ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2012 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας δέκα (10) κτιρίων της Γενικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2012 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας δέκα (10) κτιρίων της Γενικής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΟΥ/ ΟΥ/Β /Φ04/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /9289/14093/1573 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας Ταχ. Κώδικας : , Αθήνα Πληροφορίες : Α. Γκάτζιου Τηλέφωνο : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2012 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας δέκα (10) κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού» Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Συνοπτικά στοιχεία Αναθέτουσα Αρχή Είδος σύµβασης Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση Χρονική διάρκεια σύµβασης Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών Τόπος κατάθεσης προσφορών Πληροφορίες για τη διακήρυξη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού Σύµβαση εργασιών καθαριότητας ,00 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ Το κόστος των εργασιών καθαριότητας θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οικονοµικού έτους 2013, ΚΑΕ µήνες από την υπογραφή της 14 εκεµβρίου 2012,ώρα 11:00 Μπουµπουλίνας 20-22, Ισόγειο, Πρωτόκολλο α)η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση, Θεµατική κατηγορία: Οικονοµία και Οικονοµικά, Είδος Απόφασης: ιακήρυξη δηµόσιας σύµβασης Ηµεροµηνία έκδοσης: 2/11/2012 β) Στο τηλέφωνο ,fax: , γ)παραλαβή: Μπουµπουλίνας 20-22,2 ος όροφος, Γραφείο 219

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διαδικασία του διαγωνισµού διέπεται από τις κατωτέρω διατάξεις: 1. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου»(φεκ 150/Α/ ) 2. Το Νόµο 2286/1995 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» κατά το µέρος που συµπληρώνει τις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007, όπως ισχύουν αναλογικά (ΦΕΚ 19/Α/ ) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 ως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Νόµο 3871/2010 «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/ ) 4. Το Νόµο 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173/Α/ ) 5. Την αριθµ. 2/71270/20/ έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 6. Το Νόµο 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»(φεκ 115/Α/ ) 7. Το Νόµο 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΙ ΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στην ανάθεση των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Ε και ΣΤ που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όλοι όσοι δύνανται να προσφέρουν τις ζητούµενες εργασίες και εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δηλαδή: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής Συνεταιρισµοί Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για επτά (7) µήνες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά µπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστηµα, µε αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 8.179,50 όπως αυτή εκδίδεται από αρµόδια πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν τέτοια δυνατότητα και λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Π 118/2007 όπως αυτά αναλυτικά

4 αναφέρονται στο υπόδειγµα της Υπεύθυνης ήλωσης του Παραρτήµατος Α 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης του (ΦΕΚ σύστασης, αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου περί εκπροσώπησης) 5. Ισολογισµό ή απόσπασµα ισολογισµού των τριών (3) τελευταίων ετών από όπου θα πρέπει να προκύπτει θετική χρήση για δύο (2) τουλάχιστον οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε την περί Εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων. 6. ήλωση περί του κύκλου εργασιών. Το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, κατά τις τρεις (3) προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις. Πρέπει δε να προκύπτει ότι τουλάχιστον σε µία οικονοµική χρήση το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά επικαλούµενος βάσιµο λόγο, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο είναι υποχρεωµένος να τηρεί. ΑΡΘΡΟ 6 ο - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Οι προσφορές αποστέλλονται στη /νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού (Μπουµπουλίνας 20 22, Αθήνα), µε οποιοδήποτε τρόπο µε ευθύνη του αποστέλλοντος, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισµού.

5 Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού), µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών όπως καθορίζεται στην παρούσα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 2) Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά (τεχνική και οικονοµική) υποβάλλεται σε έντυπη µορφή µε ένα επιπλέον αντίγραφο. 3) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 3.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 3.2Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού, /νση Οικονοµικών Υποθέσεων-Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα Ο αριθµός της ιακήρυξης 3.4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα 1) Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, οι τρεις (3) επιµέρους, ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, δηλαδή: Α. Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, ο οποίος φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου περιλαµβάνει όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικά, µαζί µε την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επί ποινής απόρριψης. Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς, ο οποίος φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου και περιλαµβάνει αναλυτικά χωρίς να περιλαµβάνει τιµές: i) ο απαιτούµενος εξοπλισµός που διαθέτουν οι προσφέροντες και ο οποίος επαληθεύεται από τα σχετικά τεχνικά εµπορικά φυλλάδια ή εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται και επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ii) Όλες οι ειδικές υποχρεώσεις που έχουν, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες θα προβούν οι προσφέροντες κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τα παραρτήµατα iii) Όλες οι προσφερόµενες εργασίες και οι διαδικασίες καθαρισµού σύµφωνα µε τα παραρτήµατα

6 iv) Κατάλογος των κυριότερων εν ενεργεία πελατών, οι Συµβάσεις µε τους οποίους έγιναν τα τρία τελευταία έτη µε αναφορά στο αναλυτικό αντικείµενο, τα αντίστοιχα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς Αποδέκτες. Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου και περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ολογράφως και αριθµητικώς, για την εκτέλεση των εργασιών, αναφέροντας και τη συνολική τιµή ολογράφως και αριθµητικώς. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να δίνεται µε σαφήνεια, ενιαία για ολόκληρη την εργασία που έχει προκηρυχθεί αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ και είναι αυτή που θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Στην οικονοµική προσφορά οι συµµετέχοντες πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ του ηµοσίου και υπέρ τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην οικονοµική προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Επίσης, στην οικονοµική τους προσφορά, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι δ)το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία, για τη νοµιµότητα της προς υπογραφή Σύµβασης (Άρθρο 68 του Νόµου 3863/2010), δεν εξειδικεύονται στην προσφορά των συµµετεχόντων, η προσφορά τους απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής δεν γίνεται αποδεκτή.

7 ιευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της ιακήρυξης ή της προσφοράς που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την κατάθεση των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ /9287/14091/1572/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα. Όταν η προσφορά υπογράφεται από Ένωση/ Κοινοπραξία δύο ή περισσοτέρων προσώπων, η προσφορά πρέπει να είναι ενιαία ώστε να οδηγήσει σε ενιαία Σύµβαση, υπογράφεται δε, από κάθε ένα από τα εν λόγω πρόσωπα και όλα τα πρόσωπα δεσµεύονται από κοινού και εις ολόκληρον από την προσφορά και τη Σύµβαση, σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο, ή το ίκαιο του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που έχει την έδρα του, ορίζουν δε έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι αρµόδιος να δεσµεύει την Ένωση/ Κοινοπραξία έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύνθεση και η σύσταση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η προσφορά υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Ένωσης µόνο εάν έχει προς τούτο συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος των υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος επί του συνόλου της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των εργασιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, µε την ίδια τιµή.

8 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Αναπληρωτή Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η προσφορά δεν πρέπει να περιέχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, εκτός από εκείνες που γίνονται σε συµµόρφωση προς οδηγίες που εκ των υστέρων εξέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή ή που είναι αναγκαίες για τη διόρθωση λαθών του προσφέροντος. Οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις πρέπει να µονογράφονται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υπογράφουν την προσφορά, το δε αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο µονογράφει και σφραγίζει τυχόν προσθήκη ή διόρθωση. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι: α) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. β) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. γ) Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνο σε ένα σχήµα, αλλιώς θα απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχηµάτων στα οποία συµµετέχει. ΑΡΘΡΟ 7 ο - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 7.1. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, δηλαδή µέχρι την 11 η /12/2012, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, από τους ενδιαφερόµενους, προµηθευτές αυτές παρέχονται έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

9 7.2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 11 παραγρ εδάφιο της παρούσης αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 11 παραγρ.11.2 εδάφιο της παρούσης. Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Η αξία των υπηρεσιών που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού Φ. 21/110 και ΚΑΕ 0875, οικονοµικού έτους Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται για µεν τις εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, για δε τις λοιπές εταιρίες, ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Β. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων και στις εφηµερίδες Ναυτεµπορική και Ηµερησία. Τα έξοδα των δηµοσιεύσεων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (Άρθρο 46 του Ν.3801/2009). Παρακαλούνται όσοι δεν παραλάβουν τη ιακήρυξη από την Υπηρεσία, εφόσον ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, να αποστείλουν τη φόρµα του Παραρτήµατος Ζ, συµπληρωµένη στο e-mai: ώστε να ενηµερωθούν εφόσον υπάρξει κάποια αλλαγή. ΑΡΘΡΟ 9 ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ

10 9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 9.2 Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, αν υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογιζόµενης αξίας µε το ΦΠΑ, ήτοι 8.179,50 των υπηρεσιών σύµφωνα µε το υπόδειγµα. 9.4 Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η ανωτέρω εγγύηση θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο Υπόδειγµα. 9.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει, και τα ακόλουθα: Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παραλάβει τις παρεχόµενες υπηρεσίες πλέον δύο (2) µήνες Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

11 1. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι ζητούµενες υπηρεσίες, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών παρόχων υπηρεσιών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που οι εργασίες γίνονται σύµφωνα µε την Σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους των εργασιών που παραλήφθηκαν οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. ΑΡΘΡΟ 10 ο - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα, που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι. Αποσφραγίζεται ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται από την Επιτροπή αλλά παραδίδεται σφραγισµένος στην Υπηρεσία.

12 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί, σε όσους εγκρίθηκε η τεχνική τους προσφορά, µε σχετική πρόσκληση. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ 11 ο - ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 11.1 Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) Η ανωτέρω ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο, για τη διενέργεια του διαγωνισµού, όργανο του φορέα ως εξής: Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συµµετοχή προσφέροντος στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.

13 Η ένσταση κατά της συµµετοχής του προσφέροντος σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολής της Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός απ τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, µε φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα παραπάνω προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού, #1.000,00# ευρώ Ο προσφέρων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Ο προσφέρων έχει δικαίωµα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης Σύµβασης, σύµφωνα µε το Ν.3886/ Η σχετικά απόφαση κοινοποιείται στους προσφεύγοντες χωρίς υπαίτια καθυστέρηση Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της

14 Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµα του. Η προσφυγή κοινοποιείται µε τη φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προσφυγής. εν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δε θίγουν διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών. ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την υπογραφή της Σύµβασης και χωρίς να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύµβασης, να αποφασίσει να µαταιώσει το διαγωνισµό όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύµβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι προσφέροντες, ενηµερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση, δικαιούνται όµως την άµεση αποδέσµευση των εγγυήσεων συµµετοχής. Όταν η µαταίωση του διαγωνισµού λαµβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισµένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν τιµές και άλλα στοιχεία προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ 13 ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές

15 προδιαγραφές της ιακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αναφέρονται στα συνηµµένα παραρτήµατα Β,Ε και ΣΤ και των γενικών και απαράβατων όρων των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π 118/2007. Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΩΝ Η αρµόδια Επιτροπή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και αποδεικτικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης βάσει των οποίων οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή απαράδεκτες και ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Σηµειώνεται ότι οι προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόµενες διαδικασίες αξιολόγησης. Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθµολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των τυπικά αποδεκτών προσφορών και η κατάταξη τους, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Κάθε µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, βαθµολογεί µε ένα ακέραιο βαθµό τα επί µέρους στοιχεία προδιαγραφών των οµάδων Α και Β του πίνακα κριτηρίων βαθµολογίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) σύµφωνα µε την βαθµολογία που στον ίδιο πίνακα περιλαµβάνεται (η οποία αντιστοιχεί στο άριστα). Η Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου θα προκύψει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των µελών της Επιτροπής. ιαγωνιζόµενοι που συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη των 80 βαθµών αποκλείονται τις περαιτέρω διαδικασίας.

16 Ο Τεχνικός Βαθµός (ΤΒ) κάθε διαγωνιζόµενου προκύπτει από τον τύπο: ΤΒ* = Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς ιαγωνιζόµενου (ΒΤΠ)** Μέγιστη Βαθµολογία Τεχν. Προσφορών µεταξύ των ιαγωνιζόµενων*** Όπου, - ΤΒ*: Τεχνικός βαθµός - ΒΤΠ**:Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς ιαγωνιζόµενου - ΜΒΤΠ- ***: Μέγιστη Βαθµολογία Τεχν. Προσφορών µεταξύ των ιαγωνιζόµενων*** Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές. Όσοι εξ αυτών το επιθυµούν δύνανται να παρευρεθούν κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών Ο οικονοµικός Βαθµός (ΟΒ) κάθε προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: ΟΒ* = Μin ΟΠ/ ** Οπ-δ*** Όπου - ΟΒ*: Οικονοµικός βαθµός (ΟΒ) - Min ΟΠ/ **: Μικρότερη Οικονοµική Προσφορά µεταξύ των ιαγωνιζόµενων - Οπ-δ*** : Οικονοµική προσφορά του ιαγωνιζόµενου

17 Ο συνολικός βαθµός (ΣΒ) για κάθε διαγωνιζόµενο υπολογίζεται µε βάσει τον τύπο: ΣΒ = [(ΤΒ) Χ 70] + [(ΟΒ) Χ 30] Οι διαγωνιζόµενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού Βαθµού τους (ΣΒ). Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο συνολικό βαθµό (ΣΒ). ΑΡΘΡΟ 14 ο - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Α- ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 4) Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

18 5) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού αλλά και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης. Β-ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι ήταν εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή σε άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σ αυτό µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης. Γ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1) Τα κατά περίπτωση (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά. 2) Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών, από τα οποία να προκύπτουν ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

19 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. 3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε- ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η µη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό. Η αποσφράγιση του φακέλου και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµέρα και ώρα που θα οριστούν µε έγγραφο της Υπηρεσίας. Το έγγραφο θα κοινοποιηθεί και σε όσους από τους συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση για την κατάθεση των συγκεκριµένων δικαιολογητικών. Όταν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση στην αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. ** Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα προσκοµίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από αρµόδια ικαστική ή ιοικητική αρχή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε χώρα που δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό ή το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, όπου θα αναφέρεται

