολιτικές αρµοδιότητες στον τοµέα της νεολαίας ανήκουν στο µεγαλύτερο µέρος τους στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ορισµένες χώρες, έχουν σε µεγάλο βαθµό ανατεθεί στις περιφερειακές αρχές και συχνά ασκούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται στο τοπικό επίπεδο είναι εξάλλου αυτές που έχουν το µεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των νέων. Συνεπώς η επικουρικότητα πρέπει να εφαρµόζεται στον τοµέα αυτό για λόγους αρχής και για λόγους αποτελεσµατικότητας. Όµως η αρχή αυτό είναι συµβατή µε µια µεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα η οποία θα µπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους και τη συνεκτικότητά των εθνικών πολιτικών. Να λοιπόνη βασική φιλοδοξία του λευκού βιβλίου: να εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, ένα πλαίσιο που θα είναι φιλόδοξο, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και παράλληλα θα είναι ρεαλιστικό, θα ιεραρχεί τα εξαιρετικά πολυάριθµα θέµατα για τα οποία έγινε λόγος κατά τηνανταλλαγή απόψεωνκαι θα σέβεται τα διάφορα εµπλεκόµενα επίπεδα αρµοδιοτήτων. Η συνεργασία αυτό πρέπει να έχει αφετηρία τον υπάρχοντα κορµό δραστηριοτήτων, να συµβαδίζει µε τις άλλες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες, κυρίως στοντοµέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης και να τις συµπληρώνει, όταναυτό θεωρείται αναγκαίο, και να προωθεί την καλύτερη συνεργασία µεταξύ τωνδιαφόρωνεπιπέδωνεξουσίας και των συντελεστών του τοµέα της νεολαίας. Το νέο αυτό πλαίσιο συνεργασίας περιλαµβάνει δύο µεγάλα σκέλη: την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον πιο ειδικό τοµέα της νεολαίας. την καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας µέσα στις άλλες πολιτικές Ο ειδικότερος τοµέας της νεολαίας Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού Η συνθήκη προβλέπει στο άρθρο 149 τη συµβολή στηνανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου και την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών. Οι ανησυχίες της νεολαίας, όπως προκύπτουν µε σαφήνεια από την ανταλλαγή απόψεωνκαι που αφορούντηνπαιδεία, µε την ευρεία έννοια, δεν µπορούν να καλυφθούν, στονµεγαλύτερο µέρος τους, από τη νοµοθετική οδό. Αντίθετα, η προστιθέµενη αξία που θα µπορούσε να προκύψει από τη συνεργασία αναγνωρίζεται σε µεγάλο βαθµό από όλους τους συντελεστές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν. Υπάρχει εξάλλου σαφής θέληση τωνκρατώνµελώνγια περισσότερη συνεργασία. Για το λόγο αυτό η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού είναι η πιο κατάλληλη και συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να µπορέσει να διαδραµατίσει το ρόλο της. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στον «καθορισµό κατευθυντήριωνγραµµώνγια την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, 17

18 µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη τωνστόχωνπου θέτουν τον καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικώνκαι ποιοτικώνδεικτώνκαι σηµείων αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρωνκρατώνµελώνκαι τοµέωνως µέσο σύγκρισης τωνβέλτιστωνπρακτικών τη µεταφορά αυτώντωνευρωπαϊκώνκατευθυντήριωνγραµµώνστις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές µε τονκαθορισµό ειδικώνστόχωνκαι τη θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες τηνπεριοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµοτίµους, υπό µορφή αλληλοδιδακτικώνδιαδικασιών» 13. Συνεπώς η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού παρέχει, όπως υπογραµµίζεται στο λευκό βιβλίο για τη διακυβέρνηση, ένα «µέσο για την ενθάρρυνση της συνεργασίας, για τηνανταλλαγή ορθής πρακτικής, για τη συνοµολόγηση στόχων και προσανατολισµών κοινών για τα κράτη µέλη... Βασίζεται στηντακτική καταµέτρηση της προόδου που συντελείται όσοναφορά τηνυλοποίηση τωνστόχων αυτών, προκειµένου τα κράτη µέλη να µπορούν να συγκρίνουν τις προσπάθειές τους και να εµπλουτίζονται από την ανταλλαγή των εµπειριών τους». Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού προσαρµοσµένη στον ειδικότερο τοµέα της νεολαίας εµπνέεται από την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού όπως εφαρµόζεται στην εκπαίδευση. Προωθεί τονκαθορισµό θεµάτωνπροτεραιότητας, τονπροσδιορισµό στόχων και κοινών προσανατολισµών και την εφαρµογή µηχανισµών παρακολούθησης. Περιλαµβάνει επίσης τρόπους διαβούλευσης µε τους νέους. Η Επιτροπή προτείνει τον ακόλουθο µηχανισµό: Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο τωνυπουργώνκαθορίζει τακτικά τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος στα οποία δίνεται προτεραιότητα. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει έναν συντονιστή, ο οποίος θα είναι ο συνοµιλητής της Επιτροπής, για τα θέµατα που αφορούντη νεολαία και ο οποίος διαβιβάζει στηνευρωπαϊκή Επιτροπή τις πολιτικές πρωτοβουλίες, τα παραδείγµατα ορθής πρακτικής, καθώς και τα στοιχεία για προβληµατισµό προοπτικής όσοναφορά τα επιλεχθέντα θέµατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει µία συνθετική και µία αναλυτική παρουσίαση τωνστοιχείωνστο Συµβούλιο τωνυπουργών, παρουσιάσεις οι οποίες συνοδεύονται από προτάσεις κοινών προσανατολισµών. Το Συµβούλιο τωνυπουργώνκαθορίζει για κάθε θέµα τους κοινούς προσανατολισµούς και τους στόχους και προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες παρακολούθησης, και, ενδεχοµένως, των «µονάδων αναφοράς», οι οποίες βασίζονται σε δείκτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την εφαρµογή και υποβάλει αναφορά στο Συµβούλιο τωνυπουργώννεολαίας, και εξασφαλίζει τηντακτική παρακολούθηση και τηναξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συµµετέχει µε τον κατάλληλο τρόπο στη διαδικασία αυτή και στηνπαρακολούθησή της. Η Οικονοµική και 13 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα, 23και , σηµείο

