ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2012 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας δέκα (10) κτιρίων της Γενικής

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2012 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας δέκα (10) κτιρίων της Γενικής"

Transcript

1 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αθήνα, 2 Νοεµβρίου 2012 ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ Αριθ.Πρωτ.: ΓΕΝΙΚΗ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΑΙΘΠΑ/Γ ΟΥ/ ΟΥ/Β /Φ04/ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ /9289/14093/1573 ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ Ταχ. /νση : Μπουµπουλίνας Ταχ. Κώδικας : , Αθήνα Πληροφορίες : Α. Γκάτζιου Τηλέφωνο : Fax : ΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2012 ΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ «Την ανάθεση εκτέλεσης εργασιών καθαριότητας δέκα (10) κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού» Κριτήριο κατακύρωσης: Πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά Συνοπτικά στοιχεία Αναθέτουσα Αρχή Είδος σύµβασης Προϋπολογισµός Χρηµατοδότηση Χρονική διάρκεια σύµβασης Ηµεροµηνία και ώρα αποσφράγισης των προσφορών Τόπος κατάθεσης προσφορών Πληροφορίες για τη διακήρυξη Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού Σύµβαση εργασιών καθαριότητας ,00 συµπεριλαµβανοµένου του αναλογούντος ΦΠΑ Το κόστος των εργασιών καθαριότητας θα βαρύνει τον Τακτικό Προϋπολογισµό του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., οικονοµικού έτους 2013, ΚΑΕ µήνες από την υπογραφή της 14 εκεµβρίου 2012,ώρα 11:00 Μπουµπουλίνας 20-22, Ισόγειο, Πρωτόκολλο α)η διακήρυξη έχει αναρτηθεί στην ηλεκτρονική διεύθυνση, Θεµατική κατηγορία: Οικονοµία και Οικονοµικά, Είδος Απόφασης: ιακήρυξη δηµόσιας σύµβασης Ηµεροµηνία έκδοσης: 2/11/2012 β) Στο τηλέφωνο ,fax: , γ)παραλαβή: Μπουµπουλίνας 20-22,2 ος όροφος, Γραφείο 219

2 ΑΡΘΡΟ 1 ο ΝΟΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η διαδικασία του διαγωνισµού διέπεται από τις κατωτέρω διατάξεις: 1. Το Π.. 118/2007 «Κανονισµός Προµηθειών του ηµοσίου»(φεκ 150/Α/ ) 2. Το Νόµο 2286/1995 «Προµήθειες του ηµόσιου Τοµέα και ρυθµίσεις συναφών θεµάτων» κατά το µέρος που συµπληρώνει τις διατάξεις του Π.. 118/2007 και του Π.. 60/2007, όπως ισχύουν αναλογικά (ΦΕΚ 19/Α/ ) 3. Τις διατάξεις των άρθρων 79 ως 85 του Ν. 2362/95 (ΦΕΚ 247/Α/ ) «Περί ηµοσίου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του Κράτους και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 247/Α/ ) όπως τροποποιήθηκε και συµπληρώθηκε µε το Νόµο 3871/2010 «ηµοσιονοµική διαχείριση και ευθύνη» (ΦΕΚ 141/Α/ ) 4. Το Νόµο 3886/2010 «ικαστική προστασία κατά τη σύναψη δηµοσίων συµβάσεων Εναρµόνιση της ελληνικής νοµοθεσίας µε την Οδηγία 89/665/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 21 ης Ιουνίου 1989 και την Οδηγία 92/13/ΕΟΚ του Συµβουλίου της 25 ης Φεβρουαρίου 1992 όπως τροποποιήθηκαν µε την Οδηγία 2007/66/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου της 11 ης εκεµβρίου 2007» (ΦΕΚ 173/Α/ ) 5. Την αριθµ. 2/71270/20/ έγκριση ανάληψης υποχρέωσης του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους 6. Το Νόµο 3863/2010 «Νέο ασφαλιστικό σύστηµα και συναφείς διατάξεις, ρυθµίσεις στις εργασιακές σχέσεις»(φεκ 115/Α/ ) 7. Το Νόµο 2690/1999 «Κύρωση Κώδικα ιοικητικής διαδικασίας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 45/Α/ ) ΑΡΘΡΟ 2 ο ΕΙ ΟΣ-ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ ΙΑΓΡΑΦΕΣ Οι προσφορές θα αναφέρονται στην ανάθεση των υπηρεσιών, όπως αναλυτικά περιγράφονται στα συνηµµένα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Ε και ΣΤ που αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της παρούσης. ΑΡΘΡΟ 3 ο ΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3 Στο διαγωνισµό γίνονται δεκτοί όλοι όσοι δύνανται να προσφέρουν τις ζητούµενες εργασίες και εδρεύουν στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, δηλαδή: Φυσικά ή Νοµικά Πρόσωπα της ηµεδαπής ή αλλοδαπής Συνεταιρισµοί Ενώσεις εταιρειών που υποβάλλουν κοινή προσφορά. ΑΡΘΡΟ 4 ο ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Οι υποβαλλόµενες στο διαγωνισµό αυτό προσφορές, ισχύουν και δεσµεύουν τους προσφέροντες για επτά (7) µήνες προσµετρούµενες από την επόµενη ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού. Προσφορά, που ορίζει χρόνο ισχύος µικρότερο του παραπάνω αναφερόµενου, απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η προσφορά µπορεί να παραταθεί για ίσο χρονικό διάστηµα, µε αντίστοιχη παράταση της Εγγυητικής Επιστολής Συµµετοχής. ΑΡΘΡΟ 5 ο ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ, ΠΡΟΣΟΝΤΑ ΚΑΙ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ Οι συµµετέχοντες στους διαγωνισµούς υποχρεούνται να υποβάλλουν, µαζί µε την προσφορά τους, τα εξής δικαιολογητικά: 1. Εγγύηση συµµετοχής στο διαγωνισµό ύψους 8.179,50 όπως αυτή εκδίδεται από αρµόδια πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που έχουν τέτοια δυνατότητα και λειτουργούν νόµιµα στα κράτη µέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική, θα πρέπει να συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 2. Υπεύθυνη δήλωση της παραγράφου 4 του άρθρου 8 του Ν. 1599/1986 (Α 75), όπως εκάστοτε ισχύει, µε θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία να δηλώνουν ότι µέχρι και την ηµεροµηνία υποβολής της προσφοράς τους δεν έχουν καταδικαστεί για κάποιο από τα αδικήµατα που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του άρθρου 6 του Π 118/2007 όπως αυτά αναλυτικά

4 αναφέρονται στο υπόδειγµα της Υπεύθυνης ήλωσης του Παραρτήµατος Α 3. Εφόσον οι προµηθευτές συµµετέχουν στους διαγωνισµούς µε αντιπροσώπους τους, υποβάλλουν µαζί µε την προσφορά παραστατικό εκπροσώπησης. 4. Εφόσον πρόκειται για νοµικό πρόσωπο, υποβάλλονται τα δικαιολογητικά σύστασης του (ΦΕΚ σύστασης, αντίγραφο ισχύοντος καταστατικού µε το ΦΕΚ στο οποίο έχουν δηµοσιευτεί όλες οι µέχρι σήµερα τροποποιήσεις αυτού ή επικυρωµένο αντίγραφο κωδικοποιηµένου καταστατικού (εφόσον υπάρχει), πρακτικό ιοικητικού Συµβουλίου περί εκπροσώπησης) 5. Ισολογισµό ή απόσπασµα ισολογισµού των τριών (3) τελευταίων ετών από όπου θα πρέπει να προκύπτει θετική χρήση για δύο (2) τουλάχιστον οικονοµικά έτη, σύµφωνα µε την περί Εταιριών νοµοθεσία της χώρας όπου είναι εγκατεστηµένος ο προσφέρων. 6. ήλωση περί του κύκλου εργασιών. Το συνολικό ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης, καθώς και του κύκλου εργασιών της που αφορά ειδικότερα τη συγκεκριµένη παροχή υπηρεσιών, κατά τις τρεις (3) προηγούµενες οικονοµικές χρήσεις. Πρέπει δε να προκύπτει ότι τουλάχιστον σε µία οικονοµική χρήση το ύψος του κύκλου εργασιών της επιχείρησης είναι µεγαλύτερο ή ίσο του 1/2 της προϋπολογισθείσας δαπάνης. Σε περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι σε θέση να προσκοµίσει τα ανωτέρω δικαιολογητικά επικαλούµενος βάσιµο λόγο, µπορεί να αποδεικνύει την οικονοµική και χρηµατοοικονοµική του επάρκεια µε οποιοδήποτε άλλο έγγραφο το οποίο είναι υποχρεωµένος να τηρεί. ΑΡΘΡΟ 6 ο - ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΚΑΙ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 1) Οι προσφορές αποστέλλονται στη /νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού (Μπουµπουλίνας 20 22, Αθήνα), µε οποιοδήποτε τρόπο µε ευθύνη του αποστέλλοντος, µε την προϋπόθεση ότι αυτές θα περιέρχονται στην Υπηρεσία πριν την ώρα έναρξης διενέργειας του διαγωνισµού.

