ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ"

Transcript

1 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ- ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ κε αξ.8666 γηα ηηο Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο ηεο ΑπνθεληξσκΫλεο Οξγαληθάο ΜνλΪδαο Καιαβξύησλ

2 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 6ε Τ.ΠΔ ΠΔΛ/ΟΤ ΗΟΝ.ΝΖΧΝ- ΖΠΔΗΡΟΤ &ΓΤΣΗΚΖ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΝΑΣΟΛΗΚΖ Σκήκα Ταχ. Διεύθυνση Σειέθσλν FAX : : ΑΥΑΨΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Άλσ Βνπισκέλν ΑΙΓΙΟ 26 επηεκβξίνπ 2014 Aξ.Πξση Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η Σο Γενικό Νοσοκομείο Ανατολικής Αχαΐας έχοντας υπόψη: 1. Σις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 60/2007 (ΦΔΚ 64/η.Α / ), πεξί πξνζαξκνγήο ηεο κε αξηζκφ 2004/18/ΔΚ Οδεγίαο ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 31εο Μαξηίνπ 2004 (EL 134/ ) πεξί ζπληνληζκνχ ησλ δηαδηθαζηψλ ζχλαςεο δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ, έξγσλ, πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ. 1.2 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ 150/η.Α / ), πεξί Καλνληζκνχ Πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ (Κ.Π.Γ). 1.3 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3580/2007 (ΦΔΚ 134/η.Α / ) πεξί Πξνκεζεηψλ Φνξέσλ επνπηεπφκελσλ απφ ην Τπνπξγείν Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κεηαγελέζηεξα κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν.3846/2010 (ΦΔΚ 66/η.Α / ) θαη ηζρχεη. 1.4 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.3329/2005 (ΦΔΚ 81/η.Α / ), πεξί Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη ινηπέο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηνλ N. 3527/2007 (ΦΔΚ 25/η.Α/ ) θαη ηζρχεη. 1.5 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2889/2001 (Φ.Δ.Κ. 37/η.Α / ) πεξί Βειηίσζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ηνπ Δζληθνχ πζηήκαηνο Τγείαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 1.6 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2955/2001 (Φ.Δ.Κ. 256/η.Α / ) πεξί πξνκεζεηψλ Ννζνθνκείσλ θαη ινηπψλ κνλάδσλ πγείαο ησλ Πε..Τ θαη άιιεο δηαηάμεηο φπσο ηξνπνπνηήζεθε θαη ηζρχεη 1.7 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2741/1999 (ΦΔΚ 199/η.Α / ), πεξί Δληαίνπ Φνξέα Διέγρνπ ηξνθίκσλ, άιιεο ξπζκίζεηο ζεκάησλ Τπνπξγείνπ Αλάπηπμεο θαη άιιεο δηαηάμεηο, άξζξν 8 (Κξαηηθέο Πξνκήζεηεο), φπσο απηφ ηξνπνπνηήζεθε κε ηα άξζξα 2 ηνπ Ν. 3060/2002 (ΦΔΚ Α 242 / ) θαη 9 Ν. 3090/2002 (ΦΔΚ Α 329 / ) θαη φπσο ην άξζξν απηφ εθαξκφδεηαη κεηά ηελ έλαξμε ηζρχνο ηνπ Ν. 3310/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν.2690/1999 (ΦΔΚ 45/η.Α / ) πεξί Κχξσζεο ηνπ Κψδηθα Γηνηθεηηθήο Γηαδηθαζίαο θαη άιιεο δηαηάμεηο. 1.9 Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3886/ (Φ.Δ.Κ. 173/η.Α / ) πεξί Γηθαζηηθήο Πξνζηαζίαο θαηά ην ζηάδην πνπ πξνεγείηαη ηεο ζχλαςεο ζπκβάζεσλ δεκνζίσλ έξγσλ, θξαηηθψλ πξνκεζεηψλ θαη ππεξεζηψλ ζχκθσλα κε ηελ νδεγία 89/ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Σν Π.Γ. 82/96 πεξί νλνκαζηηθνπνίεζεο ησλ κεηνρψλ ησλ Διιεληθψλ Αλψλπκσλ Δηαηξεηψλ πνπ κεηέρνπλ ζηηο δηαδηθαζίεο αλάιεςεο έξγσλ ή πξνκεζεηψλ ηνπ 2

3 Γεκνζίνπ ή ησλ λνκηθψλ πξνζψπσλ ηνπ επξχηεξνπ δεκφζηνπ ηνκέα φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ην άξζξν 8 ηνπ Ν.3414/2005 ζρεηηθά κε ηελ νλνκαζηηθνπνίεζε ησλ κεηνρψλ ησλ αλσλχκσλ εηαηξεηψλ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 2286/95 (Φ.Δ.Κ. 19/η.Α / ) πεξί πξνκεζεηψλ Γεκνζίνπ Σνκέα θαη Ρπζκίζεηο ζπλαθψλ ζεκάησλ Σηο δηαηάμεηο ηνπ Ν. 3863/2010 (ΦΔΚ 115/η.Α / ) 2. Σις αποφάσεις: 2.1 Σελ αξηζκ. 6311/ ΚΤΑ, (ΦΔΚ 390/Β/ ,ηεχρνο β ) κε ζέκα ηελ έγθξηζε ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πξνκεζεηψλ & Τπεξεζηψλ (ΠΠΤΤ) Μνλάδσλ Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο γηα ην Σελ αξηζ.1974/ απφθαζε ηνπ Τπνπξγνχ Τγείαο (ΦΔΚ 1053/ )νξηζκφο θνξέσλ δηελέξγεηαο γηα ηελ πινπνίεζε ηνπ ΠΠΤΤ 2013 πηζηψζεηο 2014 θαη εμνπζηνδφηεζεο γηα ηε ζπγθξφηεζε ζπιινγηθψλ νξγάλσλ γηα ηε δηεμαγσγή ησλ δηαγσληζκψλ 2.3 Σελ αξηζκ. 1133/ απφθαζε ηεο 6 ε ο Τ.Πε κε ζέκα ηηο νδεγίεο εθηέιεζεο θαη εθαξκνγήο ηνπ ΠΠΤΤ έηνπο 2013, πηζηψζεηο ην αξηζ. πξση. 2053/ έγγξαθν ηεο Δπηηξνπήο Πξνκεζεηψλ Τγείαο, 2.5 ην αξηζ. πξση 9006/ έγγξαθν ηεο 6 εο ΤΠΔ, 2.6 Σελ κε αξηζκ. 8/ απφθαζε Γ. ζέκα 32 ν γηα ηελ έγθξηζε δηελέξγεηαο δ/ζκψλ ζηα πιαίζηα πινπνίεζεο ηνπ ΠΠΤΤ 2013,πηζηψζεηο Σελ κε αξηζκ. 10/ ζέκα 2 ν γηα επαλαπξνθήξπμε ηνπ Γηαγσληζκνχ γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Καιαβξχησλ Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Δ Ι Πξφρεηξν Γηαγσληζκφ, κε ηε δηαδηθαζία ηεο δηαπξαγκάηεπζεο, κε γξαπηέο ζθξαγηζκέλεο πξνζθνξέο γηα ηηο «Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο» κε θξηηήξην θαηαθχξσζεο ηε ρακειφηεξε ηηκή πξνυπνινγηζζείζαο δαπάλεο είθνζη έμη ρηιηάδσλ νρηαθνζίσλ ηξηάληα ηξηψλ επξψ θαη ηξηάληα ηξηψλ ιεπηψλ (26.833,33 ) γηα ηελ Απνθεληξσκέλε Οξγαληθή Μνλάδα Καιαβξχησλ ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ αλαινγνχληα ΦΠΑ. ΣΟΠΟ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΟΠΟ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΣΟΠΟ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΗΜΔΡΟΜΗΝΙΑ ΓΙΔΝΔΡΓΔΙΑ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ Γ.Ν.ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ(ΟΡΓΑΝΙΚ Η ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ 07-Οθησβξίνπ Ηκέξα Σξίηε Γ.Ν.ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ(ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΑΙΓΙΟΤ) 8-Οθησβξένπ-2014 ΖκΫξα ΣεηΪξηε θαη ώξα 10:00κ.κ Πξνζθνξέο πνπ θαηαηίζεληαη κεηά ηελ παξαπάλσ εκεξνκελία θαη ψξα ππνβνιήο πξνζθνξψλ, είλαη εθπξφζεζκεο θαη επηζηξέθνληαη απφ ηελ Τπεξεζία πνπ δηελεξγεί ην δηαγσληζκφ. Η παξνχζα δηαθήξπμε έρεη αλαξηεζεί ζην πξφγξακκα Γηαχγεηα ζηελ ειεθηξνληθή ζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: Γηθαίσκα ζπκκεηνρήο ζην δηαγσληζκφ έρνπλ θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ή ελψζεηο/θνηλνπξαμίεο απηψλ ή ζπλεηαηξηζκνί πνπ πιεξνχλ ηνπο φξνπο πνπ θαζνξίδνληαη ζηε ζπλέρεηα ηεο παξνχζαο. Καηά ηα ινηπά, ν δηαγσληζκφο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηα Μέξε θαη Παξαξηήκαηα πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ παξνχζα θαη απνηεινχλ αλαπφζπαζην κέξνο απηήο. Ο ΓΙΟΙΚΗΣΗ ΣΟΤ Γ. Ν. ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΥΨΣΟΠΟΤΛΟ ΚΨΝ/ΝΟ 3

4 ΜΕΡΟ Α : ΤΝΟΠΣΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΔΗΓΟ ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΚΑΔ ΚΧΓΗΚΟ ΠΠΤΤ ΠΡΟΩΠΟΛΟΓΗΘΔΗΑ ΓΑΠΑΝΖ ΠΖΓΖ ΥΡΖΜΑΣΟΓΟΣΖΖ ΣΟΠΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΥΡΟΝΟ ΠΑΡΑΓΟΖ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ,33 ΓΙΑ ΣΗ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ Σαθηηθφο πξνυπνινγηζκφο ηνπ Γ. Ν Αλαηνιηθήο Αραΐαο ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΧΜΔΝΗ ΟΡΓΑΝΙΚΗ ΜΟΝΑΓΑ ΚΑΛΑΒΡΤΣΧΝ Σκεκαηηθά, εληφο ηξηψλ (3) εκεξψλ απφ ηε ιήςε έγγξαθεο παξαγγειίαο ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ Οξγαληθή Μνλάδα Αηγίνπ 08-Οθησβξίνπ Υακειφηεξε Σηκή ΚΑΣΑΘΔΖ ΓΔΗΓΜΑΣΟ ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ ΤΜΜΔΣΟΥΖ ΥΡΟΝΟ ΗΥΤΟ ΠΡΟΦΟΡΑ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΤΜΒΑΖ Απαηηείηαη Γελ απαηηείηαη Δθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο Δπηά (7)κήλεο 4

5 ΜΔΡΟ Β : ΓΔΝΗΚΟΗ ΟΡΟΗ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ 1.Αληηθεέκελν ηεο Γηαθάξπμεο Αληηθείκελν ηεο Γηαθήξπμεο είλαη νη «Τπεξεζέεο Καζαξηόηεηαο» γηα ηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, ζχκθσλα κε φζα νξίδνληαη ζηελ ηερληθή πεξηγξαθή ηεο Γηαθήξπμεο. 2.Σξόπνο Λάςεο ΔγγξΪθσλ Γηαγσληζκνύ Η δηάζεζε ηεο Γηαθήξπμεο γίλεηαη απφ ηελ ηζηνζειίδα ηνπ Ννζνθνκείνπ: ε πεξίπησζε πνπ ν ελδηαθεξφκελνο επηιέμεη ην σο άλσ ειεθηξνληθφ κέζν γηα ηελ ελεκέξσζή ηνπ θαη θαη επέθηαζε ηελ εθδήισζε ελδηαθέξνληφο ηνπ, κπνξεί, κε δηθή ηνπ επζχλε, λα ελεκεξψλεη κε ηα ζηνηρεία ηνπ (επσλπκία, δηεχζπλζε, αξ. ηειεθψλνπ, αξ. fax, , θ.η.ι.) ην Ννζνθνκείν κε e- mail, ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε ελεκέξσζή ηνπ ζε πεξίπησζε ηπρφλ δηεπθξηλίζεσλ επί ηνπ δηαγσληζκνχ. 3.Σξόπνο θαη Υξόλνο Τπνβνιάο Πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ππνβάιινληαη ζηελ Διιεληθή γιψζζα κέζα ζε ζθξαγηζκέλν θάθειν. ηνλ θάθειν θάζε πξνζθνξάο πξέπεη λα αλαγξάθνληαη επθξηλψο: Η ιέμε «ΠΡΟΦΟΡΑ». Ο πιήξεο ηίηινο ηνπ Τπεξεζίαο: «ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ». Ο αξηζκφο θαη ην ζέκα ηεο Γηαθήξπμεο. Η εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Σα ζηνηρεία ηνπ απνζηνιέα. Δληφο ηνπ παξαπάλσ θπξίσο θαθέινπ πξνζθνξάο ηνπνζεηνχληαη ηα εμήο: Φάθεινο Γηθαηνινγεηηθψλ πκκεηνρήο κε ηελ έλδεημε «ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΤΜΜΔΣΟΥΗ» κε φια ηα απαηηνχκελα θαηά ην ζηάδην απηφ δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία Φάθεινο Σερληθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΣΔΥΝΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε φια ηα ηερληθά θαη ινηπά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν). Φάθεινο Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο κε ηελ έλδεημε «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΦΟΡΑ» κε ηα νηθνλνκηθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο ζε δχν (2) αληίηππα (έλα πξσηφηππν θαη έλα αληίγξαθν). Οη ηξεηο παξαπάλσ θάθεινη θέξνπλ ηηο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. ε πεξίπησζε πνπ ηα ηερληθά ζηνηρεία ηεο πξνζθνξάο δελ είλαη δπλαηφλ, ιφγσ κεγάινπ φγθνπ, λα ηνπνζεηεζνχλ ζηνλ θπξίσο θάθειν, ηφηε απηά ζπζθεπάδνληαη ρσξηζηά θαη αθνινπζνχλ ηνλ θπξίσο θάθειν κε ηελ έλδεημε «ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ ΠΡΟΦΟΡΑ» θαη ηηο ινηπέο ελδείμεηο ηνπ θπξίσο θαθέινπ. Οη πξνζθνξέο δελ πξέπεη λα έρνπλ μέζκαηα, ζβεζίκαηα, πξνζζήθεο, δηνξζψζεηο. Δάλ ππάξρεη ζηελ πξνζθνξά νπνηαδήπνηε πξνζζήθε ή δηφξζσζε, απηή πξέπεη λα είλαη θαζαξνγξακκέλε θαη κνλνγξακκέλε απφ ηνλ πξνζθέξνληα, ην δε αξκφδην φξγαλν παξαιαβήο θαη απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ, θαηά ηνλ έιεγρν, κνλνγξάθεη θαη ζθξαγίδεη ηελ ηπρφλ δηφξζσζε ή πξνζζήθε. Η πξνζθνξά απνξξίπηεηαη, φηαλ ππάξρνπλ ζ απηή δηνξζψζεηο πνπ ηελ θαζηζηνχλ αζαθή, θαηά ηελ θξίζε ηνπ νξγάλνπ αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθνξψλ. Οη πξνζθνξέο κπνξεί λα απνζηέιινληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν θαη παξαιακβάλνληαη κε απφδεημε, κε ηελ απαξαίηεηε, φκσο, πξνυπφζεζε φηη απηέο ζα πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξέο πνπ πεξηέξρνληαη ζηελ Τπεξεζία κε νπνηνδήπνηε ηξφπν, πξηλ απφ ηελ δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ, δελ απνζθξαγίδνληαη αιιά παξαδίδνληαη ζηα αξκφδηα φξγαλα απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ πνπ παξαιακβάλνπλ ηηο πξνζθνξέο, πξν ηεο εθπλνήο ηεο πξνζεζκίαο πνπ θαζνξίδεηαη απφ ηε Γηαθήξπμε, πξνθεηκέλνπ λα απνζθξαγηζηνχλ καδί κε ηηο άιιεο πνπ θαηαηέζεθαλ κε ηελ πξναλαθεξφκελε δηαδηθαζία. 5

6 4.Τπνβνιά ηνηρεέσλ θαη ΓηθαηνινγεηηθΪ πκκεηνράο Οη ζπκκεηέρνληεο νθείινπλ λα θαηαζέζνπλ, ππνρξεσηηθά, καδί κε ηελ πξνζθνξά ηνπο: 1.1 ΦΪθειν δηθαηνινγεηηθώλ ζπκκεηνράο, ν νπνίνο ζα πεξηέρεη, επί πνηλή απνθιεηζκνχ, ηα αθφινπζα θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά: Α. Έιιελεο πνιέηεο: α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 1. Παξαζηαηηθό εθπξνζώπεζεο, εθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζην δηαγσληζκφ κε αληηπξφζσπφ ηνπο. 2. Τπεύζπλε δάισζε ηεο παξ. 4 ηνπ Ϊξζξνπ 8 ηνπ Ν. 1599/1986 (Α/75), φπνπ λα: i. Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. ii. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: - ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε - δσξνδνθία - απάηε - λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο - ππεμαίξεζε - εθβίαζε - πιαζηνγξαθία - ςεπδνξθία - δσξνδνθία - δφιηα ρξενθνπία γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο. iii. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο δελ ηεινχλ: ε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. ε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθφ ζπκβηβαζκφ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο. iv. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο είλαη: αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο). θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ηνπο ππνρξεψζεηο. v. Να δειψλεηαη φηη, νη πξνζθέξνληεο είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν Δπηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο. vi. Να δειψλεηαη φηη, ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο. vii. Να δειψλνληαη: Οη ηπρφλ λνκηθνί πεξηνξηζκνί ιεηηνπξγίαο ηεο επηρείξεζεο. Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη δηαπξάμεη θαλέλα ζνβαξφ επαγγεικαηηθφ παξάπησκα. Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη θεξπρζεί έθπησηνο απφ ζχκβαζε πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκνζίνπ. Όηη ν ππνςήθηνο αλάδνρνο δελ έρεη ηηκσξεζεί κε απνθιεηζκφ απφ ηνπο δηαγσληζκνχο πξνκεζεηψλ ή ππεξεζηψλ ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα. viii. Να δειψλεηαη φηη: Ο πξνζθέξσλ απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο, ησλ νπνίσλ ν πξνζθέξσλ έιαβε πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 6

