Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

Μέγεθος: px
Εμφάνιση ξεκινά από τη σελίδα:

Download "Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ"

Transcript

1 ΠΡΟΕΔΡΘΚΟ ΔΘΑΣΑΓΜΑ «Ελάσιζηερ απαιηήζειρ για ηην έγκπιζη ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηορ ζε ελληνικά νηζιά με έκηαζη μικπόηεπη από εξακόζια ηεηπαγωνικά σιλιόμεηπα, ζύμθωνα με ηιρ παπαγπάθοςρ 3 και 4 πεπ. α ςποπεπ. ii ηος άπθπος 10 ηος Κανονιζμού (ΕΚ) 853/2004, και άλλερ διαηάξειρ». Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: 1. Σηο δηαηάμεηο: α) Σνπ άξζξνπ 3 ηνπ λ.111/1975 «Πεξί ηδξχζεσο θαγείσλ θαη Πηελνζθαγείσλ» (Α 174). β) Σσλ παξ. 1, 2, 3, 4 θαη 5 ηνπ άξζξνπ 1 θαη ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ λ. 1338/1983 «Δθαξκνγή ηνπ Κνηλνηηθνχ Γηθαίνπ» (Α 34), φπσο ε παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 1 ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1440/1984 (Α 70), ην άξζξν 3 αληηθαηαζηάζεθε κε ην άξζξν 65 ηνπ λ. 1892/1990 (Α 101), ην άξζξν 4 αληηθαηαζηάζεθε κε ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1440/1984 (Α 70) θαη ηξνπνπνηήζεθε ηειηθψο κε ην άξζξν 91 ηνπ λ. 3862/2010 (Α 113) θαη ην άξζξν 5 ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ παξ. 5 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ λ. 1440/1984 (Α 70). γ) Σσλ άξζξσλ 186 παξ. ΙΙ πεξ. Β ππνπεξ. γ ζηνηρ. 35 θαη 283 παξ. 3 ηνπ λ. 3852/2010 «Νέα Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο - Πξφγξακκα Καιιηθξάηεο» (Α 87). 1

2 δ) Σνπ π.δ. 85/2012 «Ίδξπζε θαη κεηνλνκαζία Τπνπξγείσλ, κεηαθνξά θαη θαηάξγεζε ππεξεζηψλ» (Α 141), φπσο ηζρχεη. ε) Σνπ π.δ. 118/2013 «Σξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 85/2012 (Α' 141) - Ίδξπζε Τπνπξγείνπ Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Τπνπξγείνπ Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ θαη κεηνλνκαζία ησλ Τπνπξγείσλ Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο, Τπνδνκψλ, Μεηαθνξψλ θαη Γηθηχσλ θαη Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη Αζιεηηζκνχ ζε Τπνπξγείν Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ζε Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ αληηζηνίρσο» (Α 152). ζη) Σνπ π.δ. 65/2011 «Γηάζπαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Δζσηεξηθψλ, Απνθέληξσζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο ζηα Τπνπξγεία: α) Δζσηεξηθψλ θαη β) Γηνηθεηηθήο Μεηαξξχζκηζεο θαη Ηιεθηξνληθήο Γηαθπβέξλεζεο, ζπγρψλεπζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη Θαιάζζησλ Τπνζέζεσλ, Νήζσλ θαη Αιηείαο ζην Τπνπξγείν Αλάπηπμεο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο θαη κεηαθνξά ζηνλ Πξσζππνπξγφ ησλ Γεληθψλ Γξακκαηεηψλ Δλεκέξσζεο θαη Δπηθνηλσλίαο θαη ζην Τπνπξγείν Παηδείαο, Γηα Βίνπ Μάζεζεο θαη Θξεζθεπκάησλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Νέαο Γεληάο» (Α 147). δ) Σνπ π.δ. 185/2009 «Αλαζχζηαζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκηθψλ, ζπγρψλεπζε ηνπ Τπνπξγείνπ Οηθνλνκίαο θαη Οηθνλνκηθψλ κε ηα Τπνπξγεία Αλάπηπμεο θαη Δκπνξηθήο Ναπηηιίαο, Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο θαη κεηνλνκαζία ηνπ ζε "Τπνπξγείν Οηθνλνκίαο, Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη Ναπηηιίαο", κεηαηξνπή ηνπ Τπνπξγείνπ Μαθεδνλίαο - Θξάθεο ζε Γεληθή Γξακκαηεία Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη ππαγσγή ζην Τπνπξγείν Δζσηεξηθψλ ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Μαθεδνλίαο - Θξάθεο θαη ηεο Γεληθήο Γξακκαηείαο Αηγαίνπ θαη Νεζησηηθήο Πνιηηηθήο» (Α 213). ε) Σνπ άξζξνπ 90 ηνπ Κψδηθα Ννκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα, πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν πξψην ηνπ π.δ. 63/2005 «Κσδηθνπνίεζε ηεο λνκνζεζίαο γηα ηελ Κπβέξλεζε θαη ηα Κπβεξλεηηθά Όξγαλα» (Α 98). 2. Σνπο Καλνληζκνχο (ΔΚ), φπσο ηξνπνπνηήζεθαλ θαη ηζρχνπλ: α) αξηζ. 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 «γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ θαλφλσλ πγηεηλήο γηα ηα ηξφθηκα δσηθήο πξνέιεπζεο (ΔΔ L 139) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ. 3 θαη ηεο ππνπεξίπησζεο ii) ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 απηνχ. 2