20 ρητά ότι δεν ευρίσκονται στην ανάλογη περίπτωση και δεν εκδίδεται το ζητούµενο πιστοποιητικό. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσµίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον πάροχο υπηρεσιών ότι το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύµβασης και των σχετικών νοµιµοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης. Η Σύµβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης µε την µορφή που ορίζεται από τη /νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού. Η Σύµβαση καθίσταται δεσµευτική για αµφότερους τους συµβαλλοµένους µε την υπογραφή της από τον νόµιµο εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού. Αν ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή µπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό ανάθεση υπηρεσιών όχι όµως µικρότερο του 50% των υπηρεσιών που έχουν προκηρυχθεί. Για κατακύρωση µέρους κάτω του καθοριζόµενου από την παρούσα ποσοστού απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του παρόχου υπηρεσιών. ιευκρινίζεται επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την κατακύρωση να αυξήσει τις υπό ανάθεση υπηρεσίες που έχουν προκηρυχθεί µέχρι ποσοστού 15%. ΑΡΘΡΟ 16 ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

21 Η Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να αλλάξει το αντικείµενο της Σύµβασης µπορεί σε συµφωνία µε τον παρέχοντα υπηρεσίες, να τροποποιήσει µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των παροχών τους. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ανανεώσει τη Σύµβαση για χρονικό διάστηµα 12 µήνων (ίσο µε το χρονικό διάστηµα της αρχικής Σύµβασης) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων του Νόµου 2362/1995). ΑΡΘΡΟ 17 ο - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής αναστέλλει την παροχή υπηρεσιών ή µέρους αυτών για όσο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αναγκαίο. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της Σύµβασης. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β, Ε και ΣΤ, αλλιώς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 18 ο - ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών που ζητούνται ορίζεται σε 12 µήνες προσµετρούµενης από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 19 ο -ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί όπως ορίζεται στα συνηµµένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Ε και ΣΤ. Ο Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της Σύµβασης εάν προκύψουν ή αναµένεται να προκύψουν καθυστερήσεις για έναν από τους ακόλουθους λόγους: I. Εκπλήρωση εντολών της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες επηρεάζουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

22 II. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. III. Ανωτέρα βία. IV. Κάθε άλλη αιτία καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η µετάθεση χορηγείται µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του Αναδόχου και πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Εάν ο παρέχων υπηρεσίες, δεν παράσχει τις υπηρεσίες µέσα στις προθεσµίες εκτέλεσης που προβλέπει η Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς όχληση και µε την επιφύλαξη των λοιπών αποκαταστάσεων που της παρέχει η Σύµβαση και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Π 118/2007 δικαιούται επί πλέον, αφού ειδοποιήσει τον παρέχοντα υπηρεσίες: 1. Να καταγγείλει την Σύµβαση και 2. Να µεριµνήσει για την ολοκλήρωση παροχής των υπηρεσιών, µε δαπάνη Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 21 ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Υπηρεσία: 1. Θέτει υπόψη του παρέχοντος υπηρεσίες κάθε δυνατή βοήθεια για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης. 2. Παρέχει εγκαίρως όλες τις προσήκουσες οδηγίες για την ταχεία, πλήρη και αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 22 ο - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας, µπορεί σε κάθε στιγµή να καταγγείλει την Σύµβαση µε άµεσο αποτέλεσµα.

23 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενηµερώσει τον παρέχοντα υπηρεσίες ότι δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντας του συγκεκριµένες περιπτώσεις και γνωρίζοντας του ότι αν δεν συµµορφωθεί άµεσα, θα προβεί σε καταγγελία της σύµβασης. Εάν ο παρέχων υπηρεσίες δεν συµµορφωθεί και παρουσιαστούν εκ νέου προβλήµατα, τον ειδοποιεί επτά ηµέρες πριν να καταγγείλει τη Σύµβαση. Γενικά η σύµβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο παρέχων υπηρεσίες: 1. δεν παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε την Σύµβαση 2. δεν συµµορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραµέληση ή αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων του η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο, στην προσήκουσα και εµπρόθεσµη παροχή υπηρεσιών 3. αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει εντολές της Υπηρεσίας εφόσον αυτές δεν αλλοιώνουν το αντικείµενο της Σύµβασης 4. εκχωρεί την εκτέλεση της Σύµβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας 5. εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση για παράβαση κανόνων δεοντολογίας του επαγγέλµατος του 6. επέρχεται οργανωτική αλλαγή στη νοµική προσωπικότητα, στη φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 23 ο - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.Ο Ανάδοχος υλοποιεί την Σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συνηµµένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Ε και ΣΤ. 2.Τήρηση Κώδικα εοντολογίας Ο παρέχων υπηρεσίες ενεργεί πάντοτε καλοπίστως σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη, µε τον ισχύοντα για τη δραστηριότητά του κώδικα δεοντολογίας, µε την

24 προσήκουσα διακριτικότητα και δεν συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. ε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση της. Ο παρέχων υπηρεσίες και το προσωπικό αυτού, υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο καθ όλη τη διάρκεια και µέχρι την περάτωση της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει, προστατεύει και υπερασπίζεται µε δικά του έξοδα κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί σε τρίτους ο ίδιος και οι υπάλληλοί του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. 3. Σε περίπτωση µεταστέγασης των κτιρίων, η Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού διατηρεί το δικαίωµα είτε το έργο να εκτελείται στο χώρο µεταστέγασης µε τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις είτε να διακόψει τη Σύµβαση εφόσον ενηµερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 24 ο - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου, Π 118/2007 και τα προβλεπόµενα από τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 25 ο - ΠΛΗΡΩΜΗ Οι πληρωµές γίνονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο

25 πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. ΑΡΘΡΟ 26 ο - ΓΕΝΙΚΑ Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, βάσει του οποίου εκδίδεται (διακήρυξης, προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές εν γένει. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Τζαβάρας Συνηµµένα: Παραρτήµατα

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Η Λ Ω Σ Η (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ.4, Ν. 1599/1986). Προς (1) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Όνοµα Επώνυµο Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας Ηµεροµηνία γέννησης (2) Τόπος γέννησης Αριθµός δελτίου Ταυτότητας τηλέφωνο Τόπος κατοικίας Οδός Αριθµός Τ.Κ. Αρ. τηλεοµοιοτύπου (FAX) /νση ηλεκτρ. ταχυδροµείου ( ) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας..., ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου στο ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας (10) κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού : Ηµεροµηνία Ο/Η ΗΛ (Υπογραφή+Σφραγίδα+Νόµιµη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή αρχή ή η υπηρεσία του δηµοσίου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα (συνέχεια από την 1 η σελίδα) α. δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007,ήτοι : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου ( EE L 351 της , σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου ( EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της , σελ. 48 ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ( EE L 166 της , σελ 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 ( Α 305). Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Για κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας, ήτοι : - 30, παρ. 7,9,11,12, και 14-31, παρ. 4,5, και 6-32, παρ. 4 και 5-35, παρ. 5 β. δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.. 118/2007). γ. δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. δ. είµαι ενήµερος,-η ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλω τις εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: ε. είµαι εγγεγραµµένος στο.. Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι στ. δεν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ζ. αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.. η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα ( αφορά µόνο συνεταιρισµούς). ι. ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. κ. Τα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν, είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Ηµεροµηνία Ο/Η ΗΛ (Υπογραφή + Σφραγίδα + Νόµιµη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ιεύθυνση Επιφάνεια σε Α/α τ.µ. 1 Μπουµπουλίνας ,00 2 Αγίου Γεωργίου Καρύτση ,00 3 Αγίου Γεωργίου Καρύτση ,00 4 Σουλτάνη 6 316,00 5 Ερµού ,00 6 Πραξιτέλους ,00 7 Αγίων Ασωµάτων ,00 8 Αγίων Ασωµάτων ,00 9 Θεµιστοκλέους 5 880,00 10 Αγίου Γεωργίου Καρύτση ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ σε τετραγωνικά µέτρα 6462,00 Στην κεντρική υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού (Μπουµπουλίνας 20-22), το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων (διάδροµοι, ασανσέρ, ντουλάπες διαδρόµων, σκάλες, ισόγειο, κλιµακοστάσιο, προαύλιος χώρος, παράθυρα (όλου του κτιρίου) εσωτερικά και εξωτερικά (τζάµια, παραθυρόφυλλα, πεζούλια και ξύλινα πλαίσια παραθύρων), πεζοδρόµιο). Το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού δεν καθαρίζει τα γραφεία στο κτίριο αυτό. Σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια, το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των χώρων. Για τους χώρους οι οποίοι είναι µη προσβάσιµοι (π.χ. υπόγεια, αίθουσες συνεδριάσεων κτλ.) το ιδιωτικό συνεργείο θα συνεννοείται µε την αντίστοιχη Υπηρεσία για τη συχνότητα και τις ώρες καθαρισµού.

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Α 1. Προϋπηρεσία της εταιρείας σε διαδικασίες καθαρισµού και αποδεδειγµένη εµπειρία της εταιρείας σε κτίρια του ηµοσίου 2. Αξιοπιστία στη συµπεριφορά της εταιρείας, ως προς την εργασία σε προηγούµενες συνεργασίες, συστατικές επιστολές και ύπαρξη ISO 3. Ανταπόκριση στα στοιχεία της διαδικασίας καθαριότητας, βάσει του κατατεθέντος προγράµµατος που αφορά στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα καθαριότητας, στο προσωπικό που διατίθενται ανά κτίριο και στο περιεχόµενο της καθαριότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% Βαθµολογία Συντελεστής βαρύτητας Μέγιστη βαθµολογία 30 0, , ,7 28 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α 100 0,7 70 ΟΜΑ Α Β 1. Κατανόηση των απαιτήσεων και ανταπόκριση όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισµό 2.. Κατανόηση των απαιτήσεων και ανταπόκριση όσον αφορά στα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης ΟΜΑ Α Β ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% Βαθµολογία Συντελεστής βαρύτητας Μέγιστη βαθµολογία 50 0, ,3 15 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β 100 0,3 30 ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΜΑ Α Α ΚΑΙ Β) 100

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ονοµασία Τράπεζας Κατάστηµα /νση, Κωδ. FAX ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΤΚ ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας /νση ΤΚ, δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της για την προµήθεια σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ιακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης της εγγύησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση, ότι το σχετικό αίτηµα σας, θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει µέχρι την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ

Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ Π Α Ρ Α Ρ Τ Η Μ Α Α ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΝΟΙΧΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΕ ΕΥΡΩ - ΕΛΕΥΘΕΡΟ 1. Κ Α Τ Α Ρ Τ Ι Σ Η & Υ Π Ο Β Ο Λ Η Π Ρ Ο Σ Φ Ο Ρ Ω Ν 1.1 Με ποινή να µη γίνει αποδεκτή η προσφορά, υποβάλλεται

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο»

ΚΑΕ:0896. Θέμα: «Πρόσκληση υποβολής προσφορών για παροχή υπηρεσιών δημοσίευσης διακηρύξεων του Γενικού Χημείου του Κράτους στον ημερήσιο τύπο» ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΚΗΔMΗΣ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΣΟΔΩΝ Αθήνα, 16/6/2014 ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Αριθ. Πρωτ.: 30/002/5390 ΓΕΝΙΚΟΥ ΧΗΜΕΙΟΥ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ Έγκριση δαπάνης:30/078/187-02-06-2014

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ»

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΕ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΓΙΑ THN ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ «ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 2 η Υ.ΠΕ ΠΕΙΡΑΙΩΣ ΚΑΙ ΑΙΓΑΙΟΥ ΑΔΑ: ΒΛΩΛ469073-ΘΚ3 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΙΟΥ «Σ Κ Υ Λ Ι Τ Σ Ε Ι Ο» ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ:ΑΝ. ΦΑΦΑΛΙΟΥ ΤΗΛΕΦΩΝΟ:2271350258 ΦΑΞ:2271044311 ΧΙΟΣ 8/08/2013

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΕΓΓΡΑΦΑ ΚΑΙ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Κατά το άρθρο 20 του ΠΔ 118/07, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚ ΗΛΩΣΗΣ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΡΑΦΙΩΝ DEXION Χαλκίδα: 24/03/2015 Αρ. Πρωτ.: 3729 Ταχ. /νση: Η.Γαζέπη 48, 34100, Χαλκίδα Τµήµα: Οικονοµικού Γραφείο: Προµηθειών Πληρ/ρίες: Μπελίτσος Αναστάσιος Τηλέφωνο: 22213-50431 FAX: 22210 22210 Email: supplyky@chalkidahospital.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ Χίος 25-02-2015 ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Αριθμ. Πρωτ. 674 ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΡΑΤΗΣΗΣ ΧΙΟΥ Ταχ. Δ/νση: Θεοδώρου 1, Χίος ΠΡΟΣ : ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΣ Ταχ. Κώδ.

Διαβάστε περισσότερα

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η

6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η 6. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ : Μετά την αξιολόγηση των προσφορών ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει η κατακύρωση, εντός προθεσμίας είκοσι (20) ημερών από την κοινοποίηση έγγραφης ειδοποίησης σ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Χρυσούπολη, 24 Ιουλίου 2015 Αριθ. πρωτ.: 1262 ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ ΛΟΓΙΣΤΗ. Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Νέστου (Δ.Ε.Υ.Α.Ν.) προβαίνει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βόλος 07-10 -2013 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Αριθ. Πρωτ.:123342 ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΥΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ:

ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΥΚΤΙΟ Α.Π.: 154/ 18-9-2013 Θεσσαλονίκη, 18/9/2013 ΟΡΟΙ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ ΑΓΟΡΑΣ ΓΙΑ: «Tην προμήθεια και την εγκατάσταση του εξοπλισμού του Οδοντιατρείου που θα στεγαστεί στο κτίριο

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΘΕΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΟΡΚΩΤΟΥ ΕΛΕΓΚΤΗ-ΛΟΓΙΣΤΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΥΔΡΕΥΣΗΣ & ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ (Δ.Ε.Υ.Α.Θ) Ν. Επιβάτες, 25.09.2014 Αρ. Πρωτ. 1708 Ταχ. Δ/νση Λογοθέτου 1 Τ.Κ 57019 Τηλ. 23920 25005/76320 Fax Πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7

με δημοσίευση 1044/2015 Για την ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε. (ΚΩΔ. Ε04) χαμηλότερη τιμή Διακήρυξη 1044/2015 Σελίδα 1 από 7 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ με δημοσίευση 1044/2015 Για την ανάθεση του έργου ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΣΕ ΚΟΖΑΝΗ ΛΑΡΙΣΑ ΚΟΖΑΝΗ ΚΑΙ ΑΝΤΙΣΤΡΟΦΑ (ΚΩΔ. Ε04) Κριτήριο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 ΕΕΤΤ ΑΜ: 01-200 Γενική Άδεια Ταχυδρομικών Υπηρεσιών ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΑΡΙΘΜ. 1096/2016 Για την προμήθεια «ΣΥΔΕΤΑ Π-Π ΜΕ ΤΑΧΥΠΛΗΡΩΜΗ» «ΤΑΧΥΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ΕΛΤΑ Α.Ε.» Προϋπολογιζόμενη

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002866336 2015-06-23 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ελένη Χαρλαύτη Τηλ. 213 2086633, φαξ 213 2086757 prom12@kat-hosp.gr Κηφισιά 18-06-2015 Αριθ. πρωτ. 8219/23-06-2015

Διαβάστε περισσότερα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα

Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα ΆΡΘΡΟ 14 -Γλώσσα Σύνταξης των Προσφορών Οι προσφορές καθώς και όλα τα απαραίτητα έγγραφα θα είναι συνταγμένα στην Ελληνική γλώσσα. Θα είναι πλήρεις και σαφείς σε όλα τους τα σημεία. Οποιαδήποτε ασάφεια

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΛΗΜΝΟΥ Μητροπολίτη Ιωακείμ 2 81400 Μύρινα Πληροφορίες: Bλαχάκη Κατερίνα Τηλ.: 22540 83015 Fax: 22540 83109 Email: erinavla@aegean.gr Λήμνος, 27/02/2015 Αρ. Πρωτ.:

Διαβάστε περισσότερα

: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης : 45332, Ιωάννινα : Κούρου Ε. : 26513 60103 : 26510 49772. Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ

: Νεομ. Γεωργίου 1 Συν. Πεντέλης : 45332, Ιωάννινα : Κούρου Ε. : 26513 60103 : 26510 49772. Ταχ. Κωδ. Πληροφορίες Τηλέφωνο FAΧ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ, ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Ιωάννινα: 15-12-2015 ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ Aρ. Πρωτ.: 2249 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΗΠΕΙΡΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση. Ταχ. Κωδ.

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΟΥΛΜΑΝ 50 ΘΕΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΜΕΛΩΝ ΣΕ ΗΜΕΡΗΣΙΕΣ ΕΚΔΡΟΜΕΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΑΤΟΥΣ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Ν.Π.Δ.Δ. «ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ ΔΗΜΟΥ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ. Ι. ΡΕΝΤΗ» ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ Αρμόδιος υπάλληλος: Βατικιώτου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΔΗΜΟΣ ΝΑΞΟΥ & ΜΙΚΡΩΝ ΚΥΚΛΑΔΩΝ Νάξος,29 /12/2015 Αριθ. Πρωτ.: 26509 ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΠΡΑΣΙΝΟΥ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β. - ΥΠΟ ΕΙΓΜΑΤΑ ΗΛΩΣΕΩΝ Ακολουθούν υποδείγµατα υπεύθυνων δηλώσεων που καλούνται να υποβάλλουν οι συµµετέχοντες µε τον φάκελο της προσφοράς τους, σύµφωνα µε το Άρθρο 4 της διακήρυξης µε αριθµό

Διαβάστε περισσότερα

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ

ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ «ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΤΗΣ ΑΘΗΝΑΣ ΜΕ ΑΞΟΝΑ ΤΗΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ» ΛΙΣΤΑ ΕΛΕΓΧΟΥ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ Το Αρχείο Ταυτότητας της ομάδας μελέτης β σταδίου του Διαγωνισμού

Διαβάστε περισσότερα

15PROC003299642 2015-11-12

15PROC003299642 2015-11-12 Πειραιάς, 22/10/2015 Αρ. πρωτ. 718/22-10-2015 ΔΗ.ΡΑ.Π. Δημοτική Ραδιοφωνία Πειραιά Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος «ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΤΗΣ ΔΗ.ΡΑ.Π. ΤΑΙΝΙΑΣ ΝΤΟΚΙΜΑΝΤΕΡ

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση Λογιστικής υποστήριξης του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ για το οικονοµικό έτος 2016 σε εταιρεία Λογιστικών Υπηρεσιών Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002631819 2015-03-11

15PROC002631819 2015-03-11 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ 6 η Υ.ΠΕ. Σπάρτη 11/3/2015 ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΛΑΚΩΝΙΑΣ Αρ.Πρωτ. Φ/Λ/17/2888 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ ΜΟΝΑ Α ΣΠΑΡΤΗΣ ιεύθυνση : ιοικητικού Τµήµα : Οικονοµικό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, AΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΚΑΙ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Ψ Υ Χ Ι Α Τ Ρ Ι Κ Ο Ν Ο Σ Ο Κ Ο Μ Ε Ι Ο Α Τ Τ Ι Κ Η Σ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ Τμήμα : Οικονομικό Γραφείο : Προμηθειών Χαϊδάρι 07/04/2014 Αριθμός

Διαβάστε περισσότερα

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 4 ΗΣ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΣΕΡΡΩΝ Ταχ. Δ/νση: 2 ο χλμ. Σερρών Δράμας ΣΕΡΡΕΣ 09-09-2013 URL: www.hospser.gr Α.Π 9889

Διαβάστε περισσότερα

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172

Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΗΜΟΣ ΧΑΛΑΝ ΡΙΟΥ /ΝΣΗ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΜΗΜΑ : ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΥΛΙΚΩΝ Χαλάνδρι 4/12/2014 Αρ. Πρωτ. 30172 ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Ο ΗΜΑΡΧΟΣ ΧΑΛΑΝ

Διαβάστε περισσότερα

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ

Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ Α Ι Τ Η Σ Η ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (άρθρο 8 Ν.1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) Περιγραφή

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝ ΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ, ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΣΗΣ & ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α.

Ι Α Κ Η Ρ Υ Τ Ε Ι Πρόχειρο διαγωνισµό για την προµήθεια στολών για το προσωπικό του Νοσοκοµείου, προϋπολογισµού 45.000 µε το Φ.Π.Α. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 4η Υ.ΠΕ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΑΜΑΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗ 26 η /2009 Το Γενικό Νοσοκοµείο ράµας έχοντας υπόψη: 1) Τις διατάξεις του Ν.2286/95 (ΦΕΚ/19/Α/95) προµήθειες του δηµόσιου

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ Προϋπολογισμός Δαπάνης ΓΝΚ-ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ: 401.948,25 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθμ. 22/ 2013 ΚΑΤΕΡΙΝΗ:3172013 ΑΡ.ΠΡΩΤ:15471 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την ανάδειξη προμηθευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισµός: 9.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟ ΟΤΙΚΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ «Προμήθειας σπόρων, φυτών & δενδρυλίων» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Κ.Α. Πίστωσης: 35.6692.0002 ΔΗΜΟΣ ΕΛΕΥΣΙΝΟΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΪΣΤ : Β. Γεωργιάδης : 2105537236 fax : 2105537268 ΑΡ.ΔΙΑΚ: 25798.

Διαβάστε περισσότερα

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί

αποτελεσµατικότητας των Κρατικών δαπανών και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 38/Α /97). 1.5. Του Π.. 370/95 «Προσαρµογή της Ελληνικής Νοµοθεσίας περί Αριθ. Π1-1893 Μητρώο Προµηθευτών Η ΥΠΟΥΡΓΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις όπως αυτές ισχύουν: 1.1. Του Ν. 1558/1985 «Κυβέρνηση και Κυβερνητικά Όργανα» (ΦΕΚ 137/Α /85). 1.2. Του Ν. 1599/1986

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΔΗΜΟΣΙΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 30.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ 30/07/2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤ. ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΡ. ΠΡΩΤ.: 20712 ΔΗΜΟΣ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡ. ΜΕΛ: 18/2015 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΛΟΙΠΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:

Διαβάστε περισσότερα

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

*ΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ *ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΡΓΟ : «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΛΑΤΙΟΥ ΓΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΑΠΟΧΙΟΝΙΣΜΟ Π. Ε. ΛΑΡΙΣΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΕΤΩΝ 2014 2015» ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΑΡΙΣΑΣ /ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους.

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ. για την προμήθεια ξυλείας πεύκης τεμαχισμένης σε σανίδια και πασσάλους. ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΑΛΥΚΕΣ Α.Ε. www.saltworks.gr ΠΡΟΧΕΙΡΟΣ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΣΕ ΕΥΡΩ Προϋπολογισμός: 10.000 (Ενδεικτικός) Κριτήριο κατακύρωσης: ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ για

Διαβάστε περισσότερα

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ

Α. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Ανάθεση της Καθαριότητας των δοµών του ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς ΑΕ σε εταιρεία καθαρισµού για το έτος 2016 Το ΚΕΚ Γ. Γεννηµατάς προτίθεται να αναθέσει δι απευθείας αναθέσεως σε ανάδοχο Εταιρεία καθαρισµού µε

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Καρπενήσι: 04 Ιουνίου 2013 ΝΟΜΟΣ ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ ΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ Αρ.Πρωτ.: 11544 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Ταχ. /νση : Καρπενήσι Ταχ. Κώδικας : 36100 Πληροφορίες :Κελέση Κων/ντία-Θανασιάς

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015»

14PROC002416729 2014-11-20 «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ «Συντήρηση λειτουργία σηράγγων οδικού δικτύου Ν. Τρικάλων Έτους 2014 2015» προϋπολογισμού 73.800,00 (με Φ.Π.Α. 23%) Τρίκαλα, 11 / 11 / 2014 Αρ. Πρωτ.: 6040/210518 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΠΑΤΡΑΣ Αριθμ. πρωτ. 18850 ΤΜΗΜΑ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ Πάτρα 12-6-2012 ΜΟΝΑΔΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ Μεγ. Αλεξάνδρου 1 263.34 Πάτρα Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Αριθµ. Πρωτ.: οικ.115522/2900 ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Γρεβενά, 22 / 09 /2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΙΑΚΗΡΥΞΗΣ: 9/2015 /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

Παλλήνη, 18 / 4 / 2012 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 1 / 2012

Παλλήνη, 18 / 4 / 2012 ΑΡ. ΙΑΚ/ΞΗΣ: 1 / 2012 Παλλήνη, 18 / 4 / 2012 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: 17 ο χλµ.λ.μαραθώνος

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΦΩΚΙΔΑΣ ΔΗΜΟΣ ΔΕΛΦΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΓΑΛΑΞΙΔΙΟΥ Αριθ. Πρωτ. 15.050 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αντιδήμαρχος Δελφών

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19.

ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΤΟΥ ΧΕΙΡΟΥΡΓΕΙΟΥ 1 ΟΥ ΟΡΟΦΟΥ ΜΕ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Συνολική Πίστωση 19. Κηφισιά, 12-02-2015 Αριθ. πρωτ. 2967/02-03-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

Α Ν Α Κ Ο Ι Ν Ω Σ Η Π Ρ Ο Χ Ε Ι Ρ Ο Υ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ Α Α: ΒΝΗΨ469Β7Ι-ΟΞΜ Α ΑΜ: 15PROC003508115 ΕΙ ΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝ ΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ (ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΡΕΥΝΩΝ) Πληροφορίες : ήµητρα Λάζου Τηλέφωνο : 2310 891438 fax : 2310 891266 e mail : dlazou@uom.gr ιευθ/νση :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΧΑΙΔΑΡΙ 17/01/2013 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ VII : Πίνακας των υπευθύνων για την εκτέλεση της σύμβασης (με τίτλους. Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ I : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2 : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα Κατάλογος παρόμοιας φύσης παροχής υπηρεσιών Πίνακας των υπευθύνων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Ηράκλειο 9/10/ 2012 /ΝΣΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ: Μετατροπή απορριµµατοφόρου σε πρέσα. Αριθµός ς : 186874/30-11-12 Αρµόδιος: Παντελής

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Έκδ.1 αναθ.2 ημ/νία έγκρ. 3/1/2011 ΠΡΟ-ΠΣΠ 028 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Προμήθεια πλαστικών κάδων απορριμμάτων 1.100 λίτρων. ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου,

Διαβάστε περισσότερα

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010.

Α Π Ο Φ Α Σ Η. ΘΕΜΑ : ιενέργεια πρόχειρου µειοδοτικού διαγωνισµού καθαρισµού των Συνοριακών Σταθµών έτους 2010. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ιωάννινα, 24 /02/ 2010 ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ Αριθµ. Πρωτ.: οικ. 806 /ΝΣΗ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ (.Ε.Σ.Ε. ) Τµήµα : Γραφείο Οικ. /σης ιαχ/σης Ταχ. ιεύθυνση : 5 Ο χλµ. Ε. Ο. Ιωαννίνων

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002859695 2015-06-19

15PROC002859695 2015-06-19 ΑΔΑ: 6ΒΔΤ469Η25-ΜΝΠ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ( Ε.Ο.Φ.) Ν.Π.Δ.Δ. ΑΔΑΜ: Δ/νση: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Χολαργός 18/6/2015 Τμήμα: ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρ.Διακήρυξης: 06 / 2015 Μεσογείων

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ. Διακηρύσσει πρόχειρο διαγωνισμό με σφραγισμένες προσφορές σύμφωνα με τις διατάξεις του ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ Προμηθειών Ταχ. Δ/νση: ΑΝΔΡΟΓΕΩ 2 Τ.Κ: 71202 ΑΡΜΟΔΙΟΣ : Στυλιανή Κορνάρου Τηλ.: 2810-399-403 Fax: 2810-229-207 E-mail : prom@heraklion.gr

Διαβάστε περισσότερα

13PROC001707352 2013-11-08

13PROC001707352 2013-11-08 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. Δ/νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311 e-mail: promna@patt.gov.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ»

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η Υ.ΠΕ. ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΘΗΝΩΝ «ΙΠΠΟΚΡΑΤΕΙΟ» Διεύθυνση: Βασ. Σοφίας 114 Αθήνα, 26/11/14 Τ.Κ. Πόλη: 115 27 Αθήνα Πληροφορίες: E. ΟΙΚΟΝΟΜΑΚΗ Τηλέφωνο: 213-2088715 Fax: 213-2088530

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5

ΑΔΑ: Β43Φ469Η26-ΙΣΨ. Σελίδα 1 από 5 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ Αθήνα ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1 ης ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ Αριθμ. Πρωτ: 20024/23-10-12 Δ/νση ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ ΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ /ΝΣΗ ΙΟΙΚ. & ΟΙΚΟΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ρόδος, 28/2/2014 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αριθµ. Πρωτ.: 1704 --------------------------------------------

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ <<ΔΡΟΜΟΚΑΪΤΕΙΟ>> ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝ. ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 343 ΧΑΪΔΑΡΙ TMHMA ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Γρ. Προμηθειών Τηλ.2132046170 ΟΡΘΗ ΕΠΑΝΑΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ ΧΑΙΔΑΡΙ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΡΙΩΝ ΣΥΛΛΕΚΤΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΝΕΡΟΥ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 4.000,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 06-02-2015 Αριθ. πρωτ.1971/09-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015

ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ. Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015. No 4/2015 ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ No 4/2015 Αρ. πρωτ. 612 Πάτρα 13.02.2015 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΚΑΡΝΑΒΑΛΙ ΠΑΤΡΑΣ Έχοντας υπόψη: α) Τις σχετικές διατάξεις

Διαβάστε περισσότερα

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα.

Τα έγγραφα που απαιτούνται για τη διενέργεια του διαγωνισµού και τη συµµετοχή σε αυτούς, συντάσσονται στην Ελληνική γλώσσα. 1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Χανιά 23-6-2014 7 η Υ.ΠΕ ΚΡΗΤΗΣ Αριθ. ιακ. 35Π ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΧΑΝΙΩΝ "Ο ΑΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ" ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες : Ε. Σαµψάκη Τηλέφωνο : 2821-22309 FAX :

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΓΙΑ ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΦΗΜΕΡΙ Α ΤΗΣ Ε.Ε. ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝ. /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση: Λ.Συγγρού 80-88 Ταχ. Κώδικας: 117 41 Πληροφορίες: Α. Τσώλης Τηλέφωνο: 213 2065019 Φάξ: 210 6984311

Διαβάστε περισσότερα

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228

ΑΔΑ: 6Η42ΩΗΜ-ΘΩ8 ΑΔΑΜ: 15PROC002846228 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΔΗΜΟΣ ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ Γούρνες 15-06-2015 Αριθμός πρωτ. 11980 ΠΕΡΙΛΗΠΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ Ο Δήμος Χερσονήσου Νομού ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο

ΘΕΜΑ : Προκήρυξη Πρόχειρου ιαγωνισµού για την επιλογή αναδόχου για την Γραµµατειακή και τεχνική Υποστήριξη του Κοινωνικού Φροντιστηρίου στο πλαίσιο ΚΕΝΤΡΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ Αθήνα 11 Μαίου 2015 ΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ ΑΕ ΟΤΑ (δ.τ.: ΚΕΚ Α) Αρ. Πρωτ.: 2328/ΜΓ Πληροφορίες : ΜΙΧΑΛΗΣ ΓΙΑΚΟΥΜΗΣ Email: kekda@otenet.gr Τηλέφωνο : 210 5221047 Φαξ : 210 5221140

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ «ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION»

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΡΑΦΙΩΝ ΤΥΠΟΥ DEXION» ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΝΑ ΚΑΤ- ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Μπουμπουρή Αικ. Τηλ. 213 2086 333, φαξ 213 2086757, 670 prom2@kat-hosp.gr

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ 26.05.2015 ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. 17366 ΤΑΧ.Δ/ΝΣΗ : ΕΛΕΥΘ. ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ 18, ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ ΤΗΛ. ΕΠΙΚ : 213 2025903-907 FAX : 213 2025906 ΑΠΟΦΑΣΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΝΕΑΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ. 06/03/2014 Αρ. Πρωτ. 13340 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΕΒΡΟΥ ΗΜΟΣ ΑΛΕΞΑΝ ΡΟΥΠΟΛΗΣ Ταχ. ιεύθυνση: Λ. ηµοκρατίας 306 Πληροφορίες: κ. Τάτσιλη Σόνια Τηλέφωνο:25510-64296 Fax:25510-64214 e-mail : st@0921.syzefxis.gov.gr 06/03/2014 Αρ. Πρωτ.

Διαβάστε περισσότερα

1 15PROC002792869 2015-05-21

1 15PROC002792869 2015-05-21 1 15PROC002792869 2015-05-21 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 4 η Υ.Πε ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ & ΘΡΑΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΚΙΛΚΙΣ Γουμένισσα 21-5-2015 (ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ - ΚΕΝΤΡΟ ΥΓΕΙΑΣ ΓΟΥΜΕΝΙΣΣΑΣ) ---------------

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΦΕΛΟΥΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΔΩΔ/ΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΚΩ ΚΟΙΝΩΦΕΛΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ, ΠΡΟΝΟΙΑΣ, ΥΓΕΙΑΣ & ΑΣΤΙΚΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Διεύθυνση : Εθελοντών Πολεμιστών 1 Τηλ- φαξ: 2242022044 Κως:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗΣ ΕΦΤΑΜHΝΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΧΑΡΤΟΒΑΜΒΑΚΑ με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 23 Ιουνίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. :5437 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

15PROC002782977 2015-05-18 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες: Ουρανία Ζιάκα Τηλ. 213 2086657, φαξ 213 2086757 Prom5@kat-hosp.gr Κηφισιά, 28-04-2015 Αριθ.

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης.

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ. Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ Ι : Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης. ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ II : Υποδείγματα για την τεχνική ικανότητα (ΜΟΝΟ ΟΤΑΝ ΖΗΤΕΙΤΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ) ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 1 : ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ 2

Διαβάστε περισσότερα

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471)

Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 210-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 210-5283471) Ημερ: 24/4/203 ΕΡΓΑ Ο.Σ.Ε. Α.Ε. Καρόλου 27, 04 37 Αθήνα ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ & ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες: Γενικών Όρων: Προβοπούλου Δάφνη (Τηλ.: 20-5283347) Τεχνικών Προδιαγραφών: Ιακωβίδου Βέρα (Τηλ: 20-528347)

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Ξ Η ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ & ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ Αθήνα 12 09 2013 ΤΑΜΕΙΟ ΑΡΧΑΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΟΡΩΝ Αριθ.πρωτ ΔΙΟΙΚ/Β/11349 & ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΕΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ :ΛΟΓΙΣΤΗΡΙΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395

Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΘΩΡΑΚΟΣ ΑΘΗΝΩΝ «Η ΣΩΤΗΡΙΑ» Αθήνα: 22-03-2013 Αριθµ. Πρωτ.:7395 ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 152 - Τ.Κ. 11527 ΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Διαβάστε περισσότερα

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου

«Προµήθεια ειδών ιµατισµού µόνιµου και µε σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΕΙ ΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΓΕΩΠΟΝΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ Πληροφορίες: Σούλης Μιχάλης Ιερά Οδός 75, τ.κ. 11855, Αθήνα Αθήνα, 04/11/2011 Τηλ.: 210.529.4852 Αριθµ.Πρωτ. 647 Φαξ: 210.347.1105 ΙΑΚΗΡΥΞΗ

Διαβάστε περισσότερα

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών

Ι Α Κ Η Ρ Υ Ξ Η. Άρθρο 1 ο Ηµεροµηνία και Τόπος παραλαβής προσφορών ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 27/2/2014 ΝΟΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Αρ. Πρωτ. Προκήρυξης 79222 ΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ /ΝΣΗ Καθαριότητας & Ανακύκλωσης ΤΜΗΜΑ Μελετών Προγραµµατισµού Ταχ. ιεύθυνση: : Μαύρος Σπήλιος ΒΙ.ΠΕ. Ηρακλείου

Διαβάστε περισσότερα

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΛΕΓΧΟ ΓΟΜΩΣΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΗΡΩΝ. Προκήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού. Πίστωση 3.700,00 με ΦΠΑ Κηφισιά, 30-01-2015 Αριθ. πρωτ. 1795/06-02-2015 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΑΤ-ΕΚΑ TMHMA ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Νίκης 2, 145 61 ΚΗΦΙΣΙΑ Πληροφορίες Αικατερίνη Μπουμπουρή Τηλ. 213 2086333, φαξ 213

Διαβάστε περισσότερα

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ.

Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών: 19 Νοεμβρίου 2015, ημέρα Πέμπτη και ώρα 10.00 π.μ. Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΙΑ ΙΚΤΥΟ Α Α: ΑΔΑΜ: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ, ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ ΚΑΙ ΚΛΗΡΟ ΟΤΗΜΑΤΩΝ Αρµόδια:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΑΓΕΙΡΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ ΔΗΜΟΣ ΚΟΝΙΤΣΑΣ «ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ» Κόνιτσα 26-Αυγούστου-2014 Αριθ. Πρωτ: 9319 Ταχ. Δ/νση : Κόνιτσα Ταχ. Κώδικας : 441 00 ΚΟΝΙΤΣΑ Πληροφορίες : Δόκος Αλέξιος Τηλέφωνο

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΦΟΡΕΑΣ ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ - ΣΑΡΙΑΣ ΟΛΥΜΠΟΣ ΚΑΡΠΑΘΟΥ ΚΑΡΠΑΘΟΣ, 85700 Τηλ.: 2245051336 Φαξ: 2245051396 Αρ. Πρωτ.: 240/06-08-2015 ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΣΥΝΕΧΙΖΟΜΕΝΑ ΠΡΟΣ ΧΡΗΜΑΤΟ ΟΤΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ

ΣΥΝΟΠΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αίγιο, 11 Ιουλίου 2014 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ Αριθμ. Πρωτ. : 6178 6 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΓΕΝΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΧΑΪΑΣ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΑΙΓΙΟΥ ΤΜΗΜΑ : ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ (ΓΡ. ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ)

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 11 η /2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ

ΙΑΚΗΡΥΞΗ Αριθµ. 11 η /2009 ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΤΙ ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΙΑΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗΣ 3 η ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ (ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ) ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΕΙ ΙΚΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΤΜΗΜΑ: Οικονοµικό ΓΡΑΦΕΙΟ: Προµηθειών Ταχ. /νση: Γρ. Λαµπράκη 13 Πληροφορίες:

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ταχ. /νση :Κροκιδά 2 Τ.Κ :20100 Πληρ.: Μ.Χριστοπούλου Τηλ.:27413-60656 Fax:

Διαβάστε περισσότερα

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

Αθήνα 4.12.2013 10.12.2013 ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΠΙΣΗΜΩΝ ΕΚΔΟΣΕΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ (ΕΟΚ) ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν. «ΕΛΕΝΑ ΒΕΝΙΖΕΛΟΥ- ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ (ΓΝΑ «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ») Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138

Διαβάστε περισσότερα

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ.

ΚΟΙΝ.: 1.ΔΙΣΗΣΗΚ 2. Κ.Φ. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :ΔΙΣΗΣΗΚ ΥΠΗΡΕΣΙΑ :ΥΣΗΚ ΤΜΗΜΑ : ΤΘ Ταχ. Δ/νση : ΜΑΡΓΑΡΟΠΥΛΟΥ 3 Τ. Κ : Πληροφορίες : ΤΖΕΚΗΣ Δ. Τηλ : 2310-599016 FAX : 2310599-140 e-mail: stathmarxis@gmail.com

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ Ημερομηνία 25 / 02 /2015 ΔΗΜΟΣ ΩΡΑΙΟΚΑΣΤΡΟΥ Αριθμ.Μελέτης: 2/2015 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΙΔΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΥΠΡΕΠΙΣΜΟΥ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9 /11) ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΓΙΑ ΕΝΑ ΧΡΟΝΟ ANΑΛΩΣΙΜΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 1η Υ.ΠΕ ΑΤΤΙΚΗΣ Γ.Ν.Α «ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ» ΒΑΣ. ΣΟΦΙΑΣ 80 115 28 ΑΘΗΝΑ ΥΠΟΔ/ΝΣΗ OIKONOMIKOY ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Πληροφορίες:Σιγάλα Ειρ. ΤΗΛ.- FAX: 210-3381138 Αθήνα 15.5.2012 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ (α/α 9

Διαβάστε περισσότερα

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις

για τις ανάγκες του Δήμου και του Ν.Π.Δ.Δ. Ευνεστία του Δήμου Νέστου, όπως προδιαγράφονται στις ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΚΑΒΑΛΑΣ ΔΗΜΟΥ ΝΕΣΤΟΥ Χρυσούπολη 28.07.2014 Ταχ. Δ/νση : Πρεμετής Τηλέφωνο : Fax : 2591350145 2591350141 Αριθμός μελέτης : 5019 / 2014 Προϋπολογισμός : 179.203,54 Φ.Π.Α. 13% :

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ. Διακήρυξη ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ηράκλειο 28/09/2015 ΔΗΜΟΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Δ/ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Αρμόδιος ΤΖΑΝΙΔΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΗΣ Διακήρυξη ΑΡ.ΠΡΩΤ.ΠΡΟΚΗΡΥΞΗΣ:129505 Ο Αντιδήμαρχος Ηρακλείου αποφασίζει και διακηρύσσει

Διαβάστε περισσότερα

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Κατερίνη 12 Ιουνίου 2015 ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕ ΟΝΙΑΣ Αρ.πρωτ.: οικ.270733(2597) ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ /ΝΣΗ ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Π.Ε. ΠΙΕΡΙΑΣ Ταχ. /νση : 28 ης Οκτωβρίου

Διαβάστε περισσότερα

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου

ΙΑΚΗΡΥΞΗ. Την αριθµ. 252/06-02-2008 απόφαση του.σ. της Αναπτυξιακής Ηρακλείου ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ Α.Α.Ε. Ο.Τ.Α. ΑΡΧΑΝΕΣ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ ΚΡΗΤΗΣ Τ.Κ. 70 100 ΤΗΛ: 2810 752111, 2810 753300 FAX: 2810 752431, 2810 753310 e-mail: info@anher.gr Αριθµ. Πρωτ.: 503 Αρ. Πρακτικού.Σ.:252/06-02-2008

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ»

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» 1190 ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ ΑΘΗΝΑ 28/04/15 Αριθμ. Πρωτ.: ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΠΡΟΧΕΙΡΟΥ ΜΕΙΟΔΟΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ «ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΡΑΦΕΙΟΥ - ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΚΕΔΕ» προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα