Γρεβενά, 07/10/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ /3070 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2015

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Γρεβενά, 07/10/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ. 122613/3070 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2015"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. ιεύθυνση : ιοικητήριο Γρεβενών, Τέρµα Κ. Ταλιαδούρη Ταχ. Κώδικας : 51100, Γρεβενά Πληροφορίες : Τζιουβάρας Απόστολος Τηλέφωνο : Τηλεοµοιότυπος : Γρεβενά, 07/10/2015 Αρ. Πρωτ. : οικ /3070 ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 06/2015 Έχοντας υπόψη : ΑΠΟΦΑΣΗ 1. Του Ν 496/1974 «Λογιστικό ΝΠ» (ΦΕΚ Α 204/ ) 2. Του Ν. 2362/1995 «ηµόσιο Λογιστικό» 3. Του Ν.2286/1995, «Προµήθειες ηµοσίου Τοµέα» 4. Του Ν. 3846/2010 «Εγγυήσεις για την εργασιακή ασφάλεια και άλλες διατάξεις» (Α 98) (ΦΕΚ 66/Α/2010) 5. Του Ν.3850/2010 «Κύρωση του Κώδικα νόµων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζοµένων» (ΦΕΚ 84/Α/2010), άρθρο 8 6. Του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/ΤΑ / ) «Πρόγραµµα Καλλικράτης» 7. Του Ν. 3863/2010 (Α 115) (άρθρο 68) «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα», όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 24 του Ν. 3996/2011 (Α 170) «Αναµόρφωση Σ.ΕΠ.Ε» 8. Του Ν. 3861/2010 «Ενίσχυση της διαφάνειας κλ.» (Α 112) 9. Του Ν. 3871/2010 (ΦΕΚ 141/ ) «ηµοσιονοµική ιαχείριση και Ευθύνη» 10. Του Ν. 3886/2010 (ΦΕΚ 173/Α/2010) «ικαστική Προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11ης εκεµβρίου 2007 (L 335) 11. Του Ν. 4071/2012 (παρ.7 του άρθρου 6) «Ρυθµίσεις για την τοπική ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση κτλ.» 12. Του Ν. 4270/2014 «Αρχές δηµοσιονοµικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωµάτωση της Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) - δηµόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις» 13. Του Ν. 4281/2014 «Μέτρα στήριξης και ανάπτυξης της ελληνικής οικονοµίας, οργανωτικά θέµατα Υπουργείου Οικονοµικών και άλλες διατάξεις» 14. Του Ν. 4320/2015 (ΦΕΚ 29/Α / ) «Ρυθµίσεις για τη λήψη άµεσων µέτρων για την αντιµετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, την οργάνωση της Κυβέρνησης και των Κυβερνητικών οργάνων και λοιπές διατάξεις» 15. Του Π 151/1998 (ΦΕΚ 116/Α) «ιαδικασία ελέγχου εκκαθάρισης και εντολής πληρωµής των δαπανών του ηµοσίου» 16. Του Π 60/2007 (ΦΕΚ 64/Α/2007) «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας στις διατάξεις της Οδηγίας 2004/18/ΕΚ περί συντονισµού των διαδικασιών σύναψης δηµοσίων συµβάσεων έργων, προµηθειών και υπηρεσιών, όπως τροποποιήθηκε µε την οδηγία 2005/51/ΕΚ της Επιτροπής και την Οδηγία 2005/75/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 16 ης Νοεµβρίου 2005» 17. Του Π 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών ηµοσίου» (ΦΕΚ 150/Α/2007) 18. Του Π 113/2010 (ΦΕΚ 194/ΤΑ / ) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ιατάκτες» 19. Toυ Π 146/2010 (ΦΕΚ 239/ ) «Οργανισµός Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας» 20. Της Γνωµοδότησης του Νοµικού Συµβουλίου του Κράτους (ΝΣΚ) µε αριθµό 117/2009, σύµφωνα µε την οποία η αυτεπάγγελτη αναζήτηση δικαιολογητικών δεν εφαρµόζεται στις διαγωνιστικές διαδικασίες 21. Της Αριθµ. Π1/3305/ Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων προµηθειών κατ εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 2 Ν.2286/95» 1

2 22. Της υπ αριθµ.35130/739/ (ΦΕΚ 1291/ Απόφαση του ΥΠ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ «Αύξηση των χρηµατικών ποσών του άρθρου 83 παρ.1 του Ν.2362/95 για τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων που αφορούν στην προµήθεια προϊόντων, παροχή υπηρεσιών ή εκτέλεση έργων» 23. Της υπ αριθµ. Π1/3305/ Απόφαση Υφυπουργού Οικονοµικών «Σύναψη, εκτέλεση και διαδικασίες σύναψης συµβάσεων 24. Την υπ αριθµ. Ανάληψη έσµευσης απάνης 2247/97469/2496/ µε Α.Α. Υ Ε 530/ Την υπ αριθµ. 22/999/ Απόφαση της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας; υτικής Μακεδονίας µε την οποία εγκρίθηκε η προκήρυξη του Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Την Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού ιαγωνισµού για την ανάθεση των υπηρεσιών «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» 1. Η δαπάνη θα βαρύνει τις πιστώσεις του προϋπολογισµού οικονοµικού έτους ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 02 ΠΕ ΓΡΕΒΕΝΩΝ και υπόκειται στις παρακάτω κρατήσεις: ΦΟΡΟΣ ΕΙΣΟ ΗΜΑΤΟΣ Υπέρ Ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ηµοσίωνσ Συµσυµβάσεων 8% επί της καθαρής αξίας για την οποία χορηγείται βεβαίωση (Ν αρ. 24/1994) 0,10% Χαρτ. ΕΑΑ Σ 3% ΟΓΑ Χαρτ. ΕΑΑ Σ 20% 2. Προς ενηµέρωση των ενδιαφερόµενων, το πλήρες κείµενο της απόφασης αυτής θα αναρτηθεί στη ιαύγεια, στο διαδικτυακό τόπο της αναθέτουσας αρχής (www.grevena.gov.gr) καθώς και στο πίνακα ανακοινώσεων της ΠΕ Γρεβενών. Οι ενδιαφερόµενοι παρακαλούνται όπως µετά την µε οποιαδήποτε τρόπο λήψη εις γνώση της παρούσας διακήρυξης επικοινωνήσουν άµεσα µε τη ιεύθυνση ιοικητικού- Οικονοµικού (Τµήµα Προµηθειών, Γραφείο 437) στο τηλέφωνο & (Τζιουβάρας Απόστολος & Ζωή Ευθυµιάδου). 3. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόµενους σε δύο (2) σφραγισµένους φακέλους (ένας που θα περιέχει δύο υποφακέλους µε τα πρωτότυπα και ένας που θα περιλαµβάνει δύο υποφακέλους µε τα αντίγραφα. Οι προσφορές θα είναι υπογεγραµµένες από τον νόµιµο εκπρόσωπο της επιχείρησης, ενώ θα έχει τεθεί και σφραγίδα της εταιρίας ή της ατοµικής επιχείρησης. 4. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ: Η χαµηλότερη τιµή 5. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: (µε ΦΠΑ) 6. Κωδικολόγιο ειδών/cpv: Στον Προϋπολογισµό συµπεριλαµβάνονται οι αµοιβές Ενός Ηλεκτρολόγου (ο οποίος βρίσκεται στο ιοικητήριο καθ όλη τη διάρκεια του ωραρίου (ως και σε περιπτώσεις εκδηλώσεων, ηµερίδων, συνεδρίων ). Ενός υδραυλικού 8. Η πληρωµή του µειοδότη θα γίνεται µε την έκδοση του σχετικού τιµολογίου τέλος εκάστου µηνός, µε ΧΕ πληρωµής που θα εκδώσει η Υ Ε ΓΡΕΒΕΝΩΝ στο όνοµά του. 9. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ: Οι προσφορές θα πρέπει να υποβληθούν µέχρι την ευτέρα, 19/10/2015 και ώρα 10:00, στο ιοικητήριο (ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 2 ος όροφος Γραφείο 435). Συνηµµένα 1. Τεύχος Προκύρηξης Ο Πρόεδρος της Οικονοµικής Επιτροπής Περιφέρειας υτικής Μακεδονίας Θεόδωρος Καρυπίδης 2

3 Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Κ. Ταλιαδούρη Τέρµα Τ.Κ Γρεβενά Τµήµα Προµηθειών ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ANAΘΕΣΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΩΝ (Η/Μ) ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΙΟΙΚΗΤΗΡΙΟΥ ΤΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΠΕΡΙΟ ΟΥ ΓΙΑ ΕΝΑ ΕΤΟΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΖΟΜΕΝΗ ΑΠΑΝΗ : ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ Φ.Π.Α 3

4 Περιφέρεια υτικής Μακεδονίας Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών Κ. Ταλιαδούρη Τέρµα Τ.Κ Γρεβενά Τµήµα Προµηθειών Γρεβενά, 07/10/2015 Αριθµ. ιακήρυξης :06/2015 ΤΑΧ. /ΝΣΗ : Κ.Ταλιαδούρη Τέρµα ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Τζιουβάρας Απόστολος, Ζωή Ευθυµιάδου, ΤΗΛΕΦΩΝΟ : ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΟΣ : ΕΙ ΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ :Συντήρηση των Ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων του ιοικητηρίου της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών περιόδου για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης. ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ : Χαµηλότερη τιµή ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ: ,00 συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α 23% ΧΡΟΝΙΚΗ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: Για ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ΕΙ ΟΣ ΙΑ ΙΚΑΣΙΑΣ Πρόχειρος Μειοδοτικός ιαγωνισµός µε κριτήριο ανάθεσης τη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη τιµή ΦΟΡΕΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΟΠΟΙΟ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ Η ΠΑΡΟΧΗ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Το σύνολο των Υπηρεσιών της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών και των συστεγαζόµενων υπηρεσιών( /νση ασών/αποκεντρωµένη ιοίκηση) Α/θµια Β/θµια Υ Ε - Επιθεώρηση. Εργασίας /νση Πολεοδοµίας ΤΥ Κ ΕΧΚ Βασιλίτσας Πρόνοια Κρατικά Αρχεία ΚΕΠ. ΧΡΟΝΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Ηµεροµηνία 19/10/2015 Ηµέρα : ευτέρα Ώρα : 10.00π.µ ΤΟΠΟΣ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Τµήµα Προµηθειών Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΘΕΙΣΑ ΑΠΑΝΗ ,00 µε ΦΠΑ ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ένα έτος από την υπογραφή της σύµβασης ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΙΣΧΥΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 120 ηµέρες προσµετρούµενες από την επόµενη της διενέργειας του διαγωνισµού ΣΧΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΣΜΕΥΣΗΣ 2247/97469/2496/ µε Α.Α. Υ Ε ΑΠΟΦΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΥΤ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ 530/ /999/

5 Άρθρο 1 Κριτήριο Κατακύρωσης Η αξιολόγηση των προσφορών για την κατακύρωση της υπηρεσίας θα γίνει µε κριτήριο την χαµηλότερη τιµή. Άρθρο 2 ΦΑΚΕΛΟΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Τα 3 τµήµατα της προσφοράς (Φάκελος ικαιολογητικών, Φάκελος Τεχνικής Προσφοράς, Φάκελος Οικονοµικής Προσφοράς) πρέπει να υποβληθούν έκαστα σε δύο (2) αντίτυπα, υπό τη µορφή ενιαίου και σφραγισµένου φακέλου. Σε ένα από τα δύο (2) αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, που θα είναι µονογεγραµµένη, θα αναγράφεται η λέξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» και αυτό θα είναι το επικρατέστερο των άλλων αντιτύπων, σε περίπτωση διαφοράς µεταξύ τους, ενώ στο άλλο αντίτυπο θα αναγράφεται η λέξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ». Και οι τρεις φάκελοι θα περικλεισθούν εντός ενός ενιαίου και σφραγισµένου φακέλου πάνω στον οποίο θα αναγράφονται τα πλήρη στοιχεία της διακήρυξης. Η αρίθµηση των σελίδων, ανά φάκελο, τυπωµένη µε σφραγίδα, κρίνεται απαραίτητη. Εκτός του κυρίως φακέλου οι προσφορές θα συνοδεύονται κατά την υποβολή τους και από έγγραφο υποβολής προσφοράς για την πρωτοκόλλησή του. Σχηµατική αναπαράσταση του τρόπου υποβολής δίδεται στο εξής σχήµα: Φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» που περιέχει τόσο τα πρωτότυπα ικαιολογητικά µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα, η οποία µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, όσο και τα αντίστοιχα αντίγραφα µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα καθώς και την εγγυητική επιστολή συµµετοχής. Τα πρωτότυπα ικαιολογητικά υπερισχύουν των αντιγράφων σε περίπτωση διαφορών µεταξύ τους Φάκελος «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Τεχνικής Προσφοράς, µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Τεχνική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών µεταξύ τους. Φάκελος «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» που περιέχει την πρωτότυπη Οικονοµική Προσφορά µε την ένδειξη «ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ» σε κάθε σελίδα της, η οποία µονογράφεται σε κάθε σελίδα από τον εκπρόσωπο του υποψηφίου Αναδόχου, καθώς και το αντίστοιχο αντίγραφο της Οικονοµικής Προσφοράς µε την ένδειξη «ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ» σε κάθε σελίδα του. Η πρωτότυπη Οικονοµική Προσφορά υπερισχύει του αντιγράφου σε περίπτωση διαφορών µεταξύ τους. Το περιεχόµενο της ορίζεται κατωτέρω στην παρ. Α.3.6- «Περιεχόµενα ΦΑΚΕΛΟΥ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ». 5

6 Άρθρο 3 Φάκελος ικαιολογητικών Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν να καταθέσουν µαζί µε την Προσφορά τους έγγραφο υποβολής προσφοράς (που θα βρίσκεται έξω από τον φάκελο της Προσφοράς για πρωτοκόλλησή του), κατά προτίµηση Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε βάση του Ν.4250/2014 άρθρο 3, µε το οποίο θα δηλώνεται η ισχύς της προσφοράς, σύµφωνα µε τα κατωτέρω στην ενότητα Α.3.3.-«Ισχύς Προσφορών» αναφερόµενα και θα υπογράφεται από τον νόµιµο εκπρόσωπο του υποψηφίου αναδόχου ή όλων των υποψηφίων αναδόχων σε περίπτωση ένωσης (ή νόµιµα εξουσιοδοτηµένου εκπροσώπου τους). Επίσης οφείλουν να καταθέσουν τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά Συµµετοχής, τα οποία θα πρέπει να συµπεριλάβουν στο «Φάκελο ικαιολογητικών Συµµετοχής». Ο φάκελος «ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» υποχρεωτικά περιλαµβάνει: Α. Φυσικά και Νοµικά πρόσωπα, ηµεδαπά και αλλοδαπά, Συνεταιρισµοί A/A ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής Η Προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου πρέπει υποχρεωτικά και µε ποινή αποκλεισµού να συνοδεύεται από Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής, της οποίας το ποσό θα πρέπει να καλύπτει σε ευρώ ( ) ποσοστό 2% επί του προϋπολογισθέντος ποσού εκτός ΦΠΑ βάσει του Ν. 4281/2014 (άρθρο 157, παρ. 1α, Εγγυήσεις) και, πιο συγκεκριµένα το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής ανέρχεται σε επτακόσια τριάντα ένα ευρώ και εβδοµήντα ένα λεπτά (731,71 ) Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει (να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών και δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε βάση του Ν.4250/2014 άρθρο 3), στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι µέχρι και την ηµέρα υποβολής της προσφοράς του δεν συντρέχουν λόγοι αποκλεισµού στο πρόσωπό του από τους αναφερόµενους στο άρθρο 43 του Π 60/2007: α. εν τελεί υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανσης ή άλλη ανάλογη κατάσταση (σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων) και επίσης ότι δεν έχει κινηθεί εναντίον του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συµβιβασµό, προ-πτωχευτική διαδικασία εξυγίανση ή άλλη ανάλογη διαδικασία (σε περίπτωση αλλοδαπών νοµικών προσώπων), β. εν τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα) και επίσης, ότι δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής εκκαθάρισης του ανωτέρω νοµοθετήµατος ή υπό άλλη ανάλογη κατάσταση (µόνο για αλλοδαπά νοµικά πρόσωπα), γ. Είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήµερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του, δ. εν έχει καταδικασθεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. ε. Είναι εγγεγραµµένος στο οικείο Επιµελητήριο/επαγγελµατικό µητρώο ή στα µητρώα του οικείου Επιµελητηρίου ή σε ισοδύναµες επαγγελµατικές οργανώσεις (για τα αλλοδαπά πρόσωπα). στ. Να αναλαµβάνεται η υποχρέωση, σε περίπτωση που ανακηρυχθεί Ανάδοχος της σύµβασης να προσκοµίσει για τη σύναψή της εντός προθεσµίας δέκα (10) 6

7 ηµερολογιακών ηµερών από τη σχετική πρόσκληση της Αναθέτουσας Αρχής τα επιµέρους δικαιολογητικά Κατακύρωσης, ζ. εν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελµατικό παράπτωµα συναφές µε το αντικείµενο του διαγωνισµού ή σε σχέση µε την επαγγελµατική του ιδιότητα που αποδεδειγµένως διαπιστώθηκε µε οποιοδήποτε µέσο διαθέτει η αναθέτουσα αρχή, η. εν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισµούς του ηµοσίου, δεν έχει κηρυχθεί έκπτωτος, είναι συνεπής στην εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών του προς τις Υπηρεσίες του ηµοσίου Τοµέα, θ. εν έχει κριθεί ποτέ από αρµόδιο όργανο ένοχος ψευδών δηλώσεων, κατά την παροχή πληροφοριών που του ζητήθηκε από τις Αναθέτουσες Αρχές σχετικά µε την ανταπόκρισή του σε κριτήρια ποιοτικής επιλογής του, ι. εν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα αγορανοµικού κώδικα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής δραστηριότητας ια. εν έχει επιβληθεί η δεύτερη κύρωση από τους ελεγκτικούς µηχανισµούς του ΣΕΠΕ και του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ λόγω παραβάσεων που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνοµη απασχόληση αλλοδαπών ή λόγω παραβάσεων της εργατικής και ασφαλιστικής νοµοθεσίας, (άρθρο 68 του N.3863/2010, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει) 3. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει (να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε βάση του Ν.4250/2014 άρθρο 3), στην οποία ο υποψήφιος ανάδοχος να δηλώνει ότι: α. Έλαβε σαφή γνώση του εύρους, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά, του αντικειµένου του έργου β. Συνέταξε την προσφορά σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση και τους οποίους αποδέχεται ανεπιφύλακτα και ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά του είναι ακριβή. γ. Παραιτείται από κάθε δικαίωµα αποζηµίωσής του που θα απορρέει από οποιαδήποτε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής, ιδίως λόγω αναβολής ή ακύρωσης του διαγωνισµού ή της υπαναχώρησής της, δ. Θα διατηρήσει εµπιστευτικά και θα χρησιµοποιήσει µόνο για τους σκοπούς του διαγωνισµού τα στοιχεία και τις πληροφορίες των υπολοίπων προσφορών που τυχόν θα τεθούν υπόψη του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στη ιακήρυξη και αποτελούν, κατά δήλωση των συντακτών τους, εµπορικό ή επιχειρηµατικό απόρρητο. Σε περίπτωση Νοµικών προσώπων τις υπεύθυνες δηλώσεις υποβάλλουν: Οι διαχειριστές όταν το νοµικό πρόσωπο είναι Ο.Ε., Ε.Ε. ή Ε.Π.Ε., Ο Πρόεδρος και ο ιευθύνων Σύµβουλος όταν το Νοµικό πρόσωπο είναι Α.Ε., Ο Πρόεδρος του Συνεταιρισµού όταν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός Σε κάθε άλλη περίπτωση νοµικού προσώπου οι νόµιµοι εκπρόσωποί του. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπρόσωπο τους υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου του Ν. 1599/1986, (να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε βάση του Ν.4250/2014 άρθρο 3), ενός Μηχανολόγου Μηχανικού µε πενταετή εµπειρία από την κτήση του διπλώµατός του, ότι θα είναι επικεφαλής της οµάδας για την συντήρηση και λειτουργία του κτιρίου του ιοικητηρίου, και ότι είναι υπεύθυνος και θα επιλαµβάνεται άµεσα για κάθε ζήτηµα που τυχόν προκύπτει ότι σχετικά µε το έργο αυτό. Ο επικεφαλής Μηχανολόγος Μηχανικός είναι υποχρεωµένος να παρίσταται επί δίωρο τουλάχιστον 4 ηµέρες της εβδοµάδας κατά τις εργάσιµες ώρες λειτουργίας του Κτιρίου, να υπογράφει καθηµερινά το βιβλίο συντήρησης, να υπογράφει τα δελτία παροχής ανταλλακτικών που θα απευθύνονται προς τη ιοίκηση και θα επιλαµβάνεται άµεσα µε την παρουσία του για κάθε σοβαρή βλάβη ή ζήτηµα που προκύπτει στη λειτουργία και συντήρηση του Κτιρίου οποιαδήποτε ώρα του 7