3 β) αξηζ. 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 «γηα ηε δηελέξγεηα επηζήκσλ ειέγρσλ ηεο ζπκκφξθσζεο πξνο ηε λνκνζεζία πεξί δσνηξνθψλ θαη ηξνθίκσλ θαη πξνο ηνπο θαλφλεο γηα ηελ πγεία θαη ηελ θαιή δηαβίσζε ησλ δψσλ» (EE L 165). γ) αξηζ. 854/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ ηεο 29εο Απξηιίνπ 2004 «γηα ηνλ θαζνξηζκφ εηδηθψλ δηαηάμεσλ γηα ηελ νξγάλσζε ησλ επίζεκσλ ειέγρσλ ζηα πξντφληα δσηθήο πξνέιεπζεο πνπ πξννξίδνληαη γηα θαηαλάισζε απφ ηνλ άλζξσπν» (EE L 139) θαη εηδηθφηεξα ηηο δηαηάμεηο ησλ παξ. 3 θαη 4 ηνπ άξζξνπ 17 απηνχ. 3. Σελ αξηζ. Τ44/ απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Αλάζεζε αξκνδηνηήησλ ζηνλ Αλαπιεξσηή Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ Υαξαθφπνπιν Μάμηκν» (B 2094). 4. Σελ αξηζ. Τ305/ (1628 Β) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο αξκνδηνηήησλ ηνπ Αλαπιεξσηή Τπνπξγνχ Δζσηεξηθψλ, Λεσλίδα Γξεγνξάθνπ», φπσο ηξνπνπνηήζεθε κε ηελ αξηζ. Τ385/ (2164 Β) Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ. 5. Σν αξηζ. (2012) /07/2012 έγγξαθν ηεο Γεληθήο Γηεχζπλζεο Τγείαο θαη Καηαλαισηψλ ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο, κε ην νπνίν εγθξίζεθε ε ιήςε ησλ εζληθψλ κέηξσλ γηα ηα ζθαγεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο ζε ειιεληθά λεζηά κε έθηαζε κηθξφηεξε απφ εμαθφζηα ηεηξαγσληθά ρηιηφκεηξα, θαη εθαξκνγή ησλ παξ. 5 θαη 6 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 853/ Σν γεγνλφο φηη απφ ηηο δηαηάμεηο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο δελ πξνθαιείηαη δαπάλε ζε βάξνο ηνπ θξαηηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 7. Σελ κε αξηζ. 307/2013 γλσκνδφηεζε ηνπ πκβνπιίνπ ηεο Δπηθξαηείαο, κεηά απφ πξφηαζε ηνπ Τπνπξγνχ Αλάπηπμεο θαη Αληαγσληζηηθφηεηαο θαη ησλ Αλαπιεξσηψλ Τπνπξγψλ Δζσηεξηθψλ θαη Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, απνθαζίδνπκε: 3

4 Άπθπο 1 κοπόρ θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη: α) Η ιήςε ησλ αλαγθαίσλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ηεο παξ. 3 θαη ηεο ππνπεξίπησζεο ii) ηεο πεξίπησζεο α ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηνλ θαζνξηζκφ ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζθαγείσλ κηθξήο δπλακηθφηεηνο, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε κηθξά λεζηά, φπσο απηά νξίδνληαη ζην επφκελν άξζξν, ρσξίο λα ηίζεηαη ζε θίλδπλν ε επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηεο ελσζηαθήο θαη εζληθήο λνκνζεζίαο, φζνλ αθνξά ηα δψα θαη ηελ δεκφζηα πγεία, ηελ επδσία θαη ηελ ηαπηνπνίεζε ησλ δψσλ θαη ηε δηαδηθαζία ηρλειαζηκφηεηαο ησλ πξντφλησλ. β) Η ηξνπνπνίεζε ηνπ π.δ. 8/2012 «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη εθζπγρξνληζκνχ ησλ ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ζθαγείσλ» (Α 11). Άπθπο 2 Οπιζμοί Γηα ηνλ ζθνπφ ηνπ παξφληνο, ηζρχνπλ νη αθφινπζνη νξηζκνί: α) Μηθξά λεζηά: Διιεληθά λεζηά, ηα νπνία, ιφγσ ηνπ κεγέζνπο, ηνπ πιεζπζκνχ, ηνπ δσηθνχ θεθαιαίνπ θαη ηεο έθηαζήο ηνπο, ε νπνία δελ μεπεξλά ηα 600 η. ρηι., δελ δηαζέηνπλ εγθεθξηκέλα ζθαγεία, ζχκθσλα κε ηνλ Καλ. (ΔΚ) 853/2004, εμαηξνπκέλσλ ησλ ζθαγείσλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο, πνπ εγθξίλνληαη βάζεη ηνπ παξφληνο. β) θαγεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο: θαγεία πνπ επξίζθνληαη ζε κηθξά λεζηά θαη πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηνπ παξφληνο, σο πξνο ηηο ππνδνκέο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπο θαη ζηα νπνία πξαγκαηνπνηνχληαη δξαζηεξηφηεηεο ππνδνρήο, δηακνλήο θαη 4

5 ζθαγήο κηθξνχ αξηζκνχ δψσλ θαζψο επίζεο θαη παξαιαβήο ησλ παξαγφκελσλ εδψδηκσλ θαη κε εδψδηκσλ πξντφλησλ. γ) Μηθξφο αξηζκφο δψσλ: Ο κεγαιχηεξνο αξηζκφο δψσλ, πνπ επηηξέπεηαη λα ζθαγνχλ ζε ζθαγεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο, ν νπνίνο, πεξηιακβάλνληαο θαη ηηο επείγνπζεο ζθαγέο, δελ κπνξεί λα μεπεξλά, θαηά κέζν φξν: αα) Σηο εθαηφ (100) θεθαιέο ρνηξηλψλ αλά κήλα, κε κία ζρεηηθή αχμεζε κέρξη ηξηάληα ηνηο εθαηφ (30%) ηελ πεξίνδν ησλ Υξηζηνπγέλλσλ. ββ) Σηο εθαηφλ πελήληα (150) θεθαιέο πξνβαηνεηδψλ ή αηγνεηδψλ αλά κήλα, κε κία ζρεηηθή αχμεζε κέρξη ελελήληα ηνηο εθαηφ (90%) ηελ πεξίνδν ηνπ Πάζρα. γγ) Σηο είθνζη δχν (22) θεθαιέο βννεηδψλ αλά κήλα. δ) Έγθξηζε ζθαγείσλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο: Η άδεηα ίδξπζεο θαη ε άδεηα ιεηηνπξγίαο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Αγξνηηθήο Οηθνλνκίαο θαη Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηαθψλ Δλνηήησλ ή, αλ δελ πθίζηαηαη ζε επίπεδν λνκνχ, απφ ηηο Γηεπζχλζεηο Κηεληαηξηθήο ησλ Πεξηθεξεηψλ, θαζψο θαη ν αξηζκφο έγθξηζεο πνπ ρνξεγείηαη απφ ηε Γεληθή Γηεχζπλζε Κηεληαηξηθήο ηνπ Τπνπξγείνπ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 3. Άπθπο 3 Διαδικαζία έγκπιζηρ ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηαρ Γηα ηελ έγθξηζε ησλ ζθαγείσλ κηθξήο δπλακηθφηεηαο, πνπ επξίζθνληαη ζε κηθξά λεζηά, εθαξκφδνληαη νη δηαηάμεηο ησλ παξ. 1, 2 θαη 3 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 79/2007 (Α 95). Άπθπο 4 Όποι και πποϋποθέζειρ έγκπιζηρ και λειηοςπγίαρ ζθαγείων μικπήρ δςναμικόηηηαρ 1. Πξνθεηκέλνπ λα εγθξηζνχλ ζθαγεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε κηθξά λεζηά, πξέπεη λα πιεξνχλ ηηο αθφινπζεο απαηηήζεηο, ζχκθσλα κε ηνλ Καλνληζκφ (ΔΚ) 853/2004: 5

