ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ"

Transcript

1 ΑΙΚΑΣΕΡΙΝΗ ΣΖΑΝΝΟΝΕ-ΣΖΩΡΣΖΗ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΟ, ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΡΙΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΟΤΔΕ 1979: DEA*, D.ETUDES APPROFONDIES SOCIO-LINGUISTIQUE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL - FRANCE. 1978: DEA*, D.ETUDES APPROFONDIES SOCIOLOGIE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL (* Μεταπτυχιακόσ τίτλοσ) 1977: MAITRISE EN SC.HUMAINES ET SOCIALES SOCIOLOGIE, UNIV. TOULOUSE LE MIRAIL. 1976: LICENCE EN SC.HUMAINES ET SOCIALES SOCIOLOGIE, UNIV.TOULOUSE LE MIRAIL. ΔΙΔΑΚΣΙΚΗ -ΕΠΑΓΓ/ΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1980 ΗΜΕΡΑ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΚΑΣΕ/ΚΑΣΕΕ/ΣΕΙ (αντικείμενα διδαςκαλίασ ςε διάφορα τμιματα και χολζσ του ΣΕΙ Ακινασ: Γενικι κοινωνιολογία, Κοινωνικόσ Αποκλειςμόσ ςτθν Ελλθνικι κοινωνία Ειςαγωγι ςτθν κοινωνιολογία, Κοινωνιολογία τθσ Τγείασ, Εργαςιακζσ χζςεισ, Κοινωνιολογία τθσ Απόκλιςθσ, Κοινωνιολογία των ΜΜΕ, Αςτιςμόσ-Μεγαλοφπολθ, Σεχνολογία και κοινωνία ) ςιμερα Προϊςταμζνθ τμιματοσ Κοινωνικισ Εργαςίασ (εκλεγμζνθ) Τπεφκυνοσ Σομζα Ι, Γενικϊν Μακθμάτων (εκλεγμζνθ) : (ΕΠΣΕΜΒΡΙΟ 1978-ΙΟΤΛΙΟ 1979) MONITRICE UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL, ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΜΙΘΗ : LABORATOIRE DE RECHERCHE SOCIALE (DIRECTEUR CALVET G. UNIVERSITE DE TOULOUSE- LE MIRAIL), ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΕΡΕΤΝHΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ I.N.R.S, ΕΜΜΙΘΗ. 1979: (ΙΑΝΟΤΑΡΙΟ-ΙΟΤΛΙΟ) MONITRICE UNIVERSITE DE TOULOUSE LE MIRAIL ΔΙΔΑΚΑΛΙΑ ΚΟΙΝΩΝΙΟΛΟΓΙΑ, ΕΜΜΙΘΗ. ΕΡΕΤΝΗΣΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ 1997: Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ερευν/κοφ προγρ/τοσ (αρ. ζγκριςθσ Ε.Φ AE, τμ. Δι/νςθ Ερευνϊν:2397/21/1/97) (από Φεβ.-Απρ.) Προςφυγι ςτθν κατανάλωςθ φαρμάκων, αποτζλεςμα τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά; (*με Σηϊρτηθσ Ακ. Κακ/τισ πλθροφορικισ, Σςιλτικλισ Χ. γιατρόσ-μικροβιολόγοσ, Κακθγθτισ ΣΕΙ-ΕΤΠ). 1996: Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ερευν/κοφ προγρ/τοσ, Σο αναγνωςτικό κοινό ςτα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ (Περιφζρεια Πρωτευοφςθσ, δείγμα 1600 ατόμων) (*με

