Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ»"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ 19/2014 K.A.E. : Oικ. Έτος: 2014 Μ Ε Λ Ε Τ Η Π.Δ. 28/80 «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΛΕΥΚΩΜΑΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ» ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Τεχνική περιγραφή 2. Ενδεικτικός Προϋπολογισμός - Τιμολόγιο 3. Συγγραφή υποχρεώσεων

2 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ 19/2014 K.A.E. : Oικ. Έτος: 2014 Τεχνική Περιγραφή Η μελέτη αυτή συντάσσεται από το Δήμο Χαϊδαρίου και αναφέρεται στην υλοποίηση του έργου «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» του Δήμου Χαϊδαρίου. Ενδεικτικά προϋπολογίζεται ως συνολικό κόστος για την υλοποίηση του έργου το ποσό των ,00 συμπεριλαμβανομένου του αναλογούντος Φ.Π.Α. Η χρηματοδότηση θα γίνει από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς και είναι εγγεγραμμένη στον προϋπολογισμό του οικονομικού έτους Αναλυτική περιγραφή των Τεχνικών Προδιαγραφών γίνεται στο άρθρο 6 της ενότητας Συγγραφή Υποχρεώσεων του παρόντος εγγράφου. Η επιλογή του Αναδόχου θα γίνει μετά από Πρόχειρο Διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομοτεχνικής απόψεως προσφορά, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/80, όπως αυτές έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν σήμερα. Οι συμμετέχοντες θα υποβάλλουν προσφορά σε ακέραια ποσοστά έκπτωσης επί τοις εκατό στις τιμές του τιμολογίου της Υπηρεσίας όσον αφορά τις προς παροχή υπηρεσίες σε ειδικό έντυπο που θα χορηγήσει η Υπηρεσία. Οι συμμετέχοντες πρέπει να συμπληρώσουν υποχρεωτικά (επί ποινή αποκλεισμού) το Έντυπο Οικονομικής Προσφοράς που χορηγεί η Υπηρεσία (σχετικό το υπόδειγμα Εντύπου βρίσκεται στο τέλος του παρόντος Τεύχους Μελέτης). Η προμήθεια έχει εγγραφεί στον ΚΑΕ του έτους 2014 με πίστωση ,00.

3 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χαϊδάρι 02/04/2014 Η Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒ. & ΔΙΚΤΥΩΝ Χαϊδάρι 02/04/2014 Η Συντάξασα Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc

4 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ 19/2014 K.A.E. : Oικ. Έτος: 2014 Ενδεικτικό Τιμολόγιο Προϋπολογισμός Μελέτης Α/Α Φάση Υλοποίησης Παραδοτέο Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ENΔΕΙΚΤ. ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ Φ.Π.Α. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Έρευνα και συλλογή υλικού Συγκέντρωση Υλικού, Καταγραφή, Αξιολόγηση και Επιλογή 2 Αναπαραγωγή λευκώματος Αρχειοθέτηση Φωτογραφικού Υλικού και Συγγραφή των Κειμένων του Λευκώματος- Παραγωγή Λευκώματος 3 Αναπαραγωγή DVD Ηλεκτρονική Αποθήκευση Υλικού, Προσαρμογή και Εγγραφή σε DVD (*όλες οι απαιτούμενες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κόστους ανά τεμάχιο) 4 Δημόσια προβολή, -Επιστημονική καταγραφή συμπερασμάτων επιμέλεια του & αξιολόγηση του συνόλου των προγράμματος κειμένων που διακινούνται για τη δημόσια προβολή του έργου (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κτλ) -Κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης έργου (*) ΑΜ= Ανθρωπομήνες _ Η αναφερόμενη τιμή διαμορφώθηκε με βάση: 1) την εμπειρία (στοιχεία κοστολόγησης) από παρόμοια έργα, ΑΜ (*) ,00 23 % ,00 ΑΜ (*) ,00 6,5 % ,00 Τμχ 200,00 4,30 23 % 1.057,80 ΑΜ (*) 1 3, % 4.873,26 Στρογγυλοποίηση -1,06 Σύνολο ,00 2) την έρευνα αγοράς που διεξήγαγε το αρμόδιο Τμήμα Προμηθειών, για τις -κατά αποκοπή- προσφερόμενες εργασίες / υπηρεσίες

5 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χαϊδάρι 02/04/2014 Η Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒ. & ΔΙΚΤΥΩΝ Χαϊδάρι 02/04/2014 Η Συντάξασα Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc

6 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ 19/2014 K.A.E. : Oικ. Έτος: 2014 Συγγραφή Υποχρεώσεων ΑΡΘΡΟ 1 ο Αντικείμενο της Συγγραφής Στη Συγγραφή Υποχρεώσεων αυτή περιγράφονται οι ειδικοί όροι βάσει των οποίων, και σε συνδυασμό με τους λοιπούς όρους της συμβάσεως, θα γίνει η υλοποίηση του έργου με τίτλο «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος». Εργοδότης στα παρακάτω θα ονομάζεται ο Δήμος Χαϊδαρίου. ΑΡΘΡΟ 2 ο Ισχύουσες διατάξεις Η εκτέλεση της υπηρεσίας θα γίνει σύμφωνα με : 1. Τις διατάξεις του Π.Δ 28/80 «Περί εκτελέσεως έργων και προμηθειών οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης». 2. Τις διατάξεις του Ν. 3463/06 «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων» 3. Τις διατάξεις του αρ. 20 παρ. 13 του Ν. 3731/08 4. Το N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/ ) (Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης) 5. Το άρθρο 83 του Ν.2362/1995 «Περί Δημοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του κράτους και άλλες διατάξεις» 6. Το Ν. 2286/95 (ΦΕΚ 19/Α/95) "Προμήθειες του Δημόσιου Τομέα και ρυθμίσεις συναφών θεμάτων " 7. Την ΥΑ 35130/739/ περί Αύξησης των χρηματικών ποσών του άρθρου 83 παρ. 1 του Ν. 2362/95 για τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων που αφορούν προμήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων. 8. Τις σχετικές προς τα ανωτέρω ερμηνευτικές εγκυκλίους. ΑΡΘΡΟ 3 ο Συμβατικά στοιχεία Τα συμβατικά στοιχεία της συσταθείσας συμβάσεως που θα προσαρτηθούν σ αυτή κατά σειρά ισχύος είναι : Η τεχνική έκθεση Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός - Τιμολόγιο μελέτης Η τεχνική περιγραφή Η συγγραφή υποχρεώσεων.

7 Η οικονομική προσφορά. ΑΡΘΡΟ 4ο Τρόπος εκτέλεσης Η εκτέλεση του έργου αυτού θα πραγματοποιηθεί με Πρόχειρο δημόσιο διαγωνισμό με κριτήριο κατακύρωσης τη συμφερότερη από οικονομοτεχνικής απόψεως προσφορά, με τους όρους που θα καθορίσει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ, κατά τις διατάξεις του άρθρου 15 του Π.Δ. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 5 ο Εγγύηση καλής εκτελέσεως της σύμβασης Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καθορίζεται σε 5% επί του προϋπολογισμού του έργου. Παρέχεται δε με εγγυητική επιστολή. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύμβασης έχει χρόνο ισχύος τουλάχιστον δύο (2) μήνες μετά τη λήξη της συμβατικής ημερομηνίας προσωρινής παραλαβής ή στην περίπτωση τροποποιήσεων της συμβατικής ημερομηνίας προσωρινής παραλαβής, τουλάχιστον δύο μήνες (2) μετά τη λήξη αυτών και επιστρέφεται μετά την οριστική παραλαβή και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους συμβαλλομένους. Ο Ανάδοχος εγγυάται προς την Αναθέτουσα Αρχή ότι το Έργο θα εκτελεσθεί σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις της Σύμβασης, τους τεχνικούς κανόνες και τα διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα που ισχύουν στις σύγχρονες μεθόδους υλοποίησης παρόμοιων έργων. ΑΡΘΡΟ 6 ο Τεχνικές Προδιαγραφές 6.1 Αντικείμενο Προγράμματος Αντικείμενο της προτεινόμενης πράξης είναι η εκπόνηση έρευνας και η δημιουργία λευκώματος με σκοπό την προβολή της πλούσιας ιστορίας του Δήμου Χαϊδαρίου. Εκτός από τα αποτελέσματα της έρευνας που θα διεξαχθεί, θα γίνει χρήση του πλούσιου αρχειακού υλικού που διαθέτει ο Δήμος και το οποίο έχει πολύ μεγάλη πολιτιστική αλλά και ιστορική σημασία για τους ερευνητές και το ευρύ κοινό. Μέσα από το λεύκωμα θα προβάλλεται το ιστορικό και πολιτιστικό υλικό του Δήμου Χαϊδαρίου, μέσα στους αιώνες. Το λεύκωμα θα περιέχει μαρτυρίες και φωτογραφίες αρχείων που θα συνοδεύονται από κείμενο και θα συμπυκνώνει την ιστορία της ευρύτερης περιοχής. Θα εκδοθεί στην Ελληνική γλώσσα και θα διανεμηθεί σε σχολεία και φορείς της πόλης. Πυρήνα του παρόντος έργου αποτελεί η ανάδειξη και προβολή της πλούσιας πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου Χαϊδαρίου και η