7 α/α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Β. Αλλοδαποί α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΧΝ 1 Δθφζνλ νη πξνκεζεπηέο ζπκκεηέρνπλ ζηνπο δηαγσληζκνχο κε αληηπξφζσπφ ηνπο, ππνβάιινπλ καδί κε ηελ πξνζθνξά παξαζηαηηθφ εθπξνζψπεζεο. 1 Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), ΑΝΑΛΤΣΙΚΑ ΣΗΝ ΤΠΔΤΘΤΝΗ ΓΗΛΧΗ ηεο παξ.4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986(Α/75), φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 2.1 Να αλαγξάθνληαη ηα ζηνηρεία ηνπ δηαγσληζκνχ, ζηνλ νπνίν ζπκκεηέρνπλ νη πξνζθέξνληεο. Να δειψλεηαη νη πξνζθέξνληεο δελ έρνπλ θαηαδηθαζηεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε: 1. γηα θάπνην ηα αδηθήκαηα ηεο παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ π.δ. 60/2007, δειαδή γηα θάπνην απφ ηα αθφινπζα: ζπκκεηνρή ζε εγθιεκαηηθή νξγάλσζε, φπσο απηή νξίδεηαη ζην άξζξν 2 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο ηεο 98/773/ΓΔΤ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 351 ηεο , ζει. 1). δσξνδνθία, φπσο απηή νξίδεηαη αληίζηνηρα ζην άξζξν 3 ηεο πξάμεο ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 26εο Μαΐνπ 1997 (EE C 195 ηεο , ζει. 1) θαη ζην άξζξν 3 παξάγξαθνο 1 ηεο θνηλήο δξάζεο 98/742/ΚΔΠΠΑ ηνπ πκβνπιίνπ (EE L 358 ηεο , ζει. 2). απάηε, θαηά ηελ έλλνηα ηνπ άξζξνπ 1 ηεο ζχκβαζεο ζρεηηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ νηθνλνκηθψλ ζπκθεξφλησλ ησλ Δπξσπατθψλ Κνηλνηήησλ (EE C 316 ηεο , ζει. 48). λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο, φπσο νξίδεηαη ζην άξζξν 1 ηεο νδεγίαο 91/308/EOK ηνπ πκβνπιίνπ, ηεο 10εο Ινπλίνπ 1991, γηα ηελ πξφιεςε ρξεζηκνπνίεζεο ηνπ ρξεκαηνπηζησηηθνχ ζπζηήκαηνο γηα ηε λνκηκνπνίεζε εζφδσλ απφ παξάλνκεο δξαζηεξηφηεηεο (EE L 166 ηεο , ζει. 77 Οδεγίαο, ε νπνία ηξνπνπνηήζεθε απφ ηελ Οδεγία 2001/97/ΔΚ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, EE L 344 ηεο , ζει. 76), ε νπνία ελζσκαηψζεθε κε ην λ. 2331/1995 (Α 173) θαη ηξνπνπνηήζεθε κε ην λ. 3424/2005 (Α 305). 2. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηεο απάηεο, ππεμαίξεζεο, εθβίαζεο, πιαζηνγξαθίαο, ςεπδνξθίαο, δσξνδνθίαο, δφιηαο ρξενθνπίαο 3. γηα θάπνην απφ ηα αδηθήκαηα ηνπ Αγνξαλνκηθνχ Κψδηθα, ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε (2) ηνπ εδ. α ηεο παξ.2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε πηψρεπζε ή ζε δηαδηθαζία θήξπμεο πηψρεπζεο, 2. ή αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη δελ ηεινχλ: 1. ε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξίπησζε ηνπ άξζξνπ 43 ηνπ Π.Γ. 60/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ ή ζε δηαδηθαζία ζέζεο ζε αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε θαη πησρεπηηθνχ ζπκβηβαζκνχ, ή 2. αλάινγε θαηάζηαζε πνπ πξνθχπηεη απφ παξφκνηα δηαδηθαζία, πνπ πξνβιέπεηαη 7

8 απφ ηηο δηαηάμεηο ηεο ρψξαο εγθαηάζηαζεο ηνπ πξνζθέξνληνο Να δειψλεηαη φηη είλαη: 1. αζθαιηζηηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο ππνρξεψζεηο ηνπο, πνπ αθνξνχλ εηζθνξέο θνηλσληθήο αζθάιηζεο (θχξηαο θαη επηθνπξηθήο) θαη 2. θνξνινγηθά ελήκεξνη σο πξνο ηηο θνξνινγηθέο ππνρξεψζεηο Να δειψλεηαη φηη είλαη εγγεγξακκέλνη ζην νηθείν επηκειεηήξην θαη ην εηδηθφ επάγγεικά ηνπο θαηά ηελ εκεξνκελία δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Να δειψλεηαη φηη ε επηρείξεζή ηνπο δελ ηειεί ζε θάπνηα απφ ηηο αλαθεξφκελεο ζηελ πεξ. (2) ηνπ εδ. γ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007 θαηαζηάζεηο, δειαδή ππφ θνηλή εθθαζάξηζε ή εηδηθή εθθαζάξηζε θαη επίζεο, φηη ε επηρείξεζε δελ ηειεί ππφ δηαδηθαζία έθδνζεο απφθαζεο θνηλήο ή εηδηθήο εθθαζάξηζεο ή ππφ αλάινγεο θαηαζηάζεηο θαζψο θαη δελ έρνπλ θαηαδηθαζζεί κε ακεηάθιεηε απφθαζε γηα αδίθεκα ζρεηηθφ κε ηελ άζθεζε ηεο επαγγεικαηηθήο ηνπο δξαζηεξηφηεηαο θαη δελ ηεινχλ ζε απνθιεηζκφ απφ δηαγσληζκνχο κε βάζε ακεηάθιεηε απφθαζε ηνπ Αξκφδηνπ Τπνπξγνχ Να δειψλεηαη φηη αλαιακβάλεηαη ε ππνρξέσζε γηα ηελ πξνζήθνπζα θαη έγθαηξε πξνζθφκηζε ησλ δηθαηνινγεηηθψλ ηεο παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Π.Γ. 118/2007, πνπ απαηηνχληαη θαηά ην ζηάδην ηεο θαηαθχξσζεο, φπσο αλαθέξνληαη αλαιπηηθά ζην Άξζξν 14 ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο (δηθαηνινγεηηθά θαηαθχξσζεο) θαη ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο ηνπ άξζξνπ 20 ηνπ Π.Γ.118/ Τπεχζπλε δήισζε ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 8 ηνπ λ. 1599/1986 (Α 75), φπνπ λα δειψλεηαη φηη: 1. Απνδέρεηαη αλεπηθχιαθηα ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο. 2. Η πξνζθνξά ζπληάρζεθε ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο παξνχζαο πξνθήξπμεο, ησλ νπνίσλ νη πξνζθέξνληεο έιαβαλ πιήξε θαη αλεπηθχιαθηε γλψζε. 3. Η ππνβαιιφκελε πξνζθνξά θαιχπηεη ην ζχλνιν ή νξηζκέλα κφλν απφ ηα δεηνχκελα είδε. 4. Σα ζηνηρεία πνπ αλαθέξνληαη ζηελ πξνζθνξά είλαη αιεζή θαη αθξηβή. 5. Παξαηηείηαη απφ θάζε δηθαίσκα απνδεκίσζήο ηνπ ζρεηηθά κε νπνηαδήπνηε απφθαζε ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο γηα αλαβνιή ή αθχξσζε καηαίσζε ηνπ δηαγσληζκνχ. 6. πκκεηέρεη ζε κηα κφλν πξνζθνξά ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο δηαγσληζκνχ. Γ. Νομικά πρόζωπα, Ημεδαπά ή Αλλοδαπά α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Όια ηα παξαπάλσ δηθαηνινγεηηθά ησλ αλσηέξσ παξαγξάθσλ Α. Έιιελεο πνιίηεο θαη Β. Αιινδαπνί, αληηζηνίρσο. Γηεπθξηλίδεηαη φηη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απφ ηνπο δηαρεηξηζηέο, ζηηο πεξηπηψζεηο Δ.Π.Δ., Ο.Δ. θαη Δ.Δ. θαη απφ ηνλ Πξφεδξν ή απφ ηνλ Γηεπζχλνληα χκβνπιν ηνπ Γ.., ζηηο πεξηπηψζεηο Α.Δ. 2. Όια ηα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θάζε ζπκκεηέρνληνο γηα ηελ απφδεημε ησλ αλσηέξσ ηδηνηήησλ θαη ηεο εμνπζίαο έθδνζεο παξαζηαηηθνχ εθπξνζψπεζεο. πγθεθξηκέλα: Σα λνκηθά πξφζσπα ζα θαηαζέζνπλ ηα θάησζη δηθαηνινγεηηθά: Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Α.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία, φπνπ λα αλαθέξεηαη πφηε ηξνπνπνηήζεθε γηα ηειεπηαία θνξά ην θαηαζηαηηθφ ηεο, θαζψο θαη ην ηζρχνλ θαηαζηαηηθφ ηεο κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε. Βεβαίσζε ηεο αξκφδηαο Αξρήο ζηελ νπνία ππάγεηαη ε εηαηξεία, φπνπ λα βεβαηψλεηαη ην ηειεπηαίν Γ, ην αληίζηνηρν ΦΔΚ (Σεχρνο ΑΔ-ΔΠΔ) θαη ζηελ νπνία βεβαίσζε λα αλαθέξεηαη ν αξηζκφο ηνπ ΦΔΚ θαη έλα αληίγξαθφ ηνπ ζην νπνίν ππάξρεη δεκνζηεπκέλε νιφθιεξε ε αλαθνίλσζε κε ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην θαη ηελ εθπξνζψπεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο εηαηξείαο. Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Δ.Π.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίζεη: 8

9 Αληίγξαθν ηνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ κε ην αληίζηνηρν ΦΔΚ ζην νπνίν δεκνζηεχηεθε. Σειεπηαίν ΦΔΚ εθπξνζψπεζεο Πηζηνπνηεηηθφ Πξσηνδηθείνπ πεξί ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ Δάλ ν πξνζθέξσλ είλαη Ο.Δ, Δ.Δ. πξέπεη λα πξνζθνκίδεη: Αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ ηζρχνληνο θαηαζηαηηθνχ Πηζηνπνηεηηθφ απφ ην αξκφδην Πξσηνδηθείν πεξί ησλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνχ. Σα θπζηθά πξφζσπα, ζα θαηαζέζνπλ Έλαξμε Δπηηεδεχκαηνο απφ ηελ αληίζηνηρε _εκφζηα Οηθνλνκηθή Τπεξεζία θαη ηηο κεηαβνιέο ηνπ Σα παξαπάλσ έγγξαθα θαη ζηνηρεία πξέπεη λα απνδεηθλχνπλ ηελ ελ γέλεη λνκηθή θαηάζηαζε ηνπ λνκηθνχ πξνζψπνπ θαη απφ απηά πξέπεη λα πξνθχπηνπλ ν Πξφεδξνο θαη Γηεπζχλσλ χκβνπινο γηα ηηο ΑΔ, ηα ππφινηπα πξφζσπα πνπ έρνπλ δηθαίσκα λα δεζκεχνπλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπο ην λνκηθφ πξφζσπν θαη ηα έγγξαθα ηεο λνκηκνπνίεζεο απηψλ, αλ απηφ δελ πξνθχπηεη επζέσο απφ ην θαηαζηαηηθφ αλαιφγσο κε ηε λνκηθή κνξθή ησλ εηαηξεηψλ ή θάζε άιινπ λνκηθνχ πξνζψπνπ. Η κε έγθαηξε θαη πξνζήθνπζα ππνβνιή ησλ αλσηέξσ δηθαηνινγεηηθψλ ζπληζηά ιφγν απνθιεηζκνχ ηνπ πξνκεζεπηή απφ ηνλ δηαγσληζκφ. Γηα Αιινδαπά λνκηθά πξφζσπα: Αλάινγα κε ηε κνξθή ηνπο, αληίζηνηρα λνκηκνπνηεηηθά έγγξαθα θαη πηζηνπνηεηηθά κε απηά πνπ αλαθέξνληαη αλσηέξσ ζηηο παξαγξάθνπο ηα νπνία πξνβιέπνληαη απφ ην δίθαην ηεο ρψξαο ηεο έδξαο ή ιεηηνπξγίαο ηνπο θαη απφ ηα νπνία απνδεηθλχεηαη ε λφκηκε ζχζηαζε θαη ιεηηνπξγία ηνπο, ε εγγξαθή ζηα πξνβιεπφκελα κεηξψα εηαηξηψλ θαη ην ηειεπηαίν ζε ηζρχ θαηαζηαηηθφ, θαη νη ινηπέο πιεξνθνξίεο θαη ζηνηρεία, πνπ δεηνχληαη αλσηέξσ γηα ηνπο εκεδαπνχο. ε πεξίπησζε πνπ ην νηθείν θξάηνο δελ εθδίδεη θάπνην έγγξαθν ή πηζηνπνηεηηθφ, απφ ηα απαηηνχκελα ή πνπ απηφ δελ θαιχπηεη φιεο ηηο παξαπάλσ πεξηπηψζεηο, απηφ κπνξεί λα αληηθαζίζηαηαη απφ έλνξθε βεβαίσζε ηνπ ελδηαθεξφκελνπ ή ζηα θξάηε κέιε φπνπ δελ πξνβιέπεηαη ε έλνξθε βεβαίσζε απφ ππεχζπλε δήισζε ελψπηνλ αξκφδηαο δηθαζηηθήο ή δηνηθεηηθήο αξρήο, ζπκβνιαηνγξάθνπ ή αξκφδηνπ επαγγεικαηηθνχ νξγαληζκνχ ηνπ θξάηνο θαηαγσγήο ή πξνέιεπζεο. Η ππνρξέσζε αθνξά φιεο ηηο παξαπάλσ θαηεγνξίεο Γ. σνεηαιριζμοί α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Καηά πεξίπησζε, ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη αληηζηνίρσο αλσηέξσ, ππφ ζηνηρεία Α, Β θαη Γ θαζψο θαη ππεχζπλε δήισζε φπνπ ζα δειψλεηαη φηη ν πλεηαηξηζκφο ιεηηνπξγεί λφκηκα. Γηεπθξηλίδεηαη φηη: ην πξνζθνκηδφκελν απφζπαζκα πνηληθνχ κεηξψνπ ή ηζνδχλακν έγγξαθν αθνξά ηνλ Πξφεδξν ηνπ Γ.. ηνπ ζπλεηαηξηζκνχ θαη νη απαηηνχκελεο θαηά ηα αλσηέξσ ππεχζπλεο δειψζεηο ππνγξάθνληαη απ απηφλ. Δ. Δνώζεις προμηθεσηών ποσ σποβάλλοσν κοινή προζθορά α.α ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΟΤ 1. Σα παξαπάλσ θαηά πεξίπησζε δηθαηνινγεηηθά, γηα ηνλ θάζε πξνκεζεπηή, πνπ ζπκκεηέρεη ζηελ έλσζε. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε εγγχεζε ζπκκεηνρήο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη ηνλ φξν φηη ε εγγχεζε θαιχπηεη ηηο ππνρξεψζεηο φισλ ησλ κειψλ ηεο έλσζεο. 2. Γήισζε ζχζηαζεο έλσζεο πξνκεζεπηψλ, λφκηκα ζεσξεκέλε γηα ην γλήζην ηεο ππνγξαθήο ησλ δεινχλησλ, ζηελ νπνία ζα θαίλεηαη ην αληηθείκελν ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαζελφο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο, ε πνζφηεηα ηνπ πιηθνχ ή ην κέξνο απηνχ πνπ αληηζηνηρεί ζηνλ θαζέλα εμ απηψλ επί ηνπ ζπλφινπ ηεο πξνζθνξάο, ν εθπξφζσπνο ηεο 9