2 Χρυςι πάνια υπεφκυνθ περιςυλλογισ ςτοιχείων Μάρτιοσ-Μάιοσ 1996, τελειόφοιτοσ Κοινωνικι Λειτουργόσ, τμ. Κοινωνικισ Εργαςίασ). 1995: Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ-υπεφκυνοσ διαμόρφωςθσ δειγματολθψίασ, ερωτθματολογίου του ερευν/κοφ προγρ/τοσ (αρ. ζγκριςθσ 1408/30/95- Τπ. Βιομθχανίασ-Ενζργειασ και Σεχνολογίασ AIDS και βιομθχανικι παραγωγι φαρμάκων. (* με Κωνςταντινίδου Ζλλθ, φαρμακοποιόσ, Σηϊρτηθσ Ακ. Κακ/τισ Πλθροφορικισ). 1994: Ερευνθτικι διερεφνθςθ και μελζτθ τθσ διαφοροποίθςθσ των ςτάςεων του Τγειονομικοφ Νοςοκομειακοφ Προςωπικοφ απζναντι ςτο AIDS (8 νοςοκομείων Ν. Αττικισ) (ςφγκριςθ αποτελεςμάτων με εκείνα ζρευνασ ) (*με Γιαννακοποφλου Ελ. τατιςτικολόγο, Σηϊρτηθ Ακ.Κακ/τθ Πλθροφορικισ). 1992: Μζλοσ ερευνθτικισ ομάδασ, του ερευνθτικοφ προγρ/τοσ παρενζργειεσ φαρμάκων ςτθν HIV λοίμωξθ (Διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου και δειγματολθψίασ) 1992, για το 4o Πανελλινιο υνζδριο AIDS). 1992: Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ - ςυντονιςτισ ερευν/κοφ προγρ/τοσ (αρ. ζγκριςθσ 10 /18/11/92 Επιτροπισ Ερευνϊν ΣΕΙ Ακθνϊν ) Τγειονομικό, Νοςοκομειακό Προςωπικό και AIDS (8 νοςοκομείων Ν. Αττικισ, δείγμα 1000 ατόμων επανάλθψθ ζρευνασ) (*Γιαννακοποφλου Ελ. τατιςτικολόγο, Σηϊρτηθ Ακ. Κακ/τθ Πλθροφορικισ, Χ. Σςιλτικλισ, Γιατρόσ-Μικροβιολόγοσ, Κακθγθτισ ΣΕΙ-ΕΤΠ). 1992: Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ ερευν/κοφ προγρ/τοσ (αρ. ζγκριςθσ ΠΕΝΕΔ /2/92-βϋ) Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ των φορζων του ΕΑΑ (περιφζρεια Ν. Αττικισ, δείγμα 108 οικογενειϊν-ςυνεντεφξεισ & ερωτθματολόγια*με Γιαννακοποφλου Ελ. τατιςτικολόγο, Σηϊρτηθ Ακ. Κακ/τθ Πλθροφορικισ). 1991: Επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ - ςυντονιςτισ ερευν/κοφ προγρ/τοσ (αρ. ζγκριςθσ 19 /12/12/90 και 2/ 27/3/91 Επιτροπισ Ερευνϊν ΣΕΙ Ακθνϊν και Τπ. Παιδείασ Ε5/842-14/6/1991 τάςεισ του Τγειονομικοφ Νοςοκομειακοφ Προςωπικοφ απζναντι ςτο AIDS (8 νοςοκομείων Ν. Αττικισ,) (*με Γιαννακοποφλου Ελ. τατιςτικολόγο, Σηϊρτηθ Ακ. Κακ/τθ Πλθροφορικισ, Χ. Σςιλτικλισ, Γιατρόσ-Μικροβιολόγοσ, Κακθγθτισ ΣΕΙ-ΕΤΠ). 1988: Επιςτθμονικόσ & διοικθτικόσ ςυνυπεφκυνοσ ερευνθτικοφ προγ/τοσ και μζλοσ τθσ ερευνθτικισ ομάδασ (διαμόρφωςθ ερωτθματολογίου, παράδοςθ 250 ερωτθματολογίων), (αρ. ζγκρ. Τπ. Παιδείασ Ε5/8072/1987 και Ε5/ /6/1989) διεξαγωγισ προγρ. Ζρευνασ κρίςεισ-ςτάςεισ των κατοίκων Δ. Αττικισ απζναντι ςτο ΕΑΑ (*με Χλιαουτάκθ Ι. Κοιν/γο Κακ/τθ ΣΕΙ,ΕΤΠ, κφριοσ ερευνθτισ ) : LABORATOIRE DE RECHERCHE SOCIALE (DIRECTEUR CALVET G.,UNIVERSITE DE TOUL/SE-LE MIRAIL), ΤΝΕΡΓΑΣΗ ΕΡΕΤΝHΣΙΚΟΤ ΚΕΝΣΡΟΤ I.N.R.S) : Les Perspectives Professionnelles des élèves, selon le milieu social et le sexe (sous la direction de Michel Elliard, Professeur siège, Sociologie de lϋeducation) : (3 mois, avec Jacqueline Combes), les tavailleurs immigrés Nord-Africains de La Briqueterie (ghetto de Toulouse, sous la direction de MONIQUE HAICAULT, Laboratoire de Sociologie de Travail).

