ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ"

Transcript

1 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αθήνα ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15, Τ.Κ , ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Θ. Αντωντζίκη ΑΡΙΘΜ.ΤΗΛΕΦ : , , ΑΡΙΘΜ. ΦΑΞ : ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 9619/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ Για την ανάθεση υπηρεσιών με τίτλο : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ Ο.Α.Σ.Α. ΓΙΑ ΤΟ ΧΡΟΝΙΚΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΕΝΟΣ ΕΤΟΥΣ» Προϋπολογισμός πλέον ΦΠΑ ΑΠΟΦΑΣΗ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις, όπως αυτές ισχύουν : Του Ν.3920/2011 (Φ.Ε.Κ. 33/ ) «Εξυγίανση, αναδιάρθρωση και ανάπτυξη των αστικών συγκοινωνιών Περιφέρειας Αττικής και άλλες διατάξεις». Του Ν.2669/1998 (Φ.Ε.Κ. 283/Α/98) «Οργάνωση και λειτουργία των αστικών συγκοινωνιών στην περιοχή Αθηνών Πειραιώς & Περιχώρων». Του Ν. 2286/95 (Φ.Ε.Κ.19/Α/1995) «Προμήθειες του Δημοσίου Τομέα και Ρυθμίσεις συναφών θεμάτων» όπως τροποποιήθηκε με το Ν. 2323/95 (Φ.Ε.Κ. 145/Α/1995) «Υπαίθριο Εμπόριο και άλλες Διατάξεις». Του Ν.1881/1990 (Φ.Ε.Κ. 42/Α/1990) και ειδικότερα του άρθρου 11, παρ. 12 αυτού. Της Απόφασης A-12681/934/ των Υπουργ. Ανάπτυξης και Μεταφορών & Επικοινωνιών (ΦΕΚ 333/Β/2001) «Κανονισμός Προμηθειών Οργανισμού Αστικών Συγκοινωνιών (Ο.Α.Σ.Α.)» και ειδικότερα του άρθρου 1, παρ. 2.γ. και 3 αυτού. Του Ν.2741/99 (ΦΕΚ 199/Α/ ) άρθρο 8 «σχετικά με Κρατικές Προμήθειες» όπως ισχύει. το Ν.3886/2010 (ΦΕΚ Α 173/ ) «Δικαστική προστασία κατά τη σύναψη δημοσίων συμβάσεων Εναρμόνιση της ελληνικής νομοθεσίας με την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 21ης Ιουνίου 1989 (L 395) και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συμβουλίου της 25ης Φεβρουαρίου 1992 (L 76), όπως τροποποιήθηκαν με την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 11ης Δεκεμβρίου 2007 (L 335)» όπως ο νόμος αυτός τροποποιημένος με το Ν.4055/2012 (ΦΕΚ Α 21/ ). Το Ν.3863/2010 άρθρο 68 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 22 του Ν.4144/2013 (ΦΕΚ 88/ ) «Αντιμετώπιση της παραβατικότητας στην Κοινωνική Ασφάλιση και την αγορά εργασίας και λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας του Υπουργείου Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας» όπως ισχύει. Το Ν.4250/2014 (ΦΕΚ Α 74/ ) «Διοικητικές Απλουστεύσεις Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και Υπηρεσιών του Δημόσιου Τομέα κλπ» όπως ισχύει.

2 Του Π.Δ.166/2003 (Φ.Ε.Κ.138/Α/2003) «Προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας στην Οδηγία 2000/35 της για την καταπολέμηση των καθυστερήσεων πληρωμών στις Εμπορικές Συναλλαγές». Της με αριθμ. 3271/2015 απόφασης του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. περί «Έγκρισης της διενέργειας του υπόψη διαγωνισμού και της παρούσας διακήρυξης». Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ο Υ Μ Ε 1. Πρόχειρο διαγωνισμό, με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή για την ανάθεση των υπηρεσιών που αναφέρονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α της παρούσας και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος αυτής. 2. Ο Διαγωνισμός θα γίνει ύστερα από την προθεσμία που προβλέπει ο Κανονισμός Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. και αφού προηγηθεί δημοσίευση περίληψης της διακήρυξης αυτής στο τεύχος Διακηρύξεων Δημοσίων Συμβάσεων της Εφημερίδας της Κυβερνήσεως και αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ο.Α.Σ.Α. στην ηλεκτρονική διεύθυνση 3. Οι ενδιαφερόμενοι θα υποβάλουν τον φάκελο προσφοράς τους, καταθέτοντας τον αυτοπροσώπως ή με ειδικά προς τούτο εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπό τους, στο κτήριο του Ο.Α.Σ.Α. (Μετσόβου 15, Αθήνα Τ.Κ ) ή αποστέλλοντας τον ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή ή courrier στην ως άνω διεύθυνση μέχρι την αναφερόμενη στην επόμενη παράγραφο προθεσμία. Στην περίπτωση της ταχυδρομικής αποστολής ο Ο.Α.Σ.Α. ουδεμία ευθύνη φέρει για τον χρόνο και το περιεχόμενο των φακέλων προσφοράς που θα αποσταλούν. 4. ΤΟΠΟΣ & ΧΡΟΝΟΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών Μετσόβου 15 Αθήνα ΤΚ Γραφείο Κεντρικής Γραμματείας ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ & ΩΡΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Τετάρτη 8 Ιουλίου π.μ. 5. Προσφορές που κατατίθενται μετά την παραπάνω ημερομηνία και ώρα, είναι εκπρόθεσμες και δεν θα λαμβάνονται υπόψη. Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δημόσια, όπως περιγράφεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. 6. Δικαίωμα συμμετοχής στο διαγωνισμό έχουν: α) φυσικά ή νομικά πρόσωπα β) ενώσεις διαγωνιζομένων που υποβάλουν κοινή προσφορά γ) συνεταιρισμοί δ) κοινοπραξίες Λαμβανομένου υπόψη του ιδιαίτερου αντικειμένου των υπό ανάθεση υπηρεσιών, στο διαγωνισμό γίνονται δεκτοί όσοι έχουν ανάλογο αντικείμενο εργασιών και αποδεδειγμένη ικανότητα. Οι προσφορές συνοδεύονται υποχρεωτικά με τα δικαιολογητικά όπως αυτά προσδιορίζονται στο συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β

3 Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες δεν υποχρεούνται να λαμβάνουν ορισμένη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλουν την προσφορά τους. Η επιλεγείσα ένωση ή κοινοπραξία υποχρεούται να πράξει τούτο εάν κατακυρωθεί σε αυτή η σύμβαση. 7. Κατά τα λοιπά ο διαγωνισμός θα γίνει σύμφωνα με τα παρακάτω ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ που επισυνάπτονται στην παρούσα και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος αυτής: 7.1- «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α 7.2- «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β 7.3- «ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ 7.4- «ΕΙΔΙΚΟΙ ΟΡΟΙ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Δ 7.5- «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΟΛΩΝ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε 7.6- «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑΤΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος Γρηγόρης Δημητριάδης - 3 -

4 Εισαγωγή ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» Ο Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών προκηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με αντικείμενο την ανάθεση υπηρεσιών καθαρισμού των γραφείων του για χρονικό διάστημα ενός έτους από 22/09/2015 έως 21/09/2016 προϋπολογισμού ,00 πλέον ΦΠΑ. Η εκτέλεση των υπό ανάθεση υπηρεσιών (χάριν συντομίας «το έργο») θα γίνεται με δαπάνες και για λογαριασμό του Ο.Α.Σ.Α., θα γίνεται δε με τους όρους που περιγράφονται στα άρθρα της παρούσας διακήρυξης. 1. Αντικείμενο του διαγωνισμού Ο ανάδοχος των προς ανάθεση υπηρεσιών θα αναλάβει τον καθαρισμό των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. με τη διάθεση του αναγκαίου προσωπικού, όπως αυτό προσδιορίζεται παρακάτω, καθ όλη τη διάρκεια της σύμβασης που θα υπογραφεί. Τα προς καθαρισμό γραφεία του Ο.Α.Σ.Α. βρίσκονται σε τέσσερα κτήρια και συγκεκριμένα: 1. τριώροφο ιδιόκτητο κτήριο με υπόγειο και δώμα επί της οδού Μετσόβου 15 στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό γραφείων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων συνολικής έκτασης 600 περίπου τ.μ. (βλ.συνημ. σχέδιο ορόφου 1) 2. εξαώροφο μισθωμένο κτήριο με υπόγειο και πατάρι επί της οδού Ρεθύμνου 16 στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό γραφείων και λοιπών κοινοχρήστων χώρων συνολικής έκτασης περίπου 900 τ.μ. (βλ. συνημμένα σχέδια 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10) 3. γραφεία ισογείου υπογείου και πατάρι του επί της οδού Μετσόβου 12 και Ρεθύμνου 5 κτηρίου στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό των συγκεκριμένων γραφείων συνολικής έκτασης 230 τ.μ. περίπου. 4. γραφεία ισογείου και πρώτου ορόφου του επί της οδού Μετσόβου 16 κτηρίου στο οποίο ο ανάδοχος των υπό ανάθεση εργασιών θα αναλάβει τον καθαρισμό των συγκεκριμένων γραφείων συνολικής έκτασης 250 τ.μ. περίπου. Σημειώνεται, ως ουσιώδης όρος, ότι σε περίπτωση επέκτασης (ή περιορισμού) των εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Α. και σε άλλο χώρο πέρα των παραπάνω κτηρίων ή σε περίπτωση μεταφοράς σε άλλα κτήρια, θα τροποποιούνται αναλόγως οι υπό ανάθεση εργασίες και η συμβατική αμοιβή του αναδόχου θα επανακαθορίζεται αναλογικά με βάση τη μεταβολή της επιφάνειας σε τετραγωνικά μέτρα των υπό καθαρισμό χώρων. Ειδικά σε περίπτωση μεταστέγασης των υπηρεσιών του ΟΑΣΑ σε άλλο κτήριο, εκτός αυτού που εδρεύει σήμερα, δικαιούται ο ΟΑΣΑ να καταγγείλει αζημίως την σύμβαση, προειδοποιώντας τον ανάδοχο τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες νωρίτερα. 2. Υποχρεώσεις Αναδόχου Οι προσφέροντες θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι ο ανάδοχος, στον οποίο θα ανατεθεί η παροχή των ζητουμένων, με την παρούσα, υπηρεσιών και το προσωπικό του, θα έχουν κατ αρχάς τις εξής υποχρεώσεις απέναντι του Ο.Α.Σ.Α. : 1. Ο ανάδοχος θα πρέπει να ενημερώνει τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. για κάθε θέμα που υποπίπτει στην αντίληψη του ιδίου και του προσωπικού του και σχετίζεται με την καθαριότητα και την ασφάλεια των καθαριζομένων χώρων

5 2. Το πρόγραμμα των προς εκτέλεση εργασιών θα πρέπει να τηρείται αυστηρά και να γνωστοποιείται εγκαίρως στον Ο.Α.Σ.Α. το προσωπικό που θα απασχολείται, ενώ δεν θα πρέπει να παρατηρούνται κενά κατά τη διάρκεια του χρόνου απασχόλησης τους. Σημειώνεται ότι οι απασχολούμενοι με την εκτέλεση των προς ανάθεση υπηρεσιών δεν θα επιτρέπεται να απασχολούνται σε βάρδιες χρονικής διάρκειας μεγαλύτερης των 8 ωρών ενώ μεταξύ δύο βαρδιών του ιδίου προσώπου θα πρέπει να μεσολαβεί χρόνος τουλάχιστον 8 ωρών. 3. Τα άτομα που θα υλοποιήσουν το πρόγραμμα θα πρέπει να είναι ευγενικά, επιμελή και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη προσοχή τόσο σε ότι αφορά τη διατήρηση της καλής κατάστασης του υπάρχοντος εξοπλισμού όσο και σε ότι αφορά στη μη παρεμπόδιση των υπαλλήλων και των επισκεπτών του Ο.Α.Σ.Α. όταν οι εργασίες τους εκτελούνται παρουσία τρίτων. Επίσης θα πρέπει να ενημερώνουν τις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. για τις τυχόν ελλείψεις ειδών καθαριότητος (χαρτιά υγείας, χειροπετσέτες κλπ) στους χώρους υγιεινής των γραφείων του Ο.Α.Σ.Α. 4. Ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύπτει κάθε συμβατική και κατά νόμο υποχρέωση προς το απασχολούμενο προσωπικό του με την απαρέγκλιτη τήρηση των διατάξεων της εργατικής νομοθεσίας, δηλαδή, καταβολή των νόμιμων αποδοχών, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, τήρηση του νομίμου ωραρίου, ασφαλιστική κάλυψη, όροι υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων κ.λ.π. Προς απόδειξη της καταβολής των νόμιμων αμοιβών στο προσωπικό του αναδόχου θα υποβάλλονται ανά μήνα στον ΟΑΣΑ σχετικές μισθολογικές καταστάσεις και οι υπόψη αμοιβές θα κατατίθενται υποχρεωτικά σε τραπεζικό λογαριασμό των δικαιούχων. Για την εξασφάλιση της τήρησης των ανωτέρω διευκρινίζεται ότι εφόσον οι προσφερόμενες τιμές είναι κατώτερες από τις προκύπτουσες με βάση τις πιο πάνω ΣΣΕ η προσφορά θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Σε περίπτωση δε, που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καταγγέλλεται η σύμβαση με την ανάδοχο εταιρεία. 5. Ο ανάδοχος και το προσωπικό του υποχρεούνται να λαμβάνουν κάθε μέριμνα για τη διατήρηση των υφιστάμενων κανόνων ασφαλείας και υγιεινής και να χρησιμοποιεί υλικά που διαθέτουν τις απαιτούμενες εγκρίσεις και πιστοποιητικά καταλληλότητας, σύμφωνα με την ισχύουσα Εθνική και Κοινοτική Νομοθεσία. 6. Ο ανάδοχος θα πρέπει να διατηρεί σε λειτουργία, καθ όλο το χρονικό διάστημα εκτέλεσης των εργασιών καθαρισμού, κέντρο ελέγχου εκτός εγκαταστάσεων του Ο.Α.Σ.Α., το οποίο θα είναι υπεύθυνο για την παρακολούθηση της καλής εκτέλεσης των υποχρεώσεων του αναδόχου και μέσω τηλεφώνου θα δίνονται στον εκπρόσωπο του Ο.Α.Σ.Α. πληροφορίες για την απρόσκοπτη ή μη παροχή των υπηρεσιών καθαρισμού και για ότι αξιοσημείωτο ή εξαιρετικό υποπίπτει στην αντίληψη του αναδόχου ή του προσωπικού του. 7. Ο ανάδοχος θα πρέπει να εφαρμόζει όλα τα προβλεπόμενα από την παρούσα διακήρυξη σε ότι αφορά τον έλεγχο του προσωπικού του στις εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Α., των οποίων το πρόγραμμα θα γνωρίζει εγκαίρως στον Ο.Α.Σ.Α. και θα διαθέτει για το σκοπό αυτό τα απαραίτητα μέσα. Ο υπεύθυνος για τον παραπάνω έλεγχο θα πρέπει οπωσδήποτε να διαθέτει κινητό τηλέφωνο ο αριθμός κλήσης του οποίου θα γνωστοποιείται στις αρμόδιες Υπηρεσίες του Ο.Α.Σ.Α. Πέραν των ανωτέρω ο ανάδοχος και το προσωπικό θα εφαρμόζουν τους εξής κανόνες κατά την εκτέλεση των εργασιών τους : - 5 -

6 Α. ΗΜΕΡΕΣ ΩΡΑΡΙΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Οι εργασίες του αναδόχου θα εκτελούνται καθημερινά (πλην Σαββάτου και Κυριακής) και πάντοτε εκτός ωραρίου εργασίας του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. (εκτός ειδικών περιπτώσεων για τις οποίες απαιτείται η σύμφωνη γνώμη του Ο.Α.Σ.Α.). Ο αριθμός των ατόμων καθώς και τα ωράρια τους, που θα ασχοληθούν στην εκτέλεση του προγράμματος καθαριότητας παρατίθενται στον παρακάτω πίνακα: ΚΤΗΡΙΑ Πρωινή βάρδια Μετσόβου 15, Μετσόβου 12 Μετσόβου 16 και Ρεθύμνου 16 ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ Ένα (1) άτομο ΩΡΑΡΙΑ (καθαρή εργασία σύμφωνα με Σ.Σ.Ε.) 7 π.μ. έως 11 π.μ. Μετσόβου 15 Μετσόβου 12 Μετσόβου 16 και Ρεθύμνου 16 Τρία (3) άτομα τέσσερις (4) ώρες ΣΥΝΟΛΟ Τέσσερα (4) άτομα 16 ώρες ημερησίως Σημειώνεται ότι οι παραπάνω ώρες είναι ώρες πραγματικής απασχόλησης και δεν επιτρέπεται στο χρόνο εργασίας να περιλαμβάνεται και χρόνος διαλείμματος. Ένα άτομο εξ αυτών θα είναι επόπτης με το μικρότερο ποσοστό εργασίας, ο οποίος θα ελέγχει την είσοδο και την έξοδο των υπολοίπων, τις παρουσίες τους, την απόδοση στο χώρο εργασίας τους. Επίσης θα ενημερώνει εγγράφως τον υπεύθυνο του Ο.Α.Σ.Α., για τυχόν δυσλειτουργίες στους χώρους (π.χ. καζανάκια που τρέχουν - διαρροές τουαλετών - λάμπες καμμένες κ.λ.π.). Οι ώρες εργασίας για τον καθαρισμό των παραπάνω κτηρίων (εκτός της πρωινής βάρδιας) θα πραγματοποιούνται μετά το πέρας της εργασίας του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α., δηλ. μεταξύ των ωρών: 16:00-22:

7 Β. ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρέπει να ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΧΩΡΩΝ & ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Ξεσκονίζονται τα έπιπλα γραφείων, τηλέφωνα, σώματα θέρμανσης, βιβλιοθήκες, βοηθητικά μηχανήματα και περβάζια παραθύρων, χωρίς να ανακατεύονται τα αντικείμενα στις επιφάνειες. Καθαρίζονται στεγνά οι επιφάνειες των υπολοίπων γραφείων με νερό και απορρυπαντικό, Σκουπίζονται τα ξύλινα και πλαστικά δάπεδα και μετά να σφουγγαρίζονται, Καθαρίζονται με ιδιαίτερη προσοχή οι διακόπτες των φώτων, τα χερούλια των βιβλιοθηκών και οι πόρτες. Τυχόν δακτυλιές και μουτζούρες να αφαιρούνται Καθαρίζεται το ασανσέρ Αδειάζονται τα καλάθια απορριμμάτων και να τοποθετούνται νέες νάυλον σακούλες εάν χρειάζονται ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ Πρέπει να ΧΩΡΟΙ W.C. Αδειάζονται όλα τα καλάθια απορριμμάτων σε σακούλες απορριμμάτων Καθαρίζονται μέσα και έξω οι λεκάνες και τα καπάκια των τουαλετών Καθαρίζονται οι νιπτήρες, οι βρύσες και οι σαπουνοθήκες και τα πόμολα Καθαρίζονται οι καθρέπτες Σκουπίζονται και να σφουγγαρίζονται τα δάπεδα με νερό και απολυμαντικό υγρό. Καθαρίζονται τα πλακάκια και οι τοίχοι Συμπληρώνεται το χαρτί τουαλέτας, σαπούνι και γεμίζονται οι πετσετοθήκες, με υλικά που θα προμηθεύει ο ΟΑΣΑ. ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΩΣ Πρέπει να ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Καθαρίζονται και απολυμαίνονται τα τηλέφωνα με απολυμαντικό υγρό. Ξεσκονίζονται προσεκτικά τα ντουλάπια και τα ψηλά ράφια

8 ΜΗΝΙΑΙΩΣ Πρέπει να ΔΙΜΗΝΙΑΙΩΣ Πρέπει να ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ - ΧΩΡΟΙ W.C. ΛΟΙΠΟΙ ΧΩΡΟΙ Γίνεται γενικός καθαρισμός των τουαλετών Καθαρίζονται τα διάφορα μηχανήματα κοινής χρήσης (φωτοτυπικά - Fax κ.λ.π.) Ελέγχονται και να καθαρίζονται τα υψηλά σημεία (τοίχοι -σωλήνες - γωνίες) για αράχνες. Καθαρίζονται οι περσίδες των παραθύρων Γίνεται καθαρισμός των υαλοπινάκων των εσωτερικών διαχωριστικών και των εσωτερικών θυρών Γίνεται επιμελημένος καθαρισμός του ασανσέρ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΓΡΑΦΕΙΩΝ ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΙ ΧΩΡΟΙ Γίνεται καθαρισμός των υαλοπινάκων εξωτερικά (περιλαμβάνονται και τα παντζούρια) Γίνεται καθαρισμός των υφασμάτινων καθισμάτων Γίνεται καθαρισμός των κουρτινών & πλύσιμο περσίδων Όλα τα απορρίμματα αφού συγκεντρώνονται σε σακούλες απορριμμάτων να μεταφέρονται στους κάδους του Δήμου Γ. ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΕΜΦΑΝΙΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΩΝ ΠΡΟΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ Οι υπάλληλοι του αναδόχου που θα απασχολούνται στις εργασίες καθαρισμού θα πρέπει : - να ομιλούν την ελληνική γλώσσα - να απασχολούνται νομίμως - να φέρουν στολή εργασίας, η δαπάνη αγοράς και συντήρησης της οποίας δεν θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α. - να έχουν υποστεί την κατάλληλη εκπαίδευση/ενημέρωση από τον ανάδοχο ως προς την τήρηση των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Σε περίπτωση που ο Ο.Α.Σ.Α., κατά την απόλυτη κρίση του, διαπιστώσει ότι κάποιος εκ των υπαλλήλων του αναδόχου που έχει αναλάβει την εκτέλεση των ζητουμένων υπηρεσιών δεν εκπληρώνει τις απαιτήσεις της παρούσας διακήρυξης, θα έχει το δικαίωμα να απαιτήσει την άμεση αντικατάστασή του και ο ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να προβεί στη ζητούμενη αντικατάσταση αμέσως μετά τη λήψη της σχετικής έγγραφης γνωστοποίησης της απαίτησης του Ο.Α.Σ.Α. Δ. ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ Ο Ανάδοχος υποχρεούται να μεριμνά, σύμφωνα με την ισχύουσα περί κοινωνικής ασφάλισης ασφαλιστική νομοθεσία, για την ασφάλιση του προσωπικού του και θα έχει την αποκλειστική ποινική ή αστική ευθύνη για οποιεσδήποτε ζημίες, βλάβες, ατυχήματα κλπ που θα προκληθούν εξαιτίας ή εξ αφορμής της παρούσας ανάθεσης σε πρόσωπα ή - 8 -

