Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι"

Transcript

1 Καιώο ήιζαηε ζην κάζεκα Θεσξίαο ηεο Γηδαθηηθήο Πνδνζθαίξνπ Ι

2 1. U-6 ΔΣΧΝ:ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ- ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 3:3 η 4:4 ΣΤΑΔΙΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ ANAΠΤΥΞΗΣ ΤΗΣ ΤΕΦΝΙΚΗΣ 2. U-8 ΔΣΧΝ: «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ» 3. U-10 ΔΣΧΝ: ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ 4. U ΔΣΧΝ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 5. U ΔΣΧΝ: ΠΡΟΠΟΝΗΗ (1 Ο επίπεδο καθοδήγηζηρ) 6. U-17+:ΔΣΧΝ:ΠΡΟΠΟΝΗΗ (2 Ο επίπεδο καθοδήγηζηρ)

3 ΦΤΥΟΚΙΝΗΣΙΚΑ ΠΑΙΥΝΙΓΙΑ (5-6 ΔΣΧΝ) Σηηο ειηθίεο κέρξη 6 εηώλ ν βαζηθόο ζηόρνο είλαη ε γλσξηκία ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ κέζσ παηρληδηώλ θαη παηγλησδώλ αζθήζεσλ, κε ζθνπό ηελ δηαζθέδαζε ηνπ παηδηνύ κέζα από ηε δεκηνπξγία επράξηζηνπ πεξηβάιινληνο. Χπρνθηλεηηθά παηρλίδηα ζα πξέπεη λα είλαη ην επίθεληξν ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ειηθίαο απηήο Απαξαίηεηε πξνϋπόζεζε ην παηρλίδη λα γίλεηαη κέζα από κηθξέο αξηζκεηηθέο ζρέζεηο (3V3 4V4).

4

5 Σεσνική και εξάζκηζη ζε Σα παισνίδια δεξιόηηηερ ππέπει να καηέσοςν μια ζημανηική αναλογία ζηα πεπιεσόμενα ηηρ πποπόνηζηρ: ΣO ΠΑΙΥΝΙΔΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΙΝΑΙ Ο ΠΤΡΗΝΑ ΣΗ ΠΡΟΠΟΝΗΗ

6 Τν παηρλίδη πξέπεη λα είλαη ην θεληξηθό θνκκάηη ηεο πξνπόλεζεο: ηα παηρλίδηα πξέπεη λα παίδνληαη ζπλήζσο ζε κηθξή θιίκαθα [4 ελαληίνλ 4 έσο 6 ελαληίνλ 6] θαη ζπρλά ηξνπνπνηεκέλα σο πξνο ηνπο θαλόλεο γηα λα ηνλίζνπλ έλα ζπγθεθξηκέλν ζηόρν πξνπόλεζεο. Η μέθοδορ επομένωρ πος πποηείνεηαι ένθεπμα είναι: Παισνίδι / Εξάζκηζη ηεσνικών ενεπγειών / παισνίδι

7 «ΠΑΙΥΝΙΓΙ-ΑΚΗΗ-ΠΑΙΥΝΙΓΙ» (7-8 ΔΣΧΝ) Αλ θαη ην κεγαιύηεξν κέξνο ηεο πξνπνλεηηθήο κνλάδαο θαηαιακβάλεη ην παηρλίδη, σζηόζν ηα παηδηά ζα πξέπεη λα αξρίζνπλ λα έξρνληαη ζε επαθή κε απιέο αζθήζεηο θαη θηλεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο. Γηα ην ιόγν απηό, ε κέζνδνο «παισνίδι άζκηζη - παισνίδι» ζεσξείηαη όηη είλαη ε πην ελδεδεηγκέλε κέζνδνο γηα ην ειηθηαθό απηό επίπεδν.

8 ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ (9-10 ΔΣΧΝ) Η διδαζκαλία αναθέπεηαι ζηον ηπόπο πος ο ποδοζθαιπιζηήρ μαθαίνει ηα βαζικά ζημεία εκηέλεζηρ ηος ηεσνικού ζηοισείος ςνδςαζμόρ δύο ηεσνικών ζηοισείων

9 ΓΙΓΑΚΑΛΙΑ (9-10 ΔΣΧΝ) Μεζνδνινγηθή ζεηξά Α. Θεωπία Β. Ππάξη Επίδεημε Απιή κνξθή Παζεηηθή - ελεξγνπαζεηηθή κνξθή Αγσληζηηθό παηρλίδη Τειηθό παηρλίδη

10 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Δ.Π.Ο ΣΟΥΟ: Γιδαζκαλία ηηρ μικπήρ μεηαβίβαζηρ (9-10 εηών) Α/Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΘΔΧΡΙΑ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ Οη παίθηεο είλαη ηνπνζεηεκέλνη όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα ζε δηάηαμε θαη ζε αλάινγν κε ηελ ειηθία ηνπο γήπεδν παηρληδηνύ. Γύν η/θ μεθηλνύλ ηαπηόρξνλα ηελ άζθεζε κεηαβηβάδνληαο ηελ κπάια ζηνπο παίθηεο 1 θαη 6. Απηνί κε ηελ ζεηξά ηνπο κεηαβηβάδνπλ ζηνπο 2 θαη 7, απηνί ζηνπο 3 θαη 8, ώζπνπ νη παίθηεο 5 θαη 10 ηειεηώλνπλ κε πιαζάξηζκα ζηνπο η/θ, θ.ν.θ. Μεηά από θάζε κεηαβίβαζε αθνινπζεί αιιαγή ζέζεο. ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 8λ4 +2 η/θ Οη παίθηεο βξίζθνληαη ζε δηάηαμε όπσο δείρλεη ην ζρήκα. Η Α νκάδα ζε δηάηαμε 4-4 θαη ε Β νκάδα ζε ξόκβν. Δλεξγνπαζεηηθό παηρλίδη από ηηο δύν νκάδεο. Αιιαγή ξόισλ κεηά από ιίγα ιεπηά. ΟΡΓΑΝΧΗ Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο: κπάιεο, θαλειάθηα (6+6), θνξεηή εζηία, νξηνζέηεο. Αξηζκόο παηθηώλ: η/θ ΟΓΗΓΙΔ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ Κίλεζε πξνο ηελ κπάια ζρεδόλ ζε επζεία γξακκή Σν πόδη ζηήξημεο παηάεη δίπια από ηελ κπάια κε θαηεύζπλζε πξνο ηνλ ζηόρν Σν πόδη κεηαβίβαζεο αηωξείηαη πξνο ηα πίζω ιπγηζκέλν ζην γόλαην θαη θαηόπηλ θηλείηαη πξνο ηελ κπάια κε έμω ζηξνθή. Σελ ζηηγκή ηεο επαθήο ρηππάεη ηελ κπάια κε ην εζωηεξηθό κέξνο ηνπ άθξνπ πνδηνύ ζην θέληξν κε ηελ κύηε ειαθξώο αλαζεθωκέλε θαη ηελ άξζξωζε ηεο πνδνθλεκηθήο ζθηρηή. Μεηά ην ρηύπεκα αθνινπζεί ηελ πνξεία ηεο κπάιαο. ΔΚΣΙΜΗΗ

11 Α/ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΟΓΗΓΙΔ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΔΚΣΙΜΗΗ 3. ΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 2+4λ4+2 κε δύν η/θ Σε ρώξν, όπσο θαίλεηαη ζην ζρήκα δύν νκάδεο ησλ 4 παηθηώλ έρνληαο ζαλ ζηήξηγκα ηνλ ηεξκαηνθύιαθά ηνπο θαη δύν παίθηεο ζηηο πιάγηεο δώλεο ηεο επίζεζεο ηεο θαζεκηάο παίδνπλ παηρλίδη θπθινθνξίαο. Οη ηεξκαηνθύιαθεο ρξεζηκνπνηνύλ κόλν ηα πόδηα. Κάζε νκάδα πξνζπαζεί λα κεηαθέξεη ηελ κπάια από ηνλ έλα ηα/θ ζηνλ άιιν. ΣΑΚΣΙΚΗ Πξνζθνξά θαη μεκαξθάξηζκα Γωλία απόζηαζε ππνζηήξημεο ΑΝΣΙΛΗΦΗ: Πεξηθεξεηαθή όξαζε ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ: Σπλερήο ιεθηηθή επηθνηλσλία κεηαμύ ησλ παηθηώλ 4. ΣΔΛΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 6λ6+2 η/θ Τειηθό παηρλίδη όπνπ 6λ6 παίδνπλ ζε δύν εζηίεο κε ηεξκαηνθύιαθεο. Έκθαζε δίλνπκε ζηηο ζσζηέο κεηαβηβάζεηο ηεο κπάιαο κεηαμύ ησλ παηθηώλ.

12 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (11-14 ΔΣΧΝ) Η εθπαίδεπζε ησλ ηερληθώλ ζηνηρείσλ αλαθέξεηαη ζηνλ ηξόπν πνπ ην ζηνηρείν απηό (ηερληθό) ρξεζηκνπνηείηαη κέζα ζην παηρλίδη, ηη επηδηώθεηαη κ απηό ην ζηνηρείν, θαη πνηνο είλαη ν ηειηθόο ζηόρνο Με άιια ιόγηα πσο ην ηερληθό ζηνηρείν εμππεξεηεί ηα ηαθηηθά ζηνηρεία ζηα νπνία εμαζθνύληαη ζε απηό ην ειηθηαθό επίπεδν.