3 ΕΙΗΓΗΕΙ-ΑΝΑΚΟΙΝΩΕΙ Ε ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΑ ΤΝΕΔΡΙΑ -ΤΜΠΟΙΑ- ΗΜΕΡΙΔΕ - ΣΡΟΓΓΤΛΑ ΣΡΑΠΕΖΙΑ 14/4/99: Εκπαιδευτικό υμπόςιο: φγχρονα Προβλιματα και Κοινωνία κζμα ειςιγθςθσ: Αυτοκτονίεσ εφιβων και νζων, ριξθ με τθ ηωι; (Διοργάνωςθ ΟΛΜΕ- ΤΠΕΠΘ). 31/5/97: Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ με κζμα: Προςφυγι ςτθν κατανάλωςθ φαρμάκων, αποτζλεςμα τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά; (9 ο Πανελλινιο υνζδριο Ελλθνικισ Εταιρείασ Κοινωνικισ Παιδιατρικισ και Προαγωγισ Τγείασ). 27/5/95: Επιςτθμονικι Ημερίδα: Τγεία και τφποσ κζμα ειςιγθςθσ: Μ.Μ.Ε -ΕΑΑ και κοινωνικζσ ομάδεσ (Διοργάνωςθ Ελλθνικό Σμιμα Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ φνδεςμοσ Επιςτθμόνων Πειραιϊσ-Πάντειο Πανεπιςτιμιο. 15/12/94: Επιςτθμονικι Ημερίδα: Ναρκωτικά κζμα ειςιγθςθσ: Ναρκωτικά, θ αμφιςβιτθςθ τθσ κοινωνίασ μασ (Διοργάνωςθ TEI ΑΘΗΝΑ-ΕΤΠ-ΟΚΑΝΑ). 13/2/94: Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ με κζμα: Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ των φορζων του ΕΑΑ (περιφζρεια Ν. Αττικισ,δείγμα 108 οικογενειϊν) (5 ο Πανελλινιο υνζδριο ΕΑΑ και.μ.ν). 24/11/93: Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ με κζμα: Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ των φορζων του ΕΑΑ (περιφζρεια Ν. Αττικισ,δείγμα 108 οικογενειϊν) (5 ο Πανελλινιο υνζδριο AIDS, E.E.M.A.A ). 7/2/93: Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ με κζμα: Κοινωνικι υγειονομικι ανιςότθτα ςτθν αντιμετϊπιςθ των αςκενϊν με ΕΑΑ (4 ο Πανελλινιο υνζδριο ΕΑΑ και.μ.ν). 16/4/92: τρογγυλό Σραπζηι : Εκπαίδευςθ και Παιδεία ωσ πρόφραγμα ςτα ναρκωτικά, (οργανωτικόσ φορζασ Ινςτιτοφτο Σεχνολογικισ Εκπαίδευςθσ Ευγενίδιο Κδρυμα) κζμα ειςιγθςθσ: Η ςυνθγορία των κοινωνικϊν παραγόντων ςτθ δθμιουργία εξαρτθμζνων από τοξικζσ ουςίεσ ατόμων 6/2/92: Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ με κζμα: Τγειονομικό Νοςοκομειακό Προςωπικό και ΕΑΑ (3 ο Πανελλινιο υνζδριο EAA και.μ.ν). 10/3/91: Ανακοίνωςθ Αποτελεςμάτων ζρευνασ με κζμα: τάςεισ του Νοςοκομειακοφ Προςωπικοφ απζναντι ςτο AIDS (3 ο Πανελλινιο υνζδριο AIDS E.E.M.A.A). 13/4/89: Εκπαιδευτικό υμπόςιο: Ηρωίνθ -Κοκαΐνθ, Εκπαιδευτικό Ινςτιτοφτο Αιγαίου DAYTOP-ΙΘΑΚΗ -κζμα ειςιγθςθσ: Κοινωνικζσ διαςτάςεισ τθσ εξάρτθςθσ των ατόμων από τοξικζσ ουςίεσ. 24/3/89: Επιςτθμονικό υμπόςιο: Γυναίκα και εγκλθματικότθτα, Δ. Κερατςινίου κζμα ειςιγθςθσ: Βία, εγκλθματικότθτα, μία ςυγκριτικι ανάλυςθ του φαινομζνου μεταξφ των δφο φφλων. 12/1/89: Επιςτθμονικό υμπόςιο: Η κοινωνικι ζρευνα ςτθν Ελλάδα, Εκνικό Κδρυμα Ερευνϊν, κζμα ειςιγθςθσ: Γυναίκα-Εργαςία και οικογενειακζσ μεταβολζσ