19 Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τη γνώµη τους. Ζητείται οι γνώµη των νέων για θέµατα προτεραιότητας και για την παρακολούθησή τους (βλ «συµµετοχή»). Οι υποψήφιες χώρες συµµετέχουνόσοντο δυνατό περισσότερο. Η προτεινόµενη ανοιχτή µέθοδος συντονισµού συµπληρώνει τα κοινοτικά µέσα και δενθίγει, φυσικά, τις αποφάσεις που θα µπορούσαννα ληφθούνµέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη συνθήκη και που θα µπορούσαν να οδηγήσουν την Επιτροπή, π.χ., να προτείνει ορισµένες συστάσεις δυνάµει του άρθρου Το πεδίο παρέµβασης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της νεολαίας Μεταξύ των θεµάτων που θεωρούνται ότι άπτονται καθαρά του τοµέα που αφορά τη νεολαία, και τα οποία προσφέρονται για το µηχανισµό της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού που περιγράφεται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συµµετοχή, τονεθελοντισµό, τηνενηµέρωση, τη βελτίωση τωνγνώσεωντων δηµόσιων αρχών σχετικά µε τη νεολαία και γενικότερα ό,τι µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται υπέρ των νέων («youth work», εργασία σε λέσχες νέων, σε νεανικά κινήµατα, «εργασία του δρόµου», σχέδια για τηνανάπτυξη του ρόλου του πολίτη, ενσωµάτωση, αλληλεγγύη µεταξύ τωννέων...) εκτός από οτιδήποτε άλλο καλύπτεται από άλλες πολιτικές διαδικασίες όπως η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η εκπαίδευση. Αυτά αντιστοιχούν στις δραστηριότητες και στα εργαλεία που συνδέονται κατά κανόνα µε τις πολιτικές για τη νεολαία στο εθνικό επίπεδο. Η εφαρµογή αυτής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού θα µπορέσει να εµπνευστεί από τις αναλύσεις και τις προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων και περιέχονται στο παράρτηµα 1, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα ποιοτικό άλµα όσον αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και να αντιµετωπιστούν οι εµφανιζόµενες προσκλήσεις. Με σεβασµό της συµπληρωµατικότητας και της συνεκτικότητας, τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού θα µπορέσουν να εµπλουτίσουντις άλλες κοινοτικές πολιτικές, πρωτοβουλίες και διαδικασίες και να προσδώσουνσε αυτές προστιθέµενη αξία, τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τα µέσα. Όσοναφορά το πεδίο παρέµβασης που καθορίζεται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τα ακόλουθα θέµατα προτεραιότητας για τηνεφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, και κατά πρώτο λόγο τη συµµετοχή. Η συµµετοχή Η συµµετοχή των νέων αποτελεί κατά κανόνα έναν τοµέα για τον οποίο αρµόδια είναι τα κράτη µέλη. Ωστόσο η εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα αυτό θα προσδώσει προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία, διότι η ενίσχυση της συµµετοχής συµβάλλει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ιδιότητας του νέου ως πολίτη. 19

20 Η συµµετοχή πρέπει να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του τοπικού βίου, συµπεριλαµβανοµένου του σχολείου που αποτελεί προνοµιακό χώρο συµµετοχής. Εξάλλου είναι αναγκαίο να επεκταθεί η συµµετοχή στους νέους που δεν είναι ανήκουν σε οργανώσεις. Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία εκ µέρους τωναρχώντοπικής αυτοδιοίκησης τόσο ευέλικτωνόσο και καινοτόµων µηχανισµώνσυµµετοχής και στηνεπέκταση τωνπεριφερειακώνκαι εθνικών συµβουλίωννεολαίας, τα οποία θα είναι ανοιχτά και στους νέους που δεν είναι µέλη οργανώσεων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης ως ισχυρό µήνυµα προς τη νεολαία την καθιέρωση δοµής για τηνανταλλαγή απόψεωνµε τους νέους σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Χωρίς να αποκλείει τους τρόπους άµεσης ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και τις συγκεκριµένες και περιορισµένες χρονικά πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το Φόρουµ Νεολαίας, αφού µεταρρυθµιστεί για να εκπροσωπεί και τους νέους που δεν ανήκουν σε οργανώσεις νεολαίας, να αποτελεί το χώρο για την ανταλλαγή απόψεων µε τους νέους σχετικά µε θέµατα προτεραιότητας της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και την παρακολούθησή τους. Πρέπει επίσης να επεκταθεί η εκπροσώπηση των νέων στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Με βάση την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες ενέργειες θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή προτίθεται να: να οργανώσει µέσα στο 2002 άµεσο διάλογο µε τους νέους κυρίως µέσω τακτικών συναντήσεων σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα να ζητήσει από το 2002 τη συµµετοχή τωννέωνστηνπρωτοβουλία σχετικά µε το µέλλοντης Ευρώπης που δροµολογήθηκε ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια. προτείνει για το 2003 πειραµατικά σχέδια µε στόχο τηνυποστήριξη των προσπαθειώνπου καταβάλλονται σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίµακα για την ενθάρρυνση της συµµετοχής 14. Το αποτέλεσµα των πειραµατικώναυτώνσχεδίωνθα ληφθεί υπόψη κατά τηνενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ και κατά τηνπροετοιµασία τυχόνµελλοντικού προγράµµατος. Η πληροφόρηση Η συµµετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πληροφόρηση των νέων. Η ευθύνη για την ενηµέρωση των νέων επαφίεται κατά κύριο λόγο στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης σχετικά µε ευρωπαϊκά θέµατα. Για το λόγο αυτό, και το θέµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί µέσα στο πλαίσιο της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. Πρέπει να αγγίξουν, ει δυνατό τους ίδιους τους νέους, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε τους νέους στο σχολεία, στις λέσχες, στους συλλόγους... Η µαζική πληροφόρηση αυτή θα απαιτήσει 14 Για παράδειγµα, τα σχέδια που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο τα οποία θα µπορούσαν να συµπληρώνουν τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ηλεκτρονική δηµοκρατία» (ΙST Βασική δράση 1). 20