13 ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ (11-14) ΔΣΧΝ Μεζνδνινγηθή ζεηξά Α. Θεωπία Β. Ππάξη 1 Δπίδειξη 1. Απιή κνξθή 2. Παζεηηθή κνξθή 3. Ελεξγεηηθή κνξθή 4. Αγσληζηηθό παηρλίδη 5. Τειηθό παηρλίδη

14 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΣΟΥΟ: Δκπαίδεςζη ηηρ μικπήρ μεηαβίβαζηρ (11-14 εηών) Α/Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΘΔΧΡΙΑ -ΔΠΙΓΔΙΞΗ ΑΠΛΗ ΜΟΡΦΗ Η Α νκάδα είλαη ηνπνζεηεκέλε κε δηάηαμε ελώ ε Β νκάδα κε δηάηαμε 4-2. Η άζθεζε μεθηλάεη από ηνπο η/θ ηαπηόρξνλα. Oη δύν νκάδεο θπθινθνξνύλ ηελ κπάια, δίλνληαο έκθαζε ζηελ ηερληθή ηεο κεηαβίβαζεο θαη πξνζπαζνύλ λα εθαξκόζνπλ ζηνηρεία αηνκηθήο ηαθηηθήο (πάζα ζηα πόδηα, ζην ρώξν) θαη ππννκαδηθήο ηαθηηθήο («1-2», overlap). ΠΑΘΗΣΙΚΗ ΜΟΡΦΗ 6λ6 +1 η/θ Οη παίθηεο ηεο επηηηζέκελεο νκάδαο βξίζθνληαη ζε ζρέζε θαη θπθινθνξνύλ ηελ κπάια κε ζθνπό λα βξεζνύλ ζε ζέζεηο ώζηε λα εθαξκόζνπλ ηελ ππννκαδηθή επηζεηηθή ηαθηηθή («1-2», overlap) κε ζσζηέο κεηαβηβάζεηο. Η αληίπαιε νκάδα είλαη ζε δηάηαμε 4-2. ΟΡΓΑΝΧΗ Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο: κπάιεο, θνξεηή εζηία, θαλειάθηα (6+6), θώλνη. Αξηζκόο παηθηώλ: 12+2 η/θ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Δ.Π.Ο ΟΓΗΓΙΔ- ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ Αθξίβεηα Γύλακε-ηαρύηεηα Πξνζπνίεζε Timing ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΟΣΔ; Όηαλ ν ζπκπαίθηεο μεκαξθάξεηαη θαη δεηάεη ηελ κπάια. ΠΟΤ; Σηελ πνξεία ηνπ ζπκπαίθηε πνπ πξνζθέξεηαη θαη ζην θαηάιιειν πόδη. ΠΧ; Γξήγνξε αληίιεςε ηεο αγσληζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ κέξνπο ηνπ πνδηνύ. ΔΚΣΙΜΗΗ

15 Α/ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΟΓΗΓΙΔ- ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΓΧΝΙΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 2+4λ η/θ Χσξίδνπκε ην γήπεδν δηαζηάζεσλ 50Χ60κ. ζηε κέζε ελώ ραξάζζνπκε δύν πιάγηεο δώλεο πιάηνπο 10κ. ε θαζεκία. Τνπνζεηνύκε θαη κία δεύηεξε εζηία ζηελ απέλαληη ηειηθή γξακκή ηνπ γεπέδνπ. Η θάζε νκάδα έρεη ζην αληίπαιν κηζό γήπεδν θαη ζηηο πιάγηεο δώλεο από δύν παίθηεο (έλα ζε θάζε δώλε), σο ζηεξίγκαηα. Οη παίθηεο παίδνπλ παηρλίδη 4λ4 έρνληαο ζαλ ζηεξίγκαηα ηνπο αθξαίνπο παίθηεο εθαξκόδνληαο ηελ κηθξή κεηαβίβαζε ζε θαηαζηάζεηο επηζεηηθήο ππννκαδηθήο ηαθηηθήο. ΣΔΛΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 6λ6+2 Σ/Φ ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Λεθηηθή θαη νπηηθή

16 ΠΡΟΠΟΝΗΗ 1 Ο Δπίπεδο καθοδήγηζηρ (15-16 ΔΣΧΝ) Αναθέπεηαι ζηη ζημαζία και ηον ηπόπο πος αςηό ηο ζηοισείο πποπονείηαι μέζα ζηο παισνίδι Με άιια ιόγηα, πσο ην ηερληθό ζηνηρείν κπνξεί λα εθαξκνζηεί θαη λα εμππεξεηήζεη ηελ νκαδηθή ηαθηηθή (ε κηθξή κεηαβίβαζε ρξεζηκνπνηείηαη ζην παηρλίδη θαηνρήο ηεο κπάιαο, ν ζπλδπαζκόο κηθξήο - κεγάιεο κεηαβίβαζεο ζηηο αληεπηζέζεηο θ.η.ι

17 ΠΡΟΠΟΝΗΗ (15-16 ΔΣΧΝ) Μεζνδνινγηθή ζεηξά: 1 ν επίπεδν θαζνδήγεζεο Α. Θεωπία Β. Ππάξη 1. Παξνπζίαζε ιύζεσλ (επίδεημε) 2. Ελεξγεηηθό παηρλίδη (κεγάιε ζπρλόηεηα επαλάιεςεο ησλ ιύζεσλ θάζε κάζεζεο) 3. Αλαηξνθνδόηεζε (κέζνδνο θαηεπζπλόκελεο επηλόεζεο) 4. Παηρλίδη κε δηνξζώζεηο 5. Αμηνιόγεζε

18 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΣΟΥΟ: Πποπόνηζη ηηρ μικπήρ μεηαβίβαζηρ (15-16 εηών) 1 ο ΔΠΙΠΔΓΟ Α/Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΘΔΧΡΙΑ ΔΠΙΛΟΓΗ ΛΤΔΧΝ Οξίδνπκε κηα δώλε πιάηνπο 40κ. (20+20κ. εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο γξακκήο) θαη δύν άιιεο δώλεο πιάηνπο 5κ. ε θαζεκία ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θεληξηθήο. Σηηο ηειηθέο γξακκέο απηώλ ησλ δσλώλ ηνπνζεηνύκε από κία εζηία κε θώλνπο Οη παίθηεο πξέπεη λα ζπλαληνύλ ηελ κπάια ζηηο ηειηθέο δώλεο πξηλ πεξάζνπλ κέζα από ηελ εζηία ησλ θώλσλ θαη ηειεηώζνπλ ηελ θάζε. 1 ε πεξίπηωζε 7λ5+2 η/θ Δπίδεημε ηειηθήο κεηαβίβαζεο κε ζπλεξγαζία ηωλ δύν θνξ θαη ηνπ επηζεηηθνύ ραθ. Σρεκαηηζκόο επηηηζέκελεο νκάδαο κε ξόκβν ζην θέληξν. Σρεκαηηζκόο ακπλόκελεο νκάδαο ΟΡΓΑΝΧΗ Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο: κπάιεο, θαλειάθηα (7+7), θώλνη, νξηνζέηεο Αξηζκόο παηθηώλ: 14+2 η/θ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Δ.Π.Ο ΟΓΗΓΙΔ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ Αθξίβεηα Γύλακε-ηαρύηεηα Πξνζπνίεζε Timing ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΟΣΔ; Όηαλ ν ζπκπαίθηεο μεκαξθάξεηαη θαη δεηάεη ηελ κπάια. ΠΟΤ; Σηελ πνξεία ηνπ ζπκπαίθηε πνπ πξνζθέξεηαη θαη ζην θαηάιιειν πόδη-.πάζα ζην ρώξν ΠΧ; Γξήγνξε αληίιεςε ηεο αγσληζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ κέξνπο ηνπ πνδηνύ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Λεθηηθή θαη νπηηθή ΔΚΣΙΜΗΗ

19 Α/ Α 3. ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ 2 ε πεξίπηωζε: 7λ5 +2 η/θ Δπίδεημε ηειηθήο κεηαβίβαζεο κε ηειηθό απνδέθηε έλαλ από ηνπο πιάγηνπο ραθ Σρεκαηηζκόο επηηηζέκελεο νκάδαο Σρεκαηηζκόο ακπλόκελεο νκάδαο ΔΝΔΡΓΗΣΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ 7λ5 +2 η/θ κε εθαξκνγή ηωλ παξαπάλω ιύζεωλ. ΟΡΓΑΝΧΗ ΟΓΗΓΙΔ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ Δθαξκνγή ησλ παξαπάλσ ιύζεσλ ζε ειεύζεξν παηρλίδη 7λ5 +2η/θ, ρσξίο δηαθνπέο θαη δηνξζώζεηο. Γηαηήξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ ΔΚΣΙΜΗΗ ΑΝΑΣΡΟΦΟΓΟΣΗΗ ΣΔΛΙΚΟ ΠΑΙΥΝΙΓΙ ΜΔ ΓΙΟΡΘΧΔΙ 7λ7 +2 η/θ Παξνρή πιεξνθνξηώλ ζρεηηθά κε ηελ εθηέιεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθόηεηα ησλ παξαπάλσ ιύζεσλ κέζα ζην παηρλίδη.

20 ΠΡΟΠΟΝΗΗ (17+) 2 ο επίπεδο καθοδήγηζηρ Μεζνδνινγηθή ζεηξά: Α. Θεωπία Β. Ππάξη 1. Παηρλίδη (θάζε πξνζαλαηνιηζκνύ) 2. Παηρλίδη (θάζε εθκάζεζεο) 3. Παηρλίδη (θάζε εθαξκνγήο) 4. Αμηνιόγεζε

21 ΟΝΟΜΑΣΔΠΧΝΤΜΟ: ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΗ ΟΜΑΓΑ Δ.Π.Ο ΠΡΟΒΛΗΜΑ: ΣΟΥΟ: Πξνπόλεζε ηεο κηθξήο κεηαβίβαζεο (17+ εηώλ) 2 ν ΔΠΙΠΔΓΟ Α/Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΘΔΧΡΙΑ Παηρλίδη πξνζαλαηνιηζκνύ Οξίδνπκε κηα δώλε πιάηνπο 40κ. (20+20κ. εθαηέξσζελ ηεο θεληξηθήο γξακκήο) θαη δύν άιιεο δώλεο πιάηνπο 5κ. ε θαζεκία ζηηο δύν πιεπξέο ηεο θεληξηθήο. Σηηο ηειηθέο γξακκέο απηώλ ησλ δσλώλ ηνπνζεηνύκε από κία εζηία κε θώλνπο πιάηνπο πεξίπνπ 30 κ. Οη παίθηεο πξέπεη λα ζπλαληνύλ ηελ κπάια ζηηο ηειηθέο δώλεο πξηλ πεξάζνπλ κέζα από ηελ εζηία ησλ θώλσλ θαη ηειεηώζνπλ ηελ θάζε. Σρεκαηηζκόο επηηηζέκελεο νκάδαο κε ξόκβν ζην θέληξν. Σρεκαηηζκόο ακπλόκελεο νκάδαο Δπεηδή νη παίθηεο γλωξίδνπλ ήδε ηελ ηειηθή πάζα θαη ηελ εθαξκνγή ηεο γη απηό παίδνπλ ειεύζεξν παηρλίδη ρωξίο δηαθνπέο πξνζπαζώληαο λα ηελ εθαξκόζνπλ. Απαξαίηεηνο εμνπιηζκόο: κπάιεο, θαλειάθηα (7+7), θώλνη, νξηνζέηεο Αξηζκόο παηθηώλ: 14+2 η/θ ΟΓΗΓΙΔ-ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΣΔΥΝΙΚΗ Αθξίβεηα Γύλακε-ηαρύηεηα Πξνζπνίεζε Timing ΣΑΚΣΙΚΗ ΠΟΣΔ; Όηαλ ν ζπκπαίθηεο μεκαξθάξεηαη θαη δεηάεη ηελ κπάια. ΠΟΤ; Σηελ πνξεία ηνπ ζπκπαίθηε πνπ πξνζθέξεηαη θαη ζην θαηάιιειν πόδη-.πάζα ζην ρώξν ΠΧ; Γξήγνξε αληίιεςε ηεο αγσληζηηθήο θαηάζηαζεο θαη ρξήζε ηνπ θαηάιιεινπ κέξνπο ηνπ πνδηνύ. ΔΠΙΚΟΙΝΧΝΙΑ Λεθηηθή θαη νπηηθή ΔΚΣΙΜΗΗ

22 Α / Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΟΡΓΑΝΧΗ ΟΓΗΓΙΔ- ΚΑΣΔΤΘΤΝΔΙ- ΓΙΟΡΘΧΔΙ ΔΚΣΙΜΗΗ Φάζε εθκάζεζεο Φάζε εθαξκνγήο 7λ7 +2 η/θ Αμηνιόγεζε Γηαηήξεζε ηνπ ζρεκαηηζκνύ Παξέρνπκε πιεξνθνξίεο γηα ην αλ εθάξκνζαλ ηελ ηειηθή πάζα ή αλ όρη θαη πξνηείλνπκε αλ είλαη αλαγθαίν θάπνηεο ιύζεηο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο.

ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ. Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. ΜΥΗΣΗ ΣΤΟ ΤΕΝΙΣ Δηδαθηηθή πξνζέγγηζε ηνπ αζιήκαηνο ηεο αληηζθαίξηζεο ζε καζεηέο πξσηνβάζκηαο θαη δεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο. Ειζαγωγή ε κηα πξώηε επαθή κε έλα θαηλνύξην αληηθείκελν ζα πξέπεη νη καζεηέο

Διαβάστε περισσότερα

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ

Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ Πρόησπο 2ήμερο Σεμινάριο Παιδικού Ποδοζθαίροσ ΥΑΝΙΑ, Ινύληνο 2010 εκεηώζεηο Αζιεηηθήο Φπρνινγίαο Γξ. Κάθθνο Βαζίιεο Αζιεηηθόο Φπρνιόγνο η. επηζηεκνληθόο ζπλεξγάηεο ΣΔΦΑΑ Παλεπηζηεκίνπ Αζελώλ η. Πξόεδξνο

Διαβάστε περισσότερα

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS

Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS Μάλνο Βήρνο ΤΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΤΩΝ DARTS ΣΗ ΥΡΔΗΑΕΟΜΑΣΔ ΓΗΑ ΝΑ ΠΑΗΞΟΤΜΔ ΒΔΛΑΚΗΑ Γηα λα παίμνπκε απηό ην παηρλίδη απαξαίηεην είλαη λα έρνπκε έλαλ ζηόρν, έλα ζεη βειάθηα (ηξία βειάθηα), θαη αξγόηεξα έλαλ πίλαθα

Διαβάστε περισσότερα

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ

ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΣΜΖΜΑ Αp5 ΣΟ ΟΜΑΓΗΚΟ ΠΑΗΥΝΗΓΗ Ω ΜΔΟ ΔΚΦΡΑΖ ΚΑΗ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΝΔΡΓΑΗΑ ΣΑ ΟΜΑΓΗΚΑ ΠΑΗΥΝΗΓΗΑ ΣΖ ΤΓΥΡΟΝΖ ΔΠΟΥΖ ΥΟΛΗΚΟ ΔΣΟ ΤΠΔΤΘΤΝΟΗ ΔΡΔΤΝΖΣΗΚΖ ΔΡΓΑΗΑ 2011-2012 ΑΛΔΞΗΑΓΟΤ ΑΡΓΤΡΖ ΠΔ11 Α ΣΔΣΡΑΜΖΝΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΗΓΟΤ ΠΑΡΘΔΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ

Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου. Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Το παιχνίδι ςτο πέραςμα του χρόνου Διερευνητική Εργασία 1ου τετραμήνου 2011-2012 Α ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΜΟΥΖΑΚΙΟΥ Διδάςκουςα κακθγιτρια: Κα Ευαγγελία ώχαλθ 23/1/2012 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 1. Πεξίιεςε 2. Δηζαγσγή 2.1

Διαβάστε περισσότερα

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ

TAB 4.2 Εγσειπίδιο σπήζηρ TAB 42 Εγσειπίδιο σπήζηρ Ειζαγυγή Τν ινγηζκηθό πξόγξακκα ΤΑΒ 42 επηηξέπεη ηελ παξαθνινύζεζε κηαο δηάηαμεο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο πγξαζίαο πίεζεο ζε ζπλεξγαζία κε ηα αληίζηνηρα πεξηθεξεηαθά όξγαλα ηεο εηαηξίαο

Διαβάστε περισσότερα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα

Πρώτη δραστηριότητα. Δεύηερη δραζηηριόηηηα Ειζαγωγικά Οη δξαζηεξηόηεηεο πνπ αθνινπζνύλ έρνπλ θαζαξά βησκαηηθό ραξαθηήξα θαη έρνπλ ζαλ ζηόρν ηελ πξνεηνηκαζία ησλ παηδηώλ γηα λα επηζθεθηνύλ έλα κνπζείν. Είλαη έμη δξαζηεξηόηεηεο κέζα από ηηο νπνίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ

ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ ΝΟΜΟΙ ΣΩΝ ΛΕΠΣΩΝ ΦΑΚΩΝ-ΓΕΩΜΕΣΡΙΚΗ ΟΠΣΙΚΗ [] ΕΙΑΓΩΓΗ Τν θσο είλαη έλα ειεθηξνκαγλεηηθό θύκα. Ηιεθηξνκαγλεηηθά θύκαηα δηεγείξνπλ ην αλζξώπηλν κάηη όηαλ ην κήθνο θύκαηόο ηνπο λ είλαη πεξίπνπ μεηαξύ 380 και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ

ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΠΡΑΚΣΙΚΗ ΑΚΗΗ Β ΦΑΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΣΩΝ ΜΑΘΗΜΑΣΙΚΩΝ Τπεύθςνορ καθηγηηήρ: Υαπάλαμπορ Λεμονίδηρ Τπεύθςνη

Διαβάστε περισσότερα

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ

TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ 1 TACTX: Οδηγίεσ χρήςησ Μετάφραςη-Επιμέλεια: Ξανθή Κωνςταντινίδου Ph.D. Εκπαιδεφτρια ςχολών ΕΠΟ Χρθςιμοποιείται μόνο online με κωδικό και με ςυνδρομι Δεν αντιγράφεται-δεν χρθςιμοποιείται ταυτόχρονα ο ίδιοσ

Διαβάστε περισσότερα

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.»

«Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Α.Σ.Δ.Η. ΚΡΖΣΖ ρνιή:.δ.τ.π. Σκήκα: Κνηλσληθήο Δξγαζίαο Πηπρηαθή Δξγαζία «Μειέηε πεξίπησζεο ηξηώλ νκάδσλ γηα ηελ εμειηθηηθή πνξεία θαη ηε ζρεζηνδπλακηθή ηεο νκάδαο κέζα από ην ζεαηξηθό παηρλίδη.» Δπηκέιεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09

ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus. Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ. ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 CY ΟΔΗΓΙΕΣ RAGELab Plus Πειραματικό εργαςτήρι πρόληψησ τησ βίασ ΠΕ5 Παραδοτέα Αποτελέςματα 09 Prgramme 2009 2011 Εταίροι: AHAPUNKT, CARDET, IDIS, INTEGRA, LPKKY, L4L, SCIENTER Σσμφωνία2009-3419 / 001 001

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ

ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ χολή Επαγγελμάτων Τγείας & Πρόνοιας Σμήμα Οπτικής & Οπτομετρίας ΕΡΓΑΣΗΡΙΑΚΕ ΑΚΗΕΙ ΣΗΝ ΟΠΣΙΚΗ ΣΗ ΟΡΑΗ Εργαστηριακές ασκήσεις για το Μάθημα «Οπτική της Όρασης» Του Δ εξαμήνου των φοιτητών Οπτικής & Οπτομετρίας

Διαβάστε περισσότερα

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ

Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΑΣΕΙ ΘΕΑΛΙΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μηχανικών Πληροφορικής ΣΕ Η ΓΛΧΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΙΜΟΤ LOGO ΜΔΑ ΑΠΟ ΣΑ ΥΟΛΙΚΑ ΒΙΒΛΙΑ ΠΣΤΧΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Παληαδή Αγγειηθή (ΑΜ:Σ03149) Δπηβιέπσλ: Γεώξγηνο νύιηεο, Δπίθνπξνο

Διαβάστε περισσότερα

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο

DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο DaaHub Οδεγόο Υξήζηε & Οδεγίεο Δγθαηάζηαζεο Ηιεθηξηθά Πνδήιαηα Wisper Μάηνο 2011-1 ε έθδνζε Copyright 2011 Wisper Ltd Πεξηερόκελα 1 Δηζαγσγή... 3 2 Αξρηθά Βήκαηα... 3 2.1 Φόξηηζε ηεο Μπαηαξίαο... 3 2.2

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ

ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΠΑΝΔΠΙΣΗΜΙΟ ΓΤΣΙΚΗ ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΥΟΛΗ ΦΛΩΡΙΝΑ ΣΜΗΜΑ ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Β ΦΑΖ ΣΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΜΔΘΟΓΟΛΟΓΗΑ ΚΑΗ ΠΡΑΚΣΗΚΖ ΑΚΖΖ ΓΗΓΑΚΣΗΚΖ ΣΩΝ ΜΑΘΖΜΑΣΗΚΩΝ ΤΠΔΤΘΤΝΟ ΚΑΘΖΓΖΣΖ: θ. Λεκνλίδεο Υαξάιακπνο ΑΠΟΠΑΜΔΝΟΗ

Διαβάστε περισσότερα

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα:

Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο. Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: Κεθάιαην 11: Βαζηθέο αξρέο ηεο ηξηδνδηάγλσζεο Όηαλ ε πξνβαιιόκελε αιιαγή, είλαη ελεξγή, παξάγεη ηα αθόινπζα απνηειέζκαηα: a. - Σε πεξίπησζε πνπ ε ηξνπνπνίεζε επεξεάδεη ην ιηπώδε ηζηό, ην επίπεδν ηεο ρνιεζηεξόιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ

ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ ΑΛΔΞΑΝΓΡΔΗΟ Σ.Δ.Η. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ- ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΚΗΛΚΗ ΣΜΖΜΑ ΥΔΓΗΑΜΟΤ & ΠΑΡΑΓΧΓΖ ΔΝΓΤΜΑΣΧΝ ΧΕΔΙΑΜΟ ΕΝΔΤΜΑΣΩΝ ΚΑΙ ΜΕΣΑΣΡΟΠΗ Ε ΠΑΣΡΟΝ (ΘΕΩΡΙΑ) ΔΤΡΤΓΗΚΖ ΠΑΠΑΥΡΖΣΟΤ Δξγ.πλεξγάηεο- ΒA(Hons), MSc ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ 1. ΥΔΓΗΑΜΟ

Διαβάστε περισσότερα

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία)

Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) Μέηρηζη ηης ηατύηηηας διάδοζης ηοσ θωηός Εθαρμογή: Μέηρηζη αποζηάζεων (Τηλεμεηρία) 1. θνπόο θνπόο ηεο άζθεζεο είλαη ε κέηξεζε ηεο ηαρύηεηαο κε ηελ νπνία δηαδίδεηαη ην θσο ζε δηάθνξα νπηηθά κέζα (όπσο γηα

Διαβάστε περισσότερα

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά

Αμηνινγώληαο 13. πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο. Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε. Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά ΠΔΡΙ ΑΤΣΙΜΟΤ Τεύτος 35 Ιανοσάριος 2011 Δηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 πλέληεπμε 17: Λνπινπδηάδεο Κσλζηαληίλνο Πόζν επεξεάδνπλ ηα γνλίδηα ηελ ζπκπεξηθνξά καο; 5 Μαζαίλσ παίδνληαο!!!...11 Αμηνινγώληαο

Διαβάστε περισσότερα

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010

θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Νοέμβριος 2010 Κύπρος: Κλείηος Σσμεωνίδης Δoθηκή ηνπ DYS ζηελ Κύπξν θαη δηαζπνξά 18 Σεπηεκβξίνπ 2010 Η δοκιμή ηων παισνιδιών ηος Ππογπάμμαηορ DYS 2.0 ππαγμαηοποιήθηκαν ζηο Λύκειο ηων Λαηζιών ζηην Κύππο

Διαβάστε περισσότερα

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες

Εισαγωγή. Κάποιες βασικές έννοιες Εισαγωγή Κάζε πιεπξά ηνπ ρόκππ ηεο εξαζηηερληθήο αζηξνλνκίαο απνζθνπεί ζηε ζπιινγή θαη θαηαγξαθή θσηόο. Δίηε παξαηεξνύκε είηε θσηνγξαθίδνπκε, απηό πνπ νπζηαζηηθά θάλνπκε είλαη λα ζπιιέγνπκε «εμσγήηλα»

Διαβάστε περισσότερα

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ

Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Δ.Π. Δκπαίδεςζη και Για Βίος Μάθηζη, ΔΠΑ (2007 2013) ΔΠΙΜΟΡΦΩΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΞΙΟΠΟΙΗΗ ΚΑΙ ΔΦΑΡΜΟΓΗ ΣΩΝ ΣΠΔ ΣΗ ΓΙΓΑΚΣΙΚΗ ΠΡΑΞΗ Ππακηική Άζκηζη Δκπαιδεςομένυν ζηα Πανεπιζηημιακά Κένηπα Δπιμόπθυζηρ

Διαβάστε περισσότερα

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP

Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η Επιθάνεια Επγαζίαρ ηων Windows XP Η επνρή πνπ νη ρξήζηεο ησλ ειεθηξνληθώλ ππνινγηζηώλ είραλ απέλαληί ηνπο έλα αθηιόμελν πεξηβάιινλ γεκάην γξάκκαηα θαη αξηζκνύο έρεη παξέιζεη αλεπηζηξεπηί. Σήκεξα, ε ππνινγηζηηθή

Διαβάστε περισσότερα

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο

Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Εθπαηδεπηηθό ζπκβόιαην: πξνώζεζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ καζεηώλ ζηε δηακόξθσζε θαη εθαξκνγή ησλ θαλόλσλ ηεο ζρνιηθήο ηάμεο Καξάθηδα Τζακπίθα tsakarak@otenet.gr 1, Κνινθνηξώλεο Δεκήηξεο 2 kolokotr@sch.gr, Θενθαλέιιεο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ

ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΕΠΙΓΟΝΑΣΙΔΟΜΗΡΙΑΙΟ ΠΟΝΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ-ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΛΔΥΟ ΜΙΥΑΛΗ ΦΤΙΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΗ Επιγοναηιδομηπιαίορ πόνορ Αξιολόγηζη Θεπαπεία Ο επηγνλαηηδνκεξηαίνο πόλνο είλαη έλα από ηα πην ζπρλά εκθαληδόκελα επώδπλα ζύλδξνκα

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη

ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ. ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΕΙΑΓΩΓΗ: ΤΝΑΙΘΗΜΑΣΑ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ: 1. Ανάπηςξη και Ενδςνάμωζη Εαςηού ΤΠΟΕΝΟΣΗΣΑ: 1.2 ςναιζθημαηική Εκπαίδεςζη και Αςηοεκηίμηζη ΣΑΞΗ: Α Γπκλαζίνπ ΥΡΟΝΟ: Γξαζηεξηόηεηα Αθόξκεζεο: 1 δηδαθηηθή πεξίνδνο

Διαβάστε περισσότερα

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ»

Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ. Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ. Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» Σ.Ε.Ι. ΚΑΒΑΛΑ ΧΟΛΗ ΣΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ Σμήμα Μησανολογίαρ ΠΣΤΥΙΑΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θέμα: «ΜΔΛΔΣΗ ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ ΣΙ ΤΓΚΡΟΤΔΙ ΟΥΗΜΑΣΩΝ» ποςδαζηήρ : Ειζηγηηήρ : Αλεξανδπήρ Γεώπγιορ ηάμορ πςπίδων Καβάλα 009 ΠΡΟΛΟΓΟ

Διαβάστε περισσότερα

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο

Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14. Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8. Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1. πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο ΠΔΡΗ ΑΤΣΗΜΟΤ Νέα γηα ην ύιινγν ΕΩΖ 1 Τεύχος 34 Δεκέμβριος 2010 πλέληεπμε 12: Υάξεο Πνξθπξίδεο Γηαηεξώληαο κηα αλεπηζύκεηε ζπκπεξηθνξά 2 Σο μήνςμα ηος Αϊ-Βαζίλη 14 Γειώληαο κέρξη δαθξύσλ 8 1 πληαθηηθή επηηξνπή:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ;

ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; 1 ΠΟΣΕ ΘΕΩΡΟΤΜΕ ΠΩ ΕΝΑ ΠΑΘΔΘ ΕΜΦΑΝΘΖΕΘ ΔΘΑΣΑΡΑΥΗ ΕΛΛΕΘΜΜΑΣΘΚΗ ΠΡΟΟΥΗ ; Ένα παιδί με ελλειμμαηική προζοτή παροσζιάδει 6 ή και περιζζόηερα από ηα παρακάηω ταρακηεριζηικά: (1) λα εκπιαθεί θαη λα νινθιεξώζεη

Διαβάστε περισσότερα