10 έλσζεο έλαληη ηεο Αλαζέηνπζαο Αξρήο θαη ην πξφζσπν πνπ ελδερνκέλσο ηνλ αλαπιεξψλεη Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε Σερληθά ΠξνζθνξΪ. Η ελφηεηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο πξέπεη λα πεξηιακβάλεη πεξηγξαθή ησλ πξνζθεξνκέλσλ εηδψλ/ππεξεζηψλ θαη ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπο. Η ηερληθή πξνζθνξά πξέπεη επίζεο λα πεξηιακβάλεη πιηθφ ηεθκεξίσζεο γηα ηα πξνζθεξφκελα είδε/ππεξεζίεο, φπσο εγρεηξίδηα, ηερληθά θπιιάδηα θιπ, απφ ηα νπνία ζα πξνθχπηεη ε θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο. ηελ ελφηεηα απηή ζα πξέπεη λα πεξηιακβάλνληαη θαη νη δειψζεηο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην άξζξν 18, παξ. 2 θαη 3 ηνπ Π.Γ. 118/07 ζχκθσλα κε ηηο νπνίεο ν πξνζθέξσλ, εθφζνλ θαηαζθεπάδεη ν ίδηνο ην ηειηθφ πξντφλ, πξέπεη λα δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ, ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπάζεη ην πξνζθεξφκελν πξντφλ, θαζψο θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Όηαλ νη πξνζθέξνληεο δελ ζα θαηαζθεπάζνπλ νη ίδηνη ην ηειηθφ πξντφλ, ζε δηθή ηνπο επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ πξνζθνξά ηνπο δειψλνπλ ηελ επηρεηξεκαηηθή κνλάδα, ζηελ νπνία ζα θαηαζθεπαζηεί ην πξνζθεξφκελν πξντφλ θαη ηνλ ηφπν εγθαηάζηαζήο ηεο. Πιήξε ζηνηρεία γηα ηελ παξνπζίαζε ηεο εηαηξηθήο θπζηνγλσκίαο (profile) ηνπ ζπκκεηέρνληνο ζην δηαγσληζκφ, κε ηηο δηαρξνληθέο ηνπ δξαζηεξηφηεηεο θαη γεληθά φηη ζεσξείηαη ρξήζηκν γηα ηε δηακφξθσζε ζαθνχο εηθφλαο πεξί ηεο επηρεηξεκαηηθήο ηνπ δξαζηεξηφηεηαο.αλαιπηηθά ζηνηρεία πειαηνινγίνπ(βεβαηψζεηο θαιήο εθηέιεζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο ηειεπηαίαο ζχκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη ν πξνκεζεπηήο κε έκθαζε ζε δξαζηεξηφηεηεο/ππεξεζίεο παξνκνίνπ είδνπο θαη κεγέζνποχληνκε θαη ζαθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ κε ηνλ νπνίν πξνηίζεηαη λα αληηκεησπίζεη ην ζπγθεθξηκέλν έξγν (δηάξζξσζε θαη αξηζκφο εξγαδνκέλσλ αλά θαηεγνξία θαη ηκήκα θαη φηη άιιν πξνηείλεη ζρεηηθά κε ηνλ ηξφπν νξγάλσζεο θ.ι.π.)οη πξνζθεξφκελνη ζην έξγν πφξνη θαη ζπγθεθξηκέλα (i) πιήζνο, σξάξηα θαη θαηαλνκή πξνζθεξφκελνπ πξνζσπηθνχ, (ii) δηαζέζηκα θαη πξνζθεξφκελα κεραλήκαηα θαη εξγαιεία θαη πάζεο θχζεσο εμνπιηζκφο.γπλαηφηεηα επηπιένλ ππνζηήξημεο ζε πεξηπηψζεηο εθηάθησλ αλαγθψλ φπσο απηή πξνθχπηεη κέζσ βεβαηψζεσλ ππνζηήξημεο εξγαζηψλ, ζε αλάινγεο πεξηπηψζεηο.σπρφλ πηζηνπνηεηηθά απφ επίζεκνπο θνξείο πηζηνπνίεζεο ή ηλζηηηνχηα δνθηκψλ, γηα ηελ πνηφηεηα ή θαηαιιειφηεηα πξνζθεξφκελσλ κεραλεκάησλ, εξγαιείσλ, πιηθψλ, ππεξεζηψλ θιπ θαη ε ζπκκφξθσζή ηνπο κε ηερληθά θαη πνηνηηθά Standards. Πίλαθαο πκκφξθσζεο Γηα λα ηεθκεξησζεί ε ζπκθσλία κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ πξνβιέπνληαη ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο δηαθήξπμεο ζα πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί απφ ηνλ ππνςήθην πξνκεζεπηή/αλάδνρν ζρεηηθφο «Πίλαθαο πκκφξθσζεο» ζπκπιεξσκέλνο ζχκθσλα κε ηηο παξαθάησ επεμεγήζεηο θαη νδεγίεο ηηο νπνίεο ν ππνςήθηνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα αθνινπζήζεη Ο Πίλαθαο πκκφξθσζεο δχλαηαη λα δηαζέηεη ηελ εμήο ελδεηθηηθή κνξθή ΠΗΝΑΚΑ ΤΜΜΟΡΦΧΖ ΑΠΑΗΣΖΖ ΑΠΑΝΣΖΖ ΠΡΟΦΟΡΑ ΤΠΟΦΖΦΗΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Αλ ε πξνζθεξόκελε ηερληθά πξνδηαγξαθά πιεξνέ αθξηβώο ηελ αηηνύκελε από ηε δηαθάξπμε ηερληθά πξνδηαγξαθά ζεκεηώλεηαη ε Ϋλδεημε Αλαιπηηθά Πεξηγξαθά Σερληθάο ΚΑΛΤΠΣΔΗ Πξνδηαγξαθάο ηεο Πξνζθεξόκελεο Αλ ε πξνζθεξόκελε Τπεξεζέαο από ηνλ Τπνςάθην ηερληθά πξνδηαγξαθά Πξνκεζεπηά/ΑλΪδνρν εέλαη αλώηεξε από ηελ αηηνύκελε ηερληθά πξνδηαγξαθά ζεκεηώλεηαη ε Ϋλδεημε ΤΠΔΡ-ΚΑΛΤΠΣΔΗ Αληηγξαθά Εεηνύκελεο Σερληθάο Πξνδηαγξαθάο ηεο Τπεξεζέαο από ηε Γηαθάξπμε όπσο απηϋο δηαηππώλνληαη ζηα ΠαξΪξηεκα Β ηεο παξνύζαο ΠΑΡΑΠΟΜΠΖ 1. Να δηαζέηεη Σάζε ηξνθνδνζίαο 220volts/50Hz. ΚΑΛΤΠΣΔΙ Για παράδειγμα: Σν πξνζθεξφκελν ζχζηεκα Υ ηνπ θαηαζθεπαζηηθνχ νίθνπ Τ δηαζέηεη ηάζε ηξνθνδνζίαο 220volts/50Hz. Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4 10

11 ηε ζηήιε «Απαίηεζε» αληηγξάθνληαη νη δεηνχκελεο Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο ηεο Τπεξεζίαο απφ ηε Γηαθήξπμε φπσο απηέο δηαηππψλνληαη αλαιπηηθά ζην Παξάξηεκα Β ηεο παξνχζαο Γηαθήξπμεο. ηε ζηήιε «Απάληεζε» ζεκεηψλεηαη ε απάληεζε ηνπ ππνςεθίνπ Αλαδφρνπ πνπ έρεη ηε κνξθή ΚΑΛΤΠΣΔΙ/ΤΠΔΡ-ΚΑΛΤΠΣΔΙ /ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΔΙ. Αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή πιεξνί αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ΚΑΛΤΠΣΔΙ, αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή είλαη αλψηεξε απφ ηελ αηηνχκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ΤΠΔΡ-ΚΑΛΤΠΣΔΙ ελψ αλ ε πξνζθεξφκελε ηερληθή πξνδηαγξαθή δελ πιεξνί αθξηβψο ηελ αηηνχκελε απφ ηε δηαθήξπμε ηερληθή πξνδηαγξαθή ζεκεηψλεηαη ε έλδεημε ΓΔΝ ΚΑΛΤΠΣΔΙ. ηε ζηήιε «Πξνζθνξά Τπνςήθηνπ Αλαδφρνπ» πεξηγξάθεηαη αλαιπηηθά ε Σερληθή Πξνδηαγξαθή ηεο πξνζθεξφκελεο Τπεξεζίαο απφ ηνλ ππνςήθην Αλάδνρν. ηε ζηήιε «Παξαπνκπή» ζα θαηαγξαθεί ε ζαθήο παξαπνκπή ζηελ ηερληθή πξνζθνξά, ζε αληίζηνηρν ηερληθφ θπιιάδην ηνπ θαηαζθεπαζηή ή αλαιπηηθή ηερληθή πεξηγξαθή ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπ ηξφπνπ δηαζχλδεζεο θαη ιεηηνπξγίαο, ή αλαθνξέο κεζνδνινγίαο εγθαηάζηαζεο, ππνζηήξημεο θαη εθπαίδεπζεο θιπ. πνπ ζα παξαηεζνχλ ζην παξάξηεκα. Δίλαη ηδηαίηεξα επηζπκεηή ε πιεξέζηεξε ζπκπιήξσζε θαη νη παξαπνκπέο λα είλαη θαηά ην δπλαηφλ ζπγθεθξηκέλεο (πρ. Σερληθή Πξνζθνξά / Σερληθφ Φπιιάδην 3, ει. 4 Παξάγξαθνο 4 θιπ). Αληίζηνηρα ζην ηερληθφ θπιιάδην ή αλαθνξά ζα ππνγξακκηζηεί ην ζεκείν πνπ ηεθκεξηψλεη ηε ζπκθσλία θαη ζα ζεκεησζεί ε αληίζηνηρε παξάγξαθνο ηνπ πίλαθα ζπκκφξθσζεο ζηελ νπνία θαηαγξάθεηαη ε δεηνχκελε πξνδηαγξαθή (πρ. Πξνδ ). Η επηηξνπή αμηνιφγεζεο ζα αμηνινγήζεη θαηά ηελ θξίζε ηεο ηα παξερφκελα απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο ζηνηρεία θαηά ηε δηαδηθαζία ηερληθήο αμηνιφγεζεο ησλ πξνζθεξφκελσλ ππεξεζηψλ/εμνπιηζκνχ/εηδψλ. Η κε ζπκκφξθσζε κε ηα παξαπάλσ (πρ κε αλαθνξά, αζαθήο ή εζθαικέλε αλαθνξά) κπνξεί λα επηθέξεη ηελ πνηλή ηνπ απνθιεηζκνχ. 1.3 Υσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, εληφο ηνπ νπνίνπ ηνπνζεηείηαη ε Οηθνλνκηθά ΠξνζθνξΪ ζε δπν αληίγξαθα. Σν ηίκεκα ηεο πξνζθνξάο θάζε ππνςήθηνπ αλάδνρνπ ζα δνζεί κε κηα θαη κνλαδηθή ηηκή ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ Παξφληνο Άξζξνπ γηα ηελ παξνρή ηεο Τπεξεζίαο ζχκθσλα κε ηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο ηνπ Παξαξηήκαηνο Β. Η αλαγξαθή ηεο ηηκήο ζε Δπξψ ( ) κπνξεί λα γίλεηαη κέρξη δχν δεθαδηθά ςεθία. ηελ ηηκή πνπ ζα δνζεί ζα πεξηιακβάλνληαη νη ηπρφλ ππέξ ηξίησλ θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε (νη νπνίεο δελ ζα αλαιχνληαη ζηνλ ζπγθεληξσηηθφ πίλαθα), εθηφο απφ ηνλ αλαινγνχληα Φ.Π.Α. γηα ηελ παξερφκελε ππεξεζία ζηνλ ηφπν θαη κε ηνλ ηξφπν πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηελ παξνχζα δηαθήξπμε. Ο Φ.Π.Α. βαξχλεη ην Ννζνθνκείν. Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ζα πεξηέρεη ηηο απαηηήζεηο πνπ αλαθέξνληαη ζην άξζξν 1 ηνπ Ν / 2010, (ΦΔΚ Α 115 / ), επί πνηλή απφξξηςεο ζε ρσξηζηφ ζθξαγηζκέλν θάθειν, κέζα ζηνλ θχξην θάθειν θαη επίζεο ζα πεξηιακβάλεη ηα εμήο ζηνηρεία: Α/Α 1. ΠΕΡΙΓΡΑΥΗ ΣΟΙΦΕΙΟΤ Μικτές αποδοχές προσωπικού (καθαριστές στριες και επόπτες) με πλήρη απασχόληση ΑΡΙΘΜΟ ΑΣΟΜΨΝ (*1) ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΚΑΣΑ ΑΣΟΜΟ ΜΗΝΙΑΙΑ ΔΑΠΑΝΗ ΤΝΟΛΙΚΗ ΕΣΗΙΑ ΔΑΠΑΝΗ (ΜΗΝΙΑΙΑ Φ 12 ΜΗΝΕ) 2. Εισφορές ΙΚΑ εργοδότου Κόστος επιδόματος αδείας (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Κόστος δώρων Πάσχα - Φριστουγέννων (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) Επιπλέον κόστος Κυριακών-Αργιών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Επιπλέον κόστος νυχτερινών (περιλαμβανομένων και εισφορών ΙΚΑ του εργοδότη) 8ωρης απασχόλησης Κόστος αντικαταστατών εργαζομένων σε κανονική άδεια Κόστος αναλωσίμων υλικών (σάκοι απορριμμάτων, απορρυπαντικά, κλπ) Κόστος ειδών ατομικής υγιεινής για τις ανάγκες ασθενών, επισκεπτών και προσωπικού Νοσοκομείου (Φαρτί Τγείας, Φειροπετσέτες, Κρεμοσάπουνο) Κόστος εργαλείων και μηχανημάτων καθαρισμού (αποσβέσεις, βλάβες, συντήρηση) Κόστος διοικητικής υποστήριξης, εγγυητικών επιστολών, ασφάλειας & υγιεινής (ΜΑΠ), λοιπά έξοδα ΛΟΙΠΑ ΕΞΟΔΑ (Να αναφερθούν αναλυτικά και να τεκμηριωθούν κατά την κρίση κάθε υποψηφίου αναδόχου 11

12 13. Εργολαβικό κέρδος 14. Νόμιμες κρατήσεις επί της αξίας τιμολογίου ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΚΕΡΔΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΤΧΟ ΝΟΜΙΜΨΝ ΚΡΑΣΗΕΨΝ ΤΝΟΛΙΚΟ ΜΗΝΙΑΙΟ ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ ΚΕΡΔΟ (ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 ΜΗΝΕ) ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ ΤΧΟ ΝΟΜΙΜΨΝ ΚΡΑΣΗΕΨΝ (ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 ΜΗΝΕ) ΤΝΟΛΙΚΟ ΕΣΗΙΟ ΣΙΜΗΜΑ ΓΙΑ ΣΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ (ΜΗΝΙΑΙΟ Φ 12 ΜΗΝΕ) 15. ΤΝΟΛΑ ΚΑΘΑΡΨΝ ΑΞΙΨΝ (άνευ Υ.Π.Α.) 16. ΤΝΟΛΑ ΑΞΙΨΝ (με Υ.Π.Α.) * ημείωση 1 : Ως Αριθμός Ατόμων προσδιορίζεται το Πλήθος Εργαζομένων (περιλαμβανομένων των ατόμων ρεπό) που αντιστοιχεί στις απαιτούμενες εργατώρες και είναι κοστολογικά ισοδύναμο και εκφρασμένο σε άτομα πλήρους απασχόλησης. Ο παξαπάλσ πίλαθαο ζπκπιεξψλεηαη (ρσξίο λα ηξνπνπνηεζεί ε κνξθή ηνπ) απφ ηνπο ππνςήθηνπο αλαδφρνπο, ζχκθσλα κε ηελ θείκελε εξγαηηθή, αζθαιηζηηθή θαη ζρεηηθή Ννκνζεζία επί πνηλή απαξαδέθηνπ ηεο πξνζθνξάο πξνζθνκίδνληαο ζην Φάθειν Οηθνλνκηθήο Πξνζθνξάο επηθπξσκέλα θσηναληίγξαθα ηεο πξναλαθεξφκελεο Ννκνζεζίαο. Η ηηκή γηα θαζέλα απφ ηα πεδία ηνπ παξαπάλσ πίλαθα ζα είλαη κηα θαη κνλαδηθή θαη ζα αλαιχεηαη επαξθψο θαη κε ζαθήλεηα ν ηξφπνο-κέζνδνο ππνινγηζκνχ-πξνζδηνξηζκνχ απηήο ηεο ηηκήο. Πξνζθνξά πνπ δίλεη ηηκή ζε ζπλάιιαγκα ή ζε ξήηξα ζπλαιιάγκαηνο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε, ελψ ζα πξέπεη λα ππάξρεη ξεηή δήισζε απνδνρήο φισλ ησλ φξσλ ηεο δηαθήξπμεο θαζψο θαη ηεο ηζρχνπζαο Ννκνζεζίαο Δθφζνλ απφ ηελ πξνζθνξά δελ πξνθχπηεη κε ζαθήλεηα ε πξνζθεξφκελε ηηκή ή δελ δίδεηαη εληαία ηηκή ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη ζαλ απαξάδεθηε. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά εληφο πξνζεζκίαο πέληε (5) εξγαζίκσλ εκεξψλ απφ ηελ εκέξα πνπ απηά ζα δεηεζνχλ. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ αλάδνρν. Η ππεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξνκέλσλ ηηκψλ, νη δε ππνςήθηνη αλάδνρνη ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Η επζχλε φκσο γηα ηελ αθξίβεηα ησλ αλαθεξνκέλσλ βαξχλεη απνθιεηζηηθά ηνλ ππνςήθην αλάδνρν Οπνηαδήπνηε κεηαβνιή ζηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία πνπ δηέπεη ηελ παξνχζα δηαθήξπμε/ζχκβαζε αθελφο είλαη δεζκεπηηθή γηα ηνλ αλάδνρν ν νπνίνο θαη νθείιεη λα εθαξκφζεη ηηο ηπρφλ αιιαγέο άκεζα αθεηέξνπ δελ δχλαηαη ζε θακία πεξίπησζε ε κεηαβνιή απηή λα πξνθαιέζεη νπνηαδήπνηε πξφζζεηε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε γηα ην Ννζνθνκείν. 5.ΑπνζθξΪγηζε ησλ Πξνζθνξώλ Η απνζθξάγηζε ησλ πξνζθνξψλ ζα δηελεξγεζεί ηελ 08 ε Οθησβξένπ εκϋξα ΣεηΪξηε θαη ώξα απφ ηξηκειή επηηξνπή. Οη εμνπζηνδνηεκέλνη εθπξφζσπνη ησλ εηαηξεηψλ πνπ ππέβαιαλ πξνζθνξά δχλαηαη λα παξεπξίζθνληαη ζηελ δηαδηθαζία απνζθξάγηζεο ησλ πξνζθνξψλ. Καηά ηελ εκέξα απηή θαη κφλνλ απηή, κπνξνχλ εθφζνλ ην επηζπκνχλ λα ιάβνπλ γλψζε γηα ηα έγγξαθα ζπκκεηνρήο ησλ ζπκκεηερφλησλ. Η επηηξνπή αθνχ εμεηάζεη ηα δηθαηνινγεηηθά-ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ πξνζθνξψλ, ζηε ζπλέρεηα (ηελ ίδηα κέξα) ζα πξνβεί ζηελ αμηνιφγεζε ησλ νηθνλνκηθψλ πξνζθνξψλ θαη ζα εληάμεη ζρεηηθφ Πξαθηηθφ, ην νπνίν ζα θνηλνπνηεζεί ζην αξκφδην φξγαλν πξνο έγθξηζε. Η θαηαθχξσζε ζα γίλεη κε θξηηήξην ηελ ρακειφηεξε ηηκή. To αξκφδην γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ απνηειεζκάησλ ηνπ δηαγσληζκνχ φξγαλν κε αηηηνινγεκέλε γλσκνδφηεζή ηνπ κπνξεί λα πξνηείλεη θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο γηα νιφθιεξε ή κεγαιχηεξε ή κηθξφηεξε πνζφηεηα θαηά πνζνζηφ ζηα εθαηφ, ζχκθσλα κε ην αξζξν 21 παξ.α ηνπ π.δ.118/07. 6.Αμηνιόγεζε Πξνζθνξώλ Γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ ιακβάλεηαη ππφςε ε Υακειφηεξε Σηκή. Η αμηνιφγεζε θαη ε θαηαθχξσζε ζα γίλεη γηα ην ζχλνιν ηεο δεηνχκελεο πνζφηεηαο. 12

13 Όηαλ ν πξνκεζεπηήο ν νπνίνο έρεη πξνζθέξεη ηε ρακειφηεξε ηηκή δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη ηα δηθαηνινγεηηθά πνπ πξνβιέπνληαη, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε ρακειφηεξε ηηκή. ε πεξίπησζε πνπ θαη απηφο δελ πξνζθνκίδεη έλα ή πεξηζζφηεξα απφ ηα έγγξαθα θαη δηθαηνινγεηηθά ηα νπνία απαηηνχληαη θαηά ηα αλσηέξσ, ε θαηαθχξσζε γίλεηαη ζηνλ πξνκεζεπηή κε ηελ ακέζσο επφκελε, θαη νχησ θαζεμήο. 7.ΑληηπξνζθνξΫο Αληηπξνζθνξέο δελ γίλνληαη δεθηέο. ε πεξίπησζε ππνβνιήο ηνπο, απνξξίπηνληαη σο απαξάδεθηεο. 8.Δγγπάζεηο Δγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο Ο ζπκκεηέρσλ ζηνλ νπνίν έγηλε ε θαηαθχξσζε, ππνρξενχηαη λα θαηαζέζεη εγγχεζε θαιήο εθηέιεζεο ησλ φξσλ ηεο ζχκβαζεο, ην χςνο ηεο νπνίαο αληηζηνηρεί ζε πνζνζηφ 10% ηεο ζπλνιηθήο ζπκβαηηθήο αμίαο, ρσξίο ηνλ ΦΠΑ. Η εγγχεζε θαηαηίζεηαη θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. 9.Υξόλνο Ηζρύνο Πξνζθνξώλ Οη πξνζθνξέο ηζρχνπλ θαη δεζκεχνπλ ηνπο ζπκκεηέρνληεο επί εθαηφλ είθνζη (120) εκέξεο απφ ηελ επφκελε ηεο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ. Πξνζθνξά πνπ νξίδεη ρξφλν ηζρχνο κηθξφηεξν ηνπ πξναλαθεξφκελνπ, απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Δάλ νη ζπκκεηέρνληεο θιήζεθαλ λα παξαηείλνπλ ηελ ηζρχ ησλ πξνζθνξψλ ηνπο θαη απνδέρζεθαλ ηελ παξάηαζε, νη πξνζθνξέο ηνπο ηζρχνπλ θαη ηνπο δεζκεχνπλ θαη γηα ην επηπιένλ απηφ ρξνληθφ δηάζηεκα. 10.ΣηκΫο Πξνζθνξώλ Νόκηζκα Οη ηηκϋο ζα πξϋπεη λα δέδνληαη ζε επξώ ( ) θαη ζα αλαγξϊθνληαη νινγξϊθσο θαη αξηζκεηηθώο. ΠξνζθνξΫο πνπ δε δέλνπλ ηηο ηηκϋο ζε επξώ ά πνπ θαζνξέδνπλ ζρϋζε επξώ κε μϋλν λόκηζκα ζα απνξξέπηνληαη σο απαξϊδεθηεο. ηηο ηηκϋο ζα πεξηιακβϊλνληαη νη ηπρόλ ππϋξ ηξέησλ θξαηάζεηο, σο θαη θϊζε Ϊιιε λόκηκε επηβϊξπλζε πνπ πξνβιϋπεηαη από ηηο ηζρύνπζεο δηαηϊμεηο, εθηόο από ηνλ ΦΠΑ. Ο ΦΠΑ ζα δέδεηαη ζε μερσξηζηά ζηάιε, ζε πεξέπησζε δε πνπ αλαθϋξεηαη εζθαικϋλνο ΦΠΑ απηόο ζα δηνξζώλεηαη από ηελ Τπεξεζέα. Δθόζνλ από ηελ πξνζθνξϊ δελ πξνθύπηεη κε ζαθάλεηα ε πξνζθεξόκελε ηηκά ά δελ δέλεηαη εληαία ηηκή γηα νιφθιεξε ηελ πξνζθεξφκελε πνζφηεηα είδνπο, ε πξνζθνξά απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Πξνζθνξά πνπ ζέηεη φξν αλαπξνζαξκνγήο ηεο ηηκήο απνξξίπηεηαη σο απαξάδεθηε. Η Τπεξεζία δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα δεηήζεη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζηνηρεία απαξαίηεηα γηα ηελ ηεθκεξίσζε ησλ πξνζθεξφκελσλ ηηκψλ, νη δε πξνκεζεπηέο ππνρξενχληαη λα παξέρνπλ απηά. Οι προζθερόμενες ηιμές ηων σλικών δεν μπορούν να σπερβαίνοσν ηις ανώηαηες ηιμές ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Σιμών ηης Δ.Π.Τ (για όζα σλικά ασηές σπάρτοσν). Οι ζσμμεηέτονηες θα πρέπει, επι ποινή αποκλειζμού ενηός ηοσ θακέλοσ ηης οικονομικής ηοσς προζθοράς, να αναθέροσν ηον κωδικό ηοσ Παραηηρηηηρίοσ Σιμών και ηο ανηίζηοιτο αναγραθόμενο ζε ασηόν ποζό για κάθε προζθερόμενο είδος. ΜΔΡΟ Γ : ΤΜΒΑΗ 11.ύκβαζε Μεηά ηελ αλαθνίλσζε θαηαθχξσζεο ππνγξάθεηαη θαη απφ ηα δχν ζπκβαιιφκελα κέξε ε ζχκβαζε. Η ζχκβαζε θαηαξηίδεηαη ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηα άξζξα 23 & 24 ηνπ Π.Γ. 118/2007. Σπρφλ ππνβνιή ζρεδίσλ χκβαζεο απφ ηνπο ππνςεθίνπο καδί κε ηηο πξνζθνξέο ηνπο, δε δεκηνπξγεί θακία δέζκεπζε γηα ηελ Αλαζέηνπζα Αξρή. 13

14 Η χκβαζε, πνπ πεξηιακβάλεη, ιεπηνκεξψο φινπο ηνπο φξνπο θαη ηηο πξνυπνζέζεηο γηα ηελ πινπνίεζε ηεο πξνκήζεηαο θαζψο θαη ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ ζπκβαιινκέλσλ κεξψλ, θαηαξηίδεηαη κε βάζε ηελ θαηαθχξσζε, ηελ πξνζθνξά θαη ηε Γηαθήξπμε, θαηά θζίλνπζα ζεηξά ηεξαξρίαο θαη θαηηζρχεη απηψλ πιελ θαηαδήισλ ζθαικάησλ ή παξαδξνκψλ. 12.Υξόλνο Ηζρύνο ύκβαζεο Ο ρξφλνο ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί ζα είλαη επηά κήλεο. ΜΔΡΟ Γ : ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 13.ΠαξΪδνζε Παξαιαβά Οη παξαδφζεηο ησλ εηδψλ ζην Ννζνθνκείν ζα γίλνληαη θαηφπηλ έγγξαθεο παξαγγειίαο απνζηαιείζαο κε ηειενκνηνηππία (fax), εληφο ηξηψλ (3) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηεο ιήςεο απηήο. Η παξαιαβή πνηνηηθή θαη πνζνηηθή ηνπ είδνπο ζα γίλεηαη απφ Δπηηξνπή πνπ νξίδεηαη γηα ην ζθνπφ απηφ θαη ζα απνδεηθλχεηαη κε ηελ ζχληαμε νξηζηηθνχ Πξσηνθφιινπ Παξαιαβήο πνπ ππνγξάθεηαη απφ ηα κέιε ηεο Δπηηξνπήο. 14.Πιεξσκά Κξαηάζεηο Η πιεξσκή ηνπ πξνκεζεπηή ζα γίλεη κεηά απφ ηελ νξηζηηθή, πνηνηηθή θαη πνζνηηθή, παξαιαβή ησλ εηδψλ απφ ην Ννζνθνκείν, κεηά ηελ ππνγξαθή ηνπ ζρεηηθνχ εληάικαηνο πιεξσκήο. Ο Πξνκεζεπηήο επηβαξχλεηαη κε παξαθξάηεζε θφξνπ εηζνδήκαηνο ζχκθσλα κε ηηο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο (Ν. 2238/94, ΦΔΚ 151 / Α / 94, φπσο εθάζηνηε ηζρχεη). ηελ ακνηβή ηνπ Πξνκεζεπηή ρσξίο ΦΠΑ, πεξηιακβάλνληαη νη ππέξ ηξίησλ λφκηκεο θξαηήζεηο, σο θαη θάζε άιιε επηβάξπλζε. Σν Ννζνθνκείν επηβαξχλεηαη κε ηνλ αλάινγν ΦΠΑ. Καηά ηα ινηπά, ηζρχνπλ φζα αλαθέξνληαη ζην άξζξν 35 ηνπ Π.Γ. 118/ ΔλζηΪζεηο ΠξνζθπγΫο Δλζηάζεηο πξνζθπγέο ππνβάιινληαη γηα ηνπο ιφγνπο θαη κε ηε δηαδηθαζία πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην άξζξν 15 ηνπ Π.Γ. 118/07 (ΦΔΚ 150/Α/ ). 16.ΠνηληθΫο Ράηξεο Ο πξνκεζεπηή/αλάδνρνο πνπ δελ πξνζέξρεηαη κέζα ζηελ πξνζεζκία πνπ ηνπ νξίζηεθε παξαπάλσ γηα λα ππνγξάςεη ηε ζρεηηθή ζχκβαζε, θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε ή αλάζεζε πνπ έγηλε ζην φλνκά ηνπ θαη απφ θάζε δηθαίσκα πνπ απνξξέεη απφ απηήλ, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ, χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ. Με ηελ ίδηα δηαδηθαζία, ν πξνκεζεπηή/αλάδνρνο θεξχζζεηαη ππνρξεσηηθά έθπησηνο απφ ηε ζχκβαζε θαη απφ θάζε δηθαίσκά ηνπ πνπ απνξξέεη απ απηή, εθφζνλ δελ θφξησζε, παξέδσζε ή αληηθαηέζηεζε ηα ζπκβαηηθά πιηθά/ππεξεζίεο ή δελ επηζθεχαζε ή ζπληήξεζε απηά κέζα ζηνλ ζπκβαηηθφ ρξφλν ή ζηνλ ρξφλν παξάηαζεο πνπ ηνπ δφζεθε, ζχκθσλα κε φζα πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα. ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνπ θεξχζζεηαη έθπησηνο απφ ηελ θαηαθχξσζε, αλάζεζε ή ζχκβαζε, επηβάιινληαη, κε απφθαζε ηνπ Γ.. ηνπ Ννζνθνκείνπ χζηεξα απφ γλσκνδφηεζε ηνπ αξκνδίνπ νξγάλνπ, ην νπνίν ππνρξεσηηθά θαιεί ηνλ ελδηαθεξφκελν πξνο παξνρή εμεγήζεσλ αζξνηζηηθά ή δηαδεπθηηθά, νη παξαθάησ θπξψζεηο: Καηάπησζε νιηθή ή κεξηθή ηεο εγγχεζεο ζπκκεηνρήο ή θαιήο εθηέιεζεο ηεο ζχκβαζεο, θαηά πεξίπησζε. Πξνζσξηλφο ή νξηζηηθφο απνθιεηζκφο ηνπ πξνκεζεπηή/αλαδφρνπ απφ ην ζχλνιν ησλ πξνκεζεηψλ ησλ θνξέσλ πνπ εκπίπηνπλ ζην πεδίν εθαξκνγήο ηνπ Ν. 2286/1995. Καηαινγηζκφο ζηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν πνζνχ ίζνπ κε ην 10% ηεο αμίαο ησλ πιηθψλ/ππεξεζηψλ, γηα ηα νπνία θεξχρζεθε έθπησηνο, φηαλ ηνπ δφζεθε ην δηθαίσκα λα παξαδψζεη ηα πιηθά/ππεξεζίεο κέρξη ηελ πξνεγνχκελε ηεο εκεξνκελίαο δηελέξγεηαο ηνπ δηαγσληζκνχ, αλεμάξηεηα εάλ ηειηθά 14

15 έθαλε ή φρη ρξήζε ηνπ δηθαηψκαηνο απηνχ. ηελ πεξίπησζε απηή, έρνπλ εθαξκνγή θαη ηα αλαθεξφκελα ζηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 32 ηνπ Π.Γ.118/07 Δίζπξαμε εληφθσο ηεο ηπρφλ πξνθαηαβνιήο πνπ ρνξεγήζεθε ζηνλ έθπησην απφ ηε ζχκβαζε πξνκεζεπηή/αλάδνρν, είηε απφ πνζφλ πνπ ηπρφλ δηθαηνχηαη λα ιάβεη, είηε κε θαηάζεζε ηνπ πνζνχ απφ ηνλ ίδην, είηε κε θαηάπησζε ηεο εγγχεζεο πξνθαηαβνιήο. Ο ππνινγηζκφο ησλ ηφθσλ γίλεηαη απφ ηελ εκεξνκελία ιήςεο ηεο πξνθαηαβνιήο απφ ηνλ πξνκεζεπηή/αλάδνρν κέρξη ηελ εκεξνκελία έθδνζεο ηεο απφθαζεο θήξπμεο ηνπ σο εθπηψηνπ, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά αλψηαην φξην επηηνθίνπ γηα ηφθν απφ δηθαηνπξαμία, απφ ηελ εκεξνκελία δε απηή θαη κέρξη ηεο επηζηξνθήο ηεο, κε ην ηζρχνλ θάζε θνξά επηηφθην γηα ηφθν ππεξεκεξίαο. ε πεξίπησζε πνπ ε πξνκήζεηα πιηθνχ/ππεξεζίαο ζε βάξνο εθπηψηνπ αλαδφρνπ γίλεηαη κε ηξνπνπνίεζε φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο θαηαθχξσζεο, ηεο αλάζεζεο ή ηεο ζχκβαζεο, απφ ηηο νπνίεο θεξχρζεθε έθπησηνο, θαηά πεξίπησζε, θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ δηαθέξνληνο ζε βάξνο ηνπ, ιακβάλεηαη ππφςε ε δηαθνξά πνπ ηπρφλ πξνθχπηεη απφ ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ζρεηηθψλ φξσλ ή ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ, ε νπνία ζπκςεθίδεηαη κε ην πξνο θαηαινγηζκφ πνζφ. Άξζξν 17 ν Κπξώζεηο Ο θάζε αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί απαξέγθιηηα ηνπο φξνπο θαη ηηο απαηηήζεηο νη νπνίεο αλαγξάθνληαη ζηελ παξνχζα δηαθήξπμε (πεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ παξαξηεκάησλ ηεο), ηνπο φξνπο ηεο πξνζθνξάο ηνπ, θαζψο θαη ηηο ππνρξεψζεηο ηεο ζχκβαζεο πνπ ζα ππνγξαθεί κεηά ηελ θαηαθχξσζε ηεο πξνκήζεηαο εηδψλ/ππεξεζηψλ. ΜΔΡΟ Δ: ΑΝΣΙΚΔΙΜΔΝΟ ΠΔΡΙΓΡΑΦΗ -ΠΟΟΣΗΣΑ ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β -ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Οη φξνη ησλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ηεο παξνχζαο απνηεινχλ ηα ειάρηζηα αλαγθαία ραξαθηεξηζηηθά ηεο ππεξεζίαο πνπ απαηηνχληαη, πξνθεηκέλνπ απηή λα πξνζδηνξηζζεί αληηθεηκεληθά κε ηξφπν πνπ λα αληαπνθξίλεηαη ζηηο αλάγθεο ηνπ Ννζνθνκείνπ, είλαη δε απαξάβαηνη θαη ε νπνηαδήπνηε κε ζπκκφξθσζε πξνο απηνχο ζπλεπάγεηαη απφξξηςε ηεο πξνζθνξάο, ζχκθσλα κε ηελ θξίζε ηεο αξκφδηαο Δπηηξνπήο Αμηνιφγεζεο. ε νξηζκέλα ζεκεία ζηηο ηερληθέο πξνδηαγξαθέο πνπ αθνινπζνχλ θαη φπνπ δελ είλαη εθηθηή ε πιήξεο ηερληθή πεξηγξαθή ησλ δεηνπκέλσλ ηερληθψλ πξνδηαγξαθψλ ίζσο λα αλαθέξνληαη ελδεηθηηθά ζπγθεθξηκέλα πξντφληα ή εκπνξηθά ζήκαηα. ηηο πεξηπηψζεηο απηέο ηα δεηνχκελα πξντφληα/ππεξεζίεο είλαη απιψο αληίζηνηρα ή ηζνδχλακα ησλ ελδεηθηηθψο αλαθεξνκέλσλ. Οη ππνςήθηνη νηθνλνκηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ππνβάιινπλ πξνζθνξέο ηεθκεξηψλνληαο κε ηνλ θαιχηεξν θαηά ηελ θξίζε ηνπο ηξφπν ηελ αληηζηνηρία) Η. ΓΔΝΗΚΔ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ Άξζξν 1. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο αλαιακβάλεη ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ θηηξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ελ γέλεη ρψξσλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Οξγαληθήο Μνλάδαο Καιαβξχησλ εθηάζεσο 2.500ηκ, ππφ ηνπο παξαθάησ φξνπο θαη πξνυπνζέζεηο. 2. ε φια ηα ζηάδηα ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ ν αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί ηε λνκνζεζία, ηηο θείκελεο πγεηνλνκηθέο θαη αζηπθηεληαηξηθέο δηαηάμεηο, ηνλ εζσηεξηθφ θαλνληζκφ ιεηηνπξγίαο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ηεξνχληαη ζε απηφ. 3. Ο θαζαξηζκφο ησλ ρψξσλ ζα γίλεηαη θαζεκεξηλά πεξηιακβαλνκέλσλ ησλ Κπξηαθψλ, αξγηψλ θαη εμαηξεηέσλ εκεξψλ, πεξηιακβάλεη δε φια ηα ηκήκαηα θαη ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ θαηά ηελ θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο ιεηηνπξγνχλ θαη ρξεζηκνπνηνχληαη. Ο αλάδνρνο είλαη εμάιινπ ππνρξεσκέλνο ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη ζχκθσλα κε ηηο ππνδείμεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ, 15

16 λα θαζαξίδεη θαη ηπρφλ ρψξνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ θαηά ηε θαηάξηηζε ηεο ζχκβαζεο δελ ρξεζηκνπνηνχληαη. Η ζπκκεηνρή ζηελ παξνχζα ζεκαίλεη γλψζε εθ κέξνπο ηνπ αλαδφρνπ ησλ ρψξσλ ηνπ Ννζνθνκείνπ πνπ ζήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη θαη ιεηηνπξγνχλ θαη ηεο εθηάζεσο απηψλ, αθφκε θη αλ δελ αλαθέξνληαη ξεηά ζηελ παξνχζα ή ππάξρεη εχινγε απφθιηζε ζηελ έθηαζή ηνπο. 4. Η ππεξεζία έρεη ην δηθαίσκα λα αλαζέζεη ζηνλ αλάδνρν πξφζζεηεο εξγαζίεο πέξαλ ησλ ζπκβαηηθψλ ζε πνζνζηφ κέρξη 30 % γηα θάιπςε ηπρφλ εθηάθησλ αλαγθψλ πνπ δελ κπνξνχλ λα πξνβιεθζνχλ θαη ζα πξέπεη λα εηδνπνηείηαη εγγξάθσο απφ ηελ ππεξεζία ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα. Η ηηκή ησλ πξνζζέησλ εξγαζηψλ ζα ππνινγίδεηαη απφ ηελ πξνζθεξζείζα ηηκή, ε νπνία δεζκεχεη ηνλ αλάδνρν. Δπίζεο ε ππεξεζία κπνξεί λα κεηψζεη ηνπο ρψξνπο εθφζνλ δε ιεηηνπξγνχλ θαη ην ηίµεµα ζα κεησζεί µε αλάινγε κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ. 5. Χο νινθιήξσζε ηνπ θαζαξηζκνχ ζεσξείηαη θαη ε απνθνκηδή ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζα γίλεηαη ζχκθσλα κε ηηο ζπζηάζεηο ηεο Δπηηξνπήο Ννζνθνκεηαθψλ Λνηκψμεσλ (Δ.Ν.Λ.) ηνπ Ννζνθνκείνπ. 6. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα γλσξίδεη θαη λα ηεξεί ηελ ηζρχνπζα Διιεληθή λνκνζεζία γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ λνζνθνκεηαθψλ απνξξηκκάησλ (Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη ην ΦΔΚ 1419/2003). Σα λνζνθνκεηαθά απνξξίκκαηα ζα δηαρσξίδνληαη ζηα: α) νηθηαθνχ ηχπνπ (ΔΙΑ-ΑΥ), ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε καχξνπο ζάθνπο κηαο ρξήζεο. β) κνιπζκαηηθνχ-ηνμηθνχ ραξαθηήξα (ΔΙΑ- ΜΣΥ), ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε εηδηθά ραξηνθπηία κηαο ρξήζεο (Hospital boxes) θαη ζηε ζπλέρεηα θιείλνληαη ζε θφθθηλν ζάθν. γ) πιηθά πξνο αλαθχθισζε, ηα νπνία ηνπνζεηνχληαη ζε κπιε ζάθνπο καο ρξήζεο. Όινη νη ζάθνη απνκαθξχλνληαη φηαλ έρνπλ γεκίζεη θαηά ηα 2/3 θαη δέλνληαη κε ζθηγθηήξα. Απαξαίηεηα φινη νη ζάθνη ζα θέξνπλ απηνθφιιεηε εηηθέηα ζηελ νπνία ζα αλαγξάθεηαη ην ηκήκα απ' ην νπνίν πξνέξρνληαη, ε εκεξνκελία θαη ε ψξα απνθνκηδήο. Οη ζάθνη ζα πξέπεη λα είλαη αδηαθαλείο, αδηάηξεηνη θαη αδηαπέξαζηνη απφ πγξαζία. Σα απνξξίκκαηα ζα πξέπεη λα ζπιιέγνληαη θαηά ην δπλαηφλ πιεζηέζηεξα ζηνλ ηφπν παξαγσγήο ηνπο θαη απνθιείνληαη νη δηαδηθαζίεο εθθέλσζεο θαη επαλαιακβαλφκελεο πιήξσζεο ηεο ζπζθεπαζίαο. Κάζε θνξά ζα αιιάδεη ν ζάθνο θαη κηα θνξά ηελ εκέξα ζα πιέλνληαη νη πεξηέθηεο ζηνπο ζαιάκνπο θαη ζηνπο θνηλφρξεζηνπο ρψξνπο (εζσηεξηθνχο-εμσηεξηθνχο). Γηα ηε κεηαθνξά ησλ απνξξηκκάησλ πξέπεη λα ρξεζηκνπνηνχληαη ηξνρήιαηνη θάδνη, νη νπνίνη ζα θιείλνπλ αζθαιψο θαη ζα απνιπκαίλνληαη ζην ηέινο θάζε βάξδηαο. Οη ηξνρήιαηνη θάδνη ζα δηαθξίλνληαη ζε νηθηαθψλ θαη κνιπζκαηηθψλ. Οη ζάθνη ζα πξέπεη λα ηνπνζεηνχληαη ζηνλ ηξνρήιαην θάδν κε ηελ αληίζηνηρε ζήκαλζε. Ο θάδνο ζα είλαη αλνμείδσηνο, ρσξεηηθφηεηαο lt, λα δηαζέηεη θαπάθη θαη πξνζηαηεπηηθά γηα ηελ απνθπγή πξφζθξνπζεο. ηνλ ππζκέλα ηνπ ζα ππάξρεη απνρέηεπζε γηα ηνλ ζπρλφ θαζαξηζκφ ηνπ. ε πεξίπησζε πνπ δελ ηεξείηαη ε δηαδηθαζία δηαρείξηζεο ησλ απνξξηκκάησλ, ε Γηνίθεζε ηνπ Ννζνθνκείνπ έρεη ην δηθαίσκα λα επηβάιιεη πξφζηηκν γηα θάζε παξάβαζε. 7. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα αλαγθαία κεραλήκαηα, πιηθά θαη εμνπιηζκφ γηα ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ, θαζψο επίζεο ζάθνπο απνξξηκκάησλ (θφθθηλνπο-πξάζηλνποκαχξνπο). 8. Σα κεραλήκαηα θαη ν εμνπιηζκφο πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαζαξηζκνχ πξέπεη λα είλαη θαηλνχξγηα θαη λα βξίζθνληαη ζε άξηζηε θαηάζηαζε ηφζν απφ άπνςε ιεηηνπξγίαο φζν θαη απφ εκθάληζε. 9. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέηεη φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαζαξηζκνχ, ηα νπνία ζα πξέπεη κε απνδεηθλχεη κε ζρεηηθά έγγξαθα φηη είλαη πξψηεο πνηφηεηαο. 10. ε πεξίπησζε βιάβεο ησλ κεραλεκάησλ ν αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηα αληηθαηαζηήζεη ακέζσο ψζηε ε εθηέιεζε ηνπ αλαιεθζέληνο έξγνπ λα είλαη απξφζθνπηε. 11. Σν Ννζνθνκείν παξέρεη ζηνλ αλάδνρν ρψξν γηα ηελ θχιαμε ησλ εξγαιείσλ, ησλ κεραλεκάησλ θαη πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, θαζψο επίζεο θαη απνδπηήξηα γηα ην πξνζσπηθφ ηνπ. Σα πιηθά πνιιαπιψλ ρξήζεσλ (ζθνπγγαξίζηξεο, κάπεο κε κηθξντλεο, παλάθηα) ζα πιέλνληαη ζε πιπληήξηα θαη ζα ζηεγλψλνληαη ζε ζηεγλσηήξηα πνπ ζα βξίζθνληαη εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ λνζνθνκείνπ. Ο αλάδνρνο νθείιεη λα δηαηεξεί ηελ ηάμε θαη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ ρψξσλ απηψλ θαη λα ηνπο επηζηξέςεη κεηά ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ζηελ αξρηθή ηνπο θαηάζηαζε. Ο αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα αδεηάδεη ηνπο ρψξνπο πνπ ηνπ παξαζρέζεθαλ γηα ηελ εξγαζία ηνπ κε δηθά ηνπ έμνδα, κφιηο απηά δεηεζνχλ απφ ην Ννζνθνκείν. Ο εξγνδφηεο δελ επζχλεηαη γηα θινπή ή θζνξά γηα νπνηνδήπνηε ιφγν ησλ αληηθεηκέλσλ πνπ θέξλεη ή έρεη απνζεθεπκέλα ν αλάδνρνο θαη νη ππάιιεινί ηνπ ζην ρψξν ηνπ Ννζνθνκείνπ. 12. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί φινπο ηνπο θαλφλεο ππξαζθάιεηαο θαη αζθάιεηαο θαη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ. 13. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απνθαηάζηαζε νπνηαζδήπνηε δεκηάο ή βιάβεο πνπ 16

17 ζα πξνθιεζεί ζην πξνζσπηθφ θαη ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Ννζνθνκείνπ ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην, εθ' φζνλ απηή νθείιεηαη ζε ππαηηηφηεηα ησλ ππαιιήισλ ηνπ ηδίνπ (αλαδφρνπ) ή ησλ εξγαζηψλ ηνπ. 14. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί έληππε αιιεινγξαθία µε ηνπο αξκφδηνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ µε ζθνπφ ηελ επηζήκαλζε ηπρφλ παξαιείςεσλ φζν θαη παξαπφλσλ. 15. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα αληηθαζηζηά ακέζσο θάζε έιιεηςε θαη παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα παξαηεξείηαη θαη γλσζηνπνηείηαη ζ απηφλ απφ ηνπο ππεχζπλνπο ηνπ Ννζνθνκείνπ θαη ηελ Δ.Ν.Λ. Δάλ ν αλάδνρνο δελ θξνληίδεη ζχκθσλα µε ηα αλσηέξσ γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο έιιεηςεο ή παξάιεηςεο ή πιεκκεινχο εξγαζίαο ζα επηβάιινληαη απφ ην Ννζνθνκείν νη θάησζη πνηληθέο ξήηξεο: 16. Γηα θάζε παξάιεηςε ή πιεκκειή εξγαζία πνπ ζα επηζεκαλζεί ζηνλ αλάδνρν ζα επηβάιιεηαη πνηληθή ξήηξα απφ ίζε κε πνζνζηφ απφ 3% έσο 10%, παξαθξαηνχµελεο απφ ηελ κεληαία ακνηβή. ε θάζε πεξίπησζε ην Ννζνθνκείν δηθαηνχηαη λα θεξχμεη έθπησην ηνλ αλάδνρν ρσξίο άιιε δηαηχπσζε. 17. Γηα νπνηαδήπνηε αιιαγή ηξφπνπ θαζαξηφηεηαο θαη ρξήζεο πιηθψλ πξέπεη λα ππάξρεη έγθξηζε απφ ηελ Δ.Ν.Λ Καηά ηελ παξνρή ππεξεζηψλ απφ ηνλ αλάδνρν, δελ πξέπεη λα παξαθσιχεηαη ε ιεηηνπξγία ηνπ Ννζνθνκείνπ νχηε λα ελνρινχληαη αζζελείο, πξνζσπηθφ θαη επηζθέπηεο. 19. Ο αλάδνρνο πξέπεη λα θξνληίδεη γηα ηελ έγθαηξε αλάιεςε ππεξεζίαο απφ ηνπο ππαιιήινπο ηνπ θαη γηα ηελ απνρψξεζή ηνπο απφ ην Ννζνθνκείν, µεηά ην ηέινο ηεο εξγαζίαο ηνπο. 20. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ παξνρή ππεξεζηψλ, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απμεκέλεο απαηηήζεηο πνπ ζπλεπάγεηαη ε παξνρή ππεξεζηψλ ζην ρψξν ελφο Ννζειεπηηθνχ Ιδξχκαηνο. 21. Πξηλ ηελ αλάιεςε ηεο εξγαζίαο ν αλάδνρνο θαηαξηίδεη κε ηηο ζρεηηθέο νδεγίεο ηνπ Ννζνθνκείνπ πξφγξακκα γηα ηελ θαζαξηφηεηα θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ ρψξσλ. Δπηπιένλ κέηξα απνιχκαλζεο κπνξνχλ λα δεηεζνχλ απφ ηνλ εξγνδφηε. 22. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη κε φια ηα έμνδα πνπ αθνξνχλ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ (φπσο ζηνιέο πξνζσπηθνχ, πιηθά θαζαξηφηεηαο, κεραλήκαηα, εμνπιηζκφ, ζαθνχιεο απνξξηκκάησλ) 23. Ο αλάδνρνο επηβαξχλεηαη επίζεο κε ηελ παξνρή ησλ παξαθάησ εηδψλ αηνκηθήο πγηεηλήο γηα ηηο αλάγθεο ησλ αζζελψλ, ησλ επηζθεπηψλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Ννζνθνκείνπ. Οη εθηηκψκελεο πνζφηεηεο απηψλ παξνπζηάδνληαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΟΤ Υαξηί Τγείαο (Υεκηθφο θαη ζεξκνπιαζηηθφο πνιηφο πιήξσο πδαηνδηαιπηφο κε αλαθπθιψκελνο 140 gr ηνπιάρηζηνλ) Υεηξνπεηζέηεο (Υεκηθφο θαη ζεξκνπιαζηηθφο πνιηφο πιήξσο πδαηνδηαιπηφο κε αλαθπθιψκελνο 320 gr, 30gr αλά θχιιν, δηαζηάζεσλ 21x25 cm ηνπιάρηζηνλ). ΜΟΝΑΓΑ ΜΔΣΡΖΖ ΔΚΣΗΜΖ Ζ ΜΖΝΑ ΔΚΣΗΜΖΖ ΔΦΣΑΜΖΝΟ Τ ΡΟΛΟ ΡΟΛΟ