8 ανάπτυξη και παροχή στους νέους πολιτιστικών πληροφοριών, που θα προάγουν το πολιτιστικό ιδεώδες και θα αξιοποιούν την πολιτιστική δυναμική του τόπου σε τοπικό αλλά και εθνικό επίπεδο. Το υλικό των παραπάνω αρχείων θα είναι διαθέσιμο στο ευρύ κοινό στο σύνολό του, με αποτέλεσμα να αξιοποιείται σημαντικός όγκος πολύτιμης πολιτιστικής αλλά και ιστορικής πληροφορίας. Η επαφή των νέων με την πόλη τους, έχει στόχο την ευαισθητοποίηση των νέων ανθρώπων σε πολιτιστικά και ιστορικά θέματα, που αφορούν στο χώρο στον οποίο ζουν και κινούνται καθημερινά. Η υπάρχουσα έλλειψη οργανωμένου τρόπου συγκέντρωσης, διατήρησης και κοινοποίησης στο ευρύ κοινό πολιτιστικών πηγών σημαντικού ενδιαφέροντος, καθιστά έκδηλη την ανάγκη οργάνωσης και εφαρμογής ενός σημαντικά πιο αποτελεσματικού τρόπου προσέγγισης. Μέσω της προτεινόμενης δράσης, θα αυξηθεί σημαντικά η δυναμική του πολιτιστικού υλικού, καθώς και η δυνατότητα ευρείας επαναχρησιμοποίησης και οργάνωσης του περιεχομένου που θα παραχθεί. Οι κύριοι στόχοι του παρόντος έργου είναι οι ακόλουθοι: Η ανάδειξη και προβολή και διάχυση της πολιτιστικής κληρονομιάς και του πολιτιστικού δυναμικού του Δήμου προς τους νέους ανθρώπους, με τη χρήση σύγχρονων ΤΠΕ και καινοτόμων πρακτικών Η καθοριστική συμβολή στην προβολή και διάσωση του πολιτιστικού αποθέματος, Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για την διατήρηση της πολιτιστικής κληρονομιάς και ταυτότητας, Η ενίσχυση της συμμετοχής των νέων στα κοινά και δη, στα πολιτιστικά δρώμενα της περιοχής, Η ανάπτυξη και διάχυση ψηφιακού πολιτιστικού αποθέματος, Η ενίσχυση της ιστορικής μνήμης των νέων Η ολοκληρωμένη διαχείριση του πλούσιου πολιτιστικού αποθέματος, Η διάσωση ενός σημαντικού πολιτιστικού αρχειακού υλικού και την ελεύθερη παροχή πρόσβασης στο σύνολο του εξυπηρετούμενου πληθυσμού. 6.2 Γενικές Απαιτήσεις Η επιλογή, συγκεκριμενοποίηση και εξειδίκευση των τεχνολογικών λύσεων που θα προτείνονται θα πρέπει να δίνονται με σαφήνεια στην πρόταση του υποψήφιου Αναδόχου. Κάθε τεχνολογική επιλογή είναι κατ αρχήν αποδεκτή υπό την προϋπόθεση

9 ότι παρέχεται επαρκής και τεκμηριωμένη αιτιολόγηση και η προτεινόμενη ολοκληρωμένη λύση καλύπτει απόλυτα τις περιγραφείσες λειτουργικές και επιχειρησιακές ανάγκες του Δήμου Λεύκωμα Το λεύκωμα θα είναι σε μορφή βιβλίου διαστάσεων 25 cm πλάτος x 35 cm ύψος µε κατάλληλο λεκτικό περιεχόμενο (κείμενα) και επαγγελματικές εικόνες που θα έρθουν στην κατοχή της ερευνητικής ομάδας, αλλά και όσες περιέχονται στο ιστορικό και πολιτιστικό αρχείο του Δήμου Χαϊδαρίου. Ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στην ποιότητα τόσο του περιεχομένου όσο και της μορφής του λευκώματος. Το αποτέλεσμα πρέπει να έχει τέτοια αισθητική και καλλιτεχνική αξία που να αποτυπώνει και να τεκμηριώνει τη μοναδικότητα του αρχείου. Ο ανάδοχος των υπηρεσιών που θα προκύψει από τον διαγωνισμό θα αναλάβει την αρχειοθέτηση του φωτογραφικού υλικού που θα προκύψει και την συγγραφή των κειμένων του λευκώματος, το οποίο και θα παραδοθεί σε έντυπη μορφή υψηλής ευκρίνειας. Τα κείμενα που θα γραφούν για το λεύκωμα, εκτός από την ανάδειξη του ιστορικού και πολιτιστικού αρχείου, θα πρέπει να έχουν συνταχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέρον του αναγνώστη. Το λεύκωμα θα έχει ενδεικτικά την παρακάτω δομή: Ενότητα 1 : Γενικά για την περιοχή παρέμβασης Η ενότητα αυτή θα κάνει μια γενικότερη αναφορά στον Δήμο με στοιχεία όπως, θέση, γεωγραφικά στοιχεία, κτλ. σύντομη ιστορική αναδρομή. Θα γίνει παρουσίαση φωτογραφιών της περιοχής ενώ παράλληλα τα κείμενα θα δίνουν αναλυτικότερα στοιχεία σχετικά με την περιοχή. Ενότητα 2 : Ιστορία της περιοχής Η ενότητα θα περιέχει αναφορές στα σημαντικότερα ιστορικά στοιχεία που έχουν ως σημείο αναφοράς τον Δήμο Χαϊδαρίου. Στόχος είναι η ανάδειξη σημείων πολιτιστικού και ιστορικού ενδιαφέροντος της περιοχής και η προβολή της διαχρονικής ιστορίας της περιοχής Ενότητα 3 : Οικισμοί της περιοχής Φωτογραφική παρουσίαση οικισμών και αναφορά σε στοιχεία όπως: θέση, κάτοικοι, αξιοθέατα, κτλ. Παράλληλα θα γίνεται παρουσίαση της αρχιτεκτονικής κληρονομιάς της περιοχής και ιδιαίτερα των κτιρίων με ιδιαίτερα αναφορά σε αυτά με παραδοσιακή αρχιτεκτονική.

10 Ενότητα 4 : Πολιτιστικά λαογραφικά στοιχεία Στόχος η αναφορά σε λαογραφικά στοιχεία της περιοχής με αναφορά στα ήθη και έθιμα της περιοχής και σε γεγονότα δρώμενα παραδοσιακού χαρακτήρα. Ενότητα 5 : Φυσικό περιβάλλον - Προστασία του περιβάλλοντος Στόχος της ενότητας είναι η ανάδειξη και προβολή του φυσικού αποθέματος της περιοχής και η περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε θέματα προστασίας του περιβάλλοντος. Στο λεύκωμα θα γίνεται παρουσίαση των προσπαθειών ανάδειξης και προστασίας του περιβάλλοντος ενώ θα υπάρχει και αναφορά σε θέματα περιβαλλοντικού χαρακτήρα που αντιμετωπίζει η ευρύτερη περιοχή του Δήμου. Ενότητα 6 : Τουριστικές δραστηριότητες στην περιοχή Η ενότητα θα περιλαμβάνει τις τουριστικές δραστηριότητες της περιοχής με φωτογραφική απεικόνιση αξιοθέατων τουριστικού ενδιαφέροντος. Παράλληλα θα παρουσιαστεί το τουριστικό απόθεμα της περιοχής ώστε μεταξύ άλλων να αναδειχθούν οι προσπάθειες των τελευταίων ετών για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής Ψηφιακή Μορφή (DVD) Το ιστορικό και πολιτιστικό υλικό θα διατίθεται και σε ψηφιακή μορφή μέσω DVD το οποίο θα διατίθεται συνοδευτικά με το λεύκωμα. Όλες οι απαιτούμενες ενέργειες ηλεκτρονικής αποθήκευσης του παραχθέντος υλικού, προσαρμογής του στην επιθυμητή μορφή και εγγραφής σε DVD αποτελούν υποχρέωση του αναδόχου Ενέργειες δημοσιότητας / προβολής - αξιολόγησης του Προγράμματος Για την αποτελεσματική ενημέρωση του κοινού σχετικά με την έκδοση του λευκώματος που θα παραχθεί, ο ανάδοχος ο Ανάδοχος πρόκειται να υποστηρίξει το Δήμο Χαϊδαρίου στη δημόσια προβολή του, την καταγραφή συμπερασμάτων και την κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης του έργου. Aναλυτικότερα, ο Ανάδοχος πρόκειται να παράσχει τις κάτωθι υπηρεσίες στο Δήμο Χαϊδαρίου: Επιστημονική επιμέλεια του συνόλου των κειμένων που διακινούνται για τη δημόσια προβολή του έργου (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κτλ) για τη διάχυση και δημοσιοποίησή τους σε ευρύ κοινό ενδιαφερομένων,

11 Εποπτεία και αξιολόγηση του προγράμματος και συνακόλουθη εκπόνηση τελικής έκθεσης αναφοράς. Οι υποψήφιοι ανάδοχοι, οφείλουν να λάβουν υπόψη τα κόστη ΟΛΩΝ των παραπάνω υπηρεσιών και να τα συμπεριλάβουν στην οικονομική τους προσφορά. Άρθρο 7ο : Χρόνος εκτέλεσης εργασίας O χρόνος εκτέλεσης της προκηρυσσόμενης εργασίας είναι 5 μήνες από την υπογραφή της Σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 8 ο : Τρόπος πληρωμής Η οικονομική προσφορά του αναδόχου αποτελεί και τη συμβατική του αμοιβή και περιλαμβάνει το Φόρο Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α.). Η αμοιβή αυτή δεν αναθεωρείται. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με την προσκόμιση των νόμιμων παραστατικών που προβλέπονται από τις διατάξεις καθώς και άλλου δικαιολογητικού ή λογαριασμού που τυχόν ζητηθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο για την πληρωμή του Αναδόχου, μετά την αφαίρεση των νόμιμων κρατήσεων. Σημειώνεται ότι σε περίπτωση που έχει καταλογιστεί ποινική ρήτρα εις βάρος του Αναδόχου εξαιτίας συμβατικής παράλειψης, αυτή θα αφαιρείται από το ποσό της οικείας πιστοποίησης και η διαφορά θα αποτελεί το τελικά πιστοποιημένο προς πληρωμή ποσό. ΑΡΘΡΟ 9 ο : Aναθεώρηση Τιμών Οι τιμές δεν υπόκεινται σε καμία αναθεώρηση για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία, αλλά παραμένουν σταθερές και αμετάβλητες καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης. ΑΡΘΡΟ 10 ο: Ενιαία ισχύς της συμβάσεως Η σύμβαση τίθεται σε ισχύ από της υπογραφής του σχετικού συμφωνητικού. ΑΡΘΡΟ 11 ο Χρηματοδότηση Η υπηρεσία χρηματοδοτείται από τη Γενική Γραμματεία Νέας Γενιάς.

12 ΑΡΘΡΟ 12 ο : Έκπτωση του αναδόχου Εφόσον υπάρξει αδικαιολόγητη υπέρβαση της συμβατικής προθεσμίας εκτέλεσης του έργου ή ο ανάδοχος δεν συμμορφώνεται προς τις κάθε είδους υποχρεώσεις του, μπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, σύμφωνα με τις διατάξεις του Π.Δ. 28/1980. ΑΡΘΡΟ 13 ο : Πλημμελής εκτέλεση εργασιών Εάν η εκτέλεση εργασιών δεν είναι σύμφωνη με τους όρους της σύμβασης ή αποδεικνύεται απόκλιση του αναδόχου από τις συμφωνημένες προδιαγραφές ελέγχου ποιότητας, ο ανάδοχος υποχρεούται να αποκαταστήσει ή βελτιώσει αυτές, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις. Εάν ζητηθεί ποιοτικός έλεγχος, θα γίνει με φροντίδα και έξοδα του αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 14 ο : Φόροι, τέλη, κρατήσεις Ο ανάδοχος υπόκειται σε όλους τους, βάσει των κειμένων διατάξεων, φόρους, τέλη και κρατήσεις, που θα ισχύουν κατά την ημέρα της διενέργειας του διαγωνισμού. Ο Φ.Π.Α. βαρύνει την Αναθέτουσα Αρχή. ΑΡΘΡΟ 15 ο : Προσωρινή και οριστική Παραλαβή Η προσωρινή παραλαβή, θα γίνει από την οικεία επιτροπή, παρουσία του αναδόχου. Εάν κατά την παραλαβή διαπιστωθεί απόκλιση από τις συμβατικές τεχνικές προδιαγραφές, η επιτροπή παραλαβής μπορεί να προτείνει ή την τέλεια απόρριψη των παραλαμβανομένων υπηρεσιών ή την αποκατάσταση αυτών. Εφόσον ο ανάδοχος δεν συμμορφωθεί με τις ως άνω προτάσεις της Επιτροπής, εντός της από της ίδιας οριζόμενης προθεσμίας, ο Δήμος δικαιούται να προβεί στην τακτοποίηση αυτών, σε βάρος και για λογαριασμό του αναδόχου και κατά τον προσφερότερο με τις ανάγκες και τα συμφέροντα αυτού τρόπο. Για την κάλυψη των σχετικών δαπανών χρησιμοποιείται η εγγύηση του αναδόχου. Μετά την πάροδο του συμβατικού χρόνου εγγυήσεως ενεργείται βάσει των κειμένων διατάξεων η οριστική παραλαβή για του έργου.

13 Θ Ε Ω Ρ Η Θ Η Κ Ε Χαϊδάρι 02/04/2014 Η Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒ. & ΔΙΚΤΥΩΝ Χαϊδάρι 02/04/2014 Η Συντάξασα Προϊσταμένη Δ/ΝΣΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤ. ΔΙΑΚΥΒ. & ΔΙΚΤΥΩΝ ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc ΜΑΡΙΑ ΣΥΛΑΚΟΥ ΠΕ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ, MSc

14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ EΡΓΟ: «Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ: ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Γ.Γ.Ν.Γ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: ,00 ευρώ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ: ΔΣΣΗΔΔ 19/2014 K.A.E. : Oικ. Έτος: 2014 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ (Π.Δ. 28/80) ΤΕΥΧΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Του με έδρα, οδός αριθμ. ΤΚ τηλ. fax. Αφού έλαβα γνώση της Διακήρυξης Δημοπρασίας του έργου : ««Δημιουργία Πολιτιστικού Ιστορικού Λευκώματος» και των λοιπών στοιχείων δημοπράτησης, καθώς και των συνθηκών εκτέλεσης του έργου, υποβάλλω την παρούσα προσφορά και δηλώνω ότι αποδέχομαι πλήρως και χωρίς επιφύλαξη όλα αυτά και αναλαμβάνω την εκτέλεση του έργου, ως εξής:

15 ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Α/Α Φάση Υλοποίησης Παραδοτέο Μον. Μέτρ. ΠΟΣΟ ΤΗΤΑ ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟ Φ.Π.Α. ΜΕΝΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΤΕΛΙΚΗ ΔΑΠΑΝΗ 1 Έρευνα και συλλογή υλικού Συγκέντρωση Υλικού, Καταγραφή, Αξιολόγηση και ΑΜ (*) ,00 23% Επιλογή 2 Αναπαραγωγή λευκώματος Αρχειοθέτηση Φωτογραφικού Υλικού και Συγγραφή ΑΜ (*) ,00 6,5% των Κειμένων του Λευκώματος - Παραγωγή Λευκώματος 3 Αναπαραγωγή DVD Ηλεκτρονική Αποθήκευση Υλικού, Προσαρμογή και Εγγραφή σε DVD (*όλες οι απαιτούμενες ενέργειες συμπεριλαμβάνονται στην τιμή κόστους ανά τεμάχιο) Τμχ 200,00 4,30 23% 4 Δημόσια προβολή, 4.1 Επιστημονική επιμέλεια του συνόλου των καταγραφή κειμένων που διακινούνται για τη δημόσια προβολή συμπερασμάτων & αξιολόγηση του του έργου (δελτία τύπου, ανακοινώσεις, κτλ) προγράμματος ΑΜ (*) 1 3,962 23% 4.2 Κατάρτιση έκθεσης αξιολόγησης έργου Σύνολο Χαϊδάρι././2014, Ο Προσφέρων.. Η παρούσα Προσφορά ισχύει για (ολογράφως).. (αριθμητικά) μήνες

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Αθήνα, 28/5/2015 Αρ. Πρωτ. : 5841/8-6-2015 ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ για το ΠΑΚΕΤΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2.20 «ΜΕΛΕΤΗ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 25/05/2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17220 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025902-907 FAX : 210 9353047 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521

Κωδικός ΟΠΣ 380844, Κωδικός ΕΛΚΕ 521 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΗΠΕΙΡΟΥ Άρτα, 01/07/2015 ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Αρ. Πρωτ: 3070 ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ταχ. Δ/νση: Έναντι Γέφυρας Αράχθου Τ.Κ Πόλη: 47100 Άρτα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΛΕ-ΕΛΕΓΧΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ: ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Διεύθυνση: Ρόδος, ΤΚ 85000 Τηλέφωνο - Fax: 22410-44382-2241364613/ 64695 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Κέρκυρα 11-3-2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΕΡΚΥΡΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 4224 Τμήμα:. Προμηθειών Πληροφορίες:. Γ. Χατζηστεργίου Α. Καρρά ΤΗΛ.: 26613-60538-467

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΘΕΜΑ : ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ ΤΟΝΕΡ ΔΗΜΟΥ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΡ. ΠΡΩΤ. 9273/18-5-2015 Αντικείμενο: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΓΡΑΦΙΚΗΣ ΥΛΗΣ, ΧΑΡΤΙΟΥ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΟΥ & ΜΕΛΑΝΙΑ (ΤΟΝΕΡ) ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΤΟΥΣ 2015

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet. ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΣ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α (ΑΝ.ΟΛ. Α.Ε.). ΚΡΕΣΤΕΝΑ ΗΛΕΙΑΣ Τ.Κ. 27055 ΤΗΛ: 26250 24990-24965, FAX: 26250 24991 email : anol@otenet.gr 4η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15REQ002846054 2015-06-15

15REQ002846054 2015-06-15 15REQ002846054 2015-06-15 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΤΕΥΞΗ ΤΩΝ ΣΤΟΧΩΝ ΤΟΥ ΣΧΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΠΙΘΕΩΡΗΣΗ / ΕΚ ΟΣΗ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ Κ.Μ. : Π23/2015

Διαβάστε περισσότερα

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης

Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΗΜΟΥ ΤΡΙΠΟΛΗΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΗ ΙΑΥΓΕΙΑ Από το πρακτικό της υπ αριθµ. 5/2015 συνεδρίασης του ιοικητικού Συµβουλίου της Κοινωφελούς Επιχείρησης ήµου Τρίπολης Στην Τρίπολη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ευρωπαϊκό Ταµείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 7 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΓΝΗ- Γ.Ν. «ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ» Ταχ. Δ/νση : Διασταύρωση

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΡΙΘΜ. 6Π/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΡΗΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ - Γ.Ν. ΒΕΝΙΖΕΛΕΙΟ Διασταύρωση Βουτών - Σταυρακίων Τ.Κ. 71 110, Ηράκλειο Κρήτης ΑΦΜ 999161766,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ

ΕΥΔ ΕΠΠΕΡΑΑ (Ταμείο Συνοχής- Εθνικοί Πόροι)- Ίδιοι Πόροι ΔΕΥΑΤ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ ( ΔΕΥΑΤ ) «Ολοκληρωμένο Σύστημα Τηλελέγχου Τηλεχειρισμού για τον έλεγχο των διαρροών του δικτύου ύδρευσης της πόλης των Τρικάλων» Επιχειρησιακό πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17

Για έργα που δεν εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής των Οδηγιών 2004/18 και 2004/17 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ & ΠΑΙΔΕΙΑΣ (Δ.Ο.ΚΟΙ.Π.Π.) Κυδωνίας 29, Χανιά 73135 τηλ. : 28213 41629 Fax : 28213 95292 email: Paidikoi_Stathmoi@chania.gr www.chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706

ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΔΑ: ΒΙΦ5ΟΡ10-873 ΑΔΑΜ: 14PROC002054706 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική

Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Ένωση Εστιατόρων, Κέντρων Πολυτελεία, Ζυθοπωλών, Εξοχικών κέντρων, Κέντρων Διασκεδάσεω και Συναφών Επαγγελμάτων Αθηνών και Αττική Τηλ. Επικοινωνία 210-2724573 Fax: 210-2716828 Tαχ. Διεύθυνση: Ιοφώντο 31

Διαβάστε περισσότερα

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ

Μ Ε Λ Ε Τ Η ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ. Προϋπολογισµού: 180.000,00 σε ΕΥΡΩ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΗΜΟΣ ΑΡΧΑΝΩΝ - ΑΣΤΕΡΟΥΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΗΜΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΕΡΓΩΝ ΗΜΟΣ: Αρχανών - Αστερουσίων ΤΙΤΛΟΣ: ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΜΕΡΩΝ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΩΝ Υ ΡΕΥΣΗΣ ΑΡ ΕΥΣΗΣ ΑΡ.ΜΕΛΕΤΗΣ:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΩΔ: ΚΑΝ.ΙΝΣΕΤΕ.05 ΣΕΛ: 1 ΕΚΔ: 3.0 Ημ/νία Έκδοσης: 11/11/2014 ΔΙΑΝΟΜΗ ΔΙΑΝΟΜΗ Γενικός Διευθυντής Διοικητικός Διευθυντής Επιστημονικός Διευθυντής Εντεταλμένος Σύμβουλος Προγραμμάτων ΕΣΠΑ Υπεύθυνος ΣΔΕΠ Υπεύθυνος Πράξης και Έργου/Υποέργων Υπεύθυνος Μονάδας Προμηθειών και Συμβάσεων

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ

Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού για την εργασία «Καθαρισμός κοινόχρηστων χώρων και συλλογή αγριόχορτων Δημοτικής Ενότητας Βέροιας» Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 4-05-2015 ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ Αριθμ.πρωτ :16726 Δ Η Μ Ο Σ Β Ε Ρ Ο Ι Α Σ Δ/ΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ-ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ- ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ Κ.Α. 35.7336.004 Διακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ (ΠΑΑ) 2007-2013 1 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LEADER ΤΟΥ ΑΞΟΝΑ 4 «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ E-mail: elenterz@mou.gr http://www.ygeia-pronoia.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ TOMEA ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΜΟΝΑΔΑ Δ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ / ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Αθήνα 03 / 11 /2008 Δ/νση: Γλάδστωνος 1α & Πατησίων Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ

ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ 2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΤΟΠΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ LEADER ΤΗΣ ΟΜΑ ΑΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΡΑΣΗΣ (Ο.Τ..): ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΕΥΒΟΙΑΣ ΑΕ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο

Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Τίτλος Πράξης: Προοπτικές Απασχόλησης σε Τοπικό Επίπεδο Αρχάνες, 29/09/2014 Αρ.Πρωτ: 887 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΩΝ ΚΑΙ

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05

Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 Ν. 3316/05 (ΦΕΚ 42 Α'/22-2-05 - Διορθ. σφαλμ. στο ΦΕΚ 85 Α/7-4- 05) : Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες διατάξεις. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού Και Εφαρμογής συγχρηματοδοτούμενων Δράσεων Πειραιάς, 23 /01/2015 ΑΠ: ΕΥΣΕΔ /B/111 ΜΟΝΑΔΑ B Ταχ. Δ/νση:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ. ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΕΡΓΟ: Συντήρηση βρεφονηπιακών σταθμών Βρεφονηπιακός σταθμός Ιερού λόχου. Χρηματοδότηση : ΙΔΙΟΙ ΠΟΡΟΙ : Κωδ. 15.7332.05 Προϋπολογισμός : 29.842,00 Ευρώ ( με Φ.Π.Α

Διαβάστε περισσότερα

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

2 η ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΓΕΩΡΓΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Η Ευρώπη επενδύει στις αγροτικές περιοχές ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΙΝΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ ΚΑΙ ΕΚ ΟΣΕΩΝ «ΙΟΦΑΝΤΟΣ» Κτίριο «. Μαρίτσας», Νίκου Καζαντζάκη Πανεπιστηµιούπολη Πατρών Τ.Κ. 26 504, Ρίo Πληροφορίες: Βασίλειος

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014

Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ :2026/97/13-06-2014 ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ MEIOΔOTIKOΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΗΣ MAΘΗΤΙΚΣ ΕΣΤΙΑΣ ΑΓΙΩΝ ΑΝΑΡΓΥΡΩΝ (Μ.Ε.Α.Α.) ΓΙΑ Αριθμός Διακήρυξης: 620/57/24-04-2015 Αρ.Αποφ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00

ΜΕΛΕΤΗ :ΑΣΦΑΛΙΣΤΡΑ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ ΑΡ. ΜΕΛΕΤΗΣ : 24/ 2012 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 82.000,00 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜOΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ Λ. Πεντέλης & Πάροδος Αττικής οδού Τ.Κ. 15235 Χαλάνδρι Τηλ: 210 6845104 ΦΑΞ: 210 6853330 ΜΕΛΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Α Π Ο Φ Α Σ Η Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ ΤΟΥ Β ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ Α.Δ.Α.:ΩΜΤΞΙ-ΔΛΦ Α.Δ.Α.Μ.:14PROC002121731 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑΔΟΣ ΤΑΞΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝ.

Διαβάστε περισσότερα