21 µία συντονισµένη προσέγγιση, σηµαντικά µέσα και τη συµµετοχή των νέων στο σχεδιασµό και στηνυλοποίηση αυτώντωνεργαλείωνεπικοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή θα συντονιστεί µε τη νέα πολιτική για την πληροφόρηση της Ένωσης που θα απορρέει κυρίως από τις αρχές της διακυβέρνησης και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες ενέργειες θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση και έχει σκοπό: να θέσει σε εφαρµογή στις αρχές του 2002 ηλεκτρονική ιστοθύρα (portal) που να επιτρέπει σε έναν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό νέωντηνπρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούντηνευρώπη, επιδιώκοντας την επίτευξη συνεργειών µεταξύ σηµερινών ιστοχώρων και της µελλοντικής ιστοθύρας να θέσει σε λειτουργία στο πλαίσιο αυτό ένα ηλεκτρονικό φόρουµ. Ο εθελοντισµός των νέων Ο εθελοντισµός, µέσο κοινωνικής συµµετοχής και παράλληλα εκπαιδευτική εµπειρία και παράγοντας απασχολησιµότητας και ένταξης, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και της κοινωνίας. Μέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, ο εθελοντισµός θα ήταν σκόπιµο να αναπτυχθεί σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια, κυρίως σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι σχετικά µε τη σκοπιµότητα εξέτασης της νοµικής και κοινωνικής προστασίας του νέου εθελοντή. Οι θετικές εµπειρίες της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας είναι χρήσιµες για την επέκταση του εθελοντισµού των νέων (είδος πλαισίωσης, τρόποι χρηµατοδότησης ). Η αναγνώριση του εθελοντισµού ως εµπειρίας µη τυπικής εκπαίδευσης και µάθησης πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία νέων θα µπορούσε να επεκταθεί σε εταιρική σχέση µε παγκόσµιους οργανισµούς που διοργανώνουν και υποστηρίζουν ενέργειες εθελοντισµού. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να άρουν χωρίς αναβολή τα εµπόδια στα οποία προσκρούει η κινητικότητα των νέων εθελοντών. Καλύτερηγνώσητου τοµέα της νεολαίας Απαιτείται καλύτερη γνώση σε ευρωπαϊκή κλίµατα της πραγµατικότητας που αφορά τη νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για το σκοπό αυτό µέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού: τη δικτύωση, ύστερα από τηνκατάρτιση ευρετηρίου, τωνυφιστάµενωνδοµών, τωνµελετώνκαι τωνερευνώνσχετικά µε τη νεολαία που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Ένωσης µε σκοπό τηνεπίτευξη συµπληρωµατικότητας θα ληφθούνυπόψη οι εργασίες και οι πρωτοβουλίες άλλων διεθνών οργανισµών (Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ, Ηνωµένα Έθνη, κ.τ.λ.) έναν προβληµατισµό σχετικά µε τη µεθοδολογική προσέγγιση σε ευρωπαϊκή κλίµακα 21

22 τηνπροετοιµασία, ενδεχοµένως, προγράµµατος σπουδώνκαι έρευνας που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες που επιτελούνται σε εθνικό επίπεδο και το οποίο θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχει το έκτο ευρωπαϊκό πρόγραµµα πλαίσιο για τηνέρευνα 15 τηνεφαρµογή τωνεργαλείωνπου απαιτούνται όσοναφορά τοντοµέα των στατιστικών χρησιµοποιώντας στο έπακρο τα ήδη εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιµα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος Η καλύτερησυνεκτίµησητης νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών Τα πολυάριθµα άλλα θέµατα για τα οποία έγινε λόγος κατά την ανταλλαγή απόψεων όπως η απασχόληση, οι τυπικές και µη τυπικές µορφές εκπαίδευσης και µάθησης, η κοινωνική ένταξη, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, η µετανάστευση, η κατανάλωση, η υγεία και η πρόληψη τωνκινδύνων, το περιβάλλον, η ισότητα τωνανδρώνκαι των γυναικών...θα απαιτήσουν στενό συντονισµό µε τις αρµόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολιτικές και οι ενέργειες αυτές αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάµει της συνθήκης και χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα µέσα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε οι προσανατολισµοί αυτοί που αφορούν τη νεολαία να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη στις άλλες πολιτικές και ενέργειες όποτε κρίνεται σκόπιµο και ανεξάρτητα από τα χρησιµοποιούµενα µέσα. Τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι θα ληφθούνυπόψη για τονσκοπό αυτόν. Οι αρµόδιοι για τη νεολαία υπουργοί αναµένεται επίσης να µεριµνήσουν από τη µεριά τους ώστε τα µελήµατα που αφορούν τον τοµέα της νεολαίας να λαµβάνονται υπόψη στις άλλες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στηνυλοποίηση των ευρωπαϊκώνπολιτικών. Ύστερα από τις ανταλλαγές απόψεων που πραγµατοποιήθηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση, η κινητικότητα, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη, καθώς και ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, είναι θέµατα στα οποία, κατά προτεραιότητα, η νεολαία θα µπορούσε να ληφθεί καλύτερα υπόψη. Ενδελεχή εξέταση απαιτεί και η αυτονοµία των νέων. Η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση και η κινητικότητα Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο ή εκτός εκπαιδευτικώνιδρυµάτωνσύµφωνα µε άλλες µη τυπικές µεθόδους µάθησης εξετάζονται σε ανακοινώσεις στο Συµβούλιο (στόχοι τωνσυστηµάτωνεκπαίδευσης και κατάρτισης, υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης) και αποτελούν αντικείµενο κοινοτικής παρακολούθησης Προτεραιότητα 7 του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα : «Citizens in an evolving knowledge society». Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα (ΕΣΣ) είναι ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από όλους τους κυβερνητικούς οργανισµούς οι οποίοι στα διάφορα επίπεδα - περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό - είναι υπεύθυνα για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική ζωή της Κοινότητας. Το εστιακό σηµείο της Κοινότητας για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα είναι η Eurostat. 22

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

Κώδικας συµπεριφοράς και δεοντολογίας για τον κλάδο της ιδιωτικής ασφάλειας I. Γιατί ο κλάδος χρειάζεται έναν κώδικα συµπεριφοράς και δεοντολογίας; Ο τοµέας της ιδιωτικής ασφάλειας στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ Leonardo da Vinci A EUROPEAN OBSERVATORY OF THE USE OF ICT-SUPPORTED LIFELONG LEARNING BY SMES, MICRO-ENTERPRISES & THE SELF-EMPLOYED IN RURAL AREAS ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3: ΕΡΕΥΝΑ ΦΟΡΕΩΝ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ, ΑΠΟ ΕΚΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΨΗΛΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΨΥΧΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΕΞΙΑ Βρυξελλες, 12-13 ιουνιου 2008 Slovensko predsedstvo EU 2008 Slovenian Presidency

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

Διακήρυξη. των Δικαιωμάτων. και Ευθυνών. των Εθελοντών ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΚΥΠΡΙΑΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΕΔΡΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΟΥ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ Διακήρυξη των Δικαιωμάτων και Ευθυνών των Εθελοντών Συμμετέχω Διαμορφώνω Συμμετέχω Έχω ρόλο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ. σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 31.10.2013 COM(2013) 740 final 2013/0361 (APP) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά με την τριμερή κοινωνική σύνοδο κορυφής για την ανάπτυξη και την απασχόληση EL EL 1.

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού

Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Μετάβαση από το Σχολείο στην Εργασία-Βασικές Αρχές και Προτάσεις για τους Υπεύθυνους του Πολιτικού Σχεδιασµού Στο τέλος του 1999, ο Ευρωπαϊκός Οργανισµός ξεκίνησε ένα σηµαντικό πρόγραµµα έρευνας στο θέµα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ. Απόφαση 1295/99/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου 1999 ΕΤΗΣΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟ Ο 1999-2000 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ ιεύθυνση ΣΤ - ηµόσια υγεία Μονάδα ΣΤ4 -Μεταδοτικές, σπάνιες και νεοεµφανιζόµενες νόσοι ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου

Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Σχέδιο Δράσης Φτώχεια και Εργασία: Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση διερεύνησης και άμβλυνσης του φαινομένου Ένα πρόβλημα που μας αφορά όλους Το φαινόμενο της φτώχειας παραμένει κυρίαρχο στις σύγχρονες κοινωνίες

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013»

ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ Ε.Π. «EΘΝΙΚΟ ΑΠΟΘΕΜΑΤΙΚΟ ΑΠΡΟΒΛΕΠΤΩΝ 2007-2013» ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1 «Μέσο-μακροπρόθεσμη στήριξη του ανθρώπινου δυναμικού που υφίσταται τις συνέπειες απρόβλεπτων τοπικών η

Διαβάστε περισσότερα

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013. Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Στρασβούργο/Βρυξέλλες, 19 Νοεμβρίου 2013 Συχνές Ερωτήσεις για το Erasmus+ Τι είναι το Erasmus+; Το Erasmus+ είναι το νέο πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την εκπαίδευση, την κατάρτιση,

Διαβάστε περισσότερα

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14

Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό θεματολόγιο για την Eκπαίδευση Eνηλίκων 2012-14 (A renewed European agenda for adult learning 2012-14) Μαθαίνω για καλύτερη ζωή και καλύτερες ευκαιρίες απασχόλησης Ανανεωμένο Ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση»

«Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Συνέδριο «Κοινωνία σε κρίση, αυτοδιοίκηση σε δράση» Έκθεση ΠΟΛΙΣ, Θεσσαλονίκη 21-22 / 11/ 2013 «Κοινωνικές Δράσεις στη Νέα Προγραμματική Περίοδο» Αγγελική Ωραιοπούλου Προϊσταμένη ΕΔΑ Περιφέρειας Κεντρικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ Α.Π. 601.1/78/56270/2.12.2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΠΡΩΤΟΒΟΥΛΙΩΝ ΝΕΩΝ ΓΙΑ ΝΕΟΥΣ 2013» ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020

2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ 2η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014 2020 Απρίλιος 2013 Στόχος της Εγκυκλίου

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015

Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στρατηγικές Θέσεις της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στον Τοµέα των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών 5 η Προγραµµατική Περίοδος 2014-2015 Στάθης Ραγκούσης Διευθύνων Σύµβουλος Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. Ηλεκτρονική

Διαβάστε περισσότερα

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον:

Στόχος θα είναι η ανάπτυξη του κοινωνικού έργου των Δήμων με γνώμονα τον: Ημερίδα με θέμα: Η κοινωνική οικονομία και επιχειρηματικότητα Τετάρτη 18 Μαρτίου Civitel Hotel Μαρούσι. ώρα 10:00 π.μ. Οργάνωση: ΑΠΟΣΤΟΛΗ της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών Εισήγηση με Θέμα: Κοινωνική Οικονομία

Διαβάστε περισσότερα

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ

ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ ΣΠΟΥΔΑΣ Ε Νεολαία σε κίνηση: ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΟΥ Η Ευρώπη στηρίζει τους νέους ΔΟΥΛΕΨΕ ΣΥΜΜΕΤΕΙΧΕ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΜΑΘΕ ΚΙΝΗΣΟΥ ΓΙΝΕ ΕΘΕΛΟΝΤΗΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΗΣΕ στην ΕΕ Δεν είναι υπεύθυνη ούτε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ούτε

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις

Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο κατά τη Νέα Προγραμματική Περίοδο (2014-2020) Βασικά σημεία και διερευνητικές προσεγγίσεις Εμμανουέλα Κουρούση Μονάδα Β Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων

Διαβάστε περισσότερα

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Η πολιτική Συνοχής στην περίοδο 2007-2013. Προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Στον Πίνακα 1 παρατίθενται εν συντοµία οι προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη νέα προγραµµατική περίοδο 2007-2013 σε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2004 ««««««««««««2009 Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων 13.6.2007 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με τη διπλωματική και προξενική προστασία των πολιτών

Διαβάστε περισσότερα

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A

9011/15 ΔΑ/μκρ 1 DG B 3A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Ιουνίου 2015 (OR. en) Διοργανικός φάκελος: 2008/0140 (CNS) 9011/15 ΕΚΘΕΣΗ Αποστολέας: Αποδέκτης: Προεδρία SOC 330 ANTIDISCRIM 6 JAI 338 MI 326 FREMP 114 Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ

ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΙΚΟ ΤΜΗΜΑ Β: ΔΙΑΡΘΡΩΤΙΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΣΤΟΝ ΤΟΜΕΑ ΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΗΣ ΕΕ ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία

ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ. Ηγεσία ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ Ηγεσία Διδάσκουσα: Αφροδίτη Δαλακούρα ΔΙΟΙΚΗΣΗ: ΟΙ ΡΟΛΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΥ ΗΓΕΤΗΣ MANAGER COACH 1 Κλασική-μηχανιστική αντίληψη Το παλιό μοντέλο διοίκησης: οικονομικές-υλικές

Διαβάστε περισσότερα

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών.

σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Κυρίες και κύριοι, σας καλωσορίζω με ιδιαίτερη χαρά στο πρώτο επιχειρηματικό συνέδριο του αναπτυξιακού προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών και του Υπουργείου Εξωτερικών. Το σημερινό γεγονός αντιπροσωπεύει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Η Τοπική Αυτοδιοίκηση στη Δημιουργική Ευρώπη, 2014 2020: Τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα για τον Πολιτισμό, τη Νεολαία και τον Πολίτη της Νέας Προγραμματικής Περιόδου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ»

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» «H AΠΑΣΧΟΛΗΣΗ A ΩΣ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΚΙΝΗΤΙΚΑ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΣΤΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΡΩΜΕΝΑ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ» Ημερίδα του ΠΑΣΥΠΚΑ «Δράσεις ένταξης των κινητικά αναπήρων στην παραγωγική διαδικασία

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014» Οικονομικό και κοινωνικό σκέλος Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας Μονάδα Παρακολούθησης της Κοινής Γνώμης Βρυξέλλες, 15 Σεπτεμβρίου 2013 Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) «ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014»

Διαβάστε περισσότερα

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ

KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ KOΙΝΩΝΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑΛΥΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ Δημήτρης Χατζαντώνης Δρ. Οικονομικής των Επιχειρήσεων Δ/ντής Τομέα Επιχειρηματικότητας ΣΕΒ Ηράκλειο 27/11/14 Περιεχόμενο της παρουσίασης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016. Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης ΕΘΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΟΙΚΤΗ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ 2014-2016 Εύη Χριστοφιλοπούλου Υφυπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Διαφανής Αποτελεσματική Υπεύθυνη Διακυβέρνηση Ζήτημα πρωτεύουσας

Διαβάστε περισσότερα

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΙΚΤΥΟ ΟΙΝΟΠΟΙΩΝ ΝΟΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Το ίκτυο Οινοποιών Νοµού Ηρακλείου ιδρύθηκε ως αστική µη κερδοσκοπική εταιρεία τον Νοέµβριο του 2006 και αποτελεί την κύρια συλλογική, συγκροτηµένη και συντονισµένη έκφραση

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΑΝΝΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ ΣΤΟ ΠΡΟΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ ΟΝΝΕΔ 06-03-2010 ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΟΝΝΕΔΙΤΙΣΣΕΣ ΚΑΙ ΟΝΝΕΔΙΤΕΣ, Όλοι όσοι βρισκόμαστε σήμερα εδώ, νιώθουμε ιδιαίτερα περήφανοι για την παράταξή μας. Και αυτό

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 25.5.2000 COM(2000) 318 τελικό ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ elearning Να σκεφτούµε την εκπαίδευση του αύριο ΕΙΣΑΓΩΓΗ... 3 1. Ο ΕΠΕΙΓΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΣΤΟ 1 ο ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΟ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟ ΣΥΝΕ ΡΙΟ για την περίοδο προγραµµατισµού 2014-2020 Αγαπητοί προσκεκληµένοι, Βρισκόµαστε στον µέσον µιας πολύ σηµαντικής διαδικασίας.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y

ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ ΦΟΡΕΩΝ ΜΕΣΩ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΑΤΟΣ ERASMUS TOY I.K.Y Tο νέο πρόγραµµα Erasmus+ προσφέρει τη δυνατότητα για υλοποίηση δράσεων στον τοµέα του αθλητισµού. Οι δράσεις στον τοµέα του αθλητισµού αναµένεται

Διαβάστε περισσότερα

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ»

«ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΕΝΤΑΞΗ ΜΕΤΑΝΑΣΤΩΝ ΚΑΙ ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ» Σίμος Δανιηλίδης Δήμαρχος Συκεών, Μέλος Δ.Σ. ΚΕΔΚΕ Με ιδιαίτερη χαρά συμμετέχω στη 4 η Γενική Συνέλευση αποδήμων Αιρετών της Αυτοδιοίκησης. Γνωρίζετε

Διαβάστε περισσότερα

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα Parlemètre ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΔΗΜΟΓΡΑΦΙΚΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γενική Διεύθυνση Επικοινωνίας ΜΟΝΑΔΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΗΣ ΓΝΩΜΗΣ Ευρωβαρόμετρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (EB79.5) Βρυξέλλες, Νοέμβριος 2013 ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ ΕΚΛΟΓΕΣ ΤΟΥ 2014 Τμήμα

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης

Ενημερωτικό. Δελτίο. Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει το νέο Δίκτυο των Κέντρων Ευρωπαϊκής Πληροφόρησης ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr Η Αντιπροσωπεία της ΕΕ στην Ελλάδα εγκαινιάζει

Διαβάστε περισσότερα

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας.

Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Προοπτικές Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης για τον Κυπριακό Οργανισμό Κέντρων Νεότητας. Χριστίνα Νεοφυτίδου Λειτουργός Νεολαίας, Τομέας Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης Τι είναι η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη; Σύνολο

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 4.3 Κατάρτιση και δικτύωση όσων δραστηριοποιούνται στον τοµέα της νεολαίας και των οργανώσεων νέων 1) Κωδικός αριθµός: ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Εσωτερικής Αγοράς και Προστασίας των Καταναλωτών 29.6.2011 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ για την εφαρμογή της οδηγίας 2005/36/ΕΚ σχετικά με την αναγνώριση των επαγγελματικών

Διαβάστε περισσότερα

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ

(Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ 14.3.2014 Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης L 74/1 II (Μη νομοθετικές πράξεις) ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΙ ΚΑΤ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) αριθ. 240/2014 ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ της 7ης Ιανουαρίου 2014 σχετικά με τον ευρωπαϊκό

Διαβάστε περισσότερα

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση

Γλωσσάρι Το γλωσσάρι του MATURE Ανδραγωγική Άτομα μεγαλύτερης ηλικίας Δεξιότητες Δέσμευση Γλωσσάρι Η ομάδα MATURE διαθέτει σημαντική εμπειρία στη διαχείριση και υλοποίηση Ευρωπαϊκών προγραμμάτων και γνωρίζει ότι τα ζητήματα επικοινωνίας ενδέχεται να προκαλέσουν σύγχυση. Προκειμένου να ελαχιστοποιηθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ. Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS +: ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Βασική Δράση 1: Μαθησιακή κινητικότητα των ατόμων Σχέδια κινητικότητας για νέους -Ανταλλαγές νέων -Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία -Κινητικότητα ατόμων που δουλεύουν

Διαβάστε περισσότερα

ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός

ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός ρ Χριστίνα Θεοχάρη Περιβαλλοντολόγος-Πολ. Μηχανικός Μέσα εδραίωσης µιας επιχείρησης (ιδιωτική ή δηµόσια, οργανισµός ή µη κυβερνητική οργάνωση) στο χώρο της και για να χτίσει την εικόνα της: η διαφήµιση,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΑΞΟΝΑΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 4: «Αναβάθμιση των συστημάτων αρχικής επαγγελματικής κατάρτισης και επαγγελματικής εκπαίδευσης και σύνδεση της εκπαίδευσης με την αγορά εργασίας στις 8 Περιφέρειες Σύγκλισης» Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης

Σχήµα 1: Βιβλιοθηκονόµοι που παρακολούθησαν το συνέδριο ανά είδος βιβλιοθήκης 2 ο Πανελλήνιο Συνέδριο ηµοτικών Βιβλιοθηκών: Τα πρώτα συµπεράσµατα Για την Επιστηµονική Επιτροπή Σταµατίνα Τσάφου Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τµήµα Βιβλιοθηκονοµίας & Συστηµάτων Πληροφόρησης ΤΕΙ Αθήνας stsafou@teiath.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013

ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ EUROPEAN LANGUAGE LABEL ΕΘΝΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ------ ΙΔΡΥΜΑ ΚΡΑΤΙΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ (Ι.Κ.Υ.) ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ------ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183

Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα, 31 Αυγούστου 2015 Α.Π. 30183 Ελληνική ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ- ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Μόνο με Ηλεκτρονική Ταχυδρόμηση Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι: Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΟΤΗΤΑΣ Παράρτημα Ι- Σελίδα 2/5 1. Η έννοια της παραγωγικότητας Ο όρος παραγωγικότητα εκφράζει τη σχέση μεταξύ των αποτελεσμάτων (εκροών) ενός συστήματος - μιας επιχείρησης,

Διαβάστε περισσότερα

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης

Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Επιτροπή Συντονισμού της Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης Σχέδιο Κειμένου Βασικών Αρχών και Κατευθύνσεων Εθνική Στρατηγική για την Ηλεκτρονική Διακυβέρνηση 22 Μαΐου 2013 1 "Δεν μπορεί να υπάρξει διοικητική μεταρρύθμιση

Διαβάστε περισσότερα

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας

Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Οι προοπτικές της φωτοβολταϊκής τεχνολογίας Έκθεση της ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ (Photovoltaic Technology Research Advisory Council, PV-TRAC). ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση της Τέταρτης ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc ουβλίνο, Ιρλανδία, 8-9 Μαρτίου 2007 Στις αρχές του 2007, το έργο AGE/inc εστίασε στον τρόπο µε τον οποίο οι κυβερνήσεις εφάρµοζαν τις δεσµεύσεις τους που

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020

ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΣ 2015-2020 Εισαγωγή Η παρούσα παρουσίαση της στρατηγικής για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας και την υποστήριξη της τοπικής οικονομίας του Δήμου

Διαβάστε περισσότερα

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα»

Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Έργο: 1.1γ/11 «Δημιουργία μεικτών κέντρων νεότητας» Δράση: 1.1/11«Πληροφόρηση Εξυπηρέτηση Υπηκόων Τρίτων Χωρών νομίμως διαμενόντων στη χώρα» Ετήσιο Πρόγραμμα 2011 Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων

Διαβάστε περισσότερα

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ)

Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) Υποστήριξη της λειτουργίας των Συμβουλίων Ένταξης Μεταναστών (ΣΕΜ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΝΤΑΞΗΣ ΥΠΗΚΟΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΧΩΡΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 23.07.2001 COM(2001) 418 τελικό 2001/0166 (COD) Πρόταση ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ σχετικά µε το δείκτη κόστους εργασίας (υποβληθείσα

Διαβάστε περισσότερα

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων

Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δηλώσεις επίσημων προσκεκλημένων Δήλωση κ. Peter Bakker, President, World Business Council for Sustainable Development (WBCSD) «Το Action2020 είναι η πλατφόρμα, βάση της οποίας το WBCSD και τα μέλη του

Διαβάστε περισσότερα

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας

Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Μοντέλο για τη Βιώσιμη Εκπαίδευση Ενηλίκων στην Κοινότητα μέσω τεχνικών αυτοβοήθειας Copyright SUSCOM Partnership 2012 1 Περιεχόμενα Περιεχόμενα... 2 Εισαγωγή... 3 Στάδιο 0. Επαφή και Σύνδεση με την Κοινότητα...

Διαβάστε περισσότερα

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας

Η αλληλεπίδραση. µεταξύ. Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Η αλληλεπίδραση µεταξύ Επιχειρήσεων & Κοινωνίας Μάρτιος 2013 Στρατηγική της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ΕΚΕ Τονίζει H σηµερινή παγκόσµια οικονοµική κρίση οφείλεται στην έλλειψη διαφάνειας, λογοδοσίας

Διαβάστε περισσότερα

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ

Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ολοκληρωμένη πρόληψη και έλεγχος της ρύπανσης: οδηγία IPPCΗ Ευρωπαϊκή Ένωση ορίζει τις υποχρεώσεις που πρέπει να τηρούνται στο πλαίσιο βιομηχανικών και γεωργικών δραστηριοτήτων υψηλού δυναμικού ρύπανσης,

Διαβάστε περισσότερα

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03)

20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5. Ανακοίνωση της Επιτροπής (2003/C 118/03) 20.5.2003 Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 118/5 Ανακοίνωση της Επιτροπής Υπόδειγµα δήλωσης σχετικά µε τα στοιχεία που αφορούν την ιδιότητα ΜΜΕ µιας επιχείρισης (2003/C 118/03) Η παρούσα ανακοίνωση

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190

Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ο ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ Αθήνα, 18 Ιουλίου 2006 Αρ. Πρωτ.: Υ190 ΠΡΟΣ: 1. Όλους τους Υπουργούς και Υφυπουργούς 2. Τον Γενικό Γραμματέα της Κυβέρνησης 3. Όλους τους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων

Διαβάστε περισσότερα

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007

2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ. Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 24/5/2007 2ο ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΝ ΙΚΤΥΟY ΚΕΝΤΡΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΝΕΩΝ Αθήνα, 28-29 Ιουνίου 2002 Εισήγηση: Χριστόφορου Κορυφίδη 1 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗ ΥΠΑΡΧΟΥΣΑ ΟΜΗ ***** ΣΥΓΧΡΟΝΕΣ ΤΑΣΕΙΣ ΥΝΑΤΟΤΗΤΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS

ΟΜΟΣΠΟΝ ΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΣΥΝ ΕΣΜΩΝ ΝΕΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΩΝ FEDERATION OF HELLENIC ASSOCIATIONS OF YOUNG ENTREPRENEURS ΝΕΑΝΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ Προτάσεις για δράση! Πως επιχειρήσεις, κυβέρνηση αλλά και οι διάφορες οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών µπορούν να βοηθήσουν τους νέους ανθρώπους να ξεκινήσουν την δική τους

Διαβάστε περισσότερα

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές

10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Europe at Schools through Art and Simulation (EuropeStARTS) 11 Μαΐου 2014 10 χρόνια από την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση: διδάγματα και προοπτικές Ευαγόρας Λ. Ευαγόρου Λέκτορας

Διαβάστε περισσότερα

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης.

_Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. 1. Τι είναι _Η αποστολή της eleusis21 είναι να καλλιεργήσει στην εύφορη γη της Ελευσίνας το σπόρο της δημιουργικότητας, της καινοτομίας και της γνώσης. _Στόχος μας για να γίνει η Ελευσίνα Πολιτιστική Πρωτεύουσα

Διαβάστε περισσότερα

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε

Το Κοινοβούλιο ενέκρινε http://europedirect.pde.gov.gr Μηνιαιο ενημερωτικο δελτιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Ν.Ε.Ο. Πατρών-Αθηνών 32, Πάτρα, 26441 2613-613 646 info@edic.pde.gov.gr EuropeDirect

Διαβάστε περισσότερα

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση

Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ Μητροπόλεως 42, 105 63 Αθήνα τηλ.: 210 3259200, fax: 210 3259209 Ανταγωνιστικότητα Πρώτα Η Ανταγωνιστικότητα είναι το κλειδί για την απασχόληση και την ανάπτυξη

Διαβάστε περισσότερα

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ

ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή European Commission Enterprise publication ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΣΕ ΟΛΗ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ Πρόταση οδηγίας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για την εφαρμογή των

Διαβάστε περισσότερα

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Απολογισμός δράσεων

Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Απολογισμός δράσεων Ελληνική Προεδρία του Συμβουλίου της Ε.Ε. στον τομέα «ΝΕΟΛΑΙΑ» Απολογισμός δράσεων Η Ελλάδα ανέλαβε την Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά το πρώτο εξάμηνο του 2014, για πέμπτη φορά μετά

Διαβάστε περισσότερα

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία

Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία ΕταιρικήΚοινωνικήΕυθυνη Η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη ως Στρατηγικό Εργαλείο για τις Επιχειρήσεις και την Κοινωνία Äύο είναι τα γεγονότα που οδήγησαν πρόσφατα το θέμα της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ)

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.)

ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΩΝ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΣΟΤΗΤΑΣ (Κ.Ε.Θ.Ι.) ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΤΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΤΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΤΗΡΗΤΗΡΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (Π.Ι.Ε.)

Διαβάστε περισσότερα

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ

ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Δελτίο Τύπου ΝΕΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΑΞΙΟΠΡΕΠΕΙΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΜΕ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΩΝ ΙΔΙΩΤΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ Παγκόσμια Έρευνα του Boston Consulting Group για λογαριασμό της Ciett αποκαλύπτει πώς οι παλαιωμένες

Διαβάστε περισσότερα

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ

γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ γραπτή εξέταση στo μάθημα ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΗ ΓΛΩΣΣΑ Γ ΕΠΑΛ Τάξη: Γ ΕΠΑΛ Τμήμα: Βαθμός: Ονοματεπώνυμο: Καθηγητές: Κείμενο «Όπλο επιβίωσης» η δια βίου εκπαίδευση και η κατάρτιση. Στο ευρωπαϊκό προσκήνιο τίθεται

Διαβάστε περισσότερα

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1

ENTANGLE Ενημερωτικό Δελτίο #1 Πλαίσιο του ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ Έργου.. 1 Περιγραφή του έργου. 2 Εταίροι... 3 Εναρκτήρια συνάντηση στις Βρυξέλλες 4 Επανεξετάζοντας την εκπαίδευση.4 Επαφές χρηματοδότηση.5 Πρόσθετες εθνικές διεθνείς έρευνες έδειξαν

Διαβάστε περισσότερα

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών»

Ενημερωτικό. Δελτίο «EUROPE DIRECT» 2013-2017. Το 2013 είναι το «Ευρωπαϊκό Έτος των Πολιτών» ΚΕΝΤΡΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ EUROPE DIRECT ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2013 Σαμάρα 13, 49100 Κέρκυρα Τηλ: 26613 62183 Φαξ: 26613 62182 e-mail: europedirectcorfu@pin.gov.gr «EUROPE DIRECT» 2013-2017 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ.

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (2014-2020) Υποπρόγραμμα «Πολιτισμός» Πρόσκληση υποβολής προσφορών αριθ. EACEA 46/2014 - Έργα λογοτεχνικής μετάφρασης Εφαρμογή των σχεδίων του υποπρογράμματος «Πολιτισμός»: έργα λογοτεχνικής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΑΣ IΘΑΚΗΣ 29, 112 57 ΑΘΗΝΑ url: http://www.aueb.gr/statistical-institute ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ & ΕΡΕΥΝΑΣ Ιθάκης 29 Αθήνα 112 57

Διαβάστε περισσότερα

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας

ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Έρευνα και Ανάλυση Παρατηρητήριο Ανταγωνιστικότητας ελτίο Τεύχος 34, Νοέµβριος 2005 Ανταγωνιστικότητας Το Επίπεδο Ηλεκτρονικής ιακυβέρνησης στην Επιπτώσεις στην Ανταγωνιστικότητα Σύµφωνα µε διάφορες πηγές

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020. Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ, ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ & ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» 2014-2020 Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση Οι Άξονες Προτεραιότητας 6,7,8,και 9 περιλαµβάνουν τις παρεµβάσεις του τοµέα

Διαβάστε περισσότερα

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από την ένταξη της επιστημονικής γνώσης στη διαδικασία ανάπτυξης προϊόντων. Η έρευνα ενσωματώνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΕΙΣΗΓΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΟΥ 1 ΟΥ ΥΠΟ ΕΜΦΑΣΗ ΣΤΟΧΟΥ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΩΝ ΜΑΘΗΣΙΑΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ» ΤΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2014 2015 Οι εισηγήσεις, που παρουσιάζονται πιο κάτω είναι ενδεικτικές και δεν

Διαβάστε περισσότερα

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011

URBACT II. Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 URBACT II Ενημερωτικό Δελτίο Οκτώβριος-Νοέμβριος 2011 2 ΕΝΑΣ ΓΗΡΑΣΚΩΝ ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ ΟΙ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ: ACTIVE A.G.E URBACT II INFODAY: ΗΜΕΡΙΔΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΣΤΗ ΧΩΡΑ ΣΑΣ! Σε βάθος: Ένας πληθυσμός

Διαβάστε περισσότερα

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική»

Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Q-Cities Δίκτυο Πόλεων για την Ποιότητα, «Δραστηριότητα & Προοπτική» Δρ. Μιχάλης Χρηστάκης Γενικός Γραμματέας Δήμου Αμαρουσίου Πρόεδρος Πανελλήνιας Ένωσης Γενικών Γραμματέων Τοπικής Αυτοδιοίκησης «Κλεισθένης»

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 Σπουδαστήριο Νεοελληνικής Γλώσσας ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ 2015 ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΟΥ Δραγάτση 8, Πλατεία Κοραή, Πειραιάς Ιερεμίου Πατριάρχου 45, Αμπελόκηποι 6934522273 info@neoellinikiglossa.gr

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020

Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 Πρόταση Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Θράκης για τη διαμόρφωση των κατευθύνσεων Αναπτυξιακής Στρατηγικής Προγραμματικής Περιόδου 2014-2020 2020 Γεν. Διευθυντής Αναπτυξιακού Κώστας Καλούδης Αναπτυξιακού

Διαβάστε περισσότερα

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ

52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ 52η ιδακτική Ενότητα ΝΕΑ ΙΕΥΡΥΝΣΗ ΣΥΝΘΗΚΗ ΤΟΥ ΑΜΣΤΕΡΝΤΑΜ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΚΟΙΝΟ ΠΡΟΣΩΠΟ ΕΥΡΩΠΗΣ ΘΕΣΜΟΙ ΓΙΑ ΙΕΥΡΥΜΕΝΗ ΕΥΡΩΠΗ ιευκρινίσεις, Συµπληρώσεις, Παρατηρήσεις 1. «Στο πλαίσιο της

Διαβάστε περισσότερα

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04

Σε αυτό το τεύχος. Τα ΤΟΠΣΑ σελ. 02. Σεμινάρια Κατάρτισης σελ. 03. Ημερίδα Δικτύωσης Αναπτυξιακών Συμπράξεων σελ. 04 Η Λ Ε Κ Τ Ρ Ο Ν Ι Κ Η Ε Ν Η Μ Ε Ρ Ω Τ Ι Κ Η Ε Κ Δ Ο Σ Η Τ Η Σ Α. Σ. «Σ Υ Ν - Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Α Α Π Α Σ Χ Ο Λ Η Σ Η Σ» Σ Ε Π Τ Ε Μ Β Ρ Ι Ο Σ 2 0 1 3 - Ι Ο Υ Ν Ι Ο Σ 2 0 1 4, Τ Ε Υ Χ Ο Σ 2 Α.Σ. «ΣΥΝ-ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ

ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ & ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΣΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ ΔΡ. ΡΑΛΛΗΣ ΓΚΕΚΑΣ, ΠΡΟΕΔΡΟΣ SKEPSIS Παρουσίαση στο Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Πλαστήρα, Νοέμβριος 2014 ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014

ΘΕΜΑ: Βραβείο για τους Ευρωπαϊκούς Ομίλους Εδαφικής Συνεργασίας 2014 Ελληνική ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡ/ΜΙΑ 24/1/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΜΕ ΦΑΞ & E-MAIL Αθήνα, 30

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ. 1.1 Εισαγωγή ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΣΗΜΕΡΑ 1.1 Εισαγωγή Η Ευρωπαϊκή Ένωση διευρύνεται και αλλάζει. Τον Μάιο του 2004, δέκα νέες χώρες εντάχθηκαν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Η διεύρυνση αποτελεί µια ζωτικής σηµασίας

Διαβάστε περισσότερα