6 α) Να δηαζέηνπλ ζηεγαζκέλν ρψξν ζηαπιηζκνχ, δηεπζεηεκέλν έηζη ψζηε, λα δηαζθαιίδνληαη ηα επηδεκηνινγηθά θξηηήξηα θαη ηα θξηηήξηα ηεο πξνζηαζίαο ησλ δψσλ. Η απαίηεζε χπαξμεο ζηεγαζκέλνπ ρψξνπ ζηαπιηζκνχ δελ είλαη ππνρξεσηηθή, εθφζνλ νη απνζηάζεηο κεηαμχ ησλ ζηαχισλ πξνέιεπζεο ησλ δψσλ θαη ηνπ ζθαγείνπ κηθξήο δπλακηθφηεηαο δελ ππεξβαίλνπλ ηα πελήληα (50) ρηιηφκεηξα θαη ηα δψα ζθάδνληαη ακέζσο κε ηελ άθημή ηνπο ζην ζθαγείν. β) Να δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, είηε δχν μερσξηζηέο αίζνπζεο, είηε κηα κεγάιε αίζνπζα, ζαθψο δηαρσξηζκέλε ζε δχν δψλεο, «ηελ θαζαξή» θαη ηελ «αθάζαξηε» δψλε, φπνπ πξαγκαηνπνηνχληαη νη πξνβιεπφκελεο γηα θάζε δψλε εξγαζίεο. Δθφζνλ ππάξρεη κία κφλν αίζνπζα, επηηξέπεηαη ζε απηή λα πξαγκαηνπνηνχληαη φιεο νη εξγαζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη απηέο εθηεινχληαη δηαδνρηθά θαη κε ρξνληθφ δηαρσξηζκφ ηθαλφ γηα ηε δηελέξγεηα ηεο απαηηνχκελεο θαζαξηφηεηαο θαη απνιχκαλζεο ηνπ ρψξνπ. γ) Να δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, κία εγθαηάζηαζε γηα ην πιχζηκν ησλ ρεξηψλ, έλαλ απνζηεηξσηήξα εξγαιείσλ θνπήο πνπ επηηπγράλεη ειάρηζηε ζεξκνθξαζία 82 Ο C ή ελαιιαθηηθφ ζχζηεκα κε ηζνδχλακν απνηέιεζκα, ηφζν ζηελ «θαζαξή» φζν θαη ζηελ «αθάζαξηε» δψλε θαη ηθαλφ αξηζκφ καραηξηψλ θνπήο. δ) Να δηαζέηνπλ ςπθηηθφ ζάιακν. Δθφζνλ απηφ δελ είλαη δπλαηφ, ηα ηειηθά πξντφληα πξέπεη λα απνκαθξχλνληαη ακέζσο κεηά ηελ πγεηνλνκηθή επηζήκαλζή ηνπο, κε θνξηεγά ςπγεία, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ε δηάξθεηα κεηαθνξάο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ηηο δχν ψξεο. Σα θνξηεγά ςπγεία πξέπεη λα εμαζθαιίδνπλ ζεξκνθξαζία φρη κεγαιχηεξε ησλ 3 ν C γηα ηα εληφζζηα θαη ησλ 7 ν C γηα ην θξέαο. Η δηαδηθαζία ηεο ηρλειαζηκφηεηαο πξέπεη λα επηβεβαηψλεηαη γηα φια ηα πξντφληα. ε) Να δηαζέηνπλ, ηνπιάρηζηνλ, έλα ςπθηηθφ ζάιακν πνπ θιεηδψλεη, γηα ηε δέζκεπζε ησλ ζθάγησλ, κέρξη ηελ έθδνζε επλντθψλ εξγαζηεξηαθψλ απνηειεζκάησλ γηα ηηο κεηαδνηηθέο ζπνγγψδεηο εγθεθαινπάζεηεο θαη ηελ ηξηρηλίαζε. ζη) Να δηαζέηνπλ αίζνπζα ή γξαθείν πνπ θιεηδψλεη, ην νπνίν λα ρξεζηκνπνηείηαη απφ ηνλ επίζεκν θηελίαηξν, πνπ είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ επίβιεςε θαη ηνλ έιεγρν ηνπ θξέαηνο. Δθφζνλ απηφ δελ είλαη δπλαηφλ, ηφηε ηα θηεληαηξηθά αξρεία θαη νη ζθξαγίδεο επηζήκαλζεο θπιάζζνληαη απνθιεηζηηθά ζηελ έδξα ηεο αξκφδηαο θηεληαηξηθήο ππεξεζίαο. δ) Να δηαζέηνπλ εηδηθά δνρεία γηα ηε ζπιινγή ησλ δστθψλ ππνπξντφλησλ, θαηεγνξίαο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θαη ησλ πιηθψλ εηδηθνχ θηλδχλνπ θαη λα ηα δηαρεηξίδνληαη, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 1069/2009 (EE L 6