4 (παρουςίαςθ τθσ ερευνθτικισ ςτατιςτικισ αναςκόπθςθσ των οικογενειακϊν μεταβολϊν). 14/10/88: Επιςτθμονικό υμπόςιο: Πρόλθψθ και αντιμετϊπιςθ τθσ εγκλθματικότθτασ των ανθλίκων (επανεκπαίδευςθ - ζνταξθ) - κζμα ειςιγθςθσ: Η ςυμβολι των κοινωνικϊν παραγόντων ςτθ δθμιουργία κοινωνικά αποκλινόντων ατόμων (Διοργάνωςθ: Γενικι Γραμματεία Νζασ Γενιάσ, Τπ. Πολιτιςμοφ, Εργαςτιριο Εγκλθματολογίασ και Δικαςτικισ Ψυχιατρικισ, Σμ. Νομικισ, Δθμοκρίτειο Πανεπιςτιμιο Θράκθσ). 17/3/88: Επιςτθμονικό υμπόςιο: Γυναίκα και Τγεία, Πνευματικό Κζντρο Δ. Ακθναίων - κζμα ειςιγθςθσ: Μφκοι και πραγματικότθτα, το ΕΑΑ και θ Γυναίκα, (Διοργάνωςθ Δ. Ακθναίων - Ιατρικι χολι Ακθνϊν ). 30/10/87: Αϋ Πανελλινιο υνζδριο Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ : Η Τγιεινι ςτον Ελλαδικό Χϊρο κζμα ειςιγθςθσ : Ο εξανκρωπιςμόσ τθσ εργαςίασ και θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν υγιεινι και αςφάλεια του εργαςιακοφ περιβάλλοντοσ. 25/2/87: Επιςτθμονικι Ημερίδα: Επίκτθτθ Ανοςολογικι Ανεπάρκεια, ΣΕΙ Ακινασ, ΕΤΠ κζμα ειςιγθςθσ: Οι επιπτϊςεισ του ΕΑΑ ςτθν Κοινωνία, κοινωνιολογικι προςζγγιςθ. ΔΗΜΟΙΕΤΕΙ 2000: Αυτοκτονίεσ εφιβων και νζων, ριξθ με τθ ηωι; φγχρονθ Εκπαίδευςθ, τ.113,2000, ς : Σο αναγνωςτικό κοινό ςτα Μζςα Μαηικισ Μεταφοράσ,ςφμφωνα με το φφλο και τθν θλικία (αποτελζςματα ζρευνασ 1996), φγχρονθ Εκπαίδευςθ,τ.105, 1998, ς : Προςφυγι ςτθν κατανάλωςθ φαρμάκων, αποτζλεςμα τθσ εφκολθσ πρόςβαςθσ ςε αυτά; (γυναικείο φφλο), Αρχεία Ελλθνικισ Ιατρικισ 1998,3./ , (πρακτικά ςυνεδρίου Σςιλτικλισ Χ., Σηαννόνε-Σηϊρτηθ,Κ Σηϊρτηθσ Ακ.). 1996: Marge et société, LϋHomme et la Société, Sociologie Urbaine, t.106/2, 1996,p.p : Etude du comportement familial des sidéens (αποτελζςματα ζρευνασ,1993- Μελζτθ τθσ ςυμπεριφοράσ του οικογενειακοφ περιβάλλοντοσ των φορζων του ΕΑΑ ), Sciences sociales et Santé ;vol,xii,no2, 1994,p.p : Μαλακά ι ςκλθρά ναρκωτικά: κοινωνικό δίλθμμα-ψευτοδίλθμμα Επιςτθμονικι και Σεχνολογικι Επικεϊρθςθ, ΣΕΙ Ακ. τ4, 1993,ς : Η ςυνθγορία των κοινωνικϊν παραγόντων ςτθ δθμιουργία εξαρτθμζνων από τοξικζσ ουςίεσ ατόμων, Επιςτθμονικι και Σεχνολογικι Επικεϊρθςθ, ΣΕΙ Ακ. τ.3, 1993, ς : Τγειονομικό Νοςοκομειακό Προςωπικό και AIDS, Ελλθνικι Επικεϊρθςθ Δερματολογίασ-Αφροδιςιολογίασ, τ.3.3, 1992,ς