9 σε πράγματα του προσωπικού του και από οποιονδήποτε λόγο και αιτία αν προέρχονται έστω και αν οφείλονται σε τυχαία γεγονότα ή ανωτέρα βία, του Ο.Α.Σ.Α. απαλλασσομένου από οποιαδήποτε ευθύνη. Ο Ο.Α.Σ.Α. και ο ανάδοχος των υπό ανάθεση υπηρεσιών με την υπογραφή της σύμβασης τεκμαίρεται ότι θα αναγνωρίσουν και θα συνομολογήσουν ότι όλο το προσωπικό του αναδόχου που θα απασχοληθεί για την εκτέλεση των συμβατικών υποχρεώσεών του δεν έχει καμία έννομη σχέση με τον Ο.Α.Σ.Α. αλλά με τον ανάδοχο, ο οποίος και είναι ο μόνος υπεύθυνος έναντι αυτών, έναντι παντός ασφαλιστικού φορέα και Κράτους εν γένει. Ε. ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗ Ο.Α.Σ.Α. ΑΠΟ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΕΣ ΖΗΜΙΕΣ ΟΦΕΙΛΟΜΕΝΕΣ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Ή ΤΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΤΟΥ Προς διασφάλιση του Ο.Α.Σ.Α. από ενδεχόμενες ζημίες οφειλόμενες στον ανάδοχο ή το προσωπικό του και στη μη τήρηση των συμβατικών υποχρεώσεών τους, ορίζεται ότι ο ανάδοχος θα έχει την αποκλειστική ευθύνη για οποιαδήποτε ανάλογη περίπτωση και σε αυτή την περίπτωση ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ο.Α.Σ.Α. Συγκεκριμένα ο ανάδοχος θα υποχρεούται να αποζημιώσει τον Ο.Α.Σ.Α. : (α) για οποιαδήποτε απώλεια, καταστροφή, φθορά ή ζημία επί της περιουσίας κινητής και ακίνητης είτε του Ο.Α.Σ.Α. είτε οποιουδήποτε τρίτου φυσικού προσώπου για την οποία ο Ο.Α.Σ.Α. υπέχει έναντι του τελευταίου οποιαδήποτε ευθύνη (β) σε περίπτωση θανάτου ή οποιασδήποτε σωματικής βλάβης ή βλάβης της υγείας προσώπων, εφόσον το ζημιογόνο γεγονός οφείλεται σε αμέλεια βαρεία ή ελαφρά του αναδόχου, υπαλλήλων, προστηθέντων ή βοηθών εκπληρώσεως αυτού ή οποιουδήποτε εν γένει προσώπου το οποίο χρησιμοποιεί ο ανάδοχος προς εκπλήρωση των υποχρεώσεών του Πέραν αυτών οι υπάλληλοι του αναδόχου που ασχολούνται με τον καθαρισμό των γραφείων, κατά την εκτέλεση της υπηρεσίας των θα πρέπει : - να τηρούν χωρίς παρέκκλιση τους όρους της σύμβασης που θα υπογραφεί - να τηρούν τα προβλεπόμενα από τη σχετική νομοθεσία και τις κείμενες διατάξεις που αφορούν την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού κτηρίων και εγκαταστάσεων - να εφαρμόζουν τους όρους υγιεινής και ασφάλειας - να μην είναι υπό την επήρεια και να μη κάνουν χρήση κατά το χρόνο υπηρεσίας των ναρκωτικών και αλκοολούχων ουσιών ή φαρμάκων που η χρήση τους επιδρά στην άσκηση των καθηκόντων τους. - να μη χρησιμοποιούν τις τηλεφωνικές γραμμές και τις λοιπές εγκαταστάσεις του Ο.Α.Σ.Α. παρά μόνο για τις περιπτώσεις που επιβάλλεται από το αντικείμενο της εργασίας των - να μη χρησιμοποιούν συσκευές αερίων και εύφλεκτες ουσίες ή γενικά χημικές ουσίες που ενδέχεται να βλάψουν την ασφάλεια του κτηρίου και την υγεία του προσωπικού του Ο.Α.Σ.Α. και των επισκεπτών των γραφείων του Διευκρινίζεται ότι όλοι οι παραπάνω περιορισμοί και υποχρεώσεις θα συμπληρωθούν στη σύμβαση που θα υπογραφεί, με τις τυχόν πρόσθετες δεσμεύσεις που ενδεχομένως θα αναλάβει ο ανάδοχος με την υποβολή της προσφοράς του (κυρίως σε ότι αφορά τον τρόπο εκτέλεσης των προς ανάθεση υπηρεσιών)

10 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ» 1. Κατάρτιση και υποβολή προσφορών 1.1. Οι προσφορές υποβάλλονται ή αποστέλλονται από τους ενδιαφερόμενους στην Ελληνική γλώσσα, μέσα σε καλά σφραγισμένο φάκελο, στον οποίο θα αναγράφεται ευκρινώς: α) η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ με κεφαλαία γράμματα β) ο πλήρης τίτλος του Οργανισμού ήτοι: «Οργανισμός Αστικών Συγκοινωνιών Αθηνών» (Ο.Α.Σ.Α.) γ) ο αριθμός της διακήρυξης δ) η ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού ε) τα στοιχεία του αποστολέα 1.2. Μέσα στον φάκελο προσφοράς τοποθετούνται τρεις υποφάκελοι με όλα τα σχετικά με την προσφορά στοιχεία ως εξής: i. Στον πρώτο υποφάκελο που είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» και τα παραπάνω στοιχεία β, γ, δ και ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και συγκεκριμένα : Όλες οι απαιτούμενες υπεύθυνες δηλώσεις θα φέρουν την υπογραφή του δηλούντος διαγωνιζόμενου επί φυσικών προσώπων και των νομίμων εκπροσώπων επί νομικών προσώπων ή των νόμιμα εξουσιοδοτημένων προς τούτο προσώπων. Οι δηλώσεις αυτές μπορούν να υποβάλλονται χωριστά ή να περιληφθούν και σε ένα ενιαίο μοναδικό κείμενο αρκεί να περιέχουν όλα τα απαιτούμενα στις επόμενες παραγράφους και όρους α) Πιστοποιητικό που εκδίδεται από αρμόδια, κατά περίπτωση, Αρχή από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις υποχρεώσεις τους που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. Ο διαγωνιζόμενος υποχρεούται να καταθέσει με την προσφορά του υπεύθυνη δήλωση στην οποία να δηλώνονται οι ασφαλιστικοί φορείς στους οποίους είναι ασφαλισμένοι οι απασχολούμενοι στην επιχείρηση. β) Πιστοποιητικό από το οποίο να προκύπτει ότι είναι ενήμεροι ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις τους κατά την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού. γ) Πιστοποιητικό του οικείου Επιμελητηρίου με το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό και το ειδικό επάγγελμά τους, που θα έχουν εκδοθεί το πολύ έξι (6) μήνες πριν από την διενέργεια του διαγωνισμού ή ισοδύναμης επαγγελματικής οργάνωσης. δ) Οι συνεταιρισμοί πέραν των ανωτέρω δικαιολογητικών υποβάλλουν με την προσφορά τους και βεβαίωση εποπτευούσης αρχής ότι ο συνεταιρισμός λειτουργεί νόμιμα

11 ε) Οι ενώσεις και οι κοινοπραξίες διαγωνιζομένων που υποβάλλουν κοινή προσφορά μαζί με την προσφορά υποβάλλουν τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε επιχείρηση που συμμετέχει στην ένωση ή κοινοπραξία. Σημειώνεται ότι η προσφορά της ένωσης διαγωνιζομένων γίνεται λαμβανομένων υπόψη των εξής ειδικών όρων και προϋποθέσεων : - Στο διαγωνισμό δικαιούνται συμμετοχής ενώσεις διαγωνιζομένων εφόσον ο κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση, συμβάλλει με οποιοδήποτε τρόπο στην εκτέλεση του υπό ανάθεση έργου. - Κάθε διαγωνιζόμενος που συμμετέχει στην ένωση πρέπει να πληροί τις προϋποθέσεις που πιστοποιούνται με την κατάθεση των πιο πάνω δικαιολογητικών - Η ένωση διαγωνιζομένων υποβάλλει κοινή προσφορά, η οποία υπογράφεται υποχρεωτικά είτε από όλους τους διαγωνιζόμενους που αποτελούν την ένωση, είτε από εκπρόσωπό τους εξουσιοδοτημένο με συμβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά πρέπει απαραιτήτως να αναγράφεται το μέρος του έργου που αντιστοιχεί στον καθένα στο σύνολο της προσφοράς. - Με την υποβολή της προσφοράς κάθε μέλος της ένωσης ευθύνεται εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης του έργου, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της σύμβασης. - Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή. - Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και όρους. - Τα υπόλοιπα μέλη της ένωσης και στις δύο παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση μπορεί να εγκριθεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Ο.Α.Σ.Α., μετά από γνωμοδότηση της αρμοδίας Διεύθυνσης. στ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνονται αναλυτικά τα παρακάτω: - Δεν υφίστανται νομικοί περιορισμοί λειτουργίας της επιχείρησης - Δεν έχουν αποκλειστεί από συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου, ούτε έχουν κηρυχθεί έκπτωτοι, - Δεν έχουν υποπέσει σε σοβαρό παράπτωμα κατά την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας, - Είναι συνεπείς στην εκπλήρωση τόσο των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όσο και των υποχρεώσεών τους προς τις Υπηρεσίες του Δημοσίου Τομέα, - Δεν έχουν κάνει ψευδείς ή ανακριβείς δηλώσεις κατά την παροχή πληροφοριών που ζητούνται από την Υπηρεσία

12 ζ) Υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/86 στην οποία θα δηλώνεται ότι : - Θα τηρούν απαρέγκλιτα τις διατάξεις της εργατικής νομοθεσίας και κάθε υποχρέωσή τους προς το απασχολούμενο προσωπικό, δηλαδή, θα καταβάλουν έγκαιρα και εμπρόθεσμα τις νόμιμες αποδοχές, οι οποίες σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να είναι κατώτερες των προβλεπόμενων από την Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση εργασίας ή την τυχόν ισχύουσα οικεία (κλαδική) ΣΣΕ, θα τηρούν το νόμιμο ωράριο, την ασφαλιστική νομοθεσία, τους όρους υγιεινής και ασφάλειας των εργαζομένων, κ.λ.π. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί παράβαση του ανωτέρω όρου, ο οποίος θα συμπεριληφθεί στη σύμβαση που θα υπογραφεί, θα καταγγέλλεται η σύμβαση. η) Βεβαίωση εκπροσώπησης (εφόσον οι διαγωνιζόμενοι συμμετέχουν στον διαγωνισμό με εκπροσώπους τους) Σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά όλα ή μερικά από τα παραπάνω δικαιολογητικά η προσφορά θα απορρίπτεται ii. Στο δεύτερο υποφάκελο που είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο «ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα παραπάνω στοιχεία β, γ, δ και ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς και συγκεκριμένα : α) έκθεση του διαγωνιζομένου με ακριβή περιγραφή του τρόπου με τον οποίο προτίθεται να πραγματοποιήσει το υπό ανάθεση έργο (π.χ. προσωπικό, βάρδιες κλπ) και όποιο άλλο στοιχείο που κατά την άποψη του προσφέροντος αποτελεί στοιχείο αποδοχής της προσφοράς του και υποδηλώνει την ποιότητα των εργασιών που προτίθεται να παράσχει (πχ πρόσθετες διασφαλίσεις ποιότητας εκτέλεσης του υπό ανάθεση έργου). β) δήλωση του διαγωνιζομένου ότι αποδέχεται τους όρους εκτέλεσης του έργου που αναφέρονται στην παρούσα διακήρυξη γ) Κατάλογο με τις αντίστοιχες εργασίες που έχουν εκτελέσει την τελευταία τριετία συνοδευόμενο με αντίστοιχες βεβαιώσεις εργοδοτών (σε περίπτωση που ο εργοδότης ήταν ιδιώτης και δεν είναι δυνατή η προσκόμιση τέτοιας βεβαιώσεως θα υποβάλλεται υπεύθυνη δήλωση του ενδιαφερομένου). Επισημαίνεται ότι, όλα τα φύλλα των παραπάνω έγγραφων στοιχείων της τεχνικής προσφοράς, συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών φυλλαδίων (PROSPECTUS, φωτογραφιών, τεχνικών φυλλαδίων κ.λ.π.), θα φέρουν συνεχή αρίθμηση από το πρώτο μέχρι το τελευταίο. Για ευχερέστερη αναζήτηση των στοιχείων αυτών, η προσφορά να συνοδεύεται από ευρετήριο, στο οποίο θα αναγράφεται το περιεχόμενο του κάθε εγγράφου, με την αντίστοιχη αρίθμηση που φέρει κατά τα ανωτέρω (π.χ. διατιθέμενο προσωπικό: φύλλα 16-19, δήλωση αποδοχής όρων διακήρυξης : φύλλα 33-55,κ.ο.κ.). Επισημαίνεται επίσης ότι σε περίπτωση που δεν θα υποβληθούν με την προσφορά τα παραπάνω τεχνικά στοιχεία της, η προσφορά θα απορρίπτεται

13 iii. Στον τρίτο υποφάκελο που επί ποινή απορρίψεως είναι επίσης σφραγισμένος και φέρει αναγεγραμμένο τον τίτλο «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ» και τα παραπάνω στοιχεία β, γ, δ & ε του φακέλου προσφοράς, τοποθετούνται εις διπλούν τα οικονομικά στοιχεία της προσφοράς.(υποδειγμα ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ). Σε ένα από τα 2 αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού θα γράφεται η λέξη «πρωτότυπο» και αυτό θα είναι επικρατέστερο του αντιτύπου, σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Οι προσφορές θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρουν τις προσφερόμενες τιμές αριθμητικά και ολογράφως σύμφωνα με το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΣΤ Η οικονομική προσφορά του αναδόχου θα περιέχει τις απαιτήσεις που αναφέρονται στο άρθρο 68 του Ν. 3863/2010 ΦΕΚ Α 115/ , όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 22 του Νόμου 4144/2013 επί ποινή απόρριψης που είναι τα παρακάτω στοιχεία: α) Τον αριθμό των εργαζομένων που θα απασχοληθούν στο έργο β) Τις ημέρες και τις ώρες εργασίας. γ) Τη συλλογική σύμβαση εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. δ) Το ύψος του προϋπολογισμένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόμιμες αποδοχές αυτών των εργαζομένων. ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών με βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά. στ) Τα τετραγωνικά μέτρα καθαρισμού ανά άτομο Σε σχέση με τις προσφερόμενες τιμές και την αμοιβή του αναδόχου των προς ανάθεση εργασιών διευκρινίζονται ότι στην προσφορά θα πρέπει να αναφέρεται με σαφή τρόπο η ζητούμενη αμοιβή του αναδόχου ανά μήνα για όλους τους καθαριζόμενους χώρους και η αντίστοιχη αμοιβή του για κάθε πραγματοποιούμενο διμηνιαίο καθαρισμό όπως αυτοί περιγράφονται στον πίνακα των υπό ανάθεση εργασιών καθαρισμού των υπόψη τριών κτηρίων.οι ανωτέρω τιμές θα δίνονται χωρίς ΦΠΑ και παράλληλα θα αναφέρεται η επιβάρυνση από ΦΠΑ η οποία θα βαρύνει τον Ο.Α.Σ.Α.. Επίσης πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλώσιμων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόμιμων υπέρ Δημοσίου και τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως, υποχρεούνται να επισυνάπτουν στην προσφορά αντίγραφο της συλλογικής σύμβασης εργασίας στην οποία τυχόν υπάγονται οι εργαζόμενοι. ζ) Η παραπάνω προσφερόμενη τιμή, δεν πρέπει να αναφέρεται σε μέρος μόνο του ζητούμενου έργου αλλά σε ολόκληρο το έργο. Επίσης δεν επιτρέπεται οι προσφορές να είναι αόριστες ή να μην καθορίζουν το τίμημα με τον τρόπο που αναφέρθηκε παραπάνω. η) Κατά τη σύνταξη των οικονομικών προσφορών τους οι διαγωνιζόμενοι θα πρέπει να λάβουν υπόψη ότι : - Η προσφορά θα υποβληθεί σε ΕΥΡΩ και οι τιμές θα πρέπει να δίδονται ολογράφως και αριθμητικώς. Προσφορές που δεν δίνουν τις τιμές σε ΕΥΡΩ ή που καθορίζουν σχέση ΕΥΡΩ προς ξένο νόμισμα θα απορρίπτονται ως απαράδεκτες - Κάθε δαπάνη που απαιτείται για την εκτέλεση του έργου του αναδόχου σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην παρούσα διακήρυξη και τις κείμενες διατάξεις (πχ πάσης φύσεως αμοιβές και εργοδοτικές εισφορές για το προσωπικό του αναδόχου που πρόκειται να απασχοληθεί με το υπόψη έργο, πάσης φύσεως έξοδα του παραπάνω προσωπικού του αναδόχου, τυχόν υπέρ τρίτων κρατήσεις, εισφορές και τέλη ως και κάθε άλλη επιβάρυνση, που ισχύει σήμερα ή πρόκειται να επιβληθεί στο μέλλον), θα βαρύνουν τον διαγωνιζόμενο στον οποίο θα κατακυρωθεί η ανάθεση του υπόψη έργου. Αν ο ανάδοχος απασχολεί εργαζόμενους με μερική απασχόληση σε ωράριο μικρότερης διάρκειας από το κανονικό, η παροχή της συμφωνημένης εργασίας των μερικώς απασχολούμενων, πρέπει να είναι συνεχόμενη και να

14 παρέχεται μία φορά την ημέρα. Σε κάθε περίπτωση οι αποδοχές των εργαζομένων αυτών θα υπολογίζονται με βάση το άρθρο 2 παράγραφο 9 του Ν. 3846/2010 όπως ισχύει. - Ο ανάδοχος του υπό ανάθεση έργου θα βαρύνεται επίσης και με τις πάσης φύσεως αμοιβές και σχετικές επιβαρύνσεις οποιουδήποτε τρίτου που εμπλέκεται με το έργο, χωρίς να δικαιούται για οποιονδήποτε λόγο να απαιτήσει τη συμμετοχή του Ο.Α.Σ.Α. - Συμφωνείται ρητά ότι οι προσφερόμενες τιμές δεν θα υπόκεινται σε καμία μεταβολή ή αναπροσαρμογή ή αυξομείωση για οποιοδήποτε λόγο ή αιτία συμπεριλαμβανομένων και εκείνων του άρθρου 388 Α.Κ. και των επομένων του. Ο ανάδοχος του έργου σε αυτήν την περίπτωση με την υπογραφή της σύμβασης δηλώνει ότι παραιτείται από κάθε δικαίωμά του που απορρέει από τις διατάξεις του εν λόγω άρθρου επειδή θεωρείται ότι έλαβε υπόψη του όλα τα περιστατικά βάσει των οποίων συνέταξε και υπέβαλε την προσφορά του και ότι η προσφορά έχει καταρτιστεί με βάση προϋπολογισμό που έχει συντάξει ο προσφέρων και την ακρίβεια του εγγυάται. - Εφόσον από την προσφορά δεν προκύπτει με σαφήνεια η προσφερόμενη τιμή ή δεν δίδεται αμοιβή για ολόκληρο το έργο που προκηρύχθηκε και με βάση τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω, η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη, με απόφαση του Δ. Σ. του Ο.Α.Σ.Α. ύστερα από γνωμοδότηση της Επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών του διαγωνισμού. - Εάν οι προσφερόμενες τιμές είναι υπερβολικά χαμηλές θα εξετάζονται λεπτομερώς οι προσφορές πριν την έκδοση απόφασης κατακύρωσης. Για τον σκοπό αυτό θα ζητηθούν από τον προσφέροντα να παρασχεθούν εγγράφως οι αναγκαίες διευκρινίσεις σχετικά με τον οικονομικό χαρακτήρα της διαδικασίας εκτέλεσης του έργου που έχει επιλεγεί ή τις εξαιρετικά ευνοϊκές συνθήκες που διαθέτει ο προσφέρων για την εκτέλεση του έργου, τις οποίες επαληθεύει πριν την απόρριψη της προσφοράς. Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει από τους συμμετέχοντες στοιχεία απαραίτητα για την τεκμηρίωση των προσφερομένων τιμών, οι δε διαγωνιζόμενοι υποχρεούνται να παρέχουν αυτά. - Οι μηνιαίως εκδιδόμενοι λογαριασμοί εξόφλησης της αμοιβής του Αναδόχου θα υπογράφονται από εντεταλμένο Όργανό του (το οποίο θα γνωστοποιείται εγγράφως στον Ο.Α.Σ.Α. κατόπιν προσκόμισης των απαιτούμενων δικαιολογητικών), στο όνομα του Αναδόχου που θα είναι απόλυτα υπεύθυνος απέναντι οιουδήποτε τρίτου συμμετέχοντος στην εκτέλεση της υπό ανάθεση εργασίας. - Ο Ανάδοχος θα υποχρεούται να φροντίζει ώστε για κάθε πληρωμή να έχουν προσκομισθεί στον Οργανισμό και να βρίσκονται σε ισχύ τα ακόλουθα δικαιολογητικά : Πρωτότυπο τιμολόγιο σε ΕΥΡΩ. Αποδεικτικό φορολογικής ενημερότητάς του. Βεβαίωση πληρωμής ασφαλιστικών εισφορών καθώς και κάθε άλλο απαραίτητο κατά το Νόμο δικαιολογητικό που στην πορεία υλοποίησης της σύμβασης ανάθεσης του έργου θα ζητηθεί από τον Ο.Α.Σ.Α. (περιλαμβανομένων και αυτών που αναφέρονται στην παρ. 3 του παραρτήματος Α ). - από την αμοιβή του αναδόχου θα γίνει παρακράτηση 0,10% σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3 του άρθρου 4 του Ν.4013/

15 1.3. Κατά την υποβολή των προσφορών θα πρέπει να ληφθούν υπόψη τα εξής: α) Σε περίπτωση που τα τεχνικά στοιχεία της προσφοράς δεν είναι δυνατόν λόγω του μεγάλου όγκου των να τοποθετηθούν στον κυρίως φάκελο, τότε αυτά συσκευάζονται ιδιαίτερα και ακολουθούν τον κυρίως φάκελο με την ένδειξη «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ» και τις λοιπές ενδείξεις του κυρίως φακέλου. β) Σε περίπτωση συνυποβολής με την προσφορά στοιχείων και πληροφοριών εμπιστευτικού χαρακτήρα η γνωστοποίηση των οποίων στους συνδιαγωνιζόμενους θα έθιγε τα έννομα συμφέροντά τους, τότε ο προσφέρων οφείλει να σημειώνει επ αυτών την ένδειξη «πληροφορίες εμπιστευτικού χαρακτήρα». Σε αντίθετη περίπτωση θα δύναται να λαμβάνουν γνώση αυτών των πληροφοριών οι συνδιαγωνιζόμενοι. Η έννοια της πληροφορίας εμπιστευτικού χαρακτήρα αφορά μόνον την προστασία του απορρήτου που καλύπτει τεχνικά ή εμπορικά ζητήματα της επιχείρησης του ενδιαφερομένου. γ) Οι προσφορές πρέπει να είναι χωρίς ξέσματα, σβησίματα, προσθήκες διορθώσεις και οποιαδήποτε επιφύλαξη. Εάν υπάρχει στην προσφορά οποιαδήποτε διόρθωση, αυτή πρέπει να είναι καθαρογραμμένη και μονογραμμένη από τον προσφέροντα. Ακόμα οι προσφορές θα πρέπει να φέρουν την υπογραφή και τη σφραγίδα του προσφέροντος σε όλες τις σελίδες της προσφοράς, να είναι δακτυλογραφημένες, καθαρές και με πληρότητα διατυπωμένες και να μη περιέχουν περιορισμούς, αιρέσεις, αντιφάσεις, ασάφειες και επιφυλάξεις. δ) Η προσφορά απορρίπτεται, όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις, οι οποίες την καθιστούν ασαφή, κατά την κρίση της επιτροπής αξιολόγησης των προσφορών. ε) Προσφορές που υποβάλλονται ή περιέρχονται στον Ο.Α.Σ.Α. με οποιοδήποτε τρόπο, εκπρόθεσμα, επιστρέφονται, χωρίς να αποσφραγισθούν. στ) Μετά την κατάθεση της προσφοράς, δεν γίνεται αποδεκτή, αλλά απορρίπτεται, ως απαράδεκτη, κάθε διευκρίνηση, τροποποίηση ή απόκρουση όρου της διακήρυξης ή της προσφοράς. Διευκρινίσεις δίνονται, μόνο, όταν ζητούνται από την αρμόδια Επιτροπή (διενέργειας του διαγωνισμού ή αξιολόγησης των προσφορών) είτε ενώπιόν της, είτε μετά από έγγραφη πρόσκλησή της. Από τις διευκρινίσεις που δίνονται λαμβάνονται υπόψη μόνο εκείνες που αναφέρονται στα σημεία που ζητήθηκαν. ζ) Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους διαγωνιζόμενους για εξήντα (60) ημέρες. Η έναρξη, προθεσμίας αρχίζει από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά που ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο του προβλεπομένου από την παρούσα διακήρυξη, απορρίπτεται, ως απαράδεκτη. Ανάκληση των προσφορών δεν επιτρέπεται. η) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. Σε περίπτωση υποβολής τους απορρίπτονται, ως απαράδεκτες. θ) Ο προσφέρων, θεωρείται ότι αποδέχεται πλήρως και ανεπιφυλάκτως όλους τους όρους της διακήρυξης εκτός εάν κατά περίπτωση στην προσφορά του ρητά αναφέρει τα σημεία εκείνα τα οποία τυχόν δεν αποδέχεται. Στην περίπτωση αυτή πρέπει ο προσφέρων να αναφέρει στην προσφορά του τους όρους της προσφοράς που είναι διαφορετικοί, από τους όρους της διακήρυξης, προκειμένου να διαπιστωθεί αν καθιστούν την προσφορά μη

16 αποδεκτή ή σε αντίθετη περίπτωση να αξιολογηθούν αναλόγως. Διευκρινίζεται πάντως ότι δεν επιτρέπεται απόκλιση από τους όρους της διακήρυξης που θεωρούνται απαράβατοι και ως εκ τούτου θα γίνονται δεκτές μόνο οι προσφορές που κατά την Επιτροπή Διενέργειας του διαγωνισμού και Αξιολόγησης των προσφορών παρουσιάζουν αποκλίσεις σε σχέση με τους λοιπούς όρους της διακήρυξης. ι) Η κατάθεση της προσφοράς από το διαγωνιζόμενο αποτελεί αδιαμφισβήτητο τεκμήριο ότι έλαβε υπόψη του τις κατά την σύνταξη αυτής της διακήρυξης υφιστάμενες γενικές και τοπικές συνθήκες του έργου, τις οποίες αποδέχεται, ότι διαθέτει τα κατάλληλα τεχνικά και οικονομικά μέσα που απαιτούνται, καθώς και ότι οι όροι αυτοί αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της σύμβασης που θα υπογραφεί. 2. Προσόντα και δικαιολογητικά συμμετοχής Όσοι υποβάλουν προσφορά στο διαγωνισμό θα πρέπει απαραιτήτως να πληρούν τις προϋποθέσεις που προβλέπονται στην παρούσα προκήρυξη, να υποβάλουν όλα τα ζητούμενα δικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία. Επίσης για να γίνουν αποδεκτές οι προσφορές τους, θα πρέπει αυτές να ανταποκρίνονται και να καλύπτουν τους όρους και τις προδιαγραφές της παρούσας, που στο σύνολό τους θεωρούνται απαράβατοι. Στη σύμβαση που θα υπογραφεί θα περιλαμβάνεται και ειδικός όρος για την εφαρμογή των διατάξεων της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και της νομοθεσίας περί υγείας και ασφάλειας των εργαζομένων και πρόληψης του επαγγελματικού κινδύνου. Όταν δεν αναγράφονται τα ανωτέρω στοιχεία και όροι, η σύμβαση είναι άκυρη και απορρίπτεται η δαπάνη πληρωμής. 3. Ρήτρα ηθικού περιεχομένου Απορρίπτονται προσφορές επιχειρήσεων που κατά παράβαση των Άρθρων 138 και 182 της Διεθνούς Σύμβασης Εργασίας απασχολούν ή εκμεταλλεύονται ανηλίκους κάτω των 15 ετών. 4. Ενστάσεις - Προσφυγές Ένσταση κατά της διακήρυξης του διαγωνισμού ή της νομιμότητας διενέργειάς του, ή της συμμετοχής διαγωνιζομένου σ' αυτόν, υποβάλλεται εγγράφως και εξετάζεται κατά τα αναφερόμενα στο άρθρο 28 του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β / ). 5. Εγγυήσεις Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να γνωρίζουν ότι, ο διαγωνιζόμενος στον οποίο γίνει η κατακύρωση του διαγωνισμού και η ανάθεση του υπόψη έργου θα πρέπει να παράσχει στον Ο.Α.Σ.Α. όλες τις αναγκαίες διασφαλίσεις για τη νομότυπη υλοποίηση των ανατιθεμένων σε αυτόν ενεργειών. Στα πλαίσια αυτά υποχρεούται μεταξύ άλλων να καταθέσει και εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. Το ύψος της συγκεκριμένης εγγύησης θα ανέρχεται σε ποσοστό πέντε τοις εκατό (5%) της προβλεπόμενης συνολικής αμοιβής του αναδόχου, και το σχετικό έγγραφο θα συντάσσεται σύμφωνα με το συνημμένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε Η παραπάνω εγγύηση θα εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και έχουν σύμφωνα

17 με τα ισχύοντα το δικαίωμα αυτό. Το αντίστοιχο έγγραφο της εγγυήσεως αν δεν είναι διατυπωμένο στην Ελληνική γλώσσα θα συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της σύμβασης και ισχύει επ αόριστον (δηλαδή θα ισχύει μέχρι επιστροφής της στην Τράπεζα), θα επιστρέφεται δε, άτοκα, μετά την οριστική εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη και την υπογραφή του σχετικού πρακτικού λήξης των ανατεθεισών εργασιών, που θα συντάξει η Επιτροπή που θα οριστεί γι' αυτό το σκοπό από τον Ο.Α.Σ.Α και με την προϋπόθεση ότι δεν θα εκκρεμούν αξιώσεις του Ο.Α.Σ.Α. για οποιαδήποτε υπαίτια ή ανυπαίτια αθέτηση των όρων της σύμβασης. Επισημαίνεται ότι η εγγύηση καλής εκτέλεσης της σύμβασης καλύπτει κάθε απαίτηση του Ο.Α.Σ.Α. κατά του αναδόχου του διαγωνισμού είτε για παράβαση οιουδήποτε όρου της σύμβασης, είτε για μη προσήκουσα εκτέλεσή της, είτε τέλος για απαίτηση του Ο.Α.Σ.Α. από την επιβολή ποινικής ρήτρας, οι εγγυήσεις αυτές όμως δεν εξαντλούν την ευθύνη του αναδόχου προς αποζημίωση του Ο.Α.Σ.Α., σε περίπτωση ζημιάς του μεγαλύτερης του ποσού των εγγυήσεων. Ακόμα είναι δυνατός ο συμψηφισμός αξιώσεων του Ο.Α.Σ.Α. λόγω επιβολής προστίμων με την οφειλόμενη αμοιβή πέραν των ποσών της εγγυητικής επιστολής. Στην περίπτωση που ως ανάδοχος επιλεγεί ένωση διαγωνιζομένων η εγγύηση θα περιλαμβάνει και τον όρο ότι, η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των μελών της ένωσης. Κατά τα λοιπά και για την παραπάνω εγγύηση ισχύουν τα αναφερόμενα στο άρθρο 38 του Κανονισμού Προμηθειών του Ο.Α.Σ.Α. (ΦΕΚ 333Β/ ). 6. Έναρξη λήξη ανάθεσης Η προβλεπόμενη έναρξη της ανάθεσης είναι η 22/9/2015 και η λήξη την 21/9/2016. Οι ημερομηνίες αυτές (και όσες συνδυάζονται με αυτές στην παρούσα διακήρυξη) μπορούν να μεταφερθούν σε μεταγενέστερο χρόνο εφόσον δεν ολοκληρωθούν εγκαίρως οι διαδικασίες του διαγωνισμού. 7. Παρακολούθηση-παραλαβή εργασιών αναδόχου Σε σχέση με την παρακολούθηση των εργασιών του αναδόχου ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να εφαρμόζει κάθε πρόσφορη διαδικασία. Η διαπίστωση της καλής εκτέλεσης των εργασιών του Αναδόχου και η παραλαβή θα γίνεται με μέριμνα της Δνσης Διοικητικού του Ο.Α.Σ.Α. Η παραπάνω Διεύθυνση θα ελέγχει την τήρηση των όρων της παρούσας διακήρυξης και της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο και θα υπογράφει τα πρωτόκολλα και καταστάσεις που θα υποβάλλει ο Ανάδοχος στον Ο.Α.Σ.Α. πιστοποιώντας έτσι την καλή εκτέλεση των ανατεθεισών στον Ανάδοχο εργασιών. Έργο της παραπάνω Διεύθυνσης θα είναι και η εισήγηση για την επιβολή των οποιωνδήποτε κυρώσεων σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην παρακάτω παράγραφο 8. Όταν οι παραβάσεις διαπιστώνονται κατά την παραλαβή του έργου, τα δικαιώματα που απορρέουν από τη σύμβαση δεν ικανοποιούνται, καταβάλλονται, όμως, από τον ΟΑΣΑ, οι αποδοχές στους εργαζομένους και αποδίδονται οι ασφαλιστικές τους εισφορές. Εάν οι ελεγκτικοί μηχανισμοί του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας (ΣΕΠΕ) και του ΙΚΑ ΕΤΑΜ διαπιστώνουν παραβάσεις που αφορούν την αδήλωτη εργασία, την παράνομη απασχόληση αλλοδαπών ή παραβάσεις της εργατικής και ασφαλιστικής νομοθεσίας και ενημερώσουν εγγράφως τον ΟΑΣΑ για τις πράξεις επιβολής προστίμου που αφορούν τις ανωτέρω διαπιστωθείσες παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας που χαρακτηρίζονται από τις κείμενες διατάξεις ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας για δεύτερη φορά κατά τη διάρκεια λειτουργίας της σύμβασης οδηγεί

18 υποχρεωτικά στην καταγγελία της σύμβασης από τον ΟΑΣΑ και στην κήρυξη του εργολάβου έκπτωτου. Κατά τη λήξη της σύμβασης που θα υπογραφεί με τον ανάδοχο που θα ανακηρυχθεί από τον παρόντα διαγωνισμό η πιο πάνω Διεύθυνση θα προβεί στη σύνταξη σχετικού πρωτοκόλλου για την τελική παραλαβή των εργασιών του Αναδόχου αφού προηγούμενα ρυθμίσει όλες τις εκκρεμότητες και παραλάβει από τον Ανάδοχο τα τυχόν παραδοθέντα σε αυτόν είδη. Για την απρόσκοπτη εκτέλεση των εργασιών της παραπάνω Διεύθυνσης αλλά και του όποιου άλλου εντεταλμένου για την παρακολούθηση του έργου Οργάνου του Ο.Α.Σ.Α., ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να παρέχει ανά πάσα στιγμή, τη δυνατότητα ελέγχου των εργασιών του και όποιων άλλων στοιχείων κρίνεται απαραίτητο, με στόχο τη διασφάλιση της τήρησης των όρων της σύμβασης που θα υπογραφεί. 8. Κυρώσεις Ποινικές Ρήτρες Σύμφωνα με το άρθρο 68 του Ν.3863/2010 όπως με την παράγραφο 2 του άρθρου 22 του Νόμου 4144/2013 τροποποιήθηκε : «..α) Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. β) Η αναθέτουσα αρχή υποχρεούται, αμέσως μετά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής των προσφορών, να υποβάλει γραπτό αίτημα προς τη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας για τη χορήγηση πιστοποιητικού, από το οποίο να προκύπτουν όλες οι πράξεις επιβολής προστίμου που έχουν εκδοθεί σε βάρος εκάστου των υποψήφιων εργολάβων. Το πιστοποιητικό αποστέλλεται στην αναθέτουσα αρχή μέσα σε δεκαπέντε (15) ημέρες από την υποβολή του αιτήματος. Σε περίπτωση άπρακτης παρέλευσης της προθεσμίας, η αναθέτουσα αρχή δικαιούται να προχωρήσει στη σύναψη της σύμβασης. γ) Η αναθέτουσα αρχή μπορεί να αποκλείσει από τη σύναψη της σύμβασης τις υποψήφιες εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης λόγω διάπραξης σοβαρού επαγγελματικού παραπτώματος. Ως σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα νοείται ιδίως: αα) Η επιβολή σε βάρος της υποψήφιας εταιρείας, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από τη λήξη της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, τουλάχιστον δύο (2) πράξεων επιβολής προστίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας συνολικού ύψους τουλάχιστον δέκα χιλιάδων (10.000) ευρώ, για παραβάσεις της εργατικής νομοθεσίας, καθεμιά από τις οποίες χαρακτηρίζεται ως «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας κατ εφαρμογή της υ.α. 2063/Δ1 632/2011 ή οποιασδήποτε διάταξης ρυθμίσει μελλοντικά το περιεχόμενο των παραβάσεων «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας, ββ) η κήρυξη ως έκπτωτης της υποψήφιας εταιρείας κατ εφαρμογή της παραγράφου 7 του παρόντος, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς, γγ) η επιβολή της κύρωσης της προσωρινής διακοπής της λειτουργίας συγκεκριμένης παραγωγικής διαδικασίας ή τμήματος ή τμημάτων της επιχείρησης ή εκμετάλλευσης κατ εφαρμογή της παρ. 1Β του άρθρου 24 του ν. 3996/2011, μέσα σε χρονικό διάστημα τριών (3) ετών πριν από την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής της προσφοράς. δ) Για το χρονικό διάστημα που δεν καλύπτεται από το «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού ή/και Φύλαξης» οι εταιρείες παροχής υπηρεσιών καθαρισμού ή/και φύλαξης προσκομίζουν υποχρεωτικά ένορκη βεβαίωση του νομίμου εκπροσώπου αυτών ενώπιον συμβολαιογράφου, περί μη επιβολής σε βάρος τους πράξης επιβολής προστίμου για παραβιάσεις της εργατικής νομοθεσίας «υψηλής» ή «πολύ υψηλής» σοβαρότητας..»

19 Ο διαγωνιζόμενος που επιλεγεί ως μειοδότης και δεν προσέλθει μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε να υπογράψει τη σχετική σύμβαση σύμφωνα με το παραπάνω άρθρο κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν, με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού, ύστερα από εισήγηση της Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών και του επιβάλλονται οι προβλεπόμενες από το Νόμο κυρώσεις. Σε αυτή την περίπτωση ο Ο.Α.Σ.Α. θα είναι ελεύθερος να επιλέξει άλλη προσφορά ή να προβεί σε επανάληψη του διαγωνισμού, διατηρουμένου του δικαιώματος του Ο.Α.Σ.Α. να αξιώσει την επανόρθωση κάθε θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Σε περίπτωση μη τήρησης των υποχρεώσεων που θα αναλάβει ο ανάδοχος με τη σύμβαση που θα υπογραφεί, ο Ο.Α.Σ.Α. έχει τα παρακάτω δικαιώματα: α. να καταγγείλει τη σύμβαση και να κηρύξει έκπτωτο τον ανάδοχο β. να εισπράξει την εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης ή μέρος αυτής λόγω ποινικής ρήτρας η οποία επιβάλλεται στις εξής περιπτώσεις και με τα εξής κατά περίπτωση ποσοστά που συμφωνείται από τώρα ότι είναι δίκαια και εύλογα. Μέχρι 500 ΕΥΡΩ (το ποσό θα καθορίζεται κατά περίπτωση από το Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. με βάση το μέγεθος και τη συχνότητα εμφάνισης του φαινομένου), για κάθε ημέρα που ο ανάδοχος δεν έχει εκτελέσει έστω και μερικά το υπό ανάθεση έργο και υπό την προϋπόθεση ότι το φαινόμενο αυτό θα εμφανιστεί το πολύ για τρεις συνολικά ημέρες. Για κάθε πέραν των πιο πάνω τριών ημερών εμφάνιση αντίστοιχου φαινομένου μπορεί με απόφαση του Δ.Σ. του Ο.Α.Σ.Α. είτε να επιβληθεί η προβλεπόμενη στην προηγούμενη παράγραφο ποινική ρήτρα είτε να κηρυχτεί έκπτωτος ο ανάδοχος Μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στη ζημία που υπέστη ο Ο.Α.Σ.Α. λόγω αποδεδειγμένης ευθύνης ή αντισυμβατικής συμπεριφοράς του αναδόχου ή του προσωπικού του γ. να ζητήσει επί πλέον τη δίωξη του αναδόχου ή του προσωπικού του για κάθε αξιόποινη πράξη τους καθώς και την αποκατάσταση κάθε άλλης θετικής ή αποθετικής ζημίας του. Πέρα από τις παραπάνω κυρώσεις αν σε οποιαδήποτε φάση διαπιστωθούν παραβάσεις που απορρέουν από την παρούσα διακήρυξη και για τις οποίες ευθύνεται ο ανάδοχος ή διαπιστωθεί ότι οι εργασίες του δεν είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις της σύμβασης και της παρούσας διακήρυξης ο Ο.Α.Σ.Α. δικαιούται να επιβάλει και άλλες ποινές ανάλογες με τη βαρύτητα των παραβάσεων ή να τον κηρύξει έκπτωτο οπότε εκπίπτει και η εγγύηση καλής εκτέλεσης του έργου ή παρακρατείται ένα μέρος της με απλή δήλωση προς τον εγγυητή χωρίς να απαιτείται δικαστική ή εξώδικη ενέργεια. Οι πράξεις επιβολής προστίμου που επιβάλλονται σε βάρος εταιρειών παροχής υπηρεσιών καθαρισμού θα αποστέλλονται και θα καταχωρούνται στο αντίστοιχο «Μητρώο Παραβατών Εταιρειών Παροχής Υπηρεσιών Καθαρισμού» που τηρείται στη Διεύθυνση Προγραμματισμού και Συντονισμού του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας

20 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ «ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ» 1. Διενέργεια διαγωνισμού Σε ότι αφορά τη διαδικασία διενέργειας του διαγωνισμού και ελέγχου της τήρησης των προϋποθέσεων αποδοχής των προσφορών που θα υποβληθούν θα εφαρμόζονται τα εξής : 1.1. Η αποσφράγιση των προσφορών που θα υποβληθούν θα γίνει δημόσια ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού που είναι αρμόδια για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, στην καθορισμένη από την παρούσα διακήρυξη ημερομηνία και ώρα Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται παρουσία μόνον αυτών που υπέβαλαν προσφορά ή εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων τους. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή μετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσμες. Όσοι παρευρίσκονται στην διαδικασία αποσφράγισης των προσφορών, λαμβάνουν γνώση των συμμετασχόντων στον διαγωνισμό, καθώς επίσης και των τεχνικών στοιχείων των προσφορών που κατατέθηκαν Η Επιτροπή Διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού προβαίνει στην αποσφράγιση των προσφορών με την παρακάτω διαδικασία : α) Αποσφραγίζεται κατ' αρχήν ο υποφάκελος των δικαιολογητικών καθώς και ο υποφάκελος της τεχνικής προσφοράς. β) Μονογράφονται και σφραγίζονται από τα μέλη της Επιτροπής όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά κατά φύλλο. γ) Οι υποφάκελοι των οικονομικών προσφορών δεν αποσφραγίζονται, αλλά μονογράφονται και τοποθετούνται όλοι μαζί σε ένα μεγαλύτερο φάκελο ο οποίος σφραγίζεται από την Επιτροπή και φυλάσσεται στο χρηματοκιβώτιο του Οργανισμού, προκειμένου να αποσφραγισθεί μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών, σε ημερομηνία που θα οριστεί αργότερα και κατά την οποία όλοι οι ενδιαφερόμενοι θα κληθούν να παραστούν. δ) Ελέγχονται όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά και τα περιεχόμενα του φακέλου τεχνικής προσφοράς ως προς την πληρότητά τους και την επάρκειά τους για την αποδοχή της προσφοράς και εφόσον διαπιστωθούν κατά την κρίση της αρμόδιας Επιτροπής διενέργειας και Αξιολόγησης του Διαγωνισμού, ελλείψεις ή αποκλίσεις από τους όρους της παρούσας διακήρυξης αποκλείεται η παραπέρα συμμετοχή του διαγωνιζομένου. ε) Οι φάκελοι των οικονομικών προσφορών, για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά τα ανωτέρω πλήρεις και αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται αλλά επιστρέφονται μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας του διαγωνισμού Η συνεδρίαση της Επιτροπής και η σχετική απόφαση-εισήγηση της καταγράφεται σε σχετικό πρακτικό το οποίο υποβάλλεται στο Διευθύνοντα Σύμβουλο ο οποίος εγκρίνει την εισήγηση της Επιτροπής ή την παραπέμπει στο Διοικητικό Συμβούλιο του Ο.Α.Σ.Α. για τη λήψη της σχετικής απόφασης

13PROC001772755 2013-12-10

13PROC001772755 2013-12-10 Αναρτητέα στο Διαδίκτυο Αθήνα, 10-12-2013 Α.Π: 5843 13PROC001772755 2013-12-10 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο «ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛΓΟ- ΔΗΜΗΤΡΑ) διενεργεί επαναληπτικό πρόχειρο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ATTIKHΣ ΔΗΜΟΣ ΧΑΪΔΑΡΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ & ΔΙΚΤΥΩΝ Τίτλος προμήθειας: «Προμήθεια Oxήματος» / Υποέργο-7 της συγχρηματοδοτούμενης Πράξης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ & ΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΩΝ ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΟΓΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 5-12-2012 ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ Δ Ι Ο Ι Κ Η Σ Η Αρ. Πρωτ.: 53612 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΛΑΔΟΣ : Δ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Αρ. Διακ. 13 ΤΜΗΜΑ : Δ3 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΑΧΑΡΝΩΝ 417 ΚΑΙ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ Τ.Κ. 11143 ΑΘΗΝΑ (είσοδος από Κοκκινάκη) ΤΗΛ.: 210-2517292, 2131311568-9, 2131311572, 2131311604

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Ημερομηνία:29/10/2015 Αριθμ. Πρωτ:27171 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Α ΟΜΑΔΑ: TONER ΜΕΛΑΝΙΩΝ Κ.Λ.Π. Β ΟΜΑΔΑ:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΠΛΑΣΤΙΚΩΝ ΣΩΛΗΝΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 02/04/2013 Αρ. πρωτ. : 756 ΤΙΤΛΟΣ: Προμήθεια πλαστικών σωλήνων ύδρευσης και εξαρτημάτων

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΜΗΜΑ ΜΗΧΑΝΟΓΡΑΦΗΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ ΕΚΤΥΠΩΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗ: /_2014 K.A.: 10.6613.0001 ΟΡΟΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ

Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ Ε Θ Ν Ι Κ Ο Κ Ε Ν Τ Ρ Ο Κ Ο Ι Ν Ω Ν Ι Κ Ω Ν Ε Ρ Ε Υ Ν Ω Ν ( E K K E ) ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Κρατίνου

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:.

ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ& ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ:. Δ/νση : Οικονομικής & Διοικητικής Υποστήριξης Τμήμα Προμηθειών Αθήνα, 14/10/2015 Πληροφορίες : Γ. Αθανασάκη Αρ. πρωτ.: 109718 Τηλ. : 210-8802974

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014

Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.: 3716 Email: mbaka@teiser.gr Ημερομηνία: 22-10-2014 Διεύθυνση Διοικητικού- Οικονομικού Τμήμα Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49106 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Μ. Μπάκα Αριθμ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002617823 2015-03-05

15PROC002617823 2015-03-05 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣAMΟΥ Μυτιλήνη 05/03/2015 Αρ. Πρωτ. 1096 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΦΥΛΑΞΗΣ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΙΚΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΤΗΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Αθήνα 2-6 - 2014 Α.Π: 19339 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ - «ΔΗΜΗΤΡΑ» (ΕΛ.Γ.Ο.-«ΔΗΜΗΤΡΑ») καλεί όλους όσοι ενδιαφέρονται να καταθέσουν προσφορά για την εκπόνηση μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Πολύγυρος 29/07/2015 ΝΟΜΟΣ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ Αριθμ.Πρωτ.:φ.6στ/13833 ΔΗΜΟΣ ΠΟΛΥΓΥΡΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ- ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΑΠΟΘΗΚΗΣ Αρ.Μελέτης: 6/2015 Ταχ.Δ/νση: Πολυτεχνείου 50 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003149909 2015-10-12

15PROC003149909 2015-10-12 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Λαμία 12.10.2015 Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Αρίθ. Πρωτ. 5724 (Τ.Ε.Ι.) ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Διεύθυνση Προσωπικού Οικονομικού Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας Ταχ. Δ/νση: 3 ο Χλμ Π.Ε.Ο.

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΑΔΑ: ΒΕΑΛ46ΨΖΣ4-ΥΒ4 ΕΘΝΙΚΟ ΜΕΤΣΟΒΙΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Ηρώων Πολυτεχνείου 9, Πολυτεχνειούπολη Ζωγράφου, 157 80 Αθήνα. +30 210 772 1348, +30 210 772 4181 e-mail: ereyna@central.ntua.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΑΡ. 4/2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΣΤΕΓΑΣΗΣ & ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γ. ΚΥΡΙΑΖΗ

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015»

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΔΕΣΜΑΤΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΠΕΤΕΙΟΥ ΤΗΣ 28 ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2015» ΔΗΜΟΣ ΣΕΡΡΩΝ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΕΡΡΩΝ Σέρρες 08/10/2015 Ταχ. Δ/νση: Εθνικής Αντιστάσεως 34 62122 Σέρρες Πληροφορίες: 2321099820 E-mail: kediser@gmail.com Αριθ. Πρωτ. : 1610 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014

Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Αρ. πρωτ. 2139 Πάτρα 21.11.2014 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις του άρθρου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ

ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ Αθήνα 9 Ιουλίου 2013 ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αρ.Πρωτ: ΔΙΟΙΚ/Β / 9047 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τμήμα Προμηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 11769/ΓΕΔΧΕ/Δ.Ο.Υ. : Θ.Αντωντζίκη : 210 82.00.859 : 1.07.2015

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ (Π.Ε.Κ.) ΛΑΜΙΑΣ Λαμία, 18/12/2014 Αρ. Πρωτ.: 483 ΑΡΚΑΔΙΟΥ 8-35100 ΛΑΜΙΑ Πληροφορίες: Παναγιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5)

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ: Υπηρεσίες φύλαξης του κτιρίου ΕΟΦ επί της Λ. Μεσογείων 284 για χρονικό διάστημα τριών (3) μηνών( cpv 79713000-5) ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑ: ΒΕΝ0469Η25-ΦΛΛ Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 08.05.2013 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ. Διακήρυξης: 7/2013 Μεσογείων 284, Χολαργός

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : Προμήθεια Φωτοτυπικού υλικού έτους 2010 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ των Υπηρεσιών του Δήμου. Δ/ΝΣΗ: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ & ΔΑΠΑΝΩΝ Τμήμα: Διαχείρισης Υλικών - Αποθήκη Δ Ι Α

Διαβάστε περισσότερα

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265

ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑΣ 46-11251 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ: 2108665.350/360 - FAX:210 8676265 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ (Αρ. Διαγωνισμού 17/2012) Αρ. Πρωτ.920000/849-12 Αθήνα,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του

ΑΔΑ: 4ΑΓΕ4691ΩΑ-3Η. 1) Τις διατάξεις του Ν.2362/95 Περί Δημοσίου Λογιστικού ελέγχου των δαπανών του ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΑΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ Αρ. Διακήρυξης : 10/2011 Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ.Δ/νση :Αγησιλάου 10 Ταχ. Κωδ. : 102 10 ΑΘΗΝΑ Τηλέφωνο :210 5286

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΕΤΕΚ ΑΕ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ-ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΑΛΑΜΑΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΟΤΑ ΠΛΑΖ ΑΡΕΤΣΟΥΣ-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ ΤΚ:55110-ΚΑΛΑΜΑΡΙΑ Υπεύθυνος: Τηλ:2310454453 Fax:2310 454455 Καλαμαριά 12/06/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟΥ ΑΡΤΑΣ Άρτα, 24 Μαρτίου 2015 Προς: ΠΑΡΟΧΟΥΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Αρ. Πρωτ.: 589 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΑΝΑΘΕΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002552688 2015-02-02

15PROC002552688 2015-02-02 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ Δ/ΝΣΗ: Διοικητικού - Οικονομικού ΤΜΗΜΑ: Μισθοδοσίας, Αποζημιώσεων, Προμηθειών & Περιουσίας ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΑΓΙΟΣ ΛΟΥΚΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΙΡΗΞΗ ΤΩΝ ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΜΟΣΧΑΤΟΥ -ΤΑΥΡΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ - ΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΟ «ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ Tαύρος 30-08- 2013 ΔΗΜΟΥ -» Ταχ. Δ/νση : Πειραιώς και Επταλόφου Αριθ. Πρωτ. 410 Τ.Κ. 17778 -Ταύρος Τηλέφωνα: 2132036251

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Ο ΟΛΠ Α.Ε., στα πλαίσια των υποχρεώσεών του που απορρέουν από την έγκριση των περιβαλλοντικών όρων λειτουργίας του, κατάρτισε, έπειτα από εκπόνηση ειδικής μελέτης, Πρόγραμμα

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ»

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΒΛΑΒΩΝ ΔΙΚΤΥΟΥ ΥΔΡΕΥΣΗΣ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΘΕΡΜΑΪΚΟΥ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ.) Ν. Επιβάτες, 22/05/2013 Αρ. πρωτ. : 1244 ΤΙΤΛΟΣ : Επισκευή βλαβών στα δίκτυα ύδρευσης Αρ. μελέτης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ ΑΛΕΥΡΩΝ 2014-1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002624660 2015-03-09

15PROC002624660 2015-03-09 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΉΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 6 η ΥΓ. ΠΕΡ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΣΠΑΡΤΗ 9 /03/2015 ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ, ΗΠΕΙΡΟΥ ΑΡ. ΠΡΩΤ. : Φ/Λ/17/2727 ΚΑΙ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003338632 2015-11-19

15PROC003338632 2015-11-19 15PROC003338632 2015-11-19 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Κάλυμνος 18/11/2015 Αρ. Πρωτ. - 967 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΚΑΛΥΜΝΟΥ Κτίριο Σχολής Δυτών Καλύμνου Κάλυμνος, 852 00 Τηλ.:22430

Διαβάστε περισσότερα

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

Είδος διαγωνισμού: Ανοικτός με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ- ΔΟΤΗΜΑΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.

ΑΔΑ: ΒΕΤ6469Β4Μ-ΡΜΣ. OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α OIKONOMIKO ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΠΑΤΗΣΙΩΝ 76-104 34 ΑΘΗΝΑ - ΤΗΛ. 010-8203911 - FAX: 010-8226204 - http://www.aueb.gr ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ν ο 110/2013 ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015

Δ Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΡΙΘΜ. 15/2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 Η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΑΝΤΙΚΑΡΚΙΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ «ΘΕΑΓΕΝΕΙΟ» ΤΜΗΜΑ: Οικονομικού ΓΡΑΦΕΙΟ: Προμηθειών ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 898395 FAX: 2310

Διαβάστε περισσότερα

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Θ Ε Μ Α : ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΤΥΠΩΝ Ν. ΗΜΑΘΙΑΣ ΑΠΟΦΑΣΗ - ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΜΑΘΙΑΣ ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΗΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ Βέροια, 13 Μαϊου 2009 Αρ.Πρωτ. 2329 Ταχ. Δ/νση : Μητροπόλεως 44 Ταχ. Κώδικας : 591 00 ΒΕΡΟΙΑ Πληροφορίες : Γ.Σαλιάγκας

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 Διεύθυνση Περιφέρειας Πελ/σου Ηπείρου Σμύρνης 1, 26222, Πάτρα ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ : ΔΠΠ-Η/5002019 ΕΡΓΟ : «ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ ΤΟΥ ΚΤΗΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΕΔΔΗΕ/ΔΠΠ-Η ΕΠΙ ΤΗΣ ΟΔΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ (Ο.Λ.Θ. Α.Ε.) Αρ. Μ.Α.Ε.: 42807/06/Β/99/30 Αρ. ΓΕΜΗ: 58231004000 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ OIKONOMIKOY ΤΜΗΜΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΟΙ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κάλυμνος, 2-12-2015 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΑΛΥΜΝΙΩΝ Αριθ. Πρωτ.: 26432 ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΤΜΗΜΑ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ Ταχ. Δ/νση: 85200 Κάλυμνος Πληροφ.: Μ. Καμπούρης Τηλέφωνο:

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ 11/13: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2014 ΚΑΙ 2015 Συνολικός προϋπολογισμός:

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς»

Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ. ΘΕΜΑ: «Ανανέωση αδειών χρήσης προγράμματος προστασίας Η/Υ από ιούς» ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ Δ.Σ. Αρμόδια Δ/νση : ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ Τμήμα : Προμηθειών Αθήνα,8/09/2015 Πληροφορίες : Αρ. Πρωτ.: 97789 Τηλ. : 210-8802861 ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΗ : ΔΗΜΟΣΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ»

ΘΕΜΑ: Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάθεση του έργου με τίτλο «Σύμβουλος Υποστήριξης ΕΥΔ για την παρακολούθηση δαπανών Μονάδος Δ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Μυτιλήνη, 10/03/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Α.Π.: οικ. 1091 ΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ 1ο χλμ Μυτιλήνης - Λουτρών - 81100 Μυτιλήνη Τηλ. 22513-52044

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ασπράγγελοι: 28/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ Δ Η Μ Ο Σ Ζ Α Γ Ο Ρ Ι Ο Υ Αρίθμ πρωτ: 1958 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΘΕΜΑ : Πρόχειρος διαγωνισμός για την «Προμήθεια ειδών Ηλεκτροφωτισμού και λαμπτήρων». Ο Δήμαρχος

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΤΤΙΚΗΣ Αργυρούπολη: 27/6/2012 ΔΗΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΗΣ Αρ. πρωτ. : 22568 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 415 / 2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70

ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ. Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΔΙΑΚΥΡΗΞΗ Παράρτημα: Ε.Κ.Α.Β. ΛΑΡΙΣΑΣ Ημερομηνία: 30-9-2013 ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΝΤΟΛΗΣ / ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΑΠΟΦ. Δ.Σ. 28/1-8-13 Θ 70 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ (όνομα είδους ή υπηρεσίας) ΤΕΛΙΚΗ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτου Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 8/9/2011 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤ. ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΑΚΙΝ. ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ Αριθ.Πρωτ.: 23898 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. Πρωτ.: 3673 Αρ. Σχεδ. : 1042 Αρ. Φακ. : ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΛΙΜΕΝΟΣ ΠΑΤΡΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Λ.ΠΑ. ΑΕ) Αρ. ΜΑΕ 49917/22/Β/01/34 Έδρα Πάτρα Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚ/ΚΟΥ-ΟΙΚ/ΚΟΥ Δ/ΝΣΗ: Κτ. Υπηρεσιών Ν. Λιμένα Πατρών Τ.Κ. 26333 Πάτρα Τ.Θ: 3167 (Τ.Κ. 26005 Πάτρα) Τηλ.:

Διαβάστε περισσότερα

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030

Δαδιά, 29 Οκτωβρίου 2014 Α.Π. 1030 ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΔΑΔΙΑΣ ΛΕΥΚΙΜΗΣ ΣΟΥΦΛΙΟΥ Τ.Θ. 1413 Τ.Κ. 68400, Δαδιά Πληροφορίες: Σταύρος Τσιαντικούδης Τηλ.: 2554032202 Φαξ: 2554032248 E-mail: info@dadia-np.gr Url: www.dadia-np.gr

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003242366 2015-11-02

15PROC003242366 2015-11-02 Μέγαρα 30-10- 2015 Αρ. Πρωτ: 21208 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ - ΕΡΓΩΝ ΑΡΙΘ.ΜΕΛΕΤΗΣ : 7/2015 ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ ΓΙΑ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ:

ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ (ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΥ) ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ: ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΠΤΙΚΟΑΚΟΥΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΔΗ- ΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΕΥΡΩΠΗ (ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ MEDIA) ΤΟΥ ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΚΙΝΗΜΑ- ΤΟΓΡΑΦΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy.

Ταχ. Δ/νση : Λυκούργου 12 10551 Αθήνα Πληροφορίες : Χρυσοβιτσιώτη Β. Τηλέφωνο : 2131500094-97 FAX : 2103251014 E mail : economics@mtpy. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΜΕΤΟΧΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ Αθήνα, 1/ 2 /2012 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ Αριθ.Πρωτ.: 10053 ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. Δ/νση

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα: 22.5. 2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα: 22.5. 2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΣΤΙΚΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΑΘΗΝΩΝ Αθήνα: 22.5. 2015 ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΕΤΣΟΒΟΥ 15 ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10682 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Β. Καραπιστόλη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002583698 2015-02-18

15PROC002583698 2015-02-18 Διεύθυνση Καπλάνη 7 Πληροφορίες: Σ.ΚΟΣΜΑ Τηλ. 26513 61310/ 61352 ΦΑΞ 26510-74441 Email: skosma@ioannina.gr 45500 ΙΩΑΝΝΙΝΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΤΩΝ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

15SYMV002798458 2015-05-25

15SYMV002798458 2015-05-25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ-ΣΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΕΣΩΤ. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΞΙΑΣ 7.955,64 Στη

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 24/2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ- ΣΥΚΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΝΕΑΠΟΛΗΣ ΣΥΚΕΩΝ Διεύθυνση: Ι.Μιχαήλ 1 &.Σ.Σαράφη Τ.Κ. 56625 Πληρ.: Κόττα Χριστίνα Τηλ./Φαξ: 2310 213161 Συκιές

Διαβάστε περισσότερα

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014

Αριθμός Διακήρυξης 86/2014 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4 η ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ι Π Π Ο Κ Ρ Α Τ Ε Ι Ο Κωνσταντινουπόλεως αρ. 49, 546 42 Θεσσαλονίκη Τηλ. 2310 892268, Fax 2310

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη :

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. ( Άρθρα 3 & 23 Υπ. Απόφ.11389/93 Ε.Κ.Π.Ο.Τ.Α. ) Ο Δήμαρχος Φιλαδέλφειας -Χαλκηδόνας Έχοντας υπόψη : ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ-ΧΑΛΚΗΔΟΝΟΣ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: 23/3/2015 ΑΡ. ΠΡΩΤ/ΛΟΥ: 5527 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Διεξαγωγής πρόχειρου μειοδοτικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Θήβα.21.../.11.../.2014.. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αρ. Πρωτ.:...17781... ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ Δ.Ο.Υ. ΘΗΒΑΣ ΤΑΧ. Δ/ΝΣΗ : Επαμεινώνδα

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην

Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙΔΑ ΤΟΥ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.: 667 Προκήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού για τις μετακινήσεις των συμμετεχόντων στην 4 η Πανελλήνια Δράση Ανιχνευτών «ΕΛΠΙΔΑ 2013»

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 ANAΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΒΟΙΩΤΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΤΑΝΑΓΡΑΣ Σχηματάρι 4-05-2015 Ταχ. 32009 Σχηματάρι Διεύθυνση: Πληροφορίες : ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΜΑΙΡΗ ΚΑΝΑΒΑΚΗ Τηλ. : 2262 3 51143 Τελεφαχ :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ ΟΡΟΙ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ ΑΠΟΘΕΜΑΤΩΝ ΚΟΔΑΠ Π/Υ: 1.249.920 (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ) Λευκωσία, Απρίλιος 2015 Αρ. Διαγωνισμού 1/2015 Πίνακας Περιεχομένων ΜΕΡΟΣ Α: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια :

ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια : - 1 - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΜΑΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑ ΑΡΧΗ : Προϋπολογισμός προμήθειας : ΔΗΜΟΣ ΗΡΩΙΚΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΑΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta

Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta ΥΠΟ ΤΗΝ ΑΙΓΙ Α ΤΟΥ ΠΡΟΕ ΡΟΥ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ Αρ. Πρωτ.:588 Προκήρυξη Ανοικτού ιαγωνισµού για τη σίτιση των συµµετεχόντων στην 5 η Πανελλήνια Ναυτοπροσκοπική Regatta Το Σώµα Ελλήνων Προσκόπων

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 3399 Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 01/10/2014

Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 3399 Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία: 01/10/2014 Διεύθυνση Πληροφορικής και Τεχνικών Υπηρεσιών Διεύθυνση: Τέρμα Μαγνησίας 621 24 Σέρρες : (23210) 49104 Fax: (23210) 46556 Πληροφορίες: Ζαχαρούδη Αθηνά Αριθμ. Πρωτ.: 3399 Email: zaxaroudi@teiser.gr Ημερομηνία:

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136

ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 ΚΕΝΤΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ ΑΜΕΡΙΚΗΣ 11, ΑΘΗΝΑ Τ.Κ. 10672, Τηλ. 210 3676400 Fax 210 3611136 Διεύθυνση Διοικητικού Τμήμα Οικονομικών Υπηρεσιών Πληροφορίες: Μ. Κουνελάκη Αθήνα, 4/2/2014

Διαβάστε περισσότερα

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ

ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΧΑΡΟΚΟΠΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Αθήνα, 03/04/2015 Αρ. πρωτ.: Γ-2015-636 Προκήρυξη Πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για τη δημιουργία ιστοσελίδας για τις ανάγκες

Διαβάστε περισσότερα

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010

: Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΧΡΗΜ/ΚΗΣ & ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Τµήµα Προµηθειών ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΠΛΗΡΟΦ. ΤΗΛΕΦΩΝO ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ : 14075/ΓΕ ΧΕ/.Ο.Υ. : Ν.Βιλαέτης : 210-8200808 : 18.10.2010 ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα