پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931"

Transcript

1 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 1 /شماره 62 /تابستان 7931 صفحه 701 تا 771 سهام صاحبان حقوق هزينه و محصول رقابتي توان 1231/31/23 دریافت: تاریخ 1231/32/21 پذیرش: تاریخ 1 بنیمهد بهمن 2 نژاد یعقوب احمد 3 وحیدیکیا الهام چكیده این میدهند. ارتقاء را خود محصوالت رقابت توان رقابت بازار در ماندن باقی برای تجاری واحدهای هدف رو این از شود. سهام صاحبان حقوق هزینه جمله از مالی تامین هزینه کاهش موجب تواند می موضوع مورد های داده است. سهام صاحبان حقوق هزینه و محصول رقابتی توان بین رابطه مطالعه پژوهش این تحقیق روش است. تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکت 123 از مرکب ای نمونه شامل استفاده بر متغیره چند رگرسیون الگوی از فرضیه آزمون و دادهها تحلیل و تجزیه برای و بوده همبستگی نوع از حقوق هزینه و رقابتی توان میدهد نشان تحقیق این نتایج است. شده استفاده مقطعی های داده مبنای می یکدیگر با معکوس و دار معنی رابطه دارای سهام صاحبان بیان به باشند. رقابتی توان افزایش دیگربا اندازه و مثبت دار معنی رابطه دارای بدهی نسبت همچنین مییابد. کاهش سهام صاحبان حقوق هزینه باشد. می سهام صاحبان حقوق هزینه با معکوس دار معنی رابطه دارای شرکت مالی. های صورت اطالعات کنندگان استفاده سهام صاحبان حقوق هزینه رقابتی توان کلیدی: واژههای 701 مكاتبات. مسئول و اصلی نویسنده ایران البرز اسالمی آزاد دانشگاه کرج واحد حسابداری آموزشی گروه استادیار 1- ایران. تهران اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی تهران واحد حسابداری آموزشی گروه دانشیار 2- ایران. تهران اسالمی آزاد دانشگاه مرکزی تهران واحد حسابداری ارشد کارشناس 3-

2 701 توانرقابتيمحصولوهزينهحقوقصاحبانسهام 1- مقدمه با توجه به رشد روز افزون تجارت بین الملل در جهان و جهانی شدن اقتصاد در چند دهه اخیر الزم است برای حفظ فضای رقابتی و ارتقا رقابت پذیری صنایع داخلی در عرصه بین المللی مزایا و معایب صنایع داخلی شناسایی گردند. از این طریق می توان با اتخاذ سیاست های صحیح اقتصادی برای افزایش رقابت پذیری صنایع داخلی در سطح جهانی گام برداشت. از سوی دیگرتحوالت دنیای امروز با توجه به تقسیم بندی بازارها تنوع محصوالت و فناوری های متفاوت برخی از تئوری ها به ویژه آنهایی که مبتنی بر فروش در رقابت کامل می باشند جهت توضیح دالیل موفقیت شرکت ها در تجارت و کسب بهرهوری بیشتر به منظور حصول به توسعه اقتصادی کشور کارا به نظر نمی رسد.از این رورقابت پذیری را میتوان توانایی افزایش سهم بازار سود دهی رشد ارزش افزوده و ماندن در صحنه رقابت عادالنه برای یک دوره طوالنی معرفی کرد. رقابتپذیری در اثر ترکیبی از دارایی ها و فرایندها به وجود می آید. دارایی ها با به صورت موهبتی است )مانند منابع طبیعی( یا ساخته شده توسط انسان )مانند زیر ساختها( و فرایندها که داراییها را به منافع اقتصادی حاصل از فروش به مشتریان تبدیل می کنند.در بررسی رقابت پذیری می توان از زاویه دیگری نیز به مسئله نگریست و آن منابع ایجاد رقابت پذیری است. منابع ایجاد رقابت پذیری را می توان در سه دسته فناوری سازمان و نیروی انسانی تقسیم کرد. مزیت رقابتی حاصل از نیروی انسانی دوام و پایداری بیشتری نسبت به سایر مزیت های رقابتی دارند و مدت زمان بیشتری الزم است تا رقبا بتوانند این مزیت های رقابتی را تقلید کنند. به نظر اسمیت و 1 همکاران )3332( یکی از عوامل تاثیر گذار بر توان رقابتی شاخص های هزینه سرمایه از جمله هزینه بدهی و هزینه حقوق صاحبان سهام می باشد. 3 سرکار )3312( نیز نشان داد که هر چه توان شرکت در بازار رقابت افرایش یابد در آن صورت این موضوع بر تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه از جمله هزینه سرمایه تاثیر گذار است( P.1.(Sarkar,,2013 هزینه بدهی ناشی از استقراضبه عنوان یکی از مهمترین عوامل تعیین کننده در تعیین ریسک اطالعاتی اعتبار دهندگان و ریسک عدم پرداخت تعهدات نقش اصلی و اساسی در تصمیم گیری سرمایه گذاران و اعتبار دهندگان ایفا می کند. نقش هزینه بدهی در این گونه تصمیمات تا حدی است که به عنوان معیار اصلی تصمیم گیری در خصوص تصمیمات اعتبار سنجی به حساب می آید)احمدپور وکاشانی 1222 (. از سوی دیگر هزینه حقوق صاحبان سهام یکی از مفاهیم اساسی در حوزه ادبیات مالی می باشد که در تصمیمات تامین مالی و سرمایه گذاری نقش اساسی بازی می کند. مدیریت شرکت در راستای تعیین منابع مالی مناسب باید هزینه حقوق صاحبان سهام را حائز اهمیت قرار دهد)نیکو مرام و امینی 1233 (.از آنجا که هزینه حقوق صاحبان سهام مبتنی بر نرخ بازده مورد انتظار سرمایه گذاران است و با میزان ریسک پذیرفته شده توسط آنها مرتبط است)همان منبع( و همچنین از آنجا که بخش عمده ای از هزینه های غیر عملیاتی تحمیل شده بر شرکت را هزینههای تامین مالی تشکیل می دهند و تبدیل سود عملیاتی به زیان ناشی از پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره 22/ تابستان 1331

3 703 بهمنبنيمهد احمديعقوبنژادوالهاموحیديکیا هزینه بین رابطه بررسی بنابراین باشد می ها هزینه از نوع این تحمیل از ناشی شرکت مستمر های فعالیت است. اهمیت دارای ها شرکت رقابتی توان بر سرمایه های را انگیزه این سهام صاحبان حقوق هزینه و رقابتی توان میان رابطه درباره کافی های پژوهش فقدان حقوق هزینه بر رقابتی توان تاثیر پژوهش اولین عنوان به تا آورد وجود به حاضر مقاله نویسندگان در که است آن مقاله این هدف دهند. قرار مطالعه مورد بورس در شده پذیرفته شرکتهای در را سهام صاحبان این دوم هدف خیر یا دارد سهام صاحبان حقوق با ای رابطه رقابتی توان افزایش آیا دهد نشان نخست انتظار نماید. آگاه موضوع این از را گذاران سرمایه مالیو گران تحلیل اعتباردهندگان تا است آن نیز پژوهش باشد. داشته زیر شرح به علمی افزوده ارزش و دستاورد بتواند پژوهش این نتایج تا است آن بر سرمایه هزینه درباره قبلی تحقیقات نظری مبانی بسط موجب تواند می مقاله این نتایج که این اول شرکت سرمایه هزینه کاهش موجب رقابتی توان آیا که داد خواهد نشان پژوهش شواهد که این دوم گردد. اختیار در را سودمندی اطالعات تواند می علمی دستاورد یک عنوان به موضوع این خیر یا شد خواهد نتایج که این سوم دهد. قرار مالی گران تحلیل و اعتباردهندگان چنین هم و بالفعل و بالقوه گذاران سرمایه سرمایه هزینه به مربوط تحقیقات در جدید های پژوهش انجام برای جدیدی های ایده تواند می پژوهش تحقیق شناسی روش پژوهش پیشینه و نظری مبانی بیان شامل تحقیق ساختار ادامه در نماید. پیشنهاد باشد. می پژوهش نتایج و ها فرضیه آزمون پژوهش نظری مبانی 2- متون سهام در نمود. جستجو استراتژیک مثلث در توان می را رقابتی توان و سهام صاحبان حقوق هزینه بین رابطه استوار محصول تمامشده بهای و کیفیت زمان ب عد سه برروی رقابتی امتیازات مدیریت حسابداری که هستند محصولی دنبال آنها دارند. محصول از مختلفی انتظارات مشتریان مثلث این اساس است.بر محصوالت سایر با مقایسه در نیز کمتری بهای و گردد تحویل زمان ترین کوتاه در باشد. داشته باال کیفیتی سایرتولیدکنندگان با رقابت و مشتریان نگهداشتن راضی برای تجاری واحد یک دیگر عبارت به باشد. داشته که آن برای تجاری نمایند.واحدهای رقابت زمان و هزینه کیفیت ب عد سه روی همزمان بهصورت باید ابتدا منظور این برای دهند. افزایش را خود رقابتی توان باید نمایند برآورده را مشتریان نظر مورد انتظارات صاحبان حقوق هزینه و رقابتی توان میان رابطه از شمایی 1 شکل یابد. کاهش محصول شده تمام بهای باید شود. می رقابتی توان افزایش موجب شده تمام بهای در کاهش شکل این مطابق میدهد. رانشان هزینه موضوع این گردد. می نقد وجه ورودی جریان و فروش افزایش موجب خود رقابتی توان در افزایش مالی تامین های هزینه در کاهش دهد. می کاهش را سهام صاحبان حقوق هزینه جمله از مالی تامین خواهد سرمایه هزینه کاهش باعث خود نوبه به نیز سودآوری داشت. خواهد دنبال به را سودآوری در افزایش رضایت میان که دهد می نشان بازاریابی تحقیقات چنین هم.(Scott and Pascoe,.P,1984 شد( 217 از حاصل نتایج دارد. وجود داری معنی رابطه سهام صاحبان حقوق هزینه و محصول برند ارزش و مشتریان حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشهای 1331 تابستان / 22 شماره

4 770 توانرقابتيمحصولوهزينهحقوقصاحبانسهام مطالعات بازاریابی بیانگر آن است که افزایش رضایت مشتریان موجب کاهش ریسک سیستماتیک شرکت می شود و این خودکاهش هزینه حقوق صاحبان سرمایه را به دنبال خواهد داشت Ficher, ( Himme and.2013,p.1).p.1) 2 سرکار )3312( نیز نشان داد که هر چه توان شرکت در بازار رقابت افرایش یابد در آن صورت این موضوع بر تصمیمات مربوط به ساختار سرمایه از جمله هزینه سرمایه تاثیر گذار است,2013 (Sarkar, کاهش در بهای تمام شده افزایش در توان رقابتی کاهش هزینه تامین مالی افزایش سودآوری شكل 1: رابطه بین توان رقابتی و هزینه حقوق صاحبان سهام منبع :یافته های پژوهشگر 3- پیشینه تحقیق 1 داتا و همکاران )3311( نشان دادند که تحلیل گران مالی برای پیش بینی سودآوری آتی واحدهای تجاری به توان رقابتی شرکت اهمیت خاصیمی دهند. آن ها نشان دادند در شرکتهایی که توان رقابتی باال 5 است نوسان قیمت و سودآوری نیز کمتر است.پیرس )3313( دریافت که توان رقابتی شرکت با نقد شوندگی سهام رابطه ای مستقیم دارد. او نشان داد هر چه توان رقابتی شرکت بیشتر باشد نوسانات بازده سهام کمتر و پایداری جریان نقدی شرکت بیشتر است. 6 گانی و همکاران )3311( رابطه بین توان رقابتی و شیوه های تامین مالی را در چین مورد مطالعه قرار دادند. آن ها دریافتند که رابطه بین توان رقابتی و شیوه های تامین مالی رابطه ای معنی دار وجود دارد. هم چنین نتایج پژوهش آن ها بیانگر آن بود که تامین مالی 7 تحت تاثیر نوع صنعت اندازه شرکت و موقعیت های رشد است. اسمیت و همکاران )3332( در نیوزلند نشان دادند که رابطه مستقیمی میان هزینه بدهی و سهم بازار در شرکتهای نیوزلندی وجود دارد. در 2 پژوهش دیگر نیز لوویسوت )3332( وجود رابطه مستقیم میان هزینه بدهی و قدرت بازار را در کشورهای آسیای شرقی تایید نمود. هوگس و همکاران 3 )3333( در پژوهشی رابطه بین مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام و بازده مورد انتظار را بررسی کردند.آنها نشان دادند که مفهوم هزینه حقوق صاحبان سهام با بازده مورد انتظار تفاوت داشته و بطور متوسط بین بازده مورد انتظار و جریان وجوه نقد رشد جریان وجوه نقد و اهرم مالی پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره 22/ تابستان 1331

5 777 بهمنبنيمهد احمديعقوبنژادوالهاموحیديکیا ریسک صرف میزان و سهام صاحبان حقوق هزینه بین رابطه وجود از حاکی نتایج دارد. وجود همبستگی محیط خصوصیات و آتی بازده بینی پیش ریسک و مالی سرمایه رشد اهرم هزینه بین رابطه بازار بود.واالتا شرکتها اطالعاتی 13 که داد نشان او نمود. بررسی را بدهی هزینه و رقابتی توان رابطه )3313( بدهی هزینه که هایی شرکت دارد. وجود مثبت و مستقیم ای رابطه رقابتی توان و بدهی هزینه میان های شرکت در که داد نشان او چنین هم است. ها شرکت بقیه از باالتر ها آن رقابتی توان دارند بیشتری و بدهی هزینه بین رابطه نیست خوردار بر باالیی شوندگی نقد از ها آن سهام که هایی شرکت و کوچک همکاران و هوآنگ است. ها شرکت بقیه از بیشتر رقابتی توان 11 بر محصول بازار رقابتی توان اثر )3312( تعداد به اعتباری ریسک و رقابتی توان که دادند آنهانشان دادند. قرار مطالعه مورد را اعتباری ریسک اندازه از تابعی اعتباری ریسک که دریافتند چنین هم ها آن است. وابسته صنعت هر در فعال شرکتهای 13 های هزینه تحمیل موجب رقابتی مزیت فقدان داد نشان )3312( لی است. شرکت رقابتی توان و شرکت دهند. افزایش را خود رقابتی توان بدهی های هزینه کاهش برای باید شرکتها او عقیده به شود. می بدهی وابسته سرمایه ساختار و صنعت ساختار بازار در شرکت وضعیت به خود نیز رقابتی توان بهبود او نظر به 12 با مقایسه در دارند فعالیت متمرکز صنایع در که شرکتهایی دریافتند )3335( فیلیپس و مکی است. رفتار )3335( دارند.ژانگ خود سرمایه ساختار در بیشتری بدهی رقابتیهزینه صنایع در فعال شرکتهای سهام طریق از مالی تامین که دادند نشان ها آن دادند. قرار مطالعه مورد را سرمایه ساختار و شرکتها رقابتی به سهامداران فشار و انتظار از ناشی را موضوع این ها آن داد. مستقیم ای رابطه شرکتها رقابتی توان با بازار در رقابت بهبود برای است محرکی که دانند می ها آن انتظار مورد سود به دستیابی برای مدیران شود. می محصول بررسی این اند.در نموده بررسی پتروشیمی صنایع ملی شرکت رقابتی توان )1227( زاده اصغر و صفری سه با مدلی آنها نماید. ارایه بنگاه رقابتی توان یا پذیری رقابت گیری اندازه برای مدلی تا داشتند قصد ها آن توان گیری اندازه برای نوآوری و خالقیت توان و بازار در بنگاه موقعیت سازمان ورودی منابع اصلی جزء به ایران پتروشیمی صنایع شرکت رقابتی توان که شد مشخص مدل تایید از پس نمودند. ارائه بنگاه رقابتی توان خود تحقیق در حقی) 1225 ( است.عبدالهی منابع به وابسته چیز هر از بیش موردی مطالعه یک عنوان است. داده قرار بررسی مورد را تبریز پتروشیمی مجتمع بر تأکید پتروشیمی با صنعت نسبی مزیت و رقابتی شده محاسبه واحد هزینه نسبت شاخص طریق از تبریز پتروشیمی مجتمع برای رقابتی توان های شاخص احتساب بدون تبریز پتروشیمی مجتمع محصوالت متوسط طور به که دهند می نشان محاسبات این اند مزیت به مربوط شاخص لیکن دارد. را خارجی و داخلی بازارهای در رقابت توان سرمایه فرصت هزینه بولو) 1222 ( و هستند.ثقفی نسبی مزیت عدم دارای نظر مورد مجتمع محصوالت که دهد می نشان نسبی تنها که رسیدند نتیجه این به و کرده بررسی را سود ویژگیهای و سهام صاحبان حقوق هزینه بین رابطه به فراهانی) 1223 ( و مهد است.بنی سهام صاحبان حقوق هزینه با منفی رابطه دارای سود پایداری ویژگی حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشهای 1331 تابستان / 22 شماره

6 776 توانرقابتيمحصولوهزينهحقوقصاحبانسهام بررسی تاثیر ساختار سرمایه بر توان رقابتی شرکت پرداخته و به این نتیجه رسیدند که ساختار سرمایه بر توان رقابتی شرکت ها تاثیر گذار است. 4- روش شناسی تحقیق پژوهش حاضر در زمره تحقیقات کمی در محیط بازار سرمایه و جزء تحقیقات توصیفی حسابداری بشمار می رود. به عالوه با توجه به این که از اطالعات تاریخی در آزمون فرضیات آن استفاده شده از نظر بعد زمانی گذشته نگر و در گروه تحقیقات شبه آزمایشی طبقه بندی می گردد. همچنین از آنجا که هدف از انجام این تحقیق بررسی اثر توان رقابتی محصول بر هزینه حقوق صاحبان سهام است با در نظر گرفتن ماهیت و روشی که در این مطالعه استفاده می شود نوعی تحقیق توصیفی _ همبستگی به شمار می رود.به عبارت دیگر نوشته پیش روبه لحاظ معرفت شناسی از نوع تجربه گرا سیستم استدالل آن استقرایی و به لحاظ نوع مطالعه میدانی _ کتابخانه ای می باشد.مقاله حاضر به لحاظ تحلیل آماری از تکنیک رگرسیون های ترکیبی و در برخی موارد رگرسیون مقطعی استفاده نموده است بنابر این از جمله تحقیقات علی نیز محسوب می شود متغیرهای تحقیق است: )1( در این تحقیق متغیر هزینه مورد انتظارحقوق صاحبان سهام بعنوان متغیر وابسته و توان رقابتی به عنوان متغیر مستقل در نظر گرفته شده است. هم چنین نسبت جریان نقدی عملیاتی نسبت درایی ثابت نسبت بدهی اندازه شرکت شرکتبعنوان متغیرهای کنترلهستند.از این رو مدل تحقیق به شرح رابطه )1( CE t = β 0 + β 1 CP t + β 2 SIZE t + β 3 LEV t + β 4 PPE t + β 5 CFO t +λ چگونگی اندازه گیری متغیرها به شرح زیر است: CE = هزینه حقوق صاحبان سهام بر اساس مدل استون )3331, Easton )به صورت رابطه )3( است. CE t = ) 3( = هزینه مورد انتظارحقوق صاحبان سهام CE t 1+t =EPS سود سهام در سال آینده = t EPS سود سهام در سال جاری P= t قیمت سهام در پایان تیر ماه سال جاری الزم به توضیح است در صورتی که سود هر سهم در سال بعد کمتر از سال جاری باشد زیر رادیکال منفی می شود. داده هایی که این شرط را داشته اند از مشاهدات تحقیق حذف شده اند. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره 22/ تابستان 1331

7 779 بهمنبنيمهد احمديعقوبنژادوالهاموحیديکیا سال. هر در شرکت هر فروش به ناخالص سود نسبت از است عبارت : شرکت( CP ) رقابتی توان شرکت( SIZE ) اندازه بدهی( LEV ) نسبت سال. سال. سال. هر در شرکت هر های دارایی جمع طبیعی لگاریتم از است عبارت : هر در شرکت هر ها دارایی جمع بر تقسیم بلندمدت های بدهی جمع از است عبارت :. سال هر در شرکت هر ها دارایی جمع به ثابت دارایی جمع از است عبارت ثابت( PPE ): دارایی نسبت هر در شرکت هر ها دارایی جمع به عملیاتی نقد جریان نسبت از است عبارت : عملیاتی( CFO ) نقد جریان همکاران و چو تحقیقات جمله از مختلف تحقیقات در فروش به ناخالص سود نسبت که است توضیح به الزم همکاران و داتا چنین هم ) 3311 (و همکاران و لونتیس و )3312( لی و هوآنگ تحقیق, )3311( است. شده استفاده رقابتی توان شاخص عنوان به )3311( همکاران تحقیق فرضیه 4-2- حقوق هزینه کاهش موجب رقابت در افزایش شد گفته آن اساس بر که پژوهش نظری مبانی به توجه با به تحقیق فرضیه.(Sarkar,,2013 (1.P )و Himme and Ficher, داشت( 2013,P.1 خواهد سرمایه صاحبان میشود: تدوین زیر شرح - دارد. وجود معناداری رابطه سهام صاحبان حقوق هزینه و محصول رقابتی توان میان آماری نمونه و جامعه 4-3- طی تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای تحقیق این در بررسی مورد آماری جامعه 123 تعداد فوق آماری جامعه میان از. باشد می مشاهده 733 آنها تعداد که 1233 الی 1223 سالهای. گردید انتخاب مختلف صنایع از ساده تصادفی روش به شرکت شوند: می استخراج زیر صورت به تحقیق های نمونه دوره تغییر دوره طول در و باشند ماه اسفند پایان آنها دوره پایان که شوند می انتخاب هایی شرکت 1( باشند. نداشته مالی باشد. نداشته مدت طوالنی معامله توقف تحقیق دوره در که هایی شرکت 3( باشد. دسترس در تحقیق دوره سالهای همه در آنها اطالعات که هایی شرکت 2( نباشند. بانکداری صنعت یا و گذاری سرمایه گروه در که هایی شرکت 1( نباشد. جاری سال از کمتر بعد سال در سهم هر سود که شرکتهایی 5( حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشهای 1331 تابستان / 22 شماره

8 771 توانرقابتيمحصولوهزينهحقوقصاحبانسهام 5- یافته های پژوهش 5-1- آماره های توصیفی تحقیق شود. در این بخش و قبل از انجام آزمون فرضیه آماره های توصیفی تحقیق به شرح جدول شماره 1 ارائه می شرح میانگین میانه انحراف معیار حداقل حداکثر هزینه حقوق صاحبان سهام 3/23123 جدول شماره 1: آماره های توصیفی تحقیق نسبت سود ناخالص به فروش 3/ جریان نقد عملیاتی به دارایی 3/ نسبت بدهی بلند مدت به دارایی 3/ نسبت دارایی ثابت به جمع دارایی 3/ جمع دارایی ها )میلیون ریال ) / / / / / /3216 3/3327 3/333 3/ / / /2266 3/7316 3/ / /1331 1/3135 3/ / /3366 1/2331 منبع: یافته های پژوهشگر نتایج آمار توصیفی نشان می دهد که میانگین هزینه حقوق صاحبان سهام برابر 23 درصد و نسبت سود ناخالص به فروش نیز در حدود 32 درصد است. هم چنین نسبت جریان نقدی عملیاتی برابر 12 درصد و نسبت بدهی بلند مدت و نسبت دارایی ثابت نیز به ترتیب 2/2 درصد و 27 است. تفاوت اندک میان میانه و میانگین داده های مذکور بیانگر آن است که داده ها به توزیع نرمال نزدیک است آزمون های مربوط به پیش فرضیات رگرسیون قبل از آزمون فرضیه آزمون نرمال بودن متغیر وابسته و مقادیر باقی مانده تحقیق با استفاده از آزمون گولموگروف-اسمیرنوف بررسی شده است. نتایج این بررسی در جدول شماره 3 آورده شده است. نتایج بیانگر آن است که متغیر وابسته و مقادیر باقی مانده هر دو از توزیع نرمال برخوردار هستند. زیرا سطح معنی داری آن ها بیشتر از 5 درصد است. هم چنین آزمون خود همبستگی میان متغیرهای مستقل از طریق آزمون عامل تورم واریانس انجام شده است. نتایج این آزمون نیز در جدول شماره 2 گزارش شده است. از آنجاییکه مقدار این آماره برای همه متغیرهای مستقل کمتر از عدد 5 است لذا خودهمبستگی میان متغیرهای مستقل تحقیق وجود ندارد. آزمون عدم وجود خود همبستگی میان مقادیر باقی مانده نیز از طریق آزمون دوربین واتسن انجام شده است. نتایج این آزمون در جدول شماره 2 آورده شده است. مقدار پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره 22/ تابستان 1331

9 771 بهمنبنيمهد احمديعقوبنژادوالهاموحیديکیا خود مانده باقی مقادیر میان که نمود ادعا توان می رو این از است. 3 عدد نزدیک و 1/217 برابر آماره این ندارد. وجود همبستگی مانده باقی مقادیر و وابسته متغیر بودن نرمال 2: شماره جدول شرح میانگین نرمال پارامترهای معیار انحراف پژوهشگر های یافته منبع: کولموگروف- Z آماره اسمیرنوف معنی سطح داری 3/373 3/326 1/366 1/137 3/ /7521 3/ /333 وابسته متغیر فرضیه آزمون 5-3- انجام ترکیبی های داده اساس بر آزمون این دهد. می نشان را فرضیه آزمون نتایج 2 شماره جدول در به صنعت و سال اثرات ها داده تحلیل و تجزیه در چنین هم است. شده 16 ثابت اثرات عنوان گردیده لحاظ 3/1 2 برابر شماره جدول در رقابتی داریتوان معنی سطح مقدار دهد می نشان فرضیه آزمون نتایج است. توان یعنی مستقل متغیر بین درصد 35 اطمینان سطح در بنابراین است. درصد 5 از کمتر یعنی درصد با یعنی است. منفی ای رابطه رابطه دارد.این وجود دار معنی رابطه سهام صاحبان حقوق هزینه و رقابتی دارد تأکید نکته این بر موضوع این یابد. می کاهش سهام صاحبان حقوق هزینه شرکت رقابتی توان افزایش از عملیاتی های هزینه سهام صاحبان حقوق های هزینه کاهش منظور به توانند می تجاری واحدهای که 2 شماره جدول همچنیندر بمانند. باقی رقابت بازار در تا دهند کاهش را محصول شده تمام بهای جمله است. درصد 5 از کمتر یعنی 3/17 درصد شرکتبرابر صفرواندازه بدهیبرابر دارینسبت معنی سطح مقدار هزینه با کنترلی متغیر عنوان به شرکت واندازه بدهی نسبت بین درصد 35 اطمینان سطح در بنابراین ثابت دارایی نسبت و عملیاتی نقدی جریان نسبت میان اما دارد. وجود دار معنی رابطه سهام صاحبان حقوق نسبت هرچه است آن بیانگر پژوهش نتایج ندارد. وجود داری معنی رابطه سهام صاحبان حقوق هزینه با هزینه منفیبا رابطه شرکت اندازه چنین هم یابد. می افزایش سهام صاحبان حقوق هزینه یابد افزایش بدهی دارند. سهامکمتری صاحبان حقوق هزینه بزرگتر های شرکت دیگر بیان به دارد. سهام صاحبان حقوق حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشهای 1331 تابستان / 22 شماره

10 772 توانرقابتيمحصولوهزينهحقوقصاحبانسهام متغیرهای مستقل مقدار ثابت جدول شماره 3 :آزمون فرضیه ضرایب آمارهT سطح معنا داری عامل تورم واریانس( VIF ) - 1/115 1/153 1/111 1/323 1/273 3/333 3/331 3/333 3/317 3/111 3/232 3/333 1/152-3/331 1/533-3/131-3/771-3/132 3/515-3/165 3/611-3/331-3/353-3/311 2/633 توان رقابتی نسبت بدهی اندازه شرکت نسبت دارایی ثابت نسبت جریان نقد عملیاتی 3/135 دوربین واتسون= 1/217 آماره F Rتعدیل 2 شده = اثرات سال و صنعت لحاظ شده است متغیر وابسته : هزینه حقوق صاحبان سهام منبع: یافته های پژوهشگر 6- بحث و نتیجهگیری شواهد پژوهش یعنی نتایج آزمون فرضیه بیانگر این موضوع است که شاخص توان رقابتی یعنی نسبت سودناخالص به فروش رابطه معکوس و منفی با هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. به عبارت دیگر هرچه توان رقابتی شرکت افزایش یابد هزینه حقوق صاحبان سهام نیز کاهش می یابد. این موضوع بر این نکته تأکید دارد که واحدهای تجاری می توانند برای کاهش هزینه های حقوق صاحبان سهام هزینه های عملیاتی از جمله بهای تمام شده محصول را کاهش دهند. در واقع یکی از راه های کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام کاهش هزینه های عملیاتی است. هم چنین نتایج پژوهش نشان داد که هرچه نسبت بدهی افزایش یابد هزینه حقوق صاحبان سهام افزایش می یابد. همچنین اندازه شرکت رابطه منفیبا هزینه حقوق صاحبان سهام دارد. به بیان دیگر هرچه اندازه شرکت ها بزرگتر باشد هزینه حقوق صاحبان سهام آن کمتر است. این موضوع به این دلیل است که شرکت های بزرگ سهم بیشتری از بازار دارند ودر نتیجه فروش آنها در مقایسه با سایر شرکت ها بیشتر و توان رقابتی آنها باالتر است که منجر به کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام می گردد.این نتایج مطابق با مبانی نظری پژوهش از جمله 12 پاسکو )1321( است. پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره 22/ تابستان تحقیق هایم و فیشر )3312( و اسکات و این مقاله وجود رابطه ای معکوس میان توان رقابتی و هزینه حقوق صاحبان سهام در بازار سرمایه نوظهوری مانند بازار سرمایه ایران را تایید نمود. به بیان دیگر این پژوهش نشان داد که رقابت باعث کاهش هزینه حقوق صاحبان سهام در تامین منابع مالی خواهد شد. این موضوع می تواند مورد توجه هیئت های نظارت کننده بر عملکرد مدیران از جمله مجامع عمومی صاحبان سهام و سهامداران عمده و هیئت مدیره

11 771 بهمنبنيمهد احمديعقوبنژادوالهاموحیديکیا رقابتی توان کارآمد مدیران بکارگیری با توانند می ها آن گیرد. قرار بورس در شده پذیرفته شرکتهای صاحبان حقوق هزینه نهایت در دهند.تا افزایش را سرمایه وری بهره و انسانی نیروی وری بهره شرکتها اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای مدیره هیئت اعضای و عامل مدیران به رو این از یابد. سهامکاهش شده تمام بهای جمله از عملیاتی های هزینه شرکت رقابتی توان افزایش برای تا شود می پیشنهاد بهادار این یابد. بهبود شرکت رقابتی توان تا دهند افزایش را سرمایه و انسانی نیروی وری وبهره کاهش را محصول سایر و مالی گران تحلیل به شد.همچنین خواهد نیز شرکت مالی و تجاری ریسک کاهش موجب موضوع هم سهامو صاحبان حقوق هزینه وتحلیل تجزیه در شود می توصیه مالی های صورت کنندگان استفاده را سهام صاحبان حقوق هزینه و رقابتی توان میان مستقیم غیر رابطه شرکت سودآوری بینی پیش در چنین بر را رقابتی توان اثر تا شود می پیشنهاد آتی تحقیقات بکارگیرند.برای خود های بینی پیش و ها تحلیل در تحقیق این های محدودیت جمله از شود. بررسی سود کیفیت بر رقابتی توان اثر چنین هم بدهیو هزینه ساختار جمله از شرکتها محصول رقابتی توان محاسبه در گذار تاثیر متغیرهای برخی به دسترسی عدم باشد. می بازار و صنعت منابع فهرست )1 )3 )2 )1 )5 های شرکت رقابتی توان و سرمایه ساختار بین "رابطه )1223( فرد فراهانی مهسا و بهمن مهد بنی 123 الی 113 ص ص 6 شماره مالی مطالعاتی مجله " تهران بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته ثقفی ) 1222 ( " وعلی بولو قاسم ص 37-1 حسابداری ش 3 ص صفری حسین و عزت اصغری اهلل هزینه زاده سود" های ویژگی و سهام صاحبان حقوق ص 51 1 ص شماره صنعتی مدیریت نشریه ایران" پتروشیمی یت قیم انحرافات تاثیر "بررسی حقی سولماز) 1225 ( الهی عبد مدرس. تربیت دانشگاه ارشد کارشناسی نامه پایان حسابرسی و مالی حسابداری پژوهشهای 1331 تابستان / 22 شماره تحقیقات صنایع ملی شرکت رقابتی توان گیری ) 1227 ( "اندازه تبریز" پتروشیمی مجتمع رقابتی توان بر اوراق تحلیل مالی دانش سرمایه".مجله هزینه و سود کیفیت )1233( " امینی پیمان. نیکومرام هاشم دهم. شماره بهادار. 6) Chou Julia,Lilian Ng, Valeriy Sibilkov, Qinghai Wang,(2011), "Product Market Competition and Corporate Governance", Review of Development Finance1 PP ) Datta, S., Iskandar-Datta, M., Sharma, V., (2011), Product market pricing power,industry concentration and analysts earnings forecasts. Journal of Banking and Finance 35, PP ) Guney, Y., Li, L., & Fairchild, R. (2011). "The Relationship between Product Market Competition and Capital Structure in Chinese listed firms", International Reviewof Financial Analysis, 20, PP ) Himme, A and Fischer, M., (2013), "Drivers of The Cost of Capital: The joint Role of Non- Financial Metrics", Intern. J. of Research in Marketing, Forthcoming 10) Huang-Hsing-Hua,Lee-Han-Hsing,(2013),"Product Market Competition and Credit Risk", Journal of Banking & Finance 37,PP

12 771 توانرقابتيمحصولوهزينهحقوقصاحبانسهام 11) Hughes, John. Jing Liu, Jun Liu.,(2009),"On The Relation between Expected Returns and Implied Cost of Capital", Review of Accounting Studies, VOL.14, NO.2-3, PP ) Lee C.,(2013),"Firms Capital Structure Decisions and Product Market Competition: A Theoretical Approach, Research in Business and Economics Journal, Vol. 1. PP ) Leventis, S., Weetman,P. and Caramanis.C.,(2011),"Agency Costs and Product Market Competition: The Case of Audit Pricing in Greece", The British Accounting Review,No.43,PP ) Lovisuth, S.,(2008),"The Strategic Use of Corporate Debt Under Product Market Competition: Theory and evidence. University of Bath School of Management (Ph.D.dissertation) 15) MacKay, P., & Phillips, G. M.,(2005),"How Does Industry Affect Firm Financial Structure? Review of Financial Studies", 18, Peress, J., Product Market Competition, Insider Trading and Stock Market Efficiency. Journal of Finance 6, PP ) Sarkar, S.,(2013),"Product Market Flexibility and Capital Structure, The Quarterly Review of Economics and Finance, Forthcoming. 17) Scott, J. and Pascoe G.,(1984), "Capital Cost and Profitability", International Journal of Industrial Organization, 2, PP ) Smith David J, Jianguo Chen, and Hamish Anderson,(2008),"The Relationship between Capital Structure and Product Markets", Evidence from New Zealand. 19) Valta Philip,(2012),"Competition and The Cost of Debt", Journal of Financial Economics,Vol 105 PP ) Zhang,Y.,(2005),"Capital Structure and Competitive Behavior: The Effect of Equity Financing and Earnings Pressure",Academy of Management Journal PP یادداشتها 1. Smith David et al. 2. Sarkar 3. Sarkar 4. Datta et al. 5. Peress 6. Guney et al. 7. Smith et al. 8. Lovisuth 9. John Hughes, Jing Liu, Jun Liu. 10.Valta Philip 11. Hsing-Hua Huang et al. 12. Lee 13. Mackay and Philips 14. Huang and Lee 15. Leventis et al. 16. Fixed Effects 17. Himme and Ficher 18. Scott and Pascoe پژوهشهای حسابداری مالی و حسابرسی شماره 22/ تابستان 1331

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی

محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی برای محاسبه ی برآیند بردارها به روش تحلیلی باید توانایی تجزیه ی یک بردار در دو راستا ( محور x ها و محور y ها ) را داشته باشیم. به بردارهای تجزیه شده در راستای محور

Διαβάστε περισσότερα

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ

روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ روش محاسبه ی توان منابع جریان و منابع ولتاژ ابتدا شرح کامل محاسبه ی توان منابع جریان: برای محاسبه ی توان منابع جریان نخست باید ولتاژ این عناصر را بدست آوریم و سپس با استفاده از رابطه ی p = v. i توان این

Διαβάστε περισσότερα

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران(

نخستین کنفرانس ملی علوم مدیریتی ایران بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت بر ساختار سرمایه )مورد مطالعاتی: بورس اوراق بهادار تهران( سید 2* 1 اسماء رئیسی مهدی صالحی )* نویسنده مخاطب: mehra.188mr@gmail.com ) چكیده هدف این تحقیق بررسی تاثیر چرخه عمر شرکت

Διαβάστε περισσότερα

http://econometrics.blog.ir/ متغيرهای وابسته نماد متغيرهای وابسته مدت زمان وصول حساب های دريافتني rcp چرخه تبدیل وجه نقد ccc متغیرهای کنترلی نماد متغيرهای کنترلي رشد فروش اندازه شرکت عملکرد شرکت GROW SIZE

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران

بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران مجله مهندسي مالي و مديريت پرتفوي شماره چهارم / پائيز 9898 بررسی رابطه بین ساختار سرمایه و ارزش نامشهود واحد تجاری با استفاده از شاخص نسبت توبین Q دربازارسرمایه ایران تاريخ دريافت: 98/5/11 تاريخ پذيرش:

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری www.uctjournals.com دوره 3 شماره 3 پاییز 396 صفحات -08 2 بررسی تاثیر عملکرد مالی و چرخه تجاری بر ساختار سرمایه شرکت های فعال در بورس اوراق بهادار تهران

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 5721 صفحه 37 تا 21 دارایی گردش در تغییرات از استفاده با سود مدیریت تشخیص سود حاشیه و 721/9/32 دریافت: تاریخ 721/77/32 پذیرش: تاریخ 1 حجازی رضوان 2 پیرا

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 62 /تابستان 4931 صفحه 78 تا 402 نقدی جریانهای بر مدیریت مالی تامین اثرتصمیمات 7331/17/82 دریافت: تاریخ 7331/13/83 پذیرش: تاریخ 1 نیا طالب قدرتاله 2 دسینه مهدی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی

تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري تحلیل عوامل موثر بر بازده مورد انتظار سهام بر اساس مدل هزینه سرمایه ضمنی آزیتا جهانشاد دانشیار و عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکزی )مسول مکاتبات( Az_jahanshad@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها

رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال یازدهم شماره 39 پائیز 9392 صص 966 974 رابطه فرصتهای سرمایهگذاری و سود با توجه به چرخه عمر شرکتها چکیده مونا عابدنظری ایرج نوروش ابراهیم ابراهیمی ارزش ذاتی هر شرکتی

Διαβάστε περισσότερα

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد

ﯽﺳﻮﻃ ﺮﯿﺼﻧ ﻪﺟاﻮﺧ ﯽﺘﻌﻨﺻ هﺎﮕﺸﻧاد دانشگاه صنعتی خواجه نصیر طوسی دانشکده برق - گروه کنترل آزمایشگاه کنترل سیستمهای خطی گزارش کار نمونه تابستان 383 به نام خدا گزارش کار آزمایش اول عنوان آزمایش: آشنایی با نحوه پیاده سازی الکترونیکی فرایندها

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزمحصول با نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت

بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزمحصول با نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 2 تابستان 1395 صفحات -46 58 بررسی رابطه بین استراتژی رهبری هزینه و استراتژی تمایزمحصول با نرخ موثر مالیاتی نقدی بلندمدت

Διαβάστε περισσότερα

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) X"Y=-XY" X" X" kx = 0

مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. u(x,0)=f(x) f(x) حل: به کمک جداسازی متغیرها: ثابت = k. u(x,y)=x(x)y(y) XY=-XY X X kx = 0 مثال( مساله الپالس در ناحیه داده شده را حل کنید. (,)=() > > < π () حل: به کمک جداسازی متغیرها: + = (,)=X()Y() X"Y=-XY" X" = Y" ثابت = k X Y X" kx = { Y" + ky = X() =, X(π) = X" kx = { X() = X(π) = معادله

Διαβάστε περισσότερα

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران

سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و پنجم / زمستان 7931 سودآوری استراتژی مومنتوم و تاثیر حجم معامالت سهام بر آن در بورس اوراق بهادار تهران تاریخ دریافت: 39/2/8 تاریخ پذیرش: 39/6/77 1 محمود

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک

بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري بررسی رابطه نسبت سود آتی به قیمت هر سهم با رشد سود و ریسک سید علی حسینی عضو هیئت علمی و استاد یار گروه حسابداری دانشگاه الزهرا)سالم اهلل علیها( )مسئول مکاتبات( hosseinira@yahoo.com

Διαβάστε περισσότερα

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل

مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل شما باید بعد از مطالعه ی این جزوه با مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل کامال آشنا شوید. VA R VB به نظر شما افت ولتاژ مقاومت R چیست جواب: به مقدار عددی V A

Διαβάστε περισσότερα

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES)

Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) Angle Resolved Photoemission Spectroscopy (ARPES) روش ARPES روشی است تجربی که برای تعیین ساختار الکترونی مواد به کار می رود. این روش بر پایه اثر فوتوالکتریک است که توسط هرتز کشف شد: الکترونها می توانند

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 89 تاثیر استراتژی متنوع سازی شرکتی بر هزینه بدهی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران * دکتر زهره حاجی ها ** فهیمه مقامی چکیده در این پژوهش رابطه بین متنوع سازی شرکتی و هزینه بدهی مورد بررسی

Διαβάστε περισσότερα

دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت 32 مرداد ماه سال 3232

دومین همایش ملی رویکردی بر حسابداری مدیریت و اقتصاد دانشگاه آزاد اسالمی واحد فومن و شفت 32 مرداد ماه سال 3232 وجوه نقد حاصل از فعالیت های عملیاتی اهمیت و کاربرد آن در مدیریت سود ابراهیم اصغری بهزاد فالح سهیال بازارخاک چکیده: هدف این تحقیق بررسی رابطه بین معیارهای مدیریت سود از طریق فعالیتهای واقعی مثل )جریان های

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بررسی تأثیر دستکاری فعالیتهای واقعی بر مدیریت سود تعهدی در شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران عبدالمهدی انصاری مصطفی دری * سده مسعود نرگسی چکیده در ادبیات حسابداری متداولترین روشها برای مدیریت

Διαβάστε περισσότερα

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی

Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مفهوم ضریب سهام بتای Beta Coefficient نویسنده : محمد حق وردی مقدمه : شاید بارها در مقاالت یا گروهای های اجتماعی مربوط به بازار سرمایه نام ضریب بتا رو دیده باشیم یا جایی شنیده باشیم اما برایمان مبهم باشد

Διαβάστε περισσότερα

مدار معادل تونن و نورتن

مدار معادل تونن و نورتن مدار معادل تونن و نورتن در تمامی دستگاه های صوتی و تصویری اگرچه قطعات الکتریکی زیادی استفاده می شود ( مانند مقاومت سلف خازن دیود ترانزیستور IC ترانس و دهها قطعه ی دیگر...( اما هدف از طراحی چنین مداراتی

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل مدار به روش جریان حلقه

تحلیل مدار به روش جریان حلقه تحلیل مدار به روش جریان حلقه برای حل مدار به روش جریان حلقه باید مراحل زیر را طی کنیم: مرحله ی 1: مدار را تا حد امکان ساده می کنیم)مراقب باشید شاخه هایی را که ترکیب می کنید مورد سوال مسئله نباشد که در

Διαβάστε περισσότερα

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون

فصل دهم: همبستگی و رگرسیون فصل دهم: همبستگی و رگرسیون مطالب این فصل: )r ( کوواریانس ضریب همبستگی رگرسیون ضریب تعیین یا ضریب تشخیص خطای معیار برآور ( )S XY انواع ضرایب همبستگی برای بررسی رابطه بین متغیرهای کمی و کیفی 8 در بسیاری

Διαβάστε περισσότερα

مقایسه محتوای نسبی اطالعاتی جریانهای نقدی صورت جریان نقد سه مرحلهای وپنج مرحلهای درتشریح بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

مقایسه محتوای نسبی اطالعاتی جریانهای نقدی صورت جریان نقد سه مرحلهای وپنج مرحلهای درتشریح بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران فصلنامه مطالعات تجربی حسابداری مالی سال دهم شماره 36 زمستان 1331 صص 163 193 مقایسه محتوای نسبی اطالعاتی جریانهای نقدی صورت جریان نقد سه مرحلهای وپنج مرحلهای درتشریح بازده آتی سهام شرکتهای پذیرفته شده در

Διαβάστε περισσότερα

واژههای کلیدی: ناپارآمتریک شبکه عصبی. غالمرضا زمردیان 2- استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز

واژههای کلیدی: ناپارآمتریک شبکه عصبی. غالمرضا زمردیان 2- استادیار و عضو هیات علمی گروه مدیریت بازرگانی دانشگاه آزاد اسالمی واحد تهران مرکز مجله مهندسي مالي و مديريت اوراق بهادار شماره بيست و چهارم / پائيز 4731 مقایسه توان تبیین مدل های ناپارآمتریک و مدل های شبکه عصبی در سنجش میزان ارزش درمعرض خطر پرتفوی شرکت های سرمایه گذاری جهت تعیین پرتفوی

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع

جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع دانشکده ی علوم ریاضی داده ساختارها و الگوریتم ها ۸ مهر ۹ جلسه ی ۱۰: الگوریتم مرتب سازی سریع مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: محمد امین ادر یسی و سینا منصور لکورج ۱ شرح الگور یتم الگوریتم مرتب سازی سریع

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر قابلیت بازاریابی نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان»مطالعه موردی:پتروشیمی تبریز«

تأثیر قابلیت بازاریابی نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان»مطالعه موردی:پتروشیمی تبریز« »مدیریت بهره وری«سال نهم _ شماره 36_ بهار 1395 ص ص - 124 95 تاریخ دریافت مقاله: 94/06/05 تاریخ پذیرش نهایی مقاله: 94/11/28 تأثیر قابلیت بازاریابی نوآوری و یادگیری بر عملکرد سازمان»مطالعه موردی:پتروشیمی

Διαβάστε περισσότερα

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود.

تئوری جامع ماشین بخش سوم جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. مفاهیم اصلی جهت آنالیز ماشین های الکتریکی سه فاز محاسبه اندوکتانس سیمپیچیها و معادالت ولتاژ ماشین الف ) ماشین سنکرون جهت سادگی بحث یک ماشین سنکرون دو قطبی از نوع قطب برجسته مطالعه میشود. در حال حاضر از

Διαβάστε περισσότερα

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با تأكید بر چرخه تجاري حسن حسني 2 عسگر پاک مرام 3

عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با تأكید بر چرخه تجاري حسن حسني 2 عسگر پاک مرام 3 راهبرد مديريت مالي سال پنجم شماره شانزدهم دانشگاه الزهرا )س( دانشكده علوم اجتماعي و اقتصادي تاريخ دريافت: 1395/10/13 تاريخ تصويب: 1395/12/25 بهار 1396 صص 77-97 1 عوامل مؤثر بر ساختار سرمايهي شركتها با

Διαβάστε περισσότερα

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط

معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط معرفی مدلی جهت پذیرش مدیریت ارتباط با مشتری در بین صاحبان کسب و کارهای کوچک و متوسط نویسندگان: دکتر امین رضا کما لیان دانشیار گروه مدیریت کارآفرینی زهرا غالمی دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی اسماعیل

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 8 /شماره 92 /بهار 1921 صفحه 1 تا 11 ویژگیهای بر حسابرسی کمیته اعضای مالی تخصص تاثیر شده پیشبینی سود 5951/95/59 دریافت: تاریخ 5951/55/51 پذیرش: تاریخ 1 جامعی رضا 2 رستمیان

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها

تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 تاثیر اطالعات حسابداری در دوره سقوط بازار سهام بر بازدهی سهام شرکتها صابر شعری * استادیار حسابداری دانشگاه عالمه طباطبایی مهدی نیکبخت کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه عالمه

Διαβάστε περισσότερα

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی

بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی بیانیه سیاست سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری گروه توسعه نیکی سی- سی- سی- سی- صندوق سرمایهگذاری توسعه گروه نیکی بیانیه سیاست سرمایهگذاری صندوق سرمایه گذاری توسعه گروه نیکی )تنها با درآمد ثابت با قابلیت

Διαβάστε περισσότερα

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر

تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم. فرض اول: فرض دوم: فرض سوم: فرض چهارم: برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر تئوری رفتار مصرف کننده : می گیریم برای بیان تئوری رفتار مصرف کننده ابتدا چهار فرض زیر را در نظر فرض اول: مصرف کننده یک مصرف کننده منطقی است یعنی دارای رفتار عقالیی می باشد به عبارت دیگر از مصرف کاالها

Διαβάστε περισσότερα

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته

چشماندازمديريتمالي بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته چشماندازمديريتمالي 1395 پاییز 15 شماره 59 43 صص بررسيتاثیرحاکمیتشرکتيبرسرعتتعديلساختارسرمايه بااستفادهازروشگشتاورتعمیميافته ** * 1 امیرحسینزارع مهدیناظمياردکاني چکیده تمرکز نهادی سهامدارن شامل: شرکتی حاکمیت

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران

بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني سال چهارم )پاییز و زمستان 1931( شماره 8 صص 90-54. بررسی تأثیر قابلیت های مدیریت دانش بازاریابی بر عملکرد سازمان در صنعت پتروشیمی ایران 2 کارشناس 2 محمد رضا حمیدی

Διαβάστε περισσότερα

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213

مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 213 2931/ مجله دانش حسابداری/ سال ششم/ ش / 12 تابستان 2931 ص/ 213 تا 213 تأثیر رقابت در بازار محصول بر کیفیت سود با بهرهگیری از تکنیک تحلیل عاملی دکتر سید علی

Διαβάστε περισσότερα

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی

تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال چهارم/ شماره 6/ تابستان 3132/ صفحات 62-43 تأثیر تسهیالت بانکی بر عملکرد صنعت خودروسازی محمدعلی دهقان دهنوی استادیار گروه مالی و بانکداری دانشگاه عالمه طباطبائی dehghandehnavi@atu.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

یونس بزرایی در این مقاله تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس

یونس بزرایی در این مقاله تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات توسط شرکتهای پذیرفته شده در بورس تأثیر رقابت بازار محصول بر اجتناب از پرداخت مالیات شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران 1 احمد خدامیپور 2 یونس بزرایی تاریخ دریافت: 1394/1/31 تاریخ پذیرش: 1394/6/4 چکیده در این مقاله تأثیر رقابت

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل عنوان :

دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل عنوان : دانشکده مدیریت و حسابداری پایاننامه جهت دریافت درجه کارشناسی ارشد رشته مدیریت بازرگانی گرایش بازرگانی بینالملل عنوان : رابطه قابلیتهای کسب و کار و عملکرد صادراتی با توجه به استراتژی محصول استاد راهنما

Διαβάστε περισσότερα

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی

ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی ویرایشسال 95 شیمیمعدنی تقارن رضافالحتی از ابتدای مبحث تقارن تا ابتدای مبحث جداول کاراکتر مربوط به کنکور ارشد می باشد افرادی که این قسمت ها را تسلط دارند می توانند از ابتدای مبحث جداول کاراکتر به مطالعه

Διαβάστε περισσότερα

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس

تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس فصلنامه نظریههای کاربردی اقتصاد/ سال سوم/ شماره / تابستان 33/ صفحات 33-3 تاثیر متغیرهای کالن اقتصادی بر بیثباتی بازدهی سهام بورس چکیده اوراق بهادارتهران: مشاهداتی بر پایه مدل GARCH-X علی رضازاده استادیار

Διαβάστε περισσότερα

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین

تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین تأثير قابليتهای بازاریابی بر پيامدهای عملکردی شرکتهای کوچک و متوسط کارآفرین )مورد مطالعه: شرکت مواد غذایی تهران همبرگر( * داود فیض ** محمدعلی نعمتی *** اشکان جبلی جوان **** سمیه زنگیان * دانشیار دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب

6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 6 روش های بهینه سازی شبیه سازی گرادیان مبنا Gradient-based Simulation Optimization methods 6- روش های گرادیان مبنا< سر فصل مطالب 2 شماره

Διαβάστε περισσότερα

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197.

Archive of SID پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197. پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سال 7 /شماره 62 /تابستان 1911 صفحه 111 تا 197 داخلي كنترل اهميت با ضعف نقاط بر تاثيرگذار عوامل 1171/11/11 دریافت: تاریخ 1171/11/11 پذیرش: تاریخ 1 حاجیها زهره 2 نژاد حسین محمد

Διαβάστε περισσότερα

اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان

اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 1 شماره 1 زمستان 1394 صفحات 127-117 اثر نام تجاری بر عملکرد سازمان محمد بیجاده 1 و احمد آقاجانی 2 1 گروه مدیریت دانشگاه پیام نور

Διαβάστε περισσότερα

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام

چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام پژوهش حسابداری شماره 4 بهار 1931 چگونگی تأثیر عامل روند حرکت بر بازده سهام داریوش * فروغی عضو هیئت علمی گروه حسابداری دانشگاه اصفهان بهاره خورسندی فر دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری دانشگاه اصفهان چکیده

Διαβάστε περισσότερα

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال

دانشکده ی علوم ریاضی جلسه ی ۵: چند مثال دانشکده ی علوم ریاضی احتمال و کاربردا ن ۴ اسفند ۹۲ جلسه ی : چند مثال مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: مهدی پاک طینت (تصحیح: قره داغی گیوه چی تفاق در این جلسه به بررسی و حل چند مثال از مطالب جلسات گذشته

Διαβάστε περισσότερα

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند.

اصول انتخاب موتور با مفاهیم بسیار ساده شروع و با نکات کاربردی به پایان می رسد که این خود به درک و همراهی خواننده کمک بسیاری می کند. اصول انتخاب موتور اصول انتخاب موتور انتخاب یک موتور به در نظر گرفتن موارد بسیار زیادی از استانداردها عوامل محیطی و مشخصه های بار راندمان موتور و... وابسته است در این مقاله کوتاه به تاثیر و چرایی توان و

Διαβάστε περισσότερα

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران

استادیار حسابداری دانشگاه تهران ایران کارشناس ارشد حسابداری دانشگاه تهران ایران پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره سوم پياپی )25( پایيز 1394 تاریخ وصول: 1394/7/14 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 7590 تاثیر استراتژیهای پایداری بر رقابتی ریسک و مالی عملکرد چکیده 1 نشانی مكاتباتی نویسنده

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها

جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها دانشکده ی علوم ریاضی ساختمان داده ها ۲ مهر ۱۳۹۲ جلسه ی ۴: تحلیل مجانبی الگوریتم ها مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: شراره عز ت نژاد ا رمیتا ثابتی اشرف ۱ مقدمه الگوریتم ابزاری است که از ا ن برای حل مسا

Διαβάστε περισσότερα

ویژگی های بازار رقابت کامل

ویژگی های بازار رقابت کامل اقتصاد خرد 2 ویژگی های بازار رقابت کامل 1 -یکسان بودن وهمگن بودن کاالهای تمام فروشندگان در بازار 2 -زیاد بودن تعداد فروشندگان وخریداران به نحوی که هیچکدام روی قیمت تاثیر گذار نیستند 3 -نبود محدودیتهای

Διαβάστε περισσότερα

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط

جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط دانشکده ی علوم ریاضی ا نالیز الگوریتم ها ۴ بهمن ۱۳۹۱ جلسه ی ۳: نزدیک ترین زوج نقاط مدر س: دکتر شهرام خزاي ی نگارنده: امیر سیوانی اصل ۱ پیدا کردن نزدیک ترین زوج نقطه فرض می کنیم n نقطه داریم و می خواهیم

Διαβάστε περισσότερα

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R

هندسه تحلیلی بردارها در فضای R هندسه تحلیلی بردارها در فضای R فصل اول-بردارها دستگاه مختصات سه بعدی از سه محور ozوoyوox عمود بر هم تشکیل شده که در نقطه ای به نام o یکدیگر را قطع می کنند. قرارداد: دستگاه مختصات سه بعدی راستگرد می باشد

Διαβάστε περισσότερα

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط

هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. 2- اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط هد ف های هفته ششم: 1- اجسام متحرک و ساکن را از هم تشخیص دهد. - اندازه مسافت و جا به جایی اجسام متحرک را محاسبه و آن ها را مقایسه کند 3- تندی متوسط اجسام متحرک را محاسبه کند. 4- تندی متوسط و لحظه ای را

Διαβάστε περισσότερα

بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران

بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران چشماندازمديريتمالي 1395 زمستان 16 شماره 30 9 صص بررسيرابطهبینبازدهاضافيناشيازاستراتژیمومنتوم وريسکسیستماتیکدربورساوراقبهادارتهران ** * 1 داريوشفريد زهراتقیانديناني چکیده بورس در سرمایهگذاری به را سرمایهگذاران

Διαβάστε περισσότερα

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی

مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی مساله مکان یابی - موجودی چند محصولی چند تامین کننده با در نظر گرفتن محدودیت های تصادفی برای زنجیره تامین دو سطحی رضا توکلی مقدم یاسر رحیمی امیر اقسامی کارشناسی ارشد دانشکده مهندسی صنایع پردیس دانشکده های

Διαβάστε περισσότερα

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی تاریخ دریافت: 92/05/22 تاریخ پذیرش: 93/02/22 بررسی عوامل موثر بر اجرای برنامه ریزی استراتژیک منابع انسانی در شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی ایران

Διαβάστε περισσότερα

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سالنهم/شماره 33 /بهار 8331 صفحه 18 تا 801

پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سالنهم/شماره 33 /بهار 8331 صفحه 18 تا 801 پژوهشهايحسابداريماليوحسابرسي سالنهم/شماره 33 /بهار 8331 صفحه 18 تا 801 نقد وجه نهایی ارزش و پایدار نقدینگی مازاد بین رابطه 0331/01/01 دریافت: تاریخ 0331/01/01 پذیرش: تاریخ 1 مرادی مهدی 2 نوقابی جباری مهدی

Διαβάστε περισσότερα

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد

تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد تعیین محل قرار گیری رله ها در شبکه های سلولی چندگانه تقسیم کد مبتنی بر روش دسترسی زلیخا سپهوند دانشکده مهندسى برق واحد نجف آباد دانشگاه آزاد اسلامى نجف آباد ایر ان zolekhasepahvand@yahoo.com روح االله

Διαβάστε περισσότερα

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب

تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: میباشد. تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب تلفات خط انتقال ابررسی یک شبکة قدرت با 2 به شبکة شکل زیر توجه کنید. ژنراتور فرضیات شبکه: این شبکه دارای دو واحد کامال یکسان آنها 400 MW میباشد. است تلفات خط انتقال با مربع توان انتقالی متناسب و حداکثر

Διαβάστε περισσότερα

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري.

حفاظت مقایسه فاز خطوط انتقال جبرانشده سري. حفاظت مقایسه فاز در خطوط انتقال جبران شده سري همراه با MOV 2 1 محمد رضا پویان فر جواد ساده 1 دانشگاه آزاد اسلامی واحد گناباد reza.pooyanfar@gmail.com 2 دانشکده فنی مهندسی دانشگاه فردوسی مشهد sadeh@um.ac.ir

Διαβάστε περισσότερα

The 3 rd National Conference on Textile and Clothing Engineering- Yazd - April 2011

The 3 rd National Conference on Textile and Clothing Engineering- Yazd - April 2011 تا ثیر متغیرهاي سهم بازار هزینههاي تحقیق و توسعه و هزینههاي تبلیغات بر سودآوري صنایع نساجی چکیده پوشاك و چرم ایران (رهیافت دادههاي تابلویی پویا ( دکتر محمدعلی مولایی مجید فشاري علی دهقانی 4 نیر قمري 5

Διαβάστε περισσότερα

دبیرستان غیر دولتی موحد

دبیرستان غیر دولتی موحد دبیرستان غیر دلتی محد هندسه تحلیلی فصل دم معادله های خط صفحه ابتدا باید بدانیم که از یک نقطه به مازات یک بردار تنها یک خط می گذرد. با تجه به این مطلب برای نشتن معادله یک خط احتیاج به داشتن یک نقطه از خط

Διαβάστε περισσότερα

فرزین رضایی مختارامینی

فرزین رضایی مختارامینی مجله مدیریت توسعه و تحول (ویژه نامه) (393) 42-33 مقایسه تاثیر ساختار مالکیت (خانوادگی-غیرخانوادگی) * 2 فرزین رضایی مختارامینی و ریسک عملیاتی بر عملکرد شرکتها دانشیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین گروه

Διαβάστε περισσότερα

مدلسازي مدیریت زنجیره ارزش چابک در صنعت نساجی کشور

مدلسازي مدیریت زنجیره ارزش چابک در صنعت نساجی کشور مديريت مدلسازي مدیریت زنجیره ارزش چابک در صنعت نساجی کشور 1 زهرا دهقان راوندي چکیده در دنی اي ام روز فش ارهاي هزین ه و نی از ب راي تولی د کااله ا و خدم ات ب ا قیم ت رقابت ی ش رکتها را وادار ب ه اداره منطق

Διαβάστε περισσότερα

بررسی رابطه بین معیارهایی از راهبری شرکتی با مدیریت وجوه نقد در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران

بررسی رابطه بین معیارهایی از راهبری شرکتی با مدیریت وجوه نقد در دسترس در بورس اوراق بهادار تهران ISSN: 2476-5066 www.uctjournals.com فصلنامه مطالعات مدیریت و حسابداری دوره 2 شماره 1 بهار 1395 صفحات -256 265 بررسی رابطه بین معیارهایی از راهبری شرکتی با مدیریت وجوه نقد در دسترس در بورس اوراق بهادار

Διαβάστε περισσότερα

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان

جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان هو الحق دانشکده ي مهندسی کامپیوتر کدگذاري شبکه Coding) (Network سه شنبه 21 اسفند 1393 جلسه دوم سوم چهارم: مقدمه اي بر نظریه میدان استاد: مهدي جعفري نگارنده: علیرضا حیدري خزاي ی در این نوشته مقدمه اي بر

Διαβάστε περισσότερα

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22

فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل تحلیل مدار به روش جریان حلقه... 22 فهرست مطالب جزوه ی فصل اول مدارهای الکتریکی آنچه باید پیش از شروع کتاب مدار بدانید تا مدار را آسان بیاموزید.............................. 2 مفاهیم ولتاژ افت ولتاژ و اختالف پتانسیل................................................

Διαβάστε περισσότερα

یراذگ هیامرس ییآراک رب یهدب دیسررس و یلام یرگشرازگ تیفیک ریثأت تکوب یرانچ نسح

یراذگ هیامرس ییآراک رب یهدب دیسررس و یلام یرگشرازگ تیفیک ریثأت تکوب یرانچ نسح کار و کسب و اقتصاد پژوهشنامه 2008-8396 شاپا: 44 تا 29 صفحه 1395( )بهار سیزدهم شماره هفتم سال سرمایهگذاری کارآیی بر بدهی سررسید و مالی گزارشگری کیفیت تأثیر 2 بوکت چناری حسن 1* نوریفرد یداله دکتر 95/3/10

Διαβάστε περισσότερα

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار

ﺎﻫﻪﻨﯾﺰﻫ ﺰﯿﻟﺎﻧآ سﺎﺳا ﺮﺑ ﺎﻫ ﻪﻟﻮﻟ یدﺎﺼﺘﻗا ﺮﻄﻗ ﻪﺒﺳﺎﺤﻣ یاﺮﺑ ﻪﻄﺑار اراي ه رابطهای برای محاسبه قطر اقتصادی لوله ها بر اساس آنالیز هزینهها در ایران چکیده در تحقیق حاضر تعیین قطر بهینه اقتصادی براساس هزینه های موثر روی اجرای عملیات لوله کشی در ایران مورد مطالعه قرار گرفته

Διαβάστε περισσότερα

دانشیارگروهمدیریتصنعتیدانشگاهعالمهطباطبائی کارشناسارشدمدیریتمالیدانشگاهعالمهطباطبائی 99/90/92

دانشیارگروهمدیریتصنعتیدانشگاهعالمهطباطبائی کارشناسارشدمدیریتمالیدانشگاهعالمهطباطبائی 99/90/92 9392 پائیز 39 شماره یازدهم سال مالی حسابداری تجربی مطالعات فصلنامه 922 901 صص فرایند و دیماتل روش از استفاده با سهام سبد طراحی چارچوب شبکهای تحلیل برزیده فرخ چکیده تقوی تقی محمد زمانیان فاطمه فرد شناسایی

Διαβάστε περισσότερα

بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران

بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران فصلنامه تحقیقات جدید در علوم انسانی Human Sciences Research Journal سال سوم/ شماره چهاردهم/ پاییز /5931 صص 31-551 95-116 Vol 3 / No 14 / 2016 / P بررسی اثر هوش سازمانی بر کسب مزیت رقابتی در بانک ملی ایران

Διαβάστε περισσότερα

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11(

تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( تحلیل آماری جلسه اول )جمعه مورخه 1131/70/11( سرفصل دروس: مفاهیم و تعاریف نمونه گیری و توزیع های نمونه ای برآورد کردن)نقطه ای فاصله ای( آزمون فرضیه آنالیز واریانس مدلهای خطی رگرسیون آزمون استقالل و جداول

Διαβάστε περισσότερα

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه

طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه طراحی و تعیین استراتژی بهره برداری از سیستم ترکیبی توربین بادی-فتوولتاییک بر مبنای کنترل اولیه و ثانویه به منظور بهبود مشخصههای پایداری ریزشبکه 2 1* فرانک معتمدی فرید شیخ االسالم 1 -دانشجوی دانشکده برق

Διαβάστε περισσότερα

2. β Factor. 1. Redundant

2. β Factor. 1. Redundant دوم قسمت نگارش مرتضوی محمد سید مهندس آباد نجف واحد نخبگان و جوان پژوهشگران باشگاه ایران آباد نجف اسالمی آزاد دانشگاه افزونه سامانههای اطمینان قابلیت کليدي: واژههاي فاکتور بتا روش خرابی مشترک علت علت نرخ

Διαβάστε περισσότερα

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت

عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت فصلنامه علمي- پژوهشي مطالعات اقتصادي كاربردي ايران سال چهارم شمارهي 61 زمستان 6931 صفحات: 25-52 عوامل اقتصادی مؤثر بر بیثباتی درآمدهای مالیاتی دولت *1 ابراهیم نصیراالسالمی 5 تیمور رحمانی 3 حمید ابریشمی

Διαβάστε περισσότερα

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان

مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان مسئله مکانیابی رقابتی تسهیالت در بازار با استفاده از خوشهبندی مشتریان شهابالدین یزدانی * محمدعلی فرقانی 2 مسعود رشیدینژاد 3 دانشگاه شهید باهنر کرمان تاریخ دریافت مقاله: 303/90/ تاریخ پذیرش مقاله: 303//22

Διαβάστε περισσότερα

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول

ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول ارائه یک مدل ریاضی جهت بهینه سازی فرایند توسعه محصول محسن شفیعی نیک آبادی محمدعلی بهشتی نیا و رضا رفیعی پور اطالعات مقاله چکیده واژگان كلیدی: فرایند توسعه محصول مدل ریاضی مزدوج همپوشانی ها وابستگی متقابل.

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان

بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان بررسی و رتبه بندی موانع مدیریت استراتژیک در شرکتهای دانش بنیان شهرک علمی و تحقیقاتی استان اصفهان ۳ *2 1 مرضیه مالکی مسعود براتی نادر جعفریوسفی چکیده ۳ 1 گروه مدیریت دانشکده علوم انسانی واحد نجف آباد دانشگاه

Διαβάστε περισσότερα

ناجنسفر )جع( رصع یلو هاگشناد یرادباسح هورگ یملع تأیه وضع

ناجنسفر )جع( رصع یلو هاگشناد یرادباسح هورگ یملع تأیه وضع فازی پشتیبان بردار ماشین رویکرد از استفاده با سهم هر سود بینی پیش تهران( بهادار اوراق بورس در شده پذیرفته شرکتهای موردی: )مطالعه 1 نسب حسینی حجت رفسنجان )عج( ولیعصر دانشگاه حسابداری گروه علمی هیأت عضو

Διαβάστε περισσότερα

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت

فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت جزوه تکنیک پالس فصل چهارم: مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری فصل چهارم : مولتی ویبراتورهای ترانزیستوری مقدمه: فیدبک مثبت در تقویت کننده ها از فیدبک منفی استفاده می نمودیم تا بهره خیلی باال نرفته و سیستم پایدار

Διαβάστε περισσότερα

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی

بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش مشتری در بهبود عملکرد سازمانی فصلنامة علمي پژوهشي کاوشهای مدیریت بازرگاني سال چهارم )پاییز و زمستان 1931( شماره 8 صص 75-32. بررسی و تبیین نقش مدیریت دانش در بهبود عملکرد سازمانی 2 عباسعلی حاجی کریمی 1 تالین منصوریان 1 عضو هیئت علمي

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی:

جلسه 15 1 اثر و اثر جزي ی نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز جدایی پذیر باشد یعنی: نظریه ي اطلاعات کوانتومی 1 ترم پاي یز 1391-1391 مدرس: دکتر ابوالفتح بیگی ودکتر امین زاده گوهري نویسنده: محمدرضا صنم زاده جلسه 15 فرض کنیم ماتریس چگالی سیستم ترکیبی شامل زیر سیستم هايB و A را داشته باشیم.

Διαβάστε περισσότερα

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند.

Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. Combined Test غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی سواالت و جوابهای مربوط به خانمهایی که میخواهند این آزمایش را انجام دهند. غربالگری پیش از تولد جهت شناسایی ناهنجاری های شایع مادرزادی:

Διαβάστε περισσότερα

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز

آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز گزارش آزمایشگاه ماشینهای الکتریکی ۲ آزمایش ۱ اندازه گیری مقاومت سیم پیچ های ترانسفورماتور تک فاز شرح آزمایش ماژول تغذیه را با قرار دادن Breaker Circuit بر روی on روشن کنید با تغییر دستگیره ماژول منبع تغذیه

Διαβάστε περισσότερα

سعید علی احمدی زهرا فدایی. استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( اصفهان ایران **

سعید علی احمدی زهرا فدایی. استادیار حسابداری دانشگاه آزاد اسالمی واحد اصفهان )خوراسگان( اصفهان ایران ** پژوهشهای حسابداری مالی سال هفتم شماره تاریخ وصول: 1394/2/12 تاریخ پذیرش: 1394/11/26 صص: 91-104 سوم پياپی )25( پایيز 1394 قیمتگذاری در شرکت رشد و اطالعاتی محیط نقش ارزیابی شرکتهای در تعهدی اقالم تهران بهادار

Διαβάστε περισσότερα

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب

- - - کارکرد نادرست کنتور ها صدور اشتباه قبض برق روشنایی معابر با توجه به در دسترس نبودن آمار و اطلاعات دقیق و مناسبی از تلفات غیر تاسیساتی و همچنین ب عنوان مقاله اولویت بندي روشهاي رفع افت ولتاژ به منظور کاهش تلفات در شبکه هاي فشار ضعیف امیر کاظمی شرکت توزیع نیروي برق خراسان جنوبی واژه هاي کلیدي : تلفات- افت ولتاژ- فیدر- شبکه- بار- بالانس - - - کارکرد

Διαβάστε περισσότερα

کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع

کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع فصلنامه علمي پژوهشي دانش سرمايهگذاري کارایی و اثربخشی شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران: بر اساس راهبرد تنوع میثم دعائی دکتری مدیریت مالی و کارشناس مرکز پژوهش توسعه و مطالعات اسالمی سازمان

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1

جلسه 12 به صورت دنباله اي از,0 1 نمایش داده شده اند در حین محاسبه ممکن است با خطا مواجه شده و یکی از بیت هاي آن. p 1 محاسبات کوانتمی (67) ترم بهار 390-39 مدرس: سلمان ابوالفتح بیگی نویسنده: سلمان ابوالفتح بیگی جلسه ذخیره پردازش و انتقال اطلاعات در دنیاي واقعی همواره در حضور خطا انجام می شود. مثلا اطلاعات کلاسیکی که به

Διαβάστε περισσότερα

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از

قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت صنعتی سال چهاردهم شماره 34 زمستان 59 صفحات 59-1 قیمت گذاری محصول در یک زنجیره تامین دوسطحی با استفاده از مفهوم تئوری بازیها در محیط فازی شهودی آمنه خدیور عادل آذر فاطمه

Διαβάστε περισσότερα

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب

7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 1 بنام خدا بهینه سازی شبیه سازی Simulation Optimization Lecture 7 روش تقریب میانگین نمونه Sample Average Approximation 7- روش تقریب میانگین نمونه< سر فصل مطالب 2 شماره عنوان فصل 1-7 معرفی 2-7 تقریب 3-7

Διαβάστε περισσότερα

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود

روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود آ م ا ر و ا ح ت م ا ال ت روش علمی است که برای جمع آوری تلخیص تجزیه و تحلیل تفسیر و بطور کلی برای مطالعه و بررسی مشاهدات بکار گرفته می شود 1- برای تبدیل داده ها به اطالعات 2- برای بررسی صحت و سقم فرضیات

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد.

جلسه 14 را نیز تعریف کرد. عملگري که به دنبال آن هستیم باید ماتریس چگالی مربوط به یک توزیع را به ماتریس چگالی مربوط به توزیع حاشیه اي آن ببرد. تي وري اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرس: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: کامران کیخسروي جلسه فرض کنید حالت سیستم ترکیبی AB را داشته باشیم. حالت سیستم B به تنهایی چیست در ابتداي درس که حالات

Διαβάστε περισσότερα

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی

بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی بررسی تاثیر آنیزوتروپی مقاومت در تعیین خصوصیات مقاومتی سنگ های ناحیه معدن شماره 1 گل گهر فصلنامه پژوهشی - شماره 12- تابستان 1393 و سعید کریمی نسب 4 حسین زارع 3 محسن رحمانی 2 فرهاد حاجی حیدری 1 چكيده آنیزوتروپی

Διαβάστε περισσότερα

چکیده Dividend Discount Model 2. Residual Income Model 3. Ohlson 4. Pooling data

چکیده Dividend Discount Model 2. Residual Income Model 3. Ohlson 4. Pooling data مقایسه مدل تنزیل سود نقدی (DDM) با مدل سود باقیمانده (RIM) در فرآیند تشریح و پیشبینی نوسانات قیمت سهام دکتر رضا شباهنگ دکتر علی روحی چکیده با توجه به اهمیت تعیین قیمت جهت مبادله سهام در بازار مربوطه در

Διαβάστε περισσότερα

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) :

قاعده زنجیره ای برای مشتقات جزي ی (حالت اول) : ۱ گرادیان تابع (y :f(x, اگر f یک تابع دومتغیره باشد ا نگاه گرادیان f برداری است که به صورت زیر تعریف می شود f(x, y) = D ۱ f(x, y), D ۲ f(x, y) اگر رویه S نمایش تابع (y Z = f(x, باشد ا نگاه f در هر نقطه

Διαβάστε περισσότερα

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز

جلسه 16 نظریه اطلاعات کوانتمی 1 ترم پاییز نظریه اطلاعات کوانتمی ترم پاییز 39-39 مدرسین: ابوالفتح بیگی و امین زاده گوهري نویسنده: محم دحسن آرام جلسه 6 تا اینجا با دو دیدگاه مختلف و دو عامل اصلی براي تعریف و استفاده از ماتریس چگالی جهت معرفی حالت

Διαβάστε περισσότερα

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا

نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری مدرس: دکتر پرورش خالصۀ موضوع درس سیستم های مینیمم فاز: به نام خدا به نام خدا پردازش سیگنالهای دیجیتال نیمسال اول ۹۵-۹۶ هفته یازدهم ۹۵/۰8/2۹ مدرس: دکتر پرورش نویسنده: محمدرضا تیموری محمد نصری خالصۀ موضوع درس یا سیستم های مینیمم فاز تجزیه ی تابع سیستم به یک سیستم مینیمم

Διαβάστε περισσότερα