5 1991: AIDS: πρόςκλθςθ για μία νζα φιλοςοφία Επιςτθμονικό Περιοδικό Τγεία Σεχνολογία, αρ.12, ς.23-25, Δεκ : Γιατροί και Νοςθλευτζσ φοβοφνται για το AIDS, εφθμ. ΣΟ ΒΗΜΑ,26/4/ : τάςεισ του Τγειονομικοφ Νοςοκομειακοφ Προςωπικοφ απζναντι ςτο AIDS, ΙΑΣΡΙΚΑ ΧΡΟΝΙΚΑ, Σ.ΙΔ.τ.6-7-8, 1991, ς : Η ςυμβολι των κοινωνικϊν παραγόντων ςτθ δθμιουργία κοινωνικά αποκλινόντων ατόμων, Εκδ. άκκουλα, 1990, ς πρακτικά ςυμποςίου. 1989: Ο εξανκρωπιςμόσ τθσ εργαςίασ και θ ςυμμετοχι των εργαηομζνων ςτθν Τγιεινι και Αςφάλεια του Εργαςιακοφ Περιβάλλοντοσ, Δθμόςια Τγεία 1989,τ.5,ς.37-43, (πρακτικά Πανελλινιου υνεδρίου Εποπτϊν Δθμόςιασ Τγείασ). 1988: Κοινωνικζσ Επιπτϊςεισ του AIDS Επιςτθμονικό περιοδικό Δθμόςια Τγεία, τ. 1ο Ιαν.-Μάρτιοσ, 1988 (Νζα ειρά) ςελ : Επιπτϊςεισ τθσ εργαςίασ τθσ Γυναίκασ ςτθν Οικογζνεια, Επιςτθμονικό περιοδικό Δθμόςια Τγεία, τ.11, Ιουλ.-επ.1985, ςελ : Εργαςία τθσ Γυναίκασ και οικογζνεια. Οικονομικόσ ταχυδρόμοσ, Μάρτιοσ, : La mise en doute de notre société, Annales sociologiques, INRS, t: xix, 3, Oct.- dec.1980, p. p ΜΕΣΑΦΡΑΗ 1996: Lϋenquête par questionnaire : Η ζρευνα με ερωτθματολόγιο, Claude Javeau (Université de Brucelles), 1996, εκ.gutenberg/συπωκιτω. Παράρτθμα τθσ μεταφράςτριασ Σηαννόνε-Σηϊρτηθ Κ. και Σηϊρτηθ Ακ. ΑΛΛΕ ΔΡΑΣΗΡΙΟΣΗΣΕ-ΜΕΛΟ ΕΠΙΣΡΟΠΩΝ ςιμερα: Ειδικι Γραμματζασ του υμβ.υλλόγου Ελλινων Κοινωνιολόγων ςιμερα: Μζλοσ του υλλόγου Ελλινων Κοινωνιολόγων ςιμερα: Μζλοσ τθσ Ελλθνικισ Εταιρείασ Μελζτθσ και Αντιμετϊπιςθσ του AIDS (E.E.M.A.A). 2009: Μζλοσ Επιτροπισ Διεκνοφσ υνεδρίου Κοινωνιολογίασ τθσ Τγείασ, Λευκωςία. 2009: Μζλοσ τθσ Επιτροπισ Αξιολόγθςθσ Πρακτικϊν υνεδρίου, Λευκωςία : Μζλοσ υντακτικισ Επιτροπισ Επιςτθμονικι και Σεχνολογικι Επικεϊρθςθ, ΣΕΙ, Ακινασ : Αν. μζλοσ Επιτροπισ Ερευνϊν ΣΕΙ Ακινασ (αρ.απόφ.19/ )

6 : Mζλοσ υντακτικισ Επιτροπισ Επιςτθμονικι και Σεχνολογικι Επικεϊρθςθ, ΣΕΙ Ακινασ. 1999: Μζλοσ Κεντρικισ Επιτροπισ Γενικϊν ειςαγωγικϊν Εξετάςεων-μάκθμα Κοινωνιολογίασ, (αρ.αποφ.4084/φα260--4/5/90,σει Ακ &Φ152/Β3/1205/16/3/90 ΤΠΕΠΘ ) : Mζλοσ του Γνωμοδοτικοφ υμβουλίου Τπ. Τγείασ Πρόνοιασ/Ναρκωτικά : Mζλοσ ςυντακτικισ επιτροπισ του περιοδικοφ Δθμόςια Τγεία : Επιτροπι Ειςαγωγικϊν Γενικϊν Εξετάςεων (αρ. αποφ. Τπ. Παιδείασ Φ69/Β3/929/μάκθμα Κοινωνιολογίασ).

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ. Επίκουροσ Κακθγθτισ. Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Ονοματεπϊνυμο: Πατρϊνυμο: Θζςθ: Γνωςτικό Αντικείμενο: ταμάτιοσ Πορτελάνοσ Ανδρζασ Επίκουροσ Κακθγθτισ Διδακτικι Θρθςκευτικϊν - Θρθςκειολογία Σθλζφωνο/Fax: 2651005871-6973372330 Διεφκυνςθ

Διαβάστε περισσότερα

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ»

«Το επάγγελμα του εγκληματολόγου ςήμερα: περιεχόμενο, προκλήςεισ και προοπτικζσ» Σο Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών πουδών του Παντείου Πανεπιςτθμίου «Η φγχρονθ Εγκλθματικότθτα και θ Αντιμετώπιςι τθσ» και Ο φλλογοσ Ελλινων Εγκλθματολόγων Παντείου Πανεπιςτθμίου διοργανώνουν Διεκνζσ υνζδριο

Διαβάστε περισσότερα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα

τρογγφλθ Σράπεηα τρογγφλθ Σράπεηα ΠΕΜΠΣΗ 11 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΤ 2014 09:00 10:30 Κζμα: Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΘ υντονιςτζσ: Χ. Σςόπελασ Μ. Μαρκοποφλου Θ λειτουργία του Ψυχιατροδικαςτικοφ Σμιματοσ ςτο ΨΝΚ - Μ. Μαρκοποφλου

Διαβάστε περισσότερα

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ ΕΠΙΚΟΤΡΗ ΚΑΘΗΓΗΣΡΙΑ ΝΕΟΣΕΡΗ ΚΑΙ ΤΓΧΡΟΝΗ ΕΤΡΩΠΑΪΚΗ ΙΣΟΡΙΑ ΣΜΗΜΑ ΙΣΟΡΙΑ ΚΑΙ ΕΘΝΟΛΟΓΙΑ ΔΗΜΟΚΡΙΣΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΗΜΙΟ ΘΡΑΚΗ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ 1 ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΑΘΗΝΑ ΤΡΙΑΣΟΤ Κοτυαίου 6 115 21 ΑΘΗΝΑ

Διαβάστε περισσότερα

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ.

Δελτίο Τφπου. Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Δελτίο Τφπου Τερηδόνα, η «ςιωπηλή αςθζνεια». Ενημζρωςη και πρόληψη αναςτρζφουν τισ επιπτϊςεισ. Ανθςυχία προκαλοφν οι δείκτεσ ςτοματικισ υγείασ ςτον ελλθνικό πλθκυςμό. Η χϊρα μασ εξακολουκεί να εμφανίηει

Διαβάστε περισσότερα

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου

Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου 1 Χαιρετιςμόσ από τουσ Προζδρουσ τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ Κοινωνικήσ Παιδιατρικήσ και Προαγωγήσ τησ Τγείασ & τησ ΕΕ του 24 ου υνεδρίου Αγαπθτοί ςυνάδελφοι, Το 24 Ο Πανελλήνιο υνζδριο τησ Ελληνικήσ Εταιρίασ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH

ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η. 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH ΔΙΕΡΕΤΝΗ Η ΑΝΑΓΚΩΝ ΤΝΔΙΚΑΛΙ ΣΙΚΗ ΚΑΣΑΡΣΙ Η ΕΝΗΜΕΡΩ Η ΜΕΛΩΝ Γ ΕΒΕΕ ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Α ΦΑ Η 30 Αυγοφςτου 2010 DESK RESEARCH Ανάδοχοσ: MARC AE ΙΝ ΣΙΣΟΤΣΟ ΜΙΚΡΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗ ΕΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΤΝΟΜΟ ΠΟΝΔΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΒΙΟΣΕΧΝΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ ΕΘΝΙΚΗ ΥΟΛΗ ΔΗΜΟΙΑ ΔΙΟΙΚΗΗ ΙΘ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΗ ΕΙΡΑ ΣΜΗΜΑ ΚΟΙΝΩΝΙΚΉ ΔΙΟΙΚΗΗ ΔΙΟΙΚΗΗ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΤΓΕΙΑ ΣΕΛΙΚΗ ΕΡΓΑΙΑ Θζμα: Διερεφνθςθ Κοινωνικϊν Ανιςοτιτων ςε Ρλθκυςμό Μεταναςτϊν: Μελζτθ Ρερίπτωςθσ ςτο Ρεριφερειακό

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ

ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ ΠΑΝΕΠΙΣΘΜΙΟ ΚΡΘΣΘ ΧΟΛΘ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΘΜΩΝ Σμήμα Κοινωνιολογίασ Εργαςτήριο Κοινωνικήσ Ανάλυςησ και Εφαρμοςμζνησ Κοινωνικήσ Ζρευνασ 21ο Πανελλήνιο Μεταπτυχιακό Εντατικό εμινάριο-υνζδριο για Τποψήφιουσ Διδάκτορεσ

Διαβάστε περισσότερα

υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα

υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα υνοπτικό Βιογραφικό ημείωμα ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΤΛΟΤ Κ. ΕΛΕΝΗ Καθηγήτρια Σμήμα Επιςτημών τησ Προςχολικησ Αγωγήσ και του Εκπαιδευτικοφ χεδιαςμοφ, Πανεπιςτημίου Αιγαίου Σπουδζσ: Φιλοςοφικό Σμιμα τθσ Φιλοςοφικισ χολισ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α

ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Β Ι Ο Γ Ρ Α Φ Ι Κ Ο Η Μ Ε Ι Ω Μ Α ΙΩΑΝΝΙΝΑ 2014 ΒΑΙΛΙΚΗ Π. ΟΛΩΜΟΤ-ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΤ Λζκτορασ ςτον Σομζα Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου

ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. Αιμιλία Πρωτόγερου ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ Αιμιλία Πρωτόγερου Μάιος 2014 1 ΑΝΑΛΤΣΙΚΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΥΕΙΑ Ονοματεπϊνυμο Πρωτόγερου Αιμιλία Διεφθυνςη κατοικίασ Μαρίνου Γερουλάνου 17-19 Α, Αργυροφπολθ,

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 5 ΧΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΘΜΕΙΩΜΑ (Μ. ΠΕΣΜΕΗΙΔΟΤ) 5 ΜΑΡΙΑ ΠΕΣΜΕΖΙΔΟΤ Καθηγήτρια Κοινωνικήσ Πολιτικήσ, Τμήμα Κοινωνικήσ Διοίκηςησ & Πολιτικήσ Επιςτήμησ Δημοκριτείου Παν/μίου Θράκησ (Διπλ. Α.Π.Θ., Dipl. University College London, Ph.D. Oxford University)

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Π Ο Τ Δ Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ. του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Π Ο Τ Δ Ε. Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ. του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ ΔΙΟΝΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΤ ΔΡΟΟΤ Αναπληρωτή Καθηγητή Φιλοςοφίασ του Σμήματοσ Φιλοςοφίασ, Παιδαγωγικήσ και Ψυχολογίασ τησ Φιλοςοφικήσ χολήσ του Πανεπιςτημίου Ιωαννίνων Α Σ Ο Μ Ι Κ Α Σ Ο Ι Χ Ε Ι Α ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΓΕΝΝΗΗ:

Διαβάστε περισσότερα

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α

5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α 9 θ Π α ν ε λ λ ι ν ι α υ ν ά ν τ θ ς θ Χ ρ ό ν ι α Π α ν ε λ λ ι ν ι ο Δ ί κ τ υ ο 5-8 Ι ο υ ν ί ο υ 2 0 1 3 Π ά τ ρ α Δ ι ο ρ γ ά ν ω ς θ Πανελλινιο Δίκτυο Φορζων Πρόλθψθσ «ΠΡΟΣΑΘ» Κίνθςθ για ζναν άλλο

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ - ΠΟΤΔΕ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΟ ΕΡΓΟ ΑΝΑΛΤΗ ΕΠΙΣΗΜΟΝΙΚΩΝ ΕΡΓΑΙΩΝ ΜΠΟΤΡΝΑΡΗ Γ. ΘΩΜΑ Διδάκτορασ Αγροτικισ Οικονομίασ Γεωπονικισ χολισ Αριςτοτελείου Πανεπιςτθμίου Θεςςαλονίκθ Γεωπόνοσ Α.Π.Θ., MSc,

Διαβάστε περισσότερα

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ

Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Επιστημονική ημερίδα ΔΙΑΣΑΡΑΧΗ ΕΛΛΕΙΜΜΑΣΙΚΗ ΠΡΟΟΧΗ ΤΠΕΡΚΙΝΗΣΙΚΟΣΗΣΑ (ΔΕΠ-Τ): Η φφςθ, θ διάγνωςθ και θ αντιμετώπιςι τθσ ςτα παιδιά και ςτουσ εφιβουσ Σάββατο 9 Απριλίου 2011 Πνευματικό Κέντρο Δήμου Αθηναίων

Διαβάστε περισσότερα

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ

ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Υπουργείο Υγείασ ΕΘΝΙΚΗ ΣΤΑΤΗΓΙΚΗ ΓΙΑ ΤΑ ΣΡΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ Strategic Plan Rare.2Aug ΔΛΟΚΩΣΕΛΣ ΟΛΩΝ_ΒΑΣΟΣ_0.doc Λευκωςία, Μάρτιοσ 2012 Strategic Plan Rare Diseases 30 8 2012 τελικό ςελίδα 1 από 76 Η ςελίδα

Διαβάστε περισσότερα

Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ

Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ Η ςθμαςία του ψθφιακοφ Ανοικτοφ Περιεχομζνου για τθν ανάπτυξθ του ελλθνικοφ οικοςυςτιματοσ ΣΠΕ: Η περίπτωςθ του Εκνικοφ Κζντρου Τεκμθρίωςθσ εμινάριο τθσ Ερμοφπουλθσ για τθν Κοινωνία τθσ Πλθροφορίασ 2013

Διαβάστε περισσότερα

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011

Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 Σύντομη Παρουςίαςη του Ελληνικού Εκπαιδευτικού Συςτήματοσ 2011 LEARNING COMMUNITY ΜΕΣΑΝΑΣΕ Ω ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΙ ΠΛΟΗΓΟΙ ΔΙΑΝΟΙΓΟΤΝ ΣΗΝ ΠΡΟΒΑΗ ΣΩΝ ΜΕΣΑΝΑΣΩΝ ΣΗΝ ΔΙΑ ΒΙΟΤ ΜΑΘΗΗ Αρ. Ζργου: 504367-2009-LLP-DE-GRUNDTVIG-GMP

Διαβάστε περισσότερα

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012

Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Σεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Πρϊτοι Εμείσ, τεφχοσ 22 - Φεβρουάριοσ 2012 Περιεχόμενα ελ Θζμα 3 Editorial 4 170 χρόνια Εκνικι Σράπεηα (ζκκεςθ) 7 Πιςτοποίθςθ ISO για υπθρεςίεσ Πλθροφορικισ 8 Κακιζρωςθ αρχϊν

Διαβάστε περισσότερα

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ

ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΤΝΣΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ ΠΡΟΩΠΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΕΠΩΝΤΜΟ: ΑΡΓΤΡΟΠΟΤΛΟΤ ΠΑΣΑΚΑ ΟΝΟΜΑ: ΠΑΡΑΚΕΤΗ (ΒΟΤΛΑ) ΟΝΟΜΑ ΠΑΣΡΟ: ΚΩΝΣΑΝΣΙΝΟ ΟΝΟΜΑ ΜΘΣΡΟ: ΔΕΠΟΙΝΑ ΕΣΟΓΕΝΝΘΕΩ: 1951 ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΘ ΚΑΣΑΣΑΘ: Παντρεμζνθ με τον ΔΘΜΘΣΡΙΟ

Διαβάστε περισσότερα

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018

ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 ΓΡΑΜΜΗ ΠΑΡΕΜΒΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΤΣΟΚΣΟΝΙΑ 1018 I. Η λειτουργία τησ Γραμμήσ Παρζμβαςησ για την Αυτοκτονία Η ΚΛΙΜΑΚΑ λειτουργεί από το 2007, τθ μοναδικι ςτθν Ελλάδα τθλεφωνικι Γραμμι Παρζμβαςθσ για τθν Αυτοκτονία

Διαβάστε περισσότερα

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ

ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΖΑΝΝΟ ΔΡΑΚΟΠΟΤΛΟ & ΙΑ Ο.Ε. ΕΡΓΟ: «ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟΤ ΤΛΙΚΟΤ ΓΙΑ ΣΙ ΑΝΑΓΚΕ ΚΑΣΑΡΣΙΗ 120 ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΩΝ ΤΓΕΙΑ» αρ. πρωτ. 53/2012 ΠΑΡΑΔΟΣΕΟ Π.1 - ΕΚΠΑΙΔΕΤΣΙΚΟ ΤΛΙΚΟ ΘΕΜΑΣΙΚΗ ΕΝΟΣΗΣΑ 4 ΦΕΔΙΑΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΨΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ

ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ ΑΠΡΝΡΓΙΞΡ 2014 ΔΙΜΣΤΡ ΕΡΓΑΣΘΡΙΩΟ ΔΘΞΡΙΑ ΤΓΕΙΑ 1 Περιεχόμενα 1. Ειςαγωγι... 4 2. Δίκτυο Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ (Δ.Ε.Δ.Χ.)... 5 2.1 Δραςτθριότθτεσ Ανάπτυξθσ Δικτφου Εργαςτθρίων Δθμόςιασ Χγείασ... 6

Διαβάστε περισσότερα

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται:

Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: Σεφχοσ 1/Δεκζμβριοσ 2013 Editorial Το Αειφόρο Σχολείο είναι θ πιο ολοκλθρωμζνθ πρόταςθ και θ πιο ολοκλθρωμζνθ προςζγγιςθ για το ςχολείο που κακζνασ οραματίηεται: οι μακθτζσ το βρίςκουν ενδιαφζρον κακϊσ

Διαβάστε περισσότερα

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011

Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 Ενέπγειερ και Δπάζειρ Καηάπηιζηρ 2001-2011 ΙΟΥΝΙΟΣ 2011 Για τθν προετοιμαςία τθσ ζκδοςθσ εργάςτθκε το ςφνολο του ανκρϊπινου δυναμικοφ τθσ «Επαγγελματικι Ξατάρτιςθ Α.Ε.». Ειδικότερα ςυνζβαλαν οι κάτωκι:

Διαβάστε περισσότερα

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ. τοιχεία επικοινωνίασ. πουδζσ. Τποτροφίεσ Διακρίςεισ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΗΜΕΙΩΜΑ τοιχεία επικοινωνίασ Ημερομθνία γζννθςθσ: 16 Μαΐου 1979 Τπθκοότθτα: Ελλθνικι Οικογενειακι Κατάςταςθ: Ζγγαμθ Ε-mail:al_sintori@agreri.gr, al_sintori@yahoo.gr Σθλζφωνο: 210-6442164, 6946319317

Διαβάστε περισσότερα

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011)

ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011) ΠΕΠΡΑΓΜΕΝΑ ΕΣΟΤ 2011 (ΟΚΤΩΒΙΟΣ 2010 - ΣΕΡΤΕΜΒΙΟΣ 2011) Ακινα, Οκτϊβριοσ 2011 ΡΕΙΕΧOΜΕΝΑ ΜΗΝΤΜΑ ΣΟΤ ΠΡΟΕΔΡΟΤ... 4 Η ΔΙΕΘΝH ΔΙΑΦAΝΕΙΑ & Η ΔΙΕΘΝΗ ΔΙΑΦΑΝΕΙΑ ΕΛΛA... 5 ΣΟ ΔΙΟΙΚΗΣΙΚΟ ΤΜΒΟYΛΙΟ ΣΗ ΔΔ-Ε... 5 ΚΤΡΙΕ

Διαβάστε περισσότερα