5 Οι προσφορές που περιέρχονται στην Αναθέτουσα Αρχή (Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού), µετά τη λήξη της προθεσµίας για την παραλαβή των προσφορών όπως καθορίζεται στην παρούσα, δεν αποσφραγίζονται και επιστρέφονται στους προσφέροντες. 2) Η προσφορά υποβάλλεται στην Υπηρεσία στην Ελληνική γλώσσα, µέσα σε σφραγισµένο φάκελο. Η προσφορά (τεχνική και οικονοµική) υποβάλλεται σε έντυπη µορφή µε ένα επιπλέον αντίγραφο. 3) Στο φάκελο κάθε προσφοράς πρέπει να αναγράφονται ευκρινώς: 3.1 Η λέξη ΠΡΟΣΦΟΡΑ µε κεφαλαία γράµµατα 3.2Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευµάτων, Πολιτισµού και Αθλητισµού, Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού, /νση Οικονοµικών Υποθέσεων-Μπουµπουλίνας 20-22, Αθήνα Ο αριθµός της ιακήρυξης 3.4 Η ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού 3.5 Τα στοιχεία του αποστολέα 1) Μέσα στον κυρίως φάκελο της προσφοράς τοποθετούνται, οι τρεις (3) επιµέρους, ανεξάρτητοι σφραγισµένοι φάκελοι, δηλαδή: Α. Φάκελος δικαιολογητικών συµµετοχής, ο οποίος φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου περιλαµβάνει όλα τα αναφερόµενα στο άρθρο 5 της παρούσας δικαιολογητικά, µαζί µε την Εγγυητική Επιστολή Συµµετοχής επί ποινής απόρριψης. Β. Φάκελος τεχνικής προσφοράς, ο οποίος φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου και περιλαµβάνει αναλυτικά χωρίς να περιλαµβάνει τιµές: i) ο απαιτούµενος εξοπλισµός που διαθέτουν οι προσφέροντες και ο οποίος επαληθεύεται από τα σχετικά τεχνικά εµπορικά φυλλάδια ή εγχειρίδια ή έγγραφα τα οποία επισυνάπτονται και επαληθεύουν τα τεχνικά και ποιοτικά χαρακτηριστικά του ii) Όλες οι ειδικές υποχρεώσεις που έχουν, καθώς και οι ενέργειες στις οποίες θα προβούν οι προσφέροντες κατά την έναρξη της παροχής υπηρεσιών σύµφωνα µε τα παραρτήµατα iii) Όλες οι προσφερόµενες εργασίες και οι διαδικασίες καθαρισµού σύµφωνα µε τα παραρτήµατα

6 iv) Κατάλογος των κυριότερων εν ενεργεία πελατών, οι Συµβάσεις µε τους οποίους έγιναν τα τρία τελευταία έτη µε αναφορά στο αναλυτικό αντικείµενο, τα αντίστοιχα ποσά, τις ηµεροµηνίες και τους δηµόσιους ή ιδιωτικούς Αποδέκτες. Γ. Φάκελος οικονοµικής προσφοράς, ο οποίος φέρει την ένδειξη του κυρίως φακέλου και περιλαµβάνει την προσφερόµενη τιµή σε ευρώ ανά τετραγωνικό µέτρο ολογράφως και αριθµητικώς, για την εκτέλεση των εργασιών, αναφέροντας και τη συνολική τιµή ολογράφως και αριθµητικώς. Η προσφερόµενη τιµή πρέπει να δίνεται µε σαφήνεια, ενιαία για ολόκληρη την εργασία που έχει προκηρυχθεί αλλιώς η προσφορά απορρίπτεται ως απαράδεκτη. Η τιµή θα δίνεται χωρίς ΦΠΑ και είναι αυτή που θα ληφθεί υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. Στην οικονοµική προσφορά οι συµµετέχοντες πρέπει να υπολογίζουν εύλογο ποσοστό διοικητικού κόστους παροχής των υπηρεσιών τους, των αναλωσίµων, του εργολαβικού τους κέρδους και των νόµιµων υπέρ του ηµοσίου και υπέρ τρίτων κρατήσεων. Επιπροσθέτως οφείλουν να επισυνάπτουν στην οικονοµική προσφορά τους αντίγραφο της συλλογικής σύµβασης εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι. Επίσης, στην οικονοµική τους προσφορά, οι συµµετέχοντες θα πρέπει να δηλώνουν: α) Τον αριθµό των εργαζοµένων β) Τις ηµέρες και τις ώρες εργασίας γ) Τη συλλογική σύµβαση εργασίας στην οποία υπάγονται οι εργαζόµενοι δ)το ύψος του προϋπολογισµένου ποσού που αφορά τις πάσης φύσεως νόµιµες αποδοχές αυτών των εργαζοµένων ε) Το ύψος των ασφαλιστικών εισφορών µε βάση τα προϋπολογισθέντα ποσά στ) Τα τετραγωνικά µέτρα καθαρισµού ανά άτοµο Σε περίπτωση που τα ανωτέρω υποχρεωτικά στοιχεία, για τη νοµιµότητα της προς υπογραφή Σύµβασης (Άρθρο 68 του Νόµου 3863/2010), δεν εξειδικεύονται στην προσφορά των συµµετεχόντων, η προσφορά τους απορρίπτεται. Προσφορά που θέτει όρο αναπροσαρµογής δεν γίνεται αποδεκτή.

7 ιευκρινίσεις, τροποποιήσεις, αποκρούσεις όρων της ιακήρυξης ή της προσφοράς που δίνονται από τους προσφέροντες οποτεδήποτε µετά την κατάθεση των προσφορών τους δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες. ιευκρινίσεις δίνονται µόνο όταν ζητούνται από την αρµόδια Επιτροπή αξιολόγησης των προσφορών, η οποία συγκροτήθηκε µε την αριθµ /9287/14091/1572/ Απόφαση του Αναπληρωτή Υπουργού, είτε ενώπιον της, είτε ύστερα από έγγραφο της Υπηρεσίας µετά από σχετική γνωµοδότηση της Επιτροπής. Σηµειώνεται ότι από τις διευκρινίσεις που δίνονται σύµφωνα µε τα παραπάνω λαµβάνονται υπόψη µόνο εκείνες που αναφέρονται στα σηµεία που ζητήθηκαν. Η προσφορά υπογράφεται από τον προσφέροντα. Όταν η προσφορά υπογράφεται από Ένωση/ Κοινοπραξία δύο ή περισσοτέρων προσώπων, η προσφορά πρέπει να είναι ενιαία ώστε να οδηγήσει σε ενιαία Σύµβαση, υπογράφεται δε, από κάθε ένα από τα εν λόγω πρόσωπα και όλα τα πρόσωπα δεσµεύονται από κοινού και εις ολόκληρον από την προσφορά και τη Σύµβαση, σύµφωνα µε το Ελληνικό ίκαιο, ή το ίκαιο του Κράτους-Μέλους της Ε.Ε. που έχει την έδρα του, ορίζουν δε έναν εκπρόσωπο, ο οποίος είναι αρµόδιος να δεσµεύει την Ένωση/ Κοινοπραξία έναντι της Αναθέτουσας Αρχής. Η σύνθεση και η σύσταση της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν επιτρέπεται να µεταβληθεί χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση της Αναθέτουσας Αρχής. Η προσφορά υπογράφεται από τον εκπρόσωπο της Ένωσης µόνο εάν έχει προς τούτο συµβολαιογραφική πράξη. Στην προσφορά απαραιτήτως πρέπει να αναγράφεται το µέρος των υπηρεσιών που αντιστοιχεί σε κάθε µέλος επί του συνόλου της προσφοράς. Με την υποβολή της προσφοράς κάθε µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται σε ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης ή ανάθεσης των εργασιών, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί µέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύµβασης. Σε περίπτωση που εξ αιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, µέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του κατά το χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς, µε την ίδια τιµή.