8 εικοσιτετραώρου. 5. Υπεύθυνη ήλωση της παρ. 4 του άρθρου του Ν. 1599/1986, (να φέρει ηµεροµηνία εντός των τελευταίων τριάντα ηµερολογιακών ηµερών προ της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής των προσφορών ενώ δεν απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε βάση του Ν.4250/2014 άρθρο 3) στην οποία θα αναφέρεται: 1.ο αριθµός, 2.τα στοιχεία των ατόµων που πρόκειται να απασχοληθούν στην υπηρεσία 3.η ιδιότητα αυτών η οποία υποχρεωτικά θα είναι είτε: α) α. Ηλεκτρολόγος, µε άδεια ασκήσεως επαγγέλµατος Ηλεκτρολόγου. Ο παραπάνω θα εργάζεται στο κτίριο του ιοικητηρίου όλες τις ώρες λειτουργίας του ιοικητηρίου καθώς και όποτε απαιτείται σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στις υποχρεώσεις του αναδόχου του έργου. Σε περίπτωση αποχώρησης του ανωτέρου τεχνικού λόγω ανωτέρας βίας ή άλλου λόγου ή αντικατάσταση του θα γίνεται εντός µηνός από την αποχώρησή του, µε άλλο Τεχνικό, είτε β) β. Υδραυλικός για την συντήρηση των εγκαταστάσεων θέρµανσης και των υδραυλικών εγκαταστάσεων. Αυτός θα απασχολείται όταν απαιτείται για επιδιόρθωση οποιαδήποτε βλάβης ή ανάγκης απαιτηθεί, για την συντήρηση των παραπάνω εγκαταστάσεων η υποχρεωτική ασφάλιση αυτών µε µνεία των αρµοδίων ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΩΝ φορέων και των οικείων αριθµών Μητρώου Ασφάλισης αυτών το λευκό ποινικό µητρώο (µη καταδίκης για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας) και ότι τα οικεία αποσπάσµατα Ποινικού Μητρώου για τα πρόσωπα αυτά υποχρεούται να τα προσκοµίσει µε την υπογραφή της οικείας Σύµβασης. Επιπρόσθετα, πέραν της παρούσας Υπεύθυνης ήλωσης, οι δικαιούµενοι συµµετοχής θα πρέπει να καταθέσουν επικυρωµένα αντίγραφα των αδειών άσκησης επαγγέλµατος, που απαιτούνται από τον νόµο, όλων των ατόµων που πρόκειται να απασχολήσουν στο έργο. 6. Τα νοµικά πρόσωπα θα υποβάλλουν τα δικαιολογητικά σύστασής τους, και συγκεκριµένα: Εάν ο προσφέρων είναι Α.Ε. και Ε.Π.Ε.: -ΦΕΚ σύστασης, -Επικυρωµένο αντίγραφο του ισχύοντος καταστατικού µε τα ΦΕΚ στα οποία έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει) -ΦΕΚ στο οποίο έχει δηµοσιευτεί το πρακτικό Σ εκπροσώπησης του νοµικού προσώπου -Πρακτικό.Σ. για τις Α.Ε. ή πρακτικό της συνέλευσης των εταίρων για τις Ε.Π.Ε. περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένο άτοµο, ως αντίκλητος -Βεβαίωση πρώην Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης (προκειµένου για Α.Ε.) ή πιστοποιητικό Πρωτοδικείου (προκειµένου για Ε.Π.Ε.) περί τροποποιήσεων του καταστατικού/µη λύσης της εταιρίας, το οποίο πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) µήνες πριν από την ηµεροµηνία υποβολής προσφορών Εάν ο προσφέρων είναι Ο.Ε, Ε.Ε.: -Επικυρωµένο αντίγραφο του καταστατικού µε όλα τα µέχρι σήµερα τροποποιητικά. -Πιστοποιητικό από το αρµόδιο Πρωτοδικείο περί των τροποποιήσεων του καταστατικού. -Έγγραφο του Νόµιµου Εκπροσώπου περί έγκρισης συµµετοχής στο διαγωνισµό, στο οποίο µπορεί να περιέχεται και εξουσιοδότηση (εφόσον αυτό προβλέπεται 8

9 από το καταστατικό του υποψηφίου αναδόχου) για υπογραφή και υποβολή προσφοράς σε περίπτωση που δεν υπογράφει ο ίδιος ο νόµιµος εκπρόσωπος του φορέα την προσφορά και τα λοιπά απαιτούµενα έγγραφα του διαγωνισµού και ορίζεται συγκεκριµένα άτοµο, ως αντίκλητος. -Σε περίπτωση εγκατάστασής τους στην αλλοδαπή, τα δικαιολογητικά σύστασής τους εκδίδονται µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία της χώρας που είναι εγκατεστηµένα, από την οποία και εκδίδεται το σχετικό πιστοποιητικό. Εάν ο προσφέρων είναι Ι.Κ.Ε. (Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία).: - Αντίγραφο της ιδρυτικής πράξης της εταιρίας καθώς και όλες τις έως την ηµέρα υποβολής της προσφοράς τροποποιήσεις καθώς και τα αντίστοιχα αποδεικτικά δηµοσιεύσεως των ανωτέρω στο Γενικό Εµπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ). - Πράξη του αρµοδίου ιοικούντος Οργάνου της εταιρίας (διαχειριστού) µε το οποίο: o Εγκρίνεται η συµµετοχή του στο διαγωνισµό. o Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα (νόµιµα εξουσιοδοτηµένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούµενα δικαιολογητικά, συµπεριλαµβανοµένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί, σε περίπτωση που δεν υπογράψει ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου αναδόχου. o Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριµένο άτοµο ή άτοµα η εξουσιοδότηση να παρίσταται κατά την αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισµού, σε περίπτωση που δεν παρίσταται ο νόµιµος εκπρόσωπος του υποψηφίου αναδόχου. Εάν ο προσφέρων είναι Συνεταιρισµός: -Τα δικαιολογητικά σύστασής του Βεβαίωση αρµόδιας αρχής ότι ο Συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. -Εάν ο προσφέρων είναι φυσικό πρόσωπο, θα καταθέσει από την αντίστοιχη ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία Έναρξη Επιτηδεύµατος και τις µεταβολές του. 7. Παραστατικό εκπροσώπησης προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά, εφόσον ο υποψήφιος Ανάδοχος υποβάλει την Προσφορά του µέσω Αντιπροσώπου. Εφόσον αυτό παραδίδεται υπό τη µορφή Νόµιµης Εξουσιόδητησης, απαιτείται η επικύρωση του γνησίου της υπογραφής του εξουσιοδοτούντα από την αρµόδια δηµόσια αρχή. Άρθρο 4 Φάκελος Τεχνική Προσφορά Ο φάκελος «Τεχνική Προσφορά», που θα υποβάλει ο Υποψήφιος Ανάδοχος πρέπει να περιέχει Υπεύθυνες ηλώσεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75) χωρίς να απαιτείται βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής από αρµόδια διοικητική αρχή ή τα ΚΕΠ µε βάση του Ν.4250/2014 άρθρο 3 οι οποίες λαµβάνοντας υπόψιν τις Τεχνικές Προδιαγραφές της προς προσφορά υπηρεσίας θα αναφέρει ότι: 1. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει την υποχρέωση να διαθέσει το απαιτούµενο προσωπικό που θα επικουρείται από το προσωπικό που διαθέτει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών λειτουργίας και συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΓ, κλπ, ή συµπληρωµατικά τους κανονισµούς ξένων τεχνολογικά προηγµένων χωρών. 2. Στην ευθύνη της ΑΝΑ ΟΧΟΥ ανήκει η συνεχής θέση σε λειτουργία και παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισµού εντός των ορίων ευθύνης που καθορίστηκαν. 3. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα τηρεί όλους τους κανόνες λειτουργίας της εγκατάστασης, θα εκτελεί τις απαραίτητες εργασίες για την πρόληψη ζηµιών, θα επισκευάζει και θα αποκαθιστά την λειτουργία σε περιπτώσεις βλαβών που οφείλονται σε πληµµελή συντήρηση και εν γένει υπαιτιότητά της ή σε κανονική φθορά. 4. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένη να αποκαθιστά ζηµιές που οφείλονται σε ανωτέρα βία καθώς και σε ελαττωµατικά υλικά ή πληµµελή εγκατάσταση. 9

10 5. Γενικότερα η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένη να εκτελεί όλες τις εργασίες και ενέργειες εκείνες που απαιτούνται για τη σωστή συντήρηση και λειτουργία του Η/Μ εξοπλισµού του ιοικητηρίου Γρεβενών. 6. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ έχει υποχρέωση, επί καθηµερινής βάσης, να ελέγχει και να επιτηρεί την λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων µε το κατάλληλο τεχνικό προσωπικό. Οι τεχνικοί που θα προσέρχονται για τον έλεγχο και επιτήρηση της λειτουργίας των Η/Μ εγκαταστάσεων είναι υποχρεωµένοι να αναγράφουν ενυπογράφως στο ηµερολόγιο συντήρησης, την ώρα καθώς και τα ονοµατεπώνυµα τους. 7. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένη να παρέχει καθηµερινά ένα άτοµο µε την ειδικότητα του αδειούχου εγκαταστάτη Ηλεκτρολόγου ο οποίος θα είναι υπεύθυνος για την έναρξη λειτουργίας του κτιρίου τις πρωινές ώρες και τον έλεγχο κατά τη διάρκεια της ηµέρας καθώς και το κλείσιµο όλων των µηχανηµάτων κατά τη λήξη της βάρδιας του κτιρίου. Το άτοµο αυτό θα είναι παρών σε όλη διάρκεια λειτουργίας των υπηρεσιών και σε έκτακτες περιπτώσεις κάποιες απογευµατινές ώρες όταν υπάρξει ανάγκη µετά από ενηµέρωση σε περιπτώσεις συνεδριάσεων ή εκδηλώσεων στην αίθουσα Πολλαπλών Χρήσεων. Επίσης, σε πλήρη ετοιµότητα θα βρίσκεται ένας αδειούχος υδραυλικός ο οποίος θα είναι υποχρεωµένος να εµφανιστεί το αργότερο µισή ώρα από την εµφάνιση της βλάβης. 8. Κάθε µέρα και όλο το εικοσιτετράωρο και ειδικότερα τα σαββατοκύριακα θα είναι πλήρως υπεύθυνη η ΑΝΑ ΟΧΟΣ για την οµαλή λειτουργία της θέρµανσης ώστε να προστατεύονται οι εγκαταστάσεις από τον παγετό. 9. Οι εργασίες συντήρησης ή αποκατάστασης βλαβών στον χώρο του υποσταθµού µέσης τάσης γίνονται πάντοτε υπό την επίβλεψη και ευθύνη του υπεύθυνου διπλωµατούχου Μηχανικού της ΑΝΑ ΟΧΟΥ. 10. Ο χρόνος απόκρισης της ΑΝΑ ΟΧΟΥ σε περίπτωση βλάβης δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 45 λεπτά από τη στιγµή της πρώτης ειδοποίησης. 11. Ο αριθµός και τα ονόµατα των τεχνιτών και οι ειδικότητες θα καθορίζονται από τις εκάστοτε ανάγκες λειτουργίας και συντήρησης, σύµφωνα µε την ισχύουσα βιοµηχανική Νοµοθεσία, µε πρόταση της ΑΝΑ ΟΧΟΥ και απαραίτητα σύµφωνη γνώµη του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Άρθρο 5 Τεχνικές Προδιαγραφές 5.1 Ορισµός Λειτουργίας και Συντήρησης Η λειτουργία και η συντήρηση αφορά και περιλαµβάνει την συνεχή θέση σε λειτουργία και παρακολούθηση του Η/Μ εξοπλισµού του ιοικητηρίου Γρεβενών, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την αντικατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων ή συσκευών και µηχανηµάτων, την αποκατάσταση οποιασδήποτε βλάβης καθώς και την προληπτική συντήρηση όπως περιγράφεται στην παράγραφο 7 παρακάτω. Ειδικότερα συνοµολογείται, σε ότι αφορά τις κεντρικές εγκαταστάσεις, ότι στόχος είναι η πλήρης και αδιάλειπτη παροχή ηλεκτρικού ρεύµατος ισχύος, νερού χρήσεως κρύου και ζεστού, νερού θέρµανσης, κλιµατισµένου αέρα, νερού πυρόσβεσης. Επίσης η σωστή και αδιάλειπτη λειτουργία των κυκλωµάτων ασθενών ρευµάτων καθώς και η κανονική και ασφαλής λειτουργία των ανελκυστήρων. Στους υπό λειτουργία χώρους εξασφαλίζεται πλην των ανωτέρω και η διατήρηση σε καλή κατάσταση και λειτουργία των φωτιστικών σωµάτων, πριζών, υδραυλικών παροχών και αποχετεύσεων, γενικώς τοπικών στοιχείων κλιµατισµού, σωµάτων κεντρικής θέρµανσης και γενικότερα κάθε στοιχείου Η/Μ εγκαταστάσεων στους χώρους του ιοικητηρίου Γρεβενών. Γενικώς στην ευθύνη της ΑΝΑ ΟΧΟΥ περιλαµβάνεται κάθε εγκατάσταση, συσκευή, µηχάνηµα κλπ. του Η/Μ εξοπλισµού. (βλέπε ανωτέρω παραποµπές Θ1 και Θ2). 5.2 Προγραµµατισµένη Προληπτική Συντήρηση (ΠΠΣ) Είναι οι εργασίες που στηριζόµενες σε µία λεπτοµερειακή περιγραφή περιοδικών ελέγχων και επεµβάσεων, έχουν σαν σκοπό την οµαλή, καλή και ασφαλή για τους χειριστές λειτουργία των µηχανηµάτων, συσκευών, εξαρτηµάτων εξοπλισµού και γενικότερα των ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων, την αποκατάσταση των ανωµαλιών λειτουργάς που τυχόν θα εµφανίζονται ή την αντικατάσταση αυτών σε περίπτωση αδυναµίας αποκατάστασης, σύµφωνα µε τους όρους που αναφέρονται παρακάτω. 10

11 5.3 Επισκευαστική ιορθωτική Συντήρηση (Ε Σ) Είναι οι εργασίες που απαιτούνται για τη διόρθωση, επισκευή, εξάλειψη των ανωµαλιών και βλαβών που προκύπτουν από φυσιολογική και οµαλή λειτουργία ή εξ αιτίας εκτάκτων αναγκών. 5.4 Άδειες Εργασίας Λόγω του είδους της εργασίας ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να εξασφαλίσει τις απαραίτητες άδειες για απασχόληση Υπερωριακή, Νυκτερινή και Κυριακών-αργιών. Για τις περιπτώσεις που απαιτείται εκτάκτως να καλείται για να απασχοληθεί προσωπικό της ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα γίνονται όλες οι προβλεπόµενες από την εργατική Νοµοθεσία ενέργειες µερίµνης και ευθύνη αυτής. 5.5 Αναλώσιµα Ανταλλακτικά - Εργαλεία Τα απαιτούµενα καύσιµα παρέχονται από τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Η προµήθεια όλων των απαιτούµενων υλικών για τη λειτουργία και συντήρηση των εγκαταστάσεων, όπως, λιπαντικά, ανταλλακτικά, εξαρτήµατα κλπ, θα γίνεται µε µέριµνα και ευθύνη του ΑΝΑ ΟΧΟΥ, ενώ η σχετική δαπάνη βαρύνει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ, εκτός από τις περιπτώσεις βλαβών µε υπαιτιότητα του ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ διατηρεί απεριόριστο δικαίωµα ελέγχου των στοιχείων προµήθειας των υλικών αυτών. Το προσωπικό της ΑΝΑ ΟΧΟΥ θα εφοδιαστεί µε τα απαραίτητα εργαλεία και συσκευές µε µέριµνα της ΑΝΑ ΟΧΟΥ. Τυχόν εργαλεία, όργανα και εν γένει µέσα τα οποία θα απαιτηθούν θα προσκοµίσει και διαθέσει µε δική της δαπάνη η ΑΝΑ ΟΧΟΣ. Η δαπάνη για αναλώσιµα υλικά και ανταλλακτικά για την λειτουργία και συντήρηση των εργαλείων και συσκευών βαρύνουν την ΑΝΑ ΟΧΟ. Επίσης η ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται όπως εντός δύο µηνών από της υπογραφής της συµβάσεως, να παραδώσει στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ πίνακα των απαιτούµενων βασικών ανταλλακτικών και αναλώσιµων υλικών για τη συντήρηση και λειτουργία των Η/Μ εγκαταστάσεων του ιοικητηρίου Γρεβενών. 5.6 Προληπτική Συντήρηση Ηλεκτροµηχανολογικού Εξοπλισµού Γενικά Σκοπός του παρόντος είναι να καθορισθεί το πλαίσιο µέσα στο οποίο θα γίνεται η προληπτική συντήρηση των Η/Μ εγκαταστάσεων και εξοπλισµού και που αποτελεί µέρος του αντικειµένου της σύµβασης Ορισµός Προληπτικής Συντήρησης Παρακάτω δίνεται ο ορισµός της προληπτικής συντήρησης σε αντιδιαστολή µε την κανονική συντήρηση των εγκαταστάσεων και τη λειτουργία. Με την προληπτική συντήρηση εννοείται η σε τακτά διαστήµατα και σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών επιθεώρηση, έγκαιρη αλλαγή φθαρτών εξαρτηµάτων, αντικατάσταση ή συµπλήρωση λιπαντικών, έλεγχο και παροχή κατάλληλων οδηγιών για τη διατήρηση της οµαλής λειτουργίας. Στην προληπτική συντήρηση ανήκει και η έγκαιρη υπόµνηση για µεγαλύτερης έντασης εργασίες ή για αντικατάσταση φθαρµένων εξαρτηµάτων που δεν αποτελούν αντικείµενο της προληπτικής συντήρησης. Από την άλλη πλευρά η κανονική συντήρηση και λειτουργία αφορά την συνεχή παρακολούθηση της εγκατάστασης, την εξασφάλιση της οµαλής λειτουργίας, την εγκατάσταση ή και επισκευή εξαρτηµάτων καθώς και την αποκατάσταση µεγαλύτερων βλαβών Έκταση Προληπτικής Συντήρησης 11

12 Εντός τριάντα (30) ηµερών από της υπογραφής της συµβάσεως η ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να παραδώσει στον επιβλέποντα Μηχανικό πίνακες µε τις ενέργειες και τον χρόνο που προβλέπονται για κάθε είδους προληπτική συντήρηση των εγκαταστάσεων και του εξοπλισµού σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην παράγραφο 7β ανωτέρω. Οι πίνακες αυτοί υπόκεινται στον έλεγχο της επίβλεψης. Παράλειψη διενεργείας του ελέγχου αυτού δεν απαλλάσσει την ΑΝΑ ΟΧΟ των υποχρεώσεών της για τη διενέργεια της απαιτούµενης προληπτικής συντήρησης Ευθύνη Αναδόχου Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ αναλαµβάνει να διαθέσει όλο το απαιτούµενο προσωπικό, για την εκτέλεση των παραπάνω εργασιών προληπτικής συντήρησης σύµφωνα µε τις οδηγίες των κατασκευαστών, τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης, την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία και τους κανονισµούς του Ελληνικού Κράτους, (ΟΤΕ, ΕΗ, ΕΥΑΓ) κλπ. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ θα τηρεί µε συνέπεια και κάθε λεπτοµέρεια ηµερολόγιο προληπτικής συντήρησης στο οποίο θα καταγράφονται οι εκτελεσθείσες εργασίες και οι οδηγίες που δόθηκαν Οργάνωση Υπηρεσίας Συντήρησης Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ υποχρεούται να οργανώσει και να παραδώσει στον ΕΡΓΟ ΟΤΗ µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της συµβάσεως τα εξής: Γραφείο συντήρησης µε όλα τα απαραίτητα σχέδια, διαγράµµατα, έντυπα που θα θέσει στη διάθεση της ΑΝΑ ΟΧΟΥ ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ. Αποθήκη ανταλλακτικών και εργαλείων που θα προµηθεύσει ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ κατάλληλα οργανωµένη ούτως ώστε να δύναται να ενταχθεί στο σύστηµα µηχανοργάνωσης του ιοικητηρίου Γρεβενών. Καθηκοντολόγιο προσωπικού συντήρησης. Φάκελο µε πλήρεις οδηγίες για την προληπτική συντήρηση και λειτουργία των εγκαταστάσεων. Ηµερολόγια που θα καταχωρούνται οι βλάβες και οι συντηρήσεις και που θα εκτυπωθούν µε δαπάνες του ΕΡΓΟ ΟΤΗ. Καρτέλες και µητρώα λειτουργίας και συντήρησης των σηµαντικότερων µηχανηµάτων και συσκευών ή µερών των εγκαταστάσεων ( π.χ. υποσταθµός, λεβητοστάσιο). Στην ΑΝΑ ΟΧΟ θα διατεθούν οι χώροι που προβλέπονται για το τµήµα συντήρησης του Η/Μ εξοπλισµού του ιοικητηρίου Γρεβενών προκειµένου η ΑΝΑ ΟΧΟΣ να εκτελέσει τις παραπάνω υποχρεώσεις της Συννενοήσεις Αλληλογραφία Όλες οι συνεννοήσεις µεταξύ ΕΡΓΟ ΟΤΗ ή επιβλέποντα από το ένα µέρος και ΑΝΑ ΟΧΟΥ από το άλλο, είτε αφορούν την παροχή ή αίτηση οδηγιών, είτε σε κάθε άλλη ενέργεια ή δήλωση, γίνονται οπωσδήποτε εγγράφως. Οι οποιεσδήποτε φύσεως προφορικές συνεννοήσεις δε λαµβάνονται υπ όψιν, και κανένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δεν έχει το δικαίωµα να τις επικαλεσθεί µε οποιοδήποτε τρόπο. Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ δεν έχει καµία υποχρέωση να συµµορφωθεί µε τη διαταγή η οποία του δίνεται προφορικά. Σε περίπτωση κατά την οποία λόγω του επείγοντος του χαρακτήρα της δίδεται προφορικά, καταχωρείται στο ηµερολόγιο. Αν τη διαταγή έδωσε ο επιβλέπων, αυτός οφείλει να ενηµερώσει εγγράφως τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ για την έκδοση διαταγής. Ως έδρα της ΑΝΑ ΟΧΟΥ καθορίζεται το γραφείο που θα της διαθέσει προς χρήση ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ στα κτίρια του Γενικό Κανονιστικό Πλαίσιο Η λειτουργία και συντήρηση του Η/Μ εξοπλισµού θα γίνεται σύµφωνα µε : Την ισχύουσα Βιοµηχανική Νοµοθεσία (Β.. 24 Νοε / 17 εκ, 1953, όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µεταγενέστερα και λοιπές ισχύουσες διατάξεις). Τους ισχύοντες Κανονισµούς, προδιαγραφές κλπ. Του Ελληνικού Κράτους, ΤΕΕ, ΕΗ, ΟΤΕ, ΕΥΑΓ, κλπ. Τις οδηγίες κατασκευαστών, των εγκαταστάσεων, µηχανηµάτων και συσκευών. Τους κανόνες της επιστήµης και της τεχνικής. 12

