Κριτική προσέγγιση των κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης και διαφηµιστικών εταιρειών: παραδείγµατα από το χώρο του τουρισµού

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Κριτική προσέγγιση των κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης και διαφηµιστικών εταιρειών: παραδείγµατα από το χώρο του τουρισµού"

Transcript

1 Κριτική προσέγγιση των κανόνων διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης και διαφηµιστικών εταιρειών: παραδείγµατα από το χώρο του τουρισµού A critical approach of the rules of transparency in the media relations with the advertising agencies: examples from the field of tourism Ανδρονίκη Κάβουρα (ΒΑ,MSc, Phd) TEI Αθήνας, Παν/µιο Αιγαίου Androniki Kavoura (Ba, MSc, Phd) TEI of Athens, University of the Aegean Περίληψη Το άρθρο αυτό στόχο έχει να παρουσιάσει το ρυθµιστικό πλαίσιο που διέπει τις σχέσεις των διαφηµιστικών εταιρειών µε τα µέσα ενηµέρωσης. Νοµοθετικές διατάξεις αναλύονται και σχετίζονται µε τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου και του χώρου για την προβολή των διαφηµίσεων και τον τρόπο της διαφηµιστικής προβολής του ηµοσίου σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης ενώ εξετάζονται παραδείγµατα από την εκστρατεία ολοκληρωµένης Επικοινωνίας του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού. Abstract This paper aims to present the legal framework which is associated with advertising agencies and the media. Laws are analysed and are associated with the way of handling media time and media space and the way the public sector is advertised in the media. Εxamples from the communication policy of the Greek National Tourism Organisation by advertising agencies are presented. 1

2 Η νοµοθεσία στο χώρο της διαφήµισης Το νοµοθετικό πλαίσιο στο οποίο λειτουργεί η διαφήµιση, αποτελεί αναπόσπαστο κοµµάτι της διαδικασίας της δηµιουργίας και της προβολής του διαφηµιστικού µηνύµατος. Στόχος του άρθρου αυτού δεν είναι µία απλή καταγραφή και παρουσίαση του νοµοθετικού πλαισίου σχετιζόµενου µε τη διαφήµιση. Μία περιγραφή της νοµοθεσίας και του νοµοθετικού πλαισίου των ΜΜΕ µπορεί να πραγµατοποιηθεί µε την καταγραφή της νοµοθεσίας των ΜΜΕ και την παρουσίασή της σε ένα νοµικό βιβλίο (Καράκωστας και Τσεβάς, 2000). Εξάλλου, νέες νοµοθετικές ρυθµίσεις παρουσιάζονται τροποποιώντας προηγούµενα διατάγµατα και διαµορφώνοντας ανάλογα τη νοµοθεσία. Οι συµµορφώσεις της ελληνικής νοµοθεσίας αλλά και των άλλων κρατών µελών µε τις Ευρωπαϊκές διατάξεις για την άσκηση των ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων και ιδιαίτερα για τη διαφήµιση είναι αναγκαίες ώστε να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Κοινότητα σε ένα κοινό θεσµικό πλαίσιο. Υπάρχει ελεύθερη διακίνηση αγαθών στην ενιαία Ευρωπαϊκή αγορά σύµφωνα µε το άρθρο 30 της Συνθήκης της Ρώµης (Altbach και Hoshino, 1995: 571; Ντάνος, 2005). Έτσι, η νοµοθεσία που έχει συνταχθεί να εφαρµοστεί σε κοινοτικό επίπεδο, οφείλει να εναρµονίζεται µε τις ήδη υπάρχουσες νοµοθεσίες σε εθνικό επίπεδο. Εξάλλου, η αντιµετώπιση για τη διαφήµιση από τα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ενωσης δεν µπορούσε να είναι διαφορετική (Λιακόπουλος, 1997: 107, ελούκα-ιγγλέση, 1998: 143) αν αναλογιστεί κανείς την ύπαρξη πολυεθνικών εταιρειών που διαφηµίζονται σε πολλές χώρες. εν είναι µόνο η δηµιουργία του διαφηµιστικού µηνύµατος το οποίο πρέπει να εµπίπτει σε συγκεκριµένο νοµοθετικό πλαίσιο για να δηµιουργηθούν διαφηµίσεις που θα ενέχουν την παραπλανητική, αθέµιτη, συγκριτική µορφή της διαφήµισης (Προεδρικό διάταγµα υπ αριθµόν 100 (ΦΕΚ Α 98 17/3/2000; Belch and Belch, 1998; ελούκα-ιγγλέζη, 1998). Αφού δηµιουργηθεί η διαφήµιση από το δηµιουργικό τµήµα της διαφηµιστικής εταιρείας και ελεγχθεί από το νοµικό σύµβουλο ή/και τον οικονοµικό διευθυντή της διαφηµιστικής εταιρείας, τίθενται ορισµένες προϋποθέσεις για την προβολή των διαφηµίσεων από τα µέσα. Οι διατάξεις που αναλύονται στη συνέχεια σχετίζονται µε τον τρόπο διαχείρισης του χρόνου και του χώρου για την προβολή των διαφηµίσεων µε τη διαδικασία αγοράς χώρου για την παρουσίαση υπαίθριας διαφήµισης µε κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις των ενδιαφερόµενων µερών: µέσων ενηµέρωσης-διαφηµιστών µε τον τρόπο διαφηµιστικής προβολής του ηµοσίου σε έντυπα και σε ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης Οι διατάξεις αυτές, άµεσα ή έµµεσα, σχετίζονται µε τη διαφήµιση και τα µέσα ενηµέρωσης ενώ παρουσιάζονται παραδείγµατα από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού. 2

3 Οροι και προϋποθέσεις της µετάδοσης των τηλεοπτικών διαφηµίσεων Σύµφωνα µε το άρθρο 5 1α του Προεδρικού ιατάγµατος 100, µε τίτλο «Οροι και προϋποθέσεις µετάδοσης τηλεοπτικών διαφηµίσεων», η τηλεοπτική διαφήµιση πρέπει να αναγνωρίζεται εύκολα ως τέτοια και να διακρίνεται σαφώς από τα άλλα µέρη του προγράµµατος. Στο ίδιο άρθρο (5 2 α, β, γ, δ, ε, στ) γίνονται αναφορές στον χρόνο που παρεµβάλλονται οι διαφηµίσεις στη διάρκεια εκποµπών και σε ποια προγράµµατα ή εκποµπές. Παραδείγµατα όρων µετάδοσης τηλεοπτικών διαφηµίσεων µε βάση το Προεδρικό ιάταγµα 100/2000 µεταδόσεις θρησκευτικών τελετών µε διάρκεια εώς 30 λεπτά δεν διακόπτονται για παρεµβολή διαφηµίσεων (άρθρο 5 2 ε) µετάδοση κινηµατογραφικών έργων µπορεί να διακόπτονται µια φορά για κάθε χρονικό διάστηµα 45 λεπτών, εάν και εφόσον το έργο διαρκεί πάνω από 45 λεπτά (άρθρο 5 2 γ) ένας τηλεοπτικός σταθµός µεταδίδει την προβολή καλλιτεχνικών γεγονότων µε εµπορικό χαρακτήρα -για παράδειγµα θεατρικές παραστάσεις που πραγµατοποιούνται στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, στο Ωδείο Ηρώδου του Αττικού, την προώθηση των οποίων έχει αναλάβει η ιεύθυνση Τουριστικών και Καλλιτεχνικών ραστηριοτήτων του ΕΟΤ-. Αυτό συνιστά διαφήµιση σύµφωνα µε το άρθρο 5 2 στ Ο χρόνος µετάδοσης διαφηµιστικών µηνυµάτων δεν πρέπει να υπερβαίνει το δεκαπέντε τοις εκατό 15% του µεταδιδόµενου κάθε ηµέρα συνολικού τηλεοπτικού προγράµµατος (άρθρο 5 3) ιαδικασία αγοράς χώρου της υπαίθριας διαφήµισης H έννοια της υπαίθριας διαφήµισης, σύµφωνα µε το Νόµο 2946 (ΦΕΚ Α 224 8/10/2001), ορίζεται στο άρθρο 1 1, ως η υπαίθρια και δηµόσια προβολή µε κάθε τρόπο και µέσο, µηνυµάτων κάθε µορφής, για την προώθηση εµπορικών και επαγγελµατικών σκοπών ή άλλων συναφών δραστηριοτήτων. Στην παράγραφο 2α, ορίζονται οι κατηγορίες της υπαίθριας διαφήµισης: οι έντυπες, οι χειρόγραφες, οι φωτεινές ή φωτιζόµενες και οι ηλεκτρονικές ή άλλες διαφηµίσεις σε: αα) κοινόχρηστους, δηµοτικούς ή κοινοτικούς χώρους και ββ) σε ιδιωτικά κτίρια ή οικόπεδα. β) Οι διαφηµίσεις από τον αέρα, µε οποιονδήποτε τρόπο ή µέσο. γ) Οι διαφηµίσεις σε χώρους σιδηροδροµικών, λιµενικών και αεροπορικών σταθµών, σε στάδια και γήπεδα, σε οχήµατα σιδηροδρόµων τροχιοδρόµων, ηλεκτροκινήτων αυτοκινήτων και κάθε τύπου δηµόσιας χρήσης οχηµάτων ή στην εξωτερική επιφάνειά τους, σε στέγαστρα αφετηριών ή στάσεων αναµονής επιβατών, αστικών και υπεραστικών συγκοινωνιών και σε περίπτερα. Ο Νόµος 2946 περιορίζεται στην αναφορά της χωροθέτησης της υπαίθριας διαφήµισης (άρθρα 2 & 3) και όχι στον τρόπο δηµιουργίας της διαφήµισης αφού ισχύουν οι διατάξεις που ισχύουν για τις άλλες µορφές διαφήµισης (Προεδρικό ιάταγµα 100). Σύµφωνα µε το άρθρο 2 του ίδιου Νόµου, οι υπαίθριες διαφηµίσεις δεν µπορούν να τοποθετηθούν σε αρχαιολογικά σηµεία, σε κτίρια δηµοσιών υπηρεσιών σε θρησκευτικά κτίσµατα, σε τεχνικά έργα του δηµοσίου, σε πινακίδες δηµόσιας 3