7 300) θαη ηνπ π.δ. 211/2006 (Α 211). Δθφζνλ δηαζέηνπλ κφλν έλα δνρείν, ε ρξήζε ηνπ επηηξέπεηαη κφλν ππφ ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα ππνπξντφληα πνπ ζπιιέγνληαη θαηαηάζζνληαη ζηελ θαηεγνξία πςειφηεξνπ θηλδχλνπ. ε) Να δηαζέηνπλ ζε μερσξηζηή αίζνπζα, αηνκηθά εξκάξηα, δηαρσξηζκέλα κε δηαθνξεηηθά ρξψκαηα, γηα ηε θχιαμε ηνπ ξνπρηζκνχ εξγαζίαο θαη ηνπ ξνπρηζκνχ εμφδνπ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζθαγείνπ. ζ) Να δηαζέηνπλ εγθαηάζηαζε θαηάιιειε γηα ηνλ θαζαξηζκφ θαη ηελ απνιχκαλζε ησλ νρεκάησλ κεηαθνξάο εθηφο ηνπ ζθαγείνπ. η) Να ππάξρεη δπλαηφηεηα δηεμαγσγήο ειέγρνπ ησλ δψσλ πξηλ απφ ηε ζθαγή ηνπο, είηε ζην ζηάβιν πξνέιεπζεο, είηε ζηελ εγθαηάζηαζε ηνπ ζθαγείνπ ακέζσο κεηά ηελ άθημή ηνπο. Έιεγρνη ηαπηνπνίεζεο ησλ δψσλ θαη έιεγρνη αλαθνξηθά κε ηελ πξνζηαζία ησλ δψσλ πξαγκαηνπνηνχληαη ζην ζθαγείν ακέζσο κεηά ηελ εθθφξησζή ηνπο. ηα) Η δηαρείξηζε πξντφλησλ, φπσο θεθάιηα, έληεξα, ζηφκαρνη θαη πφδηα, πξέπεη λα πξαγκαηνπνηείηαη είηε ζε μερσξηζηή αίζνπζα είηε, εθφζνλ δελ ππάξρεη μερσξηζηή αίζνπζα, ζηελ ίδηα αίζνπζα ζηελ νπνία δηελεξγνχληαη νη ινηπέο εξγαζίεο, κε ηελ πξνυπφζεζε φηη πθίζηαηαη ρξνληθφο δηαρσξηζκφο κεηαμχ ηνπο, θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ νπνίνπ δηελεξγείηαη ε απαηηνχκελε θαζαξηφηεηα θαη απνιχκαλζε ηνπ ρψξνπ. ε αληίζεηε πεξίπησζε, ηα πξντφληα απηά ραξαθηεξίδνληαη σο δσηθά ππνπξντφληα. 2. Καηά ηε ιεηηνπξγία ηνπο, ηα ζθαγεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε κηθξά λεζηά, πξέπεη λα ηεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ. 1. Άπθπο 5 ήμανζη ζθαγίων Σα ζθάγηα πνπ παξάγνληαη ζε ζθαγεία κηθξήο δπλακηθφηεηαο, ηα νπνία επξίζθνληαη ζε κηθξά λεζηά, ζεκαίλνληαη πγεηνλνκηθά, ζχκθσλα κε ην άξζξν 5 ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 853/2004 θαη ην Κεθάιαην ΙΙΙ ηνπ Σκήκαηνο Ι ηνπ Παξαξηήκαηνο Ι ηνπ Καλνληζκνχ (ΔΚ) 854/

8 Άπθπο 6 Σποποποίηζη ηος π.δ. 8/2012 (Α 11) 1. Ο ηίηινο ηνπ π.δ. 8/2012, ηξνπνπνηείηαη σο αθνινχζσο: «Καζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ θαη ζέζπηζε ησλ αλαγθαίσλ ζπκπιεξσκαηηθψλ κέηξσλ γηα ηελ εθαξκνγή ησλ Καλνληζκψλ (ΔΚ) αξηζ. 853/2004 θαη 882/2004 ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ, ζρεηηθά κε ηελ ίδξπζε ζθαγείσλ». 2. Σν άξζξν 1 ηνπ π.δ. 8/2012, ηξνπνπνηείηαη σο θαησηέξσ: α) Σν πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 1, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «θνπφο ηνπ παξφληνο δηαηάγκαηνο είλαη ν θαζνξηζκφο ησλ φξσλ, ησλ πξνυπνζέζεσλ θαη ηεο δηαδηθαζίαο ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο θαη άδεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ». β) ην ηέινο ηνπ άξζξνπ 1 πξνζηίζεηαη λέν εδάθην, σο εμήο: «Η άδεηα ίδξπζεο ηνπ παξφληνο λνείηαη σο ε άδεηα ζθνπηκφηεηαο ησλ άξζξσλ 2 θαη 3 ηνπ λ. 111/1975 (Α 174)». 3. Η παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 2 ηνπ π.δ. 8/2012, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: α) ηελ πεξίπησζε α ηεο παξ. 2, κεηά ηηο ιέμεηο «ζην νπνίν ν ελδηαθεξφκελνο πξνηίζεηαη λα εγθαηαζηήζεη», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή λα εθζπγρξνλίζεη». β) ηελ πεξίπησζε β ηεο παξ. 2, κεηά ηηο ιέμεηο «ηεο άδεηαο ίδξπζεο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη εθζπγρξνληζκνχ». γ) ηελ πεξίπησζε γ ηεο παξ. 2, κεηά ηηο ιέμεηο «ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππφ ίδξπζε», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή εθζπγρξνληζκνχ». δ) ηελ πεξίπησζε δ ηεο παξ. 2, νη ιέμεηο «θαη ηελ αλάθιεζε ηεο ζρεηηθήο άδεηαο,» αληηθαζίζηαηαη απφ ηηο ιέμεηο «θαη ηελ αλάθιεζε ηεο άδεηαο ίδξπζεο,». 4. Σν άξζξν 3 ηνπ π.δ. 8/2012, ηξνπνπνηείηαη σο θαησηέξσ: α) Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 3, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Άξζξν 3 Γηαδηθαζία ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο ζθαγείσλ νπιεθφξσλ δψσλ, πνπιεξηθψλ θαη ιαγφκνξθσλ». 8