18 Κξεκνζάπνπλν Οη πξνζθνξέο ζα αλαθέξνληαη ζε ζπζθεπαζία κηαο ρξήζεο ηνπ 1 ltδπηζεκαίλεηαη φηη ηα δνρεία δελ ζα επαλαπιεξψλνληαη κε ζαπνχλη αιιά ζα απνξξίπηνληαη απεπζείαο φηαλ αδεηάδνπλ, γηα ηελ απνθπγή απνηθηζκνχ ηνπο κε κηθξνβηαθνχο παξάγνληεο θαη ζα ηνπνζεηείηαη λέν δνρείν. Να πεξηέρεη ελπδαηηθνχο θαη αλαιηπαληηθνχο παξάγνληεο ηνπ δέξκαηνο. Να έρεη νπδέηεξν PH 5,5-7 θαη λα είλαη δεξκαηνινγηθά ειεγκέλν. Να πεξηέρεη επηπξφζζεηα κία ή πεξηζζφηεξεο νπζίεο ζαλ ζπληεξεηηθά ζπζηαηηθά γηα ηε κε αλάπηπμε κηθξνβίσλ, φπσο απηά ραξαθηεξίδνληαη ζην ΦΔΚ 329, ηεχρνο δεχηεξν 21/4/1997 ΚΤΑ 6α/νηθ., 3320 ΛΙΣΡΟ παξάξηεκα VI (εθηφο triclosan). Να έρεη άδεηα ζαλ θαιιπληηθφ (απαηηείηαη γλσζηνπνίεζε ζηνλ ΔΟΦ) ή ζαλ απνξξππαληηθφ ρεξηψλ (απαηηείηαη ε θαηαρψξεζε ζην ΓΥΚ) ε νπνία λα πξνζθνκηζηεί ζηελ ηερληθή πξνζθνξά. Να θαηαηεζνχλ κειέηεο ζπκβαηφηεηαο κε ηα αιθννιηθά αληηζεπηηθά ηνπ λνζνθνκείνπ καο (Sterillium θαη Hibitane). Να αλαθέξνληαη ζαθψο ηα ζπζηαηηθά ηνπ πξντφληνο ζηελ εηηθέηα ηνπ(ζηα ειιεληθά) θαη λα θαηαηεζνχλ 3 (ηξία) δείγκαηα ζηελ θαλνληθή ηνπο ζπζθεπαζία. Κάζε ζπζθεπαζία ηνπ 1Lt λα ζπλνδεχεηαη θαη απφ αληιία γηα ρξήζε εθηφο dispenser. Δπηζεκαίλεηαη φηη απαηηείηαη ηαθηηθφο θαη επαλαιακβαλφκελνο εθνδηαζκφο κε πιηθά (ραξηί, ρεηξνπεηζέηεο, ζαπνχλη, θηι.) ζε φινπο ηνπο ρψξνπο. 24. Ο αλάδνρνο δελ επηβαξχλεηαη κε δαπάλεο χδξεπζεο, παξνρήο ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο, ζέξκαλζεο, θιηκαηηζκνχ θαη θαπζίκσλ, ηα νπνία βαξχλνπλ ην Ννζνθνκείν, κε ηελ πξνυπφζεζε ηεο εχινγεο ρξήζεο θαη θαηαλάισζεο απφ ηνλ αλάδνρν. 25. Απαγνξεχεηαη ζηνλ αλάδνρν λα δηαθφςεη γηα νηνδήπνηε ιφγν ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ. Γηα ην ιφγν απηφ ν αλάδνρνο δειψλεη ζηελ πξνζθνξά ηνπ φηη αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα παξέρεη ηηο ππεξεζίεο ηνπ ζπλερψο, ζπκπεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο πεξίπησζεο απεξγίαο πξνζσπηθνχ. Άξζξν 2. ΣΗΡΗΗ ΚΑΝΟΝΙΜΧΝ ΤΓΙΔΙΝΗ ΚΑΙ ΑΦΑΛΔΙΑ 1. Καζ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ν Αλάδνρνο πξέπεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο Ν.1568/85 πνπ πξνβιέπνληαη απφ ην ηζρχνλ εζληθφ, θνηλνηηθφ θαη δηεζλέο δίθαην ή έρεη εηδηθά ζεζπίζεη ην Ννζνθνκείν, βάζεη Οδεγψλ Οξζήο Τγηεηλήο Πξαθηηθήο θαη λα πξνζαξκφδεηαη ζε θάζε κεηαβνιή ηνπο, ΙSO ELOT. 2. Ο Αλάδνρνο, σο ππφρξενο λα ηεξεί ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο, ππνρξενχηαη λα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Τπεξεζία ηηο νδεγίεο πνπ απεπζχλνληαη ή θνηλνπνηνχληαη ζε απηφλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο θαη ηα έγγξαθα ησλ δηάθνξσλ Αξκφδησλ Αξρψλ ζρεηηθά κε ηνπο ελ ιφγσ Καλνληζκνχο. 3. Σφζν ε Τπεξεζία φζν θαη θάζε Αξκφδηα Αξρή δηθαηνχληαη λα παξαθνινπζνχλ θαη λα ειέγρνπλ ηε ζπκκφξθσζε ηνπ Αλαδφρνπ κε ηνπο Καλνληζκνχο Τγηεηλήο θαη Αζθάιεηαο. Άξζξν 3. ΠΡΟΧΠΙΚΟ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ 1. Ο αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη έκπεηξν πξνζσπηθφ (κε πξνυπεξεζία ζε ρψξν παξνρήο Τπεξεζηψλ Τγείαο) πνπ δελ ζα ελαιιάζζεηαη ζπρλά, εθπαηδεπκέλν ζε γεληθνχο θαη εηδηθνχο θαλφλεο πγηεηλήο, αλάινγα κε ηε ζέζε εξγαζίαο ηνπ, ζχκθσλα κε πξφγξακκα πνπ ζα έρεη πινπνηεζεί θαη ζα θαηαηεζεί. 2. Ο αλάδνρνο είλαη ππεχζπλνο γηα ηε ζπλερή ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηελ ρξήζε ησλ πιηθψλ θαζαξηφηεηαο, ηελ ηερλνινγία θαη πγηεηλή ψζηε λα πινπνηνχληαη νη λνκνζεηηθέο απαηηήζεηο. Σα έμνδα απηά βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ 18

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα ζάθ σλ α π ν ξ- Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Ο Ι Κ Ο Γ Ο Μ Ι Κ Ω Ν Τ Λ Ι Κ Ω Ν Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 3. Έληππν νηθνλνκηθήο πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΧΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΧΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΑΓΑ : 6Χ9Λ469073-ΦΝΣ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 6ε Τ.ΠΔ. ΠΔΛ/ΟΤ ΙΟΝ.ΝΗΧΝ-ΗΠΔΙΡΟΤ &ΓΤΣΙΚΗ ΔΛΛΑΓΑ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΑΝΑΣΟΛΙΚΗ ΑΥΑΨΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ κε αξ.712 γηα ηελ πξνκάζεηα Ειδών Διατροφής ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Α Κ Ω Ν Α Π Ο Ρ Ρ Ι Μ Μ Α Σ Ω Ν ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Σερληθέο Πξνδηαγξαθέο 3. Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 4. Έληππν πξνζθνξάο Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Η παξνχζα αθνξά ηελ πξνκήζεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ. Γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ πνπ αθνξά ηελ πξνκήζεηα ΤΛΗΚΩΝ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ ΚΑΗ ΠΛΑΣΗΚΩΝ ΜΗΑ ΥΡΖΖ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΑΓΑ : ΩΤ2Κ469073-ΟΔ9 Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ XIO, 26-9-2014 Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ

ΠΡΟΥΓΙΡΟ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΓΙΑ ΦΙΛΣΡΩΝ ΣΓΥΝΗΣΟΤ ΝΓΦΡΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΓ ΣΟΤ Γ. Ν. ΆΜΦΙΑ ΓΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τπνπξγείν Τγείαο 5 ε Τ.Πε. Θεζζαιίαο & ηεξεάο Γιιάδαο Ηκ/λία: 29-Απξ-15 Αξ. πξση.: 247/Δ/15 ΓΓΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΓΙΟ ΑΜΦΙΑ Δηεχζπλζε Δηνηθεηηθνχ Οηθνλνκηθφ Σκήκα Σαρ. δ/λζε... 33100 Άκθηζζα

Διαβάστε περισσότερα

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011

Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Υίνο 8-7-2014 Fax : 2271044311 Αξηζ.πξση.: 7011 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ: 6Λ91469073-0ΞΛ Πιεξνθνξίεο: M. ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ &ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : ΒΗΔΧ469073-5ΦΑ Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ»

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΔΠΑΝΑΛΖΠΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΗΑ «ΤΠΖΡΔΗΔ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΔΣΗΑΖ & ΓΗΑΝΟΜΖ ΦΑΓΖΣΟΤ ΣΟΤ ΓΔΝΗΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟΤ ΥΗΟΤ» ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» ΑΓΑ : BIOP469073-HEI Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή -

Αζήλα:2.5.12. Αλνηθηφο δεκφζηνο δηαγσληζκφο Ζ ρακειφηεξε ηηκή - ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 1ε Τ.ΠΔ ΑΣΣΗΚΖ Γ.Ν.Α «ΑΛΔΞΑΝΓΡΑ» ΒΑ. ΟΦΗΑ 80 115 28 ΑΘΖΝΑ ΤΠΟΓ/ΝΖ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μαπξνθξχδεο Κσλ. ΣΖΛ.- FAX: 210-3381138 Αζήλα:2.5.12 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ (α/α 8/11)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΑΓΑ:ΒΔΕΡ469073-50Μ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΩ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΥΗΟΤ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Αξηζ. Γηαθ.: 6258 /3-6-2013 Πιεξνθνξίεο: ΑΝ.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ

Δ Π Α Ν Α Π Ρ Ο Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΡΗΘΜ. ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 10 (Σ.Δ.Η.) ΠΑΣΡΧΝ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΑΡΗΘΜ. ΠΡΧΣ/ΛΟΤ 12022 ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ & ΠΔΡΗΟΤΗΑ Μ. ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤ 1 ΠΑΣΡΑ 02-09-2011 26334 ΠΑΣΡΑ ΠΑΡΑΣΗΡΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α

Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α Π Ρ Ο Μ Η Θ Δ Ι Α Δ Ι Γ Ω Ν Κ Α Θ Α Ρ Ι Ο Σ Η Σ Α ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Τερληθή Έθζεζε- Δλδεηθηηθφο Πξνυπνινγηζκφο 2. Έληππν πξνζθνξάο ΘΔΜΑ : Πξνκήζεηα εηδψλ θαζαξηφηεηαο Φξεκαηνδφηεζε : Ιδίνη Πφξνη Σ Δ Υ Ν Ι

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΔΗΓΟ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ ΥΡΟΝΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΣΟΠΟ ΓΗΔΝΔΡΓΔΗΑ ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ ΔΗΓΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ Μαπξησηίζζεο,

Διαβάστε περισσότερα

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014

Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αλεξανδρούπολη, 1 η Απριλίου 2014 Αξηζκόο Πξωηνθόιινπ: /1-4-2014 ΠΡΟ ΔΣΑΙΡΙΔ ΓΙΟΡΓΑΝΩΗ ΔΚΘΔΔΩΝ ΘΔΜΑ: Πξνζθνξά γηα ηελ θαηαζθεπή, δηακόξθωζε θαη απνκάθξπλζε ηνπ εθζεζηαθνύ ρώξνπ ηεο 16 εο Γηεζλνύο Έθζεζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ».

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε ». ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΘΔΜΑ: «Πξνκήζεηα γάιαθηνο γηα ην εξγαηνηερληθό πξνζωπηθό ηνπ Γήκνπ γηα ηα έηε 2014-2015». ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ Ο Γήκαξρνο Βόιβεο πξνθεξχζζεη πξφρεηξν κεηνδνηηθφ δηαγσληζκφ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ:

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: Αξ. Πξση-Γηαθ:3900 Υαληά, 11/08/2016 Πιεξνθ: Δ. Μειηδάθεο Σει 2821029214 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΗ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ: «ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΑΥΔΙΡΙΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΑΣΟ» χκθσλα κε : 1.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΔΠΑΝΑΛΗΠΣΙΚΟΤ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΤΠΗΡΔΙΔ ΤΝΣΗΡΗΗ ΑΝΔΛΚΤΣΗΡΩΝ. ΠΡΟΤΠΟΛΟΓΙΜΟΤ ΜΔΥΡΙ ΣΟΤ ΠΟΟΤ ΣΩΝ 7.800,00 κε Φ.Π.Α. ΑΓΑ 6ΤΧ3469073-ΚΞΥ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Τποσργείο Τγείας & Κοινωνικής Αλληλεγγύης 2 η Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ Γενικό Νοζοκομείο Υίοσ «ΚΤΛΙΣΔΙΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Πιεξνθνξίεο: B.ΠΑΓΟΤΓΗ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 13597 / 750807 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 12461 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 24-11-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003053815 2015-09-16

15PROC003053815 2015-09-16 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθείν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 9 επηεκβξίνπ 2015 Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΚΙΛΚΙ ΔΕΤΑ ΠΑΙΟΝΙΑ Προμήθεια κασσίμων κίνησης, θέρμανσης και λιπαντικών Πολύκαστρο 31 / 8 / 2016 Αρ. Πρωτ.: 9795 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Έρνληαο ιάβεη ππφςε: Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ Γ..

Διαβάστε περισσότερα

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο.

Καιφ είλαη απηά λα βξίζθνληαη κε ηελ ζεηξά πνπ δεηνχληαη θαη θαηάιιεια δεκέλα ζε ηφκν ή ληνζηέ, ψζηε λα κελ ππάξμεη πξφβιεκα απψιεηάο ηνπο. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΗ 2/2011 ΘΔΜΑ: Πξνκήζεηα μεξνγξαθηθνύ ραξηηνύ θαη γξαθηθήο ύιεο γηα ην έηνο 2012 Υξεκαηνδόηεζε : Ιδίνη Πόξνη Π Ρ Ο Κ Η Ρ Τ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β )

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ. ΠΔΡΗΛΖΦΖ ΣΟΝ ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΖΜΔΡΖΗΟ ΣΤΠΟ Ημέρα ΣεηΪξηε 23 /07 / 2014 ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΝΑΗ (ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ Β ) ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔIA 2 Ζ Τ.ΠΔ.ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΜΟΤ «ΑΓΗΟ ΠΑΝΣΔΛΔΖΜΧΝ» ΑΡ. ΠΡΧΣ :6695 18 /07 /2014 ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΖΜΟΗΟΤ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΚΑΘΑΡΗΟΣΖΣΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ

ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΥΩΡΩΝ ΣΟΤ ΜΔΣΡΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ RFP-275/15 Α ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΤΙΤΛΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΗΛΔΚΣΡΟΝΙΚΟ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟ ΦΤΛΑΞΗ ΣΔΤΥΟ ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΔΩΝ ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΑΠΑΝΣΗΔΙ ΣΑ ΔΡΩΣΗΜΑΣΑ ΚΔΦΑΛΑΙΟ Β ΓΙΔΤΚΡΙΝΙΗ ΣΗ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ελ. 2 από 5 Σν παξόλ Σεύρνο Γηεπθξηλίζεσλ εθδίδεηαη ζύκθσλα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο

ΔΠΑΝΑΠΡΟΚΖΡΤΞΖ Τπ Αξηζκ. 6610/2014 γηα ηελ Πξνκήζεηα Ηαηξνηερλνινγηθνύ θαη Ξελνδνρεηαθνύ Δμνπιηζκνύ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Καζηνξηάο ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΔΗΜΟ ΙΟΤ ΑΝΟΙΥΣΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙ ΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΙΑΣΡΟΣΕΥΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΕΞΟΠΛΙ ΜΟΤ ΑΔΑ: 7ΨΔΟ4690ΒΥ-ΡΦΤ ΣΟΤ ΓΕΝΙΚΟΤ ΝΟ ΟΚΟΜΕΙΟΤ ΚΑ ΣΟΡΙΑ Digitally signed by INFORMATICS ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ INFORMATICS

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 56/2012 Γηεζλήο ηαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς:

- ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - Μαρούζι, 30/07/2014 Αρ. Πρφη.: οικ. 11552/δις. Προς: - ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ - 1 ΚΕΝΣΡΟ ΕΛΕΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΕ.ΕΛ.Π.ΝΟ.) Σκήκα Γξαθείν ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ : Οηθ. Γηαρείξηζεο : Γηαρ. Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ Πιεξνθνξίεο : Σειέκαρνο Εαθπλζηλφο Γ/λζε : Αγξάθσλ

Διαβάστε περισσότερα

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο:

Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: Διακήρυξη διαγωνιςμού για το Έργο: «Ηξάθιεην, θάζε βήκα... έλα ηαμίδη ζηελ ηζηνξία» Ηιεθηξνληθή Πεξηήγεζε ζηελ παιηά πόιε Ηξαθιείνπ Αναθέτουςα Αρχή: ΓΗΜΟ ΗΡΑΚΛΔΙΟΤ ΣΜΗΜΑ ΠΡΟΣΑΙΑ & ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΠΑΛΙΑ ΠΟΛΗ,

Διαβάστε περισσότερα

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344

Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Μαξνχζη, 13/10/2014 Αξ. Πξση. : νηθ 15344 Τμήμα: Οικ. Διατείριζης Γραθείο: Διατ. Εσρωπαϊκών Προγραμμάηων Πληροθορίες: Ζακσνθινός Τ. Δ/νζη: Αγράθων 3-5 Τατ. Κώδικας: 15123 Τηλέθωνο:2105212890 Fax: 2105212831

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη

ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ ΔΛΑΙΟΛΑΓΟΤ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΔ ΣΗ ΛΔΥΗ ΑΞΚΩΝ «ΑΣΔΡΙΑ» ΣΟΤ ΠΒΚ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθνί Όξνη ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ «Α» ΣΗ ΓΓΗ Φ.600.1/174/154124/.1712 ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ.(Γ3) ΣΜΗΜΑ ΤΜΒΑΔΩΝ Υαληά, 27 Οθη 17 ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΝΟΠΣΙΚΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΔΞΑΙΡΔΣΙΚΑ ΠΑΡΘΔΝΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H

EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 Γ I A K H P Y Ξ H EΛΛHNIKH ΓHMOKPATIA Βφινο, 28/09/2011 Αξ. Πξση.:10671 ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΟ ΘΔΑΛΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Σκήκα Πξνκεζεηψλ Αξγνλαπηψλ & Φηιειιήλσλ, 38221 ΒΟΛΟ Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η

Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Σ Δ Υ Ν Ι Κ Η Δ Κ Θ Δ Η Τ Π Η Ρ Δ Ι Δ Σ Η Λ Δ Μ Α Σ Ι Κ Η Γ Ι Α Σ Η Υ Ρ Η Η Σ Ο Τ Δ Ξ Ο Π Λ Ι Μ Ο Τ Γ Ι Α Υ Δ Ι Ρ Ι Η Σ Ο Λ Ο Τ Γ Η Μ Ο Τ Β Ο Λ Β Η ( G P S ) ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ 1. Σερληθή Έθζεζε 2. Δλδεηθηηθφο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Πεηξαηάο, 22/06/2015 Αξ. πξση. 1240 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΗΜΟ ΠΔΙΡΑΙΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ, ΑΘΛΗΣΙΜΟΤ & ΝΔΟΛΑΙΑ ΠΔΙΡΑΙΑ ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΗΜΟΠΡΑΙΑ Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΟΤ ΟΠΑΝ Δρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο

Διαβάστε περισσότερα

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν

ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν ρέδην Γηαθήξπμεο Γηαγσληζκνχ γηα ην Έξγν «Οινθιεξσκέλν Πιεξνθνξηαθό ύζηεκα Αξραηνινγηθνύ Κηεκαηνινγίνπ» (εληαία δηαθήξπμε γηα ην θπζηθφ αληηθείκελν ησλ ππνέξγσλ 2 θαη 5 ηνπ εγθεθξηκέλνπ Σερληθνχ Γειηίνπ)

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ.

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Δ.Σ.Α.Α.- ΣΟΜΔΑ ΑΦΑΛΗΖ ΝΟΜΗΚΩΝ Δ.Σ.Α.Α. ΣΟΜΔΑ ΔΠΗΚΟΤΡΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ ΓΗΚΖΓΟΡΩΝ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ: Γ.Γ.Γ. Αζήλα, 12/01/2012 Αξηζ. Γηαθήξπμεο: Νν 2 /2012 Αξ.Πξση.: 3028/12-01-2012 Α.Γ.Α.

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4

Δ Ι ΑΚΗΡΤΞΗ Νο022/2 01 4 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΤ Δ/νζη Οικονομικού / Γραθείο Προμηθειών ΣΗΛ.: 2313 323115 FAX : 2310 685111 Πληρ. Ε. ηασροπούλοσ E-mail: pr.papageorgiou@gmail.com Σατ. Δ/νζη:Περιθερειακή Οδός Θεζ/νίκης

Διαβάστε περισσότερα

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΟΥΗ ΟΥΗ 11/10/2013 11/10/2013 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΟ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αζήλα, 09-10-2013 ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΑΣΣΗΚΖ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΑΓΑΜ: Γ/ΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ Π.Δ. ΠΔΗΡΑΗΑ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Αξηζκφο Γηαθήξπμεο: 02/2013 Σαρ. Γ/λζε : Α. Πνζεηδψλνο

Διαβάστε περισσότερα

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ

Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Σαρ. Γηεχζπλζε: 22-10-2015 Λπθαβεηηνχ 21, 10671 Αζήλα Σειέθσλν: 211 4000551 Αξ. Πξση. DYNAMHZOIS20151022-1 ΠΡΟΚΛΖΖ ΔΚΓΖΛΧΖ ΔΝΓΗΑΦΔΡΟΝΣΟ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΓΟΡΑ ΟΗΚΟΤΚΔΤΧΝ ΚΑΗ ΔΠΗΠΛΧΝ Θέκα: Πξφζθιεζε Δθδήισζεο Δλδηαθέξνληνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ NOMO ΑΣΣΙΚΗ Υατδάξη 1/11/2010 ΓΗΜΟ ΥΑΪΓΑΡΙΟΤ Αξηζ.πξση: 34636 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΑΚΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΣΩΝ Ο Γήκνο Υατδαξίνπ, Έρνληαο ππόςε: Σελ αλάγθε πεξηζπιινγήο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ

ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΑΡΗΘΜΟ. ΣΑΥ.ΚΧΓΗΚΑ: 41110 Λάξηζα ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ 1.ΔΘΝΗΚΟ ΣΤΠΟΓΡΑΦΔΗΟ 2. ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΤΠΟ ΛΑΡΗΑ ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ ΑΓΑ:4ΑΓΣ46914Κ-Ε ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΖ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ Πεξηθεξηαθή νδόο Σξηθάισλ ΠΛΖΡΟΦΟΡΗΔ: Α.Μπνύηια Γ.Καξάκπα ΣΖΛΔΦΧΝΑ : [2410]- 684405,684406 FAX: 2410-610869

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ:

ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ Αξ. Πξση.:386 Υαληά 27-01- 2015 ΠΡΟΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΓΔΗΞΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ: «ΓΗΑΜΟΡΦΩΔΗ ΚΑΣΑΚΔΤΔ ΤΝΣΖΡΖΔΗ ΤΠΟ ΟΜΩΝ Δ ΚΟΗΝΟΥΡΖΣΟΤ ΚΑΗ ΑΘΛΖΣΗΚΟΤ ΥΩΡΟΤ» ΤΠΟΔΡΓΟ ΝΔΟ:

Διαβάστε περισσότερα

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ

Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012 Πιεξνθνξίεο : Φεξγαδάθε Μαξία ΣΖΛ: 2810-368448 FAX: 2810-214481 Γ/ΞΖ 54/2012 TAKTIKOY ΑΔΜΟΕΟΤ ΏΝΟΕΚΣΟΤ ΑΕΏΓΧΝΕΜΟΤ ΒΛΛΔΝΕΚΔ ΑΔΜΟΚΡΏΣΕΏ ΤΠΟΤΡΓΒΕΟ ΤΓΒΕΏ 7 ε ΤΓΒΕΟΝΟΜΕΚΔ ΠΒΡΕΦΒΡΒΕΏ ΚΡΔΣΔ Γ.Ν. ΖΡΑΚΛΔΗΟΤ ΒΔΝΗΕΔΛΔΗΟ ΠΑΝΑΝΔΗΟ Λεσθ. Κλσζνύ, Σ.Θ. 44, Ζξάθιεην Κξήηεο ΑΦΜ 999082972, Β ΓΟΤ Ζξαθιείνπ Σκήκα Πξνκεζεηώλ ΖΡΑΚΛΔΗΟ 2/11/2012

Διαβάστε περισσότερα

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας

5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας ΑΔΑ: 794Λ469Η2Γ-ΝΥ5 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΟΘΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ Ιάπιζα 17/9/2015 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας & Στερεάς Ελλάδας Περιοχή Μεζούρλο, ΤΚ 41110, Ταχ. Δ/νση: Λάρισα ΤΘ 2101 Διεύθυνση: Τμήμα Προμηθειών

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ - 1 - ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΑΧΕΠΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΕΩΝ ΘΕΑΛΟΝΙΚΗ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 30/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο αλνηθηόο

Διαβάστε περισσότερα

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500

Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο: θα Ε. Εσγξάθνπ Σειέθσλν : 210-3722500 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΣΙΜΟΤ ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΘΡΗΚΕΤΜΑΣΩΝ ΣΑΜΕΙΟ ΑΡΥΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ ΚΑΙ ΑΠΑΛΛΟΣΡΙΩΕΩΝ Γ/ΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΛΟΓΗΣΖΡΗΟΤ Σαρ. Γ/λζε : Διεπζ. Βεληδέινπ 57 Σαρ. Κψδ : 105 64 Αζήλα Πιεξνθνξίεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP

ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ΑΛΛΑΓΗ ΟΝΟΜΑΣΟ ΚΑΙ ΟΜΑΔΑ ΕΡΓΑΙΑ, ΚΟΙΝΟΥΡΗΣΟΙ ΦΑΚΕΛΟΙ ΚΑΙ ΕΚΣΤΠΩΣΕ ΣΑ WINDOWS XP ηότοι εργαζηηρίοσ ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ εξγαζηεξίνπ ζα παξνπζηαζηνύλ βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ησλ Windows XP πνπ ζρεηίδνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 1 ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΔΘΝΗΚΖ ΜΔΣΔΩΡΟΛΟΓΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Σ 4 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ ΔΛ. ΒΔΝΗΕΔΛΟΤ 14 16777 - ΔΛΛΖΝΗΚΟ ΣΖΛ. 210-9699165 ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΔΙΡΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΤΠ ΑΡΙΘΜ. 1/12 «ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΡΑΓΙΟΒΟΛΙΓΧΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >>

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΓΙΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΗ << ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΓΙΑΦΟΡΩΝ ΚΑΘΔΣΗΡΩΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. ΚΟΡΓΙΑΛΔΝΔΙΟ ΜΠΔΝΑΚΔΙΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΓΡΑΦΔΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

14PROC001941379 2014-03-24

14PROC001941379 2014-03-24 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΧΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ 3 ε ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: Γξαθεέν Πξνκεζεηψλ Καζηνξηά, 18 Μαξηίνπ 2014 Πιεξνθνξέεο:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ τασρός, 10/11/2016 ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ Αρ. Πρωτ ΓΗΜΟ ΒΟΛΒΗ ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ τασρός, 10/11/2016 Αρ. Πρωτ. 23349 ΠΡΟΚΛΗΗ ΕΚΔΗΛΩΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΣΟ Ο Γήκνο καο, πξνθεηκέλνπ λα αλαζέζεη ηελ πξνκήζεηα κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ γηα ηηο αλάγθεο ηεο Υπεξεζίαο Πξαζίλνπ, πξνυπνινγηζκνχ 14.923,40

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ

ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 ΠΡΟΚΖΡΤΔΗ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ & ΘΡΖΚΔΤΜΑΣΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΡΔΤΝΑ & ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Αζήλα, 26 Μαξηίνπ 2014 Αξηζ. Πξση. : 862 ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ: 5 / 2014 Σν Διιεληθφ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ..

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΓΗΑΠΡΑΓΜΑΣΔΤΖ << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΑΝΣΗΓΡΑΣΖΡΗΧΝ ΠΑΘΟΛΟΓΟΑΝΑΣΟΜΗΚΟΤ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ Αζήλα 16-07-2014 ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ Α Θ Ζ Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 18432 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΖ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΖΠΟΗ ΑΘΖΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΖΜΑ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ. Ο Δήμαρχος. Αθανάσιος Μ. Παναγόπουλος ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΔΑ: ΒΧΟ0Ω6Χ-ΖΒΝ ΝΟΜΟΣ ΑΧΑΪΑΣ Αίγιο, 4 Ιουνίου 2015 ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΑΛΕΙΑΣ Αριθ Πρωτ.: 20456 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ: ΠΕΤΜΕΖΑ 1 ΤΑΧ.ΚΩΔ.: 251 00 ΤΗΛ.: 26910-22978 FAX: 26910-22978

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34.

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡ.Φ.141 /2010 ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΚΑΣΑΚΔΤΗ ΣΟΤ ΓΔΡΑΝΟΤ Η/Γ Νν 34. ΟΡΓΑΝΙΜΟ ΛΙΜΔΝΟ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Δ.) Αξ. Μ.Α.Δ.: 42807/06/Β/99/30 ΔΓΡΑ ΘΔΑΛΟΝΙΚΗ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΤΠΟΣΗΡΙΞΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Σ. Θ : 10467-541.10

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ

ΠΡΟΚΛΗΗ ΤΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΠΔΝΣΔΛΗ : 28/4/2015 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ 1 ε Τ. ΠΔ. ΑΣΣΙΚΗ ΑΡΙΘΜ.ΠΡΩΣ : 4961 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΙΓΩΝ ΠΔΝΣΔΛΗ ΙΠΠΟΚΡΑΣΟΤ 8, 152 36 ΠΔΝΣΔΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΑΞ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ.

Ζκεξνκελία:17/7/2013 Ζκέξα: ΣΔΣΑΡΣΖ Ώξα: 2 κ.κ. Ζκεξνκελία:18/7/2013 Ζκέξα: ΠΔΜΠΣΖ Ώξα: 1 κ.κ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Τπνπξγείν Τγείαο & Κνηλσληθήο Αιιειεγγχεο 2 ε Τ. ΠΔ. ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Γεληθφ Ννζνθνκείν Υίνπ «ΚΤΛΗΣΔΗΟ» Γξαθείν Πξνκεζεηψλ ΑΓΑ:ΒΛ46469073-ΕΞ Πιεξνθνξίεο: Α. ΦΑΦΑΛΗΟΤ Σει.: 2271350258

Διαβάστε περισσότερα

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014

344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ. Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε. Υξνληθή Γηάξθεηα ηνπ Έξγνπ Μέρξη 31/12/2014 ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΓΙΔΘΝΟΤ ΑΝΟΙKΣΟΤ ΓΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΜΔ ΚΡΙΣΗΡΙΟ ΑΝΑΘΔΗ ΣΗ ΥΑΜΗΛΟΣΔΡΗ ΣΙΜΗ κε ηίηιν: «ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΜΔΣΑΚΙΝΗΗ, ΓΙΑΜΟΝΗ, ΔΣΙΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΥΟΛΙΚΟ ΈΣΟ 2013-2014» Πξνυπνινγηζζείζα δαπάλε 344.000,00 επξψ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΑΤΝΓΔΟΜΔΝΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΑ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΑΥΔΠΑ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΔΗΓΗΚΧΝ ΠΑΘΖΔΧΝ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 17/2013 Σαθηηθφο πξψηνο επαλαιεπηηθφο αλνηθηφο

Διαβάστε περισσότερα

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84

Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα. Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Κώδικες 28, 78 και 84 Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα Οη Διαηιμήζεις για Αιολικά Πάρκα εθαξκόδνληαη γηα ηελ απνξξνθνύκελε ελέξγεηα από Αηνιηθά Πάξθα πνπ είλαη ζπλδεδεκέλα ζην

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ

ΑΝΟΗΚΣΟ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟ Δ ΔΤΡΩ -ΔΛΔΤΘΔΡΟ ΔΗΓΟ 1 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΔΘΝΗΚΟ ΤΣΖΜΑ ΤΓΔΗΑ ΑΝΣΗΚΑΡΚΗΝΗΚΟ - ΟΓΚΟΛΟΓΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΘΖΝΩΝ «Ο ΑΓΗΟ ΑΒΒΑ» Ν.Π.Γ.Γ. Γ/λζε: Λεσθ. Αιεμάλδξαο 171 115 22 ΑΘΖΝΑ Αθήνα, 13 /10/2010

Διαβάστε περισσότερα

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >>

Γηαθήξπμε ( 43Β /2013 ) Γηαγσληζκνύ γηα ηελ: << ΠΡΟΜΖΘΔΗΑ ΡΑΜΜΑΣΧΝ>> Αλαζέηνπζα Αξρή: << Γ.Ν.Α. ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. >> ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Αζήλα 07-02-2014 ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ Α Θ Η Ν Χ Ν Αξηζ. Πξση. 4376 ΚΟΡΓΗΑΛΔΝΔΗΟ ΜΠΔΝΑΚΔΗΟ Δ.Δ.. ΑΘΑΝΑΑΚΗ & ΔΡΤΘΡΟΤ ΣΑΤΡΟΤ ΑΜΠΔΛΟΚΗΠΟΙ ΑΘΗΝΑ Σ. Κ. 115 26 ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002)

(ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) ΗΜΑΝΗ ΔΞΟΠΛΙΜΟΤ (1) (ύμθωνα με ηην Οδηγία 1999/5/ΔΚ και ηο Π.Γ. 44/Μάπηιορ 2002) (1) ΑΠΟΠΟΙΗΗ ΔΤΘΤΝΗ: Σν θείκελν απηφ έρεη σο ζηφρν ηελ ελεκέξσζε ησλ ελδηαθεξνκέλσλ ζε ζέκαηα δηάζεζεο ζηελ αγνξά, ειεχζεξεο

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε..

ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. 1 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΦΑΛΙΗ ΟΥΗΜΑΣΩΝ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΩΝ ΣΟΤ ΟΑΚ Α.Ε.. ΥΑΝΙΑ, 05 Απγνχζηνπ 2014 2 ΓΕΝΙΚΟΙ - ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΦΩΝΙΩΝ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ

ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ. ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά. ΑΡΘΡΟ 2 Γηθαηνχκελνη πκκεηνρήο Γηθαηνινγεηηθά Γεληθψλ Όξσλ ΓΔΝΙΚΟΙ ΔΙΓΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΡΘΡΟ 1 Γεληθά ΠΔΓΙΟ ΒΟΛΗ ΚΡΗΣΗ Γ ΚΛΑΓΟ ΟΙΚΟΝ. ΤΠΗΡ. ΓΝΗ ΠΡΟΜ. & ΤΜΒ. Υαληά, 13 Φεβ 17 Σα έγγξαθα πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηελέξγεηα ηνπ δηαγσληζκνχ θαη ηε ζπκκεηνρή ζε απηφλ, ζπληάζζνληαη

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ

ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΧΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΗΑ ΔΘΝΗΚΖ ΣΑΣΗΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΣΖ ΔΛΛΑΓΟ Πεηξαηάο, 18 Ηαλνπαξίνπ 2010 ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ & ΟΡΓΑΝΧΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΓΗΟΗΚΖΖ Αξηζ. πξση. : 587

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΚΣΙΝΟΛΟΓΙΚΟΤ ΦΟΡΗΣΟΤ ΜΗΥΑΝΗΜΑΣΟ Σελίδα 1 από 6 ΑΝΑΡΣΗΣΔΟ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΝΟΗΛΔΤΣΙΚΟ ΙΓΡΤΜΑ Μ.Σ. ΓΡΑΦΔΙΟ ΠΡΟΜΗΘΔΙΩΝ Μνλήο Πεηξάθε 12, Σ.Κ. 115 21 Σει: 210 7288170-137 Φαμ: 210 7211223 Αζήλα, 8 Ματ 15 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ Νο 03/2015 ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΜΕΙΟΔΟΣΙΚΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015

ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ΤΛΛΟΓΗ ΠΡΟΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΗΝ ΔΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ ΣΟ ΔΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΟΣΗΣΑ ΣΩΝ ΜΟΝΑΓΩΝ ΣΗ ΑΔΜΤ Α.Δ.» ΑΥΑΡΝΔ, 02 ΙΟΤΛΙΟΤ 2015 ειίδα 1 απφ 65 Σαρ. Γ/λζε :Γεσξγίνπ Γακαζθνχ 1, Πνιπθιηληθή Οιπκπηαθνχ Υσξηνχ, Αραξλαί

Διαβάστε περισσότερα

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012

ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ ΔΙΑΤΝΔΕΟΜΕΝΑ ΝΟΟΚΟΜΕΙΑ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΧΕΠΑ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙΔΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΘΑΚΗΡΤΞΗ ΤΠ' ΑΡΘΘ. 25/2012 Γηεζλήο ηαθηηθόο πξώηνο

Διαβάστε περισσότερα

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ»

Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΝΑΓΔΙΞΗ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ΓΙΑ «ΤΠΗΡΔΙΔ ΚΑΘΑΡΙΜΟΤ ΚΑΙ ΑΠΟΛΤΜΑΝΗ ΣΟΤ ΓΔΝΙΚΟΤ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟΤ ΥΙΟΤ» ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ 2ε Τ. ΠΔ. ΠΔΙΡΑΙΧ & ΑΙΓΑΙΟΤ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΥΙΟΤ ΥΙΟ Αξ. Πξση. 831/22-1-2014 ΑΓΑ: ΒΙΦΔ469073-ΜΡΒ Γ Ι Α Κ Η Ρ Τ Ξ Η ΓΙΔΘΝΟΤ ΓΗΜΟΙΟΤ ΑΝΟΙΚΣΟΤ ΓΙΑΓΧΝΙΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014

Χο ε δηαθήξπμε. κε ην άξζξν 24 ηνπ Ν. 2198/94 ΑΒΝ ΏΠΏΙΣΒΣΏΙ 19/9/2014 19/9/2014 ΒΛΛΗΝΙΚΗ ΑΗΜΟΚΡΏΣΙΏ ΠΒΝΣΒΛΗ : 16/9/2014 ΤΠΟΤΡΓΒΙΟ ΤΓΒΙΏ 1 ε Τ. ΠΒ. ΏΣΣΙΚΗ ΏΡΙΘΜ.ΠΡΧΣ : 10888 ΓΒΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΒΙΟ ΠΏΙΑΧΝ ΠΒΝΣΒΛΗ ΙΠΠΟΚΡΏΣΟΤ 8, 152 36 ΠΒΝΣΒΛΗ ΣΗΛ: 2132052518-508 ΦΏΞ: 2108033012 http://www.paidon-pentelis.gr/

Διαβάστε περισσότερα

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A.

Α ν α π τ υ ξ ι α κ ή Ε τ α ι ρ ί α Π ε ρ ι φ ζ ρ ε ι α σ Ν ο τ ί ο υ Α ι γ α ί ο υ «Ε Ν Ε Ρ Γ Ε Ι Α Κ Η Α. Ε. Ν. Α Ι Γ Α Ι Ο Υ» R E A D S. A. ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΙΑΔΙΚΣΤΟ ΑΝΑΠΣΤΞΙΑΚΗ ΕΣΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ Ρόδνο, 11 Φεβξνπαξίνπ 2015 ΝΟΣΙΟΤ ΑΙΓΑΙΟΤ- ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε. Ν.Α. Αξηζ. Πξση.: 2223 Σαρ. Δ/λζε: Πιαηεία Ειεπζεξίαο 1, Δηνηθεηήξην Σαρ.Κσδ: 85100, Ρόδνο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ.

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΝΩΣΑΣΗ ΥΟΛΗ ΠΑΙΓΑΓΩΓΙΚΗ ΚΑΙ ΣΔΥΝΟΛΟΓΙΚΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΟΘΔΔΧΝ Σαρ. Γ/λζε : ΣΑΘΜΟ ΔΙΡΗΝΗ ΗΑΠ Σαρ. Κώδ. : 14121 - ΜΑΡΟΤΙ Σειέθσλν : 2102823241 Fax : 2102823243

Διαβάστε περισσότερα

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ )

Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ ) Τξνπνπνίεζε ηνπ Π.Γ. 118/2007: Καλνληζκόο Πξνκεζεηώλ Γεκνζίνπ (ΦΔΚ Α 150/ 10 7-2007) 1) Η πεξίπηωζε ηβ ηεο παξαγξάθνπ 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ Π.Γ. 118/2007 (ΦΔΚ Α 150) αληηθαζίζηαηαη ωο εμήο: «ηβ Γπλαηφηεηα

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ

ΑΔΑ: 45Β3ΩΛΖ-Η4Ν ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΔΤΚΑΓΑ ΓΖΜΟ ΜΔΓΑΝΖΗΟΤ Μεγανήζι 01-11-2011 Σ.Κ 31083 Μεγαλήζη Λεπθάδαο A.Π: 3818 Σει: 2645361300 Fax: 2645361319 e-mail: contact@meganisi.gr ΑΠΟΦΑΖ ΓΖΜΑΡΥΟΤ Θέμα: Έγκπιζη όπυν

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003291938 2015-11-11

15PROC003291938 2015-11-11 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ 4 ε Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΙΑ & ΘΡΑΚΗ ΞΑΛΔΞΗΠΡΖΚΗΑΘΝ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΔΒΟΝ ΦΟΡΔΑ Π.Γ.Ν.ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΓΙΟΙΚΗΣΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΤΠΟΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ ΡΚΖΚΑ ΞΟΝΚΖΘΔΗΥΛ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΔ : Β.ΜΑΡΓΑΡΙΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012

Γ Η Α Κ Ζ Ρ Τ Ξ Ζ 53/2012 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 4 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ & ΘΡΑΚΖ ΠΑΝΔΠΗΣΖΜΗΑΚΟ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΑΛΔΞΑΝΓΡΟΤΠΟΛΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΤΠΟΓΗΔΤΘΤΝΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ ΣΜΖΜΑ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ ΣΖΛ.: 25510-76423 FAX : 25510-76420

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ ΑΘΗΝΑ, 9 / 9 / 2014 ΔΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΓΗΜΟΙΑ ΤΓΔΙΑ Αξηζκ. Πξωη.: ΔΓΤ/ 1293 Γ/ΝΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΣΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΠΗΡΔΙΩΝ Σαχ.Γ/λζε: Λ. Αιεμάλδξαο 196 Σαχ.

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002704779 2015-04-14

15PROC002704779 2015-04-14 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΑ ΜΔ ΣΙΣΛΟ: ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ ΘΔΡΙΝΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΗΜΔΡΗΙΑ ΓΖΜΟ ΑΓΗΑ ΠΑΡΑΚΔΤΖ ΓΗΜΙΟΤΡΓΙΚΗ AΠΑΥΟΛΗΗ Γ/ΝΖ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ ΑΡ. ΠΡΩΣ.:10384/14-4-2015 ΣΜΖΜΑ ΠΑΗΓΔΗΑ ΓΗΑ ΒΗΟΤ ΜΑΘΖΖ

Διαβάστε περισσότερα

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ

ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ ύζηεκα Ωξνκέηξεζεο Πξνζσπηθνύ (Έθδνζε 2) ΤΠΗΡΕΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΩΝ ΤΣΗΜΑΣΩΝ Πεξηερόκελα Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά Καηαγξαθή Ώξαο πγρξνληζκόο πζηήκαηνο Παξνπζίαζε πζηήκαηνο Πηζαλά ελάξηα Υξήζεο 2 Σερληθά Υαξαθηεξηζηηθά

Διαβάστε περισσότερα

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ

TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ. ΠΡΧΣ. : 939 / 738149 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΤΓΕΙΑ Φ.Ν.Α. «ΔΡΟΜΟΚΑΨΣΕΙΟ» Ν.Π.Δ.Δ. ΙΕΡΑ ΟΔΟ 343 ΥΑΨΔΑΡΙ Σ.Κ. 124 61 TMHMA : OIKONOMIKOY ΥΑΨΔΑΡΙ 23-1-2015 ΓΡΑΦΕΙΟ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΧΝ ΣΗΛ. : 213 2046170-171 FAX : 213 2046400 ΑΡ.

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2016.05.24 10:15:35 EEST Reason: Location: Athens ΑΔΑ: ΩΣ066-5Β3 ΑΝΑΡΣΗΣΕΑ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ ΚΑΘ ΣΟ ΜΗΣΡΩΟ ΠΡΟ: 32 ΣΑΞΗΑΡΥΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων»

ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και λοιπών οτημάηων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ ΔΗΜΟ ΕΤΡΩΣΑ Δ/ΝΗ ΠΕΡ/ΝΣΟ, ΤΠ.ΔΟΜΗΗ & Σ.Τ. Αριθμ. Πρωη.: 22397/2015 ΔΙΑΚΗΡΤΞΗ ΠΡΟΥΕΙΡΟΤ ΔΙΑΓΩΝΙΜΟΤ Για ηη προμήθεια «Ελαζηικών ασηοκινήηων, απορριμμαηοθόρων, θορηηγών και

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011

ΠΡΟΚΗΡΤΞΗ ΤΠ ΑΡIΘ. 9465/2011 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΩΛ. ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 3ε ΓΔΗΝΛΝΚΗΘΖ ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ ΚΑΘΔΓΝΛΗΑΠ ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΚΑΣΟΡΙΑ ΑΛΑΟΡΖΡΔΑ ΠΡΝ ΓΗΑΓΗΘΡΝ Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ Θαζηνξηά, 10 Λνεκβξίνπ 2011 Ξιεξνθνξίεο: Γέξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο

Κεληξηθή Τπεξεζία ΣΑΠΙΣ: Αθαδεκίαο 58 Αζήλα ΣΚ 10679 7 νο φξνθνο ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ ΚΟΙΝΧΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΣΑ.Π.Ι.Σ. ΣΑΜΔΙΟ ΠΡΟΝΟΙΑ ΙΓΙΧΣΙΚΟΤ ΣΟΜΔΑ Ν.Π.Γ.Γ. ΔΓΡΑ : ΑΚΑΓΗΜΙΑ 58 ΑΘΗΝΑ - Σ.Κ. 106 79 Γ/λζε: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΧΝ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΚΔΝΣΡΙΚΗ ΤΠΗΡΔΙΑ Σκήκα

Διαβάστε περισσότερα

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο».

Θέκα: «Αλνηθηφο δηαγσληζκφο γηα ηελ αλάδεημε αλαδφρνπ γηα ηελ πληήξεζε - Δπίβιεςε ησλ Ζιεθηξν- Μεραλνινγηθψλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ηδξχκαηνο». ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ & ΚΟΗΝ. ΑΛΛΖΛΔΓΓΤΖ ΓΗΟΗΚΖΖ 6 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΗΓΡΤΜΑ ΚΟΗΝΧΝΗΚΖ ΠΡΟΝΟΗΑ «ΝΔΟΜ. ΓΔΧΡΓΗΟ» ΗΧΑΝΝΗΝΧΝ Ησάλληλα, 04-10-2011 Αξηζ. Πξση.1855 Σαρ. Γ/λζε : Νενκ. Γεσξγίνπ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ

ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ 1 ΣΔΥΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΚΠΑΗΓΔΤΣΗΚΟ ΗΓΡΤΜΑ (ΣΔΗ) ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΔΚΠΑΗΓΔΤΖ ΚΑΗ ΔΡΔΤΝΧΝ ΔΗΓΗΚΟ ΛΟΓΑΡΗΑΜΟ ΚΟΝΓΤΛΗΧΝ ΔΡΔΤΝΑ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ ΣΑΥ. Γ/ΝΖ: Κνίια Κνδάλεο ΑΡΗΘΜΟ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 4/2011

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC 16PROC005066467 2016-09-12 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΓΗΟΗΚΖΖ 2 εο ΤΓΔΗΟΝΟΜΗΚΖ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΠΔΗΡΑΗΧ & ΑΗΓΑΗΟΤ Δ.Α.Ν.Π. «ΜΔΣΑΞΑ» ΜΠΟΣΑΖ 51-18537 ΠΔΗΡΑΗΑ Αξ. Δηαθήξπμεο: 36/2016 Σει: 213 2079100 ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ»

& ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝ ΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦ ΙΙΔΗΝ» ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ & ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΑΙΙΖΙΔΓΓΖΠ 5 ε.ξδ ΘΔΠΠΑΙΗΑΠ & ΠΡΔΟΔΑΠ ΔΙΙΑΓΑΠ ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΙΑΟΗΠΑΠ «ΘΝΡΙΗΚΞΑΛΔΗΝ & ΡΟΗΑΛΡΑΦΙΙΔΗΝ» Ραρ. Γ/λζε: ΡΠΑΘΑΙΥΦ 1 Ρ.Θ. 41 221- ΙΑΟΗΠΑ URL: gnl-promithies@0544.syzefxis.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2

ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 ΤΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΟ ΤΠΟΔΡΓΟ 2 «ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΙΥΟΓΡΑΦΙΩΝ, ΓΛΤΠΣΟΤ ΓΙΑΚΟΜΟΤ ΚΑΙ ΚΔΙΜΗΛΙΩΝ ΣΗ ΙΔΡΑ ΜΟΝΗ ΠΔΝΣΔΛΗ» ΣΗ ΠΡΑΞΗ «ΟΙΚΟΓΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΚΑΛΛΙΣΔΥΝΙΚΗ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ ΚΣΗΡΙΩΝ ΣΗ Ι.Μ. ΚΟΙΜΗΔΩ ΘΔΟΣΟΚΟΤ ΠΔΝΣΔΛΗ

Διαβάστε περισσότερα

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ

H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ H ΜΑΓΕΙΑ ΤΩΝ ΑΡΙΘΜΩΝ Φξεζηκόηεηα καζεκαηηθώλ Αξρή θαηακέηξεζεο Όζα έδσζαλ νη Έιιελεο... Τξίγσλνη αξηζκνί Τεηξάγσλνη αξηζκνί Δπηκήθεηο αξηζκνί Πξώηνη αξηζκνί Αξηζκνί κε μερσξηζηέο ηδηόηεηεο Γίδπκνη πξώηνη

Διαβάστε περισσότερα

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΑΡ. 187/2014 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 5 η ΤΓΔΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ & ΣΔΡΔΑ ΔΛΛΑΓΑ Σατ. Γ/νζη: Περιοτή Μεζούρλο, ΣΘ. 2101 Σ.Κ. 41110 - ΛΑΡΙΑ URL: http://www.dypethessaly.gr, http://civil.dypethessaly.gr/hospitals

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα :

ΑΝΑΛΤΣΗΚΖ ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ. ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 33/2016 απφθαζε Γεκάξρνπ θαη ηελ αξηζ. 65/2016 απφθαζε Ο.Δ, γηα ηελ πξνκήζεηα : ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΝΟΜΟ ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ ΓΖΜΟ ΒΟΛΒΖ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΖ ΤΠΖΡΔΗΑ ΑΡ. ΜΔΛΔΣΖ 3/2016 ΘΔΜΑ: Ππομήθεια ξηπογπαθικού σαπηιού, αναλωζίμων ςλικών εκηςπωηών, θωηοηςπικών και ηηλεομοιοηςπίαρ και γπαθικήρ ύληρ για

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ

ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ ΠΡΟΥΔΗΡΟΤ ΓΗΑΓΩΝΗΜΟΤ 1 ΑΓΑ:70ΝΓ469073-ΛΓ8 ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Γηεύζπλζε: ΓΗΟΗΚΖΣΗΚΟΤ Τπνδ/λζε: ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΟΤ Σκήκα: ΠΡΟΜΖΘΔΗΩΝ Πιεξνθνξίεο: Μ.ΒΑΛΑΝΗΓΑ Σει.: 2271350258 Fax: 2271044311 ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΤΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΑΔΑ: ΒΙΙΨ4690ΒΥ-ΛΕΙ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ. ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 3 ε Γ.Τ.ΠΔ. ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΗΟ ΚΑΣΟΡΗΑ ΟΡΘΖ ΔΠΑΝΑΛΖΦΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΑΓΑ: ΓΡΑΦΔΗΟ ΠΡΟΜΖΘΔΗΧΝ Σαρ. Γ/λζε : Μαπξησηίζζεο Σαρ. Κψδηθαο : 52100 Καζηνξηά Πιεξνθνξίεο : Φψξαο

Διαβάστε περισσότερα

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε.

Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή. Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Η επιζκόπηζη ηης έμμιζθης ενηολής ζηην Αλλοδαπή Καηεξίλα Γαιαλνπνύινπ, Intellectual Property Manager, Microsoft Ειιάο Α.Ε. Παξάκεηξνη πξνο αμηνιόγεζε Ννκνζεηηθή ζσξάθηζε Κνηλόο Σύιινγνο Ακνηβή Καηαγγειία/Λύζε

Διαβάστε περισσότερα

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00

ΓΙΑΚΗΡΤΞΗ: Π/36/15 ΡΔΣΝΠ ΞΟΝΣΔΗΟΝ ΓΗΑΓΩΛΗΠΚΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ «ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΘΔΡΜΑΝΗ» CPV 09135100-5 πξνϋπνινγηζκόο: 45.000,00 ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΔΛΡΔΙΖ : 6/10/2015 ΞΝΟΓΔΗΝ ΓΔΗΑΠ 1 ε. ΞΔ. ΑΡΡΗΘΖΠ ΑΟΗΘΚ.ΞΟΩΡ : 10598 ΓΔΛΗΘΝ ΛΝΠΝΘΝΚΔΗΝ ΞΑΗΓΩΛ ΞΔΛΡΔΙΖΠ ΡΖΙ: 2132052518-508 ΦΑΜ: 2132052441 http://www.paidon-pentelis.gr/ e-mail: promitheion@paidon-pentelis.gr

Διαβάστε περισσότερα

16PROC

16PROC ΓΔΝΙΚΟ ΝΟΟΚΟΜΔΙΟ ΠΑΠΑΓΔΩΡΓΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤ Γξαθείν Πξνκεζεηώλ Σαρ. Γ/λζε : Πεξηθεξεηαθή νδφο Θεζζαινλίθεο Νέα Δπθαξπία Σαρ. Κψδηθαο : 564 03 Σ.Θ. 515 45 Πιεξνθνξίεο : Μ. Μαξθνχιε Σειέθσλν : 2313

Διαβάστε περισσότερα

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε:

Ν ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ. ηελ κε αλνηθηό δεκόζην κεηνδνηηθό δηαγσληζκό επηινγή αλαδφρσλ γηα ηε: ΓΖΚΝΠ ΘΘΖΟΥΛ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ ΝΗΩΝ Δ/ΝΗ ΣΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ Σμήμα Σεσνικήρ ςποστήπιξηρ νησιώτικων Δήμων ΚΔΡΑΦΝΟΑ ΚΑΘΖΡΥΛ ΞΟΥΡΝΒΑΘΚΗΑΠ ΘΑΗ ΓΔΡΔΟΝΒΑΘΚΗΑΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ ΓΖΚOY ΘΘΖΟΥΛ ΓΗΑ ΡΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ.

ΑΠΟΦΑΖ ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ ΑΠΟΣΟΛΖ ΓΗΑ ΓΖΜΟΗΔΤΖ ΣΖΝ ΔΦΖΜΔΡΗΓΑ ΣΖ Δ.Δ. ΔΣΑΗΡΗΑ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΑΛΗΔΗΑ ΔΣΑΝΑΛ Α.Δ. ΤΠΖΡΔΗΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΟΤ Σει.: 210-9233083, 210-9234093 Fax : 210-9221355 e-mail : etanal@otenet.gr ΑΠΟΦΑΖ ΘΔΜΑ: ΓΗΑΚΖΡΤΞΖ 3/2011 ΑΝΟΗΚΣΟΤ ΓΗΔΘΝΟΤ ΜΔΗΟΓΟΣΗΚΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΜΟΤ

Διαβάστε περισσότερα