13 5.6.8 Αποκατάσταση Βλαβών Σε περίπτωση βλάβης που δυνατόν να οδηγήσει σε διακοπή οποιασδήποτε σηµαντικής λειτουργίας του ιοικητηρίου Γρεβενών ως και εγκαταστάσεων που άπτονται της ασφαλείας, η ανάδοχος υποχρεούται όπως αµελλητί προβεί σε όλες τις απαιτούµενες ενέργειες για την άµεση αποκατάσταση της βλάβης. Παράλληλα και αµελλητί υποχρεούται όπως ενηµερώσει τον επιβλέποντα µηχανικό ενώ καταχωρεί στο ηµερολόγιο των εργασιών συντήρησης και καταγραφής βλαβών, τα της βλάβης, εκτιµήσεις για την προέλευσή της και τα αίτια δηµιουργίας της Ηµερολόγιου Έργου Καθ όλο το διάστηµα του χρόνου ισχύος της σύµβασης τηρείται από την ΑΝΑ ΟΧΟ ηµερολόγιο στο οποίο εγγράφονται καθηµερινώς όλες οι παρατηρηθείσες βλάβες και ανωµαλίες στο έργο όπως και οι εργασίες που γίνονται για την άρση αυτών ή οποιαδήποτε σχετικά στοιχεία στην σύµβαση απαιτούνται. Οι ως άνω εγγραφές θα θεωρούνται από τον αρµόδιο επιβλέποντα. Το ηµερολόγιο αυτό φυλάσσεται στο γραφείο Συντηρήσεως ή στο γραφείο του επιβλέποντα Ζηµιές σε τρίτους και αποκατάσταση αυτών Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε κίνδυνο που στρέφεται κατά της ζωής, υγείας, σωµατικής ακεραιότητας, περιουσίας και οποιωνδήποτε άλλων προσωπικών ή περιουσιακών υλικών ή άλλων αγαθών παντός τρίτου, συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, του προσωπικού του ιοικητηρίου Γρεβενών, των επισκεπτών, του εξοπλισµού του ιοικητηρίου Γρεβενών και του προσωπικού υπηρεσίας Επίβλεψης, ο οποίος κίνδυνος προέρχεται από την µη καλή εκτέλεση του έργου, την µη εξασφάλιση της καλής και ασφαλούς λειτουργίας του Η/Μ εξοπλισµού, των µέσων για την εκτέλεση των εργασιών των χρησιµοποιούµενων στο εργοτάξιο από οποιονδήποτε, και σε κάθε πρόσωπο που βρίσκεται στο χώρο των εργασιών και του ιοικητηρίου Γρεβενών κατά τις ηµέρες και ώρες κατά τις οποίες γίνονται εργασίες όσο και για εκείνες κατά τις οποίες δεν γίνονται εργασίες Ασφάλιση υπέρ τρίτων H ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένη να κάνει ασφάλιση υπέρ τρίτων από αναγνωρισµένη από το Ελληνικό ηµόσιο Ασφαλιστική εταιρεία. Αποδεικτικό της ασφάλισης πρέπει να προσκοµίσει απαραίτητα η ΑΝΑ ΟΧΟΣ εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την υπογραφή της εργολαβικής σύµβασης. Η ασφάλιση θα καλύπτει ολόκληρο το χρόνο που προβλέπεται από την εργολαβική σύµβαση, δηλ. από την υπογραφή της Σύµβασης του έργου και για το ποσό που θα καλύπτει κάθε πιθανή βλάβη σωµατική ή της περιουσίας συµπεριλαµβανοµένων του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, του προσωπικού του, των επισκεπτών του ιοικητηρίου Γρεβενών και του προσωπικού της επίβλεψης. Η ασφάλιση αυτή θα προβλέπει την παραίτηση του δικαιώµατος προσφυγής κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, από την ΑΝΑ ΟΧΟ, των υπεργολάβων και του προσωπικού αυτών και παντός εργαζοµένου µε οποιαδήποτε σχέση µε την ΑΝΑ ΟΧΟ του έργου όπως και κάθε άλλη περίπτωση κατά την οποία µπορεί να δηµιουργηθεί οποιαδήποτε απαίτηση κατά του ΕΡΓΟ ΟΤΗ, από ασθενείς, επισκέπτες κλπ. Η ασφάλιση υπέρ τρίτων δεν απαλλάσσει την ΑΝΑ ΟΧΟ από τις συµβατικές της υποχρεώσεις από την ισχύουσα νοµοθεσία, και από τις σχετικές διατάξεις περί ασφαλίσεως και προστασίας του προσωπικού που απασχολείται στο έργο Ατυχήµατα και Ζηµιές στο εργατικό προσωπικό Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι αποκλειστικά υπεύθυνη για κάθε ζηµιά ή βλάβη η οποία θα προξενηθεί από εργατικό ατύχηµα σε εργάτες ή άλλα πρόσωπα τα οποία χρησιµοποιεί στο έργο, είναι υποχρεωµένη να απαλλάξει τον ΕΡΓΟ ΟΤΗ από κάθε πληρωµή γι αυτές τις ζηµιές ή βλάβες καθώς και για κάθε απαίτηση, ενέργεια, έξοδα και επιβαρύνσεις σχετικές µε αυτές εκτός αν η ζηµιά ή βλάβη γίνει από ενέργεια ή υπαιτιότητά τους ή των αντιπροσώπων τους ή των υπαλλήλων τους Ασφάλιση εργατικού και υπαλληλικού προσωπικού Η ΑΝΑ ΟΧΟΣ είναι υποχρεωµένη να ασφαλίζει κατά ατυχηµάτων σε ασφαλιστικές εταιρείες, αναγνωρισµένες από το Ελληνικό ηµόσιο, το εργατικό και υπαλληλικό προσωπικό της που έχει 13

14 σχέση µε το έργο, εφόσον αυτό δεν υπάγεται στις κοινωνικές ασφαλίσεις ούτε καλύπτεται η ασφάλιση αυτή µε τις πάσης φύσεως εισφορές που επιβάλλονται από το Νόµο για τα ασφαλιστικά ταµεία και τυχόν άλλους ασφαλιστικούς οργανισµούς, για τις οποίες εισφορές ευθύνεται και επιβαρύνεται αποκλειστικά η ΑΝΑ ΟΧΟΣ και ή αντίστοιχη δαπάνη συµπεριλαµβάνεται στην αµοιβή της. Επίσης όσον αφορά την καταβολή των νοµίµως επιβαλλόµενων εισφορών προς τους ασφαλιστικούς οργανισµούς Ι.Κ.Α. κλπ., η ΑΝΑ ΟΧΟΣ οφείλει πριν από κάθε πληρωµή να προσκοµίζει βεβαιώσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της προς αυτούς σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα από τον Νόµο Μέτρα σε περίπτωση παράλειψης ασφάλισης προσωπικού εκ µέρους του αναδόχου Εάν η ΑΝΑ ΟΧΟΣ παραλείψει να κάνει ενέργειες ή δεν τηρήσει σε ισχύ τις ασφαλίσεις οι οποίες απαιτούνται από τους όρους της σύµβασης ο ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ έχει το δικαίωµα να ενεργήσει ή να διατηρήσει αυτές και να πληρώνει τα αναγκαία ασφάλιστρα αφού θα τα παρακρατεί από τα ποσά που κάθε φορά πληρώνονται ή οφείλονται στην ΑΝΑ ΟΧΟ Ευθύνες έναντι του προσωπικού εκ µέρους του αναδόχου Για το σύνολο των εργαζοµένων του συγκεκριµένου έργου, σαν ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θεωρείται αποκλειστικά ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ, η δε Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών δεν φέρει καµία ευθύνη έναντι των ανωτέρω. Όσον αφορά το σύνολο της εκτέλεσης των εργασιών, ΕΡΓΟ ΟΤΗΣ θεωρείται ο ΑΝΑ ΟΧΟΣ. Άρθρο 6 Φάκελος Οικονοµική Προσφορά Η οικονοµική προσφορά υποβάλλεται επί ποινή αποκλεισµού µε την συµπλήρωση του κατωτέρω ΠΙΝΑΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ, σε έντυπη µορφή και σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο παρόν άρθρο. Η οικονοµική προσφορά που θα είναι υπογεγραµµένη από τον Προσφέροντα πρέπει να αναφέρει µε σαφήνεια την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ. Σε περίπτωση ύπαρξης διαφορών µεταξύ των αντιτύπων της οικονοµικής προσφοράς ή των πινάκων της οικονοµικής προσφοράς που θα υποβληθούν µε τα αντίτυπα της οικονοµικής προσφοράς, κατισχύουν τα αναγραφόµενα στο "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ". Μειοδότης αναδεικνύεται αυτός που προσφέρει τη χαµηλότερη τιµή. Εφ όσον από την προσφορά δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Στην προσφορά τους πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, µισθοδοτικού κόστους, των αναλώσιµων, και του εργολαβικού κέρδους. 14

15 ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ : Αριθµητικώς Ολογράφως 1. Α. ιοικητικό Κόστος Β. + Μισθοδοτικό Κόστος Γ. + Εργολαβικό Κέρδος. + Αναλώσιµα Ε. = ΚΑΘΑΡΗ ΑΞΙΑ ` ΣΤ. ΦΠΑ 23% Ζ. ΣΥΝΟΛΟ ΓΡΕΒΕΝΑ Ο ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ 15

16 Οι τιµές των Προσφορών που αφορούν σε οποιαδήποτε προσφερόµενη υπηρεσία θα εκφράζονται σε Ευρώ ( ). Στις τιµές θα περιλαµβάνονται οι τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, καθώς και κάθε άλλη επιβάρυνση, εκτός από τον Φ.Π.Α. Σε περίπτωση που αναφέρεται εσφαλµένος ΦΠΑ αυτός θα διορθώνεται από την αρµόδια Επιτροπή. Από την Οικονοµική Προσφορά πρέπει να προκύπτει σαφώς η τιµή µονάδας για κάθε προσφερόµενη υπηρεσία, ούτως ώστε να µπορεί να προσδιορίζεται το ακριβές κόστος σε περίπτωση αυξοµείωσης φυσικού αντικειµένου της Υπηρεσίας. Προσφερόµενη υπηρεσία που αναφέρεται στην Οικονοµική Προσφορά χωρίς τιµή, θεωρείται ότι προσφέρεται µε µηδενική αξία. Η τιµή χωρίς ΦΠΑ θα λαµβάνεται για τη σύγκριση των προσφορών.. Προσφορά που δε δίδει τιµή σε ευρώ ή δίδει τιµή σε συνάλλαγµα ή µε ρήτρα συναλλάγµατος απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Επισηµαίνεται ότι εφόσον δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή και δεν έχει συµπληρωθεί η οικονοµική προσφορά σύµφωνα µε τον Πίνακα οι προσφορές θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Οι τιµές των προσφορών δεν υπόκεινται σε µεταβολή κατά τη διάρκεια ισχύος της Προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωµα να ζητήσει από τους συµµετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκµηρίωση των προσφεροµένων τιµών, οι δε προµηθευτές υποχρεούνται να τα παρέχουν. Η Υπηρεσία δεν επιβαρύνεται, ούτε αναλαµβάνει καµία υποχρέωση απέναντι σε τρίτους για οποιοδήποτε έργο ή υπηρεσία που θα υλοποιηθεί από τυχόν υπεργολάβους του έργου. Απαγορεύεται ο Ανάδοχος που θα αναδειχθεί από τον παρόντα διαγωνισµό να εκχωρήσει ή να µεταβιβάσει σε τρίτους οποιεσδήποτε ευθύνες που απορρέουν από τη σύµβαση. Άρθρο 7 Σύνταξη Προσφορών Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα ή σε οποιαδήποτε άλλη γλώσσα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνοδευόµενες από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Σε περίπτωση διαφωνίας υπερισχύει η επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσηµα µεταφραστεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισµού. Οι προσφορές είναι δακτυλογραφηµένες και δεν φέρουν παρατυπίες και διορθώσεις (σβησίµατα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κ.λ.π. θα πρέπει να είναι µε τα ίδια στοιχεία εκτυπωτικής µηχανής και µονογεγραµµένες από τον προσφέροντα. Όλες οι διορθώσεις θα πρέπει να αναφέρονται ανακεφαλαιωτικά στην αρχή της προσφοράς. Η δε αρµόδια Επιτροπή ιενέργειας και Αξιολόγησης του ιαγωνισµού, κατά τον έλεγχο θα µονογράψει τις διορθώσεις, κλπ. και θα τις αναφέρει στο συντασσόµενο πρακτικό, ώστε να αποδεικνύεται αδιαφιλονίκητα, ότι αυτές προ-υπήρχαν της ηµεροµηνίας αποσφράγισης της προσφοράς. Οι προσφορές αφορούν σε ολόκληρο την υπηρεσία και πρέπει να έχουν συνταχθεί υποχρεωτικά µε τον τρόπο που αναφέρεται σε όλο το σώµα της διακήρυξης και να φέρουν την υπογραφή του διαγωνιζόµενου σε κάθε προσκοµιζόµενο έγγραφο εντός αυτών ασχέτως τµηµάτων. Οι προσφορές πρέπει να αναφέρουν τη γενική συνολική τιµή, η οποία θα γράφεται αριθµητικά και ολογράφως και όπως ειδικότερα αναφέρεται στον Πίνακα Οικονοµικής Προσφοράς του Άρθρου 6. Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της ιακήρυξης ή των προσφορών δε γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 8 Ισχύς Προσφορών Οι προσφορές ισχύουν και δεσµεύουν τους συµµετέχοντες στον διαγωνισµό για εφτά (7) µήνες από την εποµένη της καταληκτικής ηµεροµηνίας υποβολής προσφορών, ήτοι την 20/05/2016. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος µικρότερο των εφτά (7) µηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Εάν προκύψει θέµα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτηµα προς τους προσφέροντες, πριν τη λήξη ισχύος των προσφορών, σχετικά µε την πρόθεση 16

17 αποδοχής της παράτασης για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν µέσα σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες. Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου µπορεί να γίνει και µετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσµεύει όµως τον προσφέροντα µόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος, η ανάθεση γίνεται στον δεύτερο κατά σειρά επιλογής. Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι δεν έχουν δικαίωµα να αποσύρουν την Προσφορά τους ή µέρος της µετά την κατάθεσή της. Σε περίπτωση που η Προσφορά ή µέρος της αποσυρθεί, ο υποψήφιος Ανάδοχος υπόκειται σε κυρώσεις και ειδικότερα: έκπτωση και απώλεια κάθε δικαιώµατος για κατακύρωση και κατάπτωση της Εγγύησης Συµµετοχής χωρίς άλλη διατύπωση ή δικαστική ενέργεια. Άρθρο 9 ιενέργεια ιαγωνισµού 9.1 ιαδικασία Ανοίγµατος Προσφορών Στον προκείµενο διαγωνισµό δεν ισχύουν οι όροι του ανοικτού ή κλειστού διαγωνισµού, διενεργείται από τριµελή Επιτροπή µε συνοπτικές διαδικασίες µε ανοικτές ή σφραγισµένες προσφορές και η σχετική κατακυρωτική απόφαση λαµβάνεται από την Οικονοµική Επιτροπή Π Μ, µετά από την γνωµοδότηση της Επιτροπής ιαγωνισµού. Πιο συγκεκριµένα, η διαδικασία αποσφράγισης, µονογραφής και ελέγχου των Τµηµάτων των Προσφορών διαιρείται στα εξής στάδια: Α ΣΤΑ ΙΟ : Έλεγχος δικαιολογητικών Η Επιτροπή ιαγωνισµού ελέγχει την ορθότητα και πληρότητα των δικαιολογητικών συµµετοχής. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν καλύπτει έστω και ένα εκ αυτών, η προσφορά του απορρίπτεται. Β ΣΤΑ ΙΟ : Μετά τον έλεγχο των δικαιολογητικών και για όσες προσφορές ήταν ορθές στα δικαιολογητικά, η επιτροπή, αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και γνωµοδοτεί την κατακύρωσή του µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη οικονοµική προσφορά. Γ ΣΤΑ ΙΟ : Μετά τον έλεγχο των τεχνικών προσφορών και για όσες προσφορές ήταν ορθές σε αυτό το στάδιο, η επιτροπή, αξιολογεί τις οικονοµικές προσφορές και γνωµοδοτεί την κατακύρωσή του µε κριτήριο κατακύρωσης τη χαµηλότερη από οικονοµική άποψη οικονοµική προσφορά. Μετά τον έλεγχο και των οικονοµικών προσφορών η Επιτροπή προβαίνει στην σύνταξη του Πρακτικού του ιαγωνισµού ( σε τρία αντίτυπα το οποίο υπογράφεται από όλα τα µέλη) όπου τεκµηριώνει τους λόγους απόρριψης που πιθανόν να υφίστανται σε κάποιο στάδιο του διαγωνισµού κάποιου ενδιαφερόµενου καθώς και την κατακύρωση του διαγωνισµού του θέµατος ενώ συντάσσει τον τελικό Πίνακα κατάταξης των διαγωνιζοµένων κατά φθίνουσα σειρά αξιολόγησης, από τον οποίο και προκύπτει ο προτεινόµενος από την αρµόδια Επιτροπή Ανάδοχος του Έργου. Κατόπιν, η Επιτροπή διαβιβάζει το Πρακτικό της στην Αναθέτουσα Αρχή, το αρµόδιο όργανο της οποίας αποφαίνεται σχετικά και µε µέριµνα του γνωστοποιεί την απόφασή του στους υποψήφιους Αναδόχους. Κατά την ηµεροµηνία αποσφράγισης των προσφορών οι παρευρισκόµενοι λαµβάνουν γνώση των προσφορών των συµµετεχόντων σε κάθε στάδιο του ιαγωνισµού. Όσοι από τους υποψήφιους Αναδόχους επιθυµούν, µπορούν να πληροφορηθούν το περιεχόµενο των άλλων προσφορών (σε κάθε στάδιο της διαδικασίας αξιολόγησης), ύστερα από σχετική ειδοποίησή τους από την αρµόδια Επιτροπή. Η εξέταση των προσφορών θα πραγµατοποιηθεί στο χώρο της Αναθέτουσας Αρχής και χωρίς να επιτρέπεται η φωτοαντιγράφηση. Αντιπροσφορές (διαφοροποίηση οικονοµικής προσφοράς, προσφερόµενων υπηρεσιών κλπ) δεν γίνονται δεκτές και σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται ως απαράδεκτες. Άρθρο 10 Απόρριψη Προσφορών 17

18 Η απόρριψη Προσφοράς πραγµατοποιείται µε απόφαση της Αναθέτουσας Αρχής ύστερα από εισήγηση της αρµόδιας Επιτροπής. Η προσφορά του υποψήφιου Αναδόχου απορρίπτεται ως απαράδεκτη σε κάθε µία ή περισσότερες από τις κάτωθι περιπτώσεις: 1. Έλλειψη οποιουδήποτε ικαιολογητικού του Τµήµατος Προσφοράς ικαιολογητικά 2. Έλλειψη οποιουδήποτε ικαιολογητικού του Τµήµατος Προσφοράς Τεχνική Προσφορά 3. Έλλειψη οποιουδήποτε ικαιολογητικού του Τµήµατος Προσφοράς Οικονοµική Προσφορά 4. Χρόνος ισχύος Προσφοράς µικρότερος από το ζητούµενο 5. Προσφορά που είναι αόριστη, ανεπίδεκτη εκτίµησης, υπό αίρεση ή/και δεν προκύπτει µε σαφήνεια η προσφερόµενη τιµή. 6. Προσφορά που παρουσιάζει ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους της ιακήρυξης 7. Προσφορά που το συνολικό της τίµηµα υπερβαίνει τον προϋπολογισµό της Υπηρεσίας. 8. Υπερβολικά χαµηλή Οικονοµική Προσφορά της οποίας το συγκριτικό κόστος είναι µικρότερο του 90% της διαµέσου (median) του συγκριτικού κόστους των αποδεκτών Οικονοµικών Προσφορών. Στην περίπτωση αυτή θα ζητείται από τον υποψήφιο Ανάδοχο έγγραφη αιτιολόγηση της ανάλυσης της Οικονοµικής Προσφοράς (π.χ. σχετικά µε την οικονοµία της µεθόδου παροχής υπηρεσίας/τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες υπό τις οποίες ο υποψήφιος Ανάδοχος θα παράσχει την υπηρεσία), σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο άρθρο 52 του Π 60/2007. Εάν και µετά την παροχή της ανωτέρω αιτιολόγησης οι προσφερόµενες τιµές κριθούν ως υπερβολικά χαµηλές, η Προσφορά θα απορρίπτεται. 9. Προσφορά η οποία εµφανίζει οποιοδήποτε στοιχείο του προσφεροµένου κόστους σε είδος, προϊόν ή υπηρεσία, ή σε µερικό ή γενικό σύνολο σε άλλο µέρος πλην των αντιτύπων της Οικονοµικής Προσφοράς απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα να απορρίψει προσφορά αιτιολογηµένα, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο βρίσκεται ο διαγωνισµός. Άρθρο 10 Ανακοίνωση Κατακύρωσης Υπογραφή Σύµβασης 1. Στον Προσφέροντα που θα γίνει κατακύρωση της υπηρεσίας αποστέλλεται σχετική επιστολή ανάθεσης, µε βάση την οποία είναι υποχρεωµένος να προσέλθει µέσα σε δέκα (10) ηµέρες από την κοινοποίησή της στη Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών για την υπογραφή της σχετικής σύµβασης, εκτός αν άλλως ορίζεται στην αντίστοιχη επιστολή ανάθεσης. 2. Μετά την ανακοίνωση της κατακύρωσης του διαγωνισµού, η σύµβαση θεωρείται, ότι έχει συναφθεί, η δε υπογραφή της που ακολουθεί έχει αποδεικτικό µόνο χαρακτήρα. 3. Εάν ο προµηθευτής δεν προσέλθει να υπογράψει την σύµβαση µέσα στην παραπάνω προθεσµία, µπορεί να κηρυχθεί έκπτωτος, οπότε και καταπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών η εγγύηση συµµετοχής του, χωρίς άλλη διαδικαστική ενέργεια. 4. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να προσέλθει εντός 10 ηµερών από την κοινοποίηση της κατακύρωσης για την υπογραφή της σύµβασης - εκτός αν άλλως ορίζεται στην κοινοποίηση της επιστολής ανάθεσης - προσκοµίζοντας τα παρακάτω στοιχεία: Στην περίπτωση, που ο Ανάδοχος είναι νοµικό πρόσωπο ή συνεταιρισµός ή ένωση προσώπων ή κοινοπραξία, τα έγγραφα νοµιµοποίησης του προσώπου που θα υπογράψει την σύµβαση. Εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης, που θα ανέρχεται στο 5% της συνολικής αξίας της προσφερθείσας προµήθειας χωρίς το Φ.Π.Α. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης, όπως και όλες οι εγγυήσεις που αναφέρονται στην προκήρυξη εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα, που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονοµικού Χώρου (ΕΟΧ) ή σε τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει Συµφωνία ηµοσίων Συµβάσεων του Παγκοσµίου Οργανισµού Εµπορίου, η οποία κυρώθηκε µε τον νόµο 2513/1997 και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα 18

19 έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην Ελληνική, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 5. Βασικά στοιχεία της σύµβασης υπηρεσίας περιγράφονται στη παρούσα. Άρθρο 11 Κήρυξη έκπτωτου αναδόχου - Κυρωσεις - Ποινικές ρητρες Ο ανάδοχος κηρύσσεται έκπτωτος: α) Όταν δεν προσέλθει να υπογράψει τη σύµβαση εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή συµµετοχής εκπίπτει υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. β) Όταν διακόψει άκαιρα και χωρίς τη συναίνεση της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών το έργο πριν την ηµεροµηνία λήξεως του χρόνου της σύµβασης. Σε τέτοια περίπτωση η Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών δικαιούται να ζητήσει από τον ανάδοχο: 1.Την καταβολή του ποσού των διακοσίων πενήντα (250,00) ευρώ ηµερησίως ως ποινική ρήτρα και µέχρι την ηµεροµηνία λήξεως της σύµβασης ή της τυχόν ανάθεσης του έργου σε άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. 2.Την καταβολή της τυχόν προκύπτουσας διαφοράς τιµής από την ανάθεση του έργου σε άλλο ενδιαφερόµενο που είχε λάβει µέρος στο διαγωνισµό. 3.Την κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής εκτέλεσης των όρων της σύµβασης υπέρ της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. 4.Εάν ο ανάδοχος δεν φροντίζει εντός του συµβατικού χρόνου για την αποκατάσταση της έλλειψης ή παράλειψης ή πληµµελούς εργασίας θα επιβάλλεται από τη Περιφερειακή Ενότητα Γρεβενών ποινική ρήτρα ανάλογα µε το ύψος της δαπάνης για την αποκατάσταση της ζηµιάς, παρακρατούµενη από την µηνιαία αµοιβή του. Σε περίπτωση υποτροπής η πιο πάνω ρήτρα διπλασιάζεται διατηρουµένου του δικαιώµατος καταγγελίας της σύµβασης και κήρυξης του αναδόχου ως έκπτωτου. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να επιβάλλει κυρώσεις µε τη µορφή προστίµων στην περίπτωση, στην οποία ο Ανάδοχος καθυστερεί, χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας, την παράδοση. Συχνές καθυστερήσεις στα ως άνω καθήκοντα θα θεωρηθούν ασυνέπεια στην υλοποίηση της υπηρεσίας µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, και θα προκαλέσουν καταγγελία της Σύµβασης, ως ακολούθως. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση σε οποιαδήποτε από τις ακόλουθες περιπτώσεις: α) ο Ανάδοχος δεν υλοποιεί την υπηρεσία µε τον τρόπο που ορίζεται στη Σύµβαση, παρά τις προς τούτο επανειληµµένες οχλήσεις της Αναθέτουσας Αρχής β) ο Ανάδοχος εκχωρεί τη Σύµβαση χωρίς την άδεια της Αναθέτουσας Αρχής γ) Ο Ανάδοχος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση ή εκκαθάριση, λυθεί ή ανακληθεί η άδεια λειτουργίας του ή γίνουν πράξεις αναγκαστικής εκτελέσεως σε βάρος του, στο σύνολο ή σε σηµαντικό µέρος των περιουσιακών του στοιχείων. δ) µετά την έκδοση τελεσίδικης απόφασης κατά του Αναδόχου για αδίκηµα σχετικό µε την άσκηση του επαγγέλµατός του Τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται από την κοινοποίηση στον Ανάδοχο της εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής καταγγελίας. Κατ εξαίρεση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται, κατ ενάσκηση της διακριτικής της ευχέρειας, για όσες από τις περιπτώσεις καταγγελίας είναι αυτό δυνατό, να τάξει εύλογη (κατ αυτήν) προθεσµία θεραπείας της παραβάσεως, οπότε τα αποτελέσµατα της καταγγελίας επέρχονται αυτόµατα µετά την πάροδο της ταχθείσας προθεσµίας, εκτός εάν η Αναθέτουσα Αρχή γνωστοποιήσει εγγράφως προς τον Ανάδοχο ότι θεωρεί την παράβαση θεραπευθείσα. 19

20 Με την µετά από καταγγελία της Αναθέτουσας Αρχής λύση της Σύµβασης, ο Ανάδοχος υποχρεούται µετά από αίτηση της Αναθέτουσας Αρχής: α) Να απόσχει από την διενέργεια οποιασδήποτε εργασίας, έργου, παροχής υπηρεσιών ή εκτέλεσης υποχρεώσεώς του που πηγάζει από τη Σύµβαση, πλην εκείνων που επιβάλλονται για την διασφάλιση προϊόντων, εργασιών και εγκαταστάσεων. Το συντοµότερο δυνατό µετά την καταγγελία της Σύµβασης, η Αναθέτουσα Αρχή βεβαιώνει την αξία του παρασχεθέντος µέρους της υπηρεσίας καθώς και κάθε οφειλή έναντι του Αναδόχου κατά την ηµεροµηνία καταγγελίας. Η Αναθέτουσα Αρχή αναστέλλει την καταβολή οποιουδήποτε ποσού πληρωτέου σύµφωνα µε την Σύµβαση προς τον Ανάδοχο µέχρι εκκαθαρίσεως των µεταξύ τους υποχρεώσεων και οι εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν. Η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να αγοράσει, σε τιµές αγοράς, τα παραδοθέντα ή παραγγελθέντα από τον Ανάδοχο υλικά και αντικείµενα και τις παρασχεθείσες υπηρεσίες που δεν έχει ακόµα πληρώσει. Οι όροι της αγοράς εναπόκεινται στην κρίση της Αναθέτουσας Αρχής. Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει πρόσθετα από τον Ανάδοχο αποζηµίωση για κάθε ζηµία που υπέστη µέχρι του ανώτατου ποσού του Συµβατικού Τιµήµατος που αντιστοιχεί στην αξία του τµήµατος της προµήθειας που δεν µπορεί, λόγω πληµµελούς εκτελέσεως της Σύµβασης, να χρησιµοποιηθεί για τον προοριζόµενο σκοπό. Άρθρο 12 Εµπιστευτικότητα Χωρίς την προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ο Ανάδοχος δεν αποκαλύπτει εµπιστευτικές πληροφορίες που του δόθηκαν ή που ο ίδιος ανακάλυψε κατά την υλοποίηση της υπηρεσίας, ούτε κοινοποιεί στοιχεία, έγγραφα και πληροφορίες, των οποίων λαµβάνει γνώση σε σχέση µε τη Σύµβαση, υποχρεούται δε να µεριµνά ώστε το προσωπικό του και κάθε συνεργαζόµενος µε αυτόν να τηρήσει την ως άνω υποχρέωση. Σε περίπτωση αθέτησης από τον Ανάδοχο της ως άνω υποχρέωσής του, η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να απαιτήσει την αποκατάσταση τυχόν ζηµίας της και την παύση κοινοποίησης των εµπιστευτικών πληροφοριών και την παράλειψή της στο µέλλον. Ο Ανάδοχος δεν δύναται να προβαίνει σε δηµόσιες δηλώσεις σχετικά µε την υπηρεσία χωρίς την προηγούµενη συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής, ούτε να συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή και δεν δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, µε κανένα τρόπο, χωρίς την προηγούµενη γραπτή της συναίνεση. Κατά την εκτέλεση των καθηκόντων της, η Επιτροπή Παραλαβής ή τυχόν άλλα εξουσιοδοτηµένα από την Αναθέτουσα Αρχή πρόσωπα οφείλουν να µην ανακοινώνουν σε κανένα, παρά µόνο στα πρόσωπα που δικαιούνται να γνωρίζουν, πληροφορίες που περιήλθαν σ' αυτούς κατά τη διάρκεια και µε την ευκαιρία της εκτέλεσης της υπηρεσίας και αφορούν σε τεχνικά ή εµπορικά ζητήµατα ή λειτουργίας της υπηρεσίας ή του Αναδόχου. 20

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΕΛΦΩΝ Αριθ. Πρωτ. 8706 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο Αντιδήμαρχος Δελφών Έχοντας υπόψη: 1. Την αριθ. 25669/15.9.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΕΡΑΙΑ: 23-7-2015 ΑΡ.ΠΡΩΤ: 17760 ΑΡ.ΑΠΟΦ: 316 ΤΙΤΛΟΣ: " ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος»

ΘΕΜΑ : «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 01 Ιουλίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ & ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΜ. ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΤΑΜΕΙΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΣΥΝΟΡΩΝ ΓΡΑΦΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ο.Α.Ε.Ε Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Αθήνα 23-10-2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΚΩΦΩΝ Ν.Π.Δ.Δ. Ζαχάρωφ 1 - Αμπελόκηποι 115 21 - ΑΘΗΝΑ Αρ. Πρωτ: 2785/Φ77 Προς

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου

Χαλανδρίου.» ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Συντήρηση ανελκυστήρων με τα ανταλλακτικά τους των Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Δήμου Χαλανδρίου.» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 10.000,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ

ΑΠΟΦΑΣΗ Α Α: Ω4ΜΝΝ-8ΜΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. ΟΙΚ. 33650 ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝ.ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι:

Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 7 η ΥΠΕ ΚΡΗΤΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Πληροφορίες : A. Συµνιανάκη Τηλέφωνο : 28210 22306 FAX : 28210-22329 ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 37 Π ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΕΥΤΕΡΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων

2. Γενική Συγγραφή Υποχρεώσεων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάρυστος : 29-05-2012 ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΥΣΤΟΥ Αριθ. Μελέτης: 4 / 2012 Τμήμα Τεχνικών Έργων, Προμηθειών Αριθ. Πρωτ: 6836 & διενέργειας Διαγωνισμών ΜΕΛΕΤΗ: Προμήθεια Ανταλλακτικών και Εκτέλεση

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : :

Σάµος, 08/05/2015. Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 : : : : : : ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Σάµος, 08/05/2015 Αριθ. Πρωτ. οικ.26105/2030 Ταχ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη:

Ο ήµαρχος Κοµοτηνής Ν.Ροδόπης, Έχοντας υπόψη: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ ΤΑΧ. ΙΕΥΘΥΝΣΗ: Πλατεία Βιζυηνού 1 ΤΑΧ.ΚΩ ΙΚΑΣ: 691 00 ΚΟΜΟΤΗΝΗ ΠΛΗΡ.: Μ. Γκιουλέ ΤΗΛ.: 25313-52436 FAX : 2531 Email : m.gkioule@komotini.gr Κοµοτηνή, 17/02/2015

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦ/ΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ Οργανισμός Ασφάλισης ΟΑΕΕ Ελευθέρων Επαγγελματιών ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ (50750000-7) ΑΡ. ΙΑΚ.06/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ 3 η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΕΛΛΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΓΙΑΝΝΙΤΣΩΝ ΤΜΗΜΑ : Οικονοµικού ΓΡΑΦΕΙΟ : Προµηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2382 3 50223 FAX : 2382 0 82362 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:Μ.Αρβανιτοπούλου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ Ημερομηνία: 14/3/2013 ΚΟΙΚΩΝΙΚΗ ΣΥΝΟΧΗ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ Ταχ. /νση : Θεμιστοκλέους 42, Αριθμ. Πρωτ.: 78 Ταχ. Κώδικας : 30100, Αθήνα Τηλ.: 210-3303060 Fax: 210-3801777 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ. Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) ΓΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ, ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΜΕΤΑΚΙΝΟΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΥΠΗΡΕΣΙΑΚΑ ΤΑΞΙΔΙΑ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.»

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012. Αριθμ. Διακήρυξης: 29 ΑΠΟΦΑΣΗ Κ.Θ-Κ.Υ. ΛΕΡΟΥ.» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΡ.ΠΡΩΤ.5445 25-5-2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 2ΥΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΑΙΓΑΙΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟ ΘΕΡΑΠΕΥΤΗΡΙΟ- Κ.Υ ΛΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αθήνα 15-1-2013 Το Ι ΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ σύµφωνα µε την 699/35/15.11.2012 Απόφαση Σ/Ι.ΝΕ. Ι.ΒΙ.Μ προκηρύσσει Πρόχειρο Μειοδοτικό

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002715750 2015-04-20

15PROC002715750 2015-04-20 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ::73ΩΩ469Η25-ΠΙΑ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 20-04-2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 02/2015 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18.

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ. «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου. Προϋπολογισµός: 18. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ «Εργασίες συντήρησης κολυµβητικής δεξαµενής «Παπαγιαννόπουλος»» Αναθέτουσα Αρχή: ήµος Χαλανδρίου Προϋπολογισµός: 18.450,00 1 ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ Εργασία: «Συντήρηση κολυµβητικής δεξαµενής

Διαβάστε περισσότερα

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 4.000,00 ευρώ (µε ΦΠΑ) 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 14/03/2013 AΠ 1588 ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ Ο ήµος Μήλου ενηµερώνει ότι θα προχωρήσει στην προµήθεια αναλωσίµων υλικών µηχανογράφησης για το έτος 2013 και παρακαλούνται

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή.

Προϋπολογιζόμενης δαπάνης 6.984.00 με ΦΠΑ και με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 4 Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Υποδιεύθυνση Οικονομικού Tμήμα: Προμηθειών Πληρ.: Ευθυμία Γκαλάπη Τηλ : 23213 51 291 Φαξ:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ - ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΜΕΙΖΟΝΟΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΒΟΛΟΥ ΒΟΛΟΣ, 30 / 07 / 2015 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η Ε Κ Δ Η Λ Ω Σ Η Σ Ε Ν Δ Ι Α Φ Ε Ρ Ο Ν Τ Ο Σ Για τον «Ορισμό ορκωτού ελεγκτή Λογιστή για τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων έτους 2015 της ΔΕΥΑΜΒ», προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.)

«ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) «ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΤΟΠΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» Αναπτυξιακή Ανώνυμη Εταιρεία Ο.Τ.Α. (Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.) ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με Τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ ΔΗΜΩΝ (Π.Ε.Δ.) ΓΙΑ ΤΗΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 24 Μαρτίου 2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ & ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Υ Π Η Ρ Ε Σ Ι Α Δ Ι Α Χ Ε Ι Ρ Ι Σ Η Σ Ε Υ Ρ Ω Π Α Ϊ Κ Ω Ν Η ΦΡΑΣΗ «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΦΟΡΕΑΣ» & Α Ν

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ

ΘΕΜΑ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΛΥΨΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΜΕΛΩΝ ΧΡΗΣΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΟΤΑ (Α.Α.Η. Α.Ε. ΟΤΑ) ------------------------------------------------------- Οδός Σ. Μουστακλή, Παγκρήτιο Στάδιο Τηλ: 2180 264560/2810215080 Ηράκλειο: 19-05-2015

Διαβάστε περισσότερα

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ)

Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Οργανισμός Βιομηχανικής Ιδιοκτησίας (ΟΒΙ) Έργο: «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΜΑΔΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΤΟΥ ΟΒΙ» Αθήνα, 22 Ιουνίου 2015 Α.Π.: ΚΠ 3451/2015 ΓΔ 527/2015 Ταχ. Διεύθυνση:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ (ΕΡΓΑΣΙΑ & ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ) : 26.863,20 ΣΥΜΠΕΡ. Φ. Π. Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 6 Π ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ- ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΗΠΕΙΡΟΥ-Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΡΤΑΣ ΤΜΗΜΑ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΛΟΦΟΣ ΠΕΡΑΝΘΗΣ 47100 ΑΡΤΑ ΤΗΛ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ

Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΣΕ ΤΜΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 10-3-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 9Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 18-9-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 58Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 28210-22309 FAX : 28210-22329

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ AΡ. 159 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΟΝΗΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ISO 22000 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ & ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ Γ.Ν. ΛΙΒΑ ΕΙΑΣ Γ.Ν. ΘΗΒΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΤΗΣ Ε ΡΑΣ ΛΙΒΑ ΕΙΑ Γ.Ν. Λιβαδειάς ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΑΘΗΝΑ 27-2-2015 ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΙΔΩΝ ΑΘΗΝΩΝ «ΑΓΙΑ ΣΟΦΙΑ» Ταχ. Δ/νση : Θηβών & Παπαδιαμαντοπούλου, Γουδί Τ.Κ.

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν

Γ Ε Ν Ι Κ Η Κ Α Ι Ε Ι Ι Κ Η Σ Υ Γ Γ Ρ Α Φ Η Υ Π Ο Χ Ρ Ε Ω Σ Ε Ω Ν ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Πληροφ. : Σοφοκλής Μαυροµµάτης Γρηγορίου Ε 50 & Κ. Σφακιανάκη Χανιά Κρήτης 73135 Τηλ.: 2821-3-41723 Fax: 2821-0-93300 www.chania.gr, email: dimos@chania.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5438 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ

ΠΡΑΚΤΙΚΟ. Η προσφορές που συγκεντρώθηκαν από την Αρµόδια Υπηρεσία του Ιδρύµατος, είναι οι εξής, όπως αναφέρεται στο παρακάτω Πίνακα: ΠΡΟΣΦΕΡΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 5 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΚΑΙ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΛΑΜΙΑ 12/12/2013 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΜΙΑΣ ΠΡΑΚΤΙΚΟ Λαµία, σήµερα την 12η εκεµβρίου του έτους 2013. Η αρµόδια

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001924286 2014-03-14

14PROC001924286 2014-03-14 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Θεσσαλονίκη 14/03/2014 ΑΡ. ΠΡΩΤ. :104530(3515) Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΡΟΛΟΓΙΑΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ & Δ/ΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Aθήνα 06 Φεβρουαρίου 2014 ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2014 ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ (μη συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 55.000,00 ευρώ «Διακήρυξη πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού για την ανάδειξη

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ιωάννινα:17-2-2015 Αρ. Πρωτ: 3099 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας του Πανεπιστηµίου Ιωαννίνων, ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ 1. Τακτικό Ανοιχτό ιαγωνισµό (Αριθ. Πρωτ. ιαγωνισµού: 3098/17-02-2015)

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για

Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Προμήθεια φωτοαντιγραφικού σχεδίων scanner για την Τεχνική Υπηρεσία Κ.Μ: Π 76/2014 ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ Για την κάλυψη των αναγκών της

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΤΟΠΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 19-03-2015 Αριθμ. Πρωτ.: 6709 Λ. Μεσογείων 152, 11527 ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ

ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΜΕΣΩΝ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΑΠΑΝΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Πρόχειρος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 23 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 103661 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΝΗΣΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014

Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014. ιακήρυξη Πρόχειρου διαγωνισµού για την εργασία..συντηρησεισ ΠΑΙ ΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ 2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ: ΡΟ ΟΠΗΣ ΗΜΟΣ: ΚΟΜΟΤΗΝΗΣ Ταχ. ιεύθυνση:.π ΒΙΖΥΗΝΟΥ1... Πληροφορίες:.Γ.ΚΥΡΙΑΚΟΠΟΥΛΟΥ... Τηλέφωνο:...2531352428... Fax:...2531082705... Αρ. Πρωτ..16859. 15-04-2014 ιακήρυξη Πρόχειρου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Δ Η Μ Ο Σ Ι Ε Υ Σ Η. Δημοσίευση της περίληψης της διακήρυξης, στον Ελληνικό Τύπο μέχρι της 8-3-2013. ΑΡΘΡΟ 1ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΔΡΑΜΑΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 2η/2013 Το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας έχοντας υπόψη: 1)Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προμήθειες του δημόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΒΟΛΟΥ Α.Ε. Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΗΛ/ΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΜΗΧ/ΤΩΝ & ΕΓΚ/ΣΕΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΒΟΛΟΥ Ο Οργανισμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ Ρόδος, 28 Αυγούστου 2013 /ΝΣΗ ΙΟΙΚ.& ΟΙΚ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ω /ΣΟΥ Αριθ. Πρωτ.: 4976 Ταχ. /νση: Πλατεία Ελευθερίας 1, ιοικητήριο Ταχ.Κωδ: 85100,

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001496467 2013-06-06

13PROC001496467 2013-06-06 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Περαία 30/05/2013 ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Αριθμός Πρωτοκόλλου: 15417 ΔΗΜΟΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ Αριθμός Απόφασης: 212 Τίτλος: Προμήθεια λιπαντικών για κίνηση μεταφορικών μέσων Αριθμός Μελέτης: 4/2013

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο

Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο Διακήρυξη Διαγωνισμού για το Έργο "Ψηφιοποίηση Ανάπτυξη Εφαρμογών Υποστήριξης Ιδρυματικού Ψηφιακού Αποθετηρίου και Υπηρεσιών για τη Διάθεση του Ψηφιακού Αποθέματος Προμήθεια Εξοπλισμού και Λογισμικού"

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.

ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ. Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ. ΤΟ ΕΡΓΟ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ Απόφαση Ένταξης: 367/07-02-2012 Κωδικός Ο.Π.Σ.: 370261 Προκήρυξη Β Επαναληπτικού Ανοικτού Μειοδοτικού Διαγωνισμού Με

Διαβάστε περισσότερα

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού

Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ Ι Λ Ι Ο Υ ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΤΜΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ανανέωση Αδειών Χρήσης Λογισμικού Κ. Μ. : Π117/2014 ΠΡΟΫΠ. : 14.873,16 με το Φ. Π. Α. α/α Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

Σελίδα 1 από 5 ΕΙ ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΕΛΛΗΝΕΣ ΙΑΓΩΝΙΖΟΜΕΝΟΥΣ 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαµβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί η διακήρυξη και η τεχνική προδιαγραφή. 1.2. Επισηµαίνεται

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΘΗΝΑ 9 / 12 / 2011 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & Αρ.Πρ. :ΔΙΠΣΑΠ/Φ310/45 ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Οργανισμός Ασφάλισης Ελευθέρων Επαγγελματιών O.A.E.E. ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ : ΔΙΟΙΚ/ΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4»

ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΙΑΚΗΡΥΞΗ. «Προµήθεια ενός εκατοµµυρίου (1.000.000) φύλλων λευκού χαρτιού Α4» ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ

Διαβάστε περισσότερα