ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ. 1357 της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ"

Transcript

1 Ν. 29/77 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ "Αρ της Ι Οης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Νρκωτικών Φρμάκων κι Ψυχτρόπων Ουσιών Νόμς το 1977 εκδίδετι διό δημσιεύσεως εις την έπίσημν εφημερίδ της Κυπρικής Δημκρτίς συμφώνως τω άρβρω 52 τϋ Συντάγμτς. 'Αριθμός 29 τυ 1977 ΝΟΜΟΣ ΠΕΡΙ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΣ, ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΕΝΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΠΕΡΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΟΤΡΟΠΩΝ ΟΥΣΙΩΝ ΝΟΜΩΝ Ή Βυλή των 'Αντιπρσώπων ψηφίζει ως κλύθως :' 1. Ό πρών Νόμς θά άνφέρητι ώς ό περί Νρκωτικών Φρμά Συνπτικός κων κτί Ψυχτρόπων Ουσιών Νόμς τυ τίτλς Μέρς 1. ΠΡΟΟΙΜΙΟΝ 2. (1) 'Εν τω πρόντι Νόμω, έκτς έάν έκ τϋ κειμένυ πρκύ 'Ερμηνεί, πτη διάφρς έννι: «ντίστιχς νόμς» σημίνει τόν νόμν δστις, συμφώνως πρς πιστπιητικόν εκδθέν υπό ή έκ μέρυς της Κυβερνήσεως χώρς έκτς της Δημκρτίς κειμένης, διέπει έν τη χώρ τύτη τόν έλεγχν κΐ τόν δικννισμόν της πργωγής, πρμηθείς, χρήσεως, εισγωγής κι εξγωγής ελεγχμένων φρμάκων κι έτερων υσιών, συμφώνως πρς τάς διτάξεις τής Ενιίς Συμβάσεως έπί των Νρκωτικών Φρμάκων κΐ τής Συμβάσεως επί των Ψυχτρόπων Ουσιών ή δστις διέπει έν τη χώρ τύτη τόν Ελεγχν κι δικννισμόν τής πργωγής, πρμηθείς, χρήσεως, είσγωγής κι εξγωγής συμφώνως πρς ίνδήπστε συνθήκην, σύμβσιν ή έτερν συμφωνίν ή διευθέτησιν ήν ή έν λόγω χώρ, κΐ ή Δημκρτί έχυσιν εκάσττε υπγράψει. Δήλωσις έν ίωδήπτε τιύτω πιστπιητικω, ώς εϊρητι, δτι ίδήπτε γεγνότ συνιστώσιν δίκημ κτά πράδσιν το έν τω πιστπιητιικω νφερμένυ νόμυ πτελεί άπόδειξιν των έν λόγω θεμάτων: «Δημκρτί» σημίνει την Κυπρικήν Δημκρτίν' «έλεγχόμενν φάρμκν» κέκτητι την έννιν τήν άπσδιδμένην ύτω υπό τυ άρθρυ 3 τυ πρόντς Νόμυ" (571)

2 Ν. 29/ «'Ενιί Σύμβσις» σημίνει την Ένιίν Σύμβσιν έπι των Νρκωτικών την γενμένην Γ ν Νέ Υόρκη τήν 30ην Μάρτιι;, 1961, ήτις έκυρώθη ύπό το περί Ενιίς Συμβάσεως ιτερί Νρκωτικών 7τϋΐ969. (Κυρωτικύ) 'Νόμυ τυ 1969, ώς υτή έτρππιήθη ύπό τΰ Πρωτκόλλυ της Γενεύης της 25ης Μρτίυ, 1972, δπερ έκυρώθη ύπό το περί Πρωτκόλλυ Τρππιυντς την Ένιίν Σύμ 72τϋΐ973. βσιν περί Νρκωτικών (Κυρωτικύ) Νόμυ τυ 1973' «έξυσιδτημένς πωλητής δηλητηρίων» κέκτητι την εννιν Κεφ τήν άπδιδμένην ύτώ υπό το άρθρυ 2 το περί Φρμκευτικής 59 τΰ 1962 κΐ Δηλητηρίων Νόμυ' 37 τΰ «ή επί Ψυχτρόπων Ουσιών Σύμβσις» σημίνει την Σύμβσιν επί τών Ψυχτρόπων Ουσιών τήν γενμένην έν Γενεύη τήν 21 ην Φεβρυρίυ, 1971" Κεφ «Ιτρός» σημίνει πάν πρόσωπν έγγεγρμμένν ώς ιτρός συμ 30 τ 1961 ψώνως πρς τάς διτάξεις τυ περί Έγγρφης 'Ιτρών Νόμυ" 53τ τ τΰ τΰ «κτηνίτρς» σημίνει πν πρόσωπν έγγεγρμμένν ώς κτηνίτρς συμφώνως πρς τάς διτάξεις τυ περί Έγγρφης Κτη νιάτρων Νόμυ' «δντίτρς» σημίνει πάν πρόσωπν έγγεγρμμένν ώς δντίτρς συμφώνως πρς τάς διτάξεις τυ περί Έγγρφης Όδντιάτρων Νόμυ" κεφ Κεφ τυ τ Κεφ τ τΰ «κάννβις» (έκτς σάκις χρησιμπιήτι έν τω δρω «ρητίνη κννάβεως») σημίνει τάς ήνθισμένς ή κρπφόρυς κρυφάς πντός φυτύ το γένυς Cannabis έξ ών δέν άφηρέθη ή ρητίνη, ύφ' ινδήπτε όνμσίν κι έάν ΰτάι φέρωντι κΐ περιλμβάνει τά φύλλ κι τό στέλεχς ίυδήπτε τιύτυ φυτύ* «πράβσις» περιλμβάνει πράλειψιν συμμρφώσεως κΐ «πρβίνειν» δέν νά έρμηνεύητι νλόγως' «πράγειν», σάκις νφέρετι εις τήν πργωγήν ελεγχμένυ φρμάκυ, σημίνει πράγειν τοτ δι βιμηχνικής επεξεργσίς, διά κλλιέργεις ή δι* Ισδήπτε ετέρς μεθόδυ, ό δέ δρς «πργωγή» θά έρμηνεύητι νλόγως' «πάρσκευσμένν δπιν» σημίνει δπιν πρσκευσμένν διά κάπνισμ, περιλμβάνει δέ τέφρν κι ιδήπτε έτερ κτάλιπ τιν ήθελν πρμείνει μετά τό κάπνισμ τυ δπίυ' «πρμηθεύειν» περιλμβάνει κΐ δυνέμειν' «ρητίνη κννάβεως» σημίνει τήν έξχθεΐσν ρητίνην, άκτέργστν ή κθράν, τήν λμβνμένην έκ πντός φυτύ το γένυς Cannabis* «Υπυργός» σημίνει τόν Ύπυργόν Υγείς κΐ περιλμβάνει πάν πρόσωπν έξυσισδτημενν ύπ* ύτο διά τίν ή πντάς τυς σκπύς τυ πρόντς Νόμυ" «φρμκπιός» σημίνει πάν πρόσωπν έγγεγρμμένν ώς φρμκπιός συμφώνως πρς τάς διτάξεις το περί Φρμκευτικής κι Δηλητηρίων Νόμυ.

3 573 Ν. 29/77 (2) Όσάκις έν τω πρόντι Νόμω γίνετι νφρά είς κκήν χρήσιν φρμάκυ τινός, ϋτη νφέρετι είς κκήν χρήσιν τύτυ διά λήψεως ύτΰ, λήψις δέ έν τη έννι τυ πρόντς εδφίυ σημίνει λ ήψιν τύτυ ύπό νθρωπίνυ ντς κθ' ινδήπτε τρόπν ύτχρηγήσεως νεξρτήτως το έάν υτή ύπβηθητι 6πό έτερυ πρσώπυ ή μή. (3) Διά τυς σκπύς τυ πρόντς Νόμυ, πάν πρόσωπν θεωρείτι ώς χν έν τη κτχή ύτυ ιδήπτε ντικείμεν τελύντ υπό τν έλεγχν ύτυ κίτι τύτ ευρίσκντι όπό τήν φύλξιν έτερυ πρσώπυ. (4) 'Εκτός έάν τό κείμενν άλλως άπιτή, πάσ νφρά έν τω πρόντι Νόμω είς έτερν Νόμν θά έρμήνεύητι ώς νφρά είς τόν ώς ε'ίρητι Νόμν ώς ύτς ήθελεν εκάσττε τρππιηθη. 3. (1) Έν τω πρόντι Νόμω: Ελεγχόμεν () ό δρς «έλεγχόμενν φάρμκν» σημίνει ινδήπτε ύσίν ^^η σ "" ή πρϊόν εκάσττε κθριζόμενν είς τό Μέρς Ι, II ή III Λτων. τυ Πρώτυ Πίνκς τυ πρόντς Νόμυ' κι (β) ό δρς «φάρμκν Τάξεως Α», «φάρμκν Τάξεως Β» κΐ «φάρμκν Τάξεως Γ» σημίνει Ινδήπτε ύσίν ή πρϊόν εκάσττε κθριζόμενν ντιστίχως είς τό Μέρς Ι, Μέρς 11 κι Μέρς 111 τΰ έν λόγω Πίνκς, ϊ δέ διτάξεις τυ Μέρυς IV τΰ έν λόγω Πίνκς θά Ισχύωσιν ώς πρς τήν έρμηνείν τών δρων των χρησιμπιυμένων έν τω ρηθέντι Πίνκι. (2) Τό Ύπυργικόν Συμδύλιν δύντι διά Διτάγμτς δημσιευμένυ έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημκρτίς, νά έπιφέρη τιύτς τρππιήσεις είς τόν Πρώτν Πίνκ τυ πρόντς Νόμυ ΐι ήθελν κττστή άνγκΐι Ιν πρστεθή ή άφιρεθη ιδήπτε υσί ή πρϊόν εξ ιυδήπτε τών Μερών Ι εως 111 το ώς εΐρητι Πίνκς (περιλμβνμένων τρππιήσεων σκπυσών τήν δισφάλισιν ώστε ύέπτε νά κθρίζητι ιδήπτε υσί ή πρϊόν έν ίδιιτέρω τινι τών Μερών τύτων, ή σκπυσών τήν έντξιν ισδήπτε υσίς ή πρϊόντς εις ινδήπτε τών Μέρων τύτων έν τΐς όπίις δέν κθρίζετι ή τιύτη υσί ή πρϊόν). (3) Τό Ύπυργικόν Συμδύλιν δύντι διά Διτάγμτς δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ νά τρππιή τό Μέρς IV τυ Πρώτυ Πίνκς τυ πρόντς Νόμυ κι δύντι νά πράττη ύτω νεξρτήτως τυ έάν τρππιή ινδήπτε έτερν Μέρς τυ έν λόγω Πίνκς ή μή. (4) Διάτγμ τυ Υπυργικύ Συμβυλίυ εκδθέν δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ δύντι νά τρππιηθή ή άνκληθη διά μετγενεστέρυ Διτάγμτς τυ Υπυργικύ Συμβυλίυ δυνάμει τυ ύτυ άρθρυ. Μέρς Π. ΠΕΡΙΟΡ1ΣΜ01 ΑΝΑΦΕΡΟΜΕΝΟΙ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ Κ.Λ.Π. 4. (1) Ύπό τήν έπιφύλξιν τυ εδφίυ (2) κτωτέρω : Περιρισμός () ή εισγωγή ελεγχμένυ φρμάκυ' κΐ εισγωγής (β) ή εξγωγή ελεγχμένυ φρμάκυ, γήςέλε^διά τΰ πρόντς πγρεύετι. μένων φρμάκων. (2) Τό εδάφιν (1) νωτέρω δεν εφρμόζετι: () επί της εισγωγής ή εξγωγής ελεγχμένυ φρμάκυ δπερ εκάσττε εξιρείτι της πργράφυ () ή, ώς ήθελεν είνι ΕΙΣ

4 . 19/ ή περίπτωσις, της πργράφυ (β) τυ εδφίυ (1) νωτέρω, διόί Κννισμών εκδιδμένων δυνάμει τυ άρθρυ 8 τυ πρόντς Νόμυ' ή (β) έπί της είσγωγής ή εξγωγής ελεγχμένυ φρμάκυ δυνάμει κΐ συμφώνως τις δρις άδεις τινός εκδθείσης Οπό τυ Υπυργύ (κΐ εν συμμρφώσει πρς ιυσδήπτε έν ύτη τιθεμένυς δρυς). ί Περιρισμός πράγωγης κΐ πρμηθείς ελεγχμένων φρμάκων. Περιρισμός κτχής ελεγχμένων φρμάκων. 5. (1) Τηρυμένων ίωνδήπτε εκάσττε έν ίσχύϊ Κννισμών έικ Ι δθέντων δυνάμει τυ άρθρυ 8 τυ πρόντς Νόμυ, δέν θά εΐνι νόμιμ ν δι ινδήπτε πρόσωπν: () νά πράγη έλεγχόμενν φάρμκν' ή (β) νά πρμηθεύη ή πρσφέρη,τι νά πρμηθεύη έλεγχόμενν φάρμκν εις Ετερν πρόσωπν. (2) Τηρυμένων των διτάξεων τυ άρθρυ 32 τυ πρόντς Νόμυ πτελεί άδί/κημ διά πρόσωπν: () νά πράγη έλεγχόμενν φάρμκν κτά πράβσιν τυ εδφίυ (1) νωτέρω* ή (β) νά ένέχητι είς τήν 6πό έτερυ πρσώπυ πργωγήν τιύτυ φρμάκυ κτά πράβσιν τυ ρηθέντς εδφίυ. (3) Τηρυμένων τών διτάξεων το άρθρυ 32 τυ πρόντς Νόμυ, πτελεί δίκημ δι* ίνδήπτε πρόσωπν: () νά πρμηθεύη ή πρσφέρητι νά πρμηθεύη έλεγχόμενν φάρμκν είς έτερν πρόσωπν κτά πράβσιν τυ εδφίυ (1) νωτέρω* ή (β) νά ένέχητι είς τήν είς έτερν πρόσωπν πρμήθειν τιύτυ φρμάκυ κπά πράβσιν τυ έν λόγω εδφίυ* (γ) νά ένέχητι είς τήν είς έτερν πρόσωπν πρσφράν διά πρμήθειν τιύτυ φρμάκυ κτά πράβσιν τυ έν λόγω εδφίυ. 6. (1) Τηρυμένων ίωνδήπτε δυνάμει το άρθρυ 8 το πρόντς Νόμυ εκάσττε έν Ισχύϊ κννισμών, δέν είνι νόμιμν δι* ίνδήπτε πρόσωπν νά έχη έλεγχόμενν φάρμκν έν τη κτχή ύτυ. (2) Τηρυμένων τών διτάξεων το άρθρυ 32 τυ πρόντς Νόμυ κΐ τυ εδφίυ (4) κτωτέρω, πτελεί δίκημ δ ι* ίνδήπτε πρόσωπν νά έχη έν τη κτχή ύτυ έλεγχόμενν φάρμκν κπά πράβσιν τυ εδφίυ (1) νωτέρω. (3) Τηρυμένων τών διτάξεων τυ άρθρυ 32 τυ πρόντς Νόμυ, πτελεί δίκημ δι' ινδήπτε πρόσωπν νά εχη έν τη κτχή ύτο έλεγχόμενν φάρμκν νμίμως ή μή πρς τόν σκπόν σπως πρμηθεύση τΰτ είς έτερν πρόσωπν κτά πράβσιν το άρθρυ 5(1) το πρόντς Νόμυ. (4) Έν ίδήπτε διδικσί δι" δίκημ τι κτά πράβσιν τυ εδφίυ (2) νωτέρω έν τη πί πδεικνύετι δτι δ κτηγρύμενς ετχεν έν τη κτχή ύτυ έλεγχόμενν φάρμκν, θά άπτελη ύπεράσπισιν ή άπόδειξις () δτι γνωρίζων ή ύππτευόμενς δτι πρόκειτι περί ελεγχμένυ φρμάκυ Μθεσε τϋτ ύπό τήν κτχήν τυ ίν πρεμπόδιση έτερν πρόσωπν άπό τυ νά διάπρξη ή συνεχίση διπράττν δίκημ έν σχέσει μέ τό έν λόγω φάρμκν, κΐ δτι τό τχύτερν δυντόν μετά τήν άνάληψιν κτχής τύτ Μλβεν άπντ τά μέτρ άτιν ευλόγως ήδύντ νά

5 575 Ν. 29/77 λάδη ϊν κτστρέψω τό φάρμκν ή νά πρδώση τύτ πρς φύλξιν είς πρόσωπν νμίμως δικιύμενν νά φυλάττη τύτ' ή (β) δτι γνωρίζων ή όππτευόμενς δτι πρόκειτι περί ελεγχμένυ φρμάκυ 'έθεσε τϋτ ύπό την κτχήν τυ ίν πρδώση τύτ πρς φύλξιν είς πρόσωπν νμίμως δικιύμενν νά φυλάττη τύτ, κι δτι τό τχύτερν δυντόν μετά την άνάληψιν κτχής τύτυ ελδεν άπντ τά μέτρ τιν δτς ευλόγως ήδύντ νά λάδη ίν πρδώση τύτ πρς φύλξιν 6πό τΰ έν λόγω πρσώπυ. (5) Τό εδάφιν (4) νωτέρω θά έφρμόζητι έν περιπτώσει διδικσίς δι' δίκημ δυνάμει τϋ άρθρυ 25 τυ πρόντς Νόμυ συνιστμένυ είς άπόπειρν διπράξεως δικήμτς δυνάμει τυ εδφίυ (2) νωτέρω ώς τύτ εφρμόζετι έν τή περιπτώσει διδικσίς δι* δίκημ δυνάμει τΰ εδφίυ (2), ύπό τήν έπιφύλξιν των κλύθων μεττρπών, ήτι: () νφρά είς τό δτι ό κτηγρύμενς εΐχεν έν τή κτχή τυ ή εθεσεν ύπό τήν κτχήν ύτυ έλεγχόμενν φάρμκν, θά άντικθίστγγι ντιστίχως ύπό νφράς είς τό δτι ύτς άπεπειράθη ν έχη, κι άπεπειράθη νά θέση, ύπό τήν κτχήν ύτυ τιύτν φάρμκν' κι (β) έν τΐς πργράφεις () κι (β) ϊ λέξεις πό «κι δτι τό τχύτερν δυντόν» μέχρι τυ τέλυς τύτων θέλυσι διγρφή.. (6) Ουδέν των έν τω έδφίω (4) ή (5) νωτέρω διλμβνμένων θέλει επηρεάσει ινδήπτε ύπεράσπισιν ην δύντι νά έγείρη, νεξρτήτως των έν λόγω εδφίων, πρόσωπν τι κτηγρύμενν δγ δίκημ δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ. 7. (1) Τηρυμένων ιωνδήπτε δυνάμει τυ άρθρυ 8 τυ πρόν Απγόρευσις τς Νόμυ εκάσττε έν Ισχύΐ κννισμών, δεν είνι νόμιμν δι' ίν κλλιέργεις δήπτε πρόσωπν νά κλλιεργή Κννβεως () ινδήπτε φυτόν τυ γένυς Κάνν:6ις (Cannabis) ή τηςύπν (β) ινδήπτε φυτόν το είδυς Μήκων ή ύπνφόρς (Papaver Φ ρυ * somniferum L). (2) Τηρυμένων τών διάξεων τυ άρθρυ 32 τυ πρόντς Νόμυ, πτελεί άδίκη'μ ή κλλιέργει ιωνδήπτε τιύτων φυτών κτά πράβσιν τυ εδφίυ (1) νωτέρω. 8. (1) Τό Ύπυργικόν Σμδύλιν δύντι διά κννισμών Έξυσιδό () νά έξιρη τών άρθρων 4(1) () ή (β), 5(1) () ή (β) ή % **Ζ? 6(1) τυ πρόντς Νόμυ τιύτ ελεγχόμεν φάρμκ ί νόμων δυνάήθελν κθρισθή έν τις κννισμΐς* ικΐ μει τών πρη (β) νά κθίστ νμίμυς πράξεις διενεργύμενς 6πό πρσώ διώξεων πω ν τινών, ΐτινες δυνάμει τών διτάξεων τών άρθρων 5(1), 6(1) κι 7(1) θά ήσν άλλως πράνμι. (2) "Ανευ επηρεσμύ της γενικότητς της πργράφυ (β) τυ εδφίυ (1) νωτέρω, κννισμί εκδιδόμενι δυνάμει τυ έν λόγω εδφίυ δι* ών πρέχετι ιέξυσιδότησις διά τήν διενέργειν ισδήπτε τιύτης πράξεως δύνντι είδικώτερν νά πρνώσιν δπως κθίσττι νόμιμς ιδήπτε πρξις () γενμένη δυνάμει κι συμφώνως πρς τυς δρυς δείς ή εξυσιδτήσεως εκδιδμένης ύπό τυ Υπυργύ* ή (β) γενμένη σμφώνως πρς τιύτυς δρυς ίι ήθελν κθρισθή.

6 . 29/ (3) Τηρυμένων των διτάξεων τυ εδφίυ (4) κτωτέρω τ Ύπυργικόν Συμδύλιν άσκεΐ τάς "εξυσίς ύτυ πρς εκδσιν κννισμών δυνάμει τυ εδφίυ (1) νωτέρω, κτά τιοτν τρόπν ώστε νά δισφλίζητι 1 () δτι δέν εΐνι πράνμν δυνάμει τυ άρθρυ 5(1) τυ πρόντς Νόμυ δι' Ινδήπτε ίτρόν, όδντίτρν ή κτηνίτρν ενεργύντ ύπό τήν Ιδιότητ τυ τύτην νά νγρφή συντγήν, χρηγη, κτσκευάζη, πρσκευάζη ή πρμηθεύη ελεγχόμεν φάρμκ ή δι* ινδήπτε φρμκπιόν ή ινδήπτε έξυσιδτημένν πωλητήν δηλητηρίων, ενεργύντ έν έκτέρ περιπτώσει ύπό την Ιδιότητ τυ τύτην νά κτσκευάζη, πρσκευάζη ή πρσμηθεύη ελεγχόμεν φάρμκ' κΐ (β) δτι δέν είνι πράνμν δυνάμει τυ άρθρυ 6(1) τυ πρόντς Νόμυ δι' ινδήπτε ίτρόν, όδντίτρν, κτηνίτρν, φρμκπιόν ή έξυσιδτημένν πωλητήν δηλητηρίων νά έχη ελεγχόμενν φάρμκν έν τη κτχή ύτυ διά τυς σκπύς τυ ιέπγγέλμτός τυ. (4) Έάν έν τη περιπτώσει ιυδήπτε ελεγχμένυ φρμάκυ, τ Ύπυργικόν Συμδύλιν είνι της γνώμης δτι εΐνι πρς τό δημόσιν συμφέρν () δπως ή πργωγή, πρμήθει κΐ 'κτχή τυ έν λόγω φρμάκυ κηρυχθη εντελώς πράνμς >ή πράνμς πλην διά σκπύς έρεύνης ή έτερυς ειδικύς σκπύς* ή (β) δπως ικτστη πράνμν δι* ινδήπτε Ιτρόν, όδντίτρν, κτηνίτρν, φρμκπιόν ή έξυσιδτημένν πωλητήν δηλητηρίων νά πρδίνη εις ενεργείς έν σχέσει πρς τό έν λόγω φάρμκν έκ των ιέν τω εδφίω (3) νωτέρω νφερμένων πλην δυνάμει άδεις ή ετέρς εξυσιδτήσεως εκδιδμένης Οπό τυ Υπυργύ, τύτ δύντι διά Διτάγμτς δημσιευμένυ έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημκρτίς νά όρίση τό έν λόγω φάρμκν ώς φάρμκν διά τό όπιν εφρμόζετι τό πρόν εδάφιν κΐ έφ* δσν τελεί έν Ισχύϊ διάτγμ δυνάμει τυ πρόντς εδφίυ όρίζν έλεγχόμενν φάρμκν ώς φάρμκν διά τό όπιν τό πρόν εδάφιν εφρμόζετι, τό εδάφιν (3) νωτέρω δέν θά έφρμόζητι έν σχέσει πρς τό ρηθέν φάρμκν. (5) Οινδήπτε Διάτγμ δυνάμει τυ εδφίυ (4) νωτέρω δύντι νά τρππιηθη ή άνκληθη διά μετγενεστέρυ διτάγμτς δυνάμει τυ ύτυ εδφίυ. (6) 'Ανφρά έν τω πρόντι άρθρω είς τήν ύπό τίνς πρσώπυ διενέργειν πράξεως τίνς περιλμβάνει ωσύτως άνφράν έίς κτχήν πργμάτων ύπ* ύτυ. [ Τιμωρί Ιδικτητών δτν έπιτρέπωσιν ώρισμένς πράξεις. Μέρς 1II. ΗΔΙΑΦΟΡΑ ΑΔΙΚΗΜΑΤΑ ΕΝ ΣΧΕΣΕΙ ΠΡΟΣ ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ 9. Πρόσωπν τι δπερ είνι Ιδικτήτης ή είνι νμεμιγμένς είς τήν διχείρισιν ιωνδήπτε υπσττικών διπράττει δίκημ έάν Ιέν γνώσει τυ έπιτρέπη ή άνέχητι δπως λμδάνωσι χώρν υτόθι ϊ κόλυθι πράξεις, ήτι j () πργωγή ή πόπειρ πργωγής ελεγχμένυ φρμάκυ κτά πράδσιν τυ άρθρυ 5(1) () τυ πρόντς Νόμυ' (β) πρμήθει ή πόπειρ πρμηθείς ελεγχμένυ φρμάκυ είς έτερν πρόσωπν ή πρσφρά πρμηθείς ελεγχμένυ φρμάκυ είς έτερν πρόσωπν κτά πράδσιν τυ άρθρυ 5(1) (β) τυ πρόντς Νόμυ'

7 577 Ν. 29/77 (y) πρσκευή πίυ δι κάπνισμ' (δ) κάπνισμ 'κννάδεως, ρητίνης 'κννάδεως ή πρσκευσμένυ πίυ. 10. Τηρυμένυ τυ άρθρυ 32 τϋ Ίΐιχρό\ κ Η; Νό μυ «VupTtXri* ι'\6( Λη.«ν. >,» κημ δι' ινδήπτε πρόσωπν ώρισμένων 11 ' ' ενεργειών, () ν κπνίζη ή άλλως ν χρησιμπιή πρεσκευσμένν δπιν, κλπ.,άνφεκάννδιν η ρητίνην κννάδεως' ή ρμένωνείς,.,. γ ', \ -,., τό δπιν, (ρ) ν συχνζη εις τόπν χρησιμπιυμενν πρς τν σκπν κάννβινή κπνίσμτς πίυ, κννάδεως ή ρητίνης κννάδεως ή ν ρηπίνην; εχη έν τη κτχή ύτΰ κννάβεως. (i) κπνσύριγγς ή έτερ σκεύη κτεσκευσμέν ή πρσηρμσμέν πρς χρήσιν ιέν σχέσει πρς τ κάπνισμ πίυ, κννάδεως ή ρητίνης κννάδεως, άτιν είνι κπνσύριγγες ή σκεύη χρησιμπιηθέντ ύπ' ύτΰ ή έν γνώσει κι τη άδει ύτΰ πρς τόν σκπν τύτν ή άτιν ύτς πρτίθετι δπως χρησιμπίηση ή έπιτρέψη εις άλλυς νά χρησιμπιώσι πρς τόν έν λόγω σκπν ή (Π) ιδήπτε σκεύη άτιν ^χυσι χρησιμπιηθη ύπ" ύτυ ή έν γνώσει κι τη δεί ύτυ έν σχέσει πρς τήν πρσκευήν κπνίσμτς πίυ, κννάδεως ή ρητίνης κννάδεως. Μέρς ΐν. ΕΞΟΥΣΙΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΟΥ ΔΙΑ ΤΗΝ ΉΑΡΕΜΤΤΟΔΙ Σ IN ΚΑΚΗΣ ΧΡΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ 11. (1) Τηρυμένων των διτάξεων τυ πρόντς Νόμυ τ Ύπυρ Εξυσί γικόν Συμδύλιν δύντι νά έκδίδη Κννισμύς δημσιευόμενυς εκδόσεως^ έν τη έπισήμω έφημερίδι της Δημκρτίς ώς ήθελε θεωρήσει άνγ ^' ν «'ν ων κΐν ή σκόπιμν δι την πρεμπόδισιν της κκής χρήσεως έλεγχ π^^μπ6δισιν μένων φρμάκων. κκής χρή (2) Είδικώτερν κι άνευ επηρεσμύ της γενικότητς τυ έδ μένων Υ φίυ (1) ι τιύτι Κννισμί δύνντι νά πρδλέπωσι δι' άπντ φρμάκων, ή τίν των κλύθων ζητημάτων : () τήν λήψιν πρληπτικών μέτρων διά τήν σφλή φύλξιν των ελεγχμένων φρμάκων" (β) τήν κτχώρησιν των συνλλγών κι τήν τήρησιν έγγρφων νφερμένων είς ελεγχόμεν φάρμκ, ώς κι τή ν πρσγωγήν ντιγράφων των είς τάς τιύτς συνλλγάς νφερμένων εγγράφων εις τήν άρμδίν ρχήν ώς ήθελε κθρισθή' (γ) τήν τήρησιν ρχείων κι τήν πρχήν πληρφριών κθ' δσν άφρ είς ελεγχόμεν φάρμκ ύπό τιύτς συνθήκς κι κτά τιύτν τρόπν ώς ήθελε κθρισθή. (δ) τόν έλεγχν ιωνδήπτε λμδνμένων πρληπτικών μέτρων ή ρχείων τηρυμένων συμφώνως πρς τυς δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ 'εκδιδόμενυς Κννισμύς' (ε) τήν συσκευσίν κί τά της έτικέττς ελεγχμένων φρμάκων* (στ) τήν ρύθμισιν της μετφράς τών ελεγχμένων φρμάκων ικί τών ιμεθόδων τών χρησιμπιυμένων διά τήν κτστρφήν ή άλλως πως διάθεσιν τών τιύτων φρμάκων σάκις τύτ δέν χρειάζωντι πλέν'

8 Ν. 29/ Έξ,υσΙ επιβλής είδικών πρληπτικών μέτρων διά τήν σφλή φύλί,ιν ελεγχμένων φρμάκων εις ώρισμέν υπσττικά. "Οδηγί ι άπγρεύυσιτήν έκδσιν συντγής, τήν πρμήθειν, κλπ., ελεγχμένων φρμάκων ύπό Ιτρών, κλπ., κτδικσθέντων δι" ώρισμέν δικήμτ. 3τϋ τ το τ τυ τΰ τ01967 (ζ) την ρύθμισιν της εκδόσεως συντγών άφρωσών είς ελεγχόμεν φάρμκ κι την πρμήθειν ελεγχμένων φρμάκων κτόπιν συντγής κι τήν άπίτησιν δπως άτμ εκδίδντ ή έκτελυντ συντγάς τιύτων φρμάκων πρέχωσιν είς τήν άρμδίν ρχήν τιύτς πληρφρίς άφρώσς είς τάς ιέν λόγω συντγάς ώς ήθελεν κθρισθη. (η) τήν άπίτησιν δπως, πς ιτρός δστις πρκλυθεί Ιτρικώς πρόσωπν τι δπερ θεωρεί, ή έχει εΰλγν ΐτίν νά θεωρή, είθισμένν (έν τη έννι τών Κννισμών) εις ελεγχόμεν^ φάρμκ ισδήπτε κτηγρίς, πρέχη είς τήν άρμδίν ρχήν τιύτ στιχεί έν σχέσει πρς τό έν λόγω πρόσωπν ώς ήθελε κθρισθη' (θ) τήν άπγόρευσιν διιως ισδήπτε Ιτρός χρηγη, πρμηθεύς ικΐ έξυσιδτη τήν χρήγηση/ κί τήν πρσμήθειν είς είθισμέν πρόσωπ κι έκδίδη συντγήν διά τά τιύτ πρόσωπ διά τιύτ ελεγχόμεν φάρμκ ΐ ήθελν κθρισθη, ειμή δυνάμει κΐ συμφώνως πρς τυς δρυς άδεις εκδιδμένης ύπό τυ 'Υπυργύ συιμφφνως πρς τυς κννισμύς. 12. (1) "Ανευ επηρεσμύ ιωνδήπτε δρων επιβλλμένων ύπό κννισμών γενμένων συμφώνως πρς τό άρθρν 11 (2) () το πρόντς Νόμυ, ύ 'Υπυργός δύντι, διά 'έγγρφυ ειδπιήσεως επιδιδόμενης είς τόν Ίδικτήτην ιωνδήπτε υπσττικών εντός τών όπιων ελεγχόμεν φάρμκ φυλάττντι ή πρόκειτι νά φυλχθώσι, νά έκδίδη δηγίς δσν άφρ τήν λήψιν πρληπτικών μέτρων ή περιτέρω πρφυλάξεων διά τήν σφλή φύλξιν ελεγχμένων φρμάκων τιύτης φύσεως κθριζμένης έν τη ειδπιήσει κΐ άτιν φυλάττντι εντός τών έν λόγω υπσττικών. (2) Ή πράβσις Ιωνδήπτε Οδηγιών εκδιδμένων δυνάμει τυ εδφίυ (1) νωτέρω συνιστά δίκημ. 13. (1) "Οσάκις πρόσωπν τι δπερ είνι Ιτρός, δντίτρς, κτηνίτρς ή φρμκπιός Μχη, μετά την ήμερμηνίν κθ* ήν τό πρόν εδάφιν ετέθη έν Ισχύΐ, κτδικσθη () δι 1 δίκημ κτά πράδσιν τυ πρόντς Νόμυ ή τυ περί Νρκωτικών Φρμάκων Νόμυ ή ιυδήπτε νμθετήμτς κτργηθέντς ύπό τυ έν λόγω 'Νόμυ' ή (β) δι* δίκημ κτά πράδσιν τυ περί Τελωνείων ικΐ Φόρων Κτνλώσεως Νόμυ ιέν σχέσει πρς άπγόρευσιν ή περιρισμόν έπί της είσγωγης ή εξγωγής ελεγχμένυ φρμάκυ δυνάμει το άρθρυ 4 τυ ΐτρόντς Νόμυ, ή δι' δίκημ κτά πράβσιν σίσδήπτε διτάξεως δυνάμει τυ περί Νρκωτικών Φρμάκων Νόμυ ή κτργηθείσης ύπό τύτυ, ό Υπυργός δύντι νά δώση δδηγίν δυνάμει τυ εδφίυ (2) κτωτέρω έν σχέσει ιπρός τό έν λόγω πρόσωπν.

9 579 Ν. 29/77 (2) 'Οδηγί τις δυνάμει τΰ πρόντς εδφίυ έν 'σχέσει πρς πρόσωπν τι () εάν τ ρηθέν πρόσωπν 'εΐνι Ιτρός, δντίτρς ή κτηνίτρς, θέλει είνι δηγί «πγρεύυσ εις υτόν νά εχη έν τη κτχή τυ, νά νγρφή 'συντγάς, νά χρηγη, νά κτσκευάζη, νά πρσκευάζη! κί πρμηθεύη κι έξυσιδτή την χρήγησιν κί ιρμήθειν τιύτων ελεγχμένων φρμάκων ί ήθελν κθρισθή ιέν τη δηγί' (β) έάν τ ρηθέν πρόσωπν ευνι φρμκπιός, θέλει είνι δηγί 'άπγρεύυσ εις υτόν νά έχη έν τη κτχή τυ, νά κτσκευάζη, πρσκευάζη κι π:ρσμηθεύη κί νά έπιβλέπη κί έλέγχη την κτσκευήν, πρσκευήν κί πρμήθειν τιύτων ελεγχμένων φρμάκων ώς ήθελε κθρισθή έν τη δηγί. (3) Ό Υπυργός δύντι κθ' ινδήπτε χρόνν νά δώση όδηγίν άκυρυσν ή άνστέλλυσν, ινδήπτε δθεΐσν ύπ* ύτΰ όδηγίν δυνάμει τΰ εδφίυ (2) νωτέρω ή άκυρΰσν ίτνδήπτε όδηγίν ύτυ δυνάμει τυ πρόντς εδφίυ δι* ής ή ύτω δθείσ δηγί νστέλλετι. (4) Ό Υπυργός μέριμν ύτως ώστε άντίγρφν ισδήπτε δηγίς δθείσης ύπ* ύτρΰ δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ έπιδίδητι εις τ πρόσωπν είς δ άϋτη άφρ κί 'μέριμν ύτως ώστε γνωστπίησις της τιύτης δηγίς νά δη μσιεύητι είς την έπίσημν εφημερίδ της Δημκρτίς. (5) 'Οδηγί εκδθείσ δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ ισχύει δτν άντίγρφν τύτης έπιδσθή είς τό πρόσωπν εις δ υτή άφρ. (6) Ή πράδσις δηγίς δθείσης δυνάμει τυ εδφίυ (2) νωτέρω συνιστά δίκημ. 14. (1) Έν περιπτώσει ^πρδόσεως ύπό τίνς ίτρΰ των κνό Όδη/ίι νισμών των εκδθέντων συμφώνως πρς την πράγρφν (η) ή (θ) άπγρεύυτΰ άρθρυ 11(2) τυ πρόντς Νόμυ ή των δρων δείς έκδ ιτ η ν εκθείσης δυνάμει των κννισμών των γενμένων συμφώνως πρς την νής >τ ή νπ ρώς εΐρητι πράγρφν (θ), ό Υπυργός δύντι, τηρυμένυ τυ μήθειν, κλπ. άρθρυ 15 τΰ πρόντς Νόμυ, κί συμφώνως πρς υτό, νά δώση ελεγχμένων όδηγίν έν σχέσει πρς τν έν λόγω ίτρόν άπγρεύυσν είς f a PV aym? υτόν νά νγρφή συντγήν, νά χρηγη κί πρμηθεύη φάρμκ κλπ ι ε1ς κί νά έξυσιδτή την χρήγησιν κί πρμήθειν τιύτων έλεγχ άλλςπεριμένων φρμάκων ώς ήθελε κθρισθή έν τη δηγί. πτώσεις. (2) Έάν ό Υπυργός είνι της γνώμης δτι ιτρός τις, δντίτρς ή κτηνίτρς μετά τήν ένρξιν της ισχύς τυ πρόντς εδφίυ νέγρψε ή νγράφει συντγάς, έχρήγηε ή χρηγεί, έπρμήθευσε ή πρμηθεύει, εξυσιδότησε ή εξυσιδτεί τήν χρήγησιν ή πρμήθειν ιυδήπτε ελεγχμένυ φρμάκυ κτά 'άνεύθυνν τρόπν, δύντι τηρυμένων των άρθρων 15 ή 16 τυ πρόντς Νόμυ κι συμφώνως πρς τύτ, νά δίδη όδηγίν έν σχέσει πρς τν έν λόγω ίτρόν, όδντίτρν ή κτηνίτρν άπγρεύυσν είς υτόν νά νγρφή συντγάς, νά χρηγη κί πρμηθεύη τά τιύτ ελεγχόμεν φάρμκ κθώς κί νά έξυσιδτή τήν χρήγησιν κί πρμήθειν τιύτων ελεγχμένων φρμάκων ώς ήθελε κθρισθή έν τη δηγί. (3) Τιύτη πράδσις ώς νφέρετι έν τω έδφίω (1) νωτέρω δεν συνιστά δίκημ ύχ ήττν συνιστά δίκημ ή πράβσις δηγίς δυνάμει τυ εδφίυ (1) ή (2) νωτέρω.

10 Ν. 29/ Ερεηνόά IS. (1) Έάν ό 'Υπυργός θεωρή δτι υφίστντι λόγι δι την fm ύφτσι^τι * KOOcav δηγίς συμφώνως πρς τό εδάφιν (1) τυ άρθρυ 14 τυ λόγι διά πρόντς Νόμυ, λόγω τιύτης διγωγής υπό τίνς Ιτρύ ώς vs.iyiav νφέρετι υτόθι, ή δι τήν έκδσιν δηγίς δυνάμει τυ εδφίυ ί.υν'λιπ ιί). ^2), τυ ρηθέντς άρθρυ λόγω τιύτης διγωγής υπό τίνς ΐιρ>Γ>,...,>Gf)o.) Μ δντιάτρυ ή κτηνιάτρυ ώς νφέρετι έν τω ρηθέντι έδφίω (2) δτς δύντι ν πρπέμψη τήν ύπόθεσιν είς Δικστικήν Έπιτρπήν συγκρτύμενη ν πρς τόν σκπόν τύτν σύμφωνς πρς τάς κλύθυς διτάξεις τυ πρόντς Νόμυ κι πτελεί κθήκν τής Δικστικής Επιτρπής ν έξετάση τήν ύττόθεσιν κι νά ύπδάλη έκθεσιν πρς τόν Ύπυργόν. (2) Έν τω πρόντι Νόμω «ό κθ* δ» έν σχέσει πρς πρπμπήν δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ, ση μίνει τόν ίτρόν, όδντίτρν ή κτηνίτρν έν σχέσει ιτρός τόν όπιν έγένετ ή πρπμπή. (3) 'Οσάκις () έν περιπτώσει πρπμπής νφερμένης είς έκδσιν δηγίς δυνάμει τυ ρηθέντς εδφίυ (1), ή Δικστική Επιτρπή πφίνετι τι δέν έγένετ τιύτη πράδσις ύπό τυ κθ' δ ή πρπμπή ή πφίνετι δτι έγένετ τιύτη πράδσις άλλ δεν συνιστά τήν έκδσιν δηγίς δυνάμει τυ ώς εϊρητι εδφίυ έν σχέσει πρς τόν κθ' δ ή πρπμπή' ή (β) έν περιπτώσει κθ' ην πρπμπή τις άφρωσ είς τήν έκδσιν δηγίς δυνάμει τυ ώς εϊρητι εδφίυ (2), ή Δικστική Επιτρπή πφίνετι δτι δέν πρετηρήθη τιύτη διγωγή ύπό τυ κθ' υ ή πρπμπή ή πφίνετι δτι πρετηρήθη τιύτη διγωγή ύπό τυ κθ* δ ή πρπμπή άλλ δέν συνιστά τήν έκδσιν δηγίς δυνάμει τυ ώς εϊρητι εδφίυ (2) έν σχέσει πρς υτόν, ό Υπυργός εκδίδει σχετικήν γνωστπίησιν έπιδιδσμένην είς τόν κθ' δ ή πρπμπή. (4) Όσάκις ή Δικστική 'Επιτρπή ευρίσκει () έν περιπτώσει κθ' ην πρπμπή άφρωσ είς τήν έκδσιν δηγίς δυνάμει τυ ώς εϊρητι εδφίυ (1), δτι έγένετ τιύτη ώς εϊρητι πράδσις ύπό τυ κθ' δ ή πρπμπή, ή. (β) έν περιπτώσει κθ' ην νφρά άφρωσ είς τήν έκδσιν δηγίς δυνάμει τϋ ώς εϊρητι εδφίυ (2), δτι πρετηρήθη τιύτη διγωγή ώς εϊρητι ύπό τυ κθ' δ ή πρπμπή κι εΐνι τής γνώμης δτι δηγί δυνάμει τυ έν λόγω εδφίυ έδει νά έκδσθή έν σχέσει πρς υτόν, ή Δικστική 'Επιτρπή περιλμβάνει έν τή εκθέσει υτής σύστσιν περί τύτυ άνφέρυσν τά ελεγχόμεν φάρμκ άτιν υτή θεωρεί δτι δέν νά κθρισθώσιν 'έν τή δηγί ή άνφέρυσν δτι ή δηγί δέν νά κτθρίζη άπντ τά ελεγχόμεν φάρμκ. (5) Όσάκις ή Δικστική Επιτρπή πρδίνη είς τιύτην ώς εϊρητι σύστσιν, ό Υπυργός μέριμν ώστε νά έπιδθή γνωστπίησις είς τόν κσ$* δ ή πρπμπή, κτά πόσν δτς πρτίθετι ή μή νά έκδώση όδηγίν δυνάμει τύτης, κΐ όσάκις πρτίθετι νά πράξη ϋτω, ή γνωστπίησις () περιέχει τυς δρυς τής πρτεινμένης Οδηγίς' κι (β) πληρφρεί τόν κθ' δ ή πρπμπή δτι θά μελετηθώσιν 'ιιδήπτε πρστάσεις άφρώσι >ε1ς τήν ύπόθεσιν ΐτινες ήθελν γίνει ύπ' ύτΰ εγγράφως πρς τόν Ύπυργόν εντός εικσικτώ ήμερων άπό τής ημερμηνίς επιδόσεως της γνωστπιήσεως.

11 581 Ν. 29/77 (6) Έάν ίιδήπτε τιΰτι πρστάσεις ληψθώσιν ύττό τυ Υπυργύ εντός της ως εΐρητι πρθεσμίς, δτς πρπέμπει την ύπόθεσιν εις Συμβυλ.ευτικόν Σώμ συγκρτύμενν πρς τόν σκπόν τύτν συμφώνως πρς τάς κλύθυς διτάξεις τυ πρόντς Νόμυ, θέλει δέ είνι κθήκν τυ Συμβυλευτικύ Σώμτς ν μελετήση την ύπόθεσιν κι ν συμβυλεύση τόν Ύπυργόν περί της ένσκήσεως της δυνάμει τΰ εδφίυ (7) εξυσίς ύτΰ. (7) Μετά την πρέλευσιν της ώς εΐρητι πρθεσμίς των εικσικτώ ήμερων κί, εν τη περιπτώσει νφράς είς Συμβυλευτικόν Σώμ δυνάμει τΰ εδφίυ (6) νωτέρω, άφΰ ιμελετήση την συμβυλήν τυ έν λόγω συμβυλίυ, ό Υπυργός δύντι είτε () νά έκδώση έν σχέσει πρς τόν κθ' δ ή πρπμπή όδηγίν δυνάμει τΰ εδφίυ (1), ή, ώς ήθελεν εΐνι ή περίπτωσις τΰ εδφίυ (2) τ;ΰ άρθρυ 14 τΰ πρόντς Νόμυ κθρίζυσν άπντ ή τίν των ελεγχμένων φρμάκων άτιν νφέρντι έν τη υστάσέι τής Δικστικής 'Επιτρπής' ή (β) νά διάτξη δπως ή ύπόθεσις πρπεμφθή έκ νέυ είς την Διίκστικήν Έπιτρπήν ή νά πρπεμφθή είς έτέρν Δικστικήν Έπιτρπήν συγκρτυμένην ώς εΐρητι νωτέρω' ή (γ) νά διάτξη δπως μή ληφθώσιν ιδήπτε έτερ διβήμτ έν τη ρηθείση υπθέσει δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ. (8) Όσάκις ύπόθεσις πρπέμπετι ή επνφέρετι είς Δικστικήν Έπιτρπήν δυνάμει τΰ εδφίυ (7) νωτέρω ϊ διτάξεις τών εδφίων (2) εως (7) νωτέρω εφρμόζντι ώς έάν ή ύπόθεσις εΐχεν άνφερθή είς τήν Δικστικήν Έπιτρπήν συμφώνως πρς τ εδάφιν (1) νωτέρω, πότε πύη ισχύυσ ιδήπτε άπόφσις, σύστσις, ή συμβυλή ληφθείσ ή δθείσ έν σχέσει πρς τήν ύπόθεσιν άνφρικώς πρς τάς έν λόγω διτάξεις. 16. (1) Έάν ό Υπυργός κρίνη δτι υπάρχυν λόγι διά τήν έχδ Πρσωρινύ σιν δηγίς δυνάμει τΰ εδφίυ (2) τΰ άρθρυ 14 έν σχέσει πρς δδγ ιυ ίι Τ ν Γ r Λ. '»c, '..,, Κ ~ Γ,, δυνάμει τΰ ιτρν τίν, όδντιτρν ή κτηνιτρν λόγω τιύτης διγωγής υπ ά:)6ρ υ ύτΰ ώς νφέρετι έν τω ρηθέντι έδφίω κί λόγω τΰ δτι τά 14(2). περισττικά τής υπθέσεως άπιτΰσι τήν έκσιν τής τιύτης δηγίς ώς ΐόν τε τάχιστ, ΰτς δύντι, ύπό τήν έπιφύλξιν τών κλύθων διτάξεων τΰ πρόντς άρθρυ, νά έκδώση τιύτην όδηγίν έν σχέσει πρς υτόν δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ. Όδηγί τις εκδθείσ δυνάμει τΰ άρθρυ 14(2) έν σχέσει πρς τ πρόν άρθρν δύντι νά κθρίζη τιΰτ ελεγχόμεν φάρμκ ώς ό Υπυργός ήθελε θεωρήσει πρέπν. (2) Όσάκις ό Υπυργός πρτίθετι νά έκδώση τιύτην όδηγίν ώς εΐρητι δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ ύτς πρπέμπει τήν ύπόθεσιν είς έπγγελμτί'κόν σώμ συγκρτύμενν πρς τΰτ συμφώνως πρς τάς κλύθυς διτάξεις τΰ πρόντς Νόμυ, κί () πτελεί κθήκν τΰ σώμτς, άφΰ πράσχη είς τόν κθ' δ ή πρπμπή τήν εύκιρίν εμφνίσεως ενώπιν τυ κί κράσεως ύπό τΰ σώμτς, νά έξετάση τά περισττικά τής υπθέσεως κθ* δ μέτρν τΰτ είνι γνωστά είς υτό, κί ύπβάλη έ*κθεσιν είς τόν Ύπυργόν κτά πόσν ή πληρφρί ενώπιν ύτΰ θεωρείτι ύπ' ύτΰ ευλόγως ώς δικιλγύσ τήν γνώμην δτι υπήρξε τιύτη διγωγή ύπό τΰ κθ' δ ή πρπμπή ί νφέρετι έν τω άρθρω 14(2) τΰ πρόντς Νόμυ' κί (β) ό Υπυργός δεν θά έκδίδη δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ τιύτην όδηγίν ώς εΐρητι έν σχέσει μέ τόν κθ' δ ή πρπμπή έκτς έάν τ σώμ ύπβάλη εκθεσιν δτι ή ενώπιν ύτΰ πληρφρί θεωρείτι ύπ' ύτΰ ευλόγως ώς δικιλγύσ τιύτην γνώμην.

12 Ν. 29/ (3) Έν ΐώ πρόντι Νόμω «ό κθ' ΰ» ή πρπμπή έν σχέσει πρς πρπμπήν δυνάμει τυ εδφίυ (2) νωτέρω σημίνει τόν ίτρόν, όδντίτρν ή κϊτηνίτρν έν σχέσει πρς τν όπιν έγένετ ή πρπμπή. (4) 'Οσάκις ό Υπυργός έκδίδη τιύτην όδηγίν ώς εΐρητι δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ ύτς πρπέμπει μέσως, εάν δεν ^ΧΠ ^δη διπράξει τύτ, την ύπόθεσιν εις Δικστικήν Έπιτρπην συμφώνως πρς τό άρθρν 15(1) τΰ πρόντς Νόμυ. (5) Ύπό την έπιφύλξιν τυ εδφίυ (6) κτωτέρω ώς περίδς ισχύς δηγίς εκδθείσης δυνάμει τΰ άρθρυ 14(2) τΰ πρόντς Νόμυ κι άφρώσ είς τό πρόν άρθρν θεωρείτι ή περίδς των εξ εβδμάδων ή ρχμένη άπό της ημερμηνίς κθ' ην ή δηγί τίθετι έν ίσχύϊ. (6) 'Οσάκις δηγί τις δυνάμει τυ άρθρυ 14(2) τΰ πρόντς Νόμυ ήθελεν έκδθή έν σχέσει πρς πρόσωπν τι δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ κι ή ύπόθεσις ήθελε πρπεμφθή είς Δικστικήν Έπιτρπην συμφώνως πρς τό άρθρν 15(1), ό Υπυργός δύντι εκάσττε δι' έγγρφυ γνωστπιήσεως επιδιδόμενης είς τό πρόσωπν είς τό όπιν ή δηγί άφρ νά πρτείνη ή νά πρτείνη περιτέρω την περίδν ισχύς της έν λόγω δηγίς δι* ετέρς είκσικτώ ημέρς άπό τυ χρόνυ κθ* σν ή τιύτη περίδς ήθελεν άλλως εκπνεύσει, άλλ δέν θά πρτείνη τύτην ή δεν θά πρτείνη τύτηιν περιτέρω άνευ της συνινέσεως της έν λόγω Δικστικής Επιτρπής ή, έάν ή ύπόθεσις εχη ήδη πρπεμφθή είς έτερν Δικστικήν Έπιτρπην συμφώνως πρς τό άρθρν 15(7) τυ πρόντς Νόμυ, τής ετέρς τιύτης. Δικστικής Επιτρπής. (7) 'Οδηγί δυνάμει το άρθρυ 14(2) τυ πρόντς Νόμυ δθείσ έν σχέσει πρς πρόσωπν τι δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ, έκτς έάν υτή Εχη πρηγυμένως άκυρωθή δυνάμει τυ άρθρυ 17(3) τυ πρόντς Νόμυ, πύει ισχύυσ έπί τη έπελεύσει ιυδήπτε των κτωτέρω συμδεδηκότων, ήτι: () τής επιδόσεως είς τό έν λόγω πρόσωπν γνωστπιήσεως δυνάμει τυ άρθρυ 15(3) τυ πρόντς Νόμυ άφρώσης είς τήν ύπόθεσιν τυ" (β) τής επιδόσεως είς τό έν λόγω πρόσωπν γνωστπιήσεως δυνάμει τυ άρθρυ 15(5) τυ πρόντς Νόμυ άφρώσης είς τήν ύπόθεσιν τυ δτι ό 'Υπυργός δέν πρτίθετι νά έκδώση όδηγίν δυνάμει τΰ άρθρυ 14(2) τΰ πρόντς Νόμυ κτόπιν συστάσεως τής Δικστικής Επιτρπής δτι ή τιύτη δηγί δέν νά έκδθή* (γ) τής επιδόσεως είς τό έν λόγω πρόσωπν ντιγράφυ τιύτης δηγίς εκδθείσης έν σχέσει πρς υτόν συμφώνως πρς τό άρθρν 15(7) τΰ πρόντς Νόμυ' (δ) τής εκδόσεως διτγής ύπό τΰ Υπυργύ συμφώνως πρς τό άρθρν 15(7) δτι υδεμί περιτέρω διδικσί θά λά6η χώρν δυνάμει τΰ άρθρυ 15" (ε) τής εκπνής τής περιόδυ ισχύς τής δηγίς δυνάμει τΰ άρθρυ 14(2) τής εκδθείσης δυνάμει τΰ πρόντς άρθρυ. Διτάζεις συμπληρωμτικά! των άρθρων 1 5 κι Ι (1) Αϊ διτάξεις τΰ Δευτέρυ Πίνκς τΰ πρόντς Νόμυ ισχύυν έν σχέσει πρς τήν σύστσιν κι διδικσίν ισδήπτε Δικστικής Επιτρπής, συμ&υλευτικΰ σώμτς ή έπγγελμτικΰ σώμτς διριζμένυ διά τυς σκπύς τΰ άρθρυ 15 ή 16 τΰ πρόντς Νόμυ κι έν σχέσει πρς έτερ ζητήμτ νφερόμεν είς τά έν λόγω άρθρ.

13 583 Ν. 29/77 (2) Ό Υπυργός μεριμνά ώστε άντίγρφν ισδήπτε διτγής ή δηγίς εκδθείσης ύπ' ύτυ δυνάμει τυ άρθρυ 15(7) τυ πρόντς Νόμυ η ισδήπτε δηγίς εκδθείσης υπ' ύτυ συμφώνως πρς τ άρθρν 15 έπιδθή εις ινδήπτε πρόσωπν είς τ όπιν ϋτη άφρ κι μέριμν ωσύτως ώστε γνωστπίησις της τιύτης δηγίς ώς κι άντίγρφν ισδήπτε τιύτης γνωστπιήσεως έπιδθή δυνάμει τΰ άρθρυ 16(6) τΰ πρόντς Νόμυ κι δημσιευθή είς την έπίσημν εφημερίδ της Δημκρπίς. (3) Ό Υπυργός δύντι κθ' ινδήπτε χρόνν νά δώση όδηγίν: () άκυρϋσν ή άνστέλλυσν ινδήπτε όδηγίν δθεΐσν ύπ 1 ύτυ συμφώνως πρς τό άρθρν 15(7) τΰ πρόντς Νόμυ ή άκυρϋσν ινδήπτε όδηγίν ύτυ δυνάμει τυ πρόντς εδφίυ δι' ης ή ύτω δθείσ δηγί νστέλλετι' ή (β) άκυρϋσν ινδήπτε όδηγίν δθεΐσν ύπ' ύτυ δυνάμει τυ άρθρυ 16 τύ πρόντς Νόμυ, κι μέριμν ώστε άντίγρφν ισδήπτε δηγίς άύτΰ δυνάμει τΰ πρόντς εδφίυ έπιδθη εις τό πρόσωπν είς τό όπιν υτή άφρ κι γνωστπίησις τύτης δημσιευθή ώς πρείρητάι. (4) 'Οδηγί εκδθείσ δυνάμει τΰ άρθρυ 14(1) ή (2) τυ πρόντς Νόμυ ή δυνάμει τΰ εδφίυ (3) νωτέρω τίθετι έν ίσχύϊ άμ τή έπιδόσει ντιγράφυ τύτης είς τό πρόσωπν είς τό όπιν υτή άφρ. 18. (1) Έάν ό 'Υπυργός θεώρηση δτι υφίσττι κινωνικόν πρό Εξυσί δι βλήμ πρξενύμενν ύπό της εκτετμένης κκής χρήσεως έπικιν ληψινπληρδύνων ή άλλως επιβλβών φρμάκων, ύτς δύντι ι' εγγράφυ φριώνπρά γνωστπιήσεως επιδιδόμενης είς ινδήπτε ίτρόν ή φρμκπιόν ιτ Ρ ων, Φ Ρ" ή εξυσιδτημέν ν πωλητήν δηλητηρίων, νά πίτηση πρ' ύτυ κλπ.,ένώρίδπως πράσχη πρς τν Ύπυργόν, έν σχέσει πρς ινδήπτε τι σμένιςπεΰτ φάρμκν ώς κθρίζετι έν τή γνωστπιήσει κι έν σχέσει ριττώσεσι. πρς ινδήπτε ύτω κθριζμένην περίδν, τιύτ στιχεί, ώς ήθελν κθρισθή έν τή γνωστπιήσει, έν σχέσει πρς τάς πσότητς, τν ριθμόν, κι την συχνότητ τών περιπτώσεων κθ' άς τά τιύτ φάρμκ: () έν τή περιπτώσει ιτρύ, άνεγράφησν διά συντγών ή έχρηγήθησν ή έπρμηθεύθησν ύπ' ύτυ" ή (β) έν τή περιπτώσει φρμκπιύ, έπρμηθεύθησν ύπ' υτύ' ή (γ) έν τή περιπτώσει εξυσιδτημένυ πωλητύ δηλητηρίων, έπρμηθεύθησ/ κπά την συνήθη άσκησιν της επιχειρήσεως υτύ έν 'ιωδήπτε ύπσττικώ κειμένω ώς ήθελε κθρισθή έν τή γνωστπιήσει. (2) Γνωστπίησις δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ δύνττι νά πίτηση δπως ιδήπτε τιύτ στιχεί πρσχεθώσι κτά τιύτν τρόπν κι εντός τιύτυ χρόνυ ώς ήθελε κθρισθή έν τη γνωστπιήσει, έάν δε ύτη έπιδθή είς φρμκπιόν ή έξυσιδτημένν πωλητήν δηλητηρίων, δύντι νά άπιιτηθή πρ' ύτυ δπως πράσχη τά νόμτ κι διευθύνσεις τών Ιτρών ΐτινες έξέδωκν συντγάς βάσει τών όπιων έπρμηθεύθησν ιδήπτε επικίνδυν ή άλλως επιβλβή φάρμκ, είς τά όπΐ νφέρετι ή γνωστπίησις, άλλ δεν δύντι νά πίτηση πρ' ιυδήπτε πρσώπυ νά πράσχη ιδήπτε στιχεί άφρώντ είς την τυτότητ ιυδήπτε πρσώπυ διά τό όπιν άνεγράφη συντγή διά τό τιύτ φάρμκν ή πρς τό όπιν τό τιύτ φάρμκν έχρηγήθη ή έπρμηθεύθη.

14 Ν. 29/ Μέρς ν. ΕΛΕΓΧΟΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΕΝ ΔΙΑΜΕΤΑΚΟΜΙΣΕΙ 19. ^(1) >ύδέν έλεγχόμενν φάρμκν δύντι νά άχθη 6πό δι μετκόμισιν έν τη Δημκρτί έκτς: Ελεγχόμεν φάρμκσίν (3) Πρόσωπν τι διπράττει δίκημ έν άν«~υ ευλόγυ δικιλγίς (τό βάρς της πδείξεως της πίς φέρει ύτς) πρλείπη νά συμμρφωοή πρς ίνδήπτε άπίτησιν έπιβλλόμένην ύτώ δυνάμει τυ εδφίυ (1) νωτέρω. (4) 'Πρόσωπν τι διπράττει δίκημ έάν έν τη πρσπάθει τυ νά συμμρφωθη πρς άπίτησιν έπιβληθεΐσν ύτω δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ πρέχη ίνδήπτε πληρφρίν την πίν τύτ γνωρίζει δτι εΐνι ψευδής έν υσιώδη λεπτμέρει ή' άμελώς πρέχη ινδήπτε πληρφρίν ήτις είνι ψευδής. ιμει, κμίσει. y («) έάν τ ελεγχόμεν φάρμκ τελύν ύπό διμετκόμισιν κθ' όδόν Ιχ τίνς χώρς έξ ής είνι νόμιμς ή εξγωγή υτών, είς έτέρν χώρν έν ή τύτ νμίμως δύνντι νά είσχθώσι' κί (β) σάκις τά ελεγχόμεν φάρμκ πρερχόμεν έκ χώρς μή μέλυς της Ενιίς Συμβάσεως ή της Συμβάσεως έπι των Ψυχτρόπων Ουσιών, συνδεύντι ύπό έγκυρυ κί έν Ισχύϊ τελύσης άδεις εξγωγής ή νλόγως της περιπτώσεως, πιστπιητικί) λλγής κτευθύνσεως. (2) 'Οσάκις ιδήπτε ελεγχόμεν φάρμκ 6πό διμετκόμισιν συνδεύντι ύπό άδεις εξγωγής ή πιστπιητικύ λλγής κτευθύνσεως κί ό Τελώνης ευλόγως πιστεύει δτι ή τιύτη άδει ή πιστπιητικόν είνι ψευδές ή ελήφθη διά δόλυ ή εκυσίως γενμένης ψευδύς πρστάσεως, υσιώδυς τινός γεγνότς, ό Τελώνης δύντι κτά νόμν νά κτάσχη κι κτκράτηση τά ελεγχόμεν φάρμκ είς τά όπι ή τιύτη άδει ή πιστπιητικόν νφέρετι. Τά ελεγχόμεν φάρμκ άφίεντι ελεύθερ ευθύς ώς ό Τελώνης ήθελε πεισθή δτι ή τιύτη άδει ή πιστπιητικόν είνι Ιγκυρν ή δτι δεν ελήφθη διά δόλυ ή ψευδών πρστάσεων ώς έν τις νωτέρω. (3) 'Οσάκις ελεγχόμεν φάρμκ ύπό διμετκόμισιν δεν συνδεύντι ύπό δείς εξγωγής ή πιστπιητικύ λλγής κτευθύνσεως, ώς έκ τΰ γεγνότς δτι τύτ πρέρχντι έκ χώρς μή Μέλυς τής 'Ενιίς Συμβάσεως ή της Συμβάσεως επί των Ψυχτρόπων Ουσιών, κί ό Τελώνης ευλόγως πιστεύει δτι τά τιύτ φάρμκ μετφέρντι κτά πράνμν τρόπν ή διά πράνμν σκπόν ή δτι τελύν ύπό διμετκόμισιν έπι τω τέλει εισγωγής υτών είς έτέρν χώρν κτά πράβσιν των νόμων τής χώρς τύτης, ύτς δύντι κτά νόμν νά κτάσχη κί κτκράτηση τά ελεγχόμεν φάρμκ. (4) 'Οσάκις έλεγχόμενν φάρμκν άχθέν έν τη Δημκρτί ύπό διμετκόμισιν έκφρτυτι ή μετφρτυτι έν τη Δημκρτί, τύτ τελεί ύπό τόν Μλεγχν τυ Τελώνυ κί μετφέρετι μόνν κτόπιν 'Αδείς Μετφράς χρηγύμενης συμφώνως πρς τό άρθρν 20 τυ πρόντς Νόμυ, κι συμφώνως πρς τυς δρυς τής τιύτης άδεις. (5) Ουδέν των έν τω πρόντι άρθρω διλμβνμένων δύντι νά έρμηνευθή ώς τυγχάνν εφρμγής επί ελεγχμένων φρμάκων τελύντων ύπό διμετκόμισιν διά τυ τχυδρμείυ ή διά τής ενερίυ δύ, έφ' δσν τό ερσκάφς ύπερίπττι της Δημκρτίς χωρίς νά πρσγειυτι ή έπι ελεγχμένων φρμάκων τιύτων πστήτων ώστε κλή τη πίστει τύτ νά λγίζωντι μέρς των 'ιτρικών ίτρμηθειών πντός πλίυ ή ερσκάφυς.

15 585 Ν. 29/ (1) 'Απγρεύετι : "Αδει () ή μετκίνησις πνιτός ελεγχμένυ φρμάκυ έκ τυ μετά μετφράς, φρικΰ μέσυ, δι' δ ήχθη έν τη Δημκρπί ύπό διμετκόμισιν' ή (β) κθ' ινδήπτε τρόπν μετφρά πνιτός τιύτυ ελεγχμένυ φρμάκυ έν τη Δημκρτί κθ' ινδήπτε χρόνν. μετά τήν μετκίνησιν ύτΰ έκ τυ τιύτυ μετφρικύ μέυ, έκτς δυνάμει δείς, έν τω κθωρισμένω τύπω, κι έν τω πρόντι Νόμω νφερμένης ώς «"Αδει Μετφράς» εκδιδμένης ύπό τυ Υπυργύ. Ό 'Υπυργός κέκτητι έν πάση περιπτώσει δικριτικήν έξυσίν εκδόσεως η μη της 'Αδείς Μετφράς. (2) 'Απγρεύετι ή έκδσις Αδείς Μετφράς δι την μετκίνησιν πντός τιύτυ ελεγχμένυ φρμάκυ εις ινδήπτε μετφρικόν μέσν έπί τω τέλει μετφράς ύτΰ έκτς της Δημκρτίς, μέχρις δ πρσχθη τω Υπυργώ έγκυρς κι έν ίσχύϊ άδει εξγωγής ή πιστπιητικόν λλγής κτευθύνσεως" τ πρόν εδάφιν δεν τυγχάνει εφρμγής εις περιπτώσεις κθ' άς τ έλεγχόμενν φάρμκν πρέρχετι έκ χώρς μη Μέλυς τής Ενιίς Συμβάσεως ή τής Συμβάσεως έπί των Ψυχτρόπων Ουσιών. (3) ΑΙ διτάζεις τυ πρόντς άρθρυ δεν τυγχάνυσιν εφρμγής έπι ελεγχμένων φρμάκων ύπό διμετκόμισιν διά ίυ Τχυδρμείυ. 21. Ουδείς δύντι κτά νόμν νά ύπγάγη έλεγχόμενν φάρμ "Απγόρευσις κν ύπό διμετκόμισιν εις ινδήπτε κτεργσίν ήτις ήθελε πρβιάσεως,,, Λ ',. > ~,. «' ν,, ' C «c ' c ελεγχμένων μετβάλει τήν φυσιν υτύ ή εκυσίως νί άνιξη ή διάρρηξη συσκευ φρμάκων, σίν περιέχυσν έλεγχόμενν φάρμκν ύπό διμετκόμισιν έκτς δυνάμει δηγιών τΰ Ύπυργΰ κι κθ' δν τρόπν ήθελεν δτς εκάσττε κθρίσει. 22. (1) Έ'κτός δυνάμει πιστπιητικύ λλγής κτευθύνσεως έν 'Αλλγή τω κθωρισμένω τύπω πγρεύετι πάσ λλγή κτευθύνσεως, κ τευθύνπρός κτεύθυνσιν έτέρν ή τήν άρχικήν ελεγχμένυ φρμάκυ ^"^«poip* 0 άχθέντς έν τή Δημκρπί ύπό διμετκόμισιν. Έν τη περιπτώσει μάκων. ελεγχμένυ φρμάκυ ύπό διμετκόμισιν, συνδευόμενυ ύπό δείς εξγωγής ή πιστπιητικύ λλγής κτευθύνσεως εκδθείσης ύπό τής ρμδίς ρχής ετέρς τινός χώρς, ώς χώρ πρρισμύ τΰ ελεγχμένυ φρμάκυ λγίζετι ή χώρ, ήτις κθρίζετι έν τή τιύτη άδει εξγωγής ή πιστπιητικί λλγής κτευθύνσεως ώς ή χώρ τΰ ρχικύ πρρισμύ. (2) Ό 'Υπυργός κέκτητι δικριτικήν έξυσί/ εκδόσεως πιστπιητικύ λλγής κτευθύνσεως άνφρικώς πρς ινδήπτε έλεγχόμενν φάρμκν ύπό διμετκόμισιν, έφ* δσν ήθελε πρσχθη ύτω έγκυρς κι εισέτι έν ίσχύϊ άδει εισγωγής, εκδθείσ ύπό τής ρμδίς ρχής τής χώρς, εις ην σκπεϊτι ή λλγή κτευθύνσεως τΰ ελεγχμένυ φρμάκυ, ή έφ' δσν ή χώρ υτή δεν είνι μέλς τής Ενιίς Συμβάσεως ή τής Συμβάσεως έπι των Ψυχτρόπων Ουσιών, έφ' δσν ήθελν πρσχθη ύτω στιχεί έμφίνντ δτι τ έλεγχόμενν φάρμκν πστέλλετι κτά νόμιμν τρόπν κι διά τν πρέπντ σκπόν. (3) Τ πιστπιητικόν λλγής κτευθύνσεως εκδίδετι εις διπλύν' τ εν άντίγρφν συνδεύει τ έλεγχόμενν φάρμκν έπί τή εξγωγή ύτΰ έκ τής Δημκρτίς κι τό έτερν πστέλλετι ύπό τΰ Ύπυργΰ ευθέως εις τήν άρμδίν ρχήν τής χώρς ε'ις ήν ή πστλή κτευθύνετι κτόπιν τής γενμένης λλγής κτευθύνσεως.

16 Ν. 29/ "Εννι τϋ δρυ «μετφρικί' μέν», Κ.ΛΤί. Διάφρ δικήμτ. (4) "Λμ τη έκδόσει πιστπιητικύ λλγής κτευθύνσεως, ή άδει εξγωγής ή πιστπυιητικόν λλγής κτευθύνσεως ήτις τυχόν ήθελε συνδεύει τ έλεγχόμενν φάρμκν κτά την άφιξιν άύτΰ εις την Δημκρτίν κτκρτείτι ύπό τϋ 'Υπυργύ κι επιστρέφετι εις την έκδώσσν την τιύτην άδειν ή πιτπιητικόν λλγής κτευθύνσεως ρχήν, εις ήν άνκινύτι συγχρόνως κΐ τ όνμ τής χώρς εις ήν τ τιύτ φάρμκν πεστάλη μετά την γενμένην άλλγήν κτευθύνσεως. 23. Έν τω πρόντι Μέρει τυ πρόντς Νόμυ : () ό δρς «μετφρικόν μέσν» περιλμβάνει πλΐν, τχύπλυν σκάφς, μηχνκίνητν όχημ, ερσκάφς, σιδηρόδρμν κι πάν έτερν μέσν μετφράς δι τυ όπιυ εμπρεύμτ δύνντι νά άχθώσιν έν τη Δημκρτί ή νά έξχθώσιν έξ υτής' (β) ό δρς «πιστπιητικόν άλλλγής κτευθύνσεως» σημίνει πιτπιητικόν εκδθέν ύπό τής ρμδίς ρχής, χώρς τινός, δι* ής διέρχετι έλεγχόμενν φάρμκν ύπό δίμετκόμισιν, επιτρέπν τήν άλλγήν κτευθύνσεως τυ τιύτυ φρμάκυ εις χώρν έτέρν ή την κθριζμένην έν τη δεί εξγωγής ώς χώρν τελικύ πρρισμύ, κι περιέχν πάν στιχεΐν άνγικίως διλμδνόμενν έν τη δεί εξγωγής, όμυ μετά τυ νόμτς τής χώρς έξ ής ή πστλή ρχικώς εξήχθη' (γ) ό δρς «άδει εξγωγής» σημίνει άδειν έκδιδμένην ύπό τής ρμδίς ρχής τής χώρς, έξ ής εξάγετι έλεγχόμενν φάρμκν, περιέχυσν πλήρη στιχεί τυ τιύτυ φρμάκυ ώς κΐ την πσότητ δι* ήν πρέχειτι ή άδει εξγωγής όμυ μετά των νμάτων κι διευθύνσεων τυ εξγωγέως κΐ τυ πρσώπυ είς τό όπιν τύτ πστέλλετι κι άνφέρυσν τήν χώρν είς την πίν πρόκειτι νά έξχθή κι τήν πρθεσμίν εντός τής όπις τύτ δέν νά έξχθή" (δ) ό δρς «ύπό διμετκόμισιν» σημίνει ληφθέν ή άπστλέν έξ ισδήπτε χώρς κι άχθέν έν τη Δημκρτί διά της ενερίυ ή υδάτινης δύ (είτε τύτ έκφρτυτι ή μετφρτυτι είς τήν Δημκρτίν ή δχι) πκλειστικώς κι μόνν έπί τω τέλει μετφράς ύτυ είς έτέρν τινά χώρν διά τυ ύτυ ή έτερυ μετφρικύ μέσυ. Μέρς VI. ΓΕΝ Ι ΚΑΙ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ 24. (1) Πάς όστις πρβίνει ή πρλείπει νά συμμρφωθή πρς Κννισμόν γενόμενν δυνάμει τυ πρόντς Νόμυ, πλην Κννισμύ δυνάμει τυ άρθρυ 11 (2) (η) ή (θ), εΐνι ένχς δικήμτς. (2) Πάς δστις πρβίνει ινδήπτε δρν άδεις εκδθείσης δυνάμει το άρθρυ 4 τυ πρόντς Νόμυ ή άδεις ή ετέρς εξυσιδτήσεως εκδθείσης δυνάμει Κννισμών εκδθέντων δυνάμει το πρόντς Νόμυ, μη ύσης άδεις εκδθείσης δυνάμει κννισμών εκδθέντων συμφώνως πρς τό άρθρν 11 (2) (θ), είνι ένχς δικήμτς. (3) Πρόσωπν τι διπράττει δίκημ έάν, έν τή πρσπάθει ύτυ νά έμφνισθή συμμρφύμενν πρς ινδήπτε ύπχρέωσιν πρχής πληρφρίς ήν τΰτ υπέχει δυνάμει ή λόγω κννισμών γενμένων δυνάμει τυ πρόντς Νόμυ, πρέχη ίνδήπτε πληρφρίν ήτις εΐνι έν γνώσει τυ ψευδής έν υσιώδη λεπτμέρει ή άμελώς πρέχη ίνδήπτε πληρφρίν ήτις είνι ψευδής.

17 587 Ν. 29/77 (4) Πρόσωπν τι διπράττει δίκημ έάν, πρς τν κπόν εξσφλίσεως δι' ευτόν η' δι* έτερν πρόσωπν της εκδόσεως ή ννεώσεως δείς η" ετέρς εξυσιδτήσεως δυνάμει το πρόντς Νόμυ ή δυνάμει ιωνδήπτε κννισμών γενμένων δυνάμει τυ πρόντς Νόμυ^ () πρσδίνη εις δήλωσιν ή πρέχη πληρφρίν ήτις είνι έν γνώσει τυ ψευδής είς υσιώδη τινά λετιτμέρειν ή άμελώς πρέχη 'ινδήπστε πληρφρίν ήτις ετνι ψευδής' ή (β) ττρσάγη ή άλλως χρησιμπΐή ινδήπτε διδλίν, άρχεΐν ή έτερν εγγρφν δπερ έν γνώσει τυ περιέχει δήλωσιν ή πληρφρίν ήτις είνι έν γνώσει τυ ψευδής εις υσιώδη τινά λεπτμέρειν. 25. Πάς δστις πειράτι νά διάπρξη δίκημ κτά πράδσιν Απόπειρ των διτάξεων τυ πρόντς Νόμυ, ή υπκινεί ή πειράτι νά ύπκι διπράξεως νήση έτερν πρόσωπν δπως διάπρξη τιύτν δίκημ, είνι εν "χήμτς, χς δικήμτς. 26. Πάς δστις έν τη Δημκρτί ΐιρέχει βήθειν ή υπκινεί τήν Βήθει ή διάπρξιν, έν ίωδήπτε τόπω κειμέίνω έκτς της Δημκρτίς, άδι ύπκίνησις κήμτς τιμωρυμένυ δυνάμει των διτάξεων τυ έν τω τόπω τύτω διπράξεως τελύντς έν ίσχύΐ ντιστίχυ Νόμυ, εΐνι ένχς δικήμτς. έκτόςτής 00 Δημκρτίς δυνάμει ντιστίχυ Νόμυ. 27. 'Οσάκις πδεικνύετι δτι ή υπό τίνς νμικύ πρσώπυ διά Αδικήμτ πρξις δικήμτς κτά ιτράδσιν των διτάξεων τυ πρόντς νμικών Νόμυ έγένετ τή συνινέσει ή τη συνενχή, ή δύντι νά άπδθή ^Ρ 00 "" 1^'. είς άμέλειν ίυδήπτε διευθυντύ, γρμμτέως ή έτερυ νλόγυ θέσεως υπλλήλυ τυ νμικύ πρσώπυ ή ίυδήπτε πρσώπυ φερμένυ ώς ενεργύντς υπό τιύτην Ιδιότητ, διά τ δίκημ τΰτ κρίνντι ένχι τόσν τ νμικόν πρόσωπν δσν κΐ ό έν λόγω υπάλληλς, μφότερι δέ υπόκειντι είς δίωξιν. 28. Τό Ύπυργικόν Συμδύλιν δύντι διά κννισμών νά Περιτέρω πρνή εξυσί () διά τήν έξίρεσιν, έν τιύτις περιπτώσεσιν ίι δυντόν κ* νρμών. νά κθρισθώσι (i) της εφρμγής ισδήπτε διτάξεως τυ πρόντς Νόμυ ήτις δημιυργεί δίκημ* ή (ii) της εφρμγής ισδήπτε των διτάξεων τυ περί Διικήσεως Τελωνείων Νόμυ κθ' ήν Ικτσιν δτι 82τϋΐ967. φρύν είς άπγόρευσιν ή ιτεριριμόν εισγωγής ή εξγωγής Ισχυύσης δυνάμει τυ άρθρυ 4 τυ πρόντς Νόμυ" (β) διά τήν έφρμγήν ισδήπτε τών διτάξεων τών άρθρων 15 εως 17 τυ πρόντς Νόμυ κι τυ Δευτέρυ Πίνκς τύτυ μεθ' ιωνδήπτε τιύτων τρππιήσεων ΐι ήθελν 'κθρισθή (i) έν σχέσει πρς 'ινδήπτε πρόθεσιν τυ Υπυργύ νά έκδίδη όδηγίν δυνάμει τυ άρθρυ 13(2) τυ πρόντς Νόμυ" ή (ii) διά τιύτυς σκπύς τών Κννισμών δυνάμει τυ πρόντς Νόμυ ώς ήθελε κθρισθή* (γ) διά τήν έφρμγήν ισδήπτε τών διτάξεων τυ πρόντς Νόμυ ή Κννισμών ή διτγμάτων επί τών υπλλήλων

18 Ν. 29/ ή ντιπρσώπων της Δημκρτίς ύπό την έπιφύλξιν τιύτων εξιρέσεων, πρσρμγών κι τρππιήσεων Τι ηοελν κορισθή. 29. (Ι) Άστυφύλξ ή έτερν πρόσωπν έξυιδτηθέν πρς τύτ δι γενικύ ή ειδικύ διτάγμτς τυ Υπυργύ κέκτητι έξυσίν πρς τόν κπόν εφρμγής τυ πρόντς Νόμυ δπως είσέρχητι είς ινδήπτε ύπσττικόν ένθ πρόσωπν τι σκεί την έπιχείρησιν τυ πράγωγυ ή πρμηθευτύ πντός ελεγχμένυ φρμάκυ κι πίτηση δπως πρσάγωντι ύτώ πρς έπιθεώρησιν άπντ τ βιβλί ή έγγρφ τά άφρώντ είς τάς περί τά τιύτ φάρμκ δσληψίς κι έπιθεωρή πν πόθεμ τιύτων φρμάκων. (2) Άστυφύλξ έχων εΰλγν ίτίν ν ύππτεύητι δτι ινδήπτε πρόσωπν κτέχει έλεγχόμενν φάρμκν κτά πράβσιν τυ πρόντς Νόμυ ή ιωνδήπτε δυνάμει τύτυ γενμένων κννισμών δύντι () νά έρευνήση τ πρόσωπν τύτ κί νά κράτηση τύτ διά σκπύς έρεύνης' (β) νά έρευνήση ινδήπτε δχημ ή σκάφς έν τώ όπίω ό άστυφύλξ υππτεύετι δτι τ φάρμκν δυντόν νά εύρίσκητι κί πρς τόν σκπόν τοτν νά πίτηση δπως τ πρόσωπν τ έχν ύπό τόν έλεγχν ύτΰ τό ρηθέν δχημ ή σκάφς στμτήση τύτ' (γ) νά κτάσχη κί κτκράτηση διά τυς σκπύς της διδικσίς δυνάμει τυ Νόμυ, ό,τιδήπτε άνευρέθη κτά την διάρκειν της έρεύνης δπερ φίνετι κτά τήν γνώμην τυ άστυφύλκς δτι πτελεί μρτυρίν δι' δίκημ κτά πράβσιν τυ πρόντς Νόμυ. Έν τω πρόντι έδφίω «σκάφς» περιλμβάνει τχύπλυν σκάφς κί υδέν έν τω πρόντι έδφίω θέλει επηρεάσει δυσμενώς ινδήπτε έξυσίν δι' έρευνν ή διά σύλληψιν ή κτκράτησιν περιυσίς ήν δύντι νά άσκηση άστυφύλξ τις νεξρτήτως τυ πρόντς άρθρυ. (3) Έφ' δσν δικστής ήθελε ίκνπιηθή βάσει ένρκυ κτγγελίς δτι υπάρχει εύλγς υπψί ' () δτι ιδήπτε ελεγχόμεν φάρμκ ευρίσκντι κτά πράβσιν τών διτάξεων τυ πρόντς Νόμυ ή ιωνδήπτε δυνάμει τύτυ γενμένων Κννισμών έν τη κτχή πρσώπυ τινός έν ίωδήπτε ύπσττικώ' ή (β) δτι έγγρφν δπερ μέσως ή εμμέσως άφρ ή έχει σχέσιν πρς συνλλγήν ή πράξιν ήτις πτελεί δίκημ συμφώνως τω πρόντι Νόμω ή σκπυμένην συνλλγήν ή πράξιν ήτις διενεργύμενη θά άπετέλει δίκημ ενντίν τυ πρόντς Νόμυ ή έν τή περιπτ^σει συνλλγής ή πράξεως διενεργηθείσης ή διενεργηθησμένης έν ίωδήπτε τόπω έκτς της Δημκρτίς, ήτις πτελεί ή θά άπετέλει άδίκημ ενντίν τών διτάξεων τυ έν τω τόπω τύτω τελύντς έν Ισχύϊ ντιστίχυ Νόμυ, ευρίσκετι έν τή κτχή πρσώπυ τινός, ύτς δύντι νά έκδώση έντλμ έρεύνης πρέχν έξυσίν ε'ις τό έν τω έντάλμτι κθριζόμενν πρόσωπν δπως κτά πάντ χρόνν εντός ενός μηνός άπό της ημερμηνίς εκδόσεως τυ εντάλμτς νά είσέρχητι, έν νάγκη κί διά της χρήσεως βίς, είς τά έν τώ έντάλμτι κθριζόμεν υπσττικά κί νά έρευν τύτ ως κί πν πρόσωπν δπερ ευρίσκετι έν τις ύπσττικΐς' έάν δέ ύπάρχη εύλγς υπψί δτι διεπράχθη δίκημ τι ενντίν τυ πρόντς Νόμυ άνφρικώς πρς ιδήπτε ελεγχόμεν φάρμκ άτιν ήθε

19 589 Ν. 29/77 λν εύρεθη έν τϊς υπσττικΐς ή έν τη κτχή πντός τιύτυ πρώπυ ή δι ι Γγγρφι ϋτώ εόρ^οϊν nvctt Ργγρτψν :*κ \ 7*\ μνημνευμένων έν ιη πργράφω ((3) νωτέρω, πρέχν έξυίν δπως κτάσχη κι κτκράτηση τά τιύτ φάρμκ ή\ νλόγως της περιπτώσεως, έγγρφ. (4) Πς όστις () έσκεμμένως πρκωλύει πρόσωπν τι έν τη ενσκήσει τών δυνάμει τυ πρόντς άρθρυ εξυσιών ύτο' ή[ (β) πκρύπτει πό πρόσωπν τι ενεργύν έν τη ενσκήσει τών εξυσιών τυ δυνάμει τυ "εδφίυ (1) νωτέρω Ιδήπτε τιύτ βιβλί, έγγρφ, πθέμτ ή φάρμκ ώς νφέρετι έν τω ώς είρητι έδφίω' ή (γ) άνευ ευλόγυ δικιλγίς (τό βάρς της πδείξεως της όπις φέρει δτός), πρλείπει νά ; πρσγάγη ιδήπτε βιβλί ή έγγρφ ώς νωτέρω νφέρετι, σάκις ή πρσγωγή υτών άπιτήτι υπό πρσώπυ τινός έν τη ενσκήσει τών εξυσιών τυ δυνάμει τυ ώς εϊρητάι άρθρυ, είνι ένχς δικήμτς. 30. (1) Ό Τρίτς Πίνξ τυ πρόντς Νόμυ θά Ισχύη συμφώνως Δίωζιςκί πρς τό εδάφιν (2) κτωτέρω έν χέσει πρς τόν τρόπν κθ' δν τιμωρί. δικήμτ κτά πράβσιν τΰ πρόντς Νόμυ τιμωρύντι έν περιπτώσει κτδίκης. (2) Ανεξρτήτως πντός διλμβνμένυ έν τω περί Δικστηρίω 14 τΰ i960 Νόμω, ' 50τϋ τΰ τΰ1964 8τΰ τΰ τΰ τΰ1974. τώ περί Πινική Δικνμί Νόμω ή ίωδήπτε έτέρω Νόμω, ό Γενικός Κεφ Είσγγελεύς της Δημκρτίς δύντι, άφυ διεξέλθη τόν φάκελ 93 τΰ 1972 λν της στυνμικής νκρίσεως τόν άνφερόμενν είς ινδήπτε 4 2 τ ΰΐ975 δίκημ κτά πράβσιν τυ πρόντς Νόμυ ή ιωνδήπτε κνό ΐ2 τΰ 1975 νισμών γενμένων δυνάμει τύτυ, νά διάτξη δπως τό τιύτν δίκημ έκ'δικσθη κι άπφσισθή είτε συνπτικώς είτε ύπό Κκυργιδικείυ. (3) Έν σχέσει πρς δίκημ κτά πράβσιν διτάξεως τυ πρόντς Νόμυ κθριζμένης έν τη πρώτη στήλη τυ ώς είρητι Πίνκς (της φύσεως τυ άδική'μτς περιγρφόμενης έν τη δευτέρ στήλη) () ή τρίτη στήλη δεικνύει κτά πόσν τό δίκημ τιμωρείτι συνπτικώς ή ύπό Κκυργιδικείυ ή κτ' άλλν τρόπν' (β) ή τετάρτη, πέμπτη κι έκτη στήλι δεικνύυν ντιστίχως τάς πινάς ΐτινες δέν νά έπιβληθώσιν έπί πρσώπυ κτδικσθέντς δι* δίκημ τι κθ* δν τρόπν περιγράφετι είς τήν τρίτην στήλην (ήτι συνπτικώς ή ύπό Κκυργιδικείυ) νλόγως τυ κτά πόσν τό έλεγχόμενν φάρμκν έν σχέσει με τό όπιν διεπράχθη τό δίκημ ήτ τάξεως Α, Β, ή Γ κι (γ) ή έβδό'μη στήλη δεικνύει τάς πινάς ΐτινες δύνντι νά έπιβληθώσιν έπί πρσώπυ κτδικσθέντς δι* δίκημ τι κθ* δν τρόπν περιγράφετι είς την τρίτην στήλην (ήτι, συνπτικώς ή ύπό Κκυργιδικείυ) νεξρτήτως τυ έάν

20 . 29/ Κεφ τϋ τϋ tool τΰ1975 Δήμευσις. Άιτύδειξις γνίς, κλπ. άπτελΰσιν ύπεράσπιιν ΐν τη εκδικάσει ώρισμε \.η άδικηιιάτων. τό δίκημ διεπράχθη έν χέσει πρς έλεγχόμενν φάρμκν κι, έάν ϋτω διεπράχθη, νεξρτήτως τΰ έάν τό φάρμκν ήτ τή, τάξεως Α, Β, ή Ρ κι εις τήν τετάρτην, πέμπτη ν, εκτην κΐ έβδμη ν τήλην νφρά εις περίδν δεικνύει τό άνώττν δριν φυλκίσεως, κΐ νφρά εις πσόν χρημάτων δεικνύει τό άνώττν δριν της χρημτικής πινής. (4) 'Αδίκημ τι κτά πράβσιν το άρθρυ 25 τυ πρόντς Νόμυ τιμωρείτι έπί συνπτική κτδίκη ή έπί κτδίκη ύπό Κκυργιδικείυ νλόγως το κτά πόσν, δυνάμει τυ Τρίτυ Πίνκς το πρόντς Νόμυ τό υσιώδες δίκημ είνι τιμωρητέν έπί συνπτική κτδίκη ή έπί κτδίκη ύπό Κκυργιδικείυ, ϊ δε πινί ΐτινες δύνντι νά έπιβληθωσιν έπί τίνς πρσώπυ κτδικσθέντς δι' δίκημ τι βάσει τυ έν λόγω άρθρυ είνι ί ύτι, ΐτινες, βάσει τυ ώς εΐρητι Πίνκς, δύνντι νά έπιβληθωσιν έπί πρσώπυ κτδικσθέντς διά τό υσιώδες δίκημ. Έν τω πρόντι έδώίω «τό υσιώδες δίκημ» σημίνει τό δίκημ δυνάμει τυ πρόντς Νόμυ εις τό όπιν νφέρετι ή πόπειρ, ή, ώς ήθελεν είνι ή περίπτωσις, ή ύπκίνησις ή πειρθεΐσ ύπκίνησις πρς διάπρξιν, ώς πρβλέπετι έν τω άρθρω 25. (5) 'Ανεξρτήτως πντός διλμβνμένυ έν άρθρω 88 το περί Πινικής Δικνμίς Νόμυ δύντι νά πρσφθή κτηγρί ενντίν ιυδήπτε πρσώπυ κθ' ινδήπτε χρόνν εντός δώδεκ μηνών άπό της ημέρς της διπράξεως το δικήμτς. 31. (1) Τηρυμένυ τυ εδφίυ (2) κτωτέρω, τό δικστήριν ύπό τυ όπιυ πρόσωπν τι κτεδικάσθη δι' δίκημ κτά πράβσιν το πρόντς Νόμυ, δύντι νά διάτξη τήν δήμευσιν ιυδήπτε πράγμτς δπερ κτά τήν γνώμην τυ σχετίζετι μέ τό δίκημ κθώς κι τήν κτστρφήν ή διάθειν τύτυ κθ' ίνδήπτε τρόπν ίν τό δικστήριν ήθελε διτάξει. (2) Τό δικστήριν δεν διτάσσει τήν δήμευσιν ίυδήπτε πράγμτς δυνάμει το πρόντς άρθρυ σάκις τό πρόσωπν δπερ Ισχυρίζετι δτι ετνι Ιδικτήτης τύτυ ή ενδιφέρετι δι* υτό κθ' ίνδήπτε έτερν τρόπν ζητη νά άκυσθη ύπό τυ δικστηρίυ, έκτς έάν πρεσχέθη είς υτό ευκιρί νά δείξη λόγν διτί τό τιύτ διάτγμ δεν έδει νά έκδθή. 32. (1) Τό πρόν άρθρν εφρμόζετι εις δικήμτ βάσει των κλύθων διτάξεων τυ πρόντς Νόμυ, ήτι τών άρθρων 5(2) κι (3), 6(2) κι (3), 7(2) κι 10. (2) Ύπό τήν έπιφύλξιν το εδφίυ (3) κτωτέρω έν τη εκδικάσει ίυδήπτε δικήμτς είς τό όπιν τό πρόν άρθρν εφρμόζετι, πτελεί ύπεράσπιιν διά τόν κτηγρόμενν ή άπόδειξις δτι δέν εΐχε γνώσιν ή ύπψίν ΰτε λόγν νά ύπψισθη τήν υπρξιν ίυδήτττε γεγνότς πρβλλμένυ ύπό της κτηγρίς δπερ ή κτηγρί δέν νά άπδείξη ίν κτδικσθή ΰτός διά τό έν τω κτηγρητηρίω δίκημ. (3) Έν τή εκδικάσει ιυδήπτε δικήμτς διά τό όπιν τό πρόν άρθρν εφρμόζετι, ίν κτδικσθή ό κτηγρύμενς δέν δπως ή κτηγρί άπδείξη δτι υσί τις ή πρϊόν τι σχετιζόμενν μέ τό πρσπτόμενν δίκημ ήτ τό έλεγχόμενν φάρμκν δπερ ή κτηγρί Ισχυρίζετι κι πδεικνύετι δτι ή έν