4 πληροφόρησης, καθώς και η ανάρτηση πανώ η οποία επιτρέπεται σε προσόψεις κτιρίων ιδίως για την προβολή καλλιτεχνικών, πολιτιστικών και κοινωνικών εκδηλώσεων. Επίσης, ένα σηµαντικό στοιχείο που θα πρέπει να γνωρίζει κάθε διαφηµιστής και διαφηµιζόµενος και που δεν είναι ευρύτερα γνωστό είναι ότι για την ανάρτηση υπαίθριας διαφήµισης, απαιτείται προηγούµενη άδεια -Νόµος υπ αριθµό 2946 (ΦΕΚ Α 224 8/10/2001, άρθρο 5)- η οποία χορηγείται µε απόφαση του αρµόδιου ηµάρχου ή της Κοινότητας στα διοικητικά όρια των οποίων διατίθενται χώροι για προβολή υπαίθριων διαφηµίσεων. ιαδικασία ενοικίασης χώρου υπαίθριας διαφήµισης όπως ορίζεται από τη νοµοθεσία Χορήγηση άδειας για την τοποθέτηση υπαίθριας διαφήµισης µε απόφαση του αρµόδιου ήµου ή Κοινότητας που έχει ισχύ τριών ετών µε δυνατότητα ανανέωσης (άρθρο 5 Νόµος 2946) Αναγραφή στο συγκεκριµένο χώρο τοποθέτησης της υπαίθριας διαφήµισης του ονοµατεπώνυµου ή της επωνυµίας και η διεύθυνση του διαφηµιστή ή του διαφηµιζόµενου και ο αριθµός της άδειας που χορηγήθηκε (άρθρο 4 Νόµος 2946) Σε περίπτωση παράβασης των διατάξεων, πραγµατοποιείται επιβολή κυρώσεων και αφαίρεση υπαίθριων διαφηµίσεων (άρθρα 8 & 9 Νόµος 2946) Παράδειγµα διαφήµισης πολιτιστικών και καλλιτεχνικών εκδηλώσεων του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού στην Αργολίδα Οι παραστάσεις αρχαίας τραγωδίας και κωµωδίας στην αρχαία Επίδαυρο, οι οποίες διοργανώνονται από τον Ελληνικό Οργανισµό Τουρισµού, διαφηµίζονται και υπαίθρια σε περιοχές που βρίσκονται σε κοντινή απόσταση από την Επίδαυρο και συγκεκριµένα κατά µήκος του κεντρικού δρόµου που οδηγεί από το νοµό Αργολίδας στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου. Ο αρµόδιος ήµος είναι υπεύθυνος για την ενοικίαση των υπαίθριων χώρων όχι άµεσα στον ΕΟΤ αλλά στην εταιρεία που έχει ενοικιάσει τους προς διάθεση χώρους. Σχέσεις διαφάνειας στο χώρο των µέσων και της διαφήµισης Μερικές από τις νοµοθετικές διατάξεις που οφείλει να γνωρίζει το άτοµο που ασχολείται µε τη διαφήµιση είναι εκείνες που σχετίζονται µε το άρθρο 12 του Νόµου 2429 ΦΕΚ Α /7/ όπου ορίζονται οι κανόνες διαφάνειας στις σχέσεις µέσων ενηµέρωσης - διαφηµιστών - διαφηµιζοµένων. Στο Νόµο 2429/1996 γίνεται αναφορά στο αγγελιόσηµο. Το άτοµο ή ο φορέας που αγοράζει το χώρο και χρόνο για διαφήµιση καταβάλλει ειδικό φόρο επί των διαφηµίσεων και το αντίστοιχο αγγελιόσηµο. Αγγελιόσηµο είναι µία µορφή φόρου που προκύπτει από τις διαφηµιστικές δραστηριότητες στα µέσα και κατανέµεται σε διάφορα ταµεία 1 Το άρθρο 12 του Νόµου 2429 έχει αντικαταστήσει το άρθρο 12 του Νόµου 2328 ΦΕΚ Α, 159 3/8/

5 σχετιζόµενα µε τα µέσα µαζικής ενηµέρωσης, όπως προκύπτει από το άρθρο 14, του Νόµου 1989, ΦΕΚ Α /12/1991 µε τίτλο ιαρρυθµίσεις στον ενιαίο ειδικό φόρο κατανάλωσης των πετρελαιοειδών προϊόντων και άλλες διατάξεις. Οταν πρόκειται για τηλεοπτική διαφήµιση, το αγγελιόσηµο και ο ειδικός φόρος - ισχύει µόνο για την τηλεόραση- υπολογίζονται στις αρχικές (ονοµαστικές) τιµές που αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους των µέσων, δηλαδή πριν από την παροχή εκπτώσεων. Στο ραδιόφωνο, σύµφωνα µε την παράγραφο 6 του άρθρου 12 (Νόµος 2429 ΦΕΚ Α /7/1996), το αγγελιόσηµο, όπως και για τη διαφήµιση στην τηλεόραση, υπολογίζεται στις αρχικές τιµές που αναγράφονται στους τιµοκαταλόγους των µέσων. Στα έντυπα, το αγγελιόσηµο υπολογίζεται στην τελική τιµή µετά από τις εκπτώσεις, δηλαδή την τιµή µε την οποία έχει εκδοθεί το τιµολόγιο. Σε περίπτωση που ο φορέας που αγοράζει το χώρο ή χρόνο στα µέσα είναι διαφηµιστική εταιρεία, στο όνοµα της οποίας το τιµολόγιο εκδίδεται, τότε η ονοµαστική τιµή του τιµοκαταλόγου µειώνεται κατά 20% για να υπολογιστεί ο ειδικός φόρος και το αγγελιόσηµο ( 6 Νόµος 2429 ΦΕΚ Α /7/1996). Το αγγελιόσηµο -σύµφωνα µε την παράγραφο 3α του άρθρου 14, Νόµος 1989, ΦΕΚ Α /12/1991- εισπράττεται από τους ιδιωτικούς ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς εντός 50 ηµερών από την έκδοση του σχετικού τιµολογίου. Σχολιάζοντας το σηµείο της µείωσης κατά 20% των ονοµαστικών τιµών, µπορούµε να διαπιστώσουµε ότι ο νοµοθέτης έχει προβλέψει ότι τα διαφηµιστικά µέσα χορηγούν εκπτώσεις προς τις διαφηµιστικές εταιρείες αφού οι διαφηµίσεις αποτελούν και τη µεγαλύτερη πηγή εσόδων τους. Ενα άλλο σηµαντικό σηµείο στο άρθρο 12 είναι το γεγονός ότι οι καταχωρήσεις ή οι τηλεοπτικές µεταδόσεις διαφηµίσεων πρέπει να συνοδεύονται από έκδοση τιµολογίου που θα περιλαµβάνει και το ανάλογο ποσό αγγελιοσήµου ( 1). Ακόµη, τα µέσα ενηµέρωσης έχουν την υποχρέωση να υποβάλλουν στην οικεία ηµόσια Οικονοµική Υπηρεσία τον τιµοκατάλογο αγοράς χώρου και χρόνου τους µε τις εκπτώσεις που παρέχουν ( 2). Επίσης, τα µέσα ενηµέρωσης µπορούν να παρέχουν έκπτωση 9.9% στο τέλος κάθε χρονιάς στους διαφηµιστές στο σύνολο των χρηµάτων που δαπανήθηκαν για διαφήµιση σε µία χρονιά ως µορφή επιβράβευσης ( 14). Υπάρχει περίπτωση η επιβράβευση να δοθεί µε τη µορφή διαφηµιστικού χρόνου ή χώρου - γεγονός που προβλέπεται από το νοµοθέτη- για τον οποίο όµως χώρο και χρόνο καταβάλλονται οι επιβαρύνσεις αγγελιόσηµο, ειδικός φόρος). Πιο αναλυτικά, το αγγελιόσηµο, ο ειδικός φόρος, η επιβράβευση -έννοιες που έχουν ισχύ µε βάση τη νοµοθεσία- παρουσιάζονται στη συνέχεια σε συσχέτιση µε το κάθε µέσο. 5

6 ΤΗΛΕΟΡΑΣΗ ΡΑ ΙΟΦΩΝΟ ΕΝΤΥΠΑ Αγγελιόσηµο & ειδικός Αγγελιόσηµο Αγγελιόσηµο φόρος Υπολογίζεται στις αρχικές τιµές του τιµοκαταλόγου των µέσων Αγορά χρόνου από διαφηµιστική εταιρεία το αγγελιόσηµο υπολογίζεται στις αρχικές τιµές µειωµένες κατά 20%. 9.9% επιβράβευση από µέσο προς διαφηµιστικές εταιρείες στο σύνολο διαφηµιστικής δαπάνης ανά έτος Υπολογίζεται στις αρχικές τιµές του τιµοκαταλόγου των µέσων Αγορά χρόνου από διαφηµιστική εταιρεία το αγγελιόσηµο υπολογίζεται στις αρχικές τιµές µειωµένες κατά 20%. 9.9% επιβράβευση από µέσο προς διαφηµιστικές εταιρείες στο σύνολο διαφηµιστικής δαπάνης ανά έτος Υπολογίζεται στις τελικές τιµές που έχει εκδοθεί το τιµολόγιο των µέσων 9.9% επιβράβευση από µέσο προς διαφηµιστικές εταιρείες στο σύνολο διαφηµιστικής δαπάνης ανά έτος Αναφορικά µε το αγγελιόσηµο, θα πρέπει να γίνει µία παρένθεση µε βάση το Νόµο 2644 ΦΕΚ Α /10/1998 µε τίτλο «Για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» και συγκεκριµένα για το άρθρο 18 στο οποίο αναφέρεται ότι το αγγελιόσηµο δεν καταβάλλεται όταν οι διαφηµίσεις πραγµατοποιούνται σε σταθµούς τοπικούς ή περιφερειακούς που δεν εκπέµπουν από Αττική και Θεσσαλονίκη και ο διαφηµιζόµενος παράγει ή διαθέτει το προϊόν ή την υπηρεσία εντός των γεωγραφικών ορίων που εδρεύει ο σταθµός. Οροι ιδιοκτησίας ή µετοχικής σχέσης στα µέσα Σύµφωνα µε το άρθρο του Νόµου 2328 (ΦΕΚ Α 159 3/8/1995), το όριο (συν)ιδιοκτησίας εταιρείας έκδοσης εφηµερίδων ή µετοχικής σχέσης στην έκδοση εφηµερίδων από ένα άτοµο ορίζεται µέχρι: δύο ηµερήσιες πολιτικές εφηµερίδες που εκδίδονται στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη 1 πρωϊνή & 1 απογευµατινή µία ηµερήσια οικονοµική & µία ηµερήσια αθλητική εφηµερίδα που εκδίδονται στην Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη δύο ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες σε δύο διαφορετικούς νοµούς δύο µη ηµερήσιες επαρχιακές εφηµερίδες σε δύο διαφορετικούς νοµούς µία κυριακάτικη έκδοση των ηµερήσιων πολιτικών εφηµερίδων Όπως, στα έντυπα έτσι και για τους ραδιοτηλεοπτικούς σταθµούς πρέπει να κατατίθενται οικονοµικά στοιχεία που να διαπιστώνεται ότι δε δηµιουργείται η συγκέντρωση ελέγχου περισσότερων σταθµών -τηλεοπτικών ή ραδιοφωνικών ανάλογα- σε ευρωπαϊκό ή διεθνές επίπεδο όταν συµµετέχει αλλοδαπή ανώνυµη εταιρεία στο µετοχικό τους κεφάλαιο (άρθρο 3 6δ -για τηλεοπτικές επιχειρήσεις- και άρθρο 4 6δ -για ραδιοφωνικές επιχειρήσεις- του Προεδρικού ιατάγµατος 310/1996 ΦΕΚ Α 214, 29/8/1996 µε τίτλο «Για τον έλεγχο της διαφάνειας στον ευρύτερο χώρο 6

7 των ΜΜΕ»). Αυτά τα στοιχεία ελέγχονται από το Τµήµα Ελέγχου ιαφάνειας (υπάγεται στην οργάνωση και λειτουργία του ΕΣΡ), Τµήµα που ιδρύθηκε µε βάση την προσθήκη αριθµού 3 µε τίτλο «Τµήµα Ελέγχου ιαφάνειας» στο άρθρο 8 του Προεδρικού ιατάγµατος 213/1995 (ΦΕΚ Α /6/1995) που πραγµατοποιήθηκε µε τη διάταξη του άρθρου 1 1 του Προεδρικού ιατάγµατος 310 (ΦΕΚ Α 214, 29/8/1996). Ο νοµοθέτης έχει προβλέψει και την περίπτωση ανακοινώσεων του τηλεοπτικού φορέα σχετικά µε τα δικά του προγράµµατα και τα συναφή η υπηρεσίες των οποίων η παραγωγή ή η παροχή συνδέεται άµεσα ή έµµεσα µε τα προγράµµατα αυτά, ή τις δραστηριότητες του τηλεοπτικού φορέα (άρθρο 5 11α του Προεδρικού ιατάγµατος 100/2000). Ο χρόνος µετάδοσης των ανακοινώσεων αυτών δεν µπορεί να υπερβαίνει το 15%του ηµερήσιου χρόνου µετάδοσης. Το Τµήµα Ελέγχου ιαφάνειας, τηρεί Μητρώο Επιχειρήσεων όπου καταχωρίζονται σε ειδικές µερίδες τα στοιχεία όλων των ραδιοφωνικών, τηλεοπτικών και διαφηµιστικών επιχειρήσεων καθώς και των επιχειρήσεων παραγωγής οπτικοακουστικών έργων, έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς και έκδοσης ηµερησίων ή µη εφηµερίδων (άρθρο 10α 1α που προστέθηκε στο Προεδρικό ιάταγµα 213 ΦΕΚ Α /6/1995 µε το άρθρο 1 2 του Προεδρικού ιατάγµατος 310 ΦΕΚ Α 214, 29/8/1996). Αξίζει να σηµειωθεί ότι τα στοιχεία αυτά ελέγχονται για τους φορείς που ανήκουν στον ευρύτερο χώρο των Μέσων Μαζικής Ενηµέρωσης και που έχουν υποχρεώσεις να τα τηρούν ώστε να µπορούν να λειτουργούν νόµιµα. Ακόµη, στο άρθρο 2 3 του Νόµου 2644/1998 (ΦΕΚ Α /10/1998) µε τίτλο «Για την παροχή συνδροµητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις» ορίζεται ότι µία εταιρεία µπορεί να κατέχει µία µόνο άδεια για παροχή υπηρεσιών µε το ίδιο τεχνικό µέσο (επίγειοι ποµποί, δίκτυο, δορυφόρος) και µία ακόµη άδεια για την παροχή υπηρεσιών µε άλλο µέσο και στην παράγραφο 5 του ίδιου άρθρου του ίδιου Νόµου, ορίζεται ότι δεν επιτρέπεται η συµµετοχή σε περισσότερες από δύο κατηγορίες µέσων. Σχηµατικά, 7

8 Παράδειγµα κατοχής άδειας ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών σε συνδυασµό µε άλλα µέσα ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΜΟΝΟ Α ΕΙΑ για παροχή ραδιοφωνικής επίγειοι αποκλειστικά και τηλεοπτικής υπηρεσίας ποµποί, καλωδιακό µε το ίδιο τεχνικό µέσο δίκτυο ή δορυφόρος & ΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΓΙΑ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ Α ΕΙΑ για παροχή ραδιοφωνικής και τηλεοπτικής υπηρεσίας µε άλλο τεχνικό µέσο Πηγή: Νόµος 2644/1998 Οι κάτοχοι άδειας σύµφωνα µε τις άνω προϋποθέσεις δεν µπορούν να συµµετέχουν σε περισσότερες από δύο κατηγορίες µέσων (ραδιόφωνο, τηλεόραση) Αναφορικά µε τις διαφηµιστικές εταιρείες ορίζεται ότι πρέπει να υποβάλλουν -στο Τµήµα Ελέγχου ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης- δήλωση ότι δεν συµµετέχουν σε επιχείρηση ραδιοφωνική ή τηλεοπτικής ή έκδοσης εφηµερίδων ή παραγωγής οπτικοακουστικών έργων και ότι υπάρχει αυτοτέλεια σε σχέση µε επιχειρήσεις έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς -σύµφωνα µε το άρθρο 5 3 του Προεδρικού ιατάγµατος 310/ Το ασυµβίβαστο της συµµετοχής στη διαχείριση και προµήθεια προγράµµατος -µε άλλα λόγια της παραγωγής προγραµµάτων- από διαφηµιστικές επιχειρήσεις, εκτός των άλλων επιχειρήσεων, περιγράφεται στο Νόµο 2644 (ΦΕΚ Α /10/1998). Ο έλεγχος αυτός µπορεί να οδηγήσει στην επιβολή κυρώσεων όταν διαπιστωθούν παραβάσεις. Το µεγάλο ζητούµενο για το Εθνικό Συµβούλιο Ραδιοτηλεόρασης είναι κατά πόσο το Συµβούλιο θα προχωράει τον έλεγχό του εις βάθος και δε θα µένει στην επιφάνεια, να µπορεί να εξετάζει ποιά θα είναι τα πρόσωπα που είναι ιδιοκτήτες των µέσων αλλά και αν είναι πράγµατι οι ιδιοκτήτες ή αν χρησιµοποιούνται ως παρένθετα πρόσωπα άλλων ιδιοκτητών, όπως είναι σύνηθες στην πράξη να συµβαίνει από τους περισσότερους ιδιοκτήτες προκειµένου να ξεπερνιούνται τα αυστηρά όρια που έχει θέσει η νοµοθεσία για την άσκηση των ραδιοτηλεοπτικών δραστηριοτήτων (προσωπική συνέντευξη µε σύµβουλο του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης 7/4/2003). 8

9 Οροι διαφηµιστικής προβολής του ηµοσίου σε έντυπα και ηλεκτρονικά µέσα ενηµέρωσης & όροι για την έρευνα ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για το ηµόσιο Το Προεδρικό ιάταγµα 261 (ΦΕΚ Α 186, 23/9/1997) ορίζει τον τρόπο και τις προϋποθέσεις που απαιτούνται για να διαφηµιστεί το ηµόσιο. Σύµφωνα µε το άρθρο 3 1, για να µπορούν οι διαφηµιστικές εταιρείες να αναλάβουν τη διαφηµιστική προβολή του ηµοσίου θα πρέπει να είναι εγγεγραµµένες σε ένα µητρώο ιαφηµιστών του ηµοσίου και θα πρέπει σύµφωνα µε το άρθρο 27 4 του Νόµου 3166 (ΦΕΚ Α 178 2/7/2003 α) να έχουν κεφάλαιο τουλάχιστον εξήντα χιλιάδες ευρώ καθώς και στην τέταρτη παράγραφο ορίζεται ότι θα πρέπει δ) να διαθέτουν σε κάθε περίπτωση την απαιτούµενη για την αντίστοιχη δραστηριότητα οργάνωση, στελέχωση και υλικοτεχνική υποδοµή 2. εν είναι όµως µόνο οι διαφηµιστικές εταιρείες που οφείλουν να πληρούν ορισµένες προϋποθέσεις προτού συνεργαστούν µε φορείς του ηµοσίου. Ακόµη, επιχείρηση έρευνας ραδιοτηλεοπτικής αγοράς οφείλει να πληροί ορισµένες προϋποθέσεις. Συγκεκριµένα, για να αναλάβει µία επιχείρηση έρευνα ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για λογαριασµό του ηµοσίου, θα πρέπει να τηρεί ορισµένες προϋποθέσεις, όπως είναι η υποβολή στο Μητρώο Επιχειρήσεων του ΕΣΡ αναλυτικής κατάστασης µετόχων (σύµφωνα µε το άρθρο 6 Προεδρικό ιάταγµα 310, ΦΕΚ Α 214). Εταιρείες Ερευνών που έχουν άδεια για να αναλάβουν έρευνες ραδιοτηλεοπτικής αγοράς για το ηµόσιο (εταιρείες εγγεγραµµένες στο Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ µέχρι τον Μάϊο 2003) Επωνυµία Εταιρείας Χρονολογία Εγγραφής & Αριθµός Πρωτοκόλλου The Market Research Center / Ε/19/12/1997 FOCUS Αθηναϊκό Κέντρο Ερευνών ΑΕ /Ε/19/12/1997 AGB Hellas ΑΕ /Ε/2/8/2002 Πηγή: Υπουργείο Τύπου & ΜΜΕ Τµήµα ιοικητικής Εποπτείας Τέθηκε, έτσι, ένα πλαίσιο µέσα στο οποίο κινείται το ηµόσιο µε στόχο τη διαφάνεια και τον έλεγχο των µετόχων, ένα θέµα που έχει απασχολήσει και απασχολεί την Ελληνική κοινωνία. 2 Στο άρθρο 27 1 του Νόµου 3166 ΦΕΚ Α 178 2/7/2003 ορίζονται οι εξαιρέσεις για τις ανώνυµες εταιρείες, οι οποίες προσκοµίζουν πιστοποιητικό φορολογικής και ασφαλιστικής ενηµερότητας προς το Ελληνικό ηµόσιο, καθώς και έγγραφο δανειοληπτικής ικανότητας από αξιόχρεο πιστωτικό ίδρυµα. 9

10 Παράδειγµα Ερευνας Αγοράς (market study) από τον ΕΟΤ πριν το 1997 Οι αποφάσεις που λαµβάνονται για την επικοινωνιακή πολιτική σε εθνικό πεδίο πραγµατοποιείται από το Κεντρικό Γραφείο του ΕΟΤ (Προεδρικό ιάταγµα 884/76, άρθρο 26 2). Πριν από τις 19/12/1997 (ηµεροµηνία εγγραφής της πρώτης εταιρείας ερευνών), ο ΕΟΤ είχε αναθέσει την πρώτη µεγάλη έρευνα αγοράς για τον ελληνικό τουρισµό, η οποία επελέγη µε διαγωνισµό, στην κοινοπραξία Alpha Finance A.E.- Market Analysis, ανάµεσα σε δέκα συνολικά κοινοπραξίες που είχαν καταθέσει προσφορές. Το κόστος µελέτης καλύφθηκε µε κονδύλια του Β Κοινοτικού Πλαισίου Στήριξης και ανήλθε στα ευρώ (Υπουργείο Ανάπτυξης- Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης, Έρευνα Αγοράς 1997; Τα Νέα 17/10/1997). Η ανάθεση της διαφηµιστικής προβολής του ηµοσίου πραγµατοποιείται σύµφωνα µε το άρθρο 5 1, 2 του Προεδρικού ιατάγµατος 261 οι αναθέσεις διαφηµιστικών υπηρεσιών ή παραγωγής διαφηµιστικού µηνύµατος συνάπτονται µετά από ανοικτό ή κλειστό διαγωνισµό και συνήθως όχι µε άµεση διαπραγµάτευση. Έτσι ακόµη και αν µία διαφηµιστική εταιρεία συνεργάζεται επιτυχώς επί σειρά ετών για τη διαφηµιστική προβολή ενός φορέα του ηµοσίου, θα πρέπει κάθε έτος να προκηρύσσεται διαγωνισµός στα πλαίσια του οποίου θα αποφασιστεί ποια θα είναι η διαφηµιστική εταιρεία που θα αναλάβει την προβολή του φορέα για το επόµενο έτος. Η διαδικασία αγοράς χώρου και χρόνου για τη διαφήµιση προϊόντος/ υπηρεσίας στα µέσα αποτελεί µία επίπονη και χρονοβόρα διαδικασία και πολλές φορές ένα αυτόνοµο κοµµάτι της διαφηµιστικής δραστηριότητας µε το οποίο είθισται να ασχολείται το γραφείο µέσων (media shop). Μία διαφηµιστική εταιρεία είναι δυνατό να συνεργαστεί µε ένα γραφείο µέσων, σε περίπτωση που ο διαφηµιζόµενος επιθυµεί να αγοράσει χώρο και χρόνο στα µέσα µε ή χωρίς τη δηµιουργία του διαφηµιστικού µηνύµατος. Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού: Παράδειγµα ανάθεσης διαφηµιστικών υπηρεσιών σε γραφείο µέσων (media shop) δίχως την δηµιουργία διαφηµιστικού µηνύµατος από τη διαφηµιστική εταιρεία Υπάρχει περίπτωση το δηµιουργικό κοµµάτι για µία διαφηµιστική εκστρατεία ενός προϊόντος/ υπηρεσίας να έχει δηµιουργηθεί στο εξωτερικό και έτσι ο διαφηµιζόµενος πελάτης να µη χρειάζεται όλες τις υπηρεσίες της διαφηµιστικής εταιρείας (διαφηµιστική εταιρεία πλήρων υπηρεσιών Ζώτος, 1992; Jefkins and Yadin, 2000). Για παράδειγµα, ο Κυπριακός Οργανισµός Τουρισµού, ο οποίος είναι δηµοσίου δικαίου οργανισµός και δηµιουργεί όλο το διαφηµιστικό υλικό στην Αγγλία, όταν παρουσιάζει την καµπάνια στην Ελλάδα, πραγµατοποιείται µία αναπροσαρµογή που γίνεται από κάποιο γραφείο-ατελιέ. Ετσι, προκηρύσσεται διαγωνισµός από το δηµόσιο -βάσει Προεδρικού ιατάγµατος υπ αριθµό 261/1997- και η διαφηµιστική εταιρεία λαµβάνει µέρος µε στόχο την ανάθεση των υπηρεσιών εκείνων που σχετίζονται µε την αγορά χώρου και χρόνου. 10

11 Στο άρθρο 4 2 του Προεδρικού ιατάγµατος 261 περιγράφονται οι υποχρεώσεις του ηµοσίου όσον αφορά στη διαφηµιστική του προβολή και την κατανοµή του διαφηµιστικού κονδυλίου στα µέσα ενηµέρωσης όπου ποσοστό 40% του διαφηµιστικού κονδυλίου ποσοστό 10% του διαφηµιστικού κονδυλίου ποσοστό 30% επί του 40% του διαφηµιστικού κονδυλίου για τα έντυπα µέσα ποσοστό 30% επί του 10% του διαφηµιστικού κονδυλίου για το ραδιόφωνο δαπανάται στα έντυπα µέσα δαπανάται στο ραδιόφωνο δαπανάται για περιφερειακά* έντυπα µέσα δαπανάται για περιφερειακούς* ραδιοφωνικούς σταθµούς *Περιφερειακά µέσα ορίζονται είναι οι τηλεοπτικοί και ραδιοφωνικοί σταθµοί και οι επιχειρήσεις έκδοσης εφηµερίδων και περιοδικών που δεν περιλαµβάνονται στα όρια των νοµών Αττικής και Θεσσαλονίκης σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 261, άρθρο 2 8. Σύµφωνα µε το Προεδρικό ιάταγµα 60 (ΦΕΚ Α 53 15/4/1997), οι φορείς του ηµοσίου οφείλουν να υποβάλλουν καταστάσεις -µέχρι την 31 Μαρτίου κάθε έτους- µε τις διαφηµιστικές δαπάνες που πραγµατοποίησαν κάθε έτος στη ιεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ και στο Τµήµα Ελέγχου ιαφάνειας του Εθνικού Συµβουλίου Ραδιοτηλεόρασης (ΕΣΡ) (άρθρο 2). Παράλληλα, πραγµατοποιούνται µετρήσεις των διαφηµιστικών µηνυµάτων είτε από αρµόδιους φορείς (άρθρο 1 Υπουργική Απόφαση 6963/Ε/14/4/1997, ΦΕΚ Β /4/1997), ή από το ΕΣΡ (άρθρο 2), ή από αναγνωρισµένες εταιρείες µέτρησης διαφηµιστικών µηνυµάτων (άρθρο 3). Επίσης, οι εταιρείες που αναλαµβάνουν την προβολή του ηµοσίου υποχρεούνται να υποβάλλουν στη ιεύθυνση Εποπτείας του Υπουργείου Τύπου και ΜΜΕ, µέχρι την 20 η ηµέρα κάθε µήνα, αναλυτική κατάσταση σχετικά µε το αντικείµενο, την ποσότητα και την αξία για κάθε συγκεκριµένο έντυπο ή ηλεκτρονικό µέσο ενηµέρωσης στο οποίο πραγµατοποιήθηκαν, καθ υπόδειξη ή εντολή τους, οι αντίστοιχες καταχωρήσεις ή µεταδόσεις κατά τη διάρκεια του προηγούµενου µήνα. Στη συνέχεια παρατίθεται ένα παράδειγµα προκήρυξης ηµοσίου για την ανάληψη επικοινωνιακής πολιτικής από αρµόδιες εταιρείες στο οποίο ο αναγνώστης µπορεί να διαπιστώσει την παρουσία των διατάξεων σχετιζόµενες µε το ηµόσιο και την προβολή του, όπως ήδη έχουν αναφερθεί. Το παράδειγµα είναι από την Προκήρυξη του Ελληνικού Οργανισµού Τουρισµού για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκστρατεία ολοκληρωµένης Επικοινωνίας του Οργανισµού. 11

12 Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού: Παράδειγµα προκήρυξης ηµοσίου για διεθνή πρόσκληση ενδιαφέροντος για το 1997 Αναθέτουσα Αρχή ΕΟΤ ιευθύνσεις ιαφήµισης, ηµοσίων Σχέσεων Περιεχόµενα της Προκήρυξης 1. Περίληψη Προκήρυξης 2. Αναλυτική Προκήρυξη 2.1 Αντικείµενο του έργου 2.2 Αποστολή, στόχοι & προδιαγραφές προς Επικοινωνίας 2.3 Αµοιβή προς εταιρείας 2.4 Αξιολόγηση των προσφορών 2.5 Οροι συµµετοχής 2.6 Πρόσθετες υποχρεώσεις του Αναδόχου 2.7 Πνευµατικά δικαιώµατα 2.8 Ρήτρες και εγγυοδοσία 2.9 Επιτροπή διεξαγωγής διαγωνισµού- ιαδικασία επιλογής Αναδόχου 2.10 Αποτελέσµατα του διαγωνισµού 2.11 Τιµολόγηση 2.12 Εξόφληση λογαριασµών-όροι πληρωµής 2.13 Τόπος και χρόνος διεξαγωγής διαγωνισµού 3 Εντυπα Πρότασης προς συµπλήρωση Ο Ελληνικός Οργανισµός Τουρισµού (ΕΟΤ) προκηρύσσει διεθνή ανοικτό διαγωνισµό για την επιλογή Αναδόχου, ο οποίος θα αναλάβει την εκστρατεία ολοκληρωµένης Επικοινωνίας του Οργανισµού για το Οι βασικοί όροι του διαγωνισµού είναι οι εξής: 1. Η έδρα του Αναδόχου πρέπει να είναι η Αθήνα. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος εδρεύει σε άλλο µέρος της Ελλάδος ή σε άλλη χώρα, είναι υποχρεωµένος να διαθέτει ή να συστήσει στην Αθήνα γραφείο στελεχωµένο και κατάλληλα εξοπλισµένο για την υλοποίηση του έργου, για περίοδο τουλάχιστον ενός έτους. 2. Στο διαγωνισµό µπορούν να συµµετέχουν αυτοτελώς νοµικά πρόσωπα ή κοινοπραξίες τους. Οι κοινοπραξίες είναι δεκτές, εφ όσον κάθε µέλος της κοινοπραξίας θα προσφέρει διακεκριµένα υπηρεσίες και αντίστοιχο έργο, το οποίο δεν θα προσφέρεται από άλλο µέλος. Κάθε εξειδικευµένο µέλος της κοινοπραξίας πρέπει να µπορεί να αποδείξει την ειδίκευσή του. 3. Οι ενδιαφερόµενοι θα καταθέσουν πρόταση για το σύνολό της ολοκληρωµένης εκστρατείας Επικοινωνίας. 4. Ουδεµία εναλλακτική πρόταση ή προσφορά γίνεται αποδεκτή. 5. Η διάρκεια της σύµβασης του Αναδόχου θα καλύπτει την περίοδο ενός έτους από την ανάθεση. Η σύµβαση δεν θα παρατείνεται. Ο ΕΟΤ έχει τη δυνατότητα να συνάψει σύµβαση για την εκστρατεία Επικοινωνίας του Οργανισµού για το 1998 από την 1 Αυγούστου 1997, χωρίς υποχρέωση ανάθεσης της νέας σύµβασης στον Ανάδοχο που θα επιλέξει για την εκστρατεία Επικοινωνίας για το Ο συνολικός προϋπολογισµός του έργου θα είναι της τάξεως των δρχ. έξι (6) δισεκατοµµυρίων. 7. Οι προτάσεις θα κατατεθούν στον ΕΟΤ. Αµερικής 2, Αθήνα, γραφείο 117, όροφος 1 ος το αργότερο µέχρι τις 25 Νοεµβρίου 1996 και ώρα 14: Για την συµµετοχή στον 12

13 διαγωνισµό οι ενδιαφερόµενοι θα πρέπει να καταθέσουν εγγυητική επιστολή ποσού δρχ. είκοσι πέντε (25) εκατοµµυρίων. 9. Οι προτάσεις των ενδιαφεροµένων θα έχουν το εξής περιεχόµενο: α. Εισαγωγή. β. Μέγεθος του ενδιαφεροµένου στην Ελλάδα (κύκλος εργασιών τελευταίας τριετίας, µόνιµο προσωπικό, υποδοµή, κατανοµή του κύκλου εργασιών σε µεγάλους, µεσαίους και µικρούς πελάτες). Σηµείωση: Για τους ενδιαφερόµενους του εξωτερικού θα γίνει περιγραφή του γραφείου που θα ιδρύσουν στην Ελλάδα. γ. Γενική περιγραφή δικτύου σε παγκόσµια κλίµακα καθώς και αναλυτική περιγραφή δικτύου σε παγκόσµια κλίµακα για περιφερειακές υπηρεσίες (δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις, business to business, events, lobbying, direct marketing, κλπ). Στην περιγραφή θα περιληφθούν τα ονόµατα και βασικά βιογραφικά στοιχεία των επαγγελµατιών που συνθέτουν την οµάδα έργου. δ. Στρατηγική προσέγγισης της εκστρατείας ολοκληρωµένης επικοινωνίας µε βάση την αναλυτική περιγραφή της παρούσας προκήρυξης. Η ανάπτυξη της στρατηγικής δεν θα υπερβαίνει τις πέντε (5) σελίδες κειµένου. ε. ηµιουργική προσέγγιση και απεικόνιση των ιδεών ώστε να είναι σαφείς και κατανοητές. Η υλοποίηση θα καλύπτει όλο το πλάτος της επικοινωνίας. στ. Στρατηγική µέσων επικοινωνίας, σχεδιασµό µέσων και προγράµµατα διαφηµιστικών εµφανίσεων. ζ. Στρατηγική και πρόγραµµα υλοποίησης πρόσθετων επικοινωνιών marketing, όπως δηµόσιες σχέσεις, business to business, lobbying, direct marketing κλπ. η. Για όλα τα παραπάνω µε τα στοιχεία δ, ε, στ και ζ θα υπάρχει αιτιολογηµένη αναφορά κόστους κατά προτεινόµενη κατηγορία δαπάνης. 10. Οι ενδιαφερόµενοι θα δεσµευθούν για: α. ιακοπή και µη ανάληψη κάθε σχέσης µε λογαριασµό επικοινωνίας τουρισµού άλλης χώρας τον οποίο χειρίζονται, εφ όσον αναλάβουν το έργο. β. Μη χρησιµοποίηση εκ των υστέρων υπεργολάβων που δεν θα έχουν προταθεί/ περιληφθεί στις προτάσεις. 11. Η ισχύς των προσφορών θα είναι εξήντα (60) ηµερών. Ο Ανάδοχος που θα επιλέγει, θα δεσµεύεται µε την πρόταση του για επιπλέον τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες. 12. Οι προτάσεις θα έχουν συνταχθεί στην ελληνική γλώσσα. Ο ΕΟΤ εφόσον το κρίνει σκόπιµο θα οργανώσει συνάντηση για ενηµέρωση των ενδιαφεροµένων µετά από προηγούµενη ειδοποίησή τους. Στη συνάντηση θα είναι παρόντες όσοι ενδιαφερόµενοι παρέλαβαν µε επιστολή τους την αναλυτική προκήρυξη του διαγωνισµού. Πηγή: ΕΟΤ (1997) Αναλυτική Προκήρυξη ιεθνούς Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ιευθύνσεις ιαφήµισης, ηµοσίων Σχέσεων. 13

14 Ανάλυση σηµείων προκήρυξης για ολοκληρωµένη Επικοινωνία του ΕΟΤ για το 1997 Ο προϋπολογισµός διακρίνεται σε τέσσερα µέρη: *άµεση διαφήµιση *έµµεση διαφήµιση, προώθηση και προβολή, * δηµόσιες και διεθνείς σχέσεις *µέτρηση της αποτελεσµατικότητας της Επικοινωνίας. Η αµοιβή της εταιρείας Επικοινωνίας ορίζεται σε 10% επί της καθαρής (net) τιµής των τιµολογίων µε υποχρέωσή της για επιστροφή στον ΕΟΤ όλων των εκπτώσεων. Εξαιρούνται αµοιβής τα έξοδα παραγωγής διαφήµισης. Σηµειώνεται ότι η πρόταση µείωσης του ποσοστού αµοιβής δεν αποτελεί για τον ΕΟΤ κριτήριο επιλογής µιας εταιρείας Επικοινωνίας. Σε ότι αφορά τις εξωτερικές παραγωγές (ταινίες, εκτυπώσεις, διαχωρισµοί, slides, κλπ) η εταιρεία Επικοινωνίας θα οφείλει να προσκοµίσει µε τις αρχικές προτάσεις της τρεις προσφορές από τους δέκα µεγαλύτερους σε όγκο εργασιών (αντίστοιχους ανά είδος εργασίας) οίκους παραγωγής που υπάρχουν στην αγορά. Η εταιρεία Επικοινωνίας οφείλει να καταθέσει µε τις προτάσεις τιµοκαταλόγους εσωτερικών δηµιουργικών εργασιών µε ειδική έκπτωση για τον ΕΟΤ 20%. Ποσό µέχρι 50 εκατοµµύρια από τα 6 δις δραχµές διατίθεται για έρευνες αποτελεσµατικότητας της εκστρατείας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να υποβάλει στον ΕΟΤ προτάσεις για συγκεκριµένες έρευνες ανά χώρα. Ο ΕΟΤ διατηρεί το δικαίωµα να κρίνει ποιες από τις υποβαλλόµενες προτάσεις θα υλοποιηθούν. Πρόσθετες υποχρεώσεις του αναδόχου Ο ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να πιστοποιεί την προβολή ανά µέσο ως εξής: α) Τηλεόραση Ραδιόφωνο: η πιστοποίηση θα γίνεται από αναγνωρισµένη εταιρεία καταγραφής και µέτρησης διαφηµιστικής δαπάνης (εταιρεία monitor). β) Αφισοκόλληση: Η πιστοποίηση θα γίνεται µε παράδοση σε εκπρόσωπο ή επιτροπή εκπροσώπων του ΕΟΤ (επιτόπου επίσκεψη στους χώρους όπου θα υπάρχει αφισοκόλληση). γ) Σε ότι αφορά τα έντυπα θα πρέπει αυτά να αποστέλλονται από τον ανάδοχο στον ΕΟΤ εντός 10 ηµερών από την ηµεροµηνία κυκλοφορίας τους. Προτάσεις µέσων Ο ανάδοχος προ της υπογραφής της σύµβασης αναλαµβάνει την υποχρέωση να υποβάλλει στον ΕΟΤ αναλυτικές προτάσεις µέσων ανά χώρα λαµβάνοντας υπόψη τις οιεσδήποτε υποδείξεις του ΕΟΤ. Τα ανά χώρα media plans θα αναφέρουν λεπτοµερώς την προβολή ανά µέσο αναλυτικά κοστολογηµένη, τις χρονικές περιόδους εµφανίσεως και τα επίπεδα αποτελεσµατικότητας ανά µέσο. Ο ΕΟΤ διατηρεί ο δικαίωµα να διαπραγµατευθεί και ο ίδιος τις τιµές έτσι ώστε αποδεδειγµένα να εξασφαλισθούν οι µέγιστες δυνατές εκπτώσεις. Τέλος ο ΕΟΤ επιφυλάσσει στον εαυτό του τη δυνατότητα να αναθέσει σε ελεγκτική εταιρεία (auditors) την πιστοποίηση της ορθής διαδικασίας της τιµολόγησης. 14

15 Πνευµατικά δικαιώµατα Όλο το υλικό εκτύπωσης που θα παραχθεί φωτογραφικό και εικαστικό, θα αποτελέσει περιουσιακό στοιχείο του ΕΟΤ, ελευθέρως υπ αυτού επαναχρησιµοποιούµενο, και θα παραδοθεί στον ΕΟΤ από τον ανάδοχο ταυτόχρονα µε την λήξη της σύµβασης. Τα πνευµατικά και συγγενικά δικαιώµατα για την µε την οποιονδήποτε τρόπο χρήση και εκµετάλλευση του υλικού αυτού, θ ανήκουν απεριορίστως και αποκλειστικά στον ΕΟΤ, παραιτουµένου του αναδόχου παντός επί των παραπάνω δικαιωµάτων. ιαδικασία επιλογής Αναδόχου Ειδικότερα οι υποψήφιοι που έχουν γίνει δεκτοί στον διαγωνισµό θα προσκληθούν να πραγµατοποιήσουν παρουσίαση του έργου και των προτάσεών τους στην ανωτέρω επιτροπή αξιολόγησης. Για το λόγο αυτό οι διαγωνιζόµενοι θα πρέπει να είναι προετοιµασµένοι να παρουσιάσουν διεξοδικότερα τις προτάσεις τους και να απαντήσουν σε σχετικά ερωτήµατα της επιτροπής. Πρακτικό της επιτροπής θα υποβληθεί στον Γενικό Γραµµατέα του ΕΟΤ και θα επέχει θέση εισήγησης προς το ιοικητικό Συµβούλιο του ΕΟΤ. Εγγράφως θα κληθούν οι ενδιαφερόµενοι σε συγκεκριµένο τόπο και χρόνο να παραστούν εις την κλήρωση για την σειρά παρουσιάσεως των προτάσεων ανά ενδιαφερόµενο. Η διάρκεια των παρουσιάσεων για κάθε συµµετέχοντα ορίζεται σε δύο ώρες συµπεριλαµβανοµένων τριάντα λεπτών για ερωτήσεις διευκρινίσεις. Πηγή: ΕΟΤ (1997) Αναλυτική Προκήρυξη ιεθνούς Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ιευθύνσεις ιαφήµισης, ηµοσίων Σχέσεων. Μέσα από την Προκήρυξη του ΕΟΤ µπορεί να διαπιστωθεί η παρουσία των νοµοθετικών διατάξεων που έχουν αναλυθεί όσον αφορά για παράδειγµα στις αµοιβές της Εταιρείας Επικοινωνίας (εκπτώσεις, τιµολόγια) ή στη συνεργασία της διαφηµιστικής εταιρείας µε τα µέσα. Συµπεράσµατα Θα µπορούσε να ειπωθεί ότι η ανάληψη της διαφηµιστικής προβολής του ηµοσίου αποτελεί µία διαδικασία η οποία εκτός των απαραίτητων αρµοδιοτήτων µίας διαφηµιστικής εταιρείας απαιτεί και προσοχή στις λεπτοµέρειες και την καταγραφή όλων των ενεργειών οι οποίες θα πραγµατοποιηθούν. Το άτοµο που θα ασχοληθεί µε τη διαφήµιση οφείλει να γνωρίζει την ύπαρξη των διατάξεων αυτών -για παράδειγµα, τις διατάξεις που είναι σχετιζόµενες µε το ασυµβίβαστο στην ιδιοκτησία των µέσων και έπειτα να µπορεί, ανάλογα µε την περίπτωση, να εντριφήσει περισσότερο εµπεριστατωµένα. 15

16 Βιβλιογραφία Altbach, G.P. and Hoshino, S.E., (1995) International Book Publishing, An Encyclopaedia, London and Chicago: Fitzroy Dearborn Publishers. Belch, G. and Belch, M. (1998) Advertising and Promotion, An Integrated Marketing Communications Perspective, (4 th ed), Boston: McGraw Hill. Υπουργείο Ανάπτυξης-Β Κοινοτικό Πλαίσιο Στήριξης (1997) Έρευνα Αγοράς για τον Ελληνικό Τουρισµό, Αθήνα: Market Analysis EPE. ελούκα-ιγγλέση, Κ. (1998) Ελληνικό και Κοινοτικό ίκαιο του Καταναλωτή, Αθήνα- Κοµοτηνή: Σάκκουλα. ΕΟΤ (1997) Αναλυτική Προκήρυξη ιεθνούς Πρόσκλησης Ενδιαφέροντος, ιευθύνσεις ιαφήµισης, ηµοσίων Σχέσεων, Αθήνα: ΕΟΤ. Ζώτος, Γ. (1992) ιαφήµιση, Σχεδιασµός και Λειτουργία στα πλαίσια της επιχείρησης, Τόµος Α, Θεσσαλονίκη: University Studio Press. Jefkins, F. and Υadin, D. (2000) Advertising, (4 th ed), Essex: Financial Times-Prentice Hall. Καράκωστας, Ι. Τσεβάς, Α. (2000) Η νοµοθεσία των ΜΜΕ, Αθήνα: Σάκκουλα. Λιακόπουλος, Θ. (1997) Συγκριτική ιαφήµιση, Η προστασία του καταναλωτή στην Ενιαία Ευρωπαϊκή Αγορά, Αθήνα: Υπουργείο Εµπορίου & Εκδόσεις Γνώση. Νόµος 1989/1991, ΦΕΚ Α /12/1991. Νόµος 2328/1995, ΦΕΚ Α 159 3/8/1995. Νόµος 2429/1996, ΦΕΚ Α /7/1996. Νόµος 2644/1998, ΦΕΚ Α /10/1998. Νόµος 2946/2001, ΦΕΚ Α 224 8/10/2001. Νόµος 3166/2003, ΦΕΚ Α 178 2/7/2003. Ντάνος, Σ. (2005) The Ethical and Legislative dimension of the consumers protection according to the Maastricht Treaty, Archives of Economic History, XVII (1), Προεδρικό ιάταγµα 60/1997, ΦΕΚ Α 53 15/4/1997. Προεδρικό διάταγµα 100/2000, ΦΕΚ Α 98 17/3/2000. Προεδρικό ιάταγµα 213/1995 ΦΕΚ Α /6/

17 Προεδρικό ιάταγµα 261/1997, ΦΕΚ Α 186, 23/9/1997 Προεδρικό ιάταγµα 310/1996, ΦΕΚ Α 214, 29/8/1996. Προεδρικό ιάταγµα 884/76, FEK 325 A, 2-8/12/1976). Τα Νέα 17/10/1997 Έρευνα Αγοράς από τον ΕΟΤ. 17

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α')

Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') Π.Δ. 261/97 (ΦΕΚ 186 Α') : Για τη διαφάνεια στην διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. 'Εχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader +

Κοινοτική Πρωτοβουλία. Leader + Κοινοτική Πρωτοβουλία Leader + ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗ ΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΕΚ ΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΤΟΥ Τ.Π. Κ.Π. LEADER+ Η Ανώνυµη Αναπτυξιακή Εταιρία ΟΤΑ «ηµοσυνεταιριστική

Διαβάστε περισσότερα

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να

παρελθόν βάσει του Καταστατικού, ανώνυμες, πρέπει κατά την υποβολή της προσφοράς να έχει ολοκληρωθεί η τροποποίηση του Κατασταστικού της Εταιρείας να Π.Δ. 82/96 (ΦΕΚ Α' 66) : Ονομαστικοποίηση των μετοχών Ελληνικών Ανωνύμων Εταιρειών που μετέχουν στις διαδικασίες ανάληψης έργων ή προμηθειών του Δημοσίου ή των Νομικών Προσώπων του ευρύτερου δημόσιου τομέα

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΕΞΑΓΩΓΙΚΩΝ ΠΙΣΤΩΣΕΩΝ Αρ. Πρωτ: 404/18-03-2015 Ημερομηνία: 18-03-2015 Α Π Ο Φ Α Σ Η ΘΕΜΑ: Διαγωνισμός με διαδικασία διαπραγμάτευσης για την επιλογή Αναδόχου για το Έργο «Αντασφάλιση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό

1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό 1. Τα Κυριότερα Εργαλεία Ενηµέρωσης και Ευαισθητοποίησης σχετικά µε τον Εθελοντισµό Τα κυριότερα επικοινωνιακά εργαλεία ή µέσα που µπορούν να χρησιµοποιηθούν για την ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση σχετικά

Διαβάστε περισσότερα

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως:

Με τις ανωτέρω διατάξεις τροποποιούνται ή συμπληρώνονται αναλόγως οι διατάξεις του Κώδικα ΦΠΑ (ν.2859/2000), ως ακολούθως: Αθήνα, 23.07.2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΜΜΕΣΗΣ ΦΟΡΟΛΟΓΙΑΣ ΤΜΗΜΑ Α «ΦΠΑ» Ταχ. Δ/νση : Σίνα 2-4

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ

ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΥΠ. ΑΡ. 3644/26.07.2013 ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ 1) Ερώτηση: Στο ΑΡΘΡΟ 1, παράγραφος 1.1. Πλαίσιο Υλοποίησης του Έργου, στους Ειδικούς Στόχους του ΕΣΠΑ, στον αριθμό 10 αναφέρεται

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ:

ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΜΕΣΩ ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΟΧΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΓΙΑ ΑΝΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΣΤΟΧΟΥ «ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΔΑΦΙΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Θεσσαλονίκη: 09/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 300258/ ΥΔ 900 ΑΔΑ: ΤΕΥΧΟΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας»

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» Ερώτημα 1 ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: «Παροχή υπηρεσιών Δημοσιότητας του έργου Κυψέλες Επιχειρηματικότητας» «Δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο της προκήρυξης του ως άνω διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου:

«Προβολή του έργου και των δράσεων της ΕΣΕΕ» Διευκρινίσεις επί της Διακήρυξης του Διαγωνισμού για την επιλογή Αναδόχου του έργου: ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ «Προβολή του έργου των δράσεων της ΕΣΕΕ» ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης

ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ αναφορικά με την Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για τη σύνταξη και έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης 1. Απαιτείται εμπειρία αποκλειστικά σε 1 κτίριο γραφείων μεγαλύτερου

Διαβάστε περισσότερα

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ.

Ραδιοτηλεοπτική κάλυψη της προεκλογικής περιόδου των βουλευτικών εκλογών της 25ης Ιανουαρίου 2015 ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΝΑ ΕΠΑΝΑΛΗΦΘΕΙ Η ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ ΣΤΗ ΔΙΑΥΓΕΙΑ ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 1/13.01.2015 Σήμερα ημέρα Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015 και ώρα 13:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση,

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΜΕΛΕΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΩΝ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑ ΩΝ ΤΗΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ΗΜΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ: 1. ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ 2. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 3. ΕΝ ΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ 4. ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ ΕΝΔΙΑΜΕΣΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ Ταχ. Δ/νση : Υψηλάντη 12 Ταχ.Κωδ. : 35100 - Λαμία ΗΜΕΡ/ΝIA ΑΝΑΡΤΗΣΗΣ Τηλέφωνο : 22313 50900 ΣΤΗΝ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ-ΥΠΟ ΟΜΩΝ-ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ ΚΡΑΤΙΚΟΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑΣ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ «ΜΑΚΕ ΟΝΙΑ» ΤΜΗΜΑ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Ταχυδρ. ιεύθυνση:τ.θ.22605 55103-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ.

ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΙΛΙΟΥ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΡΓΟ : ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΠΕΡΙΦΡΑΞΕΩΝ ΣΕ ΑΘΛΗΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ. K.Μ. : Π 47/ 2014 ΠΡΟΫΠ. : 5.000,00 ( με Φ.Π.Α.) K.A. : 15.6261.0002 ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ Η

Διαβάστε περισσότερα

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης

Οδηγός Προμηθειών. Ειδικού Λογαριασμού Κονδυλίων Έρευνας. Πολυτεχνείου Κρήτης Οδηγός Προμηθειών Ειδικού Κονδυλίων Έρευνας Πολυτεχνείου Κρήτης Χανιά, Οκτώβριος 2010 Ι. Εισαγωγή Ο παρών Οδηγός έχει κύριο σκοπό την περιγραφή των ενεργειών που απαιτούνται για προμήθειες ειδών ή/και

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ ΕΥΣΗΣ ---------------------- Ταχ. /νση: Πλ. Μπακογιάννη 2 Ταχ. Κώδικας: 62 400 Τηλέφωνο: 2325 3 50108 Φαξ: 2325

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η

ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ Α Π Ο Φ Α Σ Η ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΝ ΕΚΛΟΓΙΚΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 9 Μαΐου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθ. πρωτ. οικ.: 18009 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Κ.Υ. ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης.

Για τη διαφάνεια στη διαφημιστική προβολή του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα από τα έντυπα και τα ηλεκτρονικά μέσα ενημέρωσης. ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΚΡΑΤΙΚΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ Ενοποιημένο κείμενο: Π.Δ. 261/1997 (ΦΕΚ Α'/186), Π.Δ. 60/1997 (ΦΕΚ Α'/53) Ν.3021/2002 (ΦΕΚ Α'/143), Ν.3166/2003 (ΦΕΚ Α'/178), Ν. 3444/2006(ΦΕΚ Α /46) Για τη διαφάνεια

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ. Απόφαση υπ αριθµ. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Πάτµος, 18 Ιουλίου 2014 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ Αριθµ. Πρωτ.: 1351 ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Απόφαση υπ αριθµ. 107 Θέµα: «ιενέργεια της υπηρεσίας: Λογιστική

Διαβάστε περισσότερα

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο.

«13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών και ηλεκτρονικά παρεχόμενων υπηρεσιών σε μη υποκείμενους στο φόρο. 1. Η παράγραφος 13 του άρθρου 14, του Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας, ο οποίος κυρώθηκε με το ν. 2859/2000 (Α 248), όπως ισχύει, αντικαθίσταται ως εξής: «13. Παροχή τηλεπικοινωνιακών, ραδιοφωνικών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 06-04-2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: 164076 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΕΙΡΑΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Διεύθυνση: Ακτή Ποσειδώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας

ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας ΠΡΟΕ ΡΙΚΟ ΙΑΤΑΓΜΑ 160/3-8-99 (ΦΕΚ-157 Α') Οροι, προυποθέσεις και διαδικασία για τη σύσταση και λειτουργία των Ιδιωτικών Γραφείων Συµβούλων Εργασίας Έχοντας υπόψη : 1. Τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ

Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΤΑΑ ΑΝΤΩΝΗΣ ΣΕΛΛΙΑΝΑΚΗΣ Αθήνα : 30-01-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αρίθμ. Πρωτ: 32311 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ EΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΡΟΣ :ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΟΥΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠ ΑΡΙΘ. 02/2015 ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΚΑΙ ΞΕΝΟΓΛΩΣΣΩΝ ΔΙΔΑΚΤΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή

ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ. «Προσδιορισµός. επικοινωνιακής στρατηγικής και εφαρµογή ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΚΠΣ 2000- ΕΙ ΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ, ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΥ & ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΧΕ ΙΟ ΤΕΥΧΟΥΣ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑ ΟΧΟΥ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ «Προσδιορισµός

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002392668 2014-11-10

14PROC002392668 2014-11-10 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗMΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση : Βασ. Όλγας 198 Ταχ. Κώδικας : 54008, Θεσ/νίκη Πληροφορίες : Σ.Πουσίνη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ.5 /06.05.2014 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σήμερα ημέρα Τρίτη 06 Μαΐου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΑΔΑ : Ω84Κ7Λ7-Ξ0Σ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πειραιάς, 03/08/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Αρ. Πρωτ: οικ. 155417 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3849, 30/4/2004 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙ ΤΟΝ ΠΕΡΙ ΡΑΔΙΟΦΩΝΙΚΟΥ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΚΥΠΡΟΥ ΝΟΜΟ Για σκοπούς ολοκλήρωσης της εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - «Οδηγία 89/552/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 3 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr

Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ Γ. ΓΑΚΙΔΗΣ Δικηγόρος Θεσσαλονίκη, Αριστοτέλους 14, ΤΚ 54623, τηλ. 2310235700, fax 2310277178, e-mail: gakidis1@otenet.gr ΠΡΟΣ: α) κ. Γρηγορόπουλο, Πρόεδρο της Π.Ε.Σ.Ε.Δ.Ε. β) κ. Μπαρμπούτη,

Διαβάστε περισσότερα

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 45 Ανήκει στην Προκήρυξη 35/2012 Α.Ε.Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ζ' ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΗΜΟΣΙΑΣ ΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ ΑΡΧΗΓΕΙΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΚΛΑ ΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ

Ημερομηνία αποστολής για δημοσίευση στην Εφημερίδα της Ε.Ε. ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΧΑΝΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Χανιά: 09-09-2009 Αρ. Πρωτ.: 8596 ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ ΕΛΕΥΘΕΡΟ (Περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α') ΤΕΧΝΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΟΥ ΣΥΝΟΛΟΥ Ή ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Μαρούσι, Μάρτιος 2014 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδροµείων (ΕΕΤΤ) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Ετήσιου Προγράμματος 2013 του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ένταξης Υπηκόων Τρίτων Χωρών», Δράση 1.4.α/13 : «Σταυροδρόμια Τέχνης» που εντάσσεται στην Προτεραιότητα 1: «Υλοποίηση

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ ΣΥΜΒΑΣ ΗΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΠΡΟΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΑΜΟΙΒΗ ΑΝΩ ΤΟΥ ΟΡΙΟΥ ΤΗΣ Ο ΗΓΙΑΣ 2004/18 ΤΜΗΜΑ I: ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ I.1) ΕΠΩΝΥΜΙΑ, ΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΗΜΕΙΟ ΕΠΑΦΗΣ ήµος Πάρου ιεύθυνση Τεχνικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης

ΕΣΡ. 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης ΕΣΡ 4 ο Διεθνές Συνέδριο Ε.Ε.Τ.Τ. Ευρυζωνική Σύγκλιση Τηλεπικοινωνιών και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης Αθήνα, 20 Μαϊου 2009 1 Εισαγωγή Είναι γνωστό ότι οι τηλεοπτικοί σταθμοί εκπέμπουν το πρόγραμμά τους με

Διαβάστε περισσότερα

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά.

Δεκτοί στο διαγωνισμό γίνονται φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή συμπράξεις αυτών, που είναι κάτοχοι Βεβαίωσης ΜΕΕΠ για έργα Υδραυλικά. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κρουσίων, Γαλλικού, Πικρολίμνης, Χέρσου, Δοϊράνης, Μουριών, Δροσάτου του Δ. Κιλκίς ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ (Π.Δ. 28/80) Η ΔΕΥΑ ΚΙΛΚΙΣ προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ

ΘΕΜΑΤΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΙΑΤΑΞΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡEΙΑ ΣΕ ΤΑΚΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ. Γ.Ε.ΜΗ. 255501000 - ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ. ν. 2190/1920 «περί

Διαβάστε περισσότερα

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης.

1.4 Τα στοιχεία της 1.3 θα εξετάζονται από την τεχνική Υπηρεσία και οι ελλείψεις θα αναγράφονται στην τεχνική κρίση σαν λόγοι απόρριψης. Σελίδα 1 από 5 1. ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1.1 Οι προσφορές θα πρέπει να περιέχουν όλα τα στοιχεία που ζητούνται από τις συνημμένες Τεχνικές Προδιαγραφές και τις τεχνικές παρατηρήσεις της διακήρυξης με σαφή

Διαβάστε περισσότερα

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6)

Ενότητα 7. Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Ενότητα 7 Άρθρο 7 Αποδείξεις Λιανικών Συναλλαγών (Παράγραφοι 1-6) Άρθρο 7 : Απόδειξη Λιανικής 1. Ο υπόχρεος απεικόνισης συναλλαγών εκδίδει απόδειξη λιανικής, τουλάχιστον διπλότυπη, για κάθε πώληση αγαθού,

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 1/2015 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 12.191,28 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 2.803,99 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 14.995,27 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Τεχνική Έκθεση 2. Κοινό λεξιλόγιο

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΟΥΜΕ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ν. Μουδανιά 26-02-2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αρ.Πρωτ: 5148/26-02-2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΠΡΟΠΟΝΤΙΔΑΣ Ταχ. Διεύθυνση: Μ. Αλεξάνδρου 26 Πληροφορίες: Γρηγόρης Θεοφανίδης Τηλέφωνο: 2373350258 Fax: 2373065791

Διαβάστε περισσότερα

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα,

για τους γραφειακούς χώρους του κτηρίου επί της οδού Π. Π. Γερµανού 3-5 στην Αθήνα, ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 16.11.2015 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & Αρ. Πρωτ. 387729 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΕΝΙΑΙΟ ΤΑΜΕΙΟ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΑ ΑΠΑΣΧΟΛΟΥΜΕΝΩΝ Ε.Τ.Α.Α. ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ: ΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14075/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ARTABILITY» Αργυρούπολη, 11/11/2015 Αρ. Πρωτ. 473 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ: Η Εταιρεία Προστασίας

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύµφωνα µε τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύµων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014

ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ. ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 ΕΘΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΡΑΣΗΣ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ ΟΔΗΓΙΑ Αριθμ. 4 / 01.04.2014 Σήμερα ημέρα Τρίτη 01 Απριλίου 2014 και ώρα 11:00 το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης συνήλθε σε συνεδρίαση, στην οποία παρέστησαν

Διαβάστε περισσότερα

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3.

Τα απαιτούµενα δικαιολογητικά για την καταβολή της ηµόσιας Χρηµατοδότησης περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 3. Καταβολή ενίσχυσης (δηµόσιας χρηµατοδότησης) Η καταβολή της ενίσχυσης ( ηµόσιας Χρηµατοδότησης) που θα λάβετε υπό τη µορφή επιχορήγησης θα εκταµιεύεται από τον ΕΦΕΠΑΕ µέσω µεταφοράς χρηµάτων από το λογαριασµό

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ

ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΧΡΗΣΗΣ ΡΑΔΙΟΣΥΧΝΟΤΗΤΩΝ Μαρούσι, Δεκέμβριος 2006 Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, ΕΕΤΤ Ι. Πρόλογος Η παρούσα δημόσια διαβούλευση

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ

ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΣΧΕΔΙΟ ΥΠΟΥΡΓΙΚΗΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Έχοντας υπόψη: 1).. 2).. 3).. ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Άρθρο 1 Διαδικασία Προέγκρισης των συναλλαγών που υπάγονται στο άρθρο 21 του ν.4321/2015 H συναλλαγή που εμπίπτει στο άρθρο 21 του

Διαβάστε περισσότερα

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις.

ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ. Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ Ν. 1597/1986, Προστασία και ανάπτυξη της κινηματογραφικής τέχνης, ενίσχυση της ελληνικής κινηματογραφίας και άλλες διατάξεις. Αρ. 1 1. Η προστασία της κινηματογραφικής τέχνης αποτελεί υποχρέωση

Διαβάστε περισσότερα

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER)

Διεύθυνση Αποθηκών, Προμηθειών & Μεταφορών Σελίδα 1 από 5 ΑΡΙΘ. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 4 0 8 5 0 9 ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΣΗΜΑΝΣΕΩΝ (SER) Σελίδα 1 από 5 ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 1. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΕΝΗ ΑΞΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ : 15.000,00 2. ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 2.1. Οι προσφορές πρέπει να είναι πλήρεις και να περιλαμβάνουν όλα τα τυπικά και τεχνικά στοιχεία που απαιτεί

Διαβάστε περισσότερα

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116

098/11-2-15 ΤΗΛ. 2410-685231 FAX. 2410-617116 ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ Ε.Κ.Α.Β. Παράρτηµα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ηµεροµηνία: 12-2-2015 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνοµα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΙΘΑΝΗ ΑΠΑΝΗ ΣΕ ΕΥΡΩ ΜΕ Φ.Π.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr

Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473 60316 Fax: 22470 33355 e-mail: dilitap@yahoo.gr ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πάτµος, 9 Νοεµβρίου 2015 ΝΟΜΟΣ Ω ΕΚΑΝΗΣΟΥ Αριθµ. Πρωτ: 1915 ΗΜΟΣ ΠΑΤΜΟΥ ΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΤΜΟΥ Ταχ. /νση: Χώρα Πάτµος Τ.Κ: 855 00 ΠΑΤΜΟΣ Πληρ: Κάππου Αναστασία Τηλέφωνο: 22473

Διαβάστε περισσότερα

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ

ΙΟΥΝΙΟΣ 2014 ΜΑΡΟΥΣΙ, ΑΘΗΝΑ ΣΥΝΟΨΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΗΣ ΗΜΟΣΙΑΣ ΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗΣ ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΣΧΕ ΙΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ, ΙΑΣΥΝ ΕΣΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης

Αναλυτικές ελάχιστες τεχνικές προδιαγραφές της παραπάνω υπηρεσίας αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι της παρούσας ανακοίνωσης ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Δαδιά Τ.Κ. 68400, Τ.Θ. 1413 Τηλ.: 2554032202 Fax: 2554032248 Email: fddadias@yahoo.gr Πληροφορίες: Στ. Τσιαντικούδης Δαδιά, 07 Ιανουαρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 70/2014 ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΒΕΝΖΙΝΗ ΚΙΝΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ 28.144,99 Φ.Π.Α. ΠΟΥ ΑΝΑΛΟΓΕΙ 23% 6.473,35 ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ ΠΙΣΤΩΣΗ 34.618,34 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΜΕΛΕΤΗΣ 1. Διακήρυξη Δημοπρασίας 2. Τεχνική

Διαβάστε περισσότερα

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ

Διασυνοριακό Πρόγραμμα INTERREG III A / PHARE CBC ΕΛΛΑΔΑ ΒΟΥΛΓΑΡΙΑ ΕΝΟΤΗΤΑ Β ΤΕΧΝΙΚΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΡΓΟΥ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) 6ο χλμ. οδού Χαριλάου Θέρμης Τ.Θ. 361 570 01 Θέρμη, Θεσσαλονίκη Τηλ.: (2310) 498.100 Fax: (2310) 498.180

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ Οδός 25 η & Πλ. Αγ. Τριάδας, 16777, Ελληνικό ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.840,00 Φ.Π.Α. 23% : 1.113,20 ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΑΠΑΝΗ : 5.953,20 ΕΥΡΩ C:\p126\ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ 2015\ΜΕΛΕΤΗ 2015.doc 1 ΕΡΓΑΣΙΑ: ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΑΝΑΔΕΙΞΗΣ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΡΓΥΡΟΚΑΣΤΡΟΥ 13 - ΤΚ 50100 ΚΟΖΑΝΗ ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟ 24610 29842 37893 ΦΑΞ 2461037527 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ Κοζάνη, 20-3-2015 Αρ.

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.

ΣΥΜΒΑΣΗ ΑΔΑ: ΒΙΡΜΩΨ8-Γ0Ε. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της ς ς ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας ISO 9001 : 2008 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αχαρνές.10/02/2014 ΔΗΜΟΣ ΑΧΑΡΝΩΝ Αρ. πρωτ.:11508 ΣΥΜΒΑΣΗ Στις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 1 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ Αγώνων Κυπέλλου Επαγγελματικών Ομάδων Α και Β Εθνικής κατηγορίας (Super League-Football League) περιόδου 2014-2015 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΡΑΔΙΟΤΗΛΕΟΠΤΙΚΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΥΠΕΛΛΟΥ ΕΛΛΑΔΑΣ 2014-2015

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΔΩΡΗΤΩΝ ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟΥ ΔΙΑΤΑΓΜΑΤΟΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΚΥΡΩΣΗΣ ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ Έγκριση σύστασης του κοινωφελούς ιδρύµατος µε την επωνυµία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΚΑΤΟΧΩΝ ΚΟΙΝΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ATTICA BANK ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΕ ΕΚΤΑΚΤΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ (ΑΡ.Μ.Α.Ε. 6067/06/Β/86/06) Σύμφωνα με τον κ.ν. 2190/1920 «περί Ανωνύμων Εταιρειών»,

Διαβάστε περισσότερα

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής

Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Σαρωτές για χρήση στον τομέα της πληροφορικής Ημερομηνία δημοσίευσης: 09.06.2010 Είδος σύμβασης: Σύμβαση προμηθειών Προθεσμία: 03.08.2010 Δεδομένα Εγγράφου: 29.07.2010 Τοποθεσία παράδοσης: Irakleio Γεωγραφική

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001)

Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) Κ.Υ.Α. Οικ. Β-10868/764/2003 (Β 265) (Κατ εξουσιοδότηση της παραγράφου 4 του άρθρου 12 του Ν.2963/2001) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, δικαιολογητικών, διαδικασίας κ.λπ. για τη χρηματοδότηση των επενδυτικών

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΤΑΧ. ΚΩΔΙΚΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Δ/ΝΣΗ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΗΛΕΦΩΝΟ FAX Α.Φ.Μ Δ.Ο.Υ ΑΡ. ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΤΗΣ ΒΟΥΛΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΙΟΥ (Άρθρο 16Α παρ. 1,περ. β του ν.3023/2002 όπως προστέθηκε δυνάμει των άρθρων 13 και 33 του ν. 4304/2014, ΦΕΚ Α 234/23.10.2014

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ

ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΣΥΜΦΩΝΗΤΙΚΟ Στην Αθήνα σήμερα την 12η του μήνα Σεπτεμβρίου του έτους 2014 μεταξύ των συμβαλλομένων αφ ενός μεν του στην Αθήνα (Ακαδημίας αριθμ. 22) εδρεύοντος Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΥΣΙΜΩΝ & ΛΙΠΑΝΤΙΚΩΝ 2015-2016 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑ ΑΣ ΑΡΙΘΜ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 ΗΜΟΣ ΑΛΙΑΡΤΟΥ ΘΕΣΠΙΕΩΝ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 169.674,81 ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΥΓΓΡΑΦΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΚΡΗΤΗΣ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΤΑΚΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΑΜΕΣΗΣ ΑΝΑΛΩΣΗΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ

ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ «ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ» 1. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΕΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΟΠΤΕΙΑΣ Ταχ. Δ/ νση : Υπατίας 5, 105 57 ΑΘΗΝΑ ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΛΗΨΗ Σε συνέχεια ερωτημάτων που προέκυψαν σχετικά με την ερμηνεία και την εφαρμογή του Ν 3651/2008 (ΦΕΚ Α 44) «Οδική Βοήθεια

Διαβάστε περισσότερα

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23%

ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ. ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ 23% ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΟΠΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΕΚΤΥΠΩΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΟΛΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 19.500 συν ΦΠΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ»

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ. Νάουσα../../2012. Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΙ ΙΚΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΝΑΟΥΣΑΣ» ΑΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΙΑΚΗΡΥΞΗ.../2012 ΗΜΟΥ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - ΣΧΕ ΙΟ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ Νάουσα../../2012 Αρ. Πρωτ:.. ΣΥΜΒΑΣΗ Νο../. ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh.

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πλ. Νίκης 1 501 00 Κοζάνη ΑΓΡΑΦΙΩΤΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 24613-50360 24610-34068 anastasia.agrafioti@kozanh. Ελληνική ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΧΑΡΩΝ Α Ν Α Ρ Τ Η Τ Ε Α Σ Τ Ο Δ Ι Α Δ Ι Κ Τ Υ Ο Κ ο ζ ά ν η, 5-8 - 2 0 1 5 Δ/ΝΣΗ ΤΜΗΜΑ ΓΡΑΦΕΙΟ Ταχ. Δ/νση Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο Fax e-mail ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε.

Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ: 1919 ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑ: Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΤΩΝ ΜΕΤΟΧΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ Α.Ε. ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΩΝ ΜΕΣΑ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Καβάλα, 03/09/2012 Αρ. πρωτ. : 3337 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση παραγωγής, επιμέλειας και εκτύπωσης έντυπου τουριστικού οδηγού της περιοχής

Διαβάστε περισσότερα

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις.

ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ. Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών ραδιοφωνικών και τηλεοπτικών υπηρεσιών και συναφείς διατάξεις. ΙΣΟΚΡΑΤΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΔΣΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΝΟΜΟΘΕΤΗΜΑΤΟΣ Είδος: ΝΟΜΟΣ Αριθμός: 2644 Έτος: 1998 ΦΕΚ: Α 233 19981013 Τέθηκε σε ισχύ: 13.10.1998 Ημ.Υπογραφής: 09.10.1998 Τίτλος Για την παροχή συνδρομητικών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους

ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013. Ταχ. Δ/νση : Ευαγγελιστρίας 2 Έδρες τους ΕΞΑΙΡΕΤΙΚΩΣ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα 26 Μαρτίου 2013 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ Αριθμ.Πρωτ.:11543 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΤΟΠ. ΑΥΤ/ΣΗΣ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΠΡΟΣ:1.Περιφέρειες της Χώρας

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ

ΑΝΟΙΚΤΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ. εκδήλωσης ενδιαφέροντος για. παραχώρηση δικαιώµατος έρευνας και εκµετάλλευσης υδρογονανθράκων ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ, ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΪΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ Ταχ. /νση: Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα