ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ"

Transcript

1 ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Bρυξέλλες, COM(2001) 681 τελικό ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ

2 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΛΕΥΚΟ ΒΙΒΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΜΙΑ ΝΕΑ ΠΝΟΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΝΕΟΛΑΙΑ... 1 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το γενικό πλαίσιο Οι προκλήσεις Η δηµογραφική εξέλιξη Οι µετασχηµατισµοί της νεολαίας Η συµµετοχή τωννέωνστη δηµόσια ζωή Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Η παγκοσµιοποίηση Μία ανταλλαγή απόψεων µε πλούσια αποτελέσµατα Τα µηνύµατα κλειδιά Μια νέα φιλοδοξία Ο ειδικότερος τοµέας της νεολαίας Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού Το πεδίο παρέµβασης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στο τοµέα της νεολαίας Η καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών Η χρήση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ Συµπέρασµα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Παράρτηµα 1 Τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων ενυπάρχει δηµοκρατία χωρίς συµµετοχή Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Εκπαίδευση, ένα σηµαντικό στάδιο για τους νέους Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Η απασχόληση ως µέσο για τηνκαλύτερη ενσωµάτωση τωννέων Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων

3 4. Η καλύτερη δυνατή αξιοποίηση της νεολαίας Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Μια Ευρώπη που βασίζεται σε αξίες Aνάλυση των αποτελεσµάτων Οι προτάσεις που προέκυψαναπό τηνανταλλαγή απόψεων Εισηγήσεις στο λευκό βιβλίο Παράρτηµα 2 Συνοπτική παρουσίαση της ευρωπαϊκής δράσης στον τοµέα της νεολαίας Tο πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ Πολιτικές πρωτοβουλίες µε αντίκτυπο στη νεολαία Χρηµατοδότηση της απασχόλησης, της εκπαίδευσης, του πολιτισµού και της προστασίας τωννέων Ο χάρτης τωνθεµελιωδώνδικαιωµάτων Υποστήριξη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Εισηγήσεις από την Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών ιάλογος µε το ευρωπαϊκό φόρουµ νεολαίας Tο έργο του Συµβουλίου της Ευρώπης Μελέτες και δηµοσκοπήσεις που ξεκίνησαν µε πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

4 ΠΡΟΛΟΓΟΣ Η απόφαση να δηµοσιευθεί το λευκό βιβλίο για τη νεολαία, και κυρίως η απόφαση πριν από τη δηµοσίευση αυτή να πραγµατοποιηθεί ευρεία ανταλλαγή απόψεων, πηγάζουν κατά κύριο λόγο από τη θέληση να προωθήσουµε νέες µορφές ευρωπαϊκής διακυβέρνησης. Κατά συνέπεια το λευκό βιβλίο εντάσσεται τέλεια στη γραµµή που χάραξε η Επιτροπή τονιούλιο του παρόντος έτους µε τηνέγκριση του λευκού βιβλίου για τη διακυβέρνηση, γραµµή που επιδιώκει να ανοίξει τη διαδικασία λήψη αποφάσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης στη συµµετοχή των πολιτών, συνεπώς και των νέων πολιτών, στις αποφάσεις που τους αφορούν. Οι νέοι στο προσκήνιο Τα αποτελέσµατα της ευρείας ανταλλαγής απόψεων που πραγµατοποιήθηκε πριν από την εκπόνηση του παρόντος λευκού βιβλίου είναι σαφή: παρά την ποικιλοµορφία τωνκαταστάσεων, οι νέοι έχουν τις ίδιες φιλοδοξίες αλλά και τις ίδιες δυσκολίες. Οι νέοι αποτελούν µία οµάδα σε πλήρη εξέλιξη, η οποία χαρακτηρίζεται από τηνπρόσβαση στηναπασχόληση και τη δηµιουργία οικογένειας σε µεγαλύτερη ηλικία, το συνεχές πέρασµα από την εργασία στις σπουδές και αντίστροφα, αλλά κυρίως από ατοµικές πορείες πολύ διαφορετικές από αυτές του παρελθόντος. Το σχολείο ή το πανεπιστήµιο, η απασχόληση και το κοινωνικό περιβάλλονδενδιαδραµατίζουντονίδιο ρόλο ως παράγοντες κοινωνικής ενσωµάτωσης. Η αυτονοµία κερδίζεται όλο και πιο αργά. Αυτό µεταφράζεται συχνά σε µια συναίσθηση του ευάλωτου της κατάστασής τους, σε µια απώλεια εµπιστοσύνης στα ισχύοντα συστήµατα λήψης αποφάσεων και παράλληλα σε µια κάποια αδιαφορία για τις παραδοσιακές µορφές συµµετοχής στο δηµόσιο βίο, αλλά και συµµετοχής στις οργανώσεις νεολαίας. Ορισµένοι λένε ότι δεντους εκφράζουνπάντα οι δηµόσιες πολιτικές που έχουνσχεδιαστεί από και για τους µεγαλύτερούς τους. Ένα µέρος των νέων οχυρώνεται µέσα στην αδιαφορία και στονατοµικισµό, ένα άλλο έλκεται από τρόπους έκφρασης ενίοτε υπερβολικούς, που βρίσκονται ακόµα και στο περιθώριο τωνδηµοκρατικώνδιαύλων ένας µεγάλος αριθµός τωννέωναυτώνόµως επιθυµεί να συµµετάσχει, να επηρεάσει τις πολιτικές, αλλά δενβρίσκει τοντρόπο για να το επιτύχει. Οι νέοι της Ευρώπης έχουν παρ όλ αυτά πράγµατα να πουν, γιατί πρώτοι αυτοί επηρεάζονται από τις οικονοµικές εξελίξεις, τις δηµογραφικές ανισορροπίες, την παγκοσµιοποίηση ή τηνποικιλοµορφία τωνπολιτισµών. Από αυτούς ζητάµε να ανακαλύψουν άλλες µορφές κοινωνικών σχέσεων, άλλους τρόπους έκφρασης της αλληλεγγύης, να βιώσουν τις διαφορές και να εµπλουτιστούν από αυτές, τη στιγµή που νέες αβεβαιότητες κάνουν την εµφάνισή τους. Παρά το πολύπλοκο κοινωνικό και οικονοµικό πλαίσιο, οι νέοι αποδεικνύουν ότι διαθέτουνµεγάλη ικανότητα προσαρµογής. Οι πολιτικοί ιθύνοντες, σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο, έχουντηναρµοδιότητα να διευκολύνουντηνπροσαρµογή αυτή εξασφαλίζοντας στους νέους ένα πλήρως ενεργό ρόλο στις κοινωνίες µας. Οι νέοι και οι Ευρώπη 4

5 Η συζήτηση σχετικά µε το µέλλοντης Ευρώπης έχει αρχίσει. Μια διεύρυνση χωρίς προηγούµενο θα δηµιουργήσει επίσης νέες προοπτικές. Από τα τελευταία αυτά χρόνια ευρωπαϊκού πολιτικού βίου αντλούµε ένα ξεκάθαρο µήνυµα: η Ένωση πρέπει να οικοδοµηθεί από τους Ευρωπαίους. Οι ανταλλαγές απόψεων που οργανώνονται για τηνπροετοιµασία της εξέλιξης της Ένωσης, οι προβληµατισµοί που αναπτύσσονται γύρω από το θέµα της «διακυβέρνησής» της πρέπει επίσής να συµπεριλαµβάνουν αυτούς που θα πάρουν αύριο τη σκυτάλη. Το ευρωπαϊκό όραµα είναι το ίδιο νεαρό σε ηλικία, βρίσκεται ακόµα στο στάδιο της διαµόρφωσης και εξακολουθεί να αποτελεί αντικείµενο συζήτησης: για να προχωρήσει χρειάζεται φιλοδοξία, ενθουσιασµό, αλλά και τηνπροσήλωση της νεολαίας στις αξίες στις οποίες βασίζεται. Οι νέοι το δήλωσαν µε σαφήνεια: θέλουν να ακούγεται η φωνή τους και να αντιµετωπίζονται ως ισότιµοι συνοµιλητές: θέλουννα συµβάλλουνστηνοικοδόµηση της Ευρώπης, θέλουννα επηρεάζουντη συζήτηση σχετικά µε τη µελλοντική εξέλιξή της. Έχει έρθει η στιγµή να αντιµετωπίσουµε τους νέους ως δύναµη στην πορεία της ευρωπαϊκής οικοδόµηση, και όχι ως ένα πρόβληµα που πρέπει να διαχειριστούµε. Πρέπει εποµένως να τους δώσουµε τα µέσα για να εκφράσουν τις ιδέες τους, να τις αντιπαραβάλουν µε τις ιδέες των άλλων πρωταγωνιστών της κοινωνίας των πολιτών. Από το τοπικό στο ευρωπαϊκό επίπεδο: µια νέα δυναµική Τα περισσότερα από τα πεδία δράσης τα οποία µνηµονεύονται στο παρόν λευκό βιβλίο απευθύνονται τα κράτη και τις περιφέρειες της Ευρώπης, οι οποίες είναι κατά κύριο λόγο αρµόδιες για τηνεφαρµογή τωνενεργειώνυπέρ της νεολαίας. Πράγµατι, το τοπικό επίπεδο, εκεί όπου οι νέοι µπορούν να κρίνουν µε συγκεκριµένο τρόπο τα αποτελέσµατα της προσωπικής τους δέσµευσης, είναι αυτό στο οποίο µαθαίνει κανείς να λειτουργεί ενεργά ως πολίτης. Συµµετέχοντας στη ζωή του σχολείου, της συνοικίας, του δήµου ή ενός συλλόγου οι νέοι αποκτούντηνπείρα, αλλά και την αυτοπεποίθηση που χρειάζεται για να αφιερωθούν περισσότερο, τώρα ή αργότερα, στη δηµόσια ζωή, ακόµα και σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Συµµετέχοντας σε κοινωνικές δραστηριότητες ανοιχτές σε όλους οι νέοι συµβάλουν σε µια πιο αλληλέγγυα κοινωνία και ασκούν πλήρως το ρόλο τους ως πολίτες. Ωστόσο είναι σηµαντικό να δοθεί ευρωπαϊκή διάσταση στις ενέργειες υπέρ της νεολαίας, προκειµένου να ενισχυθεί η αποτελεσµατικότητα και οι συνέργειες, αλλά µε σεβασµό και αξιοποίηση τωναρµοδιοτήτωνπου χαρακτηρίζουνκάθε επίπεδο παρέµβασης. Αυτό ζητούνοι νέοι τωνοποίωνζητήθηκε η γνώµη, αυτό επιθυµεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και αυτό προτείνουν τα κράτη µέλη, που εξέφρασανόλα απόψεις που κινούνται προς αυτήντηνκατεύθυνση κατά τη διάρκεια της ανταλλαγής που ξεκίνησε η Επιτροπή. Για να ανταποκριθεί στα αιτήµατα αυτά, το λευκό βιβλίο προτείνει ένα νέο πλαίσιο ευρωπαϊκής συνεργασίας αποτελούµενο από δύο γενικές πτυχές: τηνεφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον ειδικότερο τοµέα της νεολαίας και την καλύτερη συνεκτίµηση της διάστασης της νεολαίας στην εκπόνηση των άλλων πολιτικών. Αυτή η ευρωπαϊκή διάσταση θα δηµιουργήσει µια τοπική δυναµική, θα τονώσει τη δηµιουργικότητα καθιστώντας δυνατή την ανταλλαγή και τη σύγκριση των ορθών πρακτικών, την αναγνώριση σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο των προσπαθειών που συντελούνται σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο από τα άτοµα και από τις οργανώσεις που είναι αρµόδιες για τη νεολαία. Θα δώσει τη δυνατότητα να δηµιουργηθεί µια κοινή προσέγγιση, να γίνουν περισσότερο γνωστά τα θέµατα που 5

6 αφορούντη νεολαία, να υπάρξει µεγαλύτερη συνεργασία και να καθοριστούν κοινοί στόχοι. Να µην πάψουµε να ακούµε τη φωνή των νέων, να προβάλλουµε τις τοπικές πρωτοβουλίες, να ενθαρρύνουµε τα κράτη µέλη να συνεργάζονται καλύτερα, να θέσουµε εδώ και τώρα σε εφαρµογή συγκεκριµένες ενέργειες στο πλαίσιο των υπαρχόντωνευρωπαϊκώνπρογραµµάτωνκαι να εκφράσουµε καλύτερα τη διάσταση «νεολαία» στο σύνολο των πολιτικών, αυτή είναι η διαδικασία που προτείνει το λευκό βιβλίο για τη δηµιουργία τωνσυνθηκώνπου θα επιτρέψουντηνπλήρη συµµετοχή τωννέωνστη ζωή δηµοκρατικών, ανοιχτών και αλληλέγγυων κοινωνιών. 6

7 1. ΤΟ ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ Η διευρυµένη Ευρώπη θα αριθµεί 75 εκατοµµύρια νέους ηλικίας ετών 1. Όποια και αν είναι η ετερογένειά τους (όσοναφορά τηνπρόσβαση στηναγορά εργασίας, τηνεκπαίδευση, τηνοικογενειακή ζωή, τα εισοδήµατα, κ.τ.λ.), οι νέοι διεκδικούντηνιδιότητά τους ως πολίτες, από τηνοποία απορρέουντα δικαιώµατα και υποχρεώσεις τους. Η επένδυση στη νεολαία σηµαίνει επένδυση σε αυτό που αποτελεί τον πλούτο των κοινωνιών µας, τωνσηµερινώνκαι τωναυριανών. Πρόκειται συνεπώς για ένα από τα κλειδιά της επιτυχίας του πολιτικού στόχου που καθορίστηκε από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα, δηλαδή να καταστεί η Ευρώπη «η πιο ανταγωνιστική και η πιο δυναµική οικονοµία της γνώσης στον κόσµο». Οι συνθήκες επιτρέπουν τη δραστηριοποίηση σε πολυάριθµους τοµείς 2 που αφορούν άµεσα ή έµµεσα τη νεολαία: καταπολέµηση τωνδιακρίσεων, ευρωπαϊκή ιθαγένεια, απασχόληση, καταπολέµηση του κοινωνικού αποκλεισµού, εκπαίδευση, επαγγελµατική κατάρτιση, πολιτισµός, υγεία, προστασία τωνκαταναλωτών, ελεύθερη κυκλοφορία τωνατόµων, προστασία του περιβάλλοντος, κινητικότητα των νέων ερευνητών, αναπτυξιακή συνεργασία και καταπολέµηση της φτώχειας. Έχουν αναπτυχθεί διάφορες κοινοτικές ενέργειες που αφορούν πιο άµεσα τους νέους: στοντοµέα της εκπαίδευσης, αλλά και στοντοµέα της απασχόλησης και της επαγγελµατικής κατάρτισης, ή πιο πρόσφατα στοντοµέα της πρόσβασης στις τεχνολογίες της πληροφορίας, για να αναφέρουµε µόνον ορισµένα παραδείγµατα. Πέρα από τις γενικές και τοµεακές πολιτικές που αφορούν τους νέους, αναπτύχθηκε και ένα άλλο είδος δραστηριοτήτωνπου ευνοεί τηνκινητικότητα, τις διαπολιτιστικές συναντήσεις, τηνιδιότητα του πολίτη, τονεθελοντισµό. Στο πλαίσιο αυτό και βάσει του άρθρου 149 της συνθήκης 3, η Ένωση έθεσε σε εφαρµογή σειρά ενεργειών, Η νεότητα θεωρείται εδώ ότι καλύπτει την περίοδο της ζωής µεταξύ 15 και 25 ετών κατ αναλογία µε την απόφαση που έλαβαν το Κοινοβούλιο και το Συµβούλιο για το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Ο όρος διευρυµένη Ευρώπη περιλαµβάνει τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις 12 χώρες που βρίσκονται σε προενταξιακή διαδικασία. Βλ. παράρτηµα 2 «Επισκόπηση των ευρωπαϊκών ενεργειών υπέρ της νεολαίας». Το συνθετικό έγγραφο περιέχει το σύνολο των ευρωπαϊκών κεκτηµένων στον τοµέα της νεολαίας, κεκτηµένων στα οποία πρέπει να προστεθεί κάθε µελλοντική δράση. Άρθρο 149 της συνθήκης: 1. Η Κοινότητα συµβάλλει στην ανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου, ενθαρρύνοντας τη συνεργασία µεταξύ κρατών µελών και, αν αυτό απαιτείται, υποστηρίζοντας και συµπληρώνοντας τη δράστη τους, σεβόµενη ταυτόχρονα πλήρως την αρµοδιότητα των κρατών µελών για το περιεχόµενο της διδασκαλίας και την οργάνωση του εκπαιδευτικού συστήµατος καθώς και την πολιτιστική και γλωσσική τους πολυµορφία. 2. Η δράση της Κοινότητας έχει ως στόχο: -να αναπτύσσει την ευρωπαϊκή διάσταση της παιδείας, µέσω ιδίως της εκµάθησης και της διάδοσης των γλωσσών των κρατών µελών -να ευνοεί την κινητικότητα φοιτητών και εκπαιδευτικών, µεταξύ άλλων και µέσω της ακαδηµαϊκής αναγνώρισης διπλωµάτων και περιόδων σπουδών -να προωθεί τη συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ιδρυµάτων -να αναπτύσσει την ανταλλαγή πληροφοριών και εµπειριών για τα κοινά προβλήµατα των εκπαιδευτικών συστηµάτων των κρατών µελών -να ευνοεί την ανάπτυξη των ανταλλαγών νέων, καθώς και οργανωτών κοινωνικοµορφωτικών δραστηριοτήτών -να ενθαρρύνει την ανάπτυξη της εκπαίδευσης εξ αποστάσεως. 7

8 µεταξύ τωνοποίωνσυγκαταλέγεται το πρόγραµµα ΝΕΟΛΑΙΑ. Οι ενέργειες αυτές επέτρεψαν να αρχίσει συνεργασία γύρω από θέµατα που αφορούν την κινητικότητα και τις ανταλλαγές νέων. Σταδιακά, η συνεργασία αυτή επεκτάθηκε σε άλλους τοµείς, όπως η πληροφόρηση, οι ανταλλαγές µεταξύ των οργανισµών και η εθελοντική υπηρεσία. Γενικότερα, ορισµένα θέµατα - όπως η συµµετοχή ή η αυτονοµία των νέων -, που δενεµπίπτουνάµεσα στις κοινοτικές αρµοδιότητες, αξίζει λόγω της στενής σχέσης τους µε τον τοµέα της νεολαίας και του αντικτύπου τους στο πολιτικό επίπεδο να εξεταστούνσε βάθος, προκειµένου να παρασχεθεί στα κράτη µέλη ένα πρακτικό εργαλείο για το συντονισµό των ενεργειών τους στους σχετικούς τοµείς. Όλες αυτές οι ειδικές ενέργειες υπέρ της νεολαίας έχουν λάβει τη συνεχή υποστήριξη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είτε κατά τηνέγκριση των προγραµµάτωνείτε υπό τη µορφή ψηφισµάτωνή ακροάσεωννέων. Το Συµβούλιο τωνυπουργώννεολαίας, από τη µεριά του, έχει εκδώσει σειρά ψηφισµάτων σχετικά µε τη συµµετοχή, το εκπαιδευτικό δυναµικό του αθλητισµού, την κοινωνική ένταξη, το πνεύµα πρωτοβουλίας και επιχειρηµατικότητας των νέων. Η δε Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών εκδίδουν τακτικά θετικές και ενθαρρυντικές γνώµες σχετικά µε διάφορα θέµατα που αφορούν τη νεολαία. Το ερώτηµα που τίθεται πλέον είναι εάν οι δραστηριότητες αυτές ανταποκρίνονται στο σύνολο των προκλήσεων που αντιµετωπίζει σήµερα η νεολαία και εάν οι πολιτικοί ιθύνοντες της Ευρώπης αξιοποιούνµε τονκαλύτερο δυνατό τρόπο το δυναµικό που εκπροσωπεί η νεολαία. Πρέπει να διαπιστώσουµε ότι τα ψηφίσµατα και οι δηλώσεις που αφορούσαν τη νεολαία παρέµειναν συχνά στο στάδιο των καλώνπροθέσεωνκαι ότι τα ευρωπαϊκά θεσµικά όργανα και τα κράτη µέλη δεν διαθέτουνµια σφαιρική άποψη σχετικά µε τις πολιτικές και συνεπώς σχετικά µε τα διάφορα µέσα δράσης υπέρ τωννέων. Το ισχύονσύστηµα συνεργασίας όσοναφορά τη νεολαία έχει αγγίξει τα όριά του και ενδέχεται να µην µπορεί πλέον να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις (βλ. σηµείο 2) που πρέπει να αντιµετωπίσει: η δηµογραφική και κοινωνική εξέλιξη που περιπλέκει τις σχέσεις µεταξύ των γενεών το σηµαντικό χάσµα που παρατηρείται σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο ανάµεσα στην νεολαία και τις δηµόσιες υποθέσεις, ενδέχεται να δηµιουργήσει «έλλειµµα ως προς τα θέµατα που αφορούντους πολίτες» η επένδυση στηνποιότητα της συζήτησης για το µέλλοντης Ένωσης, ως δηµοκρατικής επιταγής και η προώθηση της καλύτερης συµµετοχής τωνπολιτών, 3. Η Κοινότητα και τα κράτη µέλη ευνοούν τη συνεργασία µε τις τρίτες χώρες και τους αρµόδιους διεθνείς οργανισµούς σε θέµατα παιδείας και ειδικότερα µε το Συµβούλιο της Ευρώπης. 4. Προκειµένου να συµβάλει στην υλοποίηση των στόχων του παρόντος άρθρου, το Συµβούλιο: - αποφασίζοντας µε τη διαδικασία του άρθρου 251 και µετά από διαβούλευση µε την οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή και µε την Επιτροπή των Περιφερειών, θεσπίζει δράσεις ενθάρρυνσης, χωρίς να εναρµονίζει τις νοµοθετικές και κανονιστικές διατάξεις των κρατών µελών - αποφασίζοντας µε ειδική πλειοψηφία προτάσει της Επιτροπής, διατυπώνει συστάσεις. 8

9 της κοινωνίας των πολιτών και των περιφερειακών συντελεστών, που προτείνει το λευκό βιβλίο για τηνευρωπαϊκή διακυβέρνηση 4. Η προώθηση νέων µορφών ευρωπαϊκής διακυβέρνησης είναι µία από τις τέσσερις στρατηγικές προτεραιότητες που καθόρισε η Επιτροπή. Με τονόρο «διακυβέρνηση» πρέπει να εννοούµε το σύνολο των κανόνων, τωνµηχανισµώνκαι τωνπρακτικών που επηρεάζουντη διάρθρωση τωνδιαφόρωνεξουσιώνπου ασκούνται, καθώς και το άνοιγµα της διαδικασίας λήψης αποφάσεων στην ΕΕ στη συµµετοχή των πολιτών στη λήψη τωναποφάσεωνπου τους αφορούν. Αυτός ο εκσυγχρονισµός της ευρωπαϊκής πολιτικής δράσης υποστηρίζεται από πέντε θεµελιώδεις αρχές: το άνοιγµα, τη συµµετοχή, τηνυπευθυνότητα, την αποτελεσµατικότητα και τη συνεκτικότητα. Ο τοµέας της νεολαίας είναι ένας τοµέας στον οποίο πρέπει κατ εξοχήννα εφαρµόζονται οι αρχές αυτές: Άνοιγµα: εξασφάλιση πληροφόρησης και ενεργού επικοινωνίας µε τους νέους, στη γλώσσα τους, ώστε να κατανοήσουν τη λειτουργία της Ευρώπης και τις πολιτικές που τους αφορούν. Συµµετοχή: εξασφάλιση της ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και προώθηση της συµµετοχής τους στη λήψη τωναποφάσεωνπου τους αφορούν και, γενικά, στη ζωή τωνκοινοτήτωντους. Υπευθυνότητα: ανάπτυξη νέας και διαρθρωµένης συνεργασίας µεταξύ των κρατώνµελώνκαι τωνευρωπαϊκώνθεσµικώνοργάνων, προκειµένου να εφαρµοστούν στο κατάλληλο επίπεδο ευθύνης συγκεκριµένες λύσεις που ανταποκρίνονται στις προσδοκίες των νέων. Αποτελεσµατικότητα: αξιοποίηση του δυναµικού που αντιπροσωπεύει η νεολαία, προκειµένου να µπορέσει η νεολαία να ανταποκριθεί στις προκλήσεις της κοινωνίας, να µπορέσει να συνεισφέρει στην επιτυχία των διαφόρων πολιτικώνπου τηναφορούνκαι να µπορέσει να οικοδοµήσει τηνευρώπη του αύριο. Συνεκτικότητα: ανάπτυξη ολοκληρωµένης προσέγγισης των διαφόρων πολιτικώνπου άπτονται της νεολαίας και τωνδιαφόρωνκατάλληλωνεπιπέδων παρέµβασης. Η απόφαση να δηµοσιευθεί το λευκό βιβλίο για την νεολαία και κυρίως η διοργάνωση ευρείας ανταλλαγής απόψεων απορρέουν από αυτήν την προσέγγιση της «διακυβέρνησης». 4 «Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση - Λευκό Βιβλίο», COM (2001)428 της

10 2. ΟΙ ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ 2.1. Η δηµογραφική εξέλιξη Εξαιτίας του συνδυασµένου αποτελέσµατος της χαµηλής γεννητικότητας και της αύξησης της µακροβιότητας, οι κοινωνίες µας γερνούν. Ανάµεσα στο 2000 και το 2020, το ποσοστό τωνατόµωνηλικίας θα αυξηθεί από το 16 στο 21 % του συνολικού πληθυσµού της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενώ το ποσοστό των ατόµων ηλικίας ετώνθα αντιστοιχεί κατά τηνίδια περίοδο µόνονστο 11% 5. Η γήρανση του πληθυσµού της ΕΕ των 15 µεταξύ % του συνολικού πληθυσµού της ΕΕ των 15 20,6 16,2 12,4 10,9 Ηλικιακή οµάδα Έτος Πηγή: Eurostat, ηµογραφικές Στατιστικές 1999, εθνικές προβλέψεις Η ποσοτική αυτή ανισορροπία µεταξύ νέων και λιγότερων νέων θα προκαλέσει µία ποιοτική αλλαγή στις σχέσεωντωνγενεών. Η οικονοµική πίεση στα κοινωνικά συστήµατα αποτελεί µόνον µία πτυχή της πρόκλησης αυτής. Πράγµατι, θα πρέπει όχι µόνο να εφευρεθούν νέοι µηχανισµοί αλληλεγγύης µεταξύ των νέων και των γονιών τους, ακόµα και τωνπαππούδωντους, αλλά κυρίως να οργανωθούν, µε τρόπο ικανοποιητικό για όλους, οι αλλαγές της σκυτάλης µεταξύ τωνγενεώνσε κοινωνίες που γνωρίζουν ριζικούς µετασχηµατισµούς. Από τη γήρανση του πληθυσµού θα προέλθεί επίσης η ανάγκη να κάνουµε έκκληση σε ανθρώπινο δυναµικό εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προκειµένου να καλύψουµε τηνέλλειψη εργατικού δυναµικού. Οι κοινωνίες µας καλούνται να διαφοροποιηθούν, τόσο σε εθνοτικό και θρησκευτικό, όσο και σε κοινωνικό και γλωσσικό επίπεδο. Αυτή η αυξηµένη ετερογένεια θα πρέπει να ελεγχθεί, κυρίως όσοναφορά τους ενδιαφερόµενους νέους, προκειµένου να αποτραπούν ενδεχόµενες κοινωνικές τάσεις ή επιπτώσεις στα εκπαιδευτικά συστήµατα και στηναγορά εργασίας Οι µετασχηµατισµοί της νεολαίας Η νεολαία, στις κοινωνιολογικές, οικονοµικές και πολιτιστικές διαστάσεις της, έχει εξελιχθεί σηµαντικά εξαιτίας τωνδηµογραφικώναλλαγώναλλά και τωνµεταβολών 5 Πηγή: Eurostat, ηµογραφικές Στατιστικές,

11 του κοινωνικού περιβάλλοντος, τωνατοµικώνκαι τωνσυλλογικώνµορφών συµπεριφοράς, των οικογενειακών σχέσεων και των συνθηκών της αγοράς εργασίας 6. Πρώτη διαπίστωση: η παράταση της νεότητας. Οι δηµογράφοι παρατηρούνότι, κάτω από τηνπίεση οικονοµικών(απασχολησιµότητα, ανεργία, κ.τ.λ) και κοινωνικοπολιτιστικών παραγόντων, οι νέοι έχουν κατά µέσο όρο µεγαλύτερη ηλικία ότανφθάνουνστα διάφορα στάδια της ζωής τους: τέλος τωνσπουδών, έναρξη της σταδιοδροµίας, δηµιουργία οικογένειας κ.τ.λ. εύτερη διαπίστωση: µη γραµµικές πορείες ζωής. Σήµερα παρατηρούµε «µια επικάλυψη τωνδιαφόρωνσταδίωντης ζωής» 7 : µπορεί κάποιος να είναι παράλληλα φοιτητής, οικογενειάρχης, εργαζόµενος ή άνεργος και να ζει µε τους γονείς τους, καθώς γίνεται όλο και πιο συχνό το πέρασµα µεταξύ των διαφόρων αυτών καταστάσεων. Οι ατοµικές πορείες είναι πολύ λιγότερο γραµµικές δεδοµένου ότι οι κοινωνίες µας δεν παρέχουν πλέον τις ίδιες εγγυήσεις (ασφάλεια απασχόλησης, κοινωνικές παροχές κ.τ.λ.). Tρίτη διαπίστωση: τα παραδοσιακά συλλογικά µοντέλα χάνουν τη σηµασία τους ενώ κερδίζουνέδαφος οι πιο εξατοµικευµένες προσωπικές πορείες. «Το χρονοδιάγραµµα τωνγεγονότωνπου αφορούντηνοικογενειακή ζωή, το γάµο, τηνεπαγγελµατική ζωή [κάθε ατόµου] δεν οργανώνεται πλέον µε τυποποιηµένο τρόπο» 8. Αυτό επηρεάζει κυρίως τις πολιτικές που ασκούνοι δηµόσιες αρχές Η συµµετοχή των νέων στηδηµόσια ζωή Γενικά, η ευρωπαϊκή νεολαία επιθυµεί να προωθήσει τη δηµοκρατία και κυρίως να συµµετέχει σε αυτή δραστήρια. Άλλά έχει δηµιουργηθεί δυσπιστία απέναντι στους θεσµούς. Οι νέοι αφιερώνονται λιγότερο από ό,τι στο παρελθόνστις παραδοσιακές δοµές πολιτικής και κοινωνικής δράσης (κόµµατα, συνδικάτα), η συµµετοχή τους στις δηµοκρατικές διαβουλεύσεις είναι χαµηλή. Οι οργανώσεις νεολαίας πλήττονται και αυτές από την κατάσταση αυτή και νιώθουν την ανάγκη να ανανεωθούν 9. Αυτό δεν σηµαίνει βέβαια ότι οι νέοι δεν ενδιαφέρονται για τη δηµόσια ζωή. Οι περισσότεροι επιδεικνύουν σαφή θέληση να συµµετέχουν και να επηρεάζουν τις επιλογές της κοινωνίας - άλλά µε πιο ατοµικές και πιο συγκεκριµένες µορφές δέσµευσης πέρα από τις παλιές δοµές και τους παλιούς µηχανισµούς συµµετοχής Βλ.. έκθεση που παρουσιάστηκε από τους ερευνητές κατά το σεµινάριο στο Umeå το Μάρτιο 2001 (http://europa.eu.int/comm/education/youth/ywp/umeareport.html) «Νεολαία, το καθήκον του µέλλοντος», Commissariat General du Plan, Έκθεση της Επιτροπής µε πρόεδρο το Dominique Charvet, Μάρτιος 2001, σελ.33. «Νεολαία, το καθήκον του µέλλοντος», idem, σελ Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο «οι ευρωπαίοι νέοι το 2001» (ΕΒ 55.1 που διενεργήθηκε το 2001) παρατηρούµε µια αδιαφορία των ευρωπαίων νέων για τις οργανώσεις, µε 1 νέο στους 2 να δηλώνει αυθόρµητα ότι δεν ανήκει σε κανένα κίνηµα. Παρατηρούµε επίσης τη διατήρηση των εθνικών διαφορών (στις Κάτω Χώρες το 80% περίπου των νέων ανήκουν σε κάποια οργάνωση, έναντι του 30% στην Πορτογαλία). Αυτή η λιγότερο ή περισσότερο έντονη έλλειψη ενδιαφέροντος αφορά όλες τις χώρες µε εξαίρεση το Βέλγιο και το Λουξεµβούργο. Μεταξύ των νέων που ανήκουν σε κάποια οργάνωση, µεγαλύτερη επιτυχία έχουν οι αθλητικοί όµιλοι (28%), που προηγούνται κατά πολύ των οργανώσεων νεολαίας (7%), των συνδικάτων και των πολιτικών κοµµάτων (4%). 11

12 Εναπόκειται στις δηµόσιες αρχές να καλύψουν το χάσµα ανάµεσα στη θέληση των νέωννα εκφραστούνκαι τωνµεθόδωνκαι τωνδοµώνπου προσφέρουνοι κοινωνίες µας για το σκοπό αυτόν, αλλιώς υπάρχει ο κίνδυνος να διευρυνθεί το έλλειµµα της συµµετοχής τωνπολιτών, ακόµα και να ενθαρρυνθεί η αµφισβήτηση Η ευρωπαϊκή ολοκλήρωση Το φαινόµενο αυτό επιβεβαιώνεται επίσης απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σχετικά µε την οποία οι νέοι διακατέχονται γενικά από ανάµικτα συναισθήµατα. Για αυτούς, η Ευρώπη είναι παράλληλα χώρος όπου προβάλλεται ο σεβασµός των θεµελιωδώναξιώνκαι χώρος στονοποίο ζουν, σπουδάζουν, εργάζονται και ταξιδεύουν. Ωστόσο, οι θεσµοί που διαχειρίζονται το χώρο αυτό τους φαίνονται αποµακρυσµένοι και ότι λειτουργούνκεκλεισµένωντωνθυρών. Η διάσταση αυτή ανάµεσα στους νέους και στην Ευρώπη αποτελεί ένα µόνον παράδειγµα της απόστασης που διαπιστώνουµε ανάµεσα στους ευρωπαϊκούς λαούς και στις «Βρυξέλλες» 10. Ωστόσο, κατά τηνεπιδίωξη του κοινοτικού οράµατος, κυρίως µε την προοπτική της διεύρυνσης, πολλά εξαρτώνται από τηνπροσάρτηση τωννέων γενεών. Είναι σηµαντικό να τις κάνουµε να συµµετέχουν ως ενεργοί εταίροι στην εκπόνηση συγκεκριµένων σχεδίων, που να ανταποκρίνονται στην κατάστασή τους, στις προσδοκίες τους και στις ικανότητές τους Η παγκοσµιοποίηση Τηρουµένωντωναναλογιών, την ίδια αυτή ασυµφωνία διαπιστώνουµε µεταξύ των νέων και του φαινοµένου της παγκοσµιοποίησης. Οι νέοι της Ευρώπης ζουν σε κοινωνίες ανοιχτές στις εξωτερικές πολιτιστικές και οικονοµικές εξελίξεις. Οι νέοι αυτοί έχουντονκόσµο ως κλίµακα αναφοράς τους και υιοθετούνχωρίς τύψεις ορισµένα προϊόντα σύµβολα της παγκοσµιοποίησης 11. Παράλληλα, αµφισβητούν ορισµένες από τις συνέπειές της στο όνοµα της κοινωνικής δικαιοσύνης, του ανοίγµατος προς τους άλλους και της λεγόµενης «βιώσιµης» ανάπτυξης. Εκφράζουν αµφιβολίες για τα διεθνή όργανα, η πρόσβαση στα οποία τους φαίνεται δύσκολη, η λειτουργία τους περίπλοκη και η διάθεσή τους να συµµεριστούν τις δικές τους ανησυχίες ανύπαρκτη. Η τουλάχιστον αντιφατική αυτή σχέση µεταξύ των νέων και της παγκοσµιοποίησης αποτελεί σύµπτωµα δυσφορίας και δενµπορεί να αγνοηθεί. Με τον τρόπο αυτό οι νέοι επιβεβαιώνουν σε µεγάλο βαθµό τη διαπίστωση ότι η πρόκληση της παγκοσµιοποίησης έχει µπει στη ζωή µας: «είτε µας αρέσει είτε όχι, η παγκοσµιοποίηση υπάρχει. Καθήκον µας είναι να κατορθώσουµε να την διαχειριστούµε, να τηνθέσουµε στηνυπηρεσία του ανθρώπου» 12. Το σύνολο των προκλήσεων που περιγράφονται ανωτέρω είναι ένα τεράστιο στοίχηµα και απαιτεί τη δηµιουργία συνθηκών που θα επιτρέπουν στους νέους ευρωπαίους να επιβεβαιωθούν περισσότερο ως αλληλέγγυοι, υπεύθυνοι, δραστήριοι cf. «Ευρωπαϊκή ιακυβέρνηση Λευκό Βιβλίο», COM(2001)428 της Στην περίπτωση αυτή, µεταξύ άλλων, τις τεχνολογίες της πληροφορίας, όπως το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδροµείο και η κινητή τηλεφωνία. Σύµφωνα µε το Ευρωβαρόµετρο 55.1 «Οι νέοι ευρωπαίοι το 2001» (EB2001), η αναλογία των ατόµων ηλικίας ετών που δηλώνουν ότι χρησιµοποιούν τακτικά τον υπολογιστή, συνδέονται µε τα δίκτυα, παίζουν βιντεοπαιχνίδια, υπερδιπλασιάστηκε από το 1997, περνώντας από το 21 στο 43%. Άλλο σηµαντικό στοιχείο: το 80% των νέων χρησιµοποιεί τακτικά το κινητό τηλέφωνο. Βλ. οµιλία του κ.romano Prodi της (http://europa.eu.int/comm/commissioners/prodi/globalisation_el.htm) 12

13 και ανεκτικοί πολίτες στις πλουραλιστικές κοινωνίες. Η αυξηµένη συµµετοχή των νέων στη ζωή της τοπικής, της εθνικής και της ευρωπαϊκής κοινότητας και η διαµόρφωση ενεργού ταυτότητας ως πολιτών αποτελούν επίσης ένα από τα βασικά διακυβεύµατα όχι µόνονγια το παρόναλλά επίσης για το µέλλοντωνκοινωνιών µας. 3. ΜΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ ΑΠΟΨΕΩΝ ΜΕ ΠΛΟΥΣΙΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ Με βάση τη διαπίστωση αυτή και αντιµέτωπη µε το εύρος των προκλήσεων και των ορίωντου σηµερινού συστήµατος συνεργασίας, η Επιτροπή πρότεινε στο Συµβούλιο «Νεολαίας», στα τέλη του 1999 τη δηµοσίευση λευκού βιβλίου µε σκοπό την καθιέρωση νέας ευρωπαϊκής συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας. Κατά τη διάρκεια της ευρείας ανταλλαγής απόψεωνπου συνόδευσε τηνπροετοιµασία αυτού του λευκού βιβλίου, η πρωτοβουλία αυτή υποστηρίχθηκε αµέριστα από τα κράτη µέλη της Ένωσης, τις διάφορες προεδρίες και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. 13

14 Μια ανταλλαγή απόψεων χωρίς προηγούµενο Αυτό το λευκό βιβλίο αποτελεί απόρροια της ανταλλαγής απόψεων που πραγµατοποιήθηκε κατά διαστήµατα από το Μάιο του 2000 έως το Μάρτιο του 2001 και που αφορούσε νέους κάθε προέλευσης, τις οργανώσεις νεολαίας, την επιστηµονική κοινότητα, τους πολιτικούς υπευθύνους και τις διοικήσεις τους. Αυτή η ανταλλαγή απόψεων, λόγω του εύρους της, της διάρκειάς της, της ποικιλοµορφίας τωνπροσώπωνπου συµµετείχανσε αυτή και του πλούτου τωναποτελεσµάτωντης, δενέχει προηγούµενο σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Για ορισµένα κράτη µέλη αυτή η ανταλλαγή απόψεωνήτανκαινοφανές γεγονός. Η κινητοποίηση ήταν σηµαντική: 17 εθνικές διασκέψεις οργανώθηκαν από τα κράτη µέλη. Σε αυτές συµµετείχαν πολλές χιλιάδες νέων και συγκεντρώθηκαν 440 προτάσεις η Ευρωπαϊκή Συνάντηση στο Παρίσι τον Οκτώβριο του 2000, υπό τηνγαλλική προεδρία, επέτρεψε να τεθούν σε µια πιο ευρωπαϊκή προοπτική τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων σε εθνικό επίπεδο 450 νέοι αντιπρόσωποι από 331 χώρες κατέληξανσε συµφωνία σχετικά µε 80 περίπου προτάσεις περισσότερες 60 οργανώσεις που αναπτύσσουν επί τόπου δράση συµµετείχαν σε ακροάσεις το Φεβρουάριο του 2001 στην Οικονοµική και Κοινωνική Επιτροπή στις Βρυξέλλες η επιστηµονική κοινότητα, εκπροσωπούµενη από δέκα περίπου ερευνητές διαφόρωνεπιστηµονικώνκλάδων, κινητοποιήθηκε για να ρίξει φως από τη δική της προοπτική στηνεξέλιξη της νεολαίας πραγµατοποιήθηκανσυζητήσεις σε κάθε ευρωπαϊκή πρωτεύουσα µε τους πολιτικούς και τους διοικητικούς υπευθύνους αλλά και µε τα εθνικά συµβούλια νεότητας και οργανώθηκαν δύο συνεδριάσεις των γενικών διευθυντών που είναι αρµόδιοι για τη νεολαία (η µία κατά τηνέναρξη των διµερών συναντήσεων η δεύτερη κατά το πέρας τωναυτώνανταλλαγών απόψεων) πραγµατοποιήθηκε µία συνάντηση στο Umeå στα µέσα Μαρτίου του 2001 υπό τη σουηδική προεδρία. Νέοι, οργανώσεις νέων, ερευνητές και δηµόσιες αρχές καθόρισαντις προτεραιότητες που πρέπει να καθοδηγούντηνπολιτική δράση πραγµατοποιήθηκε ηµερίδα διαλόγου στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις 24 Απριλίου Συµµετείχανπερίπου 3000 άτοµα, κυρίως νέοι. Η ανταλλαγή απόψεων θα συνεχιστεί. Η βελγική Προεδρία διοργανώνει ένα συνέδριο που θα πραγµατοποιηθεί στο Γάνδη το Νοέµβριο του 2001, το οποίο θα δώσει την ευκαιρία στην Επιτροπή να παρουσιάσει το λευκό βιβλίο και να προωθήσει το διάλογο γύρω από τα θέµατα και τις δράσης που προτείνει. Η ανάλυση τωναποτελεσµάτωντης ανταλλαγής απόψεων, που αναπτύσσεται λεπτοµερώς στο παράρτηµα 2, επιβεβαιώνει σε µεγάλο βαθµό τη διάγνωση που 14

15 παρατίθεται ανωτέρω και ενισχύει την ιδέα ότι µια νέα ώθηση είναι τώρα απαραίτητη. Όλοι οι νέοι επιθυµούν την εφαρµογή πολιτικών που να ανταποκρίνονται στις προσδοκίες τους. Έχουν την εντύπωση ότι οι δηµόσιες ενέργειες που πραγµατοποιούνται σε τοπικό, περιφερειακό και ευρωπαϊκό επίπεδο είναι συχνά ακατάλληλες, δεν ανταποκρίνονται στις καθηµερινές τους ανησυχίες. Και κυρίως διεκδικούνισότιµη θέση στις διαδικασίες χάραξης τωνπολιτικών Τα µηνύµατα κλειδιά Από τη διαδικασία ανταλλαγής απόψεωνστο σύνολό της προκύπτουντέσσερα µηνύµατα κλειδιά: Για τηδραστήρια συµµετοχή των νέων στην κοινωνία Οι νέοι που ζητήθηκε η γνώµη τους ισχυρίζονται ότι είναι υπεύθυνοι πολίτες. Για το λόγο αυτό επιθυµούννα συµµετέχουνπερισσότερο στηνζωή της κοινότητας. Θέλουννα εκφέρουνγνώµη για πλήθος θεµάτων. Η θέληση αυτή για συµµετοχή πρέπει να µπορεί να εκφραστεί σε διάφορα επίπεδα - από το τοπικό έως το διεθνές -, να περιλαµβάνει πολλούς τρόπους έκφρασης - ενεργητικούς και αντιπροσωπευτικούς-, και να µην αποκλείει καµία κατηγορία δέσµευσης - από τον πιο προσωρινό έως τον πιο µόνιµο, από τονπιο αυθόρµητο έως τονπιο οργανωµένο. Επιπλέονη συµµετοχή τωννέωνδενµπορεί να περιορίζεται µόνονστηνανταλλαγή απόψεων, πόσο µάλλονστις δηµοσκοπήσεις, αλλά πρέπει να προβλέπει τη συµµετοχή τωννέωνστη διαδικασία λήψης τωναποφάσεων. Πρέπει να ενθαρρυνθεί η συµµετοχή χωρίς εξαιρέσεις, γεγονός που προϋποθέτει τη διευκόλυνσή της για εκείνα τα άτοµα που αντιµετωπίζουν τις περισσότερες δυσκολίες καθώς και το µεγαλύτερο άνοιγµα τωνσηµερινώνδοµώνστους µη οργανωµένους νέους. Απαραίτητη προϋπόθεση για την ανάπτυξη του ενεργού ρόλου τους ως πολιτών, η ενηµέρωση εξακολουθεί να αποτελεί έναν τοµέα από τον οποίο οι νέοι περιµένουν πολλά: γνωρίζοντας ότι τα πεδία που πρέπει να καλυφθούν είναι εκτενή (απασχόληση, συνθήκες εργασίας, στέγαση, σπουδές, υγεία ) και που υπερβαίνουν τηνενηµέρωση σχετικά µε τα κοινοτικά προγράµµατα, οι προσδοκίες τους έγκεινται αρχικά στην αναγνώριση του γεγονότος ότι πρέπει να ικανοποιηθούν ορισµένες ανάγκες. Οι νέοι επέµειναν πολύ στο σεβασµό των αρχών της ισότιµης πρόσβασης, της εγγύτητας και τωνυψηλώνεθνοτικώνπροτύπων. Επιπλέον, δόθηκε έµφαση στη σηµασία της πληροφόρησης «µε ανθρώπινο πρόσωπο», που να επιτρέπει τη συµµετοχή τωννέωντόσο στηνκατάρτιση τωνπεριεχοµένωνόσο και στη διάδοσή τους. Να διευρυνθούν και να αναγνωριστούν καλύτερα τα πεδία πειραµατισµού Οι νέοι επιθυµούν να αναγνωρίσουν οι δηµόσιες αρχές ότι η εκπαίδευση και η κατάρτιση δενπεριορίζονται µόνονστηνπαραδοσιακή και τυπική µορφή τους. Κατά τηνάποψή τους, αυτή η σηµαντική περίοδος στο πλαίσιο της απόκτησης γνώσεων και εµπειριών πρέπει να αντιµετωπίζεται µε πιο σφαιρικό τρόπο, συµπεριλαµβανοµένων των µη τυπικών πτυχών της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. 15

16 Από αυτή την άποψη πρέπει να δοθεί µεγαλύτερη έµφαση στην κινητικότητα και στονεθελοντισµό, που εξακολουθούννα αποτελούνπρακτικές εξαιρετικά περιορισµένες και ελάχιστα αναγνωρισµένες: η ανάπτυξή τους µέσω της συνάρθρωσής τους µε τις πολιτικές που εφαρµόζονται στους τοµείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης αποτελεί για τους νέους προτεραιότητα. Οι νέοι επιθυµούν αυτές οι διευρυµένες εµπειρίες να αναγνωριστούν και να υποστηριχθούν οικονοµικά. Για να είναι απόλυτα επιτυχηµένη, η συνάρθρωση αυτή µεταξύ της τυπικής και της µη τυπικής διάστασης της µάθησης πρέπει να λαµβάνει υπόψη την έννοια της ατοµικής ανάπτυξης και να βασίζεται στα εργαλεία και τις µεθόδους που αφορούν αποκλειστικά τη νεολαία, εργαλεία και µεθόδους που να ευνοούν την ανταλλαγή µεταξύ συνοµηλίκων και τον πειραµατισµό, στο πλαίσιο τωνοποίωνη δράση προέχει του αποτελέσµατος. Να αναπτυχθεί ηαυτονοµία των νέων Η αυτονοµία αποτελεί βασική διεκδίκηση των νέων. Η αυτονοµία αυτή εξαρτάται από τα µέσα που τους παρέχουµε και κυρίως στα υλικά µέσα. Για το λόγο αυτό, το θέµα του εισοδήµατος είναι κεντρικής σηµασίας. Οι πολιτικές για τηναπασχόληση, τηνκοινωνική προστασία, τηνπαροχή βοήθειας για τηνέναρξη τωνεπαγγελµατικής δραστηριότητας, αλλά και οι πολιτικές στέγασης ή µεταφορώναφορούντη νεολαία. Οι πολιτικές αυτές είναι αναγκαίες για να δοθεί στους νέους η δυνατότητα να γίνουν αυτόνοµοι πιο γρήγορα και θα πρέπει να αναπτύσσονται λαµβάνοντας υπόψη τις απόψεις και τα ενδιαφέροντα τους και αξιοποιώντας το κεκτηµένο και τα πειράµατα που χαρακτηρίζουνειδικά τις πολιτικές για τη νεολαία. Επειδή θέλουννα διαδραµατίσουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην κοινωνία και επειδή ενδιαφέρονται για τις πολιτικές που σχετίζονται µε τις διάφορες πτυχές των συνθηκών ζωής τους, οι νέοι δεν δέχονται οι πολιτικές για τη νεολαία να περιορίζονται σε ορισµένους ειδικούς τοµείς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, υπέρµαχος των αξιών Οι περισσότεροι νέοι ταυτίζονται µε ορισµένες αξίες που είναι επίσης οι αξίες της ευρωπαϊκής οικοδόµησης. Ωστόσο αυτό δεντους εµποδίζει να πιστεύουνότι τα θεσµικά όργανα είναι δοµές στις οποίες η πρόσβαση είναι σχεδόν αδύνατη και η οποίες ελάχιστα ενδιαφέρονται για τις ανησυχίες τους. Πράγµατι, λόγω της πολυµορφίας του περιβάλλοντος στο οποίο κινούνται και των δρόµωνπου ακολουθούν, ή παρά τηνπολυµορφία αυτή, όλοι οι νέοι κάνουν λόγο για την αβεβαιότητα και τις δυσκολίες που συναντούν στην προσωπική και επαγγελµατική τους ζωή. Αυτή η συνειδητοποίηση του ευάλωτου της προσωπικής τους πορείας εξηγεί χωρίς αµφιβολία, ενµέρει, το γενικότερο ενδιαφέρον τους για τους αποκλεισµένους. Για το λόγο αυτό πιστεύουνότι πρέπει να γίνουν περισσότερες προσπάθειες για να διαφυλαχθούν τα θεµελιώδη δικαιώµατα κάθε ατόµου και κυρίως τα δικαιώµατα τωνµειονοτήτωνκαι να καταπολεµηθούνόλες οι µορφές διακρίσεωνκαι ρατσισµού, και αυτό σε όλα τα επίπεδα δηµόσιας επέµβασης. Οι ευρωπαίοι νέοι προσυπογράφουντο σύνολο τωνβασικώναξιώνστις οποίες βασίζεται η Ένωση και αναµένουν από αυτή να σταθεί στο ύψος των προσδοκιών τους. 16

17 4. ΜΙΑ ΝΕΑ ΦΙΛΟ ΟΞΙΑ Το λευκό βιβλίο εξετάζει το σύνολο τωνθεµάτωνπου προέκυψαναπό αυτή την ανταλλαγή απόψεων, ανεξάρτητα από το επίπεδο αρµοδιότητας. Βέβαια οι ουσιαστικές πολιτικές αρµοδιότητες στον τοµέα της νεολαίας ανήκουν στο µεγαλύτερο µέρος τους στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και, σε ορισµένες χώρες, έχουν σε µεγάλο βαθµό ανατεθεί στις περιφερειακές αρχές και συχνά ασκούνται σε τοπικό επίπεδο. Οι αποφάσεις που λαµβάνονται στο τοπικό επίπεδο είναι εξάλλου αυτές που έχουν το µεγαλύτερο αντίκτυπο στην καθηµερινή ζωή των νέων. Συνεπώς η επικουρικότητα πρέπει να εφαρµόζεται στον τοµέα αυτό για λόγους αρχής και για λόγους αποτελεσµατικότητας. Όµως η αρχή αυτό είναι συµβατή µε µια µεγαλύτερη συνεργασία σε ευρωπαϊκή κλίµακα η οποία θα µπορούσε να ενισχύσει τον αντίκτυπό τους και τη συνεκτικότητά των εθνικών πολιτικών. Να λοιπόνη βασική φιλοδοξία του λευκού βιβλίου: να εξασφαλίσει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ένα νέο πλαίσιο συνεργασίας στον τοµέα της νεολαίας, ένα πλαίσιο που θα είναι φιλόδοξο, θα ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και παράλληλα θα είναι ρεαλιστικό, θα ιεραρχεί τα εξαιρετικά πολυάριθµα θέµατα για τα οποία έγινε λόγος κατά τηνανταλλαγή απόψεωνκαι θα σέβεται τα διάφορα εµπλεκόµενα επίπεδα αρµοδιοτήτων. Η συνεργασία αυτό πρέπει να έχει αφετηρία τον υπάρχοντα κορµό δραστηριοτήτων, να συµβαδίζει µε τις άλλες υπό εξέλιξη πρωτοβουλίες, κυρίως στοντοµέα της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κοινωνικής ένταξης και να τις συµπληρώνει, όταναυτό θεωρείται αναγκαίο, και να προωθεί την καλύτερη συνεργασία µεταξύ τωνδιαφόρωνεπιπέδωνεξουσίας και των συντελεστών του τοµέα της νεολαίας. Το νέο αυτό πλαίσιο συνεργασίας περιλαµβάνει δύο µεγάλα σκέλη: την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον πιο ειδικό τοµέα της νεολαίας. την καλύτερη συνεκτίµηση της νεολαίας µέσα στις άλλες πολιτικές Ο ειδικότερος τοµέας της νεολαίας Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού Η συνθήκη προβλέπει στο άρθρο 149 τη συµβολή στηνανάπτυξη παιδείας υψηλού επιπέδου και την ενθάρρυνση της συνεργασίας µεταξύ κρατών µελών. Οι ανησυχίες της νεολαίας, όπως προκύπτουν µε σαφήνεια από την ανταλλαγή απόψεωνκαι που αφορούντηνπαιδεία, µε την ευρεία έννοια, δεν µπορούν να καλυφθούν, στονµεγαλύτερο µέρος τους, από τη νοµοθετική οδό. Αντίθετα, η προστιθέµενη αξία που θα µπορούσε να προκύψει από τη συνεργασία αναγνωρίζεται σε µεγάλο βαθµό από όλους τους συντελεστές που δραστηριοποιούνται στον τοµέα αυτόν. Υπάρχει εξάλλου σαφής θέληση τωνκρατώνµελώνγια περισσότερη συνεργασία. Για το λόγο αυτό η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού είναι η πιο κατάλληλη και συντρέχουν οι προϋποθέσεις για να µπορέσει να διαδραµατίσει το ρόλο της. Η µέθοδος αυτή συνίσταται στον «καθορισµό κατευθυντήριωνγραµµώνγια την Ένωση, συνδυασµένων µε συγκεκριµένα χρονοδιαγράµµατα για τη βραχυπρόθεσµη, 17

18 µεσοπρόθεσµη και µακροπρόθεσµη επίτευξη τωνστόχωνπου θέτουν τον καθορισµό, κατά περίπτωση, ποσοτικώνκαι ποιοτικώνδεικτώνκαι σηµείων αναφοράς, µε µέτρο τα καλύτερα του κόσµου, προσαρµοσµένων στις ανάγκες διαφόρωνκρατώνµελώνκαι τοµέωνως µέσο σύγκρισης τωνβέλτιστωνπρακτικών τη µεταφορά αυτώντωνευρωπαϊκώνκατευθυντήριωνγραµµώνστις εθνικές και περιφερειακές πολιτικές µε τονκαθορισµό ειδικώνστόχωνκαι τη θέσπιση µέτρων, λαµβάνοντας υπόψη τις εθνικές και περιφερειακές ιδιοµορφίες τηνπεριοδική παρακολούθηση, αξιολόγηση και επανεξέταση από οµοτίµους, υπό µορφή αλληλοδιδακτικώνδιαδικασιών» 13. Συνεπώς η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού παρέχει, όπως υπογραµµίζεται στο λευκό βιβλίο για τη διακυβέρνηση, ένα «µέσο για την ενθάρρυνση της συνεργασίας, για τηνανταλλαγή ορθής πρακτικής, για τη συνοµολόγηση στόχων και προσανατολισµών κοινών για τα κράτη µέλη... Βασίζεται στηντακτική καταµέτρηση της προόδου που συντελείται όσοναφορά τηνυλοποίηση τωνστόχων αυτών, προκειµένου τα κράτη µέλη να µπορούν να συγκρίνουν τις προσπάθειές τους και να εµπλουτίζονται από την ανταλλαγή των εµπειριών τους». Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού προσαρµοσµένη στον ειδικότερο τοµέα της νεολαίας εµπνέεται από την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού όπως εφαρµόζεται στην εκπαίδευση. Προωθεί τονκαθορισµό θεµάτωνπροτεραιότητας, τονπροσδιορισµό στόχων και κοινών προσανατολισµών και την εφαρµογή µηχανισµών παρακολούθησης. Περιλαµβάνει επίσης τρόπους διαβούλευσης µε τους νέους. Η Επιτροπή προτείνει τον ακόλουθο µηχανισµό: Μετά από πρόταση της Επιτροπής, το Συµβούλιο τωνυπουργώνκαθορίζει τακτικά τα θέµατα κοινού ενδιαφέροντος στα οποία δίνεται προτεραιότητα. Κάθε κράτος µέλος καθορίζει έναν συντονιστή, ο οποίος θα είναι ο συνοµιλητής της Επιτροπής, για τα θέµατα που αφορούντη νεολαία και ο οποίος διαβιβάζει στηνευρωπαϊκή Επιτροπή τις πολιτικές πρωτοβουλίες, τα παραδείγµατα ορθής πρακτικής, καθώς και τα στοιχεία για προβληµατισµό προοπτικής όσοναφορά τα επιλεχθέντα θέµατα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποβάλλει µία συνθετική και µία αναλυτική παρουσίαση τωνστοιχείωνστο Συµβούλιο τωνυπουργών, παρουσιάσεις οι οποίες συνοδεύονται από προτάσεις κοινών προσανατολισµών. Το Συµβούλιο τωνυπουργώνκαθορίζει για κάθε θέµα τους κοινούς προσανατολισµούς και τους στόχους και προσδιορίζει τις λεπτοµέρειες παρακολούθησης, και, ενδεχοµένως, των «µονάδων αναφοράς», οι οποίες βασίζονται σε δείκτες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναλύει την εφαρµογή και υποβάλει αναφορά στο Συµβούλιο τωνυπουργώννεολαίας, και εξασφαλίζει τηντακτική παρακολούθηση και τηναξιολόγηση. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρέπει να συµµετέχει µε τον κατάλληλο τρόπο στη διαδικασία αυτή και στηνπαρακολούθησή της. Η Οικονοµική και 13 Συµπεράσµατα της Προεδρίας, Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Λισσαβώνα, 23και , σηµείο

19 Κοινωνική Επιτροπή και η Επιτροπή των Περιφερειών πρέπει επίσης να έχουν το δικαίωµα να εκφράζουν τη γνώµη τους. Ζητείται οι γνώµη των νέων για θέµατα προτεραιότητας και για την παρακολούθησή τους (βλ «συµµετοχή»). Οι υποψήφιες χώρες συµµετέχουνόσοντο δυνατό περισσότερο. Η προτεινόµενη ανοιχτή µέθοδος συντονισµού συµπληρώνει τα κοινοτικά µέσα και δενθίγει, φυσικά, τις αποφάσεις που θα µπορούσαννα ληφθούνµέσα στο πλαίσιο που προβλέπεται από τη συνθήκη και που θα µπορούσαν να οδηγήσουν την Επιτροπή, π.χ., να προτείνει ορισµένες συστάσεις δυνάµει του άρθρου Το πεδίο παρέµβασης της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα της νεολαίας Μεταξύ των θεµάτων που θεωρούνται ότι άπτονται καθαρά του τοµέα που αφορά τη νεολαία, και τα οποία προσφέρονται για το µηχανισµό της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού που περιγράφεται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει τη συµµετοχή, τονεθελοντισµό, τηνενηµέρωση, τη βελτίωση τωνγνώσεωντων δηµόσιων αρχών σχετικά µε τη νεολαία και γενικότερα ό,τι µπορεί να συµβάλει στην ανάπτυξη και την αναγνώριση των δραστηριοτήτων που υλοποιούνται υπέρ των νέων («youth work», εργασία σε λέσχες νέων, σε νεανικά κινήµατα, «εργασία του δρόµου», σχέδια για τηνανάπτυξη του ρόλου του πολίτη, ενσωµάτωση, αλληλεγγύη µεταξύ τωννέων...) εκτός από οτιδήποτε άλλο καλύπτεται από άλλες πολιτικές διαδικασίες όπως η απασχόληση, η κοινωνική ένταξη και η εκπαίδευση. Αυτά αντιστοιχούν στις δραστηριότητες και στα εργαλεία που συνδέονται κατά κανόνα µε τις πολιτικές για τη νεολαία στο εθνικό επίπεδο. Η εφαρµογή αυτής της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού θα µπορέσει να εµπνευστεί από τις αναλύσεις και τις προτάσεις που προέκυψαν από την ανταλλαγή απόψεων και περιέχονται στο παράρτηµα 1, προκειµένου να πραγµατοποιηθεί ένα ποιοτικό άλµα όσον αφορά τη συνεργασία στον τοµέα της νεολαίας και να αντιµετωπιστούν οι εµφανιζόµενες προσκλήσεις. Με σεβασµό της συµπληρωµατικότητας και της συνεκτικότητας, τα αποτελέσµατα από την εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού θα µπορέσουν να εµπλουτίσουντις άλλες κοινοτικές πολιτικές, πρωτοβουλίες και διαδικασίες και να προσδώσουνσε αυτές προστιθέµενη αξία, τόσο ως προς το περιεχόµενο όσο και ως προς τα µέσα. Όσοναφορά το πεδίο παρέµβασης που καθορίζεται ανωτέρω, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει θέσει τα ακόλουθα θέµατα προτεραιότητας για τηνεφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, και κατά πρώτο λόγο τη συµµετοχή. Η συµµετοχή Η συµµετοχή των νέων αποτελεί κατά κανόνα έναν τοµέα για τον οποίο αρµόδια είναι τα κράτη µέλη. Ωστόσο η εφαρµογή της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού στον τοµέα αυτό θα προσδώσει προστιθέµενη ευρωπαϊκή αξία, διότι η ενίσχυση της συµµετοχής συµβάλλει ταυτόχρονα στην ανάπτυξη της εκπαίδευσης και της ιδιότητας του νέου ως πολίτη. 19

20 Η συµµετοχή πρέπει να αναπτυχθεί κατά κύριο λόγο στο πλαίσιο του τοπικού βίου, συµπεριλαµβανοµένου του σχολείου που αποτελεί προνοµιακό χώρο συµµετοχής. Εξάλλου είναι αναγκαίο να επεκταθεί η συµµετοχή στους νέους που δεν είναι ανήκουν σε οργανώσεις. Η ανοιχτή µέθοδος συντονισµού θα µπορούσε να οδηγήσει στη δηµιουργία εκ µέρους τωναρχώντοπικής αυτοδιοίκησης τόσο ευέλικτωνόσο και καινοτόµων µηχανισµώνσυµµετοχής και στηνεπέκταση τωνπεριφερειακώνκαι εθνικών συµβουλίωννεολαίας, τα οποία θα είναι ανοιχτά και στους νέους που δεν είναι µέλη οργανώσεων. Η Επιτροπή προτείνει επίσης ως ισχυρό µήνυµα προς τη νεολαία την καθιέρωση δοµής για τηνανταλλαγή απόψεωνµε τους νέους σε ευρωπαϊκή κλίµακα. Χωρίς να αποκλείει τους τρόπους άµεσης ανταλλαγής απόψεων µε τους νέους και τις συγκεκριµένες και περιορισµένες χρονικά πρωτοβουλίες, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το Φόρουµ Νεολαίας, αφού µεταρρυθµιστεί για να εκπροσωπεί και τους νέους που δεν ανήκουν σε οργανώσεις νεολαίας, να αποτελεί το χώρο για την ανταλλαγή απόψεων µε τους νέους σχετικά µε θέµατα προτεραιότητας της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού και την παρακολούθησή τους. Πρέπει επίσης να επεκταθεί η εκπροσώπηση των νέων στο πλαίσιο της Οικονοµικής και Κοινωνικής Επιτροπής. Με βάση την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες ενέργειες θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση. Η Επιτροπή προτίθεται να: να οργανώσει µέσα στο 2002 άµεσο διάλογο µε τους νέους κυρίως µέσω τακτικών συναντήσεων σχετικά µε συγκεκριµένα θέµατα να ζητήσει από το 2002 τη συµµετοχή τωννέωνστηνπρωτοβουλία σχετικά µε το µέλλοντης Ευρώπης που δροµολογήθηκε ύστερα από το Ευρωπαϊκό Συµβούλιο στη Νίκαια. προτείνει για το 2003 πειραµατικά σχέδια µε στόχο τηνυποστήριξη των προσπαθειώνπου καταβάλλονται σε τοπική, περιφερειακή και εθνική κλίµακα για την ενθάρρυνση της συµµετοχής 14. Το αποτέλεσµα των πειραµατικώναυτώνσχεδίωνθα ληφθεί υπόψη κατά τηνενδιάµεση αξιολόγηση του προγράµµατος ΝΕΟΛΑΙΑ και κατά τηνπροετοιµασία τυχόνµελλοντικού προγράµµατος. Η πληροφόρηση Η συµµετοχή είναι άρρηκτα συνδεδεµένη µε την πληροφόρηση των νέων. Η ευθύνη για την ενηµέρωση των νέων επαφίεται κατά κύριο λόγο στα κράτη µέλη, συµπεριλαµβανοµένης της πληροφόρησης σχετικά µε ευρωπαϊκά θέµατα. Για το λόγο αυτό, και το θέµα αυτό πρέπει να αντιµετωπιστεί µέσα στο πλαίσιο της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού. Πρέπει να αγγίξουν, ει δυνατό τους ίδιους τους νέους, αλλά σε κάθε περίπτωση, τα άτοµα που έρχονται σε επαφή µε τους νέους στο σχολεία, στις λέσχες, στους συλλόγους... Η µαζική πληροφόρηση αυτή θα απαιτήσει 14 Για παράδειγµα, τα σχέδια που χρησιµοποιούν το διαδίκτυο τα οποία θα µπορούσαν να συµπληρώνουν τις δραστηριότητες που πραγµατοποιούνται στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας «ηλεκτρονική δηµοκρατία» (ΙST Βασική δράση 1). 20

21 µία συντονισµένη προσέγγιση, σηµαντικά µέσα και τη συµµετοχή των νέων στο σχεδιασµό και στηνυλοποίηση αυτώντωνεργαλείωνεπικοινωνίας. Η προσέγγιση αυτή θα συντονιστεί µε τη νέα πολιτική για την πληροφόρηση της Ένωσης που θα απορρέει κυρίως από τις αρχές της διακυβέρνησης και βρίσκεται στο στάδιο της επεξεργασίας από την Επιτροπή σε στενή συνεργασία µε το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Με βάση την ανοιχτή µέθοδο συντονισµού, η Επιτροπή θεωρεί ότι ορισµένες ενέργειες θα µπορούσαν να τεθούν σε εφαρµογή χωρίς καθυστέρηση και έχει σκοπό: να θέσει σε εφαρµογή στις αρχές του 2002 ηλεκτρονική ιστοθύρα (portal) που να επιτρέπει σε έναν όσο το δυνατό µεγαλύτερο αριθµό νέωντηνπρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούντηνευρώπη, επιδιώκοντας την επίτευξη συνεργειών µεταξύ σηµερινών ιστοχώρων και της µελλοντικής ιστοθύρας να θέσει σε λειτουργία στο πλαίσιο αυτό ένα ηλεκτρονικό φόρουµ. Ο εθελοντισµός των νέων Ο εθελοντισµός, µέσο κοινωνικής συµµετοχής και παράλληλα εκπαιδευτική εµπειρία και παράγοντας απασχολησιµότητας και ένταξης, ανταποκρίνεται στις προσδοκίες των νέων και της κοινωνίας. Μέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού, ο εθελοντισµός θα ήταν σκόπιµο να αναπτυχθεί σηµαντικά κατά τα επόµενα χρόνια, κυρίως σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπεδο. Το ερώτηµα που τίθεται είναι σχετικά µε τη σκοπιµότητα εξέτασης της νοµικής και κοινωνικής προστασίας του νέου εθελοντή. Οι θετικές εµπειρίες της ευρωπαϊκής εθελοντικής υπηρεσίας είναι χρήσιµες για την επέκταση του εθελοντισµού των νέων (είδος πλαισίωσης, τρόποι χρηµατοδότησης ). Η αναγνώριση του εθελοντισµού ως εµπειρίας µη τυπικής εκπαίδευσης και µάθησης πρέπει να γίνει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η ευρωπαϊκή εθελοντική υπηρεσία νέων θα µπορούσε να επεκταθεί σε εταιρική σχέση µε παγκόσµιους οργανισµούς που διοργανώνουν και υποστηρίζουν ενέργειες εθελοντισµού. Τα κράτη µέλη θα πρέπει να άρουν χωρίς αναβολή τα εµπόδια στα οποία προσκρούει η κινητικότητα των νέων εθελοντών. Καλύτερηγνώσητου τοµέα της νεολαίας Απαιτείται καλύτερη γνώση σε ευρωπαϊκή κλίµατα της πραγµατικότητας που αφορά τη νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει για το σκοπό αυτό µέσω της ανοιχτής µεθόδου συντονισµού: τη δικτύωση, ύστερα από τηνκατάρτιση ευρετηρίου, τωνυφιστάµενωνδοµών, τωνµελετώνκαι τωνερευνώνσχετικά µε τη νεολαία που βρίσκονται σε εξέλιξη στο πλαίσιο της Ένωσης µε σκοπό τηνεπίτευξη συµπληρωµατικότητας θα ληφθούνυπόψη οι εργασίες και οι πρωτοβουλίες άλλων διεθνών οργανισµών (Συµβούλιο της Ευρώπης, ΟΟΣΑ, Ηνωµένα Έθνη, κ.τ.λ.) έναν προβληµατισµό σχετικά µε τη µεθοδολογική προσέγγιση σε ευρωπαϊκή κλίµακα 21

22 τηνπροετοιµασία, ενδεχοµένως, προγράµµατος σπουδώνκαι έρευνας που θα βασίζεται κατά κύριο λόγο στις εργασίες που επιτελούνται σε εθνικό επίπεδο και το οποίο θα αξιοποιεί τις ευκαιρίες που παρέχει το έκτο ευρωπαϊκό πρόγραµµα πλαίσιο για τηνέρευνα 15 τηνεφαρµογή τωνεργαλείωνπου απαιτούνται όσοναφορά τοντοµέα των στατιστικών χρησιµοποιώντας στο έπακρο τα ήδη εργαλεία που είναι ήδη διαθέσιµα στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού στατιστικού συστήµατος Η καλύτερησυνεκτίµησητης νεολαίας στο πλαίσιο των άλλων πολιτικών Τα πολυάριθµα άλλα θέµατα για τα οποία έγινε λόγος κατά την ανταλλαγή απόψεων όπως η απασχόληση, οι τυπικές και µη τυπικές µορφές εκπαίδευσης και µάθησης, η κοινωνική ένταξη, ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, η µετανάστευση, η κατανάλωση, η υγεία και η πρόληψη τωνκινδύνων, το περιβάλλον, η ισότητα τωνανδρώνκαι των γυναικών...θα απαιτήσουν στενό συντονισµό µε τις αρµόδιες αρχές, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Οι πολιτικές και οι ενέργειες αυτές αναπτύσσονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο δυνάµει της συνθήκης και χρησιµοποιούν τα διαθέσιµα µέσα πολιτικής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα µεριµνήσει ώστε οι προσανατολισµοί αυτοί που αφορούν τη νεολαία να λαµβάνονται καλύτερα υπόψη στις άλλες πολιτικές και ενέργειες όποτε κρίνεται σκόπιµο και ανεξάρτητα από τα χρησιµοποιούµενα µέσα. Τα αποτελέσµατα της ανταλλαγής απόψεων που περιλαµβάνονται στο παράρτηµα Ι θα ληφθούνυπόψη για τονσκοπό αυτόν. Οι αρµόδιοι για τη νεολαία υπουργοί αναµένεται επίσης να µεριµνήσουν από τη µεριά τους ώστε τα µελήµατα που αφορούν τον τοµέα της νεολαίας να λαµβάνονται υπόψη στις άλλες πολιτικές σε εθνικό επίπεδο, αλλά και στηνυλοποίηση των ευρωπαϊκώνπολιτικών. Ύστερα από τις ανταλλαγές απόψεων που πραγµατοποιήθηκαν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θεωρεί ότι η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση, η κινητικότητα, η απασχόληση και η κοινωνική ένταξη, καθώς και ο ρατσισµός και η ξενοφοβία, είναι θέµατα στα οποία, κατά προτεραιότητα, η νεολαία θα µπορούσε να ληφθεί καλύτερα υπόψη. Ενδελεχή εξέταση απαιτεί και η αυτονοµία των νέων. Η εκπαίδευση, η δια βίου µάθηση και η κινητικότητα Η εκπαίδευση και η κατάρτιση στο σχολείο, στο πανεπιστήµιο ή εκτός εκπαιδευτικώνιδρυµάτωνσύµφωνα µε άλλες µη τυπικές µεθόδους µάθησης εξετάζονται σε ανακοινώσεις στο Συµβούλιο (στόχοι τωνσυστηµάτωνεκπαίδευσης και κατάρτισης, υλοποίηση ενός ευρωπαϊκού χώρου δια βίου εκπαίδευσης και κατάρτισης) και αποτελούν αντικείµενο κοινοτικής παρακολούθησης Προτεραιότητα 7 του προγράµµατος πλαισίου για την έρευνα : «Citizens in an evolving knowledge society». Το ευρωπαϊκό στατιστικό σύστηµα (ΕΣΣ) είναι ένα δίκτυο το οποίο αποτελείται από όλους τους κυβερνητικούς οργανισµούς οι οποίοι στα διάφορα επίπεδα - περιφερειακό, εθνικό και κοινοτικό - είναι υπεύθυνα για τη συλλογή, την επεξεργασία και τη διάδοση των απαραίτητων στατιστικών στοιχείων σχετικά µε την οικονοµική και κοινωνική ζωή της Κοινότητας. Το εστιακό σηµείο της Κοινότητας για το Ευρωπαϊκό Στατιστικό Σύστηµα είναι η Eurostat. 22

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C

8035/17 ΜΜ/γομ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2017 (OR. en) 8035/17 JEUN 48 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 7679/17 JEUN 39 Θέμα: Επιτροπή των

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 11.7.2007 SEC(2007) 936 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟΥ Συνοδευτικό έγγραφο της Λευκής Βίβλου για τον

Διαβάστε περισσότερα

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B

15312/16 ΙΑ/ακι 1 DGD 1B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15312/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 9 Δεκεμβρίου 2016 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 26 Οκτωβρίου 2010 (04.11) (OR. fr) 15448/10 CULT 97 SOC 699 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 1999 2004 Ενιαίο νοµοθετικό κείµενο 6 Ιουλίου 2000 2000/0022(COD) PE1 ***I ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ που καθορίσθηκε σε πρώτη ανάγνωση στις 6 Ιουλίου 2000 εν όψει της έγκρισης

Διαβάστε περισσότερα

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B

14552/11 ΧΜ/σα 1 DG G 2B ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 3 Οκτωβρίου 2011 (06.10) (OR.en) 14552/11 SOC 804 JEUN 53 CULT 66 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς : τις αντιπροσωπίες αριθ. προηγ. εγγρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 9.3.2015 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με την έκθεση για την υλοποίηση, τα αποτελέσματα και τη συνολική αξιολόγηση του Eυρωπαϊκού

Διαβάστε περισσότερα

Έκθεση ιεθνούς Συνάντησης AGE/inc, Κολόνια, Γερµανία 16-17 Μαΐου 2006 Στα πλαίσια ενός υπερεθνικού προγράµµατος ανταλλαγής µε χρηµατοδότηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, συναντήθηκαν εκπρόσωποι συνδέσµων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ C 183/12 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 14.6.2014 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 21ης Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ. Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΝΕΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ Θεσσαλονίκη, 10-12 Μαρτίου 2014 ΚΟΙΝΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΙΣ Η Ευρωπαϊκή Διάσκεψη Νέων είναι ένα στοιχείο της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου που φέρνει σε επικοινωνία

Διαβάστε περισσότερα

European Year of Citizens 2013 Alliance

European Year of Citizens 2013 Alliance European Year of Citizens 2013 Alliance MANIFESTO Η ενεργός συμμετοχή του ευρωπαίου πολίτη είναι άμεσα συνδεδεμένη με την επιδίωξη των Ευρωπαϊκών συλλογικών στόχων και αξιών που προβλέπονται στις Συνθήκες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2013/2064(INI) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας 20.6.2013 2013/2064(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον εθελοντισμό και την εθελοντική δραστηριότητα στην Ευρώπη (2013/2064(ΙΝΙ) Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών

Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών Κατευθυντήριες Γραμμές του 2001 των Ηνωμένων Εθνών που αποσκοπούν στην δημιουργία ενός ευνοϊκού περιβάλλοντος για την ανάπτυξη των συνεταιρισμών 1 2 Παράρτημα Σχέδιο κατευθυντήριων γραμμών που αποσκοπούν

Διαβάστε περισσότερα

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C

14475/16 ΜΜ/ριτ/ΕΠ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 14475/16 SOC 712 EMPL 486 ECOFIN 1052 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΝ ΤΩΝ ΚΡΑΤΩΝ ΜΕΛΩΝ, I. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 14.6.2014 EL Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης C 183/5 Ψήφισμα του Συμβουλίου και των αντιπροσώπων των κυβερνήσεων των κρατών μελών, συνερχομένων στα πλαίσια του Συμβουλίου, της 20ής Μαΐου 2014,

Διαβάστε περισσότερα

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C

15320/14 ΕΠ/γπ 1 DG E - 1 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 13 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15320/14 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: CULT 127 TOUR 24 REGIO 123 RELEX 908 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα) Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Ο Υπουργός Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας κ. Βασίλης Μαγγίνας μίλησε σήμερα Δευτέρα 16 Ιουλίου στο Όγδοο Διακυβερνητικό Συμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης

ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2009/0072(CNS) της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Περιφερειακής Ανάπτυξης 14.10.2009 2009/0072(CNS) ΣΧΕΔΙΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΗΣΗΣ της Επιτροπής Περιφερειακής Ανάπτυξης προς την Επιτροπή Πολιτισμού και Παιδείας σχετικά με

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 12 Μαΐου 2000 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά µε την Νέα Κοινωνική Ατζέντα σε µεσοπρόθεσµη βάση Μέρος Α: Πολιτικό πλαίσιο Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων Εισηγήτρια: Anne E.M.

Διαβάστε περισσότερα

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016

Έγγραφο συνόδου ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ. εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Έγγραφο συνόδου B8-1134/2016 19.10.2016 ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ εν συνεχεία της ερώτησης με αίτημα προφορικής απάντησης B8-1803/2016 σύμφωνα με το άρθρο 128 παράγραφος 5 του

Διαβάστε περισσότερα

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα!

Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Αθλητικός Τουρισμός και Ευρωπαϊκή Αθλητική Πολιτική Σήμερα! Του Δημήτρη Τερζάκη (22-11-08) Ο αθλητικός τουρισμός μπορεί να θεωρηθεί ως μια κοινωνική και οικονομική δραστηριότητα με σημαντική συμβολή στους

Διαβάστε περισσότερα

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ

ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕ ΡΑΣΗ ΡΑΣΗ 2 - Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία ΠΕΡΙΟ ΟΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ: Φεβρουάριος 2007 R1 ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ 1) Κωδικός αριθµός: 2) Είδος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 2.7.2008 COM(2008) 2157 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C

13617/16 ΓΒ/ακι/ΘΛ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 4 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13617/16 JEUN 84 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου αριθ. προηγ. εγγρ.: 13344/16 JEUN 76 Θέμα: Επιτροπή

Διαβάστε περισσότερα

Το Κυπριακό Σηµείο Επαφήσ «Ευρώπη για τουσ Πολίτεσ» συγχρηµατοδοτείται από το Υπουργείο Παιδείασ και Πολιτισµού τησ Κυπριακήσ ηµοκρατίασ (50%) και από την Ευρωπα)κή Επιτροπή (50%) 27 χώρες 495 εκατοµµύρια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ k a k Αντιπροσωπεία στην Ελλάδα Πληροφόρηση, Τεκμηρίωση και Συντονισμός των Δικτύων Πληροφόρησης ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΑΘΗΝΑ 14-16.06.2006 "Η Στρατηγική της Λισσαβόνας:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 17.11.2003 COM(2003) 700 τελικό 2003/0274 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της απόφασης αριθ. 1419/1999/ΕΚ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.11) (OR. en) 13832/04 EDUC 204 SOC 499 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 29 Οκτωβρίου 2004 (09.) (OR. en) 3832/04 EDUC 204 SOC 499 ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της : Γενικής Γραµµατείας του Συµβουλίου προς : το Συµβούλιο και τους Αντιπροσώπους

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL 2014/2236(INI) 15.4.2015 ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2014-2019 Επιτροπή Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων 15.4.2015 2014/2236(INI) ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με την κοινωνική επιχειρηματικότητα και την κοινωνική καινοτομία στην καταπολέμηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ. στην ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 17.12.2013 COM(2013) 913 final ANNEX 1 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΜIA IΔΕΑ ΓΙΑ ΣΧΕΔΙΑ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ στην ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΣΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ, ΤΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ,

Διαβάστε περισσότερα

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών

Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Η συμβολή της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας στη Δια Βίου Μάθηση των εκπαιδευτικών Καταρχάς θα ήθελα να ευχαριστήσω τους διοργανωτές για την πρόσκληση που απηύθυναν στην Περ/κή Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 23.11.2016 JOIN(2016) 56 final 2016/0373 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη.

Δράσεις με πρόσθετη αξία που θα προωθηθούν στη βάση πάντα της αρχής της επικουρικότητας, όπως ορίζεται άλλωστε και στη Συνθήκη. Πέμπτη, 25/10/2012 Ομιλία του Υπουργού Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλή Συλικιώτη κατά την εναρκτήρια τελετή του 11 ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού 2012, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» Σας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ. EL Eνωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Συνταγματικών Υποθέσεων 26.1.2016 ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ σχετικά με μια ετήσια πανευρωπαϊκή συζήτηση στο πλαίσιο της νομοθετικής έκθεσης πρωτοβουλίας σχετικά με τη θέσπιση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας

ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΕΘΝΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΥ ERASMUS+ ΤΟΜΕΑΣ ΝΕΟΛΑΙΑ Ενημερωτική εκδήλωση για το πρόγραμμα Erasmus+ για τον τομέα της Νεολαίας ΜΙΚΑΕΛΑ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗ Αθήνα, 22/9/2014 Βασική Δράση 2 Συνεργασία για την καινοτομία

Διαβάστε περισσότερα

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΟΙΚΤΑ ΑΚΑΔΗΜΑΙΚΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ-ΜΕΛΗ ΤΗΣ Ε.Ε: ΘΕΣΜΟΙ ΚΑΙ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ Ενότητα Α: Η ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ: ΤΑΣΕΙΣ,

Διαβάστε περισσότερα

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα.

Ζητείται επομένως από την ΕΜΑ να καλέσει το Συμβούλιο να εγκρίνει το ανωτέρω σχέδιο συμπερασμάτων του Συμβουλίου όπως διατυπώνεται στο παράρτημα. ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 13 Απριλίου 2010 (14.04) (OR. en) 8309/1/10 REV 1 ENFOPOL 93 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/Α» της: Γενικής Γραμματείας προς: την ΕΜΑ/το Συμβούλιο αριθ. προηγ. εγγρ.: 5025/4/10

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αθήνα, 20-21 Νοεμβρίου 2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Oι πολυάριθμοι φορείς της κοινωνικής οικονομίας και επιχειρηματικότητας που συμμετείχαν και συνεργάστηκαν στο Φόρουμ Κοινωνικής Επιχειρηματικότητας, 20-21 Νοεμβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 5 Μαΐου 2011 (06.05) (OR. en) 9618/11 SOC 376 ΔΙΑΒΙΒΑΣΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Επιτροπής Κοινωνικής Προστασίας προς: την Επιτροπή Μονίμων Αντιπροσώπων (1ο τμήμα)/το

Διαβάστε περισσότερα

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012

Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή Ευρώπη 2020 Αναπτυξιακός προγραμματισμός περιόδου 2014-2020 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ 2012 Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Μακεδονία Θράκη»

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ

ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET ΔΙΑΛΕΞΕΙΣ JEAN MONNET ΘΕΜΑ : Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ-ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΚΑΙ Η ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΣΤΑ ΕΘΝΙΚΑ ΠΛΑΙΣΙΑ Δρ.Σωκρ.Καπλάνης ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΜΑΪΟΣ 2001 Η Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Η Π Ο Λ Ι Τ Ι

Διαβάστε περισσότερα

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C

12797/14 ΑΙ/μκρ/ΑΗΡ 1 DG G 3 C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Σεπτεμβρίου 2014 (OR. en) 12797/14 IND 228 MI 616 COMPET 491 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων / Συμβούλιο Στρατηγική

Διαβάστε περισσότερα

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη

Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής συνοχής και ένταξης των µεταναστών για µια βιώσιµη Ευρώπη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟ ΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑ ΩΝ Επιτροπή των Περιφερειών ιάσκεψη µε θέµα Απασχόληση και πολιτισµός, πυλώνες κοινωνικής

Διαβάστε περισσότερα

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες

Δίκτυο για έναν Ιδανικό Πολιτιστικό Τουρισμό Στρατηγικές Προτεραιότητες Δίκτυο για έναν Ιδανικό Στρατηγικές Προτεραιότητες Πλαίσιο έργου Το Δίκτυο Για έναν Ιδανικό δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του έργου «Για ένα Ιδανικό», συγχρηματοδοτούμενο από το πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Διαβάστε περισσότερα

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ

``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Η ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ ΩΣ ΑΤΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ ``Ο ρόλος της δια βίου μάθησης στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου αναπτυξιακού και κοινωνικού μοντέλου: ΜιαπρότασηγιατοΝομόΚοζάνης Εισηγητής: Χριστόφορος Κορυφίδης ΔΙΑΒΙΟΥΜΑΘΗΣΗ(ΔβΜ):

Διαβάστε περισσότερα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα

Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης. Παράλληλα Κείµενα Εθνικε ςκαιευρωπαι κε ς Πολιτικε ςστοντομεάτηςδια βιόυμα θησης Παράλληλα Κείµενα Θεσμοί, όργανα και της ευρωπαϊκής πολιτικής Hεκπαιδευτικήπολιτικήκαιτασυστήματαδιαβίου εκπαίδευσης στη σύγχρονη Ευρώπη σε

Διαβάστε περισσότερα

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER

ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER ΔΉΛΩΣΗ ΠΕΡΊ ΠΟΛΙΤΙΚΉΣ ΑΝΘΡΏΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΆΤΩΝ ΤΗΣ UNILEVER Πιστεύουμε ότι η επιχειρηματικότητα ανθεί μόνο σε κοινωνίες όπου υπάρχει προστασία και σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Αναγνωρίζουμε ότι οι

Διαβάστε περισσότερα

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B

7896/17 ΧΦ/νικ/ΘΛ 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 10 Απριλίου 2017 (OR. en) 7896/17 FSTR 24 FC 24 REGIO 35 SOC 236 AGRISTR 32 PECHE 132 CADREFIN 38 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του

Διαβάστε περισσότερα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα

19/03/2012. κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας. Νέα Γενιά σε Δράση. Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα κυπριακος οργανισμος κεντρων νεοτητας Νέα Γενιά σε Δράση Γενικές Πληροφορίες για το Πρόγραμμα 1 Πρόγραμμα «Νέα Γενιά σε Δράση Το Πρόγραμμα Νέα Γενιά σε Δράση είναι το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ. 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ ΟΜΙΛΙΑ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΕΥΡΩΠΗΣ ΣΤΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΟΕΚ ΟΛΛΑΝΔΙΑΣ 24-25 Μαϊου 2008, Χόρινχεμ Αξιότιμε κύριε πρόεδρε, Κυρίες και κύριοι, Θέλω κατ αρχάς να σας ευχαριστήσω θερμά για την ευγενική

Διαβάστε περισσότερα

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους

αντιπροσωπεύουν περίπου το τέσσερα τοις εκατό του συνολικού πληθυσμού διαμορφώνονται νέες συνθήκες και δεδομένα που απαιτούν νέους τρόπους Χαιρετισμός της Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων στο Εργαστήριο με θέμα «Παιδική φτώχεια και ευημερία : 'Έμφαση στην κατάσταση των παιδιών μεταναστών στην Κύπρο και την Ευρωπαϊκή Ένωση» 17 Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B

8463/17 ΠΜ/σα 1 DGG 2B Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 25 Απριλίου 2017 (OR. en) 8463/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Με ημερομηνία: 25 Απριλίου 2017 Αποδέκτης: Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ REX/057 Βρυξέλλες, 1 Ιουνίου 2001 8η συνεδρίαση της ΜΙΚΤΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΕ-ΟΥΓΓΑΡΙΑ που πραγματοποιήθηκε στη Βουδαπέστη στις 22 Μαΐου 2001 ΚΟΙΝΗ ΔΗΛΩΣΗ στην οποία προέβησαν οι δύο συμπρόεδροι

Διαβάστε περισσότερα

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας

Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Θέση ΣΕΒ: Ευρωπαϊκές προτεραιότητες της Ελληνικής Προεδρίας Στόχος της Προεδρίας πρέπει να είναι η προώθηση µιας ενωµένης και παραγωγικής Ευρώπης ικανής να ανταποκριθεί στις προσδοκίες που έχουν απ αυτήν

Διαβάστε περισσότερα

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C

15015/16 ΤΤ/γπ 1 DG B 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2016 (OR. en) 15015/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: SOC 755 EMPL 505 ECOFIN 1136 EDUC 409 JEUN 104 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων(1ο Τμήμα)

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13645/16 SPORT 72 FREMP 170 RELEX 884 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ ΟΜΙΛΙΑ ΤΗΣ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ κ. ΦΑΝΗΣ ΠΑΛΛΗ ΠΕΤΡΑΛΙΑ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ «e-πιμενω» Θέµα ηµερίδας:

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 21.9.2016 JOIN(2016) 43 final 2016/0298 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 10.3.2014 COM(2014) 149 final 2014/0086 (NLE) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ευρωπαϊκής Κοινότητας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ

Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Η ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕ ΤΑ ΙΣΧΥΟΝΤΑ ΣΤΙΣ ΧΩΡΕΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Εισηγητής Χατζηευστρατίου Ιγνάτιος Μόνιμος Πάρεδρος Π.Ι. Γνωρίσματα Ελληνικού Εκπαιδευτικού

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI)

ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ. EL Ενωμένη στην πολυμορφία EL. Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2016/2242(INI) Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο 2014-2019 Επιτροπή Ελέγχου του Προϋπολογισμού 2016/2242(INI) 6.6.2017 ΣΧΕΔΙΟ ΕΚΘΕΣΗΣ σχετικά με τον έλεγχο των δαπανών και την παρακολούθηση της σχέσης κόστους/αποτελεσματικότητας

Διαβάστε περισσότερα

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω:

Ο στόχος αυτός είναι σε άμεση συνάρτηση με τη στρατηγική της Λισαβόνας, και συγκεκριμένα την ενίσχυση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής μέσω: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΤΥΠΟΥ Δελτίο Τύπου Ομιλία Γενικού Γραμματέα Διαχείρισης Κοινοτικών & Άλλων Πόρων Του Υπουργείου Απασχόλησης και Κοινωνικής Προστασίας Κυρίου Κωνσταντίνου

Διαβάστε περισσότερα

- 1 - Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Συνομοσπονδίας Συνδικάτων (ETUC) σε συνεργασία με το Ινστιτούτο της Συνομοσπονδίας Ευρωπαϊκών Συνδικάτων (ETUI) με θέμα Μετανάστευση και κοινωνική ένταξη στις πρωτεύουσες

Διαβάστε περισσότερα

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του

Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Εξειδικευµένα κριτήρια που εφαρµόζονται στις αξιολογήσεις Πράξεων µε τη διαδικασία Συγκριτικής Αξιολόγησης όλων των κατηγοριών πράξεων του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Εκπαίδευση και ια Βίου Μάθηση», εξαιρουµένων

Διαβάστε περισσότερα

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2012/2092(BUD) Σχέδιο γνωµοδότησης Morten Løkkegaard (PE v01-00)

ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ. EL Eνωµένη στην πολυµορφία EL 2012/2092(BUD) Σχέδιο γνωµοδότησης Morten Løkkegaard (PE v01-00) ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ 2009-2014 Επιτροπή Πολιτισµού και Παιδείας 18.7.2012 2012/2092(BUD) ΤΡΟΠΟΛΟΓΙΕΣ 1-26 Morten Løkkegaard (PE491.270v01-00) Γενικός προϋπολογισµός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ»

ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΒΑΣΙΚΟ ΚΕΙΜΕΝΟ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑ «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος

Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Εθνική Υπηρεσία Προγράμματος Το Πρόγραμμα που έχει δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για όλους τους νέους. Πώς; Μέσω συγχρηματοδότησης Σχεδίων που απευθύνονται στους νέους. Κύριο χαρακτηριστικό: Η μη τυπική

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ. που συνοδεύει την EL EL EL ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 28.10.2009 SEC(2009) 1433 τελικό ΕΓΓΡΑΦΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ που συνοδεύει την ΕΚΘΕΣΗ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 15.2.2017 JOIN(2017) 7 final 2017/0031 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C

13638/16 ΔΑ/μκρ/ΕΚΜ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Νοεμβρίου 2016 (OR. en) 13638/16 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 99 RELEX 883 DEVGEN 226 COMPET 540 ENFOCUSTOM 172 EDUC

Διαβάστε περισσότερα

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C

10005/16 ΕΜ/ακι/ΘΛ 1 DGD 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 9 Ιουνίου 2016 (OR. en) 10005/16 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 9 Ιουνίου 2016 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες

Διαβάστε περισσότερα

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C

5740/17 ΧΓ/νκ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 3 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 5740/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου EDUC 24 JEUN 11 SOC 53 EMPL 39 Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C

15206/14 AΣ/νικ 1 DG D 2C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 14 Νοεμβρίου 2014 (OR. en) 15206/14 FREMP 198 JAI 846 COHOM 152 POLGEN 156 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Προεδρία Συμβούλιο Διασφάλιση του σεβασμού του

Διαβάστε περισσότερα

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C

7935/17 ΚΒ/γπ/ΕΠ 1 DG E - 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 5 Απριλίου 2017 (OR. en) 7935/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ Αποστολέας: Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου CULT 34 RELEX 290 DEVGEN 54 COMPET 236 ENFOCUSTOM 92 EDUC 131

Διαβάστε περισσότερα

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ

Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Ομιλία Δημάρχου Αμαρουσίου Γιώργου Πατούλη Έναρξη λειτουργίας Γραφείου Ενημέρωσης ΑΜΕΑ Κυρίες και κύριοι Αγαπητοί εργαζόμενοι Φίλες και φίλοι Θέλω να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας σήμερα εδώ, στο

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή Ειδικευμένο τμήμα «Απασχόληση, κοινωνικές υποθέσεις, δικαιώματα του πολίτη» Παρατηρητήριο της Αγοράς Εργασίας Πιλοτική μελέτη με θέμα την εφαρμογή των πολιτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2008 (13.11) (OR. fr) 15251/08 MIGR 108 SOC 668

ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2008 (13.11) (OR. fr) 15251/08 MIGR 108 SOC 668 ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 6 Νοεµβρίου 2008 (13.11) (OR. fr) 15251/08 MIGR 108 SOC 668 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ I/A της : Προεδρίας προς : την Επιτροπή των Μόνιµων Αντιπροσώπων/ το Συµβούλιο και

Διαβάστε περισσότερα

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ

ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ ΟΜΙΛΙΑ Χάρη Κυριαζή Αντιπροέδρου Σ ΣΕΒ Στην Ειδική Επιτροπή για την επεξεργασία και εξέταση του Σχεδίου Νόµου "Κύρωση της Συνθήκης της Λισαβόνας που τροποποιεί τη Συνθήκη για την Ευρωπαϊκή Ένωση, τη Συνθήκη

Διαβάστε περισσότερα

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013

(Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ (Lifelong Learning Programme - LLP) 2007-2013 Νοέµβριος 2011 Πρόγραµµα ιά Βίου Μάθησης Το κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης στους τομείς της Εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Απευθύνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ UNIVERSITIES4EU-U4EU Το Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σχολή Οικονομικών, Επιχειρηματικών και Διεθνών Σπουδών, Τμήμα Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών προσκαλεί

Διαβάστε περισσότερα

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων

Το Cedefop με λίγα λόγια. Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Το Cedefop με λίγα λόγια Ο οργανισμός που στηρίζει την ευρωπαϊκή πολιτική για την ανάπτυξη των επαγγελματικών δεξιοτήτων Περισσότερες πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση μπορούν να αναζητηθούν στο διαδίκτυο,

Διαβάστε περισσότερα

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης

Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Ηνωμένα Έθνη, Νέα Υόρκη 10-42050 Ιούλιος 2010 Μετάφραση στα Ελληνικά: Όμιλος UNESCO Νέων Θεσσαλονίκης Διεθνές Έτος Νεολαίας 12 Αυγούστου 2010 11 Αυγούστου 2011 Διάλογος και Αλληλοκατανόηση Ηνωμένα Έθνη

Διαβάστε περισσότερα

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A

15949/14 ΣΠΚ/μκ 1 DG B 4A Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 1 Δεκεμβρίου 2014 (08.12) (OR. en) 15949/14 EMPL 172 SOC 815 ECOFIN 1081 EDUC 332 JEUN 112 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Προεδρίας προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων

Διαβάστε περισσότερα

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ

PUBLIC LIMITE EL ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ. Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ConseilUE ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣΕΝΩΣΗΣ PUBLIC Βρυξέλλες,14Σεπτεμβρίου2011(20.09) (OR.en) 14224/11 LIMITE SOC772 ECOFIN583 EDUC235 REGIO74 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: προς: Θέμα: Προεδρίας τηνεπιτροπήτων ΜόνιμωνΑντιπροσώπων(1οτμήμα)/τοΣυμβούλιο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά

ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ. Δρ Σταύρου Μαλά ΔΗΜΟΣΙΟΓΡΑΦΙΚΗ ΔΙΑΣΚΕΨΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΥΓΕΙΑΣ Δρ Σταύρου Μαλά 3/9/2012, 10.30 π.μ., Αίθουσα Δημοσιογραφικών Διασκέψεων Υπουργείου Υγείας «Υγιής Γήρανση: μια συνεχής διαδικασία καθ όλη τη διάρκεια της ζωής»,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης

ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΕΣ ΤΗΣ Ε.Ε. Δρ Νικόλαος Λυμούρης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2015 Πολιτικά Συστήματα Το πολιτικό σύστημα είναι το σύνολο των κανόνων που ορίζει: Τη σχέση (δικαιώματα και

Διαβάστε περισσότερα

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014

Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ημερίδα για τη Μαθητεία Ομιλία Θεόδωρου Αμπατζόγλου Διοικητή ΟΑΕΔ Παρασκευή, 14 Φεβρουαρίου 2014 Ο ΟΑΕΔ, η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης στην Ελλάδα, ως κύριος φορέας υλοποίησης της κυβερνητικής πολιτικής

Διαβάστε περισσότερα

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΥΠΑΤΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ ΤΗΣ ΕΝΩΣΗΣ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΚΟΙΝΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Βρυξέλλες, 28.11.2016 JOIN(2016) 51 final 2016/0367 (NLE) Κοινή πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

9012/14 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DG E - 1C

9012/14 ΓΒ/νικ/ΔΛ 1 DG E - 1C ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗΣ ΕΝΩΣΗΣ Βρυξέλλες, 2 Μαΐου 2014 (OR. en) 9012/14 JEUN 64 EDUC 128 SOC 298 CULT 64 ΣΗΜΕΙΩΜΑ της: Γενικής Γραμματείας του Συμβουλίου προς: την Επιτροπή των Μόνιμων Αντιπροσώπων (1ο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 471 τελικό 2004/0152 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση του προγράµµατος 'ΝΕΟΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ. Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΩΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ Βρυξέλλες, 14.7.2004 COM(2004) 471 τελικό 2004/0152 (COD) Πρόταση ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την κατάρτιση του προγράµµατος 'ΝΕΟΛΑΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο

Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Αποτελέσματα Έρευνας Εθνικής Υπηρεσίας Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα Γενιά σε Δράση» για τον αντίκτυπο του Προγράμματος στην Κύπρο Η έρευνα αυτή διεξήχθη από την Υπηρεσία του Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Νέα

Διαβάστε περισσότερα

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020

Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Επιτροπή των Περιφερειών Διαβούλευση Η άποψή σας για τη Στρατηγική Ευρώπη 2020 Βασικές διαπιστώσεις, αξιολόγηση και επιπτώσεις στην πολιτική Μάιος 2010 ΚΥΡΙΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C

9624/17 ΔΑ/γπ 1 DGE 1C Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 24 Μαΐου 2017 (OR. en) 9624/17 ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Αποστολέας: Με ημερομηνία: 24 Μαΐου 2017 Αποδέκτης: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου Αντιπροσωπίες JEUN

Διαβάστε περισσότερα

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Βρυξέλλες, 24.6.2010 COM(2010)331 τελικό 2010/0179 (CNS) C7-0173/10 Πρόταση Ο ΗΓΙΑ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ για την τροποποίηση της οδηγίας 2006/112/ΕΚ σχετικά µε το κοινό σύστηµα φόρου προστιθέµενης

Διαβάστε περισσότερα

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση

Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum. Συνοπτική Έκθεση 3 Συμμετοχή των Νέων και Παγκόσμια Πολιτότητα: Προκλήσεις και Συστάσεις για το `Εργο Future Youth Schools Forum Συνοπτική Έκθεση Συνοπτική Έκθεση Η παρούσα έκθεση αναλύει και αξιολογεί τις τρέχουσες ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en)

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) Conseil UE Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης Βρυξέλλες, 28 Φεβρουαρίου 2017 (OR. en) 6626/17 ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΣΗΜΕΙΟΥ «Ι/A» Αποστολέας: Αποδέκτης: Θέμα: Γενική Γραμματεία του Συμβουλίου LIMITE DEVGEN 27 CLIMA 45

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Σεμινάριο κατάρτισης Βασική Δράση 2 Αθήνα, 12 Δεκεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ Ε.Ε. ERASMUS + Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον τομέα Νεολαία Ενημερωτική Εκδήλωση Αθήνα, 22 Σεπτεμβρίου 2014 Αναστασία Φιλίνη Συντονίστρια Ε.Μ.Σ. Πρόγραμμα της Ε.Ε. Erasmus + για τον

Διαβάστε περισσότερα

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας

Στρατηγικές συμπράξεις στους τομείς της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της νεολαίας KA2 Συνεργασία για Καινοτομία και Ανταλλαγή Καλών Πρακτικών Αναμενόμενα αποτελέσματα Τα σχέδια που υποστηρίζονται στο πλαίσιο αυτής της Δράσης αναμένονται να επιφέρουν τα παρακάτω αποτελέσματα: Καινοτόμες

Διαβάστε περισσότερα