21 591 Ν. 29/77 λόγω υσί ή πρϊόν ήτ τω δντι τό έν λόγω έλεγχόμενν φάρμκν ι () ό κτηγρύμενς δέν πλλάσσετι τυ δικήμτς λόγω μόνν δτι δτς πδεικνύει δτι δέν έγνώριζεν ή ύππτεύετ ϋτε είχε λόγν νά ύππτευθή δτι ή έν λόγω υσί ή τό έν λόγω πρϊόν ήτ τό είδικώς άνφερόμενν φρμκν περί δ ό ίσχυριμός* άλλ δτς (β) πλλάσσετι τυ δικήμτς (i) έάν πόδειξη δτι δέν είχε γνώσιν ή ύπψίν ή λόγν νά όππτεύητι δτι ή ιέν λόγω υσί ή τό έν λόγω πρϊόν ήτ έλεγχόμενν φρμκν" ή (ii) έάν άπδείξη δτι έπίστευε, δτι ή έν λόγω υσί ή τό έν λόγω πρϊόν ήτ έλεγχόμενν φρμκν, ή έλεγχόμενν φρμκν τιύτης περιγρφής ώστε, έάν τύτ ήτ πράγμτι τό έν λόγω έλεγχόμενν φρμκν ή έλεγχόμενν φρμκν τιύτης περιγρφής, δτς δέν θά διέπρττε κτά τόν υσιώδη χρόνν δίκημ είς τό όπιν τό πρόν άρθρν εφρμόζετι. (4) Ουδέν των έν τω πρόντι άρθρω διλμβνμένων θέλει επηρέσε ι δυσμενώς ινδήπτε υπεράσπισ/ ην δύντι νά πρδάλη πρόσωπν τι κτηγρύμενι δι* δίκημ είς τό όπιν τό πρόν άρθρν εφρμόζετι. 33. (1) ΐΐσ γνωστπίησις ή έτερν εγγρφν δπερ δυνάμει Έπίδσις ισδήπτε διτάξεως τυ πρόντς Νόμυ Απιτείτι ή δέν δπως έγγρφων. έπιδθή είς ίνδήπτε πρόσωπν, δύντι νά έπιδίδη,τι είς υτόν είτε Ιδιχείρως ή άφίετι είς τήν συνήθη διεύθυνσιν ύτυ ή πστέλλετι είς υτόνλτχυδρσμικώς. (2) Πάσ γνωστπίησις ή έτερν εγγρφν δπερ πιτείτι ή δέν δπως δυνάμει τών διπάξεων το πρόντς Νόμυ έπιδθή είς νμικόν πρόσωπν, θεωρείτι δεόντως έπιδθέν έάν έπιδθή είς τόν γρμμτέ ή ίνδήπτε ύπάλληλν το έν λόγω νμικύ πρσώπυ. (3) Διά τυς σκπύς τυ πρόντς Νόμυ ή ρθή διεύθυνσις ιυδήπτε πρσώπυ είνι, έν τή περιπτώσει τυ* γρμμτέως ή υπλλήλυ τυ νμικύ πρσώπυ τό έγγεγρμμένν ή κύριν γρφεΐν τυ έν λόγω νμικύ πρσώπυ, κι είς πσν άλλην περίπτωσιν ή τελευτί διεύθυνσις τυ πρσώπυ πρς τό όπιν δέν νά έπιδθή κΐ ή πί είνι γνωστή εις τόν Ύπυργόν. (4) Όσάκις ίνδήπτε τών κλύθων έγγρφων, ήτι: () γνωστπίησις δυνάμει τυ άρθρυ 12(1) ή τυ άρθρυ 16(6) τυ πρόντς Νόμυ" ή (β) ντίγρφν δηγίς δθείσης συμφώνως πρς τό άρθρν 13(2), τό άρθρν 14(1) ή τό άρθρν 17(3) τυ πρόντς Νόμυ, έπιδίδητι δι* πστλής ύτυ διά συστημένης επιστλής ή διά της ιδιχείρυ (δεόντως νγρφμένης έν τω σχετικω άρχείω) επιδόσεως τύτυ θεωρείτι ώς έπιδθέν κτά τόν χρόνν κθ δν ή περιέχυσ τύτ επιστλή θά πρεδίδετ κτά τήν συνήθη πρείν το τχυδρμείυ. 34. "Αδει ή έτερ έξυσιδότησις εκδθείσ υπό τυ ΎπυργΟ Αδειικί διά τυς σκπύς τυ πρόντς Νόμυ ή κννισμών γενμένων έξυσιδδυνάμει τύτυ, δύντι νά είνι γενική ή ειδική μέχρι βθμύ τίνς τήσεις. κι νά έκδίδητι υπό τιύτυς δρυς κι ύπό τιύτς επιφυλάξεις (περιλμβνμένης έν τή περιπτώσει άδεις της πληρωμής κθωρισμένυ τέλυς) ώς ό Υπυργός ήθελε θεωρήσει σκόπιμυς κΐ δύντι νά τρππιήτι ή άν κλήτι 6π* ύτυ κθ* ινδήπτε χρόνν.

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'..

5. Ό παρών Νόμος τίθεται έν ίσχύϊ τήν Ιην ήμέραν τοο 'Απριλίου Ί967. ΠΑΓΙΟΙ ΜΙΣΘΟΙ Δευτέρα στήλη Νέος Μισθός. Πρώτη στήλη. Δεύτερος Πι vat'.. 40 Ό περί Δημσίων Υπαλλήλων (Συγχώνευσις μετά των μισθών μέρυς τυ τιμαριθμικύ επιδόματς) Νόμς τυ 1967 εκδίδεται δια δημσιεύσεως είς την έπίσημν εφημερίδα της Κυπριακής Δημκρατίας συμφώνως τω "Αρθρω 52

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα

ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ. Λύση. Σχηματίζουμε την εξίσωση (2): x = 0. Οι κολώνες του πίνακα ΙΔΙΟΤΙΜΕΣ Σημείωση Προς το πρόν, κινούμεθ στο σώμ R των πργμτικών ριθμών Έν ιδιοδιάνυσμ ή χρκτηριστικό διάνυσμ ενός πίνκ Α, που ντιστοιχεί στην ιδιοτιμή, είνι εκείνο το μη μηδενικό διάνυσμ το οποίο πηροί

Διαβάστε περισσότερα

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας;

Τα οικονομικά της Υγείας: μια >υσάρεστη επιστήμη ή ένα χρήσιμο εργαλείο για τις πολιτικές Υγείας; Τ οικονομικά της Υγείς: μι υάρετη επιτήμη ή έν χρήιμο εργλείο γι τις πολιτικές Υγείς; Ιωάννης Κυριόπουλος Κθηγητής Οικονομικών της Υγείς, Διευθυντής του Τομέ Οικονομικών της Υγείς, Εθνική Σχολή Δημόις

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙ ΟΣ ΤΗΣ ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ υπ Αρ. 1357 της 10ης ΙΟΥΝΙΟΥ 1977 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 29/77 Ο περί Ναρκωτικών Φαρµάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών Νόµος του 1977 εκδίδεται διά δηµοσιεύσεως εις

Διαβάστε περισσότερα

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος

Μία γενίκευση της Αριθμητικής και της Γεωμετρικής προόδου - Ο Σταθμικός μέσος ως γενικός μέσος Μί γείκευση της Αιθμητικής κι της Γεμετικής πόδυ - Ο Στθμικός μέσς ς γεικός μέσς Δ. Πγιώτης Λ. Θεδόπυς Σχικός Σύμυς κάδυ ΠΕ0 www.p-theodoropoulos.gr Πείηψη Στη εγσί υτή μεετάτι η ειδική κτηγί τ κυθιώ όπυ

Διαβάστε περισσότερα

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας

Η Υγεία σας - και - η Κατάστασή σας Η Υγεί σς - κι - η Κτάστσή σς Kidney Disease and Quality of Life (KDQOL-SF ) Αυτή η έρευν σς ρωτά γι τις πόψεις σς γι την υγεί σς. Αυτές οι πληροφορίες θ µς βοηθήσουν ν δούµε πώς ισθάνεσθε κι πόσο κλά

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΑΔΑ: ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Ρόδος, 19/04/2013 ΝΟΜΟΣ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ ΔΗΜΟΣ ΡΟΔΟΥ Αριθμ. Πρωτοκ: 2/41214 ΔΝΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ Τηλ:22410-35445 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142.

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το πρακτικό της αριθμ.15-11 ης Συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβαδέων Αριθμός απόφασης : 142. ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ Λιβδειά 24 04-2015 Αριθ Πρωτ: 10259 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το πρκτικό της ριθμ15-11 ης Συνεδρίσης της Οικονομικής Επιτροπής Δήμου Λεβδέων Αριθμός πόφσης : 142 Περίληψη Εκθεση ποτελεσμάτων εκτέλεσης προϋπολογισμού

Διαβάστε περισσότερα

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο.

Παρακαλούµε ανοίξτε τα συνηµµένα. Ευχαριστούµε. Γραφείο Ο.Ε.Υ. Κιέβου. b ΟΤΕΕΧΝϊΚΟ επσμεπητηριο ΟΕ Σ ΣΑ i ΟΝΙΚ 1Σ. Τµήµα ιοικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.Ο. Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε.. Από: ecocom-k ίev Απστλή: Πρσκευή, 18 Ιυλ ίυ 214 1:58 µµ Πρς: ί ηf@acsmί.gr; ί ηf@bep.gr; Τµήµ ιικητικών Υπηρεσιών Β.Ε..; 'GRUA Chamber; @1.9Γ 'crete-exporters';

Διαβάστε περισσότερα

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη.

Είναι ένα πιστοποιητικό που επιτρέπει τη μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων ακόμα και εάν η μονάδα μεταφοράς δεν είναι κατάλληλη. ΚΕΦΑΑΙΟ 1: ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΟ ΠΑΙΙΟ - ΤΑΞΙΝΟΜΗΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ 1 Ποιος έχει την υποχρέωση ν πρδώσει στον οδηό τις ρπτές οδηίες σχετικές με τη μετφερόμενη επικίνδυνη ύλη; Ο πρλήπτης. Η τροχί. Ο ποστολές.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΑΝΑΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗΣ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΠΕΙΓΟΝ-ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ Αθήνα, 7 Μαΐυ 2015 Α.Π:ΔΙΠΑΑΔ/ΕΠ/Φ.3/62/11867

Διαβάστε περισσότερα

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος

Σύγχρονες επεμβατικές και μη επεμβατικές τεχνικές laser και άλλων πηγών ενέργειας για την αποκατάσταση ουλών και της φυσικής γήρανσης του δέρματος 224 ΟΜΙΛΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΕΡΜΑΤΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ Τόμος 6, (4):224-234, 2009 Ελληνική Ετιρεί Δερμτοχειρουργικής 43 η Ετήσι Συνάντηση της Ελληνικής Ετιρείς Δερμτοχειρουργικής Laser κι άλλες πηγές ενέργεις στη Δερμτολογί

Διαβάστε περισσότερα

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Από την VICTORIA στην ERGO Ασφαλίζω σημαίνει καταλαβαίνω Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχς 1 Χειμώνς 2011 Ελληνική έκδση τυ σφλιστικύ μίλυ ERGO Rebranding Εκδήλωση στ Μέγρ Μυσικής Αθηνών Let it...flow Τ νέ σχεδιστικό concept της ετιρίς Πρόσωπ Στέλις Βυγιυκλίδης Διευθυντής Πωλήσεων Πρϊόντ

Διαβάστε περισσότερα

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ

ΚAΖΑΝΑΚΙ 2 ΤΑΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΟΡΥΒΟ ΚAΖΝΚΙ 2 ΤΧΥΤΗΤΩΝ DUAL AΘΡΥΒ Τ ΖΝΚΙ THΣ ΕΠΝΗΣ 20/ΕΤΙΣ 5 ΛΙΤΡ Τ ΙΚΝΜΙΚΤΕΡ ΙΠΛΣ ΤΗΣ ΓΡΣ ΜΗΧΝΙΣΜΣ 10 GUARANTEE XΡONIA Ε Γ Γ Υ Η Σ H 8 ΛΙΤΡ NEW ΙΠΛ ΜΗΧΝΙΣΜ ΓΙ ΙΚΝΜΙ ΝΕΡΥ ΠΡΤ ΗΓΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΘΡΥΒΗ ΛΕΙΤΥΡΓΙ ΛΓΩ

Διαβάστε περισσότερα

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας

EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστοποιητικό για τους Συμβούλους / Εκπαιδευτές Κοινωνικής Οικονομίας ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ EC-ASE: Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας 2 «Ευρωπαϊκό Πιστπιητικό για τυς Συμβύλυς / Εκπαιδευτές Κινωνικής Οικνμίας» Επικεφαλής Εταίρς:

Διαβάστε περισσότερα

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας.

Σκοπός του κεφαλαίου είναι η κατανόηση των βασικών στοιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Α ΚΕΦΑΛΑΙΟ 2 ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗ Σκπός Σκπός τυ κεφαλαίυ είναι η κατανόηση των βασικών στιχείων μιας στατιστικής έρευνας. Πρσδκώμενα απτελέσματα Όταν θα έχετε λκληρώσει τη μελέτη αυτύ τυ κεφαλαίυ θα πρέπει να μπρείτε:

Διαβάστε περισσότερα

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ

Θέρµανση Ψύξη ΚλιµατισµόςΙΙ Θέρµνση Ψύξη ΚλιµτισµόςΙΙ Ψυχροµετρί Εργστήριο Αιολικής Ενέργεις Τ.Ε.Ι. Κρήτης ηµήτρης Αλ. Κτσπρκάκης Ξηρόςκιυγρός τµοσφιρικόςέρς Ξηρόςκιυγρόςτµοσφιρικός έρς Ξηρός τµοσφιρικός έρς: ο πλλγµένος πό τους

Διαβάστε περισσότερα

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί

Επιστήμες στην οθωμανική αυτοκρατορία: Οι εκπαιδευτικοί θεσμοί ΚΡΙΤΙΚΗ/ΕΠΙΣΤΗΜΗ & ίκπμμυιη: 4/06,77-93 Επιστήμες στην θωμνική υτκρτρί: ι εκπιδευτικί θεσμί C Βιβλιγρφική πρυσίση πό τ έργ: Ekmeleddin Ihsanoglu (ed.), History of the Ottoman State, Society and Civilization,

Διαβάστε περισσότερα

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού.

και τον καθορισµό των όρων διενέργειας του πρόχειρου διαγωνισµού. Α Α: Β4Θ0ΩΕΤ-ΥΨΞ Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α από τ πρακτικό της αριθ. 20/2012 τακτικής συνεδρίασης της Οικνµικής Επιτρπής ήµυ Κατερίνης. Αριθµός απόφασης 280/2012 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση τεχνικών πρδιαγραφών και καθρισµός

Διαβάστε περισσότερα

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ

!:feilti5. Defranceschi S.p.A. ΕΤΕΚΑ ΕΠΕ ΕΜΠΟΡΙΟ - ΑΝΤιΠΡΟΣΩΠΕIΕΣ ΟΜΗΡΟΥ20-ΑΘΗΝΑ10672. t;::j. c ~ ΕΜΦΙΜΩΤΙΚΑ ΟΙΝΩΝ ΠΟΤΩΝ ANAΨVKΤΙKΩN ΙYΘoγ ΔΗΜ. ΓιΑΝΝΟΥΚΑΚΗΣ ΑΝΤΠΡΟΣΩΠΕΕΣ - ΕΣΑΓΩΓΕΣ & ΣΑ Ε. ΜΕΛΕΤΕΣ-ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΒΟΜ. ΤΡΟΦΜΩΝ & ΠΟΤΩΝ Γρφεί: ΓΕΩΡ.GΛ ΥΜΠΟΥ 17-19 - 11741 ΑΘΗΝΑ Τηλ. 9235722-9025755 ΤηΝκή Δ1η MECCANO Αθήνι Τέλεξ 21-6009

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ Άρ. 618 τής 29ης ΔΕΚΕΜΒΡΙΥ 1967 ΝΜΘΕΣΙΑ ΜΕΡΣ 1 Ό περί Τελωνεικών Δσμών κΐ Φόρων Κτνλώσεως (Επιβλή κι 'Επιστρφή τύτων) Νόμς τυ 1967 εκδίδετι δι δημσιεύσεως

Διαβάστε περισσότερα

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ.

` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικονομική Επιτροπή Αριθ. ` ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΔΗΜΟΣ ΠΑΛΛΗΝΗΣ Ιθάκης 12, 15344, Γέρακας Τηλ.: 210 6604600,Fax: 210 6612965 Οικνμική Επιτρπή Αριθ.Απφ 380/2015 ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από τ Πρακτικό της έκτακτης συνεδρίασης της

Διαβάστε περισσότερα

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94

1367 Ν. 67(Η)/94. E.E. Παρ. Ι(ΙΙ) Αρ. 2890, 8.7.94 E.E. Π. Ι(ΙΙ) Α. 290,.7.94 167 Ν. 67(Η)/94 πεί Πϋπλγιμύ τυ Πνεπιτημίυ Κόπυ Νόμς τυ 1994 εκδίδετι με δημίευη την πίημη φημείδ της Κυπικής Δημκτίς ύμφν με τ 'Αθ 2 τυ Συντάγμτς. Αιθμός 67(11) τυ 1994 ΝΜΣ

Διαβάστε περισσότερα

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ

Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Η ΑΓΟΡΑ ΕΛΑΙΟΛΑ ΟΥ ΣΤΗΝ Ν. ΚΟΡΕΑ Γρφείο Οικονοµικών & Εµπορικών Υποθέσεων Πρεσβείς της Ελλάδος στη Σεούλ Rm 25, Jang Kyo Bldg,, Jang Kyo-dong, Chung-ku Seoul, Korea 00-77 Tel. +82-2-754-822 Fax +82-2-754-823

Διαβάστε περισσότερα

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν

Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Κ Α Ν Ο Ν Ι Σ Μ Ο Σ Λ Ε Ι Τ Ο Υ Ρ Γ Ι Α Σ Ε Π Ι Τ Ρ Ο Π Ω Ν Ψ η φ ί σ τ η κ ε α π ό τ η Γ ε ν ι κ ή Σ υ ν έ λ ε υ σ η τ ω ν Μ ε λ ώ ν τ ο υ Σ Ε Π Ε τ η ν 24 η Μ α ΐ ο υ 2003 Δ ι ά τ α ξ η Ύ λ η ς 1. Π

Διαβάστε περισσότερα

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ

1.1 Η ΕΝΝΟΙΑ ΤΟΥ ΙΑΝΥΣΜΑΤΟΣ 1 1.1 Η ΕΝΝΟΙ ΤΟΥ ΙΝΥΣΜΤΟΣ ΘΕΩΡΙ 1. ιάνυσµα Λέγεται κάθε πρσανατλισµέν ευθύγραµµ τµήµα. (έχει αρχή και πέρας) A B 2. Μηδενικό διάνυσµα 0 Λέγεται τ διάνυσµα τυ πίυ η αρχή και τ πέρας συµπίπτυν. AA= 0 3.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ

ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ ΣΤΗ ΛΕΚΑΝΗ ΤΟΥ ΣΠΕΡΧΕΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ A BE KT QOÄILf ΕΘΝΙΚΟ ΚΑΙ ΚΑΠΟΔΙΣΤΡΙΑΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΓΕΩΛΟΓΙΑΣ - ΤΟΜΕΑΣ ΓΕΩΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΘΕΡΜΙΑΣ Διευθυντής : Κθηγητής Ι.Κ. Δρκόιτυλς ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ Φυσικός - Γεωφυσικός ΓΕΩΦΥΣΙΚΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΚΩΝΙΚΕΣ ΤΟΜΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΑΣΚΗΣΕΩΝ η ΜΟΡΦΗ ΑΣΚΗΣΕΩΝ: Μς ζητούν ν βρούμε την εξίσωση ενός κύκλου Ν βρεθεί η εξίσωση του κύκλου που έχει κέντρο το σημείο: Κ (3, 3) κι τέμνει πό την ευθεί

Διαβάστε περισσότερα

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967

ΗΛ. ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ - ΕΚΤΥΠΩΣΗ - ΒΙΒΛΙΟΔΕΣΙΑ «ΛΥΧΝΙΑ», Αδραβίδας 7, 13671 Χαμόμυλο Αχαρνών τηλ.: 210 34 10 436, fax: 210 34 25 967 ΒΙΟΛΟΓΙΑ είς δ ι ςπ ή κ ι Γε Υ Ο Ι ΚΕ Υ Λ Γ είς Πιδ τς Γ ής Γεικ ς ί γ ς ιολο θτή. όσ τ β Β µ ς τ τ οµ ριλ ύλς οσιτό στ λήρ κ ίο πε ς λ β ι έ στ πρ π Το β εξετ ε τρόπο ού στ ς τ ί µ κοπ. θεωρ γρµµέ ου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :. ΠΕΤΤ ΤΗΛ.210-3332937 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΥΤΙΛΙΣ ΚΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΤΟΜΕΣ :

Διαβάστε περισσότερα

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν

Π Ι Σ Τ Ο Π Ο Ι Η Σ Η Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Ε Π Α Ρ Κ Ε Ι Α Σ Τ Η Σ ΕΛΛΗΝΟΜΑΘΕΙΑΣ Κ Α Τ Α Ν Ο Η Σ Η Γ Ρ Α Π Τ Ο Υ Λ Ο Γ Ο Υ Π Ρ Ω Τ Η Σ Ε Ι Ρ Α Δ Ε Ι Γ Μ Α Τ Ω Ν Μ Ν Α Δ Ε Σ Y Π Ο Υ Ρ Γ Ε Ι Ο Π Α Ι Δ Ε Ι Α Σ Κ Α Ι Θ Ρ Η Σ Κ Ε Υ Μ Α Τ Ω Ν Κ Ε Ν Τ

Διαβάστε περισσότερα

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418)

Μέγεθος Γραµµάτων ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών διαιτητικών αποφάσεων (28418) Μέγεθος Γραµµά ΤΡΑΠΕΖΑ ΝΟΜΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΝΟΜΟΣ (I TRACOM IT SERVICES) Ν 4220/1961: Σύµβαση περί εκτέλεσης αλλοδαπών αποφάσεων (28418) Αρθρο :ΠΡΩΤΟΝ Αρθρον πρώτον. Κυρούται και έχει πλήρη ισχύν νόµου

Διαβάστε περισσότερα

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ U ΑΡΘΡΟ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ Με την Καννιστική Απόφαση 40/12-2-2014 τ Δημτικό Συμβύλι τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά ψήφισε τν κάτωθι Καννισμό Απχέτευσης τυ Δήμυ Εμμανυήλ Παππά : Σκπί τυ παρόντς Καννισμύ είναι

Διαβάστε περισσότερα

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx

Λογάριθμοι. Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έννοια του λογάριθμου Έστω η εξίσωση αx Λογάριθμοι Α. ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΘΕΩΡΙΑΣ Η έοι του λογάριθμου Έστω η εξίσωση θ, 0, θ 0. Η εξίσωση υτή έχει μοδική λύση φού η εκθετική συάρτηση f είι γησίως μοότοη κι το θ ήκει στο σύολο τιμώ της. Τη μοδική

Διαβάστε περισσότερα

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00

Newsletter. Δεκέμβριος 2011. Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Παρασκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Newsletter Δεκέμβριος 2011 Christmas Party! στο Yogastudio Maroussi Πρσκευή 23 Δεκεµβρίου, 20.00 Ελάτε ν γιορτάσουµε σε µί κεφάτη Χριστουγεννιάτικη τµόσφιρ µε πολύ µουσική, χορό, χορτοφγικό µπουφέ κι εκπλήξεις!

Διαβάστε περισσότερα

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών

Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ευθύνες των Μελετητών και των Επιβλεπόντων Μηχανικών Ν. 1337/83 Αρθρο 17 [Αρχή Τροποποίησης] 8. Οι ιδιοκτήτες ή εντολείς κατασκευής αυθαιρέτων και οι εργολάβοι κατασκευής του τιµωρούνται µε ποινή φυλάκισης

Διαβάστε περισσότερα

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42)

Ενεπίγραφοι κοπτικοί λύχνοι του Μουσείου Μπενάκη (πίν. 39-42) Ενεπίγρφι κπτικί λύχνι τυ Μυσείυ Μπενάκη (πίν. 39-42) Κάτι ΛΒΕΡΔΥ-ΤΣΙΓΑΡΙΔΑ Δελτίν XAE 6 (1970-1972), Περίδς Δ'. Στη μνήμη τυ Πνγιώτη Μιχελή (1903-1969) Σελ. 130-145 ΑΘΝΑ 1972 ΕΝΕΠΙΓΡΑΦί ΚΠΤΙΚΙ ΛΥΝΙ ΤΥ

Διαβάστε περισσότερα

3.1. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 144 146 Α ΟΜΑ ΑΣ

3.1. Ασκήσεις σχ. βιβλίου σελίδας 144 146 Α ΟΜΑ ΑΣ 1 3.1 σκήσεις σχ. ιλίου σελίδς 144 146 Ο Σ 1. Έν κουτί έχει τρεις µπάλες, µι άσπρη, µι µύρη κι µι κόκκινη. άνουµε το εξής πείρµ : πίρνουµε πό το κουτί µι µπάλ, κτγράφουµε το χρώµ της κι την ξνάζουµε στο

Διαβάστε περισσότερα

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt

Εάν η εξωτερική περιοδική δύναμη είναι της μορφής F δ =F max ημω δ t, τότε η εφαρμογή του 2 ου Νόμου του Νεύτωνα δίνει: dx b dt Μία ιστρία στην ΕΞΝΓΚΣΜΕΝΗ ΤΛΝΤΩΣΗ Κατά την περσινή σχλική χρνιά, στα πλαίσια της Π.Δ.Σ. πρσπάησα, αντί να λύσ ασκήσεις πυ μπρεί να υπάρχυν σε πλλά ιαφρετικά εξσχλικά βιβλία, να εάν ι μαητές μυ έχυν πραγματικά

Διαβάστε περισσότερα

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010

ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 η λκηβθέανέε κ βμμν2/01/2013 λδγησμνέε κ βμμνννννννν0 ΛΣΙΟΝ ΟΜ ΝΧΝΝ Φ Λ Ι ΝΠΡΟΨΟΝΣΧΝ ΧτηφπθαΝη Ν κνπαλέ2ν κυνκαθέν1λίιή2ίίθψ ΌππμΝ λκπκπκδάγβε ΝαπσΝ κθνκαθέν 453/2010 1. ΣΟΙΥ Ι ΝΣΟΤΝΠ Ρ Κ Τ Μ ΣΟΝΚ ΙΝΣ

Διαβάστε περισσότερα

Αδιαφανές. Αδιαφανοποιη τής

Αδιαφανές. Αδιαφανοποιη τής A Αδιφνές Opaque Το γυλί, κι κάθε υλικό, που δεν είνι διπερτό πό το φως. Η διφάνει επιτυγχάνετι με την προσθήκη διφνοποιητών. Το γυλί που επιτρέπει τη δίοδο του φωτός ορίζετι ως ημιδιφνές ή διυγές ή διφώτιστο,

Διαβάστε περισσότερα

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO

magazine Η ERGO στην Παταγωνία Ταξιδεύοντας με τους επιτυχημένους Ελληνική έκδοση του ασφαλιστικού ομίλου ERGO Τεύχος 3 Χειμώνς 2013 magazine Ελληνική έκδοση του σφλιστικού ομίλου ERGO Training Εμπειρίες φροντίδς γι το διοικητικό προσωπικό Web Portal Oι διδικτυκές σχέσεις της ERGO νβθμίστηκν Πρόσωπ Ανδρές Σούλης

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Λουτράκι 24 / 9 / 2013 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αριθμ. Πρωτ. 22978 ΝΟΜΟΣ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ ΔΗΜΟΣ ΛΟΥΤΡΑΚΙΟΥ-ΑΓΙΩΝ ΘΕΟΔΩΡΩΝ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓ/ΣΜΟΥ, ΠΛΗΡ/ΚΗΣ & ΚΟΙΝ/ΚΗΣ ΠΟΛ/ΚΗΣ Δ/ΝΣΗ : ΙΑΣΟΝΟΣ 1 203 00 ΛΟΥΤΡΑΚΙ ΤΗΛ.: 27440

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ν. 20(Ι)/92 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2691 της 20ής ΜΑΡΤΙΟΥ 1992 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ Ι Ο περί Ναρκωτικών Φαρμάκων και Ψυχοτρόπων Ουσιών (Τροποποιητικός) Νόμος του 1992 εκδίδεται

Διαβάστε περισσότερα

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ

ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΤΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Δ Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α ΕΙΔΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ ΚΟΝΔΥΛΙΩΝ ΕΡΕΥΝΑΣ Π. Δ. 432/1 ΤΗΛ: 2610/996660 FAX: 2610/996677 E-mail: rescom@upatras.gr http://research.upatras.gr Πάτρ,.14.10. 2014 Αριθμ. Πρωτολλου:

Διαβάστε περισσότερα

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής

Σταυρινού Γιώργος. Δεκέμβριος 2007. ΕΠΟΠΤΗΣ ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ Βασίλειος Χατζής ΤΕΙ ΚΑΒΑΛΑΣ ΣΧΟΛΗ ΔΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ ΣΥΛΛΟΓΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ, ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

Διαβάστε περισσότερα

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων

ιακριτά Μαθηµατικά και Μαθηµατική Λογική ΠΛΗ20 Ε ρ γ α σ ί α 4η Θεωρία Γραφηµάτων ικριτά Μηµτικά κι Μηµτική Λογική ΠΛΗ Ε ρ γ σ ί 4η Θεωρί Γρφηµάτων Α π ν τ ή σ ε ι ς Ε ρ ω τ η µ ά τ ω ν Ερώτηµ. ίετι το ένρο του πρκάτω σχήµτος. e d f b l i a k m p c g h n o Θεωρώντς σν ρίζ του ένρου

Διαβάστε περισσότερα

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150

ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AST COMPACT 110 & 150 http://www.a-s-t.gr I OLAR NDUTRY ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ AT COMPACT 110 & 150 1. Περιγραφή Τ σύστημα Compact με τα μντέλα πυδιαθέτυν δεξαμενή των 100 και 150 λίτρων, παράγεται από την A..T. solar industry

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ Γ ΤΑΞΗΣ ΕΝΙΑΙΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑ ΒΙΟΛΟΓΙΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΕΜΑ Α Ν γράψετε στο τετράδιό σς τον ριθμό κθεμιάς πό τις πρκάτω ημιτελείς προτάσεις Α1 έως Α5 κι δίπλ το γράμμ που

Διαβάστε περισσότερα

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014

Της από 19/12/ 2014 Τακτικής Συνεδρίασης του ηµοτικού Συµβουλίου του ήµου Ρόδου. Αριθ. Πρακτικού: 24/19-12-2014 Αριθ. Απόφασης: 788/2014 ΝΡΤΗΤ Τ Ι ΙΚΤΥ Π Π Μ Π Ρ Κ Τ Ι Κ Υ Της πό 9// Τκτικής υνεδρίσης του ηµοτικού υµβουλίου του ήµου Ρόδου ριθ Πρκτικού: /9-- ριθ πόφσης: 788/ τη Ρόδο σήµερ 9 η εκεµβρίου ηµέρ Πρσκευή κι ώρ 8 στην ίθουσ υνεδριάσεων

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΤΜΗΜΤΡΧΗΣ : Δ. ΓΡΟΥΖΗΣ ΤΗΛ. 210-3332990 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Ι.ΖΡΦΕΤ ΤΗΛ.210-3332864 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΝΠΤΥΞΗΣ, ΝΤΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΣ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2013 ΦΟΡΕΣ : ΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

Διαβάστε περισσότερα

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5

2 Γ Ε Ν Ι Κ Η Σ Υ Ν Ε Λ Ε Υ Σ Η Τ Ω Ν Μ Ε Λ Ω Ν Τ Ο Υ Σ Ε Π Ε, 2 8 Μ Α Ϊ Ο Υ 2 0 1 5 3 Μ ή ν υ μ α Π ρ ό ε δ ρ ο υ Δ ι ο ι κ η τ ι κ ο ύ Σ υ μ β ο υ λ ί ο υ 4 Μ ή ν υ μ α Γ ε ν ι κ ο ύ Δ ι ε υ θ υ ν τ ή 5 Ό ρ α μ α κ α ι Σ τ ρ α τ η γ ι κ ή 6 Ε κ π ρ ο σ ώ π η σ η κ α ι Σ υ ν ε ρ γ α σ

Διαβάστε περισσότερα

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος.

Περιεκτικότητα στα εκατό κατά βάρος (% W/W): εκφράζει τα γραµµάρια της διαλυµένης ουσίας που περιέχονται σε 100 g διαλύµατος. 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο 1. ΙΑΛΥΜΑΤΑ (ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ) Όπως νφέρµε διάλυµ είνι έν οµογενές µίγµ που ποτελείτι πό δύο ή περισσότερες χηµικές ουσίες. Περιεκτικότητ διλύµτος είνι η ποσότητ της διλυµένης

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:...

ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ. α) του αριθμού των αγοριών προς τον αριθμό των κοριτσιών:... β) του αριθμού των κοριτσιών προς τον αριθμό των αγοριών:... ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ Μι νθοδέσμη έχει 5 λευκά κι 15 κόκκιν γρύφλλ. Τι μπορούμε ν πρτηρήσουμε; ότι τ κόκκιν είνι κτά δέκ περισσότερ πό τ λευκά, λλά κι ότι τ κόκκιν γρύφλλ είνι τρεις φορές περισσότερ πό τ λευκά Η μέτρηση

Διαβάστε περισσότερα

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη

για το Τμήμα Πληροφορικής με Εφαρμογές στη Βιοιατρική, του Πανεπιστημίου Στερεάς Ελλάδας ίϊρμίϊμιη Μελέτη Σκπιμότητας «Δημιυργίας βάσης δεδμένων για την παρακλύθηση της σταδιδρμίας των απφίτων τυ τμήματς και τη συνεχή χαρτγράφηση της αγράς εργασίας» για τ Τμήμα Πληρφρικής με Εφαρμγές στη Βιιατρική,

Διαβάστε περισσότερα

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ

ΙΔΡΥΜΑ ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΣΧΟΛΕΣ ΓΟΝΕΩΝ ΝΟΜΟΥ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ Σε συνέχει της επικοινωνίς μς πρκλώ όπως προωθήσετε τ κόλουθ στο Σύλλογο Γονέων κι Κηδεμόνων κθώς κι στο Σύλλογο Διδσκόντων του σχολείου σς. Οι Σχολές Γονέων Νομού Κορινθίς προσκλούν το Σύλλογο Γονέων

Διαβάστε περισσότερα

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων

Τιµή και απόδοση µετοχής. Ανάλυση χαρτοφυλακίου. Απόδοση µετοχής. Μεταβλητότητα τιµών και αποδόσεων Τιµή και απόδση µετχής Ανάλυση χαρτφυλακίυ Τιµές Απδόσεις και Κίνδυνς µετχών ιαφρπίηση κινδύνυ Χαρτφυλάκια µετχών Η απόδση µιας µετχής είναι ίση πρς τη πσστιαία διαφρά µεταξύ της αρχικής και της τελικής

Διαβάστε περισσότερα

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου

Εξέδρα συναυλίας στο Πανθεσσαλικό στάδιο Βόλου Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Δ π λ ω μ τ κ ρ γ σ Εξέδρ συνυλίς στ Πνθσσλκό στάδ Βόλυ Φτήτρ: Αντωνίυ Ουρνί Επβλέπντς κθγτές : Σπύρς Ππδόπυλς, Μρί Βρντίσ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΤΜΗΜΑ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ Εσγωγή

Διαβάστε περισσότερα

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ)

ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ - ΘΕΩΡΙΑ & ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ Β ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1 ο ΙΑΝΥΣΜΑΤΑ ( ΘΕΩΡΙΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΜΕΘΟ ΟΛΟΓΙΑΣ) ε (ρχή) φορές (πέρς) 1. Τι ορίζετι ως διάνυσµ ; Το διάνυσµ ορίζετι ως έν προσντολισµένο

Διαβάστε περισσότερα

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1

FAX : 210.34.42.241 spudonpe@ypepth.gr) Φ. 12 / 600 / 55875 /Γ1 Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η Η Μ Ο Κ Ρ Α Τ Ι Α Υ ΠΟΥ ΡΓΕΙΟ ΕΘΝ. ΠΑ Ι ΕΙΑ Σ & ΘΡΗΣ Κ/Τ Ω ΕΝΙΑ ΙΟΣ ΙΟΙΚΗΤ ΙΚΟΣ Τ ΟΜ ΕΑ Σ Σ ΠΟΥ Ω Ν ΕΠΙΜ ΟΡΦΩ Σ ΗΣ ΚΑ Ι ΚΑ ΙΝΟΤ ΟΜ ΙΩ Ν /ΝΣ Η Σ ΠΟΥ Ω Τ µ ή µ α Α Α. Πα π α δ ρ έ ο υ 37

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 1974 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 6/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΝ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΣ ΤΗΣ ΔΗΜΚΡΑΤΙΑΣ ύπ* *Αρ. 1125 της 26ης ΑΥΓΥΣΤΥ 1974 ΝΜΘΕΣΙΑ Ό περί Τελνειακών Δασμών και Φόρν Καταναλώσες (Τρππιητικός) Νόμς τΰ 1974 εκδίδεται δια δημσιεύσες

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α.

ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. ΣΧΕΣΕΙΣ ΙΑΤΑΞΗΣ, Α Α. 1. ΣΧΕΣΕΙΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ: επνεπίσκεψη. Η εξής πρτήρηση γι τις (μονομερείς) διμελείς σχέσεις, εξυπηρετεί την τξινόμησή τους: τ ζεύγη μις οποιδήποτε τέτοις σχέσης εμπίπτουν σε τρείς κτηγορίες:

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.3611, 14/6/2002 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 3611 της 14ης ΙΟΥΝΙΟΥ 2002 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΜΕΡΟΣ I ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΣΥΝΑΦΗ ΘΕΜΑΤΑ Ο ΠΕΡΙ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο

7o Πανελλήνιο Συνέδριο Οικογενειακού Προγραµµατισµού & 2o Μαθητικό Συνέδριο Τμήμα Οικγενειακύ Πργραμματισμύ Β Μαιευτικής & Γυναικλγικής Κλινικής ΕΚΠΑ Αρεταίει Νσκμεί 7o Πανελλήνι Συνέδρι Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ & 2o Μαθητικό Συνέδρι Η Oλιστική Θεώρηση τυ Οικγενειακύ Πργραµµατισµύ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ν. 33/as ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΤΟ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Αρ. 2046 της ΙΙης ΑΠΡΙΛΙΟΥ 1985 ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ Ο περί Δημοοίων Υπαλλήλων (Αναδιάρθρωση Ορισμένων Θέσεων και Ρύθμισις Άλλων επί Μέρους Συναφών

Διαβάστε περισσότερα

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΓΝΩΣΕΩΝ ΕΠΙΠΕΔΟΥ Δ 1 2 3 4 5 6 7 8 Ποιες θεωρούντι ορνωμένες ορές στην Ελλά; Η ορά ξιών του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η ορά πρώων του Χρημτιστηρίου Αθηνών Η Ηλεκτρονική Δευτεροενής Αορά Τίτλων Όλ τ πρπάνω Τ προϊόντ της χρημτοράς

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ

ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΕΚΘΕΣΗ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΥΠΡΟ Νομοθετικές προτάσεις για τη βελτίωση της προσβασιμότητας και της διαθεσιμότητας των οπιοειδών φαρμάκων Σεπτέμβριος 2013 Marjolein Vranken (LLM, PharmD),

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4259, 19/11/2010 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΚΑΘΟΡΙΖΕΙ ΤΙΣ ΕΞΟΥΣΙΕΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΕΣ ΤΩΝ ΕΠΟΠΤΩΝ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΟΔΙΚΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΤΗΡΗΣΗ ΤΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΩΝ ΠΟΥ ΕΙΝΑΙ ΣΥΝΑΦΕΙΣ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ Η

Διαβάστε περισσότερα

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου

ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ. Περιέχει την ύλη που διδάσκεται στα Μαθηματικά της Κατεύθυνσης στη Γ Λυκείου ΣΤΡΑΤΗΣ ΑΝΤΩΝΕΑΣ Περιέχει την ύλη που διδάσκετι στ Μθημτικά της Κτεύθυνσης στη Γ Λυκείου Στους δσκάλους μου με ευγνωμοσύνη Στους μθητές μου με ελπίδ Κάθε γνήσιο ντίτυπο έχει την ιδιόχειρη υπογρφή του συγγρφέ

Διαβάστε περισσότερα

Προσαυξή σεις, Τόκοι, Τέλη

Προσαυξή σεις, Τόκοι, Τέλη Στοιχεί οφειλών εκτό ρύθμιση Γενική Εικόν νοικτών τομικών οφειλών εκτό ρύθμιση (περιλμβάνοντι μόνο οι οφειλέ γι τι οποίε υπάρχει νάλυση δόσεων) ΑΦΜ 096084905 Μη Ληξιπρόθεσμο Οφειλών 47.374,85 Ληξιπρόθεσμο

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232)

Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος (ΚΕΦ.232) Συνοπτικός τίτλος 1. Ο παρών Νόµος θα αναφέρεται ως ο περί Πωλήσεως Γης (Ειδική Εκτέλεση) Νόµος. Διατυπώσεις αναγκαίες για την εκτέλεση σύµβασης 2.

Διαβάστε περισσότερα

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ:

ΧΟΡΗΓΟΙ: ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Πρσωρινό Πρόγραμμα Πρσωρινό Πρόγραμμα ΧΟΡΗΓΟΙ: Ιωάννης Τσαπράζης ΑΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ: ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΕΣ: Ε μ φ υ τ ε υ μ α τ λ γ ί α ς & Α ι σ θητικής Οδντιατρική ς ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΣ Αξιότιμε Γιατρέ, Με απόλυτ αίσθημα ευθύνης

Διαβάστε περισσότερα

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 10615 ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ Αρ. Φύλλου 544 18 Απριλίου 2007 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ Αριθμ. 74362/5340/05 Προσαρμογή της Ελληνικής νομοθεσίας προς τις δι ατάξεις της Οδηγίας

Διαβάστε περισσότερα

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ.

Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961) [Ε.Ε., Παρ.Ι(I), Αρ. This document was reproduced from http://www.cylaw.org/nomoi/indexes/1961_11.html (accessed 14 August 2013) Ο περί Ιθαγενείας της Δημοκρατίας της Κύπρου (Τύποι, Τέλη και Αδικήματα) Νόμος του 1961 (Ν. 11/1961)

Διαβάστε περισσότερα

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920)

ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ 1. ΑΝΩΝΥΜΕΣ (Ν. 2190/1920) Κεφάλαιον 9 ον Αρ. 54 - Ποινικαί Διατάξεις 1. Τιμωρείται δια φυλακίσεως και χρηματικής ποινής μέχρις χιλίων (1.000)ευρώ, πας, όστις συναλλάσσεται ως εκπροσωπών ημεδαπήν

Διαβάστε περισσότερα

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1

V=αβγ (1) µ το πλάτος της δεξαµενής, β= 1 ΕΠΙΛΥΣΗ ΤΥΠΩΝ Στην ενότητα αυτή, πιστεύω να καταλάβετε ότι τα Μαθηµατικά έγιναν και αναπτύχθηκαν για να αντιµετωπίζυν καθηµερινά πρβλήµατα. εν χρειάζνται όµως πλλά λόγια, ας πρχωρήσυµε σε παραδείγµατα.

Διαβάστε περισσότερα

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj

Qwφιertyuiopasdfghjklzxερυυξnmηq σwωψerβνtyuςiopasdρfghjklzxcvbn mqwertyuiopasdfghjklzxcvbnφγιmλι qπςπζαwωeτrtνyuτioρνμpκaλsdfghςj Qwφιertuiopasdfghjklzερυυξnmηq σwωψertuςiopasdρfghjklzcvbn mqwertuiopasdfghjklzcvbnφγιmλι qπςπζwωeτrtuτioρμpκaλsdfghςj ΘΕΩΡΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ klzcvλοπbnmqwertuiopasdfghjklz ΤΗΣ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙΣ

Διαβάστε περισσότερα

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων.

Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Α. Ν. 2520 της 27 Αυγ./4 Σεπτ. 1940 (ΦΕΚ Α' /273). Περί υγειονομικών διατάξεων. Αντικείμενον Αρθρο 1. 1. Προς προστασίαν της δημοσίας υγείας εν γένει επιτρέπεται η έκδοσις υγειονομικών διατάξεων, ων η

Διαβάστε περισσότερα

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης

Σύστηµα Ουράς. Πειθαρχία ουράς ή Πειθαρχία εξυπηρέτησης ΘΕΩΡΙΑ ΟΥΡΑΣ Ουρές ή Γρές Ανονής: Φινόενο που δηιουργείτι ότν η τρέχουσ ζήτηση γι ί εξυπηρέτηση είνι εγύτερη πό την τρέχουσ ικνότητ εξυπηρέτησης του συστήτος Αντικειενικός σκοπός του προβήτος της ουράς:

Διαβάστε περισσότερα

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ

κυρώνουµε ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΩΡΟΜΙΣΘΙΟΥ Ι ΑΚΤΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΣΤΗ ΣΤΕΑΤΧ ΜΑΘΗΜΑ ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ΘΕΣΗ ΠΡΟΣ: ΚΟΙΝ.: Πίνακας ποδεκτών ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ Ι ΙΚΤΥΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΜΥΝΣ ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΣΤΡΤΟΥ ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΚΠΙ ΕΥΣΗΣ/3γ Τηλέφ.(Εσωτ.):3187 Φ.392/55/346084 Σ.1742 θήνα, 25 υγ 15 ΘΕΜ: ιορισµοί Εκπαιδευτών

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ ΠΛΑΤΕΙΑ ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΟΣ, ΑΘΗΝΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ :.ΜΡΙΝΟΥ ΤΗΛ.210-3332926 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΔΙΔΙΚΤΥΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΠΛΤΕΙ ΣΥΝΤΓΜΤΟΣ, ΘΗΝ 2015 ΦΟΡΕΣ : ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΣ, ΥΠΟΔΟΜΩΝ, ΤΟΜΕΣ : ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΚ ΠΡΟΓΡΜΜΤ ΥΠΟΤΟΜΕΣ

Διαβάστε περισσότερα

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ)

Εταιρεία Δημόσιας Υγείας και Περιβαλλοντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Εταιρεία Δμόσιας Υγείας και Περιβαλλντικής Υγιεινής (ΕΔΥΠΥ) Σ Σε αυτό τ τεύχς Εκπαιδευτικό Σεμινάρι SHIPSAN......1 Πιόττα & ασφάλεια νερύ κλυμβτικών δεξαμενών....... 2-3 Απικισμός Δικτύυ Ύδρευσς Νσλευτικών

Διαβάστε περισσότερα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα

Οι ΤΠΕ ως παιδαγωγική εμπειρία μέσα από τα βιώματα των παιδιών: Εμπειρίες και προκλήσεις για το ψηφιακό χάσμα Οι ΤΠΕ ως πιδγωγική εμπειρί μέσ πό τ βιώμτ των πιδιών: Εμπειρίες κι προκλήσεις γι το ψηφικό χάσμ Στύρου Χριστίν Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου & Βρυωνίδης Μάριος Ευρωπϊκό Πνεπιστήμιο Κύπρου Περίληψη H προύσ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ. ρ. Στυλιανός Γ. Λόζιος ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΣ ΣΧΕ ΙΑΣΜΟΣ ΣΧΕ ΙΟ ΞΕΝΟΚΡΑΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΚΙΝ ΥΝΟΥ ρ. Στυλινός Γ. Λόζιος Επ. Κθηγητής του Τµήµτος Γεωλογίς του Εθνικού & Κποδιστρικού Πνεπιστηµίου Αθηνών Το εφρµοσµέν

Διαβάστε περισσότερα

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες

Ο ρόλος των τοπικών ποικιλιών στην ανάπτυξη: Τα καλάθια των περιφερειών και οι τοπικές ποικιλίες Ο ρόλος ων οπικών ποικιλιών σην νάπυξη: Τ κλάθι ων περιφερειών κι οι οπικές ποικιλίες Δρ Τζουράνη Ειρήνη Ερευνήρι Γ Ινσιούο Γεωργοοικονοικών & Κοινωνιολογικών Ερευνών ΕΘ.Ι.ΑΓ.Ε. Προκλήσεις γι ην Ελληνική

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ. Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 200113 ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ ΤΜΗΜΑ ΦΥΣΙΚΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ΠΥΡΗΝΙΚΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩ ΩΝ ΣΩΜΑΤΙΩΝ Μιλτιάδης Γ. Ζώης Α.Μ.: 00113 ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ ΝΕΤΡΙΝΩΝ: ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΗΣ ΑΠΟΚΡΙΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΙΧΝΕΥΤΗ ΤΟΥ ΠΕΙΡΑΜΑΤΟΣ MINOS

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ. Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ. -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last 11DG8J *L J8/74 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΩΤΟΜ ΤΗΣ ΕΠΙΣΗΜΟΥ ΕΦΗΜΕΡΙΔΟΣ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ Xussfs^sasslsc^ εις χσν ΤΠ -TCS 32SS4 g^lml&btoa. last (ζ 11DG8J Μ13^3ΑΜ32 fifp% JgF>&33&Z &M 'THE ι JEB? φάρος ^vjiatioe a. 3 έί ΐ &,

Διαβάστε περισσότερα

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1

ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911. «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 ΝΟΜΟΣ ΓπΝ / 4.12.1911 «Περί της εκ των αυτοκινήτων ποινικής και αστικής ευθύνης» 'Αρθρον 1 Εν περιπτώσει θανατώσεως ή σωµατικής βλάβης προσώπου τινός δι αυτοκινήτου εφαρµόζονται αι διατάξεις του ποινικού

Διαβάστε περισσότερα

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2

ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ. Αρ. 1. Αρ. 2 ΜΗΧΑΝΙΚΟΙ Ν. 6422/1934, Περί ασκήσεως του επαγγέλματος του Μηχανολόγου, του Ηλεκτρολόγου και του Μηχανολόγου - Ηλεκτρολόγου Μηχανικού, ως και του Ναυπηγού. Αρ. 1 Η ελευθέρα άσκησις του επαγγέλματος του

Διαβάστε περισσότερα

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας *

Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Σύμβαση για την Πρόληψη και Καταστολή του Εγκλήματος της Γενοκτονίας * Εγκρίθηκε και παρέμεινε ανοιχτή για υπογραφή, επικύρωση ή προσχώρηση με την από 9 Δεκεμβρίου 1948 Νο. 260 Α (ΙΙΙ) απόφαση της Γενικής

Διαβάστε περισσότερα

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ»

Νέο Λύκειο: Μετά το «Νέο Σχολείο» και πριν το «Νέο ΑΕΙ» Νέ Λύκε: Μετά τ «Νέ Σχλεί» κα πρν τ «Νέ ΑΕΙ» Παρυσάζυμε σήμερα τς πρτάσες τυ Υπυργείυ Παδείας γα τ «Νέ Λύκε». Στη δαμόρφωση τυς έχυν ληφθεί υπόψη : Ο μελέτες τυ Παδαγωγκύ Ινσττύτυ. Τ πόρσμα τυ Εθνκύ Συμβυλίυ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ Ο ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ ΚΑΙ Η ΜΑΓΙΚΗ ΠΕΤΡΑ τυ Prem Rawat ΗΤΑΝ ΚΑΠΟΤΕ ΕΝΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΑΣ πυ είχε μια μικρή επιχείρηση. Όπως ήταν φυσικό, ως, επιθυμύσε να απκτήσει όσ τ δυνατόν περισσότερα χρήματα. Μια μέρα, κάπις

Διαβάστε περισσότερα

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007

Ε.Ε. Π α ρ.ι(i), Α ρ.4154, 31/12/2007 ΝΟΜΟΣ ΠΟΥ ΠΡΟΝΟΕΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΣΟΒΑΡΩΝ ΠΟΙΝΙΚΩΝ ΑΔΙΚΗΜΑΤΩΝ Για σκοπούς εναρμόνισης με την πράξη της Ευρωπαϊκής Κοινότητας με τίτλο - Επίσημη Εφημερίδα

Διαβάστε περισσότερα

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i

είναι n ανεξάρτητες τυποποιημένες κανονικές τυχαίες μεταβλητές, δηλαδή, αν Z i Οι Κτνομές χ, t κι F Οι Κτνομές χ, t κι F Σε υτή την ενότητ προυσιάζουμε συνοπτικά τρεις συνεχείς κτνομές οι οποίες, όπως κι η κνονική κτνομή, είνι πολύ χρήσιμες στη Σττιστική Συμπερσμτολογί Είνι ξιοσημείωτο,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998.

ΠΡΟΛΟΓΟΣ. Μάρτιος 1998. ΠΡΟΛΟΓΟΣ Το βιβλίο υτό περιλμβάνει την ύλη των Μθημτικών, που προβλέπετι πό το πρόγρμμ σπουδών της Θετικής Κτεύθυνσης της Β τάξης του Ενιίου Λυκείου, του οποίου η εφρμογή ρχίζει πό το σχολικό έτος 998-999

Διαβάστε περισσότερα

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε "τιμή πακέτου"!

POWER SERVICE ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Power Service σε τιμή πακέτου! Τ θ έ έ ς ύ ό ς24ω ( ά ω ) Ε ύ ά ς2έ Σ ω ώ ς& ωδ ί ω ό ή ς Ε ί δ ξ 35 Δω άπ δ ή άβ Π ή& ά ω ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΟΥ 9.000 14.000 BTU (PREMIUM) Χός άς Μής ωώω ωδίως Ύψς ξωής άδς Τύ έ ίχ, ά

Διαβάστε περισσότερα

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης

Εγ ειρίδιο Προτάσεων Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης Οργάνωσης Έργο: ΜΕΛΕΤΗ ΣΤΡΑΤΗ ΙΚΗΣ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡ ΙΚΗΣ ΕΥΕΛΙΞΙΑΣ ΚΑΙ ΟΡ ΑΝΩΤΙΚΗΣ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ Π ρ δοτέο Π.3: Προτάσεις Στρ τηγικής γι την Ανάπτ ξη Πρ κτικών Ε έλικτης

Διαβάστε περισσότερα

14PROC002092234 2014-06-05

14PROC002092234 2014-06-05 ΝΗΚΕΙ ΣΤΗ ΔΙΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΦΕΣ/ΖΕΠ/4 ΝΡΤΗΤΕ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΤΙ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΙΔΕΙΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΤΩΝ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΦΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΣΧΕΔΙΩΝ ΤΜΗΜ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΝΔΡΕ ΠΠΝΔΡΕΟΥ 37 15180 ΜΡΟΥΣΙ 14PROC002092234

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ. Από το υπ' αριθμ. 16/21-07-2014 Πρακτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ Από το υπ' ριθμ. 6/2-07-204 Πρκτικό της Οικονομικής Επιτροπής Ιονίων Νήσων Αριθμ. πόφσης 454-6/2-07-204 ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση κι διάθεση

Διαβάστε περισσότερα

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου

Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση του ΟΟΣΑ για τ/ αποφυγή της διπλής φορολογίας του εισοδήματος και κεφαλαίου 470 ~IΔ Α/2001 Τα δικαιώματα (RoyaΙties) στην πρότυπη σύμβαση τυ ΟΟΣΑ για τ/ απφυγή της διπλής φρλγίας τυ εισδήματς και κεφαλαίυ ΚΑΤΕΡΙΝΑΣ ΠΕΡΡΟΥ Δικηγόρυ Αθηνών, Υπτρόφυ ΙΚΥ Ε1ΣΑΓΩΓΗ Α Η ΕΝΝΟ/Α ΤΩΝ ΔιΚAJΩMATΩfII

Διαβάστε περισσότερα