9 β) ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 3, κεηά ηηο ιέμεηο «γηα ηελ ίδξπζε», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη εθζπγρξνληζκφ». γ) ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 3, κεηά ηηο ιέμεηο «πξνο ίδξπζε», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή εθζπγρξνληζκφ». δ) ην πξψην εδάθην ηεο παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 3, κεηά ηηο ιέμεηο «γηα ηε ρνξήγεζε ή κε ηεο άδεηαο ίδξπζεο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη εθζπγρξνληζκνχ». ε) ηελ παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3, κεηά ηηο ιέμεηο «Η άδεηα ίδξπζεο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη εθζπγρξνληζκνχ». ζη) Η πεξίπησζε β ηεο παξ. 4 ηνπ άξζξνπ 3, αληηθαζίζηαηαη σο εμήο: «β) Σα είδε ησλ ζθαδνκέλσλ δψσλ, ηε δπλακηθφηεηα θαηά είδνο ζθαδνκέλσλ δψσλ, ηηο εγθαηαζηάζεηο θαη ηνλ εμνπιηζκφ ηνπ ζθαγείνπ». 5. Σν άξζξν 4 ηνπ π.δ. 8/2012, ηξνπνπνηείηαη σο θαησηέξσ: α) Ο ηίηινο ηνπ άξζξνπ 4, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: «Άξζξν 4 Απαηηνχκελνη φξνη ίδξπζεο ζθαγείσλ». β) ηελ πξψην εδάθην ηνπ άξζξνπ 4, κεηά ηηο ιέμεηο «Οη φξνη πνπ πξέπεη λα ηεξνχληαη απφ ηα ππφ ίδξπζε», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη εθζπγρξνληζκφ». 6. Σν άξζξν 5 ηνπ π.δ. 8/2012, ηξνπνπνηείηαη σο εμήο: α) ηελ παξ. 1 ηνπ άξζξνπ 5, κεηά ηηο ιέμεηο «ζηελ έλαξμε εξγαζηψλ ίδξπζεο ηεο κνλάδαο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή ηνλ εθζπγρξνληζκφ απηήο». β) ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 5, κεηά ηηο ιέμεηο «ησλ εξγαζηψλ ηνπ ππφ ίδξπζε», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή εθζπγρξνληζκφ». γ) ηελ παξ. 3 ηνπ άξζξνπ 5, κεηά ηηο ιέμεηο «ρσξίο λα έρνπλ αξρίζεη εξγαζίεο θαηαζθεπήο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή εθζπγρξνληζκνχ». 7. ηελ παξάγξαθν 1 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ π.δ. 8/2012, κεηά ηηο ιέμεηο «πεξί ρνξήγεζεο άδεηαο ίδξπζεο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «ή εθζπγρξνληζκνχ». 8. ηελ παξ. 2 ηνπ άξζξνπ 10 ηνπ π.δ. 8/2012, κεηά ηηο ιέμεηο «Οη αηηήζεηο γηα ηε ρνξήγεζε άδεηαο ίδξπζεο», δηαγξάθνληαη νη ιέμεηο «θαη εθζπγρξνληζκνχ». 9

10 Άπθπο 7 Κςπώζειρ ηνπο παξαβάηεο ησλ άξζξσλ 3, 4 θαη 5 ηνπ παξφληνο, επηβάιινληαη νη θπξψζεηο ηνπ άξζξνπ 29 ηνπ π.δ. 79/2007. Άπθπο 8 Έναπξη ιζσύορ Η ηζρχο ηνπ παξφληνο αξρίδεη απφ ηελ εκεξνκελία δεκνζίεπζήο ηνπ ζηελ Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο. ηνλ Τπνπξγφ Αγξνηηθήο Αλάπηπμεο θαη Σξνθίκσλ αλαζέηνπκε ηε δεκνζίεπζε θαη εθηέιεζε ηνπ παξφληνο. Αθήνα, Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΘΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΘΑ ΚΑΡΟΛΟ ΠΑΠΟΤΛΘΑ ΟΘ ΤΠΟΤΡΓΟΘ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΕΩΣΕΡΘΚΩΝ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΑΝΣΑΓΩΝΘΣΘΚΟΣΗΣΑ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΑΓΡΟΣΘΚΗ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΚΑΘ ΣΡΟΦΘΜΩΝ ΛΕΩΝΘΔΑ ΓΡΗΓΟΡΑΚΟ ΚΩΝΣΑΝΣΘΝΟ ΥΑΣΖΗΔΑΚΗ ΜΑΞΘΜΟ ΥΑΡΑΚΟΠΟΤΛΟ 10

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009).

12. Σελ ππ αξηζ. 2877/7-10-2009 Απφθαζε ηνπ Πξσζππνπξγνχ «Καζνξηζκφο ζεηξάο ηάμεο ησλ Τπνπξγείσλ» (ΦΔΚ Β 2234/07.10.2009). Αξηζ. 54/2012 «Ειδικοί όροι λειηοσργίας εμθιαλωηηρίων οίνων και αρωμαηιζμένων οίνων» Έρνληαο ππφςε: ΑΠΟΦΑΗ Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΗ ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 1. Σo ππ αξηζ. νηθ.30/077/439/14.02.2012 έγγξαθν ηεο Γηεχζπλζεο

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ ΟΗ ΤΠΟΤΡΓΟΗ ΑΝΣΑΓΩΝΗΣΗΚΟΣΖΣΑ & ΝΑΤΣΗΛΗΑ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ Αθήνα, / /2012 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Αριθ. πρωη:. ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΦΤΣΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ Π.Α.Π. ΓΔΝΓΡΟΚΖΠΔΤΣΗΚΖ ΣΜΖΜΑ ΔΛΑΗΑ Πιεξ.: Δ. Σζνπξάθε, Κ. ηνπξλάξαο Σει.:

Διαβάστε περισσότερα

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων

Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Απεπιόπιζηορ απιθμόρ βςηιοθόπων ζηα ππαηήπια καςζίμων Αξηζκ. A8/48012/5053/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Φνξήγεζε αδεηψλ θπθινθνξίαο βπηηνθφξσλ θνξηεγψλ απηνθηλήησλ ηδησηηθήο ρξήζεο ζε θαηφρνπο άδεηαο Ληαληθήο

Διαβάστε περισσότερα

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ

ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ ΡΩΛ ΓΖΚΝΡΗΘΩΛ ΠΦΑΓΔΗΩΛ ΘΑΟΞΔΛΖΠΗΝ Α) ΦΝΟΔΑΠ ΗΓΟΠΖΠ ΘΑΗ ΔΘΚΔΡΑΙΙΔΠΖΠ (ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ) 1. Φνξέαο ίδξπζεο, δηαρείξηζεο θαη εθκεηάιιεπζεο (Ιεηηνπξγίαο) είλαη ν Γήκνο Θαξπελεζίνπ βάζεη ηνπ

Διαβάστε περισσότερα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα

σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα σζηήμαηα GPS και AIS καηά ηοσ λαθρεμπορίοσ ζηα καύζιμα Αξηζκ. νηθ. 48941/3564/12 (ΦΔΚ 3052 Β/18-11-2012) : Σνπνζέηεζε ειεθηξνληθνχ ζπζηήκαηνο εληνπηζκνχ ζέζεο (GPS) ζε κεηαθνξηθά κέζα πεηξειαηνεηδψλ πξντφλησλ.

Διαβάστε περισσότερα

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ

ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ, ΤΝΘΔΣΑ ΣΟΤΡΗΣΗΚΑ ΚΑΣΑΛΤΜΑΣΑ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΣΟΤΡΗΣΗΚΖ ΝΟΜΟΘΔΗΑ ΥΔΓΗΟ ΝΟΜΟΤ «ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΖ ΓΖΜΟΗΟΝΟΜΗΚΖ ΔΞΤΓΗΑΝΖ - ΘΔΜΑΣΑ ΑΡΜΟΓΗΟΣΖΣΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΩΝ ΟΗΚΟΝΟΜΗΚΩΝ, ΠΟΛΗΣΗΜΟΤ ΚΑΗ ΣΟΤΡΗΜΟΤ ΚΑΗ ΔΡΓΑΗΑ ΚΑΗ ΚΟΗΝΩΝΗΚΖ ΑΦΑΛΗΖ» ΜΔΡΟ Α ΠΡΟΩΘΖΖ ΣΟΤΡΗΣΗΚΩΝ ΔΠΔΝΓΤΔΩΝ,

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ

ΑΠΟΦΑΖ Ο ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΓΙΚΣΤΩΝ ΑΝΑΡΣHTEΑ ΣΟ ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ, ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙΙ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΣΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ Γ/ΝΗ ΜΙΚΡΟΜΔΑΙΩΝ ΔΠΙΥΔΙΡΗΔΩΝ, Σαρ. Γ/λζε : Μεζνγείσλ

Διαβάστε περισσότερα

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ»

ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ. «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» ΠΡΟΕΔΡΙΚΟ ΔΙΑΤΑΓΜΑ «Πξνυπνζέζεηο άζθεζεο επαγγέικαηνο ηερλίηε κεραλεκάησλ έξγσλ θαη φξνη ίδξπζεο θαη ιεηηνπξγίαο ησλ ζπλεξγείσλ επηζθεπήο απηψλ» Έρνληαο ππφςε 1. Σηο δηαηάμεηο ηεο παξαγξάθνπ 4 ηνπ άξζξνπ

Διαβάστε περισσότερα

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6

Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αγοπανομική Διάταξη Απ.6 Αντικατάσταση των κευαλαίων 6 και 7 τος Άπθπος 71 τηρ Α.Δ. 7/09 Αζήλα, 06-07 -2010 Αξ. Πξση. : Α2-1382 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘ. ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΣΙΜΩΝ ΣΡΟΦΙΜΩΝ

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ 7211 ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΓΔΤΣΔΡΟ Αρ. Φύλλου 623 1 Απξηιίνπ 201 ΠΔΡΙΔΥΟΜΔΝΑ ΑΠΟΦΑΔΙ Καζηέξσζε θαη έγθξηζε εξγαζίαο θαηά ηηο λπθηεξηλέο ψξεο, Κπξηαθέο θαη εμαηξέζηκεο εκέξεο

Διαβάστε περισσότερα

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ.

Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Π.Γ. 25/14 (ΦΔΚ 44 Α/25-02-2014) : Ηιεθηξνληθφ Αξρείν θαη Φεθηνπνίεζε εγγξάθσλ. Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Έρνληαο ππφςε: Σηο δηαηάμεηο: 1. ησλ άξζξσλ 14 παξ. 4 θαη 15 παξ. 4 θαη παξ. 5 ηνπ Ν. 3979/2011

Διαβάστε περισσότερα

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ & ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ Γ/ΝΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ & ΔΛΔΓΥΟΤ ΔΚΘΔΖ ΔΠΗΘΔΩΡΖΖ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΩΝ ΤΠΖΡΔΗΩΝ ΠΔΡΗΦΔΡΔΗΑ ΚΔΝΣΡΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ 2011 ΤΝΣΟΜΟΓΡΑΦΗΔ ΤΠΑΑΣ ΓΓΚ ΓΤΕ ΓΚΑΦΔ

Διαβάστε περισσότερα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα

ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ. Άξζξν 1. θνπόο & πεξηερόκελα ΣΧΕΔΙΟ ΝΟΜΟΥ «ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΙΔΡΓΔΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ» ΚΔΦΑΛΑΙΟ Α ΓΔΝΙΚΔ ΓΙΑΣΑΞΔΙ Άξζξν 1 θνπόο & πεξηερόκελα Σθνπφο ηνπ Νφκνπ είλαη ε θαζνξηζκφο ησλ φξσλ θαη πξνυπνζέζεσλ ηεο ελζάξξπλζεο ηεο βηψζηκεο

Διαβάστε περισσότερα

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ

ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΔΦΗΜΔΡΙ ΣΗ ΚΤΒΔΡΝΗΔΩ ΣΗ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΣΔΤΥΟ ΠΡΩΣΟ Απ. Φύλλος 70 10 Απξηιίνπ 2001 ΠΡΟΔΓΡΙΚΟ ΓΙΑΣΑΓΜΑ ΤΠ' ΑΡΙΘ. 84 Όξνη, πξνυπνζέζεηο, δηαδηθαζία θαη πξνδηαγξαθέο γηα ηελ Ίδξπζε θαη ιεηηνπξγία Ίδησηηθψλ

Διαβάστε περισσότερα

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων

Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων 1 Ε γ χ ε ι ρ ί δ ι ο Εμπορίας- διάθεζης χρήζης Κτηνιατρικών Φαρμακευτικών Προϊόντων ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΥΔΓΗΑΓΡΑΜΜΑ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ ΚΣΖΝΗΑΣΡΗΚΧΝ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΧΝ ΠΡΟΗΟΝΣΧΝ. 3 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1 ΟΡΗΜΟΗ... 4 ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2 I. ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ

ΑΠΟΦΑΖ Ζ ΓΔΝΗΚΖ ΓΡΑΜΜΑΣΔΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ Α.Γ.Α.: ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΔΝΖ ΓΗΟΗΚΖΖ ΖΠΔΗΡΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ ΓΔΝΗΚΖ ΓΗΔΤΘΤΝΖ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΖ ΚΑΗ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΠΟΛΗΣΗΚΖ Γ/ΝΖ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ ΚΑΗ ΥΩΡΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΓΤΣΗΚΖ ΜΑΚΔΓΟΝΗΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253

ΑΠΟΦΑΖ. Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 ΔΛΛΖΝΙΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΙΑ Λάξηζα: 17-12 - 2008 ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΘΔΑΛΙΑ ΓΔΝΙΚΖ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΠΔΡΙΦΔΡΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΖ ΤΓΑΣΧΝ Αξηζ. Πξση. : 3163 / 102253 Πιεξνθνξίεο : Αζ. Μπξάρνο, Ζι. Κσηζήο Σειέθσλν : 2410-613720, 616189 Telefax

Διαβάστε περισσότερα

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ

ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ. Για τα Κρεοπωλεία ΑΘΗΝΑ 2004. ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14. ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ ΟΓΖΓΟ ΤΓΗΔΗΝΖ Για τα Κρεοπωλεία ΟΓΗΓΟΣ ΥΓΙΔΙΝΗΣ Νο 14 ΑΘΗΝΑ 2004 ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ Δληαίνο Φνξέαο Διέγρνπ Σξνθίκσλ-ΔΦΔΣ 1 Σν παξόλ εγρεηξίδην αμηνινγήζεθε θαη επηθπξώζεθε από ην Γ ηνπ ΔΦΔΣ κε ηελ ππ αξηζκ.

Διαβάστε περισσότερα

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ

ΓΗΔΤΚΡΗΝΗΣΗΚΖ ΔΓΚΤΚΛΗΟ ΔΦΑΡΜΟΓΖ ΣΟΤ ΝΟΜΟΤ 4056/2012 (ΦΔΚ 52 Α ) : ΡΤΘΜΗΔΗ ΓΗΑ ΣΖΝ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΑ ΚΑΗ ΣΗ ΚΣΖΝΟΣΡΟΦΗΚΔ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΑΗ ΑΛΛΔ ΓΗΑΣΑΞΔΗ ΑΝΑΡΣΖΣΔΑ ΣΟ ΓΗΑΓΗΚΣΤΟ ΔΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ ΑΓΑ: Β4Λ0Β-ΓΦ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΑΓΡΟΣΗΚΖ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΚΑΗ ΣΡΟΦΗΜΩΝ ΓΔΝ. Γ/ΝΖ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αζήλα, 13 / 06 /2012 Γ/ΝΖ ΔΗΡΟΩΝ ΕΩΗΚΖ ΠΑΡΑΓΩΓΖ Αξ. πξωη. : 1464/67426 ΣΜΖΜΑ ΚΣΖΝ.

Διαβάστε περισσότερα

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20

ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5. Αθήνα /06/ 2010 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ. Αρ. Πρωτ. Α3: Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ Γ/ΝΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΙΟΝΣΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΩΝ Tατ. Γ/νση: Κάνιγγος 20 Σ.Κ.: 101 81 Αθήνα /06/ 2010 Αρ. Πρωτ. Α3: ΑΓΟΡΑΝΟΜΙΚΗ ΔΙΑΤΑΞΗ Αρ.5 Ως Πίνακας Γιανομής Πληρουορίες: Α. Λαμπροπούλοσ

Διαβάστε περισσότερα

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ

ΑΠΟΦΑΗ Ο ΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΕΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΕΙΑ ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΩΝ & ΣΕΛΩΝΕΙΑΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΗ ΣΕΛΩΝΕΙΩΝ & Ε.Φ.Κ. Δ/ΝΗ 17 Η ΔΑΜΟΛΟΓΙΚΗ ΣΜΗΜΑ Γ Σαρ. Γ/λζε : Καξ. εξβίαο 10 101 84 Αζήλα Πιεξνθνξίεο

Διαβάστε περισσότερα

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ

ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΤΠΟΤΡΓΔΗΟ ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΟ, ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΚΑΗ ΚΛΗΜΑΣΗΚΖ ΑΛΛΑΓΖ ΔΗΓΗΚΟ ΠΛΑΗΗΟ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟΤ ΑΝΑΠΣΤΞΖ ΤΓΑΣΟΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΩΝ ΥΔΓΗΟ ΚΤΑ MAΡΣΗΟ 2011 1 ΔΓΚΡΗΖ ΔΗΓΗΚΟΤ ΠΛΑΗΗΟΤ ΥΩΡΟΣΑΞΗΚΟΤ ΥΔΓΗΑΜΟΤ ΚΑΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ 2007-2013 «ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ ΚΞΑΙΡΑΡΕΖΠ» ΑΜΝΛΑΠ 1: ΒΔΙΡΗΩΠΖ ΡΖΠ ΑΛΡΑΓΩΛΗΠΡΗΘΝΡΖΡΑΠ ΡΝ ΡΝΚΔΑ ΡΖΠ ΓΔΩΟΓΗΑΠ ΘΑΗ ΡΖΠ ΓΑΠΝΘΝΚΗΑΠ ΔΙΙΖΛΗΘΖ ΓΖΚΝΘΟΑΡΗΑ ΞΝΟΓΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ & ΡΟΝΦΗΚΩΛ ΓΗΔΘΛΠΖ ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ & Γ.Γ. ΡΚΖΚΑ: ΓΖΚΝΠΗΩΛ & ΗΓΗΩΡΗΘΩΛ ΔΞΔΛΓΠΔΩΛ ΔΟΩΞΑΪΘΖ ΔΞΗΡΟΝΞΖ ΔΟΩΞΑΪΘΝ ΓΔΩΟΓΗΘΝ ΡΑΚΔΗΝ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ Ζ ΔΟΩΞΖ ΔΞΔΛΓΔΗ

Διαβάστε περισσότερα

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ

ΟΙ ΤΦΤΠΟΤΡΓΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ, ΑΝΣΑΓΩΝΙΣΙΚΟΣΗΣΑ ΚΑΙ ΝΑΤΣΙΛΙΑ & ΤΠΟΤΡΓΟ ΤΠΟΓΟΜΩΝ, ΜΔΣΑΦΟΡΩΝ & ΓΙΚΣΤΩΝ ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΔΩΣ. ΔΜΠΟΡΙΟΤ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΜΔΣΡΟΛΟΓΙΑ Αξηζ. Πξση.: Φ2-1071/22-11-2010 Σαρ. Γ/ζε: Πι. Κάληγγνο 20 ΣΚ: 101 81 Αζήλα Πιεξνθ.: Γ. Γαδ Σει.: 210-3893000 Fax: 210-3301789 e-mail:

Διαβάστε περισσότερα

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014

ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Αζήλα, 14-01 - 2014 YΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ Aξηζ. Πξση. νηθ. ΓΔΝΙΚΗ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΦΑΡΜΑΚΔΙΩΝ Tαχ. Δ/νση: Αριστοτέλους 17 Σαχ. Κώδικας : 104 33

Διαβάστε περισσότερα

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο.

ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ. Δηζεγεηήο: Γεκήηξεο Παπαθσλζηαληίλνπ, Δπηβιέπσλ: Εήζεο Σδήθαο, Δξγαζηεξηαθφο ζπλεξγάηεο. ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΘΟ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΚΟ ΕΚΠΑΘΔΕΤΣΘΚΟ ΘΔΡΤΜΑ ΘΕΑΛΟΝΘΚΗ ΥΟΛΗ ΣΕΥΝΟΛΟΓΘΑ ΓΕΩΠΟΝΘΑ ΣΜΗΜΑ ΖΩΘΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΕΛΕΓΥΟ ΠΡΘΝ ΚΑΘ ΜΕΣΑ ΣΗΝ ΦΑΓΗ Ε ΜΗΡΤΚΑΣΘΚΑ ΚΑΘ ΥΟΘΡΟΤ ΣΑ ΦΑΓΕΘΑ ΣΟΤ ΚΔΛΑΪΓΗΣΖ Γ.,&ΗΑ Α.Δ ΠΣΤΥΘΑΚΗ ΕΡΓΑΘΑ

Διαβάστε περισσότερα

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ.

ΘΔΜΑ: πκπιήξσζε δηαηάμεσλ ζρεηηθά κε ηελ εγθαηάζηαζε, ιεηηνπξγία, ζπληήξεζε θαη αζθάιεηα ησλ αλειθπζηήξσλ. ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΑΘΗΝΑ, 22-12- 2008 ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΑΝΑΠΣΤΞΗ Αξ.Πξση.: νηθ. Φ.Α/9.2/OIK. 28425... ΓΔΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΣΔΙΑ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΑ ΙI ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΣΗΡΙΞΗ ΒΙΟΜΗΥΑΝΙΩΝ Γηεχζπλζε Τπνζηήξημεο Βηνκεραληψλ Σκήκα Α Λεηηνπξγίαο

Διαβάστε περισσότερα

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις

Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Επιδόηηζη ηης πρακηικής άζκηζης ζε επιχειρήζεις Κ.Τ.Α. αξηζκ. 3.12195/νηθ. 3.688/4.4.2013 Δπηδφηεζε ηεο πξαθηηθήο άζθεζεο καζεηψλ ησλ ΔΠΑ. Μαζεηείαο ηνπ ΟΑΔΓ ηνπ Ν. 3475/2006, πνπ ζα απαζρνιεζνχλ ζην Γεκφζην,

Διαβάστε περισσότερα

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο

Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ν. 3869/10 (ΦΔΚ 130 Α/3-8-2010- Γηνξζ.ζθαικ. ζην ΦΔΚ 146 Α/2-9-2010) : Ρχζκηζε ησλ νθεηιψλ ππεξρξεσκέλσλ θπζηθψλ πξνζψπσλ θαη άιιεο δηαηάμεηο Ο ΠΡΟΕΔΡΟ ΣΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΣΙΑ Δθδίδνκε ηνλ αθφινπζν λφκν

Διαβάστε περισσότερα

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533

Αζήλα : 07.11.2011. Αρ. πρωη. ΟΙΚ. : 189533 ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ Π.Δ.Κ.Α. ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ ΠΔΡ/ΝΣΟ Γ/ΝΗ Δ.Α.Ρ.Θ. ΣΜΗΜΑ ΑΤΣ. & ΔΞ. ΚΑΤΔΩΝ Σατ. Γ/λζε: Παηεζίωλ 147 Σατ. Κώδηθας: 11 51 Αζήλα Πιεροθορίες: Οδ. Γωγούζος ΣΗΛ.: 10-8646777 FAX: 10-8646939

Διαβάστε περισσότερα