8 Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύµβασης, τα υπόλοιπα µέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης αυτής µε την ίδια τιµή και τους ίδιους όρους. Τα υπόλοιπα µέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας και στις δύο περιπτώσεις µπορούν να προτείνουν αντικατάσταση. Η αντικατάσταση µπορεί να εγκριθεί µε απόφαση του οικείου Αναπληρωτή Υπουργού ή του αρµόδιου για τη διοίκηση του φορέα οργάνου ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου οργάνου. Η προσφορά δεν πρέπει να περιέχει ξέσµατα, σβησίµατα, προσθήκες, διορθώσεις, εκτός από εκείνες που γίνονται σε συµµόρφωση προς οδηγίες που εκ των υστέρων εξέδωσε η Αναθέτουσα Αρχή ή που είναι αναγκαίες για τη διόρθωση λαθών του προσφέροντος. Οι τροποποιήσεις και οι διορθώσεις πρέπει να µονογράφονται από το πρόσωπο ή τα πρόσωπα που υπογράφουν την προσφορά, το δε αρµόδιο όργανο για την παραλαβή και αποσφράγιση των προσφορών, κατά τον έλεγχο µονογράφει και σφραγίζει τυχόν προσθήκη ή διόρθωση. Η προσφορά απορρίπτεται όταν υπάρχουν σε αυτή διορθώσεις που την καθιστούν ασαφή κατά την κρίση του οργάνου αξιολόγησης των προσφορών. Επισηµαίνεται ότι: α) Αντιπροσφορές δεν γίνονται δεκτές. β) Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές. γ) Κάθε προσφέρων µπορεί να υποβάλλει προσφορά µόνο σε ένα σχήµα, αλλιώς θα απορρίπτονται οι προσφορές όλων των σχηµάτων στα οποία συµµετέχει. ΑΡΘΡΟ 7 ο - ΠΑΡΟΧΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ 7.1. Εφόσον ζητηθούν εγκαίρως, δηλαδή µέχρι την 11 η /12/2012, συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε τη συγκεκριµένη προµήθεια, από τους ενδιαφερόµενους, προµηθευτές αυτές παρέχονται έξι (6) εργάσιµες ηµέρες από τη λήψη της σχετικής αίτησης.

9 7.2. Σε περίπτωση που ζητηθούν από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες συµπληρωµατικές πληροφορίες, σχετικές µε έγγραφα του διαγωνισµού µέχρι και οκτώ (8) ηµέρες προ της εκπνοής της προθεσµίας άσκησης της ένστασης του άρθρου 11 παραγρ εδάφιο της παρούσης αυτές παρέχονται το αργότερο τρεις (3) ηµέρες προ της εκπνοής της ως άνω προθεσµίας. Σε κάθε άλλη περίπτωση που ζητούνται από τους ενδιαφερόµενους προσφέροντες οι ως άνω συµπληρωµατικές πληροφορίες, αυτές δίνονται το αργότερο εντός έξι (6) ηµερών πριν από την ηµεροµηνία υποβολής των προσφορών, χωρίς ο προσφέρων να έχει δικαίωµα ένστασης δυνάµει του άρθρου 11 παραγρ.11.2 εδάφιο της παρούσης. Α. ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΑΡΘΡΟ 8 ο - ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Η αξία των υπηρεσιών που ανέρχεται στο συνολικό ποσό των ,00 συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ 23% βαρύνει τις πιστώσεις του Τακτικού Προϋπολογισµού Φ. 21/110 και ΚΑΕ 0875, οικονοµικού έτους Κατά την πληρωµή, θα παρακρατείται για µεν τις εταιρείες που έχουν έδρα την Ελλάδα φόρος ποσοστού 8% επί της καθαρής αξίας (χωρίς ΦΠΑ) των υπηρεσιών σύµφωνα µε το άρθρο 5 του Ν. 2198/94, για δε τις λοιπές εταιρίες, ότι προβλέπεται από την ισχύουσα νοµοθεσία. Β. ΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ Περίληψη της παρούσας διακήρυξης θα δηµοσιευτεί στην εφηµερίδα της Κυβέρνησης Τεύχος ιακηρύξεων ηµοσίων Συµβάσεων και στις εφηµερίδες Ναυτεµπορική και Ηµερησία. Τα έξοδα των δηµοσιεύσεων θα βαρύνουν τον Ανάδοχο (Άρθρο 46 του Ν.3801/2009). Παρακαλούνται όσοι δεν παραλάβουν τη ιακήρυξη από την Υπηρεσία, εφόσον ενδιαφέρονται να υποβάλλουν προσφορά, να αποστείλουν τη φόρµα του Παραρτήµατος Ζ, συµπληρωµένη στο e-mai: ώστε να ενηµερωθούν εφόσον υπάρξει κάποια αλλαγή. ΑΡΘΡΟ 9 ο - ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΥΠΟ ΕΙΓΜΑ

10 9.1 Οι εγγυήσεις εκδίδονται από πιστωτικά ιδρύµατα ή άλλα νοµικά πρόσωπα που λειτουργούν νόµιµα στην Ελλάδα ή στα κράτη µέλη της Ε.Ε. και έχουν σύµφωνα µε τα ισχύοντα το δικαίωµα αυτό. Τα αντίστοιχα έγγραφα των εγγυήσεων, αν δεν είναι διατυπωµένα στην ελληνική γλώσσα, θα συνοδεύονται από επίσηµη µετάφραση. 9.2 Με την εγγυητική επιστολή που αποτελεί αυτοτελή σύµβαση, το πιστωτικό ίδρυµα αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει ορισµένο ποσό µε µόνη τη δήλωση εκείνου προς τον οποίο απευθύνεται, χωρίς να µπορεί να ερευνά, αν υπάρχει ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση (κύρια οφειλή). 9.3 Κάθε προσφορά συνοδεύεται, υποχρεωτικά από εγγύηση συµµετοχής υπέρ του συµµετέχοντος για το ποσό που θα καλύπτει το 5% της προϋπολογιζόµενης αξίας µε το ΦΠΑ, ήτοι 8.179,50 των υπηρεσιών σύµφωνα µε το υπόδειγµα. 9.4 Υπόδειγµα εγγυητικής επιστολής περιλαµβάνεται στο Παράρτηµα. Η εγγύηση πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα (1) µήνα µετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς. Η ανωτέρω εγγύηση θα περιέχει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που αναφέρονται στο Υπόδειγµα. 9.5 Εγγύηση καλής εκτέλεσης της Σύµβασης Ο Ανάδοχος στον οποίο θα γίνει η κατακύρωση υποχρεούται να καταθέσει εγγύηση καλής εκτέλεσης των όρων της Σύµβασης, το ύψος της οποίας αντιστοιχεί σε ποσοστό 10% της συνολικής Συµβατικής αξίας, χωρίς το ΦΠΑ Η Εγγύηση κατατίθεται προ ή κατά την υπογραφή της Σύµβασης Η Εγγύηση καλής εκτέλεσης περιλαµβάνει, και τα ακόλουθα: Την ηµεροµηνία λήξης της ισχύος της εγγύησης. Ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι µεγαλύτερος από το συµβατικό χρόνο παράδοσης, κατά το χρόνο που µε βάση τη σύµβαση η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να παραλάβει τις παρεχόµενες υπηρεσίες πλέον δύο (2) µήνες Στην περίπτωση ένωσης Εταιρειών, οι εγγυήσεις περιλαµβάνουν και τον όρο ότι η εγγύηση καλύπτει τις υποχρεώσεις όλων των µελών της ένωσης. ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

11 1. Εγγύηση συµµετοχής που αφορά τον πάροχο υπηρεσιών στον οποίο κατακυρώθηκαν ή ανατέθηκαν οι ζητούµενες υπηρεσίες, επιστρέφεται µετά την κατάθεση της προβλεπόµενης εγγύησης καλής εκτέλεσης και µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την υπογραφή της σύµβασης. Οι εγγυήσεις των λοιπών παρόχων υπηρεσιών που έλαβαν µέρος στον διαγωνισµό επιστρέφονται µέσα σε πέντε (5) ηµέρες από την ηµεροµηνία οριστικής ανακοίνωσης της κατακύρωσης ή ανάθεσης. 2. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης επιστρέφεται µετά την οριστική ποσοτική και ποιοτική παραλαβή των εργασιών και ύστερα από την εκκαθάριση των τυχόν απαιτήσεων από τους δύο συµβαλλόµενους. Σε περίπτωση που οι εργασίες γίνονται σύµφωνα µε την Σύµβαση, τµηµατικά, οι εγγυήσεις αποδεσµεύονται σταδιακά, κατά ποσόν που αναλογεί στην αξία του µέρους των εργασιών που παραλήφθηκαν οριστικά. Για την σταδιακή αποδέσµευση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης απαιτείται προηγούµενη γνωµοδότηση αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Εάν στο πρωτόκολλο παραλαβής αναφέρονται παρατηρήσεις ή υπάρχει εκπρόθεσµη παραλαβή των εργασιών, η παραπάνω σταδιακή αποδέσµευση γίνεται µετά την αντιµετώπιση, κατά τα προβλεπόµενα, των παρατηρήσεων και του εκπρόθεσµου. ΑΡΘΡΟ 10 ο - ΙΑ ΙΚΑΣΙΑ ΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η αποσφράγιση των προσφορών γίνεται δηµόσια ενώπιον της Επιτροπής παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών. Η Επιτροπή προβαίνει στην έναρξη της διαδικασίας, την ηµέρα και ώρα, που ορίζεται στην παρούσα. Προσφορές που υποβάλλονται στην Επιτροπή µετά την έναρξη της διαδικασίας αποσφράγισης δεν αποσφραγίζονται, αλλά παραδίδονται στην Υπηρεσία για επιστροφή, ως εκπρόθεσµες. Η αποσφράγιση γίνεται ως εξής: Μονογράφεται ο κυρίως φάκελος, αποσφραγίζεται, µονογράφονται όλα τα δικαιολογητικά και οι φάκελοι. Αποσφραγίζεται ο φάκελος τεχνικής προσφοράς, µονογράφονται και σφραγίζονται κατά φύλλο όλα τα δικαιολογητικά και η τεχνική προσφορά. Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς δεν αποσφραγίζεται από την Επιτροπή αλλά παραδίδεται σφραγισµένος στην Υπηρεσία.

12 Ο φάκελος της οικονοµικής προσφοράς θα αποσφραγισθεί µετά την ολοκλήρωση της αξιολόγησης των λοιπών στοιχείων της προσφοράς, σε ηµεροµηνία και ώρα που θα καθοριστεί και θα γνωστοποιηθεί, σε όσους εγκρίθηκε η τεχνική τους προσφορά, µε σχετική πρόσκληση. Μετά την αποσφράγιση ακολουθεί σχετική ανακοίνωση τιµών. Οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών για όσες προσφορές δεν κρίθηκαν κατά την αξιολόγηση των τεχνικών και λοιπών στοιχείων αποδεκτές, δεν αποσφραγίζονται, αλλά επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ 11 ο - ΙΟΙΚΗΤΙΚΕΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ 11.1 Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, της συµµετοχής προµηθευτή σε αυτόν και της νοµιµότητας της διενέργειας του, έως και την κατακυρωτική απόφαση, επιτρέπεται ένσταση για λόγους νοµιµότητας και ουσίας (ενδικοφανής προσφυγή) Η ανωτέρω ένσταση υποβάλλεται εγγράφως στο αρµόδιο, για τη διενέργεια του διαγωνισµού, όργανο του φορέα ως εξής: Κατά της ιακήρυξης του διαγωνισµού, µέσα στο µισό του χρονικού διαστήµατος από τη δηµοσίευση της ιακήρυξης µέχρι την ηµεροµηνία λήξης της προθεσµίας υποβολής των προσφορών. Για τον καθορισµό της προθεσµίας αυτής συνυπολογίζονται και οι ηµεροµηνίες της δηµοσίευσης και της υποβολής των προσφορών. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και η σχετική απόφαση εκδίδεται το αργότερο πέντε (5) εργάσιµες µέρες πριν από τη διενέργεια του διαγωνισµού Κατά των πράξεων ή παραλείψεων της Αναθέτουσας Αρχής που αφορούν τη συµµετοχή προσφέροντος στο διαγωνισµό ή τη διενέργεια του διαγωνισµού ως προς τη διαδικασία παραλαβής και αποσφράγισης των προσφορών κατά τη διάρκεια διεξαγωγής του ίδιου του διαγωνισµού και µέχρι την επόµενη εργάσιµη ηµέρα από αυτήν κατά την οποία ο ενιστάµενος έλαβε γνώση του σχετικού φακέλου. Η ένσταση δεν επιφέρει αναβολή ή διακοπή του διαγωνισµού αλλά εξετάζεται κατά την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού από το αρµόδιο συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση µετά από γνωµοδότηση αυτού.

13 Η ένσταση κατά της συµµετοχής του προσφέροντος σε διαγωνισµό κοινοποιείται υποχρεωτικά σ αυτόν κατά του οποίου στρέφεται εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολής της Κατά της νοµιµότητας διενέργειας του διαγωνισµού έως και την κατακυρωτική απόφαση, µέσα σε χρονικό διάστηµα τριών (3) εργάσιµων ηµερών, αφότου ο ενδιαφερόµενος προσφέρων έλαβε γνώση της σχετικής πράξεως ή παραλείψεως της Αναθέτουσας Αρχής. Η ένσταση αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικά, εντός δύο (2) ηµερών από την υποβολή της, σε αυτόν κατά του οποίου στρέφεται. Η ένσταση εξετάζεται από το αρµόδιο γνωµοδοτικό συλλογικό όργανο και εκδίδεται η σχετική απόφαση το αργότερο σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από την λήξη της προθεσµίας υποβολής ενστάσεων Ενστάσεις που υποβάλλονται για οποιουσδήποτε άλλους λόγους εκτός απ τους προαναφερόµενους δεν γίνονται δεκτές Η σχετική απόφαση επί της ενστάσεως κοινοποιείται στους ενιστάµενους χωρίς υπαίτια καθυστέρηση. Οι ενιστάµενοι λαµβάνουν πλήρη γνώση της σχετικής απόφασης, µετά την κοινοποίηση του σώµατος της σε αυτούς, µε φροντίδα τους. Για το παραδεκτό της άσκησης ένστασης σύµφωνα µε τα παραπάνω προσκοµίζεται παράβολο κατάθεσης υπέρ του ηµοσίου ποσού, #1.000,00# ευρώ Ο προσφέρων µπορεί κατά των αποφάσεων που επιβάλλουν οιασδήποτε µορφής κυρώσεις σε βάρος του, να υποβάλλει προσφυγή για λόγους νοµιµότητας µέσα σε ανατρεπτική προθεσµία τριάντα (30) ηµερών, από την ηµεροµηνία που έλαβε γνώση της σχετικής απόφασης από την Αναθέτουσα Αρχή. Επί της προσφυγής αποφασίζει το αρµόδιο για τη διοίκηση του φορέα όργανο, ύστερα από γνωµοδότηση του αρµόδιου συλλογικού οργάνου. Η εν λόγω απόφαση δεν επιδέχεται προσβολή µε άλλη οιασδήποτε φύσεως διοικητική προσφυγή Ο προσφέρων έχει δικαίωµα ένδικης προσφυγής για διαφορές που αναφύονται κατά τη διαδικασία που προηγείται της σύναψης Σύµβασης, σύµφωνα µε το Ν.3886/ Η σχετικά απόφαση κοινοποιείται στους προσφεύγοντες χωρίς υπαίτια καθυστέρηση Πριν υποβάλλει την αίτηση ασφαλιστικών µέτρων ο ενδιαφερόµενος οφείλει, µέσα σε προθεσµία πέντε (5) ηµερών, αφότου έλαβε γνώση µε οποιονδήποτε τρόπο της παράνοµης πράξης ή παράλειψης, να ασκήσει προσφυγή ενώπιον της

14 Αναθέτουσας Αρχής, προσδιορίζοντας ειδικώς τις νοµικές και πραγµατικές αιτιάσεις που δικαιολογούν το αίτηµα του. Η προσφυγή κοινοποιείται µε τη φροντίδα του προσφεύγοντος στον εκπρόσωπο ή τον αντίκλητο κάθε θιγόµενου από τυχόν ολική ή µερική παραδοχή της προσφυγής. εν απαιτείται άσκηση προσφυγής κατά πράξης, η οποία δέχεται εν όλω ή εν µέρει προσφυγή άλλου προσώπου. Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να αποφανθεί αιτιολογηµένα µέσα σε προθεσµία δέκα (10) ηµερών από την άσκηση της προσφυγής και αν την κρίνει βάσιµη, λαµβάνει τα κατάλληλα µέτρα. Αν παρέλθει άπρακτη η προθεσµία, τεκµαίρεται η απόρριψη της προσφυγής. Οι διατάξεις της παραγράφου αυτής δε θίγουν διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας που προβλέπουν άσκηση διοικητικών προσφυγών κατά τη διεξαγωγή δηµοσίων διαγωνισµών. ΑΡΘΡΟ 12 ο - ΜΑΤΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί, πριν από την κατακύρωση του αποτελέσµατος του διαγωνισµού και την υπογραφή της Σύµβασης και χωρίς να αναλαµβάνει οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι των προσφερόντων και ανεξάρτητα από το στάδιο οποιασδήποτε διαδικασίας, που οδηγεί στη σύναψη Σύµβασης, να αποφασίσει να µαταιώσει το διαγωνισµό όταν έκτακτες περιστάσεις καθιστούν αδύνατη την κανονική εκτέλεση της Σύµβασης, είτε να διατάξει την επανάληψη της διαδικασίας ή να ορίσει και να ακολουθήσει νέα διαδικασία. Σε περίπτωση µαταίωσης του διαγωνισµού οι προσφέροντες, ενηµερώνονται σχετικά από την Αναθέτουσα Αρχή. Οι προσφέροντες αυτοί δε δικαιούνται να αξιώσουν αποζηµίωση, δικαιούνται όµως την άµεση αποδέσµευση των εγγυήσεων συµµετοχής. Όταν η µαταίωση του διαγωνισµού λαµβάνει χώρα πριν την αποσφράγιση των προσφορών, οι κλειστοί και σφραγισµένοι φάκελοι που περιέχουν τυχόν τιµές και άλλα στοιχεία προσφοράς, επιστρέφονται στους προσφέροντες. ΑΡΘΡΟ 13 ο - ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ Το κριτήριο για την κατακύρωση της ανάθεσης των υπηρεσιών είναι η πλέον συµφέρουσα από οικονοµική άποψη προσφορά. Προσφορές που είναι ασαφείς, αόριστες και ανεπίδεκτες εκτίµησης ή είναι υπό αίρεση ή παρουσιάζουν ουσιώδεις αποκλίσεις από τους όρους και τις τεχνικές

15 προδιαγραφές της ιακήρυξης, απορρίπτονται ως απαράδεκτες, µετά από γνωµοδότηση του αρµοδίου, για την αξιολόγηση των αποτελεσµάτων του διαγωνισµού, οργάνου. Αντίθετα δεν απορρίπτονται προσφορές εάν οι παρουσιαζόµενες αποκλίσεις κρίνονται ως επουσιώδεις, οπότε θεωρούνται τεχνικά αποδεκτές. Αυτονόητα, δεν θα πραγµατοποιηθεί αξιολόγηση για προσφορές που δεν πληρούν τους τυπικούς όρους του ιαγωνισµού, συµπεριλαµβανοµένων των όρων που αναφέρονται στα συνηµµένα παραρτήµατα Β,Ε και ΣΤ και των γενικών και απαράβατων όρων των τεχνικών προδιαγραφών της διακήρυξης. Κατά την αξιολόγηση των προσφορών λαµβάνονται υπόψη όλα όσα αναφέρονται στο άρθρο 20 του Π 118/2007. Α ΕΛΕΓΧΟΣ ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΑΠΟ ΕΙΚΤΙΚΩΝ Η αρµόδια Επιτροπή θα ελέγξει τα δικαιολογητικά, πιστοποιητικά και αποδεικτικά, σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας διακήρυξης βάσει των οποίων οι προσφορές κρίνονται τυπικά αποδεκτές ή απαράδεκτες και ακολουθεί η αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών. Σηµειώνεται ότι οι προσφορές που απορρίπτονται για τυπικούς λόγους αποκλείονται από τις επόµενες διαδικασίες αξιολόγησης. Β ΤΕΧΝΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Στο στάδιο αυτό θα γίνει βαθµολόγηση των κριτηρίων τεχνικής αξιολόγησης των τυπικά αποδεκτών προσφορών και η κατάταξη τους, σύµφωνα µε τα παρακάτω: Κάθε µέλος της Επιτροπής Αξιολόγησης, βαθµολογεί µε ένα ακέραιο βαθµό τα επί µέρους στοιχεία προδιαγραφών των οµάδων Α και Β του πίνακα κριτηρίων βαθµολογίας (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ) σύµφωνα µε την βαθµολογία που στον ίδιο πίνακα περιλαµβάνεται (η οποία αντιστοιχεί στο άριστα). Η Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς του ιαγωνιζόµενου θα προκύψει από το µέσο όρο της βαθµολογίας των µελών της Επιτροπής. ιαγωνιζόµενοι που συγκεντρώνουν βαθµολογία µικρότερη των 80 βαθµών αποκλείονται τις περαιτέρω διαδικασίας.

16 Ο Τεχνικός Βαθµός (ΤΒ) κάθε διαγωνιζόµενου προκύπτει από τον τύπο: ΤΒ* = Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς ιαγωνιζόµενου (ΒΤΠ)** Μέγιστη Βαθµολογία Τεχν. Προσφορών µεταξύ των ιαγωνιζόµενων*** Όπου, - ΤΒ*: Τεχνικός βαθµός - ΒΤΠ**:Βαθµολογία Τεχνικής Προσφοράς ιαγωνιζόµενου - ΜΒΤΠ- ***: Μέγιστη Βαθµολογία Τεχν. Προσφορών µεταξύ των ιαγωνιζόµενων*** Γ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ Μετά την αξιολόγηση των τεχνικών προσφορών αποσφραγίζονται οι φάκελοι των οικονοµικών προσφορών των προσφερόντων των οποίων οι τεχνικές προσφορές έχουν κριθεί τεχνικά αποδεκτές. Όσοι εξ αυτών το επιθυµούν δύνανται να παρευρεθούν κατά το άνοιγµα των οικονοµικών προσφορών. Αξιολόγηση οικονοµικών προσφορών Ο οικονοµικός Βαθµός (ΟΒ) κάθε προσφοράς προκύπτει από τον τύπο: ΟΒ* = Μin ΟΠ/ ** Οπ-δ*** Όπου - ΟΒ*: Οικονοµικός βαθµός (ΟΒ) - Min ΟΠ/ **: Μικρότερη Οικονοµική Προσφορά µεταξύ των ιαγωνιζόµενων - Οπ-δ*** : Οικονοµική προσφορά του ιαγωνιζόµενου

17 Ο συνολικός βαθµός (ΣΒ) για κάθε διαγωνιζόµενο υπολογίζεται µε βάσει τον τύπο: ΣΒ = [(ΤΒ) Χ 70] + [(ΟΒ) Χ 30] Οι διαγωνιζόµενοι κατατάσσονται σε πίνακα κατά φθίνουσα σειρά του Συνολικού Βαθµού τους (ΣΒ). Συµφερότερη από οικονοµική άποψη προσφορά θεωρείται αυτή που συγκεντρώνει το µεγαλύτερο συνολικό βαθµό (ΣΒ). ΑΡΘΡΟ 14 ο - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ Μετά την αξιολόγηση των προσφορών, ο προσφέρων στον οποίο πρόκειται να γίνει κατακύρωση, εντός προθεσµίας είκοσι (20) ηµερών από την κοινοποίηση της σχετικής έγγραφης ειδοποίησης σ αυτόν, µε βεβαίωση παραλαβής ή σύµφωνα µε το Ν. 2672/98 (Α 290), οφείλει να υποβάλλει, σε σφραγισµένο φάκελο, τα εξής έγγραφα και δικαιολογητικά: Α- ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου έκδοσης τελευταίου τριµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη δικαστική απόφαση, για κάποιο από τα αδικήµατα της παραγράφου 1 του άρθρου 43 του Π 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής τους δραστηριότητας ή για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και της δόλιας χρεωκοπίας. 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας διοικητικής ή δικαστικής αρχής, έκδοσης τελευταίου εξαµήνου, πριν από την κοινοποίηση της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση και επίσης, ότι δεν τελούν σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης. 3) Φορολογική ενηµερότητα σε ισχύ την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης 4) Ασφαλιστική ενηµερότητα σε ισχύ την ηµεροµηνία της ως άνω έγγραφης ειδοποίησης

18 5) Πιστοποιητικό οικείου Επιµελητηρίου µε το οποίο θα πιστοποιείται η εγγραφή τους σε αυτό κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού αλλά και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι µέχρι της επίδοσης της ως άνω ειδοποίησης. Β-ΟΙ ΑΛΛΟ ΑΠΟΙ 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, ή ισοδύναµου εγγράφου αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, για κάποιο από τα αδικήµατα του Αγορανοµικού Κώδικα, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία, 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασής τους, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης ή σε άλλη ανάλογη κατάσταση και ότι πληρούνται οι προϋποθέσεις περί ασφαλιστικής και φορολογικής ενηµερότητας. 3) Πιστοποιητικό της αρµόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασής τους µε το οποίο θα πιστοποιείται ότι ήταν εγγεγραµµένοι στο οικείο επιµελητήριο ή σε άλλες επαγγελµατικές οργανώσεις κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού και ότι εξακολουθούν να παραµένουν εγγεγραµµένοι σ αυτό µέχρι την επίδοση της ειδοποίησης. Γ-ΝΟΜΙΚΑ ΠΡΟΣΩΠΑ 1) Τα κατά περίπτωση (ηµεδαπών ή αλλοδαπών) παραπάνω δικαιολογητικά. 2) Πιστοποιητικά αρµόδιων αρχών, από τα οποία να προκύπτουν ότι δεν τελούν υπό κοινή ή ειδική εκκαθάριση ή διαδικασία τέτοιων περιπτώσεων. 3) Απόσπασµα ποινικού µητρώου για τους διαχειριστές των Ο.Ε., Ε.Ε., και Ε.Π.Ε. και τον πρόεδρο και διευθύνοντα σύµβουλο των Α.Ε., από το οποίο να προκύπτει ότι δεν έχουν καταδικαστεί αµετάκλητα για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία. - ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΟΙ

19 1) Απόσπασµα ποινικού µητρώου, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι ο πρόεδρος του ιοικητικού του Συµβουλίου δεν έχει καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο από τα αδικήµατα της παρ. 1 του άρθρου 43 του Π.. 60/2007, υπεξαίρεση, απάτη, εκβίαση, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία, και δόλια χρεοκοπία 2) Πιστοποιητικό αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, έκδοσης τελευταίου τριµήνου από την κοινοποίηση, από το οποίο να προκύπτει ότι δεν τελούν σε πτώχευση ή διαδικασία πτώχευσης. 3) Βεβαίωση αρµόδιας αρχής, ότι ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα. Ε- ΕΝΩΣΕΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΩΝ Τα παραπάνω κατά περίπτωση δικαιολογητικά για κάθε προµηθευτή που συµµετέχει στην Ένωση. Η µη έγκαιρη υποβολή των δικαιολογητικών συνιστά λόγο αποκλεισµού από το διαγωνισµό. Η αποσφράγιση του φακέλου και ο έλεγχος των δικαιολογητικών θα πραγµατοποιηθεί από την αρµόδια Επιτροπή κατά την ηµέρα και ώρα που θα οριστούν µε έγγραφο της Υπηρεσίας. Το έγγραφο θα κοινοποιηθεί και σε όσους από τους συµµετέχοντες έχουν δικαίωµα να λάβουν γνώση για την κατάθεση των συγκεκριµένων δικαιολογητικών. Όταν ο προµηθευτής δεν προσκοµίσει ένα ή περισσότερα έγγραφα, ακολουθεί κατακύρωση στην αµέσως επόµενη συµφέρουσα προσφορά και ούτω καθ εξής. ** Τα αλλοδαπά φυσικά πρόσωπα προσκοµίζουν τα ανωτέρω δικαιολογητικά από αρµόδια ικαστική ή ιοικητική αρχή, σύµφωνα µε τη νοµοθεσία της χώρας εγκατάστασης τους. ΣΗΜΕΙΩΝΕΤΑΙ ΟΤΙ: Για τους προσφέροντες που είναι εγκατεστηµένοι σε χώρα που δεν εκδίδεται κάποιο πιστοποιητικό ή το εκδιδόµενο δεν καλύπτει όλες τις περιπτώσεις, αυτό πρέπει να αντικαθίσταται µε ένορκη βεβαίωση του ενδιαφερόµενου ή στις χώρες που δεν προβλέπεται η ένορκη βεβαίωση µε υπεύθυνη δήλωση ενώπιον αρµόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής, συµβολαιογράφου ή αρµόδιου επαγγελµατικού οργανισµού, όπου θα αναφέρεται

20 ρητά ότι δεν ευρίσκονται στην ανάλογη περίπτωση και δεν εκδίδεται το ζητούµενο πιστοποιητικό. ΑΡΘΡΟ 15 ο ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή πριν από τη λήξη της προθεσµίας ισχύος των προσφορών ειδοποιεί εγγράφως τον πάροχο υπηρεσιών ότι το αποτέλεσµα του ιαγωνισµού κατακυρώθηκε σ αυτόν και τον καλεί για την προσκόµιση της εγγυητικής επιστολής καλής εκτέλεσης της Σύµβασης και των σχετικών νοµιµοποιητικών εγγράφων που απαιτούνται για την υπογραφή της Σύµβασης. Η Σύµβαση δεν υπογράφεται πριν κατατεθεί η εγγύηση καλής εκτέλεσης µε την µορφή που ορίζεται από τη /νση Οικονοµικών Υποθέσεων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού. Η Σύµβαση καθίσταται δεσµευτική για αµφότερους τους συµβαλλοµένους µε την υπογραφή της από τον νόµιµο εκπρόσωπο της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού. Αν ο πάροχος υπηρεσιών στον οποίο έγινε η ανακοίνωση ανάθεσης δεν προσκοµίσει την εγγύηση καλής εκτέλεσης ή δεν προσέλθει για την υπογραφή της σύµβασης χωρίς να συντρέχει λόγος ανωτέρας βίας η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να τον κηρύξει έκπτωτο µε ολική ή µερική κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής συµµετοχής Στην περίπτωση αυτή η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνεται στους άλλους προσφέροντες κατά σειρά κατάταξης ή µπορεί να κινήσει νέα διαδικασία πρόσκλησης προς υποβολή προσφορών. Η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατακύρωσης του αποτελέσµατος του διαγωνισµού για µέρος των υπό ανάθεση υπηρεσιών όχι όµως µικρότερο του 50% των υπηρεσιών που έχουν προκηρυχθεί. Για κατακύρωση µέρους κάτω του καθοριζόµενου από την παρούσα ποσοστού απαιτείται προηγούµενη αποδοχή του παρόχου υπηρεσιών. ιευκρινίζεται επίσης ότι η Αναθέτουσα Αρχή διατηρεί το δικαίωµα κατά την κατακύρωση να αυξήσει τις υπό ανάθεση υπηρεσίες που έχουν προκηρυχθεί µέχρι ποσοστού 15%. ΑΡΘΡΟ 16 ο - ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

21 Η Αναθέτουσα Αρχή χωρίς να αλλάξει το αντικείµενο της Σύµβασης µπορεί σε συµφωνία µε τον παρέχοντα υπηρεσίες, να τροποποιήσει µέρος των υπηρεσιών που παρέχονται και που είναι αναγκαίες για την ολοκλήρωση των παροχών τους. Επίσης η Αναθέτουσα Αρχή µπορεί να ανανεώσει τη Σύµβαση για χρονικό διάστηµα 12 µήνων (ίσο µε το χρονικό διάστηµα της αρχικής Σύµβασης) και εφόσον πληρούνται οι προϋποθέσεις των άρθρων του Νόµου 2362/1995). ΑΡΘΡΟ 17 ο - ΑΝΑΣΤΟΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Ο Ανάδοχος κατόπιν εντολής της Αναθέτουσας Αρχής αναστέλλει την παροχή υπηρεσιών ή µέρους αυτών για όσο χρονικό διάστηµα και µε όποιο τρόπο η Αναθέτουσα Αρχή κρίνει αναγκαίο. Η Αναθέτουσα Αρχή αποφασίζει µετάθεση του χρόνου εκτέλεσης της Σύµβασης. Η προσφορά θα αφορά στο σύνολο των υπηρεσιών που προκηρύχθηκαν σύµφωνα µε τα Παραρτήµατα Β, Ε και ΣΤ, αλλιώς θα απορρίπτεται ως απαράδεκτη. ΑΡΘΡΟ 18 ο - ΙΑΡΚΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΧΡΟΝΟ ΙΑΓΡΑΜΜΑ Η διάρκεια υλοποίησης των υπηρεσιών που ζητούνται ορίζεται σε 12 µήνες προσµετρούµενης από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης. ΑΡΘΡΟ 19 ο -ΠΑΡΑΤΑΣΗ Ή ΜΕΤΑΘΕΣΗ ΤΟΥ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΧΡΟΝΟΥ Η υλοποίηση των εργασιών θα πραγµατοποιηθεί όπως ορίζεται στα συνηµµένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Ε και ΣΤ. Ο Ανάδοχος µπορεί να ζητήσει µετάθεση της προθεσµίας ολοκλήρωσης της Σύµβασης εάν προκύψουν ή αναµένεται να προκύψουν καθυστερήσεις για έναν από τους ακόλουθους λόγους: I. Εκπλήρωση εντολών της Αναθέτουσας Αρχής οι οποίες επηρεάζουν την ηµεροµηνία ολοκλήρωσης και δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου.

22 II. Μη εκπλήρωση των συµβατικών υποχρεώσεων εκ µέρους της Αναθέτουσας Αρχής. III. Ανωτέρα βία. IV. Κάθε άλλη αιτία καθυστέρησης που δεν οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αναδόχου. Η µετάθεση χορηγείται µετά από αιτιολογηµένη αίτηση του Αναδόχου και πριν τη λήξη του συµβατικού χρόνου. ΑΡΘΡΟ 20 ο - ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ ΠΕΡΙ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ Εάν ο παρέχων υπηρεσίες, δεν παράσχει τις υπηρεσίες µέσα στις προθεσµίες εκτέλεσης που προβλέπει η Σύµβαση, η Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς όχληση και µε την επιφύλαξη των λοιπών αποκαταστάσεων που της παρέχει η Σύµβαση και σύµφωνα µε όσα προβλέπονται από τις σχετικές διατάξεις του Π 118/2007 δικαιούται επί πλέον, αφού ειδοποιήσει τον παρέχοντα υπηρεσίες: 1. Να καταγγείλει την Σύµβαση και 2. Να µεριµνήσει για την ολοκλήρωση παροχής των υπηρεσιών, µε δαπάνη Αναδόχου. ΑΡΘΡΟ 21 ο - ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΑΝΑΘΕΤΟΥΣΑΣ ΑΡΧΗΣ Η Υπηρεσία: 1. Θέτει υπόψη του παρέχοντος υπηρεσίες κάθε δυνατή βοήθεια για την καλή εκτέλεση της Σύµβασης. 2. Παρέχει εγκαίρως όλες τις προσήκουσες οδηγίες για την ταχεία, πλήρη και αποτελεσµατική παροχή υπηρεσιών. ΑΡΘΡΟ 22 ο - ΑΘΕΤΗΣΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Η Αναθέτουσα Αρχή ύστερα από πρόταση της Υπηρεσίας, µπορεί σε κάθε στιγµή να καταγγείλει την Σύµβαση µε άµεσο αποτέλεσµα.

23 Η Αναθέτουσα Αρχή οφείλει να ενηµερώσει τον παρέχοντα υπηρεσίες ότι δεν τηρεί τις συµβατικές του υποχρεώσεις, αναφέροντας του συγκεκριµένες περιπτώσεις και γνωρίζοντας του ότι αν δεν συµµορφωθεί άµεσα, θα προβεί σε καταγγελία της σύµβασης. Εάν ο παρέχων υπηρεσίες δεν συµµορφωθεί και παρουσιαστούν εκ νέου προβλήµατα, τον ειδοποιεί επτά ηµέρες πριν να καταγγείλει τη Σύµβαση. Γενικά η σύµβαση καταγγέλλεται, σε περίπτωση που ο παρέχων υπηρεσίες: 1. δεν παρέχει υπηρεσίες σύµφωνα µε την Σύµβαση 2. δεν συµµορφώνεται σε εύλογο χρονικό διάστηµα µε την ειδοποίηση της Αναθέτουσας Αρχής αν τον καλεί να παύσει την παραµέληση ή αθέτηση των συµβατικών υποχρεώσεων του η οποία θέτει σε σοβαρό κίνδυνο, στην προσήκουσα και εµπρόθεσµη παροχή υπηρεσιών 3. αρνείται ή αµελεί να εκτελέσει εντολές της Υπηρεσίας εφόσον αυτές δεν αλλοιώνουν το αντικείµενο της Σύµβασης 4. εκχωρεί την εκτέλεση της Σύµβασης ή συνάπτει υπεργολαβίες χωρίς την άδεια της Υπηρεσίας 5. εκδίδεται τελεσίδικη απόφαση για παράβαση κανόνων δεοντολογίας του επαγγέλµατος του 6. επέρχεται οργανωτική αλλαγή στη νοµική προσωπικότητα, στη φύση ή τον έλεγχο του Αναδόχου εκτός εάν έχει καταρτιστεί πρόσθετη πράξη για την τροποποίηση αυτή. ΑΡΘΡΟ 23 ο - ΛΟΙΠΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 1.Ο Ανάδοχος υλοποιεί την Σύµβαση σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στα συνηµµένα στην παρούσα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Β, Ε και ΣΤ. 2.Τήρηση Κώδικα εοντολογίας Ο παρέχων υπηρεσίες ενεργεί πάντοτε καλοπίστως σύµφωνα µε τα συναλλακτικά ήθη, µε τον ισχύοντα για τη δραστηριότητά του κώδικα δεοντολογίας, µε την

24 προσήκουσα διακριτικότητα και δεν συµµετέχει σε δραστηριότητες ασυµβίβαστες µε τις υποχρεώσεις του απέναντι στην Αναθέτουσα Αρχή. ε δεσµεύει την Αναθέτουσα Αρχή, χωρίς προηγούµενη γραπτή συναίνεση της. Ο παρέχων υπηρεσίες και το προσωπικό αυτού, υποχρεούνται να τηρούν το επαγγελµατικό απόρρητο καθ όλη τη διάρκεια και µέχρι την περάτωση της Σύµβασης. Ο Ανάδοχος αποζηµιώνει, προστατεύει και υπερασπίζεται µε δικά του έξοδα κάθε πράξη ή παράλειψη που προκαλεί σε τρίτους ο ίδιος και οι υπάλληλοί του κατά την εκτέλεση της Σύµβασης. 3. Σε περίπτωση µεταστέγασης των κτιρίων, η Γενική Γραµµατεία Πολιτισµού διατηρεί το δικαίωµα είτε το έργο να εκτελείται στο χώρο µεταστέγασης µε τους αυτούς όρους και προϋποθέσεις είτε να διακόψει τη Σύµβαση εφόσον ενηµερώσει εγγράφως τον Ανάδοχο. ΑΡΘΡΟ 24 ο - ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗ Η οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των παρεχόµενων υπηρεσιών θα γίνει από Επιτροπή που θα συγκροτηθεί σύµφωνα µε όσα ορίζονται στα άρθρα 27 και 28 του Κανονισµού Προµηθειών ηµοσίου, Π 118/2007 και τα προβλεπόµενα από τις συνηµµένες τεχνικές προδιαγραφές. ΑΡΘΡΟ 25 ο - ΠΛΗΡΩΜΗ Οι πληρωµές γίνονται σε ΕΥΡΩ. Η πληρωµή της αξίας των εργασιών θα γίνεται τµηµατικά ανά µήνα µετά την οριστική ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των εργασιών. Επισηµαίνεται ότι η υποβολή του τιµολογίου δεν µπορεί να γίνει προ της ηµεροµηνίας εκδόσεως του πρωτοκόλλου οριστικής ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής. Όλες οι πληρωµές θα γίνονται σε ευρώ µε την προσκόµιση των νόµιµων δικαιολογητικών που προβλέπονται από τις ισχύουσες διατάξεις κατά το χρόνο

25 πληρωµής και σε χρόνο προσδιοριζόµενο από την αναγκαία διοικητική διαδικασία για έκδοση των σχετικών χρηµατικών ενταλµάτων. ΑΡΘΡΟ 26 ο - ΓΕΝΙΚΑ Το κείµενο της Σύµβασης που θα υπογραφεί θα είναι ισχυρότερο από κάθε άλλο κείµενο, βάσει του οποίου εκδίδεται (διακήρυξης, προσφοράς κ.λ.π.) εκτός από προφανή σφάλµατα ή παραδροµές εν γένει. Ο Αναπληρωτής Υπουργός Κωνσταντίνος Τζαβάρας Συνηµµένα: Παραρτήµατα

26 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α Υ Π Ε Υ Θ Υ Ν Η Η Λ Ω Σ Η (άρθρο 8 Ν. 1599/1986) Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται µε αυτή τη δήλωση µπορεί να ελεγχθεί µε βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8, παρ.4, Ν. 1599/1986). Προς (1) ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ,ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ (ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ) Όνοµα Επώνυµο Όνοµα και Επώνυµο Πατέρα Όνοµα και Επώνυµο Μητέρας Ηµεροµηνία γέννησης (2) Τόπος γέννησης Αριθµός δελτίου Ταυτότητας τηλέφωνο Τόπος κατοικίας Οδός Αριθµός Τ.Κ. Αρ. τηλεοµοιοτύπου (FAX) /νση ηλεκτρ. ταχυδροµείου ( ) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22 του Ν.1599/1986, δηλώνω, ως νόµιµος εκπρόσωπος της εταιρείας..., ότι µέχρι την ηµέρα υποβολής της προσφοράς µου στο ΗΜΟΣΙΟ ΑΝΟΙΚΤΟ ΙΑΓΩΝΙΣΜΟ για την επιλογή αναδόχου για την ανάθεση υπηρεσιών καθαριότητας (10) κτιρίων της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού : Ηµεροµηνία Ο/Η ΗΛ (Υπογραφή+Σφραγίδα+Νόµιµη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής) (1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόµενο πολίτη ή αρχή ή η υπηρεσία του δηµοσίου τοµέα, που απευθύνεται η αίτηση. (2) Αναγράφεται ολογράφως. (3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά µε έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 τιµωρείται µε φυλάκιση τουλάχιστον τριών µηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιµωρείται µε κάθειρξη µέχρι 10 ετών.

27 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΗΛΩΣΗ (4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα (συνέχεια από την 1 η σελίδα) α. δεν έχω καταδικαστεί µε αµετάκλητη απόφαση για κάποιο αδίκηµα από τα αναφερόµενα στην περίπτωση (1) του εδ. α της παρ. 2 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007,ήτοι : συµµετοχή σε εγκληµατική οργάνωση, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ ΕΥ του Συµβουλίου ( EE L 351 της , σελ. 1), δωροδοκία, όπως αυτή ορίζεται αντίστοιχα στο άρθρο 3 της πράξης του Συµβουλίου της 26 ης Μαΐου 1997 και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συµβουλίου ( EE L 358 της , σελ. 2). απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύµβασης σχετικά µε την προστασία των οικονοµικών συµφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων ( EE C 316 της , σελ. 48 ). νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες, όπως ορίζεται στο άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/ΕΟΚ του Συµβουλίου, της 10 ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη χρησιµοποίησης του χρηµατοπιστωτικού συστήµατος για την νοµιµοποίηση εσόδων από παράνοµες δραστηριότητες ( EE L 166 της , σελ 77 Οδηγίας, η οποία τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2001/97/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συµβουλίου, EE L 344 της , σελ 76) η οποία ενσωµατώθηκε µε το ν. 2331/1995 (Α 173) και τροποποιήθηκε µε το ν. 3424/2005 ( Α 305). Για κάποιο από τα αδικήµατα της υπεξαίρεσης, της απάτης, της εκβίασης, της πλαστογραφίας, της ψευδορκίας, της δωροδοκίας και της δόλιας χρεοκοπίας. Για κάποιο από τα αδικήµατα των παρακάτω άρθρων του Αγορανοµικού Κώδικα, σχετικά µε την άσκηση της επαγγελµατικής µου δραστηριότητας, ήτοι : - 30, παρ. 7,9,11,12, και 14-31, παρ. 4,5, και 6-32, παρ. 4 και 5-35, παρ. 5 β. δεν τελώ σε πτώχευση και σε διαδικασία κήρυξης πτώχευσης ( περίπτωση 2, εδάφιο α της παραγράφου 2, του άρθρου 6 του Π.. 118/2007). γ. δεν τελώ υπό κοινή εκκαθάριση του κν. 2190/1920 ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (Α 101) ( όπως εκάστοτε ισχύει ) ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. δ. είµαι ενήµερος,-η ως προς τις φορολογικές µου υποχρεώσεις και ως προς τις υποχρεώσεις µου, που αφορούν τις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής). Παραθέτω όλους τους φορείς στους οποίους καταβάλλω τις εισφορές κυρίας και επικουρικής ασφάλισης, ήτοι: ε. είµαι εγγεγραµµένος στο.. Επιµελητήριο και το ειδικό επάγγελµα κατά την ηµέρα διενέργειας του διαγωνισµού είναι στ. δεν τελώ σε αποκλεισµό από διαγωνισµούς µε βάση αµετάκλητη απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης, κατά τα άρθρα 18, 34 και 39 του Π.. 118/2007, κατά την ηµεροµηνία διενέργειας του διαγωνισµού. ζ. αναλαµβάνω την υποχρέωση για την έγκαιρη και προσήκουσα προσκόµιση των δικαιολογητικών των παρ. 2 & 3 του άρθρου 6 του Π.. 118/2007, κατά περίπτωση και σύµφωνα µε τις προϋποθέσεις του άρθρου 20 του ιδίου Π.. η. Ο συνεταιρισµός λειτουργεί νόµιµα ( αφορά µόνο συνεταιρισµούς). ι. ότι έλαβα γνώση των όρων της διακήρυξης και τους αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα. κ. Τα υλικά καθαρισµού που θα χρησιµοποιηθούν, είναι εγκεκριµένα και καταχωρηµένα στο Γενικό Χηµείο του Κράτους ή φέρουν άδεια από τον Εθνικό Οργανισµό Φαρµάκων. Ηµεροµηνία Ο/Η ΗΛ (Υπογραφή + Σφραγίδα + Νόµιµη Θεώρηση του γνησίου της υπογραφής)

28 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ιεύθυνση Επιφάνεια σε Α/α τ.µ. 1 Μπουµπουλίνας ,00 2 Αγίου Γεωργίου Καρύτση ,00 3 Αγίου Γεωργίου Καρύτση ,00 4 Σουλτάνη 6 316,00 5 Ερµού ,00 6 Πραξιτέλους ,00 7 Αγίων Ασωµάτων ,00 8 Αγίων Ασωµάτων ,00 9 Θεµιστοκλέους 5 880,00 10 Αγίου Γεωργίου Καρύτση ,00 ΣΥΝΟΛΟ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑΣ σε τετραγωνικά µέτρα 6462,00 Στην κεντρική υπηρεσία της Γενικής Γραµµατείας Πολιτισµού (Μπουµπουλίνας 20-22), το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των κοινόχρηστων χώρων (διάδροµοι, ασανσέρ, ντουλάπες διαδρόµων, σκάλες, ισόγειο, κλιµακοστάσιο, προαύλιος χώρος, παράθυρα (όλου του κτιρίου) εσωτερικά και εξωτερικά (τζάµια, παραθυρόφυλλα, πεζούλια και ξύλινα πλαίσια παραθύρων), πεζοδρόµιο). Το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού δεν καθαρίζει τα γραφεία στο κτίριο αυτό. Σε όλα τα υπόλοιπα κτίρια, το ιδιωτικό συνεργείο καθαρισµού είναι υπεύθυνο για την καθαριότητα όλων των χώρων. Για τους χώρους οι οποίοι είναι µη προσβάσιµοι (π.χ. υπόγεια, αίθουσες συνεδριάσεων κτλ.) το ιδιωτικό συνεργείο θα συνεννοείται µε την αντίστοιχη Υπηρεσία για τη συχνότητα και τις ώρες καθαρισµού.

29 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Α 1. Προϋπηρεσία της εταιρείας σε διαδικασίες καθαρισµού και αποδεδειγµένη εµπειρία της εταιρείας σε κτίρια του ηµοσίου 2. Αξιοπιστία στη συµπεριφορά της εταιρείας, ως προς την εργασία σε προηγούµενες συνεργασίες, συστατικές επιστολές και ύπαρξη ISO 3. Ανταπόκριση στα στοιχεία της διαδικασίας καθαριότητας, βάσει του κατατεθέντος προγράµµατος που αφορά στο αναλυτικό χρονοδιάγραµµα καθαριότητας, στο προσωπικό που διατίθενται ανά κτίριο και στο περιεχόµενο της καθαριότητας ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΟΜΑ Α Α ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 70% Βαθµολογία Συντελεστής βαρύτητας Μέγιστη βαθµολογία 30 0, , ,7 28 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Α 100 0,7 70 ΟΜΑ Α Β 1. Κατανόηση των απαιτήσεων και ανταπόκριση όσον αφορά τον τεχνικό εξοπλισµό 2.. Κατανόηση των απαιτήσεων και ανταπόκριση όσον αφορά στα προϊόντα καθαρισµού και απολύµανσης ΟΜΑ Α Β ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ 30% Βαθµολογία Συντελεστής βαρύτητας Μέγιστη βαθµολογία 50 0, ,3 15 ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑ ΑΣ Β 100 0,3 30 ΜΕΓΙΣΤΗ ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (ΟΜΑ Α Α ΚΑΙ Β) 100

30 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ονοµασία Τράπεζας Κατάστηµα /νση, Κωδ. FAX ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚ ΟΣΗΣ ΕΥΡΩ ΠΡΟΣ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙ ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ, ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΓΕΝΙΚΗ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ /ΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΚΑΙ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗΣ ΑΠΑΝΩΝ ΜΠΟΥΜΠΟΥΛΙΝΑΣ ΤΚ ΑΘΗΝΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΑΡΙΘΜ. Έχουµε την τιµή να σας γνωρίζουµε ότι, εγγυώµεθα δια της παρούσης επιστολής ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, παραιτούµενοι του δικαιώµατος της διαιρέσεως και διζήσεως, µέχρι του ποσού ΕΥΡΩ υπέρ της Εταιρείας /νση ΤΚ, δια την συµµετοχή της εις τον διενεργούµενο διαγωνισµό της για την προµήθεια σύµφωνα µε την υπ αριθµ. ιακήρυξη σας. Η παρούσα εγγύηση καλύπτει µόνο τις από την συµµετοχή εις τον ανωτέρω διαγωνισµό απορρέουσες υποχρεώσεις της εν λόγω Εταιρείας καθ όλο το χρόνο ισχύος της. Το παραπάνω ποσό τηρούµε στη διάθεση σας και θα καταβληθεί ολικά ή µερικά, χωρίς να ερευνηθεί το βάσιµο ή µη της απαίτησης, ή αν είναι νόµιµη η απαίτηση, µέσα σε τρεις (3) ηµέρες, ύστερα από απλή έγγραφη ειδοποίηση σας. Σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσό της κατάπτωσης της εγγύησης υπόκειται στο εκάστοτε ισχύον πάγιο τέλος χαρτοσήµου. Αποδεχόµαστε να παρατείνουµε την ισχύ της εγγύησης, ύστερα από απλό έγγραφο της Υπηρεσίας σας, µε την προϋπόθεση, ότι το σχετικό αίτηµα σας, θα µας υποβληθεί πριν από την ηµεροµηνία λήξης της. Η παρούσα ισχύει µέχρι την (ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ: Ο χρόνος ισχύος πρέπει να είναι µεγαλύτερος κατά ένα (1) µήνα του χρόνου ισχύος της προσφοράς, όπως σχετικά αναφέρεται στη ιακήρυξη). Βεβαιούται υπεύθυνα ότι το ποσό των εγγυητικών µας επιστολών, που έχουν δοθεί στο ηµόσιο και τα ΝΠ, συνυπολογίζοντας και το ποσό της παρούσας, δεν υπερβαίνει το όριο των εγγυήσεων, που έχει καθοριστεί από το Υπουργείο Οικονοµικών για την Τράπεζα µας.